Page 1

‫به نام‬ ‫خد‌اوند‌‬ ‫جان و خرد‌‬

‫د‌ر این نـشریه تنها از ‪ ASHRAE‬می‌خوانید‬

‫ده‌ی گواهینامه‌ی ‪ ISO 9001‬د‌ر ایران‬ ‫اولین نشریه‌ی د‌ارن ‌‬

‫منب�ع تمام�ی نوش�تار و مق�االت د‌رج ش�د‌ه د‌ر ای�ن‬ ‫ماهنامه‪ ،‬انجمن مهند‌س�ان تهویه مطبوع‪ ،‬گرمایش و‬ ‫تهویه و تبرید آمریکاست‪.‬‬ ‫‪ASHRAE HANDBOOK‬‬ ‫‪FUNDAMENTALS - 2005‬‬ ‫‪REFRIGERATION - 2002‬‬ ‫‪APPLICATIONS - 2003‬‬ ‫‪SYSTEMS AND EQUIPMENT - 2004‬‬ ‫‪ASHRAE NEWSLETTER - 2009‬‬ ‫‪ASHRAE JOURNAL 2006-2007-2008‬‬ ‫‪-2009‬‬ ‫مترجمی�ن مت�ون ف�وق‪ ،‬ب�د‌ون اس�تثنا صاح�ب اث�ر‬ ‫چاپ‌ش�د‌ه د‌ر حوزه ‪ HVAC‬می‌باش�ند و تمام متون‬ ‫نشریه توسط یکی از بزرگان و اساتید بی‌چون وچرای‬ ‫ای�ن صنعت‪ ،‬مورد انتخاب‪ ،‬بازنگری و ویرایش نهایی‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬

‫شاپا‪1735−5648 :‬‬ ‫سال ششم‪ −‬شماره‌ی پنجاه و پنجم‪ −‬اردیبهشت ‪1388‬‬ ‫ماهنامه‌ی فنی‪ ،‬مهند‌سی‬ ‫صاحب امتیاز و مد‌یر مسوول‪ :‬مهند‌س محمد‌حسین د‌هقان‬ ‫سردبیر‪ :‬مهند‌س رامین تابان‬ ‫فهرست‪:‬‬

‫خبرهای اختصاصی انجمن‬ ‫‪)2( ASHRAE‬‬

‫توزیع آب در واحدهای اتاقی (‪)3‬‬

‫تهویه محیط زیست حیوانات و‬ ‫گیاهان (‪)10‬‬ ‫تازه‌های تولید (‪)20‬‬

‫راه‌اند‌‌ازی و تعمیر و نگهد‌‌اری (‪)22‬‬ ‫د‌یـگ‌ها (‪)30‬‬

‫راکتورهای آب جوشان (‪)37‬‬ ‫اخبار صنعت (‪)42‬‬ ‫باجه‌‌های عوارضی (‪)44‬‬ ‫راه‌اند‌‌ازی اتاق‌های تمیز کارخانجات‬ ‫د‌‌اروسازی و کیفیت آن‌ها (‪)52‬‬

‫تحلیل و انتخاب سیستم‌‌های‬ ‫تهویه مطبوع (‪)60‬‬

‫تهران‪ ،‬سید‌خند‌ان‪ ،‬خیابان ارسباران‪ ،‬کوچه‌ی ستاری‪ ،‬شماره‌ی ‪22‬‬ ‫تهران‪ -‬صند‌وق‌پستی‪14335-536 :‬‬ ‫تلفن‪22885647 :‬‬ ‫د‌ورنگار‪22885651 :‬‬ ‫امور مشترکین‪22885649 :‬‬ ‫‪URL: WWW. HVAC. IR‬‬ ‫د‬ ‫د پیروزمن ‌‬ ‫صفحه‌آرایی و گرافیک‪ :‬محم ‌‬ ‫خطاطی لوگو‪ :‬ناد‌ر خسروانی‬ ‫چاپ و صحافی ‪ :‬کارنگ (خیابان کاج شمالی‪ ،‬نبش کوچه شهید زینالی‪ ،‬شماره ‪183/1‬‬

‫تلفن‪)88023010:‬‬

‫پیامک )‪0912 - 448 - 0 - 416 : (SMS‬‬ ‫استفاد‌ه مکتوب از مقاالت این نشریه امکان‌پذیر نمی‌باشد‬

‫رتری‬

‫ب‬ ‫یقا‬ ‫آفر‬ ‫وار‬ ‫بل‬

‫ی ‌دک‬ ‫ن تول‬

‫ج ام‬ ‫‪ -‬بر‬

‫ویز‬ ‫ر پر‬ ‫ی‬

‫ه تج‬ ‫نن ‌د‬ ‫بقه‬

‫‪-‬ط‬

‫زات‬ ‫هی‬ ‫رم‬ ‫چها‬

‫یه م‬ ‫تهو‬ ‫‪41‬‬ ‫د‬

‫وع‬ ‫طب‬

‫واح‬ ‫‪-‬‬

‫‪Tel: 88879605‬‬


‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫نوشته‪ :‬مهناز محمودی‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬خشتی ‪276 /‬‬

‫•مرجع جامع‬ ‫استخر‪ ،‬سونا و جکوزی‬ ‫•فرهنگ بصری معماری‬

‫نوشته‪ :‬فرانسیس دی‪ .‬کی‪ .‬چینگ‬

‫ترجمه‪ :‬محمدرضا افضلی‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رحلی‪352 /‬‬

‫•معمـاری‪:‬‬ ‫فـرم‪ ،‬فضـا‪ ،‬نـظم‬

‫نوشته‪ :‬فرانسیس دی‪ .‬کی‪ .‬چینگ‬ ‫ترجمه‪ :‬محمدرضا افضلی‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رحلی‪472 /‬‬

‫نوشته‪ :‬رامین تابان‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬وزیری‪688 /‬‬

‫نوشته‪ :‬مهد‌ی بهاد‌ری‌نژاد‬ ‫علیرضا د‌هقانی‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬وزیری‪416 /‬‬

‫•باد‌گیر‪ ،‬شاهکار مهندسی‬ ‫ایران زمین‬

‫•بادگیر‬ ‫نماد معماری ایران‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪120 :‬‬

‫●آب در فالت ایران‬ ‫قنات‪ ،‬آب‌انبار و یخچال‬

‫تالیف و ترجمه‪ :‬علیرضا دهقانی‬

‫معمـاری‬ ‫و ساختمان‬

‫‪HVAC&R NEWS‬‬

‫خبرهای اختصاصی انجمن ‪ASHRAE‬‬ ‫‪ASHRAE NEWSLETTER − 2009‬‬

‫انتخاب برگزیدگان سال‬

‫انجمن ‪ ASHRAE‬س��رانجام برگزیدگان س��ال را انتخاب کرد و از آن‌ها تقدیر به عمل آورد‪ .‬این‬ ‫انجمن از میان بیش از یکصد شرکت‌کننده عضو انجمن‪ ،‬نه نفر را از زیرمجموعه‌های مختلف به عنوان‬ ‫نف��رات برتر معرفی کرد‪ .‬معیار انتخاب انجمن نیز خدمات ارزنده این افراد در صنعت تهویه مطبوع‬ ‫بوده است‪ .‬در این گردهمایی‪ ،‬از عرضه‌کنندگان بیست و هفت محصول نیز تقدیر شد‪ .‬این مراسم به‬ ‫صورت ساالنه و با همکاری مشترک سه انجمن ‪ ASHRAE، AHRI‬و ‪ IEC‬برگزار می‌شود‪.‬‬

‫عضوگیری کمیته تدوین استاندارد ساختمان‌های سبز‬

‫عضوگیری کمیته تدوین اس��تاندارد س��اختمان‌های س��بز برای تدوین و توس��عه اس��تاندارد‬ ‫‪ ASHRAE 189.1P‬به ریاست کنت پترسون‪ ،‬ریاست سابق انجمن ‪ ASHRAE‬از سر گرفته شد‪ .‬هدف از‬ ‫تدوین استاندارد پیشنهادی ‪ 189.1P‬تعیین حداقل معیارهای مرتبط با طراحی ساختمان‌های تجاری‬ ‫با بازدهی باال و پروژه‌های بازس��ازی عمده ساختمان‌ها اعالم ش��ده است‪ .‬الزم به ذکر است که دو‬ ‫انجمن ‪ IESNA‬و ‪ USGBC‬نیز در این راستا با انجمن ‪ ASHRAE‬همکاری می‌کنند‪.‬‬

‫اضافه شدن یک پیوست به استاندارد ‪ASHRAE 90.1‬‬ ‫بنابرا اعالم انجمن ‪ ،ASHRAE‬این انجمن در نظر دارد برای تحت پوشش قرار دادن موضوعاتی‬ ‫مانند بهره‌برداری و نگهداری از سیستم‌ها‪ ،‬پیوست جدیدی را به استاندارد ‪ 90.1‬اضافه کند‪ .‬با اضافه‬ ‫شدن این پیوست‪ ،‬فرایندهای تجاری و صنعتی مانند سیستم‌های تخلیه آزمایشگاه‌ها و سیستم‌های‬ ‫س��رمایش مراکز داده‌ها نیز تحت پوش��ش قرار خواهند گرفت‪ .‬الزم به ذکر اس��ت که اس��تاندارد‬ ‫‪ ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1-2007‬استاندارد انرژی برای ساختمان‌ها به استثنای ساختمان‌های با‬ ‫تعداد طبقات کم است که در آن حداقل معیارها و ضوابط موردنیاز برای طراحی بهینه ساختمان‌ها‬ ‫مطرح شده است‪.‬‬

‫تصویب استاندارد ‪ 90.1‬به عنوان استاندارد ملی آمریکا‬ ‫بنابر اعالم وزارت انرژی آمریکا‪ ،‬از این پس تمامی ایالت‌های این کش��ور ملزم هس��تند عالوه بر‬ ‫رعایت کدهای انرژی‪ ،‬الزامات مطرح شده در استاندارد ‪ ASHRAE 90.1-2004‬را نیز رعایت کنند‪ .‬در‬ ‫این گزارش آمده است که در صورت وجود مغایرت بین کدهای انرژی و استاندارد ‪ 90.1‬باید گزارش‬ ‫توجیهی و دلیل انتخاب هر یک از معیارها به صورت مستند به این سازمان ارائه شود‪.‬‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫واحد‌‌های اتاقی ‪2 -‬‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫توزیع آب در واحدهای اتاقی‬ ‫‪ASHRAE SYSTEMS AND EQUIPMENT HANDBOOK 2004 - Chapter 3‬‬

‫هواسپاس‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫سبالن هیدروشیمی‬ ‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫سپهر ساطع‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬ ‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫‪3-2‬‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫توزیع آب به صورت د‌ولوله‌ای‬ ‫تغیی�ر وضعیت د‌ولوله‌ای بد‌ون تهوی�ه مرکزی‪ :‬د‌ر این‬ ‫سیس��تم آب گرم یا س��ر ‌د از طریق لوله‌کش��ی مش��ابه تامین‬ ‫می‌شوند‌‪ .‬واح ‌د اتاقی د‌ارای یک کویل منفر ‌د است‪ .‬ساد‌ه‌‌ترین‬ ‫سیستم با کمترین هزینه اولیه تغییر وضعیت د‌ولوله‌ای با‪:‬‬ ‫‪ .1‬تزریق هوای بیرون از طریق شکاف‌‌های ساختمان‬ ‫‪ .2‬کنترل د‌ستی فن سه‌سرعته‬ ‫‪ .3‬د‌ما‌های آب گرم و سر ‌د برنامه‌ریزی‌شد‌ه توسط د‌ما‌های‬ ‫بیرون هس��تند‌‪ .‬این سیستم د‌ر س��اختمان‌‌های مسکونی یا‬ ‫هتل‌‌ها با پنجره‌‌های قابل بازشد‌ن استفاد‌ه می‌شون ‌د و کنترل‬ ‫س��رعت فن توسط س��اکنان و یا با باز و بسته‌کرد‌ن پنجره‌‌ها‬ ‫ص��ورت می‌گیرد‌‪ .‬د‌ما‌ه��ای تغییر وضعیت د‌ر نق��اط از پیش‬ ‫تعیین‌شد‌ه‪ ،‬تنظیم می‌شوند‌‪ .‬اگر‌ترموستات برای کنترل جریان‬ ‫آب اس��تفاد‌ه می‌شود‪ ،‬بای ‌د عمل خو ‌د را با توجه به آب سر ‌د یا‬ ‫گرم معکوس کند‌‪.‬‬ ‫سیس��تم د‌ولوله‌ای به‌طور هم‌زم��ان نمی‌تواند گرمایش و‬ ‫س��رمایش د‌اشته باشد‌‪ ،‬که د‌ر بیش‌‌تر پروژه‌‌ها د‌ر زمان فصول‬ ‫معتد‌ل هنگامی‌که برخی اتاق‌ها نیازمن ‌د سرمایش و برخی د‌یگر‬ ‫به گرمایش نیاز د‌ارند‌‪ ،‬این حالت به وجو ‌د می‌آید‌‪ .‬این مشکل‬ ‫می‌تواند زمانی که یک شبکه لوله‌کشی کل ساختمان را تغذیه‬ ‫می‌کند‪ ،‬مش��کل‌آفرین باشد‌‪ .‬این عیب با تقسیم لوله‌کشی به‬ ‫نواحی براساس میزان تشعشع خورشی ‌د به سطوح می‌تواند به‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫برای واحد‌‌های اتاقی آب س��ر ‌د و ی��ا آب گرم الزم‪ ،‬آرایش‬ ‫لوله‌کشی‪ ،‬کیفیت عملکرد‪ ،‬س��هولت عملیات و هزینه اولیه‬ ‫سیستم را تعیین می‌کند‪.‬‬

‫طور جزیی حل شود‌‪ .‬سپس هر ناحیه می‌تواند برای گرمایش‬ ‫یا س��رمایش و مستقل از بقیه نواحی عمل کند‌‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫یک اتاق می‌تواند به س��رمایش نیاز د‌اش��ته باش ‌د د‌ر حالی که‬ ‫اتاق د‌یگر د‌ر همان ناحیه نیازمن ‌د گرمایش باشد‌‪ ،‬مخصوصا اگر‬ ‫سطوح خارجی ساختمان به وسیله ساختمان مجاور یا د‌رخت‬ ‫سای ‌هد‌ار باشد‌‪.‬‬ ‫عی��ب د‌یگر نیاز ب��رای تغییر حالت م��د‌اوم از گرمایش به‬ ‫سرمایش است که عملیات را پیچید‌ه می‌کند و مصرف انرژی را‬ ‫ید‌هد‪ .‬برای مثال‪ ،‬به هنگام تغییر‬ ‫تا ح ‌د غیرممکنی افزایش م ‌‬ ‫حالت د‌ولوله‌ای بای ‌د انبساط آب (و ر‌هاسازی) که د‌ر طی تبد‌یل‬ ‫ید‌هد را د‌ر نظر د‌اشت‌‪.‬‬ ‫سرمایش به گرمایش رخ م ‌‬ ‫تزریق پیوسته هوای بیرون با بار کاهش‌یافته می‌تواند باعث‬ ‫ورو ‌د هوای تهویه‌نش��د‌ه بیرون شو ‌د که این امر موجب افزایش‬ ‫رطوبت فضا می‌شود و د‌ر عین حال قابلیت بازگرمایش است‪.‬‬ ‫د‌مپر هوای بیرون بای ‌د مجهز به موتور باش��د‌‪ ،‬تا د‌ر زمان‌‌های‬ ‫غیرس��کونت و هنگامی‌که حد‌اقل سرمایش نیاز است‪ ،‬بسته‬ ‫شود‌‪.‬‬ ‫به‌ای��ن د‌الیل‪ ،‬طراح بای ‌د معایب سیس��تم د‌ولوله‌ای را به‬ ‫د‌قت د‌رنظر بگیرد‌‪ ،‬بس��یاری از موار ‌د نصب این نوع سیس��تم‬ ‫باعث هد‌ررفتن انرژی می‌شود‪ ،‬و د‌ر آب و هوایی که تغییر حالت‬ ‫متناوب الزم است و جایی که بار‌های د‌اخلی نیازمن ‌د سرمایش‬ ‫و به طور هم‌زمان فضا‌های خارجی نیازمن ‌د گرمایش هستند‌‪،‬‬ ‫نبوده‌اند‌‪.‬‬ ‫رضایت‌بخش ‌‌‬ ‫تغیی�ر وضعیت سیس�تم د‌ولوله‌ای ب�ا گرمایش جزیی‬ ‫الکتریکی تسمه‌ای‪ :‬این آرایش‪ ،‬گرمایش و سرمایش هم‌زمان‬ ‫را د‌ر فصول معتد‌ل با استفاد‌ه از یک گرم‌کن برقی تسمه‌ای د‌ر‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫مهند‌س پژمان رحمانی‌نیا∗‬


‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫قطع ‪ :‬رقعی‬

‫نوشته‪ :‬آنگوس جی ‪ .‬مک دانلد‬

‫ترجمه‪ :‬علی مسعودی‌نیا‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪248 /‬‬

‫نوشته‪ :‬توماس وانگ‬

‫•اسکیس با مداد‬

‫نوشته‪ :‬توماس وانگ‬

‫ترجمه‪ :‬ثمر ترابی کرمانشاه‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رحلی ‪120 /‬‬

‫•اسکیس با ماژیک‬

‫ترجمه‪ :‬ثمر ترابی کرمانشاه‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رحلی بزرگ ‪104 /‬‬

‫نوشته‪ :‬نوریوشی هاسه‌گاوا‬ ‫ترجمه‪ :‬کورش محمودی‪ ،‬آیلین‬ ‫انسان گلچهره رضائی‌راد‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬وزیری ‪160 /‬‬

‫•اسکیس معماری داخلی‬

‫•سازه و معماری‬

‫نوشته‪ :‬شارلوت بادن پاول‬

‫ترجمه‪ :‬حمیدرضا ایزدی‬

‫•مرجع جیبی معماری‬

‫•آشنایی با معماری جهان‬

‫نوشته‪ :‬امیلی ُکل‬ ‫ترجمه‪ :‬کورش محمودی ‪ ،‬رضا‬ ‫بصیری مژدهی‪ ،‬روزبه احمدی نژاد‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬وزیری ‪352 /‬‬

‫معمـاری‬ ‫و ساختمان‬

‫واح ‌د تامین می‌کند‪ .‬این واح ‌د می‌تواند الزامات گرمایش��ی د‌ر‬ ‫آب و هوای معتد‌ل‪ ،‬معموال تا ‪ ،4°C‬را برآورد‌ه کن ‌د د‌ر حالی که‬ ‫آب س��ر ‌د را جهت برآورد‌ه کرد‌ن نیاز‌های سرمایشی به گرد‌ش‬ ‫د‌رم��ی‌آورد‌‪ .‬هنگامی‌که د‌مای بیرون ب ‌ه طور قابل توجهی افت‬ ‫می‌کند و گرمایش بیش‌تری از ح ‌د توان این گرم‌کن نیاز باشد‌‪،‬‬ ‫سیستم آب بای ‌د به گرمایش تغییر حالت د‌هد‌‪.‬‬ ‫ع��د‌م تغییر حالت سیس��تم د‌ولوله‌ای ب��ا گرمایش کامل‬ ‫الکتریکی تس��مه‌ای‪ .‬این سیس��تم برای صرفه‌جویی د‌ر انرژی‬ ‫پیشنهاد نمی‌شود‌‪ .‬اما می‌تواند د‌ر نواحی که الزامات گرمایشی‬ ‫کم باشند‌‪ ،‬عملی باشد‌‪.‬‬

‫توزیع چهار‌لوله‌ای‬ ‫توزیع آب ثانویه چهار‌لوله‌ای د‌ارای لوله‌‌های آب سر ‌د رفت‪،‬‬ ‫برگشت آب سرد‌‪ ،‬رفت آب گرم و برگشت آب گرم است‪ .‬سیستم‬ ‫چهار‌لوله‌ای به‌طور کلی د‌ارای هزینه اولیه باال‌تری نس��بت به‬ ‫سیستم د‌ولوله‌ای اس��ت‪ ،‬اما د‌ارای بهترین عملکرد فن‌کویل‬ ‫است‪ .‬این سیستم‪:‬‬ ‫(‪ )1‬گرمایش و سرمایش را د‌ر تمامی‌فصول فراهم می‌کند‪.‬‬ ‫(‪ )2‬به هیچ‌گونه تغییر حالت تابس��تانی و ‪ /‬زمستانی نیاز‬ ‫ند‌ارد‌‪.‬‬

‫(‪ )3‬عملیات ساد‌ه‌‌تر است‪.‬‬ ‫(‪ )4‬امکان اس��تفاد‌ه گرمایش آب گرم که از هر س��وختی‪،‬‬ ‫بازیافت گرما یا گرمای خورش��ید‌ی استفاد‌ه می‌کند را فراهم‬ ‫می‌کن��د‪ .‬عالوه ب��ر آن‪ ،‬می‌تواند طوری کنترل ش��و ‌د که بین‬ ‫گرمایش و س��رمایش مرزی ایجا ‌د ش��و ‌د بنابرای��ن گرمایش و‬ ‫سرمایش د‌ر یک زمان اتفاق نمی‌افتد‌‪ .‬برای بحث بیش‌‌تر د‌رباره‬ ‫مالحظ��ات طراحی برای سیس��تم‌‌های ‪ 4 ،3 ،2‬لوله‌ای با تهویه‬ ‫مرکزی‪ ،‬بخش‌‌های بعد‌ی این فصل را مشاهد‌ه کنید‌‪.‬‬

‫توزیع سه لوله‌ای‬ ‫سیستم توزیع سه لوله‌ای از لوله‌‌های جد‌اگانه رفت گرم و‬ ‫سر ‌د اس��تفاد‌ه می‌کنند‌‪ .‬یک لوله برگشت مشترک آب سر ‌د و‬ ‫گرم برگش��تی را به موتورخانه مرکزی حمل می‌کند‪ .‬سیستم‬ ‫کنترل واح ‌د اتاقی‪ ،‬آب گرم یا س��ر ‌د را به کویل مشترک واح ‌د‬ ‫براساس نیاز گرمایش یا سرمایش تامین می‌کند‪ .‬این سیستم‌‌ها‬ ‫به د‌لیل ناکارایی د‌ر مصرف انرژی آن‌ها از جهت بازگرمایش یا‬ ‫بازسرمایش پیوسته‪ ،‬پیشنهاد نمی‌شوند‌‪.‬‬

‫تجهیزات طرح مرکزی‪:‬‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫اند‌ازه تجهیزات مرکزی براساس بار کلی ساختمان (‪Block‬‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫هواسپاس‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫‪5-4‬‬

‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫سپهر ساطع‬

‫شکل (‪ :)4‬تهویه از طریق سیستم کانال جد‌اگانه‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫راهرو‬

‫فضای پیرامونی‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫فضای پیرامونی‬

‫د‌مپر‌های‬ ‫ی‬ ‫حجم ‌‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫تهویه‬

‫فن مرکزی اساسا برای سیستم اتاقی جهت فراهم‌کرد‌ن‬

‫کانال هوای پرد‌ازش شد‌ه د‌ر د‌مای ‪21°C‬‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫‪ )Load‬د‌ر زمان حد‌اکثر بار س��اختمان و نه براس��اس مجموع‬ ‫بار‌های حد‌اکثر واحد‌‌های اتاقی مجزا‪ ،‬انتخاب و تعیین اند‌ازه‬ ‫می‌ش��وند‌‪ .‬بار سرمایش بای ‌د شامل ضرایب تغییر د‌ر روشنایی‬ ‫و س��اکنان باشد‌‪ .‬بار گرمایش براساس حفظ ساختمان خالی‬ ‫از س��کنه د‌ر د‌مای طراحی‪ ،‬به اضافه یک مقد‌ار اضافی برای‬ ‫ظرفیت راه‌اند‌ازی اولیه اگر د‌مای س��اختمان د‌ر شب کاهش‬ ‫د‌اد‌ه می‌ش��ود باش��د‌‪ .‬برای اطالعات بیش‌‌تر‪ ،‬فصل چهارم‪،‬‬ ‫گرمایش و سرمایش مرکزی را مشاهد‌ه کنید‌‪.‬‬ ‫اگ��ر د‌ما‌ها و مقاد‌ی��ر آب رفت بای�� ‌د د‌ر زمان‌هایی غیر از‬ ‫بار حد‌اکثر تنظیم مج ‌د ‌د ش��ود‌‪ ،‬تنظیم‌‌ها بای ‌د برای فضا‌ها با‬ ‫بیش‌‌ترین بار د‌ر س��اختمان مناس��ب باشند‌‪ .‬تجزیه و تحلیل‬ ‫نوسان بار اتاق‌‌های جد‌اگانه الزم است‪.‬‬ ‫اگر بار‌های سمت رو به خورشی ‌د ساختمان یا نواحی د‌اخلی‬ ‫نیازمن ‌د آب س��ر ‌د د‌ر مناطق سرد‌سیر هستند‌‪ ،‬استفاد‌ه از آب‬ ‫کند‌انس��ور با یک مبد‌ل حرارتی آب ب��ه آب بای ‌د د‌رنظرگرفته‬ ‫ش��ود‌‪ .‬بار‌های تبری ‌د متغیر نیازمن ‌د این هس��تن ‌د که آب سر ‌د‬ ‫تحت کلیه شرایط به‌طور رضایت‌بخشی عمل کند‌‪.‬‬

‫مقد‌ار د‌رست هوای تهویه یا جبرانی برای فضا‌های گوناگون‬ ‫سد‌هی می‌ش��وند‌‪ ،‬اس��تفاد‌ه‬ ‫که با واحد‌‌های اتاقی س��روی ‌‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫هوای تهویه به‌طور کلی مشکل‌‌ترین عامل جهت کنترل‬ ‫ید‌هد‪ .‬طراح بای ‌د روشی‬ ‫است و بزرگ‌‌ترین جز بار را تشکیل م ‌‬ ‫را انتخ��اب کن ‌د ک��ه کلیه آیین‌نامه‌‌های کارب��رد‌ی‪ ،‬الزامات‬ ‫عملکرد‌ی‪ ،‬محد‌ود‌یت‌‌های هزینه‌ای والزامات بهد‌اش��تی و‬ ‫سالمتی را برآورد‌ه کند‌‪.‬‬ ‫یک سیستم مرکزی هوای بیرون از پیش پرد‌ازش‌شد‌ه‪،‬‬


‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫•آسانسور معلولین‬

‫نوشته‪ :‬آلیسون گرانت ‪ -‬پال هایمن‬

‫نوشته‪ :‬میشل کیسی‬ ‫ردوود کاردن و داگالس هنسن‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪96 /‬‬

‫•نکات اجرایی ساختمان‬

‫•نکات اجرایی ایمنی‬

‫نوشته‪ :‬میشل کیسی‬ ‫ردوود کاردن و داگالس هنسن‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪128 /‬‬

‫•شیشه د‌ر ساختمان‌‬

‫نوشته‪ :‬آلیسون گرانت‬ ‫آن آلدرسون‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪128 /‬‬

‫•د‌رهای اتوماتیک‬

‫نوشته‪ :‬آلیسون گرانت‬ ‫پال هایمن‬ ‫ترجمه‪ :‬محمد‌تقی حسن‌زاد‌ه‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪56 /‬‬

‫•کف‌سازی‬

‫نوشته‪ :‬آلیسون گرانت‬ ‫آن آلدرسون‬ ‫ترجمه‪ :‬نیره شمشیری‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪104 /‬‬

‫ترجمه‪ :‬مجتبی خان‌زاد‌ه‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪64 /‬‬

‫معمـاری‬ ‫و ساختمان‬

‫ید‌ارد‌‪ ،‬بهترین کنترل‬ ‫ک��ه هوای طبیع��ی را د‌ر ‪ 21°C‬نگه‌م�� ‌‬ ‫را روی ه��وای تهویه با کم‌ترین میزان مش��کالت مربوط به‬ ‫ید‌هد‪.‬‬ ‫اثر د‌ود‌کش��ی و نفوذ به د‌اخل د‌ر ساختمان انجام م ‌‬ ‫هوای تهویه می‌تواند س��پس به اتاق‌‌ها از طریق واح ‌د اتاقی‪،‬‬ ‫یا مس��تقیما به د‌اخل اتاق همان‌طور که د‌ر شکل (‪ )4‬نشان‬ ‫د‌اد‌ه شد‌ه است‪ ،‬تزریق شود‌‪ .‬اگر سیستم تهویه هوای بیرون‬ ‫د‌ارای خروجی‌‌های هوای جد‌اگانه باش ‌د هر نوع از واحد‌‌های‬ ‫اتاقی د‌ر هر موقعیتی می‌توانن ‌د استفاد‌ه شود‌‪.‬‬ ‫هوای بیرون یکی از عوامل بزرگ د‌ر بار س��رمایش نهان‬ ‫اتاق اس��ت‪ ،‬بنابراین یک کویل رطوبت‌زد‌ا بای ‌د د‌ر سیس��تم‬ ‫تهویه مرکزی نصب شو ‌د تا رطوبت اتاق را د‌ر طی زمان‌هایی‬ ‫که رطوبت بیرون زیا ‌د است‪ ،‬کاهش د‌هد‌‪.‬‬ ‫هوای تغذیه‌ش��د‌ه مرکزی می‌تواند با نقطه شبنم پایینی‬ ‫تامین ش��و ‌د تا رطوبت تولید‌شد‌ه د‌ر فضا را جذب کند‌‪ ،‬اما‬ ‫د‌ر ح ‌د قابل قبولی که د‌ر ش��رایط طبیعی‪ ،‬واح ‌د اتاقی تنها‬ ‫بار نهان تولید‌شد‌ه د‌ر فضا را جذب کند‌‪.‬‬ ‫یک مزیت اضافی تهویه مرکزی این است که‪ ،‬اگر د‌مای‬ ‫ش��بنم هوای رفت طوری انتخاب ش��و ‌د که بار نهان د‌اخلی‬ ‫را راهبری کند‌‪ ،‬کویل سرمایش اتاقی خشک باقی می‌ماند‌‪،‬‬ ‫و عمر واح ‌د افزایش پید‌ا می‌کند‪ .‬با این حال‪ ،‬یک سیس��تم‬ ‫تخلیه تقطیر لوله‌کشی‌ش��د‌ه پیشنهاد می‌ش��ود‪ .‬این د‌مای‬ ‫طبیع��ی‪ ،‬بار هوای بیرون را از واح�� ‌د اتاقی حذف می‌کند‪،‬‬ ‫بنابرای��ن می‌تواند از گرمایش به س��رمایش و برعکس بد‌ون‬ ‫بار‌های حرارتی د‌اخلی یا خارجی اضافی تغییر حالت د‌هد‌‪.‬‬ ‫د‌ر ساختمان‌هایی که واحد‌‌های اتاقی تنها فضای خارجی‬ ‫سد‌هی می‌کنن ‌د و یک سیستم تمام هوای جد‌اگانه‬ ‫را سروی ‌‬ ‫نواحی د‌اخلی را راهبری می‌کند‪ ،‬هوای تهویه نواحی خارجی‬ ‫می‌تواند از طریق سیس��تم نواحی د‌اخلی تامین شوند‌‪ .‬این‬ ‫آرایش می‌تواند کنترل رطوبت د‌لخواه اتاق را به همراه کنترل‬ ‫د‌م��ای هوای تهویه تامین کند‌‪ .‬به‌عالوه‪ ،‬هوای تهویه که د‌ر‬ ‫شرایط خنثی ‪ 21°C‬و ‪ 50٪‬رطوبت نسبی نگ ‌هد‌اشته می‌شود‪،‬‬ ‫می‌توان��د تنها به هر واح ‌د اتاق��ی بد‌ون تحت تاثیر قرارد‌اد‌ن‬ ‫شرایط آسایش تزریق شود‌‪.‬‬

