__MAIN_TEXT__

Page 1

NÁCHODSKÝ únor 2021


2


Editorial Milí čtenáři, jen opravdu zřídka se stane, že by strom z téměř za‑ pomenuté české vesničky u  polských hranic rozjel takovou pozitivní vlnu, jako k tomu došlo v loňském roce, kdy byla jabloň u Lidmanů z Machovské Lhoty kandidátkou a posléze i vítězkou ankety Strom roku 2020! Z  jejích jablek se pekly voňavé štrúdly, psa‑ ly se pro ni a o ní písničky, děti ji malovaly a všem zúčastněným tak zpříjemnila náročný covidový rok. A  přesně tahle neobyčejně obyčejná jablůňka byla jako vítězka české ankety nominována do ce‑ loevropského klání, kde se uchází o titul Evropský strom roku 2021. Hlasovat pro ni můžete zdarma na www.evropskystromroku.cz až do 28. února. Jen díky vám se tak může stát stromem roku starého konti‑ nentu. Vzhledem k tomu, že loňský ročník vyhrála Chudobínská borovice z břehu Vírské přehrady na Vysočině, to zdaleka není tak nemožné, jak by se na první pohled mohlo zdát. Pojďme společně z malé jabloně z Machovské Lhoty udělat Evropský strom roku a pohádkově tak zakončit štrúdlový příběh. Zatímco „světoví“ můžeme, pokud všechno vyjde, díky machovské jablůňce být zhruba v  polovině března, Karel Sedláček z  Bohdašína u  Červeného Kostelce už světový je. Po pětadvaceti letech házení šipek se totiž postupným tréninkem vypracoval mezi světovou extratřídu, což potvrdil na sklonku loňského roku další účastí na šipkařském mistrovství světa. Před rokem se stal prvním českým profesionálním hráčem šipek a je aktuální Osobností Swingu. Světovou by se zcela jistě stala i Božena Němcová, jen by možná stačilo narodit se o dvě stě let později, jak si ostatně sama přála. Televizní série Božena vznikala i v našem regionu, tak se na následujících stránkách můžete vydat po stopách slavné spisovatelky i filmového natáčení. Jaroslav Špulák vám ve svém sloupku poradí, jak přežít současné frustrující období, Richard Švanda v rub‑ rice Toulky historií přiblíží Černý pátek a Tereza Zmátlová inspiruje k vylepšení vašich domovů. A je toho ještě víc, jen to kulturní dění pořád chybí. Přejme si, ať se nám vrátí co nejdříve!

Pevné zdraví a dobré výhledy nejen z rozhleden přeje

Hana Stoklasová šéfredaktorka

3


Obsah, tiráž

Editorial �������������������������������������� 3

6

Expres ����������������������������������������� 6

8

Osobnost Swingu ������������������������ 8 Osobnost Swingu Karel Sedláček

Filmové milníky ������������������������ 12 Bez skrupulí ������������������������������ 14 Toulky historií �������������������������� 18

Expres

14

12

Do galerie ��������������������������������� 20 Stylový domov �������������������������� 22

Filmové milníky

Tip na výlet ������������������������������� 24

Roboti ve filmu

Kam za kulturou ���������������������� 26

18

Bez skrupulí

20

Servis ���������������������������������������� 28 Kvíz ������������������������������������������� 30 Toulky historií Černý pátek

Do galerie

24

22 Stylový domov Příroda v interiéru

Časopis Název: Náchodský SWING Aktuální číslo: 2/21, vydáno: 1. 2. 2021 Zákl. informace: vydavatel: IČO: 27525937, evidenční číslo: MK ČR E 17869, periodicita: 11 č./rok, náklad: 3 500 ks, grafika: tisk: V&H PRINT Nové Město nad Met.,

Tip na výlet Putování za filmovou Bož

enou

web: www.nachodskyswing.cz

Korektury:

foto tit. strana: Roman Grym

Adresa: Komenského 1203, Náchod Kontakt: +420 777 144 189, stoklasova@nachodskyswing.cz

Redakce Šéfredaktorka: Hana Stoklasová DiS. (hs) Obchod Kontakt: +420 777 144 189 Obch. ředitel: Daniel Šafr (dš) Redaktoři: Mgr. Jiří Švanda (jš), Kontakt: +420 777 642 009, Petr Hejčl (ph), safr@nachodskyswing.cz Iva Urbanová Nedodané inzeráty jsou majetkem redakce! Za dodané (jinde zpracované inzeráty) nenese redakce ani grafické studio žádnou odpovědnost, a to jak při osvitu, tak v konečném tiskovém provedení (tzn. úplnost inzerátů, správnost textů, grafická úprava a rozlišení, barevnost provedení atd.).

Pořadatelé všech zveřejněných akcí si vyhrazují právo na změnu programu! Vydavatel neručí za obsah a věrohodnost inzerce. Redakce a vydavatel se nemusejí ztotožňovat s názorem respondentů. Uzávěrka březnového vydání je stanovena na 18. února 2021. 4


zahradnikavarnatrees

5


Expres Jabloň u Lidmanů, která se stala Stromem roku 2020, nyní bojuje o  titul Evropský strom roku 2021. Bez‑ platné hlasování probíhá do 28.  února na webových stránkách www.evropskystromroku.cz či www.tree‑ oftheyear.org. Z  jednoho e­ ‑mailu je možné poslat zdarma vždy jeden hlas. Více se dozvíte na webu nebo facebookovém profilu MAS Stolové hory nebo ve fa‑ cebookové skupině Podporujeme jabloň u  Lidmanů. Zda jabloň pod stolovými horami Borem a  Hejšovi‑ nou obstojí v konkurenci patnácti evropských finalistů a naváže na loňskou vítězku – českou Chudobínskou borovici, záleží i na vás! Na vrchu Šibeník u  Nového Hrádku stojí nová roz‑ hledna. Vznikla z  tubusu bývalé větrné elektrárny a  je bezplatně přístupná od východu do západu slunce. Z  bývalé trafostanice větrníku bylo vybudováno nové návštěvnické infocentrum, které začne veřejnosti sloužit na jaře. Vyhlídková plošina rozhledny je 32 metrů nad zemí a turisté z ní dohlédnou na hřeben Orlických hor, na Krkonoše, ale také na Kunětickou horu u  Pardubic. Rozhledna, která stojí na páteřní turistické červeně zna‑ čené trase, tzv. Jiráskově cestě z Náchodska do Orlických hor, vznikla v nadmořské výšce 655 metrů v rámci pro‑ jektu Česko­‑polská hřebenovka - východní část. V rámci stejného projektu byly už dříve postavené rozhledny na Velké Deštné v Orlických horách, u Olešnice v Orlických horách a ve Vysoké Srbské. Dvě posledně zmíněné spo‑ lečně s novou rozhlednou Šibeník, která zdobí i obálku

TEPELNÁ ČERPADLA KOTLE KOTLÍKOVÉ DOTACE

aktuálního Swingu, soutěží v anketě Rozhledna roku 2020. K  vítězství jim můžete pomoci hlasováním na webových stránkách Klubu přátel rozhleden. Rozhledna na Velké Deštné, která zvítězila v  posled‑ ním ročníku ankety Rozhledna roku, získala další ocenění. V  rámci České ceny za architekturu obdr‑ žela stavba projektu Česko­‑polské Hřebenovky Cenu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR za inspirativní řešení dominanty v  přírodním prostředí. „Agentura ocenila zejména respekt novostavby vůči přírodnímu prostředí včetně přiměřené výšky zohledňující dorůstání okolních stromů, užití dřeva jako přírodního materiálu pro viditelnou část konstrukce a originalitu půdorysného řešení, které zároveň umožňuje vnímat jednoduchou vertikalitu stavby z  dálkových pohledů. Ztvárnění obvodového pláště, které evokuje působení deště a  větru, odráží typické klimatické podmínky v nejvyšších partiích Orlických hor.“ Mladí amatérští hudebníci z  Police nad Metují, kteří si říkají Police Symphony Orchestra, přicházejí v no‑ vém roce s projektem nazvaným #1050. Hledají 1000 lidí, kteří by pravidelným příspěvkem ve výši 50 Kč pomohli udržet v  chodu početné těleso, které se na hudební scéně pohybuje už jedenáctým rokem. Mě‑ síční fungování oblíbeného orchestru se totiž šplhá na zhruba 50 tisíc korun. Doposud náklady na fungování pokrýval orchestr z příspěvků dlouhodobých podpo‑ rovatelů, které byly ale primárně určeny právě na vznik originálních hudebních projektů. Část příjmů pak plynula z ne‑ benefičních koncertů. A i když samotní hudebníci hrají bez nároku na honorář, náklady spojené s provozem tělesa jsou i přesto v řádech desítek tisíc korun mě‑ síčně. Pravidelná podpora by muzikan‑ tům pomohla pokrýt nezbytné náklady spojené s  úpravami nových skladeb, servisem či doplněním hudebních ná‑ strojů a také s údržbou či další renovací zkušebny v polorozpadlém benediktin‑ ském klášteře. Právě proto vznikl nový projekt. Na www.darujme.cz/pso1050 je tak možné stát se členem PSO rodiny a  podpořit muzikanty, kteří jsou při‑ praveni vše vracet v hudebních dárcích a dalším rozdáváním radosti.

