Page 1

NAANTALIN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI

1/2017

NASTA

Kuntavaalit 9.4. s. 3

Rakenna ja sisusta

Naantalin Musiikkijuhlien lipputarjoukset naantalilaisille s. 11

-messut Turussa 10.-12.2. Tapaa asiantuntijoitamme osastolla B23

Kesätöitä kaupungilta? Hakuaika on nyt! s. 12

naantali.fi/vapaattontit

Kuva: Elzbieta Wanczyk

Ikäihmisten palvelut paranevat

Uudet palveluasunnot, ryhmäkodit ja kotiin tuotavat palvelut lisääntyvät

K

uluva vuosi tuo tullessaan paljon hyvää ikäihmisten palveluihin Naantalissa. Aurinkosäätiön laajennusosassa toimintansa aloittavat uudet muistihäiriöisten ryhmäkodit, ensimmäinen 19-paikkainen koti kevättalvella ja toinen myöhemmin syksyllä. Samaan rakennukseen saadaan lisäksi 35 uutta palveluasuntoa. Esitykset ryhmäkotien asukasvalinnoista tekee ns. SAS-työryhmä (seuraa-arvioi-sijoita). Hakuaika palveluasuntoihin päättyi vuoden lopussa ja hakemuksia tuli runsaasti. Asukasvalinnat palveluasuntoihin harkitaan yhdessä kaupungin ja Aurinkosäätiön edustajien kanssa. Ikäihmisten terveyttä ja hyvinvointia edistetään Naantalissa monin keinoin, joista mainittakoon ikäneuvola- ja muistihoitajapalvelut, matalan kynnyksen

kohtaamispaikka, hyvinvointia edistävät kotikäynnit, kuntoutusjaksot ja kuntouttava päivätoiminta, sekä aktiivisen arjen keinot ryhmäkodeissa. Myös kolmas sektori tarjoaa erittäin monipuolista ohjelmaa ja aktiviteettejä ikäihmisten hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Panostusta muistisairauksien ennaltaehkäisyyn Kuntoutustoimintaa sekä muistihäiriöisten asiakkaiden hoitopolkua mallinnetaan ja kehitetään tänä vuonna laaja-alaisella yhteistyöllä. Kehittämistoimiin on syytä ryhtyä, sillä esimerkiksi yli 75-vuotiaiden muistiasiakkaiden määrä lisääntyy Naantalissakin vuoteen 2025 mennessä n. 165 henkilöllä (sis. myös lievästi muistisairaat). Muistisairauksia voidaan ennaltaehkäistä:

Teksti: Taina Lahtiola

Alzheimerin taudin riskitekijöihin puuttumalla sairauden puhkeaminen voi siirtyä jopa viidellä vuodella. Varhainen taudinmääritys ja hoidon aloitus on keskeistä, sillä lääkityksen myöhästyminen muutamalla kuukaudella voi aiheuttaa sen, että potilas ei enää missään vaiheessa saavuta sitä toimintakyvyn tasoa, johon hän olisi päässyt varhaisella lääkkeen aloituksella. Kotiinkuntoutustoiminta käynnistyy kotihoidon pilottina syksyllä, samoin kotisairaala, jota mallinnetaan parhaillaan seudullisessa kotisairaalaverkostossa. Kotisairaalatoimintaa esittelemme Nastassa myöhemmin tänä vuonna. Myös kansainvälisyys näkyy ikäihmisten hoitotyössä, tästä esimerkkinä Birgittakodin ja Rasekon Ammattiopiston yhteistyöprojekti, josta lisää sivulla 8. ●


Kaupunginjohtajan kynästä

Varsinais-Suomi myötätuulessa

ONKO NAANTALILLA ROHKEUTTA MENESTYÄ?

T

urun seudun ja Varsinais-Suomen kehitysnäkymät näyttävät tällä hetkellä hyviltä. Meyerin Turun telakan tilauskirjat ovat täynnä suurten risteilyalusten tilauksia vuoteen 2024 saakka. Telakka ja lukuisat alihankintayritykset tarvitsevat lähitulevaisuudessa useita tuhansia uusia työntekijöitä. Telakan alueella työskentelee tällä hetkellä noin 3 000 henkeä. Määrän arvioidaan olevan vuonna 2019 noin 7 500 työntekijää. Kasvu jatkuu 2020-luvulla. Uudenkaupungin autotehdas laajentaa tuotantoaan ja palkkaa tämän vuoden loppuun mennessä yli tuhat autonrakentajaa ja toimihenkilöä tuotannon laajentamista varten. Myös Turun lääketeollisuudella menee hyvin. Hyvä kehitys on laajentunut muillekin toimialoille. Asuntorakentaminen on lähtenyt vahvaan kasvuun erityisesti Turussa. Viime vuonna maakuntamme pääkaupungissa myönnettiin ennätysmäisen paljon rakennuslupia uusien asuntojen rakentamista varten. Valtiovalta on ottanut vakavasti meri- ja autoteollisuuden erittäin vahvan kasvun. VarsinaisSuomeen suunnitellaan positiivisen rakennemuutoksen aluetta. Tarkoitus on purkaa kasvun esteitä ja turvata riittävästi osaavaa työvoimaa kasvaville yrityksille.

Naantalinkin näkymät ovat hyvät Myös Naantalin kehitysnäkymät näyttävät monessa suhteessa hyviltä. Työttömyyden määrä on alentunut syksystä 2015 alkaen. Yritystonttien kysyntä on kasvanut muutamiin viime vuosiin verrattuna. Rakennuslupahakemukset asuntotuotantoa varten kääntyivät viime vuonna selkeään kasvuun. Monet merkit viittaavat siihen, että pitkän lamavaiheen jälkeen olemme Naantalissakin pääsemässä myönteisen työllisyyskehityksen, lisääntyvien yritysinvestointien ja kasvavan asuntotuotannon uralle.

Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell kertoi, että Turku joutuu vakavasti miettimään osayleiskaavan valmistelutyön keskeyttämistä. Turun kasvunäkymät ovat niin vahvoja, että ne antavat aiheen pohtia, ovatko alkuperäiset kasvutavoitteet riittävän kunnianhimoisia. Aluetieteiden emeritusprofessori Hannu Katajamäki korosti puheenvuorossaan sitä, että Turun ohella myös muilla seudun kunnilla on mahdollisuus kehittää valo- ja vetovoimaisia asuinympäristöjä. Olen vakuuttunut siitä, että asukas- ja työpaikkamäärältään kasvavalla Turun seudulla myös Naantalilla on realistiset mahdollisuudet tavoitella suurempia valmistuvien asuntojen, uusien työpaikkojen ja väestönkasvun määriä kuin mitä olemme viime vuosina tottuneet pitämään mahdollisena.

Uudet päättäjät linjaavat tavoitteet

kasvuun Naantalin pitäisi varautua. Työn kuluessa alennettiin maltillisesti kasvutavoitteita ja rakentamisen määrää. Tulevia kehitysmahdollisuuksia ajatellen on mielestäni hyvä, että kaavassa varaudutaan merkittävään asukasluvun kasvuun ja osoitetaan sitä varten uusia asuntoalueita. Keskeisenä tavoitteena on turvata myös teollisuus- ja työpaikka-alueiden ja kaupan tonttien riittävyys. Kuntavaalit ovat muutaman kuukauden päästä. Uudet päättäjät linjaavat kaupungin strategiset tavoitteet tilanteessa, jossa Turun seudun kasvu- ja kehitysmahdollisuudet ovat selvästi parempia kuin monilla muilla suurilla kaupunkiseuduilla. Jouni Mutanen kaupunginjohtaja

Naantalin kaupunki on jo useiden vuosien ajan tehnyt määrätietoisesti työtä, jolla on rakennettu perustaa vahvalle kasvulle ja kehitykselle. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2015 alussa Naantalin keskusta-alueelle uuden asemakaavan, joka tuo runsaasti lisärakennusoikeutta keskustaan. Pääosa uudesta rakentamisesta on varattu asumiseen. Alueelle tulee myös uutta liiketilaa. Kaavassa osoitetaan lisäksi uudelle linja-autoasemalle paikka. Asemakaava tuli lainvoimaiseksi viime syksynä. Kaupunki hakee parhaillaan rakentajia alueelle tontinluovutuskilpailulla. Ensimmäisessä vaiheessa on tarkoitus luovuttaa kaksi tonttia, joille voidaan rakentaa neljä asuinrakennusta. Myös lähes kolmen vuoden ajan valmistellulla Manner-Naantalin oikeusvaikutteisella osayleiskaavalla on suuri merkitys kaupunkimme elinvoiman ja kilpailukyvyn kannalta. Valmistelu on edennyt loppusuoralle ja valtuusto päättää helmikuun alussa osayleiskaavan hyväksymisestä. Valmistelutyön aikana on keskusteltu paljon siitä, miten suureen

Rohkeampia kasvutavoitteita? Turun seudun ja Varsinais-Suomen kehitysnäkymät vaikuttavat kuitenkin tällä hetkellä niin hyviltä, että on perusteltua kysyä, ovatko Naantalin kasvutavoitteet riittävän kunnianhimoisia. Sain kimmokkeen tämän kysymyksen pohtimiseen kuunnellessani muutama viikko sitten Rakennusteollisuus RT ry:n seminaarin puheenvuoroja.

NASTAN ILMOITUSAINEISTO: Lähetäthän ilmoitusaineiston viimeistään 31.3. osoitteeseen:

nasta@naantali.fi

Ilmoita jakeluhäiriöstä sähköpostilla asiakaspalvelu@posti.fi tai p. 0200 71000 (pvm/mpm)

Sisällysluettelo Pääkirjoitus..................................................2

Suomi 100 Naantalissa.................15

Kuntavaalit...................................................3

Harrastuksia ja liikuntaa ...............16

Terveyskeskus tiedottaa..........................4

Tapahtumakalenteri .......................20

Ympäristö ja liikenne.................................5 Vapaaehtoistyö ..........................................7 Seniorit ja omaiset ....................................8 Musiikkia kaikenikäisille...........................9 Nuoret ja kesätyöt .................................. 12 Naantalin opistosta................................ 14

1/2017

NASTA on Naantalin kaupungin tiedotuslehti, joka ilmestyy vuonna 2017 neljä kertaa. Seuraava Nasta-lehti jaetaan viikolla 18. Aineistopäivä on 31.3.2017. Ilmoitusaineistot lähetetään: nasta@naantali.fi JULKAISIJA/TOIMITUS: Naantalin kaupunki, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali Sähköposti: palaute@naantali.fi PÄÄTOIMITTAJA: Viestintä- ja kehittämispäällikkö Tiina Rinne-Kylänpää, p. 02 4345 270, tiina.rinne-kylanpaa@naantali.fi TOIMITUSSIHTEERI: Kulttuuri- ja tiedotussihteeri Anu Anttila, p. 02 4345 339, anu.anttila@naantali.fi ULKOASU/TAITTO: Jabadabaduu Turku PAINO: Finepress Oy PAINOSMÄÄRÄ: 11 300 kpl

ISSN 1797-5794 (painettu) ISSN 2342-1479 (verkkojulkaisu)


Kuntavaalit 9.4.2017 V

uoden 2017 kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 29.3.–4.4.2017 (keskiviikosta tiistaihin) ja ulkomailla 29.3.–1.4.2017 (keskiviikosta lauantaihin). Suomalaisessa laivassa ulkomaan ennakkoäänestys voidaan aloittaa jo keskiviikkona 22.3.2017. Vuoden 2017 kuntavaalit ovat ensimmäiset uuden kuntalain (410/2015) 15 §:n mukaiset vaalit. Vaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa 1.6.2017 ja kestää vuoden 2021 toukokuun loppuun.

Äänioikeus ja äänestäminen Kuntavaaleissa äänioikeutettu on jokainen viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttävä henkilö, joka on

a) Suomen tai muun EU:n jäsenvaltion taikka Islannin tai Norjan kansalainen ja jonka kotikunta kyseinen kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää; tai b) muun valtion kansalainen, jonka kotikunta kyseinen kunta on 51. päivänä ennen vaalipäivää ja jolla on ollut yhtäjaksoisesti kotikunta Suomessa kahden vuoden ajan laskettuna 51. päivästä ennen vaalipäivää; tai

Ennakkoäänestyspaikat ja niiden osoitteet: Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali 29.3.–31.3.2017 1.–2.4.2017 3.–4.4.2017

klo 9.00–18.00 klo 10.00–16.00 klo 9.00–20.00

K-Supermarket Ukko-Pekka, Venekuja 5, 21100 Naantali 29.3.–31.3.2017 1.4.2017 3.–4.4.2017

klo 12.00–19.00 klo 10.00–16.00 klo 12.00–19.00

Merimaskun palvelupiste, Iskolantie 9, 21160 Merimasku 29.3.2017 30.3.2017 31.3.2017 3.-4.4.2017

klo 9.00–15.00 klo 13.00–19.00 klo 9.00–15.00 klo 13.00–19.00

Rymättylän palvelupiste, Metsätie 1, 21140 Rymättylä 29.3.2017 30.3.2017 31.3.2017 3.–4.4.2017

klo 9.00–15.00 klo 13.00–19.00 klo 9.00–15.00 klo 13.00–19.00

Velkuan palvelupiste, Kummeli, Sauniementie 3, 21195 Velkua 29.–31.3.2017 3.–4.4.2017

klo 9.00–15.00 klo 9.00–15.00

c) EU:n tai Suomessa toimivan kansainvälisen järjestön palveluksessa ja jolla on asuinpaikka kyseissä kunnassa 51. päivänä ennen vaalipäivää edellyttäen, että hänen tietonsa on talletettu hänen pyynnöstään väestötietojärjestelmään ja että hän on kirjallisesti ilmoittanut maistraatille viimeistään 52. päivänä ennen vaalipäivää haluavansa käyttää äänioikeuttaan kuntavaaleissa.

Ennakkoäänestys Kuntavaalien ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa keskiviikosta tiistaihin 29.3.–4.4.2017. Naantalissa kaikki ennakkoäänestyspaikat ovat kaupungin ylläpitämiä. Ennakkoäänestyspaikkoina toimivat kaupungintalo ja K-Supermarket UkkoPekka sekä Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan palvelupisteet.

Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi äänestäessäsi.

Vaalipäivän 9.4.2017 äänestys Vaalipäivän äänestyspaikat Naantalissa:

Äänestysalue

Äänestyspaikka ja osoite

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2, Naantali Ruonan päiväkoti, Kurkelankatu 2, Naantali Karvetin koulu, Teräskatu 2 A, Naantali Taimon koulu, Soinistentie 2, Naantali Suopellon koulu, Rimpikuja 4, Naantali Kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2, Naantali Merimaskun koulu, Iskolantie 9, Merimasku Rymättylän kirjasto, Metsätie 1, Rymättylä Palvelukeskus Kummeli, Sauniementie 3, Velkua

Kantakaupunki Ruona-Viluluoto Karvetti-Tammisto Luikkio-Soininen Naantali pohjoinen Naantali eteläinen Merimasku Rymättylä Velkua

Kotiäänestys Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestyseikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestys toimitetaan ennakkoäänestysaikana 29.3.–4.4.2017 äänestäjälle erikseen ilmoitettuna ajankohtana. Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimella viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen kello 16.00 Naantalin kaupungin keskusvaalilautakunnalle tai toimistosihteeri Hanna Fagerlundille, puh 044 417 1237. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö. Ilmoittautumisessa käytettäviä lomakkeita saa kaupungin palvelupisteistä sekä Naantalin kaupungin kotisivuilta www. naantali.fi.

Omaishoitajan mahdollisuus äänestää kotiäänestyksen yhteydessä Kotiäänestykseen oikeutetun hoidettavan kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi myös äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Edellytyksenä on, että omaishoitajan kotikunta äänioikeusrekisterin mukaan on Naantalin kaupunki ja että hän on tehnyt kaupungin kanssa omaishoitosopimuksen. Äänestyshalukkuudesta on ilmoitettava keskusvaalilautakunnalle kotiäänestykseen ilmoittautumista koskevan ohjeistuksen mukaisesti.

Keskusvaalilautakunnan yhteystiedot Naantalin kaupungin keskusvaalilautakunta sijaitsee kaupungintalolla, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali, puhelin 02 434 5111. Lautakunnan sihteerinä toimii kaupunginlakimies Turo Järvinen puh. 044 733 4552. ●

Äänestystoimitus alkaa vaalipäivänä kello 9.00 ja jatkuu yhtäjaksoisesti kello 20.00 saakka. Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi äänestäessäsi.

NASTA 1/2017

3


Terveyskeskuksessa on otettu käyttöön

itseilmoittautumisautomaatti Automaatilla ilmoittaudut varatulle ajalle tai otat vuoronumeron potilastoimistossa asiointia varten. Automaatti nopeuttaa asiointia ja on helppokäyttöinen. Teksti ja kuva: Susanna Kekkonen

I

lmoittautuminen on terveyskeskuksessa tärkeää, jotta hoitohenkilöstö tietää asiakkaan saapuneen paikalle. Itseilmoittautumisautomaatin avulla asiakas voi hoitaa oman ilmoittautumisensa silloin, kun hänellä on jo olemassa oleva ajanvaraus lääkärille tai hoitajalle. Mikäli asiakkaalla ei ole vielä aikavarausta, on silloin asioitava perinteisesti potilastoimistossa. Potilastoimistossa asiointia varten automaatista otetaan vuoronumero.

varatusta ajasta, pyytää tarkistamaan asiakkaan yhteystiedot, vahvistaa ilmoittautumisen suoritetuksi ja tulostaa asiakkaalle tositteen. Ilmoittautuminen onnistuu myös ilman korttia, syöttämällä henkilötunnus näppäimistön avulla. Automaatin avulla ei kuitenkaan voi korjata virheellisiä yhteystietoja, vaan se on hoidettava entiseen tapaan potilastoimistossa. Potilastoimiston vuoronumeron saa automaatista ilman tunnistautumista.

