Page 1

NAANTALIN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI

2/2016

NASTA Kaavoituskatsaus s. s. 6–9 Kesäksi tekemistä lapsille ja nuorille

s. 22-23

Oppilaiden taidetta KUVISTÖITÄ-näyttelyssä Taidehuoneella toukokuussa Teksti: Leena Horsma-Alho

Toinen kattaus koululaisten kuvataidetöistä on tarjolla Naantalin Taidehuoneella 9.-15.5. Tänä keväänä mukana ovat Taimon, Suopellon ja Maijamäen koulut sekä Naantalin lukio.

T

aimon koululaiset ovat ahertaneet koko lukuvuoden taidetta kevään näyttelyä silmällä pitäen. Töiden tekemiseen ovat osallistuneet kaikki luokat ykkösestä kuudenteen. Käytettyjen tekniikoiden kirjo on vaihdellut aina tietokonetaiteesta perinteisimpiin menetelmiin. Alakoululaisten työt kuvastavat heidän omaa ajatusmaailmaansa. Teoksissa näkyy lapsen koko tunteiden kirjo, minkä katsoja voi aistia väreistä ja tunnelmasta.

Yläkoululaisten mielenmaisemia Maijamäen ja Suopellon yläkouluissa on tehty koko vuoden taideteoksia, joiden aiheet ovat kuvanneet oman pään sisäisiä mielen maisemia. Mitä teiniikäisen pään sisällä liikkuu, miltä siellä näyttää tai tuntuu? Nyt on sinne mahdollista päästä kurkistamaan 9.-luokkalaisten oppilastöiden kautta. Taiteilijat kuvaavat mm. oman elämänsä tapahtumia vertauskuvin. Päiden sisältä löytyi koko skaala seesteisistä maisemista kaaokseen asti; kavereita, kiukustumista, musiikkia ja täyttä ilotulitusta.

Lukiolaisten diplomityöt pohtivat ajankohtaisia aiheita Lukion diplomityöt ovat oma kokonaisuutensa, mielenkiintoisia teoksia tauluista veistoksiin. Kuvataiteen lukiodiplomisuorituksella opiskelijan on mahdollista osoittaa taiteellinen lahjakkuutensa ja harrastuneisuutensa kirjallisen ylioppilastutkinnon rinnalla. Diplomikurssi koostuu opetushallituksesta saatavista tehtäväehdotuksista, joista opiskelija valitsee yhden toteutettavakseen. Tänä vuonna kuvataiteen lukiodiplomitehtävissä on ollut mahdollista pohtia mm. tasa-arvoista ja yhdenvertaista Suomea, ihmisen ja teknologian välistä vuorovaikutusta, valokuvan ja muistamisen suhdetta, veden ja vesistöjen merkitystä ympäristössä sekä lelujen ja leikkien sisältämiä ihanteita ja ideologioita. Taimon koulun töitä ohjasi opettaja Sari Kinnunen, Suopellon koulussa Maria Kajanki, Maijamäen koulussa Wilhelmiina Juhakoski ja lukiossa Maija Tiitto. Näyttelyn järjestää Vallis Gratiae -yhdistys ry. ●

Vertauskuva omasta elämästä, Jasmin Olkkonen, Suopellon koulu


Pääkirjoitus

M

Manner-Naantalin osayleiskaavalla rakennetaan kaupungin elinvoimaa

äärätietoinen ja luova maankäytön suunnittelu on tärkeimpiä keinoja vahvistaa Naantalin elinvoimaa ja kilpailukykyä. Parhaillaan valmistellaan Manner-Naantalin oikeusvaikutteista yleiskaavaa, joka ohjaa tulevaisuudessa yksityiskohtaista maankäytön suunnittelua. Yleiskaavalla suunnitellaan maankäyttöä vuoteen 2035 saakka. Noin 20 vuoden aikana tapahtuu myös sellaisia merkittäviä muutoksia, joista ei ole tällä hetkellä mitään tietoa. Sen vuoksi on järkevää laatia osayleiskaava, joka on joustava ja sisältää riittävästi vaihtoehtoja.

Kilpailu asukkaista kiristyy Kuntien välinen kilpailu asukkaista ja yrityksistä on tulevaisuudessa entistä kovempaa. Jos Naantali haluaa menestyä, kaupunkimme on vahvistettava kilpailukykyään asuin- ja yrityskuntana. Maankäyttöä suunnitellessamme meidän on tärkeää ottaa huomioon sekä nykyisten asukkaiden näkemyksiä että uusien asukkaiden tarpeita ja odotuksia. Naantali voi tarjota kirjon merellisen asumisen vaihtoehtoja: asuntoja meren rannan läheisyydessä, merinäkymiä hieman kauempana rannasta sijaitsevista kerrostaloista ja rantaraitin, joka yhdistää eri asuntoalueita. Kaupungissamme on mahdollisuus myös uuteen keskusta-asumiseen vanhan kaupungin välittömässä läheisyydessä. Osayleiskaavaa valmisteltaessa on tehty huolellista suunnittelutyötä, jotta tulevalla maankäytöllä avataan mahdollisuuksia näiden vaihtoehtojen toteuttamiseen.

Muutoksia lähes kaikilla täydennysrakentamisen alueilla Valmisteltavan osayleiskaavan merkittävimmät uuden asumisen vaihtoehdot keskittyvät keskustan tuntumaan: Kuparivuoren kylkeen, nykyiselle leirintäalueelle, Humalistoon ja Aurinkotien varteen. Merkittäviä täydennysrakentamisen alueita ovat myös Kylpylänlahden rannat, Taimonranta, Luikkio ja Karvetin osa-alueet. Pientaloalueita on suunniteltu monelle alueelle nykyisen asutuksen lomaan. Kun osayleiskaavan luonnos oli noin vuosi sitten nähtävillä, asukkailta saatiin paljon palautetta ja muutosesityksiä. Nämä mielipiteet on käyty perusteellisesti läpi ja tarkistettu aluevarauksia kaavaluonnokseen verrattuna lähes kaikilla alueilla, mm. Kuparivuoren alueella, nykyisellä leirintäalueella, Aurinkotien varressa, Lammasluodossa, Väinöläntiellä ja Taimonrannassa. Aluevarauksia on muutettu myös Soinisissa, Immasessa, Tammistossa ja Karvetissa. Rakentamisen määrää on vähennetty luonnokseen verrattuna. Nykyisen ja uuden asutuksen väliin on lisäksi jätetty suoja-alueita ja tarkistettu rajauksia arvokkaan luonnon suojelemiseksi ja virkistyskäytön turvaamiseksi.

Lisää kaupan ja teollisuusalueiden tonttivarauksia Osayleiskaavan tärkeänä tehtävänä on varmistaa myös teollisuus- ja työpaikka-alueiden ja kaupan tonttien riittävyys. Uusia teollisuus- ja työpaikkatontteja on suunniteltu Humaliston reservialueille ja pohjoiseen Isosuontien teollisuusalueelle. Matkailun lisärakentamiseen on mahdollisuuksia mm. keskusta-alueilla, Kylpylänlahden ympäristössä ja Kailossa.

Osayleiskaavaehdotus on tarkoitus asettaa vielä kevään aikana nähtäville kuulemista varten. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus määräajan kuluessa lausua kirjallisesti mielipiteensä asiasta. Uskon, että naantalilaiset perehtyvät innolla kaavaehdotukseen. Toivon, että kansalaiskeskustelussa löytyy ymmärtämystä sille, että kaupunkiimme tarvitaan uusia asukkaita. Tämä on erittäin tärkeää, jotta Naantalin ikärakenne säilyy tasapainoisena. Uudet asukkaat tuovat myös ostovoimaa, joka on tarpeen kaupallisten ja muiden yksityisten palveluiden turvaamiseksi. ● Jouni Mutanen kaupunginjohtaja

NASTA on Naantalin kaupungin tiedotuslehti, joka ilmestyy vuonna 2016 neljä kertaa. Seuraava Nasta-lehti jaetaan viikolla 36. Aineistopäivä 12.8.

Kaupunginjohtajan kynästä.....................2

JULKAISIJA/TOIMITUS: Naantalin kaupunki, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali Sähköposti: palaute@naantali.fi

Talous.............................................................3 Liikenne.........................................................4 Kaavoituskatsaus.......................................6

VS. PÄÄTOIMITTAJA: Kulttuuri- ja tiedotussihteeri Anu Anttila, p. 02 4345 339, anu.anttila@naantali.fi

Yrityksille.................................................... 10 Terveyskeskus tiedottaa....................... 11

Kulttuuria kaikille.............................16

Ikäihmisille................................................. 12

Teatterikesä.......................................18

Museo......................................................... 13

Liikuntaa jokaiselle..........................20

Koulussa tapahtuu.................................. 14

Tapahtumakalenteri ......................24

NASTA 2/2016

Ehdotus nähtäville kevään aikana

Ilmoita jakeluhäiriöstä sähköpostilla asiakaspalvelu@posti.fi tai puh. 0200 71000 (pvm/mpm)

Sisällysluettelo

2

Kaupan tonttien puute on estänyt kauppapalvelujen kehittymistä Naantalin keskustan läheisyydessä. Viime vuonna laadittiin selvitys, jonka mukaan päivittäistavarakaupan lisäys voisi olla yli 10 miljoonaa euroa vuodessa, jos oman kunnan ja loma-asukkaiden ostovoima suuntautuisi kokonaan Naantaliin. Kaupan kehittämisalueita ovat Asemanseutu, Humalisto ja Ruonantien varsi. Kaikille näille alueille voi sijoittua myös suuria päivittäistavarakaupan yksiköitä. Useita vaihtoehtoisia kaupan aluevarauksia tarvitaan, koska niiden toteuttamiseen liittyy huomattavaa epävarmuutta mm. sen vuoksi, että kaupungin maanomistus näillä alueilla on vähäistä ja lopullisista tiejärjestelyistä ei ole tietoa.

TOIMITUSSIHTEERI: Kulttuuri- ja tiedotussihteeri Anu Anttila, p. 02 4345 339, anu.anttila@naantali.fi ULKOASU/TAITTO: Viestintä-Dimmi Oy PAINO: Finepress Oy PAINOSMÄÄRÄ: 11 300 kpl

ISSN 1797-5794 (painettu) ISSN 2342-1479 (verkkojulkaisu)

2/2016


Vuosi 2015 Naantalin taloudessa

Verotulojen ylitys

360 000 €

Poistot alle arvion

371 000 €

Myyntituottojen lisäys (pl. satamaliikenteen tuotot)

400 000 €

Tuet ja avustukset

272 000 €

Henkilöstökulut

705 000 €

Rahoituserät (netto)

353 000 €

Kaupungintalo ja sivistysvirasto Kaupungintalon yhteispalvelupiste palvelee 27.5.–31.8.2013 kello 9-16. Kaupungintalo ja sivistysvirasto pidetään kesällä avoinna arkisin kello 9–15 lukuun ottamatta aikaa 27.6.-31.7.2016, jolloin virastot ovat suljettuina. Heinäkuussa palvelupisteisiin keskitetään eri virastoista soveltuvia palvelumuotoja ja kukin virasto hoitaa päivystysluonteiset asiat. Puhelinkeskus palvelee arkipäivisin kello 8–15. Työpaikkaruokala Kuusi Sisarta on suljettu ajalla 27.6.–31.7.2016.

Tulevina vuosina on tärkeää jatkaa tarkkaa taloudenpitoa ja hakea määrätietoisesti uusia keinoja tehostaa toimintaa. Uusi valtionosuusjärjestelmä vähentää Naantalin valtionosuuksien määrää. Verotulojen kasvu on todennäköisesti

Juha Heinonen kaupunginkamreeri

sairaanhoitopiiri

21,6 M€

hoito- ja vanhuspalvelu 12,8 M€

Verotulot 80,7M€

Toimintatuotot 25,8M€

Valtionosuudet 16,2M€

Rahoituserät netto 1,1M€

terveyspalvelut vammaispalvelut aikuissosiaalityö lapsiperheiden sosiaalityö muu sosiaali- ja terveystoimi

perusopetus

5,1 M€ 5,0 M€ 3,9 M€ 3,2 M€ 5,8 M€

11,3 M€

varhaiskasvatus

7,5 M€

lukio kulttuuri oppilashuolto vapaa-aika palvelut muu sivistystoimi

1,6 M€ 1,2 M€ 1,7 M€ 0,8 M€ 2,7 M€

tilalaitos

4,9 M€

vesihuolto

4,0 M€

ateriapalvelut 3,9 M€ siivouspalvelut 2,1 M€ liikenneväylät 1,5 M€ pelastustoimi 1,4 M€ viheryksikkö 1,1 M€ joukkoliikenne 0,7 M€ muu ympäristö

4,0 M€

hallinto ja tukipalvelut

7,1 M€

SOSIAALI JA TERVEYS 57,4 M€

ULKOISET MENOT

SIVISTYS 26,8 M€

ULKOISET TULOT

1 588 000 €

Omaisuuden luovutusten nettotulon ylitys

Kaupungin toimipisteiden kesäajan palveluaikoja

Entä nyt?

YMPÄRISTÖVIRASTO 23,6 M€

Kevään 2015 aikana varmistui, että kaupungin talousarvion mukaiset satamatoiminnan toimintatuotot alittavat budjetoidun määrän 2,8 miljoonalla eurolla. Syksyllä 2015 todettiin, että toimintatuottojen huomattava alittuminen voidaan pääosin kompensoida ylittyneiden verotulojen ja eräiden arvioitua pienemmäksi jääneiden menojen avulla. Tilinpäätöksen taloudellinen tulos on merkittävästi parempi kuin alkuperäisessä talousarviossa ja tulosennusteissa arvioitiin. Tilikauden ylijäämä on 844 561 euroa. Vuosikate on noin 9,2 miljoonaa euroa. Vaikka vuosikate laski selvästi edellisen vuoden poikkeuksellisen suuresta summasta, katteen määrää voidaan pitää kohtuullisen hyvänä. Vuosikatteella voitiin kattaa poistot, joiden suuruus on noin 8,4 miljoonaa euroa. Kaupungin velkamäärä laski edellisvuoden 35,2 miljoonasta eurosta 31,0 miljoonaan euroon. Velkaa oli vuoden 2014 lopussa 1 634 euroa asukasta kohti. Keskeisiä syitä siihen, että tilinpäätös on parempi kuin alkuperäinen talousarvio, ovat seuraavat tekijät:

vähäistä lähivuosina. Taloutta kiristää myös se, että maaomaisuuden nettomyyntivoittojen ja maankäyttösopimusten tuottojen määrät ovat vuosina 2016 ja 2017 huomattavasti vähäisempiä kuin viime vuosina. ●

KESKUSHALLINTO 7,1 M€

Ikävää ja ilon aihetta

Naantalissa on tehty määrätietoista työtä vakaan talouskehityksen varmistamiseksi. Työssä onnistuttiin hyvin myös vuonna 2015.

M€

sisäinen liikenne ja koululaiskuljetukset on onnistuneesti liitetty osaksi uutta järjestelmää.

T O I M I N T A M E N O T 114,9

V

aikka Suomen yleinen tilanne heijastui Turun seudulle, alueella oli näkyvissä myös myönteisiä talousnäkymiä. Meriteollisuuden kilpailukyky vahvistui ja Meyerin Turun telakan tilauskanta ulottuu vuoteen 2020 saakka. Lääketeollisuuden yritykset lisäsivät henkilöstöään ja investoivat merkittävästi. Turun Seudun Energiatuotanto Oy aloitti keväällä 2015 monipolttoainevoimalaitoksen rakennustyöt Naantalissa. Investoinnin suuruus on noin 260 miljoonaa euroa. Voimalaitos valmistuu syksyllä 2017 ja tuo biopolttoaineen hankinta-, jalostusja kuljetusketjuun Varsinais-Suomessa noin 250 uutta työpaikkaa. Kesäkuussa kaupunginvaltuusto hyväksyi uuden Kaupunkistrategia 2020 -asiakirjan. Strategian perusteella on tarkoitus asettaa vuosittain sekä kaupunkitason yhteisiä strategisia tavoitteita että tehtäväalueiden strategisia tavoitteita. Naantalin Satama Oy aloitti toimintansa 1.1.2015. Yhtiön toiminta lähti liikkeelle hyvin. Tilikauden taloudellinen tulos oli merkittävästi budjetoitua parempi. Vuosi 2015 oli ensimmäinen kokonainen vuosi, jolloin uusi Föli-järjestelmä oli käytössä. Seudullinen liikenne toimii hyvin: matkustajia on paljon ja palvelutaso on hyvä. Myös kaupungin

Julkisivuremonttien oikealla ajoittamisella

saattaa säästää

E

Teksti: Nina Vartiainen

nsi kesänä kannattaa talon julkisivuremontti ajoittaa kevääseen tai syksyyn, ainakin jos katualuetta tarvitaan telineitä varten. Tekninen lautakunta on päättänyt, että 1.1.2016 alkaen katualueen vuokraa ei peritä touko- eikä syyskuussa. Tällä pyritään siihen, että kesäkaudella kulkijamäärien lisääntyessä katualueet olisivat mahdollisimman vapaasti kuljettavissa. Puistoalueella nk. ”vapaat” kuukaudet ovat kasvukauden jälkeen syys- ja lokakuussa.

Vuokrahinnat ja luvat Katualueen vuokra on muina aikoina 2 €/m2/vko ja puistoalueen vuokra on 1€/m2/vko (alv 0 %). Pitkäkestoiset ja laaja-alaiset vuokraukset sovitaan erikseen tapauskohtaisesti. Lupa katu- ja viheralueella työskentelyyn kaupungin omistamilla mailla tarvitaan silti aina. Vapaamuotoinen

lupahakemus lähetetään sähköpostitse osoitteeseen ya.lupa@naantali.fi. Hakemuksesta on selvittävä tarkka kohde ja toteutusaikataulu sekä hakijan yhteystiedot ja laskutusosoite. ●

Lisätietoa asiasta: www.naantali.fi -> Liikenne

NASTA 2/2016

3


Onnibus otti Naantalin kyytiinsä Teksti ja kuva: Riikka Laitinen

N Saaristoreitti on leppoisaa saarihyppelyä kotoisissa maisemissa

aantalin julkisen liikenteen yhteydet saivat toivotun lisän maaliskuussa, kun Onnibus aloitti liikennöinnin Naantalin ja Helsingin välillä. Onnibusin pysäkki on Naantalissa Käsityöläiskadulla, Asemapäällikön talon edessä ja Helsingissä päätepysäkkinä on Kamppi. Toimitusjohtaja Pekka Mötön mukaan ensimmäiset kokemukset Naantalin reitistä ovat rohkaisevia.