TOPENÍ, VODA, PLYN, ELEKTRO

www.atmprofi.cz inzerce

6

775 226 334 bures@atmprofi.cz

ATM PROFI s.r.o. Slatina nad Úpou 241 549 47 Slatina nad Úpou

Kostel sv. Michaela Archandě‑ la ve Vernéřovicích, kostel sv.  Jaku‑ ba Většího v  Ruprechticích, kostel Všech svatých v  Heřmánkovicích, kostel sv.  Barbory v  Otovicích, kostel sv.  Anny ve Vižňově, kostel sv.  Pro‑ kopa v  Bezděkově nad Metují, kostel


sv. Václava v  Broumově, kostel sv.  Markéty v  Šonově, kostel sv.  Máří Magdalény v  Božanově a  kaple Panny Marie Sněžné na Hvězdě - to je jedinečný soubor deseti kostelů na Broumovsku, které postavili nejvýznamnější barokní architekti Kryštof a  Kilián Ignác Dientzenho‑ ferové. Každý kostel je unikátní originál, který stavitelé zakomponovali do krajiny Broumovska, což je ojedinělé v kontextu kulturní krajiny v rámci republiky i celé Ev‑ ropy. Kostely vznikly v poměrně krátkém období první čtvrtiny 18. století, a  to na zakázku tehdejšího opata břevnovsko­ ‑broumovského benediktinského kláštera Otmara Zinkeho. Všechny jsou jednotlivě evidovány v Ústředním seznamu kulturních památek. Královéhra‑ decký kraj chce nyní zvýšit jejich prestiž a nechat je jako ucelený soubor venkovských farních kostelů spojených obdobím vzniku, osobností zadavatele a autory návrhů prohlásit národní kulturní památkou. „Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhoferové patří k  nejvýznamnějším představitelům vrcholného baroka u  nás, díky nimž mohly vzniknout nezaměnitelné a  umělecky brilantní stavby. Letos uplyne 270 let od smrti Kiliána Ignáce a o rok později si připomeneme 300 let od smrti jeho otce Kryštofa Dientzenhofera. Je proto nanejvýš vhodné si připomenout význam jejich díla a ocenit jejich talent tím, že vládě podáme návrh na prohlášení broumovské skupiny kostelů národní kulturní památkou,“ uvedla náměstkyně pro kulturu Martina Berdychová.

sezóny Náchodský SWING uvádí. Malého prince s Ja‑ nem Cinou uvidí diváci 7. května v Divadle J. K. Tyla v Červeném Kostelci a legendární Mlýny Divadla Sklep 31. května v Městském divadle v Náchodě. Východočeská přehlídka amatérského činoherního a  hudebního divadla Červený Kostelec mění termín. Kvůli současné koronakrizi se oblíbený divadelní fes‑ tival posouvá z tradičního únorového termínu na 18. – 21.  března. Podle organizátorů je pravděpodobné, že protiepidemiologický systém PES neumožní přehlídku realizovat tak, jak bývalo zvykem. Připravují se tedy na to, že pokud bude možné inscenace odehrát s omeze‑ ným počtem diváků, budou je vysílat online tak, aby žádní milovníci amatérského divadla o představení ne‑ přišli. Oprava předválečné pevnosti Dobrošov je do jara čás‑ tečně přerušena kvůli ochraně netopýrů, kteří hnízdí uvnitř. Rekonstrukce objektu začala předloni v  létě a  dosud stála 42,3 milionu korun, zbývá 34 milionů. V současnosti jsou hotové hrubé betony, omítky, do‑ dělávají se obklady, dlažba a venkovní úpravy návštěv‑ nického centra, ve finále je také výstavba komunikací i  osvětlení. Stavební práce by podle harmonogramu měly skončit v červnu. Termín uvedení do provozu ne‑ byl stanoven, Královéhradecký kraj, kterému nyní ná‑ rodní kulturní památka patří, totiž dosud nevysoutěžil dodavatele na vnitřní vybavení.

Do kulturní sezóny Náchodský SWING uvádí zasáhl stav nouze už loni na jaře, poté na podzim a nyní znovu. Představení Revizor Městských divadel praž‑ ských s  Václavem Koptou, Pavlou Tomicovou, Oldřichem Víznerem a  dalšími, které mělo náhradní ter‑ mín 26.  ledna  2021, se bohužel vzhledem k  epidemiologické situaci musí opět měnit. „V  tuto chvíli společně s Městskými divadly pražskými, náchodským Beránkem a diáři herců intenzivně ladíme nový náhradní ter- kompletní sortiment pro Vaší střechu mín, ve kterém bude možné předsta- rozpočet zdarma vení uspořádat. Doufáme, že se nám konkrétní datum podaří stanovit co nejdříve. Předběžně připadá v úvahu podzim, ale vyloučen není ani začátek roku 2022, protože divadlo před sebou hrne obrovské množství zrušených představení a herci mají i další závazky,“ říká ředitel kulturní sezóny Ná‑ chodský SWING uvádí Daniel Šafr. Vstupenky na slavnou komedii zů‑ Kladská 59, Náchod, tel.: 491 421 787, 777 850 473 stávají v platnosti, případně je možné e-mail: nachod@pospichal-strechy.cz, www.pospichal-strechy.cz vrátit je v místě nákupu. Termíny se změnily i  u  dalších dvou představe‑ ní, která se konají v  rámci kulturní

Když střecha tak

POSPÍCHAL s.r.o.

inzerce

7


Osobnost Swingu

Text: Hana Stoklasová, foto: archiv Karla Sedláčka

Karel Sedláček „V šipkách rozhodují milimetry“ Karel Sedláček alias Zlej Kája z Bohdašína u Červeného Kostelce je profesionálním hráčem šipek. Po téměř pětadvaceti letech, co se šipkám věnuje, se vypracoval mezi světovou elitu a jako první Čech získal tzv. PDC Tour Card, kterou každoročně vlastní jen 128 nejlepších hráčů na světě. Na svém kontě má bezpočet vítězství, ale přesto mu nechybí pokora a chuť dál trénovat a dobývat šipkařský svět milimetrů. 8


Nedávno jste absolvoval mistrovství světa. Kolikátý váš šampionát to byl a jak dopadl?

Byl to můj druhý šampionát na Mistrovství světa PDC a předtím jsem byl ještě dvakrát na šampionátu organizace BDO, která už teď ne‑ funguje. Šampionát se koná na severu Londý‑ na v  Alexandra Palace. Bohužel jsem prohrál se šestkou Pro Tour žebříčku a zároveň třicá‑ tým sedmým hráčem PDC Order of Merit Rya‑ nem Joycem v prvním kole 3:2 na sety. Minul jsem několik match darts čili šipek na vítěz‑ ství. Mistrovství světa je samozřejmě jako ve všech jiných sportech hřeb celé sezóny, takže mě to strašně mrzelo, byla to velká škoda. Co všechno před takovou významnou akcí musíte absolvovat?

Aby se tam hráč z mé pozice vůbec dostal, tak musí vyhrát kvalifikaci držitelů karet a vlast‑ ně hráčů, kteří nežijou na britských ostrovech. Takže nás tam bylo zhruba osmnáct velice kvalitních hráčů ze sto dvaceti osmi na světě, kteří vlastní tu profikartu. Já jsem potřeboval ten turnaj vyhrát, a to se mi taky povedlo. Pohybujete se nyní mezi nejvyšší elitou hráčů. Jaké to je? Motivuje vás to?

Určitě mě to motivuje, protože ta konkurence je tam obrovská a zároveň na těch turnajích po‑ tkávám celou světovou špičku, tak je to pro mě úplná paráda.

Dá se říct, že na každém turnaji člověka něco překvapí, ale většinou v tom pozitivním svět‑ le. Uplynulý rok byl samozřejmě kvůli korona‑ viru jiný, bylo omezené cestování, pořád nás testovali, většinou jsme hráli zavření v izolaci, kde nás nejprve všechny otestovali a  až pak nás pustili k  terčům a  turnaj probíhal třeba pět hracích dnů po sobě a my jsme kromě há‑ zení všechen čas trávili schovaní na hotelu, což bylo poměrně náročné. Každopádně PDC pro bezpečnost udělalo maximum a turnaje se daly odehrát i bez diváků, za což jsem moc rád. Jak a kdy jste se k šipkám dostal?

V podstatě náhodou. Terč se šipkami jsem do‑ stal od spolužáka asi v patnácti letech. Chyt‑ lo mě to a  šipky brzy pohltily celou rodinu. O dva roky později už jsem začínal na menších turnajích a  šipky mě nepřestaly bavit ani na vojně, ani po ní a baví mě doteď. A jak to bylo s profesionálními šipkami?

Profikem jsem rok. K profesionálním šipkám jsem se dostal až loni v  lednu, kdy jsem si v  Německu na kvalifikaci vyhrál Tour kartu. Bez toho, aniž byste tuhle kartu vlastnili, ne‑ můžete hrát ty nejprestižnější turnaje.

Můžete shrnout své největší úspěchy?

V březnu minulého roku se mi povedlo jako prvnímu Čechovi zahrát si třetí kolo na televizním major UK Open. Pak to bylo pár dílčích úspěchů právě na turna‑ jích Players Championship, kde jsem postoupil až do čtvrtfinále, a pak se mi povedlo třetí kolo na dalším televizním major Players Championship Finals. A největ‑ ší úspěch byla samozřejmě účast na mistrovství světa. Takže ně‑ jaké vysněné body se mi poved‑ ly, což je paráda. inzerce

Je něco, co vás v profesionálním šipkařském světě překvapilo?

9


V šipkařském světě se vám říká Zlej Kája. Jak jste k téhle přezdívce přišel?

K přezdívce jsem přišel možná už před pat‑ nácti, ne­‑ li osmnácti lety na jednom turnaji, kde se mi povedlo zavřít dvakrát ve čtvrtém kole v jednom zápase, což byl na místní po‑ měry fantastický výkon. A někdo tam najed‑ nou křikl: To je ale zlej Kája! No a už to bylo. (smích) Za jaký tým hrajete?

V mých začátcích jsem hrál i za tým z Červe‑ ného Kostelce, konkrétně za Černého koně. Ale teď momentálně hraju za východočeský klub Bombarďáci z Kuksu. Občas jsem si cho‑ dil hodit i na automaty, to hraju za tým 40+ Trutnov, ale k  tomu už jsem se teď strašně dlouho nedostal. Jak vypadá váš trénink?

Dá se říct, že trénuju prakticky každý den chvilinku, ale když se blíží nějaký turnaj, tak není problém házet třeba tři až pět hodin denně a pak samozřejmě i  na tom turnaji člověk pořád háže, háže, háže a  těch šipek už je naházených obrovská spousta. 10

Předpokládám, že v šipkách hodně rozhoduje soustředěná mysl. Jak ji trénujete? Věnujete se třeba meditaci?

Meditaci se úplně nevěnuju, ale snažím se samozřejmě mysl vyklidnit, a když se mi to povede, tak potom je ten výkon znatelně lep‑ ší. Asi nebudu konkrétně prozrazovat, jak to vlastně dělám, ale musím být opravdu psy‑ chicky hodně dobře naladěnej a pevnej, abych vydržel ty klíčové šipky, protože v  tu chvíli skutečně rozhodují milimetry. Máte svou pravou ruku nějak speciálně pojištěnou?

