__MAIN_TEXT__

Page 1

Min nye skole Velkommen til NAAR

Information til nye elever og forĂŚldre


Kære forældre og elever Tak for interessen for vores skole. I denne folder finder I en række oplysninger om Nørre Aaby Realskole - også kaldet NAAR. Lidt historie Nørre Aaby Realskole er grundlagt i 1896 af Ella Jørgensen. Skolen havde til huse forskellige steder i byen, inden man i 1910 byggede den nuværende hovedbygning. Skolen er løbende blevet udvidet – senest med børnehave og vuggestue, som åbnede i august 2011, og et feltlaboratorium i vores lille skov, som står klar i foråret 2017. Faglighed Gennem alle årene er fagligheden blevet vægtet højt på Nørre Aaby Realskole. Bl.a. er der obligatorisk tyskundervisning fra 4. klasse og årsprøver fra 6. klasse. Vi ønsker at give eleverne tilpassede faglige udfordringer og stiller derfor krav til indsats og opførsel. Traditioner Traditioner er også en vigtig del af livet på NAAR. Hver dag begynder vi med morgensang for eleverne til og med 6. klasse. 4. klasserne spiller hhv. nissespil og krybbespil, 10. klasse spiller skolekomedie, og vores børnehaveklasser er både terner bag Lucia-bruden og aktører i den traditionelle kotillon. Dagligdagen Kontakten til forældrene er en vigtig faktor, når det gælder den enkelte elevs faglige udbytte og trivsel. Det er naturligt, at forældre til børn på Nørre Aaby Realskole har forventninger til skolens indsats for at give eleven det bedste grundlag for en god, faglig indlæring og en tryg skolegang. Tilsvarende har vi også en forventning om, at forældrene støtter barnet. Det gælder både i det daglige med lektier, madpakke og af-


taler, men også ved fremmøde til arrangementer uden for skoletid. Denne gensidige forpligtigelse gør, at NAAR er et stærkt tilbud til forældre, der ønsker en udbytterig skolegang for deres børn. De gensidige forventninger er beskrevet i en særskilt folder for hhv. indskolingen, mellemtrinnet og overbygningen. Det er mit håb, at vi med denne folder kan give svar på nogle af de spørgsmål, der måtte være. Måske suppleret med nyeste informationer på skolens hjemmeside www.naar.dk eller vores Facebookside. Skulle der alligevel opstå spørgsmål, som folderen eller hjemmesiden ikke giver svar på, er I naturligvis altid velkomne til at kontakte skolen.

Velkommen! Carsten Krag, skoleleder


Indhold Værdigrundlag

5

Ringetider

6

Årets gang på Nørre Aaby Realskole

6

Læsehest - Læringscentret

11

Aktiviteter efter skoletid

12

ForældreIntra

14

Forældre med i undervisningen

16

Afhentning efter skoletid

16

Nørre Aaby Realskole på de sociale medier

17

Svømning

18

Anskaffelser

19

Lektier

20

Lejrskoler21

Timefordelingsplan

22

Mobiltelefon, bærbar computer og tablet

23

Samværet på Nørre Aaby Realskole

24

Mobning

26

Togelever

29

SFO åbner kl. 6.30, men…

29

Forsikring

29

Befordringstilskud

30

Fripladstilskud 

30

Skolepenge

31

Trafiksituationen ved Nørre Aaby Realskole

32

SFO Svanereden

34


5

Værdigrundlag Forpligtelse

Faglighed

Alle på Nørre Aaby Realskole indgår i et forpligtende fællesskab med gensidige forventninger. Engagement er en selvfølge for alle, der er en del af Nørre Aaby Realskole. Alle er forpligtet til at deltage aktivt og velforberedte i undervisningen, og vi forventer, at alle er aktive og positive i forhold til fællesskabet i klassen og på skolen. Vi forventer, at forældrene deltager aktivt, positivt og interesseret i barnets skolegang.

Undervisningen på Nørre Aaby Realskole varetages af fagligt og pædagogisk velkvalificerede og engagerede lærere. Vi understøtter og udvikler fagligheden hos alle gennem nysgerrighed og åbenhed over for ny viden og nye metoder, men i respekt for erfaring og det gennemprøvede. I det daglige prioriterer vi kontinuiteten i undervisningen højt, og vi giver eleverne tilpassede faglige udfordringer. Vi interesserer os for elevernes arbejde og behandler det seriøst.

Tryghed Alle på Nørre Aaby Realskole respekterer og udviser omsorg for hinanden. En klar og tydelig kommunikation er med til at skabe tryghed. Vi gør alt for at forebygge og bekæmpe mobning.

Traditioner På skolen har vi en række traditioner, som vi værdsætter: Daglig morgensang, forskellige årligt tilbagevendende begivenheder, bl.a. kotillon, luciafest, markering af skolens fødselsdag og legatuddeling. Vi sætter pris på disse traditioner, da de er med til at styrke fællesskabet og knyt-te bånd mellem skolen, dens historie og kultur og det enkelte menneske.


6

Ringetider Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 Modul 6 Modul 7

08.20 - 09.05 09.05 - 09.50 10.10 - 10.55 10.55 - 11.40 12.00 - 12.45 12.50 - 13.35 13.40 - 14.25

0.-6. årgang skal være udendørs i frikvarteret kl. 9.50 - 10.10. 7.-10. årgang skal være ude kl. 11.40 - 12.00.

Årets gang på Nørre Aaby Realskole På disse sider kan I læse lidt om de forskellige begivenheder, som er en fast del af skoleåret på Nørre Aaby Realskole. O-møder – orienteringsmøder I starten af skoleåret (august-september) inviteres forældrene til orienteringsmøder i klasserne. Møderne afholdes samtidigt for begge klasser på en årgang, så fælles informationer kan gives til hele årgangen, mens mere specifikke oplysninger gives, når klasserne går hver til sit undervejs. Udover klasselæreren og klassens matematiklærer deltager faglærere, hvis enten faget eller læreren er ny. I overbygningen vil der altid være en repræsentant for hhv. de naturvidenskabelige og sproglige fag samt kulturfagene. Klassens lærere vil orientere om arbejdet i klassen, og klasselæreren vil fortælle om klassens sociale liv. Desuden nedsættes der et forældreråd, som arrangerer forskellige arrangementer for klassen i løbet af året. Skole-hjem-samtaler I november indkaldes alle forældre til en samtale med elevens lærere. Vi arrangerer det således, at en familie møder lærerne for alle børn i familien. Familien skal således kun møde på skolen én aften. For elever i 0.-2. klasse er der desuden samtale i maj/juni, hvor lærere og forældre kan drøfte elevens udbytte af undervisningen. Ved denne samtale deltager dansk- og matematiklæreren.

