Page 1

Društvo invalidov Maribor

Naših 40 let 1969 - 2009


Društvo invalidov Maribor

Naših 40 let 1969 - 2009


Gradivo pripravil in uredil: Vlado Haas Lektorirala: Nada Ravter Izdalo in uredilo: Društvo invalidov Maribor Uredniški odbor: Vlado Haas Slavko Zakeršnik Gorazd Mazej Vlasta Vukovič Nataša Postružnik Fotografije: Osebno gradivo članov društva in arhiva društva ter časopisa Iskra življenja Fotografija na naslovnici: Taras Poljanec, Sončna pot, d.o.o. Grafično oblikovanje in priprava za tisk: Nada Strižič, Grafična klet Tisk: Dravska tiskarna, Maribor 2011 Naklada: 2000 izvodov

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Univerzitetna knjižnica Maribor 061.23:364-22-056.24(497.4Maribor)”1969/2009” DRUŠTVO invalidov (Maribor) Naših 40 let : 1969-2009 / [gradivo pripravil in uredil Vlado Haas]. - Maribor : Društvo invalidov, 2011 ISBN 978-961-269-462-3 1. Haas, Vlado COBISS.SI-ID 67069441


3

Spoštovani! Kot župan drugega največjega mesta sem ponosen, da v mestu živi tako pestra društvena dejavnost na področju športa, kulture in zdravstva. Prav Maribor z okolico ima največ invalidskih društev v Sloveniji, ki pomembno prispevajo k ponovni vključitvi invalidov v vsakodnevne dejavnosti. Društvo invalidov Maribor s svojo 40-letno zgodovino igra neprecenljivo vlogo v tem mozaiku. Njegove korenine segajo v leto 1969, ko je društvo štelo le 69 članov, po štiridesetih letih pa je s 3400 člani največje društvo invalidov v Sloveniji. Številčno in programsko ves čas raste in se razvija. Zgovoren je podatek, da društvo z 21 programi deluje kar v trinajstih občinah. Dejavnost društva je zelo raznolika in sega na področje umetnosti, športa, humanitarnega dela in različnih ljubiteljskih dejavnosti, s čimer prispeva k boljšemu počutju, razpoloženju in zdravju članov. Prav zato je vloga društva neprecenljiva, za kar mu je Mestna občina Maribor podelila mestni pečat. Maribor je mesto enakih možnosti za vse, kot župan pa se trudim, da z majhnimi, a dolgoročnimi ukrepi postane mesto invalidom prijazno. Na javnih površinah je bilo v letu 2008 izvedenih 69 klančin in tudi letos tečejo aktivnosti, s katerimi bomo zagotovili gibalno oviranim občanom enake možnosti za samostojno življenje in samostojno odločanje o svojem delovanju. Maribor je tudi prvo in verjetno edino mesto v Sloveniji, ki je ponudilo gibalno oviranim osebam turistično karto širšega mestnega središča, na kateri so označene poti za dostop z vozički, parkirišča za invalide, sanitarije, javne ustanove in turistične znamenitosti. Turistična karta za invalide je sedaj dostopna tudi na občinski spletni strani. Ustanovili smo Svet nvalidov, v okviru katerega si bomo prizadevali pridobiti listino Občina po meri invalidov in tako postati še bolj prijazno mesto osebam s posebnimi potrebami. S tem bomo naredili pomemben korak k sodelovanju in intenzivnejši komunikaciji z invalidskimi organizacijami, hkrati pa k intenzivnejši odpravi arhitekturnih in komunikacijskih ovir v mestu. Na tem mestu vam čestitam ob 40-letnici delovanja in vam želim še veliko vztrajnosti, volje in dobrih rezultatov tudi v prihodnje. Franc Kangler, župan Mestne občine Maribor


4

Mejniki našega razvoja

Mejniki našega razvoja Pred nami je zbornik Društva invalidov Maribor. Kot peti predsednik v zgodovini društva imam prijetno dolžnost, da ob njegovi izdaji napišem nekaj besed o delu, razvoju in rasti društva. Ko se oziram na prehojeno pot, ugotavljam, da so se zgodile v tem času velike spremembe, ki bi jih pred 40 leti težko napovedovali. Zgodile so se z mnogimi mejniki našega razvoja, ki so v zborniku zbrani in popestreni s slikami. Invalidi smo ustanovili svoje društvo z namenom, da v njem rešujemo svoje specifične socialne probleme, saj jih država rešuje le delno, skozi delovanje javnih služb pa zagotavlja materialno osnovo. Društvo združuje več kot 3400 članov in 415 simpatizerjev. Naši člani so delovni invalidi I., II. in III. kategorije in delovni invalidi s telesno okvaro. Reforme v 60. letih so poslabšale položaj invalidov, prišlo je do zmanjšanja pridobljenih pravic, najhuje pa je industrijski Maribor prizadel čas tranzicije. Propadla je večina mariborskih industrijskih gigantov z velikim številom delavcev, med njimi tudi invalidov. V tem času je bilo ustanovljenih kar enajst društev, danes pa jih imamo v Mariboru že petnajst, v katera je včlanjenih več kot 10.000 invalidov, kar je daleč največ v Sloveniji. V obdobju pred tranzicijo je DI delovalo preko aktivov delovnih invalidov in v ustanovah. Ob ustanovitvi leta 1969 je društvo štelo 69 članov in 9 prostovoljcev, zanesenjakov. Danes je v organizacijski strukturi vključenih v skupščino, upravni odbor, nadzorni odbor, častno razsodišče razne komisije, odbore in sekcije čez 250 naših članov prostovoljcev. V prostorih našega društva na Trubarjevi 15, v Dvorani Tabor, v prostorih Partizana Tezno, pri ribniku Nebova, na obronkih in gričih po lepi Štajerski in Slovenji je moč srečevati naše športnike pri srečanjih, druženjih, na treningih in tekmovanjih. Prisotni in znani smo ne samo kot številčno največje društvo v regiji in Sloveniji, ampak tudi kot eno najbolj aktivnih in uspešnih društev. Ob izrednih športnikih imamo tudi dobre pevce, pesnike, slikarje in ustvarjalce ročnih spretnosti, vsi se udeležujejo raznih športnih tekmovanj, razstav, revij, itd po vsej Sloveniji.


Mejniki našega razvoja

Redno organiziramo strokovna predavanja s poudarkom na zdravstvenih temah. Od 21 programov, ki jih imamo in jih izvajamo v dobro nas invalidov, so pomembnejši: - obiski na domu najstarejših in zdravstveno težjih invalidov, - ohranjanje zdravja v objektih ZDIS in DIM v Termah 3000 Moravci ter drugih slovenskih zdraviliščih, - socialni program, - rekreacija in šport v kar 11 panogah, - organizacija raznih srečanj in letovanj, - svetovanje pravne pomoči, - reševanje socialne problematike naših članov. S ponosom se oziramo na preteklih 40 let. Zavedamo se, da je pred nami mnogo izzivov za nadaljevanje uspešnega dela in ugleda DIM, v bližnji prihodnosti pa sta pred nami dva pomembnejša projekta, ustanovitev invalidskih odborov po vseh večjih občinah in odborov poverjeništev po mestnih četrti ter projekt Občina po meri invalidov. Leta 2012 bo Maribor kulturna prestolnica Evrope, k čemur želimo prispevati tudi invalidi. Prizadevali si bomo, da bi v tem letu Društvo invalidov Maribor organiziralo revijo pevskih zborov ZDIS. Zbornik, ki je pred nami, je pregled aktivnosti mnogih generacij, vanj je vloženega veliko dela in truda mnogih, predvsem pa našega dolgoletnega društvenega predsednika Vlada Haasa, sedaj našega častnega člana in dobitnika srebrnega grba Mestne občine Maribor. V 40 letih delovanja društva niso bili le lepi ali nepozabni trenutki, ampak tudi grenki in težave, ki smo jih premagovali s skupnimi napori. Vseskozi pa smo posebno pozornost namenjali medsebojnemu druženju, ki je tudi rdeča nit tega zbornika. Vsi, ki smo v tem času vpeti v delo in razvoj DIM, smo lahko ponosni na to, kar so postorile generacije pred nami, naša dolžnost pa je to delo nadaljevati. Za zasluge in delo nam je Mestna občina Maribor na naši slavnostni akademiji 18. novembra 2009 v Narodnem domu v Mariboru podelila pečat mesta, na kar smo upravičeno ponosni, saj pomeni priznanje vsem za trud in delo v rasti in razvoju društva. Slavko Zakeršnik, predsednik Društva invalidov Maribor

5


6

Naših 40 let: obdobje 1969 - 1973

Začetki leta 1969 Pred ustanovitvijo Medobčinskega društva telesnih invalidov Maribor v mariborski regiji ni bilo takega društva, čeprav je bilo ob ustanovitvi na tem območju 7383 delovnih invalidov I. kategorije, 482 je bilo invalidov II. in III. kategorije, ki so imeli pravice iz socialnega zavarovanja, ter 1200 invalidov  brez teh pravic. Skupaj torej 9065 invalidov, v tem številu pa niso zajeti otroci in mladi, ki jih je bilo okoli 2000.

Ivan Gajšt

Reforme v 60. letih so poslabšale položaj invalidov. Prišlo je do zmanjševanja pridobljenih pravic, zaradi česar so začeli invalidi leta 1965 razmišljati o ustanovitvi svoje organizacije, že čez štiri leta – 18. aprila 1969 – pa je bilo Medobčinsko društvo telesnih invalidov Maribor ustanovljeno. Ob ustanovitvi je štelo 69 članov, konec istega leta 441, leto kasneje pa že 772 članov. Njegov prvi predsednik je bil Ivan Gajšt, sekretar pa Stane Lepenik.

Istega leta je bila ustanovljena Zveza društev telesnih invalidov Slovenije, katere soustanovitelj je bilo tudi naše društvo. Ustanovne skupščine se je udeležilo tudi 13 članov-delegatov našega društva, med njimi: Franjo Majer, Jožica Dreo, Betka Štolc, Ančka Šlik, Mirko Vacelj, Anton Strajnšek, Ivan Gajšt in Gjuro Zvonar, ki je bil tudi član iniciativnega odbora za ustanovitev Zveze društev telesnih invalidov Slovenije. Leta 1971 so bile ustanovljene tri komisije: za invalidska vprašanja, za šport in rekreacijo ter za tisk in informiranje. Komisija za invalidska vprašanja, v kateri so bili: Fanika Gruden, Majda Vajt, Jakob Kaučič in Erih Matel, je v svojem prvem programu dela za leto 1972 zapisala: • Preko ustreznih služb in forumov ugotoviti, koliko telesno prizadetih in delovno manj zmožnih oseb (poimensko) živi na območju občin Lenart, Maribor in Slovenska Bistrica in v kakšnih socialnih razmerah živijo. • Izvesti kategorizacijo in ugotoviti njihovo preostalo delovno zmožnost. • Pričeti akcijo za zaposlovanje invalidov pod posebnimi pogoji ali z delom na domu. • Pričeti akcijo za izboljšanje odnosov vodstev delovnih organizacij do zaposlenih invalidov.


Naših 40 let: obdobje 1969 - 1973

• Zavzemati se proti večanju stroškov zdravljenja invalidov, nabave ortopedskih, sanitarnih in drugih pripomočkov. • Dajati večji poudarek popolni rehabilitaciji invalidov, da se število nezaposlenih invalidov zmanjša. • Boriti se za zagotovitev minimalnih življenjskih pogojev za delo nezmožne invalide. Vsa navedena področja so izhajala iz resolucije I. zbora invalidov Slovenije, ki je bil v Šempetru v Savinjski dolini 11. 7. 1971, in odprtega pisma Delovnozaščitnega zavoda Ponikve, poslano predsedniku Skupščine SR Slovenije Sergeju Kraigherju. Komisija za šport in rekreacijo, ki so jo sestavljali Anton Strajnšek, Alojz Krajnc, Anton Šmigovc, Albin Jakše in Franc Pevec, je v svojem prvem programu zapisala: • Organizirati 3 športne panoge: kegljanje, šah, streljanje z zračno puško, leto kasneje tudi plavanje. • Ugotoviti, koliko članov športnikov za posamezne panoge je možno zbrati v posameznih aktivih in koliko od teh je že vključenih v športno društvo invalidov. • Ugotoviti možnost treningov v samih aktivih – v nasprotnem primeru predvideti, za koliko članov je potrebno najeti športne objekte. • Izdelati urnik treningov in z njimi takoj pričeti. Na treningih voditi točno evidenco rezultatov za posameznike in moštva. • V letu 1972 namerava društvo organizirati tri izlete, in to: - v mesecu aprilu na Ravne in v Kotlje, - v mesecu juniju v Moravce in Ptuj, - v mesecu oktobru v Velenje in Logarsko dolino.

Januarja 1972 je izšla prva številka časopisa Iskra življenja, glasilo Medobčinskega društva telesnih invalidov Maribor. Glavni in odgovorni urednik je bil Jakob Kaučič. Istega leta so izšle štiri številke. V uvodniku prve številke glasila je Franc Štajnar, tehnični sekretar ZDITI SRS, zapisal: »…. Interno glasilo naj postane ena od oblik seznanjanja telesnih invalidov, lokalnih forumov in Zveze društev telesnih invalidov Slovenije ter drugih s problemi in življenjem Medobčinskega društva ter njegovih članov, obenem pa naj služi široki mobilizaciji vseh faktorjev za sodelovanje v vseh fazah rehabilitacije in varstva telesnih invalidov, da bo na najustreznejši način zadoščeno njihovim vsestranskim potrebam.«

7


8

Naših 40 let: obdobje 1969 - 1973

Že leta 1959 je vzniknila v züriškem uradu Mednarodne zveze delovnih in civilnih invalidov, s kratico FIMITIC (Federation Internacionale des Mutiles et Invalides du Travail et des Invalides Civiles) na letni konferenci ideja o praznovanju mednarodnega dneva invalidov. V letu 1972 je društvo zabeležilo mednarodni dan invalidov s proslavo, ki je bila 25. marca v domu JLA, in tekmovanjem invalidov v šahu, kegljanju in streljanju z zračno puško. Tekmovanja se je udeležilo 80 invalidov iz Maribora, Murske Sobote in Raven na Koroškem. Tekmovalce je sprejel Alojz Frangeš, predsednik Stalne konference za rehabilitacijo invalidov in tajnik Skupščine občine Maribor. Karmen Langus

Tega leta je bila izvoljena za načelnico centra za socialno delo Skupščine občine Maribor Karmen Langus, ki je bila kasneje tesno povezana z društvom kot častna članica, redna članica, članica raznih organov društva in predstavnica Zveze delovnih invalidov Slovenije v FIMITIC. Društvo je izvedlo štiri izlete: • 15. aprila in 13. maja na Ravne, v Kotlje in Velenje, • 24. junija v Radence, Moravce, Ljutomer in Ormož, • 19. avgusta v Logarsko dolino, • 2. septembra je bil posebej organiziran izlet za težje in nepokretne invalide na Bled in Bohinj, ki se ga je udeležilo 30 članov. Izleta na Ravne, v Kotlje in Velenje se je udeležilo 100 članov, izleta v Logarsko dolino 50, izleta v Slovenske gorice so se udeležili člani aktivov raznih podjetij. Vse izlete je vodil Franc Pevec, udeleženci so doplačali le 30 dinarjev za prehrano. Leta 1972 je bilo v Sloveniji 45.000 delovnih invalidov I., II. in III. kategorije. Tega leta je bilo v naše društvo včlanjenih 1042 prizadetih oseb. Članarina v letu 1972 je znašala 12 dinarjev za člane in 200 dinarjev za pravne osebe in podporne člane (15 pravnih oseb). V mesecu juniju je društvo obravnavalo predlog novega pokojninskega zakona in poslalo Skupščini pokojninskega in invalidskega zavarovanja SRS več pripomb in predlogov. Med drugim tudi, da se invalidnina priznava tudi za telesno okvaro, ki je posledica bolezni ali poškodbe zunaj dela, in da bi imeli tudi ti invalidi pravico do invalidske pokojnine.


Naših 40 let: obdobje 1969 - 1973

To leto pa društvo ne beleži le lepih trenutkov. Meseca novembra je bilo namreč brez poprejšnjega obvestila prisilno izseljeno iz prostorov na Tomšičevi 45, kar sta zabeležila tudi časnika Večer in Delo. Stalna konferenca za rehabilitacijo invalidov je odstopila društvu sobo v Ulici Štravhovih 2 na Pobrežju. Nova lokacija je bila zelo neprimerna, saj je do prve avtobusne postaje bil dober kilometer.

Leto 1973 Leta 1973 se je Medobčinsko društvo telesnih invalidov Maribor, ki je vključevalo invalide iz občin Lenart, Ormož, Ptuj in Slovenska Bistrica, preimenovalo v Društvo invalidov Maribor.

Alojz Frangeš

Na njegovi 1. skupščini 17. marca 1973 je sodelovalo 37 izvoljenih delegatov in vabljenih gostov, med njimi Alojz Frangeš, predsednik Konference za rehabilitacijo invalidov, Gjuro Zvonar, sekretar Konference SZDL, Franc Jovan, zastopnik Zveze društev telesnih invalidov SRS, Karmen Langus, načelnica Centra za socialno delo Maribor, Vlado Zemljič, zastopnik Centra, Vili Andič, zastopnik Komunalnega zavoda za zaposlovanje, Anton Kamenik in Herbet Gigerli iz Medobčinskega društva telesnih invalidov Ravne na Koroškem, Hubert Vednik iz Zveze slepih, Stane Serdinšek iz Društva civilnih žrtev vojne in Srečko Logar iz Društva varnostnih inženirjev in tehnikov.

O štiriletnem delu društva je poročal predsednik društva Ivan Gajšt, ki je spregovoril tudi o nujnosti in namenu ustanovitve društva pred štirimi leti, o invalidski zakonodaji, osnovnem akcijskem programu društva, rasti števila članstva, o pridobivanju finančnih sredstev, o delu komisij, predsedstva in izvršnega odbora. Po razpravi in sprejetju poročila o delu in programu dela so izvolili nove člane izvršnega in nadzornega odbora. V izvršni odbor so bili izvoljeni: Ivan Gajšt, Stane Lepenik, Erih Matel, Anton Strajnšek, Drago Fabijan, Janko Finster, Franc Pevec, Herman Pučnik, Slava Bezjak, Matilda Kovač, Stanko Dreizibner, Jakob Paurič, Mihajlo Hrubi, Bogdan Frece, Marjeta Sekolovnik, Aleksander Šoštarič in Jakob Kaučič. V nadzorni odbor so bili izvoljeni: Kristina Kaucner-Krajnc, Fanika Gruden, Stevo Miljančič, Marija Urlep in Alojz Oman.

9


10

Naših 40 let: obdobje 1969 - 1973

V tem mandatnem obdobju se je društvo vključilo v akcijo zaposlovanja invalidov, posredno je sodelovalo v 94 primerih. Za reševanje problemov zaposlitve najtežjih invalidov na mariborskem področju je društvo odvajalo 300 dinarjev mesečno. Prav tako se je aktivno vključilo v propagandno akcijo za izvedbo referenduma za izgradnjo in adaptacijo osnovnih šol in vrtcev in izdalo več kot 3000 letakov, preko ustreznih organov pa doseglo 50-odstotni popust za vozovnice v mestnem prometu za invalide I. in II. kategorije. Rast števila članstva v tem obdobju Leto

Redni člani

1969 1970 1971 1972 1973

441 772 841 1258 1300

Podporni člani Fizične osebe Pravne osebe 1 1 8 10 10 12 10 14 10 14

Matilda Kovačič

Finančna sredstva so dotekala predvsem iz članarine, iz dotacij in raznih drugih prihodkov, kot so prodaja spominskih značk in koledarjev in prispevki članov za izvedbo posameznih akcij. V letu 1969 je društvo razpolagalo z 11.207 dinarji (predvsem članarina in dotacija Zveze invalidov Slovenije), v letu 1970 s 36.733 dinarji (dotacija Občine Maribor 7505 dinarjev), leta 1971 z 41.014 dinarji (dotacija Občine Maribor 18.400 dinarjev), 1972 pa s 101.800 dinarji (dotacija Občine Maribor 32.000 dinarjev). Tega leta so bili izvoljeni novi predsedniki aktivov:

Franc Pevec

1. Janko Finster – Tovarna dušika Ruše 2. Franc Pevec – Elektrokovina Maribor 3. Slava Bezjak – MTT Tabor 4. Herman Pučnik – MTT Melje 5. Matilda Kovač – MTT Merinka 6. Stanko Dreizibner – Metalna Maribor 7. Mihajlo Hrubi – TAM obrat Studenci 8. Marjeta Sekolonik – PIK Maibor 9. Drago Fabijan – Livarna Maribor 10. Jakob Paurič – TAM obrat Tezno 11. Erih Matel – sekcija 12. Bogdan Frece - Bodočnost


Naših 40 let: obdobje 1969 - 1973

Svetovni dan invalidov 22. marca 1973 je Delo objavilo članek Invalid je enakopraven občan, ne varovanec, v katerem je avtor članka med drugim zapisal: »Okrog svetovnega dneva invalidov, ki ga letos praznujemo 25. marca, je še posebej čas, da se kot družba in posamezniki zavemo, da živijo med nami tisoči in tisoči invalidnih oseb, ki smo jim dolžni omogočiti, da se kot enakopravni občani vključujejo v delo in življenje ter enakopravno družbeno odločajo. Gre za poziv zdravim, da spreminjajo miselnost in svoj odnos do invalidov, kajti kjer je odnos pravilen, je tudi razumevanje, je denar za usposabljanje, se najde zaposlitev in vse vrste varstva in pomoči, ki jih potrebujejo invalidni ljudje, so med drugim ugotavljali na današnji seji sveta za socialno in zdravstveno politiko pri Republiški konferenci SZDL Slovenije. (…)«

Proslava od svetovnem dnevu invalidov

Osrednja proslava svetovnega dneva invalidov, katere so se udeležili tudi člani našega društva, je bila na Ravnah na Koroškem. Na športnem tekmovanju v počastitev svetovnega dneva invalidov, na katerem so sodelovale vse invalidske organizacije severovzhodne Slovenije, so naši športniki dosegli izredne rezultate.

Prvo mesto v plavanju – ženske, drugo mesto v kegljanju in plavanju – moški, tretje mesto v šahu in četrto mesto v streljanju z zračno puško. Tega leta je bilo ustanovljeno Invalidsko športno društvo Maribor, s katerim vsa leta sodeluje Društvo invalidov Maribor. V tem letu je društvo organiziralo kar šest izletov, ki so se jih invalidi množično udeležili. Že pred praznovanjem svetovnega dneva invalidov so vse socialnohumanitarne organizacije pripravile informacijo o dotedanjem delu, organizaciji, vlogi in položaju socialno-humanitarnih organizacij. Na podlagi razprav, ki sta jih vodili Stalna konferenca za rehabilitacijo invalidnih oseb v Mariboru in Občinska konferenca SZDL Maribor, je komisija za invalidska vprašanja pripravila vrsto stališč in predlogov, tudi predlog o financiranju socialno-humanitarnih organizacij. Društvo je aktivno sodelovalo tudi v razpravi o osnutku ustave SFRJ in SR Slovenije in poslalo predlog za zagotovitev pravic invalidov v ustavi.

11


12

Naših 40 let: obdobje 1974- 1978

Posebej je poudarilo potrebo po ustavni konkretizaciji pravic invalidno prizadetih občanov, ki so postali invalidi zaradi posledic bolezni, prirojenih telesnih okvar ali pridobljenih zunaj dobe zavarovanja. Težje invalide je leta 1973 razveselil odlok Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije (Ur. l. SR Slovenije, št. 7/73), ki v 2. členu določa, da so oproščeni plačevanja radijskie in televizijske naročnine: - invalidi s stoodstotno telesno okvaro, ugotovljeno po predpisih o invalidskem zavarovanju, če so edini hranilci družine ali samski in ne živijo v skupnem gospodinjstvu; - invalidi z manj kot stoodstotno invalidnostjo, če prejemajo dodatek za pomoč in strežbo; - slepi in ustanove za slepe; - gluhi - za televizijske sprejemnike, če so edini hranilci družine ali samski in ne živijo v skupnem gospodinjstvu; - uživalci stalne denarne družbene pomoči, ki jim jo dodeli družbenopolitična skupnost. Odločbe o oprostitvi plačevanja naročnine na osnovi dokazil po prejšnjem odstavku je izdajal zavod RTV Ljubljana. Leto 1973 je bilo zelo uspešno za društvo. Ustanovljeni so bili nekateri novi aktivi v delovnih organizacijah, podanih je bilo nekaj predlogov v zvezi z ustavo, ki so bili kasneje tudi upoštevani, uredilo se je vprašanje rednega financiranja socialno-humanitarnih organizacij, športniki so začeli na tekmovanjih dosegati zavidljive rezultate. Sprejet je bil nov zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je določil tudi denarne kazni za delovne organizacije ali druge pravne osebe, če ne obdržijo na delu delovnega invalida, če ga po usposobitvi ne sprejmejo na delo, če ga premestijo na delovno mesto, kjer je ogroženo njegovo zdravstveno stanje, ali mu določijo drugačen delovni čas.

Leto 1974

Letna skupščina društva 1974

Na letni skupščini v začetku leta je društvo sprejelo program dela za leto 1974. Na osnovi novo sprejete Ustave SFRJ in SR Slovenije je društvo moralo spremeniti svojo notranjo organiziranost, zato je v program zapisalo, da bo poleg sedanjih aktivov v delovnih organizacijah ustanovilo na področju posameznih krajevnih skupnosti še ustrezna


Naših 40 let: obdobje 1974 - 1978

poverjeništva, v zunanjih občinah, ki jih je takrat še pokrivalo društvo, t. j. v občini Lenart v Slov. Goricah in Slov. Bistrica, pa samostojna občinska društva. Komisija za invalidska vprašanja je med drugim zapisala v svoj program: • da bo po ustreznih službah in forumih skušala ugotoviti, koliko telesno prizadetih oseb živi na teritoriju, ki ga pokriva društvo, in v kakšnih socialnih razmerah; • da bo pripravila predlog za izvedbo kategorizacije članov in ugotavljanje njihove preostale delovne zmožnosti; • da bo začela z akcijo za ustrezno zaposlovanje invalidov v delovnih organizacijah, za zaposlovanje invalidov pod posebnimi pogoji ali z delom na domu; • da bo pričela z akcijo za izboljšanje odnosov vodstev delovnih organizacij do zaposlenih invalidov; • da se bo zavzemala proti večanju stroškov zdravljenja invalidov in za nabavo ortopedskih pripomočkov; • da bo več pozornosti posvečala popolnejši rehabilitaciji invalidov, da se bo število nezaposlenih invalidov zmanjšalo in da se bo borila za zagotovitev ustreznih življenjskih pogojev za delo nezmožne invalide. V kakšni meri je bil uresničen ta ambiciozni program, danes ne vemo, prav gotovo pa bi lahko te točke še danes zapisali v program društva. Komisija za šport in rekreacijo je zapisala v program, da bo organizirala tri tekmovanja na domačem kegljišču in prav toliko srečanj kegljačev na območju Slovenije; za plavalce najmanj dve tekmovanji doma in povratna srečanja; enako za strelce z zračno puško in šahiste, ter šest izletov, ki jih je kasneje tudi izvedla. Program izletov v letu 1974: • 8. junija – Zagreb, Šmarješke toplice, • 20. julija – Velenje, Golte nad Mozirjem, • 27. julija – Kamnik, Velika planina, • 10. avgusta – Logarska dolina, • 24. avgusta – Bled, Bohinj, • 14. septembra – Postojna (za težje invalide). Cena izletov je bila za člane 80 dinarjev, za nečlane – zakonske partnerje 120 dinarjev. 22. novembra je v prostorih Doma Danice Vogrinec društvo proslavilo 5-letnico obstoja. Svoj uvodni govor je predsednik Ivan Gajšt zaključil s temi besedami: »Dokazati moramo, da geslo 'Invalid – tvoj tovariš', pod katerim smo letos praznovali mednarodni dan invalidov, ni klic po usmiljenju, ampak po ustvarjanju, možnosti za enakopravno delo in življenje, po toplih medsebojnih odnosih.«

13


14

Naših 40 let: obdobje 1974- 1978

V imenu gostov in Skupščine občine Maribor je ob 5-letnem jubileju društvu čestitala Karmen Langus. Po kulturnem sporedu, katerega so pripravili učenci Osnovne šole Gustav Šilih in otroci iz Centra za korekcijo sluha in govora Maribor, so najzaslužnejšim članom društva in drugim sodelavcem podelili pohvale in priznanja. Podelili so tudi pokale zmagovalnim ekipam troboja; v kegljanju, plavanju in streljanju je zmagalo naše društvo, v šahu pa vojni invalidi. V avli doma upokojencev je bila tudi razstava, na kateri je bilo v sliki in besedi prikazano 5-letno delovanje društva. Svoje izdelke so razstavili tudi invalidi zavoda za rehabilitacijo Bodočnost, za razpoloženje pa je poskrbel ansambel Bombek. Tega leta je glasilo Iskra življenja pričelo izhajati kot glasilo Zveze invalidov Slovenije. Izhajalo je 4-krat letno v Mariboru. Glavni urednik je bil Stane Lepenik, odgovorni urednik pa Jakob Kaučič.

