Page 1

Et skoleblad om kvalitet, faglighed, tryghed og traditioner

Juni 2017

TEMA Realskolens historie

11 15 12 20


Nyt fra skolelederen Kære læsere af skolebladet Skoleåret er ved at få sin afslutning. Afgangseleverne har holdt deres sidste skoledag og er i fuld gang med de afsluttende prøver. De kan (som vi andre!) snart holde velfortjent ferie. Sidste skoledag for afgangseleverne blev en dejlig dag. Lærerne var inviteret til morgenmad tidligt om morgenen. Inden da havde eleverne på 9. årgang pyntet indgangspartiet og gymnastiksalen flot med flag, balloner og bøgegrene. Efter den obligatoriske karamelkastning var der underholdning i salen. Underholdningen fra scenen var flot og fantasifuld. Den traditionsrige fodboldkamp blev en

blandet fornøjelse…for lærerne. De mødte overmagten og måtte indkassere et stort nederlag – også her fulgte vi traditionerne. I skrivende stund er afgangseleverne i fuld gang med de mundtlige prøver, og de får igen i år fine karakterer – en flot afslutning på deres skoletid på NAAR. Inden længe går 6., 7. og 8. årgang i gang med årsprøverne. Ved årsprøverne får de lidt yngre elever mulighed for at opleve prøvesituationen, så de er godt rustet, når de selv skal til de afsluttende prøver i 9. eller 10. klasse. Man lærer bl.a. at disponere sin tid, man bliver fortrolig med de ydre rammer og får kendskab til egen reaktion i prøvesituationen. Næste skoleår modtager vi igen en del nye elever – først og fremmest på kommende 7. årgang, hvor klasserne går fra maks. 20 elever i klassen til 24, samt kommende 8. årgang, hvor 8. Øst får nyt klasselokale, så også de kan være 24 elever i klassen. Jeg håber, at de nye elever vil føle sig velkomne, og jeg vil opfordre jer til at tage godt imod de nye – det plejer I at være gode til! I sommerferien sker der en del med skolens ydre; vi får nyt tag på gymnastiksal og administration, så vi kan

2


få ekstra isolering, og man får et flot førstehåndsindtryk, når man kommer til skolens indgangsparti. I den inderste del af skolegården bliver der lavet ny kloakering, og der bliver lavet ny belægning. Det betyder, at hovedindgangen ikke kan benyttes i en periode. Enten skal man gå ’højre om’ administrationen eller køre ad bagvejen fra Vibyvej. I efteråret bliver der lavet ny legeplads, inden vi formodentlig i efterårsferien etablerer den nye p-plads på Skolevej 4. Mere herom senere. Den 23. juni er der translokation i gymnastiksalen. Her skal vi tage afsked med hinanden og afgangseleverne samt nogle af de ansatte, som forlader os – se mere inde i bladet. Jeg har desuden fået tilmelding fra 14 jubilarer, der kan fejre 60-årsjubilæum. Jeg ønsker jer alle en rigtig god sommerferie med mange gode oplevelser og mulighed for at få ladet ny energi op til et nyt skoleår. Jeg glæder mig til at se jer alle efter ferien.

INDHOLD TEMA - Realskolens historie

4

De mindste Nyt fra vuggestuen Nyt fra børnehaven Nyt fra Ællingerne Nyt fra SFO

12

Sidste skoledag

15

Indskolingen 0. - 3. klasse Nyt fra 0. klasse Trolde i 2. klasse

16

Mellemtrinnet 4. - 6. klasse NAAR de unge forsker

18

Overbygningen 7. - 10. klasse Lilla fredag 10. klasse i København

20

Farvel til Lis, Kirsten og Anna

24

Ideer til den nye legeplads

27

Nyt fra bestyrelsen

28

Carsten Krag 3


Tema - Realskolens historie

Realskolens historie Hvordan det hele begyndte

På Nørre Aaby Realskole betyder traditionerne meget. De er med til at styrke fællesskabet og knytte bånd mellem skolen, dens historie og kultur og den enkelte elev. På disse sider kan du læse om Nørre Aaby Realskoles begyndelse og de første år. Da Ella Jørgensen den 19. august 1896 oprettede Nørre Aaby Realskole, var det ikke første gang, at den kun 27-årige lærerinde prøvede at oprette en privatskole. Frk. Jørgensen havde som 20-årig bestået præliminæreksamen ved Marie Jørgensens Pigeskole i Odense. Efter en tid som privatlærerinde, bl.a. hos Pastor Mollerup i Gelsted, blev frk. Jørgensen i 1889 kontaktet af en kreds af forældre i Odense, som slog sig sammen og oprettede en privatskole med frk. Jørgensen som lærerinde. Da frk. Jørgensen selv skulle skaffe lokaler til skolen, havde den

i begyndelsen til huse hos frk. Jørgensens forældre. Senere flyttede skolen i andre lokaler, som Odense Seminarium ejede. I 1896 opgav frk. Jørgensen imidlertid, nedlagde skolen og prøvede lykken i Nørre Aaby. Frk. Jørgensens forældre var nemlig flyttet til Nørre Aaby – Svinget 7. Hendes far havde været maler, men var blevet ramt af en lammelse og kunne ikke fortsætte sit håndværk. I det nedlagte værksted fik Nørre Aaby Realskole sin første skolestue. Senere blev stuen i husets østende også inddraget. Fra Odense medbragte frk. Jørgensen otte stk. to-mands skoleborde, én globus og ét landkort. I disse lokaler og med dette udstyr begyndte Nørre Aaby Realskole. Det første år var der ca. 20 elever, som var i alderen 9-14 år. Skolepengene var 4-6 kr. pr. måned. Allerede efter et halvt års tid indså man nødvendigheden af at skaffe bedre lokaler. Forældrekredsen og enkelte andre – i alt 16 – kautionerede hos proprietær Anders Simonsen, Båring, som havde tilbudt et billigt byggelån. Svinget 7, hvor det hele begyndte. I dag bor en af realskolens tidligere elever i huset.

