Page 1

GoedGeregeld Informatiebulletin voor nabestaanden

pag. 2

nummer 1

De Belastingdienst ... wel gemakkelijk

pag. 3 Sandrijn

van der Voort, GZ-psycholoog Rouwverwerking

pag. 4 Jetty

Stouwer NabestaandenZorg heeft mij gelukkig veel uit handen genomen

Afscheid...

pag. 5 SVB

Sociale voorzieningen voor u tot in de puntjes geregeld pag. 6 Netwerk

Notarissen: Steeds vaker schulden in erfenissen

pag. 8 Annelies Brink, consultant:

Veel waardering voor betrokkenheid pag. 11 Over

NabestaandenZorg Wat doet NabestaandenZorg voor u?

pag. 12 Colofon Contact plus: Rabo

Bank, ANBO, Interpolis

Hoe nu verder? Vrijwel daags nadat u afscheid hebt genomen van uw overleden partner ontkomt u niet aan het regelen van een veelheid aan zaken die zich amper laat overzien. Terwijl uw gedachten nog vol zijn van de gebeurtenissen rondom het overlijden en de uitvaart, zijn er een groot aantal zaken die uw aandacht opeisen of daaraan niet mogen ontsnappen.

NabestaandenZorg neemt u deze zorg uit handen. Op de achterpagina van dit magazine kunt u daarover meer lezen. Het overlijden van iemand die zeer nabij staat, maakt u wellicht voor het eerst mee. In dit 足magazine treft u verschillende, met zorg samen足gestelde, interviews en artikelen aan over diverse zaken die uit het overlijden van een naaste k足 unnen voortvloeien.

1


De Belastingdienst wil het u zo gemakkelijk mogelijk maken

Nadat uw dierbare is overleden Als een familielid is overleden, hoeft u dit niet aan ons door te geven. De gemeente geeft dit aan ons door. Als nabestaande krijgt u vervolgens te maken met twee soorten belasting: de inkomstenbelasting en de erfbelasting. Inkomstenbelasting De Belastingdienst stuurt een aantal maanden na het overlijden een aangifte-formulier voor de inkomsten­ belasting (F-biljet). Over het lopende jaar tot het ­moment van overlijden moet over het ­inkomen van de overledene worden afgerekend.

Het overlijden kan gevolgen hebben voor de inkomsten­belasting die u zelf als nabestaande moet betalen. Wanneer u namelijk een nalatenschap verkrijgt, is de verkrijging op zich geen inkomen. Het is echter wel mogelijk dat u over de opbrengst daarvan wél inkomstenbelasting moet betalen.

Ook zogenaamde postume inkomsten van de overledene ­worden in principe belast bij de ­erf­genamen. Voor u als nabestaande kan het over­lijden van uw partner of een kind ook nog invloed hebben op de heffings­kortingen. Erfbelasting Als u een erfenis ontvangt, dan dient u hier meestal erfbelasting over te betalen. Over het eerste deel van de erfenis hoeft geen belasting betaald te worden. Dit wordt de vrijstelling genoemd. De rest van de erfenis is belast met erf­belasting. De hoogte van de erfbelasting is afhankelijk van de waarde van de ontvangen erfenis en de relatie tot de overledene. Nadat de Belastingdienst de aangifte erfbelasting heeft ontvangen, wordt berekend of en hoeveel erfbelasting de erfgenamen moeten betalen. Vervolgens zijn er twee mogelijkheden voor de betaling van de erf­belasting: - de contactpersoon betaalt het totale bedrag van de erfbelasting n­ amens alle erfgenamen, - of iedere erfgenaam betaalt zelf zijn eigen deel aan erfbelasting. Voor meer informatie: www.belastingdienst.nl Onder het kopje “Relatie, familie, gezondheid” staat de link “Erven”.