Jakob Kaučič

V Uradnem listu SRS, št. 37/74, je bil objavljen Zakon o društvih, na osnovi katerega je moralo društvo uskladiti v enem letu svoj statut in druge akte. Po sprejemu tega zakona se je po Sloveniji neverjetno hitro širila društvena dejavnost. Mnoga društva, ki so bila organizirana na ravni republike ali regije, so se ustanovila za območje občin ali krajevnih skupnosti. V letu 1974 je bilo v Sloveniji registriranih nekaj nad 5000 društev in družbenih organizacij, v letu 1982 pa že 9284.

Leto 1975 V mesecu februarju 1975 je Zveza invalidov Slovenije sklicala v Celju delovni posvet o pravni pomoči, ki se ga je udeležilo 31 pravnikov in članov organov društev invalidov. Iz našega društva sta se udeležila posveta Ivan Gajšt in Erih Matel. Posvet je bil namenjen izmenjavi izkušenj pri pravni in drugi svetovalni pomoči, ugotovitvi pogostnosti problemov invalidov, zaradi katerih potrebujejo pravno pomoč. Leta 1975 sta zbor združenega dela in zbor občin RS obravnavala in sprejela predlog osnutka zakona o pristojnosti upravnih organov za določanje in upravljanje nalog, med drugim tudi o usposabljanju invalidnih oseb. Po takratni oceni je bilo leta 1975 134.000 invalidov, med katerimi jih je bilo brez statusa 31.000. Občni zbor 1975


Naših 40 let: obdobje 1974 - 1978

Novi zakon, ki bi naj začel veljati 1. 1. 1976, naj bi uredil status prav teh. Hkrati je bilo slišati tudi mnenje, da je problematika zaposlovanja invalidov integralni del zaposlovanja in da je treba posvetiti pozornost tudi ustanavljanju invalidskih delavnic. Program izletov za leto 1975: • 7. in 8. junija dvodnevni po Dolenjski: 1. dan Trebnje - Žužemberg Dolenjske toplice - Baza 20 - Črmošnjice - Semič - Metlika; 2. dan Novo mesto - Otočec - Kostanjevica - Brežice - Kumrovec Maribor (cena 355 dinarjev); • 28. junija – Prekmurje: G. Radgona - Moravci - Bogojina - Dobrovnik Lendava - Veržej - Ljutomer - Ormož - Maribor (cena 50 dinarjev); • 12. in 13. julija dvodnevni na Gorenjsko: 1. dan Kranj - Kranjska gora - Vršič - Trenta - Bovec; 2. dan Tolmin - Cerkno - Idrija - Ljubljana Maribor (cena 390 dinarjev); • 26. julij na Veliko Planino: Celje - Domžale - Kamnik - Velika Planina (cena 70 dinarjev); • 9. in 10. avgusta dvodnevni na Bohinj: 1. dan Celje - Domžale - Kranj Bled - Bohinj; 2. dan Vogel - Ljubljana - Maribor (cena 295 dinarjev); • avgusta dva tridnevna izleta v Strunjan (cena 510 dinarjev).

Podpis listine o pobratenju DI Maribor in Kraljevo

22. marca je bila akademija v počastitev mednarodnega dneva invalidov v Unionski dvorani. Nastopali so učenci Osnovne šole Gustav Šilih, Centra za korekcijo sluha in govora, pevski zbor Društva slepih, Centralni mladinski pevski zbor, Zavod za glasbeno vzgojo Maribor, oktet Gimnazije Miloša Zidanška. Prav tako so bila organizirana športna tekmovanja v kegljanju, streljanju, plavanju, šahu in namiznem tenisu, ki so se jih udeležile ekipe iz društev invalidov severovzhodne Slovenije. V okviru proslave 25. marca je bila podpisana listina o pobratenju med društvoma invalidov Maribor in Kraljevo.

Listina o pobratenju

15


16

Naših 40 let: obdobje 1974- 1978

Na občinski praznik od 25. do 27. aprila je bilo v Mariboru športno tekmovanje invalidnih oseb Bratstva in enotnosti. Pobudo zanj je dalo društvo invalidov iz Varaždina, kjer je bilo prvo takšno srečanje. Na tekmovanju v kegljanju, streljanju in šahu v Mariboru so sodelovale ekipe iz Varaždina, Bitole, Kragujevca, Mostarja in Titograda. Ker je tekmovalo kar 200 športnikov, so se srečanja udeležile tudi politične osebnosti iz teh krajev, s čimer je srečanje postalo tudi svojevrstna politična manifestacija. Udeleženci športnega srečanja so si ogledali tudi muzej NOB in se popeljali k Duhu na Ostrem vrhu. Pri organizaciji športnega tekmovanja je imel največ zaslug Franc Mrcina, predsednik Športnega društva invalid Maribor. Rezultati naših kegljačev: - kategorija B - 1. mesto Lešnik (396 kegljev), - kategorija C - 5. mesto Tkalčič (390 kegljev), - kategorija D - 2. mesto Žnidarič (454 kegljev). Franc Mrcina

11. junija je delegacija iz Maribora obiskala Kranj. Sestavljali so jo predsednik Ivan Gajšt, tajnik Stane Lepenik - DIM, predsednik aktiva Elko Franc Pivec, člana odbora Branko Onišak in Stane Rečnik, sekretarka SIS Karmen Langus in predstavnika stalne konference predsednik Lojze Frangeš in Gjuro Zvonar. Delegacijo so sprejeli predstavniki občine, SZDL in Društva invalidov Kranj. V krajšem pogovoru so opisali svoje delo in probleme pri svojem delu. 10. novembra so člani uredniškega odbora Iskre življenja pod vodstvom glavnega urednika Staneta Lepenika obiskali Pomurski tisk v Murski Soboti, kjer so tiskali glasilo. Dogovorili so se o sodelovanju v prihodnje, o želji, da bi Iskra življenja prerasla v glasilo vseh slovenskih invalidov. Juš Makovec, direktor Zavoda za časopisno dejavnost v Murski Soboti, je poudaril, da bodo spodbujali ustanavljanje invalidskih društev, predvsem delovnih invalidov.

Razgovor s predstavnikom tiskarne Pomurski tisk v Murski Soboti leta 1975


Naših 40 let: obdobje 1974 - 1978

Leto 1976 Na občnem zboru društva v mesecu decembru je predsednik Ivan Gajšt podal poročilo o delu društva v letu 1975. Za novega predsednika društva je bil Izvoljen Vladimir Vidmar, ki je bil takrat zaposlen kot pravnik v delovni organizaciji Certus Bil je član izvršilnega odbora SIS za socialno skrbstvo, član predsedstva Zveze delovnih invalidov SRS in tajnik sindikalne konference v Certusu.

Vladimir Vidmar

Na občnem zboru so sprejeli program dela in finančni načrt za leto 1976. V program so med drugim zapisali: da bodo ustanovili aktive invalidov v Liletu, Splošni bolnišnici Maribor in Jeklu Ruše; izvedli akcijo za pridobivanje novih članov; skrbeli za pravno pomoč svojim članom; podpirali izdajo glasila Iskra življenja; da bodo ustanovili aktiv ZK; da bodo podpirali športno dejavnost svojih članov v ŠDI Maribor; skrbeli za rekreativno dejavnost in organizacijo izletov; organizirali avtobus bratstva in enotnosti v Kraljevo; da se bodo aktivno vključili v akcijske programe Stalne konference za rehabilitacijo invalidov.

Novoizvoljeni odbor je v začetku leta 1976 sprejel finančni načrt. V njem so načrtovali prihodke v višini 295.000 dinarjev, od tega od Zveze invalidov Slovenije 60.000 dinarjev, od članarine 20.600, od naročnine za Iskro življenja 80.000, od dotacij SIS za socialno skrbstvo 55.380, od drugih prihodkov pa 34.798 dinarjev. Za materialne izdatke so planirali 101.900 dinarjev in za funkcionalne izdatke 193.100 dinarjev. Na občnem zboru društva je predsednik društva Ivan Gajšt podelil listine častnega člana Društva invalidov Maribor. Prejeli so jih: Karmen Langus, tajnica SIS za socialno skrbstvo Maribor, Lojze Frangeš, predsednik Stalne konference za rehabilitacijo invalidov, in Gjuro Zvonar, sekretar Stalne konference za rehabilitacijo invalidov Maribor.

Podelitev listine častnega člana Gjuru Zvonarju na občnem zboru

Pred muzejem v Murski Soboti

17


18

Naših 40 let: obdobje 1974- 1978

Za leto 1976 so načrtovali šest izletov: - 19. junija ogled Zavoda za usposabljanje invalidne mladine v Kamniku, letališča Brnik in Železarskega muzeja v Kropi, - 17. julija kopanje na Ravnah in ogled Umetnostne galerije Slovenj Gradec, - 24. julija Kumrovec in kopanje v Stubiških toplicah, - 14. avgusta Cerkno in ogled bolnišnice Franja, - 18. septembra Strunjan, - 25. septembra Murska Sobota in kopanje v Moravskih toplicah. Cena izletov je bila za člane 100, za nečlane pa 200 dinarjev. V okviru proslav, posvečenih krvavim dogodkom, ko so oktobra 1941 okupatorji zverinsko pobili nad 6000 ljudi, so v Kraljevu vsako leto oktobra kulturne in druge manifestacije ter srečanja. Vseh teh manifestacij se je na povabilo Društva invalidov dela Kraljeva udeležila tudi naša delegacija, v kateri so bili predsednik Ivan Predsednik DI Kraljeva Gajšt, tajnik Stane Lepenik in na občnem zboru v Mariboru član odbora Vladimir Vidmar. Delegacija se je udeležila osrednje proslave, komemorativne slovesnosti v spominskem parku in ogleda filma Rdeča zemlja. Opravljeni so bili razni pogovori o invalidski problematiki in delovanju društev invalidov. 23. decembra je novi predsednik Vladimir Vidmar sklical 1. sejo odbora društva v prostorih društva v Ulici Štravhovih 2. Na seji odbora jih je bilo od 19 članov prisotnih 10, in to Miha Bedri, Zdravko Katič, Dora Vauda, Marija Kolenc, Mirko Kolman, Marija Zorko, Franjo Rodinger, Aleksander Šoštarič, Ivan Gajšt. Na dnevnem redu so bile tri točke - konstituiranje odbora, program dela in razno. Sprejeli so 16 sklepov, med drugimi: - za v. d. tajnika društva se imenuje Stane Lepenik, - za blagajnika Ivan Gajšt – začasno, - za podpredsednika društva je bil izvoljen Franjo Rodinger, - imenovali so podpisnike pri SDK, - na podlagi sklepov in predlogov občnega zbora so dopolnili program dela za leto 1976, - določili so nagrade, honorarje, provizije in nadomestila za uporabo osebnih avtomobilov, - imenovali so delegate v organe in zastopnike društva v raznih inštitucijah, - da se za vsakega umrlega člana prispeva 200 dinarjev za venec.


Naših 40 let: obdobje 1974 - 1978

28. maja 1976 so se v Velenju zbrali delegati Zveze invalidov Slovenije na občnem zboru, na katerem je o delu poročal njen predsednik Stane Lavrič. Sprejeli so zaključni račun za leto 1975 in akcijski program za leto 1976. Predsednik je v svojem poročilu poudaril različne pomoči društev svojim članom, organizacijam športnih tekmovanj, srečanjem, izletom in raznim prireditvam. Tedaj je bilo v Zvezo invalidov Slovenije včlanjenih 37 društev s približno 17.000 člani. V razpravi je bila poudarjena pomembna vloga aktivov invalidov v delovnih organizacijah in krajevnih skupnostih, vključevanje v delo mladinskih organizacij pri vprašanjih invalidne mladine.

Srečanje invalidov v Kranju

Izpostavljena je bila tudi finančna problematika društev invalidov pri realizaciji programov in da bi Zveza invalidov Slovenije morala v celoti financirati društva. Predstavnik Zveze za šport in rekreacijo invalidov je spregovoril o delu športnih društev v republiki in predlagal, da bi organizirali invalidske športne igre.

Zaradi vse večjih finančnih težav je dal uredniški odbor glasila decembra 1975 pobudo, da bi postala Iskra življenja glasilo vseh invalidov Slovenije. Na ta problem je v svojem poročilu na občnem zboru 1975 opozorila tudi predsednica nadzornega odbora Fanika Gruden.

Fanika Gruden

V letu 1976 so se začele aktivnosti za uresničitev te pobude. Izdajo skupnega glasila so podprli Zveza društev invalidov Slovenije, Zveza za rekreacijo in šport invalidov Slovenije in Društvo paraplegikov Slovenije, ne pa tudi Društvo mišično in živčnomišično obolelih Slovenije; le-to je v dopisu z dne 10. 2. 1976 tako pojasnilo svojo odločitev: »(…) Naše potrebe namreč zadovoljuje glasilo Miopatija i mi, ki ga z drugimi republiškimi organizacijami izdajamo v okviru Zveze združenj distrofikov Jugoslavije. V tem glasilu objavljamo članke tudi v slovenščini.« Dopis je podpisal predsednik Boris Šuštaršič, ki je še danes predsednik tega društva.

19


20

Naših 40 let: obdobje 1978- 1994

Za skupno glasilo se tudi ni odločila Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, ki je pobudo sicer pozdravila, a menila, da bi bil za njihove člane takšen časopis brez pomena. Do konca leta 1977 so izšle štiri številke glasila na 88 straneh. Skupni izdatki za izdajo so znašali 171.200 dinarjev (4000 izvodov po 3 dinarje), enako dohodki.

Predsednik DI Kraljeva na občnem zboru v Mariboru

Sestanek aktiva Mariborske livarne, poročilo aktiva podaja predsednik aktiva Franc Mir

Delegacija DIM na seji UO DI v Kraljevu

V tem finančnem poročilu, ki sta ga podpisala glavni urednik glasila Stane Lepenik in predsednik društva Vladimir Vidmar, je bilo zapisano, da se uredniški odbor srečuje vsako leto s finančnimi problemi in da bi bil edini izhod večje število naročnikov.

V obdobju 1978 do 1990

so aktivnosti društva potekale v glavnem preko aktivov v podjetjih. V tem obdobju so delovali aktivi invalidov v naslednjih organizacijah združenega dela: TAM, TVT Boris Kidrič, MTT Melje, MTT Tabor, Gozdno gospodarstvo, Metalna, ELKO, Svila, Jeklo Ruše in Marles. Na seje upravnega odbora društva so bili redno vabljeni predsedniki aktivov invalidov v organizacijah združenega dela. Člani aktivovinvalidi so bili v tem obdobju avtomatsko tudi člani Društva invalidov Maribor. Pri selitvi sedeža društva so se izgubili vsi zapisniki organov društva, zato so vir za to obdobje zapisniki aktivov in nekaterih dokumenti društva.


Naših 40 let: obdobje 1978 - 1994

Od leta 1983 do 1986

je bil predsednik društva Stane Lepenik, tajnica je bila Angelca Belec, člani izvršilnega odbora pa: Mali Slavko (podpredsednik), Vlado Vidmar, Jožica Kusič, Marija Može, Ivan Lokas, Matilda Kovač, Marija Zorec, Vinko Rožanc, Mićo Grubor, Janko Ranca, Jožica Mageš, Franc Riedl, Franjo Petelinšek, Ida Domitar, Jože Ferc, Karel Orešič, Erih Matel, Eva Kunst, Janko Finster in Dragica Javernik. Člani samoupravne delavske kontrole so bili: Vlado Zemljič, Vera Mohorič in Anica Kimovec.

Dan invalidov 1979, Gjuro Zvonar, Vladimir Vidmar, Stane Lepenik, Marinka Cekov

Leta 1984 je prišlo na republiški ravni do spremembe delitve sredstev za

rekreacijo upokojencem. Občinska društva upokojencev naj ne bi več dajala sredstev invalidskim društvom, ampak bi SPIZ neposredno namenil sredstva zvezam oz. društvom invalidov za upokojene invalide. Konec tega leta je bilo v mariborski regiji 12.483 invalidov I. kategorije in 7200 invalidov II. In III. kategorije. Društvo invalidov Maribor je tega leta izrazilo potrebo po delovanju Zveze invalidov Slovenije na področju športa. Društvo je v celoti uresničilo svoj program na področju rekreacije in športa, saj je še to leto dobilo 100 dinarjev po upokojenem invalidu. Zasluga za to gre koordinacijskemu odboru za družbeni položaj in aktivnost invalidov, katerega predsednik je bil Gjuro Zvonar.

V letu 1986 je društvo vodil 20-članski odbor v sestavi: Vladimir Vidmar, predsednik, Stane Lepenik, tajnik, člani pa so bili Jože Perc, Anica Čakalič, Jožica Kusič, Marija Može, Karel Orešič, Ivan Lukas, Anica Vidmar, Matilda Kovač, Marija Zorec, Vinko Rožanc, Danilo Sidar, Jože Florjančič, Marica Zorko, Marija Podgoršek in Ana Črnko.

21


22

Naših 40 let: obdobje 1978- 1994

Ob tem je imelo še: - 3-članski nadzorni odbor (Franjo Petelinšek – predsednik, Marica Zorko in Jože Perc), - 18 aktivov v delovnih organizacijah, - 14 delegatov interesnih skupnosti, - 3-člansko častno razsodišče, - 6-članski uredniški odbor in - razne komisije. Stane Lepenik

V društvo je bilo včlanjenih 2879 invalidov I. kategorije, 823 II. in 1616 III. kategorije, poleg teh pa še 324 drugih invalidov. Invalidov na invalidskih vozičkih je bilo 12, nepokretnih 36, z amputiranimi spodnjimi okončinami pa 57. V tem obdobju sta se ustanovila aktiva v Špedtransu in Gradisu, ustanavljala pa sta se aktiva v Tovarni akumulatorjev Vesna in Gozdnem gospodarstvu. Začeli so se poskusi ustanavljanja aktivov po krajevnih skupnostih. V tem letu je društvo usklajevalo svoje akte z akti Zveze invalidov Slovenije, koordiniralo programske naloge v aktivih invalidov v OZD, ažuriralo članske kartoteke, izdalo nove izkaznice, na športnem in rekreativnem področju nadaljevalo s plavanjem, kegljanjem, igranjem šaha in z izleti. Organiziralo je tudi razstavo ročnih del, nudilo pomoč družinam invalidov pri reševanju stanovanjske problematike, zaposlovanju, pri rehabilitaciji in prekvalifikacijah in pravno pomoč. Invalidom, katerih pokojnina ni presegala 25.000 dinarjev, je društvo prispevalo za zdravljenje v zdraviliščih 1500 dinarjev. Za potrebe članstva je bila društvena pisarna odprta dvakrat na teden.

V letu 1987 je ob 10. obletnici

pobratenja DI Kranj organiziralo srečanje v Bojanji vasi pri Metliki, ki se ga je udeležilo 160 invalidov in njihovih partnerjev. Stroške srečanja so krili udeleženci sami. Srečanje, ki mu je sledila zakuska, so popestrili s kulturnim programom.

Srečanje z delegacijo DI Kraljevo

V ciklusu predavanj je bilo 14. maja predavanje dr. Miljana Senčarja, specialista ortopeda, o pravicah iz socialnega in zdravstvenega zavarovanja z vidika ocenjevanja telesnih okvar. V mesecu juniju je predaval Ermin Kržišnik iz SPIZ in odgovarjal na vprašanja članov v zvezi z invalidskim in pokojninskim zavarovanjem.


Naših 40 let: obdobje 1978 - 1994

V tem letu je društvo spodbudilo člane za pridobitev odločb o telesnih okvarah. Akcije so organizirali v aktivih v podjetjih. Organizirano je bilo merjenje krvnega pritiska, ki ga je opravljala dr. Vesna Berglez v društvenih prostorih vsako sredo med 16.30 in 17.30. Člani so počitnikovali v Čateških toplicah, a je žal na razpolago premalo kapacitet. Tega leta so se člani upravnega odbora odpovedali nadomestilu za prevoze s svojimi avtomobili in sredstva namenili za organizacijo silvestrovanja.

Dom invalidskih organizacij v Trubarjevi 15

Društvo vse do leta 1988 ni imelo svojih prostorov in se je neprestano selilo. Iz ulice Štravhovih 2 v Ulico heroja Tomšiča 2, nato na Grajski trg 1. Leta 1988 je Občina Maribor dodelila invalidskim organizacijam v stalno uporabo vilo v Trubarjevi 15, s čimer se je končalo njegovo preseljevanje. Glavno zaslugo, da so invalidska društva dobila stalne prostore, je imel Vladimir Vidmar.

23. marca 1988 so na aktivu invalidov DO TAM razpravljali o nadomestilih zaradi premestitve na drugo ustrezno delovno mesto in ugotovili, da je veljavna metoda zgrešena, ker so nekateri invalidi dobili previsoko, nekateri pa prenizko izplačano akontacijo. Predlagali so, da bi se poračun opravil vsake tri mesece. Razrešili so dotedanje člane odbora aktiva in imenovali nove. Za predsednika je bil izvoljen Branko Šporn.

Pred hotelom Mirna v Istarskih toplicah

23


24

Naših 40 let: obdobje 1995- 1999

Aktiv invalidov SOZD Elektrokovina je na seji 4. maja 1989 sklenil, da ob dnevu mladosti organizira povratni obisk s pobrateno delovno organizacijo Magnobram iz Kraljeva. Obiska naj bi se udeležili Franc Plajnšek, Ludvik Ferenčak, Ivo Lokas in Anica Gregorec. Srečanje aktiva ATI Metalne leta 1975

V obdobju 1991 do 1994

je društvo obnovilo evidenco svojega članstva. Izdelan je bil evidenčni karton, ki so ga izpolnili vsi člani, in evidenčni karton simpatizerjev, pričelo pa je pošiljati čestitke članom za njihove okrogle obletnice rojstva. Praktično je večina aktivov invalidov po delovnih organizacijah nehala delovati. 23. marca 1991 je občni zbor društva sprejel spremembe statuta.

Družabno srečanje po reliju

Leta 1994 je Zveza invalidov Slovenije zaupala našemu društvu organizacijo 11. avtomobilskega relija. Ekipe so vozile na relaciji Maribor Pobrežje - Sp. Duplek - Sp. Voličina - Lenart - Jurovski dol - Pesniški dvor - Maribor Pobrežje. Tekmovalne ekipe so morale opraviti še spretnostno vožnjo, se pomeriti v streljanju z zračno puško, v pikadu in kegljanju. Po tekmovalnem delu je bilo družabno srečanje.

Leto 1995 11. marca je društvo imelo programsko volilno sejo, ki jo je vodil Vladimir Vidmar. Od 35 vabljenih delegatov se jih je seje udeležilo 32, udeležil se je je tudi Marko Kocjan, predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije. Obravnavali so poročilo o delu društva, ki ga je podal predsednik Vladimir Vidmar, finančno poročilo, ki ga je podal Franc Riedl, in poročilo nadzornega odbora, ki ga je podal Vlado Zemljič. Sprejeli so program dela in finančni načrt za leto 1995 ter prečiščeno besedilo statuta društva. Novoizvoljeni predsednik Vladimir Haas se je zahvalil dotedanjemu predsedniku Vladimirju Vidmarju za uspešno vodenje društva in mu zaželel veliko uspeha na novi funkciji predsednika Zveze delovnih invalidov Slovenije.


Naših 40 let: obdobje 1995 - 1999

Izvolili so 9 članov upravnega odbora, finančno poslovanje društva je bilo zaupano Francu Riedlu, blagajna Mariji Zorec, funkcija gospodarja pa Edvardu Klemenčiču. Vlado Haas

Novo izvoljeni člani upravnega odbora (od leve proti desni): Vera Fliser, Anica Gregorec, Edvard Klemenčič, Karmen Langus, Franc Riedl, Vladimir Vidmar, Marija Zorec in Gjuro Zvonar.

Novo izvoljeni člani nadzornega odbora (od leve proti desni): Tanja Plemenitaš, Ivan Vajngerl in Marija Zorko.

V tem obdobju je bilo v letnih programih društva opredeljenih 21 programov: obiski starejših in težkih invalidov na domu, ohranjevanje zdravja v objektih ZDIS in drugih zdraviliščih, kopalni dnevi, brezplačno svetovanje in pravna pomoč, pomoč na domu, kopanje v Fontani in Pristanu, mini dopust na jadranski obali, pohodništvo, ribolov, namizni tenis, šah, balinanje, pikado, kegljanje, pevski zbor, srečanja in pikniki, izleti, obiski gledaliških predstav, predavanja in pošiljanje čestitk članom za njihove okrogle obletnice rojstva.

25


26

Naših 40 let: obdobje 1995- 1999

Srečanje DI Podravja Franc Riedl, Jelka Firbas, Marija Zorec

Srečanje na Kopah

V letu 1995 je predsednik Vladimir Haas izdelal računalniški program za vodenje evidence članstva, glavno knjigo, za vodenje osnovnih sredstev in potnih nalogov ter za prodajo avtobusnih vozovnic; kasneje so se ti programi večkrat dopolnjevali. Člani skupščine so vsako leto dobili poročilo o izvedbi programov, finančno poročilo in statistične podatke o gibanju članstva, program dela in finančni načrt za naslednje leto. Poročilo, načrti in statistični podatki so obsegali 25 do 30 strani formata A4. V letu 1995 je bil na 2. seji UO izvoljen za podpredsednika društva Franc Riedl. Člani društva so se 17. junija udeležili srečanja invalidov DI Podravja v Lenartu, 29. julija 1995 pa srečanja invalidov na Kopah. V tem letu je društvo organiziralo dvodnevni izlet na Primorsko, 5. in 6. oktobra na Madžarsko in 1. septembra na Dunaj. Delegacija društva se je udeležila srečanja invalidov v Zagorju. V tem obdobju so bile ustanovljene sekcije: kegljaška, planinska, pikado, ribiška, balinanje, namizni tenis, šah in pevski zbor.