Skolevej 2 • 5580 Nørre Aaby • 6442 1519 • naar.dk


7 Morgensang Hver dag afholdes der morgensamling for elever i 0.-6. klasse. Der synges en af årstidens sange eller salmer, og vi fejrer dagens fødselarer. Elever, som har læst 1.000, 5.000 eller 10.000 sider, tildeles hhv. diplom, t-shirt eller taske. Derudover gives der praktiske informationer. Varighed ca. 10 minutter. Skolestart i august Ved skolestart i august begynder alle elever fra 2.-10. klasse første skoledag med fælles morgensamling i gymnastiksalen. Vi synger skolens sang, og skolens leder byder velkommen. Hvis der er nye ansigter blandt personalet, præsenteres de ved denne lejlighed. Efter morgensamling er resten af første modul med klasselæreren – resten af dagen efter skema. Elever i 0. og 1. klasse møder først kl. 10.30. Eleverne fra 3. klasse danner espalier langs den røde løber, og skoleleder og klasselærere står klar med velkomst. Efter en kort samling i Tumlesalen går eleverne med klasselærerne i klasserne. Skolens leder orienterer forældre om skolen og det forestående samarbejde, inden forældrene går i klasserne til deres børn. Dagen slutter kl. 12. Ællingestart i marts Førskolebørnene begynder i førskolen ”Ællingerne” 1. marts. Vi begynder kl. 9.30 i Tumlesalen med en lille sang. Derefter byder skolens leder velkommen, inden personalet orienterer om dagens program. Første skoledag slutter kl. 12, men der er mulighed for at fortsætte i SFO. Skolestart i løbet af året Eleverne modtages ved skolens kontor af skolens leder. Klasselæreren har sørget for, at der er mindst én ’buddy’, der har til opgave at hjælpe den nye elev den første tid. Afhængigt af eleven og elevens alder kan forældre blive i kortere eller længere tid første dag. For nogle kan en kort prøveperiode på op til en uge være en mulighed, inden det endelige valg træffes. Fagdage Vi afholder fagdage fem gange om året. Fagdagene har et fagligt og/eller socialt formål. Hvis formålet er fagligt, har klassens faglærere mulighed for at fordybe sig i et emne sammen med klassen. Nogle emner egner sig bedre til et længere sammenhængende forløb over seks lektioner; f.eks. hvis der kommer gæstelærere, hvis der er nogle praktiske øvelser, eller hvis man skal ud af huset.


8

Det giver desuden muligheden for at bearbejde indtrykkene fra disse oplevelser umiddelbart i forlængelse af f.eks. besøg af en gæstelærer. For afgangsklassernes vedkommende vil fagdagen i foråret være tilpasset de fag, som klassen har fået udtrukket i hhv. den humanistiske og den naturvidenskabelige blok. Når der er fagdage, kan sigtet også være socialt; at styrke det sociale liv i klassen. Det kan være øvelser og samtaler i klassen eller på årgangen, måske med en gæstelærer, men det kan også være ture ud af huset. Ofte vil disse fagdage være med klasselæreren. Det er vigtigt, når vi gennemfører den almindelig undervisning, at der er et godt læringsmiljø i klassen; herunder trivsel i klassen. Derfor kan fagdagen også blive brugt til at styrke trivslen i klassen, så man til stadighed er tryg ved hinanden og dermed får det optimale ud af undervisningen. Skolens fødselsdag NAAR har fødselsdag den 19. august. Fødselsdagen fejres med is til alle kl. 10, hvor skolens leder udråber et længe leve for NAAR. Idrætsdag Som indledning på skoleåret afholdes der hvert år idrætsdag i begyndelsen af september. Eleverne i 10. klasse planlægger dagen for overbygningen, mens lærerne har arrangeret dagen for resten af skolen. Idrætsaktiviteter i forskellige afskygninger gennemføres med det sigte, at eleverne dels får rørt sig (måske også lattermusklerne) og dels får lært hinanden lidt bedre at kende; der er traditionelt altid nye elever i stort set alle klasser efter en sommerferie. Skolernes motionsdag Fredag inden efterårsferien deltager alle elever i skolernes motionsdag. Ruterne er tilpasset alderstrin; de yngste løber i lukket område omkring Eisbjerghushaven, mellemtrinnet løber en rute i Nørre Aaby, mens de ældste elever i overbygningen løber en tur på ca. 10 kilometer. Dagen begynder fælles i klasserne og slutter til middag – de ældste elever kan gå hjem, når de har gennemført ruten.

