Page 1

L D I L O

R O K US AS!

N D O I Kavremeni diskontni Prvi s

ji.

Srbi u c a n a l

Zašto Lidl?

Jer nudimo u jednostavn ajbolji n i u n i v o kup aliteta. v k i e n e c dnos

o

Kakav dl i L t e t i l kva donosui?sa

lad Visok, u sk lnim na internacio ere prov a m a r u d e proc kvaliteta.

m i j o k o P ? a m a n e c štede

r sve u e j , m i k s i N ovanju l s o p u o rim koje ostva rošače. t o p a n o prenosim

a. n e c a k nis i t e t i l ar. a v p k n k e o š r s i v V a Lidlov s


l d i L e j o t š a Z ? i j i č ruga d o k toli

vine! o p u k o skustv i e j i č a o drug m i s o n am do v o t š o Zat lanac. i n t n o k eni dis m e r v a reme s v o e š m a s v i M cenimo t. a d i č a To zn budže š a v o em i poštuj oljstvo v o d a z povina u k e j s jer: , Kod na a k t u n g tre od prvo te žene vrs e l e b o o jasn idljivo i ama; v o m a im ic a na pol proizvod e i došla j a m i j o auk kutijam smo efikasniji u u o m e ž robu izla davnice. Ovako reme ni novac v ro u naše p robe, ne gubimo u izlaganj ivanje u police. ji postižemo c ko za preba od načina na n a To je jed proizvoda; e niže cen a rking - n mesta pa a p n a v izo ng ro organ eliki broj parki b o d o m v je ima anju vam ođete; g a l o p s d ra teniji čim š u p o e t s

I N FO

oliko se k u : e n s efika u brze i u tri potrošača, s e s a k ekn naše kasi zat oriti nova kasa. j o n d e j tv na g će se o o t r v t e č za 2


. O N V A T S O

JEDN

a, roizvod p h i n č i l broja s oljnosti v g o e p ć e i v a t o mest valite i lako. U naše procene k t i v a b o vinu rošli ete kupo rane, koji su p ć naći s a n d ab e lako s Ko d s o e t o e iv ć j l a paž red, p imamo ti raspo s i o v o t go cene. ice imaju n u v a d o r ortiman s a Naše p u . e h j i ažen j od nj no snal v u svako a a. t s o n Jed avnicam d o r p im i Lidlov

. valitetu

k vežini i čuna o s

ra vodimo jima o n e ć e ma u ko u, osv a p c i i n o d n j e l j ljstv Ozbi m za romisa. redini i lokalni ihovom zadovo p m o k z Be oj s a, nj o životn oslenim tvu Brinemo o, o svojim zap m iskus e j l o b m i m aše se nalaz ručnosti. vama i v o o t s m i e n še bri znanju vo najvi o e v s z Kro . e u Lidlu n i v o p u k ijate i da dob aju n r u g i s var e biti no odgo u t možet u p t p o i p k i a Sv e koj eta . roizvod p o m a kvalit a s m i d r a tand našim s

. E J I N J L O V

PO

nje , pakova ma a k v a b a a ne ja, n oizvodn smišljeni tako d r p – s a an su o ci kod n lo Svi kora dabran asortim anja. m je sta a o p i n o s o a iv r k j i l i l ž i pa škova mo ko bnih tro da vam pokaže e r t o p e n n e. lov nači povoljn To je Lid du uvek zaista bu . da cene e za vas d e t š u e Viš

3


K O S I V T E T I L A V K ITETA prema L A V K LA radi KONTRkOvaliteta u Lidlu sema. Procedure i Kontrola alnim sertifikat vek isti. u t n e o t i i l c a a v intern vane, a k o z i d r a d su stan

KATI ifikati kvaliteta ju su I F I T R E S o alni sert om razv iv ion Internac ao i brige o održ čuna o tome je k dimo ra o v i selekci o n j l i da ozb jbolje. a potvrda n o m a ete s da dobij

VETA brani S A V E J KRA omaći, ali i oda rili H I V S Z I ed uve iman čin kvalitet

I N FO

t Naš asor vodi, u čiji su se svetu. u z i a o j r l p a i em stran eko 20 z r p u i č a potroš 4