Leto 1996 25. aprila 1996 so člani na skupščini društva sprejeli poročilo o izvajanju programov v letu 1995, delovni in finančni načrt za leto 1996 in dopolnitve statuta ter opravili nadomestne volitve za člane UO. Spomin na pokojnega Vladimirja Vidmarja so člani skupščine počastili z minuto molka, na njegovo mesto pa izvolili za člana UO Slavka Zakeršnika. Na seji UO 24. septembra 1996 je bila Karmen Langus imenovana za opazovalko na sejah UO Zveze invalidov Slovenije. Tega leta je Zveza invalidov Slovenije delila posebne dotacije za reševanje socialnih problemov članov. Društvo ni bilo deležno teh sredstev, ker ni


Naših 40 let: obdobje 1995 - 1999

V imenu društva se je poslovil od Vladimirja Vidmarja Slavko Zakeršnik

V imenu ZDIS se je poslovil Marijan Kroflič

poslalo seznama socialno najbolj ogroženih, saj za njegovo izdelavo ni imelo ne dovolj podatkov in ne zakonske osnove, da bi jih lahko pridobilo. V tem letu je društvo organiziralo proslavo ob dnevu žena, srečanje z invalidi Kranja v Kranju, izlet na Dolenjsko in Primorsko, pustovanje, martinovanje in silvestrovanje s srečelovom. Karmen Langus je organizirala srečanje skupine za samopomoč. Organizirano je bilo tudi predavanje o invalidski zakonodaji, sprejete so bile dopolnitve statuta, izdane nove članske izkaznice in koledar s programom delovanja društva v letu 1996. UO je na seji 12. decembra 1996 sklenil, da se članom, ki bodo letovali v objektih Zveze invalidov Slovenije, prispeva po 7000 tolarjev in 20 odstotkov stroškov za rehabilitacijo v zdraviliščih. Imenoval je pripravljalni odbor za organizacijo aktivnosti za 30-letnico obstoja društva. Kot prejšnje leto je društvo tudi to leto organiziralo silvestrovanje za svoje člane v Dijaškem domu na Gosposvetski cesti. Imeli so bogat srečelov, hrana je bila “iz nahrbtnika“, pijačo sta stregli članici Anica Gregorec in Marija Podgorelec, za zabavo in ples je poskrbel ansambel Paloma.

Leto 1997 20. maja je bila skupščina društva, ki je sprejela vsa poročila za leto 1996 in programe za leto 1997. Seji skupščine je prisostvoval predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije Marjan Kroflič. Zveza invalidov se je preimenovala v Zvezo delovnih invalidov Slovenije, kar je zahtevalo spremembo statuta društva in izdelavo novih emblemov in raznih obrazcev, ki jih uporablja društvo. Izdelan in obravnavan je bil osnutek statuta v zvezi z omenjenemi spremembami.

27


28

Naših 40 let: obdobje 1995- 1999

Spomladanski izlet na Primorsko je bil organiziran v mesecu maju, jesenski izlet na Dolenjsko pa v mesecu septembru. Srečanje z invalidi DI Kranja je bilo meseca junija na Limbuškem nabrežju. Po kulturno-zabavnem programu so za vse udeležence srečanja za hrano poskrbele članice društva.

Z izleta po Primorski

V juniju se je 50 članov društva udeležilo v Ormožu srečanja invalidov Podravja. Tudi to leto je društvo organiziralo vsak zadnji petek v mesecu, razen v juliju in avgustu, kopalni dan v Radencih, po kopanju pa kosilo na kmečkem turizmu in živo glasbo, pa tudi pustovanje, martinovanje in silvestrovanje s srečelovom. Tudi v tem letu so dobili člani ob plačilu članarine žepne koledarje s programom delovanja društva. Na 10. seji upravnega odbora, ki je bila 21. oktobra, je podpredsednik Slavko Zakeršnik dal pobudo, da bi naslednje leto organizirali skupno letovanje na jadranski obali. Na 11. seji je upravni odbor sprejel povišanje članarine za 200 tolarjev, tako da je v letu 1998 znašala članarina 800 tolarjev. Prav tako je bilo sklenjeno, da se bonitete članov v naslednjem letu ne povečujejo, da članom, ki bodo letovali v počitniških objektih ZDIS, prispeva društvo 7000 tolarjev, članom, ki bodo v zdraviliščih Slovenije na rehabilitaciji, pa na podlagi predloženega računa zdravilišča 20 odstotkov. Za mednarodni dan invalidov je bilo 3. decembra srečanje najbolj delovnih članov društva. Na srečanju z invalidi DI Kranj: predsednik DI Kranj Mirko Galičič in Jelka Firbas, predsednica DI Lenart


Naših 40 let: obdobje 1995 - 1999

Leto 1998

Druženje po kopanju

Skupščine društva, ki je bila 30. marca, se je udeležila Jelka Firbas, članica upravnega odbora Zveze in predsednica DI Lenart. Sprejeta so bila poročila za minulo leto in programi za leto 1998. Sprejeli so prečiščeno besedilo statuta društva, izvoljeni so bili člani v novoustanovljenih komisijah. Člani komisije za socialna vprašanja (od leve proti desni): predsednik Gjuro Zvonar in članice Marija Zorko, Marija Mlakar, Marija Zorec in Zdenka Štok Petrina.

V komisijo za organizacijska in kadrovska vprašanja pa (od leve proti desni): Niko Čaja - predsednik, Antonija Bobonec, Manja Kralj, Drago Štok in Alojzija Ferfolja.

Na predlog predsednika je bila imenovana komisija za pripravo prireditev v počastitev 30-letnice društva v naslednji sestavi: Vlado Haas, Karmen Langus, Franc Riedl, Slavko Zakeršnik, Gjuro Zvonar in Marija Zorec.

29


30

Naših 40 let: obdobje 1995- 1999

V letu 1998 je bil sklenjen dogovor s Fontano, po katerem imajo člani društva pravico do nakupa kopalnih kart po polovični ceni. Karmen Langus se je udeležila seminarja v Fiesi in simpozija o socialni politiki v EU z vidika vključevanja invalidov. Predsednik odbora za šport, rekreacijo in družabništvo Slavko Zakeršnik je pripravil programe sekcij s področja športa, rekreacije in družabništva, ki so v naslednjih letih postali sestavni del letnih programov društva. Tudi to leto so organizirali spomladanski in jesenski izlet, pustovanje, martinovanje, silvestrovanje in kopalne dneve vsak zadnji petek v mesecu.

Krst mošta, ki ga je opravil član društva Alojz Škof

Silvestrovanje: srečolov in podelitev dobitkov

Planinci na Donački gori


Naših 40 let: obdobje 1995 - 1999

Leto 1999 13. marca 1999 je imelo društvo programsko volilno sejo. Skupščino je vodila Karmen Langus. Na začetku zasedanja so z enominutnim molkom počastili spomin na umrlega predsednika Vladimirja Vidmarja in druge člane, ki so umrli v tem obdobju. Programsko volilni seji sta prisostvovala podpredsednik ZDIS Srečko Matkovič in sekretarka Tanja Hočevar. Sprejeli so poročilo o delu društva za obdobje 1995 - 1999, finančno poročilo za leto 1998 in program dela za leto 1999. Razrešili so dotedanje člane organov in izvolili nove. Upravni odbor je imel v tem obdobju 16, skupščina pa pet sej. Za predsednika društva je bil ponovno izvoljen Vladimir Haas, v novi 7-članski upravni odbor pa so bili izvoljeni (na sliki z leve proti desni): Vladimir Haas, Slavko Zakeršnik, Karmen Langus, Gjuro Zvonar, Ivan Petrovič, Vera Filipič in Ivan Durič.

V nadzorni odbor so bili izvoljeni (z leve proti desni): Majda Furman (predsednica), Majda Cenc in Martin Mlakar.

Na 1. seji upravnega odbora so vodenje finančno materialnega poslovanja društva zaupali Francu Riedlu, blagajniško poslovanje pa Mariji Zorec.

31


32

Naših 40 let: obdobje 1995- 1999

Za predsednico socialne komisije in delegatko v svetu Doma upokojencev Danice Vogrinec je bila izvoljena Karmen Langus, za predsednika športne komisije pri ZDIS pa Slavko Zakeršnik. Na seji UO 15. novembra je bilo sklenjeno, da bo društvo v letu 2000 prispevalo 160 tolarjev za vstopnico za kopanje v Fontani ter da se vsem članom, ki ne bodo do meseca junija poravnali članarine, pošlje dopis in položnice.

Delegati skupščine 1999

V letu 1999 so organi društva obravnavali poleg dnevne problematike društva tudi spremembo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o invalidskih organizacijah in Nacionalni program zdravstvenega varstva RS do leta 2004.

Srečko Matkovič in Tanja Hočevar v družbi z nekaj delegati skupščine

Druženje članov društva


Naših 40 let: obdobje 1995 - 1999

3. in 4. novembra je ZDIS organizirala v Topolšici seminar za predsednike in sekretarje društev, ki sta se ga iz našega društva udeležila Slavko Zakeršnik in Vlado Haas, iz ZDIS pa Karmen Langus kot predavateljica na temo urejanja odnosov med partnerji in člani družine ob invalidu. Na seji upravnega odbora 24. maja 1999 je bil izvoljen za podpredsednika društva Slavko Zakeršnik. V tem obdobju sta se po njegovi zaslugi razvili družabnost in športna in rekreacijska dejavnost, kamor sodijo redna mesečna kopanja v Termah Radenci in po novem tudi v Fontani v Mariboru. Člani društva so izkoristili vse kapacitete za ohranjevanje zdravja po urniku ZDIS in še dodatno zdravilišča. Tako je bilo veliko članov vključenih v obnovitveno rehabilitacijo, se udeležilo družabnih srečanj, prireditev in izletov. Delo organov društva je bilo v tem letu posebno aktivno, saj je društvo praznovalo, tako kot ZDIS, 30-letnico obstoja. Društvo je predlagalo za odličje ZDIS Mestno občino Maribor in Gjura Zvonarja. 25. junija je društvo organiziralo srečanje invalidov Podravja na Limbuškem nabrežju. Srečanja se je udeležilo preko 450 invalidov in njihovih zakonskih partnerjev. Na 30-obletnici v narodnem domu: Slavko Zakeršnik, Karmen Langus, Boris Sovič, Vlado Haas in Gjuro Zvonar

Srečanje je spremljal kulturno-zabavni program, ki sta ga vodila Helena Kodrič, novinarka Radia Maribor in Andrej Okreša, novinar Radia City. Za razpoloženje je skrbel ansambel Veseli slavčki. Poskrbljeno je bilo tudi za hrano in pijačo. Na srečanju so podelili priznanja sedmim članom društva in enemu članu ZDIS. Organizirano je bilo tudi ocenjevanje vin vinogradnikov invalidov in peciva. Srečanja sta se udeležila tudi predsednik ZDIS Miran Krajnc in sekretarka Tanja Hočevar. ZDIS je našemu društvu zaupala organizacijo srečanja športnikov društva in ZDIS. Prireditev, ki je bila 17. septembra 1999 v Mariboru, ni bila le športno tekmovanje, ampak tudi družabno srečanje s sklepno prireditvijo v Narodnem domu. Na njej sta pred podelitvijo medalj spregovorila župan Mestne občine Maribor Boris Sovič in predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije Miran Krajnc.

33


34

Naših 40 let: obdobje 1995- 1999

Za razpoloženje so skrbeli ansambel Veseli slavčki, pevka Rosanda, etno skupina Spominčice, Plesna šola Pingi, program je povezovala Helena Kodrič. Žal se tega srečanja niso udeležili le invalidi iz Ljubljane, z Gorenjske in iz zasavsko-posavske regije. Po vseh ocenah udeležencev je bila organizacija srečanja na visoki ravni. Športniki našega društva so si priborili kar pet zlatih medalj (šah - moški, balinanje – moški, namizni tenis – moški, kegljanje – moški in ženske, ženska ekipa pa je priigrala srebro v pikadu).

Zlate kegljačice

Zlati balinisti

Zlati namiznotenisači

Zlati šahisti

Srebrne pikadistke


Naših 40 let: obdobje 1995 - 1999

Kegljači

Na kopalnem dnevu Hilda Vuga, Mirko Kampič

Srečanju na kopalnem dnevu so se pridružili tudi nekateri člani UO Zveze delovnih invalidov Slovenije, z leve: Srečko Matkovič, Miran Krajnc, Vlado Haas in Tanja Hočevar

Anica Gregorec in Miran Krajnc

Tudi v tem letu je društvo organiziralo za svoje člane spomladanski in jesenski izlet, proslavo ob dnevu žena, pustovanje, martinovanje, silvestrovanje, vsak zadnji petek v mesecu kopalni dan, piknik prostovoljcev, pohode po programu planinske sekcije.

Prostovoljci, zaslužni za piknik na Limbuškem nabrežju

35


36

Naših 40 let: obdobje 2000- 2004

Leto 2000

Skupščina 2000

Skupščina društva je bila 20. aprila 2000. Na njeji so bila sprejeta poročila o delovanju društva, finančno poročilo in poročilo nadzornega odbora za leto 1999, program dela in finančni načrt za leto 2000. Karmen Langus je podala poročilo o delu socialne komisije. Upravni odbor je imel samo tri seje.

Sprejeta so bila pravila o dodeljevanju materialnih pomoči članom in pravilnik o računovodskem poslovanju. Izpeljana je bila pedagoška akcija, 3-članska komisija, ki jo je vodila Karmen Langus, pa je izbrala najboljše prispevke dijakov Osnovne šole borcev za severno mejo in jih posredovala ZDIS. Društvo se je vključilo v akcijo zbiranja sredstev za nakup invalidskega vozička Francu Dobaji. Društvo je imelo na voljo 21 desetdnevnih terminov v zdraviliško-rekreativnih objektih ZDIS. V njih je letovalo 46 članov, ki jih je spremljalo 20 sorodnikov. Društvo je prispevalo 322.000 tolarjev ali 7000 tolarjev za člana. Sindikat Mariborskega vodovoda je društvu odstopil šest sedemdnevnih terminov v Termah Banovci, ki jih je izkoristilo 17 članov. Društvo je prispevalo za vsakega 7000 tolarjev. V raznih slovenskih zdraviliščih si je uredilo preventivno zdravljenje 32 članov, ki jim je društvo izplačalo po predložitvi računov 222.399 tolarjev ali povprečno 6950 tolarjev na uporabnika. Tudi to leto je bilo organizirano kopanje v Zdravilišču Radenci, po kopanju pa kosilo in ples z živo glasbo. V tem letu je bilo na kopanju 556 članov, ki jim je društvo prispevalo po 828 tolarjev. Kopalni dnevi imajo največ uporabnikov in pomenijo pravo sprostitev za vsakega udeleženca.

Telovadba v bazenu Zdravilišča Radenci pod vodstvom fizioterapevtke


Naših 40 let: obdobje 2000 - 2004

Z vodstvom Term Fontana je bil dosežen sporazum, ki je omogočal članom vsak prvi torek v mesecu kopanje s koriščenjem fitnes centra in savne. Cena kopalne karte za štiri ure kopanja je bila 750 tolarjev. Društvo je v tem letu prodalo svojim članom 500 kopalnih kart. Organizirano je bilo tudi 7-dnevno letovanje v Poreču v hotelu Ambasador, ki se ga je udeležilo 50 članov. Društvo je prispevalo za avtobusni prevoz 105.022 tolarjev. Planinska sekcija je organizirala pohode na Žavcarjev vrh, Duh na Ostrem vrhu in na Osankarico. Pohodi so bili organizirani tako, da so se jih lahko udeležili tudi neplaninci in lažji invalidi. Planinci

Poleg sekcij pikada, namiznega tenisa, kegljanja, balinanja, šaha in pohodništva je bila v začetku leta ustanovljena tudi ribiška sekcija. Igralke pikada, namiznega tenisa, balinisti in kegljači so se udeležili področnih tekmovanj ZDIS, ki pomenijo kvalifikacije za državna prvenstva invalidov. Za državno prvenstvo so se kvalificirali posamezniki v kegljanju, balinanju in namiznem tenisu, na njem pa je v najzahtevnejši kategoriji, v kegljanju, dosegel prvo mesto član našega društva Ivan Durič, naša ekipa balinistov pa 4. mesto. 24. junija je bilo srečanje na Limbuškem nabrežju z invalidi Kranja, ki se ga je udeležilo 100 gostov iz Kranja in prav toliko iz Maribora. Igral je ansambel Veseli slavčki, pela je etno skupina Spominčice, zapel pa je tudi zbor društva. Za hrano in pijačo je poskrbela že standardna skupina prostovoljk.

Prostovoljke, ki so vedno pripravljene za pomoč v kuhinji in postrežbo

Limbuško nabrežje, razpoloženje kot vedno na srečanjih

37


38

Naših 40 let: obdobje 2000- 2004

Društvo je prav tako organiziralo za svoje člane pustovanje, martinovanje in silvestrovanje. Silvestrovanje s hrano “iz nahrbtnika“ je bilo v dijaškem domu, udeležilo se ga je pa 105 članov. Organiziran je bil bogat srečelov, za zabavo pa je poskrbel Štajerski obmejni trio. Pustovanje je bilo v gostišču Anton v Cerkvenjaku, prav težko pa je bilo izbrati pet najboljših mask, ki so prejele nagrade.

Udeleženci izleta Kornati v Sv. Filipu in Jakovu

Od 2. do 5. septembra so na željo članov ponovno organizirali izlet na Kornate in slapove Krke. Spali in hranili so se v počitniškem domu Mariborskega in Zagrebškega vodovoda v Svetem Filipu in Jakovu. Vsak večer so imeli zabavo z živo dalmatinsko glasbo. Domačin, mlad invalid, ki je bil po prometni nesreči več kot leto dni v komi, je bral svoje pesmi. Zbirko njegovih pesmi je kupilo 34 članov. Kopali so se v Sv. Filipu in Jakovu, na slapovih Krke in Kornatih. 5. decembra je bila v dijaškem domu prireditev ob mednarodnem dnevu invalidov. O pomenu tega dneva je spregovorila Karmen Langus, članica upravnega odbora. Prijeten program so pripravili učenci OŠ Gustav Šilih, učenka in učenec sta prebrala svoja spisa na temo Različnost je naša skupna pot, zapel je pevski zbor društva, članica Ivanka Simonič je prebrala dve svoji pesmi, program je povezovala članica Tanja Plemenitaš. Učenki in učencu OŠ Borcev za severno mejo so podarili knjigi Družinska enciklopedija za njuna spisa, ki sta ga napisala na razpis 2. pedagoške akcije, ki ga je razpisala Zveza delovnih invalidov Slovenije. Komisija za socialna vprašanja je v tem letu opravila tri obiske na domu, socialno ogroženi članici odobrila plačilo nabave aparata za merjenje tlaka, uredila zamenjavo enega stanovanja iz višjega nadstropja v pritličje bloka z varovanimi stanovanji, na podlagi vloge pridobila od ZDIS 306.182 tolarjev za nabavo invalidskega vozička in napotila sedem članov na Center za socialno delo. Komisija je obravnavala osem prošenj za materialno pomoč, ki jih pa žal mi mogla ugodno rešiti, ker društvo nima sredstev, da bi lahko reševalo socialni položaj članov.


Naših 40 let: obdobje 2000 - 2004

Karmen Langus

Ivanka Simonič

Tanja Plemenitaš

Letno naročnino za Klic v sili je društvo plačalo enemu članu, za eno članico pa je bila donator NKB Maribor. Potreba po tej storitvi je velika, žal pa društvo ne razpolaga z dovolj sredstvi. Po brezplačno pravno pomoč in nasvete prihaja na društvo dva do trije člani na teden. Najbolj pogosta so vprašanja s področij invalidske in pokojninske problematike, delovnega razmerja, carine, prometa, razmer v družini in sodnih izvršb. V letu 2000 je društvo plačalo za pravno pomoč 47.915 tolarjev. Vsem članom so poslali čestitke za njihove okrogle obletnice rojstva. Invalidom I. in II. kategorije so prodali avtobusne vozovnice za 200.000 tolarjev, subvencionirala jih je Mestna občina Maribor. Župana mesta Maribor so zaprosili za boljšo ureditev parkirišč za invalide pri Splošni bolnišnici Maribor in na Lentu pod mostom. V mesecu juliju so 1800 članom, ki do polletja niso plačali članarine, poslali položnice s spremnim dopisom. Odziv članov je bil nad pričakovanim.

Leto 2001 Seja skupščine je bila 19. aprila 2001. Sprejeli so vsa poročila za leto 2000, program dela in finančni načrt za leto 2001. Upravni odbor je v tem letu imel štiri seje, njih glavne teme so bile: zaključni račun društva, poslovnik o delu koordinacijskega odbora Podravja, obiski na domu, bonitete članov-invalidov in usklajevanje pokojnin. V zvezi s slednjim je društvo posredovalo pobudo ZDIS, da sproži ustavni spor, saj bi bil sklep, s katerim bi se upokojencem odvzele že pridobljene pravice, protiustaven. V letu 2001 je zaprosilo za materialno pomoč le nekaj članov z nizkimi pokojninami in en brezposelni član, kar je manj kot leto poprej. Komisija za socialna vprašanja je upoštevala, da društvo nima denarja za pomoč članom v stalnih socialnih stiskah, temveč le za v pravilniku naštete primere. Prosilce je napotila na Center za socialno delo. Pomoč je dodelila le članu, ki so mu med vožnjo z invalidskim

39


40

Naših 40 let: obdobje 2000- 2004

vozičkom ukradli denar in osebne dokumente. Članici, ki živi sama in je zaradi kapi ležala dalj časa v bolnišnici, je društvo poravnalo tretjino dolga pri RTV Slovenija, za tretjino so zaprosili Radio Brezje in RTV, ki sta prav tako prispevala. V mesecu decembru so prvič mlajši člani obiskali člane, starejše od 85 let, manj pokretne in težje bolne. Obiskali so 70 takšnih invalidov in jim prenesli novoletne čestitke in želje ter pozornostno darilo. V zdraviliško-rekreativnih objektih ZDIS je v 18 desetdnevnih terminih letovalo 44 članov, ki jih je spremljalo 24 družinskih članov. Društvo je prispevalo posameznemu članu-invalidu po 7000 tolarjev, če pa sta letovala dva člana, jima je društvo prispevalo 10.000 tolarjev. V termah Banovci je v prikolici sindikata Mariborskega vodovoda letovalo devet članov s po tremi družinskimi člani. Tudi tem članom je društvo prispevalo za letovanje po 7000 tolarjev. Članom, ki so si sami uredili obnovitveno rehabilitacijo v raznih slovenskih zdraviliščih, teh je bilo 35, je društvo prispevalo 10 odstotkov stroškov. Vsako leto je premalo razpoložljivih kapacitet za ugodnejše letovanje članov društva, bodisi v kapacitetah ZDIS, bodisi v dodatnih, ki jih društvo pridobi. V letu 2001 komisija ni mogla ugoditi 25 prosilcem. Nekateri želijo letovati vsako leto, v času in kraju, ki ga sami izberejo. Pri izbiri upravičencev do letovanja se upoštevajo pravila o dodeljevanju materialne pomoči in izvajanju programa ohranjanja zdravja, sprejeta januarja 2001. Svetovanje in pravno pomoč je iskalo 62 članov, od tega jih je 11 dobilo tudi brezplačno pravno pomoč. Problemi, s katerimi se člani obračajo na društvo, so bolj ali manj vsako leto enaki.

Udeleženci 3-dnevnega izleta v dolino reke Neretve in v Dubrovnik


Naših 40 let: obdobje 2000 - 2004

Vsak mesec, razen julija in avgusta, je društvo organiziralo kopanje v Zdravilišču Radenci, po kopanju pa kosilo in ples z živo glasbo. V tem letu je bilo na kopanju 588 članov. Društvo je ta program sofinanciralo z 291.500 tolarji oz. je udeležencem plačalo avtobusni prevoz (496 tolarjev za udeleženca). Vsak drugi ponedeljek v mesecu so imeli člani društva v Fontani kopalni dan. Cena vstopnice za 4-urno kopanje z možnostjo uporabe fitnesa, treh različnih savn in telovadbe pod strokovnim vodstvom fizioterapevta je bila v letu 2001 800 tolarjev. V letu 2001 je društvo prodalo svojim članom 741 vstopnic. Meseca maja so organizirali 10-dnevni dopust v Poreču, ki se ga je udeležilo 53 članov, meseca septembra pa 7-dnevni mini dopust na Hvaru, ki se ga je udeležilo 52 članov. Stroške mini dopustov so v celoti krili udeleženci, društvo jim je omogočilo le obročno odplačevanje in zato najelo kratkoročni kredit, ki so ga koristili tudi udeleženci tridnevnega izleta v mesecu aprilu v dolino reke Neretve in v Dubrovnik. 16. junija je bilo srečanje invalidov Podravja pri Treh kraljih na Pohorju, 28. julija pa planinski dan invalidov na Kopah. 6. julija je bil piknik pri Sv. Trojici, na katerem so se udeleženci pomerili v raznih športnih panogah. Planinska sekcija je organizirala meseca marca pohod na Boč, aprila na Rifnik pri Šentjurju, maja na Pohorje, junija po poteh Haloz, septembra na Vinsko goro, sezono so sklenili decembra na drugi strani Haloz. Ribiška sekcija, ki je bila ustanovljena konec leta 2000, je imela 26 članov. Imeli so več srečanj in tekmovanj, kot so izbirno tekmovanje za sestavo 5-članske tekmovalne ekipe, srečanje z ribiči DI Ormož v Ormožu in srečanje z invalidi in upokojenci Apač. Kegljaška sekcija se je udeležila regijskega tekmovanja ZDIS, srečanja s kegljači DI Radlje ob Dravi, s kegljači DI Ravne na Koroškem in kegljači Fale. Na regijskem tekmovanju so osvojili 1. mesto, na državno prvenstvo pa sta se uvrstila dva kegljača in v svoji skupini dosegla 1. in 2. mesto. Namiznoteniška sekcija se je udeležila regijskega tekmovanja v Žalcu. En naš član se je kvalificiral na državno prvenstvo, ki pa v letu 2001 ni bilo izpeljano. Šahovska sekcija je bila organizator področnega tekmovanja v hitropoteznem šahu posamezno. Na državno prvenstvo sta se uvrstila dva tekmovalca. Udeležili so se tudi področnega tekmovanja v šahu ekipno v Ormožu in zasedli

41


42

Naših 40 let: obdobje 2000- 2004

1. mesto. Kvalificirali so se na državno prvenstvo, ki je bilo v Dravogradu, in za 2. mesto dobili srebrni pokal. Balinisti so se udeležili regijskega tekmovanja v Murski Soboti, zasedli 1. mesto in se tako uvrstili na državno prvenstvo, ki je bilo v Postojni. Na državnem prvenstvu so si priborili srebrni pokal. Ženska ekipa pikada se je na področnem tekmovanju v Dravogradu uvrstila na 5. mesto, medtem ko moška ekipa ni tekmovala, ker se je tedaj komaj rojevala. 25. junija se je 23-članski pevski zbor udeležil revije pevskih zborov članic Zveze delovnih invalidov Slovenije. Na revijo jih je spremljalo 21 članov, ljubiteljev zborovskega petja. Organizirali so tudi pustovanje, ki se ga je udeležilo 54 članov. Društvo je prispevalo nagrade za tri najboljše maske in plačalo avtobus. Martinovanja, ki so ga pripravili skupaj z invalidi Kranja v gostišču Molek, se je udeležilo 72 članov, silvestrovanja s srečelovom pa kar 104 člani. Čeprav je bila hrana »iz nahrbtnika«, je bilo vsega v izobilju. Vladi RS so dali pobudo za razrešitev direktorja direktorata za invalide Luja Šproharja. Na to pobudo se je Luj Šprohar osebno odzval in prišel pojasnit svoja stališča in izjave v sredstvih javnega obveščanja. Po tem razgovoru je društvo ugotovilo, da ni pravih razlogov za zahtevo za njegov odstop. 377 članom so poslali čestitke za njihove okrogle obletnice rojstva, kar sedem jih je v tem letu praznovalo častitljivih 90 let in več. 1600 članom, ki do konca polletja niso poravnali članarine, so poslali položnice za plačilo. V mesecu decembru so zagotovili prost vstop invalidom Podravja na božični koncert Helene Blagne v Dvorani Tabor.