– Homma toimii hyvin. Yhtään vuoroa ei ole tarvinnut ajaa turhaan ja myös aikataulullisesti reitti on osoittautunut toimivaksi. Odotamme, että kesä tuo matkustajia reitille vielä enemmän, mutta jo nyt näyttää siltä, että kaikki edellytykset Onnibusin pysyvälle ja ympärivuotiselle Naantalin liikennöinnille on olemassa. Aikataulut löytyvät osoitteesta www. onnibus.com (reitti F1) ja niitä on jaossa busseissa. ●

Teksti: Riikka Laitinen • Kuva: Naantalin Matkailu Oy

Haluatko viettää mukavan päivän merellä? Viivähtää saaristokohteissa muutaman tunnin tai lomailla useammankin päivän ilman omaa autoa tai venettä? Vai oletko pyöräilemässä Saariston Rengastielle tai Ahvenanmaalle? Juuri sinua varten on merellinen Saaristoreitti Naantalista Taivassalon kautta Kustaviin tai päinvastoin.

V

uonna 2015 aloitettua ja hienon vastaanoton saanutta Saaristoreittiä ajetaan tänä vuonna 27.6. - 13.8. maanantaisin, keskiviikkoisin ja lauantaisin, sekä lauantaisin myös 20. ja 27.8.2016. Merimatka tehdään m/s Aavatar-aluksella, jonka kyytiin mahtuu 48 henkilöä. Aavattarelta voi ostaa virvokkeita ja pientä purtavaa. Aluksella on A-oikeudet. Aavatar lähtee Naantalin Vanhasta kaupungista klo 9.30 ja saapuu Kustaviin Kivimaan laituriin klo 12.45.

Paluumatkalle Kustavista lähdetään klo 15.30 ja perillä Naantalissa ollaan klo 18.45. Päätepysäkkien välillä pysähdytään mennen tullen Merimaskussa, Velkuassa, Taivassalossa sekä Parattulan yhteyslaiturissa Kustavissa. Kahden sataman väli maksaa henkeä kohden 5 euroa. Koko reitin hinta on yhteen suuntaan 25 euroa ja menopaluu 45 euroa. Perhelipun hinta yhteen suuntaan on 70 € (2 aikuista ja 2 lasta) ja menopaluun 110 €. ●

Onnibusin tulon myötä Käsityöläiskadun pysäkki on poistettu Föli-liikenteen käytöstä maaliskuun lopusta alkaen.

AMMATILLISTA PERUS- JA LISÄKOULUTUSTA AIKUISILLE, OLE HYVÄ! Syksyllä opiskelemaan? Nyt on oikea aika tutustua koulutuksiin ja hakea! Näyttötutkinto on työelämälähtöinen tapa suorittaa tutkinto ja kartuttaa ammattitaitoa!

Kehity taloushallinnossa ja toimistopalveluissa

Varaukset ja liput:

Naantalin Matkailu, p. 02 435 9800 info@naantalinmatkailu.fi

LAUANTAINA 18.6.2016 klo 12–16 Perinteiset suven markkinat Merimaskun Kirkonkylässä.

Markkinat alkavat Turun Mobilistien vanhojen autojen paraatilla. Musiikista vastaa trio Esa Veli ja Pennitön Uneksija sekä haitaristi Iiris Vallin. Rantamakasiinissa vaihtuvaa ohjelmaa. Päivän juontaa Henrik Lamberg

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi, talousja toimistopalvelut, kokopäivätoiminen opiskelu, aloitus 12.9.2016 Sihteerin ammattitutkinto, ammattitaitoinen sihteeri, monimuoto-opinnot, aloitus 7.9.2016 Taloushallinnon ammattitutkinto, monimuoto-opinnot Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi, monimuoto-opinnot Tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkinto, monimuoto-opinnot

Potkua palvelualalle Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto, kokki tai tarjoilija. Monimuotoopinnot: jatkuva haku ja joustava aloitus. Kokopäivätoimiset opinnot: aloitus 1.9.2016. Ravintolakokin, suurtalouskokin tai tarjoilijan ammattitutkinto, monimuotoopinnot. Jatkuva haku ja joustava aloitus.

Myy ja markkinoi Markkinointiviestinnän ammattitutkinto, somistaja. Kokopäivätoiminen opiskelu, aloitus 18.8.2016. Markkinointiviestinnän ammattitutkinto, markkinointiassistentti, kokopäivätoiminen opiskelu, aloitus 15.9.2016 Myynnin ammattitutkinto, kokopäivätoimisten opintojen aloitus 30.8.2016., monimuoto-opintoihin joustava aloitus Liiketalouden perustutkinto, merkonomi, monimuoto-opinnot

Keskity hyvinvointiin Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, sosiaali- ja terveysalalle suunnattu, monimuoto-opinnot, aloitus 19.5.2016 Yrittäjän ammattitutkinto, sosiaali- ja terveysalalle sekä hyvinvointialalle suunnattu, monimuoto-opinnot, aloitus 31.5.2016 Sihteerin ammattitutkinto, terveydenhuollon sihteeri, kokopäivätoiminen opiskelu, aloitus 9.9.2016

Kädentaidoista ammatti Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto, artesaani, kokopäivätoimiset opinnot, aloitus 11.8.2016. Ammattialoina tekstiili, vaatetus, puu, metalli, korjausrakentaminen, muinaistekniikka.

Koko päivän monenlaista ohjelmaa aikuisille ja lapsille: onnenongintaa, leikkimielistä kisailua, karvakuonoja esittelyssä, lettujen ja makkaran paistoa, arvontoja ja muuta markkinatouhua. Myynnissä käsitöitä ja leivonnaisia, pellava-, alpakka- ja villatuoteita, sisustustuotteita, koruja, makeisia, kosmetiikkaa, savukalaa, sepän tuotteita ym. Yhteensä yli 30 myyjää. Järjestäjinä merimaskulaiset yhdistykset. Lisätietoa: Kaija Roiha, 044 5707 499, kaija.roiha@gmail.com

4

NASTA 2/2016

www.raseko.fi/aikuiskoulutukset - puh. 02 434 4000 - timali@raseko.fi


#mynaantali2016

Kevät saapui aurinkokaupunkiin Käyttökelvottomat tekstiilit kiertoon

Naantalin Tekstiilitalkoissa

K

-supermarket Ellenissä järjestetään Tekstiilitalkoot-tapahtuma, jossa kerätään käyttökelvottomia kodintekstiilejä kierrätykseen. Tapahtumaa vietetään maanantaista keskiviikkoon 16.- 18.5.2016. Tempauksen tarkoitus on kokeilla toimivia ja kustannustehokkaita tapoja kerätä kuluttajilta poistotekstiilejä sekä etsitä materiaalille hyödyntäjiä. K-Supermarket Ellenissä kuluttajille tarjoutuu tilaisuus tuoda kierrätykseen kaikki rikkinäiset ja kuluneet kodin poistotekstiilit. Myös Lounais-Suomen Jätehuollon SIIRA-mobiililajitteluasema kerää veloituksetta poistotekstiilejä Naantalin saaristoalueella. Käyttökelpoisia tekstiilejä on mahdollista saada kiertoon tapahtuman kautta noutamalla K-supermarket Ellenistä lähetyspusseja, joilla voidaan lähettää käytettyjä merkkivaatteita verkkokauppa Emmylle myytäväksi. Naantalissa kerätty poistotekstiili

viedään tapahtuman jälkeen Naantalin Työpajalle, jossa torstaina 19.5.2016 vietetään kaikille tahoille avointa poistotekstiilipäivää. Silloin materiaalista kiinnostuneet voivat tulla hakemaan poistotekstiiliä käyttöönsä. Tämän jälkeen käyttökelvottomat villaneuleet ja neulosmateriaalit toimitetaan jatkojalostettavaksi suomalaisen Dafecor Oy:n tekstiilitehtaille Turenkiin ja Jyväskylään. Muiden materiaalien jatkojalostamista selvitetään pilotissa aktiivisesti. Tapahtuman järjestämisestä vastaa Tekstiili 2.0 -pilotti. Pilottia vetävät Lounais-Suomen Jätehuolto ja Turun ammattikorkeakoulu yhteistyössä Turun kaupungin, SITRA:n, Jätelaitosyhdistyksen ja Ekokemin kanssa. Tekstiilien keräys on aloitettu tammikuussa 2016 ja kokeilua jatketaan vuoden 2016 loppuun. Pilotin ajan kuluttajat voivat tuoda tekstiilejä maksutta Lounais-Suomen jätehuollon jätekeskuksiin ja useimmille lajitteluasemille. ●

Tiesitkö, että tavoitat Naantalin kaupungin myös Instagramista? Tili @naantaliofficial kuvittaa kaupunkisi elämää, arkea ja juhlaa, monin eri silmin katsottuna. Samalla voit osallistua kilpailuun tägäämällä Naantali-aiheiset kuvasi aihetunnisteella #mynaantali2016 - vuoden ajan paras kuva palkitaan. Jaa kuva ja kerro, miltä juuri sinun Naantalisi näyttää!

T

ässä numerossa julkaisemme kisan kauneimmat kevätkuvat. Kaikki kolme kuvaa kertovat kaupungin heräämisestä kevääseen. Talviunen päättymisestä viestivät niin kevätaurinko, jäästä vapautunut meri kuin kirkonmäellä

avautuvat sinivuokot. Voittajaksi nousi @hbs2662 kekseliäästä kuvakulmasta nappaamallaan otoksella, josta välittyy pikkukaupungin kotoisa tunnelma. Kuva on otettu Kuparivuoren vanhasta ilmavalvontatornista. Kunniamaininnat: @jktm78 ja @inriitu ●

Onnittelut kuvaajille!

@naantaliofficial

@hbs2662

Naantalin Tekstiilitalkoot 16.–18.5.: Paikka: Aika:

K-Supermarket Ellen, Alppilankatu 2, 21100 Naantali ma-ke klo 11–19

Poistotekstiilipäivä: Paikka: Aika:

Naantalin Työpaja, Ripikatu 6, 21110 Naantali to 19.5. klo 15.00–19.00

SIIRA:n aikataulut Velkua Teersalon p-alueen kierrätyspiste: ma 9.5. klo 16.30–18.00 ma 25.7. klo 16.30–18.00 ti 6.9. klo 16.30–18.00 Rymättylä, Röölän sataman kierrätyspiste: ma 30.5. klo 16.30–18.00 ma 1.8. klo 16.30–18.00 ma 12.9. klo 16.30-18.00

@jktm78

@inriitu

Lisätietoja: Projektipäällikkö Henna Knuutila, Turun AMK puh. 040 355 0827, henna.knuutila@turkuamk.fi

www.poistotekstiili.fi

#lumpustauutta #tekstiilitalkoot

NASTA 2/2016

5


Kaavoituskatsaus 2016 on hyväksytty Naantalin kaupunginhallituksessa 15.2.2016 § 46

Kaavoituskatsaus 2016 I MAAKUNTAKAAVAT

Maakuntakaavoituksesta vastaa Varsinais-Suomen liitto. Naantalin alueella ovat voimassa seuraavat maakuntakaavat: Kanta-Naantalin alueella: Luonnonmaa ja manner: Turun kaupunkiseudun maakuntakaava, vahvistuspäätös 23.8.2004 Saariston alueella: Turun seudun kehyskuntien maakuntakaava, vahvistuspäätös 20.3.2013 Tuulivoimavaihemaakuntakaava, vahvistuspäätös 9.9.2014 Ajantasakaavat löytyvät Varsinais-Suomen liiton nettisivuilta osoitteesta: http://www.varsinais-suomi.fi/fi/tehtaevaetja-toiminta/suunnittelu-ja-kaavoitus/maakuntakaava/ajantasakaava

Varsinais-Suomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaava Varsinais-Suomen maakuntavaltuusto on päättänyt 10.6.2013 käynnistää VarsinaisSuomen taajamien maankäytön, palveluiden ja liikenteen vaihemaakuntakaavan. Siinä käsitellään

- keskusten ja taajamien maankäyttöä, erityisesti Turun kaupunkiseudun rakennemallityöhön tukeutuen - vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus ja sijoittuminen tarkistetun maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti - liikenneverkon kehittämistarpeet maakunnan liikennejärjestelmätyön perusteella Maakuntahallitus hyväksyi luonnoksen vaihemaakuntakaavasta 18.5.2015 ja päätti asettaa sen maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n sekä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville 3.6.-10.7.2015 väliseksi ajaksi. Luonnosvaiheen aineisto on maakuntaliiton sivuilla: http://www.varsinais-suomi.fi/fi/tehtaevaet-jatoiminta/suunnittelu-ja-kaavoitus/maakuntakaava Nähtävillä olon jälkeen valmistellaan saadun palautteen perusteella virallinen kaavaehdotus. Tavoitteena on, että se tulee nähtäville alkuvuodesta 2016 ja että, maakuntavaltuusto hyväksyy kaavan vielä saman vuoden aikana. ●

II TURUN KAUPUNKISEUDUN RAKENNEMALLI 2035 Turun kaupunkiseudun kunnat: Aura, Kaarina, Lieto, Parainen, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko, Sauvo, Tarvasjoki (yhdistynyt Lietoon 2015), Turku ja Vahto ovat yhdessä laatineet Turun kaupunkiseudun rakennemallin 2035 maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamiseksi. Rakennemalli ohjaa kuntien maankäytön suunnittelua yleispiirteisesti ja sitä käytetään maakunta- ja yleiskaavoituksen lähtökohtana. Naantalin kaupunginvaltuusto hyväksyi 7.5.2012 ( § 23)Turun kaupunkiseudun rakennemallin 2035 (RM 2035). Myös muut seudun kunnat ovat hyväksyneet sen. Rakennemallissa on koko Turun seudulle asetettu tavoitteeksi 75 000 uutta asukasta ja 20 000 uutta työpaikkaa. Naantalin osuus väestötavoitteesta on + 5 500 asukasta, mikä väljyyden kasvu huomioon ottaen tarkoittaa uutta asuntorakentamista + 9 900 asukasta varten. Työn sisältöön voi tutustua sivuilla: www.turku.fi/rakennemalli2035

Turun seudun rakennemallityön toteuttamista on jatkettu Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen (MAL-sopimus) mukaisilla toimenpiteillä. On laadittu Turun kaupunkiseudun asunto- ja maapoliittinen ohjelma, jonka kunnat Mynämäkeä lukuun ottamatta ovat hyväksyneet. Lisäksi on laadittu kuntakohtaiset toimenpide- ja kaavoitusohjelmat rakennemallin toteuttamiseksi. Naantalin kaupunginhallitus on hyväksynyt Naantalin ohjelman rakennemallin toteuttamiseksi ohjeellisena 25.08.2014, § 325. Ohjelman toteutumista seurataan seudullisena yhteistyönä. Rakennemallialueen kokonaisväestötavoite on viime vuosina toteutunut, mutta Naantalin väestönkasvu on jäänyt selvästi kaupungille asetetusta tavoitteesta. 2016 valmistellaan uuden Mal-sopimuksen solmimista Turun seudun kuntien ja valtion kesken. ●

III NAANTALIN MAANKÄYTÖN KEHITYSKUVA 2035 (nk. Strateginen yleiskaava) Naantalin kaupungin valtuusto hyväksyi Naantalin kehityskuvan 2035 13.2.2012 (§ 1) ja päätti, että maankäytön kehityskuva on lähtökohta ja ohje maankäyttö- ja rakennuslain mukaiselle yleiskaavoitukselle ja muulle suunnittelulle sekä alueiden käyttöönotolle. Naantalin kehityskuvassa tavoitellaan samoin

kuin Turun kaupunkiseudun rakennemallissakin 5 500-6000 asukkaan väestönlisäystä Naantaliin vuoteen 2035 mennessä. Se jakautuu kaupungin eri osa-alueiden kesken seuraavasti: Manner-Naantali 2 700, Luonnonmaa 1 900 ja saariston keskukset 900 asukasta. ●

IV KESKUSTAN RAKENNEMALLI Naantalin kaupunginvaltuusto hyväksyi Keskustan rakennemallin 22.4.2013, § 36. Se on oikeusvaikutukseton yleiskaavallinen suunnitelma, joka perustuu alueella pidettyyn arkkitehtikilpailuun. Rakennemalli on osaltaan pohjana Manner-Naantalin osayleiskaavalle ja se toimii yleiskaavallisena perusteluaineistona yksittäisiä asemakaavoja käynnistettäessä. ● Ote Naantalin keskustan rakennemallista. Keskustakorttelien alueelle on jo laadittu uusi asemakaava, jossa alueen maankäyttö on tutkittu vielä tarkemmin.

6

NASTA 2/2016


V YLEISKAAVOITUS

LÄHIVUOSIEN YLEISKAAVATYÖT

Yleiskaava on yleispiirteinen maankäyttösuunnitelma, jonka tehtävänä on ohjata kunnan yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä sekä sovittaa kunnan alueella eri toimintoja yhteen (MRL 35 §). Yleiskaava voidaan laatia koko kunnan alueelle tai osalle kunnan aluetta esim. kyläalueille, taajaman alueelle tai rannoille. Kun yleiskaava kattaa vain osan kunnan alueesta, sitä kutsutaan osayleiskaavaksi. Osayleiskaava on usein yleiskaavaa tarkempi suunnitelma. Taajama-alueilla yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta. Ranta-alueilla yleiskaava laaditaan yleensä niin, että siinä osoitetaan

C Naantalin Luonnonmaan, Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus II: Matalahti ympäristöineen

rantarakennusoikeus mitoitukseen perustuen. Tällöin yleiskaava ohjaa suoraan rakentamista. Myös kyläalueella, jonne kohdistuu vain vähän rakentamispaineita, rakennuslupa voidaan myöntää tietyin edellytyksin suoraan yleiskaavan perusteella (MRL 44§). Naantalin kaupungin alueella voimassa olevien yleiskaavojen ja osayleiskaavojen sisällöstä saa tietoa Maankäyttöosaston palvelupisteestä, kaupungintalon 4. krs, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, p. 02 434 5330, mittausosasto@naantali.fi sekä kaupungin kotisivuilta osoitteesta: http://www. naantali.fi/kaavoitus_ja_mittaus/kaavoitus/ Yleiskaavat/fi_FI/yleiskaavat/ ●

Käynnistetään vuonna 2017. Taustalla on maanomistajien esitys Matalahden jatkeeksi rakennettavasta vesiväylästä ja vesiaiheista, jonka ympärille osoitettaisiin uudenlaista maankäyttöä. Alue pyritään suunnittelemaan ympäristöltään mielenkiintoiseksi siten, että alueelle voitaisiin hakea mahdollisesti asuntomessuja. Tavoitteena on saada kaavaehdotus valtuuston käsittelyyn vuoden 2018 lopulla. ● • Konsulttityö.

