Page 1

NAANTALIN KAUPUNGIN TIEDOTUSLEHTI

1/2016

NASTA

Naantalin Musiikkijuhlien lipputarjoukset naantalilaisille nyt Nastassa! s. 11 Kesätöihin kaupungille? Hakuaika on nyt!

s. 17

Kuva: Studio Vizualis

Lasten päivähoidossa

ILO KASVAA LIIKKUEN

Naantali mukana liikunnallisessa toimintaohjelmassa Jokaiselle lapselle annetaan päivittäinen mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon – jopa Rioon asti!

N

aantalin kaupungin kaikki päivähoitoyksiköt ja perhepäivähoitajat aloittivat viime syksynä valtakunnallisen ILO KASVAA LIIKKUEN -ohjelman. Ohjelman päämäärä on liikuntamyönteisen toimintakulttuurin toteuttaminen jokaisessa varhaiskasvatuksen yksikössä. Tavoite on yksin kertainen: jokaisella lapsella tulee olla päivittäinen

NASTA_1_2016.indd 1

mahdollisuus liikkumiseen ja liikunnan iloon. Varhaiskasvatus kasvattaa strategiansa mukaisesti lasta liikunnalliseen elämäntapaan. Toimintakulttuuri on fyysistä aktiivisuutta suosiva ja arjen istumista on vähän. Päivähoidossa on käytössä liikunnan vuosisuunnitelma ja liikkuminen on kirjattu lapsen varhaiskasvatus suunnitelmaan.

Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman teematapahtumana on tänä vuonna olympialaiset. Reilusti Rioon -liikuntateeman myötä lapset tutustuvat ystävyyteen, kunnioitukseen, suvaitsevaisuuteen ja parhaansa yrittämiseen. Kausi päättyy Kuparivuoren kentällä pidettäviin koko päivähoidon olympialaisiin. ●

28.1.2016 15.48


Valtuuston puheenjohtajan kynästä

Naantalin on puolustettava paikallisia palvelujaan Aivan aluksi muutama julkiseen toimintaan liittyvä laki, periaate ja tauti: Cyril Northcote Parkinsonin lait Ensimmäinen laki:

Työllä on taipumus paisua ja viedä tekijältään kaikki aika, joka siihen on käytettävissä.

Toinen laki:

Menot nousevat automaattisesti yhtä suuriksi kuin tulot.

Kolmas laki:

Vähenevän pätevyyden laki

Triviaali laki:

Organisaatiot keskittyvät suhteettoman paljon triviaaleihin asioihin.

Wilhelm Richard Wagnerin laki

ennustaa, että teollisen talouden kehitys lisää julkisten menojen osuutta kansantuotteesta.

Baumolin taudilla

tarkoitetaan taloudellista ilmiötä, jossa tuottavuuden ja palkkojen kasvaessa useilla talouden aloilla – myös niillä aloilla, joilla tuottavuuden kasvua ei ole tapahtunut – joudutaan nostamaan palkkoja. Palkannostopaine johtuu siitä, että tuottavuudeltaan heikommat alat joutuvat kilpailemaan työvoimasta muiden alojen kanssa.

Peterin periaate

Työntekijä etenee urallaan, kunnes päätyy tehtävään, jossa ei ole täysin pätevä.

N

ämä lainatut ”viisaudet” tunkevat mieleen joskus oman julkisen toiminnan yhteydessä. Sen yleensä onnistuu helposti torjumaan. Sen sijaan seurattaessa Suomessa tapahtunutta ja tapahtuvaa paikallista ja väliportaan hallinnon suunnittelua ja päätöksentekoa tulee vakuuttuneeksi, että noissa värikkäissä väitteissä on paljon perää. Tämä ei ole puoluepoliittinen arvio; ikävä kyllä kyse on yleispätevyydestä. On nimittäin käynyt niin, että kaikki suomalaiset puolueet ovat olleet edustettuina vuodesta 2005 alkaen tasavaltamme hallituksissa, jotka ovat suunnitelleet niin kutsuttuja hallinnon uudistuksia, joilla kestävyysvajetta on väitetty vähennettävän. Heikosta valmistelusta ja yksipuolisella päätöksenteolla on tehty yli kymmenen vuoden aikana linjauksia: ensimmäinen nimettiin ”Paras-hankkeeksi”, toinen ”työssäkäyntialueisiin perustuvaksi kuntarakenteeksi” ja viimeisin ”itsehallintoalueisiin perustuvaksi sote-uudistukseksi”. Etukäteen suunniteltuja palvelujen parannuksia ja taloudellisia tehostamistoimia on kehuttu monisanaisesti ilman tutkittua näyttöä ja perusteellista arviointia. Pelkoni on, että Peterin periaate ja Parkinsonin kolmas laki pätemättömyydestä on toteutunut uudistuksia tehtäessä. Meille ollaan kehittämässä uutta hallintotasoa, jossa toteutuu Parkinsonin ensimmäinen laki hallinnollisen työn kasvusta. Jos sote-uudistuksessa maakunnalle annetaan verojen ja maksujen perimisoikeus toteuttaa Parkinsonin toinen laki – kaikki tulot käytetään menoihin –, seurauksena on Wagnerin lain eli julki-

sen hallinnon paisumisen toteutuminen Baumolin taudin säestyksellä Tavoiteltu kestävyysvaje voi pienentyä ja palvelut tasapuolistua näissä olosuhteissa vain palveluja heikentämällä, kurjuutta jakamalla. Ja tämä uhka on erityisesti Naantalin tyyppisellä suhteellisen notkean ja kohtalaisen hyvän palveluvarustuksen kehittäneellä kunnalla. Pitkän luottamushenkilökauteni aikana olen saanut olla monissa julkisten palvelujen kehityshankkeissa mukana. Niitä on ohjattu lainsäädännöllä ja paikallisesti räätälöitynä niistä on tullut Naantalissa kelvollisia, jopa hyviä. Niiden toteuttamiseksi on voinut olla puolustamassa korkeahkoa kuntaverotusta. Nyt näyttää siltä, että olemme saamassa uudistuksen, jonka onnistumismahdollisuuksiin on ylivoimaista uskoa. Muutosten sivuvaikutukset suorastaan pelottavat. Vaaleilla valittujen hallinnoima ja verotusoikeuden omaava väliporras on epäilyttävä keksintö. Se on loikka, jonka laatuista ei normaalioloissa ole Suomessa otettu. Siksi Naantalin pitää päättäväisesti puolustaa kunnallista toimintaa niin terveydenhuollossa kuin erityisesti sosiaalipalveluissa. ●

Mikko Rönnholm kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Kuva: Anu Anttila

Sisällysluettelo

Ilmoita jakeluhäiriöstä sähköpostilla asiakaspalvelu@posti.fi tai puh. 0200 71000 (pvm/mpm)

Valtuuston puheenjohtajan kynästä.....2

Katujen kunnossapidosta................9

Katsaus talousarvioon..............................3

Kulttuuria moneen makuun.........10

Kaupunki viestii...........................................4

Opistojen ohjelmaa.........................12

Instagram-talvikisan parhaat.................5

Nuorille...............................................16

Terveydenhuollosta....................................6

Liikuntaa kaikenikäisille.................18

Yrittäjille.........................................................8

Tapahtumakalenteri........................20

NASTA_1_2016.indd 2

1/2016

NASTA on Naantalin kaupungin tiedotuslehti, joka ilmestyy vuonna 2016 neljä kertaa. Seuraava Nasta-lehti jaetaan viikolla 18. Aineistopäivä 8.4.2016. JULKAISIJA/TOIMITUS: Naantalin kaupunki, Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali Sähköposti: palaute@naantali.fi PÄÄTOIMITTAJA: Viestintä- ja kehittämispäällikkö Tiina Rinne-Kylänpää, p. 02 4345 270, tiina.rinne-kylanpaa@naantali.fi TOIMITUSSIHTEERI: Kulttuuri- ja tiedotussihteeri Anu Anttila, p. 02 4345 339, anu.anttila@naantali.fi ULKOASU/TAITTO: Viestintä-Dimmi Oy PAINO: Finepress Oy ISSN 1797-5794 (painettu) PAINOSMÄÄRÄ: 10 800 kpl ISSN 2342-1479 (verkkojulkaisu)

28.1.2016 15.48


Kaupunginjohtajan katsaus TALOUSARVIOON 2016

K

aupungin talous on kehittynyt myönteisesti viime vuosina. Vuosien 2013 ja 2014 tilinpäätökset olivat ylijäämäisiä. Menojen kasvu on ollut vähäistä useiden vuosien ajan. Henkilöstön määrä on vähentynyt hallitusti. Myös erikoissairaanhoidon maksuosuudet ovat kasvaneet viime vuosina maltillisesti. Kaikki vuoden 2015 talousluvut eivät ole selvillä katsausta kirjoittaessani. Alustavien tietojen mukaan on todennäköistä, että viime vuoden tilinpäätöksessä päädytään tulojen ja menojen tasapainoon. Se on hyvä saavutus, kun otetaan huomioon se, että satamatoimintaan liittyvät maksut ja korvaukset alittavat budjetoidun määrän noin 2,8 miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen ja erikoissairaanhoidon maksujen säästöillä sekä verotulojen ylityksellä voidaan kattaa huomattava tulojen alitus.

Talous kiristyy lähivuosina Vaikka kaupungin menojen kehitys on pääosin hyvin hallinnassa, taloutta kiristää se, että monet keskeiset tulot kasvavat hyvin vähän ja tietyt tärkeät tulot jopa vähenevät. Naantalin verotulojen kasvun arvioidaan olevan vähäistä lähivuosien ajan. Keskeisiä syitä niukalle kasvulle ovat Suomen talouden heikko kasvu ja kuntien jako-osuuden supistuminen yhteisöverotuloista vuoden 2016 alusta lukien.

Myös verovähennysten lisäys supistaa kunnallisverotulon tuottoa. Uusi valtionosuusjärjestelmä tulee asteittain voimaan ja vähentää Naantalin saamien valtionosuuksien määrää. Vuodesta 2017 lähtien valtionosuuksien määrän vähentyminen näkyy selvästi. Valtionosuuksien määrä on vuonna 2017 noin 2,7 miljoonaa euroa alhaisempi kuin vuonna 2014. Neste Oyj on viime vuosina maksanut satamatoimintaan liittyviä korvauksia noin 2,6 miljoonaa euroa vuodessa. Maksuvelvollisuus on perustunut kaupungin ja yhtiön väliseen sopimukseen. Korvauksia ei ole varovaisuusperiaatteen vuoksi budjetoitu lainkaan vuodelle 2016 eikä myöskään vuosille 2017–2019, koska yhtiö on kiistänyt maksuvelvollisuutensa. Kaupunginhallitus on valvonut valtuuston päätöksen perusteella tehokkaasti kaupungin etua ja huolehtinut siitä, että erimielisyydet käsitellään kaupungin ja yhtiön välisen sopimuksen määräysten mukaisesti välimiesoikeudessa.

Kehitysvammaisten uuden asumisyksikön toiminta alkaa loppusyksyllä. Kaupunki ostaa palvelut yksityiseltä palvelujentuottajalta. Talouden kiristyessä on välttämätöntä tehostaa toimintaa ja huolehtia erityisesti siitä, että suurimmat menot – palveluiden ostot ja henkilöstökulut – pysyvät hallinnassa. Tehostamistoimet on tarkoitus tehdä ensisijaisesti siten, että ne vaikuttavat mahdollisimman vähän palveluiden määrään ja laatuun. Talousarviossa varaudutaan kahden päiväkodin lakkauttamiseen ensi syksystä alkaen, koska lasten lukumäärä vähenee Naantalissa. Kevään aikana tehdään varsinaiset päätökset asiasta. Korvaavat päivähoitopaikat osoitetaan muista päiväkodeista. Kuluvan vuoden aikana tehdään muutoinkin paljon työtä sen varmistamiseksi, että kaupunki toimii taloudellisesti ja tehokkaasti. Kaupunki selvittää parhaillaan mm. sitä, miten ateriapalvelut, siivous ja kiinteistönhoito voidaan hoitaa taloudellisesti ja samalla hyvästä laadusta huolehtien.

Palvelut säilyvät hyvinä

Kaupunki investoi tulevaisuuteen

Vaikka kaupungin talous kiristyy, naantalilaisten verotus säilyy edullisena. Kunnallisveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit pysyvät ennallaan. Kaupungin palveluiden taso säilyy hyvänä myös vuonna 2016. Osin palvelut jopa paranevat.

Vuodelle 2016 on varattu 1,3 miljoonaa euroa Luonnonmaalla sijaitsevan Kukolanvainion pientaloalueen ensimmäisen vaiheen kunnallistekniikan rakentamiseen. Uudelta asuinalueelta voidaan tänä vuonna luovuttaa lähes 40 omakotitonttia, joille pääsee rakentamaan ensi

Nastan painatuksessa huomioidaan

kotimaisuus ja ympäristöystävällisyys Tämän vuoden alusta alkaen Nasta-lehti painatetaan Finepress Oy:ssä, joka on 70-vuotias turkulainen perheyritys. Nastan painatuksessa käytetään edelleen Suomessa valmistettua paperia kotimaisen tuotannon tukemiseksi. Paperi on Oulun Stora Enson tehtailla valmistettu LumiForte. Kotimaisuuden, hyvän laadun ja ympäristöystävällisyyden lisäksi lehden paperi- ja painatuskustannukset ovat kohtuulliset: yksittäisen 20-sivuisen lehden kustannus on 0,33 euroa.

syksynä. Kuluvalle vuodelle on varattu myös 1,5 miljoonan euron määräraha maanhankintaan. Kaupunki panostaa tänä vuonna merkittävästi myös useiden palvelurakennusten peruskorjauksiin. Karvetin päiväkodin peruskorjaukseen on tarkoitus käyttää lähes 900 000 € ja Kummelin palvelukeskuksen toisen vaiheen peruskorjaukseen 400 000 euroa. Kalevanniemen koulurakennuksen peruskorjaukseen on varattu yhteensä 1 700 000 euron määräraha vuosille 2016-2017. Vuonna 2016 peruskorjataan B-osaa ja rakennetaan uusi ilmanvaihtokonehuone A-osaan. ● Jouni Mutanen kaupunginjohtaja

Sekä painotalo että paperi ovat saaneet seuraavat ympäristömerkit: Pohjoismainen Joutsenmerkki kertoo tuotteen olevan ympäristön kannalta parhaiden joukossa. Painoprosessissa käytettävien kemikaalien määrä on rajoitettu, ja niiden on myös oltava ympäristölle ja terveydelle turvallisia. Painoprosessista syntyvät päästöt on minimoitu, jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja se kierrätetään tehokkaasti. Myös energian käyttö on tehokasta. PEFC on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää metsätaloutta kaikkialla maailmassa. PEFC-sertifikaatti takaa sen, että puukuitu, jota on käytetty paperi valmistuksessa, on peräisin kestävästi hoidetuista metsistä.

Ilmastonsuojelua edistävä sertifikaatti Nastan painatuksen yhteydessä suoritetaan pieni hyvitemaksu, jolla kompensoidaan paperin valmistuksesta ja kuljetuksesta aiheutuneita hiilidioksidipäästöjä. Hyvitesummat tilitetään lyhentämättöminä Trees of Hope -projektiin Malawissa. ●

Naantalin Energia Oy:n ja kaupungin

yhteistyötä asiakasviestinnässä

N

aantalin Energia Oy siirtyy tänä vuonna entistä naantalilaisempaan asiakastiedotukseen. Teemme yhteistyötä omistajamme eli Naantalin kaupungin julkaiseman NASTA-tiedotuslehden kanssa. Kaikki asiakkaamme - ja laajentuneen jakelun ansiosta - KAIKKI naantalilaiset saavat Naantalin Energian uuden Asiakastiedotteen kaksi kertaa vuodessa: toisen talvella ja toisen

syksyllä. Tiedotteemme on nelisivuinen julkaisu ja se jaetaan NASTAn keskiaukeaman välissä. Asiakastiedotteestamme tehdään myös sähköinen uutiskirje, jonka jakelu tapahtuu alkuvaiheessa OnLine-järjestelmäämme kirjautuneiden käyttäjien sähköpostiin. Tavoitteena on luoda lyhyt ja nopea tiedotuskanava nykyaikaisessa muodossa.

Koko tämä muutos toteutetaan yhteiskumppanimme Viestintätoimisto Telegraafin osaamisella. Telegraafi on turkulais-naantalilainen viestintäalan moniosaaja, jonka kanssa olemme tehneet yhteistyötä jo useita vuosia. ● Pasi Haarala toimitusjohtaja

NASTA 1/2016

NASTA_1_2016.indd 3

3

28.1.2016 15.48


Naantalin kaupungin vuosi-ilmoitus 2016 Kaupungintalon ja virastojen aukiolo Kaupungintalon toimistot ja virastot ovat yleisölle avoinna arkipäivisin klo 9.00–15.00. Sivistysvirasto, osoitteessa Tullikatu 11, noudattaa samaa aukioloaikaa. Naantalin kaupungin puhelinvaihteen numero on 02 4345 111 ja se on toiminnassa arkipäivisin klo 8.00–16.00.