4


Tema - Realskolens historie

På Kirkevej 6 byggede man en ny skolebygning. Bygningen bestod af to etager til den ene side og én etage og høj kælder til den anden side. Den rummede fire klasselokaler, hvoraf de to var ret små, et par lærerværelser og en 3-værelses lejlighed. Bygningen blev taget i brug i 1897, da Nørre Aaby Realskole kunne fejre 1-års fødselsdag. Skolen voksede til 33 elever i løbet af de næste år. Inventaret blev forøget, bl.a. ved at snedker Hansen i Båring leverede skoleborde i modregning for skolepenge. Indtægterne var dog for beskedne til, at skolen kunne klare sig økonomisk, og da frk. Jørgensen blev syg i begyndelsen af 1899, følte hun sig nødsaget til at opgive skolen, og den blev overtaget af kautionisterne. Kautionisterne stod nu med skolen og var i tvivl om, hvad de skulle. Nogle mente, at man skulle søge at afhænde skolen til Nørre Aaby Friskole med Olaf Nielsen i spidsen. Andre, ledet af proprietær Munk, Roerslev Møllegaard, holdt stejlt på, at den skulle fortsætte som realskole. Enden blev, at man lidt tilfældigt kom i kontakt med en lærer i Aarhus, L. D. Meldgaard, som tidligere havde vist

interesse for Aarup Realskole. Han var interesseret i at købe, og for det fyrstelige beløb af 9.000 kr. overtog han Nørre Aaby Realskole 1. april 1899.

Kirkevej 6. I mange år fungerede bygningen som folkebibliotek med én af Nørre Aaby Realskoles lærere, Henning Meldgaard, som bibliotekar.

Hvad er en realskole? Offentlig eller privat skole, som forberedte til en eksamen i de såkaldte reale fag, dvs. fremmedsprog samt matematik og fysik/kemi; derefter stadig betegnelse for visse frie grundskoler. Realskoler fandtes i købstæderne, men også i en lang række stationsbyer. I byerne eksisterede offentlige og private realskoler side om side, mens de private realskoler indtil 1958 ofte var enerådende i landdistrikterne. Nogle private skoler har efter afskaffelsen af realeksamen i 1975 videreført begrebet i deres navn. Kilde: Tage Kampmann: realskole i Den Store Danske, 5 Gyldendal.


Tema - Realskolens historie

Realskolens historie fortsat ikke i et rimeligt forhold til udgifterne, så trods mange forstående og hjælpsomme mennesker på Vestfyn kunne det ikke hindre, at flere af skolens første ejere/ ledere valgte mere sikre stillinger frem for en usikker fremtid på Nørre Aaby Realskole. Derfor de mange ejer/lederskift de første 24 år.

Navn: Ella Jørgensen. Fødsel: 18. april 1869. Død: 1955. Datter af: Hans Jørgensen (maler) og Karen Jørgensen. Efter sin tid i Nørre Aaby var Ella Jørgensen lærer rundt om i landet: Farsø i Himmerland, Odense, Sdr. Stenderup ved Kolding og Skrillinge ved Middelfart. Ella Jørgensen levede sine sidste dage i Aarhus.

Skolens ledere 1896-2017 Fra skolens start og til dato er NAAR blevet ledet af 15 forskellige ledere, hvoraf de seks havde deres virke ved skolen frem til 1920. Fra 1920 og til 1992 havde skolen kun fire ledere. Af disse var Hans I. Hansen og Poul Runge nok de mest fremtrædende med tilsammen 56 års lederskab. I de første mange år var det bestemt ingen økonomisk god forretning at eje og drive privatskole. Indtægterne stod 6

Skolens ejere/ledere gennem tiden: Ella Jørgensen 1896-1899 L. D. Meldgaard 1899-1903 Erhard Wøldike 1903-1906 Jon Skuli Magnusson (konstitueret) 1906-1908 Marius Hansen Schmidt 1908-1913 E. Marie With 1913-1920 Hans I. Hansen 1920-1949 Poul Runge 1949-1976 Jørgen Riber Rasmussen 1976-1979 Vagn Åge Larsen 1979-1992 Steen Friis 1992-1996 Søren Nielsen (konstitueret) 1996-1997 Olav Engholm 1997-2006 Gert Dremark 2006 Carsten Krag 2007Ella Jørgensen Skolens grundlægger og leder 1896-1899. Startede skolen i meget små rammer, men elevtallet steg så meget, at skolen i Ella Jørgensens periode flyttede fra Svinget 7 til Kirkevej 6.


Tema - Realskolens historie

Marius Hansen Schmidt Leder 1908-1913. I hans korte ledertid gennemførtes flytningen af skolen fra Kirkevej 6 til den nuværende adresse Skolevej 2, og samtidig byggedes den eksisterende hovedbygning. Begge dele fandt sted i 1910. E. Marie With Marie With ledede skolen gennem syv økonomisk svære år. Da hun forlod Nørre Aaby Realskole i 1920, var de økonomiske forhold ikke blevet afgørende løst, men skolens gode pædagogiske omdømme var blevet skabt. Hans I. Hansen Leder 1920-1949. Han havde været lærer på skolen i årene 1913-1915 og kom tilbage til Nørre Aaby Realskole efter en afstikker til Frederikssund. Han blev drivkraften i arbejdet vedrørende skolens omdannelse til aktieselskab i 1920 og senere til selvejende institution i 1942.