2


Sandrijn van der Voort, GZ-psycholoog:

Rouwverwerking verschilt van persoon tot persoon Kort na het overlijden van een dierbare kun je je niet voorstellen dat je de normale dagelijkse dingen weer kunt doen. Dat er direct na het overlijden bij de nabestaande een periode van ‘chaos’ ontstaat, is normaal en absoluut niet zorgwekkend. Het besef van het verlies moet zijn plaats nog vinden. Praat erover, dat is mijn advies aan de nabestaande en diens omgeving. Mensen zijn veelal geneigd te zwijgen, terwijl de nabestaande daar juist niet bij gebaat is. Je mag er altijd vanuit gaan dat steun gewenst is in praktisch of emotioneel opzicht. Het is goed om de signalen te herkennen dat de rouwverwerking niet zelfstandig lukt. Daarvoor ­bestaan geen criteria, die verschillen van persoon tot persoon. Het is vooral van belang om er alert op te zijn dat de rouwverwerking u niet gaat belemmeren in uw dagelijks functioneren. Denk bijvoorbeeld aan het bijhouden van uw huishouden of het onderhouden van sociale contacten en hobby’s.

sionele hulpverlener aan de bel te trekken. Er blijkt dan niet zelden sprake te zijn van een knagend schuldgevoel dat het rouwproces verstoort. Of men blijft bijvoorbeeld bezig met gevoelens van onmacht over het ziekbed en de pijn welke aan het overlijden vooraf zijn gegaan, of met boosheid over het verloop of de hulp die verleend is. In zo’n situatie pas ik vaak effectief een therapie toe welke er voor zorgt dat bepaalde herinneringen, zoals het schuldgevoel, hun lading verliezen. Hierdoor komt het gewone rouwproces op gang. Al met al is er in een gewoon rouwproces veelal geen grote rol voor een psycholoog weggelegd. We ondersteunen mensen in het rouwproces en het afscheid nemen en zetten mensen aan het denken. Want niet zelden vallen de toekomstplannen, welke met de overleden partner zijn gemaakt, weg. Dan is het zaak dat de nabestaande nadenkt over de wijze waarop deze het leven in de toekomst wil invullen. Over het algemeen zijn mensen veerkrachtig en pakken zij de draad weer op. Mocht dit toch niet gebeuren, dan is dat een teken om bij een profes-

www.ppdehoofdzaak.nl

3


Mevrouw Jetty Stouwer

NabestaandenZorg heeft mij gelukkig veel uit handen genomen Toen ik mijn man verloor stond mijn hoofd absoluut niet naar ­allerlei zaken welke geregeld moesten worden. En ik zag daar als een berg tegenop, vooral ook omdat het meeste mij boven de pet ging. Aan de andere kant knaagde er onrust aan mij, want hoe kwam ik er voor te staan? Daarom was het erg fijn dat ik hulp aan huis kreeg. Heel voortvarend werd alles voor mij geregeld en al snel werd het mij duidelijk dat ik mij geen zorgen voor de toekomst hoefde te maken. Pas toen men voor mij aan de slag ging, werd ik mij bewust van de enorme hoeveelheid werk welke me uit handen werd genomen. De reeds voor mijn man gemaakte afspraken bij ondermeer de tandarts en fysiotherapeut werden tijdig afgezegd, het terughalen van zijn scoot­ mobiel werd geregeld, overbodige lidmaatschappen werden opgezegd en bij tientallen bedrijven en instanties werd de naamswijziging, soms met een tariefaanpassing, geregeld. Niets is aan de aandacht ontsnapt, tot aan het naamplaatje bij de voordeur toe.

“Er zijn nieuwe mappen aangelegd waarin een voor de hand liggend systeem zit, zodat ik in het vervolg alles eenvoudig zelf kan archiveren en terugvinden.”

4

Het overlijden van mijn man kwam zeer plotseling. Omdat hij de administratie en belastingzaken altijd verzorgde, had ik geen benul ­ van de wijze waarop dit in elkaar stak en hoe ik dit moest voortzetten. Mijn contactpersoon bij NabestaandenZorg heeft de belastingzaken, in verband met het overlijden, verzorgd. Dit nadat orde is geschept in de enorme hoeveelheid documenten welke hij, niet altijd op de meest logische plekken, aantrof.


