Nachodsky SWING leden 2023

Page 1

Berthold Bertík Jeitner „Jsem duší otužilec" Prezidentský kvíz NÁCHODSKÝ leden 2023
2 radost KDYŽ JE NAKUPOVÁNÍ
WWW. DOHAJAN .CZ WWW. SKVORECKYCAFE .CZ ULICE KOMENSKÉHO 1203 NÁCHOD
...A POPÍJENÍ KÁVY zazitek

je tu leden a s ním další nový začátek. Máme před sebou 365 nových dnů, 365 nových příle žitostí, 365 nových pokusů, 365 nových šancí. Je čistě jen na nás, jak s nimi naložíme. Můžeme směle pokračovat v tom, co a jakým způsobem jsme dělali dosud, ale také můžeme vykročit do neznáma a vyzkoušet něco úplně nového, ať už se jedná o činnost či změnu duševní nebo fyzic kou.

Jednu fyzickou aktivitu, která mění dokonce i psychiku, a navíc má významné zdravotní be nefity, by vám zcela jistě doporučila i aktuální Osobnost Swingu. Tou je totiž Berthold Jeitner z Nového Města nad Metují, který se už dlouhá léta věnuje otužování. Bertík je členem spolku Metujští tygři, na svém kontě má řadu otužilec kých úspěchů, ale s nemenším nadšením se vě nuje také působení ve Smíšeném pěveckém sbo ru Kácov nebo hře na exotické hudební nástroje. O tom všem si s ním povídal Jiří Švanda a my budeme rádi, když vás rozhovor naláká když ne hned k ledové koupeli, tak třeba k oprášení hudebního nástroje, na který jste hráli v dětství nebo k návštěvě koncertu.

Další změna, a my věříme, že pozitivní, nás letos čeká také na Hradě. V polovině ledna se uskuteční prezidentské volby, a protože je to pro nás důležitá záležitost, věnovali jsme jí první letošní kvíz. Novinkou letošního ročníku Swingu je rub rika Kultovní filmy. V té vám naservírujeme vše, co by nemělo uniknout vašemu zraku. Naopak klasickou rubrikou, která nás provází už celých patnáct let, co Náchodský SWING vychází, je Tip na výlet. Tentokrát vás v něm pozveme jak jinak než do regionálních běžkařských stop, a tak věřme, že zima nebude na sníh skoupá. Oblíbené Toulky historií nabídnou příběhy ponocných a sloupek Jaroslava Špuláka jako vždy zamyšlení. Chybět nemůže ani přehled kulturních akcí od divadelních představení přes koncerty a plesy až po výstavy a performance. Snad se na nich bude me i v letošním roce často potkávat. Těším se na to!

Rok plný štěstí, zdraví a intenzivních zážitků přeje

3 Editorial

Časopis

Název: Náchodský SWING Aktuální číslo: 1/23, vydáno: 2. 1. 2023 Zákl. informace: vydavatel: IČO: 27525937, evidenční číslo: MK ČR E 17869, periodicita: 11 č./rok, náklad: 6 000 ks, grafika: tisk: V&H PRINT Nové Město nad Met.,

web: www.nachodskyswing.cz foto tit. strana: Martin Lokvenc

Redakce Šéfredaktorka: Hana Stoklasová DiS. (hs) Kontakt: +420 777 144 189 Redaktoři: Mgr. Jiří Švanda (jš), Petr Hejčl (ph)

Korektury:

Adresa: Komenského 1203, Náchod Kontakt: +420 777 144 189, stoklasova@nachodskyswing.cz

Obchod Obch. ředitel: Daniel Šafr (dš) Kontakt: +420 777 642 009, safr@nachodskyswing.cz

Nedodané inzeráty jsou majetkem redakce! Za dodané (jinde zpracované inzeráty) nenese redakce ani grafické studio žádnou odpovědnost, a to jak při osvitu, tak v konečném tiskovém provedení (tzn. úplnost inzerátů, správnost textů, grafická úprava a rozlišení, barevnost provedení atd.). Pořadatelé všech zveřejněných akcí si vyhrazují právo na změnu programu! Vydavatel neručí za obsah a věrohodnost inzerce. Redakce a vydavatel se nemusejí ztotožňovat s názorem

4
je stanovena na 18. ledna
Editorial ...................................... 3 Expres .......................................... 5 Osobnost Swingu 8 Kultovní filmy 12 Bez skrupulí .............................. 16 Toulky historií .......................... 18 Tip na výlet ............................... 20 Kultura ..................................... 22 Kina .......................................... 24 Výstavy ...................................... 25 Kvíz 26 Obsah, tiráž Bez skrupulí 16 18 22 Ponocní, ochránci nočního klidu Toulky historií 20 25 26 8 12 Berthold Jeitner Osobnost Swingu Kultura Bratři Bluesovi Kultovní filmy Výstavy Na běžkách Kladským pomezím Tip na výlet Prezidentský kvíz
respondentů. Uzávěrka únorového vydání
2023.

Náchodské autorské seskupení 6 NaChodníku vydalo po třech letech další řadové album, tentokrát s názvem Hodiny bijí půl. Pro nahrávání kapela zvolila renomo vané studio SONO Records a pod dohledem zkušeného Milana Cimfe poskládali NáChodníci na svou čtvrtou desku celkem čtrnáct příběhů. Celá deska je konci pována jako „live studio session“, tedy nahrána byla kompletně naživo, což jí dodává specifickou náladu a originální zvuk. Textařsky opět vévodí verše Milana Poutníka, po jedné písni pak na albu mají i souputníci kapely Pavel Bělobrádek a Miloň Čepelka. Fotky vznik ly v interiérech královéhradecké Bílé věže, fotil Honza Bartoň. Vizuální a výtvarné pojetí je znovu dílem Klá ry Novotné Mičíkové. Deska je k dostání například ve Škvorecký Café v Náchodě nebo prostřednictvím e‑mailu lucie@6nachodniku.cz.

Každou první středu v měsíci po celý tento rok nabízejí volný vstup bezmála dvě desítky muzeí, galerií a hvěz dáren v Královéhradeckém kraji. Pro děti do 10 let a seniory starší 65 let bude platit volný vstup dokonce na všechny dny v měsíci. Vedení Královéhradeckého kraje chce tímto krokem lidem nabídnout v současné nelehké době snazší cestu za zážitky, které krajská mu zea, galerie a hvězdárny nabízí. Kraj si zároveň slibuje i zvýšení návštěvnosti těchto zařízení. Bezplatnou ná vštěvu si můžete užít v bezmála dvou desítkách expozic v našem regionu, nabízejí ji Galerie moderního umění Hradec Králové, Galerie výtvarného umění v Náchodě, GVUN galerie Malá, Hvězdárna v Úpici, Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové, Muzeum východních Čech v Hradci Králové, Muzeum války 1866, Regio nální muzeum a galerie v Jičíně, Muzeum a galerie Or lických hor v Rychnově nad Kněžnou, Památník Karla Plachetky v Rychnově nad Kněžnou, Muzeum krajky Vamberk, Sýpka – muzeum Orlických hor v Rokytnici v Orlických horách, Synagoga – památník Karla Poláč ka v Rychnově nad Kněžnou, Muzeum Náchodska –Broučkův dům, Pevnost Dobrošov, Muzeum v klášteře v Polici nad Metují, Dřevěnka – stará škola v Polici nad Metují, Rodný domek Aloise Jiráska v Hronově, Čap kův mlýn – papírna v Hronově a Muzeum Aloise Jiráska v divadle v Hronově.

Muzeum Náchodska chystá v roce 2023 celou řadu no vinek a akcí. Například v Náchodě se ve výstavní síni můžete na jaře těšit na autorskou výstavu Hany Koblíž kové Šálové z cyklu Náchodské výtvarné jaro a na pod zim na tradiční výstavu z cyklu Náchodský fotografický podzim. Pro děti se připravuje masopustní, velikonoční a vánoční dílna a v květnu hravé muzejní odpoledne. Už tradičně se Muzeum Náchodska zapojí také do akce Mezinárodní den archeologie, který se uskuteční 21. říj na. Od února se budou vždy první středu v měsíci opět konat pravidelné muzejní sedánky. Pokračovat budou rovněž storytellingové workshopy ze série Učíme (se)

5 Expres
inzerce Komenského 314, 547 01 Náchod, tel.: 776 637 636 E-mail: info@spravcebudov.cz, www.spravcebudov.cz Spravujeme bytové domy, SVJ a polyfunkční budovy více na: ŮD H KY LA Kladská 12, Náchod Běloves vstupenky v prodeji od 1. září 10. ročník 15. 7. 2023

příběhy. V Hronově se můžete těšit na besedu o by linkářství a na už tradiční akce, jako jsou Velikonoce a Vánoce v Jiráskově rodném domku. V rámci festivalu Jiráskův Hronov zorganizuje Muzeum Náchodska té matické workshopy. V Čapkově mlýně si návštěvníci budou moct zkusit vyrobit ruční papír a prohlédnout výstavu fotografií Karla Čapka. V Polici nad Metují bude v klášteře zpřístupněna zcela nová expozice, která bude zaměřena na historii Police nad Metují a lidovou zbožnost na Kladském pomezí a Dřevěnka bude hostit například výstavu betlémů.

V sobotu 14. ledna se uskuteční dernisáž výstavy v GVUN Malá vedle Španielovy pasáže v Náchodě. Vý stava s názvem Možná je tento svět peklem jiné planety je výstupem několikatýdenního pobytu umělce Anto nína Brindy v Náchodě. Brinda je český akční umělec a kurátor, který se ve své praxi soustředí na témata spo jená s urbanismem, dopravní infrastrukturou, politic kou geografií i nomádstvím. Přímo pro GVUN Malou vytvořil site‑specific performance a následnou instalaci, která vychází z unikátního genia loci města. V této prá ci se tak vrací ke svým dlouhodobým tématům a for málním postupům – práci ve veřejném prostoru města a dystopické imaginaci. U příležitosti ukončení výstavy se publiku představí akční umělci, kteří se pokusí skrze autorovu instalaci nabídnout nevšední přístupy a snad i různorodé možnosti výkladu instalace a nacházení vztahů k materiálu, který po sobě umělec v Náchodě zanechal. Performance začíná v 17 hodin.