Skolevej 2 • 5580 Nørre Aaby • 6442 1519 • naar.dk


9 Temauge Èn gang om året holder vi fælles temauge for alle årgange. Eleverne sammensættes på tværs af klasser og årgange og arbejder med et fælles emne. ”Kina”, ”Trivsel”, ”Gamle Dage” og ”Dét forandrede verden” har været blandt emnerne, og hvert tredje år omdanner vi hele skolen til et minisamfund, når temaugen hedder ”Byen”. Formålet med temaugen er dobbeltsigtet; vi ønsker, at eleverne arbejder med et emne, så de tilegner sig viden om emnet - både generelt og mere specifikt i et delemne. Desuden giver holddelingen på tværs af klasser og årgange eleverne mulighed for at knytte nye venskaber. Endelig opdager eleverne, at elever på alle alderstrin kan byde ind med viden og idéer til processen. Temaugen afsluttes ofte med, at forældre og søskende inviteres til at komme på skolen torsdag aften for at se og høre resultatet af ugens arbejde. Fredag bruges til oprydning og evaluering. Luciafest Hvert år i starten af december fyldes salen til bristepunktet med glade og forventningsfulde elever og forældre. Aftenens højdepunkt er selvfølgelig Luciaoptoget med en pige fra 5. årgang som Luciabrud (vælges ved lodtrækning) og samtlige elever fra børnehaveklasserne som terner. Børnene har øvet sig i lang tid, og spændingen er tydelig at mærke, når stearinlysene bliver tændt, og de store lamper i loftet slukkes. Skolens kor står på scenen og synger sammen med Luciaoptoget. Efterfølgende optræder elever fra 1. til 5. klasse med sang, musik og nissespil. Aftenen bliver afsluttet med julehygge rundt omkring på skolen, hvor der bliver indrettet café-områder. Familierne har mulighed for at købe mad og drikkevarer, som elevrådet står for at sælge. Luciafesten er en af Nørre Aaby Realskoles mange traditioner, som er med til at give eleverne et særligt forhold til skolen, og som ligeledes er med til at styrke fællesskabet eleverne imellem.


10

Skolefest I februar afholdes der skolefest for skolens elever. Torsdag er der fest for eleverne i 6.-10. klasse. Efter skolekomedien, som 10. klasse står for, spilles der op til dans med mobilt diskotek. Elevrådet står for underholdning undervejs. Forældre er som regel IKKE med til denne fest. Eleverne i 0.-5. klasse holder fest om fredagen. Her spiller børnehaveklasserne Kotillon; et syngespil, hvor eleverne er fantasifuldt udklædt og synger nogle af de kendte børnesange og andre sange. Det er børnenes forældre, som hjælper med at lave de flotte kostumer. Herefter spiller 10. klasse skolekomedien, inden der er diskotek i Tumlesalen for 4.-5. klasse, og der er mini-diskotek ved skolekøkkenet for de yngste i 0.-3. klasse. Der bliver dækket op til forældrene i gymnastiksalen, hvor der kan købes mad og drikke – bl.a. middagsbuffet fra slagteren. MGP Som afslutning på årets musikundervisning afholdes MGP for 3.-5. klasse. Eleverne har i musiktimerne i foråret arbejdet med melodier, tekster og koreografi i små grupper, og det hele kulminerer med MGP i gymnastiksalen. Forældre og anden familie er meget velkomne også til at stemme. Vinderen af MGP får æren af at optræde til translokationen. Translokation Fredag inden sommerferien afslutter vi skoleåret med translokation. Vi siger farvel til årets afgangselever med sang, underholdning og taler i gymnastiksalen. Jubilarer er også meget velkomne til denne begivenhed. Translokationen er blandt de aktiviteter, der bibringer elever og ansatte en fællesskabsfølelse og skaber en fælles forståelse af det at være en del af NAAR. Efter translokationen er der fotografering af afgangsklasserne, og der er reception for afgangseleverne og deres familier, lærerne og evt. jubilarer i Tumlesalen. Øvrige elever har sommerferie efter translokationen, som begynder kl. 10.00 og varer ca. 1½ time.

Skolevej 2 • 5580 Nørre Aaby • 6442 1519 • naar.dk


11

Læsehest - Læringscentret På skolen er der ansat to uddannede læsevejledere, som i det følgende fortæller lidt om læsning, læsetest og Læsehesten samt læsevejledernes rolle på Nørre Aaby Realskole. Gode læsefærdigheder er en vigtig og nødvendig kompetence, som vores elever her på NAAR skal udvikle løbende i deres skoleforløb. Det største skridt i et barns læseudvikling tages dog i indskolingen. Her er meget nyt, som skal læres og automatiseres. For at blive en god læser - en læser, som læser med en god forståelse og i et fornuftigt tempo - skal man læse rigtig meget. Også meget mere end det, som eleverne kan nå i løbet af skoletiden. Derfor stiller vi især i indskolingen (men også på mellemtrinnet) krav til daglig læsning hjemme. Vi forventer, at et indskolingsbarn læser ca. 20 minutter dagligt derhjemme. For at motivere eleverne til at læse modtager elever i 1.-3. klasse en anerkendelse for deres indsats til morgensang. Ved 1000 læste sider uddeles således et diplom, ved 5000 sider en t-shirt og ved 10.000 sider en rygsæk - begge med skolens logo på. Eleverne elsker det og er rigtig stolte, når det er deres tur til at blive hyldet. På vores skole har vi fokus på vores elevers læseudvikling ude i de enkelte klasser, hvor især dansklæreren støtter udviklingen i undervisningen. For at sikre alle elevernes læseudvikling er det vigtigt at have overblik over, hvor de er i deres læse- og staveudvikling. Derfor læseog stavetester læsevejlederne alle elever i 0.-6. klasse. Afhængigt af klassetrin testes der med ordlæseprøver, sætningslæseprøver, tekstlæseprøver og staveprøver. Vi tester i oktober og maj måned. Vi anvender standardiseret online test fra Hogrefe. Desuden bliver alle 3. klasser screenet for dysleksi (ordblindhed) i august måned.


12

Da ikke alle elever har lige nemt ved at lære at læse og stave, vil der være elever, hvor testresultater og lærerens observationer peger på vanskeligheder. Hvor det giver mening, vil disse elever blive testet yderligere med individuelle test. Samtidig vil de komme i betragtning til et tilbud i Læsehesten. I Læsehesten undervises der i små hold. Undervisningen er tilrettelagt, så den passer til elevernes niveau. Vi arbejder typisk med læsestrategier, læseforståelsesstrategier og staveregler. Undervisningen finder for det meste sted som morgenundervisning - fra kl. 7.30 (dvs. inden den normale skoledag begynder). På den måde sørger vi for, at eleverne ikke går glip af deres øvrige undervisning. Undervisningen i Læsehesten er tilrettelagt i 4 semestre i løbet af skoleåret. Et nyt semester begynder efter hhv. sommerferien, efterårsferien, juleferien og påskeferien. I dette skoleår (2016/2017) underviser Lene Brunn Rasmussen, Jeanette McDonald, Lone Bentholm og Stine Aagaard Haar i Læsehesten.

