Page 1

Nigrad d.d.


Nigrad d.d., komunalno podjetje Naslov Telefon Faks Elektronski naslov Internetni naslov Glavna dejavnost Aktivacijska koda Leto ustanovitve Identifikacijske številka za DDV Matična Identifikacijska številka Direktor družbe GPS koordinate

Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor, Slovenija + 386 2 4500 300 + 386 2 4500 362 info@nigrad.si www.nigrad.si Ravnanje z odplakami E37.000 1857 SI71083715 5066310000 mag. Vladimir Krajcer S 46°31’59.94” V 15°39’36.33”


Nigrad d.d., komunalno podjetje, Maribor Nigrad d.d. je komunalno podjetje z več kot 150 letno tradicijo in je podjetje za upravljanje, vzdrževanje in izgradnjo javne infrastrukture na naslednjih področjih: • javne prometne površine • odvajanje in čiščenje odpadnih voda (kanalizacijsko omrežje, čistilne naprave) • javna razsvetljava in prometna signalizacija • storitve na trgu (visoke in nizke gradnje, laboratorijske preiskave odpadnih voda, geodetske storitve, projektiranje sistemov, priprava projektov, male čistilne naprave, …) • raziskave in razvoj na področjih dejavnosti podjetja

Vizija Nigrad d.d.: je postati vodilno komunalno in gradbeno podjetje v regiji ter strankam ponuditi celostne storitve za infrastrukturne projekte. Prav tako želimo strankam ponuditi nove storitve iz področja malih čistilnih naprav, kar zahteva evropska direktiva do leta 2017.

Nigrad d.d. je pridobil številne mednarodne certifikate za kakovost storitev, npr. ISO9001, ISO14001, ISO17025, ki kažejo, da je poudarek na kakovosti, ohranitvi okolja in družbeni odgovornosti.


Gospodarjenje z javnimi prometnimi površinami Na področju tako imenovane kolektivne komunalne rabe izvaja Nigrad d.d. redno vzdrževanje prometnih površin v občini Maribor. Urejene prometne površine obsega: • ceste, pločnike, kolesarske poti, trge • makedamske ceste • bankine • javne zelene površine • javne parkirne površine

Urejene prometne površine, stalen nadzor nad prevoznostjo cest in stanjem javnih prometnih površin so osnovni pogoji za zagotavljanje največje možne kakovosti storitev, ki vplivajo na mobilnost in dostopnost ter tako povečujejo kakovost bivanja.

Podjetje Nigrad d. d. vzdržuje cestno omrežje in javne prometne površine v skupni dolžini 750 km in 450 km pločnikov.


Storitev: pregledniška služba Nigrad d.d. izvaja reden pregled cestnega omrežja z uporabo sodobne navigacije in programskih orodij. Dobro izobražena ekipa strokovnjakov in raziskovalcev zagotavlja pridobivanje pomembnih in zanesljivi internetnih podatkov ˝v realnem času˝ iz področja nadzorovanja cest. Ti podatki predstavljajo ključne informacije o oblikovanju in izvrševanju cestne rekonstrukcije, vključno s fotografskim materialom.

Sodobna oprema za pregledniško službo.

Nigrad d.d. ima popolno (100%) kontrolo nad celotno situacijo cestne mreže, kar zagotavlja visoko kakovost storitev.

Definiranje mikro lokacij z uporabo GPS.

Ugotavljanje poškodb cestišč rekonstrukcija pošiljanje podatkov baz vodenje evidenc

pregledniška služba na terenu


Storitev: zimska služba Pluženje in soljenje cest 1) GPS sledenje vozil 2) Uporaba GIS 3) Analitika in optimizacija 4) Sistem vzdrževanja in pregleda v realnem času 5) Optimizacija voznih smeri in poti

Možnosti za optimizacijo glede na razvito programsko opremo, ponujajo: • čas pluženja • skupno številko prevoženih km • število uporabljenih vozil • primeri intervencij (npr. nepravilno parkirani avtomobili) • stroške

Primer mesta Maribor: • 41 obstoječih načrtov za pluženje in soljenje mesta Maribor, ki so ovrednoteni in optimizirani • Na splošno smo z opredelitvijo optimalne poti dosegli več kot 30% prihranka • Vozniki so opremljeni z navigacijskim sistemom, ki podpira spletno optimizacijo poti