Nemám, ale už o tom začínám přemýšlet. Jaký okamžik ze světa šipek je pro vás nejpůsobivější?

Tak opravdu velký úspěch a zásadní okamžik je pro mě výhra té už několikrát zmiňované Protour karty. Získat ji je extrémně náročný, hraje o ni třeba tři sta hráčů mnoha národnos‑ tí z celé Evropy. Ale vyhrál jsem třeba i turnaj Czech Open v Praze, kde bylo přes pět stovek přihlášených, z  toho jsem měl pochopitelně taky velkou radost a těch okamžiků je samo‑ zřejmě víc a doufám, že další ještě přijdou.


Dá se šipkami uživit, nebo máte civilní povolání?

Šipkama na profesionální úrovni se určitě uživit dá, ale člověk prostě musí předvádět skvělé výkony. Pro takové hráče jsou pak některé ty turnaje skutečně velice štědře dotované. Člověk samozřejmě musí spo‑ lupracovat i s různými agenturami a spon‑ zory, protože ty náklady na cestování a  ubytování jsou vysoké. Já mám i  civilní povolání, u  České Skalice provozuju sklad s  technickým plynem a  mám to takovou malou domů. Když zajdete do hospody, chtějí s  vámi ještě kamarádi házet šipky, nebo je jim jasné, že vyhrajete?

Dá se říct, že do hospody vůbec nechodím. Ne‑ jen, že právě teď se to kvůli nouzovému stavu nedá, ale ani předtím jsem nechodil, protože jsem opravdu hodně vytížený a když už jsem doma, tak jsem rád, že můžu být s  rodinou. Taky potřebuju čas na práci okolo domu, na trénink, na svoji práci a  hospoda je pro mě, dá se říct, úplně zavřená. Ale když už někde jsem, tak si kluci naopak se mnou chtějí za‑ hrát, chtějí si to vyzkoušet a chtějí mě zkusit porazit. (smích)

Hrají profesionální šipky i ženy? Narážím na to, že máte doma dvě malé holčičky, tak jestli je k šipkám vedete?

Ženy šipky hrajou. Dokonce i mezi těmi sto dvaceti osmi hráči na světě je jedna žena, Lisa Ashton. A  i  v  minulosti zazářila na mistrov‑ ství světa další žena. Dcery jsou na šipky ješ‑ tě malé, mladší budou dva roky, starší čtyři, ale když vidí, že trénuju, tak si to taky zkouší. Mám ještě dvě starší už skoro dospělé dcery, a ty teda na šipky moc nejsou, to se přiznám. Čemu se kromě šipek ve volném čase věnujete?

Když nějaký volný čas mám, tak ho trávím s rodinou, třeba na výletě, ale jinak mám spoustu práce kolem domku, která mě mo‑ mentálně naprosto časově vyčerpává. Co vás letos nejen v šipkách čeká?

V šipkách mě čeká celá sezóna, která pro mě začíná poslední víkend v únoru. Budou to čty‑ ři turnaje Players Championship a  pak už je vypsaný program na březen a na duben a bude to spousta turnajů až do mistrovství světa, které se koná v prosinci. A samozřejmě si chci co nejvíc užít rodiny. Děkuji za rozhovor.

11


Filmové milníky

Text: Jiří Švanda

Roboti ve filmu

Letos si připomínáme sté výročí od chvíle, kdy poprvé zaznělo na veřejnosti slovo robot. Stalo se tak 25. 1.  1921 v Národním divadle při premiéře hry Karla Čapka R. U. R. Koncept umělého pomocníka s  čás‑ tečně lidskými vlastnostmi měl slavný dramatik už dlouho vymyšlený. Jen původní název „labor“ (anglicky práce) vyměnil za „robot“ (od roboty = naříze‑ né práce), který mu poradil bratr Josef. Slovo se ujalo i v zahraničí a dodnes je používáno v mnoha světových jazycích, včetně angličtiny. Postavy robotů také velice rychle zaplavily svět filmu. V ital‑ ském snímku L’uomo meccanico (Mechanický muž) z roku 1921 je vynálezce zabit po dokončení svého objevu. Ro‑ bota se zmocní gang, který jej využívá pro své zločiny. Bratr vynálezce vytvoří na základě plánů druhého mechanické‑ ho muže, což vede k první filmové bitvě dvou umělých bytostí. 12

Německo prožívalo mezi dvěma svě‑ tovými válkami turbulentní proměnu společnosti, což odráží také dystopická sci­ ‑fi Fritze Langa Metropolis (1927). Jejím tématem je přeměna dělníků v lidské stroje. Zpočátku je ukazuje jako masy lidí vykonávající stejnou práci každý den, často až na hranici svých možností. Když se dělníci vzbouří, je Marie, vedoucí stávky, unesena. Majite‑ lé továrny ji nechají přeměnit v robota, aby oslabili její pozici v čele pracujících. V  Hollywoodu byla zlatým obdobím pro sci­‑fi snímky 50. léta. Snímek Den, kdy se zastavila Země (1951) vypráví příběh mimozemšťana Klaatua, který zavítá na naši modrou planetu s  mí‑

rovým posláním. Poté, co přistane ve Washingtonu, je obklíčen americkou armádou. Robot Gort, jeho obří spo‑ lečník, svým laserovým zrakem všech‑ ny vojáky odzbrojí. V závěru je Klaatu zastřelen. Je to právě Gort, kdo odnese svého mrtvého pána do létajícího talíře a oživí ho. Ve stejném roce se do ame‑ rických kin podíval také snímek Zakázaná planeta. Zde byl robot Robby rovněž klíčovou součástí děje. Nejprve uvítal pozemšťany na planetě a dovedl je k  doktoru Morbiovi. Později se stal jejich zachráncem. Zatímco Gort byl impozantní robot, Robby musel půso‑ bit směšně už ve své době. Kombinace obří prosklené hlavy s malýma očima, šmátravě vystrčených rukou a  nohou


tvořených třemi kulovitými předměty opravdu hrůzu nevzbuzovala. Androidi do každé rodiny Sci­‑fi literatura a s ní i její filmový pro‑ tějšek se v průběhu let snažily odrážet lidský strach z vývoje technologií špat‑ ným směrem. Android je robot na vyšší úrovni, neboť svým vzhledem a chová‑ ním věrně připomíná člověka. Podob‑ ně jako známé rozbíjení strojů, které berou práci, se i  tento vynález stává zhmotněním obav člověka o jeho (ne) nahraditelnost. Možná právě proto jsou androidi vnímání spíše negativně. Mezi nejznámějšího zástupce patří Ash z fil‑ mu Vetřelec (1979). Zatímco se posádka snaží zbavit nebezpečného xenomor‑ pha, ukáže se, že na palubě je zrádce. Ash se pokusí uškrtit hlavní hrdinku Ripleyovou ve snaze splnit příkaz a při‑ vést mimozemskou příšeru na Zem ke zkoumání. Paradoxně je v pokračování Vetřelci (1986) android Bishop přesným opakem a posádku několikrát v kritické situaci zachrání. Temný svět androidů na krátkodo‑ bé použití představuje Blade Runner (1982). Zde jsou tyto humanoidní stroje nazývány replikanty a jejich životnost je omezená pouze na několik let. Deckard v podání Harrisona Forda tu pronásle‑ duje rebelující replikanty, jež má zabít. Sám začíná mít pochybnosti o tom, zda je opravdu člověkem a zda vše, co si pa‑ matuje, se skutečně událo. Nepomůže

inzerce

tomu ani jeho setkání s vůdcem rebelu‑ jících replikantů Royem. Ten mu před svou smrtí připomene, že „Vzpomínky zmizí jako slzy v dešti“. V roce 1977 přišel George Lucas s ter‑ mínem droid, který si posléze nechal i  zaregistrovat jako ochrannou znám‑ ku. Droidi se stali nerozlučnou sou‑ částí jeho nejznámějšího díla  – ságy Hvězdných válek. Chováním se sice občas podobají lidským protějškům, ale fyzicky jsou blíže tradičním robotům. Např.  zlatý C-3PO působí jako neu‑ rotický Angličan a  svou fyziognomií i  hlasem ho opravdu připomíná. Jeho parťák R2-D2 má polovinu jeho výšky a vystihuje ho přirovnání k pípajícímu odpadkovému koš na kolečkách, ale jeho role je naprosto zásadní. Je to on, kdo doručí vzkaz Obi­‑Wanovi o unese‑ né princezně Leie a rovněž pomáhá Lu‑ keovi zlikvidovat Hvězdu smrti. Není žádné tajemství, že právě Lucasova sága přispěla k popularitě androidů i robotů a že se začali později objevovat i v ro‑ dinně laděných filmech. Za všechny uveďme alespoň Číslo 5 žije (1986) nebo Andrew – člen naší rodiny (1999). Zají‑ mavým příspěvkem byl i projekt, který po Stanley Kubrickovi dokončil Steven Spielberg. A.I. Umělá inteligence (2001) se odehrává ve světě, kde androidi sní a mají touhy. Cyborgové a mecha Roboti a  androidi představovali po‑ mocníky a  náhrady za lidskou pra‑

covní sílu. Od 60. let minulého století se ale ve sci­‑fi pomalu začal objevovat nový typ – cyborg. Narozdíl od svých předchůdců nemá umělý původ. Jde o  skutečného člověka, který vlivem různých biomechanických vylepšení získal například lepší zrak, větší sílu či výkonnější mozek. Cyborgové se objevují především v cyberpunkových dobrodružstvích odehrávajících se v  blízké budoucnosti, kdy se relativi‑ zuje, co z  člověka může v  takto „up‑ gradovaném“ těle ještě zbýt. Tím se zabývá především legendární japonské anime Ghost in the Shell (1995), jež inspirovalo i  slavný Matrix. Nejslav‑ nějším cyborgem je T-800, kterého si zahrál Arnold Schwarzenegger v  sé‑ rii Terminátor (1984–2019). Jeho tělo tvoří kovový skelet pokrytý kůží. Oči nejsou jen orgánem vidění, ale rovněž provádí výpočty jako výkonný proce‑ sor. Co je uvnitř T-800, bylo k vidění už v  prvním díle, když si Terminátor prováděl „samoopravu“. Dalším rozší‑ řením lidského těla jsou pak obří robo‑ ti zvaní mecha. Jde o válečné stroje, jež jsou ovládány pilotem jako tanky nebo letadla. Populární jsou především v ja‑ ponské popkultuře, ale i v Hollywoodu vznikl úspěšný Pacific Rim  – Útok na zemi (2013) snažící se přiblížit tento fenomén západnímu publiku. Jak je vidno, umělých pomocníků se na filmovém plátně jen tak nezbavíme. Snad alespoň v  našich životech jich bude více poslušných než zákeřných.