Aktiviteter efter skoletid Lektiecafé Vi tilbyder lektiecafé tirsdag og onsdag i 7. lektion kl. 13.50 – 14.35. Da de fleste overbygningsklasser har undervisning til kl. 14.35 begge dage, er tilbuddet først og fremmet rettet mod elever i 0.-6. klasse. Det er muligt at melde afbud – helst fra forældrene, men der kan være tilfælde, hvor det ikke kan lade sig gøre, eller hvis eleven ingen lektier har. Hvis forældrene ikke ønsker, at deres barn selv kan melde fra, vil vi gerne vide det. Afbud meddeles til skolens kontor. Vi fører protokol over de fremmødte/ afbud. Afbud er altså vigtigt. Elever, der er tilmeldt SFO, kan gå til SFO, når de er færdige med dagens lektie. Andre må vente, indtil lektiecaféen slutter kl. 14.35, men ofte vil der være en læselektie, som eleven kan sidde med. Medbring gerne frilæsningsbogen. Tilmelding til lektiecaféen foregår gennem barnets klasselærer.

Skolevej 2 • 5580 Nørre Aaby • 6442 1519 • naar.dk


13 Skak Undervisningen fokuserer på at styrke børn og unges intellektuelle og sociale udvikling i et mangfoldigt og forpligtende fællesskab. Skak styrker elevens koncentration, analytiske evner og selvstændighed. Skolen tilbyder også, at eleverne kan engagere sig uden for skolen, da Fyns Skoleskak etablerer skoleskakstævner, som Nørre Aaby Realskole deltager aktivt i. For 0.-3. klasse foregår undervisningen hver onsdag kl. 14-15. For 4.-6. klasse ligger undervisningen onsdag kl. 15-16. Eleven kan sagtens deltage i begge timer, hvis han eller hun finder det interessant. Det er gratis at deltage, og tilmelding sker gennem klasselæreren. Kor Koret øver efter skoletid hver fredag fra kl 12.00 til 12.45. Hver kor-lektion begynder med opvarmning af stemmerne, hvorefter vi synger sjove, glade og alvorlige sange - både en- og tostemmigt. I løbet af året optræder vi ved forskellige lejligheder på skolen, f.eks. til Luciafesten og skoleafslutningen. Koret er for både drenge og piger, og det er gratis at deltage. Så går du i 1. klasse eller derover, er du meget velkommen!


14

ForældreIntra På Nørre Aaby Realskole bruger vi den platform, der hedder ForældreIntra, til al kommunikation mellem skolen og hjemmet. Introfolder om ForældreIntra og koder vil blive udleveret, når barnet er begyndt på skolen. Herunder kan du se en liste med de ting, som foregår på ForældreIntra. Skema Her finder du dit barns skema: Forældreintra - Information - Skema Årsplaner Årsplaner vil ligge tilgængelige på ForældreIntra senest den 15. september hvert år. Lektiebøger For at give forældrene de bedste muligheder for at følge med i barnets skolegang benytter vi elektronisk lektiebog i indskolingen/på mellemtrinnet. Her kan forældrene få et overblik over lektierne til de kommende dage. På mellemtrinnet begynder vi at arbejde hen imod, at eleverne selv tager ansvar for lektierne, og senest i overbygningen (7. klasse) er lektiebogen erstattet af lektiedukse. Lektiedukse På overbygningen skiftes eleverne til at notere klassens lektier på den elektroniske opslagstavle på klassens ElevIntra. Det er fortsat den enkelte elev, der har ansvaret for at få lavet sine lektier, men klassen har altså en duks, der har noteret alle lektier – hvis en elev skulle have misset det (eller været fraværende).

Skolevej 2 • 5580 Nørre Aaby • 6442 1519 • naar.dk


15 Indbydelse til arrangementer På ForældreIntra finder du indbydelser til arrangementer i klassen og på skolen. Tilmelding til disse arrangementer foregår ligeledes elektronisk. Kontaktbøger Kontaktbogen er til korte, informative beskeder. Hvis man har brug for at drøfte et emne, kan man altid ringe eller få arrangeret et møde med læreren eller skolens ledelse. I sådanne tilfælde er den direkte kontakt bedst. Kontaktbogen finder du på forsiden af ForældreIntra i øverste højre hjørne. Netprotokol Netprotokollen er skolens elektroniske protokol. Faglæreren i første lektion fører protokollen. Det er muligt for forældrene selv at melde eleven syg/fraværende direkte i netprotokollen. Netprotokollen finder man under Links i ForældreIntra. SFO Hvis der er ændringer i forhold til det aftalte med SFO, skal der sendes en besked til SFO’en. Det kan eksempelvis være i tilfælde, hvor en elev skal med toget hjem sammen med en anden. Sygemeldinger Hvis eleven er syg, vil vi gerne have sygemeldingen mellem kl. 8.00 og 9.00 – enten telefonisk på 64 42 15 19 eller pr. mail på skole@naar.dk – helst ikke til klasselæreren, da denne alligevel skal videresende til kontoret. Hvis en elev hverken er meldt syg/fraværende eller er kommet i skole, vil vi kontakte forældrene efter kl. 9.00.


16

Forældre med i undervisningen Hvis forældre har ønske om at besøge klassen i kortere eller længere tid, vil vi bede jer aftale det med klassens lærere i forvejen. Vær indstillet på at blive brugt som hjælpelærer. Det kan også være, at vi må sige nej tak i perioder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt med besøg.

Afhentning efter skoletid Vi benytter ikke alene klasse- og faglokalerne til undervisningen, men vi inddrager ofte også gangarealerne, hvor der er etableret gruppearbejdspladser. Vi vil derfor gerne bede forældrene vente med at gå ind på gangene, før undervisningen slutter. Det giver færre forstyrrelser.