. A N E C A K S I NI

. R A P N E Š R V A S V LIDLO NE CE U LIDLU E Z A L A N SE D A N Z I K UVE ! A D O V Z PROI

CIJA! emu ćete nas uvek K A , A J N im PAŽ nešto po č ja, u r azn cije su rsta akci v o k i l o Lidlove ak k e n ti. Imamo prepozna ma. lecima, m i š a n kategorija u te ih uvek a i vidno , i c i Pronaći će n a r t s ! nternet rodavnici na našoj i p j o m a s ene u su obelež

ER? G laćujemo, E p a C n I e L s I e k KESA že i jedno i drugo: a našu okolinu očuvamo

o nemo d k a U Lidlu m t s d o p da vas cegere, e p e l i jer želimo e v i j m. ne, izdržl č i t k a r p što čistijo i upovina it k p j u o k r b e t i e k ž i o el Kod nas m e moći da obavite v ćet sa kojima u njima! e š i v o g o ete mn i da pones beleženim o a n u n i v KOLICA!e pronaći kolica za kupo t 0 dinara, 1 i l i U Lidlu će 5 . u d g o n a a parki m kovanic je n a kasi kod a n iv i mestima n c t a e z b u u o ju n at uzima ete poneti žete bespl ž o o Kolica se m m i j n o o k t e tonom enih. Ž kao i sa že ih ljubaznih zaposl upovini. š k a j n o ć d e o d e g l s neko titi ga pri s i r o k i m sa sobo 5


i od k a č i l A . dana g o k a v s ijama. ovoljne c p k e a n m e i c v u Lidlo u U Lidlu s e j i n j l e povo ž o m a g to

K A T R V ČET tite ih. s u p K o r p A LJ E nije! Ne D j o E r b j N a n kcije I PO idlove a Dani kad

su L

JA: I C K A E J N i SREDE l A i J E J A L E R T o NED traju d m bojom. M O K T R veno ETV Akcije Č su označene crtraju do SREDE i u letku ONEDELJKOM lavom bojom. Akcije P su označene p i u letku

T E Ć O K KA A K C I JE

? E J I C K A AĆI N O R P E .

o potr n v a t s o Jedn 6

avnici d o r p u e e oznak n e v r c e ažit


E J L D I L ! E N A R H D O E VIŠ

je a uređen edelje z e j l a t e en t, d deću, ala izvodi iz aktuelno novo. o i i ć a n t o ožete pro stiže neš ažnja, pr U Lidlu mš mnogo toga. P ihe. A posle toga doma i jopni dok traju zal su dostu

U OD 3 K O R U A OD E PROIZV atike?

0 DANA

z J p N roizvod u ju p A a i r Ć n a e A v lj o R p g u ek AV e od PRAVO N je majica ili vam n u možete da vratit vam enutk n. Prevelika blem. U svakom tr biti vraće m a v e ć o r novac Nikakav p 3o dana i d o u k o r račun u 7

fiskalni


– L D I L N A V A T S O JEDN DI, U N O P U

će vam a c i n v a d lovih pro vodima možete d i L k a t u a o proiz , svaki k j i u c p a a m m r o u f Uz naš . Više in u n a a. ratiti l b d m o a a e n n t a e r o t ž a s o biti k eleženim itanja, uvek se m b o a n i p pronać dodatna e t oslenih. a p m a i z o h i k i l n z Uko ših ljuba a n d o nekom

MA PA

8


N A V A T S O JEDN LAŽENJE! A N S ZA

akama. n z o im n e akcije. ći poseb v ju lo u lj id a L v u h de s e za te znati g onaći ćet e r ć p k a e t s v e u m ii Akcijska prodavnic u ju o b u ven Pratite cr 9


T E V S U I L Š O D O A R V B O O D D N E R B H I V O L D LI DI

ROIZVO P I N Č E L

ČOKOL

ADA

M

TES DELIKA

IKA

T KOZME PIVO LICE

GRICKA

MBENI A R H E NEPR ODI PROIZV

E ŽITARIC

B R E NDOVI

10


A

nosni. o timanu r p o o s t i a a č o m proizvod u naše mo nar i s h i d o o n t e v j a z i i n v o i pr ovi no raz m sveta! b o e r i s š o a p Skoro sv o Lidlovi brend č , a ših roš čiv izbor na aših pot v n i j l e ž b a e su isklju r p t stavljaju adovoljavaju po OLEDI D A L z Oni pred S a godinam I koji već I ČAJEV