Oblíbené hudební těleso Police Symphony Orchestra odtajnilo své koncertní plány na první polovinu roku 2023. Už v sobotu 14. a v neděli 15. ledna chystají mla dí nadšenci dva Novoroční koncerty v Hradci Králové. Muzikanty a sbor doprovodí v sále Filharmonie Hradec Králové jako host zpěvačka Bára Poláková. V březnu

PSO vyjede do Prahy, kde zahraje v Kongresovém cen tru. Duben odstartují dva premiérové koncerty sboru PSO a cappella, 1. dubna v Polici nad Metují, následující den v Litomyšli. 22. dubna se na koncert můžete vydat do Trutnova a ve sváteční den 8. května do Brna.

A nesmíme zapomenout ani na projekt Vzhůru za snem!, ve kterém nadšenci z Police Symphony Orches tra v rámci loňské benefiční akce SEN slíbili někomu splnit jeho sen. V září vysypali schránky, začali se pro bírat sny ze všech koutů republiky a měli nelehký úkol vybrat jeden ze vzkazů a přání splnit. Nejbližší jim nakonec bylo přání dětí z mateřské školy v Meziměstí, které chtěly „lítat až ke hvězdám“. Firma MycoMedica, která s PSO na projektu spolupracovala, tak do školky pořídila set houpaček a zástupci PSO ho dětem v pro sinci předali.

Bubeník metalových Dymytry Miloš Meier zve na vystoupení své bubenického one‑man show projektu Drumming Syndrome do rodného Hronova. Po deseti letech navíc vydává nový nosič USB flash disk se třemi hodinami Drumming Syndrome videí a třicetistránko vým bookletem s obsáhlou biografií a dobovými foto grafiemi. Toto album s názvem 10th Anniversary Com pilation je i hlavním tématem Drumming Syndrome koncertů 2023, na kterých ho i pokřtí. Miloš představí speciální program rozdělený do dvou částí, ve kterých se můžete těšit na osobitě upravené rockové a metalo vé světové hity, bubenická sóla, filmové soundtracky, unplugged vsuvku i na odklony do dalších hudebních žánrů. Vysoká hráčská technika a zkušenosti z hraní například s Michalem Pavlíčkem, Kamilem Střihavkou, Supergroup.cz, Danielem Landou, BSP nebo Gusem G. a bubnování po celém světě dávají předpovídat výjimeč nému hudebnímu zážitku. Energický koncert se usku teční v sobotu 4. února v Jiráskově divadle.

6
Expres inzerce inzerce
www.dafre.cz / tel. 731 552 514 Krakonošovo náměstí 21, Trutnov
Svatební šaty, které Vám padnou.

LOSA: Akademie Luxfer Open Space

vás zasvěceně provede současným uměním

Program akademie, při níž účastníci společně s hlavní lektorkou Kateřinou Štroblovou a lektorem Filipem Jakšem v pěti lekcích projdou nejzapeklitějšími uměleckými tématy a přístupy, je určena zejména pro pedagogy základních uměleckých a středních škol se zaměřením na výtvarnou výchovu i kulturní dějiny a každého, kdo se chce zorientovat ve světě současného umění.

Součástí LOSA budou prezentace aktuálních souvislostí současného umění napříč všemi kategoriemi, jako jsou videoart, fotografie či malba. První a druhá lekce se zaměří na Akci jako platformu uměleckého vyjádření a také na umění akce v Čechách. Třetí a čtvrtá lekce je na téma Vidění světa prizmatem nových médií zahrnující rovněž české umění a nová média. Pátá lekce se soustředí na Ideu jako determinant. „Kurzy budou obsahovat celodenní aktivity a absolvent získá osvědčení v rámci dalšího vzdělávání. V programu usilujeme mimo jiné o to, aby se v oddělených kurzech v návaznostech porovnávalo současné zahraniční umění s tím českým,“ řekl Roman Rejhold, ředitel LOSA.

Prostor pro současné umění Luxfer Open Space (LOS) sídlící v bývalé Steidlerově kovárně v České Skalici, který žil loni bohatým uměleckým životem zahrnující mnoho výstav a rezidencí českých i zahraničních umělců, má smělé plány i v letošním roce. Už v roce 2018 totiž v České Skalici zahájil Akademii, jejíž součástí jsou kurzy akreditované ministerstvem školství v rámci dalšího vzdělávání pedagogů, v nichž chce po covidové pauze pokračovat i v roce 2023.

Společně proniknout do hlubin, zákoutí, za rohy i pod pokličky současného umění. Zjistit, o čem v současné době přemýšlejí umělci a umělkyně, v čem se shodují, případně rozcházejí a co hýbe uměleckým světem v širším měřítku. To je smyslem Luxfer Open Space Akademie (LOSA), která se od ledna do června uskuteční právě v Luxfer Open Space a organizátoři mají v plánu kurzy, které se v předešlých dvou bězích konaly v náchodském regionu, rozšířit do celého Královéhradeckého kraje.

Tematicky zaměřené kurzy kladou důraz především na pochopení idejí a souvislosti vývoje umění. „Jsme přesvědčeni, že hlubší znalost současné kultury je klíčem k uchopení dnešního světa a nezbytná pro jeho interpretaci žákům a studentům nejen uměleckých oborů,“ vysvětlil ředitel Rejhold. Zároveň poznamenal, že snahou organizátorů je šířit povědomí o aktuálních fenoménech vizuální kultury formou odborných přednášek, diskuzí a komentovaných prohlídek. Pro rok 2023 jsou připraveny tři termínové možnosti kurzů, na které je možné se přihlásit již nyní. Informace o termínech a přihlášky jsou na: www.galerieluxfer.cz

Edukační program pořádaný Luxfer Open Space, z.s. společně pod záštitou Fakulty výtvarných umění VUT v Brně míří na aktuální tendence v umění a jejich historický kontext. Instituce i program kurzů jsou akreditovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v programu pro další vzdělávání pedagogů. Po absolvování kompletního kurzu, který je zdarma, účastníci, jak už bylo zmíněno, obdrží oficiální osvědčení.

7 Komerční prezentace
Text: Hynek Šnajdar, Foto: archiv LOS

Berthold Bertík Jeitner

„Jsem

duší otužilec“

Rodák z České Lípy, od čtrnácti let žijící v Novém Městě nad Metují, je nepřehlédnutelnou osobností. Po městě chodí bos s věčným úsměvem na rtech. Vděčí za to i otužování, kterému se věnuje od roku 2006, přičemž členem oddílu Metujští tygři je od roku 2007. Za své největší životní úspěchy považuje uplavání ledové míle, bezvadnou manželku a čtyři úžasné děti. Od roku 2001 zpívá v novoměstském Smíšeném pěveckém sboru Kácov a věnuje se hraní na etnické a perkusní nástroje.

8 Text: Jiří Švanda, Hana Stoklasová, foto archiv Bertholda Jeitnera
Osobnost Swingu

Jak jsi přišel ke svému neobvykle znějícímu jménu?

Můj dědeček byl Němec se stejným jménem. Bohužel zahynul ve druhé světové válce, byla to těžká doba.

Jak a kdy ses dostal ze severních Čech do nového města nad metují? Studoval jsem zdejší střední školu, tenkrát ještě sídlila v novoměstském klášteře, a už jsem v tomto krásném městě zůstal.

chodil ses koupat do studeného rybníka už v dětství, nebo otužování přišlo až s věkem? O počátky mého otužování se asi zasloužila už moje maminka, když mě sprchovala studenou vodou, aby prý „zchladila můj temperament“. (smích)

Jak probíhal tvůj první otužilecký ponor? A co nebo kdo tě k němu přiměl? nebo to byl tvůj vlastní nápad?

Jsem duší otužilec, to zajisté ano, ale mám rád i teplo. Tudíž třeba chodím také do sauny. Právě tam mě v roce 2006 mí dobří přátelé Hanka a Martin Černí lákali k otužování. Otužilecké tréninky měli vždy ve středu večer a já byl tehdy zaměstnán jako správce sokolovny. Vzhledem k tomu, že jsem tehdy měl pracovní povinnosti kvůli tanečním až do půli prosince, dostal jsem se poprvé do vody právě až 15. prosince. Voda měla tenkrát jeden a půl stupně, ale já přesto uplaval asi padesát metrů a s otužováním už jsem nepřestal.

co tě motivuje vlézt několikrát týdně do studené vody, ať je na teploměru jakákoliv hodnota? Býval jsem často nemocný nebo jen nachlazený, ale od té doby, co se otužuji, mám sotva jednou do roka třídenní rýmu nebo lehký kašílek. A že chodím několikrát týdně? Aby bylo otužování účinné, zdraví prospěšné a taky snesitelné, je potřeba se nořit do ledové vody právě dvakrát až třikrát za tý ­

den. Pak je otužování ten nejlepší prostředek k posilování imunitního systému a obranyschopnosti organismu.

dobře, ale koupel ve studené vodě v zimě asi není pro každého, nemyslíš?