inzerce

13


Bez skrupulí

PLASTOVÁ OKNA

Dokud bude temno, tvořme

DVEŘE ZIMNÍ ZAHRADY

Šestikomorový prol s trojsklem

TROCAL 88+ investice do budoucnosti

ma Rodinná firtradicí u s dlouholeto

inzerce

14

Husitská 11, Nové Město nad Metují kplasty@kplasty.cz www.kplasty.cz tel.: 491 470 497 - 8 fax: 491 470 185

Český prezident Miloš Zeman, který je léta zmítaný nenávistí vůči komu‑ koli, kdo se mu postaví či mu není po chuti, ve svém tlučhubounství loni v říjnu řekl, že umělci vytvořili svá nejkrásnější díla tehdy, když byli hladoví. Bylo to v  době, kdy mnozí umělci v České republice kvůli tomu, že nemohli dělat to, co dovedou, a tím pádem byli bez příjmů, trochu hlado‑ ví opravdu byli. Byla to další nechut‑ ná exhibice Zemanovy nevědomosti, neboť vůbec netuší, jak se tvoří a  co je k  tomu dobré. A  bylo to cynické, neboť umělci, kteří tvoří obvykle prů‑ běžně, měli zavřené dveře k příjmům. Reakce kytaristy Márdiho z  Vypsané fixy byla výmluvná: „Nezbývá nám, než se za pana prezidenta modlit, aby mu v pekle nebylo tak zle.“ Umělci nepotřebují čekat na povel hradního pána, protože skutečně tvo‑

ří průběžně. Však také v době pan‑ demie byla složena a natočena skvělá alba, vznikaly nové filmy, pokud bylo možné je natáčet, divadelníci zkoušeli pozoruhodná představení a  výtvar‑ níci malovali, sochali či vyřezávali. Prostě tvorba se nezastavila. Ba co víc, dostala se i k těm, u nichž ještě před rokem neměla své místo. Můj kamarád dlouhou dobu usiloval o  srdce jedné ženy. Trvalo mu rok a  půl, než se s  ní sblížil, a  k  radosti svého okolí se dostal do stádia, kdy se jí dvořil a byl blízko cíle, k němuž celou tu dobu směřoval. V  návalu oboustranné milostné euforie ona dívka mého kamaráda požádala, aby jí z lásky namaloval obrázek. Ač bylo vše do té chvíle takříkajíc zalité slun‑ cem, on se zapotil. Věděl totiž, že ma‑ lovat prostě neumí, ba co víc, nemá


k této umělecké disciplíně nejmenší vztah. Věděl ale také, že přání dívky splnit chce. A tak si ještě ten večer zakoupil v papírnictví skicák, raději více sešitů, i barvy, a o víken‑ du se dal do práce. Maloval celou sobotu a  neděli a  pod jeho roztřesenýma rukama se primitivní postavičky, které uměl do té doby nakreslit, měnily při inspiracích z kreseb na internetu v osobnosti. Namaloval i strom, nebe, duhu, květinu, prostě všechno, co na zamilovaný obraz patří. A pln studu v pondělí představil s mnoha omluvami dílo své vyvolené. Dopadlo to skvěle. Ona zajásala, protože vů‑ bec neočekávala, že můj kamarád obraz vytvoří, nechala si jej zarámovat a má ho na čestném místě ve své ložnici stále. V ní už s ní ulehá i můj kamarád. Je na své dílo pyšný a… maluje dodnes. Ten víkend se totiž do malování zamiloval a zůstal mu věrný. Není žádný malíř, který by vystavoval, ale jeho obrázky jsou milé a on tak do svého života dostal ještě další disciplínu, která ho naplňuje. Jistá písničkářka, které v  posledních letech nešly z  hla‑ vy moc dobré texty a  melodie jejích písní byly víceméně průměrné, se dostala nejprve do karantény a  potom do lockdownu. Dbala nařízení a rozhodla se neopouštět bez‑ pečí svého bytu, tím spíš, když skutečnou nemoc covid-19 nechtěla prodělat ani na zkoušku. Po pár dnech lenošení vzala do ruky kytaru, papír a tužku a začala lovit melodie i texty. První písnička nebyla ještě nic moc, ale další stály za to. Když jsem jí potom napověděl, že by její písničky, když už má tak dobrou autorskou formu, mohly klidně pět i zpěvačky, které nevládnou schopností si je napsat (a že je jich pěkná řádka), zajásala. Během dvou týdnů složila kusy pro mnohé kolegyně a teď připravuje jejich demosnímky, aby jim je nabídla.

Podotýkám, že ani jeden z výše uvedených neměl při tvor‑ bě obrázků, písní a básní hlad. Všichni měli plné žaludky a to, co je k tvorbě hnalo, byla smutná doba či láska. To je jedna z cest, a také touha tvořit a vymýšlet. Radim Vizváry, nový šéf pražské Laterny magiky, nedáv‑ no řekl: „Všichni jistým způsobem pociťujeme frustraci, protože se naše nejistá situace stále prodlužuje. Východis‑ ko je ale jedině v tvorbě.“ Tahle slova by se měla tesat do kamene. I kdyby ta tvorba měla být pletení svetrů, stavění skříně, domu, sbírání všeho možného, prostě toho, k čemu má člověk vztah. Snažit se vytvořit při každé činnosti jakési umělecké dílo, o to tu jde. Jaroslav Špulák

inzerce

Další známý zase začal psát v téhle zamčené době verše. Nastartovala to jeho vášeň k luštění křížovek. Jakmile po‑ jal za vlastní myšlenku, že slova mají sílu a spojená slova násobnou, napsal si první básničku. Pak přišly další a teď před spaním vždy napíše jednu a jen tak lážo plážo ji po‑ šle elektronickou poštou či sms­‑kou někomu, komu by se mohla líbit.

15


KDYŽ JE NAKUPOVÁNÍ

Využijte ašem n nákup v bezpečný

pu o h s e jan.cz

radost

ha www.Dnoostí osobního s mož

odběru

ZÁZRAK Z OŘECHŮ

Organické bambucké máslo Soaphoria představuje výbornou náhradu tělového a pleťového oleje či krému nejvyšší kvality. Vhodné je i pro jemnou dětskou pokožku či pokožku trpící různými kožními problémy. Složením a šetrným zpracováním si uchovává velký podíl vitamínů A, E a F, přírodní blahodárné vosky, vzácné rostlinné steroly, karoteny, fenoly a zdraví prospěšné mastné kyseliny. Neucpává póry a má antibakteriální a protizánětlivé účinky, čímž se hodí i k ošetření aknózní pleti. Pomáhá také v regeneraci pokožky postižené poraněním, popálením, kousnutím hmyzem, umí zesvětlit jizvy a předcházet vzniku strií. Navíc je ve vratném skleněném obalu. 299 Kč

16

OBCHOD DOHAJAN WWW.DOHAJAN.CZ

PRO PŘÍJEMNÝ SPÁNEK

Kvalitní povlečení Alea přináší harmonickou kombinaci pastelových barev, které se ranovaně proplétají v kouřovém efektu. Vzor je z jedné strany povlečení vyobrazen v jemných růžovo pudrových tónech, druhá strana zachycuje stejný motiv v odstínech šedé. Povlečení z hebkého bavlněného saténu je opatřeno praktickým zipovým uzávěrem. 1290 Kč

NA PODPORU IMUNITY

Chcete podpořit svou imunitu? Zkuste Meducínku Kitl! Medicinální sirup, který se v roce 2012 stal vítězem soutěže Výrobek roku Libereckého kraje, se připravuje ze zahuštěné jablečné šťávy a obsahuje propolis, vitamín C, rakytník řešetlákový, třapatku nachovou neboli echinaceu, barbadoskou třešeň neboli acerolu a plod růže šípkové čili šípek. Díky svému složení mohou Meducínku užívat i děti od šesti let. 250 ml/110 Kč 500 ml/170 Kč

Únorová

OTEVÍRAČKA telefon: 724 329 768 otevřeno: ÚT - PÁ 9 - 12, 12:30 - 17, SO 9 - 12 Komenského 1203, Náchod


...A POPÍJENÍ KÁVY

konečně

kafe s sebo u

ROMANTIKA JAKO U KRBU

Zimní období hygge zdaleka nekončí, tak proč si pohled na mrazivou přírodu za okny neužít z pohodlí vyhřáté pohovky za doprovodu nádherných vůní ručně vyráběných svíček WoodWick? Unikátní přírodní dřevěný knot zajistí věrný efekt praskajícího dřeva v krbu a extra zářivý plamen. Dózy z ručně foukaného čirého skla s dřevěným víčkem navíc přinesou do vašeho domova ten nejelegantnější a nejčistší design.

zazitek Doporučuje

GASTROMAPA LUKÁŠE HEJLÍKA

VOSK MORGAN´S

Vosk tradičního britského výrobce, který produkuje kvalitní pánskou kosmetiku už od roku 1873, je vhodný nejen na knír, ale i na zbytek plnovousu. Obsahuje včelí vosk, který vousy zjemňuje a hydratuje, esenciální oleje z jojoby a eukalyptu zase dodají živiny a zdravý vzhled. Oproti klasickému vosku na knír není tvrdý a lesklý, vousy působí přirozeněji. Krásně voní po pačuli, santalovém dřevu, jasmínu a bergamotu. 299 Kč