Piknik pri lovskem domu pri Sv. Ani

Pustovanje


Naših 40 let: obdobje 2000 - 2004

Leto 2002 Seja skupščine je bila 13. maja. Zanjo so dobili člani skupščine poročilo o delu društva in finančno poročilo za leto 2001, program dela in finančni načrt za leto 2002 ter statistične podatke o strukturi članstva. Skupščino je vodil Vlado Haas, prisostvovala sta ji pa član UO DIS Srečko Matkovič in predsednica Koordinacijskega odbora Podravja Jelka Firbas. Upravni odbor je imel v letu 2002 štiri seje. Poleg rednih tem, kot sta zaključni račun za leto 2001 in priprava gradiva za sklic skupščine, so razpravljali tudi o bonitetah članov v letu 2003, Zakonu o društvih, o pogodbi s trgovskim podjetjem Ligro, kadrovanju v organe društva in ZDIS, nagradah funkcionarjem društva, rezultatih polletnega poslovanja društva, referendumu za poseben zakon o invalidskih organizacijah, anketi FIHO in o drugem. V letu 2002 je 28 prostovoljcev obiskalo na domu 69 težjih, nepokretnih invalidov in starejših od 79 let. Večina obiskov je bila opravljenih v drugi polovici decembra. Izročili so jim novoletne čestitke društva in pozornostna darila. 13. junija se je 76 članov udeležilo srečanja z invalidi DI Podravja, ki ga je pri Treh kraljih na Pohorju organiziralo DI Slovenske Bistrice. 29. junija so organizirali srečanje z invalidi Gorenjske in se udeležili srečanja DI Podravja, oboje na Limbuškem nabrežju. Svetovanje in pravno pomoč je iskalo 83 članov, od tega jih je dobilo brezplačno pravno pomoč 18. Klic v sili, ki sicer ni deloval vse leto, so koristili trije člani. Naročnino za enega je krilo društvo, za enega NKBM, za enega pa MO Maribor. V tem letu je zdraviliško-rekreativne objekte ZDIS koristilo 35 članov-invalidov in 29 njihovih spremljevalcev. Društvo je prispevalo za člana 7000 tolarjev oziroma 10.000 tolarjev za dva člana, če sta bivala istočasno v istem objektu. Individualno si je organiziralo bivanje v zdraviliščih 27 invalidov. Društvo je po sklepu upravnega odbora ob predložitvi računa prispevalo za vsakega invalida 10 odstotkov plačila. Članici, ki je bila na zdravljenju na Golniku, pa je prispevalo 10.000 tolarjev za pot na zdravljenje. Vsak mesec, razen julija in avgusta, je društvo organiziralo kopalni dan v Radencih, po kopanju pa kosilo in ples z živo glasbo. Ta program, ki poleg rekreacije zagotavlja tudi družabništvo, ki je za invalide zelo pomembno, je v tem letu koristilo 754 članov. Društvo ga sofinancira z nakupom kopalnih kart. Vodstvo Fontane je društvu odobrilo dodaten termin v mesecu, tako da so sedaj kopalni dnevi za člane Društva invalidov Maribor vsak drugi in

43


44

Naših 40 let: obdobje 2000- 2004

tretji ponedeljek v mesecu. Vstopnice za 4-urno kopanje z možnostjo uporabe fitnesa, treh različnih savn in telovadbe pod strokovnim vodstvom fizioterapevta so dobili člani po polovični ceni. V letu 2002 je društvo nabavilo in prodalo invalidom 1314 kopalnih kart. Meseca maja so organizirali 7-dnevno letovanje v hotelu Mirna v Jelsi na otoku Hvaru. Tovrstno letovanje, udeležilo se ga je 116 članov, pomeni tudi rekreacijo (jutranja telovadba, organizirani pohodi in ogledi znamenitosti krajev). Vodja sekcije Ivan Petrovič

Planinska sekcija je organizirala pohod na Piramido, Žavcarjev vrh, Boč in Donačko goro. Srečanja invalidovplanincev ZDIS na Kopah se je udeležilo 72 članov.

Vodja sekcije Franc Pavšič

Namiznoteniška sekcija se je udeležila regijskega tekmovanja v Dvorani Tabor, ki ga je organiziralo naše društvo. Tekmovanja so se udeležili igralci iz društev invalidov Brežice, Krško, Črešnjevec, Ravne na Koroškem, Velenje, Trbovlje, Žalec, Murska Sobota, Slovenske Konjice in Celje. Naš član Jože Kovač je bil v svoji kategoriji prvi, s čimer se je uvrstil na državno prvenstvo.

Vodja sekcije Jože Vertič

Šahisti so se udeležili regijskega tekmovanja v šahu posamezno na Ptuju. Član društva Janez Benkovič se je uvrstil na tretje mesto in se tako uvrstil na državno prvenstvo, ki se ga pa žal zaradi bolezni ni mogel udeležiti. V mesecu septembru so šahisti tekmovali na regijskem tekmovanju v šahu ekipno v Dravogradu. Ekipa se je uvrstila na nehvaležno četrto mesto. Vodja sekcije Ivan Durič

Kegljaška sekcija je organizirala srečanje s kegljači DI Ravne na Koroškem, Radlje ob Dravi, Slovenj Gradec in Velenje. Septembra so se udeležili regijskega tekmovanja »na 100 lučajev« na Ravnah na Koroškem. Član sekcije Franc Žnidarič se je kvalificiral na državno prvenstvo, prav tako na Ravnah na Koroškem, in postal v svoji kategoriji državni prvak.


Naših 40 let: obdobje 2000 - 2004

Vodja sekcije Rade Gagič

Balinisti so se meseca junija udeležili regijskega tekmovanja »četvorke« v Rogaški Slatini. Uvrstili so se na prvo mesto in se kvalificirali na državno prvenstvo, ki pa se ga zaradi bolezni dveh igralcev niso udeležili.

Vodja sekcije Justina Cvetko

Pikadisti so se udeležili regijskega tekmovanja na Ravnah na Koroškem z žensko in moško ekipo. Moška ekipa, ki je pričela s treningi šele dve leti pred tem, se je uvrstila na tretje mesto, ženska ekipa na drugo, obe pa sta se kvalificirali za tekmovanje na državnem prvenstvu. Na državnem prvenstvu si je ženska ekipa priborila srebrni pokal.

Vodja sekcije Viktor Gutsmandl

Ribiška sekcija je imela več izbirnih tekmovanj in srečanje z ribiči iz Radenc. Udeležili so se ribiškega tekmovanja ob dnevu starejših občanov v Mariboru in se uvrstili na drugo mesto. Na regijskem tekmovanju v Ormožu se je uvrstil na peto mesto Leon Kek in se tako kvalificiral na državno prvenstvo, ki je bilo v Novi Gorici, a se ga žal ni mogel udeležiti.

Predsednica zbora Cirila Špur Zakeršnik

Pevski zbor se je udeležil revije pevskih zborov članic ZDIS v Novi Gorici. Revije se je udeležilo 25 pevcev in 25 članov društva – ljubiteljev zborovskega petja. Do meseca oktobra je bil pevovodja član društva Jože Zorec, delo pa je nadaljeval Milan Volk, ki ni član društva.

V Domu zdravja v Radencih se je udeležilo 8 članov delavnice za rekreacijo, ki jo je organizirala ZDIS. Društvo je prispevalo del potnih stroškov, saj so se udeleženci dnevno vračali domov s svojimi avtomobili. V mesecu marcu so organizirali v sklopu dneva žena predavanje specialista internista iz Splošne bolnišnice Maribor. Dvorana v Domu invalidskih organizacij v Trubarjevi 15 je bila nabito polna. Ženam so poklonili nageljne.

45


46

Naših 40 let: obdobje 2000- 2004

V mesecu aprilu je bil izlet v Slovenske Konjice, v mesto, ki je bilo že štirikrat proglašeno za najlepše cvetlično mesto v Sloveniji, enkrat pa celo v Evropi. 46 udeležencev si je ogledalo mestno galerijo, gasilski muzej, Žičko kartuzijo, privoščili so si vinsko pokušino, izlet pa končali v Lovskem domu s poznim kosilom in z zabavo z živo glasbo. Spet so imeli pustovanje v maskah (74 udeležencev), martinovanje (733 udeležencev) in silvestrovanje s srečelovom (107 udeležencev). Čestitke za okrogle obletnice so poslali 339 članom, prodali invalidom I. in II. kategorije 2511 avtobusnih vozovnic za 1. in 2. cono v skupni vrednosti 4,9 milijona tolarjev. Na Radiu Maribor je v Oddaji za seniorje govorila Karmen Langus o položaju invalidov, na RTS pa je bil z njo in Gjurom Zvonarjem pogovor o invalidih; od Primata so dobili trezor za shranjevanje dokumentov; v mesecu decembru so opravili anketo FIHO, poslali 1600 položnic s pozivi za plačilo članarine in zbrali 1500 podpisov za referendum o Zakonu o invalidskih organizacijah.

Leto 2003 Svet Evropske Unije (Council of the European Union) je ob mednarodnem dnevu invalidov, 3. decembra 2001, razglasil leto 2003 za evropsko leto invalidov. To leto je društvo pridobilo status invalidske organizacije posebnega družbenega pomena. Na skupščini društva, ki je bila 23. 4. 2003, so bili izvoljeni v upravni odbor (od leve proti desni): Vlado Cafuta, Justina Cvetko, Ivan Durič, Vlado Haas, Ana Tement, Slavko Zakeršnik, Gjuro Zvonar, Franc Žigon in Breda Dolenc (ni slike).


Naših 40 let: obdobje 2000 - 2004

Upravni odbor je deloval v nekoliko okrnjeni sestavi, ker je v začetku leta umrl član UO Ivan Durič, ki je bil tudi vodja kegljaške sekcije. Prav tako se zadnjih dveh sej ni udeležil Franc Žigon, ki je predsedniku pisno sporočil, da odstopa kot sekretar društva. Vlado Haas ni soglašal, da bi ga ponovno kandidirali za predsednika. Kadrovska komisija je opravila razgovore z večjim številom članov, ki bi lahko prevzeli funkcijo predsednika, vendar nihče ni pristal na kandidaturo, zato je bil na letni skupščini 23. aprila Vlado Haas imenovan za v. d. predsednika društva. Skupščini je prisostvoval predsednik ZDIS Miran Krajnc. Na domu so člani društva obiskali 67 težjih invalidov in starejših od 85 let. V objektih ZDIS je letovalo 47 invalidov in 27 spremljevalcev; vsakemu invalidu je društvo prispevalo 7000 tolarjev. 23 invalidom, ki so si uredili rehabilitacijo v raznih zdraviliščih, pa je ob predložitvi računa prispevalo 10 odstotkov. Pravno pomoč in svetovanje je iskalo 58 invalidov, od tega jih je 21 dobilo pravno pomoč. Problemi, s katerimi so se obračali na društvo, so bili s področja delovne zakonodaje, invalidske zakonodaje, upravnih postopkov, dedovanja in razmer v družini ter bivalnem okolju. »Life-line« program je izkoristilo pet invalidov. Eno naročnino je krilo društvo, preostale pa donatorji (NKB Maribor in Mestna občina Maribor). Na kopanju v Radencih je bilo 655 članov. Društvo je plačalo vstopnice, drugo pa udeleženci sami. Za kopanje v Fontani je bilo prodanih invalidom 2953 kopalnih kart. Meseca maja je 53 članov po 10 dni na svoje stroške letovalo na Hvaru. Planinska sekcija zaradi bolezni in kasnejše smrti svojega vodje Ivana Petroviča programa ni izpeljala v celoti. Planinci so se udeležili poleg krajših pohodov tudi srečanja na Kopah. Vodenje sekcije je prevzel Vlado Cafuta. Ribiška sekcija, ki je štela 37 članov, se je udeležila regijskega tekmovanja, Viktor Gutsmandl se je uvrstil na državno prvenstvo. Srečali so se z MDI Radenci in DI slepih iz Murske Sobote, z bližnjimi društvi upokojencev so se pomerili za carja za ulov najtežje ribe. Za leto 2003 si je naslov carja priboril Boris Titan. Sekcija je imela tudi svoj občni zbor. Kegljači so imeli prijateljsko srečanje s kegljači Hrastnika in Velenja, tekmovali so med seboj in se udeležili regijskega tekmovanja. Franc Žnidarič se je kvalificiral na državno prvenstvo in dosegel 1. mesto v svoji kategoriji. Žal je umrl tudi vodja te sekcije Ivan Durič.

47


48

Naših 40 let: obdobje 2000- 2004

Igralci namiznega tenisa so trenirali v Športni dvorani Partizan Tezno in Dvorani Tabor. Udeležili so se tudi regijskega tekmovanja. Žal se tekmovanja ni mogel udeležiti naš najboljši igralec Jože Rajšp, ki je na državnem prvenstvu že osvojil 1. mesto. Šahisti so se udeležili regijskega tekmovanja posameznikov. Naš šahist Vladimir Herič je dosegel prvo mesto in se tako kvalificiral na državno prvenstvo. Balinisti so na regijskem tekmovanju v Mariboru zasedli 1. mesto. Poleg naše ekipe so se tekmovanja udeležili balinisti DI Raven, Ormoža, Slovenske Bistrice, Murske Sobote, Zg. Posotelja in Lendave. Z državnega prvenstva v Rogaški Slatini pa so se naši balinisti vrnili s srebrnim pokalom. Pikadisti so imeli doma prijateljsko srečanje s pikadisti DI Lenarta. Na državnem tekmovanju, ki ga je organiziralo DI Vrhnika, so naša dekleta osvojila zlati pokal in zlate medalje. Pevci so se udeležili pevske revije, ki jo je organiziralo MDI Ptuj. Do jeseni 2003 je vodil pevski zbor Milan Volk, po njem ga je prevzel Metod Špur (na sliki levo).

V mesecu februarju je bilo naše pustovanje v gostišču Vogrin pri Sv. Ani. Udeležilo se ga je 80 članov. Bilo je izredno veliko dobrih in izvirnih mask, pet najboljših med najboljšimi je bilo nagrajenih. Pomladanski izlet so organizirali skupaj z Bio klubom Novo mesto, kar dvakrat v Rogaško Slatino in obakrat je bil avtobus poln. Izleta so se tako lahko udeležili 104 člani, ki so si ogledali proizvodnjo stekla in se kopali v zdravilni vodi, znani že v antičnih časih. Donator Bio klub je poskrbel tudi za dobro kosilo za udeležence izleta. Tudi za nakup spominkov iz kristala in zabavo je bilo dovolj časa.

Pevski zbor pod vodstvom Milana Volka

Jelka Firbas, predsednica DI Lenart


Naših 40 let: obdobje 2000 - 2004

V mesecu aprilu so organizirali še en izlet po Dravski dolini, Koroški, Mislinjski in Šaleški dolini. Po ogledu hidrocentrale na Fali je sledil postanek na Muti, ob Velenjskem jezeru, na kosilu v Celju, nato pa še vožnja po Šmartinskem jezeru. Izleta se je udeležilo 72 članov, vodila ga je naša članica Silva Donko. Meseca junija je DI Lenart organiziralo srečanje z DI Podravja; udeležilo se ga je 61 članov. Tudi to srečanje je bilo veselo, ni manjkalo ne hrane, ne pijače, ne zabave, društvo pa je plačalo avtobusni prevoz. Meseca julija je bilo 72 članov na srečanju planincev ZDIS na Kopah. Društvo je plačalo avtobusni prevoz. Martinovanja v Gostišču Eder pri Sv. Ani se je udeležilo 60 članov. Krst mošta sta izvedla člana društva Franc Pokrivač in Janko Ranca. Stroške so plačali udeleženci sami. Silvestrovanje, ki je postalo že tradicija, je bilo tudi tokrat v dijaškem domu v Mariboru, udeležilo se ga je 124 članov. Stroške so v celoti pokrili udeleženci, ki so kot vedno prinesli hrano s seboj, za zabavo pa sta poskrbeli Dvojčici z Janezom.

Silvestrovanje

Za okrogle obletnice rojstva so pisno čestitali 366 članom. Abrahama je slavilo 56 članov, 60 let je imelo 110 članov, 70 let 126 članov, 80 let je praznovalo 70 članov, častitljivih 90 let pa tri članice in en član; najstarejša članica je praznovala 94 let. Invalidom I. in II. kategorije je bilo prodanih 2375 avtobusnih vozovnic v skupni vrednosti 6,2 milijona tolarjev. S prodajo avtobusnih vozovnic je sicer veliko dela, je pa prednost tega, da prihaja vsak dan veliko članov v pisarno društva, kjer se lahko seznanijo z njegovimi aktivnostmi in z njimi seznanjajo tudi druge člane.

49


50

Naših 40 let: obdobje 2000- 2004

Čeprav je bilo leto 2003 evropsko leto invalidov, ne moremo zapisati, da je bilo za invalide drugačno kot druga leta. Sredstva javnega obveščanja so namenila več prostora invalidski problematiki, ustanovili so nekaj odborov na državni in lokalni ravni, društva invalidov so se angažirala s posebnimi plani in programi, tudi z organizacijo okroglih miz, na katere so vabili odgovorne za invalidsko problematiko na državni in lokalni ravni; še veliko aktivnosti bi lahko našteli. Porabili smo nekaj sredstev, dosegli pa nismo veliko, razen če štejemo za pridobitev vse večje »administriranje« za potrebe državnih inštitucij. Morda je kaj več pridobil minister za zdravstvo, ko je nekatera zdravila s pozitivne liste prenesel na vmesno ali celo na negativno, s čimer je marsikateremu invalidu zagrenil življenje. V Mariboru so si invalidska društva s sedežem v Trubarjevi ulici 15 želela, da bi stekel postopek o denacionalizaciji Trubarjeve 15 in da bi pridobili gradbeno dovoljenje za gradnjo večnamenske dvorane. Žal se ta želja ni uresničila, očitno je bil za Upravno enoto Maribor to prevelik zalogaj. Treba bo čakati na še nekaj »evropskih let invalidov«. Je pa treba Mestni občini Maribor priznati, da namenja invalidom vsa leta veliko sredstev; prispeva sredstva za delovanje Doma invalidskih organizacij, društvom ne zaračunava najemnin, sofinancira mestni avtobusni prevoz in s tem omogoča invalidom 50-odstotni popust, sofinancira delavce iz javnih del, ki delajo za društva, in z dotacijami omogoča izvajanje programov. Prav tako je priskočila na pomoč pri realizaciji nekaterih programov za evropsko leto invalidov.

Leto 2004

Marija Zorec

17. maja je bil izvoljen na letni skupščini za predsednika Slavko Zakeršnik, Vlado Haas pa je prevzel funkcijo sekretarja društva. Tega leta je v 73. letu umrla Marija Zorec, dolgoletna članica in blagajničarka društva, članica sekcije pikada in našega pevskega zbora. Dobro je poznala večino članov društva, ki jim je od ustanovitve društva pa vse do bolezni, ki jo je iztrgala iz naše sredine, namenjala svoj čas.

FIHO je sprejela nova pravila in kriterije za financiranje invalidskih in humanitarnih društev. Društvo je svoje aktivnosti tako strnilo v predlaganih pet programov: 1. Skrb za neodvisno življenje težkih in nepokretnih invalidov. Društvo v okviru tega programa načrtuje obiske na domu, bolnišnicah in domu za ostarele občane, solidarnostne pomoči in srečanja.


Naših 40 let: obdobje 2000 - 2004

2. Prva osebna in socialna pomoč ter informiranje. V ta program so zajeti stroški brezplačne pravne pomoči in svetovanje ter informiranje, 3. Pomoč invalidom za ohranjevanje zdravja po težkih operativnih posegih ali nastanku invalidnosti. V okviru tega programa društvo planira prispevke invalidom za večdnevno bivanje v zdraviliško-rekreacijskih objektih ZDIS in društva ter drugih slovenskih zdraviliščih. Prav tako v okviru tega programa društvo zagotavlja prispevek invalidom za enkrat mesečno organizirane kopalne dneve. 4. Ohranjevanje psihofizičnih sposobnosti invalidov skozi rekreacijo in šport. V okviru tega programa društvo planira stroške športno-rekreativnih dejavnosti: kegljanje, balinanje, pikado, namizni tenis, streljanje, plavanje, pohodništvo in šah. 5. Skrb za integracijo invalidov v kulturno in družbeno življenje. V okviru tega programa društvo planira stroške pevskega zbora, prispevke invalidom pri organiziranem ogledu gledaliških predstav, koncertov, muzejev in umetniških galerij. Upravni odbor je imel v tem letu 4 seje. Obravnavali in sprejeli so zaključni račun za leto 2003, gradivo za letno skupščino, odobrili nabavo fotokopirnega stroja, določili višino nagrad in bonitet članov, višino članarine in druge tekoče zadeve. Obravnavali so tudi odstop Franca Žigona in izvolili nadomestne člane upravnega odbora, komisije za šport in družabništvo in komisije za socialna vprašanja. V mesecu decembru so člani obiskali na domovih 58 invalidov ter starih 85 let in več, jim izročili pozornostna darila in jim v imenu društva zaželeli srečno novo leto 2005. V ta namen je bilo porabljenih 165.005 tolarjev. V Domu upokojencev Ptuj so obiskali najstarejšo članico, rojeno 28. februarja 1910. V objektih ZDIS je letovalo 32 članov. Posamezniku je Društvo prispevalo za desetdnevno letovanje 7000 tolarjev, če pa sta skupaj letovala dva invalida, sta prejela skupno 10.000 tolarjev. Za ta namen je društvo porabilo 212.000 tolarjev. Invalidi si urejujejo rehabilitacijo tudi sami v raznih slovenskih zdraviliščih. Društvo je ob predložitvi računa za 7- do 10-dnevno bivanje prispevalo 10 odstotkov stroškov, za 20 invalidov je to zneslo 136.453 tolarjev ali poprečno 6823 tolarjev za enega. Za svetovanje in pravno pomoč je zaprosilo 78 invalidov, od tega jih je bilo 22 napotenih k odvetniku. Problemi, s katerimi so se obračali na društvo, so bili podobni kot prejšnja leta. Stroški odvetniških storitev so znašali 145.200 tolarjev.

51


52

Naših 40 let: obdobje 2000- 2004

»Life-line« program je koristilo pet invalidov. Eno naročnino je plačalo društvo, kar je znašalo 75.911 tolarjev, preostale pa donatorji (NKB Maribor in Mestna občina Maribor). Vsak mesec, razen julija in avgusta, je društvo organiziralo kopanje v Zdravilišču Radenci, po kopanju pa kosilo in ples z živo glasbo. Na kopanju je bilo 712 članov. Društvo je plačalo invalidom vstopnice, druge stroške so krili udeleženci sami. Društvo je pridobilo še možnost kopanja v Pristanu in letnem kopališču pri TAM, prodalo je 2200 vstopnic za Fontano in 185 za Pristan. Po sklepu upravnega odbora je društvo sofinanciralo invalidom mesečno dve vstopnici po 200 tolarjev. V mesecu decembru je bilo s sklepom upravnega odbora sofinanciranje ukinjeno. Poleg kopanja je članom na razpolago tudi savna v Fontani in Pristanu. Društvo je za ta program prispevalo 723.800 tolarjev. Meseca maja se je odločilo za 7- ali 14-dnevno letovanje na otoku Hvaru 77 članov, za 7-dnevni dopust v Biogradu pa 40 članov. Tega programa društvo ne sofinancira. Planinska sekcija je imela 10 pohodov: na Urban, Boč, Podlehnik, na Roglo in Lovrenška jezera, v Ribniško selo, na Meranovo na Pohorju, v Haloze, na Sv. Tri kralje pri Benediktu, v Leskovec, v Malečnik in na Gorco. Posameznega pohoda se je udeležilo povprečno 24 pohodnikov.

Druženje na kmečkem turizmu po kopanju


Naših 40 let: obdobje 2000 - 2004

Ribiška sekcija je štela 37 članov. Udeležili so se regijskega izbirnega tekmovanja za državno prvenstvo, na katerega sta se kvalificirala Janko Žolnir in Zvonko Novak, ki je postal član slovenske državne ekipe, ki je osvojila medaljo svetovnih prvakov. Imeli so srečanje z MDI Radenci in DI Radgona. Organizirali so srečanje z ribiči DI Ptuja, Lenarta, Murske Sobote, Radgone in Radenc. V tekmovanju za carja ribičev za ulov najtežje ribe si je naslov carja priboril Franc Kaučič, ki je ujel ribo, težko 2740 g. Na srečanju z ribiči Radenc so osvojili prehodni pokal. Sekcija je opravila tudi svoj občni zbor, sprejela poročilo o delu v letu 2004 in plan za leto 2005. Organizirali so tudi izbirno tekmovanje za sestavo tekmovalne ekipe za leto 2005, sezono pa so sklenili s piknikom. Kegljači so poleg rednih treningov, ki so bili vsak ponedeljek na kegljišču v Ptuju, tekmovali med seboj, poleg tega pa so se udeleževali prijateljskih srečanj in regijskega tekmovanja. Franc Žnidarič in Franc Špur sta se kvalificirala na državno prvenstvo v Celju, kjer je Franc Žnidarič postal državni prvak v svoji kategoriji. Igralci namiznega tenisa so se udeležili regijskega tekmovanja, na katerem je Engelbert Rajšp osvojil 1. mesto. Žal se odprtega državnega prvenstva zaradi bolezni ni mogel udeležiti, udeležili so se ga Janko Mešiček, Štefan Majer in Slavko Zakeršnik. Šahisti so se udeležili regijskega tekmovanja posamezno in ekipno. Vodja ekipe Vlado Hevir se je kvalificiral na državno prvenstvo posameznikov, ekipa (Boris Perkovič, Vlado Hevir, Franc Zajšek in Anton Janžekovič) je osvojila 1. mesto in se kvalificirala na državno prvenstvo v Ljubljani, kjer so postali državni prvaki. Balinisti so na regijskem tekmovanju v organizaciji našega društva osvojili 1. mesto in se tako kvalificirali na državno prvenstvo. Ekipa v sestavi Rade Gagič, Milan Gregorinčič, Dragiša Radosavljevič in Tomislav Brklič je na državnem prvenstvu prav tako osvojila 1. mesto.