D Merimaskun taajaman osayleiskaava Käynnistetään vuonna 2018 Naantalin maankäytön kehityskuvan 2035 (nk. strategisen yleiskaavan) laadinnassa määriteltyjen tavoitteiden pohjalta. Tavoitteena on saada kaavaehdotus valtuuston käsittelyyn vuoden 2019 lopulla. ●

VIREILLÄ OLEVAT YLEISKAAVATYÖT A Manner-Naantalin osayleiskaava Manner-Naantalin osayleiskaavatyö on käynnistynyt vuonna 2014 keskustan rakennemallin ja koko Naantalin maankäytön kehityskuvan 2035 (nk. strategisen yleiskaavan) laadinnassa määriteltyjen tavoitteiden sekä Turun seudun rakennemallin tavoitteiden pohjalta. Osayleiskaavaprosessista on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on nähtävänä kaupungin nettisivuilla ja neljännen kerroksen ilmoitustaululla. Kaupunkisuunnittelujaosto hyväksyi osayleiskaavan tavoitteet 19.1.2015. Työn tähtäin on vuosi 2035. Työn yleisiksi tavoitteiksi asetettiin suunnitelman kyky vastata joustavasti tulevaisuuden haasteisiin, Naantalin kehittymisen tukeminen ja korkea laatu. Asumisen tavoitteiksi asetettiin edellytysten luonti noin 2 500 - 3 000 uudelle asukkaalle, mikä väljyyden kasvu huomioon ottaen merkitsee, että suunnitelman pitäisi mahdollistaa ainakin noin 5 000 - 6 000 uuden asukkaan sijoittuminen alueelle. Vähittäiskaupalle asetettiin tavoitteeksi löytää uutta toteutettavaa tilaa vähintään 17 000 - 32 400 m². Osayleiskaavassa varaudutaan myös päivittäistavarakaupan suuryksiköiden ja tilaa vaativan kaupan sijoittumiseen Naantaliin. Uusia työpaikkoja tavoitellaan 1 500 - 1 700 lisää. Yleiskaavan perusselvitykset ovat pääosin valmistuneet vuoden 2014 aikana. Elo-syyskuun vaihteessa 2014 yleiskaavan lähtökohdista ja tavoitteista järjestettiin kansalaiskysely, johon saatiin 2100 vastausta. Erillisselvityksiä luonnosta, maisemasta, liikenteestä, liikenne- ja teollisuusmelusta, hajusta ja muinaisjäännöksistä tehtiin 2014 lopulla ja 2015 alussa. Luonnos MannerNaantalin osayleiskaavaksi on ollut valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtävillä 28.5. - 29.6.2015. Osayleiskaavaluonnoksesta on saatu yli 80 mielipidettä ja kymmenkunta lausuntoa. Yleiskaavatyötä on vielä täydennetty laatimalla raideliikenneselvitys, kaupal-

lisen selvityksen päivitys ja hulevesiselvitys. Osayleiskaavaluonnoksesta on palautteen perusteella valmisteltu kaavaehdotusta, joka asetetaan virallisesti nähtäville, kun kaupunginhallitus on sen hyväksynyt. Nähtävilläoloaikana siitä saa jättää muistutuksia ja siitä pyydetään uudet lausunnot. Mikäli kaavaehdotukseen tehdään nähtävilläolon jälkeen olennaisia muutoksia, kaavaehdotus asetetaan vielä uudelleen nähtäville tai jos muutokset koskevat vain yksityistä etua, niitä osallisia, joita muutokset koskevat, kuullaan erikseen. Tavoitteena on, että Manner-Naantalin osayleiskaava saataisiin valtuuston käsittelyyn vuoden 2016 aikana. Osayleiskaava-aluetta koskevia liikenneratkaisuja on käsitelty yleiskaavan kanssa yhtä aikaa laaditussa E-18 Turun Kehätien kehittämisselvityksessä, joka on valmistunut syyskuussa 2014. Sen toteuttamiseksi laaditaan vuosina 2015-17 yleissuunnitelma välille Raisio-Naantali. Yleissuunnitelmaan liittyvä ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on käynnistynyt. ● • Konsulttityö.

E Velkuan osayleiskaavan tarkistus Velkuanmaan ulkopuolella Velkuan yleiskaavan tarkistaminen entisen Velkuan kunnan Velkuanmaan osayleiskaavan ulkopuolelle jäävällä alueella on tarpeen. Alueen voimassa oleva rantayleiskaava on vanhentunut. Sen rakennusoikeudet ovat muihin Velkuan ja Naantalin alueisiin verrattuna pienet. Myös rakennuspaikkojen sijainti on epätarkka. Muutos tehdään samoja periaatteita noudattaen kuin Velkuanmaan osayleiskaavakin on tehty. Muutos käynnistetään, kun taajamien yleiskaavat Manner-Naantalissa, Luonnonmaalla ja Merimaskussa ovat valmistuneet. Tavoitteena on käynnistää muutos 2019. ● • Konsulttityö.

VI ASEMAKAAVOITUS Asemakaava laaditaan yleiskaavan tai osayleiskaavan pohjalta. Asemakaava on yleiskaavaa tarkempi kaava, ja se kumoaa alueella voimassa olevan yleiskaavan. Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035, Naantalin kehityskuva 2035 ja Keskustan rakennemalli ohjaavat asemakaavoitusta, niillä alueilla, joilla ei ole voimassa ajantasaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma alueiden käytön järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten. Kau-

B Naantalin Luonnonmaan, Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus Luonnonmaan, Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus on käynnistetty vuoden 2014 aikana. Yleiskaavan muutosalueet sijaitsevat eri puolilla Luonnonmaata. Ne on esitetty alla olevassa kartassa. Yleiskaavaprosessista on valmistunut 18.11.2014 osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Se on nähtävänä kaupungin nettisivuilla ja neljännen kerroksen ilmoitustaululla. Eri kohteista ovat valmistuneet seuraavat selvitykset: Luontoselvitys Viialanmäen suunnittelualueelta sekä Porhonkallion-Virpin suunnittelualueelta. Lepakkoselvitys on tehty Tamminiemen suunnittelualueelle.

• Konsulttityö.

punkia rakennetaan pääsääntöisesti voimassaolevien asemakaavojen mukaisesti. Usein asemakaava sisältää myös yksityiskohtaisia määräyksiä rakentamistavasta. Asemakaavojen sekä asemakaavan muutosten laatimiseen liittyvät usein maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset, kaupungin ja maanomistajien välille tehtävät maankäyttösopimukset. Niissä sovitaan mm. osapuolten oikeuksista ja vastuista asemakaavan toteutukseen liittyen. ●

VUONNA 2016 VALMISTELTAVAT MERKITTÄVÄT ASEMAKAAVAT

Tavoitteena on saada muutokset valtuuston käsittelyyn vuoden 2017 aikana. ● • Oma työ. Konsultilta tilataan tarvittaessa selvityksiä.

jatkuu seuraavalla sivulla >>

NASTA 2/2016

7


2015 KÄYNNISTETYT ASEMAKAAVATYÖT, JATKUVAT VUONNA 2016:

5. Kaupunginosa 2, kortteli 31, Birgitan talo 1. Kukolan teollisuusalueen asemakaavan muutos II Pääosin kaupungin omistaman teollisuusalueen asemakaavan saattaminen ajan tasalle. TAVOITE: Saadaan aktiivisen markkinoinnin piiriin tarjolle merkittävästi teollisuustontteja kaupungin maalle. Alueen sijainti Luonnonmaan sataman tuntumassa ja meren rannassa hyödynnetään. TAVOITEAIKATAULU: Asemakaava kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2016. Kunnallistekniikan suunnitteluun on varattu määräraha vuodelle 2016. (40 000). Osalla aluetta teollisuustonttien ottaminen käyttöön edellyttää louhintaa. • Kunnallistekniikka on rakennettu alueen viereen • Pääosin kaupungin maata • Oma työ KAAVAMUUTOS VAIKUTTAA MERKITTÄVÄSTI KAUPUNGIN TEOLLISUUSTONTTITARJONTAAN

3. Lammasluoto Venevalkama-aluetta on tarkoitus muuttaa osittain asuinrakennuspaikoiksi. Samalla arvioidaan yleisten rakennusten alueen tarvetta ja ympäristön virkistysalueen laajuutta. TAVOITE: Tavoitteena on lisätä asuinrakentamista, mutta mahdollistaa myös matkailu- tai yritystoimintaa. Naantalin kehityskuva 2035 mukaan tiivistyvä alue, jonka asukaslukutavoite on 150 asukasta. TAVOITEAIKATAULU:Asemakaava kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2016 Kunnallistekniikan suunnittelu on toteutettu asemakaavan suunnittelun yhteydessä. Kunnallistekniikka on rakennettu alueen viereen. Pääosin kaupungin maata. Kaupunki on ostanut merkittävän osan aluetta seurakunnalta 2015. • Oma työ, Konsultilla teetetään asuinrakennusten viitesuunnittelua. KAAVAMUUTOS EDISTÄÄ KAUPUNGIN VETOVOIMAISTEN MERELLISTEN ASUNTOTONTTIEN TARJONTAA JA VÄESTÖTAVOITTEEN SAAVUTTAMISEEN

Naantalin keskustan asemakaavan tehostaminen keskustan rakennemallin mukaisesti.

Asemakaavan saattaminen ajan tasalle. Asuntokäyttö.

TAVOITE: Mahdollistetaan keskustan uusiutuminen ja tiivistyminen Keskustan rakennemallissa tutkittujen periaatteiden mukaisesti.

TAVOITE: Tutkitaan alueen muuttamista asuinrakennuspaikaksi ja arvioidaan rakennussuojelutarvetta sekä nykyisessä asemakaavassa tonttien välille varatun rakentumattoman kevyenliikenteen väylän tarvetta.

TAVOITEAIKATAULU: Asemakaava on aloitettu 2015. Kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2016. Yksityisten omistamaa aluetta. Suunnittelualue käsittää vähintään Kaivokadun ja Puistotien välisen alueen tarkastelun Tullikadun varrella. • Maankäyttösopimus • Oma työ. Maanomistaja teettää konsultilla korttelisuunnitelmia ja rakennussuunnittelua kaavamuutoksen laatimisen yhteydessä.

TAVOITTEET: Tutkitaan lomarakentamisen ja vähäisessä määrin myös asuntorakentamisen sijoittamista Rymättyläntien pohjoispuolelle. Edistetään Porhonkallion loma- ja asuntoalueen rakentumista vielä keskeneräisten alueiden osalta. Suunnitellaan sujuvat ja turvalliset liikennejärjestelyt Rymättyläntielle sekä sen kummallekin puolelle ulottuvalle maankäytölle. TAVOITEAIKATAULU: Asemakaava kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2016 Kunnallistekniikan suunnittelu on toteutettu asemakaavan suunnittelun yhteydessä. Vuosille 2017 ja 2018 on varattu Rymättyläntien kevyen liikenteen alikulkukäytävän ja risteysjärjestelyjen rakentamiseen 1,3 milj. euroa. • Maankäyttösopimukset • Konsulttityö KAAVA EDISTÄÄ LOMARAKENTAMISTA LUONNONMAALLA SEKÄ OSALTAAN MYÖS KAUPUNGIN ASUMISEN TONTTITARJONTAA JA VÄESTÖTAVOITTEEN SAAVUTTAMISTA

8

NASTA 2/2016

TAVOITEAIKATAULU: Kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2017 • Kaupungin omistamaa aluetta. • Oma työ KAAVAMUUTOS EDISTÄÄ ALUEIDEN TARKOITUKSENMUKAISTA KÄYTTÖÄ

KAAVAMUUTOS EDISTÄÄ KESKUSTAN RAKENTUMISTA JA VÄESTÖTAVOITTEEN TOTEUTUMISTA

UUDET, VUONNA 2016 ALOITETTAVAT ASEMAKAAVAT:

2. Porhonkallion ja Virpin asemakaavan muutos ja laajennus Rymättyläntien pohjoispuolella asemakaavaa tarkistetaan ja laajennetaan kaupungin maalla. Samalla asemakaavaa laajennetaan myös yksityisen omistuksessa olevalle alueelle. Rymättyläntien eteläpuolella kaupungin omistuksessa oleva korttelialue on tarpeen muuttaa pysäköintialueeksi. Muutokseen otetaan mukaan Virventien itäpuolisia yksityisten maanomistajien alueita. Tärkeänä osana suunnittelutyötä ovat liittymäjärjestelyt Rymättyläntielle.

6. Lehdon kauppa, alueen käyttötarkoituksen muuttaminen

8. Luolalan teollisuusalue, Sallisen laajennus

4. Kaupunginosa 3, tiivistämisperiaatteet, Asunto Oy Prikitta Naantalin keskustan asemakaavan mahdollinen tehostaminen. Rakentamisen tiivistämisperiaatteet 3. kaupunginosassa TAVOITE: Maanomistajan tavoite on tehostaa maankäyttöä siten, että pystytään kuitenkin osoittamaan tarvittavat autopaikat tontilta. Kaupungin tavoitteena on kolmannen kaupunginosan kaupunkikuvallisesti hyvä tiivistäminen. Myös maankäyttösopimusten periaatteet täydentämisrakentamisessa alueella valmistellaan. TAVOITEAIKATAULU: Periaatteita valmistellaan yhdessä kaavamuutoksen käsittelyn kanssa. Asemakaavamuutos kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2016. Yksityisten omistamaa aluetta. • Maankäyttösopimus • Oma työ. Maanomistaja teettää konsultilla tarvittaessa rakennussuunnittelua kaavamuutoksen laatimisen yhteydessä KAAVAMUUTOS EDISTÄÄ KESKUSTAN RAKENTUMISTA JA VÄESTÖTAVOITTEEN TOTEUTUMISTA

7. Kuparivuorentie / Uolevi Raaden katu Kuparivuorentien ja Uolevi Raaden kadun välinen alue. Naantalin keskustan rakennemallin mukainen alue asumiseen. TAVOITE: Uusia kerrostaloasuntoja pääosin kaupungin maalle keskustaan. TAVOITEAIKATAULU: Kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2016. Pääosin kaupungin omistamaa aluetta, mutta edellyttää yhteistyötä kahden yksityisen maanomistajan kanssa. Mahdollinen maankäyttösopimus / maanosto • Konsulttityö KAAVAMUUTOS EDISTÄÄ KAUPUNGIN VETOVOIMAISEN KESKUSTA-ASUMISEN TONTTITARJONTAA JA VÄESTÖTAVOITTEEN SAAVUTTAMISTA

Yksityisen teollisuusyrityksen esityksestä käynnistyvä hanke. Mahdollistaa yrityksen tarpeellisen laajentamisen. TAVOITE: Tutkitaan teollisuusalueen käyttöä yritysten laajennusmahdollisuuksien toteutumisen kannalta. TAVOITEAIKATAULU: Kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2016. • Osittain kaupungin maata. Osittain yksityisten omistamaa aluetta. • Oma työ KAAVAMUUTOS EDISTÄÄ ALUEEN TEHOKASTA KÄYTTÖÄ

Kaavoituksesta ja hankkeiden etenemisestä saa tietoa: Maankäyttöosaston palvelupiste Käsityöläiskatu 2, kaupungintalon 4. krs p. 02 434 5330 mittausosasto@naantali.fi www.naantali.fi -> Kaavoitus ja mittaus ->Kaavoitus


VII RANTA-ASEMAKAAVAT 9. Naantalin Aurinkoinen Nuhjalantien ja Aurinkotien risteyksessä olevan liikerakennuskorttelin maankäytön tehostaminen. Myös ympärillä olevien alueiden maankäyttöä tarkastellaan ja lisärakentaminen vähintään sovitetaan siihen. TAVOITE: Tutkitaan mahdollisuutta tehostaa alueen maankäyttöä ja lisätä alueelle myös asuntorakentamista. Manner-Naantalin yleiskaavan tavoitteet otetaan ratkaisussa huomioon. TAVOITEAIKATAULU: Asemakaava aloitetaan 2016. Kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2017. Yksityisten omistamaa aluetta. Maankäyttösopimus • Oma työ. Maanomistaja teettää konsultilla tarvittaessa rakennussuunnittelua kaavamuutoksen laatimisen yhteydessä KAAVAMUUTOS EDISTÄÄ ALUEIDEN TEHOKASTA KÄYTTÖÄ JA VÄESTÖTAVOITTEEN SAAVUTTAMISTA

12. Muurilan ja Hellemaan asemakaava Merimaskun asemakaavan laajentaminen ja kaupungin tonttitarjonnan varmistaminen Tavoiteaikataulu: Asemakaava aloitetaan 2016. Asemakaava kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2017. Kunnallistekniikan suunnittelemiseen on varattu määräraha taloussuunnitelmassa vuodelle 2017 (60 000) • Kaupunki omistaa pääosin rakentamattomat alueet suunnittelualueella. • Yksityisten kanssa tehdään lisärakennusoikeuksista tarvittaessa maankäyttösopimukset • Oma työ. KAAVA VAIKUTTAA KAUPUNGIN OMAKOTITONTTITARJONTAAN JA VÄESTÖTAVOITTEEN TOTEUTUMISEEN

1. Keskitalon ranta-asemakaava ja Pitkäluodon-Keuston ranta-asemakaavan muutos Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus koskee 18.3.1983 vahvistetun PitkäluodonKeuston ranta-asemakaavan aluetta ja siihen liittyvää uutta ranta-asemakaavaa. Rymättylän kunnanhallitus on päättänyt ilmoittaa kaavan vireille lokakuussa 2008. Sen jälkeen suunnittelualue on laajentunut.