To je téma na delší povídání. Tak alespoň ve zkratce. Pro žádného člověka jako teplokrevného tvora není přirozené vlézt do ledové vody. V okamžiku, kdy se vnoříte do ledové nebo jen do studené vody, naše tělo reaguje způsobem „Pozor, tady jde o život, je nutné udělat vše pro záchranu života!“ A v tu chvíli tělo ochrání všechny nejdůležitější orgány teplou krví, aby zabránilo poškození. Aktivuje obranné mechanismy a imunitní systém těla proti tomuto „útoku“. Právě tím se nejlépe posiluje zdraví organismu. chápu. takže vydržet trochu nepohodlí se ze zdravotního hlediska vyplatí. Před lety ses mi svěřil, že to ale přispělo také k tomu, že myslíš víc pozitivně. Je tomu stále tak? Určitě. Nejeden otužilec potvrdí, že otužování je výborný prostředek na odbourávání stresu. Navíc když jste ve vodě, která má nula stupňů, zapomenete skutečně na hodně věcí. (smích)

9

co jsou nejčastější chyby, které pozoruješ v otužování nováčků?

Největší chybou je začít se otužovat sám. Otužování má pochopitelně jako všechno svá pravidla, doporučení a omezení, která je dobré konzultovat a provozovat alespoň pro začátek s někým zkušeným.

třeba zrovna s tebou. Bereš s sebou do vody nováčky? nebo s tebou míří přímo do otužileckého spolku metujští tygři?

Vždy je to nováček, když jde poprvé do studené vody. (smích) Do otužileckého klubu Metujští tygři oficiálně přihlašujeme až po nějaké době, kdy se především prověří, že u otužování člověk opravdu zůstane. Ne každý u toho totiž vydrží, pokaždé vlastně jde i o překonání sebe sama. co považuješ za největší milníky své otužilecké kariéry?

Uplavání ledové míle. Jde o největší otužileckou metu v zimním plavání. Podařilo se mi ji dosáhnout 12. března 2016 na rybníku Brodský u Červeného Kostelce. Voda měla tehdy 4,33 °C. Uplaval jsem 1610 metrů za 36 minut. Nejtěžší zimní plavání jsem ale zažil v polských Katowicích. Tam jsem si dal dvakrát jeden kilometr ve vodě o teplotě 0,6 °C.

co ti kromě zdravotních benefitů otužování přináší?

Radost. Když vylezu z vody, vnímám to jako nějaký neskutečný restart organismu. A jak už jsem zmiňoval, otužování má opravdu vynikající účinky na zlepšení nálady.

nesmíme opomenout zmínit, že jsi také členem smíšeného pěveckého sboru kácov. kdo objevil tvůj talent?

Byl jsem osloven členy sboru, tak jsem začal zpívat. Baví mě to, děláme posluchačům radost a jsme také skvělá parta.

máte už plány pro letošní sezónu? můžeš čtenáře swingu pozvat na koncerty? Máme krásné plány a chystáme nové, nádherné skladby. Náš hlavní koncert proběhne v novoměstské sokolovně 28. května v rámci Smetanovského hudebního festivalu. A kdyby se někdo chystal na Šumavu, tak nás o prvním červnovém víkendu může slyšet na hudebním Festivalu duchovní hudby Šumava­Bayerischer Wald.

stalo se ti někdy, že sis musel vybrat mezi účastí na akci metujských tygrů a  kácova? A pokud ne – co má u tebe vyšší prioritu? Vždy to vyšlo tak, že jsem nikde nechyběl. Prioritu bych ale určoval podle důležitosti akce. Nechtěl bych chybět na hlavních koncertech Kácova nebo otužileckých závodech pořádaných naším oddílem Metujští tygři.

doprovázel jsi dětský sbor terénní berušky na bubínek. hraješ i na didgeridoo. ovládáš i nějaký další (ne)tradiční hudební nástroj?

Ano, doprovázel jsem rytmicky pěvecký sbor Terénní berušky několik let na djembe (bubínek ze západní Afriky – pozn. autora) a cajón (perkusivní nástroj z latinské Ameriky ve tvaru kvádru připomínající bedýnku – pozn. autora) a doufám, že budu moci i nadále. Je krásné podporovat muzikální cítění dětí a vidět před sebou talenty s nadějnou budoucností. Občas si také pro radost zahraji na didgeridoo (dechový hudební nástroj australských domorodců – pozn. autora), ale nejsem nějaký virtuóz. Poslední dva roky mě jako samouka baví hrát na kytaru.

Znám tě jako věčně usměvavého. Je něco, co tě opravdu dokáže vytočit?

10

No ne něco, ale někdo. V září jsem se oženil. (smích)

V novém městě nad metují i v okolí jsi poměrně známou postavou. dokonce jsi ztvárněn v originálním měšťanském betlému Jarmily haldové, který se nachází v novoměstském muzeu. Jak k tomu došlo a jaký z toho máš pocit?

To musí posoudit občané Nového Města nad Metují, jestli jsem tu známou postavou. Já jen mám prostě lidičky rád. A má postavička v Měšťanském betlému? Moje milovaná žena mě nechala vyřezat „jako živého“ do tohoto betlému. A pochopitelně mi tím udělala velkou radost.

Jaká je tvá profese?

Nejdéle jsem pracoval jako „sokolník“, tedy správce v novoměstské sokolovně. V současné době působím už osmým rokem na postu školníka Základní školy Malecí v Novém Městě nad Metují a musím říct, že rád. dal sis nějaké novoroční předsevzetí? Budu se snažit udělat vše pro to, aby mě měli lidi rádi. V letošním roce chci také uplavat svou druhou ledovou míli a uběhnout půlmaraton.

díky za rozhovor, Bertíku, a ať se ti vše podaří tak, jak sis naplánoval.

11

Bratři Bluesovi

Jake a Elwood vyrazili zachránit sirotčinec, ve kterém vyrůstali. Na své straně mají Boha i soulovou hudbu.

Lednovým článkem o dvojici novo dobých spasitelů zahajujeme novou rubriku s názvem Kultovní filmy. Představíme v ní snímky, které ve své době občas zaznamenaly chladné kritické či divácké přijetí, ale později si je oblíbila oddaná a stále rostoucí fanouškovská základna.

Když v roce 1975 uvedla americká stanice NBC nový pořad s názvem Saturday Night Live, nemohla tušit, že jejich počin změní žánr komedie na další půlstoletí. První díl, vysílaný 11. října 1975, moderoval legendární stand‑up komik George Carlin. Pořad byl pojat jako moderní varietní show, v níž se střídaly monology moderá torů, kteří se zapojovali i do hraných scének satirizující dobové fenomény. Součástí byla rovněž hudební vystou pení známých kapel a zpěváků. Mezi

legendární komiky, kteří se proslavili účinkováním v Saturday Night Live, patřili například Bill Murray, Eddie Murphy, Tom Hanks, Adam Sandler, Will Ferrell, Amy Poehler, Kristen Wiig a mnoho dalších.

Dan Aykroyd tvořil v roce 1977 ko mickou dvojici se Stevem Martinem. V celkem šesti skečích si zahráli československé emigranty Yortuka a Georga Festrunkovy, kteří se mar ně snaží pochopit sociální normy americké společnosti a nevhodnými způsoby se pokouší získat pozornost dívek.

Daleko úspěšnější byla společná vy stoupení Dana Aykroyda a Johna Belushiho v podobě bratrů Blueso vých. Ve vysílání se Jake (Belushi) a Elwood (Aykroyd) objevili poprvé

22. dubna 1978. Jejich vzhled i vystu pování okamžitě upoutaly. Jak Dan Aykroyd později potvrdil, hlavní in spirací mu byla soulová dvojice Sam a Dave, fedora Johna Lee Hookera a černé obleky s kravatou a košilí byly v podstatě uniformou většiny profe sionálních jazzmanů od třicátých do padesátých let minulého století.

Jake se ujal funkce zpěváka, Elwood mu přizvukoval za pomoci harmo niky i vlastního hlasu a za zády měli početnou kapelu tvořenou kytarami, basou, bicími, klavírem i dechovými nástroji. Mezi členy se objevovali stu dioví i koncertní hráči, kteří měli se soulovou hudbou bohaté zkušenosti. Zásluhou toho byly vtipné dialogové výměny mezi oběma bratry doplněné skvělými hudebními čísly. Nepřekva pí, že pár měsíců nato vyšlo album

12
Kultovní filmy
Jiří Švanda, foto: Universal Pictures
Text:

Briefcase Full of Blues, ve kterém Aykroyd a Belushi se svou kapelou nahráli cover verze takových veliká nů, jakými byli Otis Redding, Big Joe Turner nebo už zmíněná dvojice Sam a Dave.

Když poté Blues Brothers vystoupili jako předkapela legendárních Grate ful Dead, bylo všem jasné, že komic ká dvojka přerostla televizní obrazov ku a je jen otázkou času, kdy dobude i filmové plátno.

NeMůžOu Nás chytit –jsMe NA Misi Od BOhA Zatímco Dan Aykroyd potichu sepi soval velmi košatý scénář, jeho parťák John Belushi exceloval ve filmu Zvěřinec časopisu National Lampoon (1978), který si i navzdory skvělému obsazení ukradl pro sebe.

Mezi filmovými studii se odehrála bitva o možnost přivést do kin Bra try Bluesovy. Vyhrálo Universal Stu dios, které pochopitelně doufalo, že diváci budou chtít živelného komika a hvězdu Saturday Night Live vidět co nejdřív v dalším filmu. Nechtěli ponechat nic náhodě, a proto byl pro jekt svěřen Johnu Landisovi, režiséru Zvěřince. Ten převedl scénář do zfil movatelné podoby a natáčení mohlo v létě 1979 začít. Děj nás nejprve za vádí k budově vězení, kde Elwood vy zvedává svého bratra Jakea. Nasedají do upraveného policejního auta pod názvem Bluesmobile, se kterým hra vě přelétnou most a v průběhu filmu s ním absolvují několik honiček. Na jejich cestě za záchranu katolického sirotčince, kde vyrůstali, musí zdolat hned několik překážek.