Igralca namiznega tenisa

Pohod na Gorco

53


54

Naših 40 let: obdobje 2000- 2004

Pikadisti so imeli doma prijateljsko srečanje s pikadisti DI Gornja Radgona, v Lenartu pa regijsko tekmovanje ZDIS, kjer sta se obe ekipi, ženska in moška, kvalificirali na tekmovanje najboljših ekip ZDIS. Na tem tekmovanju, ki ga je organiziralo DI Trbovlje, je naša ekipa v sestavi Justina Cvetko, Anica Tement, Marija Podgorelec, Jožica Simonič in Lidija Jauševec osvojila 1. mesto in tako že drugič zlati pokal in zlate medalje. Pevski zbor pod vodstvom pevovodje Metoda Špura je imel vaje vsak drugi ponedeljek v sejni sobi Doma društev invalidskih organizacij. Zapeli so na proslavi dneva žena v Domu invalidskih organizacij. V mesecu aprilu se je 16 naših članov udeležilo izleta koordinacije Podravja. Ogledali so si proizvodnjo v Steklarni Rogaška Slatina, muzej v Dobovi in obiskali Kumrovec. Na povratku so se ustavili Pri dvojčicah z Janezom v Križeči vasi. To je bil prvi skupni izlet najbolj aktivnih članov društev invalidov Podravja. Meseca junija se je udeležilo 41 članov tradicionalnega srečanja invalidov na Boču. 2. julija se je 60 članov udeležilo piknika pr Sveti Trojici, kjer so bile kljub slabemu vremenu športne igre. Tradicionalno srečanje planincev ZDIS na Kopah je bilo zadnji dan v mesecu juliju. Tega srečanja se je udeležilo 59 članov. Srečanje invalidov Podravja je v mesecu avgustu organiziralo DI Ptuj v Moškanjcih. Udeležilo se ga je 38 članov.V začetku meseca septembra je bil organiziran izlet v Volčji potok na razstavo Svet v malem, v muzej in največjo slovensko cerkev v Gornjem gradu, v Topolšici so se pa tri ure kopali. Po kopanju sta jih v gostišču Pri ribi v Zavodnem čakala večerja in prijetno druženje, ki so jim ga pripravili domačini. Izleta se je udeležilo 49 članov. 25. septembra so se udeležili zborovanja invalidov v Celju. To so povezali z ogledom znamenitosti Slovenskih Konjic; kot so grad, razstava zelišč in grajska svatba, končal se je izlet z družabnostjo na kmečkem turizmu nad Zrečami.

Izlet Koordinacije Podravja

Srečanje DI Podravja v Moškanjcih


Naših 40 let: obdobje 2005 - 2009

Pustovanje je bilo meseca februarja. Martinovanja, v Gostišču Vogrin pri Sv. Trojici, se je udeležilo 59 članov, mošt sta krstila člana Franc Pokrivač in Janko Ranca. Silvestrovanje je bilo tokrat malo drugačno, in sicer v Restavraciji Nikl. Udeležilo se ga je 119 članov in bilo je veselo do zgodnjih jutranjih ur. Stroške silvestrovanja, razen glasbe, ki jo je plačalo društvo, so v celoti pokrili udeleženci, tokrat pa ni bilo srečelova. 24. decembra je bilo organizirano srečanje članov upravnega odbora in vodij sekcij s športniki, ki so se uvrstili na državna prvenstva in dosegli odlične rezultate. Zbrane je pozdravil in se jim zahvalil predsednik Slavko Zakeršnik. V letu 2004 je bil organiziran skupinski ogled gledaliških predstav: Hrestač, Grk Zorba, Nabucco, Ognjemet in obisk koncerta božičnih pesmi. Predstave si je ogledalo 94 članov. Društvo je prispevalo po 300 tolarjev za vstopnico. V tem letu je bilo dvoje predavanj. Varuhinja bolnikovih pravic Magda Žezlina je 10. februarja predavala o pravicah bolnikov, 18. februarja pa je Majda Verbič predavala o gibanju in zdravi prehrani. Za okrogle obletnice rojstva so poslali 1191 čestitk. Abrahama je slavilo 47 članov, 60 let je imelo 72 članov, 70 let je imelo 980 članov, 80 let je imelo 84 članov, častitljivih 90 let so imeli štirje člani in prav tako štirje so slavili več kot 90 let. Invalidom I. in II. kategorije je bilo prodanih 2646 avtobusnih vozovnic v skupni vrednosti 3,3 milijona tolarjev.

Leto 2005 Programska seja skupščine je bila 18. aprila. Na skupščini so bila sprejeta poročila o izvajanju programov in finančno poročilo za leto 2004, program dela in finančni načrt za leto 2005 in poročilo nadzornega odbora. Skupščini sta prisostvovala Alojz Cifer, član upravnega odbora ZDIS, Zdenka Ornik, predsednica Koordinacijskega odbora Podravje, in Liljana Zorko, predstavnica Mestne občine Maribor. Upravni odbor je imel v tem letu sedem sej, na njih so obravnavali in sprejeli zaključni račun društva za leto 2004, gradiva za sklic skupščine, imenovali člane inventurne komisije, razpravljali o nabavi osnovnih sredstev, o višinah socialnih pomoči, uradnih urah društva, dopolnitvi pravilnika o finančnomaterialnem poslovanju društva, pravilniku o blagajniškem poslovanju, zakonu o dohodnini in o drugem.

55


56

Naših 40 let: obdobje 2005- 2009

V mesecu decembru naj bi obiskali 60 invalidov, starih 85 in več let, a ker je v tem letu umrlo deset članov, starejših od 85 let, so lahko srečo zaželeli le 50 članom. Obiskovalci (28 članov) so jim izročili pozornostna darila, koledar s programom dela društva v letu 2006 in jim v imenu društva zaželeli srečno novo leto 2006. V Domu upokojencev Ptuj so obiskali dve članici, med njima tudi najstarejšo članico, rojeno 28. februarja. 1910. V ta namen je bilo porabljenih 90.230 tolarjev. Društvo je razpolagalo z 22 termini za 10-dnevni dopust. V objektih ZDIS je letovalo 37 članov in 77 svojcev. Društvo je prispevalo iz svojih finančnih sredstev posameznemu invalidu za desetdnevno letovanje po 7000 tolarjev, če pa sta skupaj letovala zakonska partnerja – oba invalida, sta prejela skupno 10.000 tolarjev kot subvencijo društva. Društvo je v letu 2005 sofinanciralo 218.500 tolarjev za koriščenje kapacitet ZDIS.

Skupščina

Prikolica v Moravcih

Invalidi si urejujejo rehabilitacijo tudi sami v raznih slovenskih zdraviliščih. Na podlagi predloženega računa zdravilišča za 7- do 10-dnevno bivanje je društvo prispevalo invalidu 10 odstotkov od vrednosti računa, vendar ne več kot 7000 tolarjev, kar je koristilo 22 invalidov. Društvo je v letu 2005 sofinanciralo 134.850 tolarjev ali poprečno 6130 tolarjev za enega. V tem letu je društvo pridobilo dodatne kapacitete v zdravilišču Moravci (prikolica z montažnim objektom). Letovalo je 34 invalidov in 76 svojcev. Društvo je tudi za ta letovanja prispevalo enako kot za letovanja objektih ZDIS in za to porabilo 167.000 tolarjev (1 član je bil v Banovcih), ali povprečno 4912 tolarjev za enega. Organiziranih je bilo 10 kopalnih dni v Zdravilišču Radenci, po kopanju pa kosilo in ples z živo glasbo. Udeležilo se jih je 555 članov. Društvo je plačalo invalidom vstopnice. Na druženju po kopanju udeleženci namenijo tudi pozornost častitljivim jubilejem udeležencev, tedaj so nazdravili članici, ki je praznovala 80. rojstni dan. Stroški za ves program so znašali 2.095.600 tolarjev, uporabniki so prispevali 1,548.400 tolarjev.


Naših 40 let: obdobje 2005 - 2009

Svetovanje in pravno pomoč je iskalo 68 invalidov, od tega jih je bilo 24 napoteno k odvetniku. Problemi, s katerimi so se obračali na društvo, so bili s področij delovne in invalidske zakonodaje, upravnih postopkov, dedovanja, razmer v družini in bivalnem okolju. Stroški odvetniških storitev so znašali 158.400 tolarjev. »Life-line« program je v letu 2005 koristilo pet invalidov. Za enega je naročnino krilo društvo, kar je znašalo 81.826 tolarjev, za preostale pa donatorji (NKB Maribor in Mestna občina Maribor). Po kopanju - 80 let Marije Tomažič

V Pristanu kopanje ni časovno omejeno, ampak se lahko člani društva kopajo vsak dan, medtem ko je v Fontani sicer vsak dan od ponedeljka do petka, a omejeno na tri ure. Društvo je prodalo 3968 kopalnih kart za Fontano in 200 za Pristan. Meseca maja je letovalo na otoku Hvaru 53 članov, v mesecu septembru pa 24 članov v Rabcu. Društvo tega programa ni sofinanciralo. Planinska sekcija je imela 12 pohodov: Osankarica (48 pohodnikov), PernicaMalečnik (36), Kamnica-Urban (40), Boč (37), Zg. Leskovec (42), Glažuta (30), Meranovo-Pečke (23), Ribniško selo-Urban (35), Pohorje-Botanični vrt (25), Hoče-Koprivnik (36), Polana-Čreta (35), Malečnik-Celestrina-RuperčePernica (54). Posameznega pohoda se je udeležilo povprečno 37 pohodnikov. Prehodili so 133 km v 38 urah. Organizirana sta bila avtobusna prevoza na Osankarico, ki ju je brezplačno zagotovila 72. brigada SV Maribor, in v Haloze (Zg. Leskovec), na druge pohode so se podali pohodniki z lastnimi avtomobili.

Zg. Leskovec - segrevanje pred pohodom

57


58

Naših 40 let: obdobje 2005- 2009

Pohodniki so se udeležili tudi srečanja planincev ZDIS na Kopah pri Grmovškovem domu, od koder so se podali tudi na Ribniško kočo in Črni vrh. Udeležili so se tudi srečanja invalidov v Logarski dolini, od koder so se podali na Okrešelj, a so prišli zaradi slabega vremena le do slapa Rinke. Prispevek društva za ta program je bil 220.194 tolarjev. Ribiška sekcija je izvedla pet izbirnih tekmovanj za sestavo tekmovalne ekipe za leto 2006. Kot vsako leto so izvedli tekmovanje za »carja« ribičev. Car je postal Jože Slana s krapom, težkim 2320 g. Imeli so srečanje z ribiči drugih invalidskih društev. V Konjišču je bilo srečanje invalidov-ribičev Štajerske in Pomurja, kjer so osvojili prehodni pokal. Prav tako so prehodni pokal osvojili v Hrastju Mota. Udeležili so se področnega tekmovanja ribiških sekcij ZDIS v Ptuju. Srečanja so imeli tudi na Sladkem vrhu, v Gorišnici, Lenartu, Radencih in Radgoni. Na medsebojnih srečanjih so podelili tudi nagrade, ki so jih pridobili od različnih donatorjev. Prav tako so si ribiči organizirali piknik ob ribniku v Nebovi. Ob koncu sezone so organizirali tudi kostanjev piknik. O najemu ribnika v Nebovi za obdobje petih let, so se že pričeli razgovori. Z najemom tega ribnika bi tudi naša sekcija imela lasten ribnik in lahko vabila na srečanja druga invalidska društva. Sekcija je opravila tudi svoj občni zbor, sprejela poročilo o delu v letu 2005 in plan za leto 2006. Društvo je prispevalo za izvedbo programa 100.260 tolarjev. Igralci namiznega tenisa so se udeležili regijskega tekmovanja v Žalcu in se v Mariboru srečali z ekipami MDI Velenje - Šoštanj, DI Celje in DI Žalec. Sekcijo sestavlja sedem igralcev. Društvo je plačalo potne stroške 29.324 tolarjev. Šahovska sekcija je štela 12 šahistov, ki so organizirali in se udeležili področnega tekmovanja – posamezno v prostorih Restavracije Nikl. 1. mesto je zasedel Vladimir Hevir, vodja naše sekcije, 6. mesto Franc Zajšek, 9. mesto Boris Perkovič, 11. mesto Slavko Zakeršnik. Državnega šahovskega tekmovanja posameznikov v Trbovljah sta se udeležila Vladimir Hevir in Slavko Zakeršnik. Udeležili so se tudi

Pohodniki na Osankarici

Pohodniki v Malečnik in Pernico


Naših 40 let: obdobje 2005 - 2009

področnega ekipnega tekmovanja v Ljutomeru (v sestavi Vladimir Hevir, Anton Janžekovič, Boris Perkovič in Franc Zajšek) in osvojili 1. mesto. Na državnem ekipnem tekmovanju v Brežicah so osvojili 6. mesto. V mesecu aprilu, novembru in decembru so organizirali medsebojna tekmovanja. Letos jim ni uspelo, tako kot lani, osvojiti naslova državnega prvaka. Društvo je prispevalo 83.300 tolarjev. Balinisti so osvojili na regijskem tekmovanju v Rogaški Slatini 1. mesto in se kvalificirali na državno prvenstvo. Na državnem prvenstvu v Radovljici so ponovno postali državni prvaki za leto 2005. Ekipo sestavljajo: Rade Gagič, Boško Zečevič, Dragiša Radosavljevič, Božidar Novak, Tomislav Brklič in Iztok Šmid. Društvo je prispevalo 162.790 tolarjev. Pikadisti - ženska in moška ekipa – so trenirali ob četrtkih v dvorani našega Doma. Doma in v Gornji Radgoni so imeli prijateljsko srečanje s pikadisti DI Gornja Radgona, v Ptuju pa regijsko tekmovanje ZDIS, kjer sta se obe ekipi, ženska in moška, kvalificirali na tekmovanje najboljših ekip ZDIS, ki je bilo v Trbovljah. V mesecu oktobru so se še enkrat srečali s pikadisti DI Gornja Radgona. Ob koncu leta so organizirali zaključek leta brez puščic. Društvo je prispevalo 203 tolarjev. Kegljači so jeseni dobili novo kegljišče in trenirali vsak ponedeljek na 6-steznem kegljišču v Dvorani Tabor. Ker sekcija ni imela kegljišča v Mariboru, je odpadlo nekaj načrtovanih srečanj, udeležili so se pa področnega tekmovanja in državnega prvenstva. Na državnem prvenstvu je naš kegljač Franc Žnidarič v svoji kategoriji ponovno ugnal vso konkurenco in postal državni prvak. Organizirali so tudi novoletni turnir, ki so se ga udeležili kegljači iz društev invalidov Velenje, Slovenj Gradec, Radlje, Mura, Maribor in kegljači s Fale. Društvo je prispevalo 207.485 tolarjev. Pevski zbor je meseca marca zapel na proslavi dneva žena. Meseca maja so se udeležili revije pevskih zborov ZDIS v Muti, junija so organizirali piknik in da bi jih pritegnili v svoj pevski zbor, nanj povabili člane, ki lepo pojejo Društvo je prispevalo 91.683 tolarjev.

Druženje ribičev ob ribniku Nebova

Pustne maske leta 2005

59


60

Naših 40 let: obdobje 2005- 2009

Seveda je bilo tudi pustovanje, na katerem se je za nagrade potegovalo veliko dobrih. Plesalo in pelo se je od 14. do 20. ure. Pustovanja se je udeležilo 48 članov. Skupaj z Bio klubom iz Novega Mesta, ki je delno pokril stroške izleta, so organizirali v mesecu aprilu izlet v Laško. V Pivovarni so jih pogostili z malico in s svojimi proizvodi, po kosilu pa so si privoščili kopanje v Termah Laško. Izleta se je udeležilo 53 članov. Zgornjesavinjsko medobčinsko društvo invalidov Mozirje jih je jeseni povabilo na srečanje invalidov Savinjske in Šaleške doline. Srečanja se je udeležilo 53 članov. Srečanje so planinci izkoristili za pohod na Okrešelj. Na poti domov so se ustavili v Mozirskem gaju in v Slov. Bistrici v vinski kleti škofije. V Maribor so prišli ob 18. uri. V mesecu juniju so na Lovskem domu v Sveti Trojici organizirali piknik s športnimi igrami. Udeleženci piknika so se pomerili v košarki, odbojki, pikadu, vlečenju vrvi in balinanju. Ob zvokih Štajerskega obmejnega tria in petju je prijetno druženje trajalo pozno v noč. Piknika se je udeležilo 105 članov. Udeležili so se tradicionalnega srečanja planincev-invalidov na Kopah. Srečanja se je udeležilo 3000 invalidov iz vse Slovenije, iz našega društva 52 članov. Čeprav so invalidi, so tudi Štajerci, zato ne morejo mimo martinovanja. Tokrat so bili v gostišču Lujzijana. Krst mošta sta kot že vsa leta opravila člana društva F. Pokrivač in J. Ranca, za razpoloženje je poskrbel Štajerski obmejni trio in pevci društva. Martinovanja se je udeležilo 63 članov. Ob koncu leta je bilo srečanje članov UO s športniki, ki so se kvalificirali na državna prvenstva, z vodji sekcij, s častnimi člani in člani, ki so vedno pripravljeni pomagati. Srečanje je bilo v Restavraciji Nikl.

Novoletni turnir kegljačev


Naših 40 let: obdobje 2005 - 2009

29. decembra je bilo pri Niklu tudi silvestrovanje, ki se ga je udeležilo 81 članov. Igral in zabaval jih je Štajerski obmejni trio do zgodnjih jutranjih ur. Na povabilo našega stalnega gostitelja po kopalnih dnevih Srečka Vogrina se je veliko število članov in njihovih partnerjev udeležilo novoletnega plesa. Društvo so obiskale žene spretnih rok iz DI Zagorja, ki so jim razkazali prostore društva in predstavili delo društva. Nato so se pridružile udeležencem kopalnega dneva v Radencih. Po 3-urnem kopanju so se odpeljali v Sv. Trojico na kosilo in druženje s pesmijo in plesom.

Udeleženci srečanja invalidov Savinjske doline v Mozirskem gaju

Tudi tega leta so organizirali skupinski ogled naslednjih gledaliških predstav: Hofmanove pripovedke, Labodje jezero in Norma. Društvo je prispevalo za vstopnice 300 tolarjev. V dvorani doma je organiziral ZDIS za DI Podravja predavanje o planiranju posebnih socialnih programov in vodenju knjigovodske evidence po posameznih nosilcih stroškov, kot to zahteva FIHO.

Šahisti na tekmovanju

Aparat za merjenje krvnega pritiska in srčnega utripa

61


62

Naših 40 let: obdobje 2005- 2009

O premagovanju stresa je na dan žena predaval Mohamed Berra, dr. med. Žal je dvorana v Domu premajhna, da bi lahko povabili na predavanja vse člane. Z Društvom za srce in ožilje Maribor so organizirali merjenje srčnega utripa in pritiska, holesterola in krvnega sladkorja. Udeleženci so se lahko o svojih zdravstvenih težavah pogovorili z zdravnikom, ki je bil ves čas prisoten. Društvo je prispevalo 42.000 tolarjev. V pisarni društva je bil vsak dan vsem na razpolago aparat za merjenje srčnega utripa in pritiska. Prednost tega aparata je, da je ravnanje z njim zelo preprosto, rezultate merjenja pa dobimo tudi v pisni obliki. Donator tega aparata je bilo že pred leti podjetje Farmadent. Nekaj članic in članov se je udeležilo ustvarjalnih delavnic ZDIS v Domu zdravja v Radencih, in sicer za obrezovanje drevja, izdelavo pirhov in korektivno telovadbo, začeli pa so tudi z ustvarjalnimi delavnicami na društvu. Društvo je prispevalo za ta program 21.576 tolarjev. Za okrogle obletnice rojstva so pisno čestitali 334 članom: abrahama je slavilo 48 članov, 60 let je imelo 77 članov, 70 let je imelo 112 članov, 80 let je imelo 84 članov, častitljivih 90 let je imel en član, nad 90 let pa kar 12 članov. Najstarejša članica je rojena leta 1910, najmlajša pa leta 1982. Invalidom I. in II. kategorije so prodali 2245 avtobusnih vozovnic v skupni vrednosti 2,4 milijona tolarjev. Društvo je prispevalo tri odstotke vrednosti, kolikor Certus priznava društvu provizije za prodajo vozovnic.

Leto 2006 Skupščina društva je bila 8. maja. Sprejeli so vsa poročila za leto 2005, program dela in finančni načrt za leto 2006. Upravni odbor je imel pet sej. Glavne teme so bile: zaključni račun za leto 2005, poročilo o delu društva in finančno poročilo za leto 2005, programi za leto 2006, koriščenje počitniških kapacitet, evidentiranje v organe ZDIS, organizacija izletov in srečanj, članarina ter bonitete članov za leto 2007. Na seji 13. julija je upravni odbor imenoval komisijo za informiranje v sestavi: Nataša Postružnik, Franc Sever, Leopold Ul, Ciril Hojnik, Marija Filipič in Franc Špur. Na seji 12. oktobra so imenovali odbor za organizacijo aktivov še zaposlenih invalidov. V odbor so bili imenovani Majda Dular (predsednica), Milan Robar in Marjan Novak.


Naših 40 let: obdobje 2005 - 2009

Upravni odbor je veliko časa namenil evidentiranju članov organov ZDIS. ZDIS-u je predlagal da za predsednika ponovno kandidira Mirana Krajnca, za člana upravnega odbora iz Podravja Slavka Zakeršnika, za predsednico nadzornega odbora Zdenko Ornik, za častno razsodišče pa Karmen Langus. Na volilni seji ZDIS je bila v njen upravni odbor izvoljena Zdenka Ornik. Veliko časa so namenili organizaciji revije pevskih zborov ZDIS, ki pa je bila na koncu zaupana MDI Ptuj, ker se vodstvi ZDIS in društva nista mogli uskladiti glede stroškov in scenarija. V tem letu je prišlo do nekaterih kadrovskih zamenjav. Za predsednika kadrovske komisije je upravni odbor imenoval Karla Postružnika, za častno razsodišče pa Leopold Ula.

Gjuro Zvonar

V mesecu novembru je umrl Gjuro Zvonar, upravnik Doma invalidskih organizacij in tudi član upravnega odbora društva in nekaj komisij, nosilec mnogih odlikovanj in priznanj za delo z invalidi. Društvo je z njegovo smrtjo izgubilo zelo aktivnega člana in poznavalca problematike invalidskih društev. Slavko Zakeršnik je v njegov spomin v Večeru 24. novembra 2006 med drugim zapisal: »Gjuro Zvonar je imel ljudi resnično rad in je bil naš nepozabni prijatelj – dober, veliki človek – poln prijazne topline in razumevanja.«

V mesecu decembru je 28 članov obiskalo na domu 77 težjih invalidov, starih 85 in več let, jim izročilo pozornostna darila in program društva. Izdelali so seznam in karte ulic (21 strani A4 formata) z vsemi podatki obiskanih in na terenu preverili podatke. Ugotovili so, da je umrlo 12 članov, dva sta se preselila neznano kam. Za obiske na domu so porabili 126.041 tolarjev. Društvo je razpolagalo z 22 desetdnevnimi termini v zdraviliško rekreativnih objektih ZDIS, v katerih je letovalo 42 invalidov. Za vsakega je društvo prispevalo 5000 tolarjev. 21 invalidov si je rehabilitacijo v slovenskih zdraviliščih organiziralo individualno; tem je društvo ob predložitvi računa prispevalo 10 odstotkov stroškov, vendar največ 5000 tolarjev. Skupaj je društvo prispevalo za ta program 105.000 tolarjev. V objektu društva v kampu Terme Moravci je letovalo 33 invalidov; tudi tem je društvo prispevalo po 5000 tolarjev. Skupaj je društvo prispevalo 165.000 tolarjev.

63


64

Naših 40 let: obdobje 2005- 2009

V tem letu so organizirali 10 kopalnih dni v Zdravilišču Radenci, po kopanju pa kosilo in ples z živo glasbo Na kopanju je bilo 555 članov, ki jim je društvo plačalo vstopnino. Tega leta je društvo prodalo s posebnim popustom invalidom 4526 kopalnih kart za Fontano in 154 za Pristan. Svetovanje in pravno pomoč je iskalo v tem letu 58 invalidov, od tega jih je bilo 19 napoteno k odvetniku. Stroški odvetniških storitev, ki jih je krilo društvo, so znašali 125.400 tolarjev. Meseca maja so organizirali letovanje na otoku Mali Lošinj, ki se ga je udeležilo 50 članov, septembra pa v Biogradu 44 članov. Društvo za ta letovanja ne prispeva, poskrbi pa za organizacijo in odplačevanje obrokov pri turistični agenciji. Planinska sekcija je imela 12 pohodov, organizirala je tudi trgatev. Pohodi: Datum

Pohod

Št. udeležencev

Št. ur hoje

14. januar

Kurirčkova pot

43

3

4. februar

Špičnik

52

3,30

4. marec

Petrovičeva pot

34

3

1. april

Bistriški Vingard

48

3,50

6. maj

Po deželi žlahtne trte

54

3,50

8. junij

Ribniška koča

16

3

1. julij

Meranovo - Pečke

33

3

5. avgust

Pot XIV. div. - Graška gora

54

4

26. avgust

Logarska - Okrešelj

37

3

2. september

Velika planina

47

3,30

7. oktober

Trgatev

34

4. november

Velika Vavnica

45

3

2. december

Bolfenk - Mariborska koča

61

1

Aktivni so bili tudi na Malem Lošinju - pohod iz Malega v Veliki Lošinj preko planine Sv. Ivan. Člani sekcije so svoj občni zbor opravili na Mariborski koči 2. decembra. Sprejeli so poročilo o delu sekcije in program za leto 2007. Prehodili so 165 km v slabih 48 urah. Ribiška sekcija je v letu 2006 izvedla vsa načrtovana tekmovanja, srečanja in dela na ribniku Nebova. Na ribniku v Jelenčah so organizirali področno


Naših 40 let: obdobje 2005 - 2009

tekmovanje Zveze delovnih invalidov Slovenije na katerem so se trije ribiči društva uvrstili v tekmovanje za državno prvenstvo. Izvedli so 6 izbirnih tekmovanj za sestavo tekmovalne ekipe v letu 2007, vanjo so se uvrstili Franc Dolšak, Venčeslav Ganc, Zlatko Pupaher, Viktor Gutsmandl in Leon Kek. Na ribniku Nebova so izvedli 13 medsebojnih srečanj in srečanj z ribiči drugih ribiških sekcij. Prav tako so bili gostje na 18 srečanjih, ki si jih organizirale druge ribiške sekcije. Sekcija je imela tudi svoj občni zbor, na katerem so sprejeli poročilo o programu za leto 2006 in program za leto 2007. Tega leto so prevzeli v upravljanje ribnik v Nebovi in vanj vložili ribe v vrednosti 204.000 tolarjev, opravili veliko prostovoljnega dela na ribniku in v njegovem okolju ter skrbeli za krmljenje rib in njihovo zdravje. Na državno prvenstvo so se uvrstili trije ribiči, a sta se ga zaradi visokih stroškov udeležila le dva. Ribiški šport je zelo drag, ob dragi opremi so še prevozi na tekmovanja in srečanja ter odškodnine za ribnike, zato je sekcija močno odvisna od sofinanciranja društva. To leto pa je društvo prispevalo 200.000 tolarjev za zakup ribnika, 204.000 tolarjev za nabavo rib in 207.437 tolarjev za tekmovanja, srečanja in druge stroške. Igralci namiznoteniške sekcije so se udeležili regijskega tekmovanja v Petrovčah, državnega prvenstva v Logatcu, se pomerili z ekipo MDI VelenjeŠoštanj, DI Celje in DI Žalec in doma organizirali povratno srečanje z ekipo MDI Velenje-Šoštanj. Za stroške tekmovanj, srečanj in najemnino prostora za redne treninge je društvo prispevalo 208.216 tolarjev. Šahovska sekcija se je udeležila področnega tekmovanja posameznikov v Ljutomeru, državnega tekmovanja posameznikov v Škofljici, področnega ekipnega v Ormožu, kjer so dosegli 1. mesto, in državnega ekipnega tekmovanja v Ljutomeru, kjer so dosegli 4. mesto. Organizirali so tudi medsebojno srečanje. Društvo je prispevalo za stroške tekmovanj 148.801 tolar.