Luonnos on ollut nähtävillä 9.9 -10.10.2012 välisen ajan. Suunnittelualueesta on laadittu luontoselvitys 30.5.2014. Kaavan laatija Nosto Consulting Oy / DI Pasi Lappalainen

10. Luolalan Viestitie Viestitien sisällyttäminen asemakaavaan. Viedään maastossa oleva tilanne asemakaavaan TAVOITE: Saatetaan asemakaava ajan tasalle kuitenkin siten, että tulevat liikennetarpeet ja ympäristön teollisuuden tarpeet otetaan huomioon. TAVOITEAIKATAULU: Kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2017. • Kaupungin ja teollisuuslaitosten omistamia alueita • Oma työ KAAVAMUUTOS EDISTÄÄ ALUEEN TEHOKASTA KÄYTTÖÄ

13. Tammistontien eteläpuolinen asuntoalue Asemakaavan muuttamisen tavoitteena on saada rakentaminen alueella käyntiin. Alueen kunnallistekniikka on rakennettu. Maanomistajan tavoitteena on rakennusten kerroskorkeuden nostaminen. Tavoiteaikataulu: Asemakaava aloitetaan 2016. Asemakaava kaupunginvaltuuston käsittelyyn 2017. • Alue on pääosin yksityisten omistuksessa. • Maanomistajan kanssa tehdään lisärakennusoikeuksista tarvittaessa maankäyttösopimukset • Konsulttityö. KAAVAMUUTOS VAIKUTTAA KAUPUNGIN VÄESTÖTAVOITTEEN TOTEUTUMISEEN

11. Suovuori, myytävän kiinteistön käyttötarkoituksen muuttaminen Asemakaavan muuttaminen siten, että edistetään alueen saamista rakennuskäyttöön. Otetaan huomioon tulevan omistajan käyttötarkoitus. TAVOITE: Tutkitaan alueen jakamista useammaksi tontiksi ja suojelutavoitteen tarkistamista. TAVOITEAIKATAULU: Asemakaava aloitetaan, kun alueelle on löydetty ostaja ja ostajan tavoitteet alueen maankäytön suhteen ovat tiedossa. • Kaupungin omistamaa aluetta. • Oma työ KAAVAMUUTOS EDISTÄÄ ALUEEN TARKOITUKSENMUKAISTA KÄYTTÖÄ

VIII

ASUMISEEN VARATTUJEN TONTTIEN RIITTÄVYYS

Naantalin kaupungilla on vuonna 2015 ollut tarjolla omakotitalotontteja eri keskuksissa seuraavasti: Yht varattu vapaana Naantali 33 10 23 Merimasku 12 12 Rymättylä 7 7 Velkua 4 4

56 10 46

Rivitalotontteja on Naantalissa PirttiluotoKarjaluodon alueella ollut tarjolla kaksi. Kaikkiaan niitä on alueella kolme. Yksi oli jo vuoden alussa varattu. Vuoden lopussa kaikki kolme tonttia oli varattu. Soinisissa vapautui yksi rivitalotontti. Se on varattu vuoden 2015 aikana. Merimaskussa on vapaana yksi rivitalotontti. Kerrostalotonttivarantoa on Naantalin keskustassa seuraavasti: Unikeon kortteli: Humaliston alue:

Kaupungin koko omakotitalotonttivaranto ilmenee alla olevasta taulukosta:

6 030 k-m2 17 650 k-m2

Yhteensä noin 23 650 k-m2 Lisäksi Keskustakorttelien asemakaavan alueella on noin 20 000 k-m² rakentamisoikeutta asuinkerrostaloille. Valtuusto hyväksyi asemakaavan, mutta siitä on valitettu KHO:een. Aurinkosäätiön alueelle on rakentumassa palveluasumista noin 4 000 k-m2. Kehitysvammaisten palvelusäätiö rakentaa Suopellon alueelle noin 900 k-m2 asuntolan. Kaavoitusohjelma mahdollistaa Naantalin kehityskuvan 2035 ja Turun seudun rakennemallin 2035 mukaisen väestönkasvun toteutumisen. Naantalin ydinkeskustan ja Luonnonmaan ydinalueiden väestönkasvu on kuitenkin merkittävästi jäljessä edellä mainittujen strategisten suunnitelmien tavoitteista. Luonnonmaalla on asemakaavavarantoa, jota ei ole kysynnän hiljaisuuden takia otettu käyttöön niin nopeasti kuin aikaisemmin suunniteltiin. Vaikka Kukolanvainion tonttien rakentaminen aloitetaan 2016, kaavoitusohjelmassa asemakaavoituksen ei esitetä silti etenevän niin nopeasti uusille alueille (esim. Rymättyläntien eteläpuolisille uusille asuntoalueille) kuin Turun seudun rakennemallin toteuttamisohjelmaa laadittaessa ajateltiin.

NASTA 2/2016

9


Huolehditaan jätteestä

ja nautitaan kesästä! Tiesitkö tämän ruoppausjätteestä?

NAANTALI WORKS Kaupunki tehostaa yritysmarkkinointiaan Naantali on tunnettu merkittävistä matkailukohteistaan, jotka vetävät tänne noin 600 000 matkailijaa vuosittain. Kaupungin maine on hyvä ja imago positiivinen. Tätä pyritään hyödyntämään myös kaupungin yritysmarkkinoinnissa.

K

aupungin 1300 yrityksen joukko koostuu monista merkittävistä yrityksistä teollisuuden ja palvelujen aloilla. Jokainen niistä on kaupungin elinvoiman kannalta tärkeä. Uudessa Naantali Works -yritysesitteessä tuodaan esiin kaupungin tarjoamia mahdollisuuksia erityisesti teollisuuden näkökulmasta. Esitteellä pyritään herättämään kiinnostus Naantalia kohtaan yritysten sijaintipaikkana. Uutta esitettä tullaan jakamaan messuilla ja yritysten ammattilaistapahtumissa. Lisäksi sitä levitetään myös sähköisiä kanavia käyttäen.

editoimme pieniä yritysesittelyitä. Ota yhteyttä, jos haluat, että tulemme juuri teidän yritykseenne kuvaamaan. ●

Ruopattaessa rantaa tai niitettäessä vesikasvillisuutta tulee muistaa, että leikattu kasvimassa on aina kerättävä pois vedestä.

Lisätietoja: Ympäristöasioiden asiakaspalvelu p. 0295 020 900 sekä ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi

Kiinteistöjen saostussäiliöt ja muut lietesäiliöt tulee tyhjentää vähintään kerran vuodessa Kiinteistöjen omistajia muistutetaan siitä, että saostuskaivot ja muut lietekaivot tulee voimassaolevien jätehuolto- ja ympäristönsuojelumääräysten mukaan tyhjentää vähintään kerran vuodessa. Säännöllinen tyhjennys varmistaa järjestelmän toimivuuden ja vähentää päästöjä ympäristöön. Turun kaupunkiseudun jätehuoltomääräykset § 34 ja §35 sekä Naantalin kaupungin ympäristönsuojelumääräykset §6.

Lisätietoja: Lounais-Suomen Jätehuolto, jäteneuvonta puh. 0200 47470

Yhteydenotot esittelyvideosta ja ilmoittautumiset yritystapahtumaan: Jorma Ranta Elinkeinoasiamies p. 044 733 4691 etunimi.sukunimi@naantali.fi

Sinun yrityksestäsi esittelyvideo? Paikallisen yritystoiminnan monipuolisuutta pyrimme jatkossa tuomaan paremmin esiin sosiaalisissa kanavissa. Sitä varten alamme kuvata yrityksistä keväällä video- ja kuvamateriaalia, joista

Yritystapahtuma tulossa!

Polkupyörä kesäksi kuntoon

Naantalin kaupallisen selvityksen esittelytilaisuus

Onko polkupyöräsi huolto jo tehty? Vielä ehdit saada polkupyörän kesäksi kuntoon.

Aika: 10.5. klo 17.30 Paikka: Valtuustosali, Käsityöläiskatu 2

Jos tarvitset polkupyörän huoltovinkkejä, niin tule torstaina 12.5. klo 18 Naantalin pääkirjastoon (Tullikatu 11, 2. krs). Toni Forsblom Forsportista näyttää, miten polkupyörän huoltaminen onnistuu käytännössä.

Kaupungin osayleiskaavatyön yhteydessä on tehty kaupan nykytilasta ja markkinoista selvitys, jonka tuloksia KTM Tuomas Santasalo esittelee yrityksille kaupunkisuunnittelujaoston ja elinkeinopalveluiden järjestämässä tilaisuudessa. Ilmoittautumiset elinkeinoasiamiehelle! ●

10

NASTA 2/2016

Tervetuloa katsomaan ja tekemään kysymyksiä! Tilaisuuden järjestävät Naantalin kaupunginkirjasto ja Forsport. ●


Terveyskeskuksen toiminta kesällä 2016

Kuva: Tesso, Sosiaali- ja terveyspoliittinen aikakauslehti

Isyyden tunnustaminen

mahdollista äitiysneuvolassa Teksti: Hannele Nikander-Tuominen

Vuoden 2016 vuoden alusta lähtien uusi isyyslaki mahdollistaa isyyden tunnustamisen raskausaikana neuvolakäynnillä, jos on selvää, että isyyden tunnustaja on lapsen isä ja äiti hyväksyy tunnustamisen. Äidillä ja tunnustajalla tulee olla mukanaan joko passi, virallinen henkilökortti tai Suomen viranomaisen 1.10.90 jälkeen myöntämä ajokortti.

Yhteishuoltosopimuksen voi myös tehdä neuvolassa Samaan aikaan tunnustamisen kanssa voidaan tehdä myös sopimus yhteishuollosta. Tämä mahdollisuus perustuu lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaan lakimuutokseen. Sosiaalilautakunta vahvistaa yhteishuoltosopimuksen sen jälkeen, kun lapsen isyys on vahvistettu, mikäli sopimus ei ole lapsen edun vastainen. Äidin ja isän tulee olla yhtä aikaa paikalla sillä äitiysneuvolakäynnillä, jolloin tunnustaminen ja yhteishuoltosopimus tehdään. Tunnustamisajankohta on raskauden puolenvälin jälkeen, jolloin keskenmenoriski on alkuraskautta pienempi, neuvolakäynnillä sovitaan ajankohdasta tarkemmin.

Isyys vahvistetaan maistraatissa lastenvalvojan laatiman isyyden selvittämispöytäkirjan perusteella. Edellytyksenä on, että lapsi on syntynyt elävänä eikä tunnustamista ole peruttu tai kiistetty viimeistään 30. päivänä lapsen syntymästä. Osa isyyden tunnustamisista tehdään edelleen lastenvalvojan luona. Näin toimitaan, jos biologisesta isästä on epäselvyyttä tai jos tunnustamista ei ole tehty raskauden aikana. Jos äidin tai isän henkilöllisyyttä ei pystytä luotettavasti selvittämään tai jos kielivaikeudet vaikeuttavat keskustelua asiasta, neuvolan on kieltäydyttävä vastaanottamasta isyyden tunnustamisesta. ●

Lisätietoa saa äitiysneuvolan terveydenhoitajilta vastaanottokäynneillä

N

Päivystys Naantalin terveyskeskuksessa on ma–pe klo 8.00–20.00 ja lauantaisin klo 9.00–14.00 p. 02 436 2760. Sunnuntaisin sekä arkipyhinä ei ole päivystystä, tällöin päivystää Turun alueen yhteispäivystys TYKS T2 -sairaalassa (rakennus 18), Savitehtaankatu 1, Turku. Yhteispäivystyksen p. 02 313 8800.

Sairaanhoitajan vastaanotto toimii supistetusti. Ajanvaraus p. 02 436 2760.

Rymättylässä, Merimaskussa ja Velkualla ei ole vakituista lääkäripäivää kesäaikana. Terveydenhoitajan vastaanotot supistetusti ajalla 4.7.–7.8.2016. Neuvolat toimivat ajanvarauksella. Laboratorio ja röntgen toimivat normaalisti ajanvarauksella, p. 02 436 2630. Kiireelliset tutkimukset tehdään ilman ajanvarausta. Fysioterapian toimintaa supistetaan ja keskitetään kiireellistä fysioterapiaa vaativiin asiakkaisiin. Apuvälinelainaamo on avoinna mape klo 12.00–13.00. Puhelinaika ma–pe klo 8.00–9.00 p. 02 436 2691 ja klo 11.00–11.30 p. 02 436 265702

Neuvolavastaanotot toimivat ajanvarauksella koko kesän. Hoitotarvikejakelu on avoinna maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 9.00–11.00 ja 12.30–15.00. Puhelinaika ma–pe klo 11.00–12.00, p. 02 436 2621. Tilaukset sähköpostilla hoitotarvikkeet@naantali.fi Naantalin hammashoitola toimii supistettuna 27.6.–7.8., kiireellistä hoitoa vaativat potilaat hoidetaan normaaliin tapaan. Ajanvaraus p. 02 436 2602, päivystys on arkipäivinä klo 8.00–16.00. Viikonloppu- ja arki-iltapäivystys on Turussa, p. 02 313 1564 tai yhteispäivystyksen p. 02 313 8800 Rymättylän hammashoitolassa hammaslääkärin vastaanotto on kiinni 11.7.–5.8. Ulkopaikkakuntalaiset saavat kiireellistä hoitoa kuten naantalilaiset. Kiireetön hoito järjestetään kotikunnan terveydenhuollon antaman hoitosuunnitelman sekä lainsäädännön määrittelemien perusteiden ja aikarajojen mukaisesti. ●

Toimeentulotuki uudistuu Perustoimeentulotukea Kelasta vuonna 2017

Vuoden 2016 loppuun saakka voit hoitaa kaikki toimeentulotuen asiat kotikuntasi sosiaalitoimistossa. • Voit toimittaa hakemuksen sosiaalitoimistoon tai hakea tukea verkossa, jos kunnassa on mahdollisuus verkkoasiointiin.

Perustoimeentulotuki siirtyy Kelan hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen. • Kela palvelee sinua verkossa, puhelimessa ja kaikissa palvelupisteissään. • Jos saat vuoden 2016 lopulla kunnasta toimeentulotukipäätöksen, joka ulottuu vuoden 2017 puolelle, saat tukea päätöksen mukaisesti sen voimassaoloajan. Sinun ei tarvitse hakea tämän tilalle Kelan päätöstä vuoden alussa.

Tekstiviesti muistuttaa varatusta terveyskeskusajasta aantalin terveyspalveluissa on otettu käyttöön tekstiviestimuistutus. Tämä sähköinen palvelu täydentää nykyisiä asioimistapoja ja tuo hyötyjä sekä terveydenhuollon asiakkaille että henkilöstölle. Tekstiviestimuistutus on otettu käyttöön huhtikuun alussa ja se on lähetetty 11.4.2016 jälkeen tehdyistä varauksista. Asiakas saa tekstiviestin varatusta tapaamisajasta terveydenhuollon ammattilaisen kanssa vuorokautta ennen varattua aikaa. Muistutuksella pyritään vähentämään tyhjiksi ja käyttämättömiksi jääviä vastaanottoaikoja. ●

Terveydenhoitajan vastaanotot (avosairaanhoito) toimivat supistetusti 27.6.–7.8. ajanvarauksella, puhelinaika arkisin klo 11.00–12.00 p. 02 436 2665 tai 02 436 2612

Teksti: Susanna Kekkonen

Tekstiviestimuistutus on käytössä seuraavissa yksiköissä • Lääkärin vastaanotto • Terveydenhoitajan vastaanotto (ei neuvoloissa eikä kouluissa) • Sairaanhoitajan vastaanotto

• Säilytä viimeisin kunnasta saamasi päätös. Tarvitset sitä, kun haet Kelasta perustoimeentulotukea ensimmäisen kerran. • Kunta voi myöntää edelleen täydentävää toimeentulotukea sellaisiin erityisiin menoihin, joita perustoimeentulotuki ei kata.

Saat loppuvuodesta 2016 lisätietoa Kelasta ja kotikunnastasi. • Kelan puhelinpalveluun avataan perustoimeentulotuen palvelunumero loppuvuodesta 2016. • Perustoimeentulotuen kela.fi-sivut ja Kysy Kelasta -palsta avataan myös loppuvuodesta 2016. • Vuoden 2017 alusta voit hakea tukea verkossa www.kela.fi/asiointi. Verkkopalvelussa voit toimittaa myös hakemukseen tarvittavat liitteet. Tukea voi hakea myös paperilomakkeella.

Hakeminen yksinkertaistuu • Toimeentulotuen myöntämisen perusteet eivät muutu uudistuksessa. • Kelalla on yleensä valmiiksi käytettävissään asiakkaan etuustietoja, jolloin tuen hakeminen helpottuu. Kelaan jätetyn hakemuksen liitteet ovat tarvittaessa myös kunnan käytettävissä. • Kela antaa päätöksen perustoimeentulotuesta 7 arkipäivän kuluessa hakemuksen saapumisesta, jos hakemuksessa on kaikki tarvittavat tiedot.

• Voit seurata uudistuksen valmistelua toimeentulotuen uutiskirjeestä www.kela.fi/uutiskirjeet.

• Puheterapeutin vastaanotto • Fysioterapian vastaanotto

Perustoimeentulotuki on henkilön tai perheen viimesijainen taloudellinen tuki, joka kattaa elämän perusmenoja. Tuki kattaa esimerkiksi ravinto- ja vaatemenoja ja terveydenhoitomenoja sekä asumisesta syntyviä kohtuullisia kustannuksia.

4/2016

I

syyden tunnustamisen voi tehdä äitiysneuvolan terveydenhoitajan vastaanotolla. Naantalissa käytäntöä on sovellettu vuoden alusta alkaen vaiheittain perheille, jotka tulevat ensikäynnille äitiysneuvolaan.

Lääkärien vastaanotot toimivat supistettuina ajalla 27.6.–14.8. Ajanvaraus p. 02 436 2760. Kiireellistä hoitoa vaativat potilaat hoidetaan normaaliin tapaan.

NASTA 2/2016

11


Keskusteluilta lapsen menettäneille Keskiviikkona 25.5.2016 kello 17.30–19.30 järjestetään keskusteluilta lapsen menettäneille vanhemmille, isovanhemmille ja aikuisille sisaruksille.