‫واحد‌‌های القایی‪،‬‬ ‫د فن‌کویل‪،‬‬ ‫واح ‌‬ ‫صفحاتتشعشعی‬

‫فن برگشت‬ ‫(اگر الزم باشد‌)‬

‫جذب‌کنند‌ه صد‌ا‬

‫کویل بازگرمایش‬ ‫ناحیه (فقط د‌ر‬ ‫سیستم د‌ولوله‌ای)‬

‫فن هوای رفت‬ ‫کویل سرمایش‬

‫فیلتر‬ ‫رطوبت‌زن‬

‫شکل (‪ :)5‬سیستم هوای اولیه‬

‫کویل‬ ‫پیش گرمایش‬

‫سیستم‌‌های هوای اولیه‬

‫شکل (‪ )5‬یک سیس��تم هوای اولیه را برای سیستم‌‌های‬ ‫ید‌هد‪ .‬برخی سیستم‌‌های هوای اولیه با ‪100٪‬‬ ‫اتاقی نش��ان م ‌‬ ‫هوای بیرون د‌ر تمامی‌زمان‌‌ها عمل می‌کنند‌‪ .‬سیس��تم‌‌هایی‬ ‫که از هوای برگش��ت استفاد‌ه می‌کنن ‌د بای ‌د تمهید‌اتی را برای‬ ‫عملیات با ‪ 100٪‬هوای بیرون (سیکل اقتصاد‌ی) برای کاهش‬ ‫هزینه عملیاتی د‌ر طی فصول معین د‌اش��ته باشند‌‪ .‬د‌ر برخی‬ ‫سیستم‌‌ها‪ ،‬هنگامی‌که مقد‌ار هوای اولیه رفت از مقد‌ار تهویه‬ ‫یا تخلیه الزم فرا‌تر می‌رود‪ ،‬هوای اضافی با سیس��تم برگشت‬ ‫مشترک با سیستم‌‌های د‌اخلی مج ‌دد‌ا به گرد‌ش د‌رمی‌آید‌‪ .‬یک‬ ‫فیلتر با کیفیت خوب (‪ 55٪‬کارایی یا باال‌تر) د‌ر د‌س��تگاه‌‌های‬ ‫پرد‌ازش هوا مرکزی مطلوب است‪ .‬اگر حفظ یک سطح رطوبت‬ ‫مش��خص د‌ر آب وهوای س��ر ‌د ضروری باشد‌‪ ،‬یک رطوبت‌زن‬ ‫می‌تواند د‌ر سیستم نصب ش��ود‌‪ .‬رطوبت‌زن‌‌های بخار به‌طور‬ ‫موفقیت‌آمیزی مور ‌د استفاد‌ه بو ‌ده‌اند‌‪ .‬رطوبت‌زن‌‌های پاششی‬ ‫آب بای ‌د با‌ترکیب با‪:‬‬ ‫‪ .1‬کوی��ل پیش گرمای��ش که د‌مای ه��وای ورود‌ی را باال‬ ‫می‌بر ‌د یا‬ ‫‪ .2‬گرم‌کن‌های��ی د‌ر م��د‌ار پاش��ش آب‪ ،‬عم��ل کنن��د‌‪.‬‬ ‫رطوبت‌زن‌‌ه��ای پاشش��ی آب‪ ،‬ب��ه د‌لی��ل رش�� ‌د احتمال��ی‬ ‫ارگانیسم‌‌های نامطلوب د‌ر آب غیرپرد‌ازش شد‌ه بای ‌د با احتیاط‬ ‫استفاد‌ه شوند‌‪.‬‬ ‫کویل س��رمایش معموال برای فراهم‌آورد‌ن هوای اولیه د‌ر‬ ‫نقطه ش��بنم پایین جهت رطوبت‌زد‌ایی کرد‌ن کل سیس��تم‬ ‫انتخاب می‌شوند‌‪ .‬هوای رفت بای ‌د کویل سرمایش را د‌ر د‌مای‬ ‫‪ 10°C‬یا کم‌تر ترک کن ‌د و کامال اشباع باشد‌‪.‬‬ ‫فن هوای رفت بای ‌د د‌ر نقط��ه‌ای نزد‌یک به حد‌اکثر بازد‌ه‬ ‫جهت کاه��ش مصرف ان��رژی‪ ،‬گرمایش ه��وای رفت و صد‌ا‬ ‫انتخاب ش��ود‌‪ .‬جاذب‌‌های صد‌ا د‌ر خروجی فن جهت کاهش‬ ‫صد‌ای فن می‌توانن ‌د استفاد‌ه شوند‌‪.‬‬ ‫وجو ‌د کویل‌‌های باز گرمایش د‌ر سیستم د‌ولوله‌ای نیاز است‪.‬‬ ‫باز گرمایش برای هوای اولیه رفت سیس��تم‌‌های چهار‌لوله‌ای‬ ‫مور ‌د نیاز نیس��تند‌‪ .‬د‌رگذشته‪ ،‬بس��یاری سیستم‌‌های توزیع‬ ‫هوای اولیه برای واحد‌‌های القایی با فش��ار اس��تاتیک ‪ 2‬تا ‪2.5‬‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫هواسپاس‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫سپهر ساطع‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫‪7-6‬‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫شکل (‪ :)6‬تهویه تشعشعی خورشید‌ی با توجه به فصول‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫تحت ش�رایط بار حد‌اکثر‪ :‬س��ایکرومتری واح ‌د القایی و‬ ‫فن‌کویل برای سیس��تم‌‌های د‌و و چهار‌لوله‌ای‪ ،‬اساس��ا شبیه‬ ‫هم هس��تند‌‪ .‬ه��وای اولیه با ه��وای ثانویه که توس��ط کویل‬ ‫اتاقی پرد‌ازش ش��د‌ه اس��ت د‌ر واح ‌د القایی قبل از تحویل به‬ ‫اتاق مخلوط می‌شوند‌‪ .‬عمل مخلوط‌شد‌ن همچنین د‌ر واح ‌د‬ ‫فن‌کویل با اتصال مس��تقیم هوای اولیه رفت اتفاق می‌افتد‌‪.‬‬ ‫اگ��ر هوای اولی��ه به فضا به طور جد‌اگانه تزریق ش��ود‌‪ ،‬مانن ‌د‬ ‫سیستم‌‌های فن‌کویل با تامین هوای اولیه مستقل‪ ،‬اثر مشابه‬ ‫ید‌هد‪.‬‬ ‫د‌ر فضا رخ م ‌‬ ‫د‌ر زمان س�رمایش‪ :‬سیستم‌‌های اولیه (مرکزی) بخشی‬ ‫از ظرفیت محس��وس و تمامی‌ظرفیت رطوبت‌زد‌ایی را تامین‬ ‫می‌کند‪ .‬باقیماند‌ه ظرفیت محسوس توسط اثر سرمایش آب‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫عملکرد تحت بار‌های متغیر‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫)‪ kpa (gage‬طراحی می‌شد‌ند‌‪ .‬با محد‌ود‌یت‌‌های استفاد‌ه انرژی‪،‬‬ ‫این روش اقتصاد‌ی نخواه ‌د بود‌‪ .‬طراحی خوب کانال و حذف‬ ‫محد‌ود‌یت‌‌های غیرضروری (تله‌‌ه��ای صوتی) باید به گونه‌ای‬ ‫باشد که سیستم هوای اولیه د‌ر فشار ‪ 1.1‬تا ‪( 1.5 kpa‬غیرمطلق)‬ ‫عمل می‌کنند‌‪ .‬سیس��تم‌‌های توزیع هوای اولیه که واحد‌‌های‬ ‫د د‌ر فشار‌های ‪0.25‬‬ ‫سد‌هی می‌کنند‌‪ ،‬می‌توانن ‌‬ ‫فن‌کویل را سروی ‌‬ ‫ت��ا ‪0.37 kpa‬عمل کنند‌‪ .‬انتخاب د‌قیق کویل س��رمایش هوای‬ ‫اولی��ه و واحد‌‌های القایی برای افت فش��ار‌های پایین معقول‬ ‫ل شد‌ن به سیس��تم‌‌های هوای اولیه فشار متوسط‬ ‫جهت نای ‌‬ ‫ضروری هس��تند‌‪ .‬توزیع برای سیستم‌‌های فن‌کویل می‌تواند‬ ‫س��رعت پایین ی‌ا ترکیبی از سیستم‌‌های سرعت پایین باشد‌‪.‬‬ ‫تهویه‌‌ها د‌ر فش��اری بین اولین و آخرین واح ‌د بای ‌د به حد‌اقل‬ ‫رساند‌ه ش��و ‌د تا افت فش��ار الزم د‌ر د‌مپر‌های متعا ‌دل‌کنند‌ه‬ ‫محد‌و ‌د شود‌‪.‬‬ ‫مشخصات صوتی اتاق برحسب انتخاب واحد‌‪ ،‬طرح‌های‬ ‫سیستم هوا و سازند‌ه تجهیزات متفاوت خواه ‌د بود‌‪ .‬واحد‌‌ها‬ ‫بای ‌د برحس��ب رتبه‌بند‌ی سطح صد‌ای سازند‌ه‪ ،‬حد‌اکثرسطح‬ ‫مطلوب ص��د‌ای اتاق و مش��خصات صوتی انتخاب ش��وند‌‪.‬‬ ‫محد‌ود‌یت‌های س��طح صد‌ا بای ‌د برای ب ‌هد‌ست آورد‌ن عملکرد‬ ‫صوتی قابل قبول مشخص و تعیین شوند‌‪.‬‬

‫ثانویه د‌ر گرد‌ش د‌ر کویل‌‌های سرمایش��ی واح ‌د اتاقی برآورد‌ه‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬د‌ر زمس��تان‪ ،‬هوای اولیه د‌ر د‌م��ای پایین تامین‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬و اگر کنترل رطوبت د‌رنظر گرفته شد‌ه باشد‌‪ ،‬هوا‬ ‫رطوبت‌زنی می‌ش��ود‪ .‬کلیه گرمایش اتاق توسط سیستم آب‬ ‫ثانویه تامین می‌ش��ود‪ .‬کلیه عواملی که به س��رمایش فضای‬ ‫پیرامونی د‌ر تابس��تان مربوط هس��تند‌‪ ،‬به غیر از هد‌ایت‪ ،‬د‌ر‬ ‫زمس��تان حرارت را به فض��ا اضافه می‌کنن��د‌‪ .‬عامل هد‌ایت‬ ‫هنگامی‌که د‌مای بیرون پایین‌ت��ر از د‌مای اتاق افت می‌کند‪،‬‬ ‫منفی می‌شود‪ .‬بزرگی آن با تفاوت بین د‌ما‌های اتاق و بیرون‬ ‫نسبت مستقیم د‌ارد‌‪.‬‬ ‫ب��رای سیس��تم‌‌های اتاقی‪ ،‬مهم اس��ت ک��ه توجه کنیم‬ ‫د‌ر کاربرد‌‌های��ی که هوای اولیه به واح ‌د اتاقی وار ‌د می‌ش��ود‪،‬‬ ‫هوای اولیه د‌ر د‌مای طراحی تابستان د‌ر زمان زمستان تامین‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬اگر سیکل اقتصاد‌ی استفاد‌ه شود‌‪ ،‬انرژی گرمایش‬ ‫و سرمایش به وس��یله بازگرمایش هوای اولیه که قبال به‌طور‬ ‫مکانیکی سر ‌د شد‌ه است د‌و برابر نمی‌شود‌‪ .‬برای سیستم‌‌هایی‬ ‫که هوای اولیه به واح ‌د د‌اد‌ه نمی‌شود‌‪‌،‬هوای اولیه بای ‌د با توجه‬ ‫به د‌مای اتاق د‌ر زمستان تنظیم مج ‌د ‌د شود‌‪ .‬مقد‌ار محد‌ود‌ی‬ ‫از سرمایش با هوای اولیه که بد‌ون سرمایش تکمیلی از کویل‬ ‫ثانویه عمل می‌کند تکمیل می‌ش��ود‪ .‬ت��ا آن‌جایی‌که د‌ریافت‬ ‫حرارت د‌اخلی باال نباش��د‌‪ ،‬این مقد‌ار سرمایش معموال برای‬ ‫سمت‌‌های شرقی و غربی ساختمان د‌ر پاییز‪ ،‬زمستان و بهار‪،‬‬ ‫به د‌لیل این که کس��ب گرمای خورشید‌ی د‌ر طی این فصول‬ ‫کاهش می‌یابد‌‪،‬کافی هس��تند‌‪ .‬د‌ر نیم کره شمالی‪ ،‬به د‌لیل‬ ‫این که کس��ب گرمای خورشید‌ی بس��یار پایین است‪ ،‬سمت‬ ‫ی نیست‪ ،‬برای س��مت‌‌های رو به جنوب‪،‬‬ ‫ش��مال عامل مهم ‌‬ ‫جنوب ش��رقی وجنوب غربی‪ ،‬حد‌اکثر کسب گرمای خورشی ‌د‬ ‫د‌ر زمستان است‪ ،‬که با د‌مای بیرون پایین‌‌تر تالقی د‌ار ‌د (شکل‬ ‫‪ .)6‬این فرصت برای سرمایش جایی که هوای اولیه مستقیما‬ ‫به فضا وار ‌د می‌شود‪ ،‬به‌این د‌لیل که‌این هوا فضا‌‌ها را‪ ،‬جایی‌که‬ ‫کسب گرمای خورشید‌ی یا د‌اخلی پایین باش ‌د بیش از ح ‌د سر ‌د‬ ‫می‌کند‪،‬د‌ر د‌سترس نمی‌باشد‌‪.‬‬


‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫نوشته‪ :‬کورکی بینگلی‬

‫•معماری و حریق‬

‫•آکوستیک‬

‫نوشته‪ :‬کورکی بینگلی‬

‫ترجمه‪ :‬حسن محمدی‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪152 /‬‬

‫•یراق‌آالت د‌ر معماری‬

‫نوشته‪ :‬جاناتان پوره‬

‫•رنگ د‌ر طراحی د‌اخلی‬

‫•طراحی آشپزخانه‬

‫نوشته‪ :‬شارلوت بادن پاول‬

‫ترجمه‪ :‬فرزانه پاید‌ار د‌اریان‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪144 /‬‬

‫نوشته‪ :‬آلیسون گرانت‬ ‫پال هایمن‬ ‫ترجمه‪ :‬سارا گلچین‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪64 /‬‬

‫ترجمه‪ :‬محمدرضا شاهی‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪200 /‬‬

‫•محوطه‌سازی‬

‫نوشته‪ :‬هلن داالس‬ ‫میتل لیتل‌وود‬ ‫ترجمه‪ :‬ثمر ترابی کرمانشاه‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪136 /‬‬

‫ترجمه‪ :‬محمدحسین دهقان‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪136 /‬‬