I hans bestyrertid anskaffedes den første bogsamling til udlån blandt eleverne, indretning af tidssvarende toilet- og badeforhold for eleverne i 1934, etablering af skolelæge og skoletandpleje, og i 1936 startedes rutebilforbindelse til Middelfart, Staurby, Skrillinge og Kauslunde. Hans I. Hansen forlod skolen i 1949 for at tiltræde en stilling i Undervisningsministeriet som undervisningsinspektør i dansk. Poul Runge Leder 1949-1976. Han kom til skolen fra Kirketorvets Skole i Vejle. I Poul Runges tid blev der lavet flere bygningsmæssige udvidelser – bl.a. gymnastiksalen i 1961 og ikke mindst kostafdelingen i 1970. Kostafdelingen blev senere nedlagt, og i bygningerne startede man i 1990 Viby Efterskole, som blev selvstændig i 1995. Poul Runge satte desuden flere pædagogiske nyskabelser på skinner, bl.a. børnehaveklasse (første på Vestfyn), oprettelse af specialklasser samt teknisk forberedelses7


Tema - Realskolens historie

Realskolens historie fortsat eksamen. Anskaffelse af skolebus skete også i disse år. Som det kan ses, havde Poul Runge mange store visioner for Nørre Aaby Realskole. Mange af dem lykkedes det at gennemføre, andre ikke. Én af disse var i 50’erne at gøre Nørre Aaby Realskole til Vestfyns første Studenterkursus, men i sidste øjeblik gik dette dog i vasken. Jørgen Riber Rasmussen Leder 1976-1979. Han kom til skolen fra Tåstrup, hvor Jørgen Riber havde været inspektør på en kommuneskole. Tiden i Nørre Aaby blev kort, men den modernisering, som også skulle ske på privatskolerne inden for administration, renovering af lokaler osv. blev påbegyndt i denne periode. Bl.a. blev toiletterne i skolegården bygget i disse år. Vittige elever gav bygningen tilnavnet ”Riberhus” efter ’bygherren’.

8

Vagn Åge Larsen Leder 1979-1992. Han kom fra Henriette Hørlücks Skole i Odense. I Vagn Åge Larsens tid blev bygningen med Tumlesalen og tre klasselokaler bygget. Vagn Åge Larsen var meget kunstinteresseret, hvilket stadig kan ses rundt på gangene og i Tumlesalen. Han forlod skolen for at tiltræde en stilling som lærer ved Kirstine Seligmanns Skole i Vejle. Steen Friis Leder 1992-1996. Steen Friis var viceinspektør på skolen, inden han i 1992 blev skolebestyrer. I Steen Friis’ tid som skolebestyrer voksede elevtallet voldsomt. Da han begyndte, var elevtallet på 263. Da han i 1996 – kort tid efter skolens 100-årsjubilæum – forlod skolen for at blive sekretariatsleder for et landsdækkende advokatfirma, var elevtallet vokset til 404.


Tema - Realskolens historie

Annonce i Fyns Avis den 3. august 1899. Teksten lyder: ”Nørre-Aaby Fortsættelses- og Realskole optager ny Elever til det ny Skoleaar, som begynder den 19. August. To Seminarister og to Lærerinder virke ved Skolen, efter Sommerferien tillige en filosofisk Kandidat, der har studeret Tysk og Engelsk ved udenlandske Universiteter og frekventeret Professor Jespersens Kursus i moderne Sprog. Betalingen er yderst moderat. Godtgørelse for Søskende. Nærmere ved henvendelse til L. D. Meldgaard, Bestyreren.”

Olav Engholm Leder 1997-2006. Olav Engholm kom til Nørre Aaby Realskole fra en stilling som skoleleder på en mindre friskole på Sydfyn. I hans tid blev der udvidet en del på bygningsområdet. Både klasselokalerne ved administrationen, fagfløjen med bibliotek, fysik og hjemkundskabslokalet samt Ællingehuset blev bygget i denne tid. Også på det pædagogiske område blev der udvidet; et øget timetal i indskolingen betød, at eleverne fra 0.-4. klasse kom til at gå i skole to timer mere hver dag, og svømning blev obligatorisk også i 1. og 2. klasse. Olav Engholm tog sin afsked i 2006 for at lade sig førtidspensionere.

I dag har Nørre Aaby Realskole godt 400 elever fra børnehaveklasse til 10. klasse. Vores værdigrundlag bygger på gensidig forpligtelse, faglighed, tryghed og traditioner. 9


De mindste

Nyt fra vuggestuen Her i vuggestuen har vi fart på. Foråret har drillet, men vi har prøvet at få det bedste ud af dagene. Den megen regn har givet anledning til sjove pjasketure, hvor vandpytterne blev trampet godt igennem og støvlerne fyldt med vand. Børnene nyder naturens elementer, og selv med blæst om ørerne og sus i ansigtet kan en tur i det blå/grå give mange gode oplevelser.

Der var også geder i fold, som børnene fodrede med brød. Ænderne i søen blev bestemt heller ikke snydt.

Siden sidst har vi sagt farvel til Emil, som er fortsat i børnehave. Vi har sagt goddag til August og Marius. Pr 1. juni er Noah startet i børnehaven, og Anna er startet i vuggestuen.

Vi har mange små børn på stuen nu, og flere er i gang med at opfinde benene. Det giver nogle udfordringer, da det kan skabe lidt trafikkaos, men vi øver på at vise hensyn til hinanden.

Vi har i foråret været nogle gange med toget til Middelfart, både til havnen efter fisk og til Teglgårdsparken. Her legede vi på legepladsen og så på dyrene. Der var forskellige volierer med undulater, høns osv. Det var rigtig hyggeligt at se på.

10

Vi har sammen med børnehaven holdt en rigtig dejlig blomsterdag. Alle børn havde fine blomster med, som de selv var med til at plante. I vuggestuen har vi også lagt kartofler og plantet agurk- og tomatplanter i håbet om at få en god høst.


De mindste

Nyt fra børnehaven Børnehaven har haft blomsterdag sammen med vuggestuen. Vi samledes alle til et par fælles sange, inden vi gik ud i grupperne.

Sommerfuglene Sommerfuglene har lavet fuglekasser, og tænk sig, der er allerede flyttet et blåmejse-par ind i en af kasserne. Alle jublede.

Der blev vist blomster og frugt- og grønt-planter, og vi talte om, hvad de forskellige planter hedder, og om hvordan de skal passes på, inden vi plantede dem i jorden.

I sommerfuglegruppen havde vi også en herlig bondegårdstur ude hos Liv og Kristines farmor og farfar. Så nu har alle børnene helt styr på, hvor mælken kommer fra. I tråd med vores emne de sidste par måneder har vi filtet med rå-uld, som kommer direkte fra nyklippede får. At få hænderne ned i sæbespåner med lunken vand og uld fyldt med lanolin er lidt af en sanselig oplevelse. De børn, der ville, fik lavet et lille sødt lam, filtet på en sten. Vi har budt velkommen til Emil og Noah samt deres familier. Begge børn kommer fra vores vuggestue.