Ikäihmisten

OLYMPIALAISET

Olympiamitaleita on jaossa, kun ikäihmisten omat, leikkimieliset olympialaiset järjestetään maanantaina 29.8.2016 Kuparivuoren urheilukentällä klo 13.00 alkaen. Luvassa on liikunnallista menoa eri suorituspisteissä yhteisen alkuverryttelyn jälkeen. Osallistumispakkoa kaikkiin lajeihin ei ole, vaan jokainen voi valita ne lajit, jotka miellyttävät eniten. Jokaisessa suorituspaikassa on opastusta, joten tule rohkeasti kokemaan olympialaisten tunnelmaa ja osallistumaan liikunnalliseen tapahtumaan. Järjestelyistä vastaa Naantalin vanhusneuvosto ja liikuntapalvelut ●

Illan aikana on mahdollista kohdata ja vaihtaa ajatuksia muiden saman kokeneiden kanssa. Tilaisuudessa saat myös tietoa Turun seudulla järjestettävistä palveluista läheisen menettäneille. Tapahtumaan ovat tervetulleita niin syntymättömän tai pienen kuin aikuisenkin lapsen kuoleman kokeneet. Paikan päälle voi tulla, vaikka kokemuksesta olisi kulunut pitkäkin aika. Paikka: Nummen srk-koti, Papinkatu 2, Turku.

Tilaisuuteen ovat tervetulleita Naantalin seudun asukkaat Tilaisuuden järjestävät Lounais-Suomen Mielenterveysseuran Feeniks-työ, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Turun Kaupunkilähetys ry/ Senioripysäkki sekä Käpy - Lapsikuolemaperheet ry. ●

NAANTALIN KIRJASTOJEN kesäaukioloajat 2016 PÄÄKIRJASTO

Tullikatu 11, puh. 02 434 5310 1.6.–31.8. ma-to 12–19, pe 12–16

Kepein askelin kesään LIIKUNTATAPAHTUMA KIRKKOPUISTOSSA

Maanantaina 6.6.2016, klo 13.30 OHJELMASSA mm. Kuntopisteitä, tikanheittoa, petankkia, tasapainoharjoittelua, kevyttä jumppaa ym. Liikuntaesityksiä Arvontaa Mehu-ja pullatarjoilu Vapaa pääsy Naantalin Vanhusneuvosto

LEHTILUKUSALI-KAHVILA

Tullikatu 11

27.6.–21.8. ma-to 8.30–18.30 (lehtilukusali auki klo 19 saakka) pe 8.30–16, la 9–14

SUOPELLON LÄHIKIRJASTO

Rimpikuja 4, puh. 02 434 5314

4.7.–14.8. ma 12–19, ti ja ke 12–16

MERIMASKUN LÄHIKIRJASTO

Iskolantie 9, puh. 02 434 5545

1.6.–31.8. ma, ti ja to 13–19, ke ja pe 9–15

RYMÄTTYLÄN LÄHIKIRJASTO

Perinteinen Äitienpäiväjuhla Sunnuntaina 15.5.2016 klo12.00 Seurakuntakeskus Piispantie 2, Naantali Ohjelma mm.

Vuoden 2016 Isoäiti Pekka Ritvanen Puhe Äideille Kuorolaulua Kamarikuoro Seurakunnan puheenvuoro Kakkukahvitarjoilu TERVETULOA!

Kuljetus Ruona ja Aurinkosäätiön palvelutalo klo 11.15 Järj. Naantalin VanhustenTuki ry, Naantalin seurakunta, Naantalin kaupunki VAPAA PÄÄSY

12

NASTA 2/2016

Metsätie 1, puh. 02 434 5521 1.6.–31.8. ma, ti ja to 13–19, ke ja pe 9–15

VELKUAN LÄHIKIRJASTO

Palvelukeskus Kummeli Sauniementie 3, puh. 02 434 5310 ma-pe klo 9-15 (käynti Kummelin ovesta) Kello 15 jälkeen ja viikonloppuisin käynti kirjaston merenpuoleisesta ulko-ovesta kirjastosta hankittavalla avaimella. Lisätietoa avaimista www. naantali.fi/kirjasto -> Toimipisteet -> Velkuan lähikirjasto. Arkipyhäaattoina kirjastot ovat auki 10–15. Lisätietoja: www.naantali.fi/kirjasto ●


Kesän kanssa talvi, siitä tulee vuosi

V

uosi muodostaa ajankulussa yksikön, joka toistuu jatkuvasti, mutta ei koskaan ole samanlainen. Sääolot vaihtelevat Suomessa paljon sekä vuosittain että paikkakunnittain. Säillä oli erityisesti maatalousvaltaisessa yhteiskunnassa suuri merkitys ja siksi tulevia ilmoja tulkittiin monien enteiden avulla, ”kuta pakkasempi talvella, sitä lämpimämpi kesällä”. Edelleen me haluamme tietää varaudummeko päivään sateenvarjolla vai aurinkorasvalla. Toisaalta sää on aina ollut helppo puheenaihe tuttujen ja tuntemattomien kanssa. Erityisesti kesän kelit kiinnostavat.

Teksti: Mari Termonen

Vuosi jakautuu kuukausiin, joista monet on Suomessa nimetty luonnonilmiöiden mukaan; toukokuu viittaa toukotöihin, helmikuu jäähelmiin. Yö, talvi ja kuu olivat kansanomaisen ajanlaskun perustekijät. Nykyisin me puhumme vuorokaudesta, yön ja päivän muodostamasta yksiköstä, mutta aiemmin yö oli vuorokauden pelottavin aika, joten sen sivuuttaminen oli merkittävämpää kuin päivän. Pimeän yön lisäksi vaikeaa aikaa oli talvi, joka tosin tuottaa monille suomalaisille edelleen vaikeuksia, huolimatta valaistuksen lisääntymisestä ja uskon hiipumisesta yöllä liikkuviin henkiolentoihin. Kuva: Peter Lindén

Sydäntalvelta suvikuulle – Matka läpi kuukausien Naantalin museon toukokuussa avautuvassa kesänäyttelyssä Sydäntalvelta suvikuulle kuljemme läpi vuoden sydäntalvisesta tammikuusta kalenterivuoden viimeiseen kuukauteen joulukuuhun. Käymme läpi jokaisen kuukauden erityispiirteitä, toistuvia juhla- ja liputuspäiviä, yksittäisiä kertaluontoisia tapahtumia sekä entisaikaiseen maatalousyhteiskuntaan liittyneitä vuodenkiertoa rytmittäviä päiviä. Mukana on myös Naantaliin liittyviä juhlia, esimerkiksi

unikeonpäivä, sekä yksittäisiä tilaisuuksia kuten Ukko-Pekan sillan avajaiset, partiolaisten Kultarantaleiri sekä kaupungin ja maalaiskunnan liitos.

Lasten leikkiaitta Kesän uutuus Naantalin museossa on Hiilolan aitassa aukeava leikkitila lapsille. Aitassa saa leikkiä museon aukioloaikoina esim. vanhanajan kauppaa tai tehdä jättipalapeliä lattialla. Leikkiminen on tietysti maksutonta.

Museo on avoinna 15.5.–31.8. ti-su klo 11–18. Juhannusaattona museo on suljettu.

Naantalin museo, Mannerheiminkatu 21 ja Katinhäntä 1 p. 02 435 2727, www.naantali.fi/museo ●

Museossa tapahtuu Hiilolan puutarhassa vietetään 12.6.2016 klo 12–14 perinteistä lasten museopäivää yhteistyössä Naantalin lasten musiikkijuhlien kanssa.

Keskiviikkona 18.8.2016 klo 18–20 on Hiilolan pihalla aikuisille suunnattu tapahtumapäivä. ●

Mikä tilaisuus on menossa Kuparivuoren urheilukentällä? Teksti: Ritva Joensuu

Museo pyytää jälleen Nastan lukijoilta apua. Mistä tässä kuvassa on kysymys ja milloin se on kuvattu? Kuvassa näkyy, kuinka Kuparivuoren urheilukentällä tanssistaan kansantansseja. Kentällä on erilaisia ryhmiä tanssimassa, joissakin on vain kansallispukuisia naisia, joissakin on sekä miehiä että naisia kansallispuvuissa.

Kerro meille tietosi! Voit soittaa numeroon 02 4352 727 tai lähettää sähköpostia osoitteella museo@naantali.fi. Museoväki kiittää!

K

uvan etualalla, lippujen vieressä, seisoo valkoisessa asussa nuorukainen, voimistelija, asusta päätellen. Hänestä oikealle näkyvät nojapuut ja rekki. Siis kansantansseja ja voimistelua. Mikähän tilaisuus on kyseessä? Mikään yleisömenestys tilaisuus ei kuvasta päätellen ole ollut. Metsänreunassa istuu muutamia katselijoita, samoin kuvan etualalla. Ehkä nuorten miesten vaatetuksesta voisi ajatella kuvan olevan 1920–1930-luvulta. ●

NASTA 2/2016

13


Tulevaisuuden peruskoulu Naantalissa Perusopetuksen opetussuunnitelmat uudistuvat koko valtakunnassa ensi syksystä alkaen. Naantalissa paikallisen laadintatyön ensimmäiset askeleet otettiin syksyllä 2014 ja systemaattinen suunnittelutyö alkoi vuoden 2015 alussa. Tällä hetkellä työ on loppusuoralla ja luonnos avautuu kommentoitavaksi Naantalin kotisivuilla toukokuun alussa. Miksi opetussuunnitelmaa tulee uudistaa? Koulua ympäröivä maailma muuttuu. Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvitaan uudenlaista osaamista, mikä johtaa tarvittavan yleissivistyksen muutokseen. Peruskoulu haluaa pysyä kehityksessä mukana, minkä vuoksi suurempi opetussuunnitelmauudistus tehdään noin kymmenen vuoden välein.

Kuva: Kimmo Kuusimäki

Maijamäen koulun 7C-luokan oppilaat Venla Koivisto ja Aaro Huhtala ryhmätyössä. Koulun iPadilla tehdään julkaisu. Oppilaan oma älypuhelin toimii tiedonhakuvälineenä. Jumppapallon avulla ehkäistään istumisen tuomia haittoja.

Mitä vanhaa säilytetään? Vanhasta opetussuunnitelmasta säilytetään oppiaineisiin perustuva tuntijako, joten edelleenkin kouluissa opetetaan matematiikkaa, äidinkieltä, liikuntaa jne. Naantalin tuntijakopäätöksessä on päätetty antaa oppilaille peruskoulun aikana neljä normin ylittävää lisäviikkotuntia. Lisätunnit ovat matematiikan ja ympäristöopin oppiaineissa. Tämä kertoo Naantalin halusta panostaa oppimiseen ja peruskouluun.

Mikä muuttuu? Uuden opetussuunnitelman tavoitteena on peruskoulu, joka toimii nykyistä paremmin kasvuyhteisönä ja oppimisympäristönä. Koulun toimintakulttuuria uudistaen tähän tavoitteeseen päästään mm.

• vahvistamalla koulutyön mielekkyyden kokemusta, oppilaan minuutta ja kykyä toimia toisten kanssa • edistämällä oppimisen taitoja, laaja-alaisen osaamisen kehittymistä ja kestävää elämäntapaa.

Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta. Osaaminen tarkoittaa myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja tilanteen edellyttämällä tavalla.

Laaja-alaiseen osaamiseen luetaan

Tieto- ja viestintäteknologian osaaminen vaatii mittavia laiteinvestointeja. Naantalissa on strategiatyön pohjalta päädytty hankkimaan oppilaiden käyttöön tablettitietokoneita. Laite toimii opetuksen apuvälineenä oppiaineen opiskelussa niin kotona kuin koulussakin. Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että tabletti yhdistettynä Office365-pilvipalveluun voisi toimia myös oppilaan portfoliona, jossa koko peruskoulun oppimispolku on dokumentoituna. Oppiaineiden välistä yhteistyötä lisätään monialaisten oppimiskokonaisuuksien avulla. Oppiaineet yhdistää jokin ilmiö, esimerkiksi vesi. Biologiassa voidaan käsitellä Itämeren saasteongelmaa, ruotsissa sanasto painottuu ilmiön ympärille, fysiikassa tutkitaan energiaa jne.

Miten uuden opetussuunnitelman tavoitteet saavutetaan?

neita. Lähtökohtana on, että jokainen opetussuunnitelman käyttäjä saa olla mukana laadinnassa. Panostamalla opetussuunnitelman laadintaan, koulutukseen ja toimintakulttuurin muutoksen johtamiseen tulemme rakentamaan tulevaisuuteen katsovan ja uudistuneen peruskoulun. Uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1-6 luokilla elokuussa 2016 ja seitsemännellä vuosiluokalla elokuussa 2017. Uudistus etenee seitsemäsluokkalaisten mukana. ● Lisätietoja opetussuunnitelmauudistuksesta: Kimmo Kuusimäki johtava rehtori 050 4649 907 kimmo.kuusimaki@naantali.fi

Naantalin opettajat ovat olleet tammikuussa 2015 alkaneen opetussuunnitelmatyön varsinaisina tekijöinä. Laadintaan on otettu mukaan myös oppilaita ja huoltajia sekä muita yhteistyökumppa-

• ajattelu ja oppimaan oppiminen • kulttuurien osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu • itsestään huolehtiminen ja arjen taidot • monilukutaito • tieto- ja viestintäteknologian osaaminen • työelämätaidot ja yrittäjyys • osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen.

14

NASTA 2/2016

Naantalin peruopetuksen opetussuunnitelmaa voi kommentoida 1.5.-15.5. verkossa: www.naantali.fi/opetus_ja_koulutus/opetussuunnitelmat/

Koulutuslautakunta hyväksyy opetussuunnitelman kesäkuussa 2016.


Eija Mäenpää jatkaa Naantalin lukion

rehtorina vakinaisessa virassa Määräaikaisena rehtorina Naantalin lukiota elokuusta 2015 lähtien luotsannut Eija Mäenpää on valittu vakinaiseen virkaan maaliskuussa. Ryhmä lukion ykköskurssilaisia laati rehtorilleen kysymysarsenaalin esitelläkseen hänet myös muille kaupunkilaisille: Mikä on tärkeintä työssäsi?

Miksi olisit opiskellut, jos et olisi halunnut rehtoriksi?

Missä se rehtori luuraa? Haastattelijat ja haastateltava kokoontuivat ryhmäkuvaan lukion mediateekista avautuvan upean maiseman äärelle. Mutta kuka heistä on rehtori? Oikea vastaus löytyy kääntämällä sivu ylösalaisin. Oikea vastaus: Rehtori Eija Mäenpää on eturivissä kolmas oikealta.

Tärkeintä on se, että teen mielestäni merkityksellistä työtä nuorten tulevaisuuden eteen. Kaikki työpäivät ovat erilaisia ja saan tehdä töitä monenlaisten ihmisten kanssa. Nuorista saa positiivista energiaa. Rehtorin työssä on mahdollista kehittyä koko ajan ja oppia uutta.

Unelma-ammatteja on ollut vuosikymmenten varrella monenlaisia eläinlääkäristä diplomaattiin. Ehkä olisin opiskellut jotain kansainvälisiin suhteisiin liittyvää ja työskentelisin ulkomailla.

asioita paremmin. Olin varsin aktiivinen lukion erilaisissa harrasteporukoissa kuten kuorossa, näytelmissä ja musiikkiteatterissa.

Mistä olet kotoisin?

Missä mieluiten viettäisit kesälomasi?

Olen kotoisin Jyväskylästä (tarkemmin Puuppolasta, josta myös kuuluisa rallikuski Tommi Mäkinen on kotoisin).

Etelä-Ranskassa.

Millaisen kuvan olet saanut Naantalin lukion opiskelijoista? Naantalin lukiossa on monenlaisia opiskelijoita, jotka kaikki saavat hyviä eväitä elämään lukio-opinnoista.

Mikä on mottosi?

Mikä on lempiruokasi? Pasta

Always look on the bright side of life.

Miksi rupesit rehtoriksi?

Mitä teet vapaa-ajalla?

Mitä rehtori tekee enimmäkseen?

Olin työskennellyt yli 10 vuotta lukion englannin lehtorina, kun minua alkoi kiinnostaa, miten koulu toimii ja miksi se toimii siten kuin se toimii.

Vietän aikaa perheen ja ystävien kanssa, ulkoilen, käyn geokätköillä, luen hömppäkirjallisuutta, remontoin mieheni kanssa taloamme, veneilen perheen kanssa, matkustelen, kudon, käyn teatterissa tai konserteissa...

Suunnittelee tulevan lukuvuoden lukujärjestykset, vastaa koulun taloudesta, tiedottamisesta, rekrytoinnista, luo suuntaa pedagogisille muutoksille, joita lukiokoulutuksessa on tapahtumassa juuri nyt runsaasti, pitää yhteyttä sidosryhmiin (huoltajat, muut oppilaitokset, elinkeinoelämä jne.), vastaa ylioppilastutkinnon toimeenpanosta koulussa, hoitaa kouluarjen operatiivisen johtamisen... Vaikea sanoa, mitä rehtori tekee enimmäkseen - kaikkea näitä yhtä aikaa.

Mitä tavoitteita sinulla on koulun parantamiseen? Naantalin lukiossa on hyvä työskentelyilmapiiri ja mitään dramaattista parannuskohdetta en ole keksinyt. Tulevaisuudessa yritän avata yhteistyöväyliä paikallisiin yrityksiin, Turun Ammattikorkeakouluun ja Turun yliopistoon, jotta opiskelijat voisivat esim. matkailuopintojen yhteydessä päästä oppimaan muuallakin kuin omassa koulussa. Myös opiskelijoiden osallisuus ja itseohjautuvuus ovat tärkeitä asioita, joihin kannustan.

Mikä on lempibändisi? U2 Millainen perhe sinulla on? Perheeseeni kuuluu mies ja 12-vuotias tytär sekä Pate-hamsteri.

Mikä oli ensi vaikutelmasi Naantalin lukiosta? Ensivaikutelma Naantalin lukiosta oli kodikas ja opiskelijat olivat ystävällisiä ja välittömiä. Maisema on ehkä Suomen lukioiden hienoin!