Rymättylän palvelupiste Rymättylän kirjasto, Metsätie 1, puh. 02 4345 510, avoinna ma, ti, to klo 13.00–19.00, ke ja pe klo 9.00– 15.00, aattopäivinä klo 10.00–15.00. Velkuan palvelupiste Kummeli, Sauniementie 3, puh. 040 900 0863, avoinna arkipäivisin klo 9.00–15.00 tai sopimuksen mukaan.

Kaupunginvaltuusto

Palvelupisteet Naantalin palvelupiste kaupungintalo, Käsityöläiskatu 2, puh. 02 4345 211, avoinna ma–ke klo 9.00–17.00, to–pe klo 9.00–16.00, aattopäivinä klo 9.00–16.00 ja kesäaikana arkipäivisin klo 9.00–16.00. Merimaskun palvelupiste Merimaskun kirjasto, Iskolantie 9, puh. 02 4345 540, avoinna ma, ti, to klo 13.00–19.00, ke ja pe 9.00–15.00, aattopäivinä klo 10.00–15.00.

Kaupunginvaltuusto kokoontuu kaupunginvaltuuston istuntosalissa 8.2., 29.2., 4.4., 2.5. ja 6.6. Loppuvuoden kokouksista päätetään kesäkuun kokouksessa. Ilmoitus valtuuston kokousajoista ja -paikasta sekä tieto pöytäkirjan nähtävänä pitämisestä julkaistaan kaupungintalon ilmoitustaululla, kaupungin kotisivuilla ja Rannikkoseudussa.

Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään kaupungintalolla kaupunginhallituksen kokoustiloissa maanantaisin. Sellaisena maanantaina, jolloin pidetään kaupunginvaltuuston kokous, kaupunginhallitus kokoontuu vain tarvittaessa.

Lautakunnat Lautakunnat kokoontuvat pääsääntöisesti kerran kuukaudessa. Tarkempia kokoontumisajankohtia voi katsoa kaupungin kotisivuilta (www.naantali.fi/ paatokset) tai tiedustella kyseessä olevan lautakunnan sihteeriltä.

Pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja sen jaostojen pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kaupungin keskusvirastossa, Käsityöläiskatu 2, kokouspäivää seuraavan viikon tiistaina. Lautakuntien ja toimikuntien pöytäkirjat pidetään nähtävillä ko. virastojen kanslioissa kokousta seuraavan viikon tiistaina. Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävänä vuosittain 1.–30.6. klo 9.00–15.00 keskusvirastossa, Käsityöläiskatu 2. Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat pidetään nähtävillä ko. virastojen kanslioissa kunkin kuukauden 1. tai 15. päivänä riippuen viranhaltijapäätöksen päätöksentekopäivästä.

Mikäli kaupungin virastot ovat edellä mainittuina päivinä suljettuina, nähtävänäolopäivä siirtyy seuraavaan aukiolopäivään. Kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen, jaostojen ja lautakuntien uusimmat pöytäkirjat ja esityslistat ovat lisäksi nähtävillä kaupungin kotisivuilla.

Kaupungin ilmoitusten julkaiseminen Kaupungin ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne kuntalain mukaisesti julkisten kuulutusten ilmoitustaululla. Ilmoitukset julkaistaan lisäksi kaupungin kotisivuilla, mahdollisuuksien mukaan Nasta-lehdessä sekä tarpeen mukaan saariston kuntatiedotteissa. Lehti-ilmoittelun tarve harkitaan ilmoituskohtaisesti ilmoituksen laadun ja kohderyhmän mukaan. Kaava-asioiden osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa otetaan kantaa ko. kaavan lehtiilmoitteluun, kuitenkin viimeistään siinä vaiheessa, kun toimielin päättää asettaa kaava-asiakirjat nähtäville.

Pysäköinninvalvonta Pysäköinninvalvojana toimii kaupunginlakimies Turo Järvinen, puh. 02 4345 200. Pysäköinninvalvontaan liittyvistä asioista voi tiedustella myös puhelinvaiheesta, puh. 02 4345 111. ●

Naantalin kaupunki ykköseksi

kaupunkien asukasviestintätutkimuksessa Teksti: Tiina Rinne-Kylänpää

Kaupunki esillä Rakenna & Sisusta -messuilla 12.-14.2. osastolla B23 Saat neuvontaa mm. rakentamiseen liittyvässä sähköisessä lupa-asioinnissa. Sunnuntaina 14.2. klo 1114 paikalla on myös kaupunginjohtaja Jouni Mutanen ja arkkitehti Mika Sahlström. Tervetuloa keskustelemaan! Lapset voivat kuvauttaa itsensä osastollamme Risto Räppääjänä!

Nähdään messuilla! 4

NASTA_1_2016.indd 4

Naantali menestyi erinomaisesti tutkimuksessa, jossa selvitettiin asukkaiden tyytyväisyyttä kaupunkien viestintään. Perinteinen painettu Nasta-lehti oli suosituin tapa saada tietoa kaupungin asioista.

N

aantalin kaupungille annettiin kouluarvosanaksi 7,84, kun tutkimuksessa mukana olleiden kaupunkien arvosana oli keskimäärin 7,59. Vastaajat kokivat Naantalin kaupungin viestinnän hyödylliseksi, selkeäksi ja luotettavaksi sekä tiedon koettiin olevan helposti saatavilla. Kyselytutkimuksen toteutti kaupunkien toimeksiannosta FCG Finnish Consulting Group Oy:n tutkimuspalvelut yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa. Otos oli yhteensä 4400 henkilöä, ja kyselyyn saatiin 984 vastausta. Vastaavanlaisia tutkimuksia on toteutettu nyt yhteensä 17 kaupungissa vuodesta 2010 lähtien. Tutkimus tehtiin Helsingissä, Lahdessa, Turussa, Kaarinassa, Naantalissa ja Raisiossa. Naantalin kaupunki ei ole aikaisemmin osallistunut vastaavaan tutkimukseen.

Kaupungin painettujen asukaslehtien suosio on kasvanut Kaupungin painetut asukas- ja tiedotuslehdet sekä tiedotteet ovat suosituin tapa saada tietoa kaupungin asioista. Kaupungin omiin lehtiin oli tutustunut 75 prosenttia kyselyyn vastanneista. Asukaslehtien suosio kasvoi edelliseen vastaavanlaiseen tutkimukseen verrattuna, jolloin niitä oli lukenut 66 prosenttia vastanneista. Naantalissa kyselyyn vastanneista 85 prosenttia oli tutustunut tiedotuslehti Nastaan. Kaupunkilaiset arvostavat sitä, että tietoa saa suoraan kotiin kannettuna. Lisäksi toivotaan kohdennettua viestintää ja tiedon jakamista useilla viestintäkanavilla. Kaksi kolmasosaa tutkimuksessa mukana olleiden kaupunkien asukkaista on seurannut kaupungin asioita paikal-

NASTA 1/2016

28.1.2016 15.48


lislehdistä ja -radiosta sekä kaupungin verkkosivuilta. Nuorista aikuisista eli 18–35 -vuotiaista jopa 87 prosenttia on käyttänyt kaupungin verkkosivuja. Yli 65-vuotiaiden joukossa vastaava luku oli 37 prosenttia. Naantalissa haluttiin mieluiten saada tietoa kaupungin toiminnasta tiedotuslehti Nastasta ja tiedotteista (87 %), verkkosivuilta (58 %) sekä sanomalehdistä (52 %).

Sosiaalinen media nuorten viestintäkanavana Kaupunkien toimintaa seuraa sosiaalisessa mediassa entistä useampi, mutta silti vain 12 prosenttia vastanneista oli käyttänyt kaupungin sosiaalisen median sivustoja, kuten Facebookia tai Twitteriä. Nuorista aikuisista lähes puolet kuitenkin haluaisi saada kaupunkitietoa sosiaalisen median kautta. Naantalissa kaupunkitietoa sosiaalisesta mediasta halusi vain 6 %.

Talvisia tunnelmia Naantalissa #mynaantali2016

Kaupungit onnistuneet viestinnässä Tutkimuksen mukaan asukkaat tarvitsevat useimmiten tietoa terveyspalveluista, kulttuuripalveluista, liikunta- ja ulkoilupalveluista sekä kartoista ja liikenteestä. Kaupunkien viestintään ollaan yleisesti tyytyväisiä: kouluarvosanaksi annettiin keskimäärin 7,59, joka on parempi arvosana kuin vuoden 2013 tutkimuksessa (7,19). Naantalissa kaikkein suosituimmaksi viestinnän palveluksi mainittiin kotiin kannettu Nasta-lehti. Myös kaupungin verkkosivuihin ja terveydenhoitopalvelujen viestintään oltiin tyytyväisiä.

Päätöksenteosta toivotaan lisää tietoa Tutkimuksessa tuli esiin, että kaupunkilaisten mukaan kaupungit eivät perustele päätöksiään riittävästi, eikä kerro tarpeeksi vaihtoehtoisista ratkaisutavoista päätöksenteossa eikä siitä, miten asukkaiden palaute vaikuttaa kaupungin toimintaan. Naantalissa toivottiin enemmän tiedotusta isoista hankkeista, kaupungissa valmisteilla olevista asioista, muutoksista asukkaille suunnatuissa palveluissa sekä palvelujen saatavuudesta. Naantalissa toivottiin lisää tiedotteita suoraan kotiin ja sähköisen viestinnän kuten sosiaalisen median ja verkkosivujen kehittämistä. ●

@tarmarsmi

Naantalin kaupunki on läsnä myös sosiaalisessa mediassa - siellä missä sinä ja moni muu! Seuraamalla meitä saat tietoa Naantalista, kaupungin palveluista, ajankohtaisista asioista ja tapahtumista.

M

iltä näyttää sinun Naantalisi? -kilpailu jatkuu Instagramissa myös vuonna 2016 uudistuneella kampanjatunnuksella. Osallistu kisaan tägäämällä kuvasi #mynaantali2016 ja @naantaliofficial! Vuodenajan paras kuva palkitaan mahtavalla matkailuaiheisella palkinnolla. Tässä numerossa julkaisemme kuluvan talven onnistuneimpia otoksia. Kaikki neljä kuvaa on otettu tammi-

kuussa ja ne kuvastavat hyvin leudon talven väistymistä kirpakan pakkassään tieltä. Otokset tuovat kukin omalla tavallaan esiin myös meren ja jään vaikutuksen saaristokaupungin arjessa. Voittajaksi nousi @tarmarsmi merenrannan idyllisestä näköalatornista otetulla kuvallaan. Kuvassa yhdistyy kauniisti upea auringonlasku sekä jäällä näkyvien kävelijöiden kautta Naantalin talviset ulkoliikuntamahdollisuudet.

Kunniamaininnat: @rantahelmi, @pikkupetunia ja @viiivi_ ●

Onnea voittajalle! @naantaliofficial

@pikkupetunia

@viiivi_

@rantahelmi

NASTA 1/2016

NASTA_1_2016.indd 5

5

28.1.2016 15.49


Ympäristöterveydenhuolto turvaa asukkaille

terveellisen elinympäristön Kunnan järjestämään ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvat elintarvikevalvonta, terveydensuojelu, tupakkalain valvonta ja eläinlääkintähuolto.

N

aantalin kaupunki kuuluu Raision ympäristöterveydenhuollon alueeseen. Raisiossa työskentelee viisi terveystarkastajaa, kaksi eläinlääkäriä ja Turun kanssa yhteinen valvontaeläinlääkäri. He neuvovat, ohjaavat ja kouluttavat toiminnanharjoittajia ja kuluttajia, tekevät tarkastuksia, ottavat näytteitä, antavat lausuntoja ja huolehtivat erityistilanteisiin varautumisesta.

Oiva kertoo elintarvikkeiden turvallisuudesta hymynaamoin Terveystarkastajat ja myös eläinlääkärit tekevät elintarvikehuoneistoihin Oivatarkastuksia. Oiva on järjestelmä, jossa elintarvikevalvonnan tulokset raportoidaan internetissä kuluttajien nähtäväksi. Raportti arvioi hymynaamoin yritysten elintarviketurvallisuutta. Kun Oiva hymyilee, ovat asiat kuluttajan kannalta hyvin. www.oivahymy.fi

Tavoitteena terveelliset kodit ja julkiset tilat Terveystarkastajat valvovat mm. kouluja, päiväkoteja, vanhainkoteja, liikuntatiloja, kauneushoitoloita ja majoitustiloja. Asumisolosuhteissa ja julkisissa tiloissa terveyshaittoja voivat aiheuttaa mm. sisäilman epäpuhtaudet, lämpötila, kosteus, valo, melu tai säteily. Terveystarkastajat tekevät asunnontarkastuksia asumisolosuhteista aiheutuvien terveyshaittojen selvittämiseksi. Terveyshaittaa epäiltäessä on hyvä olla yhteydessä kiinteistön omistajaan tai esim. isännöitsijään. Vastuu mahdollisten asumisolosuhteissa tai julkisissa tiloissa olevien terveyshaittaa aiheuttavien tekijöiden selvittämisestä ja korjauksista kuuluu haitan aiheuttajalle.

Puhdasta vettä joka päivä Talousvedessä ei saa olla mitään pieneliöitä eikä aineita sellaisia määriä tai pitoisuuksia, että niistä voi aiheutua vaaraa ihmisten terveydelle. Talousveden laatua valvotaan säännöllisesti. Näytteitä tutkitaan sitä useammin mitä enemmän vesilaitokset toimittavat vettä. Naantalin kaupunki ostaa talousvetensä Turun Seudun Vesi Oy:ltä. Velkuan ja Livonsaaren alueelle veden toimittaa Maskun Vesihuolto Oy. Verkostoveden viimeisin näytetulos löytyy kaupungin verkkosivuilta.

Teksti: Kirsi Puola • Kuvat: Evira

Uimaveden laadulla on väliä

Tupakkalaki terveyttä edistämässä

Terveystarkastajat ottavat näytteitä yleisiltä uimarannoilta, uimahalleista ja kylpylöistä. Suurten yleisten uimarantojen veden laatua seurataan samoilla kriteereillä 19 EU:n jäsenmaassa. Naantalin Nunnalahden uimaranta on tällainen EUranta. Uimavedet on luokiteltu veden laatutulosten perusteella erinomaisiin, hyviin, tyydyttäviin ja huonoihin. Mitä parempi luokka, sitä vähemmän uimavedessä on neljänä edellisenä vuotena havaittu suolistoperäisiä bakteereja. Nunnalahden uimarannan laatuluokka on erinomainen.

Tupakan myyntiluvan myöntää ja myyntiä valvoo kunnan terveystarkastaja. Tupakoijan on tupakoidessaan hyvä ottaa huomioon muut ympärillä olevat ihmiset. Laki ei kiellä tupakointia omassa asunnossa tai omalla parvekkeella. Parveketupakoinnista aiheutuvasta haitasta asianomaisten olisi ensisijaisesti neuvoteltava keskenään. Isännöitsijä ja taloyhtiön hallitus voivat sopia pelisäännöistä. Kiistatilanteissa terveystarkastajat arvioivat, voiko tupakoinnista parvekkeella aiheutua terveyshaittaa naapureille.

Eläinlääkintähuolto Eläinlääkärit tarjoavat eläinlääkinnällisiä peruspalveluja lemmikkieläimille virkaaikana. Pieneläinvastaanotto sijaitsee Kappontiellä Raisiossa. Pieneläinpäivystyksen hoitaa Eläinsairaala Turku Satakunnantiellä. Valvontaeläinlääkäri tekee eläinsuojelutarkastuksia kodeissa ja eläinsuojissa ilmoitusten perusteella. ●

Ympäristöterveydenhuollon yhteystiedot sähköposti: terveystarkastajat@raisio.fi Käyntiosoite: Nallinkatu 2 Postiosoite: PL 100, 21200 RAISIO Terveystarkastajien puhelinnumerot löytyvät www.raisio.fi -> Ympäristö ja luonto

Iäkkäiden turvallisuuspäivä Naantalin kaupunki yhteistyössä Naantalin Vanhusneuvoston kanssa järjestää IÄKKÄIDEN TURVALLISUUSPÄIVÄN keskiviikkona 6.4.2016 klo 10.00–13.00 Kuparivuoren Urheilutalolla, Kuparivuorentie, Naantali. Aiheina tilaisuudessa on mm. toimintakyvyn ylläpitäminen, liikkumisen ja kodin apuvälineet, esteettömyys, paloturvallisuus, liikenneriskit sekä ajokortin uusiminen. Tietoiskuja aiheista pitävät kaupungin asiantuntijoiden lisäksi Poliisi, Pelastuslaitos ja Liikenneturva. Asiantuntijat ovat paikalla koko tilaisuuden ajan vastaamassa yleisön kysymyksiin. ● Tapahtumassa on kahvitarjoilu, tervetuloa!