Automaatti ohjaa sinua ilmoittautumisessa

Automaatti vähentää jonotusta

Automaatin käyttöä ei tarvitse aristella, sillä se on helppokäyttöinen ja opastaa käyttäjäänsä, näytöllä näkyvien kuvallisten ohjeiden kera. Automaatin avulla ilmoittautuminen on nopeaa, mikäli henkilöllä on mukanaan kela-kortti tai viivakoodillinen ajo- tai henkilökortti. Viivakoodin avulla järjestelmä hakee tiedon asiakkaalle

Ensimmäisten käyttökuukausien jälkeen asiakkaat ovat suhtautuneet automaattiin pääosin myönteisesti ja sen helppokäyttöisyys on ilahduttanut monia: Asioinnista on tullut nopeampaa ja nykyaikaista, ilman jonotusta. Vastaanoton henkilöstön kannalta automaatti on vapauttanut aikaa muihin asiakaspalvelutehtäviin. Henkilöstö opastaa tarvittaessa laitteen käytössä. ●

Neuvolasta tukea

odottavien äitien mielen hyvinvointiin

N

aantalin äitiysneuvolassa ollaan aloittamassa uutta työskentelymuotoa, joka tulee olemaan osa raskaudenaikaista neuvolaseurantaa. Odottavat äidit kutsutaan neuvolaan ryhmäkäynnille. Tapaamisten tarkoituksena on kertoa äideille raskaus- ja vauva-aikaan liittyvistä äidin psyykkisistä ilmiöistä, herätellä äitejä virittämään suhdetta kasvavaan sikiöön sekä rohkaista äitejä hakemaan mahdollisesti tarvitsemaansa apua. Taustalla on tieto siitä, että raskaus- ja vauva-aikana lähes jokainen äiti tuntee jossain määrin huolestuneisuutta, pelkoja ja ahdistuneisuutta tai alakuloa,

masentuneisuutta tai muita psyykkisiä oireita. On myös tietoa siitä, että psyykkisillä oireilla on olemassa yhteys vuorovaikutukseen äidin ja vauvan välillä, ja näillä taas merkityksensä lapsen kehityksessä. • Hanna Gustafsson, Iida Poikkeus, Maaria Hartikainen

Terveydenhoitaja Iida Poikkeus (vas.), lapsiperhepsykologi Maaria Hartikainen ja terveydenhoitaja Hanna Gustafsson ovat neuvolassa odottavia äitejä varten.

Kutsumme Sinut mukaan! Suomalaisia runoja ja lauluja

Kreeta Haapasalosta Heli Laaksoseen Kalevalanpäivänä tiistaina 28.2. klo 19. Pitäjätalo

Naantalin Kulttuuritaloyhdistyksen Torstaimaalareiden näyttely Helmi- maaliskuussa

Kirjalan kirkkotie 2 21140 Rymättylä TERVETULOA!

Nähdään messuilla! 4

NASTA 1/2017

Tiedustelut 044 0436776

R-S / Perinne

Kansallinen veteraanipäivä

Koululaiset kukittavat Kunnantalonmäen muistomerkin torstaina 27.4. kello 9.30.

Kaatuneitten muistopäivä

Kahvitilaisuus sunnuntaina 21.5. jpn jälkeen kello 11.30. Tilaisuudessa huomioidaan myös vuoden tunnollinen liputtaja.


Rakennetun kulttuuriperinnön inventointi – mitä ja miksi?

J

Teksti ja kuva: Mia Puotunen

ugend- ja funkkisarkkitehtuuri saivat syntyaikoinaan paljonkin negatiivista mainetta, mutta myöhemmin niiden arkkitehtuurinen arvo tunnustettiin. Samoin on käynyt 1940–50-lukujen rintamamiestalojen kanssa, jotka ovat tänä päivänä hyvin haluttuja koteja. Myöskään 1960–70-luvun rakennuskulttuuri ei ole kaikkien mielestä sieltä kauneimmasta päästä, mutta sekin on tulossa vaalittavan rakennusperinnön pariin.

Lähiötkin ovat rakennettua kulttuuriperintöä On tosiaan helppo olla samaa mieltä siitä, että 1800-luvun ulkoasunsa säilyttäneellä, punamullatulla hirsirunkoisella parituvalla on historiallista arvoa. Mutta että alkuperäisen ulkoasunsa säilyttäneellä talotehtaan 1960-luvun tyyppitalolla ja 1970-luvun tasakattoisella ja räystäättömällä tiilitalolla olisi kulttuurista merkitystä? Vielä enemmän epäilystä herättää kyseisen ajan lähiöiden mahdollinen suojelu. Näiden aikakausien rakennuskannan arvo osana Naantalin tulevaa rakennettua kulttuuriperintöä perustuukin niiden luomiin kokonaisuuksiin, jotka ovat syntyneet asutustoimen, maankäytön suunnittelun sekä teollisen asuntotuotannon tuloksena. Hyviä esimerkkejä näistä ovat:

• Lietsalan koulun lähiympäristön 1940–50-luvun rakennuskannan muodostama kokonaisuus • Taimon Honkakaaren ja Aurinkotien välille muodostunut 1960-luvun omakotitaloalue • Taimon Alitalontien 1970-luvun oma kotitaloalue • Nuhjalan Tattikadun ”käkikellotalot” 1980-luvulta • Karvetin 1970-luvulla rakennetun ns. käärmetalon luoma lähiökokonaisuus (kuvassa)

Suuri osa rakennuskannasta on jo inventoitu – työ jatkuu keskustassa Meneillään olevan inventointiprojektin puitteissa tavoitteena on luoda yleiskuva olemassa olevasta rakennuskannasta ja sen muodostamista kokonaisuuksista, jotka olisi huomioitava maankäytön suunnittelussa. Soinistentien ja Ruonan yhdystien länsipuolinen osa kantakaupunkiin saakka sekä Karvetti, Tammisto, Lietsala, Nuhjala, Taimo ja Suopelto on jo kartoitettu. Tänä vuonna työ jatkuu keskustan kaava-alueella. Nykyisen Naantalin alueella tehtyjen aikaisempien inventointien perusteella on Varsinais-Suomen rakennuskulttuuri -kirjasarjassa julkaistu kuusi teosta,

joissa on esitelty ennen 1940-lukua valmistunut rakennuskanta koko kaupungin alueelta Rymättylästä Lempisaareen.

Rakennussuojelu edellytti tiedonkeruuta Varhaiset inventoinnit liittyivät rakennussuojelun kehitykseen ja ne aloitettiin vanhoissa puukaupungeissa. Ensimmäisiä selvityksiä ovat Rauman ja Porin kaupunki-inventoinnit 1940-luvulta. 1960-luvulla inventoinnit laajenivat kokemaan kaikkia puukaupunkeja ja Naantalissa työ aloitettiin Museoviraston toimesta vanhankaupungin alueelta 1970-luvulla. Ajan myötä säilyneisyyden

ja historiallisen kerrostuneisuuden kuvaaminen ovat tulleet olennaisiksi osaksi selvitystä. Tämän päivän rakennusinventointi on järjestelmällistä tiedon hankintaa ja tallentamista kaikesta rakennetusta ympäristöstä. Se on nykyään myös lakisääteinen osa kaavoitustoimintaa. ●

Varsinais-Suomen rakennuskulttuuri -kirjasarja on myynnissä Naantalin museossa. Tiedustelut: puh. 02 4352 727 tai museo@naantali.fi.

Naantalin uusi karttapalvelu on avautunut! Teksti: Henna Correia-Noca

N

aantali otti käyttöön verkkosivuillaan uuden karttapalvelun. Aineistot ovat vapaassa käytössä ja karttoja voi sekä katsella että tulostaa. Karttapalvelusta löytyvät muun muassa Naantalin kantakartta- ja kaava-aineistot. Yleiskaava-aineistoista saatavilla on kaikki vektorimuotoiset yleiskaavat. Kaavaindeksi-tasojen kautta avautuvat linkit myös kaavamääräyksiin, rantakaavoihin sekä rakentamistapaohjeisiin. Lisäksi karttapalvelusta on saatavissa Suomen ympäristökeskuksen kartta-aineistot kuten Natura2000-suojelualueet ja pohjavesialueet. Karttapalvelu on toteutettu yhteistyössä CGI Suomi Oy:n kanssa. Palvelua kehitetään jatkuvasti ja uusia aineistoja lisätään tarpeen mukaan.

Karttapalvelusta tulostetut kartat eivät ole virallisia karttoja, eivätkä siksi käy virallisiin tarkoituksiin kuten lupahakemusten liitteeksi. Viralliset kartat saat edelleen tilaamalla Maankäyttöosaston asiakaspalvelusta. p. 044 733 4753 mittausosasto@naantali.fi tai sähköisellä lomakkeella www.naantali.fi » Kaavoitus ja mittaus » Asiakaspalvelu ja tilaukset » Karttatilaus ●

NASTA 1/2017

5


Aurinkotie

saa tänä vuonna kaksi kiertoliittymää Teksti: Nina Vartiainen

A

urinkotielle on tämän vuoden aikana rakentumassa kaksi uutta kiertoliittymää. Näillä kiertoliittymillä pyritään parantamaan liikenneturvallisuutta, alentamaan ajonopeuksia liittymissä ja helpottamaan liittymistä Aurinkotielle risteäviltä kaduilta.

päätepysäkit siirtyvät toistaiseksi näille pysäkeille. Tämä muutos mahdollistaa bunkkerin korttelille asemakaavan mukaisen rakentamisen. Lopullinen linja-autoasema rakentuu keskustakorttelien asemakaava-alueen rakentamisen edetessä nykyisen virastotalon paikalle.

Asukkaiden jätehuollon järjestäminen rahoitetaan jatkossa Lounais-Suomen Jätehuollon toimialueella kahden jätemaksun yhdistelmällä, perusmaksulla ja jätteenkäsittelymaksuilla. Aiemmin kustannukset katettiin pääosin jätteenkäsittelymaksuilla. Rahoitustavan muutos on tehty siten, että asukkaiden vuosittaiset jätehuoltokustannukset eivät nouse vuonna 2017.

P

Maijamäen kiertoliittymä Maijamäen kiertoliittymä sijoittuu Aurinkotielle Venevalkamantien ja Opintien liittymään nykyiselle paikalleen. Liittyvien katujen linjaukset pysyvät samana, mutta Venevalkamantien korkeusasemaa nostetaan, jotta liittyminen Aurinkotielle helpottuisi. Syksyllä 2016 rakentaminen jäi kesken urakoitsijan konkurssin takia. Urakka kilpailutettiin uudestaan ja urakoitsijaksi valikoitui Maanrakennusliike Isomäki Oy. Rakentaminen jatkuu nyt maaliskuussa ja valmiina kiertoliittymä on juhannukseen 2017 mennessä.

Kreivin kiertoliittymä Kreivin kiertoliittymä rakentuu samoin Aurinkotielle, Kreivinkadun ja Piispantien liittymään. Tämä kiertoliittymä on osa uudistuvaa keskustaa. Kiertoliittymän rakennussuunnittelu on valmistumassa ja urakoitsija kiertoliittymää rakentamaan valitaan tämän kevään aikana. Itse rakennustyöt käynnistyvät elokuussa ja valmistuvat loppuvuoden 2017 aikana. Samassa yhteydessä Aurinkotielle Tuulensuunkadun ja Kreivin kiertoliittymän väliselle osuudelle rakennetaan linja-autopysäkit. Bunkkerin alueelta

Jätemaksujen muutokset 2017

Lisätietoa kiertoliittymien rakentamisesta: Rakennusinsinööri Heikki Voutilainen, puh. 0400 471 530 heikki.voutilainen@naantali.fi Lisätietoa asiasta myös kaupungin nettisivuilla: www.naantali.fi/Liikenne ●

erusmaksua vastaan asukkaat saavat tuoda vaaralliset jätteet mantereella ja saaristossa kiertäviin keräyksiin, apteekkeihin sekä LSJH:n järjestämiin 12 vastaanottopaikkaan maksutta. Perusmaksutuloilla järjestetään jäteneuvontaa kouluilla, erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa sekä tuotetaan jäteoppaita ja Huomiselleasukaslehti, joka jaetaan kahdesti vuodessa kaikkiin koteihin. Omakotiasukkaiden perusmaksussa on mukana LSJH:n kierrätyspisteiden ylläpito ja hoito. Lajitteluasemien asiakaspalvelua rahoitetaan myös perusmaksulla, jolloin maksullisten jätteiden vastaanottomaksut saadaan pidettyä edullisina. Näiden lisäksi perusmaksulla rahoitetaan kuntien yhteisen jätehuoltolautakunnan toimintaa.

nysten hinnassa. Naantalissa, joissa LSJH huolehtii jäteastioiden tyhjennyksestä, tyhjennyshinta laski keskimäärin 240 litran astiassa 10 % ja 660 litran astiassa 14 %. LSJH lähettää perusmaksulaskun jokaiseen kiinteistöön väestörekisterin 1.1.2017 omistajatietojen mukaan. Laskutus toteutetaan kunnittain tasaisesti koko vuoden aikana.

Jäteastian tyhjennys nyt halvemmalla!

Lisätietoja löydät LSJH:n nettisivuilta. Perusmaksu: www.lsjh.fi/perusmaksu Jätetaksa: www.lsjh.fi/taksa2017

Oman jäteastian tyhjennyshinta muodostuu jätteen käsittelymaksusta ja kuljetusmaksusta. Uuden taksan myötä polttokelpoisen jätteen käsittelymaksu aleni noin 17 %, joka näkyy asukkaan jätelaskussa astiatyhjen-

Kohtaa ennakkoluulosi

- lainaa elävä kirja Naantalin ensimmäinen kaikille avoin elävä kirjasto järjestetään Naantalin pääkirjastossa lauantaina 11.2. klo 11–14.

E

lävä kirjasto on yhdenvertaisuutta edistävä, toiminnallinen menetelmä, joka pyrkii edistämään erilaisten ihmisten välisen kohtaamisen ja vuoropuhelun kautta moninaisuuden, ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kunnioitusta. Lähtökohtana on, että meillä kaikilla on ennakkoluuloja. Elävässä kirjastossa erilaiset ihmiset voivat kohdata turvallisesti, ajatukset

6

NASTA 1/2017

voivat muuttua ja kirja ja lukija oppivat toisiltaan. Elävässä kirjastossa lainaajat lainaavat perinteisten kirjojen sijaan ihmisiä, eli eläviä kirjoja. Ideana on, että lainaaja tapaa ja kuulee elävän kirjan tarinan ja voi kysyä häneltä mitä haluaa. Elävän kirjaston kirjat edustavat erilaisia vähemmistöjä ja muita ryhmiä, jotka kohtaavat syrjintää, ennakkoluuloja, stereotypioita ja rasismia. Elävä kirjasto on tanskalaisten nuorisotoimijoiden kehittämä menetelmä. Ensimmäinen elävä kirjasto järjestettiin Roskilde-festivaaleilla. Suomessa ensimmäinen elävä kirjasto pidettiin Helsingissä Maailma kylässä -festivaaleilla 2006. Naantalissa ensimmäinen elävä

Teksti: Jari Kaulio

kirjasto pidettiin vuonna 2015 Suopellon koulun oppilaille. Kirjoina olivat mm. homoseksuaali, vegetaristi, maahanmuuttaja ja rauhanturvaaja. Oppilailta ja kirjoilta saadun positiivisen palautteen perusteella, päätettiin järjestää elävä kirjasto seuraavinakin vuosina. ●

Saariston aluekeräysmaksuihin muutoksia Polttokelpoisen jätteen aluekeräyksen vuosimaksut laskivat vakituisten kiinteistöjen osalta Turun seudulla keskimäärin 40 % ja vapaa-ajan kiinteistöillä 14 %. Hinnanmuutos johtuu saariston jätehuoltouudistuksen valmistumisesta, joka laski aluekeräyksen kustannuksia selvästi aiemmasta. ●


Kaipaako yhdistyksesi ajoittain vapaaehtoisia tekijöitä?

Tekisitkö vapaaehtoistyötä silloin kun sinulle sopii? Tervetuloa kuulemaan Naantalin vapaaehtoistyo.fi -palvelusta tiistaina 9.2.2017 klo 18.00 kaupungintalon valtuustosaliin, Käsityöläiskatu 2.