De SVB

Sociale voorzieningen voor u geregeld tot in de puntjes De Sociale Verzekeringsbank is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. Wij zorgen ervoor dat u op tijd en correct uw AOWpensioen of nabestaandenuitkering Anw ontvangt. Dit doen we in opdracht van de overheid, al meer dan honderd jaar. AOW-pensioen Als iemand is overleden die een AOW-pensioen had, dan zorgen wij voor het stopzetten van de betaling van de AOW. Want het pensioen en de vakantieuitkering eindigen op de dag na het overlijden. Dit gebeurt automatisch, wij krijgen bericht van de gemeente. Wij betalen dan de vakantie-uitkering vanaf de maand mei tot en met de dag van overlijden. Als we de AOW al voor de hele maand hebben uitbetaald, dan heeft de overledene te veel AOW ontvangen. Dit verrekenen we met de vakantie-uitkering. Als de overledene een partner achter laat, dan betalen we ook een een­malige ‘overlijdensuitkering’. Vervolgens is het van belang of u als partner van de overledene de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt of ook reeds AOW ontvangt. Ontvangt u reeds AOW, dan krijgt u vanaf de maand van het overlijden een AOW-pensioen voor alleenstaanden. Dit is hoger dan het AOW-pensioen voor gehuwden.

Nabestaandenuitkering Anw Hebt u de AOW-leeftijd nog niet bereikt, dan krijgt u mogelijk voortaan een nabestaandenuitkering Anw. Deze uitkering vanuit de Algemene nabestaandenwet (Anw) is een financiële ondersteuning van de overheid na het over­lijden van uw partner of voor wezen. Hiermee zorgt de overheid er voor dat de na­ bestaanden een basisinkomen hebben. Er gelden criteria waaraan voldaan dient te worden om voor een nabestaandenuitkering Anw in aanmerking te ­komen. Voldoet u aan de criteria en heeft u geen andere inkomsten, dan krijgt u de volledig nabestaandenuitkering Anw. Heeft u wel andere inkomsten, dan hangt het af van het soort inkomen of wij dit helemaal, voor een deel of niet aftrekken van de nabestaandenuitkering Anw.

5


Netwerk Notarissen

Steeds vaker schulden in erfenissen Netwerk Notarissen vormt met 600 gespecialiseerde notariële juristen het grootste samenwerkingsverband van notariskantoren in Nederland. Vanuit meer dan 150 vestigingen staan wij voor je klaar met informatie en advies op belangrijke momenten in jouw leven. Erfenis afwikkelen met de notaris Na een overlijden moet heel wat worden geregeld. Niet alleen praktische zaken (het opzeggen van abonnementen, terugbrengen van medische hulp­mid­ delen) maar ook afhandeling van belastingen en formaliteiten. Het begint allemaal met de vraag of er een testament is. Dit kunnen wij voor je nakijken bij het Centraal Testamentenregister. Afwikkeling van de erfenis Er kan in het testament een executeur zijn aangewezen die de uitvaart moet regelen en de afwikkeling van de erfenis moet verzorgen. Als er geen executeur is aangewezen dan regelen de erfgenamen (degenen die erven) deze zaken. De overledene kan ook een codicil hebben gemaakt. Een codicil is een handgeschreven stuk en wordt niet bij het Centraal Testamentenregister gere-

6

gistreerd. Een overledene bewaart een codicil soms in huis. Als de overledene daarnaast een testament heeft gemaakt, is het mogelijk dat het codicil bij het testament is bewaard in de kluis van de notaris. In een codicil kan de overledene sieraden en spullen uit huis hebben vermaakt. Tot 1 januari 2003 was het ook mogelijk om een executeur aan te wijzen in een codicil. Erfenis accepteren? Je hoeft een erfenis niet te accepteren als je dat niet wilt. Maar je moet tijdig met de notaris overleggen. Gedraag je je als erfgenaam dan zit je aan de erfenis vast. Je kunt kiezen of je de erfenis aanvaardt (accepteert), verwerpt of onder voorbehoud ’beneficiair’ aanvaardt. Je aanvaardt onder voorbehoud als je denkt dat de schulden niet uit de erfenis kunnen worden betaald. Wij kunnen je helpen met het maken van een keuze. Als je de erfenis accepteert en je wilt hulp bij de afwikkeling, dan kan je ons inschakelen. Wij zijn gespecialiseerd in het afhandelen van erfenissen.