Vzdrževanje kanalizacijskega omrežja Kanalizacijski sistem je sestavljen iz različnih cevi, tehnoloških naprav kot so, črpališča, razbremenilniki, zadrževalniki, čistilne naprave itd. Nigrad d.d. vzdržuje javno kanalizacijsko omrežje z vsemi objekti in napravami na območju naslednjih občin: • Maribor (kanalizacija) • Ruše (kanalizacija in 4 čistilne naprave) • Pesnica (kanalizacija in 2 čistilni napravi) • Lenart (kanalizacija in čistilna naprava) • Šentilj (kanalizacija in 4 čistilne naprave) • Kungota (kanalizacija in čistilna naprava) • Miklavž na Dravskem polju (kanalizacija) • Hoče - Slivnica (kanalizacija) • Selnica ob Dravi (kanalizacija in čistilna naprava) • Benedikt (kanalizacija in čistilna naprava) • Lovrenc na Pohorju (čistilna naprava) Nigrad d.d. vzdržuje več kot: • 681 km kanalizacijskega omrežja • številne objekte kot so:

- črpališča - razbremenilniki - zadrževalniki • 18 čistilnih naprav

Nigrad d.d. ima tudi akreditiran raziskovalni laboratorij, katerega glavna aktivnost je monitoring odpadnih voda.


Storitve na trgu Nigrad d.d. izvaja tudi različne storitve na trgu, kot so: • nizke in visoke gradnje • male komunalne čistilne naprave • laboratorijske preiskave odpadnih in padavinskih vod • geodetske storitve • projektiranje sistemov • priprava projektov za pridobivanje evropskih sredstev Nigrad d. d. opravlja tudi druge storitve za trg na podlagi naročilnic in pogodb. Pogodbena dela pridobimo na javnih razpisih, ostala manjša dela pa nam naročijo posamezni individualni uporabniki in pravne osebe.


Male komunalne čistilne naprave (MKČN) Priprava izhodišč za posamezno občino

Operativna storitev podjetja

• določitev objektov, ki se ne nahajajo ob obstoječem kanalizacijskem omrežju

• informiranje lastnikov objektov – predstavitev optimalne rešitve

ali na območju aglomeracij z upoštevanjem območij posebnih režimov • analiza strukture poselitve in določitev območij, kjer je mogoče in upravičeno odvajanje odpadne vode večjega števila objektov na skupno MKČN • Priprava izhodišč za določitev načina subvencioniranja izgradenj MKČN • Priprava predlogov za pomoč občanom – uporaba občinskih zemljišč za potrebe skupnih MKČN, obveščanje, ...

• • • • • •

Vgradnja MKČN izven aglomeracij, na območju razpršene gradnje.

(tip MKČN, povezovanje na skupno MKČN) priprava projektne dokumentacije pomoč pri pridobivanju subvencij ali drugih vrst pomoči pomoč pri urejanju ugodnega obročnega odplačila vgradnja in zagon MKČN evidentiranje in vpis v uradne evidence zagotavljanje vzdrževanja MKČN (servis, praznjenje, nadzor učinka čiščenja – storitev laboratorija

Vgradnja MKČN za samostojni objekt, večstanovanjsko stavbo ali zaselek.


Projekti Izbrani dokončani projekti: • Ureditev trga Leona Štuklja • Kanalizacija Bistrica ob Dravi - Log • Odvajanje odpadnih komunalnih vod v Ribnici na Pohorju • Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave ob Muri

Izbrani projekti v izvajanju: • Izgradnja vodovodnega sistema na območju občine Slovenska Bistrica • Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave Selnica ob Dravi • Ureditev cestišč in rekonstrukcija vodovoda Dravski Dvor • Izgradnja kanalizacijskega sistema Ptuj • Sanacija prehodov za pešce v ulici kneza koclja v mariboru • Priključek ceste JP 742471 - Šober, Maribor • Izgradnja kanalizacije v občini Muta in Vuzenica • Vzdrževanje svetlobno signalnih naprav na državnih cestah na področju “sklop 2”


Javna razsvetljava in prometna signalizacija Nigrad d.d. vzdržuje javno razsvetljavo in prometno signalizacijo na območju naslednjih občin: • Maribor • Miklavž na Dravskem polju • Hoče - Slivnica • Benedikt Nigrad d.d. vzdržuje svetlobno signalne naprave na državnih cestah na območju: • Maribora • Ptuja • Murske Sobote

Svetloba pomeni v urbaniziranih predelih predvsem prometno varnost. Nigrad d. d. vzdržuje omrežje javne razsvetljave v skupni dolžini 750 km, kar pomeni več kot 18000 svetilk, 400 odjemnih mest in 90 semaforiziranih križišč.