KAFE

KEKS

I

E ZA BEB I D O V PROIZ

EMIJA H A N Ć KU

INE

TESTEN PIĆA

11

C LJUBIM I N Ć U K

VISANA R E Z N KO HRANA


, o v i c e p e ž e v S LJIV MIRIS I UKUS NEODO ! n a d i k a v s a z dnevno. a t u p o kolik o. ama, ne c i n eodoljiv v n a i d o o r v p a rsk šim mo u na ek bude sveže, h e č e p o v uv peci vamo da Lidlovo a ć u g o m om Tako va

P EKARA

12


ZA M A Š I NA E B A E HL SEČENJ klopu pekare ius

se nalaz

i po dužin b le h e Postavit je za sečen e r o m o k

c poklopa e it r o v t Za

u e debljin Odaberit sečenja

IVAN Ž U L S O AMOP

JE

, rukavice m a v o ili sm ada. S , priprem što vam se dop a iv c e p lovog te ono anje Lid mi da odabere m i z u a Z sa te mogli kako bis

13


o n č o s i e ž e Sv ATSTVO UKUSA! BOG

koji već a č a j l v a ob erenih d v o r p d o zi arstvu i rće dola zvodnje. t v r o v o p i p e a ć prem že vo e proi Naše sve naše standard iskustvo i ljubav e, uju primenj sve svoje znanj oji stiže do vas. k se kvalitet e i j i Oni uno u svaki proizvod č – e v iš u ije plodo , proverava se v n s voćarstv u k u i i ije jac lije, sočn e na Lidlovoj pi im policama, e r z o m vrć e, bira sam Zajedno vamo. Voće i po e kontrole i na klasne proizvod ču vn vo brižljivo laganja, uz redo če obezbedili pr a iz puta do o za naše potroš m kako bis kada su ubrani. o sveže ka

P IJ ACA

14


ME

OĆA I P REN JE V

OVRĆA

se što vam o n o o v a ste upr e? Odabra?liKilo, dva ili viš lo žete e svid ijaci moe p j o v lo n Lid o ama nainu odmah, kak. Na vagit č ” o li o n k iv prover uipovali „odokat k e žeći bist reme triana v e it b u rodavc ate da g I ne mor, jer će Lidloviipobeležiti voće i kodove novo izmeriti kasi po umesto vas! povrće 15


, u l d i L u o s MeSVEŽE UPAKOUVPAONTOREBU! A Z O N Č RAKTI

IP

as. na kod n a d g o k , sva ča stiže e sveže i sigurno u. a đ o v z i j ro d branih p m garantuje da bez čekanja u re a z i o s e a ju koje v jsvežije m frižidera Samo na lu je u pakovan no ga uzmete iz id v Meso u L ktično - jednosta ra uz to i p : ZA VAS T A K I F I AJ SERT V O I Č A ive ŠTA ZN je “od nj n d o v z i a ro proces pan nadzor uslov n a s i l o r ov Kont ”, uz red obavljača. e z e p r t d do nje kod proizvod a zaštitu n m o t r v nja sa os Proizvodit životinja. i dobrob a o može d t š a g e v s brani od i ukus mesa. e j o k e j Pakovani kvalitet, izgled promen a odgovar k e v u u j . an ča a pakov oizvođa Datum nnom datumu pr original

ME SA RA

, roizvoda p t s o n d h i k be itet i bez kih laboratorijs l a v k n a u Osigur enjem višestr sprovođ analiza. 16


U našim o ma mes i r e d i ž i fr om na prav o m a v ču režimu m o n r u t a temper idealnu e j u t n a koji gar higijensku i svežinu ost . ispravn

17


e n fi a z e Ko j JE?

A G O ZAL

o kodnevn a v s u s sa delikate h i t a n s . me žih suho prodavnicama e v s i s u k im asice su b o k Mirisi i u stolu - i u naš , e t ršu šunke, p učka ili večere. na vašem i d a m o r k zani fini deo zakuske, do e n r a n i v i j i en i čuva r e v o Neodol a nezaobilazn r p je likatesa ja garantuju e d mnogim h i t a o sn suhome pakovanjima k h i v o l d i m L i Kvalitet nim atmosfersk . b u pose i očuvan ukus svežinu

alogaje z e t i l e ž po di, kada o v z i o r ip m mesnat o h u overeni s r i p . a a j s Fin n , i a roizvod tke uživ za trenu ažljivo sušeni p op Posebn eklom. r o p m i sk geograf