Executeur Een executeur heeft tot taak de erfenis (gedeeltelijk) af te wikkelen. Een executeur is niet verplicht deze taak op zich te nemen. Wij kunnen je informeren over hoe de taak van een executeur eruit ziet. Je kunt er overigens ook voor kiezen de taak van executeur op je te nemen en de afwikkeling aan ons over te dragen. Vooraf advies inwinnen De afwikkeling van erfenissen behoort tot onze dagelijkse werkzaamheden. Wij zijn dé ervaren deskundige op dit gebied. Wij bemiddelen tussen de erfgenamen en hebben specialistische kennis van de erfwet en het belastingrecht bij overlijden. Wij kunnen voor jou de complete afwikkeling van de erfenis in goede banen leiden. Ook als je de afwikkeling van de erfenis zelf wilt regelen, is het verstandig vooraf ons advies in te winnen. Wij luisteren, informeren en adviseren over juridische, financiële en fiscale gevolgen die het erven heeft. Je vindt een Netwerknotaris bij jou in de buurt op www.netwerknotarissen.nl


Seniorenorganisatie ANBO

Advieslijn is vraagbaak voor nabestaanden

ANBO-directeur Liane den Haan: “Onze Advieslijn wordt vaak gebeld door leden met vragen over het erfrecht of een overlijden. Iedereen wil graag zelf bepalen hoe hij/zij zaken geregeld wil hebben. De keuze rond de uitvaart of naar wie welke spullen gaan, of dat bij leven wordt gegeven of via codicil of testament. Indien naaste familie is overleden kunt u het Centraal Testamentenregister (CTR) verzoeken om te kijken of er een testament aanwezig is van de overledene en welke notaris dit onder beheer heeft. Het register geeft geen informatie over wie erf­genamen zijn en hoe groot de erfenis is.” Nalatenschap Vragen over een uitvaartverzekering of uitvaart gaan vaak over de uitleg van de polisvoorwaarden of over het zoeken naar een oude polis, die soms vanaf de geboorte was afgesloten. Maar ook over en/of bankrekeningen met partner of kind,

foto: Patricia Steur

­ NBO is dé belangenbehartiger voor alle senioren in Nederland als het gaat A om inkomen, gezondheid, participatie, wonen en mobiliteit. We leggen daarbij de nadruk op emancipatie, solidariteit tussen de generaties en keuzevrijheid.

het (­beneficiair) aanvaarden of verwerpen van de nalatenschap, wie de (extra) kosten moet betalen van de uitvaart, mogelijkheden voor het opeisen en uitbetalen van het kindsdeel. Ook onterven en de legitieme portie zijn veelbesproken onderwerpen.

eisen en procedures. Ook in geval van een testament kunnen andere regels gelden. Recent hebben ­notarissen hun werkwijze bij het veranderen van testa­menten aangescherpt, onder meer na meldingen van financieel misbruik van senioren.”

Advies Den Haan: “De knelpunten die wij signaleren gebruiken we om met instanties onduidelijkheden te verhelderen, regels aan te scherpen of te (laten) veranderen. Zo hebben sommige bankinstellingen een speciale nabestaandendesk. En vereisen banken niet altijd meer een verklaring van erfrecht om aan het geld te komen van de e/o rekening die de overledene had.

Activiteiten Na het verlies van een partner is het vaak moeilijk de draad weer op te pakken. Via lokale ANBO-­ afdelingen is er de mogelijkheid voor het leggen van nieuwe contacten, deelnemen aan activiteiten of deze organiseren. Zo krijgt iemand een netwerk in de buurt en is isolement te voorkomen. ANBO heeft in het hele land lokale afdelingen. Die bieden recreatieve activiteiten, belangenbehartiging, kortingen en hulp. Er vinden ook inhoudelijke bijeenkomsten plaats, zoals over erfrecht.