Lukuhetket piristävät

Birgittakodin asukkaiden päivää Teksti: Sirkku Rahikainen, Nina Sahi • Kuva: Sirkku Rahikainen

Tilaisuus on tarkoitettu sekä vapaaehtoistöitä tarjoaville järjestöille että vapaaehtoisuudesta kiinnostuneille kaupunkilaisille. Palvelusta on kertomassa vanhempi apumies Ilkka Kalmanlehto Vapaaehtoistyö. fi-palvelusta. Tilaisuudessa kuullaan mm. • miten järjestö saa tunnukset palvelun käyttöön? • miten vapaaehtoistyö luodaan palveluun? • miten vapaaehtoistyöhön ilmoittaudutaan? • mitä tehtävään vaaditaan? • mitä vapaaehtoistyöntekijän olisi hyvä tietää? Kahvitarjoilu Tilaisuuden järjestää Naantalin kaupungin kulttuuripalvelut ●

Kuva: Anu Anttila

K

irjasto on aloittanut viime syksynä Lahjoita lukuhetki -toiminnan Birgittakodin asukkaille vapaaehtoisvoimin. Osa palvelukodin asukkaista ei enää itse voi lukea, mutta nauttii kuitenkin kirjallisuudesta. Toiminnan tarkoitus on piristää ikäihmisten arkea ja tuoda hyvää mieltä lukutuokioiden muodossa. Vapaaehtoisena voi käydä lukemassa vaikka vain yhden kerran tai useammin. Ei siis tarvitse sitoutua pitkäksi aikaa

Vapaaehtoisille sopivia tehtäviä voi löytyä yhdistysten järjestämistä tapahtumista.

mihinkään. Lukuaikoja on tarjolla pääasiassa tiistaisin ja perjantaisin aamupäivällä. Lukijoiksi on ilmoittautunut mukavasti vapaaehtoisia ja toimintaan ollaan oltu tyytyväisiä. Uusia vapaaehtoisia haetaan kuitenkin koko ajan, joten jos lukuhetkien pitäminen kiinnostaa, lisätietoja saa Nina Sahilta Naantalin kirjastosta puhelimitse: 044 7115 273 tai sähköpostilla: nina.sahi@naantali.fi ●

Tutustu lähemmin tähän ja muihin tarjolla oleviin vapaaehtoistöihin osoitteessa vapaaehtoistyo.fi/naantali

Oletko aina halunnut kirjoittaa näytelmän? Onko sinulla näytelmätekstin raakile pöytälaatikossasi?

Kaupungin avustukset yhdistyksille ja yhteisöille ovat haettavana 31.3. mennessä. Lisätietoa naantali.fi

Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi Naantalin Kulttuuritaloyhdistys ry tarjoaa mahdollisuuden saada apua ja palautetta kotimaisen näytelmän kirjoittamiseen. Aihe on vapaa, aiempaa kokemusta näytelmän kirjoittamisesta ei tarvita. Voit ilmoittautua mukaan lähettämällä näytelmätekstisi tai sen idean 28.2.2017 mennessä osoitteeseen draamateksti@gmail.com ja näytelmäsi matka kohti näyttämöä voi alkaa.

www.naantaliin.fi

NASTA 1/2017

7


Vanhuspalveluiden jonotusajat vuonna 2016 Vanhuspalvelulain mukaan kunnan on julkaistava tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Kotihoidon palvelut on kyetty järjestämään viivytyksettä, joko kunnan omina palveluina, ostopalveluina tai palvelusetelillä tuotettuna. Omaishoidon tuki on myönnetty hakemuksen saapumisesta seuraavan kuukauden alusta lähtien. Hakemuksen käsittelyaika on maksimissaan kuukausi.

Ympärivuorokautinen hoito Esitykset ympärivuorokautisen hoidon paikoista tekee SAStyöryhmä (seuraa-arvioi-sijoita). SAS-työryhmä kokoontui v. 2016 yhteensä 13 kertaa. Hoito-/hoivapaikan sai vuoden aikana yhteensä 31 asiakasta. Keskimääräinen jonotusaika paikan saaneiden kesken oli 4 kk 4 pvä. ●

Kansainvälinen opettajavaihto toi ranskalaisia Birgittakotiin Teksti: Päivi Kallio, Anu Anttila

K

aksi ranskalaista hoitotyön opettajaa Ourida Smail ja Annic Delacour olivat tutustumassa suomalaiseen hoitotyöhön Birgittakodissa marraskuussa. Kansainvälinen projekti toteutui yhteistyössä Rasekon ammattiopiston kanssa siten, että vaihto-opettajat tutustuivat myös hoitoalan opetukseen Rasekossa ja osan ajasta käytännön hoitotyöhön Birgittakodissa. He saivat perehtyä laajasti koko talon toimintaan ja ottivat osaa asukkaiden arkipäivään.

Vanhusten ja hoitajien lämmin suhde teki ranskalaisiin vaikutuksen

välillä. Suurimmaksi eroksi he mainitsivat erityisesti asukkaiden ja hoitajien välisen lämpimän vuorovaikutuksen. Täällä ikäihmisiä myös tuetaan yksilöllisesti kuntouttavalla työotteella heidän itsemääräämisoikeuttaan kunnioittaen. Ranskalaiset totesivat myös, että ikäihmiset on täällä otettu hyvin huomioon myös tilojen suunnittelussa. Tilat ovat valoisia, asukkaille on tarjolla yhden hengen huoneita, on kuntosali sekä saunatilat. Sekä vaihto-opettajat että Birgittakodin väki kokivat kansainvälisen yhteistyön antoisaksi ja sen toivotaan jatkuvan tulevaisuudessakin. Kansainvälinen hanke oli EU-rahoitteinen. ●

Vaihto-opettajat löysivät eroja ranskalaisen ja naantalilaisen hoitotyön

Viialan ryhmäkoti

muuttaa maalta kaupunkiin

V

iialan ryhmäkodin kahdeksan asukasta ja kuusi hoitaja siirtyvät uusiin tiloihin 1.4.2017. Muutos tulee olemaan suuri, sillä vanhasta maalaistalomiljööstä siirrytään uuteen ympäristöön. Viialan ryhmäkoti on asukkaineen, omaisineen ja hoitajineen muodostanut tiiviin yhteisön. Erityisesti tämä on näkynyt yhteisissä tapahtumissa. Tilat ovat tässä

käyttötarkoituksessa tulleet tiensä päähän. Uusissa tiloissa Myllynkiventiellä on jokaisella asukkaalla käytössään tilava oma huone. Yhteiset tilat ovat valoisia ja niistä on käynti joko sisäpihalle tai toisen kerroksen yksiköstä lasitetulle isolle parvekkeelle. ●

Läheisten terveiset

”Viialassa äiti on hyvissä käsissä” Viialan ryhmäkoti on ollut 90-vuotiaan muistisairaan äitimme koti viimeiset kolme vuotta. Äidin muuttaessa Viialaan, huoli pärjäämisestä helpottui ja muuttui ajan myötä tunteeksi, että äiti on turvassa ja hyvissä käsissä. Viiala on ollut äidillemme, maalaistalon tytölle, ihanteellinen paikka viettää vanhuuden päiviään. Äiti on saamansa monipuolisen ravinnon, puhtauden ja hoivan lisäksi voinut pienen huoneensa ikkunasta nähdä vehreän pihapiirin omenapuineen ja punamultaisine aittoineen. Oikein tarkkaan pihamaalle katsoessaan äiti on voinut nähdä talitintin, rusakon tai jo edesmenneen Kauno-kissan verkkaisesti kulkevan. Juhlapäivinä on lipputangossa liehunut ylväänä siniristilippu. Meidän omaisten on aina ollut mukava poiketa Viialaan. Osaavat ja ystävälliset hoitajat, kodin omainen ilmapiiri sekä asukkaiden että omaisten yksilöllinen huomioiminen ovat luoneet tunteen, että olet aina tervetullut. Keväällä puhaltavat kuitenkin uudet tuulet, kun Viialan väki muuttaa Myllykiventielle uusiin ajanmukaisiin tiloihin. Haikein, mutta luottavaisin mielin odotamme tulevaa ja toivomme, että Viialan lämmin ilmapiiri siirtyy asukkaiden ja hoitajien mukana uuteen kotiin. Viialan ajasta kiittäen, Kertun tyttäret Sari ja Sanna

8

NASTA 1/2017

Kotiinkuntoutus tukee kotona pärjäämistä Teksti: Hannele Saarinen, Anu Anttila

Syksyllä käynnistyy kotihoidon järjestämä kotiinkuntoutustoiminta sairaalasta kotiutuvien ikäihmisten toimintakyvyn palauttamiseksi.

N

iin sanotun kotiinkuntoutuksen tarkoitus on tukea sairaalasta kotiutuvia asiakkaita ja ikäihmisiä, joiden toimintakyky on kotihoidossa heikkenemässä. Kuntoutustoiminnalle on tarvetta, sillä kotona pitäisi pärjätä pidempään. Toiminnassa on kyse paitsi terveyden edistämisestä myös ympärivuorokautisen hoidon tarpeen ennaltaehkäisystä.

Toiminta alkaa määräaikaisena kokeiluna Kotiinkuntoutus alkaa kokeiluna määräaikaisesti, mutta toiveena on vakiinnuttaa toiminta jatkuvaksi palveluksi. Toimintaa varten kotihoitoon palkataan kaksi uutta määräaikaista työntekijää, fysioterapeutti ja sairaan-

hoitaja, jotka huolehtivat turvallisesta kotiutuksesta ja ikäihmisen toimintakyvyn ylläpitämisestä. Palvelun saaminen edellyttää asiakkaalta motivaatiota kuntoutumiseen. Hoitojakso on määräaikainen ja sen pituudesta sovitaan tavoitteellisesti asiakkaan kanssa. Kuntoutumisen tuloksia mitataan fyysisen toimintakyvyn mittareilla ja sillä, onko kuntoutukselle asetetut tavoitteet saavutettu. Tavoitteena voi olla esim. itsenäinen wc-käynti, ruuanlaitto tai kodin ulkopuolella asiointi. Kotihoidossa toivomme että uusi palvelumuoto kiinnostaisi ikäihmisiä ja heidän omaisiaan. Vastaavanlaisesta toiminnasta on saatu hyviä kokemuksia lähikunnissa. ●


Suomi 100 vuotta ja Naantalin musiikkiopisto 45 vuotta Naantalin musiikkiopiston nuorten kulttuurintekijöiden konsertteja ja tapahtumia keväällä LA 11.2. klo 12.00 – 15.00 Allegro e Vivace ! Lasten ja nuorten musiikkikulttuuri esittäytyy • KONSERTTI 1 klo 12.00 – 12.45 Nuorimpien musataitureiden juhlaa, Raision Martinsali • KONSERTTI 2 klo 14.00 – 15.00 Nuorten taitajien konsertti, Raision Martinsali SU 5.3. KAMARIMUSIIKKIKONSERTTI Naantalin srk-sali klo 18.00 Maija Kontunen, viulu ja Eeva Mattila, piano, yhteistyössä Naantalin seurakunta ja Naantalin musiikkiopisto. MA 27.3. SELLISTIEN LUOKKAKONSERTTI

Muskarin vauvaryhmässä alkaa musiikinharrastus Teksti: Tanja Haapakoski

Tiesitkö, että Naantalin musiikkiopiston musiikkileikkikouluun voi tulla jo 3kk ikäisen vauvan kanssa? Uusi ryhmä aloittaa toimintansa vuoden alussa kokoontuen maanantaisin klo 15.30 Karvetin monitoimitalolla.

M

usiikin vaikutuksesta vauvaan on tehty monia tutkimuksia. Jo syntymätön vauva aistii ympärillään olevia ääniä, kuten puhetta, laulua, askelten rytmisyyttä. Syntyessään vauvalla on jo valmiina aistikokemus rytmistä, äänten korkeuksista ja harmonioista ja niiden vaikutuksesta äidin kehoon ja olotilaan. Äänet voivat yhtä hyvin rauhoittaa kuin aktivoida vauvaa. Vauvamuskarissa ensisijainen tavoite on vahvistaa äidin ja vauvan välistä suhdetta. Mukana voi toki yhtä hyvin olla myös toinen vanhempi. Vauvalle oman vanhemman ääni on kaikkien kaunein, huolimatta siitä, osaako vanhempi omasta mielestään laulaa. Tunneilla lauletaan, loruillaan, kuunnellaan, soitetaan, tanssitaan ja välillä vain pysähdytään ihmettelemään asioita vauvantahtisesti. Vanhemman ei tarvitse omata mitään musiikillisia taitoja osallistuakseen tunnille. Vauvavuoden jälkeen harrastusta voi jatkaa aina kouluikään asti. Lapset käyvät tunnilla oman aikuisen kanssa noin kolmevuotiaaksi asti.

TI 28.3. JOUSISOITTIMIEN KONSERTTI klo 18.00* LA 1.4. Allegro e Vivace ! osa II SOITINKARUSELLI, Naantalin musiikkiopisto klo 13.00 Soitinesittelyitä musiikkiopistolla. Tilaisuudessa on mahdollisuus ilmoittautua kevään oppilasvalintaan. KE 5.4.

Puhallinsoittimien konsertti klo 18.00*

TO 6.4.

Lyömäsoittimien luokkamatineat

PE 7.4.

Naantalin musiikkiopiston koulukonsertteja

KE 12.4. Pianistien konsertti klo 18.00 * TO 13.4. Kitaristien konsertti klo 18.00 *

Opetus Naantalin musiikkiopiston musiikkileikkikoulussa on tavoitteellista ja opettajana toimii varhaisiän musiikinopettajaksi erikoistunut musiikkipedagogi. Kaikkien tuntien sisältönä on laulamista ja loruttelua, soittoa, liikkumista ja rytmiikkaa, kuuntelua, leikkimistä. Jokaiselle ikäryhmälle on asetettu musiikilliset ja lapsen kokonaiskehitystä tukevat tavoitteet, joiden toteuttamiseen vaikuttavat mm. lasten ikä ja kehitysvaihe. ● Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet tunneille löytyy www.naantali.fi/ musiikkiopisto ja sieltä "musiikkileikkikoulu".

TI 18.4.

Kanteleiden ja Aino-tyttöjen konsertti klo 18.00*

KE 19.4. Laulajien konsertti klo 18.00* TO 27.4. Kansallisen veteraanipäivän juhlatilaisuuksia KE 17.5. Nuorten solistien konsertti klo 19.00* TI 23.5. ja KE 24.5. Muskarin iloiset kevätkonsertit klo 18.00 TO 1.6.

Lukuvuoden 2016–2017 päätöskonsertti klo 18.00*

PE 9.6.

Naantalin musiikkiopiston ja musiikkijuhlien lastenkonsertteja Naantalin srk-sali klo 15.00 ja 17.00

LA 7.10. Naantalin musiikkiopisto 45 vuotta, juhlakonsertti *helmi - kesäkuun musiikkiopiston konsertteihin on vapaa pääsy. Naantalin seurakunnan salissa yhteistyössä toteutettavissa konserteissa kootaan maksullisen käsiohjelman tuoton avulla varoja yhteisvastuukeräyksen kohteiden hyväksi. Maksu on vapaaehtoinen. Keräyksen suojelijana toimii vuonna 2017 tasavallan presidentti.

NAANTALIN MUSIIKKIOPISTON OPPILASVALINNAT 24.–27.4.2017 Kevään 2017 oppilasvalintaan ilmoittaudutaan täyttämällä nettilomake sivulla www.naantali.fi/musiikkiopisto ma 13.3 alkaen. Henkilökohtainen pääsykoeaika varataan ma 20.3. alkaen musiikkiopiston toimistosta p. 044-7334 651 (ma-to klo 9.-15.00).

Muskarin syksyn 2017 ryhmiin ilmoittautuminen

Opintie 2, 21100 Naantali puh (02) 4345 307, 4345 315, 4345 436 • www.naantali.fi/musiikkiopisto

Karvetissa jatkavat oppilaat ilmoittautuvat täyttämällä ilmoittautumislomakkeen netin kautta (Musiikkileikkikoulu, jatkava). Lomake aukeaa ma 10.4. Uusien 2011-2016 syntyneiden lasten ilmoittautumislomake aukeaa ti 2.5. (Musiikkileikkikoulu, uudet oppilaat). Merimaskun ryhmien lomake aukeaa netissä ma 10.4.

NASTA 1/2017

9


Juhlavuoden konserttikiertue käynnistyy Rymättylästä 12.2.

Naantalin kamarikuoron Suomi 100 kaikuu kotimaassa ja rapakon takana Valtioneuvoston kanslia on hyväksynyt Naantalin kamarikuoron konserttisarjan Suomi 100 -hankkeeksi. Itsenäisyyden juhlavuoden ohjelmisto kuljettaa kuulijoita läpi kuoromusiikin vuodenaikojen ja vuosisatojen. Maantieteellisesti kiertue ulottuu Varsinais-Suomesta Yhdysvaltain Minnesotaan.