11


De mindste

Nyt fra børnehaven fortsat Brumbasserne I Brumbasserne har vi mange 2-3-årige børn. Derfor har vi arbejdet med at få de sidste børn ’kørt ind’ i gruppen, blive trygge i børnehaven samt få dem lært vores rytme og rutiner at kende. Vi har de sidste måneder haft et fast ’uge-skema’, hvor vi har haft en kreativ dag, en motorik-dag, en musik-dag og en turdag. I nogle af disse aktiviteter har vi været delt i mindre grupper for at skabe bedre vilkår for deltagelse, især for de yngste børn. Vi har desuden sagt farvel til Signe (vores studerende), der skal tilbage på skolen og færdiggøre sin uddannelse, samt til Luca, der rejser til Sverige med sin mor.

12

Vi har i stedet budt velkommen til Ida og hendes familie. Ida er kommende skolebarn og kommer fra en børnehave i Middelfart. Desuden startede vores nye studerende, Heidi, den 1. juni. Hun skal være hos os frem til december. Nu nærmer vi os sommerferien, og vi glæder os til at få Sophie tilbage i gruppen.


De mindste

Nyt fra Ællingerne Hilsen fra Jesper og Sophie

Tiden som Ællinger er næsten ved at være forbi. Vi synes næsten lige, vi er startet, men snart skal vi videre i skolen og til at lære at blive til flotte svaner. Det har været en spændende periode for os Ællinger, hvor vi har lavet rigtig mange sjove og lærerige ting. Vi er blevet fortrolige med skolen, og vi har fået nogle gode venner og kommende klassekammerater. Vi har fået lavet spændene projekter i vores mapper, og vi har løbet, hoppet, sunget, læst bøger, lavet idræt, musik og bibliotek. Vi har været på nogle seje ture til Middelfart, hvor vi gik ud til den gamle Lillebæltsbro - og gik både under og over den. Vi var også en dag på kobakken, og det var vildt sjovt at løbe, trille og hoppe ned ad den lange bakke. Vi har gået en lang tur langs åen, og vi har også været ved Føns Strand og ude på en gård for at se på dyr. Vi synes, det hele har været sjovt, samtidig med at vi har set og lært en masse ting.

leget os igennem dagene, og vi er så klar og spændte på at begynde i børnehaveklasse efter sommerferien. Klasserne er nu delt, og der venter 28 nye, spændte elever til 0. Nord og 0. Syd. Held og lykke med skolelivet til jer alle. Vi takker mange gange for at have fået lov til at være så meget sammen med jer. Vi kommer til at savne hver og én.

Det sjoveste ved at være Ælling har været den gode dagligdag, hvor vi har fået lov til at lege og lære vores venner rigtig godt at kende. Vi har også lært Kirsten og Hanne at kende gennem skrivedans og matematik. Det har været en dejlig tid i Ællingerne, og vi har danset, grint, svinget, hujet, slået os lidt nogle gange og 13


De mindste

Nyt fra SFO Så er vi ved at nå enden af dette skoleår. Hvor går tiden dog stærkt. Og det gør den, fordi der foregår rigtig mange gode ting i vores SFO.

Om fredagen har vi stadig bål, og der bliver lavet meget forskelligt. Noget med større held end andet, men vi lærer af det og udvikler sortimentet.

Der har været Pokémon-ture med masser af børn og voksne, som har været meget entusiastiske. Sløjt-lokalet bliver flittigt brugt hver onsdag, hvor kun fantasien sætter grænser, og mange fantastiske opfindelser ser dagens lys.

Det er også blevet til flere ture ud af huset til Eisbjerhusparken og Tusindårs-legeparken. Det er nogle super gode steder, hvor der er skønt at være, og som indbyder til masser af god leg og rigtig godt samvær.

Andre kreative ting er der også gang i. At tegne og klippe-klister går aldrig af mode. Lige nu males der rigtig meget på forskellige materialer, og der produceres vinduesmalerier i store mængder.

På personalesiden kommer næste år til at se således ud: Mette L-J., Mette S., Britta, Jesper indtil den 29. september, Zlatan, Lya, Birthe og Melisa, som kommer tilbage efter endt barsel den 27. september. Rigtig god sommer til jer alle fra alle os i SFO Svanereden.

14


Sidste skoledag 2017 Farvel til NAAR

Onsdag den 24. maj var der feststemning på hele NAAR, da 9. og 10. årgang fejrede sidste skoledag. Dagen begyndte traditionen tro med, at lærerne var inviteret til morgenmad i gymnastiksalen. Her blev der delt både gaver og søde ord ud til de lærere, som har haft afgangseleverne. Både elever og lærere var iklædt fantasifulde kostumer. Efter morgenmaden blev der delt karameller ud til børnehaven og i alle klasserne. Og vi taler om virkelig mange karameller! Afslutningsvis stod den på fodboldkamp mod lærerne. Igen traditionen tro ønsker lærerne end ikke at kommentere på kampens resultat. Tak til alle for en festlig dag!

15


Indskolingen 0. - 3. klasse

Nyt fra 0. klasse Vi siger farvel til 0. Nord og 0. Syd - og velkommen til de kommende børnehaveklassebørn. Tiden nærmer sig, hvor vi skal sige farvel til alle vores dejlige 26 børnehaveklassebørn. Dette gør vi med en afskedsfest for børn, søskende og forældre den 15. juni. Her vil der være fællesspisning, diplomer og taler. Det bliver en hård og tårevædet aften. Goddag til de nye børnehaveklassebørn er som altid en glæde De er alle spændte og har sommerfugle i maverne. Vi gør vores bedste for at forberede dem på det nye, som skal ske. Derfor har vi fælles legetimer, så vi lærer hinanden at kende. Kirsten er oppe at undervise i matematik, og Hanne er oppe at undervise i skrivedans.

