Page 1

IDEES-FORÇA A DIFONDRE SOBRE LA FILOSOFIA Nosaltres em volgut aprofundir el que s’està fent amb la filosofia i per a que la gent es preocupe de la situación que hi ha actualmente.En aquest treball ho em demostrat amb una radiotrasmissió al col·legi explicant la situación que hi ha en el cas de la filosfia per a que aixinia la gent es fique en el cos dels filolegs. ACCIÓ PER A LA DIFUSIÓ Ó I JUSTIFICACIÓ El nostre grup ha realitzat un discurs per a tots els estudiants de l’escola através de la radio i uns cartells relacionats amb les nostres principals idees d’aquest projecte, el que volem difondre. Els àmbits en els quals els em difós han sigut tots, de de la nostra escola, fin anar-nos a altres llocs i pegar per tot arreu el cartells, manifestant el que opinem sobre la nova lleï de la filosofia i les conseqüències que té. PLA DE TREBALL  Com aneu a organitzar-vos? La organització del nostre grup ha sigut desastrosa , ja que no ens hem repartit adequadament la feina corresponent, uns ha fet més que altres membres i,açò és bastant injust, però encara aixina , alguns membres hem pogut traume aquest projecte a la llum.  Guió/ Esbós previ Tenim pensat fer un i en aquest cas si que ens em organitzat un poquet millor, em quedat i l’hem fet però hi hagut varios imprevistos i incovenients que ens em atrassat, encara aixina


hem pogut solucionar-ho.  Etapes en el procés Les etapes del procés han sigut les següents: 1. Saber el que volem difondre en aquest treball 2. Proposar idees impactants 3. Organitzar el treball 4. Quedar per a fer el discurs 5. Trasmetre el discurs, per la radio 6. Repàs de tot el treball que tenim que entregar  Responsables de cada part Com em dit abans, en aquest projecte no ens hem organitzat molt bé, la gent que més a treballat i ha ficat interes en el treball, ha Sicut Guillermo Giner i Nacho Brun, per la part del discurns Valentin Marchena s’ha encarregat de fer-lo y David Brull de trasmitir-lo. • Ματεριαλσ εξτρα: −Ελ µεγ〈φονο, περ α ρετρασµετρε ελ δισχυρσ. • Εσπαισ νεχεσσαρισ: − Παρτ δελσ χορρεδορσ δελ χεντρε Φλοριδα Σεχυνδ◊ρια. − Λ’ηαβιταχι⌠ δε λα γραβαχι⌠

ΠΡΕΠΑΡΑΧΙ • Θυ νεχεσσιτευ περ α ποδερ ρεαλιτζαρ−λο? Νεχεσσιτεµ υν προγαµα περ α χρεαρ ελ χαρτελλ, ταµβ λα χολαβοραχι⌠ δε ϑυλιαν θυε ενσ ϖα αϕυδαρ αµβ λεσ γραβαχιονσ ι περ α τρασµετρε ελ δισχυρσ α λα γεντ.. ΕΞΕΧΥΧΙ • Λλοχ ι δυραχι⌠ δε πρεϖιστα δε λα χαµπανψα δε διφυσι⌠: Ηαν σιγυτ διϖερσοσ λλοχ, ον ηεµ φετ ελ τρεβαλλ, ι λα δυραχι⌠ δελ


ϖδεο ηα χοστατ µσ ο µενψσ υνα σετµανα.

ΕΝΡΕΓΙΣΤΡΑΜΕΝΤ ∆Ε ΛΑ ΧΑΜΠΑΝΨΑ Πριµερ ϖαρεν ρευνιρ−νοσ τοτσ ελ µεµβρεσ δελ γρυπ ι ενσ φιχαρεµ δ’αχορδ περ α φιχαρ ιδεεσ πρινχιπαλσ ι θυε ρεσαλταρεν ι ιµπαχταρεν α λα γεντ ι δεσπρσ ϖαρεµ φερ ελ δισχυρσ περ α θυε λα γεντ ατενγυερα ελ θυε εσταϖεµ δεντ , περ αιξνα ρεφλεξιοναρεν δε λα σιτυαχι⌠ θυε ηι ηα. ΠΥΒΛΙΧΑΧΙ • Βλογ: ηττπ://ινφορµατιχα1βαχησσχχ.βλογσποτ.χοµ.εσ

Filosofia 2  
Filosofia 2  
Advertisement