K

uorolaiset arvostavat korkealle hankkeen saaman valtakunnallisen statuksen. Samalla he muistavat, että aateluus velvoittaa. Suomi 100 -kiertue on Nkk:n pian 40-vuotisen historian taiteellisesti ja taloudellisesti vaativimpia haasteita. Suomalainen kuorolaulu on huomattavasi vanhempaa perua kuin maamme itsenäisyys. Historiallisen syvyyden tunnistaa kiertueen lauluvalinnoissa, joiden aikajana yltää Piae Cantiones -sävelmistä Salliseen ja Sarmantoon. Ohjelmiston pääpaino lepää kansallisen heräämisen ja itsenäisyyden ajan kuoroteoksissa. Pontimena on kuvata musiikin keinoin tapahtumia luonnossa ja suomalaisten elämässä keväästä jouluun. Itseoikeutettuja säveltäjiä

ovat Jean Sibelius ja Fredrik Pacius, unohtamatta sellaisia nimiä kuin Selim Palmgren, Nils-Eric Fougstedt tai Toivo Kärki ja Carl Michael Bellman. Oman paikkansa kiertueella ansaitsevat suomalaiset kansanlaulut. Niitä kamarikuoro esittää johtajansa Antti Haapalaisen sovituksina. Hänen käsialaansa on myös Jenni Haukion runoon sävelletty eteerinen "Kesä on lahjaksi saatu ikoni".

Rymättylän kirkolta USA:n Minneapolisiin Kolmekymmenjäsenisen sekakuoron Suomi 100 -vuodesta on tulossa vaativa ja työntäyteinen, mutta sitäkin antoisampi.

Ensi vuonna 40 vuotta täyttävä Naantalin kamarikuoro on aktiivinen ja haasteita pelkäämätön kokoonpano. Kuoroa johtaa Turun konservatorion musiikin lehtori, säveltäjä ja sovittaja Antti Haapalainen (ed. oikealla)

Konserttien sarja käynnistyy 12.2. klo 18 Rymättylän kirkosta ja huipentuu kevätkaudella kiertuematkaan Yhdysvaltain Minnesotaan. Väliin mahtuu esiintymisiä niin Kalannissa, Särkisalossa kuin Tl Koskella. Juhlakonsertti on 22.4. Naantalin seurakuntakeskuksessa. Kesäkuun viidentenä kööri nousee Helsinki-Vantaalla koneeseen kohti Minneapolisia. Minnesota ja osavaltion suurin kaupunki ovat suomalaisen siirtolaisuuden ydinaluetta, johon kymmenet tuhannet maamiehemme muuttivat 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Kamarikuoron pääkonsertit ovat 8.6. Minneapolisissa ja 9.6. Duluthissa, joka sijaitsee Minneapolisista 250 kilometriä koilliseen Yläjärven rannalla. Luvassa

on myös esiintymisiä Amerikan Ruotsiinstituutissa, Missisipin jokilaivalla ja yhteisharjoitus paikallisen Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kuoron kanssa. Naantalilaislaulajat ovat valmistautuneet perehdyttämän kollegojaan uuteen suomalaiseen kuoromusiikkiin. Ja ottamaan oppia amerikkalaisten osaamisesta. ● Juhani Heimonen Naantalin kamarikuoro I tenori

Naantalin talvikonserteissa soi

Sibelius, Brahms ja Schubert Jo perinteeksi muodostuneet Naantalin Musiikkijuhlien Talvikonsertit järjestetään 12. kerran Naantalin kirkossa 25. ja 26. helmikuuta 2017.

K

onserteissa soi tällä kertaa mm. Sibeliuksen, Brahmsin ja Schubertin musiikki. Lauantaina 25.2. ohjelmassa on mm. Sibeliuksen vaikuttava ”Voces intimae”, jonka tulkitsee maineikas jousikvartetti Meta4, jossa soittavat viulistit Minna Pensola ja Antti Tikkanen, alttoviulisti Atte Kilpeläinen sekä sellisti Tomas Djupsjöbacka. Sunnuntaina 26.2. kuullaan Brahmsin Pianokvartetto nro 1 g-molli sekä Schubertin Notturno Es-duuri. Illan taiteilijoina esiintyvät viulisti Elina Vähälä, alttoviulisti Atte Kilpeläinen, pianisti Ralf Gothóni ja Musiikkijuhlien taiteellinen johtaja sellisti Arto Noras. Talvikonsertit järjestetään jälleen yhteistyössä Naantalin kaupungin kulttuuripalvelujen kanssa. ●

Konserttien lipunmyynti Lippupisteessä ja Naantalin Matkailussa.

10

NASTA 1/2017


Naantalin ENERGIA

Kuva: Markku Immonen

Revontulet leimahtivat kuvakilpailun voittoon

Naantalin Energia järjesti vuonna 2016 asiakkailleen valokuvakilpailun ja kilpailun voittaja palkittiin viime marraskuussa. Kilpailuun osallistui lähes sata upeaa kuvaa Naantalin alueelta. Tuomaristo kiinnitti huomiota erikoisiin näkökulmiin ja tunnistettavuuteen. – Kisaan lähetettiin runsaasti valokuvia, mikä on todella hienoa. Naantali onkin hyvin kaunis ja kuvauksellinen paikka, jossa riittää kuvattavaa, Naantalin Energian toimitusjohtaja Pasi Haarala sanoo. Voittajakuvan mystisen kauniista re-

vontulista Naantalin kaupungin yllä otti Markku Immonen. Kilpailun toiselle sijalle tuli Kimmo Hernelahti kuvallaan Ukkosmyrskyn alla ja kolmanneksi tuli Jenny Nieminen Kalevanlahdelta otetulla maisemakuvallaan.

Tuomaristo valitsi kärkikolmikkoon kuvia, joissa oli osattu lähestyä aihetta uudella tavalla kuitenkin tuoden esiin myös Naantalin alueelta tunnistettavia elementtejä. Kuva-aiheina luonnonilmiöiden dramaattisuus ja toisaalta niiden synnyttämä

rauhallisen odottava tunnelma vetosivat valokuvakilpailun tuomareihin. Lue lisää kilpailun voittajan valokuvaharrastuksesta sivulta 3.

Asiakkaan etu laatuvalttina Käyttäjän kannalta paras ratkaisu on sellainen, joka yksinkertaisesti toimii, ja joka toimii yksinkertaisesti. Neljä vuotta Naantalin Energian hallituksen jäsenenä on perehdyttänyt toimialaan, joka on osa jokaisen asukkaan ja yrittäjän arkea. Meillä Suomessa katkoja aiheuttavat myrskyt pimentäisivät ja kylmentäisivät joka kodin nopeasti, joten sähkötolpat ovat kaupunkialueilla nykyään harvinainen näky. Maakaapelointi on kallis investointi, mutta sillä taataan sähkön toimitusvarmuus. Viat ja häiriöt paikannetaan aukottomasti toimivien tietojärjestelmien avulla.

Naantalin Energia kykenee korjaamaan viat ripeästi, ja paikallisesti toimiva yhtiö voi asettaa oman kotikaupunkinsa asukkaat etusijalle. Palvelun katkeamattomuus ja nopeus ovat erityisen tärkeitä yrittäjäasiakkaille, rakentajille ja teollisuudelle. Lue lisää Kristiina Sunellin ajatuksia Naantalin Energian blogista. naantalinenergia.fi

Kristiina Sunell, hallituksen jäsen, Naantalin Energia Oy puheenjohtaja, Naantalin Yrittäjät ry

Naantalin Energian asiakastiedote 1/2017 • sivu 1


Naantalin Vuokratalot Oy luottaa paikalliseen toimijaan

”Sähköyhtiön ihmisläheinen ote tekee yhteistyöstä helppoa” Naantalin Vuokratalot Oy on Naantalin kaupungin omistama itsenäisesti toimiva osakeyhtiö, joka tarjoaa seudun asukkaille vuokra-asuntoja erilaisiin tarpeisiin. Yhteistyössä Naantalin Energian kanssa korostuu kokonaisedullisten palvelujen ja asiakasläheisyyden merkitys. Yli 20 vuotta toiminut Naantalin Vuokratalot Oy on tehnyt yhteistyötä Naantalin Energian kanssa jo useiden vuosien ajan. Yhtiöllä on hallinnassaan 36 kiinteistöryhmää, joissa on yhteensä yli 900 asuntoa. Yhteys Naantalin Energiaan on luonteva jo asuntojen sijainninkin takia, sillä Naantalin Vuokratalojen asiakkaat asuvat pääosin Naantalin Energian sähkönjakeluverkossa. – Naantalin Energia on paikallisena sähköyhtiönä juuri sopivan kokoinen palvelemaan meidän asiakkaidemme tarpeita. Arvostamme erityisesti sitä, että vasteajat ovat lyhyitä ja palvelukokonaisuus on kokonaisedullinen. Silloin se on myös asiakkaillemme edullisempaa, Naantalin Vuokratalot O y:n toimitusjohtaja Jouni Ottosson arvioi.

PAIKALLISUUS ARVOSSAAN

Elena Blomqvist ja Jouni Ottosson, Naantalin Vuokratalot Oy

Ottosson painottaa paikallisuuden tärkeyttä sähköyhtiössä. – Onhan se merkittävä seikka,

että oman kaupungin asukkaita palvellaan aidosti ja ihmisläheisesti. Mielestäni on ollut hienoa, että puolin ja toisin olemme onnistuneet löytämään luontevat tavat kommunikoida ja huolehtia yhteistyön sujuvuudesta, Ottosson toteaa.

KUIN OMAA PERHETTÄ Paikallisuuden lisäksi Naantalin Energian asiakaslähtöinen toimintatapa saa Naantalin Vuokratalot Oy:n kiinteistösihteeri Elena Blomqvistilta kiitosta. – Naantalin Energialla asiakaspalvelussa vastaavat oikeat ihmiset ja omaan asiaansa saa vastauksen nopeasti. Asiakkaista pidetään huolta, ja palvelumalli on suorastaan perheenomainen. Pieni ja jouheva yhtiö pystyy ottamaan asukkaidemme asiat hoitaakseen ilman viivettä, joka usein isommissa sähköyhtiöissä on väistämätöntä, Blomqvist luettelee. Yhteistyötä tehdään Naantalin

Energian ja Naantalin Vuokratalojen välillä tiiviissä tahdissa. Muuttoja tarjolla oleviin vuokra-asuntoihin on 10–15 kuukaudessa, joten yhteydenpito on viikoittaista. – Tieto tarvittavista muutoksista saavuttaa Naantalin Energialla heti oikean ihmisen ilman välikäsiä. Esimerkiksi uuteen kotiin muuttavista on pidetty hyvää huolta niin, että heillä on heti muuttopäivästä alkaen sähköä käytettävissään. Toisaalta Naantalin Energiasta on otettu myös aktiivisesti yhteyttä, jos jollain asiakkaalla ovat sähkönkulutustiedot kasvaneet poikkeuksellisen suuriksi. Tämä jos mikä on henkilökohtaista palvelua ja huolenpitoa, Blomqvist kertoo.

Verkon uusimistyöt parantavat toimitusvarmuutta Vuosi 2017 tuo tullessaan investointeja, joilla pyritään entistä parempaan sähkön toimitusvarmuuteen kaikissa olosuhteissa. Verkostopäällikkö Jarno Ala-Kokon mukaan Naantalin Energia jatkaa verkon uusimistyötä suunnitellusti ja verkostotöitä tullaan tekemään aina vuoteen 2028 asti samalla tahdilla, mitä on nyt toteutettu vuosittain jo vuodesta 2013 alkaen. – Verkon uusimistyöt ovat tällä hetkellä pääosin 20 kV:n ilmajohtojen maakaapelointia sekä pylväsmuuntamojen korvaamista puistomuuntamoilla. Töitä tullaan tekemään tänä vuonna monilla Naantalin alueilla kuten esimer-

kiksi Viialassa, Saksilassa, Kuivalahdella, Luolalassa ja Luikkiossa, Ala-Kokko luettelee.

Saneeraustyöt ovat pääosin ilmajohtojen maakaapelointia.

Maakaapelointia voidaan tehdä yleensä huhtikuusta joulukuuhun, mutta sääolosuhteista riippuen töitä pystytään tekemään jopa ympäri vuoden johtuen leudoista talvista. – Työtä tehdään muutaman sata metriä kerrallaan ja työt toteutetaan aina niin, että niistä aiheutuisi kaupungin asukkaille mahdollisimman vähän häiriötä, Ala-Kokko kertoo.

NIO ANVAI L O K U K

E TENTI S I N I O S

IITT Y PERÄN Ilmajohtojen saneerausta maakaapeleiksi.

Asuinalueen verkon rakentaminen.

Verkoston saneeraustöitä maakaapelien asentamiseksi.

Naantalin Energian asiakastiedote 1/2017 • sivu 2

Kiinteistömuuntamon saneeraus.


teistöntamon eeraus.

Vikapäivystystä vuorokauden kaikkina tunteina Sähkönjakelun keskeytys eli sähkökatko voi olla suunniteltu tai jakeluhäiriöstä johtuva. Naantalin Energian alueella katkoja on valtakunnallisesti verrattuna ollut hyvin vähän. Varmistaakseen mahdollisimman sujuvan sähkönjakelun Naantalin Energialla on käytössään 24/7 vikapäivystys. Vikatilanteiden varalta Naantalin Energialla on päivystys vuorokauden kaikkina tunteina. Virka-ajan ulkopuolella valmiudessa on aina kaksi päivystäjää kännykän päässä, työnjohtaja ja asentaja. Tarvittaessa avuksi saadaan nopeasti useampia henkilöitä. Kun Naantalin Energian valvomoon tulee hälytys sähkökatkosta, alkaa vian selvitys välittömästi. Syy voi selvitä jopa minuuteissa. – Viimeistään puolessa tunnissa saamme julkaistua ensimmäiset tiedot katkon syystä, laajuudesta ja korjaussuunnitelmasta nettisivuilla. Päivitämme sinne tietoa myös korjaamisen etenemisestä, Naantalin Energian verkostopäällikkö Jarno Ala-Kokko kertoo.

Markku Immoselle luonto antaa iloa ja inspiraatiota.

Valokuvakilpailun voittaja Markku Immonen:

”Kuvissa jännite on tärkein” Naantalin Energian kuvakilpailun voittoisan revontuliaiheisen kuvan ottanut eläkkeellä oleva erityisopettaja Markku Immonen kertoo harrastaneensa jo pitkään valokuvausta omaksi ilokseen. – Kuvausharrastukseni sai alkunsa Kansalaisopiston luontokuvauskurssilta vuonna 1996, jonka jälkeen hankin itselleni kunnon kameran. Taitojen karttuessa olen osallistunut moniin kuvakilpailuihin kuten esimerkiksi Vuoden luontokuva -kilpailuun, Immonen kertoo. Luonto on aina ollut Immosta lähellä. Hän on aiemmin asunut saaristossa tiettömien teiden päässä ja elänyt vuodenaikojen tuoman sääolosuhteiden rytmin sanelemana. Matka kotiin kuljettiin tuolloin hydrokopterilla, jäätietä pitkin tai veneellä. – Kuvausaiheina minua kiinnostavat monet asiat. Luonto, ihmiset ja tapahtumat ovat kaikki mielenkiintoisia kohteita. Kuvan onnistumiseen vaikuttavat teknisen osaamisen lisäksi myös vaih-

IE ALONT T O S I M65

televuus, sattuma ja liike. Jännite syntyy yllätyksellisyydestä, Immonen kertoo.

PUOLIJUOKSUA KUPARIVUORELLE Kuvakilpailun voittajakuvan ottamista varten Immonen riensi Kuparivuorelle saatuaan matkapuhelimeensa hälytyksen revontulien näkymisestä Naantalin taivaalla. – Tilanne oli poikkeava, sillä revontulet Naantalissa ovat harvinaisia. Revontulikorona eli -kruunu oli taivaalla vain muutaman minuutin ajan, joten paras kuvaushetki oli vain hyvin lyhyt. Ylipäätään maisemakuvauksessa sattuma puuttuu paljon peliin. Valot ja tunnelmat eivät ole milloinkaan staattisia, joten kuvasta saattaa aina tulla jotain muuta, mitä alun perin on suunnitellut ottavansa. Se tekee tästä haastavaa ja innostavaa puuhaa, Immonen kuvailee.

vuodesta 2008 ja kokee viihtyvänsä hyvin kotikaupungissaan. Valokuvaamisen lisäksi hän ehtii muun muassa lenkkeilemään ja lukemaan. Lenkkipoluillakin Immosella on useimmiten ainakin pieni taskukokoinen kamera mukana. Kuvaamisesta kiinnostuneille hän antaa pari vinkkiä. – Kuvaa ottaessa on tärkeintä miettiä vallitsevaa tunnelmaa ja sen välittymistä katsojalle. Siinä vaaditaan hyvää tilannetajua. Toki kameran tekniikan ja toiminnan ymmärtäminen sekä kuvien käsittelyohjelmien hallinta antavat paremmat mahdollisuudet ottaa juuri se kaikkein onnistunein otos kiinnostavasta tilanteesta, Immonen luettelee.

TIETOA SÄHKÖKATKOSTA PUHELIMEN AVULLA Sähkökatkon aikana uutiset voi tarkistaa älypuhelimen kautta Naantalin Energian nettisivuilta, jossa voi karttapalvelun avulla seurata katkon laajuutta ja arvioitua kestoa. Tietoa päivitetään myös yhtiön Facebook-sivulle.

Verkostoasentaja Janne Vähä-Mäkilä purkaa vanhaa 20 kilovoltin erotinasemaa Soinistentiellä. Verkon uusiminen vähentää katkoja.

