Page 1

L N Y

สิ่ ง ที่ ไ ม่ ย้ อ น ก ลั บ ม า คื อ เ ว ล า เขี ย นโดย นภั ส สร


ท ุ ก โอกาส ช ่ วย สร ้ างปร ะ ส บ ก า ร ณ์


ค ว า ม ไ ม่ แ น่ น อ น ที่ ง ด ง า ม ‘ท้ อ ง ฟ้ า’


จ า ก ใ จ ผู้ เ ขี ย น

เ ป็ น เ รื่ อ ง ที่ ดี ม า ก สำ � ห รั บ แ ย ม ที่ ไ ด้ มี โ อ ก า ส ทำ � ห นั ง สื อ เ ล่ ม นี้ ขึ้ น ม า โ ด ย ส่ ว น ตั ว เ ป็ น ค น ช อ บ อ่ า น ห นั ง สื อ ที่ มี ภ า พ ป ร ะ ก อ บ เ พื่ อ เ ส ริ ม อ า ร ม ณ์ แ ล ะ ใ ห้ ค ว า ม รู้ สึ ก ที่ ไ ม่ น่ า เ บื่ อ หนั ง สื อ เล่ ม นี้ จ ะถ่ า ยทอดความรู ้ ส ึ ก ผ่ า นตั ว อัก ษรและรูปภาพ เรื่องราว ความรู ้ ส ึ ก สิ ่ ง ที ่ พ บเห็ น ผ่ า น มุมมองของแยม เรื่องราวความรั ก ความผิ ด หวั ง ความ สุข ความเศร้า เป็นสีสันในชี วิ ต มนุ ษ ย์ หากขาดไปคง จื ด ชื ด ไ ร้ ร ส ช า ติ แ ล ะ เ มื่ อ มี โ อ ก า ส เข้ า ม า ก็ ไ ม่ ค ว ร จ ะ ป ล่ อ ย ไปเพราะโอกาสจะช่ ว ยสร้ า งประสบการณ์ ใ นชี วิ ต สิ่งที่จำ�เป็นในชีวิต สำ�หรับชีวิตมหาลัยคือการเรียนก็จริง แต่ทว่ากิจกรรมก็ สำ�คัญเช่นกัน ดังคำ�กล่าวของรุ่นพี่ท่านหนึ่งที่ว่า ‘วิชาการทำ�ให้คนมีงานทำ� กิจกรรมทำ�ให้คนทำ�งานเป็น’


จากใจผู้เขียน ก LIFE IS TOO SHORT FOR BAD COFFEE 2 ความงามที่ถูกถ่ายทอดผ่านเลนส์ 4 THE ART OF PHOTOGRAPHY 6 PHOTOSHOOT 8 SILPTAM 61 14 PLAYLIST OF MUSIC 16


1


LIFE IS TOO SHORT FOR BAD COFFEE

แต่ก่อนแยมกินแต่กาแฟซอง กินเพื่อเติมคาเฟอีนเท่านั้น แต่พอได้มี โอกาสเข้ามาคลุกคลีกับกาแฟสด เพราะที่บ้านเริ่มขาย ก็ได้ไปลองเรียน ลองชิม จน ชอบ ตั้งแต่กลิ่นของเมล็ดกาแฟที่ผ่านการคั่วและบดออกมา จนถึงขั้นตอนการกลั่น สร้างเสน่ห์ไม่เบาเลยทีเดียว และการกินกาแฟสำ�หรับแยมก็ไม่ใช่แค่การรับคาเฟ อีนเข้าร่างกายอย่างเดียวอีกต่อไป แต่มันคือศิลปะที่น่าหลงใหล ได้ละเมียดรสและ กลิ่นของกาแฟสดอย่างเต็มที่ ตอนนี้แยมกำ�ลังฝึกทำ� Latte art อยู่ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่เห็น บาริสต้าทำ�เลย แต่แยมเชื่อว่าจะสามารถทำ�ได้หากฝึกฝน

2


ก า ร ทำ � ก า แ ฟ กลาย

เป็ น 1 ใน activities ที ่ แ ยมชอบ ทำ � มากๆ มี ห ลายๆครั ้ ง ที ่ เ กิ ด สู ต ร ใ ห ม่ จ า ก ก า ร ชิ ม ส่ ว น ผ ส ม ต่ า ง ๆ ไซรั ป บ้ า ง ผลไม้ บ ้ า ง แล้ ว นำ � มามิ ก ซ์ กั น ทำ � ให้ เ กิ ด เป็ น รสชาติ แ ละความ รู ้ ส ึ ก ที ่ แ ปลกใหม่ ข ึ ้ น เพราะอย่ า ง นี ้ ม ั น จึ ง เป็ น เรื ่ อ งสนุ ก และหากเรา สั ง เกต กาแฟแต่ ล ะที ่ การคั ่ ว บดต่ า ง กั น จะนำ � มาซึ ่ ง รสชาติ ท ี ่ ต ่ า งกั น บาง อั น มี ร สของผลไม้ ต ิ ด มาด้ ว ย กาแฟ จะไม่ ไ ด้ ม ี ร สขมเพี ย งอย่ า งเดี ย ว แต่ จะมี ร สเปรี ้ ย วซึ ่ ง เป็ น ธรรมชาติ ข ิ ง เมล็ ด กาแฟ ทำ � ให้ ก ารชิ ม มี ห ลาย มิ ต ิ และหากอยากเชี ่ ย วชาญต้ อ ง ฝึ ก ฝน และค้ น คว้ า อยู ่ เ สมอ...