D E L IKATE S

or irok izb a. Š ! n a d eg tržišt ki š a a v s n a u z s ku da đenih u ta ponu o a g n aliteta, a s l v i e r k m p g o a o h d k u S so vo ih proiz ati proizvodi vi n r a l u p n po uhomes s u s k o Pik ! jne cene a povol 18


19


o v t s t a g Bo KUSA U H I LEČN

M

Lidlu su rsnijim u a d o v ov oiz ečnih pr ristite u najrazn l m t s o k li ko o i raznokoliko ih često v t s t a g o B r znamo e važni, je a. sve što stu! i z a m m a a es in prilik ri, sirevis je na jednom mski fi e k , i t r n u a li gurma leko, jog ti, kod n Sveže m a može napravi esni sirevi i osta od mlek , tu su i delikat Naravno i od mleka. proizvod

, roizvoda! p h i n č e l u ilbona mn obrok ili užin M h i v o l a id st borom L pravite raznovr z i m i k o r na Sa ši moći da e t e ć k e uv

MLEČČ NI MLEČNI PROIZVODI

i pravljen r! , u k i l i r p bo n i svakun i kvalitetan iz a d i k a v s ra izvodi zapotrošača. Sigu o r p i n č e ih Ml u domać s u k u o p 20


21


, e d a l o Čok

E J I N E J L O V J NA o v t s j l o v o zad . li voćem i a m i c i šn ne, sa le č e l iginalnim r m o , e o l e p b e , jen le: crne ta, pravl e t i l a Svi ih vo v k g rhunsko ve poslastice. v u s e d a telje o čokol Lidlove ma, za sve ljubi a receptur da ji znaju o k e n o sce! Za jivo probranog u k o d a l s l ja za sve kolade – od paž kvalitetnim n a v i ž u t o i ostalim ljenja č i kvalite Vrhunsk njen način prav kakao puterom fi a cene pre a pomešanog s a zrna kak a. sastojcim

d nas! o k i o n č na veta, ko osetiti s m o r i š ožete olade m k t o e č t i e l v a o v idl ni k avanije L njihov provere d o r p j a , N u ustima Tope se zalogaju. u svakom

ČO KOL A DA

22


UTZ sertifikat ifikat UTZ sert u lja potvrd predstav išćena da je kor kakao ili sirovina, u izvedena kafa, pro m načeli a skladu sa održive rede. poljopriv bolje To znači zgoja metode u ada na i uslove r , čime se farmama udima, brine o lj prinos i povećava neta. čuva pla

23


o v t s n a č i l e v o n e j N !

A F KA

e. U Lidl : m o r a i a nu ris jivog mi ajedničku osobi l n e m a z sveta, ne ve imaju jednu z m o r i š k a TA! A i napit iše vrsta kafe. S G n e j O l i R m U O BEZ S ronaći v – A F A možete p K e uživali t s % i b 0 o 0 k 1 a e KAFA te kafe, k ža, na kojima s E s r J v e U j i L t i a D en nt U LI najplem proverenih pla ema. , a n r z a j i sa sist bol amo naj Naša kafa dolaz ja lokalnih eko r i b s a v o Za gutljaju. je održivog razv m o k a v s an u z poštov u a j a g z u ji traže o k e n o a za esso kaf r p s e i t n ijih insta ljstva! n fi j a n n zadovo ortima Širok as gačija, posebna uvek dru o sa i dobr u k u g o n al tradicion e j l e t i b ju kafa za l a ć a m o D arome. poznate

K A FA

24


25


o v t s r a c eno

Led

H I N E J L MI

O

a c i t s a l s o p

. kvaliteta m g o v s g bo iji upravo z olade i sa bogat u s i v i j l t k a prepozn ečniji, sa više čo i d e l o d l a l Lidlovi s oledi su zaista m i! m d Naši sla a. Proverite i sa sastojcim

inacije – b m o k e tn intrigan lje sladoleda. i e n č i b ite neo i ukusi, ov za prave ljub v i j l m i n i i za i izaz Prefinjen sladoledi su nov Gelatelli . binacija m o k h i n ere bro prov o d i l i a tv a detinjs e prilike! s u k u i n želj a sv Kada ste no neodoljivi, z v Jednosta