Lisäohjeita ja häiriötiedotteet: www.naantalinenergia.fi Seuraa Facebookissa: fb.com/naantalinenergia Vikapäivystys 24 h, puh. (02) 435 2500

Käy katsomassa lisää Markku Immosen valokuvia hänen blogistaan osoitteessa: markkuimmonen.blogspot.fi

TUNNELMAN VÄLITTÄMISTÄ KATSOJALLE Immonen on asunut Naantalissa

O LUIKKI

Muuntamotöitä ja kaapelien asennusta.

NEN HAIJAI

Pylväsmuuntamosta puistomuuntamoksi sekä kaapelointitöitä.

N REIDE MITTA ARKISTUS T

400 isoimman asiakkaan mittauksien tarkastustyöt.

Naantalin Energian asiakastiedote 1/2017 • sivu 3


Naantalin Energian valttikortteina edulliset hinnat ja asiakaspalvelu Naantalin Energia tarjoaa yksityisasiakkailleen määräaikaisia sähkönmyyntisopimuksia kilpailukykyiseen hintaan. Määräaikaisen sopimuksen ansiosta saa varmistettua kiinteän sähkönmyyntihinnan joko vuoden 2017 tai 2018 loppuun asti. – Olemme sähköyhtiöistä edullisimmasta päästä, mikä tekee meistä kiinnostavan vaihtoehdon myös Naantalin ulkopuolella asuville. Meidän vahvuutemme on henkilökohtainen asiakaspalvelu. Asiakkaiden ei tarvitse odottaa saadakseen meiltä vastauksia kysymyksiinsä, kertoo Naantalin Energian Pasi Haarala.

LISÄÄ VALINNANVAPAUTTA

SPOT-sähkö. Kvartaali-tuotteessa sähkön hinta pysyy samana kolmen kuukauden jakson ajan. Muutokset noudattavat pohjoismaisen sähköpörssin markkinahinnan ennusteita. SPOT-tuotteessa sähkön hinta on pohjoismaisen sähköpörssin tuntihinta lisättynä myyjän marginaalilla ja perusmaksulla. Vuorokauden jokaiselle tunnille on oma hintansa. – Tuotevalikoimamme tarjoaa valinnan vapautta ja mahdollisuutta hyötyä sähkön alhaisesta markkinahinnasta. Toisaalta ne eivät sido asiakasta kiinni tuotteeseen, koska niissä on kahden viikon irtisanomisaika toisin kuin määräaikaisessa sähkönmyyntisopimuksessa, Haarala toteaa.

Määräaikaisten sopimusten rinnalla tarjolla ovat Kvartaali-tuote ja

Määräaikaiset tarjoushintamme Naantalin kaupungin alueella on 31.12.2018 saakka: Hintoihin sisältyy alv. 24 %.

KAUSISÄHKÖ

YLEISSÄHKÖ

Perusmaksu

3,50 €

Perusmaksu

3,00 € / kk

/ kk

Energiamaksu

4,38 snt / kWh

Energiamaksu

5,10 snt / kWh Talviarkipäivä*

4,10 snt / kWh Muu aika**

Talvikausi on viiden kuukauden pituinen 1.11.–31.3. Talviarkipäivä on 1.11.–31.3. (ma–la) klo 7.00–22.00. **) Muu aika on 1.4.–31.10. ja lisäksi talvikaudella (1.11.–31.3.) klo 22.00–7.00 sekä sunnuntaipäivät.

Tilaa uutiskirjeemme kätevästi netissä! Naantalin Energia viestii asiakkailleen painetun asiakastiedotteen lisäksi myös sähköisesti. Uutiskirjeessämme nostamme esiin asiakastiedotteen tärkeimmät asiat sekä ajankohtaisia tarjouksia. Mikäli Naantalin Energian uutiskirje ei vielä kolahda sähköpostiisi, voit käydä tilaamassa sen nettisivuiltamme. Linkki tilauslomakkeeseen löytyy nettisivujen etusivulta. Kirjeen tilatakseen ei tarvitse olla Naantalin Energian asiakas.

Muistathan, että päivitämme ajankohtaiset uutiset internet- ja Facebook-sivuillemme. naantalinenergia.fi facebook.com/naantalinenergia

Kysyttävää sähköstä? Asiakaspalvelumme auttaa. Asiakaspalvelumme palvelee arkisin klo 9.00–15.00 osoitteessa Tuulensuunkatu 8, Naantali. Voit myös soittaa tai laittaa sähköpostia. Puhelin (02) 436 2900 Sähköposti: asiakaspalvelu@naantalinenergia.fi Naantalin Energian online-palveluun pääset sivuiltamme osoitteessa www.naantalinenergia.fi

Kylmä talvi kasvatti sähkön kulutusta Vuonna 2016 sähköä kului Naantalissa selvästi aiempaa vuotta enemmän. Kulutus oli 127 miljoonaa kilowattituntia, kun vuonna 2015 vastaava luku oli 121,5 miljoonaa. Kasvua oli siis yli 4,5 %. – Pääosa kasvusta johtui kylmemmistä talvikuukausista, erityisesti tammi- ja marraskuu olivat kylmiä, toimitusjohtaja Pasi Haarala kertoo.

Helmikuussa aurinko kurkistelee jo ikkunoista. Kotien energiankulutukseen voidaan vaikuttaa lämmityksen ja veden käytön tehostamisella. Helmikuun energiavinkkien avulla astut kohti kevättä säästäväisin askelin. ALENNA HUONELÄMPÖTILAA. Lämmitykseen kuluu noin puolet kotitalouden käyttämästä energiasta. Pidä oleskeluhuoneiden lämpötila 21–22 asteessa. Makuuhuoneissa lämpötila voi olla alhaisempi. Huonelämpötilan yhden asteen pudotus vähentää energiankulutusta noin viisi prosenttia. SULJE HANAT. Yli viidennes rakennuksen vuotuisesta lämmitysenergiasta kuluu käyttöveden lämmitykseen. Jo 20 minuutin suihku kuluttaa 240 litraa vettä. Saippuoinnin ja hampaiden pesun ajaksi suljettu hana säästää vettä jopa ämpärillisen verran. SAMMUTA TURHAT VALOT. Vaihda hehkulamput energiansäästölampuiksi tai LED-valoiksi. Koristevalot kannattaa varustaa ajastimella sammumaan valoisan ajaksi. Keväällä luonnonvalon määrä lisääntyy nopeasti. Sammuta valot kirkkaana päivänä.

Naantalin Energia Oy Tuulensuunkatu 8 21100 Naantali Puh. (02) 436 2900

KYLMÄLAITTEET KULUTTAVAT PALJON. Jääkaapin suositeltava säilytyslämpötila on +5 astetta ja pakastimen -18 astetta. Jääkaapin ylitäyttö ja oven tiheä avaaminen lisäävät sähkönkulutusta noin 20 prosenttia, vanhoissa laitteissa jopa 50 prosenttia.

www.naantalinenergia.fi www.fb.com/naantalinenergia

PIDÄ HUOLTA LÄMPÖPATTEREISTA. Tarkista aika ajoin pattereiden toiminta. Jos jatkuvasti vain patterin alaosa on lämmin ja yläosa kylmä, patteri pitää ilmata. Ilmaustarpeesta kertoo myös loriseva ääni patterissa.

Julkaisija: Naantalin Energia Julkaisun toimitus ja ulkoasu: Viestintätoimisto Telegraafi

Naantalin Energian asiakastiedote 1/2017 • sivu 4

Lisää vinkkejä löydät nettisivuiltamme, www.naantalinenergia.fi


Naantalin Musiikkijuhlat 6.-17.6.2017

to 8.6. klo 19.00 Naantalin kirkko

ILTA PARIISISSA Lunastan lipun hintaan 25 euroa 15 euroa Tarjous voimassa 10.2.–21.4. Nimi _____________________

naantalinmusiikkijuhlat.fi

Naantalin Musiikkijuhlat 6.-17.6.2017

to 8.6. klo 19.00 Naantalin kirkko

ILTA PARIISISSA Lunastan lipun hintaan 25 euroa 15 euroa Tarjous voimassa 10.2.–21.4. Nimi _____________________

Hyvä naantalilainen!

N

aantalin Musiikkijuhlat tarjoaa jälleen kaikille naantalilaisille kesäkuussa kuusi konserttia erikoishintaan. Ohjelmassa on upea konserttisarja kamari- ja orkesterimusiikin helmiä, mm. Mozartin, Beethovenin, Schubertin, Ravelin, Sallisen ja Pendereckin musiikkia, tuttuja suosikkeja ja uusinta uutta - musiikin voimaa ja energiaa! Naantalilaisten konserteissa esiintyvät mm. viulistit Cho-Liang Lin, Elina Vähälä ja Jaakko Kuusisto, sellistit Arto Noras, Ivan Monighetti ja Frans Helmerson, pianistit Ralf Gothóni ja Juhani Lagerspetz, huilisti Patrick Gallois, Turun filharmoninen orkesteri Okko Kamun ja Krzysztof Pendereckin johdolla sekä monet muut huippumuusikot Suomesta ja maailmalta.

ARTO NORAS 75 VUOTTA! VITA BREVIS – ARS LONGA Lunastan lipun hintaan 35 euroa 19 euroa Tarjous voimassa 10.2.–21.4. Nimi _____________________

naantalinmusiikkijuhlat.fi

Naantalin Musiikkijuhlat 6.-17.6.2017

pe 9.6. klo 19.00 Naantalin kirkko

ARTO NORAS 75 VUOTTA! VITA BREVIS – ARS LONGA Lunastan lipun hintaan 35 euroa 19 euroa Tarjous voimassa 10.2.–21.4.

Elina Vähälä

Nimi _____________________

naantalinmusiikkijuhlat.fi

Naantalin Musiikkijuhlat 6.-17.6.2017

la 10.6. klo 19.00 Naantalin kirkko

VAPAUDENPATSAAN VARJOSSA

• ILTA PARIISISSA to 8.6. klo 19.00 Naantalin kirkko • ARTO NORAS 75 VUOTTA! VITA BREVIS – ARS LONGA pe 9.6. klo 19.00 Naantalin kirkko • VAPAUDENPATSAAN VARJOSSA la 10.6. klo 19.00 Naantalin kirkko • YÖ NAANTALISSA ti 12.6. klo 22.15 Naantalin kirkko • ILTA BEETHOVENIN SEURASSA ke 14.6. klo 19.00 Naantalin kirkko • WIENILÄINEN ILTA to 15.6. klo 19.00 Naantalin kirkko

Lunastan lipun hintaan 25 euroa 15 euroa Tarjous voimassa 10.2.–21.4.

Tarkempaa tietoa ohjelmasta ja esiintyjistä saat netistä www.naantalinmusiikkijuhlat.fi tai ohjelmaesitteestämme, jonka voit noutaa Naantalin Matkailusta, Naantalin kaupungin palvelupisteistä ja kirjastoista tai tilata kotiin numerosta 434 5363.

Nimi ______________________

Naantalilaisena voit lunastaa kuhunkin nimikkokonserttiin kaksi lippua yhden hinnalla tai yhden lipun puoleen hintaan täydentämällä oheiset kupongit ja varustamalla ne nimikirjoituksellasi. Tällöin kupongin arvo on puolet pää-

Naantalin Musiikkijuhlat 6.-17.6.2017

pe 9.6. klo 19.00 Naantalin kirkko

Naantalilaisten nimikkokonsertit

Kaksi lippua yhden hinnalla Naantalin Matkailusta

naantalinmusiikkijuhlat.fi

Nimi ______________________

naantalinmusiikkijuhlat.fi

Naantalin Musiikkijuhlat 6.-17.6.2017

la 10.6. klo 19.00 Naantalin kirkko

VAPAUDENPATSAAN VARJOSSA Lunastan lipun hintaan 25 euroa 15 euroa Tarjous voimassa 10.2.–21.4.

sylipun normaalihinnasta. Naantalilaisten erikoishinnat sisältävät Lippupisteen palvelumaksun ja ne on merkitty valmiiksi kuponkeihin. Käy lunastamassa lippusi Naantalin Matkailusta, avoinna ma-pe 9-16.30, puh. 435 9800. Naantalilaisten erikoistarjous on voimassa 10.2. – 21.4.2017. ●

Naantalin Musiikkijuhlat Tiina Tunturi, toiminnanjohtaja

Naantalin Musiikkijuhlat 6.-17.6.2017

ma 12.6. klo 22.15 Naantalin kirkko

YÖ NAANTALISSA Lunastan lipun hintaan 18 euroa Tarjous voimassa 10.2.–21.4. Nimi _____________________

Olet lämpimästi tervetullut, soitamme Sinulle!

naantalinmusiikkijuhlat.fi

naantalinmusiikkijuhlat.fi

Naantalin Musiikkijuhlat 6.-17.6.2017

ma 12.6. klo 22.15 Naantalin kirkko

YÖ NAANTALISSA Lunastan lipun hintaan 18 euroa Tarjous voimassa 10.2.–21.4.

Cho-Liang Lin

Nimi _____________________

naantalinmusiikkijuhlat.fi

Naantalin Musiikkijuhlat 6.-17.6.2017

ke 14.6. klo 19.00 Naantalin kirkko

BEETHOVENIN SEURASSA Lunastan lipun hintaan 25 euroa 15 euroa Tarjous voimassa 10.2.–21.4. Nimi ______________________

naantalinmusiikkijuhlat.fi

Naantalin Musiikkijuhlat 6.-17.6.2017

ke 14.6. klo 19.00 Naantalin kirkko

BEETHOVENIN SEURASSA Lunastan lipun hintaan 25 euroa 15 euroa Tarjous voimassa 10.2.–21.4. Nimi ______________________

naantalinmusiikkijuhlat.fi

Naantalin Musiikkijuhlat 6.-17.6.2017

to 15.6. klo 19.00 Naantalin kirkko

WIENILÄINEN ILTA Lunastan lipun hintaan 25 euroa 15 euroa Tarjous voimassa 10.2.–21.4. Nimi ______________________

naantalinmusiikkijuhlat.fi

to 15.6. klo 19.00 Naantalin kirkko

WIENILÄINEN ILTA NASTA 1/2017

11

Lunastan lipun hintaan 25 euroa 15 euroa NASTA 1/2017 Tarjous voimassa 10.2.–21.4. Nimi ______________________

Naantalin Musiikkijuhlat 6.-17.6.2017 11

naantalinmusiikkijuhlat.fi


Työllistämisen kuntalisä on selvää rahaa

Kaupunki tarjoaa työllistämispalvelua yrityksille ja yhdistyksille

Y

rityksesi voi saada palkkatuen lisäksi 500 euron työllistämisen kuntalisän kuuden kuukauden ajaksi, kun palkkaat pitkään työttömänä olleen naantalilaisen. Myös kesätyöntekijän palkkaamiseen on mahdollista saada kuntalisää.

Oppisopimuksella ja työkokeilulla tekijä yritykseesi Yhteistyössä kaupungin työllistämispalveluiden kanssa voit löytää yrityksellesi sopivan henkilön oppisopimukseen tai työkokeiluun.

Esimerkki puolen vuoden työsuhteesta aiheutuvista palkkakustannuksista

Tulisitko kesätöihin kaupungille? Kesätyöhaku on käynnissä Kaupungin kesätöiden hakuaikaa 26.2. asti

• Yritys työllistää pitkäaikaistyöttömän, jolle TE-toimisto myöntää 50 % palkkatuen • Henkilön palkka on 2 000 euroa kuukaudessa, työnantajamaksut 25 % palkasta • Naantalin kaupunki myöntää työllistämisen kuntalisää 500 euroa kuukaudessa Palkkakustannukset 2 000 € + ta maksut 25 % Palkkatuki 2 500 € x 50 % Työllistämisen kuntalisä 500 €

2 500,00 -1 250,00 - 500,00 750,00

Työnantajan palkkauskustannukset puolen vuoden työsuhteesta 6kk x 750 € = 4 500 euroa

Yhdistykset ja järjestöt voivat toimia kuntouttavan työtoiminnan tarjoajina Yhdistykset ja järjestöt voivat tarjota matalan kynnyksen työyhteisön sellaiselle henkilölle, jonka työttömyys on pitkittynyt. Työtoimintaa järjestetään 1-4 päivää viikossa, 4-6 tuntia päivässä. Työtoiminnasta ei aiheudu yhdistykselle kustannuksia. ●

M

MOVES 2017 MOVES on tarkoitettu kaikille 10–20-vuotiaille tanssia harrastaville nuorten tanssiryhmille, joissa on vähintään kolme tanssijaa. Esitys voi kestää enintään kuusi minuuttia. Ennen valtakunnallista tapahtumaa järjestetään eri puolella Suomea aluetapahtumat 1.2.–10.4.2017. Aluetapahtumien raadit valitsevat edustajat valtakunnalliseen tapahtumaan. Aluetapahtumiin ei ole osallistumismaksua ja niihin voivat osallistua kaikki ryhmät ilmoittautumalla. Tapahtumat on tarkoitettu kannustamaan nuoria tanssiharrastuksessa ja niihin ovat tervetulleita myös vähemmän aikaa tans-

12

NASTA 1/2017

Lisäohjeet ja sähköinen hakulomake löytyvät verkkosivuilta www.naantali.fi/tyopaikat.