6

NASTA_1_2016.indd 6

NASTA 1/2016

28.1.2016 15.49


Tulossa Aaholliin Talvikausi: Talon perusnäyttely. Tulossa ”Tapahtui 1948” ”Anta ol vanhalas vaa” Kirjan julkistaminen 9.4. klo 13.00

Pitäjätalo

Borreliainfektio

Kesää odotellessa - rokotuksella suojaa Kumlingen tautia vastaan

”Iikka Rantasen päiväkirjat” Kaatuneiden muistopäivänä su 15.5. klo 11.30

Kirjalan kirkkotie 2 21140 Rymättylä Tiedustelut 044 0436776 R-S / Perinne

Eino Leinon päivänä 6.7. Yhteislauluina näyttämö- ja elokuvamusiikkia.

www.rymattylaseura.fi

Teksti: Annu Laavainen • Kuvat: Terveysportti

Punkkien aiheuttamat taudit Punkit levittävät kahta tautia: borrelioosia (Lymen tauti) ja puutiaisaivokuumetta eli Kumlingen tautia (TBE). Borrelia on bakteeri ja se elää punkin suolistossa. Borrelioosi tarttuu ihmiseen yleensä vasta, kun punkin puremasta on kulunut 12–72 tuntia. Borrelioosiin ei tule immuniteettia, joten sen voi sairastaa kuinka monta kertaa tahansa. Borrelioosin ensivaiheen ilmentymä on kasvava punoittava alue, jonka halkaisija on yli 5 cm. Tämän tunnistaminen ja viipymättä aloitettu antibioottihoito muodostavat hoidon kulmakiven, jolla estetään myöhemmät oireet.

22.3 Meedioilta Irene Nadén yleisöluenta 23.3 Yksityisluennat Irene Nadén, varaa aika.

RÖÖLÄN KYLÄTOIMIKUNTA •RÖÖLÄN 38

LÄTOI M KY

7.4 Koirahierontaa Mia Palosaari 7.5 Kevätsiivous rannassa

puh. 041 484 4032 roola@roola.fi

Tarkemmat tiedot roola.fi -katso myös Röölän kesä.

www.roola.fi

Lasten oma taidenäyttely

Talvinen us all taidetaiv

Ennaltaehkäisy kaikkein tärkeintä Ennaltaehkäisy on punkkitaudeissa kaikkien tärkeintä. Liikuttaessa riskialueilla kannattaa muistaa suojautua pitkähihaisella paidalla ja housuilla, tehdä punkkitarkastus iltaisin ja ravistella vuodevaatteet, jos on kotieläimiä. Myös lemmikille kannattaa tehdä punkkitarkastus. ●

TYYLIMYLLY.FI

Reseptin punkkirokotteisiin saa soittamalla terveydenhoitajalle. Rokote maksaa aikuisella noin 36 euroa ja lapsilla 35 euroa. Rokotukset annetaan terveydenhoitajanhoitajan vastaanotolla ajanvarauksella.

Kumlingen tauti on viruksen aiheuttama tauti ja sitä vastaan voi suojautua rokotteella. Oireita ilmenee vain 10─30 prosentilla tartunnan saaneista. Aika puremasta ensimmäisiin oireisiin voi vaihdella neljästä päivästä kuukauteen. Oireina voi olla noin viikon kuluttua puremasta kuumeilua ja epämääräistä pahaa oloa, joka saattaa kestää noin 4─7 päivää ja valtaosa infektioista päättyy tähän. Noin viikon kuumeettoman jakson jälkeen 20─30 prosenttia sairastuneista saa varsinaisen aivotulehduksen. Aivotulehdusjakson aikana potilaalla on kuumetta, päänsärkyä, niskajäykkyyttä, valon arkuutta, pahoinvointia ja mahdollisesti muita neurologisia oireita, kuten tajunnanhäiriöitä, kouristuksia tai halvausoireita. Tautiin tulee immuniteetti eli tautia ei voi sairastaa enää uudelleen.

24.2 Kalevalainen jäsenkorjaus Tarja Haapala kansanlaakintaseura.fi

UNTA•R IK

Rokoteresepti terveydenhoitajalta

Kumlingen tauti eli puutiaisaivokuume (TBE)

ILÄ 14 ÖD Ö

I

han vielä punkeista ei ole haittaa, mutta suojautuminen kannattaa aloittaa nyt keväällä, ellei rokotussuojaa puutiaisaivokuumetta eli Kumlingen tautia vastaan ole. Rokottaminen kannattaa aloittaa helmi-maaliskuussa rokotussuojan saamiseksi kevättä ja kesää varten. Kaksi rokotetta vaaditaan suojan saamiseksi ja kolmas rokote suojan ylläpitämiseksi. Tehosterokotukset jatkossa ovat 3-5 vuoden välein.

Ter vetuloa tutustumaan taideikkunoihin Nyt ulos reippailemaan kohti Naantalin keskustaa ja siellä olevia liikkeitä! Naantalilaisten päiväkotien lasten oma taidenäyttely 22.2.-31.3.2016 välisenä aikana eri liikkeiden näyteikkunoissa. Taidesarja nro 1 avaa näyttelykierroksen 22.2.2016 Suutariesterin näyteikkunassa. Järjestäjä: Naantalin Naisyrittäjät

Naantalin perinteiset TUHKAMARKKINAT

Su 6.3.2016 klo 11-16 Naantalin torilla ja Mannerheiminkadulla. Pop-up-kirja-antikvaari Taidehuoneella. Myyntipaikat: leena.salo@outlook.com p.040 052 8357 Järj. Naantalin Kulttuuritaloyhdistys NASTA 1/2016

NASTA_1_2016.indd 7

7

28.1.2016 15.49


Kaupunki tarjoaa yrityksille

TYÖLLISTÄMISPALVELUA

Työllistämisen kuntalisä on selvää rahaa Yrityksesi voi saada palkkatuen lisäksi 300 euron työllistämisen kuntalisän kuuden kuukauden ajaksi, kun palkkaat pitkään työttömänä olleen naantalilaisen. Myös kesätyöntekijän palkkaamiseen on mahdollista saada kuntalisää.

Esimerkki puolen vuoden työsuhteesta aiheutuvista palkkakustannuksista • Yritys työllistää pitkäaikaistyöttömän, jolle TE-toimisto myöntää 50 % palkkatuen • Henkilön palkka on 2 000 euroa kuukaudessa, työnantajamaksut 25 % palkasta • Naantalin kaupunki myöntää työllistämisen kuntalisää 300 euroa kuukaudessa Palkkakustannukset 2 000 € + ta maksut 25 % Palkkatuki 2 500 x 50 % Työllistämisen kuntalisä 300 €

2 500,00 -1 250,00 - 300,00

950,00

YRITTÄJÄN

AMMATTITUTKINTO

Osaava yrittäjä tekee tulosta KOULUTUKSEN TOTEUTUS

Seuraava aloitus maanantaina 7.3.2016 kello 16. Koulutus sisältää keskimäärin 10 koulutuspäivää, joiden välillä on 5-8 viikon itseopiskelujakso. Jokaiseen itseopiskelujaksoon kuuluvan ohjauskäynnin ajankohta sovitaan erikseen. Opintojen laajuus määräytyy sinulle tehtävän henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan.

KOHDERYHMÄ Yrittäjän ammattitutkinto on tarkoitettu yrittäjänä toimivalle tai yritystoiminnan käynnistämistä suunnittelevalle. Tutkinto soveltuu myös sivutoimisille yrittäjille, maatalousyrittäjille ja franchising-yrittäjille. Tutkintoa voi hyödyntää myös yrityksen omistajanvaihdostilanteissa.

Työnantajan palkkauskustannukset puolen vuoden työsuhteesta 6 kk x 950 euroa = 5700 euroa

Lisätietoja työllistämisen kuntalisästä löytyy verkkosivuilla www.naantali.fi -> työ, yrittäminen ja elinkeinot.

Oppisopimuksella ja työkokeilulla tekijä yritykseesi

Yhteistyössä kaupungin työllistämispalveluiden kanssa voit löytää yrityksellesi sopivan henkilön työkokeiluun, oppisopimukseen ja palkkatuettuun työhön.

Lisätietoja ja neuvontaa:

KOULUTUKSEN TAVOITE Koulutuksen tavoitteena on parantaa ja kehittää yrittäjän valmiuksia ja edellytyksiä toteuttaa menestyksekästä liiketoimintaa. Opiskelussa tähdätään toisaalta yrittäjän ja yrityksen toiminnan kehittämiseen ja toisaalta Yrittäjän ammattitutkinnon suorittamiseen. Erityisinä painopistealueina ovat myynti- ja markkinointiosaamisen kehittäminen sekä taloudenhallinta.

Työllisyysohjaaja Auli Järvinen | p. 044 4171 486 | auli.jarvinen@naantali.fi ●

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Raision seudun koulutuskuntayhtymä ja Naantalin kaupunki tarjoavat yhteistyössä saaristossa toimiville yrityksille yrityskohtaisia tapaamisia, jossa kartoitetaan kehittämis- ja koulutustarpeet. Palvelu on maksuton. Yrityskäynnit järjestetään kevään aikana. Ilmoittaudu nopeasti sillä mukaan mahtuu rajoitettu määrä yrityksiä. Asiantuntijana tapaamisissa on Rasekon kehittämisasiantuntija Markku Moberg ja kaupungin elinkeinoasiamies Jorma Ranta.

Ammattitutkinnon osaamis- ja aihealueet kytketään tiiviisti yrittäjän ja yrityksen toimintaan ja prosesseihin. Ammattitutkintoa suorittaessaan yrittäjä samalla toteuttaa yrityksensä kehittämishankkeen, jäsentää yrityksensä toimintaa liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta ja päivittää liikeideansa ja liiketoimintasuunnitelmansa. Lähipäivien aikana paneudutaan yrityksen liiketoiminnan osa-alueisiin erityisesti myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta sekä yrityksen talouteen. Etäjaksojen oppimistehtävät suuntautuvat käytäntöön soveltamiseen ja oman toiminnan kehittämiseen ja muodostavat perustan tutkinnon suorittamiseen sekä näyttöihin. Koulutusjakson keskeinen osa on kuhunkin opintojaksoon liittyvä henkilökohtainen ohjaus, joka toteutetaan ohjauskäynnillä yrityksessä. Ohjauskäynnin aikana käydään läpi opintojakson aihealueen oppimistehtävä ja paneudutaan esiin nouseviin kysymyksiin ja niiden ratkaisumalleihin.

Ilmoittautumiset 19.2.2016 mennessä elinkeinoasiamies Jorma Ranta, puh. 044 733 4691 ●

KOULUTUSKUSTANNUKSET

Tuulta purjeisiin

- vauhtia saariston yritystoimintaan

Omakotitalkkarilta apua asumiseen Talkkaripalvelua on saatavilla nyt Rymättylässä, Merimaskussa ja Naantalissa. Tarvitsetko apua kodin askareisiin? Jos olet yhdistyksemme jäsen ja sinulla on kotitöitä, joita et itse ehdi tai jaksa tehdä, apuun tulee omakotitalkkari. Talkkari tekee pihatöitä, lumitöitä, puunhakkuuta. ym. kiinteistöön ja kodinhoitoon liittyviä töitä, sinun tarpeittesi mukaan. Liittyessäsi jäseneksi pääset palvelujen piiriin. Voit myös kokeilla palvelua ennen jäsenyyttä! Omakotitalkkarin palvelumaksu on 7 €/tunti ja matkakulut 0,43 €/km. Talkkarin työaika ma-pe klo 9.00-14.00

TYÖTILAUKSET: omakotitalkkari Timo Skantsi puh. 045 8715126.

Omaehtoisena koulutusmaksu 450 €. Laskutus kolmessa erässä koulutuksen aikana. Lisäksi tutkintomaksu 58 € (OPH 2014). Oppisopimuksella koulutus on opiskelijalle maksuton lukuun ottamatta tutkintomaksua. Mikäli sinulla on jo tutkintoon tarvittava ammattitaito, voit suorittaa tutkinnon myös suoraan, ilman valmistavaa koulutusta.

LISÄTIETOJA Markku Moberg puh. 044 705 7438 markku.moberg@timali.fi Päivi Viksten puh. 044 705 7437 paivi.viksten@timali.fi ●

LISÄTIETOJA: Rymättylän pienkiinteistöyhdistys: Pirkka Turkki puh. 050 454 2245 Merimaskun omakotiyhdistys: Seppo Ansamaa puh. 0400 522 974 Naantalin omakotiyhdistys: Jukka Järvinen puh. 045 319 2622 ●

8

NASTA_1_2016.indd 8

NASTA 1/2016

28.1.2016 15.49


Tontin omistajalla ja vuokraajalla

on vastuunsa kadun kunnossapidosta Teksti: Nina Vartiainen

K

adun kunnossapidon tarkoituksena on pitää katu ajoneuvoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn tarpeiden edellyttämässä kunnossa. Kunnossapidon laatu on hyvä, kun kaikki voivat liikkua vaivattomasti ja turvallisesti. Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta määrää, että kadun kunnossapidon vastuut jakaantuvat kiinteistönomistajan ja kunnan kesken. Kiinteistönomistajalla tarkoitetaan myös kiinteistön vuokraajaa.

Kunta vastaa ajoratojen, pyöräteiden ja yhdistettyjen jalankulku- ja pyöräteiden talvikunnossapidosta. Kunnossapidon taso voi vaihdella, korkeampaa laatua ja kiireellisempiä toimia vaaditaan paikoissa, jotka ovat liikenteen kannalta tärkeimpiä. Kaupunki hoitaa ylläpitämiään teitä ja katuja itse laatimansa katuluokituksen mukaisesti.

Kiinteistönomistajan velvollisuutena on: • poistaa lumi ja jää tontin kohdalla olevalta jalkakäytävältä • tarvittaessa hiekoittaa jalkakäytävä liukastumisen estämiseksi • kuljettaa jalkakäytävälle tai sen viereen auratut lumivallit tarvittaessa pois • pitää jalkakäytävän viereinen katuoja ja sadevesikouru lumettomana ja jäättömänä • pitää tontille johtava kulkutie kunnossa sekä tonttiliittymän ojarumpu avoinna • poistaa hiekoitushiekka jalkakäytävältä keväisin. Vaikeat kelit ja kunnossapidon puutteet saattavat aiheuttaa liukastumisia ja muita tapaturmia. Kadun käyttäjä voi itsekin pienentää onnettomuusriskiä ottamalla olosuhteet huomioon. Kunnossapidon laiminlyönti voi aiheuttaa kunnalle tai kiinteistöomistajalle velvollisuuden vahingon korvaamiseen. Lisätietoa asiasta: www.naantali.fi -> Liikenne -> Tiet ja kadut ●

NASTA 1/2016

NASTA_1_2016.indd 9

9

28.1.2016 15.49


Naantalin kaupungin avustukset yhdistyksille ja yhteisöille Avustukset ovat haettavina torstaihin 31.3.2016 klo 15.00 mennessä.

A Musiikkikomediaa tähdittää Juha Veijonen

vustuksia anotaan lomakkeilla, jotka ovat tulostettavissa kaupungin verkkosivuilta www.naantali. fi kunkin tehtäväalueen kohdalta. Verkkosivuilla on myös lisätietoja avustusten käsittelystä ja toimielinten avustusohjesäännöt. Anomukset toimitetaan liitteineen määräaikaan mennessä os. Naantalin kaupunki, kirjaamo, PL 43, 21101 Naantali (käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2). Urheiluseurojen perusavustus toimintaan haetaan seuraverkon kautta sähköisesti: www.seuraverkko.fi

pe 4.3.2016 klo 19

Naantalin Kristoffer-sali Opintie 2

LIPUT 26,00€/ 24,00€/23,00€

Kirjahyrrä pyörii taas! Teksti: Pekka Vartiainen

K

IRJAHYRRÄ lastenkirjallisuusfestivaali järjestetään Naantalissa 18.–21.5.2016. Vuosi sitten festivaali keräsi paikalle yli 2 000 osallistujaa, lapsia, nuoria ja aikuisia, jotka tapasivat suosikkikirjailijoitaan, kuuntelivat ja katselivat tarinoita ja saivat laatia niitä itsekin kirjoittamisen työpajoissa. Nukketeatteri-, elokuva- ja musiikkiesitysten lomassa lapset piirsivät ja askartelivat ja aikuisille tarjottiin tietoa niin lastenkirjallisuuden uusista tuulista kuin lapsille lukemisen tärkeydestä.

Suositut kirjailijanimet hyrräävät Naantalissa taas Toukokuussa paikalle on saapumassa mittava joukko maamme eturivin lastenja nuortenkirjailijoita. Mukaan ovat jo lupautuneet Aino Havukainen ja Sami Toivonen (Tatu & Patu), Salla Simukka (Lumikki-trilogia), Siri Kolu (Me Ros-

10

NASTA_1_2016.indd 10

volat), Maijaliisa Dieckmann (historialliset nuortenromaanit) ja Jyri Paretskoi (Shell’s Angels) sekä lukuisa joukko muita mielenkiintoisia tekijöitä. Viime vuoden tapaan tarjolla on myös nukketeatteriesityksiä, tarinatyöpajoja lapsille ja asiaa aikuisille. Festivaalin tarkempi ohjelma julkistetaan maaliskuussa.

Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan tapahtuman toteutukseen, ota yhteyttä: pekka.vartiainen@humak.fi.

Perusavustuksia myöntävät yhteisöille ja yhdistyksille seuraavat toimielimet: • kaupunginhallituksen yleisjaosto paikallisille yleishyödyllisille yhdistyksille, lisätietoja puh. 050 339 0572 • sosiaali- ja terveyslautakunta terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin tukemiseen, lisätietoja puh. 434 5235 (www.naantali.fi -> Perhe- ja sosiaalipalvelut) • saaristolautakunta saaristo- ja maaseutualueen tapahtumiin ja toiminnan kehittämiseen, lisätietoja puh. 040 900 0866 (www.naantali.fi -> Saaristo ja maaseutu)

Muutos kulttuurin kohdeavustuksiin:

Perus- ja kohdeavustuksia yhteisöille ja yhdistyksille: • kulttuurilautakunta kulttuurin alalla toimiville kulttuuritoiminnan tukemiseen, lisätietoja puh. 434 5231 (www. naantali.fi -> Kulttuuri). Kulttuurilautakunnan kohdeavustuksia myönnetään vain keväällä. • vapaa-aikalautakunta nuoriso- ja liikuntatoiminnan tukemiseen, lisätietoja puh. 434 5381 (www.naantali.fi/ Liikunta tai www.naantali.fi -> Nuoriso). Vapaa-aikalautakunnan kohdeavustuksia myönnetään vain keväällä. • kaavoitus- ja ympäristölautakunta ympäristönsuojelun hyväksi toimiville yhdistyksille ja säätiöille, lisätietoja puh.434 5312 tai 434 5442 (www. naantali.fi/Ympäristö ja luonto /Ympäristönvalvonta) Vapaa-aikalautakunnan myöntämä valmennusapuraha on haettavana 31.3.2016 klo 15.00 mennessä. Valmennusapurahaa myönnetään yksittäisen nuoren urheilijan tueksi kahdelle nuorelle urheilijalle. Sitä voivat hakea naantalilaiset alle 20-vuotiaat nuoret urheilijat. Apurahan anomiseksi tehdään vapaamuotoinen ja perusteltu hakemus, joka toimitetaan os. Naantalin kaupunki, kirjaamo, PL 43, 21101 Naantali (käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2). Kuoreen merkintä ”valmennusapuraha”. Vuoden 2016 yksityistieavustusten hakemisesta ilmoitetaan touko-kesäkuun aikana. Hakemukset tulee jättää vuosittain elokuun loppuun mennessä. ●

hakuaika vain keväällä!

KIRJAHYRRÄ toteutuu laajan yhteistyöverkoston työnä, Naantalin kaupungin ja Taiteen edistämiskeskuksen tuella. Järjestelyistä vastaa Kirjahyrrä ry. Lisätietoa: www.kirjahyrra.fi ●

NASTA 1/2016

28.1.2016 15.49


Naantalin ENERGIA

Muista säätää sisälämpötila kohtuulliseksi – jo yhden asteen lasku vähentää energian kulutusta noin viidellä prosentilla.

Lämmin talvi pienensi sähkönkulutusta Naantalin Energia siirsi vuonna 2015 asiakkailleen 121,5 miljoonaa kilowattituntia sähköä. Sähkönkulutus väheni yhtiön toimialueella noin kolme prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Vähennys johtui pääosin lämpimistä talvikuukausista. – Leuto sää vähensi erityisesti kotitalouksien ja pienten yritysten sähkönkulutusta alueellamme, kertoo Naantalin Energian toimitusjohtaja Pasi Haarala. – Teollisuuden sähkön käyttö pysyi lähes vuoden 2014 tasolla. Teollisuudella menee Naantalissa siis kohtalaisen hyvin.

KOLME VUOTTA LASKUA Sähkönkulutus on laskenut jo kolmena peräkkäisenä vuotena Naantalissa. Huippuvuodesta 2010 sähkön käyttö on laskenut yli kahdeksan prosenttia vuoteen 2015 verrattuna. Sitä ennen kulutus on kasvanut lähes yhtäjaksoisesti 1940-luvulta lähtien. – Kyseessä voi olla historiallinen käänne, sillä samansuuntainen kehitys on nähtävissä koko Suomessa, Haarala sanoo. – Sähkölaitteita on entistä enemmän, mutta ne kuluttavat aikaisempaa vähemmän. Led-lamput

ovat yleistyneet ja kylmälaitteiden energiatehokkuus parantunut.

TARKEMPAA SEURANTAA Haaralan mukaan Naantalin Energian Online-palvelun myötä asiakkaat myös seuraavat sähkönkulu-

tustaan entistä tarkemmin. Naantalissa on paljon sähköllä lämmitettäviä taloja, mikä heiluttaa nimenomaan talvikuukausien sähkön käyttöä. Kesäkuukausina kulutus on pysynyt hyvin tasaisena. Erilaisten

lämpöpumppujen käyttö asuntojen viilennyksessä on syönyt osan energiaa säästävien laitteiden hyödystä eikä kokonaiskulutuksen laskua kesällä ole ainakaan vielä havaittu.

Sähkön käyttö (MWh) Naantalissa vuosina 1990–2015 150000 120000 90000 60000 30000 0

1990

1995

2000

2005

2010

2015

LAINAA kulutusmittari! Tiedätkö, kuinka paljon sähköä jääkaappisi kuluttaa? Viekö TV:n valmiustila paljon energiaa? Jos kaipaat yksittäisen laitteen kulutuksesta tarkkaa tietoa, lainaa Naantalin Energialta helppokäy ttöinen sähkönkulutusmittari. Mittari laitetaan sähkölaitteen virtajohdon ja pistorasian väliin esimerkiksi vuorokaudeksi, jonka jälkeen se näyttää kulutetun energiamäärän kilowattitunteina (kWh). Mittarin lainauksesta voit sopia soittamalla asiakaspalveluumme, puh. (02) 436 2900.

Naantalin Energian asiakastiedote 1/2016  •  sivu 1  


Viestintä tehostuu Olemme siirtymässä tänä vuonna entistä naantalilaisempaan asiakastiedotukseen. Teemme jatkossa kiinteää yhteistyötä omistajamme eli Naantalin kaupungin julkaiseman NASTA-tiedotuslehden kanssa. Aiemmin asiakkaillemme jaettua Sähköviestiä emme enää julkaise. Tiedottaminen on sekä kustannustehokkaampaa ja että entistä paikallisempaa. Jatkossa kaikki naantalilaiset saavat nyt kädessäsi olevan uuden asiakastiedotteemme kaksi kertaa vuodessa: toisen talvella ja toisen syksyllä. Lisäksi teemme sähköisen uutiskirjeen, jonka jakelu tapahtuu alkuvaiheessa OnLine-järjestelmääm-

me kirjautuneiden käyttäjien sähköpostiin. Voit myös käydä tilaamassa uutiskirjeen internetsivujemme kautta. Tavoitteena on luoda tiivis ja nopea tiedotuskanava. Ainakin aluksi uutiskirjeet tulevat samassa rytmissä asiakastiedotteen kanssa. Seuraathan jo Naantalin Energian blogia: naantalinenergia.fi

Naantalin Energian toimitusjohtaja Pasi Haarala.

Säästä energiaa LED-valoilla

Valaistuksen muodot ovat muuttuneet, ja perinteisten valaisinmallien lisäksi valo voidaan integroida turvallisesti esimerkiksi lasten pehmeisiin unikavereihin.

Energiaa säästävä ja kauniisti valaiseva LED-valo yleistyy kodeissa. LED-lamppujen käyttöikä on parhaimmillaan jopa 25 kertaa hehkulamppua pidempi.

LED-lamput kuluttavat jopa 90 prosenttia vähemmän energiaa kuin hehku- tai halogeenilamput. Lisäksi LED-lamput kestävät kotikäytössä lamppumallista ja valmistajasta riippuen 10–25 vuotta. – Jos lämmitystä ei oteta huomioon, valaistuksen osuus suomalaisten kotitalouksien sähkönkulutuksesta on yli 20 prosenttia. Se on iso potti, johon kannattaa kiinnittää huomiota, ohjeistaa Naantalin Energian asiakkuuspäällikkö Ismo Junttila. – Energiansäästövinkkimme asiakkaillemme ovatkin yksinker-

taisia: turhat valot pois päältä ja LED-lamput käyttöön,

LÄMMINTÄ VALOA YMPÄRISTÖÄ SÄÄSTÄEN Markkinointiviestintäpäällikkö Tuula Tomminen LED-lamppuja valmistavalta Philipsiltä on samoilla linjoilla. Hän painottaa myös sitä, että LED-lamppujen pitkä käyttöikä vähentää jätteen määrää merkittävästi. LED-lamput eivät sisällä ympäristölle haitallista elohopeaa. – LED-lamput syttyvät heti, ja ne tuottavat lämmintä valkois-

ta valoa. Tämä luo miellyttävän ja kodikkaan tunnelman. Lamppuja on saatavana monenmuotoisina ja -kokoisina. LED-lamput syttyvät myös pakkasella hyvin ja tuottavat paljon valoa alhaisissa lämpötiloissa, joissa esimerkiksi energiansäästölamput eivät enää suoriudu yhtä hyvin. – Naantalissa on vaihdettu ahkerasti myös katulamppujen vanhoja elohopeavalaisimia LED-valaisimiin. Se säästää energiaa ja lisää kaupunkilaisten turvallisuutta. Myös värit näkyvät kirkkaammin, sanoo Naantalin Energian toimitusjohtaja Pasi Haarala.

Muista lamppuostoksilla • Ota huomioon valonlähteen käyttötarkoitus: millaiseen käyttöön ja kuinka tehokasta valoa tarvitaan. • Lumen-arvo kertoo valotehon. Usein LED-lamppu­ pakkauksissa ilmoitetaan, mitä tehoa lamppu wateissa vastaa. Tämä helpottaa valintaa. • Tarkista myös, millainen kanta lampussa pitää olla (esim. E27, E14, GU10 tai GU5.3).

Kuvat: Philips

Kodin LED-valaistusta voi ohjata helposti mobiililaitteilla – jopa etänä silloin, kun olet itse poissa kotoa ja haluat tehdä kodista asutun näköisen.

Naantalin Energian asiakastiedote 1/2016  •  sivu 2

LED-lamppuja on saatavana myös versioina, joissa on ns. ledihehkulanka. Nämä lamput ovat juuri nyt trendikkäitä sisustuselementtejä valaisimissa, joissa valonlähde on näkyvissä.


Verkkoalueemme on pieni, ja paikalliset asentajamme tuntevat sen hyvin. Tämä edesauttaa vikojen nopeaa selvitystä. Sähkökatkot johtuvat useimmiten sääilmiöistä. Katkoja ja häiriöitä aiheuttavat myös avolinjoihin tai muuntajiin menevät eläimet sekä esimerkiksi kaivutöissä katkenneet kaapelit.

Sähkö virtaa Naantalissa Maakaapelointi suojaa sähköverkkoa myrskyiltä Sähkönjakelun keskeytys eli sähkökatko voi olla suunniteltu tai jakeluhäiriöstä johtuva. Naantalin Energian alueella katkoja on valtakunnallisesti verrattuna ollut hyvin vähän. – Suurin syy on se, että enemmistö sähkökaapeleista kulkee maan alla. Säävarmaan verkkoon on investoitu jo usean vuoden ajan. Tavoitteena on, että noin 83 prosenttia verkosta kulkee maan alla vuoteen 2029 mennessä, Naantalin Energian toimitusjohtaja Pasi Haarala sanoo. Naantalin Energian omistamassa sähköverkossa energiaa siirretään 52 neliökilometrin alueella. Sähköä toimitetaan noin 5 700 kotitaloudelle ja paikalliselle yritykselle. – Verkkoalueemme on pieni, ja paikalliset asentajamme tuntevat sen hyvin. Tämä edesauttaa vikojen nopeaa selvitystä, Haarala toteaa. Suunnitellut keskeytykset ovat

lyhytkestoisia, ja ne liittyvät esimerkiksi jakeluverkon rakentamiseen tai kunnostamiseen. Niistä ilmoitetaan aina etukäteen alueen asukkaille ja yrityksille. – Suunnitellut katkot ovat välttämättömiä, jotta työntekijöiden turvallisuus voidaan taata, Pasi Haarala sanoo.

LAAJAT KATKOT HARVINAISIA Suunnittelemattomat katkot johtuvat useimmiten sääilmiöistä kuten kovasta tuulesta. Katkoja ja häiriöitä aiheuttavat myös avolinjoihin tai muuntajiin menevät eläimet sekä esimerkiksi kaivutöissä katkenneet kaapelit. Suuret, valtakunnan verkon jakeluhäiriöt ovat usein laajamittaisia ja voivat koskea esimerkiksi koko Naantalin aluetta. Ne ovat hyvin harvinaisia ja menevät tyypillisesti ohi nopeasti. – Viimeksi tällainen laaja häi-

riö oli 2. joulukuuta, jolloin meillekään ei tullut sähköä valtakunnan verkosta noin tunnin ajan, Haarala kertoo.

KORVAUKSIA 12 TUNNIN JÄLKEEN Asiakkaille maksettavat vakiokorvaukset on määritelty alan yleisissä sopimusehdoissa ja sähkömarkkina­laissa. Korvaukset hyvitetään automaattisesti sähkölaskuissa, kun sähkönjakelu on keskeytynyt yli 12 tunniksi. Vakiokorvaus hyvitetään tulevilla laskuilla, ja sen enimmäismäärä on lain mukaan 700 euroa. – Vahingonkorvaukset kuuluvat pääsääntöisesti kotivakuutuksen piiriin, joten sähkövahinkojen sattuessa on suositeltavaa ottaa yhteyttä omaan vakuutusyhtiöön, Pasi Haarala neuvoo.

Jos sähkö katko sattuu Sähkökatkon sattuessa katkaise virta liedestä, silitysraudasta, kahvinkeittimestä ja pesukoneesta. Ne voivat aiheuttaa tulipalon, jos jäävät päälle sähköjen palauduttua. Jätä yksi valaisin päälle, niin näet milloin sähköt taas toimivat. Pidä pakastimen ovi kiinni, niin pakasteet säilyvät vähintään vuorokauden. Jos vettä tulee, käytä sitä vain välttämättömään. Varaa juomavettä kannelliseen astiaan, jos katko kestää yli tunnin. JÄTÄ KORJAUSTYÖT AMMATTILAISILLE. Oman sulakkeen voi tarkistaa, mutta käytännössä

kaikki muut toimenpiteet pitää jättää ammattilaisille. – Sähkölinjojen päälle kaatuneiden puiden tai oksien omatoiminen raivaus on ehdottomasti kielletty, sillä vaarana on tappava sähköisku. Teille ja pihalle kaatuneita irtopuita ja oksia voi raivata pois, jos ne eivät kosketa sähkölinjoja, Pasi Haarala muistuttaa. SEUR AA TILANNETTA NETISSÄ. Sähkökatkon aikana uutiset voi tarkistaa älypuhelimen kautta Naantalin Energian nettisivuilta, jossa voi karttapalvelun avulla seurata katkon laajuutta ja arvioitua kestoa. Tietoa päivitetään myös yhtiön Facebook-sivulle.

Vikapäivystys toimii vuorokauden ympäri Kun Naantalin Energian valvomoon tulee hälytys sähkökatkosta, alkaa vian selvitys välittömästi. – Syy voi selvitä jopa minuuteissa. Viimeistään puolessa tunnissa saamme ensimmäiset tiedot katkon syystä, laajuudesta ja korjaussuunnitelmasta julkaistua nettisivuilla. Päivitämme sinne tietoa myös korjaamisen etenemisestä, Naantalin Energian verkostopäällikkö Jarno Ala-Kokko kertoo. Asentajat starttaavat virka-aikana liikkeelle Karvetin toimitiloista, jossa asentajat ja tekniset toimihenkilöt työskentelevät. Vikaa ohjaava työnjohtaja pitää yhteyttä maastossa oleviin asentajiin valvomosta käsin. – Useimmiten vastassa on kovan tuulen aiheuttama tihutyö: kaatunut puu tai sähkölinjoille tippunut oksa. Myös oravat ja linnut aiheuttavat vikoja, Ala-Kokko kertoo.

KATKON VAIKUTUS RAJATAAN NOPEASTI Virka-ajan ulkopuolella valmiudessa on aina kaksi päivystäjää kännykän päässä, työnjohtaja ja asentaja. Tarvittaessa avuksi saadaan nopeasti useampia henkilöitä. Vian selvittelyn yhteydessä katkon vaikutusta rajataan. Sähköverkon rengasmaisuuden ansiosta sähköt saadaan usein palautettua nopeastikin suurelle osalle vaikutusalueella olevista asiakkaista. Isompia keskijänniteverkossa olevia vikoja, jotka vaikuttavat kymmeniin tai jopa satoihin asiakkaisiin, on vain harvoin. Sähköjen sammuessa vika onkin todennäköisesti joko pienjänniteverkossa tai kiinteistön omassa sähköverkossa. – Kovilla pakkasilla asunnon oma sähköverkko voi ylikuormittua ja pääsulake palaa esimerkiksi silloin, kun käytössä on ylimääräisiä lämmittimiä, Ala-Kokko muistuttaa.