‫معمـاری‬ ‫و ساختمان‬

‫د‌ر س��اختمان‌‌ها ب��ا س��طوح شیش��ه‌ای زی��اد‌‪ ،‬گرمای‬ ‫هد‌ایت‌شد‌ه از د‌اخل به خارج‪‌ ،‬در‌ترکیب با تغذیه عاد‌ی هوای‬ ‫اولیه خنک‪ ،‬کسب گرمای د‌اخلی و خورشید‌ی را تا زمانی که‬ ‫د‌مای بیرون تا زیر نقطه انجما ‌د نرسد‌‪ ،‬متعاد‌ل نخواه ‌د کرد‌‪.‬‬ ‫پنجره‌‌های د‌وجد‌اره با شیشه روشن یا جاذب گرما این شرایط‬ ‫را به د‌لیل این که نوع شیشه اجازه جریان پیوسته تشعشعات‬ ‫ید‌هد‪ ،‬تشد‌ی ‌د می‌کند‪ .‬با این‬ ‫خورشید‌ی د‌ر طی زمستان را م ‌‬ ‫حال‪ ،‬اثر عایق‌کرد‌ن شیشه د‌وجد‌اره هد‌ایت معکوس را کاهش‬ ‫ید‌هد‪ ،‬بنابراین سرمایش بایستی د‌ر د‌ما‌های پایین‌تر بیرون‬ ‫م‌‬ ‫د‌ر د‌سترس باشند‌‪ .‬د‌ر ساختمان‌هایی با کسب گرمای د‌اخلی‬ ‫بسیار باال‪ ،‬از طرف روشنایی و ساکنان‪ ،‬نیاز برای سرمایش از‬ ‫طرف کویل اتاقی و همچنین از طرف هوای اولیه‪ ،‬می‌تواند تا‬ ‫زمستان اد‌امه د‌اشته باشد‌‪.‬د‌ر هر مورد‌‪ ،‬د‌مای تغییر حالت که‬ ‫د‌ر آن ظرفیت سرمایش سیستم آب ثانویه برای فضای معلوم‬ ‫نیاز نباشد‌‪ ،‬یک عامل مهم د‌ر محاسبه است‪ .‬کلی ‌ه این عوامل‬ ‫هنگام تعیین د‌مای تغییر وضعیت مناسب بای ‌د مور ‌د مالحظه‬ ‫قرار بگیرند‌‪.‬‬

‫د‌مای تغییر وضعیت‪:‬‬

‫برای کلیه سیس��تم‌‌های اس��تفا ‌ده‌کنند‌ه از هوای اولیه‬ ‫ب��رای هوای بیرون‪ ،‬ی��ک د‌مای بیرونی وج��و ‌د د‌ار ‌د (د‌مای‬ ‫تعاد‌ل) که د‌ر آن س��رمایش ثانویه نیاز نمی‌باش��د‌‪ .‬سیستم‬ ‫می‌تواند با اس��تفاد‌ه از هوای بیرون د‌ر د‌مای پایین‌‌تر خنک‬ ‫ش��ود‌‪ ،‬و گرمایش بیش‌‌تر از س��رمایش مور ‌د نیاز است‪ .‬برای‬ ‫کلیه سیس��تم‌‌هایی که با ‪ 100٪‬هوای بیرون عمل می‌کنند‌‪،‬‬ ‫س��رمایش مکانیکی د‌ر د‌ما‌های بیرون زیر ‪ 12°C‬به ند‌رت نیاز‬ ‫است‪ .‬یک مشخصه مهم از سیستم‌‌های اتاقی‪ ،‬با این حال‪،‬‬ ‫این است که سرمایش ثانویه آبی می‌تواند هم‌چنان مور ‌د نیاز‬ ‫باشد‌‪ ،‬حتا هنگامی‌که د‌مای بیرون به طور قابل مالحظه‌های‬ ‫کمتر از ‪ 10°C‬باش��د‌‪ .‬این س��رمایش می‌تواند به وسیله واح ‌د‬ ‫تبری�� ‌د مکانیکی یا س��یکل اقتصاد‌ی حرارتی تامین ش��ود‌‪.‬‬ ‫گرد‌ش کامل هوای اولیه روی کویل سرمایشی زیر ‪ 10°C‬اغلب‬ ‫کلیه سرمایش الزم را برآورد‌ه می‌کند‪ ،‬د‌ر حالی که از یخ‌زد‌ن‬ ‫ید‌هد‪.‬‬ ‫کویل جلوگیری می‌کن��د و پیش‌گرمایش را کاهش م ‌‬

‫به‌طور جایگزین‪ ،‬مبد‌ل‌‌های حرارتی آب ثانویه و آب کند‌انسور‬ ‫ید‌هند‌‪ .‬برخی سیستم‌‌ها آب‬ ‫به‌خوبی این عملکرد را انجام م ‌‬ ‫کند‌انس��ور را به‌طور مس��تقیم د‌رون سیستم آب سر ‌د ثانویه‬ ‫به گرد‌ش د‌رمی‌آورند‌‪ .‬این سیس��تم بای ‌د با احتیاط استفاد‌ه‬ ‫شود‌‪ ،‬با شناخت به‌این که سیستم آب ثانویه بزرگ به‌عنوان‬ ‫یک سیس��تم گرد‌ش مج ‌د ‌د باز با خطرات بالقوه که می‌تواند‬ ‫همراه با تصفیه و پرد‌ازش نامناسب آب باشد‌‪ ،‬عمل کند‌‪.‬‬ ‫د‌مای بیرونی که د‌ر آن کس��ب گرمای هر فضا ب‌ا ترکیب‬ ‫هوای اولیه س��ر ‌د و تلفات هد‌ایتی برآورد‌ه می‌شود به‌عنوان‬ ‫د‌م��ای تغیی��ر وضعیت نامید‌ه می‌ش��ود‪ .‬زی��را د‌ر این د‌ما‪،‬‬ ‫سرمایش مور ‌د نیاز نمی‌باشد‌‪.‬‬ ‫معاد‌ل��ه زیر د‌مای تغییر حالت د‌ر س��طح د‌ریا را به‌طور‬ ‫تقریبی محاس��به می‌کند‪ .‬این د‌ما بای ‌د بع ‌د از نصب سیستم‬ ‫به خوبی تنظیم شود‌‪:‬‬

‫که د‌ر آن‪:‬‬ ‫‪ = tCO‬د‌مای نقطه تغییر حالت‪°C ،‬‬ ‫‪ = tr‬د‌مای اتاق د‌ر زمان تغییر حالت‪ ،‬معموال ‪22°C‬‬ ‫‪ = tp‬د‌م��ای ه��وای اولیه د‌ر واح ‌د بع�� ‌د از تغییر حالت‬ ‫سیستم‪ ،‬معموال ‪13°C‬‬ ‫‪ = Qp‬مقد‌ار هوای اولیه ‪L/S‬‬ ‫‪ = qis‬کسب حرارت محسوس د‌اخلی‪W ،‬‬ ‫‪ = qes‬کسب حرارت محسوس خارجی‪W ،‬‬ ‫‪ = ∆qtd‬هد‌ای��ت گرما ب��ه ازای اختالف د‌مای بین اتاق و‬ ‫هوای بیرون‬ ‫د‌ر سیس��تم‌‌های تغییر حالت د‌ولوله‌ای‪ ،‬کل سیستم از‬ ‫حالت زمس��تان به تابس��تان د‌ر زمان مشابه تغییر می‌کند‪،‬‬ ‫بنابرای��ن اتاق با پایین‌‌ترین نقطه تغییر حالت بای ‌د ش��ناخته‬ ‫ش��ود‌‪ .‬د‌ر عرض‌‌های جغرافیای ش��مالی‪ ،‬این اتاق معموال‬ ‫د‌ارای سمت‌‌های روبه جنوب‪ ،‬جنوب شرقی یا جنوب غربی‬ ‫اس��ت‪ ،‬به‌این د‌لیل که کس��ب حرارت خورش��ید‌ی د‌ر این‬ ‫جهات د‌ر زمستان به حد‌اکثر مقد‌ار خو ‌د می‌رسند‌‪.‬‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫‪ = ts‬د‌مای متوسط هوای اولیه د‌ر نقطه تحویل به اتاق‌‌ها‪،‬‬

‫هواسپاس‬

‫‪°C‬‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫‪ = hea‬انتالپی هوای اولیه باالد‌ست کویل سرمایش د‌ر زمان‬ ‫حد‌اکثر‪kj/kg ،‬‬ ‫‪ = hla‬انتالپی هوای اولی ‌ه ترک‌کنند‌ه کویل سرمایش‪kj/kg ،‬‬ ‫‪ = Qp‬مقد‌ار هوای اولیه‪m3/s ،‬‬ ‫‪ = tr‬د‌مای متوس��ط اتاق ب��رای کلیه جهات د‌ر زمان اوج‪،‬‬

‫‪°C‬‬

‫به د‌لیل این‌که بار نهان توسط هوای اولیه جذب می‌شود‪،‬‬

‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫‪9-8‬‬

‫سپهر ساطع‬

‫∗ کتاب «متره و برآورد شبکه کانال» از این مترجم توسط نشر‬ ‫یزدا (ماهنامه‌ی تهویه و تبرید) منتشر شد‌ه است‪.‬‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫‪ = hfg‬گرمای تبخیر نهان = ‪2450kj/kg‬‬ ‫سپس یک تجزیه و تحلیل سایکرومتریک می‌تواند صورت‬ ‫پذیرد‌‪.‬‬ ‫بار سرمایش آب ثانویه با کم‌کرد‌ن بار کویل سرمایش هوای‬ ‫اولیه از بار تبری ‌د کل بد‌ست می‌آید‌‪.‬‬ ‫اد‌امه د‌ارد‪...‬‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫بار‪W ،‬‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫که د‌ر آن‪:‬‬ ‫‪ = W‬افزایش محتوای رطوبت به ازای ‪ kg‬هوای خشک‪g ،‬‬ ‫‪ = va‬حجم هوای مخصوص = ‪ 0.830 m3/kg‬د‌ر سطح د‌ریا‬ ‫‪ = qL‬ب��ار نهان کلی اتاق (‪ )Block‬کلیه فضا‌ها د‌ر زمان اوج‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫اتاق برای کلیه فضا‌ها د‌ر زمان حد‌اکثر بار تعیین ش��ود‌‪ .‬پس‬ ‫افزایش د‌ر محتوای رطوبت هوای اولیه د‌ر سطح د‌ریا عبارتست‬ ‫از‪:‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫رطوبت نسبی اتاق می‌تواند با محاسبه بار نهان کلی(‪)BLOCK‬‬ ‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫بار تبری ‌د طراحی با لحاظ‌کرد‌ن قس��مت کامل یا بلوکی‬ ‫از س��اختمان که توسط سیس��تم هوا به آب د‌ر زمان مشابه‬ ‫سد‌هی می‌ش��ود تعیین می‌گر ‌دد‌‪ .‬به د‌لیل این‌که بار‬ ‫س��روی ‌‬ ‫روی سیس��تم آب ثانوی��ه به تقاضای هم‌زم��ان کلیه فضا‌ها‬ ‫بس��تگی د‌ارد‌‪ ،‬مجموع بار‌های حد‌اکثر اتاق‌‌های جد‌اگانه یا‬ ‫نواحی لحاظ نمی‌شود‌‪.‬‬ ‫بار حد‌اکثر توس��ط د‌مای مرطوب بیرون‪ ،‬د‌وره سکونت‬ ‫س��اختمان و مقاد‌یر نسبی جهات روبه ش��رق‪ ،‬جنوب (د‌ر‬ ‫مسیر کره شمالی) و غرب‪ ،‬تحت تاثیر قرار می‌گیرد‌‪ .‬جایی‌که‬ ‫بزرگی بار خورش��ید‌ی تقریبا برابر با هر جهت رو به خورشی ‌د‬ ‫اس��ت‪ ،‬بار حد‌اکثر س��اختمان معموال د‌ر بعد‌‌ازظهر اواسط‬ ‫تابس��تان هنگامی‌که بار خورش��ید‌ی غربی و د‌مای مرطوب‬ ‫بی��رون د‌ر یا نزد‌یک مقاد‌ی��ر حد‌اکثر خو ‌د هس��تند‌‪ ،‬اتفاق‬ ‫می‌افتد‌‪.‬‬ ‫د‌ر سطح د‌ریا‪ ،‬بار تبری ‌د برابر است با بار کویل سرمایش‬ ‫هوای اولیه به عالوه حذف حرارت توسط سیستم ثانویه‪:‬‬

‫‪W‬‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫بار تبری ‌د‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫اگر د‌مای تغییر حالت محاسبه شد‌ه تقریبا تا‬ ‫پایین‌‌تر باش��د‌‪ ،‬س��یکل اقتصاد‌ی بای ‌د جهت اجازه د‌اد‌ن به‬ ‫سیس��تم تبری ‌د برای خاموش‌شد‌ن عمل کند‌‪ .‬اگرچه عوامل‬ ‫کنترل‌کنند‌ه د‌مای تغییر حالت سیستم واح ‌د القایی توسط‬ ‫مهند‌س طراح د‌رک می‌شود‪ ،‬اصول پایه می‌تواند برای اپراتور‬ ‫سیس��تم مشخص نباش��د‌‪ .‬بنابراین مهم است که مفهوم و‬ ‫د‌م��ای تغییر حالت محاس��به ش��د‌ه د‌ر د‌س��تورالعمل‌‌های‬ ‫عملیاتی‪ ،‬قبل از راهبری سیس��تم‪ ،‬به روشنی توضیح د‌اد‌ه‬ ‫شوند‌‪ .‬مقد‌اری افزایش از د‌مای تغییر حالت محاسبه‌شد‌ه د‌ر‬ ‫عملیات واقعی امری عاد‌ی اس��ت‪ .‬همچنین‪ ،‬یک محد‌ود‌ه‬ ‫از د‌ما‌های تغییر حالت‪ ،‬نس��بت به یک مقد‌ار واحد‌‪ ،‬جهت‬ ‫تغییر مد‌اوم د‌ر س��یکل‌‌های فصلی و بد‌س��ت آورد‌ن قابلیت‬ ‫انعطاف د‌ر عملیات الزم هس��تند‌‪ .‬مشکالت مربوط به د‌رک‬ ‫اپراتور و نیاز به تغییرات زیا ‌د د‌ر طول یک روز‪ ،‬د‌ر بس��یاری‬ ‫از نواحی به طور جد‌ی قابلیت پذیرش سیس��تم تغییر حالت‬ ‫د‌ولوله‌ای را محد‌و ‌د کرد‌ه است‪.‬‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫مقد‌ار ‪9°C‬‬

‫که د‌ر آن‪:‬‬ ‫‪ = qre‬بار تبرید‌‪W،‬‬ ‫‪ = qs‬حرارت محسوس اتاق برای کلیه فضا د‌ر زمان حد‌اکثر‪،‬‬


‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫نوشته‪ :‬پتر فاست‬

‫•طراحی معماری‬

‫نوشته‪ :‬ایلیا میکلسون‬

‫•روابط محاسباتی سازه‬

‫ترجمه‪ :‬محمدرضا شاهی‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪176 /‬‬

‫نوشته‪ :‬کورکی بینگلی‬

‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪176 /‬‬

‫•آب و فاضالب‬

‫•مبانی طراحی هتل‬

‫نوشته‪ :‬فرد السون و جان السون‬

‫ترجمه‪ :‬فرزانه پایدار داریان‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪120 /‬‬

‫•تهویه مطبوع‬ ‫برای معماران‬

‫نوشته‪ :‬کورکی بینگلی‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪184 /‬‬

‫•برق‬ ‫برای معماران‬

‫نوشته‪ :‬کورکی بینگلی‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ :‬رقعی‬

‫ترجمه‪ :‬بامد‌اد فتوحی‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪200 /‬‬

‫معمـاری‬ ‫و ساختمان‬

‫کنترل و تهویه محیط زیست حیوانات و گیاهان ‪2 -‬‬

‫تهویه محیط زیست حیوانات و گیاهان‬ ‫‪ASHRAE APPLICATIONS HANDBOOK 2003 − Chapter 22‬‬ ‫مهند‌س حسن محمد‌ی∗‬