3


4


CAFE RECOMMEND เพราะกาแฟแต่ละที่รสชาติต่างกัน ร้านโปรดจึงมีความหมาย

หลายๆคนน่าจะมีกาแฟหรือเครือ่ งดืม่ ร้านโปรดอยูใ่ นใจแล้ว วันนี้แยมจึงอยากมาแชร์ร้านที่ไปบ่อยขนาดไหนก็ไม่เบื่อกันค่ะ SRI BROWN CAFE มาเริ่มที่ร้านแรกกันเลย ร้านศรีบราวน์ ร้าน ดังย่านกังสดาล ช่วงบ่ายถึงหัวค่ำ�คนเต็มร้าน ตลอด เพราะเครื่องดื่มและเค้กอร่อยมากๆสม ราคา ใช้ของคุณภาพดี บรรยากาศร้านที่อบอุ่น และอบอวลไปด้ ว ยกลิ่ น กาแฟและขนมอบ ทำ�ให้สามารถนั่งได้เรื่อยๆมีสเปซสำ�หรับทั้งคน ที่มาเดี๋ยวหรือมากลุ่มแถมยังมีที่จอดรถบริการ หลังร้าน แอร์เย็น มี และยังมีWIFI อีกด้วย ดี ข นาดนี้ ใ ครๆก็ ติ ด ใจมาแล้ ว มาอี ก แน่ น อน NEWBURY COFFEE HOUSE ตามมาติดๆกับร้านที่ 3 ร้านน่านั่ง ฝั่งหลังมอ ร้านนี้มีที่นั่งเยอะพอสมควร แต่ต้องหาที่จอด รถหน่อย กาแฟอร่อยมาก โดนใจ โดยเฉพาะ เอสเพรสโซเย็น ดูดเข้าไปเหมือนได้ชาร์ตแบต มี ห ล า ก ห ล า ย เ ม นู ใ ห้ เ ลื อ ก ร า ค า โ อ เ ค มี ป ลั๊ ก อำ � น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ข อ ง ท า น เ ล่ น ก็ จ ะ เ ป็ น คุ ก กี้ บ ร า ว นี่ เหมาะสำ � หรั บ มานั่ ง ชิ ว กั บ เพื่ อ นๆมี เ กม กระดานให้ เ ล่ น นั่ ง คุ ย กั น ฟั ง เพลงเพราะๆ

CLASS VOA SPACE ตั้ ง อ ยู่ ถ น น ม ะ ลิ วั ล ย์ แ ถ ว เ ซ น โ ท ซ่ า ร้ า น นี้ เ ป็ น ร้ า น ที่ ช า ว ส ถ า ปั ต ย์ แ ล ะ นั ก อ อ ก แ บ บ ไ ม่ ค ว ร พ ล า ด เ พ ร า ะ น อ ก จ า ก จ ะ มี ก า แ ฟ ส ด ร ส ช า ติ พ รี เ มี่ ย ม ใ ห้ ดื่ ม แ ล้ ว ยั ง มี c o - w o r k i n g s p a c e สำ � ห รั บ คิ ด งานและยั ง มี ห้ อ งสำ � หรั บ ประชุ ม ต่ า งๆ รับรอง ร้านบรรยากาศดี มีให้เลือกหลายโซน เหมาะสำ � หรั บ คนที่ ห าที่ นั่ ง คิ ด งานพร้ อ ม กั บ สิ่ ง แวดล้ อ มที่ อำ � นวยความสะดวก ORI CAFE ร้านคู่ใจชาว สถาปัตย์ ดีกรีแชมป์เอสเพรส โซ พี่เจ้าของร้านและบาริสต้าอัธยาศัยดีมาก เป็ น ร้ า นเล็ ก ๆที่ ใ ห้ ค วามรู้ สึ ก อบอุ่ น ตั้ ง แต่ เปิดประตูร้านเข้าไป กาแฟอร่อยมาก ที่1ใน ใจ(ไม่รวมร้านตัวเองนะ :) ) และอีกเมนู ที่ชอบคือ มิ้นต์ชอคโกแลตเฟรปเป้ มัน คือความเข้มข้นที่สดชื่น สาวกมิ้นต์ต้อง ลอง เชิญได้ที่หลังคณะสถาปัตย์ มข.นะคะ

5


ความงามที่ถ่ายทอดผ่านเลนส์ Y A M L N Y P H O T O

6


57


FACULTY OF ARCHITECTURE KHON KAEN UNIVERSITY 8


9


THE ART OF PHOTOGRAPHY สิ่งที่บันทึกอยู่ขณะนั้นและไม่เปลี่ยนไป คือภาพถ่าย สิ่งที่พบเห็นต่างๆรอบตัว ล้วนมีความงามอยู่ในตัว หากเราลองพินิจมองดู. บางทีฉันคิดว่า หากดวงตาเราสามารถบันทึกภาพ และพิมพ์ออกมาได้ คงจะสวยงามกว่ากล้อง หลายสิบเท่า 10


P’Prae

/P’Petch

11


Model: Fasai Panyaporn Location: Nana Antique

12


PHOTOSHOOT BY YAMLNYPHOTO

Model: Mint Wanusanun Location: Nana Antique

13


ไหว้ครู ครอบครู ศิลป์แต้ม

14

61


SI L P TA M 61

15


แค่ได้มอง

16

P

L

A

Y

L

I

S

T

ฟ้าร้อง

ความเงียบที่ดังที่สุด


LNY's Lifestyle  
LNY's Lifestyle  
Advertisement