Banken maken een individuele afweging of een verklaring van erfrecht uit het oogpunt van zekerheid nodig is. Mijn advies: informeer dus naar de

Meer informatie is te vinden op www.anbo.nl

7


Annelies Brink, consultant bij NabestaandenZorg

Veel waardering voor aanpak en betrokkenheid

Tijdens mijn vorige werk bij een thuiszorg­

organisatie maakte ik enkele keren van zeer nabij mee voor welke opgave de achterblijvende partner komt te staan na een overlijden . Op zulke momenten wilde ik niets liever dan dat ik iets voor deze mensen kon betekenen. Ik heb de kans om bij NabestaandenZorg aan de slag te gaan dan ook met beide handen aan­ gegrepen, zodat ik in het vervolg professionele ondersteuning kan bieden. Het geeft mij veel voldoening om zaken uit handen te nemen waar men zelf erg tegenop ziet of waar men door gebrek aan kennis in zou gaan verzanden. Het is heerlijk dat cliënten keer op keer hun waardering uitspreken voor onze efficiënte aanpak, maar vooral ook voor de betrokkenheid die uit het regelmatige persoonlijk contact voortvloeit.

8


We staan voor u klaar, ook in moeilijke tijden Als er iemand overlijdt, komt er veel op de nabestaanden af. Ook met de bank waarvan de overledene klant was moet er het nodige geregeld worden. Het is verstandig om na een overlijden direct contact op te nemen met uw bank. U kunt dit telefonisch doen, maar ook door de akte van overlijden van de gemeente of de ‘melding van overlijden’ op te sturen naar of af te geven bij de bank. Wij zorgen er dan voor dat de belangrijkste administratieve handelingen in gang worden gezet. Daarna neemt de adviseur contact met u op om de overige zaken te bespreken. De urgentie daarvan is afhankelijk van de producten, die de overledene bij ons afneemt en betreft dus altijd maatwerk. Vanaf het moment dat de bank op de hoogte is van het overlijden van een rekeninghouder wijzigt de bank de tenaamstelling van de rekening door voor de naam van de overledene ‘Erven’ te plaatsen. Wat gebeurt er met de bankrekeningen? De bank blokkeert de rekening indien er sprake is van een rekening alleen op naam van de over­le­dene. Alle passen en creditcards op naam van de overleden rekeninghouder vervallen. Indien er sprake is van een gezamenlijke rekening, een zo ­genaamde en/of rekening, blokkeert de bank alleen de passen en creditcards op naam van de overleden rekeninghouder. De overblijvende ­rekeninghouder mag over het tegoed van de r­ekening blijven beschikken. Als

de gezamenlijke erf­genamen hiertegen — schriftelijk — bezwaar maken, dan mag de overblijvende rekeninghouder alleen na toestemming van hen over het tegoed van de rekening beschikken. De bank blokkeert de en/of-rekening na het overlijden van een rekeninghouder in beginsel dus niet. In de periode dat de rekening van de overledene is geblokkeerd, kan het zijn dat het geld op deze rekening toch ­nodig is. Denk aan kosten voor levensonderhoud of uitvaart. De bank kan ervoor zorgen dat deze rekeningen betaald worden. Zijn er volmachten, elektronische diensten en automatische incasso’s aanwezig? Na het overlijden van een klant eindigt de overeenkomst van deze klant met betrekking tot Tele­ bankieren en Internetbankieren. De toegang tot deze diensten, van zowel de overleden klant als de gevolmachtigde, wordt door de bank stopgezet. Hier kan vervolgens geen gebruik meer van worden gemaakt. Ook automatische incasso’s en automatische periodieke overboekingen en de volmachten die (mede) door de overledene zijn afgegeven, ­komen bij het overlijden te vervallen. De PIN-passen van eventuele gevolmachtigden worden geblok-

keerd. Indien er sprake is van een en/of rekening, dan zal de overgebleven rekeninghouder contact moeten opnemen met de bank voor het ­afgeven van een nieuwe volmacht. De hypotheek Gezien de variëteit aan soorten hypotheken en de eventueel gekoppelde levensverzekeringen is over­ leg met de bank van belang. Na het overlijden zijn de erfgenamen van de overledene aansprakelijk voor de hypotheek. De gang van zaken rondom een hypotheek is altijd maatwerkadvies, ook bij overlijden.