Peníze chtějí Jake a Elwood získat z turné své dlouho nečinné R & B kapely. Když se jim konečně podaří sehnat všechny členy, musí si poradit s náročným publikem, neonacisty, policií i podezřelou ženou, která se vytrvale snaží je zabít a navíc po dezřele připomíná princeznu Leiu z Hvězdných válek. Přesto Jake nadá le přesvědčuje Elwooda, že záchrana sirotčince je misí od Boha, a tudíž je nemůže nic zastavit.

Z výše uvedeného vyplývá, že film je směsicí grotesky, muzikálu, akčního filmu a road movie, v jehož čele stojí dva chlápci, co jen velmi neradi od kládají fedoru a černé brýle. Status kultu a respekt si Bratři Bluesové zaslouženě vydobyli svou stylovostí. Jejich mise totiž kromě touhy za chránit místo, kde vyrůstali, má ještě jeden účel. Film vzdává hold R & B, a to nejen hudebními čísly, ale rovněž účastí několika velikánů tohoto žán ru. V menších rolích se zde objevují „kmotr soulu“ James Brown, „géni us“ Ray Charles, „královna soulu“ Aretha Franklin, bluesový kytarista John Lee Hooker a varietní zpěvák Cab Calloway se svým legendárním hitem „Minnie the Moocher“. Po zorný divák postřehne i módní ikonu Twiggy, režiséra Stevena Spielberga a herce Johna Candyho, Paula Reu bense a Franka Oze. S Bratry Blue sovými prostě chtěl mít společnou scénu téměř každý.

Stejné nadšení prokázali i diváci v ki nech, kteří pomohli snímku vydělat čtyřnásobek jeho rozpočtu. Dan

Aykroyd poté rozjel kariéru herce a scenáristy. Autorsky se podílel na Krotitelích duchů I a  II (1984 / 1989) nebo filmu Špioni jako my (1985). Jako herec zazářil ve snímcích Záměna (1983) s Eddiem Murphym, Řidič slečny Daisy (1989) s Morganem Fre emanem nebo Slídilové (1992) s Ro bertem Redfordem.

John Belushi natočil po Bratrech Bluesových už pouze komedie Sousedi a  Propastný rozdíl (obě 1981). Jeho slibně rozjetou hereckou karié ru ukončilo předávkování kombinací kokainu a heroinu 5. března 1982. Poslední lidé, kteří ho zastihli jen pár hodin před jeho smrtí, byli herci Ro bin Williams a Robert De Niro. Fil mový svět přišel o originálního komi ka s pěveckým talentem a zdánlivým bručounstvím, které se ve správný okamžik měnilo v dobrotu. Zůstaly ale minimálně dvě komedie, které by si neměl žádný fanoušek žánru ujít, a to Zvěřinec časopisu National Lampoon a  Bratři Bluesovi. Přejeme hod ně zábavy při jejich sledování a na viděnou za měsíc u další „kultovky“.

13
inzerce TEPELNÁ ČERPADLA KOTLE KOTLÍKOVÉ DOTACE TOPENÍ, VODA, PLYN, ELEKTRO ATM PROFI s.r.o. Slatina nad Úpou 241 549 47 Slatina nad Úpou 775 226 334 bures@atmprofi.cz www.atmprofi.cz

NAKUPOVÁNÍ radost

po novém roce

PÁNSKÝ TUHÝ ŠAMPON

Zapomeňte na plastové lahve a rozmazlete se tuhým šamponem v retro plechové krabičce. Mýdlo promněte ve dlaních a naneste do vlasů, které posílí a zkrotí ostropestřecový olej a pšeničný protein. Charismatická vůně černého pepře a ostropestřce je skotskou pánskou klasikou.

ZIMA V NOVÉM POVLEČ ENÍ

Dokonalé spojení barev v elegantním vzoru přináší bavlněné povlečení Wilson. Výsledný károvaný motiv tvořený jemnými proužky kombinuje rozmanitou škálu tónů pistáciově zelené, modré a antracitové. Vzor jako stvořený pro muže, který ocení každá praktická žena. Povlak na polštář i přikrývku je z obou stran stejný a povlečení je opatřeno komfortním zipem.

DOP Ř EJTE SI RELAX

Voňavé soli do koupele české rmy Almara Soap jsou vyráběny z čistých a vysoce kvalitních surovin. Receptury včetně přidaných olejů, esencí a bylinek jsou do detailu promyšlené a soli navíc balené ve znovupoužitelných skleničkách. V nabídce máme různé druhy a také mýdla a scruby stejné značky.

telefon: 724 329 768 otevřeno: ÚT - PÁ 9 - 12, 12:30 - 17, SO 9 - 12 Komenského 1203, Náchod

14
JE
KDYŽ
e-shop www.Dohajan.cz smožnostíosobního odběru
OBCHOD DOHAJAN WWW.DOHAJAN.CZ Lednová OTEVÍRAČKA
` `

KODAŇ NEBO GDA Ň SK?

Rozkošné keramické domečky mnoha barev a tvarů vám zpříjemní nejen lednové večery. Okénka můžete rozsvítit díky svíčce nebo LED osvětlení a pak už si jen užívat zářící poetiku.

KÁVY zazitek

VO Ň AVÝ LEDEN

WoodWick je značka amerických vonných svíček, které jsou charakteristické dřevěnými knoty, vydávajícími jemný zvuk praskání. Mají výraznou svítivost a schopnost vytvořit voskové jezírko mnohem rychleji než klasické bavlněné knoty. Hladká směs prémiového parafínu a sojového vosku, intenzívně nasycená esenciálními vonnými oleji v prvotřídním foukaném skle zajistí nejen příjemné provonění vašeho domova, ale také tu správnou hygge atmosféru.

SLEVY, SLEVY, SLEVY

Protože musíme připravit v našem obchůdku místo pro jarní novinky, chystáme pro vás v lednu nebo do vyprodání zásob slevy na vybrané zboží až do výše 50%.

15 ...A POPÍJENÍ
telefon: 775 552 828 otevřeno: ÚT - PÁ 9 - 19, SO 9 - 12 Komenského 1203, Náchod ŠKVORECKÝ CAFÉ WWW.SKVORECKYCAFE.CZ Lednová OTEVÍRAČKA
GASTROMAPA LUKÁŠE HEJLÍKA
Doporu
čuje PRODEJ VÍN Z VINAŘSTVÍ MARADA A HERZÁNOVI

Nemuset chtít brát věci zpět

Domnívám se, že to zažil každý z nás. Stala se nám věc, která byla nešťastná či nepříjemná, a první, co nás napad lo, bylo rychle vymyslet, jak by se dala vzít zpět, jak by se dal vrátit čas, jak by se ta věc dala odestát. Ačkoli jsme tomu nápadu v ten moment věnova li spoustu času i myšlenek, nebylo to možné. Tyhle věci prostě nejdou, ale spoň ne v normálním světě. Vrátit čas neumíme.

Někdy se jedná o pouhou maličkost. Před pár dny, když bylo na ulici ná ledí, jsem se přes až dojemnou snahu na kluzkém chodníku neuklouznout, přece jen poroučel celým tělem na

zem. Žuchlo to parádně. Nejméně ze všeho mi vadilo, že kolem byla řada svědků. Trochu více jsem byl rozladě ný z toho, že dva z lidí, kteří se vypra vili pomoci mi na nohy, uklouzli na tom nemilém terénu také, díky bohu bez následků. Nejvíce ze všeho jsem ale byl smutný z toho, že těch pár oka mžiků, kdy jsem nechtěně našlápl na hranu obuvi, smekl se a poroučel se k zemi, nešlo vzít zpět. Kdyby to šlo, nemusel jsem v násle dujících minutách neustále zkoumat, jestli nějaká má kost přece jenom při dopadu nepraskla, jestli jsem si nepo chroumal nějaký jiný důležitý orgán,

anebo jestli to kulhání, kterému jsem byl bezprostředně po pádu vystaven, přejde. V noci jsem nemohl spát na jednom boku, a ta obraženina byla nepříjemná ještě několik dnů poté. Jak jsem uvedl výše, tenhle případ je maličkost, v podstatě je legrační. Kdy bych ostatně měl být spravedlivý, asi měsíc před tím pádem jsem se cestou chodbou, na dlažkách, jejichž povrch je nebezpečný, je‑li politý vodou, smekl také. Kupodivu se mi při pádu jaksi samovolně zvedly nohy vzhůru, a tak jsem dopadl měkce na zadní část těla, dokonce tak měkce, že jsem nic necítil. Prostě to vůbec nebolelo.