SOITA, JOS VIAN SYY ON TIEDOSSA Pienjänniteverkon viasta ei automaattihälytystä tule, ja se vaikuttaa vain yhteen tai muutamiin asiakkaisiin kerrallaan. Eli jos naapurilla on sähköt mutta itsellä ei, kannattaa vikapäivystykseen soittaa. – Mutta jos koko naapurusto on pimeänä, on hyvä odottaa rauhassa puoli tuntia ja seurata nettisivujamme. Jos puhelin soi tiu­ haan vikaa ohjaavan työnjohtajan taskussa, hidastaa vastaaminen vian korjaamista. Eri asia on tietysti silloin, kun on tietoa vian syystä; se kannattaa ilmoittaa meille heti.

Verkostoasentaja Janne Vähä-Mäkilä purkaa vanhaa 20 kilovoltin erotinasemaa Soinistentiellä.

LISÄOHJEITA JA HÄIRIÖTIEDOTTEET: www.naantalinenergia.fi Seuraa Facebookissa:

fb.com/naantalinenergia Vikapäivystys 24 h, puh. (02) 435 2500

Naantalin Energian asiakastiedote 1/2016  •  sivu 3  


PAISTIN VOI VALMISTAA PIENEMMÄLLÄ KULUTUKSELLA. Tiesitkö, että kun valmistat uunissa ruokaa, voit sammuttaa uunin ennen kuin varsinainen paistoaika on loppunut. Noin 200-asteiseksi lämmitetyn uunin lämpötila on vielä puolen tunnin kuluttua yli 100 astetta. Näkymä Mannerheiminkadulta.

Kuvaa kotiseutuasi - voita seinätaulu Osallistu Naantalin Energian valokuvauskilpailuun ja voita seinällesi raamitettu ja lasitettu taulu omasta kuvastasi. Voittaja saa myös 150 euron lahjakortin naantalilaiseen liikkeeseen. Lisäksi jaamme 100 euron ja 50 euron lahjakortit toiseksi ja kolmanneksi sijoittuneille. Valokuvauskilpailussa etsitään kuvia Naantalin alueen paikallisista kohteista ja maisemista eri vuodenaikoina. Onnistuneimpia otoksia käytetään Naantalin Ener-

gian nettisivuilla, Facebookissa, asiakastiedotteessa ja uutiskirjeissä. – Kuvan voi napata vaikka työmatkalla, iltalenkillä tai sen voi ottaa omalta pihalta, Pasi Haarala kertoo. Valokuvakilpailuun voi osallistua sähköpostilla osoitteeseen asiakaspalvelu@naantalinenergia.fi. Liitä sähköpostiviestiin omat yh-

teystietosi. Kerro myös kuvastasi: mistä kuva on otettu ja millaisessa tilanteessa. Valokuvauskilpailu käynnistyy 15. helmikuuta alkaen. Kuvia voi lähettää 19. lokakuuta asti. Yksi henkilö voi osallistua myös useammalla valokuvalla.

Lue lisää kuvakisasta naantalinenergia.fi

Tilaa uutiskirje tai päivitä sähköpostiosoitteesi! Käsissäsi olevan painetun asiakastiedotteen lisäksi Naantalin Energia tekee sähköisen uutiskirjeen. – Uutiskirjeeseen on nostettu painetun asiakastiedotteen tärkeimmät asiat sekä muuta mielenkiintoista ja paikallista energiaasiaa, kertoo Tuukka Laakso Naantalin Energiasta.

ONLINE-KÄYTTÄJILLE AUTOMAATTISESTI Uutiskirje lähetetään kaikille yhtiön OnLine-järjestelmään kirjautuneil-

Pakkanen toi kulutuspiikin Sähkönkulutus nousi uuteen ennätykseen Naantalin Energian verkkoalueella 7. tammikuuta illalla klo 19–20. Tuolloin alueen tuntikeskiteho oli 27,15 megawattia. Aiempi ennätys oli vuoden 2006 tammikuulta, jolloin teho verkossa oli 26,5 megawattia. – Normaalisti alueemme tuntikeskiteho on tammikuussa noin 18–20 megawattia. Eli nyt kulutus oli yli puolet suurempi, toimitusjohtaja Pasi Haarala kertoo.

le asiakkaille sähköpostilla. Se tulee myös muille sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille. – Jos et ole Naantalin Energian asiakas, voit tilata uutiskirjeen internetsivujemme kautta. Linkki lomakkeeseen löytyy etusivulta. Jos siis käytät OnLine-palvelua ja sähköpostiosoitteesi on ajan tasalla, uutiskirje tulee sinulle automaattisesti. – Käy kuitenkin tarkistamassa, että olet antanut oikean sähköpostiosoitteen OnLine-järjestelmään. Sähköpostiosoitteen voi käydä

ILMALÄMPÖPUMPPU SÄÄSTÄÄ OIKEIN KÄYTETTYNÄ. Jos käytät sitä pääasiassa lämmitykseen, asenna ulkoyksikkö eteläseinälle aurinkoon päin. Puhdista ilmalämpöpumpun suodatin säännöllisesti, ja puhdista myös lämpöpumpun ulkoyksikkö sinne mahdollisesti tippuneista roskista. Säädä sähköpatterien termostaatit muutaman asteen ilmalämpöpumpun säätöjä pienemmälle. SEURAA HUONEIDEN LÄMPÖTILAA. Hanki huonelämpö­ mittari ja sijoita se oleskeluvyöhykkeelle. Lämpötilan asumishuoneissa tulisi olla 20–22 °C. Käyttämättömissä huonetiloissa, varastoissa ja autotallissa lämpötilaksi riittää 7–12 °C. Useiden päivien poissaolon ajaksi huonelämpötilaa kannattaa alentaa useilla asteilla. HYÖDYNNÄ PÄIVIEN PIDETESSÄ LUONNON­VALOA aina kun mahdollista, ja sammuta turhat valot. Säästät sähköä aina, kun korvaat hehkulampun energiansäästölampulla. Esimerkiksi 60 watin hehkulampun vaihtaminen 15 watin energiansäästölamppuun vähentää tehon tarvetta 45 wattia. Energialamppu maksaa enemmän kuin hehkulamppu, mutta kestää vastaavasti noin 10 kertaa pidempään. JÄÄKAAPIN LÄMPÖTILAN PITÄISI OLLA +5 °C ja pakastimen -18 °C. Liiallinen kylmyys jääkaapissa voi pilata joitain ruokatuotteita, ja se lisää tarpeetonta energiankulutusta. Selvitä jääkaapin lämpötila silloin tällöin: laita keskihyllylle lasi kädenlämpöistä vettä ja siihen lämpömittari. Lue mittari vuorokauden kuluttua ja säädä jääkaapin lämpötilaa sen mukaisesti oikeaan suuntaan.

– Sähköpostiosoitteet kannattaa ilmoittaa ja pitää ajan tasalla, muistuttaa Tuukka Laakso.

muokkaamassa kohdasta Omat tiedot. Muistathan, että päivitämme ajankohtaiset uutiset myös internet- ja Facebook­sivuillemme.

OLE JÄRKEVÄ SAUNOJA, älä anna lämpimän saunan odottaa. Hyvä saunomislämpötila on 70–80 °C, sen yli menevät lämpötilat nostavat energiankulutusta merkittävästi. Saunan lämmittäminen vie enemmän energiaa kuin itse saunominen, joten kannattaa sopia, että mahdollisimman moni perheen­jäsen käy saunassa samana päivänä.

Käy SähköTohtorin vastaanotolla Naantalin Energia tarjoaa asiakkailleen SähköTohtori-palvelun, jonka avulla on helppo selvittää oman kodin sähkönkäytön jakautuminen. SähköTohtori kyselee sähkön vuosikulutusta sekä tietoja kodin sähkölaitteista ja niiden käytöstä. Sovellus on helppokäyttöinen ja auttaa kohdistamaan kotitalouden energiansäästötoimenpiteet oikeaan kohteeseen. naantalinenergia.fi > Tietoa sähköstä > SähköTohtori

Naantalin Energian asiakastiedote 1/2016  •  sivu 4

Naantalin Energia Oy Tuulensuunkatu 8 21100 Naantali Puh. (02) 436 2900

www.naantalinenergia.fi www.fb.com/naantalinenergia Julkaisija: Naantalin Energia Julkaisun toimitus ja ulkoasu: Viestintätoimisto Telegraafi


Naantalin Musiikkijuhlien tarjous naantalilaisille kesäkonsertteihin

N

aantalin Musiikkijuhlat tarjoaa jälleen naantalilaisille kuusi konserttia erikoishintaan Naantalin kirkossa kesäkuussa. Ohjelmassa on upea konserttisarja kamari- ja orkesterimusiikin helmiä, Bachia, Beethovenia, Dvorakia, Ravelia, Prokofjevia ja Rossinia, tuttuja suosikkeja ja uusinta uutta, musiikin voimaa ja energiaa! Naantalilaisten konserteissa esiintyvät mm. sopraano Soile Isokoski, baritoni

Tommi Hakala, viulistit Elina Vähälä ja Hagaï Shaham, sellistit Arto Noras, Ivan Monighetti ja Samuli Peltonen, pianistit Barry Douglas ja Ralf Gothóni, huilisti Patrick Gallois, maineikas puolalainen kamariorkesteri Sinfonietta Cracovia sekä monet muut huippumuusikot Suomesta ja maailmalta.

Naantalilaisten nimikkokonserttit Naantalin kirkossa VALLIS GRATIAE SERENADI ke 8.6. klo 19.00 Barry Douglas BACHIANAS pe 10.6. klo 19.00 RALF GOTHÓNI – ENSIMMÄISET 70 VUOTTA ma 13.6. klo 19.00 BEETHOVENIN SEURASSA ti 14.6. klo 19.00 KESÄYÖN UNELMIA ke 15.6. klo 22.00 SINFONIETTA CRACOVIA 1 to 16.6. klo 19.00 Tarkempaa tietoa ohjelmasta ja esiintyjistä saat netistä www.naantalinmusiikkijuhlat.fi tai ohjelmaesitteestämme, jonka voit noutaa Naantalin Matkailusta, Naantalin kaupungin palvelupisteistä ja kirjastoista tai tilata kotiin numerosta 434 5363.

Kaksi lippua yhden hinnalla Naantalin Matkailusta Naantalilaisena voit lunastaa kuhunkin nimikkokonserttiin kaksi lippua yhden hinnalla tai yhden lipun puoleen

Soile Isokoski

hintaan täydentämällä oheiset kupongit ja varustamalla ne nimikirjoituksellasi. Tällöin kupongin arvo on noin puolet pääsylipun normaalihinnasta. Halvemmat hinnat tarkoittavat näkörajoitteisia paikkoja. Naantalilaisten erikoishinnat sisältävät Lippupisteen palvelumaksun ja ne on merkitty valmiiksi kuponkeihin. Käy lunastamassa lippusi Naantalin Matkailusta, avoinna ma–pe 9–16.30, puh. 435 9800. Naantalilaisten erikoistarjous on voimassa 12.2.–31.3.2016. Lämpimästi tervetuloa konsertteihin! ●

Jo perinteeksi muodostuneet Naantalin Musiikkijuhlien Talvikonsertit järjestetään 11. kerran Naantalin kirkossa 27.–28. helmikuuta.

Mari Palo

Naantalin Talvikonserteissa soi Schubert

K

onsertin teemana on tällä kertaa säveltäjä Franz Schubertin musiikki. Lauantaina 27.2. kuullaan Schubertin lauluja sekä impromptuja pianolle. Tulkinnasta vastaavat valloittava sopraano Mari Palo ja pianisti Juhani Lagerspetz. Sunnuntaina 28.2. on vuorossa massiivinen järkäle – Schubertin pianotrio B-duuri, jonka esittää huipputrio pianisti Ralf Gothóni, viulisti Christian Altenburger ja Musiikkijuhlien taiteellinen johtaja sellisti Arto Noras. ●

Talvikonsertit järjestetään jälleen yhteistyössä Naantalin kaupungin kulttuuritoimen kanssa. Konserttien lipunmyynti Lippupisteessä ja Naantalin Matkailussa.

NASTA 1/2016

NASTA_1_2016.indd 11

11

NASTA 1/2016

11

28.1.2016 15.49


NAANTALI OPISTON kevätkauden ohjelmatietoja Ilmoittautuminen osoitteessa www.naantali.fi/opisto tai puhelimitse 044 7334 651 toimiston aukioloaikoina ma-to klo 9-15. Kurssien peruutuspaikkoja voi kysyä opiston toimistosta. Työttömät saavat -50 % alennusta enintään kahdesta opiston kurssista kuluvan lukuvuoden aikana. Alennuksen saamiseksi ilmoittautuminen on tehtävä puhelimitse tai henkilökohtaisesti opiston toimistoon, Opintie 2. Eläkeläisten ja seniorien (yli 63 v.) alennukset löytyvät ao. kurssin kohdalla. Kurssit ovat Kalevanniemen koululla (Opintie 2) ellei kurssin kohdalla toisin mainita.

YLEISLUENNOT & LUENTOKURSSIT

HISTORIA SUKUTUTKIMUKSEN TYÖPAJA

La 19.3.–19.3. klo 9.30–14.30, Juha Vuorela Sukututkimusta opettajan ohjauksessa. Vinkkejä ja käytännön neuvoja omien juuriesi tutkimiseen. Perehdymme lähteiden monipuoliseen käyttöön ja tietojen jatkojalostukseen. Työpajan vetäjänä on pitkän linjan sukututkija Suomen Sukututkimusseurasta. Opiston kurssimaksu 25 €.

TIETOTEKNIIKKA

IKÄÄNTYVIEN YLIOPISTON LUENNOT

TABLETTI HALTUUN (JATKOKURSSI, IPAD)

Ikääntyvien yliopistossa kohtaavat tieteellinen tieto sekä elämänkokemukset. Luennot välitetään etäyhteydellä Jyväskylän kesäyliopistosta Naantalin lukion auditorioon. Luennot ovat osallistujille maksuttomia (opintosetelikurssi), mutta ilmoittautuminen välttämätön. Ryhmän tuutorina Eveliina Alari.

Kerrataan ja opitaan lisää iPadin peruskäyttöä. Tutustutaan sähköpostiohjelmaan ja hieman tekstinkäsittelyyn. Lisäksi harjoitellaan kameran käyttöä ja kuvien hallintaa. Oma iPad mukaan. Opistolla on käytössä kolme iPadia, jotka varataan opistolta ilmoittautumisen yhteydessä. Eläkeläiset ja seniorit yli 63 v. alennus -50 % (Opetushallituksen opintoseteli). Kurssimaksu 50 €.

Naantalin lukion auditorio, Vadstenanpolku 4

Ke 17.2. klo 14–16 ”Kuka tahansa pystyisi pahaan”, psykiatrisen vankisairaalan ylilääkäri Hannu Lauerma Ke 9.3. klo 14–16 ”Taiteesta terveyttä”, arkkiatri Risto Pelkonen Ke 23.3. klo 14–16 ”Iloa ja hyötyä tietotekniikasta, riskejä välttäen”, tietoturva-asiantuntija Petteri Järvinen Ke 13.4. klo 14–16 ”Hyvä uni ja unettomuus”, neurologi, unitutkija Markku Partinen

ESPANJAN MAALAUSTAITEEN HELMET Naantalin lukion auditorio, Vadstenanpolku 4 Ke 10.2. klo 18.00–19.30, Heli Hukkanen, FM

Luennon aiheena Espanjan taidemaailman ”suurmiehet”; Velázquez, El Greco ja Goya. Lisäksi tutustumme El Prado ja Reina Sofia -museoiden merkkiteoksiin ja piipahdamme Toledossa. Taulujen innoittamina kurkistamme myös antiikin jumaltarujen maailmaan. Luento on maksuton.

KULTARANNAN ELÄMÄÄ 100 VUODEN AJALTA

Naantalin lukion auditorio, Vadstenanpolku 4 Ke 30.3.–27.4. klo 18.00–19.30, Aava-Leena Kurki, FM Kurssimaksu 15 €. Pääset tutustumaan Kultarannan tapahtumiin, tunnelmiin ja elämään vuodesta 1916 tähän päivään saakka. Luentojen aihealueet: 1. 2. 3. 4. 5.