Na otoku Mali Lošinj

Viktor Gutsmandl na ribniku v Nebovi

65


66

Naših 40 let: obdobje 2005- 2009

Balinisti so se udeležili področnega tekmovanja v Rogaški Slatini in osvojili 1. mesto ter se kvalificirali na državno prvenstvo. Na državnem prvenstvu v Škofji Loki so zasedli 3. mesto. Društvo je prispevalo za stroške tekmovanj 54.640 tolarjev. Pikadisti so gostili doma pikadiste iz DI Gornja Radgona. Septembru sta se moška in ženska ekipa udeležili področnega tekmovanja na Ptuju. Ženska ekipa je dosegla 1., moška pa 2. mesto. Na državnem prvenstvu se je ženska ekipa uvrstila na 5., moška pa na 4. mesto. Decembra sta bili obe ekipi na povratnem srečanju v Gornji Radgoni, ob koncu leta pa sta se pomerili med seboj. Društvo je prispevalo 147.926 tolarjev za tekmovanja in vzdrževanje pikada. Kegljaška sekcija je štela 12 kegljačev, ki so redno trenirali ob ponedeljkih na 6-steznem kegljišču v Dvorani Tabor. Udeležili so se področnega tekmovanja v Dravogradu. Ekipo so sestavljali štirje kegljači v treh različnih kategorijah. Dva sta dosegla normo in se uvrstila na državno prvenstvo v Ljubljani. Oba tekmovalca Franc Žnidarič (K2) in Alojzij Škofljanec (K1) sta osvojila naslov državnih prvakov v svojih kategorijah. Udeležili so se tudi tekmovanja v območni tekmovalni skupnosti veteranov v različnih kategorijah in dosegli zelo dobre rezultate: med kegljačicami je: Rezika Požega osvojila v IV. kategoriji 1. mesto, Jožica Veronik pa v III. kategoriji 2. mesto, med kegljači pa je: Oto Lorenčič osvojil 2., Franc Žnidarič 3., Franc Špur pa 4. mesto. Organizirali so tudi srečanje s kegljači DI Velenja, Radelj ob Dravi in Slovenj Gradca. Društvo je prispevalo za najemnino za kegljišče, za potne stroške tekmovanj in srečanje v Mariboru skupaj 212. 560 tolarjev.

Na ribniku v Nebovi


Naših 40 let: obdobje 2005 - 2009

Na nedeljskem promenadnem koncertu v mestnem parku Maribor

Na srečanju pevskih zborov Štajerska poje na Vurberku

Pevski zbor, ki ga je vodil pevovodja Metod Špur, je v letu 2006 sodeloval na prireditvi za dan žena v društvu, maja so se udeležili revije pevskih zborov ZDIS v Gorišnici in zapeli na srečanju DI Podravja v Murski soboti. Prav tako v maju so na povabilo KUD Kresnik nastopili na nedeljskem promenadnem koncertu v mestnem parku, avgusta so sodelovali na srečanju pevskih zborov Štajerska poje na Vurberku, oktobra so zapeli na prireditvi za starejše občane v mestni četrti Ivana Cankarja. V tem letu so pevke in pevci dobili enotna oblačila in tako tudi na zunaj postali pravi pevski zbor. Društvo je za njihovo dejavnost prispevalo 383.497 tolarjev. Delavnice so začele delovati v februarju in že po zelo kratkem času sodelovale na razstavi v Slovenj Gradcu. Začeli so z izdelovanjem pirhov, nato so sledile delavnice za poslikavanje svile, stekla, za izdelovanje voščilnic in novoletnih aranžmajev. Delavnic, ki so bile vsak četrtek po dve uri, se je udeležilo 10 do 12 članov. Mentorica delavnic je bila naša članica Nena Romih. Društvo invalidov Maribor je marcu organiziralo srečanje DI Podravja v Hotelu Diana v Murski Soboti. Na srečanju je zapel pevski zbor DIM, narodne plese je zaplesala folklorna skupina Mlada Beltinška banda, za zabavo je poskrbel humorist Karel Tuš, za ples pa je igral Ansambel Skok. Po kosilu so si udeleženci ogledali znamenitosti Murske Sobote. Srečanja se je udeležilo 94 naših članov.

Šahisti na tekmovanju

Delavnice

67


68

Naših 40 let: obdobje 2005- 2009

Na srečanju članic ZDIS Podravja: Miran Krajnc, Štefka Škafer, podpredsednica MDI Murska Sobota, Slavko Zakeršnik, predsednik DIM

Srečanje z invalidi društev članic ZDIS, ki je bilo 26. avgusta v Logarski dolini, je organiziralo MDI Mozirje. Najprej so se ustavili v Mozirskem gaju, nato pa nadaljevali pot na srečanje v Logarski dolini. Žal jo je organizatorjem srečanja zagodel dež. Kljub dežju so se naši planinci napotili do slapa Rinke. Srečanja se je udeležilo 40 članov. V Maribor so prišli ob 18. uri.

Srečanja invalidov na Kopah 29. julija, ki je že tradicionalno in na katerem se zbere več tisoč invalidov, se je udeležilo 46 članov našega društva. Po kulturnem programu se je nekaj udeležencev podalo na pot do Ribniške koče in Ribniškega jezera. Dan žena – 8. marca Za dan žena so organizirali predavanje Po možganski kapi in Žensko srce, po predavanju je zapel pevski zbor društva, članice so dobile nagelj, vsi skupaj pa so nazdravili temu prazniku. Srečanje invalidov na Boču – 17. junija MD Posotelje organizira vsako leto srečanje invalidov Posotelja, na katerega vabijo tudi Društvo invalidov Maribor. Tega srečanja na Boču se je udeležilo 33

Piknik - 30.junija


Naših 40 let: obdobje 2005 - 2009

članov. Po kulturnem programu je bilo športno tekmovanje v več disciplinah, nekaj udeležencev se je podalo na pot do stolpa. 30. junija je po kopanju v Radencih društvo organiziralo piknik v Konjišču. 94 udeležencev se je medsebojno pomerilo v košarki, odbojki, pikadu, balinanju, metanju balincev, si zapelo in se zavrtelo ob živi glasbi. Bilo je prijetno, pa tudi naporno. Društvo je plačalo avtobusni prevoz. Srečanje športnikov – 27. decembra Ob koncu leta je bilo srečanje članov upravnega odbora z vodji sekcij, komisij, odborov in s športniki, ki so v tem letu dosegli dobre rezultate. Za sodelovanje in dosežene uspehe se jim je zahvalil predsednik in jim zaželel srečno novo leto 2007. Društvo je udeležence pogostilo s kosilom. Izlet Razkrižje – 21. aprila Izleta se je udeležilo 49 članov. V kopališču Sv. Martin jih je sprejel direktor zdravilišča in jim razkazal celoten kompleks. Po triurnem kopanju so se odpeljali v Razkrižje na kosilo, kjer se jim je pridružil tudi župan Razkrižja. Do odhoda jim je igrala domača glasba. Župan jih je nato odpeljal po poti energetskih točk, nato so si ogledali še cerkev, kjer jih je župnik seznanil z zgodovino cerkve, pogostil z vinom in drobnim pecivom. Nato jih je župan popeljal na ogled zgodovinske stare vasi, kjer so jim prikazali stare običaje in delo prebivalcev vasi nekoč.

Razkrižje

V Mežici, ogled rudnika svinca

Na poti domov so se ustavili v gostišču na slovensko-hrvaški meji, tako so se kar v gostinski sobi lahko selili iz države v državo, zapeli v Sloveniji slovensko narodno in nato na Hrvaškem zapeli hrvaško. Pred odhodom jih je gostilničar povabil še v svojo vinsko klet. Izlet na Koroško – april Glavni namen tega izleta je bil ogled razstave, kjer so razstavljali tudi naše članice in člani. Najprej so si ogledali muzej železarne na Ravnah na Koroškem, nato pa v Mežici še rudnika svinca. Kosilo so si privoščili v Šentanelu, kjer jih je sprejela predsednica turističnega društva in popeljala na ogled

69


70

Naših 40 let: obdobje 2005- 2009

znamenitosti kraja, po kosilu pa so se odpeljali v Slov. Gradec na ogled razstave. Tega se je udeležilo 63 članov, naša člana pa sta razstavljala vsak po tri slike. Društvo je plačalo avtobusni prevoz. Izlet Mala Nedelja – 21. julij Ta dan je bil izredno topel, zato so se udeleženci izleta odločili najprej za kopanje v Malih Moravcih, po kopanju so odšli na kosilo, kjer jim je lastnica gostišča pripravila dobro domačo hrano, na koncu pa jih je povabila še v vinsko klet. Ogledali so si tudi oljarno. Izleta se je udeležilo 57 članov. Izlet na Bukovniško jezero – 12. avgust Odzvali so se vabilu na srečanje invalidov Pomurja, ki ga je organiziralo MDI Murska Sobota na Bukoviškem jezeru. Po kulturnem programu je za razpoloženje skrbel domači ansambel. Organiziran je bil tudi ogled evropsko znane vrtnarije v Murski Soboti. Srečanja se je udeležilo 36 naših članov. Pustovanje Kot vsako leto so tudi letos organizirali tradicionalno pustovanje. Za nagrade se je potegovalo izredno veliko mask, tako da je imela komisija kar težko delo. Plesalo in pelo se je od 14. do 20. ure.

Pustno rajanje

Bilo je posebno doživetje za 97 udeležencev. Pustovanje so organizirali pri Sveti Trojici. Stroške so krili udeleženci sami, društvo pa je prispevalo nagrade za najboljše maske.

Martinovanje – 11. november Odzvali so se vabilu pomurskih društev invalidov na skupno martinovanje, ki ga je organiziralo Medobčinsko društvo invalidov Gornja Radgona. Skupaj z invalidi Gornje Radgone, Murske Sobote, Ljutomera in Slovenj Gradca ter županom Gornje Radgone so si udeleženci v vaški gostilni v Cerkvenjaku ogledali kulturni program s krstom mošta. Martinovanja se je udeležilo 62 naših članov. Silvestrovanje – 29. decembra Društvo je tudi letos organiziralo že tradicionalno silvestrovanje. V restavraciji Nikl se je zbralo 60 članov, ki so si skupaj pričarali silvestrski večer. Peli in plesali so od 18. do 3. ure zjutraj. Opolnoči so si s kozarcem šampanjca


Naših 40 let: obdobje 2005 - 2009

nazdravili. Veliko se jih je udeležilo 2. januarja tudi novoletnega plesa v gostišču Vogrin, ki ga za nas organizira lastnik gostišča. Gledališče Organizirano si je 48 naših članov ogledalo opero Rigoletto. Društvo je invalidom prispevalo za vstopnico 300 tolarjev. Predavanja in zdravniški pregledi

Predavanje

Društvo je v sklopu proslave dneva žena organiziralo predavanji Po možganski kapi in Žensko srce. Čeprav društvo predavatelja plača, jih je težko dobiti. Kot vsako leto so organizirali merjenje srčnega tlaka in holesterola ter posvet z zdravnikom. Za vsakega invalida, ki se je odzval vabilu, je društvo prispevalo 500 tolarjev.

Rojstni dnevi – okrogle obletnice V tem letu so poslali članom 262 čestitk za njihove okrogle obletnice rojstva. Abrahama je slavilo 43 članov, 60 let je imelo 42, 70 let 91 članov, 80 let 84 članov, častitljivih 90 let pa so imeli trije člani. Najstarejša članica je rojena leta 1910 in živi v Domu za starejše občane na Ptuju. Prodaja avtobusnih vozovnic in kopalnih kart Invalidom I. in II. kategorije so prodali 1345 avtobusnih vozovnic, 4526 kopalnih kart za Fontano in 154 za Pristan.

Leto 2007 Skupščine društva, ki je bila 26. aprila, se je od 26 vabljenih udeležilo 23 članov, prisotna je bila tudi Zdenka Ornik, podpredsednica ZDIS. Sprejeli so poročila za leto 2006 in plan za leto 2007. Vabljeni so z vabilom dobili, kot vsako leto, pisno gradivo. Skupščino je vodil predsednik društva Slavko Zakeršnik. V času zasedanja skupščine so članice sekcije »delavnice« pripravile v mali sejni sobi razstavo svojih ročnih del in z njimi okrasile tudi veliko sejno sobo, v kateri je potekalo zasedanje skupščine. V razpravi so prisotni kritično izpostavili delitev sredstev in birokracijo na ravni FIHO/ZDIS, tako s strani zakonodajalca kot FIHO, dodeljevanje kapacitet zdravstveno-rekreativnih objektov ZDIS in nesporazum glede organizacije pevske revije ZDIS.

71


72

Naših 40 let: obdobje 2005- 2009

Upravni odbor je imel v tem letu šest sej, na katerih je obravnaval zaključni račun za leto 2006, poročilo o izvajanju programa dela v letu 2006 in finančni plan za leto 2007, sofinanciranje društva pri izvajanju posameznih programov v letu 2008, zaplete pri organizaciji pevskih zborov ZDIS, in sklepal: o problemih na relaciji ZDIS – DIM, o zaposlitvi delavke za določen čas, o gradivu za zbor članic ZDIS, delitvi sredstev FIHO, sodelovanju z DI Nova Gorica, o vsebini pisma strokovnemu svetu ZDIS, o koledarju aktivnosti za leto 2008, o bonitetah članov in članarini v letu 2008, podelitvi priznanj športnikom in drugih tekočih zadevah. Obiski na domu V mesecu decembru so na domu predvideli obiske 98 težjih invalidov, starih 85 in več let. Ker pa je v tem letu umrlo 10 članov, starejših od 85 let, so srečo lahko zaželeli le 88 članom, jim izročili pozornostna darila, koledar s programom dela društva za leto 2008, z njimi pokramljali o njihovih problemih, težavah in željah ter jim v imenu društva zaželeli vse dobro v letu 2008. To nalogo opravlja odbor prostovoljcev. Obiske na domu je opravilo 38 prostovoljcev. Za priložnostna darila in povračilo stroškov prostovoljcem je bilo porabljenih 482 evrov. Ohranjevanje zdravja

V tem letu je društvo razpolagalo z 24 desetdnevnimi termini, v objektih ZDIS je letovalo 43 invalidov in 47 njihovih svojcev. Društvo je vsakemu invalidu prispevalo za desetdnevno letovanje po 20,86 evra, skupaj 438 evrov

Skupščina društva

Društvo je razpolagalo z naslednjim številom 10-dnevnih terminov: Rogaška Slatina 1 Šmarješke toplice 1 Terme Ptuj 1 Radenci 1 Terme Čatež 11 Izola 9 V zdravilišču Moravci je letovalo 96 članov, ki jim je društvo prispevalo po 20,86 evra. Na podlagi predloženega računa zdravilišča za 7- do 10-dnevno bivanje je društvo prispevalo za 10 odstotkov stroškov, vendar ne več kot 20,86 evra; za 9 invalidov je društvo prispevalo 185 evrov.


Naših 40 let: obdobje 2005 - 2009

Kopalni dnevi Organizirali so 10 kopalnih dni v Zdravilišču Radenci, po kopanju pa kosilo in ples z živo glasbo. V tem letu je bilo na kopanju 610 članov; društvo je invalidom plačalo kopalne karte, medtem ko so simpatizerji vse plačali sami. Celotni stroški so znašali 10.569 evrov, od tega je plačalo društvo 2559 evrov. Svetovanje in pravna pomoč Tovrstno pomoč je iskalo 54 invalidov, od tega jih je bilo 16 napoteno k odvetniku. Stroški odvetniških storitev so znašali 440 evrov. Večino primerov je društvo rešilo brez odvetniške pomoči. Svetovanje nudita članom sekretar in predsednik društva. Planinska sekcija Planinska sekcija je poleg načrtovanih pohodov opravila še pohoda na Triglav in Žavcarjev vrh, v sklopu srečanja invalidov na Kopah še pohoda na Črni vrh in Ribniško kočo in organizirala piknik v idili Lovskega doma Radvanje. Pohodi po programu: Datum

Pohod

Št. udeležencev

3. februar

Kamnica – Sv. Urban

51

3. marec

Malečnik – Zg. Duplek

32

13. april

Donačka gora

51

12. maj

Kalvarija – Rošpoh

46

2. junij

Maribor – Pohorje

39

7. julij

Duh na Ostrem vrhu

27

1. september

Kamniška Bistrica

42

16. oktober

Murska Sobota – Lendava

49

3. november

Meljski hrib

40

7. december

Vitomarci

62

Ribiška sekcija Tudi za to leto je društvo podpisalo pogodbo za najem ribnika v Nebovi in poravnalo najemnino v višini 834 evrov. Srečali so se na tekmovanjih z ribiškimi sekcijami DI Lenart, Ptuj, Ormož, Murska Sobota in Slov. Bistrica. V tem letu so imeli 35 tekmovanj in srečanj po programu in svoj občni zbor. Poleg najemnine za ribnik je društvo prispevalo še 409 evrov za izvajanje programa.

73


74

Naših 40 let: obdobje 2005- 2009

Pohod na Donačko goro

Pohodniki v Kamniško Bistrico

Ribiška sekcija na ribniku Nebova


Naših 40 let: obdobje 2005 - 2009

Sekcija pikada Meseca marca so imeli prijateljsko srečanje v Mariboru s pikadisti DI Gornja Radgona. V mesecu septembru so bili organizatorji regijskega tekmovanja. Tekmovanje je bilo izredno dobro organizirano, kar so pohvalili vsi udeleženci. Ženska ekipa društva je dosegla 1. mesto, 1. mesto pa je dosegla tudi moška ekipa. Ženska in moška ekipa sta se meseca oktobra udeležili državnega prvenstva na Vrhniki. Ženska ekipa, ki že dalj časa posega po najvišjih mestih, je dosegla naslov državnih prvakinj, medtem ko je moški ekipi malo spodletelo in so dosegli nehvaležno 4. mesto. V mesecu decembru sta se ženska in moška ekipa v Gornji Radgoni udeležili povratnega srečanja.

Ženska in moška ekipa pikadistov

Pikadisti pa se znajo tudi družiti in zabavati. Tako so si v mesecu novembru sami organizirali in financirali 10-letnico delovanja sekcije, v decembru pa zaključek leta, na katerem so sprejeli program dela za leto 2008 in pokramljali o doseženih uspehih v letu 2007. Za ta program je društvo prispevalo 1433 evrov.

Kegljaška sekcija Kegljaška sekcija je imela 12 kegljačev, ki so redno trenirali enkrat tedensko na kegljišču v Dvorani Tabor. Udeležili so se področnega in državnega tekmovanja, na katerem si je Franc Žnidarič priboril zlato medaljo. Udeležili so se ekipnega tekmovanja 2. lige Območne tekmovalne skupnosti, na kateri je ekipa dosegla 1. mesto, v tekmovanju posameznikov v različnih kategorijah pa eno prvo mesto, dve drugi in eno tretje mesto. Imeli so tudi svoj občni zbor. Društvo plača najem dvorane in je prispevalo tudi za izvajanje programa 1310 evrov. Šahovska sekcija Na področnem šahovskem tekmovanju za posameznike na Ptuju so dosegli 3., 5., 7. in 20. mesto. Na ekipnem področnem tekmovanju v Ljutomeru so bili drugi, na državnem v Trbovljah pa tretji. V mesecu decembru so organizirali medsebojno šahovsko tekmovanje. Društvo je prispevalo za izvajanje tega programa 415 evrov. Namiznoteniška sekcija Meseca aprila so se udeležili področnega tekmovanja v Petrovčah pri Žalcu, konec meseca maja pa so bili organizatorji državnega prvenstva v dvorani Tabor in »pobrali« prva štiri mesta. Imeli so 4 prijateljska srečanja z MDI Šaleške doline. Društvo je za ta program prispevalo 807 evrov.

75


76

Naših 40 let: obdobje 2005- 2009

Balinanje Balinisti so se udeležili območnega tekmovanja v Rogaški Slatini in osvojili 1. mesto in s tem kvalifikacijo na državno prvenstvo v Novi Gorici, kjer so osvojili 2. mesto. S tako visokimi uvrstitvami so nas balinisti razvajali že vsa leta. Trenirali so na balinišču Angel Besednjak. Društvo je za ta program prispevalo 303 evre. Pevski zbor V tem letu je pevski zbor imel 37 vaj, ki jih je vodil Metod Špur. Zbor je štel 28 pevcev in pevk, 18 žensk in 10 moških. Nastopali so na predvečer dneva žena, na srečanju DI Podravja, meseca maja so sodelovali na promenadnem koncertu v mestnem parku Maribor in se udeležili revije pevskih zborov ZDIS v Slovenj Gradcu, meseca avgusta pa so sodelovali na reviji pevskih zborov Štajerska poje na Vurberku. Društvo je za to namenilo 866 evrov.

Na reviji pevskih zborov v Slovenj Gradcu

Ustvarjalne delavnice Delo je potekalo po predvidenem programu, ustvarjali so ob četrtkih med 15. in 17. uro. Ustvarjalnih delavnic se je udeleževalo 10 članov. V tem letu so izdelali 200 čestitk z novoletnimi motivi, ki so bile uporabljene ob obiskih na domu starejših in težjih invalidov, drugi njihovi izdelki pa so bili na ogled za dan žena v obeh dvoranah Doma invalidskih organizacij Maribor. Za ta program je društvo prispevalo 658 evrov. Odbor aktiva delovnih invalidov in iskalcev dela Odbor se je sestal trikrat. Dogovorili so se, da se povežemo s podjetji, ki imajo večje število zaposlenih invalidov. Pisno so se obrnili na Livarno, Bodočnost, Ozaro, Swaty, Palomo, Boris Kidrič, Zreče d.o.o. enota Maribor, in


Naših 40 let: obdobje 2005 - 2009

na Dom Danice Vogrinec. Z dopisom so jih seznanili o vsebinski vlogi našega aktiva. Povezali so se tudi z Območno organizacijo sindikata kovinske in elektroindustrije Maribor. Sklicali so prvi zbor aktiva delovnih invalidov ter se dogovorili za bodoče aktivnosti, kadrovsko dopolnitev odbora s predstavnikom iz Mariborske livarne in Palome, kjer je največ še zaposlenih invalidov, za nadaljevanje stikov s še drugimi delovnimi organizacijami, kjer je zaposlenih več delovnih invalidov, in da bodo v letu 2008 organizirali srečanje z aktivom Rudnika Velenje in sklicati 2. zbor članov še zaposlenih in iskalcev dela. Srečanje invalidov Podravja so organizirali 13. marca v hotelu Arena pod Pohorjem. Udeležilo se ga je 473 članov društev invalidov Podravja, iz našega društva 169, podžupan Mestne občine Maribor Andrej Verlič, predsednik ZDIS Drago Novak, sekretarka Tanja Hočevar in predsednica KO Podravja Zdenka Ornik. Srečanje je bilo popestreno s kulturno zabavnim programov, za razpoloženje in ples je igrala glasbena skupina Metulj. Stroške srečanja so v celoti plačali udeleženci, imeli pa so brezplačen prevoz z vzpenjačo. Pustovanje Tudi to leto so organizirali pustovanje, tokrat na turistični kmetiji Marič v Tratah. Za razpoloženje in ples je igral ansambel Štajerski obmejni trio, razpoloženje pa je bilo dobro tudi zaradi velikega števila pustnih mask. Prvih pet najboljših mask, ki jih je izbrala komisija, si je priborilo nagrade društva. Prvo mesto so si priborile maske skupine »Pokop tolarja«. Društvo je prispevalo le nagrade, stroške so plačali udeleženci sami. Dan žena Za dan žena je društvo organiziralo okroglo mizo, na kateri so sodelovali: Liljana Zorko iz Mestne občine Maribor, članici našega društva Karmen Langus in Nežka Romih ter predsednik Slavko Zakeršnik. Vabilu se je odzvalo 70 naših članic in nekaj članov. Po okrogli mizi je bilo predavanje o srčnem popuščanju. Vsaka udeleženka je dobila nagelj, zapel pa je tudi naš pevski zbor. Društvo je plačalo nageljne, pecivo, pijačo in predavanje v skupnem znesku 91 evrov.

S prvim mestom nagrajena maska

Pevski zbor DIM na srečanju Podravja

77


78

Naših 40 let: obdobje 2005- 2009

Izlet v Razkrižje Meseca julija so ponovili izlet iz leta 2006, ker je bilo zanj izredno zanimanje. Udeležilo se ga je 47 članov. Najprej so šli na kopanje v toplice Sv. Martin, nato na toplo malico in na ogled znamenitosti, Ivanovega izvira, poznobaročne cerkve Sv. Janeza Nepomuka in zgodovinske vasi, kjer so člani turističnega društva prikazali življenje, običaje in delo prebivalcev te vasi pred 500 leti. Po kosilu so se srečali z županom Razkrižja in se s prisotnimi iz Razkrižja pomerili na športnem srečanju, zaigrali pa so jim tudi mladi tamburaši Razkrižja.

Udeleženci izleta v Razkrižje

Udeleženci izleta v Goriška Brda

Logarska dolina Srečanja, ki ga je organiziralo MDI Mozirje 25. avgusta, se je udeležilo 50 članov. Po kulturnem programu se je nekaj pohodnikov odpravilo na Okrešelj, drugi pa so ostali na veselem druženju ob glasbi. Društvo je plačalo 317 evrov za avtobusni prevoz.