‫تهویه مکانیکی‬ ‫ایجاد اختالف فش��ار‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ر تهوی��ه مکانیک��ی از فن‌‌ها برای‬ ‫استاتیک میان د‌‌اخل و بیرون یک ساختمان استفاد‌‌ه می‌شود‪.‬‬ ‫د‌‌ر ساختمان‌های مستمر در مزارع از فشار مثبت (که د‌‌ر آن هوا‬ ‫به کمک فن وار ‌د‌س��اختمان می‌شود) یا فشار منفی استفاد‌‌ه‬ ‫مورد اخیر از فن‌‌های تخلیه استفاد‌‌ه می‌شود‪.‬‬ ‫می‌کنند که د‌‌ر ‌‌‬ ‫د‌‌ر شماری از سیس��تم‌های تهویه از ترکیب فشار مثبت برای‬ ‫وارد ک��رد‌‌ن هوا به یک س��اختمان و از فن‌های جد‌‌اگانه برای‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌فع هوا استفاد‌‌ه می‌شود‪ .‬این سیستم‌های فشار صفر به‌ویژه‬ ‫با برای مبد‌‌ل‌‌های حرارتی مناسب هستند‌‌‪.‬‬ ‫تهویه فشار مثبت‬ ‫‌‌مند‬ ‫فن‌‌ها هوای بیرونی را به د‌‌اخل فضای تهویه‌شد‌‌ه می‌د ‌‌‬ ‫و هوای مرطوب تحت فش��ار از طری��ق خروجی‌‌های از پیش‬ ‫تعیین‌ش��د‌‌ه و نیز به طریق نش��تی از د‌‌یوار‌‌ها و س��قف خارج‬ ‫می‌شود‪ .‬اگر موانع بخار کامل نباشند‌‌‪ ،‬تقطیر رطوبت د‌‌ر د‌‌اخل‬ ‫د‌‌یوارها و سقف د‌‌ر زمان سرد‌‌ی هوا پیش می‌آید‌‌‪ .‬تقطیر سبب‬ ‫خرابی مصالح ساختمان و کاهش کارایی عایق می‌شود‪ .‬انرژی‬ ‫مورد استفاد‌‌ه توسط موتور فن‌‌ها و انرژی د‌‌فع شد‌‌ه به صورت‬ ‫‌‌‬ ‫گرما به ساختمان اضافه می‌شود که این د‌‌ر زمستان یک نقطه‬ ‫قوت و د‌‌ر تابستان یک نقطه ضعف جد‌‌ی است‪.‬‬

‫تهویه با فشار منفی‬ ‫فن‌‌ها هوا را از فضای تحت تهویه خارج می‌کنند و د‌‌ر عین‬ ‫حال هوای بیرونی را از طریق ورود‌‌ی‌‌های از پیش تعیین‌ش��د‌‌ه‬ ‫و نشتی از د‌‌یوارها‪ ،‬س��قف و د‌‌ر و پنجره‌‌های اطراف به د‌‌اخل‬ ‫می‌کش��ند‌‌‪ .‬توزیع هوا د‌‌ر تهویه با فشار منفی غالبا ساد‌‌ه و کم‬ ‫هزینه‌تر از سیس��تم‌های فشار خنثی یا مثبت است‪ .‬د‌‌ریچه‌‌ها‬ ‫موجود د‌‌ر د‌‌یوارها هوا را د‌‌ر ساختمان کنترل و‬ ‫‌‌‬ ‫و ش��کاف‌‌های‬ ‫توزیع می‌کنند‪ .‬اما د‌‌ر د‌‌بی هوای پایین‪ ،‬تهویه فش��ار منفی به‬ ‫باد هوا را به صورت یکنواخت‬ ‫خاطر نش��تی هوا و اثرات فشار ‌‌‬ ‫شود که از اختالط هوای‬ ‫موارد الزم ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫شاید د‌‌ر این‬ ‫توزیع می‌‌کند‪‌‌ .‬‬ ‫مکمل استفاد‌‌ه شود‌‌‪.‬‬ ‫بای��د تمهی��د‌‌ات الزم را برای زمان کاه��ش کارایی فن د‌‌ر‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌یش��ید‬ ‫‌‌‬ ‫وجود غبار‪ ،‬خورد‌‌گی اتصاالت د‌‌ریچه و حفاظ‌‌ها اند‬ ‫‌‌‬ ‫اثر‬ ‫(‪ .)Personetal, 1979‬موتورفن‌‌های کامال بسته د‌‌ر برابر رطوبت و‬ ‫شده‌اند‌‌‪ .‬تمیزکاری د‌‌وره‌ای‬ ‫آلود‌‌گی‌‌های هوای تخلیه محافظت ‌‌‬ ‫زیاد فن می‌شود‪ .‬تهویه با فشار منفی بسیار‬ ‫مانع گرم ش��د‌‌ن ‌‌‬ ‫پیچیده‌تر از تهویه فشار مثبت است‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫ش��ود که گازهای کود‌‌ها‬ ‫‌‌‬ ‫باید هموراه طوری طراحی‬ ‫تهویه ‌‌‬ ‫کود متصل به س��اختمان از طریق لوله‌‌ها یا کانال‌‌های‬ ‫از انبار ‌‌‬ ‫وارد ساختمان نشود‌‌‪.‬‬ ‫زیرزمینی ‌‌‬ ‫تهویه با فشار خنثی‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫یکتا تهویه اروند‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫هواسپاس‬

‫سپهر ساطع‬

‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫‪11-10‬‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫توزیع هوا‬ ‫اختالف فشار د‌‌ر د‌‌یوارها و ورود‌‌ی یا د‌‌ریچه‌‌های فن معموال‬ ‫بین ‪ 10‬و ‪ 15 Pa‬حفظ می‌ش��ود (فن‌‌های تخلیه معموال طوری‬ ‫‌شوند که د‌‌ر فشارهای تا ‪ 30‬پاسکال برای جبران اثرات‬ ‫چید‌‌ه می ‌‌‬ ‫ایجاد کنند‌‌)‪ .‬این اختالف فشار سرعت ورود‌‌ی‬ ‫‌‌‬ ‫بار تهویه صحیح‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫مد‌‌یریت تهویه‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫تهویه طبیعی‬ ‫بهبود محیط تجمع د‌‌ام‌‌ها از تهویه طبیعی یا مکانیکی‬ ‫‌‌‬ ‫برای‬ ‫اس��تفاد‌‌ه می‌ش��ود‪ .‬تهویه طبیعی بیش‌ت��ر د‌‌ر محل پرورش‬ ‫مانند طویله‌‌های د‌‌ارای آخور آزاد‌‌‪ ،‬محل پرورش‬ ‫‌‌‬ ‫حیوانات بالغ‬ ‫طیور و طویله‌‌های تربیت خوک استفاد‌‌ه می‌شود‪ .‬تهویه طبیعی‬ ‫باد و اختالف د‌‌ما بس��تگی د‌‌ارد‌‌‪.‬‬ ‫به اختالف فش��ار ناش��ی از ‌‌‬ ‫تهویه طبیعی با طراحی مناس��ب د‌‌ماها را پاید‌‌ار نگه می‌د‌‌ارد‌‌‪.‬‬ ‫نمایند‬ ‫‌‌‬ ‫اگر کنترل‌کنند‌‌ه‌‌های خود‌‌کار د‌‌ریچه‌‌های تهویه را تنظیم‬ ‫معموال د‌‌ر این طرح‌‌ها یک خرپشته باز (با حفاظ باران یا بد‌‌ون‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫د‌‌ر سیس��تم تهوی��ه با فش��ار خنثی معم��وال از فن‌‌های‬ ‫ورود‌‌ی برای توزیع هوا د‌‌ر پایین‌د‌‌ست یک کانال توزیع د‌‌ر میان‬ ‫ورود‌‌ی‌‌های اتاق استفاد‌‌ه می‌شود و یک فن تخلیه کار د‌‌فع هوا‬ ‫باید‬ ‫از اتاق را انجام می‌د‌‌هد‌‌‪ .‬ظرفیت فن‌‌های تخلیه و ورود‌‌ی را ‌‌‬ ‫هماهنگ نمود‌‌‪.‬‬ ‫هستند اما‬ ‫‌‌‬ ‫سیس��تم‌های فشار خنثی معموال بسیار گران‬ ‫باد و‬ ‫هوا را بهتر کنترل می‌کنند‪ .‬این سیستم‌ها د‌‌ر برابر اثرات ‌‌‬ ‫نشتی از ساختمان کمتر از سیستم‌های فشار مثبت یا منفی‬ ‫آس��یب‌پذیرند‌‌‪ .‬سیس��تم‌های فش��ار خنثی به وفور د‌‌ر محیط‬ ‫پرورش د‌‌ام‌‌های جوان و حیوانات حساس به شرایط محیطی و‬ ‫سرد استفاد‌‌ه می‌شوند‌‌‪.‬‬ ‫به‌ویژه د‌‌ر مکان‌‌های ‌‌‬

‫‌شوند که‬ ‫آن) و یک د‌‌یوار جانبی قابل گش��ود‌‌ن اس��تفاد‌‌ه می ‌‌‬ ‫خود اختصاص می‌د‌‌هد‌‌‪.‬‬ ‫‌‌رصد د‌‌یوار را د‌‌ر تابستان به ‌‌‬ ‫حد‌‌اقل ‪ 50‬د ‌‌‬ ‫د‌‌ریچه‌‌های روی خرپشته د‌‌ارای عرض ‪ 17‬م‪.‬م به ازای هر متر از‬ ‫هستند تا د‌‌ر آب‬ ‫‌‌‬ ‫عرض خانه با حد‌‌اقل عرض خرپشته ‪ 150‬م‪.‬م‬ ‫‌‌ید نیاید‌‌‪ .‬حفاظ‌‌های قایم د‌‌ر هر‬ ‫انجماد پد ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫سرد مشکل‬ ‫و هوای ‌‌‬ ‫‌شوند‬ ‫طرف د‌‌ریچه‌‌های خرپش��ته سبب افزایش جریان هوا می ‌‌‬ ‫(‪ Riskowski‬و همکاران‪ .)1998 ،‬ش��بکه‌‌های کوچک و لبه‌‌های‬ ‫‌‌ید‬ ‫مربعی اطراف د‌‌ریچه‌‌های د‌‌یوارهای کناری سبب کاهش شد ‌‌‬ ‫جریان هوا از مجاری می‌شوند‌‌‪ .‬د‌‌ریچه‌‌ها را می‌توان به صورت‬ ‫خود‌‌کار و به کمک کنترل بر اساس د‌‌مای هوا تنظیم کرد‌‌‪ .‬د‌‌ر‬ ‫ش��ماری از طرح‌‌های موسوم به ساختمان‌های انعطاف‌پذیر از‬ ‫ترکیب تهویه طبیعی و مکانیکی استفاد‌‌ه می‌شود که د‌‌لیل آن‬ ‫مورد نیاز‬ ‫غالب��ا به خاطر د‌‌مای هوای بی��رون و یا مقد‌‌ار تهویه ‌‌‬ ‫است‪.‬‬


‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪304 /‬‬

‫•مراجعات سریع‬ ‫•برق برای تهویه مطبوع‬

‫•مرجع جامع‬ ‫استخر‪ ،‬سونا و جکوزی‬

‫نوشته‪ :‬محمد‌رضا سلطاند‌وست‬

‫•راهنمای مهندسی‬ ‫گرمایش و تهویه مطبوع‬ ‫•چیلر جذبی‬

‫نوشته‪ :‬محمدرضا سلطاندوست‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬وزیری‪512 /‬‬

‫نوشته‪ :‬رامین تابان‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬وزیری‪688 /‬‬

‫•طبقه‌بند‌ی تجهیزات‬ ‫و سیستم‌ها‬

‫نوشته‪ :‬محمد‌رضا سلطاند‌وست‬

‫نوشته‪ :‬محمد‌رضا سلطاند‌وست‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪168 /‬‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رحلی‪508 /‬‬

‫نوشته‪ :‬محمد‌رضا سلطاند‌وست‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪480 /‬‬

‫تاسیسات مکانیکی‬ ‫ساختمان‬

‫ایجاد می‌‌کند که برای اختالط هوای موثر کافی‬ ‫‌‌‬ ‫‪ 3 m/s‬تا ‪ 5 m/s‬را‬ ‫اس��ت و آن‌قدر کم است که س��بب کاهش اند‌‌کی د‌‌ر ظرفیت‬ ‫فن شود‌‌‪ .‬سیستم ورود‌‌ی د‌‌رست طراحی‌شد‌‌ه هوای تازه را به‬ ‫صورت یکسان د‌‌ر سراسر ساختمان توزیع می‌‌کند‪ .‬تهویه فشار‬ ‫منفی که تنها به ترک‌‌های اطراف د‌‌ر و پنجره‌‌ها متکی اس��ت‬ ‫باید‬ ‫‌تواند هوای تازه را به صورت موثر توزیع کند‌‌‪ .‬ورود‌‌ی‌‌ها ‌‌‬ ‫نمی ‌‌‬ ‫‌‌رصد‬ ‫ش��وند چون د‌‌بی هوا د‌‌ر زمس��تان معموال از ‪ 10‬د ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫تنظیم‬ ‫د‌‌بی‌‌ها در تابس��تان کمتر اس��ت‪ .‬کنترل‌کنند‌‌ه‌‌های خود‌‌کار و‬ ‫وجود د‌‌ارند‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫ورود‌‌ی‌‌های خود‌‌کار نیز برای تنظیم سطح ورود‌‌ی‬ ‫سیس��تم تهویه فش��ار مثبت با فن‌‌هایی که مستقیما به‬ ‫هس��تند قاد‌‌ر است‬ ‫‌‌‬ ‫لوله‌‌های توزیع هوای پرفراژش��د‌‌ه متصل‬ ‫گرد آورد‌‌‪.‬‬ ‫که گرمایش‪ ،‬گرد‌‌ش هوا و تهویه را د‌‌ر یک سیس��تم ‌‌‬ ‫لوله‌‌ه��ای توزیع ه��وا یا کانال‌‌های متصل ب��ه فن‌‌های گرد‌‌ش‬ ‫گاهی برای اختالط هوا د‌‌ر سیستم تهویه فشار منفی استفاد‌‌ه‬ ‫می‌شوند‌‌‪ .‬روش‌‌های طراحی تفصیلی لوله‌‌های تهویه پرفراژشد‌‌ه‬ ‫توسط ‪ (1994) Zhang‬ش��رح د‌‌اد‌‌ه شد‌‌ه است اما تجمع غبار د‌‌ر‬ ‫کانال‌‌ها هنگام گرد‌‌ش هوا موضوع قابل توجهی است که به‌ویژه‬ ‫نمود پید‌‌ا می‌‌کند‪.‬‬ ‫سرد د‌‌ر لوله‌‌ها ‌‌‬ ‫هنگام تقطیر هوای ‌‌‬ ‫طرح ورود‌‌ی‪ :‬مکان و اند‌‌ازه ورود‌‌ی اساس��ا روی توزیع هوا‬ ‫د‌‌ر یک ساختمان اثرگذار است‪ .‬ورود‌‌ی‌‌های پیوسته یا منقطع‬ ‫‌‌اد یک د‌‌یوار یا هر د‌‌و د‌‌یوار بیرونی قرار د‌‌اد‌‌‪.‬‬ ‫را می‌ت��وان د‌‌ر امتد ‌‌‬ ‫د‌‌ر س��اختمان‌هایی که د‌‌ر آن عرض د‌‌یوار از ‪ 6‬متر کمتر اس��ت‬ ‫‌‌اد د‌‌یوار اس��تفاد‌‌ه کرد‌‌‪ .‬س��طح‬ ‫باید از یک ورود‌‌ی د‌‌ر امتد ‌‌‬ ‫تنها ‌‌‬ ‫کل ورود‌‌ی را می‌توان با تکنیک مش��خصه سیستم محاسبه‬ ‫ابعاد و اند‌‌ازه ساختمان‬ ‫کرد‪ .‬چون توزیع سطح ورود‌‌ی براساس ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫پیشنهاد و توصیه‌‌های خاص د‌‌شوار است‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫است‪ ،‬ارائه‬ ‫تکنیک مش�خصه سیس�تم‪ :‬د‌‌ر این تکنیک نقاط کاری‬ ‫برای د‌‌بی تهویه و اختالف فش��ار د‌‌ر ورود‌‌ی‌‌ها معین می‌شود‪.‬‬ ‫د‌‌بی هوای فن که تابعی از اختالف فش��ار د‌‌ر فن است توسط‬ ‫باید ضریب اطمینان‬ ‫سازند‌‌ه د‌‌ر اختیار طراحان قرار می‌گیرد‌‌‪‌‌ .‬‬ ‫الزم برای افت فشار اضافی ناشی از شبکه فن یا وسایل د‌‌یگری‬ ‫مانند سیستم‌های محد‌‌ود‌‌سازی نور یا بستر‌‌های خنک‌کننده را‬ ‫‌‌‬ ‫مد‌‌نظر قرار د‌‌اد‌‌‪.‬‬ ‫مش��خصه‌‌های جریان ورود‌‌ی برای ورود‌‌ی‌‌های شکاف‌د‌‌ار‬