Jos jäät ilman kaupungin kesätyöpaikkaa Jos haet kesätöihin naantalilaisiin yrityksiin tai yhdistyksiin, kannattaa mainita että Naantalin kaupunki myöntää kesätyöllistämisen kuntalisää, jos he työllistävät nuoria, jotka ovat jääneet kaupungin kesätyöhaussa ilman kesätyöpaikkaa. Tukea on mahdollista saada 150 €/hlö.

Lisätietoja ja neuvontaa: Lisätietoja ja neuvontaa: Työllisyysohjaaja Auli Järvinen 044 4171 486 tai auli.jarvinen(at)naantali.fi sekä verkkosivuilla www.naantali.fi » työ, yrittäminen ja elinkeinot

MOVES-tapahtumat

oves on Nuori Kulttuuri -toiminnan valtakunnallinen tanssitapahtumakokonaisuus, joka kokoaa nuoret kolmen vuoden välein tanssin katselmuksiin. Kaikki tapahtumissa esiintyvät ryhmät saavat esityksestään ammattilaisraadin palautteen, kouluttautuvat työpajoissa, pääsevät katsomaan muiden ryhmien esityksiä sekä nauttivat muusta tanssiin liittyvästä oheisohjelmasta.

Naantalin kaupunki palkkaa ensi kesäksi 110 naantalilaista nuorta. Kesätyöntekijän on oltava 16 vuotta täyttänyt työsuhteen alkaessa. Palkka on neljän viikon jaksolta 800 euroa. Työtä tehdään 7 tuntia päivässä. Jaksoja on kaksi, kesäkuu 5.6.–2.7. ja heinäkuu 3.7.–30.7. Kesätyöpaikkoja haetaan Kuntarekry -ohjelman kautta. Hakuaika on 24.1.–26.2.2017.

sia harrastaneet nuoret. Varsinais-Suomen alueen aluetapahtuma järjestetään Salossa Kulttuuritalo Kivassa (Horninkatu 21) lauantaina 1.4.2017. Ilmoittautuminen Salossa järjestettävään aluetapahtumaan päättyy 5.3.2017. Tarkista osallistumisen säännöt ennen ilmoittautumista osoitteessa www.nuorikulttuuri.fi. Katso tarkemmat tiedot: www.nuorikulttuuri.fi Naantalin nuorisopalvelut tukee naantalilaisia osallistuvia nuoria järjestämällä ilmaisen kuljetuksen ja nuoriso-ohjaajan tueksi tapahtumaan. Mikäli haluat ilmaisen kuljetuksen Salon aluetapahtumaan ilmoittaudu Kaisa-Lena Rauharinteelle puh. 050 339 0553. ●

Työllisyysohjaaja Auli Järvinen • 044 4171 486 tai auli.jarvinen(at)naantali.fi sekä verkkosivuilla www.naantali.fi » työ, yrittäminen ja elinkeinot


TALVI & KEVÄT 2017

Naantalin nuorisopalvelut Nuorisotilat Monitoimitalo, Ripikatu 6 13–17-vuotiaille • ti-ke klo 17–21 • su klo 16–21 • Yökahvila pe klo 18–23

Merimaskun Kensu, Iskolantie 13 13–17-vuotiaille Etsivä nuorisotyö sai 800 euron rahalahjoituksen Anita Saksilta. Paljon kiitoksia! Rahalla on hankittu Forsportista pyörä, jolla pääsee kurvailemaan pitkin Naantalin katuja.

Etsivä nuorisotyö, mitä se on?

Teksti: Veera Savikkomaa

• ke klo 17–21

Rymättylän nuorisotalo, Vanha Ahteentaantie 2 3–6-luokkalaiset • ke klo 13.30–16.30

13–17-vuotiaille • pe 19–22 • la 19–22, joka toinen viikko 14.1.2017 alkaen

Etsivän nuorisotyön tarkoitus on saavuttaa ne 15–29 -vuotiaat nuoret, jotka ovat jäämässä opiskelun tai työelämän ulkopuolelle, tai muuten kaipaavat neuvontaa, apua ja ohjausta arjessaan. Yhdessä nuoren kanssa etsitään ratkaisuja nuoren kysymyksiin, ja autetaan tulevaisuuden suunnittelussa sekä ohjataan tarvittavien palvelujen piiriin.

E

tsivään nuorisotyöhön voi olla yhteydessä, jos nuorella on huoli esimerkiksi raha-asioista, opiskelusta, parisuhteesta, terveydestä tai jos hän tarvitsee apua tuki- tms. lomakkeiden kanssa. Yhteyttä voivat ottaa nuoren itsensä lisäksi myös esim. vanhemmat, oppilaitosten työntekijät tai sosiaalityöntekijät. Etsivä nuorisotyö on nuorelle vapaaehtoista, eikä se sido mihinkään. Työ perustuu kohtaamiseen, luottamukseen ja kokonaisvaltaisuuteen, olemme olemassa nuorta varten. Palvelu on maksutonta.

paikassa, kuten koulussa, toimistossa, kahvilassa tai virastossa. Etsivä nuorisotyöntekijä kulkee nuoren rinnalla ja tekee asioita nuoren kanssa. Tarvittaessa lähdetään yhdessä asioimaan eri palveluissa, kuten sosiaalitoimessa tai TE-palveluissa. Lisäksi voidaan tehdä tutustumiskäyntejä koulu- ja työpaikkoihin. Etsivä nuorisotyö tekee monialaista verkostotyötä eri yhteistyökumppaneiden kanssa, mistä on apua nuoren palveluohjauksessa.

Etsivä tukee tulevaisuuden suunnan etsimisessä

Etsivä nuorisotyö tekee ennaltaehkäisevää työtä kiertämällä yläkouluissa, ammattikoulussa sekä lukiossa kertomalla toiminnasta ja kohtaamassa nuoria. Joka syksy järjestettävissä kutsunnoissa kohdataan kaikki kutsuntoihin saapuneet nuoret, ja yhteistyössä liikunnanohjaajan kanssa kannustetaan nuoria aktivoitumaan ennen asepalvelukseen astumista. Etsivä nuorisotyö on mukana perjantaisin Karvetin Monitoimitalolla järjestettävissä yökahviloissa. Lisäksi etsivä nuorisotyöntekijä on mukana Nuorisopalvelujen eri toiminnoissa ja tapahtumissa. Naantalin kaupungin etsivä nuorisotyö vakinaistettiin 1. helmikuuta. Työtä jatkaa jo kolme vuotta Naantalissa etsivää nuorisotyötä tehnyt Veera Savikkomaa. Etsivän nuorisotyön työparina toimii erityisnuorisotyöntekijä Annika Aaltonen. Etsivä nuorisotyöntekijä Veera Savikkomaan saa kiinni numerosta 044 733 4611 ja sähköpostitse etsivat@naantali.fi ●

Etsivään nuorisotyöhön hakeutuneiden nuorten ja nuorten aikuisten avun ja tuen tarve on liittynyt pääsääntöisesti työllistymisen vaikeuksiin ja ammatinvalinnan kysymyksiin. Kohderyhmänä ovat alueen työttömät nuoret, koulupudokkaat, ase- tai siviilipalveluksen keskeyttäneet, ammattiin valmistuvat ja ilman jatkosuunnitelmaa olevat nuoret. Asiakkuus alkaa kartoittamalla nuoren kokonaistilanne yhdessä nuoren kanssa ja pohtimalla jatkosuunnitelmaa. Asiakkuus kestää siihen saakka kunnes nuori ohjautuu palvelujen piiriin ja etenee suunnitelmissaan sekä on löytänyt mieluisan jatkopaikan. Jos nuori kokee, että ei ole tuen ja avun tarpeessa, hän voi keskeyttää asiakkuuden.

Tapaamiset asiakkaan ehdoilla Etsivä nuorisotyön työpiste on Naantalin monitoimitalon yläkerrassa Naantalin nuorten työpajan yhteydessä. Tapaamiset voidaan järjestää nuorelle sopivimmassa

Ennaltaehkäisevää nuorisotyötä

Kerhot 9-17-vuotiaille Kala- ja eräkerho

• ma klo 16–17.30 Ensimmäinen kokoontuminen ma 27.2.2017 Karvetin monitoimitalolla, Ripikatu 6. Ensikertalaiset ovat tervetulleita myös mukaan kerhoon. Kerhoon ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Kerholaisilta peritään pieni materiaalimaksu. Lisätietoja Jari Kaulio puh. 044 733 4635.

Kokkikerho

• Ti klo 15.30–17.30, 7.2.2017 alkaen, Maijamäen koulun kotitalousluokassa, Kristofferinkatu 1. Mukaan mahtuu 16 ensin ilmoittautunutta. Kerholaisilta peritään materiaalimaksu. Ilmoittautumiset 31.1. mennessä Marja-Terttu Paju puh. 044 5334353. Ohjaajat: Naantalin Martat

Hiihtolomalla 20.2.–24.2.2017 Nuorisotilat

Monitoimitalo ma-ke klo 14–21, su klo 16–21 ja Yökahvila pe klo 18–23, 13–17-vuotiaille Rymättylä ke 13.30–16.30, 3.-6. luokkalaisille Merimaskun nuorisotila Kensu on suljettu.

Laskettelukimara 22.–24.2.2017 22.2. Kasurilassa, 23.2. Tahkolla ja 24.2. Himoksella. Yöt levätään ryhmämajoituksessa Rytkyn leirikeskuksessa Kuopiossa. Lisätietoa ja ilmoittautumiset 8.2.2017 mennessä: www.liikkuvanaantali.fi. Kuplii-tapahtuma ti 21.2.2017 klo 14–17

5-9-luokkalaisille Naantalin, Raision, Kaarinan ja Nousiaisten nuorille. Raision Nopassa, Juhaninkuja 3, Raisio Ohjelmassa mm. Kuplafutis, sumopaini ja futisbilis. Ja tietty muuta nuokkaritoimintaa ja pajalaisten kioski. Tapahtuma on maksuton ja kuljetus järjestetään. Naantalilainen nuori ilmoittaudu 9.2.2017 mennessä www.naantali.fi/ nuoriso. Lisätietoja antaa Kaisa-Lena Rauharinne puh. 050 339 0553.

Kesätyöinfo Naantalin etsivä nuorisotyöntekijä Veera Savikkomaa on tavattavissa Karvetin Monitoimitalolla kesätyöinfon merkeissä: • ke 15.2. klo 17–19 Yökahviloissa Tule kysymään apua ja kysymään vinkkejä työhakemuksen tekoon! Karvetin monitoimitalolla, Ripikatu 6, Naantali

Lasten ja nuorten kesätoimintaa Kesällä 2017 lapsille ja nuorille järjestettävien toimintojen tiedot julkaistaan naantali.fi-sivuilla huhtikuun alussa viikolla 14. Ohjelmassa on mm. koululaisille kesäleirejä, retkiä, päivätoimintaa eri rannoilla ja urheilukentillä, uimakoulu sekä 1–2-luokkalaisille kesäkerho. Järj. Naantalin liikunta- ja nuorisopalvelut sekä Aamu- ja iltapäivätoiminta. ●

NASTA 1/2017

13


a a t t o d e i t o t s i p O n i l a t n a a N Kurssien ilmoittautumiset, tarkemmat aikataulut, sisällöt ja paikkatiedot: www.naantali.fi/opisto tai p. 044 7334 651. Toimisto avoinna ma-to klo 9–15 ja toimikauden aikana myös iltaisin klo 21 saakka. Jos kurssi on täynnä kannattaa aina ilmoittautua varalle.

TIETOTEKNIIKKA Tietoturvan perusteet (Windows käyttöliittymä) ke 1.–15.3. Oma tietokone mukaan. Kuvakirja iPadilla ti 28.2.–14.3. Tehdään kuvakirja omista iPadilla, digikamerassa, Facebookissa tai Dropboxissa olevista kuvista. Omat iPadit mukaan.

KUVATAITEET JA VALOKUVAUS Taidekahvila su 5.2.–26.3. Sopii kaikille niille, jotka ovat aina haaveilleet osaavansa piirtää tai maalata. Rento ja kiireetön ilmapiiri ja kahvit nyyttäriperiaatteella. Fotarit to 2.–30.3. Teemallinen valokuvauskurssi kameran käyttöä jonkin verran hallitseville. Koko perheen valokuvasuunnistus la 22.4. ja 6.5. Sopii koko perheelle vauvasta vaariin.

KÄDENTAIDOT Kesäsandaalit oman mallin mukaan pe-su 10.-12.3. Toteutetaan omaan jalkaan sopivat kesäsandaalit. Kuvansiirto kankaalle ti 14.–28.3. Tulostetaan valokuvia kuvansiirtokankaalle ja siirretään ne kankaalle, jota voi hyödyntää esim. tyynyliinoihin, koristetyynyihin, kasseihin ym. Noitarumpukurssi pe-su 10.–12.2. Valmistetaan kokonaan käsityönä noita- tai merirumpu, jota voi käyttää koristeena tai soittimena. Lasinsulatuskurssi pe-la 7.–22.4. Valmistetaan lautasia, kulhoja, maljakoita, lampetteja, koruja ym. Bullsey`n sulatuslasista. Työt voi suunnitella myös kierrätysmateriaaleista. Keväinen teehetki – tilkkutyökurssi pe-su 12.–14.5. Ommellaan erilaisia kuppi- ja kannublokkeja käsin- ja koneapplikoiden. Kukkia valmistetaan käsin applikoiden ja paperitekniikalla. Blokeista syntyy uudenlainen pannumyssy, piknik-kassi tai kattaussetti.

RUOKA JA LEIVONTA Ranskan ruoat ja viinit ma 6.–13.2. Kala, äyriäiset ja viinit ma 6.–13.3. Kasvisruoat ja viinit ma 20.–27.3. Lammas, parsa ja suklaa – pääsiäisen herkut ma 3.-10.4. Buffet-ruoat ja viinit ma 24.4.–8.5. Terveellinen herkkupaja ke 8.3. Fantasiakakkukurssi la 25.3. Ruokaa avotulen äärellä ke 1.–22.3. Pikkukokit keittiössä (7–11-vuotiaat) ma 13.3.–24.4. HUOM! Aikataulu ja opetustuntimäärä ovat muuttuneet aiemmin ilmoitetusta. Tuoremakkarakurssi 26.3. Velkualla on täynnä. Lisäryhmä mahdollisesti tulossa.

MERENKULKU JA MUU KOULUTUS Tasku Loisto -merikarttasovelluksen perusteet ke 1.3. Tasku Loisto -merikarttasovelluksen tehokäyttö ke 22.3. Suositellaan pohjatiedoiksi peruskurssia. Seuraava saaristolaivurikurssi tulossa syksyllä 2017. Koirahieronnan perusteet ja luonnonmukainen ruokinta ke 5.–19.4. Doxx-areena, Raisio. HUOM! Aikataulu on muuttunut aiemmin ilmoitetusta.

JÄRJESTYKSENVALVONTA Järjestyksenvalvojan kertauskoulutus (8 t) ke–to 8.–9.3. klo 17.30–20.45. Järjestyksenvalvojaksi hyväksymisen voi uudistaa suorittamalla kertauskoulutuksen. Vuoden 2017 alusta lähtien kertauskurssi sekä lupaprosessin aloittaminen poliisilaitoksella tulee aloittaa kortin voimassaoloaikana. Kurssimaksu 45 € (sis. materiaalin). Opiston aikuistaiteilijoiden näyttely on kaupungintalon aulassa 13.3. saakka. Avoinna kaupungintalon aukioloaikoina. Ryhmän työskentelyä on ohjannut kuvataiteilija, TaM Reija Palo-oja. Lasten kuvataidekoulun näyttely, ks. erillinen ilmoitus. ●

Eläinapplikaatiot sisustustyynyissä pe-su 12.–14.5. Ommellaan kettuja, pöllöjä tai oma lemmikkieläin upcycling -tyylisiin tyynynpäällisiin tai kuvaksi laukkuun. Betonia kotiin ja puutarhaan to 30.3. info, jossa käydään läpi tärkeitä asioita materiaaleista ym. pe-su 21.–23.4. töiden valmistaminen betonista. Ylellinen design-huivi asusteeksi to 2.–9.3. Valmistetaan merinovillasta ja silkistä persoonallinen huivi huovuttamalla. Helmet heilumaan kesäksi pe 3.2. ja la-su 11.–12.2. Tehdään helmi- ja metallilankakoruja tai niiden yhdistelmiä kesäkoruiksi

PUUTARHA, KUKKIEN SIDONTA JA YRTIT Puutarha kukoistamaan ke 22.3.–19.4. Käymme läpi niin perennat kuin hyötykasvitkin oppilaiden kiinnostuksen mukaan. Lisäksi omakustanteinen retki puutarhamessuille Turkuun. Kukka-asetelma juhliisi la 20.5. Tehdään kukka-asetelmia sienitekniikalla. Luonnonyrttejä aloittelijoille teoria ma 24.4., luontoretki to 18.5. ja ruoanvalmistusta yrttejä hyödyntäen to 31.5.