Maalaismaisemasta linnanpuiston loistoon - maalaistalosta kansallisromantiikan graniittilinnaan Kesäpäiväkirjaa 1920–1946, Ståhlberg - Mannerheim Kesäpäiväkirjaa 1946–2015: Paasikivi -Niinistö Arjenrakenteet ja -toimijat, puutarhan kaksi ulottuvuutta Sisustuksen muuttuvat tyyli-ihanteet, luonto ja taide kohtaavat

To 3.3.- 31.3. klo 17.00–19.15, Kai Mäkelä, VTM

WINDOWS 10 PERUSKURSSI

Ti 1.–29.3. klo 17.00–19.15, Petri Pohjanlehto Sinulle, jolla on tietokoneen käyttökokemusta tai olet päivittämässä Windows 7-8.1. -konetta Windows 10 käyttöjärjestelmään. Keskitytään Windows 10:n uusien ominaisuuksien hallintaan sekä soveltamiseen, esim. työpöydän mukauttaminen omiin käyttötarpeisiin. Oma kannettava mukaan! Eläkeläiset ja seniorit alennus -50% (Opetushallituksen opintoseteli). Kurssimaksu 45 €.

DIGIKAMERAKUVIEN KÄSITTELYN PERUSTEET - PICASA 3 Naantalin lukion atk-luokka, Vadstenanpolku 4 Ti 5.–26.4. klo 17.45–20.00, Petri Pohjanlehto

Tutustutaan Googlen Picasa 3 ilmaiseen kuvankäsittely- ja arkistointiohjelmaan. Aloittelevallekin käyttäjälle sopiva kurssi, jolla opitaan muokkaamaan ja järjestelemään kuvia, korjaamaan tavallisimpia ongelmia (punasilmäisyys, valotus, värit), katselemaan kuvia diaesityksenä ja luomaan näytönsäästäjä tai taustakuva. Kuvien hallinnointi on vaivatonta, sillä Picasa löytää ja järjestää tietokoneen kuvat hetkessä sijainnista riippumatta. Opettelemme myös kuvan tulostusta sekä kuvan lähettämistä e-mailina tai verkkoalbumiin. Kurssimaksu 43 €.

TABLETTI HALTUUN (JATKOKURSSI, ANDROID) To 7.–28.4. klo 17.00–19.15, Petri Pohjanlehto

Kerrataan ja opitaan lisää Android-tabletin peruskäyttöä. Tutustutaan sähköpostiohjelmaan ja tekstinkäsittelyyn. Lisäksi harjoitellaan kameran käyttöä ja kuvien hallintaa. Oma tabletti mukaan. Eläkeläiset ja seniorit yli 63 v. alennus -50 % (Opetushallituksen opintoseteli). Kurssimaksu 50 €.

TIETOTEKNIIKAN PERUSTEIDEN JATKOKURSSI Ti 2.–26.4. klo 16.00–17.30, Miika Länsi-Seppänen

LASTEN & NUORTEN KURSSIT PIKKUKOKIT KEITTIÖSSÄ (7–9-vuotiaat) Ma 8.2.-14.3. klo 17.30–19.00, Sari Saine

7–9-vuotiaille ruoanvalmistuksesta kiinnostuneille tytöille ja pojille. Valmistamme herkullisia välipaloja sekä leivomme suolaisia ja makeita herkkuja. Ota mukaan essu, sisäkengät, sekä hiuslenkki pitkille hiuksille. Raaka-ainemaksu 25 €/oppilas maksetaan ensimmäisellä kerralla opettajalle. Opiston kurssimaksu 25 € laskutetaan.

Tutustumme tietokoneen perusominaisuuksiin (perustoiminnot, tallentaminen, ohjelmat, resurssienhallinta, tulostaminen). Opimme hakemaan tietoa internetistä sekä käyttämään sitä turvallisesti. Lisäksi katsomme, mihin tiedonhakua käytetään ja perehdytään kuvankäsittelyn alkeisiin. Oma kannettava mukaan! Eläkeläiset ja senorit -50 % alennus (Opetushallituksen opintoseteli). Kurssimaksu 60 €.

VALOKUVAUS FOTARIT - KEVÄT 2016

NUORTEN KOKKIKURSSI/kevät (10–13-vuotiaat)

Naantalin lukion atk-luokka, Vadstenanpolku 4 To 10.3.–21.4. klo 17.45–21.00, Maria Liitola, kuvataiteilija AMK

Kokkikurssi on 10–13-vuotiaille tytöille ja pojille. Valmistamme herkullisia ruokia sekä leivomme suolaisia ja makeita herkkuja. Raaka-aine maksu 25 € käteismaksuna opettajalle ensimmäisellä kokoontumiskerralla. Mukaan esiliina ja sisäkengät sekä hiuslenkki pitkille hiuksille. Kurssi kokoontuu joka toinen torstai. Opiston kurssimaksu 25 € laskutetaan.

FOTARIT on kameran käyttöä jo jonkin verran hallitseville ja valokuvausharrastuksesta kiinnostuneille tarkoitettu ryhmä, jossa kuvataan ja keskustellaan valokuvista hyvässä ryhmähengessä. Tehdään valokuvaustehtäviä lähiympäristössä (eväät ja kunnon jalkineet mukaan), tutustutaan ajankohtaisiin valokuvanäyttelyihin ja tehdään omakustanteinen retki ryhmää kiinnostavaan kohteeseen. Näyttely- ja kuvausmatkan kulut eivät sisälly kurssimaksuun. Uudet valokuvauksesta innostuneet ovat tervetulleita! kurssimaksu 45 €.

To 18.2.–31.3. klo 17.30–19.00, Sari Saine

12

NASTA_1_2016.indd 12

NASTA 1/2016

28.1.2016 15.49


MUOTOILU & KÄDEN TAIDOT BETONIA KOTIIN JA PUUTARHAAN

13.4.–22.5. ke 18.00–19.30, pe 17.45–21.00, la 10.00–15.00, su 10.00–15.00 Anne-Mari Kerkola, muotoilija AMK Tehdään yksinkertaisia pihakoristeita, kuten lehtiä, laattoja ja kukkapurkkeja betonista. Info ke 13.4. klo 18.00–19.30, jossa käydään läpi materiaalit, työvälineet, muotit ja mallit. Työt valmistetaan pe-su 20.5.–22.5. Kurssimaksu 30 €.

HUONEKALUJEN ENTISÖINTI D

26.2.–6.3. pe 18.00–20.15, la 10.00–15.00, su 10.00–15.00, Sari Saarinen, insinööri Tarkoitettu aloittelijoille. Käymme läpi entisöinnin perusteita, työvälineiden käyttöä sekä tarvikelistan suunnittelua. Oma huonekalu mukaan (varastotilat rajoitetut, ei suuria huonekaluja!). Kokoontumiskertoina kaksi viikonloppua 26.–28.2. ja 4.–6.3. Kurssimaksu 48 €.

INNOSTU RISUSTA

11.3.–19.3. pe 17.30–20.30, la 10.00–15.00 Terhi Forsblom, ohjaustoiminnan artenomi (AMK) Rapulle risuluuta, puutarhaan kaunis risuveistos tai laakea risuvati parvekkeelle? Arkinen ja mainio risu taipuu moneksi ja työskentely luonnonmateriaalien kanssa on mukavaa! Suunnitellaan ja toteutetaan ovelle, parvekkeelle, pihalle tai puutarhaan kauniita risuveistoksia ja -esineitä. Info pe 11.3. klo 17.30–18.15, opetuskerrat pe-la 18.3. ja 19.3. Tutustu opettajan kurssisivuihin osoitteessa: https:// tuutikkila.wordpress.com/. Kurssimaksu 18 €

VESILIIKENNE KÄYTÄNNÖN VENEILYKURSSI

To 31.3.–12.5. klo 18.00–20.15, Juha Jokinen Käytännön kurssi veneilyharrastusta aloitteleville tai lisävarmuutta taitoihinsa tarvitseville. Erinomainen laivuritutkinnon suorittaneille, jotka haluavat jatkaa harjoittelua käytännössä ja suorittaa veneilijän/purjehtijan tutkinnon. Saat valmiudet turvalliseen navigointiin saaristossa, ohjailutaitoihin, laiturista lähtemiseen ja kiinnittäytymiseen, ankkurointiin luonnonsatamissa, turvalliseen reitinvalintaan ja hätätilanteissa toimimiseen. Mahdollisuus tenttiä SPV:n veneilijä/purjehtijatutkinto. Järjestetään yhteistyössä Naantalin purjehdusseuran kanssa. Materiaali yhteishankintana n. 35 euroa/hlö. Kurssimaksu 65 €.

LIIKUNTA & TANSSI GEOKÄTKÖILY LIIKUTTAA

To 3.3.–21.4. klo 17.30–19.45, Mia Vieltojärvi Geokätköily on nykyaikaista aarteen etsintää, jota voit tehdä ympäri maailmaa kaupungeissa ja luonnossa. Sopii kaikenikäisille aloittelijoille sekä vähän geokätköilyä harrastaneille. Aloitamme peruskätköistä, etenemme multi- ja mysteerikätköistä kokoajan hieman vaativimpiin tehtäviin. Jokaisella kerralla olemme ulkona, kokoontumispaikka vaihtelee. Mukaan muistiinpanovälineet ja GPS -laite tai älypuhelin, joka ei ole välttämätön ensimmäisellä kerralla. Sään mukainen vaatetus. Kurssimaksu 50 €.

PARITANSSIN ALKEET 2 (LATTARIT)

Lietsalan koulu, Tiilenkantajantie 4, Ke 2.3.–6.4. klo 18.00–19.30, Anton Romanov, tanssivalmentaja Sopii vasta-alkajille ja kaikenikäisille aikuisille. Opitaan tanssimaan ja hallitsemaan eri tanssityylejä ja tutustutaan monipuolisesti tanssikulttuuriin pari- ja ryhmätanssien muodossa. Opittavat tanssit: cha-cha-cha ja rumba. Kurssimaksu 35 €.

RUOKA & LEIVONTA Ruoka ja leivontakursseille mukaan sisäjalkineet, oma esiliina sekä kuljetusastioita. Reseptit saa opettajalta. Kurssit sopivat niin aloittelijoille kuin harrastajillekin.

TAIKOJA KEITTIÖSSÄ

Ma 15.2. klo 18.00–21.00, Flavio Giacoletto Tervetuloa oppimaan miten kemia toimii keittiössä. Aineksia, tekniikka ja vinkkejä. Täydennämme ruokalajien makuloistoa sopivilla viineillä, 2 viiniä à 6cl (ei ylitetä autoilijoille sallittua määrää). Raaka-ainemaksu opettajalle 10 €/kerta tai 13 €/ kerta viineineen. Opiston kurssimaksu 18 €.

PÄÄSIÄISRUOAT JA VIINIT

Ma 7.3.–14.3. klo 18.00–21.00, Flavio Giacoletto Valmistamme parhaimpia lammas- ja kevätruokia. Joka kerralla useita eri ruokalajia, joista on helppo rakentaa illallis- tai juhlamenu. Täydennämme ruokalajien makuloistoa sopivilla viineillä. Joka kerta 2 viiniä à 6 cl (ei ylitetä autoilijoille sallittua määrää). Raaka-ainemaksu 13 €/kerta tai 16 €/kerta viineineen. Opiston kurssimaksu 25 €

MARSIPAANI/SOKERIMASSAKORISTEET

To 31.3.–7.4. klo 18.00–21.00, Katarina Erwes, kondiittori Valmistamme ruusuja, kukkia, eläinhahmoja ja muita ihanuuksia marsipaanista ja sokerimassasta. Ota mukaasi leivonta-alusta, kuljetusrasia/laatikkko, kaulin ja veitsi. Jos sinulla on marsipaanityökalut, ota myös ne mukaasi. Materiaalimaksu 6 € käteisellä opettajalle. Opiston kurssimaksu 25 €

PARSARUOAT JA VIINIT

Ma 4.4.–18.4. klo 18.00–21.00, Flavio Giacoletto Parsasesonki parhaimmillaan! Tule oppimaan parsan käsittelyä ja parsaruokien valmistusta. Mitkä viinit sopivat sen kanssa? Joka kerta 2 viiniä à 6cl (ei ylitetä autoilijoille sallittua määrää). Raaka-ainemaksu 10 €/kerta tai 13 €/kerta viineineen. Opiston kurssimaksu 35 €.

VIINITYYPIT

Ke 6.4.–11.5. klo 18.00–21.00, Rainer Koski, viinimestari Käymme läpi puna-, valko-, rosé-, kuohu- ja väkevien viinien valmistusta ja miten ne eroavat toisistaan. Ei vaadi aiempaa tietoa, mutta Viinitietous-kurssi on suositeltava. Joka kerta maistetaan kuutta eri viiniä. Materiaalimaksu on 65 €, joka maksetaan myöhemmin ilmoitettavalle tilille. Omat jalalliset lasit (6 kpl) mukaan. Opiston kurssimaksu 50 €.

ALKU-, JÄLKIRUOAT JA VIINIT

Ma 25.4.–2.5. klo 18.00–21.00, Flavio Giacoletto Joka kerralla useita eri alku- ja jälkiruokia. Täydennämme makuloistoa sopivilla viineillä. Joka kerta 2 viiniä à 6cl (ei ylitetä autoilijoille sallittua määrää). Raakaainemaksu 13 €/kerta tai 16 €/kerta viineineen. Opiston kurssimaksu 25 €.

KALARUOAT JA VIINIT

Ma 9.5.–16.5. klo 18.00–21.00, Flavio Giacoletto Tule oppimaan, miten onnistut kotonakin laittamaan herkullisia kalaruokia. Joka kerralla useita eri ruokalajeja, joista on helppo rakentaa illallis- tai juhlamenu. Täydennämme ruokalajien makuloistoa sopivilla viineillä. Joka kerta 2 viiniä à 6cl (ei ylitetä autoilijoille sallittua määrää). Raaka-ainemaksu 10 €/kerta tai 13 €/kerta viineineen. Opiston kurssimaksu 25 €.

PUUTARHA & PIHA -MERIMASKU PUUTARHAN HYÖTYKASVIT

Merimaskun koulu, Iskolantie 9 To 10.3.–17.3. klo 17.30–19.00, Teija Saarinen

PUUTARHA & PIHA

Mitä puutarhan hyötykasvit tarvitsevat tuottaakseen parhaan mahdollisen sadon? Käytännön niksejä tuottavaan kotipuutarhaan. Lähiopetuskerrat 10.3. ja 17.3. Lisäksi suljettu Facebook-ryhmä, jossa opettaja vastaa lisäkysymyksiin ja antaa vinkkejä. Kurssimaksu 15 €.

PERENNAT, KORISTEPENSAAT JA PUUT

KASVATA KASVIHUONEESSA

To 7.4.–14.4. klo 17.30–19.00, Teija Saarinen

Kauniin koristepuutarhan suunnittelu ja toteutus. Lähiopetuskerrat 7.4. ja 14.4. Lisäksi suljetussa Facebook-ryhmässä opettaja vastaa lisäkysymyksiin, antaa vinkkejä sekä jaetaan yhdessä kokemuksia. Kurssimaksu 15 €.

Merimaskun koulu, Iskolantie 9 To 21.4.–28.4. klo 17.30–19.00, Teija Saarinen Perehdymme kasvien kasvattamiseen kasvihuoneessa. Lähiopetuskerrat 21.4. ja 28.4. Lisäksi suljetussa Facebook-ryhmässä opettaja vastaa lisäkysymyksiin ja antaa vinkkejä. Kurssimaksu 15 €. ●

NASTA 1/2016

NASTA_1_2016.indd 13

13

28.1.2016 15.49


NAANTALIN MUSIIKKIOPISTO vaalii lasten ja nuorten musiikkiharrastusta

ja tarjoaa elämyksiä kaikenikäisille Teksti: Sauli Huhtala

N

aantalin musiikkiopisto tarjoaa elokuusta toukokuuhun konsertteja ja vaalii siten lasten sekä nuorten kulttuuria lähes ympärivuotisesti. Hyvien opettajien ja musiikin ammattilaisten johdolla opinnot etenevät tavoitteellisesti, minkä johdosta musiikkiopistossa hankitut taidot, tiedot sekä tutkinnot osana hyvää harrastusta ovat monilla hyödynnettävissä myöhemmissä opinnoissa eri opiskelualoilla. Tutkimusten mukaan musiikkiopinnot tukevat myös muuta oppimista, lisäävät henkistä hyvinvointia ja antavat mahdollisuuden hyvään harrastukseen ja musiikkisuhteeseen koko eliniäksi.

Tutkintoihin johtava opetussuunnitelma Lukukausimaksulla opiskelija saa paitsi oman pääaineensa opetusta myös muita opintoja ja harjoitusta yhteissoitossa, joka puolestaan perehdyttää moniin musiikkityyleihin. Naantalin musiikkiopisto tarjoaa taiteen perusopetusta laajana oppimääränä toiminta-alueellaan, johon kuuluvat Naantalin lisäksi myös Raisio ja Masku. Valtakunnalliseen Virvatuliarviointiin osallistui Naantalista vuosina 2004–2014 loppututkinnon suorittaneita oppilaita, joista kaikki jatkoivat edelleen musiikkiharrastustaan lastensa kanssa tai omin toimin. Lisäksi he kaikki katsoivat Naantali musiikkiopisto-opintojen antaneen täydet valmiudet tarvittaessa myös ammatillisiin opintoihin. Tutkimuksen mukaan 95 % vanhemmista ja yhteis-

työtahoista piti Naantalin musiikkiopiston toimintaa erittäin tärkeänä toiminta-alueellaan.