Vi har haft to dage, hvor vi byttede lokaler, så Ællingerne prøvede at være i de nye omgivelser med deres faste voksne. De nuværende børnehaveklassebørn nød også at få lov til at være i Ællingelokalet. Vi har haft forældresamtaler, hvor både Kirsten og Hanne var med til alle samtaler, så forældrene fik mulighed for at stille spørgsmål, og vi har ligeledes fået lidt mere viden om hvert enkelt barn. Når de to nye klasser er dannet, bytter vi igen lokaler. Denne gang bytter vi også lærere. Nu er det snart sommerferie, og vi glæder os til at se jer alle igen mandag den 14. august til første skoledag.

Glade sommerhilsner Kirsten og Hanne

16


Indskolingen 0. - 3. klasse

Trolde i 2. klasse På 2. årgang har vi haft et forløb om trolde. Vi startede med at læse små tekster om trolde. Der var samtaler om udseende, tøj og egenskaber. Derefter tegnede alle deres egen trold. De skulle også beskrive deres trold. De skulle opfinde deres familier, venner, egenskaber osv. Bagefter forsøgte klasserne at skabe deres trold i trylledej. Det var en udfordring at få figurerne til at ligne tegningerne. Men med lidt maling blev der skabt nogle meget fine figurer.

En dag kom der et brev til troldene. Så måtte vi i gang med at lære at skrive breve. Og en dag blev en pige væk i troldeskoven. Det kom der en lang række tegneserier ud af. Vi rundede forløbet af med et stjerneløb, hvor vi trænede læseforståelse og grammatik - og mest af alt havde det sjovt.

Troldene skulle også have et sted at bo, og der blev bygget flotte boliger af papkasser og ting fra naturen. Fantasien blev sluppet løs. Alle boligerne blev fremvist for begge klasser. Alle havde lavet en beskrivelse af deres bolig. Det var næsten salgsannoncer, der blev skrevet. Dernæst øvede vi læseteater. Dvs. at replikkerne skulle læses op med sikkerhed og god betoning.

17


Mellemtrinnet 4. - 6. klasse

NAAR de unge forsker 5. Nord på besøg hos Teknologisk Institut Ved finalen i Unge Forskere vandt de tre deltagere fra 5. Nord ikke bare ’bobler-prisen’, men også en tur for hele klassen til Teknologisk Institut, som ligger i Taastrup ved København. Som vi tidligere har fortalt på vores Facebook-side, blev finalen i Unge Forskere afholdt i forbindelse med et stort science -event i Forum. Her vandt Kaya, Grace og Karoline fra NAAR prisen som en af årets ’boblere’, som uddeles sammen med en check på 1.000 kr. til de spirende talenter. Eleverne var på scenen, hvor de fik checken overrakt af Hans Kongelige Højhed Prins Joachim samt undervisningsminister Merete Riisager (LA). Ikke nok med ’bobler’-prisen vandt de unge forskere fra Nørre Aaby Realskole desuden en tur for hele klassen til Teknologisk Institut inklusiv transport og forplejning. Billederne fra FABLAB er taget af Martin Kunzendorf.

18

5. Nord tog sammen med lærerne Andreas og Herdis afsted mod Taastrup torsdag den 8. juni. NAAR Nyt har talt med Kaya Lyst Knudsen og Rasmus Hvass Eskildsen om deres oplevelser på turen. Elever og lærere blev hentet ved skolen kl. 7.30 torsdag morgen og kørte direkte med bus mod Teknologisk Institut, hvor de blev taget imod af de ansatte. Kaya: ”Der var meget voksen-agtigt. Der var meget stille, og der lugtede af kaffe. Det var meget seriøst.” Rasmus: ”En ingeniør fortalte os en masse om, hvordan de i instituttets FABLAB hjælper med at få folks ideer ført ud i livet.” Kaya: ”De kom med forskellige eksempler på opfindelser, som de har hjulpet med. F.eks. en mand med sclerose, der har opfundet en magnet, som gør, at man kan hænge sin stok i bæltet, så man ikke hele tiden skal samle den op fra gulvet, fordi den vælter, hvis man stiller den fra sig.”


Mellemtrinnet 4. - 6. klasse

Rasmus: ”Vi fik en sodavand og noget tid til at gå rundt at kigge. Derefter kom vi ind i deres FABLAB, hvor vi skulle skrive noget på et stykke papir, som vi så bagefter fik skåret ud i træ med deres laserskærer.” Kaya: ”Alle syntes, at maskinerne var vildt seje. Og de ansatte var rigtig gode til at bruge et sprog, som vi kunne forstå. De er jo vant til at få mange på besøg.” Klassen spiste derefter frokost i instituttets kantine. Kaya: ”Det var sådan noget voksenmad. Det var ikke burger og pomfritter, men forskellige salater, soltørrede tomater og sådan noget.” Rasmus: ”Der var falafler og alt muligt. Jeg kunne godt li’ det.” Kaya: ”Der var også en italiensk kok, som lavede en masse sjov med os.”

Kaya: ”I Tivoli startede vi med at give vores telefonnumre til lærerne, og de fik vores numre, så vi kunne få fat i hinanden, hvis det blev nødvendigt. Og så delte vi os i grupper, så der ikke var nogen, som kom til at gå alene. Inden vi gik hver for sig, prøvede vi allesammen den gamle rutschebane sammen.” Både Rasmus og Kaya syntes, at det var rigtig godt, at de fik lov at gå i små grupper, så de kunne følges med nogle, som havde lyst til de samme ting. Omkring kl. 17 mødtes de for at køre hjem til Nørre Aaby igen. Rasmus: ”Teknologisk Institut var det bedste på turen. Det var rigtig spændende. Jeg har længe tænkt på, at jeg gerne vil være ingeniør, og efter besøget i FABLAB ved jeg, at det er et sted, hvor jeg rigtig gerne vil arbejde.” Kaya: ”Det var ikke alle, der havde regnet med, at besøget på instituttet ville være så spændende, tror jeg. Men det var en helt vildt god tur.” Rasmus og Kaya fra 5. Nord.