14

NASTA 1/2017

Kurssitoiveet lukuvuoden 2017–2018 opinto-ohjelmaan Naantalin opisto vastaa paikalliseen koulutuskysyntään. Opinto-ohjelman suunnittelu on prosessi, jossa kaipaamme sinun apuasi. Jos sinulla tai esim. edustamallasi yhdistyksellä on ideoita yhteistyöksi tai kurssitoiveita, ota yhteyttä rehtori Erja Launiala p. 044 5334 371 tai sähköpostilla erja.launiala@naantali.fi. Opiston asiakasraati jatkuu taas pienen tauon jälkeen. Raatilaiset ideoivat ja suunnittelevat yhdessä kursseja eri aihepiiristä. Raati kokoontuu maanantaina 27.2. klo 18–19.30, Kalevanniemen koululla. Raatiin ovat tervetulleita kaikenikäiset kaupunkilaiset. ●


#suomi100naantalissa

Naantalin Suomi 100 -tapahtumat näkyvät kootusti verkossa Teksti: Anu Anttila

Kaupungin verkkosivulta löydät näppärästi juhlavuoden teemaan liittyvät tapahtumat lyhytosoitteella: www.naantali.fi/suomi100.

K

aupunki juhlistaa Suomi 100 -vuotta omalla teemallaan, joka kantaa nimeä ”Naantali – sata ja yksi puutarhaa”. Sen ympärille ovat kaupungin omat kulttuuritoimijat – Naantalin museo, kirjasto, kulttuuripalvelut, Naantalin opisto, Naantalin musiikkiopisto, vapaa-aikapalvelut – yhdessä muiden toimijoiden sekä yhdistysten kanssa suunnitelleet tapahtumia kaupunkilaisten ja matkailijoiden iloksi.

Muista tehdä tapahtumailmoitus – saat näkyvyyttä tapahtumallesi Yhdistyksiä kannustetaan järjestämään kaupungin omaan teemaan tai valtakunnalliseen Yhdessä-teemaan liittyvää ohjelmaa. Jotta saat mainosta tapahtumallesi, ilmoita siitä kaupungin verkkosivulla olevalla lomakkeella. Sen löydät kohdasta www. naantali.fi/tapahtumat » Ilmoita tapahtumasi kalenteriin.

Suomi 100 Naantalissa näkyy myös Facebookissa ja Instagramissa: • www.facebook.com/naantalinkaupunki • www.instagram.com/naantaliofficial #suomi100naantalissa

Tervetuloa taidekahveille!

MERI –SAARISTOLAISEN PIHA JA PUUTARHA KUVAKONSERTTI 9.4. KLO 15 ALKAEN.

Kuvitellut puutarhat • kasvua taideharrastuksesta

-

-

-

Kuvataiteen harrastaja! Tule la 11.3. klo 1517 kahvila Akseliin, Tullik. 13, tapaamaan taiteen harrastajia ja ammattilaisia sekä keskustelemaan ja kuulemaan syksyn yhteisnäyttelystä Taidehuoneella. Milloin kuva muuttuu taiteeksi? Mitä taide antaa tekijälleen? Kuvataiteen lehtori, TaM Maija Tiitto alustaa keskustelua. Kahvitarjoilu! Ilmoittauduthan viim. 6.3. mirkka.m@gmail.com tai 0407752005. Järj. Naantalin Kulttuuritaloyhdistys ry.

-

Järj. Naantalin opisto ja Raision työväenopisto osana Suomi 100 –juhlavuotta. Kuva: Yönkulkija, Maritta Rouvali.

NASTA 1/2017

15


Ryhtyisitkö vertaisliikuttajaksi? Oletko innokas liikkuja? Onko sinulla päivisin aikaa ja koetko, että sinulla olisi annettavaa muiden liikuttajana tai liikuntaystävänä? Tervetuloa Wertaisliikuttaja-koulutukseen, joka järjestetään 31.3.2017 klo 9.00–15.00 Liedon Hani-hallissa. Koulutus on tarkoitettu ikäihmisten vapaaehtoisille liikuntaystäville ja koulutus on alueellinen eli osallistujia tulee Turusta ja ympäristökunnista. Lietoon järjestetään yhteinen kuljetus. Jos haluat asiasta lisätietoja, soita Anu Saarni, puh 050 464 9908 tai lähetä sähköpostia etunimi. sukunimi@naantali.fi. Ilmoittautumiset www.naantali.fi/tapahtumat » Ilmoittaudu tai varaa. ●

11.2. klo 13.00 Kirsi Laine parantaja. Kirsi kertoo työstään.

RÖÖLÄN KYLÄHUONEELLA Kylätoimikunta Rööläntie 401 yläpiha, Röölä puh. 044 974 8711 roola@roola.fi

www.roola.fi

www.facebook.com/rantapiha

UNTA•R IK

•RÖÖLÄN 38

LÄTOI M KY

14.2. klo 16.-18.00 Vietään Ystävänpäivää Kylähuoneella.

Tuo naapurin vanhus mukaan, joka asuu yksin kotonaan tai kerro meille ja haetaan hänet mukaan. Kahvia. Kaitsu ja Tapsa laulattaa.

15.3. klo 18.00 Heimo Pulli kertoo Pakinaisista ja vähän Röölästäkin.

19.3. klo 12-16 Kirjanvaihtopäivä. Tuo kirja tullessasi ja vie toinen

mennessäsi.

ILÄ 14 ÖD Ö

Tasapaino kuntoon – kunnon tasapaino! Uusi aikuisten tasapainoryhmä kokoontuu keskiviikkoisin alkaen 8.2. klo 14–15 Kesti-Maarian uudistetussa liikuntatilassa, Maariankatu 2, Naantali. Ryhmässä edistetään tasapainoa ja sitä tukevaa elimistöä. Toiminta on maksutonta. Ryhmä kokoontuu keskiviikkoisin 8.2.–24.5. ei kuitenkaan 22.2., 12.4. ja 3.5. Ilmoittaudu verkossa naantali.fi/tapahtumat » Ilmoittaudu tai varaa

Naantalin perinteiset TUHKAMARKKINAT

Su 5.3.2017 klo 11-16

Mukaan pääsee kesken kaudenkin, mikäli vapaita paikkoja on tarjolla.

Naantalin torilla ja Mannerheiminkadulla. Pop-up-kirja-antikvaari Taidehuoneella.

Järjestäjät: Lounais-Suomen Liikunta ry ja Naantalin liikuntapalvleut

Myyntipaikat: leena.salo@outlook.com p.040 052 8357 Järj. Naantalin Kulttuuritaloyhdistys

Naantalin Teatteri, Henrikinkatu 7 (Vapaa-aikatulli) - 21100 Naantali www.naantalinteatteri.fi • facebook.com/naantalinteatteri

Aikamatka

NAANTALIN TEATTERIN KEVÄT 2017

Toinen tyttö elää 2040 -luvulla ja toinen 1940 -luvulla. Ja kun he vaihtavatkin aikaa, on mielenkiintoinen ja hauska matka edessä. Leijulaudat vaihtuvat torpan töihin. Aikamatka-näytelmässä tulevaisuus ja menneisyys kohtaavat. Kirj. ja ohj. Katariina Salonen Es. Teatterin lapset

Hellppoo rahaa

Tämä on tarina ongelmista, joista selviytymiseen tarvitaan suurempia voimia kuin pankkitilillä makaavat rahat. Teemu päättää auttaa ystäväänsä, mutta joutuukin itse hankaluuksiin. Yhden ihmisen vaikeudet ovat pian monen niskassa. Kirj. Ville Kurki Ohj. Teija Söderholm Es. Teatterin nuoret

Omat koirat Hämäläinen pienviljelijä ja evakkoperhe Karjalasta saman katon alla. Tavat, periaatteet ja unelmat törmäävät toisiinsa kolmen sukupolven voimin. Vähitellen yhteinen Suomi alkaa rakentumaan, kunnes kaiken uhkaa kaataa sopimaton rakkaus.... Kirj. Pirkko Saisio Ohj. ja sov. Teija Söderholm Es. Teatterin aikuiset

Aikamatka: La 18.3. klo 15 Su 19.3. klo 15, Ti 21.3. klo 9/12 * La 25.3. klo 15 Su 26.3. klo 15 ti 28.3. klo 9/12 * Ke 29.3. klo 18.30 La 1.4. klo 15 Su 02.4. klo 15 Ti 4.4. klo 9/12* Su 9.4. klo 15 Liput: 12 € Hellppoo rahaa: La 8.4. klo 17 Ti 11.4. klo 9/12* Ma 17.4. klo 17 Ke 19.4. klo 9/12* Pe 21.4. klo 18.30 La 22.4. klo 17 Su 23.4. klo 15 Pe 28.4. klo 18.30 Su 30.4. klo 15 Liput: 17 € Omat koirat: Su 16.4. 19 Ti 19.4. klo 19 Ke 26.4. klo 19 La 29.4. klo 19 Ma 1.5. klo 19 Ti 2.5. klo 19 Pe 5.5. klo 19 La 6.5. klo 19 Su 7.5. klo 19 Ti 9.5. klo 19 Pe 12.5. klo 19 Su 14.5. klo 16 Liput: 17 € LIPUT JA TIEDUSTELUT: info@naantalinteatteri.fi tai +358(0)44 717 7070 HUOMIO! *merkityt näytökset ovat ryhmille, mikäli ennakkovarauksia tulee tarpeeksi UUSI ESITYSPAIKKA

16

NASTA 1/2017

MUSIIKKIA SIELULLE JA KORVILLE Akustisen gospelin levynjulkistamiskonsertti

pe 24. 3. klo 19 Naantalin Urheilutalo, Kuparivuori Kolme on voimaa ne sinua siunaa matkalla suureen maailmaan usko ja toivo ja rakkaus tie kutsuu nyt kulkemaan.

(Kolme voimaa, sanat Markku Ahlstrand)

Lisätietoja: markkua@me.com leena.salo@outlook.com

Pekka Nyman, lyömäsoittimet, orkesterin johto Harri Ruotjoki, basso Mikko Iivanainen, kitara Markku Ahlstrand, koskettimet, laulu Tuuli Ahlstrand, laulu LIITTO ENSEMBLE Liput 10€


Naantalin kylpylän edut naantalilaisille vuonna 2017 Sauna- ja allasosaston käyttö:

Aikuiset 14 €, lapset 4 – 12 v. 8 € ja alle 4 v. veloituksetta. Hinnat ovat voimassa maanantaista sunnuntaihin, pois lukien aatot ja juhlapyhät, heinäkuu sekä viikot 8 ja 52.

Eläkeläiset 8 €, voimassa ma - pe klo 8 - 15. Hinta on voimassa em. päivinä pois lukien aatot ja juhlapyhät sekä heinäkuun.

Kuntosalin käyttö: 20 %:n alennus normaalihintaisista 6 kk:n kuntosalikorteista Naantalin Kylpylän kuntosalilla. 6 kk:n korttiin sisältyy lisäksi avainkortti kuntosalille, jonka avulla pääsee harjoittelemaan 24/7. Alennus on voimassa 1.1. - 31.12.2017. Kuntosalikortin voi ostaa Kylpylän kuntosalilta. Tarjoushinnat ovat voimassa vain vuoden 2017 kylpyläkortin lunastaneille.

Kuntosali: Naantalin Kylpylän viihtyi-

sässä Fitness Center -kuntosalissa on monipuoliset lämmittely- ja lihaskuntolaitteet, joiden ansiosta kuntosaliharjoittelu on helppoa ja mukavaa.

Sauna- ja allasosasto: Suomalaisten saunojen lisäksi turkkilainen höyrysauna, virkistysaltaat vastavirtalaittein, roomalaiset porealtaat, lämmitetty ulkoallas ja allasbaari.

Toimi näin: Naantalilaisen tulee noutaa vuosikortti kaupungin palvelupisteistä (kaupungintalon, Merimaskun, Rymättylän tai Velkuan palvelupisteistä), joissa tarkistetaan samalla henkilön kotipaikkatieto. Kortti on henkilökohtainen. ●

Uimakuljetukset Uimakeskus Ulpukkaan 12.1.–18.5.2017

Iltavuoro maanantaisin klo 17.00 Rymättylän kk (keskustan linja-autopysäkki) klo 17.10 Merimaskun kirkon parkkipaikka klo 17.25 Linja-autoasemalta suoraan Ulpukkaan. klo 20.00 lähtö Ulpukasta

Päivävuoro torstaisin

Talviulkoilutapahtuma su 12.2.2017

Liikkujan apteekki ke 15.3.

Koko perheen talviulkoilutapahtuma vanhankaupungin lahdella 12.2. kello 12–14. Luistelurata, hiihtorata, luutapalloa, lumikenkäjuoksua, retkiluistimien vuokrausta sekä muita aktiviteetteja kaikenikäisille. Mikäli merenjää ei ole riittävän kantava, tapahtuma siirtyy Kailon saaren ulkoilualueelle. Tapahtuman lisäinfo ja avoimet rannan ravintolat osoitteesta www. liikkuvanaantali.fi

Naantalin Apteekissa ke 15.3. klo 10–17 välisenä aikana asiakkaat saavat tietoa liikunnasta ja liikuntatoiminnasta Naantalissa sekä mahdollisuuden kehonkoostumus- ja puristusvoimamittaukseen. Yhteistyössä Naantalin Apteekki ja kaupungin liikuntapalvelut.

Naistenpäivän aattona ti 7.3. ja naistenpäivänä 8.3. luodaan hyvää oloa!

Maailman terveyspäivää vietetään 7.4. Tule mukaan teemapäivän mukaiseen tapahtumaan Naantalin terveyskeskukseen kello 10–14. Tapahtumassa saat terveystietoutta, opastusta liikunta-asioissa sekä erilaisia kehon mittauksia. Teemapäivän järjestävät Naantalin terveyskeskus ja liikuntapalvelut. Lisätietoa www.liikkuvanaantali.fi

Naistenpäivänä tarjotaan kaikille kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja mielen tasapainon päivää. Ohjeet omatoimisiin harjoitteisiin julkaistaan liikkuvanaantali.fi-sivuilla naistenpäivänä. Lisäksi naistenpäivän aattona ajatukset voi siirtää oman kehon hyvinvointiin Kesti-Maarian liikuntatilassa, Maariankatu 2, kello 18–19 naisille suunnatulla kehonhuoltotunnilla. Ilmoittautumiset tapahtumaan tehdään kaupungin verkkosivujen kautta.

klo 10.50 Rymättylän kk (keskustan linja-autopysäkki) klo 11.00 Merimaskun kirkon parkkipaikka klo 11.20 Linja-autoasema klo 14.00 lähtö Ulpukasta • Kyytiin pääsee matkan varrella olevilta linja-autopysäkeiltä. • Uimakuljetuksia ei ole arkipyhinä, kesäaikaan tai Ulpukan ollessa suljettuna • Alle 12 v. lapset vain huoltajan seurassa • Huomioitahan, että linja-auto menee Naantalin linja-autoasemalta suoraan Ulpukkaan Aurinkotietä pitkin. ●

Terveyden teemapäivä pe 7.4.

NASTA 1/2017

17


a a t n i m i o t a m o l o t Hiih ! e l l i e h r e p a j e l l i s i a l u l u o k

Maanantai 20.2. • Maijamäen liikuntahallilla avoimet vuorot sählyä, jalkkista, korista klo 9-12 (omat kentät eri lajeille ja ikäryhmittäin – ei ohjausta). • Jäädisko klo 13–14.45 koko perheelle Kuparivuori-hallissa. Rymättylästä ja Merimaskusta järjestetään kuljetus. Muista ilmoittautua, katso tarkempi info liikkuvanaantali.fi.

Tiistai 21.2. • Maijamäen liikuntahallilla avoimet vuorot sählyä, jalkkista, korista klo 9-12 (omat kentät eri lajeille ja ikäryhmittäin – ei ohjausta). • Rymättylän koululla jättitrampoliini, pelejä ja leikkejä klo 12–14 koululaisille • Maijamäen liikuntahallilla pelejä ja leikkeijä klo 12–14 koululaisille

Keskiviikko 22.2. • Maijamäen liikuntahalilla avoimet vuorot sählyä, jalkkista, korista klo 9-12 (omat kentät eri lajeille ja ikäryhmittäin – ei ohjausta). • Maijamäen tatamisalissa temppuilua, jättitrampoliini, pelejä, leikkejä klo 12–15 • Rymättylän koulun pihalla klo 12–14 koko perheen ulkoilutapahtuma; pulkkamäki ja makkaranpaistoa, säävaraus. Mikäli ei ole lunta, järjestetään Rymättylän liikuntasalissa toimintaa. Katso lisätiedot liikkuvanaantali.fi

Kolme päivää – kolme hiihtokeskusta

Laskettelureissu 22.–24.2. Liikunta- ja nuorisopalvelut järjestävät 3-päiväisen laskettelureissun, jonka aikana tutustumme Kasurilan, Tahkon ja Himoksen rinteisiin. Yöt vietämme ryhmämajoituksessa Rytkyn leirikeskuksessa Kuopiossa.

Torstai 23.2.