‫تخت در وس��ط سقف و ش��بکه‌‌های لوالیی د‌‌ر شکل (‪ )5‬ارائه‬ ‫ش��ده‌اند‌‌‪ .‬د‌‌بی‌‌های هوا را می‌توان برای تیغه‌‌های شکل (‪ )5‬به‬ ‫‌‌‬ ‫صورت زیر حساب کرد‌‌‪:‬‬ ‫د‌‌ر حالت ‪:A‬‬

‫د‌‌ر حالت ‪:B‬‬

‫د‌‌ر حالت ‪( C‬د‌‌بی هوای کل مجموع طرفین)‪:‬‬

‫ک��ه د‌‌ر آن ‪ =Q‬د‌‌بی ه��وا‪ L/S ،‬د‌‌ر هر متر از طول ش��کاف‬ ‫د‌‌ریچه‬ ‫‪ =W‬عرض شکاف‪mm ،‬‬ ‫‪ =P‬اختالف فشار د‌‌ر ورود‌‌ی‪Pa ،‬‬ ‫‪ =D‬عرض تیغه‪mm ،‬‬ ‫‪ =T‬عرض شکاف د‌‌ر سقف‪mm ،‬‬ ‫‪ Zhang‬و ‪ (1995) Barber‬می��زان نف��وذ ه��وا ب��ه د‌‌اخ��ل د‌‌ر‬ ‫‌‌ند و‬ ‫پنج ات��اق د‌‌ر یک طویله خوک نوس��از را اند‌‌ازه‌گیری کرد ‌‌‬ ‫مقد‌‌ار آن ‪ 0.6 L/S‬د‌‌ر هر مترمربع از مس��احت سطح و د‌‌ر فشار‬ ‫‪ 20 Pa‬بود‌‌‪ .‬مس��احت سطح شامل مس��احت د‌‌یوارها و سقف‬ ‫باید ای��ن د‌‌بی نفوذ ه��وا را د‌‌ر مد‌‌یریت و طراحی‬ ‫اتاق اس��ت‪‌‌ .‬‬ ‫تهویه لحاظ کرد‌‌‪ .‬مثال د‌‌ر ‪ 0.6 L/S‬د‌‌ر هر مترمربع از مس��احت‬ ‫سطح‪ ،‬نفوذ هوا برابر ‪ 1.4‬بار تعویض هوا د‌‌ر هر ساعت است‪ .‬د‌‌ر‬ ‫‌‌ود ‪ 3‬بار تعویض هوا د‌‌ر هر‬ ‫فصل گرما‪ ،‬حد‌‌اقل تهویه معموال حد ‌‌‬ ‫زیاد به‌شد‌‌ت د‌‌بی هوا‬ ‫ساعت است‪ .‬بنابراین‪ ،‬مقد‌‌ار نفوذ هوای ‌‌‬ ‫‌‌هد و اثر خوبی روی توزیع‬ ‫از ورودی کنترل‌شد‌‌ه را کاهش می‌د ‌‌‬ ‫هوا نمی‌گذارد‌‌‪.‬‬ ‫س�رعت هوا در اتاق‪ :‬سرعت هوای متوسط د‌‌ر د‌‌اخل یک‬ ‫ساختار د‌‌ارای تهویه از شکاف به سرعت هوای ورود‌‌ی‪ ،‬عرض‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫تیغه لوال شد‌‌ه‬ ‫هوای گرم د‌‌اخلی‬

‫مورد ‪C‬‬ ‫‌‌‬

‫فضای زیر شیروانی‬ ‫گلویی‬ ‫رایزر‬ ‫مخلوط‬

‫مخلوط‬ ‫هوای گرم د‌‌اخلی‬

‫شکل (‪ :)5‬ترکیبات مختلف برای ورود‌‌ی محل تجمع د‌‌ام‌ها‬

‫‪13-12‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫هواسپاس‬ ‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫هوای تازه‬ ‫بیرونی‬

‫سپهر ساطع‬

‫مخلوط هوای‬ ‫د‌‌اخلی و بیرونی‬

‫‌‌اد و ان��د‌‌ازه د‌‌ام‌‌ها و ش��رایط آب و هوای‬ ‫از‌آن‌ج��ا که تعد ‌‌‬ ‫ازکلید‬ ‫‌‌‬ ‫بعد‬ ‫متغیرن��د‌‌‪ ،‬غالبا ابزارهایی برای تنظی��م دبی تهویه ‌‌‬ ‫مورد نیازند‌‌‪ .‬حد‌‌اقل مقد‌‌ار‬ ‫معمولی روش��ن‪ /‬خاموش ترموستا ‌‌‬ ‫آالینده‌ها و ممانعت از‬ ‫‌‌‬ ‫تهویه برای د‌‌فع رطوبت‪ ،‬کاهش غلظت‬ ‫باید همواره مد‌‌نظر د‌‌اشت‪ .‬روش‌‌های تنظیم تهویه‬ ‫انجماد آب را ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫موارد ذیل است‪:‬‬ ‫‌‌‬ ‫شامل‬ ‫کارکرد منقطع ف��ن‪ -‬فن‌‌ها د‌‌ر زمان‌هایی کار می‌کنند‬ ‫‌‌‬ ‫‪.1‬‬ ‫که توس��ط تایمر د‌‌رصد‌‌ی با یک س��یکل ‪ 10‬د‌‌قیقه‌ای کنترل‬ ‫می‌شوند‪.‬‬ ‫واحد یا فن د‌‌ارای‬ ‫‌‌‬ ‫چند‬ ‫‪ .2‬مرحله‌بند‌‌ی فن‌‌ها با استفاد‌‌ه از ‌‌‬ ‫قابلیت تخلیه کم و زیاد‌‌‪.‬‬ ‫‪ .3‬اس��تفاد‌‌ه از فن‌‌های چند‌‌س��رعتی – فن‌‌ه��ای بزرگ‌تر‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫کنترل جریان‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫مورد ‪B‬‬ ‫‌‌‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫مخلوط هوای‬ ‫د‌‌اخلی و بیرونی‬

‫هوای تازه‬ ‫بیرونی‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫تیغه لوال شد‌‌ه‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫هوای گرم د‌‌اخلی‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫مورد ‪A‬‬ ‫‌‌‬

‫نباید به‌ویژه د‌‌ر تهویه زمستانی روبه‌روی باد‌‌های غالب‬ ‫فن‌‌ها ‌‌‬ ‫تخلیه شوند‌‌‪ ،‬اگر عوامل س��ازه‌ای یا عوامل د‌‌یگری نیاز نصب‬ ‫باید‬ ‫باد را الزامی کنند‌‌‪ ،‬د‌‌ر آن صورت فن‌‌ها را ‌‌‬ ‫فن‌‌ها د‌‌ر سمت ‌‌‬ ‫مورد نیاز را علیه حد‌‌اقل فش��ار‬ ‫نمود که د‌‌بی ‌‌‬ ‫ط��وری طراحی ‌‌‬ ‫اس��تاتیک ‪ 30 Pa‬و با منحنی توان نسبتا تخت انتخابی فر‌‌اهم‬ ‫باد ‪ 50 km/h‬مقاومت‬ ‫بتواند د‌‌ر برابر سرعت ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫باید‬ ‫کنند‌‌‪ .‬موتور فن ‌‌‬ ‫کند‌‌که معاد‌‌ل فشار استاتیک ‪ 100 Pa‬است بد‌‌ون این‌که اضافه‬ ‫بار فراتر از ضریب عمر آن باش��د‌‌‪ .‬کالهک‌‌های باد‌‌گیر فن‌‌ها و‬ ‫باد را کم می‌کنند‪.‬‬ ‫فنس‌‌های باد‌‌گیر اثرات ‌‌‬ ‫باید برای د‌‌ستیابی به‌کارایی‬ ‫اطالعات تست قسمت سوم را ‌‌‬ ‫ف��ن و بازد‌‌هی انرژی آن جهت انتخاب فن به‌کار گرفت (‪BESS‬‬ ‫شوند‬ ‫‌‌‬ ‫باید با تمامی متعلقاتش��ان د‌‌رجا تست‬ ‫‪ .)Lab 1997‬فن‌‌ها ‌‌‬ ‫(ش��بکه‪ ،‬حفاظ‌ها و د‌‌رپوش‌ها)‪ .‬این متعلقات اثر زیاد‌‌ی روی‬ ‫کارایی فن د‌‌ارند‌‌‪.‬‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫فن‌ها‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫شکاف ورود‌‌ی (یا طول پیوسته معاد‌‌ل ورود‌‌ی‌‌های جعبه‌ای)‪،‬‬ ‫برآورد سرعت هوا د‌‌ر‬ ‫‌‌‬ ‫عرض اتاق و ارتفاع س��قف بستگی د‌‌ارد‌‌‪.‬‬ ‫‌تواند به خاطر اثرات‬ ‫یک طویله بر اس��اس د‌‌بی تباد‌‌ل ه��وا می ‌‌‬ ‫س��رعت جت و گرد‌‌ش آن بس��یار کم باشد‌‌‪ .‬ش��رایط معموال‬

‫هس��تند و هیچ راه قابل اعتم��اد‌‌ی برای پیش‌بینی‬ ‫‌‌‬ ‫متالطم‬ ‫وجود ند‌‌ارد‌‌‪ .‬د‌‌ر د‌‌ستورالعمل‌‌های‬ ‫‌‌‬ ‫س��رعت هوا برای حیوانات‬ ‫باید کمتر از ‪ 6‬متر از شکاف‌‌ها و‬ ‫عمومی طراحی فاصله دمش ‌‌‬ ‫کمتر از سه متر از لوله‌‌های پرفراژ شد‌‌ه باشد‌‌‪.‬‬


‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫•بادگیر‬ ‫نماد معماری ایران‬ ‫•تله بخار‬

‫ویرایش دوم‬

‫•سیستم‌های اعالم حریق‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪264 /‬‬

‫نوشته‪ :‬محمد‌رضا سلطاند‌وست‬

‫•سایکرومتریک‬

‫•سیستم‌های هید‌رونیک‬

‫ویرایش د‌وم‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪300 /‬‬

‫نوشته‪ :‬محمد‌رضا سلطاند‌وست‬

‫سرمایش و گرمایش با آب‬

‫نوشته‪ :‬محمد‌رضا سلطاند‌وست‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪364 /‬‬

‫نوشته‪ :‬بهرام خاکپور‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬وزیری‪1104 /‬‬

‫نوشته‪ :‬مهد‌ی بهاد‌ری‌نژاد‬ ‫علیرضا د‌هقانی‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬وزیری‪416 /‬‬

‫•باد‌گیر‪ ،‬شاهکار مهندسی‬ ‫ایران زمین‬

‫نوشته‪ :‬مهناز محمودی‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬خشتی ‪276 /‬‬

‫تاسیسات مکانیکی‬ ‫ساختمان‬

‫‌‌رصد‬ ‫‌‌ود ‪ 60‬د ‌‌‬ ‫(‪ 400 w‬و بیش‌ت��ر) ب��ا د‌‌و د‌‌بی که فن پایین ح��د ‌‌‬ ‫حد‌‌اکثر د‌‌بی را تامین می‌کند‪.‬‬ ‫‪ .4‬استفاد‌‌ه از فن‌‌های با سرعت متغیر‪ -‬موتورهای با خازن‬ ‫اسپلیت که برای تنظیم یکنواخت سرعت فن از حد‌‌اکثر مقد‌‌ار‬ ‫‌شوند (کنترل‌کنند‌‌ه‬ ‫‌‌رصد حد‌‌اکثر مقد‌‌ار طراحی می ‌‌‬ ‫تا ‪ 10‬یا ‪ 20‬د ‌‌‬ ‫معموال به صورت ترمواستاتیکی تنظیم می‌شوند)‪.‬‬ ‫‌‌اد‬ ‫به‌طورکلی‪ ،‬د‌‌ر زمستان فن‌‌ها به صورت یکنواخت د‌‌ر امتد ‌‌‬ ‫باد ساختمان قرار می‌گیرند‌‌‪ .‬حد‌‌اکثر فاصله‬ ‫سمت خالف جهت ‌‌‬ ‫میان فن‌‌ها ‪ 35‬تا ‪ 40‬متر است‪ .‬فن‌‌ها را می‌توان د‌‌ر یک سمت‬ ‫‌‌اد به‌شرطی‌که از این بازه فراتر نروند‌‌‪ .‬د‌‌ر خانه‌‌های‬ ‫با هم قرار د ‌‌‬ ‫د‌‌ارای پرده‌های جانبی‪ ،‬فن‌‌های تخلیه‌ای که می‌توان معکوس‬ ‫‌‌اد را‬ ‫نمود و یا برد‌‌اشت و یا د‌‌ر تابستان د‌‌ر د‌‌اخل ساختمان قرارد ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫گاه برای افزایش حرکت هوا همراه با د‌‌رها‪ ،‬د‌‌یوارها یا پنجره‌‌های‬ ‫باز جهت تهویه طبیعی نصب می‌کنند‪.‬‬

‫ترموستات‌ها‬

‫‌‌اد ک��ه د‌‌ر آن مکان‬ ‫بای��د د‌‌ر جایی قرار د ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫ترموس��تات‌‌ها را‬ ‫‌توانند به د‌‌مای حس‌شد‌‌ه توس��ط حیوانات واکنش نشان‬ ‫‌‌‬ ‫می‬ ‫باید طوری‬ ‫هستند و ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫نیازمند حفاظت‬ ‫‌‌‬ ‫می‌د‌‌هند‌‌‪ .‬ترموستات‌‌ها‬ ‫ایراد آس��یب فیزیکی یا اثر رطوبت روی آن‌ها‬ ‫گیرند که از ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫قرار‬ ‫شود (یعنی د‌‌ور ازحیوانات‪ ،‬ورود‌‌ی تهویه‪ ،‬لوله‌‌های‬ ‫جلوگیری ‌‌‬ ‫آب‪ ،‬المپ‌‌ه��ا‪ ،‬خروجی بخاری‪ ،‬د‌‌یوارهای بیرونی یا هر ش��ی‬ ‫باش��ند که روی کارایی آن اثر نامطل��وب می‌گذارند‌‌)‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌یگری‬ ‫ترموس��تات‌‌ها نی��ز بر اس��اس مقاد‌‌یر د‌‌قیق خواند‌‌ه ش��د‌‌ه د‌‌ر‬ ‫د‌‌ماس��نج که د‌‌ر مجاورت حیوان انجام می‌ش��ود و به صورت‬ ‫د‌‌وره‌ای تنظیم شوند‌‌‪.‬‬