Efter besøget på Teknologisk Institut gik turen til Tivoli i København. Kaya: ”Vi kørte med den samme bus ind til Tivoli. Det var dejligt, for så kunne vi bare lade vores ting blive i bussen.” 19


Overbygningen 7. - 10. klasse

Lilla fredag

Konfirmandernes tur til København Middelfart Ungdomsskole arrangerer hvert år blå mandagsture for kommunens konfirmander. Turen går til København, hvor de unge får nogle timer på strøget, hvorefter dagen slutter med en tur i Tivoli. På Nørre Aaby Realskole har vi valgt at give hele 7. årgang mulighed for en fælles dag, som ligger på en fredag og hedder ”Lilla fredag”. Ungdomsskolen har tre voksne med på turen, som hele dagen opholder sig i nærheden af konfirmanderne. Prisen er 650 kr. inkl. bustur, entré og tur-pas til Tivoli. Her fortæller Matilde og Martin fra 7. Nord om deres oplevelser på Lilla fredag, som løb af stablen den 19. maj 2017. Martin: ”Vi blev hentet af en bus fredag morgen, og da vi ankom til København, blev vi sluppet fri på strøget.”

20

Matilde: ”Der var et par stykker, som var lidt nervøse over at skulle til København, men ellers gik turen fint.” Martin: ”Jeg gik sammen med fire andre, og vi brugte meget af tiden på at gå rundt og spise en masse fastfood. Det var hyggeligt.” Matilde: ”Jeg gik sammen med tre af mine bedste veninder, og vi kiggede på tøj og sådan noget. Der var også nogle, som shoppede en del. De voksne fra ungdomsskolen var hele tiden i nærheden og gik også på strøget. Vi havde fået deres telefonnumre, så vi kunne ringe til dem, hvis vi havde brug for det.” Martin: ”Vejret var rigtig godt. Det var utroligt varmt. 27 grader eller sådan noget. Så vi skulle konstant købe vand.” Matilde: ”Ja, og vand er ikke billigt i København!”


Overbygningen 7. - 10. klasse

Matilde: ”Først på eftermiddagen mødtes vi allesammen på Rådhuspladsen, og så fulgtes vi hen til bussen, hvor vi kunne aflevere vores ting.” Martin: ”Bagefter gik vi ind i Tivoli. Det gik super hurtigt med at få tur-pas på, og så var vi i gang.” Matilde: ”Vi gik rundt i Tivoli indtil omkring spisetid, hvor vi skulle køre hjem igen. Vores lille gruppe spiste en pizza i Tivoli. Det var ikke alt for dyrt.” Martin: ”Vi havde spist så meget fastfood i løbet af dagen, at vi bare købte noget slik.” Matilde: ”Turen hjem gik også godt. Vi holdte en pause i Nyborg, og humøret var rigtig fint.” Martin: ”Jeg synes, at det var rigtig godt, at dagen ikke var så planlagt, men at vi blev sluppet fri. Vi har jo lyst til nogle forskellige ting, og det var der plads til.”

Martin og Matilde fra 7. Nord. 21


Overbygningen 7. - 10. klasse

10. klasse i København Onsdag og torsdag i uge 17 var 10. klasse i København sammen med lærerne Ulla Arndt og Claus Stokbæk. NAAR Nyt har talt med Amalie, Anna og Emma om deres oplevelser på turen. I København stod den onsdag formiddag på Kanalrundfart, som, på trods af det våde og kolde vejr, var både spændende og hyggelig. ”Vi fik nogle ting at vide om København, som vi ikke vidste i forvejen. Det var ret spændende”, fortæller pigerne. Senere onsdag var 10. klasseeleverne en tur på Thorvaldsens Museum. Det var en god oplevelse, hvor eleverne især var fascinerede af historien om billedhuggeren Thorvaldsen, som selv ligger begravet i et gravkammer i museets gård med alle sine skulpturer omkring sig. De syntes også, at det var interessant at lære om en dansk kunstner, som er verdenskendt for sine imponerende værker. Onsdag aften var de alle ude at spise sammen på en asiatisk restaurant. De tre piger fortæller, at de havde en hyggelig aften, ligesom de fortæller begejstret om deres overnatning på Dan Hostel, hvor især morgenmadsbuffeten var i top.

22

Efter morgenmaden torsdag drog elever og lærere mod Christiansborg, hvor de fik en rundvisning i Folketinget. Her så de bl.a. Vandrehallen og grundlovene. Vores 10. klasse fik endda mulighed for at opleve en debat i Landstingssalen. En af Folketingets betjente fortalte om Christiansborg som arbejdsplads for Folketingets medlemmer. De hørte også om, hvordan Christiansborg fungerer som centrum for folkestyret og lovgivningen i Danmark. Ligeledes fik de en masse gode fortællinger om Christiansborgs historie og udsmykning. Både Amalie, Anna og Emma fremhæver oplevelsen i Folketinget som det allerbedste ved klassens Københavner-tur.

Amalie, Anna og Emma fra 10. Vest.


Overbygningen 7. - 10. klasse

Resten af dagen havde eleverne fri til at gå rundt i København på egen hånd. Drengegruppen gik sammen, ligesom pigerne gik i samlet flok. De fik shoppet en del og spist noget frokost. Amalie, Anna og Emma siger, at det var rigtig godt med noget tid, hvor der ikke var noget program, så de også fik mulighed for at dyrke det sociale. ”På en måde blev vi rystet endnu mere sammen. Det var lidt som en farvel-tur for os”, fortæller de.

23


Tak for alle årene på NAAR Farvel til Lis, Kirsten og Anna

Slutningen på dette skoleår bliver også et farvel til tre medarbejdere, som tilsammen har været på NAAR i hele 102 år. Lis Greve Lis blev ansat på Nørre Aaby Realskole den 1. august 1988. Hun blev således ansat af Vagn Åge Larsen, som var skoleleder på det tidspunkt. I dag underviser Lis i dansk, religion, historie, billedkunst og håndarbejde. Alle elever i 6. Syd, som Lis er klasselærer for, har skrevet en hilsen til Lis. Her bringer vi et lille udvalg af de mange søde beskeder. ”Tusind tak for alt. Når du er der, er der altid god stemning og grin. Du har støttet os i alting og hjulpet os igennem svære ting (...) Vi kommer til at savne dig super meget og håber vi ses.” /Josephine ”Tak fordi du har været vores klasselærer og ikke mindst din dejlige humor i hverdagen. Du har også været god til at rykke mig i ørerne, når jeg har lavet sjov og ikke gad at lave det, jeg skulle. Men tak for det, du har lært mig.” /William Bro