Allegro e Vivace ! Lauantaina 19.3. klo 12.00–17.00 musiikintäyteinen päivä esittelee musiikkiopiston toimintaa harrastusmahdollisuuksia. Tapahtumapaikka Kristoffer-sali, Opintie 2. Tilaisuudessa voi myös ilmoittautua kevään 2016 oppilasvalintaan. Vapaa pääsy!

Monet musiikkigenret tulevat tutuksi

Allegro e Vivace!-ohjelmaa:

Opiskelijoita on jokaisessa instrumenttiryhmässä: jousisoittimissa, puu-ja vaskipuhaltimissa, näppäilysoittimissa, lyömäsoittimissa, kosketinsoittimissa, laulussa ja sähköisissä soittimissa sekä musiikkiteknologiassa. Opetuksen lähtökohta on klassinen traditio ja akustiset soittimet, mikä luo erinomaisen perustan kaikelle musiikin opiskelulle ja harrastamiselle, kuten pop & jazz -musiikkiin, suomalaiseen musiikkiperinteeseen sekä uusimpaan musiikkiteknologiaan. Musiikkiteknologian kehitys on nopeaa ja uusin teknologia mahdollistaa myös uudenlaisia musiikillisia ilmaisuja.

• VIIDAKKOSEIKKAILUKONSERTTI klo 12.00 – 12.35

Oletko kuullut Naantalin marssista tai Viluluodon polskasta? Naantalin musiikkiopisto vaalii myös Naantalin ja saaristomeren musiikkiperinteitä. Siinä on tärkeää sävelmien kokoaminen ja oman alueemme musiikkiperinteiden opetus ja esittäminen esim. jousiorkestereiden ja kanteleyhtyeiden esityksissä. Musiikkiopisto osallistuu oppilaskonserttiensa lisäksi moniin kulttuuritapahtumiin tavoitteenaan sekä musiikkiopistoa että toimintaympäristöä palveleva yhteistyö. Lisätietoja konserteista löytyy verkkosivuilta: www.naantali.fi/musiikkiopisto sekä tapahtumakalenterista s. 20 ja www.naantali.fi/tapahtumat

Muskaritoiminta esittäytyy iloisella viidakkoaiheisella konsertilla

• SOITINKARUSELLI klo 12.35 – 13.15

Soitinesittelyjä, tietoa eri soitinryhmistä ja kevään oppilasvalinnasta. Mahdollisuus ilmoittautua oppilasvalintaan.

• MUSIIKKIOPISTON KONSERTTI klo 15.00 – 15.45

Naantalin musiikkiopiston nuorten jousiorkesteri esittää musiikkia saaristosta, kanteleyhtyeet esittäytyvät ja Naantalin Musiikkiopiston Orkesteri esittää Michael Jacksonin teoksia.

• ELOKUVA klo 16.15 – 17.15

Disneyn musiikkifantasia-elokuva (nro I) on kaikkien musiikkielokuvien klassikko.

Naantalin musiikkiopiston oppilasvalinta 9. - 12.5.2016 Aloita musiikissa hyvä harrastus! Naantalin musiikkiopisto tarjoaa opetusta monen instrumentin opiskelussa: huilu, oboe, klarinetti, fagotti, saksofoni, käyrätorvi, trumpetti, pasuuna, tuuba, viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso, harmonikka, piano, urut, laulu, kanteleet, kitara, musiikkiteknologia, sähkökitara, sähköbasso, lyömäsoittimet, bändit, orkesterit... Naantalin musiikkiopiston opiskelijaksi pyritään pääsytutkinnon kautta. Ilmoittautuminen käynnistyy täyttämällä nettilomake sivulla www.naantali.fi/musiikkiopisto alkaen la 19.3.2016. Henkilökohtaisen pääsykoeajan voi varata ma 4.4.2016 alkaen opistosihteeriltä p. 044 7334 651 (ma-to klo 9-15).

Musiikkileikkikoulu vie pienimmätkin musiikin maailmaan Ilmoittautuminen syksyn 2016 ryhmiin Karvetin jatkavat oppilaat ilmoittautuvat täyttämällä ilmoittautumislomakkeen netissä (Musiikkileikkikoulu, jatkava). Lomake on auki ma 11.4. - to 28.4. välisenä aikana. Uusien 2010–2015-syntyneiden lasten ilmoittautuminen Karvetin musiikkileikkikouluryhmiin tehdään myös netin kautta (Musiikkileikkikoulu, uudet oppilaat). Uusien oppilaiden lomake on avoinna ma 2.5. - pe 13.5. Merimaskun muskariryhmien ilmoittautumislomake on auki netissä ma 11.4.–to 28.4. Musiikkileikkikoulun uudet ryhmät ja vapaat paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Tieto saadusta muskaripaikasta postitetaan koteihin viimeistään viikolla 32. Muskariryhmissä on vapautumassa muutamia paikkoja kevään 2016 toimintaan. Niitä kannattaa tiedustella musiikkiopistosta. ●

Opintie 2, 21100 Naantali puh (02) 4345 307, 4345 315, 4345 436 www.naantali.fi/musiikkiopisto

14

NASTA_1_2016.indd 14

NASTA 1/2016

28.1.2016 15.49


Tehdään Naantalista Tarinoiden kaupunki! ”Tarinoita Naantalista” -kirjoituskilpailu Teksti: Anne Pentti

V

allis Gratiae -kotiseutuyhdistys järjestää kaikille naantalilaisille avoimen kirjoituskilpailun, jonka aiheena on Naantali. Tyylilaji ja kerrontatapa ovat vapaat. Parhaat 10–30 kirjoitusta julkaistaan Tarinoita Naantalista -kirjana 23.8.2016 Naantalipäivän juhlatilaisuudessa. Julkaistujen tarinoiden kirjoittajat saavat kukin paljon huomiota, mainetta ja kunniaa sekä kolme vastapainettua kirjaa, joissa on mukana oma kirjoitus. Kirja tulee myös myyntiin. Kilpailun palkintolautakuntana toimii Vallis Gratiae -yhdistyksen johtokunta. – Yksi yhdistyksemme tärkeimmistä tavoitteista on lisätä tietoa kaupungin historiasta, perinteistä ja ympäristökulttuurista. Kirjoituskilpailulla kerätään tarinoita sekä kotikaupunkimme menneisyydestä että tulevaisuudesta. Ihmisten henkilökohtaiset muistot ovat arvokasta kulttuuriperintöä, sanoo Vallis Gratiae -yhdistyksen puheenjohtaja Matti Levanto. – Toivon, että erityisesti naantalilaisten koulujen oppilaat innostuisivat kirjoittamaan tarinoita, sanoo palkintolautakunnan puheenjohtaja, tietokirjailija Anne Pentti. – Sosiaalinen media innostaa kirjoittamaan lyhyitä viestejä ja tilannekuvauksia, mutta on tärkeää kannustaa nuoria kirjoittamaan myös pidempiä tekstejä. Toivon, että Naantali tunnetaan tulevaisuudessa myös tarinoiden kaupunkina, Pentti sanoo.

Kilpailuohjeet • 1-20-sivuisen tarinan aiheena on Naantali. Tyylilaji ja kerrontatapa ovat vapaat. Voit kirjoittaa omista tai läheistesi muistoista, sukutarinan, fiktiota, kalajutun, sadun, runoja tai vaikka kummitustarinan, kunhan tarina liittyy Naantaliin. • Kilpailu on avoin kaikenikäisille naantalilaisille. Voit yhtä hyvin olla kokenut kirjoittaja tai innostunut vasta-alkaja, kunhan kilpailuun lähettämääsi tekstiä ei ole aikaisemmin julkaistu missään muodossa. • Kirjoituskieli on suomi. • Käsikirjoitusten on oltava perillä viimeistään 29.2.2016. Käsikirjoitukseen merkitään kirjoittajan nimimerkki ja ikä. Haluamme julkaista kaikenikäisten naantalilaisten tekstejä. • Kilpailutyön mukana toimitetaan nimimerkin paljastava kirjekuori, jonka sisällä on kirjoittajan nimi, osoite ja puhelinnumero.

Kuva: Esko Keski-Oja

NASTA_1_2016.indd 15

• Käsikirjoitukset lähetetään osoitteeseen Fandonia Oy, Rantahaantie 46, 21160 Merimasku. Kuoreen tulee laittaa merkintä ”Tarinoita Naantalista”. • Kilpailumateriaaleja ei palauteta, älä siis lähetä alkuperäistä käsikirjoitusta. Kirjoittajan tulee varautua pyydettäessä lähettämään tekstinsä sähköisessä muodossa. • Tekijänoikeudellisista syistä kaikki käsikirjoitukset, jotka eivät päädy julkaistavaan kirjaan, tuhotaan kilpailun ratkettua. • Julkaistavien tekstien kirjoittajille ei makseta tekijänoikeuspalkkiota. • Tekstit tulee kirjoittaa A4-kokoisille arkeille kirjasinkoolla 12 ja rivivälillä 1,5. • Kilpailun järjestäjä varaa oikeuden kustannustoimittaa voittajien tekstit lopulliseen julkaisukuntoon. Lisätietoja: Anne Pentti anne@fandonia.fi puh. 044 774 9179 Fandonia Oy ●

Katso Naantalin opiston kurssitarjonta edelliseltä aukearmalta!

YSTÄVÄNVIIKKO NAANTALIN OPISTOSSA 15. – 19.2. Tule tutustumaan yksin tai yhdessä opiston eri harrastuspiireihin. Kurssitarjontaamme voi etukäteen tutustua nettisivuillamma. LASTEN KUVATAIDEKOULUssa voit taiteilla yhdessä ystävän, isän, äidin, siskon, veljen, isovanhemman, serkun, kummin tai vaikka naapurin kanssa. Kuvataidekoulun eri ikäryhmien kokoontumisajat löytyvät nettisivuiltamme. Naantalin opisto www.naantali.fi/opisto p. 044 7334 651

Haku

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN maaliskuussa

Kaupunki järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa 1. luokan oppilaille sekä erityisen tuen piiriin kuuluville 3–9-luokan oppilaille. Toimintaan otetaan mahdollisuuksien mukaan myös 2. luokan oppilaita. Haku aamu- ja iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi 2016–2017 tapahtuu sähköisesti Wilman kautta 14.–31.3.2016 välisenä aikana. Koulutulokkaille lähetetään maaliskuussa tarkemmat hakuohjeet koteihin kouluun tutustumiskutsun mukana. Lisätietoja kaupungin nettisivuilta: www.naantali.fi -> Opetus ja kasvatus

HAAVEET JA AAVEET -musiikkinäytelmä Jean Sibeliuksen nuoruusvuosista Ke 2.3.2016 klo 19.00, Kristoffer-sali Rooleissa: Antti Kemppainen Henna-Maija Alitalo Annina Alitalo-Kaiponen Alitalo

Annina Alitalo-Kaiponen Liput 15€/ 10 € ovelta!

www.naantali.fi/musiikkiopisto p. 044 7334 651 ´

NASTA 1/2016

15

28.1.2016 15.49


talvi ja kevät 2016

Naantalin kaupungin nuorisopalvelut NUORISOTILAT AVOINNA Monitoimitalo, Ripikatu 6

3–6 luokkalaisille: ti-ke klo 14–17 | 13–17-vuotiaille: ma-ke klo 17–21, su klo 16–21

Merimaskun Kensu, Iskolantie 13

KESÄTYÖINFOT Naantalin etsivä nuorisotyöntekijä Veera Savikkomaa on tavattavissa Karvetin Monitoimitalolla kesätyöinfon merkeissä seuraavasti: • ma 15.2.2016 klo 17–19

• ke 24.2.2016 klo 17–20

3 – 6 luokkalaiset: ke klo 14 -17 | 13–17-vuotiaille: ke klo 17–21, su klo 16–21*

Tule kysymään apua ja kysymään vinkkejä työhakemuksen tekoon! Karvetin monitoimitalolla, Ripikatu 6, Naantali

Rymättylän nuorisotalo, Vanha Ahteentaantie 2

Monitorin kesätyöinfo Skanssissa

3 – 6 luokkalaiset: ti klo 14–17 | 13–17-vuotiaille: ti klo 17–21* * Taloa pidetään avoinna ko. iltana vielä tammikuun ajan, mutta jos kävijämäärä ei kasva, joudumme valitettavasti lopettamaan tämän illan osalta avoimen toiminnan.

Hiihtolomalla 22.2.–26.2.2016

Talot ovat auki normaalisti. Nuorisotiloilla on luvassa erityisohjelmaa, josta saa tarkempaa tietoa talokohtaisesti.

ke 17.2.2016 klo 14-16. Linja-auto kuljetus Naantalista klo 13:30 ja paluu lähtö 16:30. Tarkempaa infoa ja ilmoittautumiset erityisnuorisotyöntekijä Annika Aaltoselle tai etsivälle nuorisotyöntekijä Veera Savikkomaalle.

LASTEN JA NUORTEN KESÄTOIMINTAA Kesällä 2016 lapsille ja nuorille on tiedossa liikunta- ja nuorisopalveluiden sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämää retki- ja päivätoimintaa. Tarkemmat tiedot ilmoittautumisista, hinnoista ja ajankohdista julkaistaan naantali.fi-sivuilla maaliskuun aikana. Ohjelmassa on mm. koululaisille kesäleirejä, retkiä, päivätoimintaa eri rannoilla ja urheilukentillä, uimakoulu sekä 1-2-luokkalaisille kesäkerho.

KERHOT Kala- ja eräkerho

Pöytäjääkiekkokoulu

Kokkikerho

Ohjaajana toimii junioreiden maailmanlistan ykkönen Jan Pelkosen. Lisätietoja: jan.e.pelkonen@gmail.com (suositeltava) tai puh. 044 091 7717 (klo 17- 21)

ma klo 15–17. Uusia innokkaita lapsia otetaan kerhoon mukaan. Kokoontuminen ma 15.2 klo 15 Karvetin monitoimitalolla. Lisätietoja Jari Kaulio/044 733 4635 Ti klo 15:30 – 17:30, 2.2.2016 alkaen, Maijamäen koulun kotitalousluokassa, Kristofferinkatu 1. Mukaan mahtuu 16 ensin ilmoittautunutta. Kerholaisilta peritään materiaalimaksu. Ilmoittautumiset 31.1. mennessä Marja-Terttu Paju puh. 044 533 4353. Ohjaajat: Naantalin Martat

16

NASTA_1_2016.indd 16

ma klo 17–18, 11.1.2016 Karvetin monitoimitalossa, Ripikatu 6. Kerhossa opetellaan pöytäjääkiekon säännöt ja pelaamalla opitaan lajin salat ja niksit.

NASTA 1/2016

28.1.2016 15.49


Kutsu arvomitaleja voittaneille urheilijoille

N

aantalin kaupunki kutsuu kaikki SM-, PM-, EM- tai MMmitaleita vuonna 2014 voittaneet naantalilaiset urheilijat ja valmentajat (nuoret, aikuiset, veteraanit, yksilö- ja joukkueurheilijat) yhteiseen kahvitilaisuuteen, joka järjestetään tiistaina 14.6.2016 klo 18.00 Naantalin kaupungintalolla. Huomioitavaa on, että urheilijan tai valmentajan ei tarvitse edustaa naantalilaista urheiluseuraa. Henkilön on kuitenkin oltava naantalilainen (kotipaikka Naantali 1.1.2015). Lisäksi edellytykse-

nä on, että urheilija tai valmentaja edustaa sellaista seuraa tai lajiliittoa, joka on SLU:n jäsenjärjestö. Tilaisuuteen tulee ilmoittautua 15.5.2016 mennessä Maija Puolakanaholle sähköpostilla etunimi.sukunimi@ naantali.fi. Mahdolliset tiedustelut puhelimitse 0400 638 398. Ilmoittautumisen yhteydessä kerrotaan urheilijan/valmentajan nimi ja yhteystiedot, laji, seuraa ja millaisesta saavutuksesta on kyse ja henkilöiden määrä, jotka tilaisuuteen osallistuvat. ●

Tervetuloa kesätöihin Naantalin kaupungille

N

aantalin kaupunki palkkaa ensi kesäksi 110 naantalilaista nuorta. Kesätyöntekijän on oltava 16 vuotta täyttänyt työsuhteen alkaessa. Palkka on neljän viikon jaksolta 790 euroa. Työtä tehdään 7 tuntia päivässä. Jakson aikana pidetään kaksi palkallista lomapäivää. Jakso-

ja on kaksi, kesäkuu 6.6.–3.7. ja heinäkuu 4.7.–31.7. Kesätyöpaikkoja haetaan Kuntarekry-ohjelman kautta. Hakuaika on 1.–29.2.2016. Lisäohjeet ja sähköinen hakulomake löytyvät verkkosivuilta www.naantali.fi/kesatyo ●

Hakuaika on alkanut! Jos jäät ilman kaupungin kesätyöpaikkaa

K

okemuksen mukaan kaupungin tarjoamiin kesätöihin on runsaasti hakijoita, joten paikkoja ei ehkä riitä kaikille. Ole siis rohkeasti yhteydessä myös paikallisiin yrityksiin ja yhdistyksiin. Hakiessasi kesätöitä naantalilaisista yrityksistä tai

yhdistyksistä, sinun kannattaa mainita kaupungin myöntämästä kesätyöllistämisen kuntalisästä. Kaupunki nimittäin maksaa tukea sellaiselle yritykselle tai yhdistykselle, joka työllistää kaupungin kesätyöhaussa ilman työpaikkaa jääneen nuoren. Tukea on mahdollista saada 150 €/hlö.