Skolevej 2 • 5580 Nørre Aaby • 6442 1519 • naar.dk


17

Nørre Aaby Realskole på de sociale medier Facebook På www.facebook.com/NorreAabyRealskole finder du vores Facebookside, hvor både elever, forældre og ansatte kan følge med i, hvad vi laver på skolen samt i vuggestue, børnehave og SFO. Der bliver både lavet opslag om hverdagen, undervisningen og festlige begivenheder. Hvis I ikke ønsker, at der kommer billeder af jeres børn på de sociale medier, meddeles dette til kontoret. Instagram Ligesom på Facebook kan I her følge med i hverdagen på NAAR. Ofte lægger pædagogerne i vuggestuen, børnehaven samt SFO også billeder op på Instagram. Vi bruger altid hashtagget #mitnaar Youtube NAAR har også sin egen Youtube-kanal, hvor vi løbende uploader film. Du finder den ved at søge på ”Nørre Aaby Realskole” på Youtube. I er meget velkomne til at dele og kommentere vores videoer. Fortæl os også gerne, hvis der er noget bestemt fra NAAR-livet, som I godt kunne tænke jer en video om.


18

Svømning Vi vægter svømning højt på NAAR og tilbyder svømning for 0., 1., 2. og 4. årgang. Vi mener, at eftersom vi lever i et land omgivet af vand, bør alle lære at begå sig i dette element. Tryghed ved vandet er det vigtigste. Derfor er det en fordel at begynde med svømmeundervisning, når eleverne er små. Svømning styrker desuden såvel de motoriske færdigheder som de sociale. Svømning ligger om tirsdagen, hvor bussen kører til Strib Svømmehal med 4 lærere og elever fra den ene børnehaveklasse den ene uge og den anden ugen efter samt alle elever fra 1., 2. og 4. årgang hver uge. Der køres i to hold. Alle elever på 4. årgang har en lille makker fra 0. kl., som de sidder sammen med i bussen og hjælper gennem omklædningen. Vi har f.eks. en aftale om, at alt tøj skal i skabene, så vi kan finde det bagefter. Vi oplever kæmpe fremgang blandt eleverne hen over årene med svømning, og det er en fornøjelse at opleve alle de glade børn. I forbindelse med svømmeundervisningen anbefaler vi; • • • •

at børnene har tøj på, der er let at få af og på at børn med langt hår har elastik i håret at smykker bliver hjemme om tirsdagen at de selv pakker tasken, så de kan kende deres håndklæde, badetøj og svømmebriller • at der er navn, klasse og skole på f.eks. svømmebriller (ikke dykkermaske), da dette forbedrer chancen væsentligt for, at glemte ting finder deres ejermand Skulle eleverne alligevel glemme noget, er man velkommen til selv at køre til Strib Svømmehal og få hjælp til at finde det glemte igen - og vi gør vores bedste ugen efter.

Skolevej 2 • 5580 Nørre Aaby • 6442 1519 • naar.dk


19

Anskaffelser I løbet af skoletiden på Nørre Aaby Realskole vil der være forventning om, at eleverne anskaffer sig forskellige hjælpemidler til brug i undervisningen. Skolen har købt adgang til diverse undervisningsportaler og digitale ordbøger, så det skal ikke anskaffes, men eleverne har derudover brug for lidt forskellige hjælpemidler. Vi har her listet de væsentligste op: Alle årgange: Penalhus med blyanter, farver/farveblyanter, bly antspidser, viskelæder, lim, saks, lineal og hovedtelefoner. 3. klasse: Vinkelmåler. Senest i 4. klasse: Bærbar computer. 5. klasse: Lommeregner og passer. 6. klasse: SkoleOrdbog. 7. klasse: Atlas. Hvis det ønskes, koordinerer faglærerne fælles indkøb med rabatter.


20

Lektier På Nørre Aaby Realskole anser vi lektier for en naturlig del af skolelivet. Lektierne har så mange fordele, og vi benytter dem bevidst på forskellige måder. Lektierne giver eleverne mulighed for at opbygge rutine i læsning, algoritmer (metoder) og generelt i at forberede sig. Mange af eleverne fortsætter deres skolegang på ungdomsuddannelserne, hvor lektierne er en stor del af studielivet. Når vi vurderer, om eleverne i overbygningen er studieparate, så er lektielæsningen (forberedelse, afleveringer, aktivitet i timerne) én af parametrene. Eleverne fra Nørre Aaby Realskole har et forspring, når de kommer på ungdomsuddannelserne, da de allerede har de gode arbejdsvaner fra NAAR. Lektierne er også et ’erkendelsens øjeblik’. Når man sidder hjemme på værelset og selv (og alene) skal løse en opgave, får man erkendelsen af, hvor sikker man er i stoffet. For nogle fags vedkommende er lektien en direkte nødvendighed. Vi udnytter f.eks. tiden meget bedre, hvis eleverne har læst en tekst, en novelle eller roman hjemmefra, inden de kommer i skole. Således kan tiden på skolen udnyttes til bearbejdnig af teksten; analyse, forklaring, diskussion osv. Endelig giver det mor og far en idé om, hvad der sker i skolen – og hvor godt deres eget barn er med. Afhængigt af elevens alder er forældrene med på sidelinjen; for de yngstes vedkommende er de meget direkte involveret (mere ’på banen’), mens forældre til de ældste elever mere følger udviklingen på sidelinjen, da disse elever efterhånden skulle have oparbejdet rutine og ansvar for selv at tage vare på lektierne.