24

”Tusind tak for de 6 sygt gode år. Tak for al den viden, der er røget ind på harddisken. Du har formået at gøre undervisningen sjov. Med dig som klasselærer er der ikke en dag, hvor man ikke glæder sig til at komme i skole. Jeg vil savne dig og dit gode humør, vores ture hjem til dig. Jeg elsker dig, og jeg vil savne dig.” /Xenia ”Du har altid været god til at styre klassen, og du har altid lært os vores dansk med en hård hånd, men du har samtidig været super sød og hyggelig. Jeg er virkelig ked af ikke at skulle have dig mere efter 6 år, og jeg vil virkelig savne dig. Du er en super god lærer, og du har lært os en masse. Tak for de 6 år.” /Per


”Tusind tak for at være en fantastisk klasselærer, og tak for alle de gode minder, vi har skabt sammen. Bestemt de gange, hvor vi har besøgt dig osv. Jeg håber, at du får en god hverdag med din familie og venner. Jeg vil savne dig meget.” /Ane ”Vi vil alle komme til at savne dig. Du har været vores klasselærer siden 1. klasse. Vi har været hjemme hos dig flere gange, og det har altid været sjovt. Du må have det godt. Tak for alle de gode år.” /Tobias Kirsten Stamphøj Kirsten blev ansat på Nørre Aaby Realskole den 1. august 1976. Hun blev således ansat af Poul Runge. I dag underviser hun i dansk, engelsk og fransk. Kirsten er klasselærer i 9. Syd. I det følgende kan I læse et par af de hilsner, som hendes elever har skrevet til hende. ”Kirsten har været en fantastisk danskog engelsk-lærer, som altid har haft et smil på læben, når hun har undervist. Jeg har gode minder med hende såsom; hvad der gjorde mig glad i går, hendes små særheder som at gø som en hund og ikke mindst vores hyggeaftener hos Kirsten selv. Jeg kommer nok aldrig til at få en så hjertelig lærer igen, så tusind tak for alt det, Kirsten.” /Frederik Stendal Jessen

”Kirsten er en omsorgsfuld lærer, der tager sig tid til at hjælpe os alle, trods vores forskellige behov. Jeg har været så heldig at have haft Kirsten siden 3. klasse, og jeg har nydt alle år med hende. Jeg ønsker hende alt det bedste fremover, og at hun nyder pensionstiden.” /Katy ”Du er en klasselærer, vi aldrig vil glemme. Din humor og glæde ved at gå i skole har gjort de år på NAAR, som vi har haft, til en leg. Dog en meget kort leg, for vi skal videre, og ligeså skal du. Jeg ønsker dig al held og lykke fremover - og en masse børnebørn.” /Kristoffer

25


Farvel til Lis, Kirsten og Anna fortsat ”Jeg har haft fornøjelsen af at have dig i hele tre år. Tre år fyldt med glade dage, en lærerig undervisning og din usædvanligt gode humor. Du er en fantastisk lærer og bestemt en lærer, skolen vil savne de næste mange år. Nu går du på pension efter mange år på Nørre Aaby Realskole jeg ønsker dig god vind fremover, og nyd tiden, hvor du ikke skal rette stile hver uge.” /Cecilie ”Jeg vil starte med at sige tak for 3 rigtig gode år sammen med dig i 9. Syd. Jeg kan godt lide din stille og rolige lærerstil, som betyder, vi lærer noget samtidig med, at der er lidt sjov og ballade. Du lytter også altid til os, når vi i fællesskab i klassen skal finde ud af, hvor mange lektier vi skal have for. Der plejer dit slogan at være: ”Vi skal finde den gyldne middelvej”. Til sidst vil jeg ønske dig alt godt fremover og håbe, som du har foreslået, at klassen kan samles til sammenkomster engang imellem.” /Jonas Rasmussen I anledning af at Kirsten sidte år kunne fejre 40-års jubilæum på NAAR, modtager hun ved sin afgang Dronningens Fortjenstmedalje.

26

Anna Sørensen Anna har gjort rent på Nørre Aaby Realskole siden den 8. oktober 1985. Anna kalder sig selv ’linoleums-pædagog’. Vi kender Anna som en dygtig og stabil medarbejder, som har styr på tingene og taler et tydeligt sprog, som er til at forstå. Mange tak for den store arbejdsindsats gennem dine 32 år på NAAR.


Ideer til den nye legeplads Vinderne af elevrådets idékonkurrence er fundet I april inviterede elevrådet på Nørre Aaby Realskole alle skolens elever til at deltage i en idé-konkurrence. Det gjaldt om at komme på den bedste idé til den nye legeplads. Som tidligere annonceret påbegynder Nørre Aaby Realskole denne sommer et større renoverings- og byggeprojekt. Resultatet bliver bedre parkeringsforhold ved skolen og en ny, moderne legeplads og indre skolegård til børnene. NAAR har købt Skolevej 4, som bliver revet ned, hvorefter vi laver en ny parkeringsplads på grunden. Desuden lægger vi nyt tag på gymnastiksalen og administrationsbygningen.

Vindere af konkurrencen: 1. pladsen (2 billetter til LEGOLAND) - Sebastian, 3. Nord 2. pladsen (skolejakke med navn) - Mille, 1. Nord 3. pladsen (2 billetter til Nørre Aaby Bio) - Mikkel, 1. Syd De tre vinder-ideer hænger på en opslagstavle ved skolens hovedindgang, hvor de kan studeres nærmere. Tusind tak til alle deltagere for de mange fantastiske ideer til vores nye legeplads.

Ved morgensamlingen den 9. maj blev vinderne af idé-konkurrencen offentliggjort. Tre repræsentanter fra elevrådet uddelte diplomer og præmier til 1., 2. og 3. pladsen.