Od 569 Kč

MÝDLA ALMARA SOAP

Přírodní česká mýdla Almara Soap obsahují jako nosnou složku funkční rostlinné oleje lisované za studena, 100% esenciální oleje, bylinkové maceráty a výluhy. Obarvena jsou minerálními pigmenty nebo čistě přírodními produkty a ovoněna jedinečnými parfémovými kompozicemi. I přes barevný a zářivý vzhled velmi jemně mydlí a zanechávají pokožku jemnou a nevysušenou. 155 Kč

Únorová

OTEVÍRAČKA OKÉNKA ŠKVORECKÝ CAFÉ WWW.SKVORECKYCAFE.CZ

telefon: 775 552 828 otevřeno: ÚT - PÁ 9 - 17, SO 9 - 12 Komenského 1203, Náchod

17


Toulky historií

Text: Richard Švanda

Černý pátek

Černý pátek 24. říjen  1929 se na newyorské burze stal počátkem vleklé hospodářské recese, která zasáhla celý svět. Za necelý rok v důsledku krize, jež se posléze přenesla i do Československa, stagnovalo hospodářství ve všech zemích západní Evropy. Svého vrcholu dosáhla v roce 1933, kdy byl v Československu registrován téměř milion nezaměstnaných. Nezaměstnanost se stát snažil jakoukoliv formou snížit. Mnozí národohospodáři navrhovali věnovat se v  masivní míře stavebnictví, kde nebylo třeba tolik kvalifikované pracovní síly. Začala se proto stavět rozsáhlá díla. V Náchodě se například budovala silnice na Kramolnu, městský chudobinec, na který si město vzalo v době krize půjčku 500 tisíc korun a další stavby. Městské úřady poskytovaly nezaměstnaným poukázky v  hodnotě 10 Kč, tzv.  žebračenky, za kterou musel 18

dotyčný odpracovat 4 hodiny. Pan Vlastimil Šubert na tuto dobu vzpomínal: „V roce 1929 jsem nastoupil na městský úřad. Byl jsem tam přidělen jako kontrolor lístků potravin pro nezaměstnané v  době krize. Mou povinností rovněž bylo, že když někdo zatelefonoval, že potřebuje udělat nějakou práci, třeba odnosit uhlí, šel jsem na náměstí, kde se vyhřívalo na sluníčku asi dvacet nebo třicet nezaměstnaných. To bylo takové středisko. Zde jsem jim sdělil,

že potřebujeme nějaké pracovníky. Někteří říkávali, že je bolí záda, ale ti, co se přihlásili, jsem si poznamenal, což mohl být až každý třetí oslovený. Někteří odmítali práci pokaždé, ale někteří práci skutečně potřebovali. Jeden pracovník dostával 10 Kč, ale pokud to byla rodina, dostávala 20 Kč. To bylo maximálně na chleba.“ Bohužel se stávalo, že se s žebračenkami „kšeftovalo“ a  za jejich hodnotu byla po nezaměstna-


ném žádána práce ve větším rozsahu, než ukládal zákon. Pan Šubert vzpomínal, že někteří pracovat nechtěli, avšak nebyla to většinou lenost, jež je k tomu vedla. Množily se totiž zvěsti o  tom, že nezaměstnaní, kteří obdrží žebračenku, budou muset bez jakékoliv jiné náhrady pracovat místo stanovených čtyř hodin tři dny. Proto když tehdy Městský úřad v  Náchodě vyhlásil, že 200 nezaměstnaných musí jít sázet do městských lesů stromky, sešli se 27. března 1933 na náměstí a  dožadovali se, aby namísto žebračenek dostali řádnou mzdu. Obdobným příkladem by mohl být Městský úřad v  České Skalici, který zase finanční prostředky ze sbírky pro nezaměstnané nerozdělil mezi potřebné ihned, nýbrž žádal po dotyčných, aby si peníze vydělali prací na obecních pozemcích. Přestože nezaměstnaní bojovali za svá práva, nevíme, zdali centrální orgány nakonec ustoupily či nikoliv. Nicméně k  uklidnění poměrů došlo až v  pozdějších letech, zvláště v  souvislosti s  výstavbou pohraničního opevnění, na kterou bylo povoláno také značné množství nezaměstnaných z  našeho regionu.

Ještě v roce 1935 bylo v Náchodě registrováno 650 nezaměstnaných, kteří měli nárok na podporu ze státní stravovací akce. K nim se však přidružovali další, kteří jej neměli a nebyli tedy evidováni. Situace se počala zlepšovat v okamžiku, kdy se v okolí Náchoda začalo stavět opevnění na obranu proti Německu. Stavební firmy rázem hledaly dělníky kvalifikované i ty bez kvalifikace, kteří za hodinový plat od 1 do 4 Kč měli provádět zemní a  betonářské práce. Poptávka

byla brzy vyšší než nabídka a na Náchodsko začali dojíždět dělníci z odlehlejších koutů republiky. Přesto nebyla hospodářská krize zažehnána a její důsledky se opět obnovily po podepsání mnichovské dohody a odstoupení pohraničí Německu.

- BAZÉNY - ZASTŘEŠENÍ - PLASTOVÉ NÁDRŽE výroba | montáž | servis www.bazenyMachov.cz

inzerce

Mnozí nezaměstnaní neměli ani na uhlí a dřevo, a proto se městská rada usnesla na konci roku 1934 uvolnit z  městských lesů zdarma 200 metrů krychlových dříví. O  toto množství se však přihlásilo 1022 žadatelů, tedy bezmála každý desátý občan v  Náchodě. Je jasné, že osoby, na které se nedostalo, považovaly způsob, jakým bylo dřevo rozděleno, za křivdu. Mnoho z nich proto hledalo revizi z dané situace u  politiků, kteří ve svém programu slibovali změnu k lepšímu. Už dříve přecházeli voliči od sociálních stran ve velkém ke komunistům a  v  případě pohra-

ničí k německým národním socialistům. Zmiňuje se o tom i celostátní tisk, který k prvomájovým oslavám v  roce 1932 uvedl, že v  Náchodě „v  komunistickém průvodu šlo 200 osob, táboru se zúčastnilo 600; byl silnější než loni, socialistické byly slabší“. Neudiví, že se počátkem 30. let konaly nejenom tábory lidu, nýbrž také demonstrace. Hlavním motivem nebyly přímo peníze, ale práce a chléb.

19


Do galerie

Text: Kateřina Štroblová

Jiří Černický, První sériově vyráběná schizofrenie, 1998, foto archiv autora

Devadesátá léta v českém umění a Jiří Černický Situaci na české výtvarné scéně v turbulentním období první porevoluční dekády mapuje kurátorka Galerie Luxfer Kateřina Štroblová. S ohledem na aktuální výstavu Jiřího Černického v České Skalici přibližuje principy jeho tvorby. Rok 1989 znamenal zásadní předěl ve všech oblastech od politiky až po kulturu a umění. Devadesátá léta však s odstupem času nelze hodnotit pou‑ ze pozitivně; ukazuje se komplikova‑ nost a  složitost tohoto období, jejíž následky pociťujeme v  kulturní sféře dodnes. Z  hlediska umělecké scény byla prv‑ ní polovina devadesátých let reakcí na novou situaci, určitou stabilizaci nově vzniklých struktur a  kontextů

přinesla až druhá polovina dekády. V uměleckém provozu bylo nutné vytvořit zcela novou infrastrukturu: proběhla reorganizace vysokých škol, ať už z  hlediska personálních výměn (např.  ředitelem Akademie výtvar‑ ných umění se stal Milan Knížák) či změn v obsahu výuky a zřizování no‑ vých ateliérů. Došlo také k pokusům o  restrukturalizaci galerijních struk‑ tur, především státních a regionálních institucí.

Jiří Černický, ABS video (Nádraží), 2006, foto archiv autora 20

Vznikla významná periodika zamě‑ řená na svět umění (Ateliér, Umělec, Výtvarné umění…) a další dopro‑ vodné elementy jako Cena Jindřicha Chalupeckého, jež brzy získala velkou prestiž. Největším úkolem však byla adapta‑ ce na principy kapitalismu a mecha‑ nismy uměleckého trhu, který zde fakticky neexistoval. Novým feno‑ ménem se staly nestátní a soukromé galerie, komerčního i  nekomerční‑ ho charakteru. Jako jedna z prvních soukromých galerií vznikla v  roce 1990 v  Praze galerie MXM, která se pokusila realizovat klasický model prestižní soukromé komerční vý‑ stavní síně podle západního vzoru: totiž mít svůj okruh stálých výtvar‑ níků, pořádat jim výstavy, nakupovat jejich díla a starat se o jejich propa‑ gaci a prodej. Galerie MXM ukončila svůj provoz po 12 letech v roce 2002. Na „západní“ model soukromé gale‑ rie navázalo několik dalších institucí, včetně významné pražské Galerie Jiří Švestka, jež se po drobných peripeti‑ ích udržela na scéně dodnes a  měla pobočku i v Berlíně.


V období těsně po revoluci tvořili nejaktuálnější jádro české výtvarné scény představitelé postmoderny, zejména ze skupiny Tvrdohlaví (Jiří David, František Skála, Michal Gabriel ad.). Na scénu brzy vstoupila první porevoluční generace mladých umělců. Přestože na postmoderně sta‑ věla, velmi rychle se zorientovala v  západním kontextu a začala domácí postmodernu kriticky porovnávat se situ‑ ací světového umění, v němž se toužila prosadit. Přechod mezi postmodernou osmdesátých let a novou generací let devadesátých v podstatě zprostředkovala skupina Pondělí a David Černý. Skupina Pondělí vznikla v roce 1989 a už svým názvem proklamovala obrat k  obyčejným, ale obecně sdíleným skutečnostem. „Pondělníci“ se uchylovali k  intimním tématům, zkoumali hranice mezi privátním a veřejným skrze osobní, intimní zprávy a  svědectví. Jejich objek‑ ty a instalace byly často všední předměty přesunuté do uměleckého kontextu. Nejvýraznější členkou skupiny byla Milena Dopitová (*1963), jež ve svých raných dí‑ lech pracovala s vysoce citlivými tématy, která jsou sou‑ částí života každého člověka: zrození, smrt, nemoc, stáří či rodinné vztahy.