Skolevej 2 • 5580 Nørre Aaby • 6442 1519 • naar.dk


21

Lejrskoler Der er lejrskole/studietur på hhv. 6., 8. og 10. årgang. En lejrskole varer for 6. klasse normalt 5 dage inkl. rejsedage og for 8. og 10. klasse 6 dage. Prisen for en sådan tur bør for 6. klasses vedkommende holdes under kr. 2.500-3.000 inkl. transport, overnatning, forplejning og ture med entré (ekskl. lommepenge). For 8. og 10. klasses vedkommende bør prisen tilsvarende holdes under kr. 3.500-4.000. Eventuelle indtjente penge og tilskud kan ikke lægges oven i prisen. Vi opfordrer til at diskutere lommepenge på o-møde inden. Målet for turene er for 6. klasses vedkommende oftest indland (Borholm). For 8. og 10. klasses vedkommende oftest udland. De vesteuropæiske hovedstæder er dyre rejsemål, så ofte er turen gået til mindre byer eller Østeuropa. Det tilstræbes, at rejsetiden står i et rimeligt forhold til turens samlede længde. For 8. og 10. klasses vedkommende kan det være en fordel, at turen ligger i begyndelsen af skoleåret, således at nye elever kan blive rystet sammen med klasserne. Det er altid klasselæreren, der arrangerer turen og vælger en lærer fra klassen som ledsager. Det skal være en lærer, som har klassen i mange timer og gerne af det modsatte køn. Klassen bør lære det valgte områdes egenart/forhold at kende gennem et grundigt forberedelsesarbejde, hvor flest mulige fag indgår. Her tænkes på kulturelle, historiske, politiske, geografiske forhold m.m. Ligesom specielle forhold bør gennemgås i forvejen (Van Gogh, Birkenau, vulkansk aktivitet m.v.). Hovedparten af tiden på studieturen benyttes til fagligt arbejde eller andre planlagte aktiviteter, og eleverne fører ofte en slags dagbog over oplevelserne til senere bearbejdning. Fritiden vil være beskeden. Turen efterbehandles ofte i form af rapportskrivning og lignende.


22

Timefordelingsplan

Humanistiske fag Natur-fag Kreative fag Valgfag 8.-10. klasse

Dansk Engelsk Tysk Historie Konfirmationsforb. Religion Samfundsfag Matematik Naturfag Fysik Biologi Geografi Idræt Svømning Morgenmotion Musik Rytmik (fra 1.3) Billedkunst Håndarb. Sløjd Hjemkundskab Ikke fagdelt uv. Udskolingstimer Hjemkundskab Fransk I Fransk II Idræt Total 1

2

6 1

1

3. kl. 10 2

2

2 2

5 3

1

4. kl. 7 2 1 1

2

2

5 4

1

5. kl. 7 3 2 1

2

5 4

1

6. kl. 7 3 2 1

2. kl. 10 1

1 6 1

2 2

1. kl. 11 1

6 1

2 2 2 2

0. kl. 5 1

4

2 2 2 1

29

2 2

2 2 3 (1)

29

1 1

28

2

28

1

28

1

28

1

11

28

1 1 4

8. kl. 7 3 4 2

1 2 4

9. kl. 7 3 4 2

7. kl. 7 3 3 2 2 0 4

3 1 2 2

31

2 2 2 2

30

2 2 1 2

28

10. kl. 8 3 4

4

2

7

28

Total 82 24 20 9 2 8 3 45 14 9 5 5 20 10 9 9 1 6 1 2 2 21 5 3 4 4 2

Skolevej 2 • 5580 Nørre Aaby • 6442 1519 • naar.dk


23

Mobiltelefon, bærbar computer og tablet Computer, mobiltelefon og tablet er en stor del af elevernes hverdag – både i fritiden og i skolen. På skolen har vi derfor intet forbud mod mobiltelefoner, men det er klart, at uhensigtsmæssig brug af mobiltelefon, computer eller tablet er forstyrrende og ikke kan tillades. Mobiltelefon, tablet og computer skal være på lydløs på skolen og må udelukkende benyttes, når det er undervisningsrelevant. Hvis man har brug for det, er det fortsat muligt at ringe fra kontoret. I tilfælde af brud på disse simple regler, vil vi gøre følgende: • Hvis en mobiltelefon, tablet eller computer forstyrrer, bliver det påtalt af læreren. • Hvis forstyrrelsen fortsætter, inddrages eksempelvis telefonen, og den kan afhentes af forældrene samme dag på kontoret. • Hvis ovennævnte gentager sig, kan skolen bede forældrene om, at eleven i en tid ikke medtager mobiltelefon, tablet eller computer. Vi mener ikke, at mobiltelefonen er et naturligt arbejdsredskab for de yngste elever. Derfor vil vi fortsat bede elever i 0.-3. klasse lade telefonen være slukket i skoletiden. Eleverne i indskolingen har mere brug for at være sammen med kammeraterne i frikvarteret, end de har for at bruge telefonen i undervisningen. Sanktionerne følger dog ovenstående – altså ikke en automatisk inddragelse, hvis den opdages tændt.


24

Samværet på Nørre Aaby Realskole Vi har alle et ansvar På Nørre Aaby Realskole tolererer vi IKKE mobning. NAAR er et sted, hvor alle skal føle sig godt tilpas. Derfor skal vi overalt færdes, så vi ikke generer andre. Dette gælder i alle forhold, hvor vi færdes i forbindelse med skolegangen. Vi har pligt til at hjælpe hinanden. NAAR tilhører os alle. Vi skal derfor behandle både hinanden, bygninger, inventar og materialer med respekt. Slik, chips og lignende samt sodavand er forbundet med særlige lejligheder i klassen. Tyggegummi er ikke tilladt. Legetøj til brug for fælles leg i skolegården må medbringes (f.eks. godkendte bolde og sjippetov). Lejlighedsvis brug af andet legetøj aftales med klasselæreren. Knive og våben må ikke medbringes. Rulleskøjter, skateboards, løbehjul og lignende er ikke hensigtsmæssige at bruge på skolen. Unødvendigt ophold på toiletterne er ikke tilladt. I alle klasser skal der være en dukseordning. Dukse har ansvaret for, at klassen er i orden - også efter sidste time (se klasseskema på døren).

Skolevej 2 • 5580 Nørre Aaby • 6442 1519 • naar.dk


25 Tilladelse til sneboldkastning meddeles ved morgensang eller ved opslag. Eleverne må ikke forlade skolen i skoletiden uden tilladelse. Undtagelse: 10. klasse må gå ’i byen’ i 10- og 12-frikvarteret. Alkohol og euforiserende stoffer er forbudt. Påklædningen må ikke være anstødelig og/eller krænkende, dvs. ingen synlige piercinger (almindelig ørering i øreflippen er tilladt), ingen bare maver, ingen dybe nedringninger, ingen kasketter/huer i timerne og ingen ekstreme frisurer – tvivlstilfælde afgøres af skoleledelsen.