9


Wat hebben we nodig om uit te keren?

Belangrijke informatie over ­overlijdensrisicoverzekeringen De overlijdensrisico­verzekering keert een vooraf afgesproken bedrag uit als de verzekerde ­binnen de looptijd van de verzeke­ring overlijdt. Een uitkering stelt nabestaanden in staat om extra kosten na een overlijden te betalen, het inkomen aan te aanvullen of een schuld af te ­lossen. In dit artikel vertellen we wat er gebeurt als de verzekerde overlijdt. Deze informatie geldt voor de meeste overlijdensrisicoverzeke­ ringen in Nederland. We baseerden het artikel wel op de service van Interpolis. Wie ontvangt de uitkering? De uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering gaat naar de begunstigde(n). Dit is de persoon of zijn de personen die op de polis worden genoemd. Meestal is dit de partner of zijn dit de kinderen.. De uitkering en de erfenis De uitkering valt niet in de erfenis. Is in een testament vastgelegd dat de erfenis toekomt aan bepaalde personen? Dan geldt dit niet altijd voor de uitkering uit de verzekering. We keren altijd uit naar degene die als begunstigde op de polis staat. Dat kunnen dus andere personen zijn dan de erfgenamen die in het testament zijn genoemd. Ook kan een erfgenaam de erfenis weigeren maar wel de uitkering uit de verzekering ontvangen. 10

Overlijdensrisicoverzekering en hypotheek Een overlijdensrisicoverzekering is vaak gekoppeld aan de hypotheek. De hypotheekschuld wordt hiermee dan (gedeeltelijk) afgelost. Ook kan de uitkering gebruikt worden om hypotheeklasten betaalbaar te houden. Als de polis is verpand, dan krijgt de pandhouder de uitkering. De pandhouder is in de meeste gevallen de bank waar de hypotheek loopt. Is er daarna nog geld over? Dan keren we dit natuurlijk uit aan de begunstigde(n). Uitkering en inkomstenbelasting Over een uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering hoeft u geen inkomstenbelasting te betalen. Erfbelasting: informatie voor partners Het kan zijn dat u over de uitkering wel erfbelasting moet betalen. Wie gehuwd is of geregistreerd partner is, hoeft hier meestal niet bang voor te zijn. Er geldt namelijk een vrijstelling van meer dan € 600.000. Als het totaal van de erfenis van de overledene (inclusief de uitkering uit de verzekering) lager is, betaalt u geen erfbelasting. Bij geregistreerd partnerschap in gemeenschap van goederen of een huwelijk in gemeenschap van goederen, telt 50% van de uitkering uit de verzekering mee om vast te stellen of u erfbelasting moet betalen.

We keren het geld uit de overlijdensrisicoverzekering zo snel mogelijk na melding van overlijden uit. Dat is ook belangrijk als de nabestaanden afhankelijk zijn van de uitkering uit de verzekering. Meestal hebben wij de volgende gegevens nodig voordat we uitkeren: • Kopie van de overlijdensakte of uittreksel uit het ­overlijdensregister. Deze vraagt u aan bij de gemeente waar de verzekerde is overleden. • Burgerservicenummer van de verzekerde. • Oorzaak van overlijden. • Naam, adres en woonplaats van de huisarts van de verzekerde. • Naam, adres, woonplaats en geboortedatum van de begunstigde(n). • Kopie van het identiteitsbewijs van de begunstigde(n). • Rekeningnummer van de begunstigde(n). Soms hebben we nog meer gegevens nodig, zoals een verklaring van erfrecht. Hierin staat genoemd wie de ­kinderen of erfgenamen zijn. Een verklaring van erfrecht is dus nodig voor het vaststellen wie de uitkering ­ontvangt. Deze verklaring vraagt u op bij de notaris. Een notaris ­rekent hiervoor kosten.