16
Bez skrupulí

Tenkrát jsem si řekl, že bych chtěl takhle padat pokaždé. Dokonce jsem si to přál. Vyslyšen jsem nebyl. Ovšem když jsem pár týdnů poté sle těl a pocítil bolest, pořád to ještě nebylo nic proti tomu, když si člověk při pádu na zem třeba něco zlomí. Má kolegyně z práce si šla zablbnout se svým malým sy nem kamsi do nákupního centra. Po nečekaně bujarém výskoku, kterého se v jednu chvíli dopustila, dopadla tak nešťastně, že si poranila achillovku a musela ihned na ope raci. Chirurg sice nohu zachránil, ale řez, který po jeho in vazivním zásahu na noze zůstal, se ne a ne hojit. A tak má milá kolegyně pět týdnů po operaci jizvu jako novou. Vyčenichala, že v našem zdravotním systému dokonce exi stuje jakési centrum pro hojení ran, kam se vypravila a kde se jí ujali se slovy, že tahle zranění jsou zrádná a rány se pěkných pár týdnů opravdu nemusí hojit. A tato kolegyně, když mi o své nehodě vyprávěla, se v jednu chvíli zarazila a pronesla: „Kdyby to tak šlo vzít zpátky…“ Existuje přitom ještě mnohem horší varianta, při které si zainteresovaní také obvykle přejí, aby bylo možné vrá tit čas. Před půl rokem byl můj mladý kamarád napaden bezdomovcem. Bezdůvodně, nejprve verbálně a potom pěstmi. Když utržil třetí ránu, sáhl do kapsy, kde měl ka pesní nůž, jenž nosil kvůli tomu, aby si mohl tu odříznout ze stromku větvičku, tu zase něco vyřezat do kůry, neboť práci se dřevem dlouhodobě miloval. V ten moment ale jeho nůž přestal být spojencem jeho uměleckého nadání a stal se zbraní. Agresivního bezdomovce upozornil, že je ozbrojen, a po kud se nezklidní, nůž použije. V tom muži to pohříchu vyvolalo ještě větší zlost, která, jak se později ukázalo, byla živena i požitím návykových látek. Kamarád tedy v sebe obraně vyndal nůž a bodl. Do boku. Bezdomovec se se sunul k zemi, kamarád povolal rychle záchranku, a když přijela policie, bylo mu sděleno obvinění z napadení. Napl něno bude prý tehdy, rozhodne‑li se bezdomovec podat na něj podnět ke stíhání. A tak kamarád čeká. Půl roku s ním není řeč, půl roku se pořádně neusmál a pořád chodí nervózně ke své domovní schránce a vyhlíží, zda se v ní objeví obsílka od soudu, pří padně od policie, aby byla celá věc došetřena. Větu o tom, jak rád by vzal ten okamžik zpátky, a jak rád by vzal zpátky třeba i rozhodnutí jít na místo, kde pak k incidentu došlo, vyslovuje pravidelně.

Vstupujeme do roku 2023 a přejeme si, aby bylo lépe než v roce loňském a letech předešlých. Přeju si to také. Kromě zdraví si vám ale dovoluji ještě popřát, abyste se nikdy ne dostali do situace, kdy budete smutně říkat, že byste nějaký okamžik chtěli vzít zpět. Ať vám intuice dobře poradí, do jakých zápletek se vměstnat, ať vás dobře vede pud sebezá chovy. Mnohé věci, které se staly, totiž, jak již bylo řečeno na začátku těchto řádků, nelze vzít zpět. A tak je lepší těm tragickým a nešťastným předcházet.

17
inzerce

Ponocní: o chránci nočního klidu

Ponocní byli ochránci nočního klidu, ozbrojení strážci dohlížející na pořádek a bezpečnost ve vsích a městech, jejichž tradice sahala hluboko do středověku. Byli typickými postavami, s nimiž jsme se mohli setkat ještě ve 20. století, jejich činnost však povětšinou v období první republiky zanikla.

Patronem ponocných byl sv. Petr z Alkantary, jehož svátek se slaví 19. října. Byl známý svým odříkavým životem. Spával nejvýše půldruhé hodiny denně, a to buď ve stoje nebo vkleče. Jeho klášterní cela byla totiž tak malá, že si v ní nemohl lehnout.

Kromě ponocných hlídali ve městech i hlásní. Hlásného bychom mohli spatřit většinou na kostelní nebo hradní věži, odkud měl ohlašovat vpád nepřátel, vypuknutí ohně a podobné události. Často vykonával také povolání zvoníka. Hlavní stráž -

ní funkce hlásných zůstávala po staletí nezměněna, přesto se v pozdějším období projevovala ve výkonu jejich povolání druhá a podstatná funkce – pěvecká a hudební. Hlásný vytruboval vždy každou celou hodinu, ve dne i v noci.

18
Toulky historií Text: Richard Švanda

Jestliže hlásní sloužili k ochraně měst, větší obce a vsi měli svého ponocného. A zatímco ve městech se jednalo o profesionály, na vesnicích vykonávali strážní funkce především sousedé, kteří se postupně střídali. Podobně jako hlásný spojoval také ponocný ve své osobě funkci strážní a pěvecko­ hudebnickou. K jeho typickým atributům patřila lucerna a halapartna. Zbraň samotná však nebyla jedinou podmínkou, s níž ponocný vystupoval jako autorita. Tou druhou byla hlavně jeho fyzická kondice. Proto se ponocní často rekrutovali z řad vysloužilých vojáků, kteří museli být natolik zdatní, aby se dokázali vypořádat s narušiteli nočního klidu. Na rozdíl od hlásného, který dohlížel na klid ve městě z výšky, musel ponocný vykonávat obhlídku pěšky. František Jan Vavák, milčický rychtář a písmák, popsal ve svých pamětech z roku 1780 povinnosti ponocného tak, že musel „jednou za noc kolem ves okolo stodol a zahrad obejíti… každou hodinu na pěti místech troubiti…“ Ve farní kronice Rtyně v Podkrkonoší se však dozvídáme, že ponocný vždy uhlídat klid a pořádek schopen nebyl. Roku 1891 si totiž zdejší farář

posteskl a zaznamenal: „V naší obci není člověk jist si životem ani jměním. Obec jest nesmírně rozsáhlá, není u nás strážníka, není řádného ponocného. Jeden jest, ale je již starý, chromý a jinak nemocný muž, dostává tu službu, aby ho obec nemusila zadarmo živiti.“

Jenže ani pro ponocného nebyla služba jednoduchá. Vždyť musel chodit celou noc po vesnici, která si v klidu spala a ve dne, kdy všichni ostatní byli vzhůru, dospával čas věnovaný službě. Není proto divu, že častokrát některý z nich žehral na své povolání, například slovy: „Já mám se hůř než pes, musím hlídat ves: pes do slámy někde vleze, zaspí zloděje, když leze a já se svou holí hájím stodoly. Jiný dobře spí, v lůžku si hoví, já vystojím mnohou bázeň, chodím v noci jako blázen, mráz, sníh, déšť, zima, jest má peřina.“ Nedivme se proto, že se mezi některými ponocnými vyskytla cháska lenivá a nedbalá, kterou městská vrchnost musela trestat a za jinou vyměnit. Tak se stalo například v Kutné Hoře. Lidé si stěžovali, že místní ponocní chodí do služby opilí. Jeden z pověžních si truňk na věž dopravoval tak, že byl

domluvený s šenkýřkou, když na dům kamenem hodil, aby mu piva dala. Konvici vytahoval nahoru po provaze. Když jednou marně hodil podvakrát kamínek na dům šenkýřky a když potřetí se pokoušel, slétla břidlicová taška ze střechy na hlavu zdejšího hrobníka, který se právě vracel z posvícení.

Na Nový rok měli ponocní právo obcházet dům od domu a zpívat zde koledu, za kterou měli obdržet nějaký dar. Někde ponocní své novoroční blahopřání vyjadřovali ve verších: „Sotva při ponocování našem již jsme se vespolek zaradovali, že Nový rok se nám blíží, dobré ‑li nese ten rok nám, ví Dárce všeho dobra sám. Nuž, i my, jichž povoláním mařit zhoubných neštěstí, přicházíme s vřelým přáním, by Vás Bůh dobrotivý ráčil v dobrém mocnou ochranou, ode všeho zlého chránit.“

Dnes se již povolání ponocného řadí k zaniklým profesím. V některých městech se sice s nimi setkat můžeme (například v Domažlicích), avšak jejich pochůzky a zpěv jsou už jen turistickou atrakcí. Ponocný bude letos v létě chodit opět také ve Rtyni v Podkrkonoší.

19 inzerce inzerce

Na běžkách kladským pomezím Na běžkách kladským pomezím

Protáhnout svaly, vyčistit přeplněnou hlavu a nechat se pohltit nekonečnými lesy a bělost ným sněhem. Takový je cíl dnešního běžkařského výletu, který při nedostatku sněhu hravě zvládnete pěšky.

Severovýchod Kladského pomezí je doslova protkán běžkařskými tratěmi. Jedna z běžkařských spe cialitek měří 15,3 km a patří mezi jeden z nejdelších úseků. Vede z Bohdašína v Červeném Kostelci až na běžeckou trať pod Petříko vicemi. My vám dnes doporučíme o něco kratší trasy, což jim neubí rá na půvabu. Naopak! Sami jsme si je oblíbili. Vždy na vás čeká teplá útulna s výborným občerst vením a nádherná krajina.

Z Od O l O vA NA j estře B í BO udu Na Odolov se dostanete linkovým autobusem, který vyjíždí z Úpice nebo Suchovršic a přímou lin kou bez přestupů vás zaveze až na Odolov. Po cestě můžete přistou pit také v Batňovicích a Velkých i Malých Svatoňovicích. Běžkař ská trať začíná právě na Odolově, po levé straně při výstupu z auto busu. Trasa měří okolo 6 kilomet rů a po celou dobu vás čeká mírné

stoupání. Už po několika metrech narazíte na první bunkry, které vás budou provázet po celou dobu výletu. Všechny objekty společně tvoří Památník československého opevnění Pod Kolčarkou.

Za zatáčkou pak projedete těsně kolem odolovské věznice. To je na delší čas poslední známka civili zace. Jakmile věznici necháte za zády, otevírá se vám tichá zimní příroda. Po cestě minete bunkr

20 Tip na výlet
Text: Tereza Hladíková, foto: Ctibor Košťál

Pod Kolčarkou, který má původ ní podobu i vybavení z roku 1938. Zároveň představuje pomyslnou bránu do CHKO Broumovsko, která vznikla už v roce 1991. Po několika skluzech vás mile pře kvapí dřevěný přístřešek Kolčar ka, kde si můžete naplánovat prv ní zastavení a vychutnat svačinku, kterou jste si vzali s sebou. Na dal ší přístřešek Bílý kůl narazíte po zhruba 1 kilometru. U Bílého kůlu si můžete třeba i opéct vuřty. Bílý kůl je zároveň odbočkou na roz hlednu Žaltman, která se od roku 2020 pyšní novou podobou. To je poslední zastávka, než se opět po noříte do tiché přírody. Zhruba po 2 kilometrech před sebou spatříte první chalupy a náš cíl Jestřebí boudu.