S L A DOLE D

26


27


e c i l a k c i r G

E V I J L EODO

N I E V A K S R H

d toga! o e š i v i ali remena, provodite v g o n d o i ve i slob te u utakmici il vaše trenutke a b a z i ć i a činiće omad eni film, uživ u k i e j i c i n l ž a a k j v c il ri Naj edate om polju, Lidlove g l g a d o l na Bi o vreme n d o b o l s vnijim. još zaba

kusnih u j o r b z be i orasi u k s l i z a r iib , indijsk i ć a t s i p Lešnici, cija! kombina ! pokretu u i l i e ć ku nje kod a k c i r g a z ickalice, r g e j i n s ovr Najrazn

G RI CKA LI CE

28


29


i n t a l z i n e d Le I J A J L T GU a a gorčin ć u j a v a ž ve skost, os e r a č a j i il a, blaga n e p a n e rijeteta. pitanju. Savrš ukus? a t u v s o a o v k g i t o p a l n e s j m ili pun i rite kada i u toliko tim, ali i okusite o z v a a l f o e d j o k na ita a sv olni nap a uživate u poz h Svako im o k l a i priliku d ežavajuć Ovaj osv am zato dajemo . v U Lidlu ka zadovoljstva s nova piv

e, receptur jatnog ukusa. e k č a m ri ne no pivo ive strukture i p ropustite! č i n e š p mlj eno da p Jedinstv gate pene, zani tu što ne treba o iš guste i b vo na našem trž Nešto no

litetnog a v k d o eno o, pravlj žeđ, ukus mu je v i p r e g la i ukusno Izvanredno gas nalno odličan. i o n a g a o l Lidlovo ečmenog slada. kvalitet tradici a j , i hmelja i prepoznatljiv v prijemči

P IVO

30


31


a g e n i pota

Le

A G E J N I U J N ZA na ristupač p , a n t e t i val e visokok j a k i t e ozm Lidlova k loški ispitana. o i dermat

pitanju. u a g e n a je : ON i imaju svoje rituale kkaodlekciju Cien proizvoidiaspitani c atološk posebnu m Muškar i r l i e d m , e u r n p i ež mo pri ijatnu sv r p Za njih s a z – i odorans e Cien dez e negu kož a z o brijanj e n m ž e e r n k i n o n Cie za preciz – i č a j i r ove kose p i t Cien b e v s poni – za Cien šam de proizvo e t e đ a n pro ONA linije Cien moći ćete da h uticaja i n j l o U okviru p s . d la vaće je o celog te u č u g e e ž o n k a z gu odi za ne v z i i sjajna. o r a p k e u su tu s m o e Cien k d a u z b i t ra će se da i i prepa . n o p m i pobrinu a š l posebno a a n d o e i l s g s z i e f irisima! zaista m a m s i Cien pro o n j k o a š op ite da va eviće vas š u d o e kada žel j n za tušira a j i n i l n Cie

K O Z M E TI KA

32


33


e j o k e as

Zn

NA

! I J I N Ž JVA

vo nju upra ž a p u n seb ećuje po v s o p l d i u a. Zato L ku, hran i m t i j e n m d z e o r k Svet je p ma! valitetnu k o k o s i i đ v najmla ram obuhvata Naš prog , pelene. o i naravn e, u ispitan s i k š o l o at a. Derm omogućavaju m a n i č i l vim ve titne trake koje s u o m i av aš elene pr maju posebne z p u l i p u L i dobne i urenja. veoma u lnu zaštitu od c a maksim

OPREMA I HRA HRANA ZA BEBE

34


PREDNA LAĐE: A N – T I FLEXF ZA NAJM va A J I G O L o 12 časo TEHNO renja i d d cu Zaštita o a ka pelen ja i elastični n a t a r t s Ek retan oboda k l s a k i l e V pojas

35


a ć u k e s Da

! A T S I BL vih od Lidlo m i k e n te da očisti i ć o m e t će i koji ne ć u k u a tk atila. Nema ku a kućne hemije. kuhinje do kup izgledao m d proizvod ra do parketa, o ko bi ceo vaš do a o Od proz o propustili, k m Ništa nis no i blistavo. d uvek ure

ovoljni d a z e t s o ga kolik ve bude čisto, o t d o i i s že da s ći zavi a u k m o u p a r Atmosfe gledom. W5 vam z njenim i negovano. i mirisno

u našim n a m t e r t pravom ulama za pranje a n n a l a ti zahv žentima, kaps i! i b m a v rd će en Vaš veš nim dete ego povoljnoj c č e t , a m i praškov ačima, po više n v i omekši

