Page 1

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos

2017-2020 M. STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO

2018 M. VEIKSMŲ PLANAS


Nacionalinės

mokėjimo

agentūros

ir

kuo

daugiau

pareiškėjų

galėtų

prie Žemės ūkio ministerijos (toliau –

pasinaudoti parama – 2018 m. NMA

NMA)

strategijos

planuoja

veiksmų

paramos

2017–2020

įgyvendinimo

m.

2018

m.

ne

priimti

2017–2020 m. keliamus strateginius

taisyklės,

tikslus, uždavinius ir jų įgyvendinimo

gautų

matavimui

gavėjų.

Veiksmų

plane

padės

įgyvendinti

rodiklius.

numatyti

kaip

priemones

planas parengtas atsižvelgiant į NMA

numatytus

mažiau

kuo

nei

kad

numato

paramos

didesnė

5

sprendimus

greičiau, tam,

pagal

dalis

lėšas

paramos

veiksmai

misiją

ir

strateginius tikslus bei siekti vizijos.

NMA svarbi klientų nuomonė, todėl nuolat

vykdoma

klientų

nuomonės

apie NMA ir jos teikiamas paslaugas Įgyvendindama tikslo

pirmo

„Skaidriai

teikti

strateginio

stebėsena,

kokybiškas

problemines sritis, numatyti gerinimo

paslaugas,

atitinkančias

lūkesčius“

uždavinį

kliento „Didesnės

leidžianti

identifikuoti

galimybes, operatyviai ir reaguoti

į

pokyčius,

susijusius

klientų

itin

klientų pasitenkinimą NMA veikla ir

dėmesį

prevencijai skolų

skirs

2018

m.

susidarymo

priežasčių

analizė

pažeidimų bus

atlikta

Taip

planuojama

pat

planuojama

bei

parengti

naują elektroninę komunikavimo su

pagal

2018

dar

NMA priemonę.

priminimų –

investicines

Būdama

į

klientus

orientuota

organizacija, NMA ypatingą dėmesį

programas parengtos ir pareiškėjams

skiria sklandžiai ir savalaikei

bei

komunikacijai, apimančiai

paramos

atmintinės,

gavėjams

siunčiamos

priminsiančios,

kokių

pareiškėjai

bei

įsipareigojimų

tiek informacijos sklaidą, taikant šiuolaikines

paramos gavėjai privalo laikytis, taip

komunikacijos

pat

priemones

kokios

klaidos

daromos

kad

teikiamos

dažniausiai.

Užtikrindama,

paslaugos būtų kokybiškos ir atitiktų klientų lūkesčius, 2018 metais, kaip ir

2017

metais,

NMA

sieks,

sprendimai dėl paraiškų būtų priimami kuo greičiau

vieną

metais

mechanizmą

įgyvendinamas

įgyvendinti

metais

sankcijų

įgyvendinti

individualizavimo

2018

didinti

ir

veiksmų planai jų kiekiui ir apimčiai mažinti.

paslaugomis,

Siekiant

su

išmokos pareiškėjams“, NMA ir toliau didelį

poreikiais.

efektyviai

kad


(NMA interneto svetainė www.nma.lt,

ir veiklos efektyvumą, skaitmenizuos

NMA

NMA administruojamų plotinių patikrų

paskyra

socialiniame

tinkle

„Facebook“ ir pan.), tiek tiesioginę komunikaciją. galimybių

NMA

nuolat

tobulinti

vietoje ataskaitas.

ieško

komunikavimo

įrankius – 2018 metais planuojama

NMA

sukurti mobilią aplikaciją, kuri NMA

organizacijos

klientams

bei

veiklą

galimybę

patogiai

pateikti

visuomenei ir

informaciją

suteiktų

operatyviai apie

faktinę

deklaruotų laukų būklę vietoje.

2017

metais

valstybine

NMA

tapo

įstaiga,

robotą. robotizavusi

metais

pagrindinė

varančioji

įgyvendinant

jėga

darbuotojai,

strateginį

pažangia

tikslą

motyvaciją 2018

organizuojami

susitikimai

turintys

metais

kurių

bus

su

metu

administruojantiems funkcijas

„Būti

kurioje

darbuotojai“, partneriais,

į

todėl,

organizacija, dirba

NMA

paramą

ir

kontrolės

atliekantiems

NMA

administravimo

darbuotojams bus pristatoma aktuali,

procesus, 2018 metais NMA sustoti

su atliekamomis funkcijomis susijusi

neketina

informacija.

(ar)

ir

du

pirmąja

kad

įsitraukę

drauge

įdarbinusia

Praėjusias

tiki,

planuoja

automatizuoti

ne

robotizuoti mažiau

ir

kaip

keturis administravimo procesus, taip užtikrinant

dar

administravimą efektyvumą.

greitesnį ir

didesnį

paramos veiklos

Taip pat 2018 metais

2018

metais

kasdienės

veiklos

stebėsena

NMA ir toliau taikys pažangiausius

valstybės

metodus (naudos palydovinius

mokėjimo

padidintų nuotoliniu būdu

toliau

sieks,

kad

planavimas

ir

vykdymas, atsakomybių paskirstymas ir

vaizdus ir kt.), tam, kad

ir

efektyvų

užtikrintų

ES

biudžeto

paramos

efektyvumą, ir

tolygų

ir

taip

NMA

pat

išlaikymui

skirtų asignavimų vykdymą.

atliekamų patikrų skaičių. Siekiant didinti procesų

Šie

2017–2020

įgyvendinimo 2018 vizijos,

metams,

m.

strategijos

veiksmai, padės

įgyvendinti

numatyti

NMA misiją

siekti ir

strateginius tikslus bei

KURTI KLESTINĮ KRAŠTĄ KARTU!

2018 m. NMA strategijos įgyvendinimo veiksmų planas  
2018 m. NMA strategijos įgyvendinimo veiksmų planas  
Advertisement