Jiří Černický (*1966) pochází z Ústí nad Labem, s jehož uměleckým okruhem byl, zejména v  počátcích tvorby, hojně spojován. Jeho díla jsou kritická, komunikační, humorná, komentující současnou společnost. Využívá a  také paroduje konzumní předměty a  fenomény, čas‑ to propojuje průmyslový design s běžným životem. Tak tomu bylo i  v  případě jeho zřejmě nejznámějšího díla, První průmyslově vyráběné schizofrenii (1998), soubo‑ ru keramických přileb inspirovaných obrazem Výkřik Edvarda Muncha. Podobně Malý domácí výbuch (1998) - lampa ve tvaru atomového hřibu - tématizoval vnitřní a  vnější prostor zprostředkovaný médii. Hravé vycpa‑ né objekty s  názvem Jehelníčky (1999-2004) vycházely ze závažných společenských situací. Jehelníčky v podo‑ bě neznámých lidí v  různých, každodenních situacích, slouží jako jakési záznamy, povzbuzující mezilidské vztahy a empatii. Jiří Černický vytváří rovněž multimediální elektronické instalace (Sopl, 2006; Vazby, 2004) a videa, z nichž některá aktuálně prezentuje v Galerii Luxfer v České Skalici. Je lau‑ reátem Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 1998 a před pěti lety představil v  Galerii Rudolfinum svou prozatím největší výstavu s názvem Divoký sny.

inzerce

Kontroverzní postava Davida Černého (*1967) naopak vstoupila do veřejného prostoru pomocí angažovaného komentáře na pomezí provokace a touhy po mediální po‑ zornosti: jeho slavný Růžový tank (1991) se stal jedním z  ikonických děl českého umění počátku dekády. Mezi další mladé autory, kteří vstoupili na scénu na počátku 90. let, byli například Krištof Kintera, Kateřina Vincourová či Jiří Černický.

21


Stylový domov

Text: Tereza Zmátlová, foto: Pexels

Příroda v interiéru Nabijte svůj domov pozitivní energií i v zimě

Unavuje vás dlouhá zima, šedivá obloha za okny a večery mezi čtyřmi stěnami? Vneste do svého interiéru kousek přírody, která vás na‑ bije novou svěží energií až do jara. Prozradím vám, jak vykouzlit originální přírodní deko‑ race raz dva a za pár korun. Květiny a květináče Květiny vdechnou pozitivní náboj každému interiéru. Ozdobte volné a  neútulné kouty vašeho domova kvě‑ ty, které vám připomenou, že po zimě přijde zase jaro. Nakupte pár květináčů různých velikostí tak, aby k sobě 22

ladily, a voilà  – květinový kou‑ tek je na světě. Je to jednoduché, rychlé a  moc to nestojí. Kvě‑ tinový koutek můžete doplňo‑ vat a  rozšiřovat dle libosti nebo ročního období. Některé květináče můžete dát na stoličku nebo zavěsit. Tím vytvoříte zajímavé květinové aranžmá, které přilá‑ ká pozornost už od prvního pohledu. Vedle nešlápnete ani s  řezanými květinami. Nedám dopustit na větší vázy, které krásně oživí třeba nudnou chodbu. Stačí je rozmístit ve volném prostoru na zemi. Pokud nechcete utrácet za čerstvé květiny, nebo nemá‑ te čas se o ně starat, použijte větve, sušené květy nebo hedvábné květiny, které vypadají jako živé. Kokedamy a přírodní aranžmá Nebaví vás klasika v  podobě květináčů a  váz? Vsaď‑ te na přírodní dekoraci z  mechu, sukulentů a  dalších rostlin. Místo obyčejných květináčů můžete použít tře‑ ba malé akvárium nebo průhlednou vázu. Do vybrané nádoby stačí nasypat zeminu a  štěrk a  pak postupně přidat vše ostatní. Jako dekoraci můžete použít vět‑


PARTNEREM RUBRIKY STYLOVÝ DOMOV JE...

DOHAJAN.CZ

vičky, šišky nebo malé sošky, což se bude určitě líbit dětem. Oblíbenou dekorací jsou také kokedamy neboli „mechové koule“. Koule vytvořené ze zeminy a mechu nahrazují květináče. Kokedamu můžete postavit na mísu, nebo ji po‑ věsit za provázek do prostoru a kochat se krásou přírody.

Živé obrazy a stěny Stýská se vám doma po lese, vůni mechu a  uklidňu‑ jící zeleni? Moderní živé stěny z  rostlin a  mechů vás v mžiku přenesou do klidné zelené oázy. Můžete si je nechat vyrobit od šikovných floristů či specializované firmy, nebo ho zvládnete i sami. Stačí nakoupit speci‑ ální magnetické květináče, které připevníte na stěnu, a pak je osázet květinami. Použít můžete také speciální kapsový systém. Bylinky v kuchyni Bylinky by neměly chybět v  žádné kuchyni. Období po Vánocích, kdy jsme plní novoročních předsevzetí a  plánů, kterak se budeme zdravěji stravovat, přímo vybízí k  osetí či osázení truhlíků bylinkami. Pokud máte tušení, že by vám doma uschl snad i kaktus, vsaď‑ te na samozavlažovací květináče či truhlíky. Usnadní vám péči o  bylinky a  zajistí jim dostatečnou vláhu, i když je občas zapomenete zalít. Kdo nechce do nové výbavy příliš investovat, může si květináče vyrobit tře‑ ba z prázdných plechovek. Tapety s přírodními motivy Máte chuť ozdobit přírodními motivy celou stěnu nebo místnost? Porozhlédněte se po tapetách s potis‑ kem květů, listů nebo stromů. Pokud chcete mít pocit,

že máte místo zdi jedno velké okno s výhledem do lesa nebo do hor, pořiďte si fototapety či tapetové obrazy (wall murals). Střízlivější proměnu nabízejí nejrůznější fotografie s  přírodními motivy. Ideální je kombinace více ob‑ razů – na jednu stěnu použijte jeden větší dominant‑ nější obraz, na druhou více menších obrázků. Foto‑ grafie nebo plakáty koupíte jednoduše na internetu nebo v kamenném obchodě. Anebo ještě lépe: vyrazte s  foťákem v  ruce na toulky přírodou a  nechte si za‑ rámovat vlastní dílo. Když s  sebou vezmete také své nejbližší, vzniknou originální vzpomínkové a rodinné fotografie, které vás zahřejí u srdce, kdykoliv se na ně podíváte. Nemusíte se ovšem omezovat jen na portrét. Zkuste vyfotit třeba ruku vaší ratolesti, jak trhá kvítka. Fantazii se meze nekladou a obzvlášť pro děti bude fo‑ cení velká zábava. Přírodní materiály a vůně Někdy stačí jen malá změna, abyste se doma cítili pří‑ jemněji. Interiér krásně zútulní přírodní materiály jako je juta, ratan nebo len. Kupte si pár hezkých koší‑ ků, jutový koberec nebo lněné prostírání na stůl. Stále oblíbené jsou v  interiéru také opracované špalky, které můžete použít jako stolek nebo stoličku. Přírodu si domů můžete vnést i pomocí vůní. Použijte esenciální ole‑ je, vonné tyčinky a samozřejmě svíčky. Nejen, že váš do‑ mov provoní, ale dotvoří také hezkou a stylovou dekoraci. Tereza Zmátlová navrhuje prak‑ tické a funkční interiéry, kterým nechybí teplo domova, hřejivá atmosféra a duše. Načerpejte inspiraci i pro svůj interiér na webu www.terezaz.com.

op.cz h s e- hajan .do

OBCHOD DOHAJAN WWW.DOHAJAN.CZ inzerce inzerat_142x64.indd 1

www

telefon: 724 329 768 otevřeno: ÚT - PÁ 9 - 12, 12:30 - 17, SO 9 - 12 Komenského 1203, Náchod inzerce 02.01.2021 15:27:09

23


Tip na výlet

Text: Jiří Švanda, foto: Tomáš Menec

Putování za filmovou Boženou

V lednu se ve vysílání České televize objevil čtyřdílný seriál mapující život naší nejslavnější spiso‑ vatelky. Některé scény se natáčely i v jejím rodném kraji – Kladském pomezí. Dnešní výlet bude trochu jiný. Podí‑ váme se na místa, kde filmaři za po‑ moci všech dostupných prostředků znovu oživili atmosféru první polo‑ viny 19. století. Seriálové zpracování života Boženy Němcové i její rodiny místo laskavé nostalgie přibližuje rea‑ litu dobových společenských poměrů a  kulisy našeho kraje mu posloužily k větší autentičnosti. Hned na začátku prvního dílu se podíváme na místo, kde Barunka Panklová prožila své dětství a  dospívání. Kousek od Vik‑ torčina splavu v Babiččině údolí mů‑ žeme spatřit velký košatý strom. Prá‑ vě na něj si vylezla filmová Barunka (Anna Kameníková), aby zde mohla nerušeně číst Goetheovo Utrpení mladého Werthera. Knihu jí půjčil pí‑ sař kněžny Zaháňské, jehož se později naše hrdinka (neúspěšně) pokusí při‑ mět, aby jí pomohl s útěkem. A právě k  tomuto stromu přijede také Josef Němec, kterému byla rodiči nabídnu‑ 24

ta za manželku. Barunka k němu sleze a poví, že si ho vezme, pokud jí nebu‑ de nikdy nic přikazovat, nechá ji číst knížky a bude s ní chodit do společ‑ nosti. Toto místo má ve vzpomínkách seriálové Boženy vskutku klíčové po‑ stavení. Vzpomene si na něj rovněž v  dospělosti, když se navzdory všem finančním i osobním problémům od‑ hodlá k napsání svého první románu. Spolu se čtením na velkém stromě se jí vybaví kněžna Zaháňská, život s ro‑ diči i psi Sultán s Tyrlem. Vzápětí na‑ píše na první list „Babička“ a pustí se do práce na svém nejznámějším díle. Přestože řada dalších scén je zasazena do Ratibořic, natáčelo se ve skuteč‑ nosti jinde  – zámek Opočno (hos‑ podářský dům, kde bydleli Panklovi i  interiéry sídla kněžny Zaháňské, masopustní slavnost) nebo u Zemské brány (Viktorčin splav). Důvodem byl příznivější stav budov i jejich větší fotogeničnost. „Kostelec u Náchoda“,

kde manželé bydleli hned po svatbě, je ve skutečnosti západočeský Manětín. Dalším bydlištěm manželů Němco‑ vých byl Josefov, kde se také několik scén skutečně natáčelo. Pokud se vy‑ dáme do Zmítkovy ulice, ocitneme se u bývalé zbrojnice. Právě tady prochá‑ zí Josef se svým kolegou a  dělají na‑ mátkovou kontrolu kolemjdoucího. Dva opilí vojáci sledují jejich počínání a jeden z nich začne Josefa provokovat a ponižovat ho. Němec útočně zarea‑ guje. Voják se ale stáhne a prohlásí, že si nenechá jeho drzost pro sebe. Josef je potrestán dočasným zastavením platu. Rodina se poprvé (a zdaleka ne naposledy) ocitne v  kritické finanční situaci. Kousek odtud, v  Jaroměři, se natáčela scéna, kdy Josef vychází se svým kolegou Kirschnerem ze síd‑ la celního úřadu. Překvapivě je ale v  seriálu použita až v  momentě, kdy se děj přenesl do Domažlic. Falešný celní úřad si můžeme prohlédnout