26

Mobning Principper vedrørende mobning på Nørre Aaby Realskole Alle på Nørre Aaby Realskole respekterer og udviser omsorg for hinanden. En klar og tydelig kommunikation er med til at skabe tryghed. Vi gør alt for at forebygge og bekæmpe mobning (jf. Nørre Aaby Realskoles værdigrundlag). På Nørre Aaby Realskole defineres mobning således: ”En person er mobbet eller plaget, når han eller hun gentagende gange over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere personer” (Dan Olweus). Ved negative handlinger kan der være tale om: • Direkte fysisk vold, skub, slag, spark etc. • Handlinger ledsaget af ord, trusler og hån, samt det at sige ubehagelige og ondskabsfulde ting. • Handlinger uden ord ved brug af grimasser, gestus, ved at vende vedkommende ryggen eller ved ikke at efterkomme en persons ønsker for at irritere og såre. • Negative handlinger kan også udtrykkes mere indirekte gennem social isolering fra gruppen. • Handlinger som eksempelvis trusler via telefon/SMS eller computer. Skolen forpligter sig til gennem hele skoleforløbet at have særligt fokus på det sociale aspekt. Dette kommer til udtryk på følgende måde: • Vi lærer eleverne at tage ansvar, at sige fra og støtte hinanden. • Vi opstiller ”klassens regler” for derigennem at skabe den tryghed, som er nødvendig for al læring. • Vi viser respekt for andres forskellighed gennem ord og handling – og er tydelige voksne. • Vi arbejder med den enkeltes forpligtigelse til at deltage i fællesskabet og være medansvarlig. Skolevej 2 • 5580 Nørre Aaby • 6442 1519 • naar.dk


27 • Vi skaber åbenhed i alt, som vedrører elevernes trivsel. • Vi er åbne ved forældrehenvendelse om elevernes mistrivsel. • Vi griber øjeblikkeligt ind ved enhver form for mobning. Forventninger til forældrene: • At de i ord og handling er tydelige voksne og udviser respekt for andre mennesker og deres forskellighed. • At de omtaler børn og voksne respektfuldt. • At de er loyale over for skolen. • At de er opmærksomme og reagerer på symptomer på mistrivsel bl.a. gennem henvendelse til skolen. • At de tager medansvar for, at skolen er et fællesskab, der er åbent for alle. • At de er åbne over for henvendelse fra hinanden med henblik at løse problemerne. • At de tager tydeligt afstand fra mobning. Forventninger til eleverne: • • • • • •

At de respekterer menneskers forskelligheder. At de giver plads til alle i klassens/skolens fællesskab. At de tager afstand fra mobning. At de i ord og handling drager omsorg for den berørte elev. At de udviser åbenhed omkring eventuel mobning. At de er opmærksomme på, hvordan de taler til og om hinanden.


28

Hvis mobning opstår Alle parter (lærere, elever og forældre) har en forpligtelse til at bringe enhver form for mobning frem i lyset og medvirke til at løse problemet. Klasselæreren er som udgangspunkt tovholder og sørger for, at sagen og ikke ofret kommer i fokus. I sager om mobning skal både mobbers og offers forældre underrettes og eventuelt inddrages aktivt - alt efter sagens karakter. Dette vurderes af klasselærer i samråd med skoleleder. Gentagen mobning iværksat af den samme elev vil medføre bortvisning fra skolen i en periode. Derefter foretages en vurdering af det hensigtsmæssige i en fortsat skolegang på Nørre Aaby Realskole.

Skolevej 2 • 5580 Nørre Aaby • 6442 1519 • naar.dk


29

Togelever Forældrene sørger selv for togkort. Hvis man har brug for hjælp til at bestille det rette bus- eller togkort, kan FynBus hjælpe. Ring på telefon 63 11 22 35, eller skriv til ewn@fynbus.dk, så kan de hjælpe med at få det rigtige kort fra starten. Husk altid: • Togeleverne skal vente i skolegården, til togvagten kalder. De skal altid følges med togvagten – undtaget er elever i 7.-10. klasse. • Eleverne skal blive på den rigtige side af den gule linje på stationen, indtil toget holder helt stille. • Eleverne skal lade andre passagerer stige ud af toget, før de selv går ind. • Eleverne skal hurtigt finde sig en plads i toget, opføre sig pænt og tage hensyn til andre passagerer under hele togturen.

SFO åbner kl. 6.30, men… ...skolen åbner først kl. 7.30. Elever, der kommer før kl. 7.30, skal tilmeldes SFO, som morgenåbner i vuggestue/børnehave frem til kl. 7.30. Der har været en tendens til, at elever fra forskellige klassetrin er kommet på skolen endog meget tidligt om morgenen. Det har desværre givet en del uro i klasselokalerne og på gangene, hvor der ikke er opsyn så tidligt. Derfor er skolen aflåst frem til kl. 7.30.

Forsikring Skolen må ikke tegne ulykkesforsikring for eleverne. Derfor skal forældrene selv sørge for en heltidsulykkesforsikring. Mht. forsikring på diverse elektroniske apparater (bærbare computere, tablets, mobiltelefoner, spil-


30

lemaskiner m.v.) dækker skolens forsikring, hvis en af skolens ansatte er skyld i et evt. uheld. I alle andre tilfælde er det skadevolderens (og hvis denne ikke kan findes ejerens) forsikring, der dækker. Vi anbefaler derfor, at man som minimum har en forsikring, der dækker ansvar og uheld/tyveri.

Befordringstilskud Skolens administration vil indberette alle elever, der er berettiget til befordringstilskud. Når skolen får tilskuddet, vil vi fordele beløbene. Også dette tilskud kan først forventes ved årsskiftet. Tilskuddet afhænger af elevens alder og klassetrin. Søskende kan således ikke nødvendigvis regne med samme tilskud.