De uitkering telt niet mee als dit bij de notaris in de huwelijkse voorwaarden of het samenlevingscontract is vastgelegd. In de documenten moet staan dat de partner de premies betaalde. Ook moet dit op de polis zijn vastgelegd. Is dit niet geregeld? Dan telt 50% van de uitkering uit de verzekering mee om vast te stellen of u erfbelasting moet betalen. Interpolis is een van de grootste levensverzekeraars in ­Nederland op het gebied van overlijdensrisico­ verzekeringen. Interpolis is onderdeel van Achmea.


NabestaandenZorg regelt ondermeer:

Wat doet NabestaandenZorg voor u?

• Het uitschrijven bij zorgverleners en het evt. afzeggen van lopende afspraken.

NabestaandenZorg werkt snel en efficiënt. Door, bij u thuis, uw administratie te raadplegen hebben wij alle informatie bij de hand om ter plekke onze werkzaamheden te verrichten. Daarvoor gebruiken wij een uniek systeem, waarmee mutaties digitaal kunnen worden doorgegeven en waarmee u een helder inzicht krijgt in uw toekomstige situatie.

• Het opzeggen van de huur- of leenovereenkomst voor hulpmiddelen en het regelen van de ­retournering. • Het desgewenst ordenen van de administratie en het geven van uitleg daaromtrent. • Omzetting van de rekeninghouder oftewel ­tenaamstelling van bankrekeningen, creditcards en spaarvoorzieningen. • De tenaamstelling van verzekeringen aanpassen en het waar mogelijk laten herzien van de premie en dekking naar de nieuwe situatie. • Coördineren dat de eventueel toegekende thuiszorg of (huishoudelijke) hulp qua kosten en/ of beschikbaarheid wordt geoptimaliseerd naar de nieuwe situatie. • Indien van toepassing, het opzeggen van de ­tenaamstelling van voertuigen. • Opzeggen van overbodig geworden lidmaat­ schappen en het stopzetten van contributies. • Opzeggen of naar rato laten verlagen van (vrijwillige) periodieke bijdragen. • Het verzorgen van de afsluitende belasting­ aangifte zoals deze voor uw overleden partner ingediend moet worden. • Het verzorgen van een overzicht van uw nieuwe inkomsten en vaste kosten.

t­enaamstelling, een correcte omzetting van de pensioen­ voorzieningen, het verzorgen van de vereiste belastingaangifte en het opzeggen of retourneren van alles wat overbodig is geworden: dit is zomaar een kleine greep uit hetgeen Nabestaanden­Zorg voor u regelt.

Vanaf het eerste contact met NabestaandenZorg communiceert u met een vaste contactpersoon die afkomstig is uit uw regio. Deze weet zich vanuit praktijkervaring maximaal in te leven in uw situatie. Op een betrokken en persoonlijke wijze blijft u voortdurend geïnformeerd. Uw consultant zal u op regelmatige basis bezoeken.

De consultant van NabestaandenZorg komt bij u thuis om samen met u aan de hand van een praktisch draaiboek te bepalen wat aandacht behoeft en zal dit compleet voor u verzorgen.

Uw belangstelling voor ondersteuning door ­NabestaandenZorg kunt u kenbaar maken aan uw uitvaartverzorger of via telefoonnummer 0162 - 431 223.

Het overal aan laten passen van de

11


NabestaandenZorg Eline Verelaan 55 4906 HL Oosterhout T 0162 - 431 223 F 0162 - 461 770 info@nabestaandenzorg.nu www.nabestaandenzorg.nu

Colofon GoedGeregeld is het informatiebulletin van 足NabestaandenZorg en verschijnt onregelmatig. Redactie: Max Leffring

12

Goedgeregeld  
Goedgeregeld  

Relevante informatie voor nabestaanden.

Advertisement