Naših 40 let: obdobje 2005 - 2009

Izlet v Goriška Brda 15. junija se je 47 članov podalo na izlet v Goriška Brda. V Novi Gorici jih je pričakal vodič. Najprej so si ogledali turistične kmetije, kjer so okušali vina, sadja in sire. Od tam so se odpeljali do Mosta na Soči, se popeljali z ladjo po jezeru in na ladji imeli kosilo in »poroko«. Po veselem druženju so se odpravili domov v Maribor. Piknik 7. julija je društvo organiziralo že tradicionalni piknik s kopanjem v Radencih in športnimi igrami na pikniku po kopanju. Piknika so se udeležil 104 člani. Po 3-urnem kopanju v Radencih so se odpeljali v ribiški center v Apaški dolini, kjer jih je čakalo kosilo, po kosilu pa športne igre. Pomerili so se v košarki, odbojki, balinanju in metanju balincev. Sledilo je druženje ob živi glasbi, ob 21. uri pa so se odpeljali v Maribor. Društvo je prispevalo invalidom za kopalne karte in avtobusni prevoz 416 evrov.

V ribiškem centru v Apaški dolini

Kope Udeležili so se tradicionalnega srečanja invalidov na Kopah, ki ga organizira vsako leto MDI Slovenj Gradec. Po končanem uradnem delu programa se je nekaj članov podalo na Črni vrh, ostali pa so se družili ob plesu z invalidi drugih DI iz cele Slovenije. Srečanja se je udeležilo 53 članov. Društvo je prispevalo 371 evrov. Martinovanje To leto so prejeli povabilo na martinovanje od DI Gornja Radgona, a so se zaradi izrednega zanimanja dogovorili, da bodo martinovanje organizirali sami, in sicer na turistični kmetiji Goričan na Gaberniku. Vino sta krstila naša člana Branko Pokrivač in Leopold Lederer. Za zabavo in ples je poskrbel Štajerski obmejni trio. Martinovanja se je udeležilo 57 članov, ki so stroške plačali sami.

79


80

Naših 40 let: obdobje 2005- 2009

Revije pevskih zborov DI članic ZDIS v Slovenj Gradcu se je poleg 23 pevcev udeležilo še 27 članov. Revija je bila zelo dobro organizirana, tudi naš pevski zbor je dobro zapel. Društvo je prispevalo 490 evrov. Srečanje s športniki Kot vsako leto je tudi to leto društvo organiziralo srečanje članov upravnega odbora društva, vodji sekcij in odborov in častnih članov s športniki, ki so zasedli prva mesta na državnem prvenstvu. Na srečanju je bilo 32 udeležencev. Predsednik društva Slavko Zakeršnik je poudaril pomembnost športa in rekreacije za invalide, izpostavil najboljše rezultate, ki so jih dosegli naši športniki na območnih in državnih tekmovanjih. Zahvalil se je vsem vodjem sekcij in odborov za njihovo delo v letu 2007 in jim zaželel veliko športnih uspehov tudi v letu 2008. Zahvalil se je tudi kegljaču Francu Žnidariču, ki je bil več let državni prvak v svoji kategoriji. Ker Franc Žnidarič zaradi selitve ne bo več član našega društva, mu je predsednik izročil pisno zahvalo, ki jo je prevzel vodja kegljačev Franc Špur. Po uradnem delu je bilo kosilo, po kosilo pa druženje. Stroške v višini 719 evrov je v celoti pokrilo društvo. Silvestrovanje 27. decembra so organizirali v Restavraciji Nikl silvestrovanje. Program je s humorističnim vložkom popestril Franc Rajh, za ples in zabavo pa je do jutranjih ur skrbel ansambel Štajerski obmejni trio. Silvestrovanja se je udeležilo 98 članov, stroške so krili sami. Ostale dejavnosti - 13. januarja si je 14 članov ogledalo v SNG Maribor gledališko predstavo Čarobna piščal, za kar jim je društvo prispevalo 88 evrov. - Na meritve holesterola, pritiska in srčnega utripa je prišlo 38 članov, za kar je društvo prispevalo 190 evrov. - V letu 2007 so poslali 316 članom čestitke za njihove okrogle obletnice rojstva. - Abrahama je slavilo 41 članov, 60 let jih je imelo 47, 70 let 37, 80 let 27, častitljivih 90 in več let pa je praznovalo 20 članov. - Invalidom I. in II. kategorije so prodali 1056 avtobusnih vozovnic, v skupni vrednosti 5346 evrov, kopalnih kart za Fontano so prodali 6038 in za Pristan 77. Zanimanje za kopanje v Pristanu je manjše kot v Fontani, saj gre tu le za rekreativno kopanje. Na zmanjšanje zanimanja za Pristan pa vpliva tudi visoka cena. V letu 2007 je ob koncu leta za uro in pol kopanja stala karta 4,20 evra. Mini dopust Meseca maja so organizirali letovanje v Petrčanih pri Zadru, letovalo je 51 članov, v mesecu septembru pa 52 članov.


Naših 40 let: obdobje 2005 - 2009

Leto 2008 Programsko-volilna seja skupščine je bila 26.marca. Skupščino, na kateri je bilo prisotnih 55 delegatov, je vodil Leopold Ul. Sprejeli so poročilo o delu društva, finančno poročilo in poročilo nadzornega odbora za leto 2007 ter program dela in finančni načrt za leto 2008. Razrešili so vse člane skupščine, upravnega odbora, nadzornega odbora, častnega razsodišča in predsednika društva ter izvolili nove člane. Novi člani UO so postali (od leve proti desni): Slavko Zakeršnik, Vlado Cafuta, Franc Špur, Leopold Ul, Justina Cvetko, Ana Tement, Bojan Šiško, Milan Robar, Karl Postružnik.

Članice nadzornega odbora so postale Štefka Humer, Marija Strižič in Ivanka Štromajer.

Za člane častnega razsodišča so bili izvoljeni Martin Forstnerič, Janko Ranca in Jože Klinc. Za predsednika društva je bil ponovno izvoljen Slavko Zakeršnik. Skupščina je izvolila za častnega člana Franca Riedla. Na seji upravnega odbora 22. aprila so izvolili za podpredsednika Franca Špura in Leopolda Ula.

81


82

Naših 40 let: obdobje 2005- 2009

V letu 2008 je upravni odbor imel 5 sej, na katerih je usklajeval Pravilnik o materialnem in finančnem poslovanju s spremembami Zakona o invalidskih organizacijah in Zakonom o društvih, odločal o novi spletni strani društva, obravnaval poročila ZDIS za leto 2007 in program dela za leto 2008. Razpravljal je o anketi ZDIS, o novem evidenčnem kartonu, o delu statutarne komisije, programske komisije, odbora aktiva delovnih invalidov in iskalcev dela, odbora za praznovanje 40. obletnice in o pedagoški akciji. Prav tako je obravnaval uskladitev statuta društva s spremembami in dopolnitvami Zakona o društvih, o članarini in bonitetah članov za leto 2009. Upravni odbor je razpravljal tudi o ustanovitvi Doma invalidskih društev Maribor, zaključnem računu 2008, poročilih za skupščino, odločal o drugih pomembnih nalogah in razrešil sekretarja društva Vlada Haasa. Člani upravnega odbora so se 20. septembra sestali tudi s predstavniki ZDIS in razpravljali o odprtih vprašanjih med ZDIS in DIM. Število sej v letu 2008: - komisija za socialna vprašanja 7 - statutarna komisija 1 - komisija za šport in rekreacijo 3 - kadrovska komisija 2 - programska komisija 1 - odbor za prostovoljce 3 - odbor pevskega zbora 3 - odbor za informiranje 8 - odbor za delovne invalide in iskalce dela 3 V mesecu decembru so na domu obiskali 94 težjih invalidov, starih 85 in več let. Izdelali so poseben program s seznami in 43 zemljevidi ulic. Obiskovalciprostovoljci so obiskanim izročili pozornostna darila, koledar s programom dela društva za leto 2009, z njimi pokramljali o njihovih problemih, težavah in željah ter jim v imenu društva zaželeli vse dobro v letu 2009. To nalogo opravlja odbor prostovoljcev. Za obiske 59 prostovoljcev na domovih in za priložnostna darila je društvo namenilo 1191 evrov. Za program so dobili 597 evrov od FIHO in 437 evrov od MOM. Skupščina 2008; razpravlja Gorazd Mazej v prvi vrsti od leve proti desni Drago Novak, Slavko Zakeršnik, Vlado Haas


Naših 40 let: obdobje 2005 - 2009

Komisija za socialne pomoči je obravnavala 10 vlog in odobrila socialno pomoč petim članom v skupnem znesku 925 evrov. Prav tako je na predlog župana Franca Kanglerja komisija predlagala 12 članov, ki so prejeli od MOM po 100 evrov v okviru akcije Darujmo s srcem. Društvo je razpolagalo z 22 desetdnevnimi termini. V objektih ZDIS je letovalo 43 invalidov in 41 njihovih svojcev. Društvo je prispevalo posameznemu invalidu za desetdnevno letovanje po 21 evrov, stroški uporabe objektov ZDIS so znašali 4987 evrov, od tega je bilo 357 evrov iz sredstev FIHO, društvo pa je prispevalo 435 evrov. V prikolici v Termah Moravci so letovali 104 člani in njihovi svojci, skupni stroški so znašali 6543 evrov, najemnina kampa je znašala 4630 evrov, 1913 evrov pa so znašali stroški vzdrževanja in nakupa drobnega inventarja. Društvo je prispevalo 2413 evrov iz rednih sredstev. Tudi to leto so si invalidi urejali rehabilitacijo sami v raznih slovenskih zdraviliščih. V letu 2008 je društvo na podlagi računa prispevalo za 7- do 10-dnevno bivanje 10 odstotkov stroškov, vendar največ 21 evrov. Organizirali so 10 kopalnih dni v Zdravilišču Radenci, po kopanju pa kosilo in ples z živo glasbo. Na kopanju je bilo 631 članov, od tega 478 invalidov. Društvo je plačalo invalidom le kopalne karte. Stroški v celoti so znašali 13.103 evre, iz sredstev FIHO je bilo plačanih 2747 evrov, društvo pa je iz rednih sredstev namenilo 746 evrov. Svetovanje in pravno pomoč je iskalo 45 invalidov, od tega je bilo 10 napotenih k odvetniku. Problemi, s katerimi so se obračali na društvo, so bili s področja delovne zakonodaje, delovnoinvalidske zakonodaje in dela invalidske komisije, upravnih postopkov, dedovanja, razmer v družini in bivalnem okolju in s področja bolnikovih pravic. Veliko članov je izrazilo nezadovoljstvo tudi glede socialnih korektivov, ki jih vlada še vedno ni uskladila z rastjo drugih prejemkov, kar je najbolj prizadelo invalide z nizkimi prejemki. Stroški odvetniških storitev so znašali 550,80 evra. Večino primerov je društvo rešilo brez odvetniške pomoči. Svetovanje sta nudila članom sekretar in predsednik društva, pravno pomoč pa odvetnika, s katerima ima društvo sklenjeno pogodbo. V Pristanu kopanje časovno ni bilo omejeno. V Fontani je bilo kopanje mogoče vsak dan med 9. in 15. uro. Društvo je prodalo 6799 kopalnih kart za Fontano, za Pristan pa 50 kart za bazen in 32 za savno. Poleg kopanja je v Fontani članom na razpolago še fitnes center.

83


84

Naših 40 let: obdobje 2005- 2009

Meseca maja je 44 članov letovalo na Rabu, meseca septembra pa 36 v Petrčanih pri Zadru. Pri tem že tradicionalnem programu, ki ni le aktivno letovanje, ampak tudi druženje prijateljev-invalidov, je društvo le posrednik. Planinska sekcija Pohodi: Datum

Pohod

Št. udeležencev

Št. ur hoje

12. januar

Sv. Urban

41

4

9. februar

Plač

41

3,50

1. marec

Sv. Ana

25

3

5. april

Boč

43

4

10. maj

Ormož-Vinski vrh

41

5

31. maj

Bistriški Vintgar

17

3,17

5. julij

Velika Planina

54

4

2. avgust

Uršlja gora

43

4,50

6. september

Pečke

22

3,50

4. oktober

Ruše-Vinski vrh

11

2,50

8. november

Rahtel

46

1,1

13. december

Tojzlov vrh

49

0

Sezono so pohodniki sklenili na Tojzlovem vrhu, kjer je o delu sekcije v iztekajočem se letu poročala tajnica sekcije Nada Cafuta, po kosilu pa je za zabavo in ples zaigral Duo Hoby. Društvo je prispevalo za šest avtobusnih prevozov iz sredstev dotacije FIHO 591 evrov, iz sredstev ZPIZ 1201 evro, iz dotacije MOM 17,27 evra in iz sredstev ZDIS 33 evrov, preostalih šest pohodov so udeleženci opravili s svojimi avtomobili.

Pohodniki na Tojzlovem vrhu


Naših 40 let: obdobje 2005 - 2009

Ribiška sekcija Ribiška sekcija ima 41 članov. Tudi za to leto je društvo podpisalo pogodbo za najem ribnika v Nebovi in poravnalo najemnino v višini 834 evrov. Člani ribiške sekcije morajo poleg športnega ribolova vsako leto nameniti veliko prostega časa za dela, ki jih je treba opraviti na ribniku v Nebovi, to so čiščenje pritoka in odtoka ribnika, krmljenje rib, apnjenje vode, meritve vode, košenje trave in vzdrževanje okolice ribnika, nabava krme in zdravila za ribe. V letu 2008 so imeli 36 tekmovanj in srečanj po programu, kostanjev piknik in občni zbor. Društvo je poleg plačila najemnine za ribnik prispevalo še 250 evrov za izvajanje programa. Skupni stroški programa so znašali 1029 evrov. V letu 2008 je prišlo zaradi okužbe v ribniku do pogina rib, zaradi česar je VURS prepovedal ribolov v mesecu juliju in avgustu. Okužba je bila na širšem območju, ne samo v ribniku Nebova. V času prepovedi ribolova so odpravljali okužbo z zdravili, apnom itd.

Tekmovanje ribičev ob ribniku v Nebovi

Pikadisti

85


86

Naših 40 let: obdobje 2005- 2009

Sekcija pikada Meseca marca so imeli v Mariboru prijateljsko srečanje s pikadisti DI Gornja Radgona. V mesecu aprilu so organizirali memorial v spomin pokojne pikadistke Marije Zorec s podelitvijo prehodnega pokala. Meseca septembra so se udeležili regijskega tekmovanja na Ptuju, kjer sta v konkurenci 10 ženskih in 10 moških ekip obe ekipi dosegli 1. mesto. V mesecu oktobru sta se obe ekipi udeležili državnega prvenstva na Vrhniki, ženska je v konkurenci 10 ekip zmagala, moška pa je med 9 ekipami zasedla 4. mesto. V mesecu decembru so imeli povratno srečanje s pikadisti v Gornji Radgoni. Stroški programa so znašali 991 evrov. Kegljaška sekcija Kegljači so imeli redne treninge vsak ponedeljek na 6-steznem kegljišču v Dvorani Tabor. 5. aprila so se udeležili območnega tekmovanja na Ravnah na Koroškem, 7. maja pa srečanja kegljačev v Šoštanju, na katerem so sodelovali kegljači invalidi iz MDI Velenje-Šoštanj, DI Slovenj Gradec, MDI Radlje ob Dravi in DI Maribor. Pet članov je nastopalo v drugi ligi OTS in med osmimi ekipami zasedlo 1. mesto. Udeležili so se tudi tekmovanja OTS posameznikov v različnih starostnih kategorijah in dosegli eno prvo, dve drugi in eno tretje mesto. Za konec sezone so organizirali srečanje, ki so se ga udeležili tudi kegljači MDI Velenje-Šoštanj, MDI Drava Radlje ob Dravi in Športno društvo invalid Slovenj Gradec, s katerimi sekcija redno sodeluje. Stroški tega programa so znašali 1226 evrov. Šahovska sekcija Na področnem šahovskem tekmovanju posameznikov v Ljutomeru 16. februarja so naši šahisti zasedli 1., 5., 8., 9. in 20. mesto, na področnem ekipnem tekmovanju 27. septembra v Slovenj Gradcu 4. mesto, na državnem tekmovanju posameznikov 15. marca v Stobičah pri Novem mestu pa eno 6. mesto. V mesecu marcu so organizirali medsebojno šahovsko tekmovanje, ki se ga je udeležilo 9 šahistov. Stroške programa, 281 evrov, so v celoti pokrili z dotacijo ZDIS. Namiznoteniška sekcija Trening namiznega tenisa je potekal enkrat tedensko v dvorani TVD Partizan na Teznem. Meseca aprila so bili organizatorji in udeleženci področnega tekmovanja v Dvorani Tabor, ki se ga je udeležilo 13 ekip, 36 moških in 6 žensk je bilo razvrščenih v skupine po stopnji invalidnosti. Naša ekipa je dosegla eno prvo mesto, dve tretji, eno četrto in eno deveto mesto. Meseca junija so se udeležili državnega prvenstva v Logatcu, kjer so zasedli eno drugo, eno četrto, eno peto, dve deveti, eno sedemnajsto in eno osemnajsto mesto. Stroške tega programa, 1095 evrov, so pokrili z dotacijami FIHO v višini 357 evrov, ZDIS v višini 270 in ZPIZ 393, preostanek 74 evrov je dodalo društvo.


Naših 40 let: obdobje 2005 - 2009

Kegljači

Pevski zbor DIM za dan žena

Sekcija balinistov Udeležili so se območnega tekmovanja v Rogaški Slatini in osvojili 1. mesto in s tem kvalifikacijo na državno prvenstvo. Na državnem prvenstvu v Novi Gorici so osvojili 1. mesto. Tako visoke uvrstitve balinistov so razveseljevale že vsa leta. Trenirali so na balinišču Angel Besednjak. Stroški tega programa so znašali 279 evrov, ki so jih v celoti pokrili iz dotacije ZDIS. Strelska sekcija Strelska sekcija je bila praktično v ustanavljanju, saj so imeli komaj štiri vaje. Udeležili so se področnega tekmovanja z zračno puško v Ormožu z ekipo, ki so jo sestavljali trije moški in dve ženski. Tekmovanja se je udeležilo 59 moških in 19 žensk. Sekcijo je vodil Mirko Čubrič. Stroške programa 157 evrov so pokrili z dotacijo ZDIS. Pevski zbor Nastopali so na proslavi ob dnevu žena na društvu, na krajevnem prazniku KS Košaki in dvakrat v mestnem parku. Udeležili so se tudi revije pevskih zborov ZDIS v Metliki. Stroški tega programa so vključno s honorarjem pevovodje znašali 2114 evrov, pokrili so jih pa z dotacijami, FIHO 673 evrov, ZDIS 552, MOM 429 in društvo 459 evrov.

Igralca namiznega tenisa

Delavnice - razstava izdelkov na skupščini

87


88

Naših 40 let: obdobje 2005- 2009

Ustvarjalne delavnice Skupina je začela z dejavnostjo v oktobru 2007, sestajala se je ob četrtkih od 15. do 17. ure, večkrat tudi do 18. ure, če dejavnosti niso mogli končati v običajnem urniku. Uresničili so predvidene vsebine iz načrta dela: - izdelava novoletnih voščilnic, - izdelava novoletnih aranžmajev, - poslikava svilenih rut in šalov v različnih tehnikah, - oblikovanje slanega testa, - izdelava pisanic, - poslikava stekla. Za proslavo ob 8. marcu in za programsko-volilno sejo skupščine so pripravili razstavo svojih izdelkov. V mesecu aprilu so razstavljali v Slovenj Gradcu na razstavi, ki jo je organiziralo DI Slovenj Gradec in so si jo ogledali tudi nekateri člani našega društva. Stroški tega programa so znašali 1075 evrov, k čemur je ZDIS prispevala 95 evrov. Srečanje invalidov Podravja 7. junija je Medobčinsko društvo invalidov Lenart organiziralo regijsko srečanje, ki se ga je udeležilo 400 članov, tudi 95 naših. Pozdravil in nagovoril jih je tudi predsednik ZDIS Drago Novak. Po bogatem kulturnem programu je bilo druženje ob glasbi do večernih ur. Pot v Lenart so udeleženci izkoristili in si ogledali Zavod Hrastovec. Seznanili so se z delovanjem in zgodovino gradu ter si ogledali prostore. Stroški so znašali 1259 evrov, člani so prispevali 564 evrov. Dan žena 8. marca so organizirali proslavo ob dnevu žena. Proslava se je pričela z nastopom pevskega zbora društva pod vodstvom Metoda Špura. Sledil je pozdrav predsednika društva Slavka Zakeršnika in čestitka ženam. Gospa Mojca Zupančič je orisala zgodovino in pomen praznika, vlogo žene-matere v današnjem načinu življenja in vlogo moškega-moža, očeta v družini.

Proslava ob dnevu žena


Naših 40 let: obdobje 2005 - 2009

Ker je bila nekoliko kritična do moških, se jim je oddolžila z všečno recitacijo o očetih. Gospe Monika Heričko in Alenka Hercog sta program dopolnili z ubranim petjem ob nežnih zvokih citer, član društva Ciril Hojnik pa je v verzih povedal, kako je ob prazniku voščil svoji mami nekoč in kako isti osebi, sedaj »omi«, naredi to danes. Ob obloženih kruhkih in kozarcu vina se je proslava spremenila v prijetno druženje s petjem slovenskih narodnih pesmi, vse skupaj pa je popestrila še gospa Mojca Zupančič z nekaj recitacijami. Vzporedno s proslavo so članice naših ustvarjalnih delavnic pripravile razstavo svojih ročnih del. Izlet v Prlekijo 11. aprila je društvo organiziralo izlet v Prlekijo, ki se ga je udeležilo 71 članov. V hotelu Ormož je udeležence pozdravil predsednik DI Ormož Josip Potočnjak. Sledil je kratek ogled mesta in gradu z arheološko razstavo, po ogledu so se udeleženci v hotelu Ormož okrepčali z bogračem, predsednik DI Ormož pa jih je pogostil s kavico. Nato so se podali v Središče ob Dravi na ogled proizvodnje bučnega olja. Tu so jim pripravili pokušino različnih dobrot z bučnim oljem. Naslednji postanek je bil v Jeruzalemski kleti na pokušini sortnih vin, po njej pa so se odpeljali na ogled kmečkega muzeja na prostem in baročne cerkvice nad Jeruzalemom, v kateri jim je zapel tenorist Tihomir Babič nekaj krasnih pesmi. Sledilo je kosilo v Svetinjski kleti. Ob kosilu jih je zabaval domači harmonikar in tamburaški orkester Ormoža. Ob 19. uri so se odpravili proti Mariboru. Stroški so znašali 2212 evrov, člani so prispevali 1775 evrov. Izlet v Prlekijo

Izlet in ogled razstave

Splavarjenje po Dravi

24. aprila se je 52 članov udeležilo izleta v Slovenj Gradec in ogleda razstave ročnih del ustvarjalnih delavnic. Po ogledu razstave, na kateri je sodelovalo 10 naših članov, so se odpeljali

89


90

Naših 40 let: obdobje 2005- 2009

do znamenite cerkve Sv. Jurija, kjer so se seznanili z zgodovino cerkve in znamenitostmi Slovenj Gradca. Kosilo so imeli v restavraciji Murko, nato so se odpeljali v Ožbolt na splavarjenje po reki Dravi. Za udeležence izleta je bilo splavarjenje s krstom enkratno doživetje. Stroški so znašali 1014 evrov, za kar so udeleženci prispevali 842 evrov, 83 evrov je primaknila ZDIS, preostalih 89 pa društvo. Piknik Posebno doživetje je kopanje zadnji petek v mesecu juniju, ko je po kopanju v Radencih še piknik. Udeleženci se po kopanju odpravijo na skupno kosilo, nato pa nekaj sto metrov naprej ob jezeru na piknik. Piknika sta se udeležila 102 člana, člani pa so sodelovali v različnih športnih in rekreacijskih panogah, ki so potekale v tekmovalnem duhu, saj so bile za prva tri mesta v vsaki panogi podeljene nagrade. Ob 18. uri so imeli večerjo z žara, za zabavo jim je igral ansambel Nočna ptica, v Maribor pa so se vrnili ob 20. uri. Društvo je plačalo invalidom kopalne karte in avtobusni prevoz, stroške piknika pa so plačali udeleženci sami. Srečanje invalidov na Kopah 26. julija je kot vsako leto pripravilo to srečanje MDI Slovenj Gradec, udeležilo se ga je 57 naših članov. Ob dobrem kulturnem programu in živi glasbi so se udeleženci zabavali do poznega popoldneva. Stroški so znašali 753 evrov, člani so prispevali 456, FIHO pa 303 evre. Srečanje invalidov v Logarski dolini 30. avgusta je MDI Mozirje organiziralo srečanje, ki se ga je udeležilo 51 naših članov. Po kulturnem programu so za prijetno druženje poskrbeli Savinjski fantje. Nekaj naših planincev je izkoristilo čas s pohodom do slapa Rinke in na Okrešelj. Stroški so znašali 610 evrov, člani so prispevali 255, FIHO pa 355 evrov. Pustovanje Tokrat je društvo organiziralo pustovanje, ki se ga je udeležilo 46 članov, na turistični kmetiji v Zg. Polskavi. Nagrajene maske


Naših 40 let: obdobje 2005 - 2009

Mask je bilo manj kot prejšnja leta, čeprav so bile za najboljše maske pripravljene nagrade. Za prijetno razpoloženje je poskrbel Štajerski obmejni trio in udeleženci sami, ki so tudi pokrili vse stroške. Martinovanje Martinovanja v gostišču Lujzijana v Juriju se je udeležilo 63 članov. Po kosilu jih je zabaval Duo Delta, ob 15. uri je bil kostanjev piknik z moštom. Ob spremljavi harmonike so peli slovenske narodne. Krst mošta sta dobro pripravila člana društva Branko in Polde, po krstu pa se je nadaljevalo druženje vse do 20. ure. Vse stroške so pokrili udeleženci sami. Jesenski izlet v Laško 17. oktobra se je tega izleta udeležilo 54 članov. Pred novo zgrajenim hotelom sta jih pričakala animatorja in predstavila enega od najbolj veličastnih wellness centrov v Sloveniji. Po ogledu so udeleženci odšli na triurno kopanje, nato v novo restavracijo na kosilo, po njem pa so si ogledali termalni center, restavracijo in okolje. Kljub slabemu vremenu so se odpravili tudi na Celjski grad. Z zgodovino gradu jih je zelo izvirno seznanila predstavnica Turističnega društva Celje. Izlet so končali z večerjo in zabavo ob živi glasbi v gostišču Kmetič. Ob 21. uri so se dobro razpoloženi odpravili v Maribor. Stroški so znašali 1894 evrov, udeleženci so prispevali 1620 evrov. Tradicionalno srečanje z »naj športniki« društva 23. decembra so se člani upravnega odbora društva, vodje sekcij in odborov in častni člani srečali z 32 športniki, ki so dosegli prva mesta na državnih prvenstvih. Po seji upravnega odbora so se vabljeni odpeljali na kmečki turizem v Počehovi. Predsednik društva Slavko Zakeršnik je poudaril pomembnost športa in rekreacije za invalide, izpostavil najboljše rezultate, ki so jih dosegli naši športniki na območnih in državnih tekmovanjih, se zahvalil vsem vodjem sekcij in odborov za njihovo delo v letu 2008 in jim zaželel veliko športnih uspehov tudi v letu 2009. Po uradnem delu je bilo kosilo, po kosilu pa druženje. Stroške 510 evrov je pokrilo društvo.