Fripladstilskud Fripladstilskud kan søges af alle, og som det fremgår af ansøgningsskemaet, kan der søges om fripladstilskud til både skolepenge og til forældrebetaling for SFO. Hvis familiens samlede indkomstgrundlag er over kr. 324.419 (2016-tal) ved 1 barn, stigende til kr. 350.769 (2016-tal) ved 3 børn eller flere, skal man ikke forvente at komme i betragtning. Hvis bopælskommunen yder tilskud med mindst 50% til skolepenge- eller SFO-betaling, kan man heller ikke komme i betragtning. Fordelingssekretariatet indhenter selv indkomstoplysninger hos CPR og SKAT. Der skal derfor kun oplyses navn, adresse og CPR-nummer samt med underskrift gives samtykke til, at Fordelingssekretariatet må indhente de for sagsbehandlingen nødvendige oplysninger. Først i slutningen af december kan I forvente svar på jeres ansøgning, da vi først på dette tidspunkt får besked fra de bevilgende myndigheder om det samlede fripladstilskud, der er til fordeling blandt de familier, der opfylder kriterierne for at komme i betragtning.

Skolevej 2 • 5580 Nørre Aaby • 6442 1519 • naar.dk


historien

Realskolens historie

Til glæde for børnene Hos Frk. Ellas Portemonnæ kan man søge støtte til et projekt eller en anskaffelse, som vil gavne børnene på skolen. Det kan eksempelvis være: •

penge til donationer til skole, børnehave, vuggestue

penge til forbedringer af de fysiske rammer

skole, børnehave og vuggestue kan søge midler hos foreningen

Man også henvende sig, hvis man har et akut behov for økonomisk støtte til for eksempel: •

lejrskoleophold

midlertidig hjælp til skolepenge

31

Det er nemt at blive medlem Vil du meldes ind for kr. 200,- eller donere et beløb, kan det gøres ved at gøre én af to ting: •

Sæt pengene ind på konto 34200010925517 og husk at skrive dit navn i “Meddelelse til modtager”

Overfør beløbet via MobilePay på tlf. 61 44 09 87

Et medlemskab følger skoleåret. Når vi afholder arrangementer, hvor også folk udefra kan deltage, vil der være et deltagergebyr, som vil være reduceret eller gratis for medlemmer af støtteforeningen.

Selv en Daler kan være en Håndsrækning. Frk. Ella

Skolepenge Pr. 1. januar 2017 koster alle klassetrin 1.300 kr. i 11 md. pr. elev. Der ydes rabat for 3. barn. Rabatten udgør 650 kr. pr md. SFO: Morgen- eller eftermiddagsmodul: 695,00 kr. pr. måned. Fuldt modul: 1.390,00 kr. pr. måned. Klippekort: 15 timer pr. kort 695,00 kr. (gælder et skoleår).


32

Trafiksituationen ved Nørre Aaby Realskole Til tider kan der være en del trafikale problemer ved skolen om morgenen, og når skoledagen slutter. Problemerne opstår bl.a., • når der stoppes (omend kortvarigt) ud for de gule striber (færdselsloven forbyder dette), eller • når der køres fra Vibyvej ad Skolevej. Dermed kører man ‘mod strømmen’ (færdselsloven forbyder ikke dette). Der opstår ofte farlige situationer, hvor børn (og voksne), der krydser vejbanen fra/til parkeringspladsen, kan komme i klemme. Dertil kommer, at lokaltrafikken har mere end svært ved at komme forbi, når der både er standset (eller parkeret) ved de gule striber, og der er modkørende trafik fra Vibyvej. Hvis vi ikke undgår disse problemer, kan vi risikere, at lokaltrafikken ikke længere har stoppested ved Nørre Aaby Realskole. Vores opfordring er derfor: • Respektér de gule striber ved stoppestedet ved IKKE at standse eller parkere dér. Benyt én af skolens parkeringspladser i stedet for. • Ensret Skolevej fra kl. 7.50 – 8.20 og igen kl. 13.30 – 14.00. Det betyder, at man kører forbi stationsbygningen, inden man kommer til skolen. Parkeringspladserne ved sløjdlokalet/skolegården forbeholdes forældre med børn i vuggestue eller børnehave. Transport Bus 451 og 452 stopper direkte ved skolen, mens elever med bus 401 skal gå de ca. 100 m. fra Vibyvej til skolen. Elever, der kommer med tog, vil blive hentet og bragt af togvagten. Elever fra 7. klasse kan/må selv gå til og fra bus og tog, men de skal gå direkte til tog eller bus – altså ingen ærinder i byen eller lign. Elever, der venter på tog- eller busafgang, skal vente i skolegården eller på gangen ud for lokale A.

Skolevej 2 • 5580 Nørre Aaby • 6442 1519 • naar.dk


33 Kort over den nye parkeringsplads ved skolen


34

SFO Svanereden Vi er et kvalificeret pædagogisk tilbud til skolens børn. Der er ingen aldersgrænse - alle er velkomne! Vi har planlagte aktiviteter hver dag. Det kan være gymnastiksal, spil, årstidsbestemte temaer (jul, påske, halloween), bål, klippe, tegne, male og masser af god leg inde som ude. Hver dag serveres et mindre mellemmåltid, som kan variere fra ske-mad, rugbrød, sandwich til frugt, grønt osv. Vores åbningstider er mandag til torsdag kl. 06.30 til kl. 08.20 og igen fra kl. 13.35 til kl. 17.00. Fredag er åbningstiden kl. 06.30 til kl. 08.20 og igen fra kl. 11.40 til kl. 16.30. I er altid meget velkomne til at kontakte os på telefon 30 35 25 19 eller på Intra. Læs også mere om Svanereden på www.naar.dk På hjemmesiden kan du også læse meget mere om vores vuggestue og børnehave.

Skolevej 2 • 5580 Nørre Aaby • 6442 1519 • naar.dk


35

Egne noter


Nørre Aaby Realskole er en fri grundskole for hele Vestfyn med 400 elever fra børnehaveklasse til 10. klasse. Vi giver børnene faglige udfordringer i et trygt miljø og stiller krav til opførsel og indsats. Vores værdigrundlag bygger på gensidig forpligtelse, faglighed, tryghed og traditioner.

Skolevej 2 • 5580 Nørre Aaby • 6442 1519 • skole@naar.dk • www.naar.dk

Profile for Nørre Aaby Realskole

Min nye skole  

Information til nye elever og forældre ved Nørre Aaby Realskole

Min nye skole  

Information til nye elever og forældre ved Nørre Aaby Realskole

Profile for naar
Advertisement