Ohjeet ja hakulomake löytyvät verkkosivuilla www.naantali.fi -> Työ, yrittäminen ja elinkeinot.

Lisätietoja ja neuvontaa:

työllisyysohjaaja Auli Järvinen p. 044 4171 486 tai auli.jarvinen@naantali.fi

Ota rohkeasti yhteyttä yrityksiin! ●

Etsitkö työ-, työkokeilu- ta opiskelupaikkaa i ?

APUA? eita i t s a o ha ilan ta sa? k t a a t s Koht erveyden lon kan t eentu toim

Ovatko opintosi keskeytyneet?

ihin, ö t ä s ke tset aH luattta tarvi teossa mu musten hake apua?

NEUVONTAA?

Kaipaatko tukea ja ohjausta elämäntilanteessasi?

TSEMPPIÄ?

OHJA

USTA

?

Hei sinä naantalilainen nuori! Etsivä nuorisotyö tarjoaa 15–29 -vuotiaille maksutonta ja luottamuksellista ohjausta ja tukea eri elämäntilanteissa. Etsivä nuorisotyöntekijä Veera Savikkomaa Puhelin 044 733 4611 • Sähköposti etsivat@naantali.fi Facebook Etsivä nuorisotyöntekijä Veera Savikkomaa • Instagram etsiva_veera

SUUNNITELMIA LASTEN KESÄLOMAKSI? Lasten ja nuorten leireistä, retkistä ja muusta toiminnasta julkaistaan tietoa verkkosivuilla maaliskuun aikana. Aktiivista kesää järjestävät liikunta- ja nuorisoohjaajat.

NASTA 1/2016

NASTA_1_2016.indd 17

17

28.1.2016 15.49


Liikunnallista puuhaa hiihtolomalaisille Jos kaipaat jotain tekemistä hiihtolomalla, tällaista on tarjolla kotikaupungissasi!

MAANANTAI 22.2. klo 9.30–11.30 Sählypelit Maijamäen liikuntahallilla klo 12.00–13.30 Sählyä ja temppuilua Rymättylän koululla. klo 13.00–15.00 Temppuilua tatamisalissa (jättitrampoliini yms). Alle kouluikäiset ovat tervetulleita täysi-ikäisen liikuntakaverin seurassa. klo 13.00–15.00 Avoin sähly Maijamäen liikuntahallilla. Eri salit yli 12v, alle 12v ja aikuinen-lapset.

TIISTAI 23.2. klo 10.00–11.30 klo 9.00–12.00 klo 13.00–15.00

Mäenlaskua ja makkaranpaistoa Rymättylän koululla (omat makkarat mukaan). Avoin sähly Maijamäen liikuntahallilla. Eri salit yli 12v, alle 12v ja aikuinen-lapset. Jäädisko Kuparivuoriareenalla koko perheelle.

KESKIVIIKKO 24.2. Uimareissu Ulpukkaan yli 10 vuotiaille uimataitoisille. Lähtö Rymättylästä klo 10.50, klo 11.00 Merimaskusta ja linja-autoasemalta klo 11.20. Paluu kuljetus lähtee takaisin klo 14 Ulpukasta. Ilmoittaudu osoitteessa naantali.fi > ilmoittaudu tapahtumiin. Nuorten jäädisko K-12 Kuparivuorihallissa 21.00–22.30. Musaa, kisaa ja värivaloja.

TORSTAI 25.2. klo 9.00–12.00 klo 13.00–15.00 klo 13.00–15.00

18

NASTA_1_2016.indd 18

Avoin sähly Maijamäen liikuntahallilla. Eri salit yli 12v, alle 12v ja aikuinen-lapset. Hiihtokoulu Suovuoressa. Hiihtokoulun ohjauksesta vastaa Naantalin Löylyn hiihtovalmentajat. Hiihtokoulu starttaa Suovuoren leikkikentältä (”Teletappipuisto”). Mäenlaskua Suovuoren ulkoilualueella ”Teletappimäellä” sekä makkaranpaisto -mahdollisuus (omat makkarat mukaan).

Katso myös hiihtoloman yleiset luisteluvuorot jäähalleissa liikunnan verkkosivuilta!

NASTA 1/2016

28.1.2016 15.49


PERJANTAI 26.2.

Lasketteluretki Himokselle Lähtö Rymättylän Salen edestä klo 7.30, Merimaskun OP:lta klo 7.45 ja Naantalin linja-autoasemalta klo 8.00, paluu n. klo 21.00–21.30. Retken hinnat ikäluokittain: 35 € 7–11-vuotiailta, 45 € yli 11-vuotiailta ja 6-vuotiaat sekä nuoremmat 12 €. Hinta sisältää kuljetuksen, hissilipun ja vakuutuksen naantalilaisille. Alle 12-vuotiaat laskettelijat ovat tervetulleita mukaan vain aikuisen yli 20-vuotiaan seurassa. Mahdollisten välinevuokrausten kustannukset osallistuja hoitaa itse, välinevaraus tulee kuitenkin ilmoittaa ilmoittautumisen yhteydessä. Vuokravälineiden hinnat aikuinen 31 € ja lapset alle 11v. 20 €.

Vapaa-aikalautakunnan alaisista tiloista perittävät maksut Vapaa-aikalautakunta on päättänyt kokouksessaan 22.9.2015 korottaa vapaa-aikalautakunnan alaisista tiloista perittäviä maksuja. Uudet maksut tulevat voimaan 1.5.2016. Lisäksi käyttöön luovutettujen avainten ja tarvikkeiden takuumaksu on korotuksen jälkeen 25 €. Uudet maksut ovat nähtävänä www.naantali.fi -> liikunta ja ulkoilu > tilanvaraus > vapaa-aikatilojen maksut.

Ilmoittautuminen: www.naantali.fi -> ”Ilmoittaudu tapahtumiin” ja maksa osallistumismaksu palvelupisteeseen 19.2. mennessä. Mukaan mahtuu 50 ensimmäistä osallistumismaksun maksanutta. Retki on päihteetön! Toiminnan järjestää Naantalin liikunta- ja nuorisopalvelut

Talviliikuntapäivä 14.2.2016 kello 14-16.30 vanhankaupungin lahdella

Retkiluisteluopastusta ja välinevuokrausta, naperoiden hiihtokisat, luutapallon haasteotteluja. Lisäksi hiihtoladut, luistelubaanat sekä rannan ravintoloiden palvelut yleisön käytettävissä. Tapahtumassa on säävaraus

Funventures Finland

NASTA 1/2016

NASTA_1_2016.indd 19

19

28.1.2016 15.49


IK - ITELLA POSTI OY, JULKINEN TIEDOTE KAIKKIIN JAKELUPISTEISIIN

Tapahtumakalenteri 23.4. 17.30–22.30 Vertti-konsertti Ruskotalossa. Lippuja myyvät nuorisotalot ja palvelupisteet 29.2. alkaen. Nuorisopalvelut järjestää Naantalista maksuttoman kuljetuksen konserttiin.

Tulevia tapahtumia päivitetään kotisivuilla www.naantali.fi, josta löytyy lisätietoa tapahtumista tai tarkempi kuvaus ohjelmasta.

15.–19.2. Ystäväviikko Naantalin opistossa, Opintie 2. Lisät. Paula Neuvonen, p. 044 733 4651. Järj. Naantalin opisto. Lue lisää s. 15

6.4. 10.00–13.00 Iäkkäiden turvallisuuspäivä Urheilutalolla, Kuparivuorentie. Järj. Naantalin Vanhusneuvosto ja Naantalin kaupunki. Lue lisää s. 6

24.2. 18.00 Kalevalainen jäsenkorjaus Aahollissa, Kirjalan kirkkotie 2. Järj. Röölän Kylätoimikunta. Lisät. Tuulamaria Kangaslampi, p. 041 484 4032. Lue lisää s. 7

9.4. 13.00 ”Antal ol vanhalas vaa” -kirjan julkistaminen Aahollissa, Kirjalan kirkkotie 2. Järj. Rymättylä-seuran perinnetoimikunta. Lisät. p. 044 0436 776. Lue lisää s. 7

22.–23.3. 18.00 Meedioilta Aahollissa, Kirjalan kirkkotie 2. Järj. Röölän Kylätoimikunta. Lisät. Tuulamaria Kangaslampi, p. 041 484 4032. Lue lisää s. 7

15.5. 11.30 ”Ilkka Rantasen päiväkirjat” Aahollissa, Kirjalan kirkkotie 2. Järj. Rymättylä-seuran perinnetoimikunta. Lisät. p. 044 0436 776. Lue lisää s. 7

6.3. 11.00 Tuhkamarkkinat Naantalin torilla, Mannerheiminkadulla ja Itsenäisyydenpuistossa. Järj. Naantalin Kulttuuritaloyhdistys ry. Lisät. Leena Salo, p. 0400 528 357. Lue lisää s. 7

6.7. Yhteislauluina näyttämö- ja elokuvamusiikkia. Aahollissa, Kirjalan kirkkotie 2. Järj. Rymättylä-seuran perinnetoimikunta. Lisät. p. 044 0436 776. Lue lisää s. 7

Ilmoittaudu kuljetukseen https://lyyti.in/verttikonsertti

NÄYTTELYITÄ 1.2.–3.4. Heini Lies: Pohjoisesta etelään Naantalin Kylpylässä, Gallery Naantali Spa, Matkailijantie 2. Järj. Heini Lies-Niittymäki. Lisät. heini.lies@gmail.com. 22.2.–31.3. Naantalilaisten päiväkotien lasten oma taidenäyttely. Järj. Naantalin naisyrittäjät. Lue lisää s. 7

30.3.–30.4. Naantalin opiston taidekurssin AVOIMET OVET -näyttely Birgitta-salissa, Opintie 2. Avoinna opiston aukioloaikoina, muulloin oven avaus kansliasta. Näyttely nähtävillä myös Birgitan yönä 14.7. vanhankaupungin puistossa. 2.–30.3. Naantalin opiston savityöryhmien näyttely Naantalin pääkirjastossa, Tullikatu 11. Avoinna kirjaston aukioloaikoina. Järj. Naantalin opisto. Lisät. Naantalin pääkirjasto, p. 044 417 1250.

TEATTERIA & ELOKUVIA Valitse, nauti ja virkisty lukuisista kulttuuritapahtumista!

19.2. 17.00 ja 19.00 Risto Räppääjä ja Yöhaukka -elokuvan ensi-ilta Naantalin Kypylän Ballroom-salissa, Matkailijantie 2. Liput 9 €. Lisätiedot ja lippuvaraukset: www.kinotour.fi. Lisät. Antti Juntunen, p. 040 419 4628.

KRISTOFFER-SALISSA, OPINTIE 2 Naantalin teatteri

Katso tiedot näytännöistä ilmoituksesta s. 10 tai www.naantalinteatteri.fi. Tiedustelut ja varaukset info@naantalinteatteri. fi tai 044 717 7070

MUSIIKKIA KRISTOFFER-SALISSA, OPINTIE 2 Naantalin musiikkiopiston konsertteja: 17.2 19.00 19.3. 12.00–16.00 21.3. 19.00 13.4. 19.00 14.4. 19.00 20.4. 19.00 21.4. 19.00 26.4. 19.00 27.4. 27.4. 19.00 18.5. 19.00 1.6. 18.00

Helmikuun säveliä -oppilaskonsertti Allegro e vivace -tapahtuma Jousisoittimien konsertti * Puhaltajien konsertti * Kitaristien konsertti * Pianistien konsertti * Lyömäsoittajien ja sähkökitaristien konsertti * Kanteleiden konsertti * Kansallisen veteraanipäivän juhlatilaisuus Laulajien konsertti Nuorten solistien konsertti Lukuvuoden 2015–2016 päätöskonsertti

* soitinesittelyt ennen konserttia 13.2. 17.00 Ystävänpäivän aaton Rakkaus-konsertti. Järj. Helianthus. Lisät. Senni Alakotila, p. 040 7454 884. Lue lisää s. 10 2.4. 17.00 Naantali Guitar Festival. Järj. MLL Naantalin paikallisyhdistys. Lisät. Harri Laakso, p. 0400 325 078. Lue lisää s. 17

NAANTALIN KIRKOSSA, NUNNAKATU 2 27.2.–28.2. 19.00 Naantalin Musiikkijuhlien Talvikonsertit. Lue lisää s. 11. 12.5. 19.00 Kaksi bassoa - sukupolvet kohtaavat -konsertti. Esiintyjinä Jaakko Ryhänen ja Timo Riihonen, säestäjänä Marko Hilpo. Liput 20 €, lippu.fi. Järj. Klassinen Tuotanto. Lisät. Timo Riihonen, p. 050 371 4099.

NASTA_1_2016.indd 20

10.2. 17.30 Alvin ja pikkuoravat: Reissussa -elokuva. Liput 9 €. Lisätiedot ja lippuvaraukset: www.kinotour.fi. Järj. Kinotours. Lisät. Antti Juntunen, p. 040 419 4628. 10.2. 19.30 Tappajan näköinen mies -elokuva. Liput 9 €. Lisätiedot ja lippuvaraukset: www.kinotour.fi. Järj. Kinotours. Lisät. Antti Juntunen, p. 040 419 4628.

20.2. 10.00, 12.00, 14.00, 16.00 ja 18.00 Risto Räppääjä ja Yöhaukka -elokuva. Liput 9 €. Lisätiedot ja lippuvaraukset: www.kinotour.fi. Lisät. Antti Juntunen, p. 040 419 4628. 25.2. 12.00, 14.00, 16.00 ja 18.00 Risto Räppääjä ja Yöhaukka -elokuva. Liput 9 €. Lisätiedot ja lippuvaraukset: www.kinotour.fi. Lisät. Antti Juntunen, p. 040 419 4628. 2.3. 19.00 Haaveet ja aaveet -musiikkinäytelmä Jean Sibeliuksen nuoruusvuosista. Liput 15/10 €. Järj. Naantalin musiikkiopisto. Lisät. Paula Neuvonen, p. 044 733 4651. Lue lisää s. 15 4.3. Jättipotti-musiikkikomedia. Järj. Proevents.org. Lisät. Hannu Lappalainen, p. 050 372 1402. Lue lisää s. 10 26.3. 11.00 ja 13.00 Kung Fu Panda 3 -elokuva. Liput 9 €. Lisätiedot ja lippuvaraukset www.kinotour.fi. Lisät. Antti Juntunen, p. 040 419 4628.

LIIKUNTAA & URHEILUA

Ipanarieha sunnuntaisin 6.3.2016 saakka klo 15.00-16.45 Maijamäen liikuntahallin tatamisalissa sekä Superipana-tapahtuma liikuntahallissa 17. huhtikuuta klo 15-17. Ipanariehassa liikutaan temppuradalla, kiipeillään, hypitään jätti-ilmatrampoliinilla jne. Toiminta on tarkoitettu alle 7-vuotiaille lapsille ja heidän täysi-ikäiselle liikuntakaverille.Toiminta on maksutonta. Toiminnan järjestävät: Liikuntapalvelut ja Naantalin voimistelijat ry 13.2. 12.00 Perhetapahtuma Taattistenjärvellä Merimaskussa. Ohjelmassa mm. lasten hiihtokilpailut klo 12.30 ja pönttötalkoot eli tee oma linnunpönttö kotiin vietäväksi. Järj. Merimaskulaiset järjestöt. Lisät. Seppo Ansamaa, p. 0400 522974.

14.2. 14.00–16.30 Talviliikuntapäivä vanhankaupungin lahdella. Järj. Naantalin liikuntapalvelut. Lisät. Anu Saarni, p. 050 4649 908. Lue lisää s. 19 22.–26.2. Koululaisten hiihtoloman ohjelma. Järj. Naantalin liikunta- ja nuorisopalvelut. Lisät. Anu Saarni, p. 050 4649 908. Lue lisää s. 18–19 13.3. 8.30 SuperTreenit Naantalin Kylpylässä, Matkalijantie 2 ja Maijamäen liikuntahallissa, Venevalkamantie 2. Järj. Supertreenit, Turun Urheiluliitto ry Voimistelu- ja liikuntajaosto. Lisät. Krista Arponen, p. 044 544 1843. Lue lisää s. 19

28.1.2016 15.49

Nasta 1 2016 plus Energia  

Naantalin kaupungin tiedotuslehti plus Energia-liite