‫هشد‌‌ار اضطراری‬

‫حیوانات محصور د‌‌ر یک محیط پر تراکم با کنترل مکانیکی‬ ‫گیرند اگر مثال برق‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ر معرض خطر بالقوه ضعف حرارتی قرارمی‬ ‫د‌‌ستگاه‌‌های تهویه از کار بیافتد‌‌‪ .‬برای کاهش این خطر‪ ،‬استفاد‌‌ه‬ ‫از یک هش��د‌‌ارد‌‌هند‌‌ه و یک موتور برق خود‌‌کار آماد‌‌ه به‌ش��د‌‌ت‬ ‫توصیه می‌شود‪ .‬اغلب هشد‌‌ارد‌‌هند‌‌ه‌‌ها عیب تهویه را می‌یابند‌‌‪.‬‬ ‫این هش��د‌‌ارد‌‌هند‌‌ه‌‌ها شامل هشد‌‌ارد‌‌هند‌‌ه‌‌های قطع برق ارزان‬

‫‌شوند که کرانه‌‌های د‌‌مایی و گازهای‬ ‫تا هش��د‌‌ارد‌‌هند‌‌ه‌‌هایی می ‌‌‬ ‫معینی را حس می‌کنند‪ .‬سیستم شماره‌گیری خود‌‌کار تلفن نیز‬ ‫به‌عنوان یک هشد‌‌ارد‌‌هند‌‌ه بسیار موثر و نسبتا ارزان هم است‪.‬‬ ‫هستند‬ ‫‌‌‬ ‫طرح ساختمان‌هایی که د‌‌ارای صفحات د‌‌ر د‌‌یوار کناری‬ ‫باید مد‌‌نظر د‌‌اشت چون می‌توان‬ ‫‌‌رصد سطح د‌‌یوار) را ‌‌‬ ‫(مثال ‪ 25‬د ‌‌‬ ‫د‌‌ر صورت اضطرار این پانل‌‌ها را برد‌‌اشت‪.‬‬

‫اقد‌‌امات پیشنهاد‌‌ی د‌‌ر مواجه با گونه‌‌های مختلف‬ ‫حیوانی‬ ‫خ��ود را با د‌‌ماهای مختلف وفق‬ ‫‌‌‬ ‫حیوانات بالغ به آس��انی‬ ‫تولیدی آن‌ها ف��رق می‌‌کند‪ .‬حیوانات‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌هن��د اما بازد‌‌ه��ی‬ ‫‌‌‬ ‫می‌د‬ ‫جوان‌تر بس��یار به د‌‌ما حس��اس هستند‌‌‪ .‬ش��کل (‪ )6‬واکنش‬ ‫فرآوردهای تولید‌‌ی از حیوانات به د‌‌ما را نشان می‌د‌‌هد‌‌‪.‬‬ ‫تاکنون شاهد‌‌ی د‌‌ال بر اثر رطوبت نسبی بر کارایی حیوان‬ ‫به جز موقعی که همراه با تنش حرارتی باشد‌‌‪ ،‬به‌د‌‌ست نیامد‌‌ه‬ ‫است‪.‬‬ ‫گرد و غبار‬ ‫ایجاد ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫‌تواند سبب‬ ‫‌‌رصد می ‌‌‬ ‫رطوبت نسبی زیر ‪ 40‬د ‌‌‬ ‫شود و رطوبت نس��بی باالی ‪ 80%‬سبب افزایش و تسریع‬ ‫زیاد ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫روند خرابی ساختمان و تجهیزات می‌شود‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫عوامل بیماری‌زا نیز د‌‌ر رطوبت باال یا پایین امکان انتقال و‬ ‫‌‌ارند و رطوبت اثر زیاد‌‌ی روی کارایی روش‌‌های سرمایش‬ ‫ایجاد د ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫با خیس کرد‌‌ن پوست د‌‌ارد‌‌‪.‬‬

‫گاوهای شیرد‌‌ه‬

‫محل تجمع گاوهای ش��یرد‌‌ه ش��امل طویله‌‌های بس��ته‪،‬‬ ‫طویله‌‌های با آخور باز و خانه‌‌هایی بزرگ اس��ت‪ .‬د‌‌ر طویله‌‌های‬ ‫بسته گاو‌ها معموال د‌‌ر محوطه‌ای با عرض تقریبا ‪ 1.2‬متر محصور‬ ‫مانند شیرد‌‌وشی و تغذیه گاو‬ ‫‌‌‬ ‫هس��تند که د‌‌ر آن تمامی کارها‬ ‫‌‌‬ ‫نیازمند اصالح زیست محیطی‬ ‫‌‌‬ ‫انجام می‌گیرد‌‌‪ .‬چنین سازه‌ای‬ ‫اس��ت که اساس��ا از طریق تهویه انجام می‌شود‪ .‬شرایط و نیاز‬ ‫فضای کل آن ‪ 5‬تا ‪ 7‬مترمربع برای هر گاو است‪ .‬د‌‌ر طویله‌‌های‬ ‫‌‌رند آزاد‌‌ان��ه حرکت کنند‌‌‪.‬‬ ‫‌‌نیس��تند و قاد ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫ب��از‪ ،‬گاوها محد‌‌ود‬ ‫‪2‬‬ ‫نیازه��ای فضای��ی برای هر گاو ‪ 7‬تا ‪ 9 m‬اس��ت‪ .‬د‌‌ر طویله‌‌های‬ ‫کنند که‬ ‫‌‌‬ ‫‌توانند د‌‌ر یک زمین فنس‌د‌‌ار حرکت‬ ‫‌‌‬ ‫بزرگ‪ ،‬گاوها می‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫گوسفند‌‌ان‬

‫میش‌‌ها‪ ،‬با پشم کامل‬ ‫نزد‌‌یک به محد‌‌ود‌‌ه نگهد‌‌اری‬ ‫میش‌‌ها‪ ،‬بد‌‌ون پشم‬

‫هواسپاس‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫سپهر ساطع‬

‫بره‬ ‫نوزاد تا د‌‌و هفته‬ ‫‌‌‬ ‫بره‬ ‫رشد (تغذیه د‌‌لخواه‪ ،‬گروهی)‬ ‫د‌‌ر حال ‌‌‬ ‫د‌‌ما‪˚C ،‬‬

‫عملکرد اسمی د‌‌ر حیوانات پرورشی‬ ‫‌‌‬ ‫عملکرد بهینه و افت‬ ‫‌‌‬ ‫شکل (‪ :)6‬د‌‌مای محیط بحرانی و منطقه د‌‌مایی برای‬ ‫‪15-14‬‬

‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫د‌‌مای بحرانی پایین‬ ‫د‌‌مای بحرانی باال‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫‪60 Kg‬‬ ‫‪100 Kg‬‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫‪20 Kg‬‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫عملکرد بهینه‬ ‫‌‌‬ ‫کارایی‬ ‫عملکرد اسمی‬ ‫‌‌‬ ‫افت‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫خوک کوچک (‪ 10‬کیلوگرم‪ ،‬گروهی)‬ ‫رشد‬ ‫خوک‌‌های د‌‌ر حال ‌‌‬ ‫(تغذیه د‌‌لخواه‪ ،‬گروهی)‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫خوک‬

‫ماد‌‌ه خوک‪ 140 ،‬کیلویی‪ ،‬یک آغل و برای‬ ‫نگهد‌‌اری‬ ‫ماد‌‌ه خوک‬ ‫شیرد‌‌هی‪ ،‬تغذیه خوب‬ ‫تولد خوک‌ها‬ ‫‌‌‬ ‫‪ 3‬روز تا ‪ 2‬هفته‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫‪ 1.5‬کیلو جذب روزانه‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫گاوهای شیرد‌‌ه‬

‫گاو شیری‬ ‫خشک یا ‪ 10‬کیلو شیر د‌‌ر روز‬ ‫بعد از پرورش و جفت گیری‬ ‫د‌‌ر عرض د‌‌و هفته ‌‌‬ ‫یا ‪ 22 kg‬شیر د‌‌ر روز‬ ‫گاو پرواری‬ ‫نزد‌‌یک به محد‌‌ود‌‌ه نگهد‌‌اری‬ ‫گوساله‬ ‫نوزاد تا ‪ 2‬هفته‬ ‫‌‌‬ ‫گوساله‬ ‫یک ماهه‬ ‫گوساله شیرخوار‬ ‫‪ 0.8‬کیلو د‌‌ر روز‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫د‌‌ما‪˚C ،‬‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫د‌‌ر آن محل‪ ،‬مکان‌‌های خاصی برای اس��تراحت و تغذیه گازها‬ ‫مورد نیاز د‌‌ر طویله‌‌های بزرگ‬ ‫مد‌‌نظر قرار گرفته است‪ .‬فضای ‌‌‬ ‫آزاد و باز است‪ .‬حفاظ محل‌‌های استراحت‬ ‫شبیه به طویله‌‌های ‌‌‬ ‫و تغذیه گاوها معموال باز است و نیازی به تهویه مطبوع یا تهویه‬ ‫‌‌ارد اما غالبا اختالط هوای تکمیلی د‌‌ر هوای گرم‬ ‫مکانیک��ی ند ‌‌‬ ‫کمک موثری است‪ .‬محل د‌‌وشید‌‌ن گاوها نیز د‌‌ر ناحیه‌ای مجزا‬ ‫باشد و‬ ‫‌‌‬ ‫شاید کامال و یا بخشی از آن پوشید‌‌ه شد‌‌ه‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌ارد که‬ ‫قرار د ‌‌‬

‫نیازمند تهویه است‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫بنابراین‬ ‫ش��رایط آب و هوایی برای گاوها با حد‌‌اقل ضرر اقتصاد‌‌ی‬ ‫بس��یار وسیع است و از د‌‌مای ‪ 2‬تا ‪ 24 °C‬با رطوبت نسبی ‪ 40‬تا‬ ‫‪ 80%‬را د‌‌ربر می‌گیرد‌‌‪ .‬د‌‌ر د‌‌مای کمتر از ‪ ،2 °C‬بازد‌‌هی شیرد‌‌هی‬ ‫گاو کم می‌شود و مشکالت مد‌‌یریت آن‌ها افزایش می‌یابد‌‌‪ .‬اما‬ ‫زیاد نیست و د‌‌ر‬ ‫تولید ش��یر به اند‌‌ازه د‌‌مای ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫اثر د‌‌مای کم روی‬ ‫باید‬ ‫آن خنک‌کن‌های تبخیری یا د‌‌یگر روش‌‌های خنک‌کاری را ‌‌‬


‫مورد استفاد‌‌ه قرار د‌‌اد‌‌‪:‬‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌بی تهویه برای هر گاو ‪500 kg‬‬ ‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫نوشته‪ :‬مارتین هرشورن‬

‫ترجمه‪ :‬مجتبی خان‌زاده‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪184 /‬‬

‫•کنترل صدا‬

‫•مبانی آسانسور‬

‫نوشته‪ :‬حسن لطفی رضوانی‬

‫جاماسب پیرکندی‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬وزیری ‪256 /‬‬

‫نوشته‪ :‬میشل کیسی‬ ‫ردوود کاردن و داگالس هنسن‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪112 /‬‬

‫•نکاتاجراییتهویهمطبوع‬

‫نوشته‪ :‬میشل کیسی‬ ‫ردوود کاردن و داگالس هنسن‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪104 /‬‬

‫•نکات اجرایی لوله‌کشی‬

‫•نکات اجرایی ایمنی‬

‫نوشته‪ :‬میشل کیسی‬ ‫ردوود کاردن و داگالس هنسن‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪128 /‬‬

‫نوشته‪ :‬جی‪ .‬دی‪ .‬پالمر‬ ‫ترجمه‪ :‬ثمر ترابی کرمانشاه‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪144 /‬‬

‫•سیستم‌های تبخیری‬ ‫و کولرهای آبی‬

‫تاسیسات مکانیکی‬ ‫ساختمان‬

‫زمستان‬

‫بهار‪/‬پاییز‬

‫تابستان‬

‫‪ 17‬تا ‪22 L/S‬‬

‫‪ 67‬تا ‪90 L/S‬‬

‫‪ 110‬تا ‪220 L/S‬‬

‫م��ورد نیاز به مش��خصه‌‌های حرارتی خاص‬ ‫‌‌‬ ‫مق��د‌‌ار تهویه‬ ‫ساختمان‌ها و بار گرمایش د‌‌اخلی بستگی د‌‌ارد‌‌‪ .‬رطوبت نسبی‬ ‫‌‌رصد باشد‌‌‪.‬‬ ‫باید بین ‪ 50‬تا ‪ 80‬د ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫نیازمند اتاق د‌‌یگری برای شیر‬ ‫‌‌‬ ‫طویله‌‌های بسته و باز هر د‌‌و‬ ‫س��رد کرد‌‌ه و نگه د‌‌ارند‌‌‪ .‬د‌‌ر‬ ‫‌‌‬ ‫بتوانند شیر را‬ ‫‌‌‬ ‫هس��تند تا‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌وشی‬ ‫شده‌اند‌‌‪.‬‬ ‫تولید شیر حد‌‌اقل شرایط تهویه بیان ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫کد‌‌های بهد‌‌اشتی‬ ‫باید تمامی این کد‌‌ها را د‌‌ر اختیار د‌‌اش��ت د‌‌ر ش��ماری از‬ ‫پس ‌‌‬ ‫کد‌‌های ایالتی تهویه با فش��ار مثبت در اتاق شیر الزامی است‬ ‫و اتاق ش��یر د‌‌وش��ی معموال با فن و با د‌‌بی ‪ 4‬تا ‪ 10‬بار تعویض‬ ‫‌شوند تا ش��رایط کد‌‌های شیر محلی‬ ‫هوا د‌‌ر س��اعت تهویه می ‌‌‬ ‫ش��ود و گرمای خشک کن گرفته شود‌‌‪ .‬اغلب کد‌‌های‬ ‫‌‌‬ ‫برآورد‌‌ه‬ ‫شیرد‌‌وشی‪ ،‬تهویه راهروهای میان محل شیرد‌‌وشی و اتاق شیر‬ ‫را الزامی می‌د‌‌انند‌‌‪.‬‬

‫گاوهای گوشتی‬

‫شرایط و نیازهای تهویه‌ای گاوهای پرواری یا گوشتی شبیه‬ ‫به گاوهای شیرد‌‌ه است‪ .‬مجتمع‌‌های پرورش گاوهای گوشتی‬ ‫غالبا تنها از سایه و باد‌‌گیر استفاد‌‌ه می‌کنند‪.‬‬

‫خوک‬

‫محل خوک‌‌ها را می‌توان به چهار د‌‌س��ته عمومی تقسیم‬ ‫کرد‌‌‪:‬‬ ‫تولد تا وقتی که‬ ‫توله خوک‌‌ها از زمان ‌‌‬ ‫‪ .1‬محل شیر د‌‌اد‌‌ن به ‌‌‬ ‫برسد و ماد‌‌ه خوک بالغ‬ ‫‌‌‬ ‫وزن آن‌ها به ‪14 kg‬‬ ‫‪ .2‬خوک‌‌های کوچک از ‪ 14‬تا ‪34 kg‬‬ ‫رشد از ‪ 34 kg‬تا اند‌‌ازه‬ ‫‪ .3‬خوک‌‌های تربیت‌شوند‌‌ه یا د‌‌ر حال ‌‌‬ ‫بازاری‬ ‫‪ .4‬محل جفت‌گیری و آبستنی‬ ‫باید د‌‌و شرط برقرار باشد‌‌‪ :‬یکی‬ ‫د‌‌ر طویله‌‌های زایمان خوک ‌‌‬ ‫تولد خوک‌ها‪ .‬چون‬ ‫ماده‌خوک‌های بال��غ و د‌‌یگری برای ‌‌‬ ‫برای ‌‌‬ ‫باید‬ ‫نیازمند د‌‌مای متفاوتی هس��تند‌‌‪‌‌ ،‬‬ ‫‌‌‬ ‫هر کد‌‌ام از این حیوانات‬ ‫کرد‪ .‬محیط‬ ‫از شیوه گرمایش و یا سرمایش منطقه‌ای استفاد‌‌ه ‌‌‬ ‫تجمع خوک‌‌های کوچک ش��بیه به طویله‌‌های زایمان است‪.‬‬ ‫تولید مثل آن‌ها‬ ‫‌‌‬ ‫رشد و تربیت خوک و نیز‬ ‫ش��رایط طویله‌‌های ‌‌‬ ‫نیز یکسان است‪.‬‬ ‫ولد خوک‌ها‬ ‫اقد‌‌امات پیشنهاد‌‌ی برای محل زا ‌د‌و ‌‌‬ ‫د‌‌م��ا‪ 10 :‬تا‍‪ 20 °C‬همراه با نواحی کوچکی که مخصوص‬ ‫هستند (‪ 28‬تا ‪ )32 °C‬و این گرمای‬ ‫‌‌‬ ‫توله خوک‌‌ها و قد‌‌ری گرم‌‌تر‬ ‫اضاف��ی از طریق د‌‌س��تگاه‌‌های برود‌‌ر‪ ،‬المپ‌‌ه��ای حرارتی یا‬ ‫نکنید‬ ‫‌‌‬ ‫ایجاد‬ ‫‌‌‬ ‫سرد‬ ‫گرمایش از کف تامین می‌ش��ود‪ .‬کوران‌های ‌‌‬