Trocha Chodska v Kladském pomezí Jak je patrné, filmařům nejde o  autentičnost místní, ale spíš estetickou. Proto si krásné náměstí v  Novém Městě nad Metují vybrali pro natáčení dvou scén, jež jsou v seri‑ álu zasazeny do Domažlic. V první potká Božena Němcová matky svých svěřenkyň a dotazuje se, proč k ní nepřišly na vyučování. Ženy pobouřeně odpoví, že je neděle a mají tak být v  kostele a  věnovat se domácím pracem. Mezi oběma stranami dojde k  ostré výměně názorů na úlohu dívek ve společnosti. Pokud bychom se na místo oné rozmíšky chtěli podívat, stačí se vydat k podloubí u novoměstského kostela Nejsvětější Trojice. Další scéna točená v Novém Městě nad Metují souvisí s po‑ tlačeným Pražským povstáním (1848), které citelně zasáhlo vlastenecké cítění manželů Němcových. Pryč byla naděje na rovnoprávnost českého a  německého obyvatelstva v  rámci rakouské monarchie. Josef se přesto rozhodne vzít čamaru, slavnostní slovanský oblek, a vydá se s ním na „korzo“ pod‑ loubím. Proněmecky smýšlející obyvatelstvo Domažlic na něj hledí s pobouřením. U domu č. p. 1232 (dnes drogerie) ho zastaví vrchní komisař z  celního úřadu a  řekne mu, že pokud čamaru nesundá, má v Čechách utrum. Josef se brá‑ ní, že svou práci dělá dobře a nevzdá se kvůli ní svých ideálů. Zažádá si o přeložení do Uher. Tímto by zdánlivě mohlo povídání o seriálu Božena končit, ale hodí se připomenout ještě pár dalších zajímavostí souvi‑ sejících s naším regionem. V prvním díle můžeme vidět čle‑ ny Folklorního souboru Barunka Česká Skalice, kteří jako hudebníci doprovází Masopustní slavnost. Jedna ze členek zavazuje Josefovi šátek přes oči, když má za úkol poslepu rozbít nádobu s ostatky kohouta. Napětí umocňuje bubno‑ vání, jež obstaral rovněž jeden ze členů folklorního souboru. Mezi další otisky Kladského pomezí v seriálu Božena patří i zmínky hrdinky o rodném kraji. V dopise si například po‑ chvaluje bydlení v „Kostelci u Náchoda s krásným výhledem na hřbitov“. Na vlasteneckém plese slibuje svému nakladate‑ li, že mu dodá pohádky „od nás z Náchodska“. Při procházce s mladým malířem Gustavem si oba vzpomenou na pověst o Devíti křížích a Heřmanovi z Vízmburku. Takových příkladů bychom jako správní regionální patrio‑ ti našli v  seriálu jistě ještě více. Důležité je ale především uvědomit si, že vzpomínky na nejslavnější českou spisova‑ telku jsou díky oněm místům, kde strávila dětství i  první roky manželského života, stále živé. Připomínáme je také na našem webu www.kladskepomezi.cz spolu s dalšími zajíma‑ vostmi o Boženě Němcové.

inzerce

při procházce náměstím Československé armády, má číslo popisné 59 a nepřehlédnutelný je zásluhou svého historic‑ kého balkonu. Pokud se od tohoto domu vydáme směrem ke kostelu sv. Mikuláše, můžeme rozpoznat místo natáčení pohřbu, kterého se manželé Němcovi zúčastnili. Lucerny a stánek s preclíky zde budeme hledat marně. Přesto prav‑ děpodobně v těchto místech je natočena scéna, ve které se Božena Němcová (Aňa Geisslerová) postaví do cesty kočáru s koňmi a pronese, že „kůň na člověka nestoupne“.

25


Kam za kulturou – Doporučujeme sledovat aktuální nařízení vlády ČR. NÁCHOD

Z FRÝDKU DO CELÉHO SVĚTA. PŘÍBĚHY RODU LANDSBERGERŮ 5. 2.–21. 3. Muzeum Náchodska zve do Brouč‑ kova domu na výstavu věnovanou významnému rodu textilních průmyslníků, spjatých svými kořeny s Náchodem. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 4. února od 17 hodin.

AMAG – SEJDEME SE VE ČTVRTEK Do 14. 2.

Současný výtvarný spolek AMAG (Ateliér malířů a grafiků), jehož základem byl Kruh výtvarníků založený už v březnu roku 1948, sdružuje amatérské výtvarníky města Náchod. Odbornému vedení spolku se v minulosti věnovalo několik významných výtvarníků Náchodska. Výstava přibližuje AMAG jako živou součást komunitní kultury, nejen obsáhlým výběrem děl současných členů, ale také přenesením a instalací prostředí, ve kterém se spolek schází a tvoří. Výtvarná díla v rozmanitých technikách (kresba, malba, grafika, plastika) jsou na výstavě v Gale‑ rii výtvarného umění doplněna také ukázkami malby v plenéru, grafickým koutkem, malbou zátiší ve spolkové místnosti a kresbami členů spolku zachycujícími vlastní historii spolku včetně fotografické a další dokumentace i práce významných mentorů spolku.

Pyrolitické čištění / Nová funkce sušení a přípravy RAW stravy / Nízkoteplotní pečení / Kulinářský průvodce / Pyrolitické trouby od 10.990,- / Indukční desky od 5.990,-

SOBOTNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA 6. 2. sobota 14 – 16 hod. Výtvarná dílna pro rodiče a děti v Ga‑ lerii výtvarného umění vedená Annou Maněnovou ukáže, jak ilustrovat pohádkový svět.

BESEDA S MILANEM JÍCHOU 8. 2. pondělí 17 hod.

V rámci výstavy „AMAG. Sejdeme se ve čtvrtek“ pořádá Galerie výtvarného umění přednášku, na kterou bude na‑ vazovat beseda se současným předse‑ dou spolku Milanem Jíchou. V případě trvajících epidemiologických omezení se beseda uskuteční v on­‑line prostoru.

SOBOTNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA 13. 2. sobota 14 – 16 hod. Výtvarná dílna pro všechny generace v Galerii výtvarného umění s unikátní technikou tisku z barevné hlíny bude vedena Evou Jiráskovou.

A PAK SE TO STALO!

Literární procházku pro děti a rodiče s knížkou Ester Staré pořádá Městská knihovna. Trasa začíná v ulici Podhor‑ ní naproti Prádelnám a vede směrem na rozcestí. Na cestě dlouhé necelý kilometr čeká osm zastavení s úkoly pro děti od 3 let.

ZIMNÍ PROCHÁZKA SE SKŘÍTKEM KNIHOVNÍČKEM

Literární procházka Městské knihovny vede po žluté turistické trase od vlakové stanice Náchod – zastávka. Cesta je dlouhá asi 1,5 km a míří ke Kramolně. Těšit se můžete na zimní příběhy s úkoly.

ČESKÁ SKALICE

JEHLOU A NITÍ 8. 2.–2. 3.

JARNÍ VÝSTAVA KRÁLÍKŮ, HOLUBŮ A DRŮBEŽE 27.–28. 2.

Tradiční propagační výstava s možnos‑ tí nákupu chovných zvířat a chovatel‑ ských potřeb se uskuteční v chovatel‑ ském areálu v Jiráskově ulici.

LUKÁŠ JASANSKÝ A MARTIN POLÁK: VTIPY, VTIPY, VTIPY 1992-93 Do 28. 2.

Projekt Galerie (Z)venku je velko‑ formátová dlouhotrvající prezentace jednoho uměleckého díla na fasádě objektu LUXFER OPEN SPACE – Pro‑ storu pro současné umění v Maloska‑ lické ulici.

JIŘÍ ČERNICKÝ Do 14. 3.

Výstava Jiřího Černického v Galerii Luxfer představuje videoprojekty, vzta‑ hující se k reflexi politické minulosti a její současné aktualizaci. Výstava byla zahájena on­‑line streamem, jeho záznam můžete zhlédnout na face‑ bookovém profilu Galerie Luxfer.

LAURE WAUTERS: STRANGE WINDOWS, STRANGER EYES Do 31. 3. Výstava francouzské výtvarnice je ke zhlédnutí v Luxfer Open Space v Ma‑ loskalické ulici č. p. 40.

SVÄTOPLUK MIKYTA: HOME MADE Do 31. 3.

Cyklus autorských frotáží z rezidenč‑ ního pobytu v Luxfer Open Space můžete zhlédnout v Maloskalické ulici č. p. 40.

Výstava patchworkových prací účastnic pravidelných tvořivých kurzů v SVČ Bájo se koná v galerii Fortna.

MASOPUST 13. 2.

Masopustní veselí pod taktovkou Folklorního souboru Barunka se uskuteční v areálu Barunčiny školy. Podrobnosti na www.barunka.org.

HELENA HEJDUKOVÁ: OBRÁZKY Do 26. 2.

Výstava obrázků členky spolku Ateliér se koná v Knihovně Barunky Panklové.