Millainen olit itse lukioikäisenä? Olin lukiossa hikari, joka teki aina kaikki läksyt ja lisätehtävät. Myöhemmin olen oppinut priorisoimaan

Mikä on parasta Naantalin lukiossa? Parasta Naantalin lukiossa on sen sopiva koko: se ei liian suuri eikä liian pieni. Täällä opiskelijat ovat yksilöitä eivätkä nimiä listassa.

Mistä tulet, mitä teit ennen kuin tulit Naantalin lukioon? Asun Halikossa, joka on osa Saloa. Olen työskennellyt Perniön lukiossa englannin lehtorina ja rehtorina sekä Salon lukiossa apulaisrehtorina.

Mitä haluaisit muuttaa Naantalin lukiossa? Kielistudiosta monimuotoinen opiskelutila, jossa olisi pöytäryhmiä, sohvia tms. yhteistyöhön houkuttelevia rakenteita - ei perinteisiä pulpetteja.

Millainen koulutus sinulla on? Olen opiskellut Jyväskylän yliopistossa pääaineena englantilaista filologiaa ja sivuaineina ranskan kieltä, psykologiaa, filosofiaa ja taidekasvatusta sekä suorittanut tietysti opettajan pedagogiset opinnot. Muutama vuosi sitten suoritin Johtamisen erikoisammattitutkinnon.

Ylioppilasjuhlaa vietetään Naantalin lukiossa lauantaina 4.6. klo 10.30. Onnea upeille ylioppilaille!

NASTA 2/2016

15


Naantalin opisto tiedottaa

N

aantalin opiston opinto-ohjelma ja netti-ilmoittautuminen avautuvat 15.6. opiston kotisivuille osoitteeseen www. naantali.fi/opisto. Netti-ilmoittautuminen on mahdollista kaikkina vuorokauden aikoina useimmille opiston kursseille. Kevätlukukaudella alkavien kurssien ilmoittautumiset 16.11. alkaen. Painettu opinto-ohjelma jaetaan kaikkiin naantalilaisiin koteihin viikolla 33. Puhelinilmoittautumisia vastaanotamme maanantaista 22.8. alkaen. Pianon- ja kitaransoiton yksilöopetuksen jatkavat opiskelijat ovat ilmoittautuneet opettajan jakaman ohjeen mukaan huhtikuussa. Uusien piano-oppilaiden ilmoittautumisia vastaanotetaan ke 24.8. alkaen. Kitaransoitossa uusia oppilaita otetaan ensi syksystä alkaen vain pienryhmäopetukseen.

LASTEN- JA NUORTEN KUVATAIDEKOULU TIEDOTTAA Kuvataidekoulun jatkavat oppilaat ilmoittautuvat huoltajalle erikseen lähetetyn ohjeen mukaisesti. Ohjeessa

on jatkavien ryhmien aikataulut ensi lukuvuodelle. Uudet oppilaat voivat ilmoittautua kuvataiteen perusopetukseen (7–14-vuotiaat) ja varhaisiän opintoihin (5–6-vuotiaat) netissä 15.6. tai puhelimitse ma 22.8. alkaen. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintoryhmät löytyvät opiston internet-sivuilta ja elokuussa ilmestyvästä opinto-ohjelmasta.

UNOHTUIKO KURSSITOIVE? Kevätkaudelle 2017 ehtii vielä hyvin esittää kurssi-ideoita. Ota yhteyttä sähköpostilla opisto@naantali.fi tai soita rehtori Erja Launiala puh. 044 5334 371. Lisätiedot: Naantalin opiston toimisto puh. 044 7334 651. Toimisto avoinna ma-to klo 9-15. Toimistomme on kesälomalla 20.6.-31.7. välisen ajan. Aurinkoista kesää kaikille opiskelijoillemme ja opettajillemme. Tavataan syksyllä mukavien opintojen parissa. ●

Istuta taimi ja rapsuta lammasta Rymättylässä

N

aantalin 4H-yhdistys kutsuu perheitä Miinanpäivän rientoihin Hämölän maatilalle (Hämöläntie 39) Rymättylään. Tapahtuma järjestetään lauantaina 14. toukokuuta kello 10–13. Hämölän tilalla Poikossa pääsee rapsuttelemaan lammasta, silittämään karitsaa, katselemaan kanoja ja ratsastamaan oikealla sekä keppihevosella. Taimipisteessä jokainen pääsee istuttamaan oman taimen purkkiin. Paikalla on myös maatalouskoneita, siemenperuna- ja yrttimyyntiä, arpajaiset ja lettubuffetti. Lisäksi on ohjelmassa elävää musiikkia, kesäpelejä ja koiratanssiesityksiä. ●

Koko perheen tapahtumaan on vapaa pääsy!

Naantalin Lasten Musiikkijuhlat – Viisi iloista päivää musiikkia, laulua, leikkiä, teatteria ja paljon muuta

N

aantalin Musiikkijuhlat ja Naantalin Pelastakaa Lapset ry toteuttavat jo kolmannen kerran yhteistyössä Naantalin Lasten Musiikkijuhlat 9.–13.6.2016. Naantalin Musiikkijuhlien yhteydessä järjestettävä tapahtuma sisältää muun muassa Maukan ja Väykän tarinakonsertin, Nukkearkku-musiikkisadun, Kadonneen tahtipuikon metsästystä, Puistokonsertin Kultarannan puutarhassa, Lastenjuhlan Kirkkopuistossa, satuteatteria, lasten museopäivän ja paljon muuta mukavaa koko perheelle.

Puistokonsertti Kultarannan puutarhassa ja kulttuuritarjontaa koko perheelle Naantalin Lasten Musiikkijuhlat avataan komeasti elämyksellisellä Nukkearkkumusiikkisadulla Naantalin Kylpylän Ballroomissa torstaina 9.6. Marjatta Pokelan jäämistöstä löytyneen upean musiikkisadun ovat lopulliseen muotoonsa koostaneet ja myös esittävät Marjatan tytär Eeva-Leena Pokela ja tyttärenpoika Jyri Sariola perhekuntineen. Ohjelmatarjonta jatkuu perjantaina 10.6. Naantalin teatterin satuteatteriesityksellä Kolme porsasta sekä Satu Sopasen ja yhtyeen vauhdikkaalla konsertilla Kadonneen tahtipuikon metsästys Maijamäen liikuntahallissa. Lauantaina 11.6. vietetään iloista Naantalin Lastenjuhlaa Kirkkopuistossa. Ohjelmassa on mm. Aura Brass Bandin musiikkia, liikuntaleikkejä, aarteenetsintää, lasten yhteisen

7.5 SIIVOUSTALKOOT RANNASSA Tervetuloa kaikki mukaan! Ravintola tarjoaa pientä purtavaa. Aloitetaan klo 12.00 haravoinnilla.

Toukokuun näyttely Tapani Enebergin maalauksia 2.5. - 5.6.

Tiedustelut 044 0436776 R-S / Perinne www.rymattylaseura.fi

Tervetuloa!

16

NASTA 2/2016

Eino Leinon päivänä ke 6.7. yhteislauluja Aahollin pihalla kello 19 teemana näyttämö - ja elokuvamusiikki

•RÖÖLÄN 38

Kesänäyttely juhannuksesta kesäolympialaisiin "Muotokuva Taiteilija Tarina"

LÄTOI M KY

UNTA•R IK

Kirjalan kirkkotie 2 21140 Rymättylä

Kaatuneitten muistopäivä 15.5. Kahvitilaisuus 11.30 Aahollissa Tunnollisen liputtajan huomiointi Iikka Rantasen päiväkirjat

RÖÖLÄN KYLÄTOIMIKUNTA

ILÄ 14 ÖD Ö

Pitäjätalo

"Anta ol vanhalas vaa" -kirjan myyntirysäys äitienpäivän aattona la 7.5. torilla klo 10 - 13. Säävaraus. Kirja on myynnissä myös seuran tilaisuuksissa sekä palvelupisteessä.

taideteoksen rakentamista kuvataiteilija Kristiina Turtosen johdolla, Pienen kirjapuodin satunurkkaus, keppihevosia, ilmapalloja ja paljon muuta. Sunnuntaina 12.6. vietetään Naantalin museon puutarhassa perinteistä lasten museopäivää, jossa lapset saavat kokeilla monenlaisia entisajan askareita. Iltapäivällä nautitaan koko perheen ainutlaatuisesta Puistokonsertista Kultarannan puutarhassa mm. Key Ensemblen ja Tapiolan kuoron seurassa. Kuoroja johtaa Teemu Honkanen. Viisipäiväiseksi paisunut tapahtuma huipentuu maanantaina 13.6. Maukan ja Väykän tarinakonserttiin, jossa lavalla nähdään kissan ja koiran lisäksi kirjailija Timo Parvela loistavine teksteineen ja pianon ääressä säveltäjä Iiro Rantala. Liput ovat myynnissä Naantalin Matkailussa ja Lippupisteessä. Lastenjuhla ja Museopäivä ovat maksuttomia. Koko Naantalin Musiikkijuhlien ohjelma löytyy osoitteesta www.naantalinmusiikkijuhlat.fi. ●

puh. 041 484 4032 roola@roola.fi

www.roola.fi

18.5 HUOPAKYNÄTEKSTAUSKURSSI Röölässä 18.6 SILLI JA UUSSI PERUNI -tapahtuma Röölässä. Ilmainen silli ja peruna-annos niin kauan kuin riittää. Mm. Tuula Amberla esiintyy. 16.7 MERIROSVOT RANNASSA -koko perheen tapahtuma Röölässä. Naantalin teatterin merirosvot ja raisiolainen Rokki-Kukko bändi. 20.8 RÖÖLÄJAZZ Tuula Kuitunen & Evergreens


Hirviöitä, ötököitä ja mitä niitä onkaan - Kirjahyrrässä taas tuhti annos lastenkirjallisuutta

Kuva: Kirjahyrrä ry

T

oista kertaa järjestettävä lastenkirjallisuusfestivaali KIRJAHYRRÄ pyörii Naantalissa 18.–21.5. Festivaali tuo kaupunkiin monipuolisen kattauksen lastenkirjallisuuteen liittyviä esityksiä, työpajoja, kirjailijavierailuja sekä paljon muuta ohjelmaa niin lapsille kuin aikuisillekin. Neljän päivän aikana koko kaupunkiin levittäytyvä festivaali on kaikille avoin ja pääsymaksuton. Tapahtuman järjestää Kirjahyrrä ry ja sen suojelija on tasavallan presidentin puoliso Jenni Haukio.

Tarinatuokioita ja suosittuja kirjailijavieraita Laajasta ja laadukkaasta ohjelmakirjosta löytyy pienten ja suurten siipien kantamia unelmia, eksotiikkaa, tarinoita menneistä ajoista, mörköjä, salapoliiseja, rosvoja ja luurankoja. Esiintymään saapuu kymmeniä suosittuja lasten- ja nuortenkirjailijoita, mm. Aino Havukainen ja Sami Toivonen (Tatu ja Patu), Salla Simukka (Lumikki-trilogia), Siri Kolu (Me Rosvolat), Jyri Paretskoi, Hannele Huovi, Harri István Mäki sekä Ulf Stark, joka on yksi Ruotsin rakastetuimmista lastenkirjailijoista.

Jos yhdistys yskii, vie se klinikalle

T

Teksti: Riikka Laitinen

urun seudun yhdistykset ovat saaneet alkuvuonna avukseen Yhdistysklinikan. Yhdistys voi klinikan opastamana esimerkiksi löytää uusia tuulia markkinointiin, saada sukupolvenvaihdoksen sujumaan kivuitta, ja oivaltaa, mikä olisi järkevä tapa jakaa vastuuta yhdistyksessä. Yhdistysklinikka palvelee yhdistyksiä maksutta ja niiden tarpeiden mukaan. Klinikalla on ollut kevään aikana muun muassa kaikille yhdistyksille avoimia koulutustilaisuuksia eri puolilla klinikan toiminta-aluetta. – Iltojen aiheina ovat olleet muun muassa taloushallinto ja varainhankinta, yhteisöaktivaattori Maarit Hatakka kertoo. Hatakka muistuttaa, että Leader Varsin Hyvän toiminta-alueella sijaitsevat yhdistykset voivat hakea myös rahoitusta hankkeilleen. Naantalin suunnalta Leader-rahoituksen

piiriin kuuluvat Livonsaari, Luonnonmaa, Merimasku, Rymättylä, Velkua ja Naantalin vanhakaupunki. – Minut voi mielellään kutsua myös vierailulle kertomaan lisää ja kuulemaan, millaista tukea juuri teidän yhdistyksenne kaipaisi, Hatakka vinkkaa. Yhdistysklinikka on maaseudun kehittämisyhdistys Varsin Hyvän hanke, joka toteutetaan yhteistyössä Vakka-Suomen Leader Ravakan kanssa. Klinikka on yhdistysten käytettävissä vuoden 2018 kesään saakka. ● www.varsinhyva.fi

Kevään viimeisen Yhdistysklinikka-koulutuksen teemana on ”Yhdistysviestintä ja tiedottaminen” ja se pidetään tiistaina 10. toukokuuta klo 17.45–20 Metsämäen raviradan kahviossa Turussa. Maksuttomaan koulutukseen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.

Aikuisille on tarjolla keskustelutilaisuuksia tärkeistä lastenkirjallisuuteen ja lukemiseen liittyvistä teemoista. Keskustelua käydään niin Tove Janssonin tuotannosta kuin lapsille lukemisen tärkeydestä.

Yhteistyössä KIRJAHYRRÄ toteutetaan yhteistyössä Taiteen edistämiskeskuksen, Naantalin kaupungin ja Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa. Mukana on myös lähemmäs 30 kirja-alan ja elinkeinoelämän toimijaa Varsinais-Suomesta ja eri puolilta Suomea.

Tuttuja hahmoja ja monenmoista puuhaa

Koko ohjelma luettavissa: www.kirjahyrra.fi.

Lähes kuudenkymmenen tapahtuman joukkoon mahtuu myös monia toiminnallisia työpajoja, joissa tarinoita kirjoitetaan, piirretään, kuunnellaan ja esitetään. Tiedossa kaiken tämän ohella nukketeatteria, elokuvaa, sirkusta ja monenlaista hauskaa. Nuuskamuikkunen, Tatu ja Patu, Risto Räppääjä sekä ihan oikea Hali-Koira ovat nekin tulossa paikalle!

Facebook: www.facebook.com/kirjahyrrafestivaali Twitter: @Kirjahyrräfest1

jouni.boucht@

selfie

naantalin taidehuone 11.8.-11.9. 2016 mannerheiminkatu 5 ti-su 12-18

Lisätietoa: Anni Niemensivu Tuottaja 040 7408 174 anni.niemensivu@gmail.com ●

NASTA 2/2016

17


o s t a k n ä s e k i r e t t a Te Merimaskun Teatteri

M

erimaskun Teatteri sai alkunsa Turun Kulttuuripääkaupunkivuoden 2011 innoittamana. Silloinen ”Los´seillaan” kiinnosti yleisöä ja muutamat edelleen mukana olevat saivat teatterikärpäsen pureman. Seuraavana vuonna esitettiinkin jo ohjaaja Maarit Linerin kirjoittama näytelmä ”Lekkeripelei ja pirtukaupoi”.

Teksti ja kuva: Maarit Lineri

Pikku Pietarin pihan viikarit vas. Aurora Kortelainen, (ylh. alas) Aapo Lineri, Kasper Tuomi, Felix Ekqvist, Frans Ekqvist ja Janni Ollikainen. Esitysajat seuraavalla aukeamalla. ●

Teatterin oma näyttämö Kesäteatteritilan rakentaminen Kollolaan helpotti toimintaa ja seuraavien vuosien ”Kun lahna kutee” ja ”Otavasta itään” palautteet vain innostivat jatkamaan. Nuorten oma ”KÄTS” ilahdutti lapsikatsojia. Viime kesän ”Pikku Pietarin piha” osoitti, että näyttelijäkunta kehittyy vuosi vuodelta.

Musiikilla höystetty klassikko Ensi kesän ”Tulitikkuja lainaamassa” on taas uudenlainen aluevaltaus näyttelijöille. Maiju Lassilan velmuileva teksti sisältää sellaisia piiloviestejä, että näyttelijöiden on ollut pakko perehtyä entistä tiiviimmin roolihahmonsa sielunelämään. Reipas yllätysmusiikki ryydittää sopivasti menoa.

Tervetuloa Kollolaan! www.merimaskunteatteri.fi

Naantalin Teatteri

N

aantalin Teatteri on tarjonnut monipuolista harrastustoimintaa ja yli sata näytelmää vuodesta 1984 alkaen. Ensi-iltoja on vuodessa 3-5. Tänä keväänä vuorossa ovat lastenryhmän Kiljusen herrasväki yllättyy -esitys sekä kaiken ikäisistä teatterilaisista koostuvan ryhmän Prinssi ja kerjäläispoika -näytelmä. Lisäksi Kolme porsasta nähdään Lasten Musiikkijuhlilla ja teatteri osallistuu moniin muihinkin naantalilaisiin tapahtumiin. Naantalin Teatterin koti on Kalevanniemen koulussa, Kristoffer-salissa. Siellä järjestämme myös Naantalin opiston teatteri-ilmaisun opetusta. Kesäisin käytössä on teatterin Dramatöörit-lava, joka vie esityksiä ihmisten luo aina kun resurssit antavat myöten. Teatteriharrastus on paljon muutakin, kuin näyttelemistä ja ohjaamista. Joukkoon mahtuu myös tekniikan, ompelun, roudaamisen, rakentamisen, soittamisen ja markkinoinnin taitureita. Esitysajat seuraavalla aukeamalla! ●

Jos mukava ilmapiiri ja tekemisen meininki kiinnostaa, ota yhteyttä!

18

NASTA 2/2016

Teksti: Taija Nuotio

Naantalin Teatteri on myös usein näkynyt Naantalin Tuhkamarkkinoilla. Kuvassa ”Captain Sparrow” valmistautuu vuoden 2015 Tuhkamarkkinoille


! t a v u s t u k o mot Rymättylän Teatteri - 20 vuotta täyttävä kulttuuri-ihme

R

ymättylän Teatterissa esitetään mukavasti viihdyttäviä kotimaisten kirjoittajien näytelmiä tosissaan ja sisäisellä innoituksella. Paikallisten ihmisten vapaaehtoiseen harrastamiseen perustuva teatteri on saanut paljon kiitosta näytelmävalinnoista ja hyvistä perinteisistä esityksistään.