Na Řehačce vám od pátečního od poledne až do neděle naservírují výborné občerstvení od točeného piva přes hřejivou polévku, třeba gulášovku, až po domácí koláč. Domácké prostředí a tradiční ar chitektura vám připomenou, že nejste jen na běžkách, ale ocitli jste se v samém srdci Jestřebích hor se vším, co k tomu patří. Ces tou zpátky si pak užijete svištění po upravené trase, kdy vás stálé klesání dovede zpátky k autobusu. Poslední autobus pak jede v 18.45 a odveze vás zpátky do Úpice.

dOBROŠO vs K ý OKRuh s výhlede M NA R OZKOŠ

Další naše oblíbená trasa je Dob rošovský okruh, který měří ne celé 4 kilometry. Pokud přijedete autem, doporučujeme vám ho zaparkovat u Jiráskovy chaty. Po kud dáváte přednost hromadné dopravě, na Dobrošov dojedete přímou linkou z Náchoda. Au tobus na Dobrošov jezdí každou hodinu. V srdci Dobrošova, sever ně od autobusové zastávky, vám doporučujeme krátké spočinutí u kaple sv. Antonína Paduánské ho. V jejím okolí stojí také socha sv. Jana Nepomuckého a kamenná zvonička. V případě, že vyrazíte

rovnou na běžky, kapli se sochou a zvoničkou uvidíte pouze z po vzdálí, když kolem prosvištíte na běžkách.

Trasa začíná i končí na Jiráskově chatě, kterou Klub českých turis tů považuje za svou osobní perlu. Postavil ji už v roce 1895 jako prv ní českou útulnu a od té doby zís kala několik dalších úprav. Na ob čerstvení si pochutnáte od pátku do neděle, pokaždé od 11 hodin dopoledne až do 18. hodiny odpo lední. Zajímavostí je, že z pohodlí chaty dohlédnete daleko do kra je: na Krkonoše i východočeské moře, přehradní nádrž Rozkoš.

Jakmile opustíte Jiráskovu cha tu a sklouznete se po trase vlevo, už po 500 metrech vás čeká bý valá pozorovatelna civilní obrany a vysílač Dobrošov. Po 1,4 kilo metrech uvidíte pěchotní srub Můstek, který je nejvýše posazený ze všech v okolí. Jeho poloha byla kdysi výhodná při navádění střel. Dnes si Můstek prohlédnete bě

hem prohlídky dělostřelecké tvrzi Dobrošov, ke které pomalu míří te. Výstavba Dobrošova začala už v roce 1937, ale nikdy nebyla do končena. Kvůli Mnichovské doho dě z roku 1938 došlo k přerušení stavby, a tak z původní zástavby téměř polovina nikdy nespatřila světlo světa. Dokončily se pou ze tři objekty: pěchotní sruby Můstek a Jestřáb a dělostřelecký srub Zelený. Po předání celého objektu Německu došlo k zasy pání vstupních šachet nedostavě ných objektů. Během okupace se také poničilo několik objektů při zkouškách německých zbraní. Do dnes v železobetonovém zdivu na jdete zavrtanou střelu. Historická éra Dobrošova skončila po válce, turisté začali pevnost navštěvovat už v roce 1969. Zajímavostí je, že v roce 1979 pevnost sloužila jako dějiště maďarského filmu Pevnost.

Více detailů o běžkařských trasách najdete na stránkách www.ski. kladskepomezi.cz

21
inzerce BAZÉNY www.bazenymachov.cz plastové • nerezové • keramické • fóliové ZASTŘEŠENÍ BAZÉNŮ KOUPACÍ SUDY PLASTOVÉ NÁDRŽE PLASTOVÉ SKLEPY SHOZY PRÁDLA

NÁCHOD

ROZtANČeNý BeRáNeK

7. 1. sobota 20 hod. Na plese v Městském divadle zahraje kapela Geny. luceRNA

12. 1. čtvrtek 18 hod. Loutkové představení v sokolovně. KAŠPáReK

A ČAROdĚjNice

14. 1. sobota 15 hod. Loutková pohádka bude k vidění v sokolovně desKOvKy

16. 1. pondělí 16 hod. Další společné hraní her vhodné pro všechny generace se uskuteční v Měst ské knihovně.

POPel A PáleNKA

17. 1. úterý 19 hod. Příběh plný černého humoru, ale i životního optimismu a lásky, která kvete v každém věku, přiveze do Městského divadla Divadelní soubor Vojan Libice nad Cidlinou. Mezi hlavními hrdiny komedie vypukne boj o rodinné dědictví. Jejich před stavy, jak s ním naložit, se různí. Jinak se na to dívá svérázná vdova plná života, jinak to vidí mnohokrát rozvedená dcera, nezaměstnaný syn či jeho bývalá manželka. luceRNA 19. 1. čtvrtek 18 hod. Loutkové představení v sokolovně.

O chytRÉ PRiNceZNĚ

21. 1. sobota 15 hod.

Loutková pohádka v sokolovně. hRdý Budžes

23. 1. pondělí 19 hod.

TIpSwINgU

S legendární inscenací s Bárou Hrzánovou v hlavní roli přijede do Městského divadla Divadlo Antonína Dvořáka z Příbrami.

KuRZ tRÉNOváNí PAMĚti

25. 1. středa 10, 13, 15.30 hod.

Tradiční kurz se zkušenou lektorkou Alenou Naimanovou se koná v Měst ské knihovně.

FilhARMONie hRAdec KRálOvÉ A BONi PueRi

25. 1. středa 19 hod.

Královéhradeckou filharmonii doplní na koncertě v Beránku královéhradec ký chlapecký sbor.

O chytRÉ PRiNceZNĚ

28. 1. sobota 15 hod. Loutková pohádka v sokolovně.

MAliNA BROtheRs 29. 1. neděle 19 hod.

Bratři Malinové, tedy banjista Luboš (Druhá tráva), kytarista Pavel a houslista Josef se společně sešli v unikátním projektu nazvaném Malina Brothers, ke kterému přizvali ještě kontrabasistu Pavla Peroutku. Udržují živý odkaz východočeské trampské a bluegrassové hudby, na které vyrůstali. Jejich koncert si můžete vychutnat v Beránku. siRÉNy NA cestách

31. 1. úterý 19 hod. Zábavná talk show se Sandrou Pogodovou, Lindou Finkovou a Jitkou Asterovou se uskuteční v Městském di vadle. Pořad plný šťavnatých vyprávění a historek ze zákulisí natáčení a diva delního světa je prošpikován šansony a písněmi z muzikálů. Připravena bude i autogramiáda.

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

NOvOROČNí ČtyřlísteK

7. 1. sobota 13 hod. Tradiční charitativní akce s vy cházkou směr Sendraž, kde bude domluveno občerstvení, startuje na autobusovém nádraží Rychta. Zpět se odjíždí autobusem v 18 hodin. duchAřiNA

17. 1. úterý 19 hod. Divadelní představení ochotnického spolku z Týniště nad Orlicí bude k vidění v kině.

KNihOvNicKÉ KiNO

18. 1. středa 16 hod.

Promítáním filmu GUMP – pes, který naučil lidi žít oslaví v Městské knihov ně Mezinárodní den popcornu.

utAjeNÉ sKvOsty KOluMBie

19. 1. čtvrtek 17.30 hod Beseda Moniky Fajmanové se uskuteč ní v Městské knihovně.

tANeČNí OdPOledNe

22. 1. neděle 14 hod. Taneční odpoledne si můžete užít v Kině 70.

ČESKÁ SKALICE

NOvOROČNí OhŇOstROj

1. 1. neděle 17 hod.

Velký komponovaný ohňostroj s hud bou se uskuteční na Husově náměstí. d OMácí ČteNí s NeČteNáři

5. 1. čtvrtek 15 hod.

Akce v Knihovně Barunky Panklové je určena pro děti od 4 do 7 let. ČesKOsKAlicKá tANČíRNA

6. 1. pátek 20 hod.

Ve sportovní hale se budou tančit základní tance standardu (waltz, quickstep, tango, valčík, slowfox) a latiny (cha‑cha, jive, rumba, samba) a občas ostatní společenské tance (blues, polka, mambo a další.

Z O chRANOvA d O celÉhO svĚtA 17. 1. úterý 9.30 hod.

Když se dnes ve velké části světa o někom řekne, že je Moravan, nebývá to chápáno jako informace o jeho rodné zemi, ale o církevní příslušnosti. Může za to hrabě Mikuláš Ludvík Zinzendorf. Ve své době poskytl na svém panství útočiště náboženským emigrantům z Moravy a dovolil jim vybudovat si osadu Herrnhut známou pod českým názvem Ochranov. Nedávno uplynulo 300 let ode dne, kdy bylo r. 1722 toto nevelké sídlo s velkým významem pro dějiny křesťanství, založeno. Odsud vysílali Moravští bratři své misionáře do všech koutů světa. Jejich zásadou bylo umět řemeslo, což je činilo nejen existenčně nezávislými, ale také jim umožňovalo pomáhat materiálně. Všude, kam misionáři přicházeli, kladli důraz na vzdělanost. Jejich zásluhou vznikla řada škol, z nichž mnohé fungují dodnes. Klub seniorů zve na promítání a besedu s Jiřím Hofmanem. slOviNsKO –

ZeMĚ PříROdNích KRás 18. 1. středa 18 hod.