KUĆĆ NA KUĆNA HEMIJA

36


37


NAŠA ORNOST V O G OD

li svoje i n o l k o p su nam i j o k e n tiče na o posleni, u o m i d a a sve što r rošači, z t a o d p o o t m u i računa s ć e a Zna d d o o v l i i je – b a sutra” oljšanju m e r poveren a u celini. p u nic „Na put stvujemo u pob m o t o ili zajed m d če zato, po svakodnevno u o v a r p U i, ti, i prirod h uslova. u k e v o održivos život. i a k oč š m i o l p i o c k ih i e u sa prin bolje uslove za socijaln o u sklad aju

m m i. ganizuje uće generacije i a odgovornost r o e j n a ov ud slov Svoje po o osigurali da b rupisati u 5 stub m g kako bis ijative mogu se c Naše ini MAN ristupačnim olji odnos I T R O S A b činimo p ove. amo naj Kvalitet trošačima pruž i Lidlove brend vode ć o iz Našim p liteta, razvijaju eležavamo pro ovorno a b g cene i kv transparentno o živih resursa, od r Osim što o sirovine iz od upnom procesu g odnosa o m i koristi imo prema celok rada do savesn a se odnos nje, od fer uslov proizvod irodi. r prema p

NI e šanse, nima E k e L l a s S n o d O p e j P a i z ZA še o našim ve za rad

a o Brinemoujemo dobre usl a i podstičemo n privatnih v Obezbeđ a razvoju kadro s između posla i nciji u e n n radimo e da prave bala radimo na prev životnih a zaposlen Naš princip je d ovisanju zdravih . e obaveza ravlja i na prom o uz zadovoljn iljeve. d m oblasti z vesni smo da sa varujemo naše c t stilova. S e možemo da os zaposlen

DRUŠŠTVENO DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE

38


A rincipe o SREDINenje p e A t N a r T p O ruž rodn ŽIV logije naše ok međuna i i tehno

Čuvamo davnice, proces no dokazujemo ar u Novoj t t Naše pro i i to transparen aš logistički cen to se dostave u š t održivos sertifikatima. N izvodi pre nego bjekata te vrste o m priznati koji stižu svi pr an od najvećih o nu gradnju. e u Pazovi, rodavnice, je jed sertifikata za zel e, uštede n p Lidlove silac LEED Gold ja životne sredi ambalažni n o koji je n anjenja zagađe a, razvrstavamo s m U cilju s prirodnih resur klažu. i i e energije ljemo ga na rec kupovin n o k a N a a! otpad i š reciklaž

O svih nas ju društveno V t i T b Š o r U b R o D an o se za d romovis Zalažem čestvujemo u p ostupanja. p e u Aktivno og poslovanja i okalne zajednic emo l n ć odgovor ršku projektima sa kojima se sre a. t Kroz pod o se sa ljudima mo kvalitet živo m e zbližava ana i unapređuj d svakog

– idlova Svaka L zone ica ima n v a d o r p anje za sortir otpada.

NERI rtnerstva T R A P I N na pa mo i razvijamo oju POSLOV dugoroč ja ,k

stavl jemo rima Ostvaru a tome da uspo slovnim partne omocijom, n o r Radimo u saradnju sa p , zajedničkom p tivnostima. n k dugoroč mo fer odnosom projektima i a m a podržav veno odgovorni t ali i druš

39


GDE NAS MOŽETE PRONAĆI?

Subotica Pala Papa 1 Sombor Josifa Pančića 6 Zrenjanin Pere Dobrinovića 37 Novi Sad Vojvode Stepe 2 Beograd Kneza Višeslava 61V, Zemunska 4, Vojislava Ilića 143, Save Maškovića 4, Bratstva i jedinstva 2D Šabac Vojvode Janka Stojićevića 1 Smederevo Hajduk Stankova 2 Bor Zeleni bulevar 26A Kragujevac Save Kovačevića 50B Užice Norveških interniraca 1B Niš Vizantijski bulevar 47 Leskovac Kralja Petra I 24

www.lidl.rs Prijavite se i na naš newsletter!

LidlSrbija

Radno vreme

Služba za potrošače

PONEDELJAK - NEDELJA

0800 191 199

08-22h

Gotovina i odloženo plaćanje čekovima građana na 30, 60, 90, 120, 150 dana.

Tačan popis banaka možete pronaći na info zidu u prodavnici ili na www.lidl.rs

Lidl uskoro i kod nas  
Lidl uskoro i kod nas  
Advertisement