27


Nyt fra bestyrelsen NAAR vi tager afsked og byder velkommen I april afholdt vi ordinær generalforsamling. Her fremlagde vi årsregnskabet for 2016, som viser et overskud, som vi igen har valgt at bruge på at forbedre de fysiske rammer på skolen. Ud over fremlæggelse af regnskab og bestyrelsens beretning var der valg til bestyrelsen; her sagde vi farvel til Dan Ljungar, som har været en del af bestyrelsen på NAAR i seks år, hvor han både har været bestyrelsesmedlem, formand og næstformand. Dan kunne ikke modtage genvalg, da han ikke længere har børn på skolen. Ind i bestyrelsen blev tidligere suppleant Mia Ard Rasmussen valgt, Pernille Berthelsen blev ny suppleant, og Nicky Christiansen blev genvalgt som suppleant. Derudover var der genvalg til næstformand Sidsel Kofoed. Tak til Dan for hans engagerede indsats i årene og velkommen til Mia og til Pernille i deres nye roller.

28

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand: Carina Dyekjær Finseth Næstformand: Sidsel Kofoed Bestyrelsesmedlem: Mia Ard Rasmussen Bestyrelsesmedlem: Marianne Kriklywi Bestyrelsesmedlem: Albert Kraaer Bestyrelsesmedlem: Martin Nansen (formand for børnehave og vuggestue) Suppleant: Pernille Berthelsen Suppleant: Nicky Christiansen Der var også forslag til vedtægtsændringer på programmet i år; disse blev enstemmigt vedtaget, hvorfor vi den 30. maj 2017 afholdt ekstraordinær generalforsamling og igen stemte om og enstemmigt vedtog forslaget til vedtægtsændringer. Der var tale om nogle småjusteringer samt en præcisering og samling af paragraffer om tegningsretten.


NAAR vi forbedrer og sparer Vi har tidligere informeret om de fysiske forbedringer, som vi har budgetteret med i 2017. Derudover har vi på seneste bestyrelsesmøde valgt at forbedre lysforholdene på hele skolen samt i børnehave og vuggestue. Alle klasseværelser, gange, gymnastiksal, børnehave og vuggestue får nye armaturer og LED-pærer, som både giver et bedre lys og er billigere i drift. Derudover er vi på nuværende tidspunkt i gang med at indhente forslag og tilbud på renovering af toiletterne i gården, så disse kan blive opgraderet; hvis ikke i år så forhåbentlig til næste år. Vi glæder os meget til at se alle forbedringerne, når parkering, tag, skolegård m.m. er klar og kan give alle på NAAR endnu bedre fysiske rammer i hverdagen. Rigtig god sommer, tak for i år. Vi glæder os til næste skoleår.

På vegne af Nørre Aaby Realskoles bestyrelse Carina Finseth, formand

29


Indbydelse til translokation på Nørre Aaby Realskole Kære elever, forældre til afgangselever, ansatte og jubilarer I inviteres hermed til translokation på Nørre Aaby Realskole fredag den 23. juni 2017 kl. 10.00 – ca. 11.40. Program for translokationen: • Velkomst • Fællessang • Underholdning • Fællessang • Tale til afgangseleverne • Fællessang • Uddeling af afgangsbeviser • Legater • Ordet frit • Fællessang • Afslutning Efter translokationen er der en lille reception for afgangselever, deres familier, jubilarer og ansatte i Tumlesalen. Med venlig hilsen Carsten Krag PS Vi ved af erfaring, at det kan være svært at finde parkeringspladser ved skolen, når vi holder større arrangementer. Jeg vil derfor gerne opfordre til, at man kommer i god tid, hvis man er i bil. Det er desuden muligt at parkere BAG Rema1000. Parkeringspladser FORAN Rema1000 er – rimeligt nok – forbeholdt butikkens kunder. Vi holder opsyn med eleverne fra kl. 8.20 og frem til translokationens start. Skolen slutter efter translokation – ca. kl. 11.40. SFO er åben som sædvanligt. 30


historien

Realskolens historie

Tema - Realskolens historie

Til glæde for børnene Hos Frk. Ellas Portemonnæ kan man søge støtte til et projekt eller en anskaffelse, som vil gavne børnene på skolen. Det kan eksempelvis være:

penge til donationer til skole, børnehave, vuggestue

penge til forbedringer af de fysiske rammer

skole, børnehave og vuggestue kan søge midler hos foreningen

Man også henvende sig, hvis man har et akut behov for økonomisk støtte til for eksempel:

• •

lejrskoleophold midlertidig hjælp til skolepenge

Det er nemt at blive medlem Vil du meldes ind for kr. 200,- eller donere et beløb, kan det gøres ved at gøre én af to ting:

Sæt pengene ind på konto 34200010925517 og husk at skrive dit navn i “Meddelelse til modtager”

Overfør beløbet via MobilePay på tlf. 61 44 09 87

Et medlemskab følger skoleåret. Når vi afholder arrangementer, hvor også folk udefra kan deltage, vil der være et deltagergebyr, som vil være reduceret eller gratis for medlemmer af støtteforeningen.

Selv en Daler kan være en Håndsrækning. Frk. Ella

Husk dit tøj! Når det bliver sommerferie, rydder vi grundigt op på hele skolen, så den kan stå klar og tage sig godt ud, når vi skal sige velkommen til både nuværende og nye elever til august. Derfor skal du huske at tage tøj, tasker, gymnastiksko osv. med hjem inden sommerferien. Efterladte ting og tøj afleveres til Røde Kors i slutningen af uge 28.

31


Nørre Aaby Realskole er en fri grundskole for hele Vestfyn med godt 400 elever fra børnehaveklasse til 10. klasse. Til skolen er der knyttet vuggestue til 12 børn og børnehave til 50 børn. Vi giver eleverne faglige udfordringer i et trygt miljø og stiller krav til opførsel og indsats. Vores værdigrundlag bygger på gensidig forpligtelse, faglighed, tryghed og traditioner.

Følg Nørre Aaby Realskole på Facebook og Instagram @mit_naar Skolevej 2 • 5580 Nørre Aaby • 6442 1519 • skole@naar.dk • naar.dk

NAAR Nyt juni 2017  

Et skoleblad om kvalitet, faglighed, tryghed og traditioner.

NAAR Nyt juni 2017  

Et skoleblad om kvalitet, faglighed, tryghed og traditioner.

Advertisement