Mikä kulttuuri-ihme? Onhan se suoranainen ihme, mitä pienen porukan kesäksi 1997 valmistama teatteriesitys sai aikaan: innostus

Teksti: Soili Nurmi

tarttui ja katsojat tykkäsivät. Nyt 20 vuoden matkalla yli 70 henkilöä on nähty näyttämöllä. Teatteritoiminta on tuonut eri-ikäiset yhteisen harrastuksen pariin ja antanut hyvää mieltä koko kylälle. Se on parasta, kun paikalliset ja kesäasukkaat, sekä muut teatterin ystävät läheltä ja kaukaa kokoontuvat katsomaan esityksiä. Hyvä maine on kiirinyt. Rymättylän Teatterista on tullut niin suosittu ja tärkeä, että jo talvella ihmiset kyselevät, mitä tänä kesänä esitetään. Tulevaisuuteen uskoen ja perinteisiin tukeutuen

Rymättylän Teatterissa valmistuu taas kotimainen komedia “Vähän vielä Vitikainen”. Se on tarina tavallisista ihmisistä naurettavaksi äityneiden säästötalkoiden kurimuksessa. Elämä ei ole niin vakavaa, kun katsoo sen koomista kääntöpuolta. Esitysajat seuraavalla aukeamalla. ●

Meriteatteri-festivaali rantautuu Röölään Teksti: Anni Mikkelsson • Kuva: Ilkka Saastamoinen

R

öölän satama kuhisee laulua, teatteria ja tanssia, kun Meriteatteri järjestää Meriteatterifestivaalin 1.-10.7. Festivaali tarjoaa mahdollisuuden nähdä kaikki Meriteatterin rakastetut esitykset: Merimies, muija, kalamiehen koira (2013), Laulu on meren laulu (2014) ja Eikä merta enää ole (2015). Nämä riemukkaanhaikeat balladit ammentavat Röölän historiasta ja ne ovat liikuttaneet katsojia niin Röölässä kuin vierailuilla ympäri Suomea. Festivaaleilla nähdään myös kaksi uutta ensi-iltaa. Lastenteatteriesitys Kapteeni Aalto ja Villi-Silli kertoo kapteenin kalareissusta, joka ei suju suunnitelmien mukaan. Teatterilaulukonsertti Minun rakkaat rantani – lauluja saaristosta laulaa niin Seilin saaren naisista kuin koti-ikävöivistä seiloreista. Festivaaleilla nähdään myös vierailuesityksiä, Silliperinnekeskus Dikseli on auki ja Ravintola Röölänranta tarjoaa herkullista saaristolaisruokaa. Festivaalin lipunmyynti alkaa 2.5. ●

Lisätietoja osoitteesta www.meriteatteri.fi

Linnan juhlien ensi-ilta Naantalin Emma Teatterissa to 26.5.2016

T

urun Kaupunginteatterin ja Emma teatterin yhteisproduktio Linnan juhlat on komedia vuoden seuratuimmasta tapahtumasta. Juhlahumuun pääset mukaan heti kättelyssä, kun neljä näyttelijää ottavat haltuunsa hulppeat 1800 roolia! Luvassa ennennäkemätöntä materiaalia, haastatteluita, tanssia sekä sokerina pohjalla salaisen boolin resepti. Naantalin Linnan juhlien katsojana pääset kärpäseksi salin kattoon, kun kaikki Suomen historian presidentit marssivat punaiselle matolle. Kuka astuu helman päälle, kuka unohtaa avecinsa? Etikettejä rikotaan yhtä varmasti kuin katsomossa ratketaan naurusta

Teksti: Ann-Karin Koskinen

tämän suuren kansallisen aiheen parissa. Tulit sitten omalla kutsullasi tai kumppanisi käsipuolessa, näet ja koet Linnan juhlien kaikkien aikojen suurimmat tähdet ja kaameimmat mokat, Naantalin Emma Teatterissa kesällä 2016. Esityskausi : 26.5.–19.8.2016 Käsikirjoitus: Satu Rasila ja Tuomas Parkkinen Ohjaus: Mikko Kouki Lavastus: Anna Sinkkonen Pukusuunnittelu: Anna Sinkkonen

Kaikissa rooleissa taviksista julkkiksiin: Miska Kaukonen, Minna Koskela, Juha-Pekka Mikkola, Linda Wiklund Liput Ticketmaster tai Turun Kaupunginteatterin myyntipalvelu 02 262 0030. Ryhmäliput Emma Teatterista 02 511 1104 tai info@emmateatteri.fi. ●

NASTA 2/2016

19


ERITYISRYHMIEN LIIKUNTAA Erityisliikuntaryhmät ovat kevennettyjä ryhmiä ja tarkoitettu ensisijaisesti naantalilaisille, jotka sairauden tai vamman vuoksi eivät pysty käyttämään muita tarjolla olevia liikuntapalveluja.

HUOM!

KOLME PORSASTA Koko perhettä laulattava Kolme Porsasta on perinteisen sadun pohjalta näytelmäksi kirjoittanut Rami Ojala. Sovituksesta ja ohjaamisesta vastaa Teija Söderholm. Näytelmä esitetään Kristoffer-salissa ja kesto n. 30 min. Liput 5 €

Perjantai 10.6.

Esitysajat klo: 9.00 10.00 11.00 16.00 17.00 18.00 Tiedustelut ja varaukset: info@naantalinteatteri.fi • 044 717 7070

Liikuntaryhmien kausimaksu 30 €/ ryhmä/syyskausi 2016

Ilmoittautumiset ja maksu kaupungintalon palvelupisteeseen Syyskauden ryhmät alkavat 5.9.

TUOLIJUMPPA/ ISTUMATANSSIT

• Aurinkosäätiön palvelutalo • Maanantaisin syyskaudella 15 kertaa

• Vapaa-aikatulli • Tiistaisin klo 10.00- 10.45 • Kausimaksu 30 € • Ohjaajana Tuula Välimäki

l Ryhmä ll Ryhmä lll Ryhmä

Naantalin Teatteri, Opintie 2 (Kristoffer-sali) - 21100 Naantali www.naantalinteatteri.fi • facebook.com/naantalinteatteri Naantalin Lasten Musiikkijuhlilla Naantalin Teatteri esittää:

VESIJUMPPA

Uusi teatterik ausi aloiteta an taas syyskuussa 2016! Jos olet kiin nostunut teat terin tekemisestä (näyttelemin en, musiikki, ää ni/valotekniik ka, lavastus, pu vustus, kahv itus, markkinointi ym....) ota yhteyttä 15.8. menne ssä info@naanta linte 044 717 7070 atteri.fi tai . Ja muista et tä innokas as enne korvaa aikais emman koke muksen!

11.00–11.30 11.30–12.00 12.00–12.30

• Hinta 60 €/15 kertaa • Ohjaajana Tuula Välimäki

KUNTOSALI • Maijamäen koulun kuntosali • Tiistaisin klo 11.15- 12.00 uudet kävijät ja kevyempi harjoittelu • Kausimaksu 30 € • Ohjaajana Tuula Välimäki • Tiistaisin klo 12.00- 12.45 itsenäisesti harjoittelevat • Kausimaksu 30 €

Viimeisiä Prinssi ja kerjäläispoika näytöksiä: 3.5., 4.5., 6.5. klo 19.00 ja 7.5. klo 16.00

RATSASTUS • Hevostoiminnalla Hyvinvointia ry • MS-ryhmä perustetaan, jos osallistujia ilmoittautuu ryhmän verran (4 osallistujaa) ja erityis ryhmiin kuuluvien lasten ryhmä voidaan perustaa jos osallistujia ilmoittautuu ryhmän verran • Hinta 200 €, syyskaudella 10 kertaa • Paikka: Metsäkylän Ratsastuskeskus, Turku

• Turun Seudun erityisratsastus ry • Lauantaisin • Hinta 200 €, syyskaudella 10 kertaa • Ryhmä perustetaan, jos osallistujia ilmoittautuu ryhmän verran (4 osallistujaa/ryhmä) • Paikka: Metsälehdontila, Mynämäki

Ilmoittautuminen at: Kollolan kotiseututalo, Kollolantie 2, Merimasku inn h ujen € Vain suomalainen voi ymmärtää sitä hienoa huumoLipp 5 € / 5 1 ria, mitä Maiju Lassila on teksteihinsä kirjoittanut. Esitysajat Se on sitä suomalaisesta juroudesta ja totisuudesta

to pe la su ma ti ke

9.6. 10.6. 11.6. 12.6. 13.6. 14.6. 15.6.

klo 19 klo 19 ei näytöstä ei näytöstä ei näytöstä klo 19 klo 19

to pe la su ma ti

16.6. 17.6. 18.6. 19.6. 20.6. 21.6.

Näytelmän oikeuksia valvoo: Näytelmäkulma

20

NASTA 2/2016

klo 19 klo 19 ei näytöstä klo 19 klo 19 klo 19

kumpuavaa vakavaa huumoria, joka kuitenkin aikaajoittain yltyy hulvattomaksi iloitteluksi.

Lisätietoja ja liput: 0400 823 637, kauko.pajukoski@gmail.com 040 510 3563, linerikari@gmail.com

www.merimaskunteatteri.fi

Toimintaan ilmoittaudutaan lomakkeella, joka on tulostettavissa verkossa (www.naantali.fi -> Liikunta ja ulkoilu -> Erityisliikunta) tai noudettavissa kaupungintalon palvelupisteestä. Lomakkeet palautetaan kaupungintalon palvelupisteeseen tai sosiaali- ja terveysvirasto/ erityisliikunta, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali. Tiedustelut: Mervi Salonen, avohuollonohjaaja/vammaistyö sosiaali- ja terveysvirasto, puh. 02 4345 259, 0500 920 331 ●


Hyvinvoivana kesään! Kuntosaliohjauksia Maijamäen liikuntahallin kuntosalilla: • Yleinen kuntosaliohjaus ti 26.4. klo 16.00–17.30 • Naisille ke 18.5. klo 17.00–17.30

Häätanssikurssi to 5.5. klo 17.00–19.00 Kuparivuoren koulun liikuntasalissa UKK-kävelytestit Kuparivuoren urheilukentällä: • Ikäihmisille ma 9.5. klo 10.00–11.00 • Avoin kaikille ma 9.5. klo 16.00–17.30 ja ti 17.5. klo 16.00–17.30

Cooper-juoksutestit ti 17.5. lähdöt klo 16.20 ja 17.00

KAVERIKÄVELYT sauvoilla tai ilman Toukokuussa maanantaisin ja torstaisin kello 9-10 ma: 2.5., 9.5., 16.5. ja 23.5. to: 12.5., 19.5. ja 26.5. Lisäksi ti 10.5. Unelmien liikuntapäivänä! Kokoontuminen Kuparivuoren urheilukentän pukuhuoneiden edessä. Tiedustelut: liikuntapalvelut 0400 638398

Unelmien liikuntapäivä on tiistai 10.5. Valtakunnallista Unelmien liikuntapäivää vietetään tiistaina 10.5. Tavoitteena on lisätä liikuntaa!

Unelmien liikuntapäivän ohjelma Naantalissa: klo 9.00–10.00 ohjattu sauvakävely, lähtö Kuparivuoren urheilukentän pukukoppien edestä klo 11.00-11.45 perheliikuntaa urheilutalolla, yhteistyössä NVO:n kanssa klo 12.00-13.00 avoin Lavistunti urheilutalolla, yhteistyössä NVO:n kanssa klo 18.00-19.30 jumppakimara Kirkkopuistossa, puolen tunnin jumpat Unelmien liikuntapäivän ohjelma Rymättylässä yhteistyössä Soihdun kanssa:

Jumppakimara Rymättylän Kirkkolahden leikkikentällä aikuisille

• • •

klo 18.15 – 18.45 klo 18.45 – 19.15 klo 19.15 – 19.45

Kolme erilaista jumppaa, jokaiselle jotakin. Tervetuloa naiset ja miehet! Ohjaajana on Nina Helajärvi. Ja samaan aikaan lapsille:

Pesäpalloa kouluikäisille Rymättylän koulun kentällä klo 18.00–19.30. Alle kouluikäisten temppurata liikuntasalissa

Rymättylän koulun liikuntasalissa on käytössä iso pomppupatjan ja paljon muuta hauskaa tekemistä. Temppurata on avoinna klo 18.00–19.30.

Pyöräretki Uutiskuuvan vuorelle

Lähde pyöräilemään mukavassa seurassa Airismaalle, patikoidaan myös Uutiskuuvan vuorelle ihailemaan komeita maisemia. Lähtö on Rymättylän koulun pihalta klo 18.00. ●

Syyskuussa vietetään Unelmien liikuntakuukautta! Seuraa tapahtumatarjontaa kaupungin verkkosivuilta.

Naantali-päivä 23.8.2016 klo 16.30 Kaupunkikiertoajelu opastettuna Paikkavaraukset: infovallisgratiae@dnainternet.net 15.8. mennessä

Klo 18.00 Pääjuhla Kristoffer-salissa, Opintie 2 Ohjelmassa mm. Tarinoita Naantalista -kirjan julkistus Kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen Tapahtumatietoja päivitetään www.naantali.fi/tapahtumat Järj. Naantalin kaupungin kulttuuripalvelut ja Vallis Gratiae -yhdistys ry

Naantalin kaupungin juhannusaatto 24.6.2015 Klo 18.00 Kirkkopuistossa  Lipunnosto, fanfaari ja lippulaulu  Juhannuspuhe, kaupunginvaltuuston pj Mikko Rönnholm  Kansantanssia Klo 21.00-24.00 Kuparivuorella  Juhannustanssit, VG Brass  Juhannuskokon sytytys klo 23.00 (säävaraus)

NASTA 2/2016

21


: e l l i e h r e p a j e l l i r uo

n , e l l i s p a l

i s k ä s e K

! ä t s i m e tek

: U U k ä Kes • 6.6. ma Saariston Loistoreitti -risteily Bengtskärin majakalle ja Rosalan viikinkikeskukseen.

Hintaan sis. kuljetukset, lounaan Rosalan viikinkikeskuksessa (Bengtskärin kalakeitto, saaristolaislimppu ja kahvi), vakuutuksen sekä pääsymaksut ja opastukset Bengtskärissä ja Rosalassa. Hinta aikuisilta 79 € ja 4–14-v. lapsilta 67 €. Nuorisokortilla lasten lipun hinta 60 €. Sitovat ilmoittautumiset 23.5. mennessä.

• 6.6. ma Avoin sählyvuoro klo 10–12 Maijamäen liikuntahallilla. Omat kentät yli 12-v, alle 12-v ja aikuinen-lapsi-ryhmille. • 6.–9.6. Salorannan leiri* 11–13 v. Hinta: 88 €, muista ilmoittautua!

Nappaa kuva aukeamasta tai ota talteen ja osallistu kesään!

• 8.6. ke Rantapäivä Nunnalahdessa** klo 14-20 yli 9-vuotiaille • 8.–10.6. Tanssileiri koululaisille Rymättylän koululla klo 10–14. Muista ilmoittautua. Hinta 20 €.

• 9.6. to Avoin sählyvuoro klo 12–15 Maijamäen liikuntahallilla. Omat kentät yli 12-v, alle 12-v ja aikuinen-lapsi-ryhmille.

• 9.6. to Temppuilua koululaisille Maijamäen tatamisalissa klo 13–15. Alle kouluikäiset vain yli 18-vuotiaan liikuntakaverin seurassa. • 13.6. ma Retkipäivä Linnanmäelle. 10 vuotta täyttäneet lapset * Salorannan leireillä pääsee mukaan unohtumattomiin leirielämän kokemuksiin! Ilmoittaudu mukaan 27.4. klo 18 alkaen ** Rantapäivinä suppaillaan (kesäkuussa), kisaillaan sumopainissa (elokuussa), pelataan ja fiilistellään musalla yli 9-vuotiaiden kanssa. Tule paikalle ja viivähdä hetki tai pidempikin aika! Vapaa pääsy. Huonon sään sattuessa toiminta siirtyy Monnarin Kesäkahvilaan klo 15–18. Seuraa infoa nettisivuilta.

22 22

NASTA 2/2016 2/2016 NASTA

pääsevät mukaan ilman huoltajaa. Hinta 56 €/hlö sis. pääsylipun, matkat ja vakuutuksen. Nuorisokortilla hinta 50 €. Pelkkä bussikuljetus 22 €/hlö. Sitovat ilmoittautumiset 30.5. mennessä.

• 13.6. ma Velkuan liikuntapäivä klo 12–15 koululla. Eväät sekä

ulko- ja sisäliikuntavarusteet mukaan. Muista ilmoittautua! Maksuton.

• 13.–16.6. Salorannan leiri* 9–11 v. Hinta: 88 €, muista ilmoittautua!

Kesäkuun ohjelma jatkuu viereisellä sivulla >>


a l l i t r o k s i r o u N a l l a v e l o a s s ! a Voima t s i o n n i h n e i k t e r -10 % • 14.6. ti Suppailua klo 13–15 Rymättylän kirkkolahdella. Maksuton.

Kesällä uimakouluun

• 15.6. ke Rantapäivä Nunnalahdessa** klo 14–20 yli 9-vuotiaille

Kesän uimakoulut järjestetään Ulpukan uimahallissa ma-to 20.–23.6. ja ma-pe 27.6.–1.7. Yhteensä opetuskertoja on 9 kpl. Uimakoulu on tarkoitettu yli 5-vuotiaille naantalilaisille, jotka ensi kertaa osallistuvat kaupungin järjestämään alkeisuimakouluun.

• 15.–17.6. Tanssileiri koululaisille Maijamäen

tatamisalissa klo 10–14. Hinta 20 €, muista ilmoittautua!

• 20.–22.6. Salorannan leiri* 7-9 v. Hinta: 66 €, muista ilmoittautua! • 20.–21.6. Nuorten yöretki m/s Aina-laivalla. Vuorokauden upea reissu merellä yli 11-vuotiaille. Yöpyminen laivassa.

Ryhmien aikataulut:

Retken hinta 50€/hlö sis. matkat Aina-laivalla, täysi-ylläpito ja vakuutus. Nuorisokortilla hinta 45€. Sitovat ilmoittautumiset 6.6. mennessä.