Leta 2007 se je spremenila zakonodaja, ki ureja javno in tudi praznično razsvetljavo v smislu svetlobnega onesnaževanja in energetske učinkovitosti. Tako bo Nigrad d. d. v skladu z veljavno uredbo po dogovoru z lokalnimi skupnostmi urejal javno razsvetljavo glede na nove predpise in potrebe po zmanjšanju porabe električne energije.


Vozni park Vozni park podjetja Nigrad d.d., Maribor sestavljajo vozila različnih karakteristik, ki so kot taka namenjena klasičnim prevozom blaga, kakor tudi opravljanju povsem specialnih del, ki jih opravljamo v okviru naše dejavnosti. Celoten vozni park je v sorazmerno dobrem tehničnem stanju in redno vzdrževan, kar pa lahko istočasno trdimo tudi za strojni park in drugo mehanizacijo, ki je v lasti podjetja. A ravno te specifične potrebe za opravljenje naše dejavnosti in s tem zahteva po raznolikosti v voznem in strojnem parku je naša prednost pred ostalimi podjetji. Vozni park in mehanizacija v lasti podjetja Nigrad d.d. je namenjena opravljanju predvsem naslednjih dejavnosti: • Gradnja in rekonstrukcija ter vzdrževanje cestnega omrežja, pločnikov, kolesarskih poti … • Gradnja in rekonstrukcija ter vzdrževanje kanalizacijskega omrežja • Izvajanju zimske službe • Gradnji in vzdrževanju javne razsvetljave in semaforizacije • Urejanju in vzdrževanju zelenih površin • Odvozu okvarjenih in nepravilno parkiranih vozil • Gradnji in vzdrževanju obcestnih objektov Sam vozni park sestavlja 18 težkih tovornih vozil različnih nosilnosti, 6 vlečnih vozil Unimog z različnimi priključki, 2 specialni vozili za odvoz vozil-pajek, 14 delovnih vozil različnih specifičnih namembnosti (cisterne, delovne košare, avtodvigala, ...), 20 lahkih tovornih vozil do skupne mase 3,5 tone, 12 osebnih tovornih vozil različnih namembnosti, 10 osebnih vozil, 2 trikolesi, 9 traktorjev, 18 prikolic nad 750 kg skupne mase različnih nosilnosti ter 7 lahkih priklopnikov do 750 kg skupne mase. Vsa našteta sredstva nujno potrebujemo pri nemotenem opravljanju svojih dejavnosti. Izjema je zimska služba za izvajanje katere pa uporabljamo: 22 vozil, ki so opremljena s snežnimi plugi in posipalci (soli in CaCl v tekočem stanju različnih gabaritov) za čiščenje cest, 8 traktorjev s snežnimi plugi in posipalci za čiščenje cest in pločnikov ter 8 strojev za čiščenje cest in pločnikov.


Raziskave, razvoj in okolje Nigrad d.d. izvaja razvoj in raziskave iz področij dejavnosti podjetja. Le-te imajo pomembno vlogo pri utrjevanju in nadaljnjem zagotavljanju konkurenčnega položaja podjetja, kot enega izmed vodilnih podjetij na področju gradnje, vzdrževanja in nadzora nad infrastrukturnimi projekti. Nigrada d.d. izvaja inovativne projekte iz področja t.i. pametnih mest in vzpostavlja sodelovanje z različnimi partnerji: univerze in raziskovalni inštituti, visoko tehnološka podjetja, … Infrastruktura pametnega mesta predstavlja enega od najpomembnejših raziskovalnih in razvojnih prioritet na globalni ravni. To se nanaša na razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologij (ICT), internet stvari (IoT), računalništva v oblaku in analitike velikih podatkov.

Prav tako želimo Zmanjšanje vplivov na okolje je eden največjih izzivov, s katerim se sooča svetovna družba in njeno gospodarstvo. Mesta prispevajo pomemben delež emisij toplogrednih plinov in s tem pomembno vplivajo na okolje.


Konferenčne teme

www.erscp2014.eu info@erscp2014.eu

1. Izkušnje s trajnostnimi/pametnimi mesti 2. Izboljšave na področju učinkovite rabe virov, trajnostne proizvodnje in izboljšanih procesov, proizvodov 3. Trajnostna potrošnja in preseganje BDP pobude 4. Nove pobude na področju izobraževanja za trajnostni razvoj 5. Rezultati trajnostnih novosti, raziskav in razvoja 6. Obstoječa visoka tehnologija za trajnostni razvoj v industriji 7. Izzivi v temah, ki vključujejo zelena podjetja, trajnostne in etične naložbe

Nigrad d.d. brosura slo  
Nigrad d.d. brosura slo  
Advertisement