Piknik - po kopanju v Radencih

91


92

Naših 40 let: obdobje 2005- 2009

Silvestrovanje 29. decembra se je 74 članov, kar je manj kot prejšnja leta, udeležilo silvestrovanja v Restavraciji Nikl. Ob dobri hrani, pijači in glasbi ansambla Nočna ptica so se zabavali vse do jutranjih ur. Stroške so pokrili sami. 30. obletnica MDI Gornja Radgona 14. junija so se s 14-člansko delegacijo na povabilo MDI Gornja Radgona udeležili njihove 30-letnice delovanja. Druge dejavnosti - Na meritve holesterola, tlaka in srčnega utripa je prišlo 38 članov. Stroški tega programa so znašali 265 evrov, člani so prispevali 104 evre, FIHO pa 161. - 316 članom so poslali čestitke za njihove okrogle obletnice rojstva. - Abrahama je slavilo 42 članov, 60 let 70 članov, 70 let je proslavljalo 38 članov, 80 let 28 članov, častitljivih 90 in več let pa je proslavilo 19 članov. Najstarejši članici sta rojeni leta 1912. - Invalidom I. in II. kategorije so prodali 283 avtobusnih vozovnic po 10 voženj in 591 po 20 voženj, v skupni vrednosti 4768 evrov, 6799 kopalnih kart za Fontano v skupni vrednosti 43.518 evrov, za kopanje v Pristanu pa le 50 kopalnih kart in 32 za savno.

Leto 2009

Član UO Vlado Cafuta, predsednik ZDIS Drago Novak in podpredsednik DIM Leopold Ul

V tem letu se je skupščina sestala dvakrat. V mesecu marcu je obravnavala in sprejela zaključni račun in poročilo nadzornega odbora za leto 2008. V mesecu maju je obravnavala in sprejela poročilo o delu in finančno poročilo za leto 2008 ter plan dela in finančni načrt za leto 2009.

Na sejah so razpravljavci izpostavili s strani zakonodajalca neprimerno izenačevanje društev, ki opravljajo le svoje osnovno poslanstvo, z društvi, ki imajo koncesijo in opravljajo tudi stranske dejavnosti, o delitvi sredstev na ZDIS, o merilih za dodelitev investicijskih sredstev s strani FIHO/ZDIS in o pripravah na 40-letnico društva. Seje skupščine v mesecu maju sta se udeležila Zdenka Ornik, predsednica Koordinacije Podravja, in Alojz Cifer, član upravnega odbora ZDIS.


Naših 40 let: obdobje 2005 - 2009

Upravni odbor je imel v tem letu šest sej. Na seji 26. marca je razpravljal in sklepal o izvajanju programov dela in finančnem poročilu za leto 2008, programu dela za leto 2009 in finančnem načrtu, ki ga ni sprejel, ampak je predlagal dopolnitve. Prav tako je razpravljal o spremembi pobiranja članarine in prodaje kopalnih kart, o ceni letovanja v prikolici v Moravcih, o nakupu bivalnega kontejnerja v kampu Moravci, nabavi inventarja, o obnovitvi pogodbe o najemu ribnika v Nebovi, o nagradah in drugih tekočih zadevah. Na korespondenčni seji 4. avgusta so sprejeli sklep o nakupu bivalnega kontejnerja v Moravcih za 4000 evrov. Na seji 26. oktobra je razpravljal o projektu Občina po meri invalida in o pripravah na praznovanje 40-letnice društva ter imenoval petčlansko komisijo za podelitev priznanj na svečani akademiji. Na seji 6. novembra je sprejel scenarij akademije in potrdil predloge za dobitnike priznanj. 28. decembra je analiziral uspešnost opravljenih nalog, povezanih s 40-letnico, razpravljal o izdaji zbornika Naših 40 let in se dogovoril za ustanovitev odborov po občinah in mestnih četrtih, ki jih s svojo dejavnostjo pokriva društvo. Število sej v letu 2009: - komisija za socialna vprašanja - statutarna komisija - odbor za prostovoljce - odbor za informiranje - komisija za kulturo in družabništvo - odbor za poverjeništva - komisija za priznanja - odbor za praznovanje 40-letnice

7 1 1 1 3 3 2 4

Slavnostna akademija ob 40-letnici je bila 18. novembra v Narodnem domu. Prisotnih je bilo 200 članov društva in 25 gostov. Med gosti sta bila tudi predsednik ZDIS Drago Novak in predsednica Koordinacije Podravja Zdenka Ornik, predsedniki društev invalidov Podravja in predsedniki drugih

Slavnostna akademija

Nagrajeni vodje sekcij

93


94

Naših 40 let: obdobje 2005- 2009

invalidskih društev v Mariboru. Slavnostni govornik je bil podžupan Rok Peče, ki je društvu podelil pečat mesta Maribor. Akademija se je pričela s fanfarami. V pozdravnem govoru je predsednik Slavko Zakeršnik na kratko orisal razvoj društva v teh 40 letih, nato je nagovoril navzoče še podžupan Rok Peče. V kulturnem programu so se zvrstili dramski igralec Marjan Bačko ter pevca Tim Ribič in sopranistka Nataša Trobentar. Po kulturnem programu je predsednik društva Slavko Zakeršnik podelil članom priznanja za delo v društvu. • Zlato priznanje: Vlado Haas, Karmen Langus, Slavko Zakeršnik, MOM • Srebrno priznanje: Nežka Romih, Vlado Cafuta, Justina Cvetko, Cirila Špur Zakeršnik, Metod Špur, Karl Postružnik, Franci Špur, Anica Tement, Viktor Gutsmandl, Liljana Zorko iz MOM. • Pisno priznanje: Rade Gagič, Ivan Mešiček, Boris Perkovič, Mirko Čubrič, Marija Podgorelec Potem ko je zapel še ženski pevski zbor društva, so prejeli zlate plakete Vlado Haas, Karmen Langus in Slavko Zakeršnik. Slavnostno akademijo je sklenil ženski pevski zbor društva. V mesecu decembru so obiskovalci-prostovoljci na domu obiskati 41 težjih invalidov, starih 85 in več let, in jim izročili pozornostna darila, koledar s programom dela društva za leto 2010, z njimi pokramljali o njihovih problemih, težavah in željah ter jim v imenu društva zaželeli vse dobro v letu 2010. To nalogo opravlja odbor prostovoljcev. Obiske na domu je opravilo 30 prostovoljcev. Za priložnostna darila je bilo porabljenih 169 evrov Sredstva za program so iz sklada FIHO. Komisija za socialne pomoči je odobrila socialno pomoč sedmim članom v skupnem znesku 1300 evrov, od tega 700 evrov iz sklada FIHO, 300 evrov iz sklada društva, 300 evrov pa je prispevala MOM.

Slavko Zakeršnik izroča zlato plaketo Karmen Langus

Rok Peče prevzema plaketo za Lilijano Zorko


Naših 40 let: obdobje 2005 - 2009

Na predlog župana Franca Kanglerja je komisija predlagala 13 članov, ki so v sklopu akcije Darujmo s srcem prejeli od MOM po 100 evrov. Poleg tega so razdelili 12 paketov socialne pomoči, ki nam jih je odobril RK Maribor. V letu 2009 je društvo razpolagalo s 27 desetdnevnimi termini. V objektih ZDIS je letovalo 71 invalidov. Društvo je prispevalo posameznemu invalidu za desetdnevno letovanje 21 evrov. Stroški koriščenja objektov ZDIS so znašali 5589 evrov. Iz sklada društva so prispevali 161 evrov, člani pa so prispevali 5428 evrov. Društvo je v letu 2009 razpolagalo z naslednjim številom terminov: Izola – Simonov zaliv 10 Terme Čatež 12 Terme Dobrna 1 Zdravilišče Topolšica 1 Šmarješke toplice 1 Radenci 1 Terme Ptuj 1 V prikolici v Termah Moravci je letovalo 71 članov. Stroški objekta v Moravcih so znašali 7394 evrov. Člani so vplačali za letovanje v Moravcih 4340 evrov, razliko 1527 evrov pa je pokrilo društvo iz svojega sklada. Najemnina kampa je znašala 4331 evrov, 1519 evrov pa so znašali stroški vzdrževanja in nakupa drobnega inventarja. Invalidi so si tudi v tem letu uredili sami rehabilitacijo v raznih slovenskih zdraviliščih. V letu 2009 je društvo na podlagi predloženega računa prispevalo 80 invalidom za 7- do 10-dnevno bivanje 10 odstotkov stroškov (vendar ne več kot 21 evrov). Za regrese so plačali iz sklada društva 497 evrov, iz sredstev FIHO pa 1167 evrov. V letu 2009 so organizirali 10 kopalnih dni v Zdravilišču Radenci, po kopanju pa kosilo in ples z živo glasbo. Na kopanju je bilo 563 članov, od tega 470 invalidov. Društvo je plačalo invalidom kopalne karte, ostale stroške so plačali udeleženci sami. Tudi simpatizerji so plačali stroške v celoti. Skupno so znašali stroški 11.283 evrov. Uporabniki so prispevali 8709 evrov, prispevek iz sredstev FIHO je znašal 1973 evrov, iz ZPIZ 461 evrov, preostanek 138 evrov je pokrilo društvo iz svojega sklada. Svetovanje in pravno pomoč je iskalo 33 invalidov, od tega jih je bilo 19 napotenih k odvetniku. Problemi, s katerimi so se obračali na društvo, so bili s področja delovne zakonodaje, delovnoinvalidske zakonodaje, dela invalidske komisije, upravnih postopkov, dedovanja, razmer v družini in bivalnem okolju

95


96

Naših 40 let: obdobje 2005- 2009

ter s področja bolnikovih pravic. Stroške odvetniških storitev 519 evrov je plačala FIHO. V Pristanu kopanje časovno ni bilo omejeno. V Fontani je bilo mogoče kopanje vsak dan štiri ure z vstopom med 9. in 15. uro V tem letu je društvo prodalo 3691 kopalnih kart za Fontano, za Pristan pa 17 kart za bazen in 16 za savno. Poleg kopanja sta v Fontani članom na razpolago tudi savna in fitnes center. Društvo je le posrednik pri prodaji kopalnih kart. Karte za Fontano in Pristan lahko kupijo le člani invalidi, za kar mora društvo voditi posebno evidenco. Društvo ne dobiva provizije, zato pa dobijo člani kopalne karte s posebnim popustom. V letu 2009 so organizirali letovanje v Vodicah in na Pagu. V Vodicah je letovalo 41 članov, na Pagu pa 36 članov. Ta program lahko štejemo že med tradicionalne programe, poleg aktivnega letovanja pomeni tudi večdnevno druženje prijateljev-invalidov. Za aktivni dopust poskrbijo vsak dan udeleženci tudi sami. Društvo tega programa ne sofinancira, je le posrednik, stroške in prihodke programa pa vodi enako kot za prodajo kopalnih kart. Planinska sekcija je izvedla 12 pohodov, na katerih je sodelovalo 113 članov. Potekali so po programu. Nekatere poti so bile kar zahtevne, saj so potekale po poteh prve svetovne vojne (Sveta gora, Sabotin, Nova Gorica), Kurirska pot pohorskega bataljona, Donačka gora, Nacionalni park Plitvice, ostali pohodi so bili lažji, vendar vsi nad tri ure hoje. Za stroške sekcije je prispevala ZDIS 1036, FIHO 391, društvo pa 292 evrov.

Udeleženci pohoda na Donačko goro


Naših 40 let: obdobje 2005 - 2009

Ribiška sekcija je sezono odprla 14. marca z Jožefovo tekmo, na kateri je tekmovalo 17 ribičev. 3. aprila so izvedli velikonočno tekmo, na kateri se je zbralo 44 ribičev. Najboljših pet se je udeležilo izbirnega tekmovanja za državno prvenstvo, ki je bilo na Bukovniškem jezeru. Na državno prvenstvo, ki je bilo na jezeru Krašča, se je uvrstil Zlatko Pupaher in dosegel 14. mesto. Leto 2009 je bilo za ribiče tekmovalce zelo pestro, saj so se srečali z ribiči invalidi iz Radenc, Dravograda, Črešnjevca, Zagojičev, Murske Sobote, Tišine in Ljutomera. Vsako od teh društev je priredilo tekmovanje na svojem terenu, DI Maribor pa dve tekmovanji. Poleg tega so se udeležili 20 tekmovanj, ki so jih organizirala društva upokojencev. Prav tako so izvedli dve tekmi z 10-člansko ekipo iz DI Radenci na ribniku v Nebovi, rezultat je bil 1:1. Udeležili so se tudi Memoriala Antona Štorge v Zg. Konjišču, Pismsovega memoriala v Gačniku in Memoriala Zvonka Novaka, prav tako na ribniku v Gačniku. Tekmovalna ekipa je bila dvakrat na Koroškem na ribniku Brdinje. Izvedli so šest tekmovanj za najboljših pet ribičev sekcije na ribnikih Nebova, Tramson, Gačnik, Jelenče in Intes. Ekipa v sestavi Branko Najglič, Zlatko Pupaher, Milan Škrjanec, Viktor Trantura in Venčeslav Ganc se bo v letu 2010 udeležila izbirnega tekmovanja za državno prvenstvo. Naslov carja je v letu 2009 pripadel Venčeslavu Gancu za ulov ribe, težke 3700 g. Ribiška sezona 2009 je bila zelo ugodna, saj jim je vreme dopuščalo organizirati kar 37 nedeljskih tekmovanj in opraviti veliko dela na ribniku v Nebovi. Za stroške sekcije so prispevali ZDIS 918 evrov, FIHO 430 iz društvo 295 evrov. Pikadisti (sedem žensk in sedem moških), ki so imeli trening vsak četrtek, so se marca pomerili v Mariboru s pikadisti DI Gornje Radgone, aprila na Memorialu Marije Zorec za prehodni pokal, ki si ga je priborila Anica Tement, meseca oktobra na področnem tekmovanju v Mariboru, na katerem je sodelovalo 10 ženskih in 10 moških ekip, na katerem je moška ekipa zasedla 1., ženska pa 2. mesto. Na sliki z leve proti desni: Jožica Simunič, Marija Podgorelec, Justina Cvetko, Anica Tement in v ozadju Lidija Jaušovec

97


98

Naših 40 let: obdobje 2005- 2009

Meseca novembra je bilo državno prvenstvo v Radljah ob Dravi, na katerem si je ženska ekipa priborila naslov državnih prvakinj, moška ekipa pa je zasedla 5. mesto. V mesecu decembru so po treningu zaključili leto s prijetnim druženjem. Za stroške sekcije je prispevala ZDIS 850 evrov, FIHO 266, ZPIZ 672 in društvo 1102 evra. Zaradi prehoda nekaterih kegljačev v druga športna društva v mesecu juniju so se kegljači odločili, da sekcija do povečanja števila kegljačev invalidov ne bo imela več samostojnih treningov. Kegljači invalidi pa bodo tudi v letu 2010 tekmovali na področnem tekmovanju in v primeru kvalifikacije tudi na državnem prvenstvu. Za stroške sekcije, ki so znašali 886 evrov, so prispevali ZDIS 270, FIHO 512 in društvo 104 evre. Šahovska sekcija se je 14. februarja udeležila v Slovenj Gradcu področnega tekmovanja posameznikov, na katerem so dosegli naslednje rezultate: 1. mesto – Vladimir Hevir, 4. mesto – Boris Perkovič, 9. mesto – Franc Zajšek, 18. mesto – Ivan Furh. Na državnem prvenstvu za posameznike, ki je bilo 14. marca v Velenju, je Vladimir Hevir dosegel 5., Boris Perkovič pa 7. mesto. Na področnem ekipnem šahovskem tekmovanju, ki je bilo 17. oktobra v Radljah, je zasedla 4. mesto ekipa v sestavi Vladimir Hevir, Boris Perkovič, Franc Zajšek in Janko Mešiček. Stroške šahovske sekcije, 312 evrov, je v celoti pokril FIHO. Igralci namiznega tenisa, ki so imeli treninge vsako sredo v dvorani TVD Partizan, so se udeležili meseca marca področnega tekmovanja v Petrovčah. V mesecu aprilu so imeli tradicionalno srečanje z MDI Velenje, meseca maja so se udeležili in organizirali državno prvenstvo, meseca decembra, na dan invalidov, pa medsebojno tekmovanje. Za stroške so prispevali ZDIS 80 evrov, FIHO 330, ZPIZ 82 in društvo 16 evrov. Tekmovanje na mednarodni dan ivalidov

Balinisti, ki so imeli redne treninge na balinišču Angel Besednjak, so se udeležili območnega tekmovanja »četvork« v Rogaški Slatini in osvojili 1. mesto. Prav tako so dosegli 1. mesto na državnem prvenstvu v Škofji Loki. Stroške sekcije, 375 evrov, je v celoti pokril FIHO.


Naših 40 let: obdobje 2005 - 2009

Zaradi odsotnosti vodje strelske sekcije Mirka Čubriča sekcija ni delovala, pripravili pa so program za leto 2010. Meseca maja so se pevke udeležile revije pevskih zborov ZDIS v Mozirju. Zapele so za dan žena na proslavi društva in na srečanju »naj športnikov«. Meseca oktobra so imele svoj koncert v Viteški dvorani mariborskega gradu in nastopile na akademiji ob 40-letnici društva v Narodnem domu in na koncertu Štajerska poje na gradu Vurberk. Za stroške pevskega zbora, ki so znašali 1178 evrov, so prispevali ZDIS 614 evrov, FIHO 323 in društvo 154 evrov. 10 do 12 članic je ustvarjalo različna ročna dela po programu. Svoje izdelke so razstavljale na prireditvi ob dnevu žena, letni seji skupščine in v Narodnem domu ob 40-letnici. Za stroške, ki so znašali 1063 evrov, sta prispevala FIHO 409 evrov, društvo 154, iz občinskih proračunskih sredstev pa so dobili 500 evrov. Udeleženci letovanja so si na Pagu ogledali razstavo paških čipk in razstavo Soline na otoku Pagu, eno od največjih razstav oziroma muzejev na prostem na Hrvaškem. Vstopnine je plačal predsednik društva Slavko Zakeršnik. Koncert ansambla Lado so si ogledali 21. maja v Unionski dvorani. Organiziran je bil ogled opere Madame Butterfly. V letu 2009 je društvo kupilo šest abonmajev za Narodni dom, ki jih lahko koristijo člani. Za dan žena so organizirali proslavo, na kateri so zapele pevke našega pevskega zbora, kulturna sekcija je pripravila dober kulturni program, navzočim članicam pa so podarili cvetje in jih povabili na skromno zakusko. Srečanja invalidov na Kopah 1. avgusta se je udeležilo 54 članov. Srečanja invalidov v Logarski dolini 29. avgusta se je udeležilo 52 članov. Srečanje z »naj športniki« in najaktivnejšimi člani društva je bilo na mednarodni dan invalidov.

Prihod pevcev v Mozirje

99


100

Naših 40 let: obdobje 2005- 2009

Rekreativnega piknika v mesecu juniju se je udeležilo 115 članov. Pustovanja 20. februarja v gostišču Goričan v Zg. Polskavi se je udeležilo 48 članov. Martinovanja 13. novembra v Šmartnem ob Paki se je udeležilo 54 članov. Silvestrovanja 29. decembra v Restavraciji Nikl se je udeležilo 50 članov. Za srečanja in rekreativni piknik so dobili 845 evrov od FIHO, iz sredstev donatorjev 1000 evrov, iz prispevkov članov pa 5591 evrov.

Posnetka z rekreativnega piknika

Za praznovanja so dobili 200 evrov iz občinskih proračunov, iz sredstev donatorjev 2049 evrov, iz sredstev društvenega sklada 441 in iz prispevkov uporabnikov 1051 evrov. Druge dejavnosti - V letu 2009 so poslali članom 401 čestitko za njihove okrogle obletnice rojstva. - Abrahama je slavilo 47 članov, 60 let je imelo 93 članov, 70 let je imelo 95 članov, 80 let je imelo 85 članov, častitljivih 90 in več let pa je imelo šest članov. - Invalidom je bilo prodanih 275 vozovnic po 10 voženj in 325 vozovnic po 20 voženj.

Telovadba na morju

Silvestrovanje v restavraciji Nikl


Statistika

STATISTIKA Starostna struktura članstva v letu 2009 Starost Do 30 let 30 - 40 40 - 50 50 - 60 60 - 70 Nad 70 Skupaj

Število 1 24 198 732 945 1.610 3.508

Delež v % 0,03 0,68 5,64 20,87 26,94 45,90 100,00

Struktura kategorije invalidnosti po letih Kategorija I. II. III. Nima

2001 2.226 380 376 50

2002 2.177 376 435 52

2003 2.126 390 502 60

2004 1.997 376 549 80

2005 2.030 389 664 102

2006 2.038 393 688 110

2007 1.975 402 803 135

2008 1968 409 874 152

2009 1.979 414 947 168

101


102

Statistika

Struktura vrste okvare Okvara Zg.okončine Sp.okončine Druge Skupaj

2001 42 34 776 852

2002 47 43 728 818

2003 51 50 684 785

2004 47 48 612 707

2005 49 51 606 706

2006 49 55 608 712

2007 50 56 584 690

2008 51 54 577 682

2009 52 55 577 682

2007 795 159

2008 795 159

2009 831 159

Invalidnina in dodatek za tujo pomoč in postrežbo

Vrsta Dodatka Invalidski Za tujo nego

2001 794 227

2002 773 219

2003 773 219

2004 744 181

2005 782 177

2006 792 176


Statistika

Struktura po spolu Leto Ženske Moški Skupaj

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1.835 1.848 1.870 1.814 1.892 1.917 1.915 1.197 1.192 1.212 1.187 1.292 1.312 1.364 3.032 3.040 3.082 3.001 3.184 3.229 3.279

2008 1.977 1.425 3.402

2009 2.024 1.484 3.508

103


Tisk broĹĄure in organizacijo proslave so omogoÄ?ili


Tisk brošure in organizacijo proslave so omogočili

Pošta Slovenije se uspešno uveljavlja na številnih področjih poslovanja. Smo družba z jasno poslovno usmeritvijo, s prepoznavnimi vrednotami in korporacijsko kulturo. V Pošti Slovenije povečujemo obseg in kakovost naših storitev, jih prilagajamo specifičnostim strank in širimo poštno omrežje. V ospredju našega delovanja je zadovoljen naročnik. Naše poslanstvo je kakovostno, konkurenčno, zanesljivo izvajanje poštnih in logističnih storitev, varnih elektronskih storitev, storitev uporabe globalnega poštnega informacijskega, komunikacijskega omrežja ter prodaje trgovskega blaga.


Tisk broĹĄure in organizacijo proslave so omogoÄ?ili


Tisk broĹĄure in organizacijo proslave so omogoÄ?ili


Tisk broĹĄure in organizacijo proslave so omogoÄ?ili


Tisk brošure in organizacijo proslave so omogočili

BOLEČINAM VNETJEM TRAVMAM OTEKLINAM PODPLUTBAM

ALOE VERA magnetni nadvložek

BIOLIFE THERAPY medicinska naprava

www.sk-company.si ( (0)2 629 02 20


Tisk broĹĄure in organizacijo proslave so omogoÄ?ili


Tisk broĹĄure in organizacijo proslave so omogoÄ?ili


Tisk brošure in organizacijo proslave so omogočili

LOJZIANA

Gostilna stoji na samem, na koncu mirne dolinice na Jurskem Vrhu v Juriju in meji na sosednjo Avstrijo. Najbolj smo prepoznavi po dobri Lojzovi kuhinji. Naši gostje odidejo zadovoljni in se radi ponovno vračajo.

Postregli vam bomo z bogato ponudbo mesa z različnimi prilogami, veliko ribjih specialitet, zelenjavne jedi, perutnina, zajec, tradicionalne domače jedi, narezki in juhe. Za ljubitelje nemastne hrane smo razširili ponudbo vegetarijanskih obrokov. Stalnica v naši ponudbi so sobotna in nedeljska kosila ali jedi po naročilu z raznimi sladicami.

Veselimo se tudi vašega obiska.

Alojz Goričan Jurski vrh 49, 2201 Zgornja Kungota tel: 02 656 40 01, gsm: 041 760 061 e-pošta: lojziana@gmail.com


Tisk brošure in organizacijo proslave so omogočili

Turistična kmetija Marič vam nudi tople jedi po predhodnem naročilu, domače narezke, domače pijače. Sprejemamo večje in manjše skupine za abrahame, poroke, obletnice..., ter avtobuse. Za vas imamo odprto petek, sobota in nedelja. Po dogovoru pa tudi med tednom. Turistična kmetija Marič Trate 51, 2213 Zg.Velka Tel.: 02 644 55 91 Turistična kmetija Marič se veseli vašega obiska.


Tisk broĹĄure in organizacijo proslave so omogoÄ?ili


Tisk brošure in organizacijo proslave so omogočili

Smo družina, ki se že vrsto let ukvarja z gostinstvom. Nahajamo se v vasici Gabernik, ki leži ob vznožju Pohorja v naselju Zg. Polskava.

Gostilna Turistična kmetija Goričan

Naša ponudba: - velik zunaji prostor z otroškimi igrali, odmaknjen s ceste, s čudovitim pogledom na Dravsko in Ptujsko polje

- sprejemamo lahko večje skupine s predhodnim naročilom -140 ljudi - jedilnik po vaših željah z našo domačo hrano - žlahtna kapljica iz lastne kleti

Veselimo se vašega obiska Janja Goričan Gabernik 78 Zgornja Polskava tel.: 02 845 20 96 faks: 02 845 20 97 e-pošta: gostilna.gorican@siol.net


Tisk broĹĄure in organizacijo proslave so omogoÄ?ili


Tisk brošure in organizacijo proslave so omogočili

TVT Storitve, d.o.o.

DOSTAVA HRANE

ZA STAREJŠE OBČANE Kosila dostavljamo vse dni v letu, vključno z vikendi in prazniki. Nudimo dva menija dnevno

Pokličite nas tel.: 42 12 731 in 42 12 732

www.tvt-storitve.net


Tisk brošure in organizacijo proslave so omogočili

AVTOBUSNI PREVOZI

Malečnik

Boris Maček s.p. Malečnik 200 2229 Malečnik tel.: 040 330 552

prevozi.macek@gmail.com


Tisk broĹĄure in organizacijo proslave so omogoÄ?ili


Kazalo

KAZALO Spremna beseda župana MOM Franca Kanglerja 3 Mejniki našega razvoja 4 Obdobje 1969 do 1973 6 12 Obdobje 1974 do 1978 20 Obdobje 1978 do 1994 24 Obdobje 1991 do 1994 24 Obdobje 1995 do 1999 24 Leto 1995 26 Leto 1996 27 Leto 1997 29 Leto 1998 31 Leto 1999 36 Obdobje 2000 do 2004 36 Leto 2000 39 Leto 2001 43 Leto 2002 46 Leto 2003 50 Leto 2004 55 Obdobje 2005 do 2009 55 Leto 2005 62 Leto 2006 71 Leto 2007 81 Leto 2008 92 Leto 2009 101 Statistika


Društvo invalidov Maribor

Naših 40 let 1969 - 2009

Nasih 40 let (Drustvo invalidov MB)  

Zbornik ob 40. obletnici Drustva invalidov Maribor. 1969 - 2009.

Nasih 40 let (Drustvo invalidov MB)  

Zbornik ob 40. obletnici Drustva invalidov Maribor. 1969 - 2009.

Advertisement