Kateřina Voňková bude v Knihovně Barunky Panklové vyprávět o svých zážitcích z cest po slovinských horách a kolem jezer i o okouzlení hlavním městem Lublaní. Slovinsko má hory na většině svého území. Na severozápadě země se zvedají Alpy, které lákají nejvíce turistů. Celé Slovinsko je bohaté na hory i nižší pahorkatiny a pěší turistiku si tak můžete dopřát téměř kdekoli.

22 Pyrolitické čištění / Nová funkce sušení a přípravy RAW stravy / Nízkoteplotní pečení / Kulinářský průvodce / Pyrolitické trouby od 10.990,- / Indukční desky od 5.990,Náchodská 88, Dolní Radechová tel.: 491 424 735 e-mail: ekochlad@ekochlad.cz
Kultura

s KNížKOu

d O živOtA

25. 1. středa 10 hod. Akce v Knihovně Barunky Panklové je určena pro děti od 0 do 3 let.

ČERVENÝ KOSTELEC

OdvOláNí

7. 1. sobota 19 hod.

Miroslav Táborský a Filip Cíl se v Divadle J. K. Tyla představí v inscenaci s komickými situacemi o osobní odvaze každého z nás, zabývající se tématem nezávislosti v tradičně fungující instituci kato lického semináře, v němž se mladý posluchač obrátí na populárního faráře o pomoc, ale začne narážet na církevní řád a za své neortodoxní přístupy je vyhoštěn z církve.

O Zl AtÉ RyBce 29. 1. neděle 16 hod.

Autorskou pohádku přiveze do Diva dla J. K. Tyla královéhradecké divadlo Drak.

RTYNĚ V pODKRKONOŠÍ

lOutKOvá POhádKA 14. 1. sobota 13 hod. Divadlo Kozlík přiveze do kina loutko vou pohádku nejen pro děti.

HRONOV

KONeČNĚ sPOlu 10. 1. úterý 19 hod.

Novoroční koncert Kamily Nývltové a Daniela Hůlky za klavírního dopro vodu Tomáše Živora se uskuteční v Jiráskově divadle. Hostem bude komorní smyčcový orchestr Dolce Furioso ZUŠ Červený Kostelec. sKOtsKý syNdROM 18. 1. středa 19 hod.

Francouzskou komedii o Skotech ve skříni můžete vidět v podání Strašnického divadla a herců Miluš ky Bittnerové, Miroslava Šimůnka a dalších v Jiráskově divadle.

23. Ples MĚstA hRONOvA 21. 1. sobota 20 hod.

Večerem v Sále Josefa Čapka vás provede Felix Slováček ml., který v průběhu plesu také zahraje a tančit bude skupina Sahar. K tanci i poslechu zahraje skupina Bumble Bee Band.

MilOŠ MeieR: dRuMMiNG syNdROMe

4. 2. sobota 19 hod. Originální koncert s velkou dávkou energie zahraje v Jiráskově divadle hronovský rodák.

pOLICE NAD METUJÍ

OstROstřelecKO­MĚstsKý Ples

14. 1. sobota 20 hod.

Tradiční ples ve společenském sále Pellyho domů, hrát bude Bumble Bee Band.

hARRy POtteRKOuZl A Z BRAdAvic 19. 1. čtvrtek 18 hod.

Kouzelnické představení v Kolárově divadle přinese dětem atraktivní a veselé čarování z bradavické školy, kde se setkají se samot ným Harry Potterem, profesorem Brumbálem, lady McGonagallovou, skřítkem Dobbym, sovou Hedvikou a budou si moci vyslechnout roz hodnutí Moudrého klobouku.

MRZáK iNishMAANsKý

20. 1. pátek 19 hod. Černá tragikomedie s drsným až cynickým humorem o tom, co se stane, když na bohem zapomenu tý ostrov kdesi v Irsku v době hospodářské krize přijedou filmaři z Ameriky, bude v podání domácích divadelníků k vidění v Kolárově divadle.

RAce AcROss AMeRicA

25. 1. středa 18 hod.

Nejznámější český ultracyklista Dan Polman zvládl v roce 2019 bezmála 5000 km dlouhý závod RACE ACROSS AMERICA ve doucí napříč USA ze západního k východnímu pobřeží za 10 dní, 19 hodin a 49 minut. Stal se teprve třetím Čechem v 38 let dlouhé historii závodu, který jej dokončil. Jak je možné takto extrémní výkon vydržet? Co všechno se dá na cestě napříč Spojenými státy zažít a vidět? Odpověď na tyto i mnoho dalších otázek uslyšíte v Pellyho domech přímo od Dana. Na pro gramu bude přednáška, promítání dokumentu a závěrečná beseda.

POsledNí let

3. 2. pátek 19 hod.

V letadle se může přihodit cokoliv. A pokud má první pilot zrovna zdravotní potíže, druhý pilot je mimo hru, mladší letuška neví, co se děje a ta starší má naopak plno důvodů mstít se všem okolo, nebude na tomto letu o problémy nouze. A aby nešlo i o život, nezbude nevinným cestujícím, než se do toho vložit… Inscenaci divadelních ochotníků z Broumova uvidíte v Kolárově divadle.

BROUMOV

KONceRt tříKRálOvý

6. 1. pátek 18 hod.

V kostele sv. Petra a Pavla vystou pí Trio Braunensis a pěvecký sbor Stěnavan.

NA stOjáKA

13. 1. pátek 20 hod.

V konferenčním sále IC Broumov ska vystoupí Karel Hynek, Arnošt Frauenberg, Ester Kočičková a Vojtěch Záveský.

MANželsKý ČtyřÚhelNíK

NA hORách

24. 1. úterý 19 hod.

Kdo má vynášet smetí, proč se chlapi nikdy neptají na cestu a jak se správně vymačkává zubní pasta? To se dozvíte v Městském divadle v podání Ivany Jirešové, Dany Homolové, Vladimíra Kratiny a Martina Sitty.

jAK jíst s chutí A BeZ výČiteK

30. 1. pondělí 17 hod.

Přednáška specialistky na výživu Pavlíny Žďárkové se koná v Městské knihovně.

BOOKstARt:

ne 15

ČT.

9. HRANICE LÁSKY po 17 Česká erotická lovestory. Od 15 let. 9. OSM HOR po 18.45 Film podle bestselleru Paola Cognettiho. Od 12 let. ČT. 10. VÁNOČNÍ PŘÍBĚH út 15 Český film za snížené vstupné. 11. AVATAR: THE WAY OF WATER st 17 Strhující dobrodružství. ČZ. 12. ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU čt 17 Česká komedie o vztazích. Od 12 let. 12., 15., 17. M3GAN čt 19, ne 19.15, út 17 Americký horor. Od 15 let. ČT. 13. PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2 pá 16.30 Pokračování české fantasy pohádky. 13., 15., 18. AVATAR: THE WAY OF WATER pá 19, ne 15.45, st 17 Dobrodružství v nádherném světě Pandory. ČZ. 14., 15. ÚŽASNÝ MAURIC so 14.30, ne 14 Animovaná komedie podle knihy Terryho Pratchetta. ČZ. 14. KOCOUR V BOTÁCH: POSLEDNÍ PŘÁNÍ so 16.15 Animovaná komedie. 14. FEDORA so 18.45 Živě z Metropolitní opery v NY. 16. THE DOORS: FINAL CUT po 19 Restaurovaná hudební klasika. Od 15 let. ČT. 17. TIZIAN –ŘÍŠE BAREV út 19 Dokumentární film. Od 12 let.

KOCOUR V BOTÁCH: POSLEDNÍ PŘÁNÍ

24 1. NEJVĚTŠÍ DAR ne 14.30 Česká
1., 4. AVATAR: THE WAY OF WATER ne 16.15, st 17 Zpět do světa
ČZ. 2. AVATAR: THE WAY OF WATER po 15 Velkolepé
ČZ. 2. SRDEČNÍ ZÁLEŽITOST po 18.30 Německá
Od 12 let. ČZ. 3. IL BOEMO út 16.45 Životopisný velkofilm. Od 15 let. ČZ. 3. GRAND PRIX út 19.30 Nová komedie
Prušinovského.
5. SRDCE DUBU čt 17 Francouzský
5. WHITNEY
I WANNA DANCE WITH SOMEBODY čt 18.30 Životopisné
Od
ČT. 6., 8., 10. OPERACE FORTUNE: RUSE DE GUERRE pá 19.30, ne 17, út 17.30 Akční
6., 7. AVATAR: THE
pá 16, so 18.15 Zpět
7. DORUČOVACÍ SLUŽBA ČARODĚJKY
so 14 Příběh
7. VÁNOČNÍ
so 16 Komedie
8. KOCOUR
29.
ne 14
29., 31. VÍLY
ne 18,
17
30. VĚČNÝ
JSEM POTKAL
po 19 Portrét lídra
pohádka. 5. JAKO VODA NA ČOKOLÁDU ne 16 Záznam z Královského baletu v Londýně. 10. A PAK PŘIŠLA LÁSKA út 19 Nová česká tragikomedie s Pavlou Tomicovou. 15. PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 2 ne 18 Pokračování české fantasy pohádky. 29. MIKULÁŠOVY PATÁLIE: JAK TO CELÉ ZAČALO ne 18 Oblíbená postava v původní ilustraci Sempého v animáku pro celou rodinu. 21. ZOUBKOVÁ VÍLA so 15 Animovaná pohádka o nezbedné Violettě. Kina BALET OpERA DELEgACE VÝSTAVA 3D,HFR 3D,HFR 3D,HFR 3D,HFR ČT - české titulky, ČZ - české znění KINO VESMÍR NÁCHOD KINO V KOLÁROVĚ DIVADLE pOLICE NAD METUJÍ KINO V IC BROUMOV
Pandory.
dobrodružství.
komedie.
Jana
Od 12 let.
dokument.
HOUSTON:
drama.
12 let.
komedie. Od 15 let. ČT.
WAY OF WATER
do světa Pandory. ČZ.
KIKI
dospívání malé Kiki.
PŘÍBĚH
Ireny Pavláskové. Od 12 let.
V BOTÁCH: POSLEDNÍ PŘÁNÍ
Animovaná rodinná komedie.
19.-23., 25. PŘÁNÍ K NAROZENINÁM čt 19, pá, so 17, ne, st 19.15, po 16.30 Česká komedie o rodinné oslavě, která se zvrtne v divokou jízdu. 20., 21., 23. BABYLON pá, so 19, po 18.15 Americký film s B. Pittem, M. Robbie ad. Od 15 let. ČT. 21., 22. ZOUBKOVÁ VÍLA so 15, ne 14 Animovaná pohádka. 22. AVATAR: THE WAY OF WATER ne 15.45 Velkolepé dobrodružství. ČZ. 24. AVATAR: THE WAY OF WATER út 16 Strhující dobrodružství. ČZ. 24. OSTROV út 19.30 Předpremiéra české komedie. Od 12 let. 26. KAPR KÓD čt 19.15 Dokument o skladateli Janu Kaprovi. 27., 29. PŘÁNÍ K NAROZENINÁM pá 17, ne 16 Česká komedie. 27., 28., 30. V ZAJETÍ MYSLI pá, so 19.30, po 17 Město terorizuje sériový vrah. Od 15 let. ČT.
Animovaná komedie.
Z INISHERINU
út
Irské drama. Od 12 let. ČT.
JOŽO ANEB JAK
HVĚZDU
skupiny Elán.