ČLENSKÁ SCHŮZE ZAHRÁDKÁŘŮ 27. 2. sobota 17 hod.

Náchodská 88, Dolní Radechová

tel.: 491 424 735 e-mail: ekochlad@ekochlad.cz

26

V klubovně zahrádkářů u splavu v Pivovarské ulici se uskuteční výroční schůze zahrádkářů, na které můžete zhlédnout promítání z toulek po České republice, nebo si nechat odborně poradit ohledně svých pěstitelských aktivit. ...S NÁMI SE ZMĚN V INTERIERU BÁT NEMUSÍTE...


AUTOLAKY - Lochmanová s.r.o. Českoskalická 161, Náchod Po - Pá, 8-12 a 13-17

Míchání autolaků fy MaxMeyer • prodej materiálů a potřeb pro autolakýrníky • široký výběr sprejů a jejich plnění • ochranné nástřiky spodků a dutin vozů • autokosmetika • čistící prostředky HG • o

e Mám

n

vře ote

Tel.: 607 830 870, 777 321 870,

a.lochmanova@seznam.cz • www.autolaky-lochmanova.cz

nevíte kam na obed?

olaky_Lochmanova_69x37mm_FAJNOVKA_0320_SAZBA.indd 1

Mrkněte na nachodskyswing.cz V sekci „kam na oběd“ si přečtěte menu na každý den restauracíreklama na Náchodsku Náchod 69x37mm na spad.pdf

1.3.2020 14:36:41

1 18.07.2019 18:14:59

M

nou

á

rsk á Autobusové

dsk

Kla

nádraží

Polsko

Kameni ce

Tel.: +420 725 761 401

Masarykovo náměst í

ká www.cdsnachod.cz Běloves Husovo náměst í

je

Metu

CDS s.r.o. Náchod, Kladská 286, 547 01 Náchod a sov

Komenského 314, 547 01 Náchod, tel.: 776 637 636 E-mail: info@spravcebudov.cz, www.spravcebudov.cz

k

á

Rai

žs

MY

plár

Za Te

Tepens

www.cdsnachod.cz

my, bytové do ční budovy a polyfunk

Hronov

Bo

Y

Plhovská

Y

Nejlevnejší čerpací stanice prímo v centru Náchoda. Kvalita zaručena.

Červený Kostelec

Pra

M

e SpravujemSVJ

29. 10. 2017 14:49:31 Kladská 286

_na_obed_69x37.indd 1

Komenského 1203, Náchod Otevřeno: Po - Pá 9 - 12, 12:30 - 17 So 9 - 12

www.dohajan.cz +420 608

Což takhle mít doma kousek Moravy?

404 666

Otevřeno pro Vás 91 hodin týdně. Každodenní degustace Po - Ne 8.00 - 21.00 Řezníčkova 353, Náchod

Vstupenky na kulturní akce Náchodska

Pro nákup vína s sebou

on-line na www.kupvstupenku.cz

stále OTEVŘENO! 27


Servis - Přehled přeložených a zrušených kulturních akcí Pro aktuální informace doporučujeme sledovat weby jednotlivých organizátorů. NÁCHOD

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

Všechna únorová a zřejmě i březnová představení v Městském divadle budou přesunuta.

BRATŘI EBENOVÉ 3. 3. 2021

MANUÁL ZRALÉ ŽENY 6. 4. 2021

Halina Pawlowská v Beránku z 5. 4.

KATAPULT 16. 4. 2021 Koncert v Beránku z 3. 4.

ADASH 17. 4. 2021 Koncert v Beránku.

JAKUB SMOLÍK 20. 4. 2021 Koncert v Beránku z 7. 10.

MŮŽEM I S MUŽEM 23. 4. 2021 Komedie v Beránku z 4. 11.

LÁSKA A PÁREČKY 14. 5. 2021 Představení v Beránku z 22. 4.

MLÝNY 31. 5. 2021

Divadlo Sklep v rámci kulturní sezóny Náchodský SWING uvádí.

REVIZOR Termín v jednání

Komedie Městských divadel pražských v rámci kulturní sezóny Náchodský SWING uvádí z 26. 1. 2021.

Koncert z 18. 3.

VELKÉ LÁSKY V MALÉM HOTELU 5. 5. 2021 Představení z 10. 11.

ZRUŠENO

ENIGMATICKÉ VARIACE Představení z 19. 10. HRONOV

TEĎ NE! ANEB… 3. 3. 2021 Představení z 26. 4.

ŠAŠEK A SYN 7. 4. 2021

Představení z 3. 12.

ČARODĚJKY V KUCHYNI 15. 4. 2021 Komedie z 12. 11.

MISS DIETRICH LITUJE 25. 4. 2021 Představení z 1. 11.

NA PLNÝ COOLE 5. 10. 2021

Show Zdeňka Izera z 26. 3. (28. 1.)

4 TENOŘI 7. 12. 2021

Koncert ze 14. 12.

ŠUMAŘ NA STŘEŠE Říjen 2021 Představení z 27. 10.

ZRUŠENO

PRODEJ

Bílinského hnědého uhlí Černého uhlí

Briket REKORD 2“,4“,6“,7“ Briket UNION baleného uhlí a briket Zpracování a prodej palivového dřeva Písků, drtí, kačírků, mulčovací kůry

Vše s dopravou k zákazníkovi a možnosti skládání uhlí pásem.

www.paliva-jelen.cz Objednávky na tel.: 491 471 164 , 724 236 398 , 606 223 635 , 702 059 231 Osobně : Havlíčkova 292 , Nové Město nad Metují 28

DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE Koncert z 29. 11. ČERVENÝ KOSTELEC

TARA FUKI 19. 3. 2021

Koncert z 17. 10.

EDITH A MARLENE 25. 3. 2021 Představení z 21. 11.

S ÚSMĚVEM NEPILOTA 10. 4. 2021 Představení z 25. 4. (18. 10.).

KAREL KAHOVEC A GEORGE & BEATOVENS 24. 4. 2021 Koncert z 18. 4. (31. 10.).

MALÝ PRINC 7. 5. 2021

Představení z 9. 4.

TEĎ MĚ ZABIJ 11. 5. 2021

Představení z 6. 11.

ONDŘEJ HAVELKA & MELODY MAKERS 22. 5. 2021 Koncert z 24. 11.

DASHA QUARTET 2. 6. 2021 Koncert z 19. 11.

CAVEWOMAN 22. 9. 2021

Představení z 15. 10. a 11. 2.

MALINA BROTHERS 8. 10. 2021 Koncert z 26. 2.

KLÍŠTĚ 25. 10. 2021

Představení z 29. 10.

HOUSLE Leden 2022

Představení z 22. 1. 2021.

NOVOMĚSTSKÁ FILHARMONIE V OPEŘE Termín v jednání Koncert z 25. 10.

ZRUŠENO

O ZLATÉ RYBCE Pohádka z 15. 11.


29


Kvíz

ROZHLEDNY

Rozhledny rostou v poslední době nejen v našem kraji jako houby po dešti. Jedna z nich – ta nejnovější - zdobí i obálku aktuálního Swingu. Krásu vyhlídkových míst můžete až do konce února ocenit v anketě Rozhledna roku 2020. 1) Od kterého roku se anketa Rozhledna roku koná? a) Od roku 2009 b) Od roku 2012 c) Od roku 2014 2) a) b) c)

Kdo anketu vyhlašuje? Spolek milovníků rozhleden Klub přátel rozhleden Ministerstvo pro místní rozvoj

3) Jak probíhá hlasování? a) Elektronicky na webu www.kpr.kvalitne.cz b) Elektronicky na webu www.mmr.cz c) Pouze korespondenčně 4) Která rozhledna zvítězila v posledním ročníku ankety? a) Velká Deštná v Orlických horách b) Špulka u Lbosína c) Bukovka u Rapotína 5) Která rozhledna Kladského

pomezí v anketě uspěla? a) žádná b) V roce 2014 získala 2. místo rozhledna Čáp v Adršpašsko­ ‑teplických skalách c) V roce 2015 získala 1. místo rozhledna Na Signálu u Slavíkova 6) Která rozhledna z našeho regionu se účastní aktuálního ročníku ankety? a) Rozhledna Žaltman v Jestřebích horách b) Rozhledna Na větrné hůrce u Vy‑ soké Srbské c) Rozhledna Šibeník u Nového Hrádku 7) Která rozhledna v našem regionu byla otevřena jako poslední? a) Rozhledna Šibeník u Nového Hrádku b) Rozhledna na Feistově kopci v Olešnici v Orlických horách

c) Rozhledna Sendraž 8) Jak poslední otevřená rozhledna vznikla? a) Přestavěním starého komína b) Rekonstrukcí původní rozhledny c) Z tubusu neexistující větrné elektrárny 9) V jaké výšce se nachází její vyhlídková plošina? a) Ve výšce 29 metrů b) Ve výšce 32 metrů c) Ve výšce 39 metrů 10) Rozhledna se nachází na Hřebenovce. Odkud a kam vede? a) Z Libereckého kraje přes Němec‑ ko, Polsko a Královéhradecký, Pardubický a Olomoucký kraj až na Praděd b) Z Wroclawi do Vídně c) Z Regensburgu přes Prahu do Gdaňsku

Správné odpovědi: 1c, 2b, 3a, 4a, 5b, 6a, b, c, 7a, 8c, 9b, 10a inzerce

30

hs

inzerce


1+1

® ILUX RY VAR Á P A O V D OH U JEDN ZA CEN

* Euromonitor, 2016 údaje: Maloobchodní hodnota v kategorii brýlových

31


KDYŽ JE NAKUPOVÁNÍ

radost

vaše e-sho

nákupy

www.doha

p

jan.cz

OBCHOD DOHAJAN WWW.DOHAJAN.CZ 32

telefon: 724 329 768 otevřeno: ÚT - PÁ 9 - 12, 12:30 - 17, SO 9 - 12 Komenského 1203, Náchod

Profile for Náchodský SWING

Náchodský SWING únor 2021  

kulturne spolecensky magazin pro Nachodsko

Náchodský SWING únor 2021  

kulturne spolecensky magazin pro Nachodsko

Advertisement