• alkeisryhmä 1 • alkeisryhmä 2 • alkeisryhmä 3 • alkeisryhmä 4

• 22.6. ke Rantapäivä Nunnalahdessa** klo 14–20 yli 9-vuotiaille

Jokaiseen ryhmään mahtuu 10 lasta. Osallistumismaksu 45 €.

• 28.–30.6. Liikuntaleiri 3.-6.-luokkalaisille Haijaisissa. Leirillä liikuntapelejä ja -leikkejä, Wii sport -turnauksia, uintiretki, iltanuotio laavulla. Hinta: 50 €, muista ilmoittautua!

Ilmoittaudu mukaan! Ilmoittautuminen alkaa ke 11.5. klo 18.00 kaupungin verkkosivuilla www.naantali.fi/tapahtumat

• 29.6. ke Rantapäivä Nunnalahdessa** klo 14–20 yli 9-vuotiaille

Lisätietoja kaikista toiminnoista saat naantali.fi-nettisivuilta. Ilmoittautumislinkit avautuvat 27.4. klo 18 verkkosivuilla

: U U k O EL • 4.8. to Uimaretki Poriin Yyterin hiekkarannoille. 10 vuotta

täyttäneet uimataitoiset lapset pääsevät mukaan ilman huoltajaa. Hinta 25 €/henkilö. Nuorisokortilla hinta 22 €. Hintaan sisältyy matkat ja vakuutus. Sitovat ilmoittautumiset 28.7. mennessä.

• 8.8. ma Koko perheen Serena-retki. 10 vuotta täyttäneet

uimataitoiset lapset pääsevät mukaan ilman huoltajaa. Hinta 45 €/henkilö. Voimassaolevalla nuorisokortilla hinta on 40 €. Hintaan sisältyy matkat, sisäänpääsy ja vakuutus. Sitovat ilmoittautumiset 21.7. mennessä.

• 9.–11.8. Nuorten oma leiri Salorannassa 12–17-vuotiaille. Paintball-värikuulasotaa, melontaa, uimista, chillausta ja grillausta ym. Hinta 65 €, johon sisältyvät matkat, täysylläpito ja vakuutus. Sitovat ilmoittautumiset 26.7. mennessä.

kokoontuminen klo 12.30 kokoontuminen klo 13.35 kokoontuminen klo 14.40 kokoontuminen klo 15.45

www.naantali.fi/tapahtumat

• 16.8. ti Peli-ilta klo 17–19 Suovuoren kentällä. Tule pelaamaan futista, pesistä tai frisbeegolfia.

• 19.8. pe Harrastetapahtuma Maijamäen liikuntahallilla klo 14–19. Koko perheelle. Järj. Naantalin kuntokeskus

• 23.8. ti Peli-ilta klo 17–19 Suovuoren kentällä. Tule pelaamaan futista, pesistä tai frisbeegolfia.

• 24.8. ke Rantapäivä klo 14–20 Taimon rannalla yli 9-vuotiaille. • 30.8. ti Peli-ilta klo 17–19 Suovuoren kentällä. Tule pelaamaan futista, pesistä tai frisbeegolfia.

• 10.8. ke Rantapäivä** klo 14–20 Taimon rannalla yli 9-vuotiaille. • 15.8. ma Rantapäivä** klo 14–20 Taimon rannalla yli 9-vuotiaille.

Tulossa syyskuussa: ELÄMÄ LAPSELLE -konserttireissu 14.9.2016

LINNAKEIKKA – Tutustumiskäynti Kakolan vankilaan

NASTA 2/2016 2/2016 NASTA

23 23


IK - ITELLA POSTI OY, JULKINEN TIEDOTE KAIKKIIN JAKELUPISTEISIIN

Tapahtumakalenteri Tulevia tapahtumia päivitetään kotisivuilla www.naantali.fi, josta löytyy lisätietoa tapahtumista tai tarkempi kuvaus ohjelmasta.

7.5. 12.00 Röölän rannan siivoustalkoot, Rööläntie 405. Järj. Röölän Kylätoimikunta. Lisät. Tuulamaria Kangaslampi, p. 041 484 4032. Ks. ilmoitus s. 16. 14.5. 10.00–13.00 Miinan päivä Hämölän maatilalla, Hämöläntie 39. Järj. Naantalin 4H -yhdistys. Lue lisää s. 16. 15.5. 11.30 Kaatuneitten päivän kahvitilaisuus Aahollissa, Kirjalan kirkkotie 2. Järj. Rymättylä-Seuran perinnetoimikunta. Lisät. Harri Räikkä, p. 044 0436776. Ks. ilmoitus s. 16. 15.5. 12.00 Perinteinen Äitienpäiväjuhla Seurakuntakeskuksessa, Piispantie 2. Järj. Naantalin Vanhusten Tuki ry, Naantalin seurakunta ja Naantalin kaupunki. Lisät. Raimo Laine, p. 0400 825829. Ks. ilmoitus s. 12. 18.5. Huopakynätekstauskurssi Röölässä. Järj. Röölän Kylätoimikunta. Lisät. Tuulamaria Kangaslampi, p. 041 484 4032. Ks. ilmoitus s. 16. 18.–21.5. Kirjahyrrä Lastenkirjallisuusfestivaali Naantalissa. Ks. juttu s. 17. 21.5. 10.00–13.00 Rysän päällä Velkuassa -silakkatapahtuma. Sauniementie 3. Myyntipaikat Johanna Antila p. 050 573 9332. Järj. Velkuan kalastajaseura ry. 25.5. 17.30–19.30 Keskusteluilta lapsen menettäneille Nummen seurakuntakodissa, Papinkatu 2, Turku. Järj. Lounais-Suomen Mielenterveysseuran Feeniks-työ, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Turun Kaupunkilähetys ry/ Senioripysäkki sekä Käpy - Lapsikuolemaperheet ry. Lue lisää s. 12. 27.–29.5. Naantalin Venemessut 2016 vierassatamassa ja sen ympäristössä. Vapaa pääsy. Järj. Naantalin Venemessut. Lisät. Tuomas Levanto, p. 0400 385 522. 1.6.–31.8. 19.55 Trumputtaja Naantalin vierasvenesatamassa ja klo 20 Iltavesper Naantalin kirkon tornista. 11.6. Naantalin Karjalaiset ry Naantalin torilla. Lisät. Anja Valoaho, p. 044 2566 837. 18.6. 10.00–14.00 Livonsaari-päivä ja savukalamarkkinat Livonsaaren Seurantalolla, Velkuantie 987. 18.6. 12.00–16.00 Merimaskun Suvilystit Merimaskun kirkonkylässä. Järj. Merimaskulaiset yhdistykset. Lisät. Kaija Roiha, p. 044 5707 499. Ks. ilmoitus s. 4. 18.6. 10.00–16.00 Silli ja uussi peruni -tapahtuma Röölän rannassa. Järj. Röölän Kylätoimikunta. Lisät. Tuula-Maria Kangaslampi, p. 041 484 4032. Ks. ilmoitus s. 16. 24.6. 18.00 Naantalin kaupungin juhannus ks. ilmoitus s. 21. 26.6.–14.8. 11–16 Mannerheiminkadun kirpputori sunnuntaisin Itsenäisyyden puistossa. Myyntipaikat maksuttomia, ei erillistä ilmoittautumista. Järj. Naantalin Kulttuuritaloyhdistys ry. Lisät. Henri Nevari, p. 040 545 4467. 26.–27.7.2016 Unikeonpäivät Naantalin vierasvenesatamassa ja vanhassa kaupungissa, www.visitnaantalifinland.com. Lisät. Naantalin Matkailu Oy, p. 02 435 9800.

2.7. ja 27.7. 11.00–16.00 Lasten oma kirpputori Itsenäisyyden puistossa. Myyntipaikat maksuttomia, ei erillistä ilmoittautumista. Järj. Naantalin Kulttuuritaloyhdistys ry. Lisät. Henri Nevari, p. 040 545 4467. 6.7. Yhteislauluina näyttämö- ja elokuvamusiikkia Aahollissa, Kirjalan kirkkotie 2. Järj. Rymättylä-seuran perinnetoimikunta. Lisät. p. 044 0436 776. Ks. ilmoitus s. 16. 7.7.–18.8. 19.00–19.55 Zumbaa torstaisin Kirkkopuistossa. Vapaa pääsy. Järj. Naantalin Kulttuuritaloyhdistys ry. Lisät. Henri Nevari, p. 040 545 4467. 9.7. 13.00–15.00 Wanhan ajan Piknik Kirkkopuistossa. Järj. VallisGratiae yhdistys ry. Lisät. Henri Nevari, p. 040 545 4467. 9.–10.7. Velkua Päivät Sinervon talolla, Sauniementie 5. Järj. Pro Sinervo ry. Lisät. Tuulikki Ovaska, p. 040 964 5202. 16.7. Merirosvot rannassa -tapahtuma Röölässä. Järj. Röölän Kylätoimikunta. Lisät. Tuulamaria Kangaslampi, p. 041 484 4032. Ks. ilmoitus s. 16. 23.8. Naantali-päivä ks. ilmoitus s. 21. 27.–31.7. Hengelliset Olojuhlat Taimon koulun kentällä, Soinistentie 2. Järj. Naantalin Helluntaiseurakunta. Lisät. Kari Kieksi, 040 551 5580. 27.8. Muinaistulien yö Sinervon talolla. Järj. Pro Sinervo ry. Lisät. Tuulikki Ovaska, p. 040 358 4667.

MUSIIKKIA 18.5. 19.00 Nuorten solistien konsertti Kristoffer-salissa, Opintie 2. Järj. Naantalin musiikkiopisto. Lisät. Paula Neuvonen, p. 044 733 4651. 21.5. 16.00 Naantalin kamarikuoron kevätkonsertti Kristoffer-salissa, Opintie 2. Ks. ilmoitus s. 17. 28.–29.5. Naantali Jazz-Weekend rannan ravintoloissa. Katso ohjelma osoitteesta naantaliin.fi. Järj. Naantalin Kulttuuritaloyhdistys ry. Lisät. Reima Ilmanen, p. 050 5566 302. 1.6. 18.00 Naantalin musiikkiopiston lukuvuoden 2015–2016 päätöskonsertti Kristoffer-salissa, Opintie 2. Lisät. Paula Neuvonen, p. 044 733 4651. 9.-13.6. Naantalin Lasten Musiikkijuhlat ks. juttu s. 16, www.naantalinmusiikkijuhlat.fi 1.7.–31.7. 13.00 Kirkkopuisto soi -konsertit musiikkipaviljongilla. Säävaraus. Vapaa pääsy. Järj. Naantalin Kulttuuritaloyhdistys ry,

NÄYTTELYITÄ 2.4.–29.5. 12–16 Tarjan taidetupa Mannilassa, Kukolaistentie 180. Taidenäyttely joka kuukauden ensimmäisenä viikonloppuna lauantaina ja sunnuntaina. Lisät. Tarja Toiviainen-Mäkelä, p. 040 556 8461 2.5.–5.6. Toukokuun näyttely Aahollissa, Kirjalan kirkkotie 2. Esillä Tapani Enebergin maalauksia. Järj. Rymättylä-Seuran perinnetoimikunta. Lisät. Harri Räikkä, p. 044 0436776. Ks. ilmoitus s. 16. 15.5.–31.8. Sydäntalvelta suvikuulle Matka läpi kuukausien -näyttely Naantalin museossa, Mannerheiminkatu 21. Avoinna museon aukioloaikoina ti-su klo 11–18. Lisät. Naantalin museo, p. 02 435 2727. Ks. juttu s. 13.

Naantalin Musiikkiyhdistys ry ja Naantalin kulttuuripalvelut. Lisät. Leena Salo, p. 040 052 8357. 20.8. Rööläjazz. Järj. Röölän Kylätoimikunta. Lisät. Tuulamaria Kangaslampi, p. 041 484 4032. Ks. ilmoitus s. 16. NAANTALIN KIRKOSSA, NUNNAKATU 2 12.5. 19.00 Kaksi bassoa - sukupolvet kohtaavat -konsertti. Esiintyjinä Jaakko Ryhänen ja Timo Riihonen, säestäjänä Marko Hilpo. Liput 20 €, lippu.fi. Järj. Klassinen Tuotanto. Lisät. Timo Riihonen, p. 050 371 4099. 22.5. 16.00 Urkukonsertti Naantalin kirkossa. Konserttiin on vapaa pääsy, ohjelma 10 €. Järj. Naantalin seurakunta. Lisät. Kari Vuola, p. 040 130 8316. 7.–18.6. Naantalin Musiikkijuhlat. www. naantalinmusiikkijuhlat.fi 20.8. 19.00–20.00 Sukin ja Sävelin Naantalissa -hyväntekeväisyyskonsertti. Liput 10 €. Järj. Vallis Gratiae -yhdistys ry. Lisät. Henri Nevari, p. 040 545 4467.

1.–31.8. Olkkarista isompiin saleihin -näyttelyssä Raision palvelukoti Vireen Maanantaimaalareiden töitä. Lisät. Minna Tuominen, p. 044 797 8953 1.–31.7. ”Tähtiä ja intiaaneja” -näyttelyssä Kirsi Pietikäisen öljyvärimaalauksia. Lisät. Merja Lintula, p. 02 434 5557. NAANTALIN TAIDEHUONEELLA, MANNERHEIMINKATU 5 9.-15.5. Kuvistöitä-näyttely ks. etusivun juttu. 17.5.–5.6. Hannele Romppanen/TAIKE: Robotoi 7.–26.6. Johanna Pihlajamaa: Taidegrafiikkaa

26.–28.8. Naantali Costa Food Festival Kaivotorin ympäristössä ja vanhassa kaupungissa. Järj. Naantalin kaupunki ja Naantalin Matkailu. Lisät. Tarja Rautiainen, p. 040 747 8847.

NAANTALIN PÄÄKIRJASTOSSA, TULLIKATU 11

28.6.–17.7. Olavi Heino: Öljyvärimaalauksia

27.8. 21.00–22.30 Muinaistulien yön risteily. Lähtö m/s Aavattarella vanhasta kaupungista. Matkan hinta 49 €/hlö, sis. kuohuviinin ja musiikillista ohjelmaa. Järj. Naantalin Matkailu Oy, p. 02 435 9800.

2.5.–31.5. Turun sarjakuvakerhon näyttely. Lisät. Merja Lintula, p. 02 434 5557 1.–30.6. Raunistulan nukkekotikerhon näyttely. Lisät. Merja Lintula, p. 02 434 5557

19.7.–8.8. Ivana Helsinki: Valokuvia, videoita ja tekstiilejä

2.–4.9. Veneet esillä – käytettyjen veneiden näyttely Naantalin vierasvenesatamassa. Järj. Naantalin Venemessut, p. 0400 385 443.

6.–12.6. Oikeus oppia -valokuvanäyttely esittelee oppilaita eri puolilla maailmaa ja kertoo kehitysmaiden lasten koulutuksesta. Lisät. Mika Suojanen, p. 040 581 7959

28.–30.10. Lux Gratiae ks. ilmoitus. s. 21, www.naantali.fi/luxgratiae.

TEATTERIA 4.-7.5. Prinssi ja kerjäläispoika Kristoffersalissa, Opintie 2. Näytökset 4.5. klo 19, 6.5. klo 19 sekä 7.5. klo 16. Liput: 17 €/15 €. Lisät. p. 044 717 7070. Lue lisää s. 18, 20. 26.5–19.8. Linnanjuhlat Emma Teatterissa. Lue lisää s. 19–20. 9.–22.6. Tulitikkuja lainaamassa. Kollolantie 2. Lue lisää s. 18, 20. 1.–17.7. Vähän vielä Vitikainen. Vanha Ahteentaantie 4. Lue lisää s. 19–20. 1.-10.7. Meriteatterifestivaali Röölä, Rymättylä www.meriteatteri.fi Lue lisää s. 19.

9.–28.8. Jouni Bouchtin retrospektiivinen näyttely. Ks. ilmoitus s. 17. Galleria on kesäkaudella avoinna ti-su klo 11–18. Juhannusaattona suljettu. Puh. näyttelykaudella 02 432 9865. Järj. Naantalin kaupunki.

LIIKUNTAA & URHEILUA 4.4.–26.5. 9-10 Kaverikävelyt sauvoilla tai ilman maanantaisin ja torstaisin. Kokoontuminen Kuparivuoren urheilukentän pukuhuoneiden edessä. Lisät. Naantalin Liikuntapalvelut, p. 040 0638398. Ks. ilmoitus s. 21. 10.5. Unelmien liikuntapäivä Kaikki mukaan liikkumaan! Lue lisää s. 21. 10.5. 9.00–15.00 Virikekoulutus ikäihmisten vertaisliikuttajille Maijamäen liikuntahallissa. Koulutus on maksuton. Järj. Rajattomasti liikuntaa -hanke sekä Naantalin liikuntapalvelut. Lisät. Naantalin Liikuntapalvelut, p. 040 0638398.

sis. välineet, lounaan ja vakuutuksen leirin ajaksi. Järj. Aurinko Golf ry. Lisät. ja ilmoittautumiset: matti.salmi@aurinkogolf.fi tai info@aurinkogolf.fi. 9.6. 18.00 Nice Run Naantali. Kokoontuminen Kalevanniemenpuistossa, Matkailijatie. Järj. VG-62 ry. Lisät. Marja Kytönen, p. 040 723 8123. 13.–17.6. 9.00–15.30 Mehukatti-golfleiri. Järj. Aurinko Golf ry. Lisät. ja ilmoittautumiset matti.salmi@aurinkogolf.fi tai info@ aurinkogolf.fi.

6.6. 13.30 Kepein askelin kesään -liikuntatapahtuma Kirkkopuistossa. Järj. Naantalin vanhusneuvosto. Ks. ilmoitus s. 12.

28.8. 13.00 Ikäihmisten olympialaiset Kuparivuoren urheilukentällä. Järj. Naantalin vanhusneuvosto ja liikuntapalvelut. Lue lisää s. 12.

6.-10.6. 9.00–15.30 Mehukatti-golfleiri 6–13-vuotiaille. Leirin hinta on 180€/viikko,

Paljon muutakin kesäliikuntaa lapsille, nuorille ja perheille! Lue lisää s. 22–23.

Nasta 2 2016  

Naantalin kaupungin tiedotuslehti