NÁCHOD

ANtONíN BRiNdA: MOžNá je teNtO svĚt PeKleM jiNÉ PlANety do 15. 1.

Výstava v Malé GVUN je výstupem několikatýdenního pobytu umělce An tonína Brindy v Náchodě. Akční umě lec a kurátor se ve své praxi soustředí na témata spojená s urbanismem, dopravní infrastrukturou, politickou geografií i nomádstvím. lOutKy v OBRAZech do 15. 1.

Výstava obrazů v Broučkově domě, na nichž pracovali členové Ateliéru ma lířů a grafiků po celý rok, je doplněna o loutky náchodské Loutkové scény Dětem pro radost, která v loňském roce oslavila 70. výročí.

ZdeNĚK FARsKý: BetlÉMy do 15. 1.

Muzeum Náchodska zve do Výstavní síně na rohu Tyršovy a Zámecké ulice v Náchodě na výstavu betlémů z dílny věhlasného náchodského řezbáře Zdeňka Farského. Výstava je uspořádána u příležitosti životního jubilea autora a představí jednu část z jeho bohaté tvorby, a to sice tvorbu betlémářskou. Návštěvníci se mohou těšit na celkem čtrnáct betlémů od těch nejmenších, až po betlémy s figurami vysokými 135 centimetrů. Hlavním lákadlem je dva a půl metru dlouhý betlém obsahující více než sedmdesát figur. Betlém je unikátní i z jiného pohledu – zachycuje scény od Zvěstování až po Pašije. Návštěv níci v něm tak najdou nejen obvyklé zobrazení Zvěstování, Narození Páně a Klanění Tří králů, ale také třeba útěk do Egypta, scény z křížové cesty a uložení Krista do hrobu. KOuZelNá cestA do 31. 1.

Čtenářské a vyprávěcí karty Petry Bubeníčkové jsou ke zhlédnutí ve studovně Městské knihovny.

jAK NA NOvý ROK? tAK PO celý ROK –A tO NejlÉPe s KNížKOu do 31. 1.

Výstava v dětském oddělení Městské knihovny přiblíží povánoční zvyky, obyčeje a pranostiky a nabídne knihy se zimní tématikou.

NáchOdsKá výtvARNá ZiMA/NAchOd ARt WiNteR do 12. 2.

Letos připravuje Galerie výtvarného umění výstavu Náchodská výtvarná zima – výstavu regionálních umělců se zahraniční účastí (Nachod Art Winter – regional fine art exhibition with international cooperation/par ticipation). Kurátorkou výstavy

je Nongkran Panmongkol dlou hodobě působící ve Stockholmu, v severním Thajsku a pravidelně i v Česku. Kurátorka se rozhod la oslovit užší okruh autorů ve srovnání s tradičním formátem Náchodského výtvarného podzimu. Její pohled je formován jejím nad hledem a zkušeností v mezinárodní kontextu se zřetelem na podoby současného umění v site ‑specific (geografickém) kontextu, ve spole čenském kontextu, včetně insitního umění. Kontrasty/hranice mezi profesionálním (tržně úspěšným) a neprofesionálním současným uměním, uměním amatérským, uměním autodidaktů, komunitním uměním a privilegovanými formami dnešního vizuálního umění mizí nebo se mění.

NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ

evA jAKuBcOvá: KRAjiNA 2. 1.–28. 2. Výstava fotografií je ke zhlédnutí v Galerii Na schodech v době pracovní doby Městského úřadu.

MilAN BOřeK: výBĚR Z dílA do 7. 1.

Výstava obrazů je k vidění v Městské galerii Zázvorka. Ze sBíReK do 7. 1. Obrazy, kresby a grafické listy českých umělců ze sbírek Městského klubu v Novém Městě nad Metují a Městské galerie Zázvorka jsou ke zhlédnutí v Zázvorce.

evA jAKuBcOvá, dANA ludvíČKOvá: sPOlu do 30. 1.

Výstava fotografií je ke zhlédnutí v Městské knihovně. BiBlicKÉ POstAvy do 31. 1.

Výstava soch z dřevěných pražců je k vidění v Městské galerii Zázvorka. KOuZlO váNOc do 1. 2.

Vánoční výstava betlémů se tradičně koná v Městském muzeu.

ČESKÁ SKALICE

PROdejNí váNOČNí výstAvA do 11. 1.

Na prodejní výstavě v Regionálním in formačním centru se dozvíte, kdo byl sv. Ondřej, proč sv. Barborka obchází domy a jaké vánoční tradice máme. Budete si moct nakoupit drobné dárky a prohlédnout malovaný betlém.

POhádKOvý KuželNíK 12. 1.–31. 3.

Na výstavě v Regionálním informač ním centru se seznámíte s pohádko vými bytostmi, které se v letní sezóně zabydlují v Pohádkovém kuželníku a připomínají postavy na motivy pohádek Boženy Němcové. v hlAvNí ROli: BARvy 13. 1.–17. 2.

Výstava v galerii Fortna SVČ Bájo na bídne fotografie z cyklu fotografických soutěží pro děti a mládež do 18 let na téma V hlavní roli: černá a bílá, zelená a růžová, žlutá a modrá, oranžová a červená.

sPOleK AteliÉR: OBRAZy 13. 1.–17. 3.

Výstava obrazů členek spolku Ateliér se uskuteční v Knihovně Barunky Pan klové. Na vernisáži v pátek 13. ledna zahrají žáci Základní umělecké školy Česká Skalice.

HRONOV

Od MARtiNA PO tři KRále do 6. 1.

Na výstavě v Čapkově mlýně se dozvíte o tzv. Obchůzkových postavách, které během adventu navštěvovaly domác nosti našich předků.

Asi jseM tO já do 31. 1.

Výstava tvorby studentů SPŠOW Hronov je ke zhlédnutí v balkónové chodbě Jiráskova divadla.

Výstavy

PREZIDENTSKÝ KVÍZ

V polovině ledna nás čekají prezidentské volby, ve kterých se o hlasy voličů utká celkem devět kandidátů. Máte přehled o našich hlavách státu a věcech patřících k jejich funkci či volbě? Přesvědčte se v našem kvízu.

1) Kolik mužů se vystřídalo na postu našeho prezidenta od roku 1918?

a) 9 b) 11 c) 13

2) jaké období strávil v čele státu tomáš Garrique Masaryk?

a) 14. 11. 1918 – 14. 12. 1935

b) 14. 11. 1918 – 10. 2. 1937 c) 14. 11. 1918 – 1. 9. 1939

3) Který z prezidentů nikdy nezastával funkci předsedy vlády?

a) Edvard Beneš b) Emil Hácha c) Václav Klaus

4) Který náš prezident zastával svůj úřad nejkratší dobu, a to pouhých 105 dní?

a) Ludvík Svoboda b) Antonín Zápotocký c) Emil Hácha

5) jak dlouho pobyl ve funkci prezidenta Gustáv husák?

a) 10 let a 5 dní b) 12 let a 89 dní c) 14 let a 195 dní

6) ve kterém roce byl prezident poprvé volen tzv. přímou volbou?

a) V roce 2003 b) V roce 2008 c) V roce 2013

7) Od jakého minimálního věku je možné stát se českým prezidentem?

a) 38 let b) 40 let c) 42 let

8) Kdy byl zvolen první porevoluční prezident václav havel?

a) 29. listopadu 1989 b) 29. prosince 1989 c) 29. ledna 1990

9) co je napsáno na současné prezidentské standartě?

a) Pravda a láska vítězí b) Pravda vítězí c) Veritas vincit

10) Kdy skončí ve funkci současný prezident Miloš Zeman?

a) 8. února 2023 b) 8. března 2023 c) 8. dubna 2023

11) Kdy se uskuteční první kolo letošní volby prezidenta?

a) 13. – 14. 1. b) 20. – 21. 1. c) 27. – 28. 1.

12) jak dlouhé je u nás funkční období prezidenta?

a) 4 roky b) 5 let c) 6 let

Správné odpovědi: 1b, 2a, 3b, 4c, 5c, 6c, 7b, 8b, 9b, 10b, 11a, 12b hs

26 Kvíz
inzerce inzerce
A UTU M N W I NT E R 202 2 PŘEJEME VŠECHNO NEJLEPŠÍ V ROCE 2023
www.pivobrani.eu