RETKEN HINNAT:

• Maijamäen liikuntahalilla avoimet vuorot sählyä, jalkkista, korista klo 9-12 (omat kentät eri lajeille ja ikäryhmittäin – ei ohjausta). • Maijamäen tatamisalissa temppuilua, jättitrampoliini, pelejä, leikkejä klo 12–15 • Merimaskun koululla koko perheen liikuntatapahtuma; temppurata, pelejä leikkejä klo 11–14

• naantalilaiset nuoret 2004-1997 synt. 210 € (nuorisokortilla -10 %). • 2005 syntyneet ja nuoremmat 210 €, pääsevät reissuun yli 20-vuotiaan seurassa. • aikuiset 230 € ja alle 7v. 120 € • ulkopaikkakuntalaiset 250 €

Perjantai 24.2. • Suovuoren puistossa, Suopellon koulun takana, klo 11–14 koko perheen ulkoilutapahtuma; pulkkamäki, hiihtoa ja makkaranpaistoa. Huom: säävaraus. Mikäli ei ole lunta, järjestetään Suopellon koulun salissa temppurata.

18

NASTA 1/2017

Hinnat sisältävät kuljetuksen, hissiliput, ryhmämajoituksen, aamu- ja iltapalat, päivällisen, rinne-eväät ja naantalilaisille myös vakuutuksen. Reissuun lähdetään Rymättylästä ke 22.2. klo 07.00 ja palaamme Naantaliin pe 24.2. klo 22.00. Ilmoittaudu 15.2.2017 mennessä. Retki on päihteetön. Lisätietoja: Jari Kaulio 044 733 4635 tai Anu Saarni 050 464 9908


Osallistu kilpaan!

100 liikuntasuoritusta Suomen juhlavuonna Naantalin liikuntapalvelut järjestävät juhlavuoden kunniaksi kilpailun, johon kaikki kuntalaiset voivat osallistua. Kerää teemavuoden aikana 100 omavalintaista liikuntasuoritusta ja palauta oheinen 100 suoritusta liikuntakortti palvelupisteeseen 12.1.2018 mennessä täytettynä. Näin osallistut arvontaan, jossa on mm. Personal Trainer -lahjakortti Naantalin kuntokeskukseen, 6 kk:n kuntosalikortti Maijamäen liikuntahallin salille, lahjakortti uimakeskus Ulpukkaan, lahjakortteja urheiluliike Forsporttiin sekä Liikkuva Naantali -tuotteita.

Unelmat liikkeelle -teemavuoden aikana 100 liikuntasuoritusta tehneiden ja osallistumiskupongin palauaneiden kesken Naantalin liikuntapalvelut arpoo seuraavia tuoeita: Personal Trainer -lahjakorn Naantalin kuntokeskukseen, 6 kk:n kuntosalikorn Maijamäen liikuntahallin salille, lahjakorn Uimakeskus Ulpukkaan, lahjakoreja urheiluliike Forsporin sekä Liikkuva Naantali –tuoeita.

IPANARIEHA

Tatamisalissa ja Rymättylän koululla Maijamäen liikuntahallin tatamisalissa sunnuntaisin 15.1.–26.3. (ei 12.3.) välisenä aikana klo 15.00– 16.45. Osoite: Venevalkamantie. Rymättylän koulun salissa Ipanarieha järjestetään lauantaisin 14.1.–25.3. välisenä aikana klo 14–15.30. Osoite: Piimätie 1 Ipanariehassa liikutaan temppuradalla, kiipeillään, hypitään jätti-ilmatrampoliinilla ym. Toiminta on tarkoitettu alle 7-vuotiaille lapsille ja heidän täysikäiselle liikuntakaverilleen. Toiminta on maksutonta. Toiminnan järjestävät Liikuntapalvelut, Naantalin voimistelijat ry ja Rymättylän Soihtu ry

JÄÄDISKO ystävänpäivänä 14.2. Aurinkoareenalla pääsee ystävänpäivää viettämään jäädiskon merkeissä kello 16–17.40. Musaa, valoja, kisoja ja hyvää fiilistä. Järjestäjä: liikuntapalvelut

päivämäärä 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

päivämäärä 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

päivämäärä 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

päivämäärä 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Palautus kaupungintalon, Rymäylän, Merimaskun tai Velkuan palvelupisteisiin pe 12.1.2018 mennessä. NIMI:___________________________ Puh:_____________________ @pos:____________________________

NASTA 1/2017

19


IK - ITELLA POSTI OY, JULKINEN TIEDOTE KAIKKIIN JAKELUPISTEISIIN

Tapahtumakalenteri

TEATTERIA

Tulevia tapahtumia päivitetään kotisivuilla www.naantali.fi, josta löytyy lisätietoa tapahtumista tai tarkempi kuvaus ohjelmasta.

NAANTALIN TEATTERI, Vapaa-aikatulli, Henrikinkatu 8

9.2. 18.00 Infotilaisuus vapaaehtoistyo. fi-palvelusta kaupungintalon valtuustosalissa, Käsityöläiskatu 2. Järj. Naantalin kaupungin kulttuuripalvelut. Lue lisää, s. 7.

18.3.–9.4. Aikamatka 8.–30.4. Hellppoo rahaa 16.4.–14.5. Omat koirat

11.2. 11.00–14.00 Elävä kirjasto Naantalin pääkirjastossa, Tullikatu 11. Lisät. Jari Kaulio, p. 044 733 4635. Järj. Naantalin nuoriso- ja kirjastopalvelut. Lue lisää, s. 6. 11.2. 13.00 Kirsi Laine: Parantaja kertoo työstään, Röölän kylähuoneella, Rööläntie 401. Lisät. p. 044 974 8711 tai roola@ roola.fi. Järj. Röölän kylätoimikunta. Ks. ilmoitus s. 16. 13.2.–5.3. Taidetaivallus – Suomi 100 lasten silmin. Lisät. www.facebook.com/ NaantalinYrittajat. Järj. Naantalin Naisyrittäjät. Ks. ilmoitus s. 16. 14.2. 16.00–17.40 Ystävänpäivän jäädisko Kuparivuorihallissa. Vapaa pääsy. Lisät. www.liikkuvanaantali.fi. Järj. Naantalin kaupungin liikuntapalvelut. Ks. ilmoitus s. 19. 14.2. 16.00–18.00 Ystävänpäivä Röölän kylähuoneella, Rööläntie 401. Lisät. p. 044 974 8711 tai roola@roola.fi. Järj. Röölän kylätoimikunta. Ks. ilmoitus s. 16. 15.2. 14.00–16.00 Ikääntyvien yliopiston etäluento: Raihnaisen ruumiin kivut ja kolotukset luissa ja lihoissa, Naantalin lukion auditorio. Kaikille avoin, maksuton etäluento Jyväskylän kesäyliopistolta. Luennoitsijana maalaislääkäri Tapani Kiminkinen. Ilmoittautumiset p. 044 7334651 tai www.naantali.fi/opisto. Järj. Naantalin opisto. 15.2. 17.00–19.00 Kesätyöinfo Karvetin monitoimitalolla, Ripikatu 6. Lisät. Veera Savikkomaa, p. 044 733 4611. Järj. Naantalin kaupungin nuorisopalvelut. Lue lisää, s. 13. 22.2. 14.00–16.00 Ikääntyvien yliopiston etäluento: Lähikuvassa Urho Kekkonen 1975–1981, Naantalin lukion auditorio. Kaikille avoin, maksuton etäluento Jyväskylän kesäyliopistolta. Luennoitsijana toimittaja, tietokirjailija Maarit Tyrkkö. Ilmoittautumiset p. 044 7334 651 tai www.naantali.fi/opisto. Järj. Naantalin opisto. 28.2. 19.00 Suomalaisia runoja ja lauluja Aahollissa, Kirjalan kirkkotie 2. Lisät. Harri Räikkä, p. 044 0436776. Järj. Rymättylä-Seuran perinnetoimikunta. Ks. ilmoitus s. 4. 5.3. 11.00–16.00 Tuhkamarkkinat Naantalin torilla, Mannerheiminkadulla ja Itsenäisyydenpuistossa. Lisät. Leena Salo, p. 040 052 8357 tai leena.salo@outlook. com. Järj. Naantalin Kulttuuritaloyhdistys ry. Ks. ilmoitus, s. 16. 11.3. 15.00–17.00 Taidekahvit Cafe Akselissa, Tullikatu 13. Lisät. p. 040 775 2005 tai mirkka.m@gmail.com. Järj. Naantalin Kulttuuritaloyhdistys ry. Ks. ilmoitus s. 15. 15.3. 14.00–16.00 Ikääntyvien yliopiston etäluento: Antakaa suklaata, älkää

sitoko - Miten varmistan hyvän vanhuuden, Naantalin lukion auditorio. Kaikille avoin, maksuton etäluento Jyväskylän kesäyliopistolta. Luennoitsijana geriatrian prof. Jaakko Valvanne. Ilmoittautumiset p. 044 7334 651 tai www.naantali.fi/opisto. Järj. Naantalin opisto. 15.3. 18.00 Heimo Pulli kertoo Pakinaisista ja vähän Röölästäkin, Röölän kylähuone, Rööläntie 401. Lisät. p. 044 974 8711 tai roola@roola.fi. Järj. Röölän kylätoimikunta. Ks. ilmoitus s. 16. 19.3. 12.00–16.00 Kirjanvaihtopäivä Röölän kylähuoneella, Rööläntie 401. Lisät. p. 044 974 8711 tai roola@roola.fi. Järj. Röölän kylätoimikunta. Ks. ilmoitus s. 16. 31.3. 9.00–15.00 Vertaisliikuttajakoulutus Liedon Hani -hallissa. Lisät. Anu Saarni, p. 050 464 9908. Lue lisää s. 16. 1.4. Moves 2017 -tanssitapahtumakokonaisuus Salossa Kulttuuritalo Kivassa, Horninkatu 21. Lisät. Kaisa-Lena Rauharinne, p. 050 339 0553. Lue lisää s. 12. 27.4. 9.30 Kansallinen veteraanipäivä. Koululaiset kukittavat Kunnantalonmäen muistomerkin. Lisät. Harri Räikkä, p. 044 0436776. Järj. Rymättylä-Seuran perinnetoimikunta. Ks. ilmoitus s. 4. 21.5. 11.30 Kaatuneitten muistopäivän kahvitilaisuus Aahollissa, Kirjalan kirkkotie 2. Lisät. Harri Räikkä, p. 044 0436776. Järj. Rymättylä-Seuran perinnetoimikunta. Ks. ilmoitus s. 4.

NÄYTTELYITÄ 18.2.–31.3. Naantalin Kulttuuritaloyhdistyksen Torstaimaalareiden näyttely Aahollissa, Kirjalan kirkkotie 2. Avajaiset 18.2. klo 14. Lisät. Harri Räikkä, p. 044 0436776. Järj. Rymättylä-Seuran perinnetoimikunta. Ks. ilmoitus s. 4. 9.–13.4. 12.00–17.00 Meri, pihat ja puutarhat – Sata ja yksi tarinaa. Kuvataidekoulun oppilastöiden näyttely Naantalin taidehuoneella, Mannerheiminkatu 5. Avajaiset 8.4. klo 15. Järj. Naantalin opisto. Ks. ilmoitus s. 15. NAANTALIN PÄÄKIRJASTOSSA, TULLIKATU 11 Näyttelyt ovat avoinna kirjaston aukioloaikoina. Lisät. Merja Lintula, p. 02 434 5557. 1.–28.2. Luonto lainassa. Luonto-liiton valokuvanäyttely. 1.–28.2. Mökkimaisemia. Tuula Saaren kiville tekemiä mökkimaisemia. 1.–31.3. Ajan saatossa. Kaikenlaista voi harrastaa. 1.–29.4. Akvarelleja. Susanna Kaapun puutarha-aiheisia akvarelleja. 2.–31.5. 100 merkittävää suomalaista tietokirjaa.

Lisät. p. 044 717 7070 sekä www.naantalinteatteri.fi. Ks. ilmoitus s. 16.

MUSIIKKIA 12.2. 18.00–19.30 Kaamoskonsertti Rymättylän kirkossa. Naantalin Kamarikuoron Suomi 100 -konserttikiertueen avauskonsertti. Johtaa Antti Haapalainen. Lisät. Jaakko Rasi. Järj. Naantalin Kamarikuoro. Lue lisää s. 10. 25.–25.2. Naantalin Musiikkijuhlien Talvikonsertit Naantalin kirkossa, Nunnakatu 2. Lipunmyynti Lippupisteessä ja Naantalin Matkailussa. Järj. Naantalin Musiikkijuhlat ja Naantalin kaupungin kulttuuripalvelut. Lue lisää s. 10. 24.3. 19.00–21.00 Musiikkia sielulle ja korville - akustisen gospelin levynjulkistamiskonsertti Kuparivuoren urheilutalolla. Lisät. Leena Salo p. 0400 528357. Järj. Naantalin Kulttuuritaloyhdistys ry. Lue lisää s. 16. 9.4. 15.00 Meri – Saaristolaisen piha ja puutarha -kuvakonsertti Raision kirjastossa, Eeronkuja 2. Järj. Naantalin opisto ja Raision työväenopisto. Ks. ilmoitus s. 15. Naantalin musiikkiopiston konsertteja. Lisät. Paula Neuvonen, p. 044 733 4651. Lue lisää, s. 9. 5.3. 27.3. 28.3. 1.4. 5.4. 6.4. 7.4.

Kamarimusiikkikonsertti Sellistien luokkakonsertti Jousisoittimien konsertti Allegro e Vivace! Puhallinsoittimien konsertti Lyömäsoittimien luokkamatineat Naantalin musiikkiopiston koulukonsertteja 12.4. Pianistien konsertti 13.4. Kitaristien konsertti 18.4. Kanteleiden ja Aino-tyttöjen konsertti 19.4. Laulajien konsertti 27.4. Kansallisen veteraanipäivän juhlatilaisuuksia 17.5. Nuorten solistien konsertti 23.5. ja 24.5. Muskarin iloiset kevätkonsertit 1.6. Lukuvuoden 2016–2017 päätöskonsertti 9.6. Naantalin musiikkiopiston ja Naantalin Musiikkijuhlien lasten konsertteja

LIIKUNTAA & URHEILUA 11.1.–23.5. Hauskaa toimintaa ikäihmisille ja heidän läheisilleen - iloa ja oloa liikuntaystävän kanssa Naantalissa Aurinkosäätiön palvelutalossa 22.2., 8.3., 22.3., 5.4., 19.4. klo 14.00–14.45 ja Rymättylän Katavakodissa 14.2., 28.2., 14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5., 23.5. klo 14.00–14.45. Lisät. Maija Puolakanaho, p. 0400 638 398. Järj. Naantalin kaupunki, Naantalin ja Rymättylän seurakunnat, Naantalin Aurinkosäätiö, Liikuntaseura Naantali ry ja SPR Rymättylän osasto. 12.2. 12.00–14.00 Talviulkoilutapahtuma vanhankaupungin lahdella. Lisät. www.liikkuvanaantali.fi. Järj. Naantalin kaupungin liikuntapalvelut. Ks. s. 17 21.2. 14.00–17.00 Kuplii-tapahtuma Raision Nopassa, Juhaninkuja 3. Lisät. Kaisa-Lena Rauharinne, p. 050 339 0553. Lue lisää s. 13. 20.–24.2. Hiihtolomatoimintaa koululaisille ja perheille. Järj. Naantalin liikunta- ja nuorisopalvelut. Lisät. Anu Saarni, p. 050 4649 908. Lue lisää s. 18. 7.3. ja 8.3. 18.00–19.00 Naistenpäivän merkeissä hyvinvoinnin päivät naisille Kesti-Maarian liikuntatilassa, Maariankatu 2. Järj. Naantalin kaupungin liikuntapalvelut. Ks. s. 17. 12.3. 9.00–18.00 SuperTreenit Naantalin kylpylässä ja Maijamäen liikuntahallissa. Ilmoittautuminen alkaa 1.2. osoitteessa www.supertreenit.fi. Lisät. Krista Arponen, p. 044 544 1843. Järj. Turun Urheiluliitto ry., Voimistelu- ja liikuntajaosto. Ks. ilmoitus s. 17. 15.3. 10.00–17.00 Liikkujan Apteekki Naantalin apteekissa, Luostarinkatu 25. Järj. Naantalin Apteekki ja Naantalin kaupungin liikuntapalvelut. Ks. ilmoitus s. 17. 7.4. 10.00–14.00 Terveyden teemapäivä Naantalin terveyskeskuksessa. Lisät. www. liikkuvanaantali.fi. Järj. Naantalin terveyskeskus ja liikuntapalvelut. Ks. s. 17

KIRJASTOJEN LUKUPIIRIT Järj. Naantalin kaupunginkirjasto. Lisät. p. 02 434 5310. Lukupiirien tarkemmat tiedot ilmoitetaan kirjaston verkkosivuilla. Rymättylän lähikirjaston lukupiiri kokoontuu 14.2., 14.3., 11.4. ja 9.5. klo 19. Vetäjänä Soili Nurmi. Naantalin pääkirjaston lukupiiri kokoontuu 15.2., 15.3., 19.4. ja 17.5. klo 18. Vetäjänä Minna Ylikotila. Merimaskun lähikirjaston lukupiiri kokoontuu 21.2., 28.3., 25.4. ja 30.5. klo 19. Vetäjänä Anne Pentti. Satutuokiot Suopellon kirjastossa 22.2., 8.3., 22.3., 5.4., 19.4. ja 3.5. klo 9.30.

Nasta 1/2017 + Energia-liite  

Naantalin kaupungin tiedotuslehti

Nasta 1/2017 + Energia-liite  

Naantalin kaupungin tiedotuslehti

Advertisement