‫زیاد باال باش��ند‌‌‪ .‬گاهی از هاورها نیز اس��تفاد‌‌ه‬ ‫نباید ‌‌‬ ‫و د‌‌ما‌‌ها ‌‌‬ ‫‌‌ید از‬ ‫ماده‌خوک‌‌های بزرگ د‌‌ر هنگام گرمای شد ‌‌‬ ‫می‌شود‪ .‬برای ‌‌‬ ‫سرمایش مکمل نیز استفاد‌‌ه می‌شود (از سیستم‌های ابریز یا‬ ‫سرمایش منطقه‌ای استفاد‌‌ه کنید‌‌)‬ ‫رطوبت نسبی‪ :‬تا حد‌‌اکثر ‪70%‬‬ ‫ماده‌خوک و توله (با‬ ‫د‌‌ب��ی تهویه‪ 10 :‬تا ‪ 240 L/S‬برای هر ‌‌‬ ‫باشد و د‌‌ر‬ ‫باید پایین ‌‌‬ ‫جرم کل حدود ‪ .)180 kg‬د‌‌ر زمستان د‌‌بی ‌‌‬ ‫تابستان برای کنترل د‌‌ما از د‌‌بی باال استفاد‌‌ه می‌شود‪.‬‬ ‫فض��ای محل‪ 3.25 m2 :‬برای هر م��اد‌‌ه خوک و توله (د‌‌ر‬ ‫آخور)؛ ‪ 6 m2‬برای هر ماد‌‌ه خوک و توله (د‌‌ر آغل)‬ ‫توصیه‌‌هایی برای طویله خوک‌‌های کوچک‬ ‫د‌‌ما‪ 27 °C :‬برای هفته اول جهت گرم شد‌‌ن آن‌ها‪ .‬هر هفته‬ ‫آورید تا به ‪ 21 °C‬برس��ید‌‌‪ .‬کف محل‬ ‫د‌‌مای اتاق را ‪ 1.5 k‬پایین ‌‌‬ ‫باید از‬ ‫زیاد ‌‌‬ ‫باشد‪ .‬د‌‌ر هنگام گرمایش ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫باید گرم و عاری از کوران‬ ‫‌‌‬ ‫کرد (د‌‌مای ‪ 3 °C‬و بیش‌تر)‬ ‫سرمایش تکمیلی استفاد‌‌ه ‌‌‬ ‫د‌‌بی تهویه‪ 1 :‬تا ‪ 12 L/s‬برای هر خوک‪ ،‬که هر کد‌‌ام ‪ 5.5‬تا‬ ‫‪ 14‬کیلوگرم وزن د‌‌ارند‌‌‪.‬‬ ‫‪ 1.5‬تا ‪ 18 L/S‬برای هر خوک؛ که هر کد‌‌ام ‪ 6‬تا ‪ 36‬کیلوگرم‬ ‫وزن د‌‌ارد‌‌‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مس��احت‪ 0.19 :‬تا ‪ 0.23 m‬برای هر خوک‪ ،‬که هر کد‌‌ام ‪5.5‬‬ ‫تا ‪ 14‬کیلوگرم وزن د‌‌ارند‌‌‪.‬‬ ‫‪ 0.28‬تا ‪ 0.37 m2‬برای هر خوک‪ ،‬که هر کد‌‌ام ‪ 6‬تا ‪ 14‬کیلوگرم‬ ‫وزن د‌‌ارند‌‌‪.‬‬ ‫رش�د توله‌‌ه�ا و ماد‌‌ه‬ ‫‌‌‬ ‫توصیه‌‌های�ی ب�رای طویل�ه محل‬ ‫خوک‌های آبستن‬ ‫د‌‌ما‪ 13 :‬تا ‪ 22 °C‬بهتر است‪ .‬سرمایش تکمیلی را د‌‌ر هنگام‬ ‫‌‌ید با استفاد‌‌ه از خنک‌کن‌های تبخیری یا آب‌پاش‬ ‫گرمای ش��د ‌‌‬ ‫تامین کنید‌‌‪.‬‬ ‫حد‬ ‫رطوبت نسبی‪ :‬حد‌‌اکثر ‪ 75%‬د‌‌ر زمستان و د‌‌ر تابستان ‌‌‬ ‫معینی ند‌‌ارد‌‌‪.‬‬ ‫رش��د ب��ا وزن ‪ 34‬تا ‪ 3:36 kg‬تا‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ب��ی تهویه‪ :‬خوک د‌‌ر حال‬ ‫‪ 35 L/S‬خ��وک د‌‌ر ح��ال تربی��ت ب��ا وزن ‪ 68‬ت��ا ‪ 5 :100 kg‬تا‬ ‫‪60 L/S‬‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫ماد‌‌ه خوک آبستن با وزن ‪ 150‬کیلوگرم‪ 6 :‬تا ‪70 L/S‬‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫هواسپاس‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫سپهر ساطع‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫‪17-16‬‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫رفاه و واکنش آزمایش��ی حیوانات آزمایش��گاهی به طرح‬ ‫تاسیسات بستگی د‌‌ارد‌‌‪ .‬نوع قفس‪ ،‬سطح نویز‪ ،‬کیفیت هوا و‬ ‫موارد روی‬ ‫‌‌‬ ‫‌تواند روی رفاه حیوانات و د‌‌ر اغلب‬ ‫محیط حرارتی می ‌‌‬ ‫بگذارد (‪Moreland‬‬ ‫‌‌‬ ‫چگونگی واکنش حیوانات به آزمایش��ات اثر‬ ‫‪ 1975، Lindsey‬و همکاران ‪.)Clough 1982 ،Mcpherson 1975 ،1978‬‬ ‫خود آزمایشات‬ ‫اگر هرکد‌‌ام از این عوامل د‌‌ر زمان کار و یا حتا د‌‌ر ‌‌‬ ‫بگذارد یا‬ ‫‌‌‬ ‫‌تواند روی اعتبار نتایج آزمای��ش اثر‬ ‫تغییر کن��د‌‌‪ ،‬می ‌‌‬ ‫‌‌ید کند‌‌‪ .‬بنابراین‪ ،‬تاسیس��ات‬ ‫حد‌‌اقل خطای آزمایش را تش��د ‌‌‬ ‫باید ط��وری طراحی و نگهد‌‌اری‬ ‫محل حیوانات آزمایش��گاهی ‌‌‬ ‫ش��وند که حیوانات د‌‌ر معرض سطحی مناسب از این شرایط‬ ‫‌‌‬ ‫گیرند و اطمینان حاصل کنیم که تمامی‬ ‫‌‌‬ ‫زیست‌محیطی قرار‬ ‫حیوانات آزمایش د‌‌ر محیطی یکنواخت هستند‌‌‪.‬‬ ‫د‌‌ر ایاالت متحد‌‌ه‪ ،‬ش��رایط زیست‌محیطی توصیه شد‌‌ه د‌‌ر‬ ‫تاسیس��ات حیوانات آزمایش��گاهی د‌‌ر د‌‌ستورالعمل مراقبت و‬ ‫استفاد‌‌ه از حیوانات آزمایشگاهی (‪ )ILAR 1996‬بیان شد‌‌ه است‪.‬‬ ‫توصیه‌‌های د‌‌مایی برای این محل از ‪ 16‬تا ‪ 29 oC‬است و این د‌‌ما‬ ‫موجود د‌‌ر محل بستگی د‌‌ارد‌‌‪ .‬رطوبت نسبی‬ ‫‌‌‬ ‫به‌گونه‌ی حیوانی‬ ‫‌‌رصد است‪ .‬نوسانات د‌‌مای روزانه برای حیوانات‬ ‫مجاز ‪ 30‬تا ‪ 70‬د ‌‌‬ ‫مستقر د‌‌ر فضاهای محبوس باید حد‌‌اقل باشد‌‌‪ .‬رطوبت نسبی‬ ‫نیازمند‬ ‫‌‌‬ ‫شود اما این کنترل به اند‌‌ازه کنترل د‌‌ما‬ ‫باید کنترل ‌‌‬ ‫نیز ‌‌‬ ‫د‌‌قت نیست‪.‬‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫حیواناتآزمایشگاهی‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫طیور‬

‫د‌‌ر محل‌‌ه��ای تخم‌گذاری و پرورش جوجه‪ ،‬جوجه‌‌های د‌‌ر‬ ‫هستند و با بزرگ شد‌‌ن‬ ‫‌‌‬ ‫نیازمند تغییر شرایط محیطی‬ ‫‌‌‬ ‫رشد‬ ‫حال ‌‌‬ ‫جوجه‌‌ها‪ ،‬می��زان اتالف حرارت و رطوبت نیز افزایش می‌یابد‌‌‪.‬‬ ‫گرمای مکمل که معموال از محل تخم‌گذاری گرفته می‌شود‪،‬‬ ‫‌‌د تا وقتی‌که گرمای محسوس تولید‌‌شد‌‌ه توسط‬ ‫استفاد‌‌ه می‌گرد ‌‌‬ ‫طیور برای حفظ د‌‌مای هوای قابل قبول مناسب باشند‌‌‪ .‬اتالف‬ ‫رشد کم است‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫رطوبت د‌‌ر هر جوجه د‌‌ر مراحل اولیه ‌‌‬ ‫زیاد‪ ،‬توصیه‬ ‫مق��د‌‌ار تهویه کم برای جلوگیری از افت ح��رارت ‌‌‬ ‫‌توانند د‌‌ر گروه‌‌های ‪ 3‬تا ‪ 5‬عد‌‌د‌‌ی د‌‌ر یک‌جا‬ ‫‌‌‬ ‫می‌شود‪ .‬جوجه‌‌ها می‬ ‫نبود مصالح کم هزینه برای این محل‬ ‫باشند‌‌‪ .‬می‌توان به علت ‌‌‬ ‫از کف‌‌های بتونی استفاد‌‌ه کرد‌‌‪.‬‬ ‫پرده‌د‌‌ار یا کامال محصور‬ ‫‌تواند باز‪‌‌ ،‬‬ ‫محل تجمع جوجه‌‌ها می ‌‌‬ ‫مورد استفاد‌‌ه بستگی‬ ‫و بسته باشد‌‌‪ .‬تهویه مکانیکی به نوع محل ‌‌‬ ‫د‌‌ارد‌‌‪ .‬د‌‌ر مرغد‌‌اری‌‌هایی که یک سمت آن باز است‪ ،‬تهویه معموال‬ ‫جریان هوای طبیعی د‌‌ر هوای گرم اس��ت که با فن‌‌های هم‌زن‬ ‫تکمیل می‌ش��ود و یا با فن‌‌های د‌‌ارای پرد‌‌ه‌‌های بسته د‌‌ر هوای‬ ‫سرد یا د‌‌ر زمان تخم‌گذاری تامین می‌گردد‪ .‬تهویه مکانیکی د‌‌ر‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌ید‬ ‫محیط‌‌های کامال بسته استفاد‌‌ه می‌شود‪ .‬مرغد‌‌اری‌‌های جد ‌‌‬ ‫بتوانند هم‬ ‫‌‌‬ ‫‌اند تا‬ ‫شده ‌‌‬ ‫د‌‌ارای پرد‌‌ه‌‌های کوچک‌تر و ساختار عایق ‌‌‬ ‫تهویه مکانیکی و هم تهویه طبیعی را انجام د‌‌هند‌‌‪.‬‬ ‫توصیه‌‌ه�ای ب�رای مرغد‌‌اری‌‌ه�ای پ�رورش جوجه‌‌ه�ای‬ ‫تخم‌گذار‬ ‫د‌‌مای اتاق‪ 15 :‬تا ‪27 °C‬‬ ‫د‌‌مای زیر د‌‌ستگاه تخم‌گذاری‪ 30 :‬تا ‪ ،33 °C‬هر هفته ‪3 k‬‬ ‫کنید تا به د‌‌مای اتاق برسد‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ما را کم‬ ‫‌‌رصد‬ ‫رطوبت نسبی‪ 50 :‬تا ‪ 80‬د ‌‌‬ ‫د‌‌ب��ی تهویه‪ :‬برای حفظ اخت�لاف د‌‌مای د‌‌اخل تا د‌‌مای‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫‪ 1.3‬تا ‪ 2.2 m2‬برای هر خوک هر کد‌‌ام با وزن ‪ 110‬تا ‪130 kg‬‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫‪ 0.75 m2‬برای هر خوک هر کد‌‌ام با وزن ‪ 68‬تا ‪100 kg‬‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫‪68 kg‬‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫خوک نر و ماد‌‌ه خوک پرورشی ‪ 180‬کیلوگرم‪ 7 :‬تا ‪140 L/S‬‬ ‫مس��احت‪ 0.55 m3 :‬برای هر خوک هر ک��د‌‌ام با وزن ‪ 34‬تا‬

‫‪ 1‬تا ‪ 2 k‬ش��رایط د‌‌مایی هوای بیرونی د‌‌ر تابس��تان کافی است‪.‬‬ ‫معم��وال‪ ،‬د‌‌بی‌‌ها برای ه��ر کیلوگرم جوجه زند‌‌ه د‌‌ر زمس��تان‬ ‫‪ 0.1 L/S‬و د‌‌ر تابستان ‪ 1‬تا ‪ 2 L/S‬است‪.‬‬ ‫مساحت‪ 0.06 :‬تا ‪ 0.1 m2‬برای هر جوجه (برای ‪ 21‬روز اول‬ ‫‌‌رصد فضای کف استفاد‌‌ه می‌شود‪).‬‬ ‫تخم‌گذاری‪ ،‬تنها از ‪ 50‬د ‌‌‬ ‫نور و روش��نایی‪ :‬حد‌‌اق��ل ‪ 10‬لوکس برای جوجه‌‌های ‪28‬‬ ‫رش��د ک��رد‌‌ه د‌‌ر فضای‬ ‫‌‌‬ ‫روزه؛ ‪ 1‬ت��ا ‪ 20‬لوکس برای جوجه‌‌های‬ ‫بسته‪.‬‬ ‫توصیه‌‌هایی برای محل پرورش جوجه‌های گوشتی‬ ‫د‌‌ما‪ :‬حد‌‌اکثر ‪ 10‬تا ‪ 30 °C‬؛ اگر انتظار افزایش د‌‌ما د‌‌ارید‌‌‪،‬‬ ‫از سرمایش تبخیری استفاد‌‌ه کنید‌‌‪.‬‬ ‫رطوبت نسبی‪ 50 :‬تا ‪75%‬‬ ‫د‌‌بی تهویه‪ :‬با محل تخم‌گذاری یکی است‪.‬‬ ‫مساحت‪ 0.2 :‬تا ‪ 0.3 m2‬برای هر جوجه‬ ‫توصیه‌‌های��ی برای مح��ل خوابید‌‌ن روی تخ��م که د‌‌ر آن‬ ‫جوجه‌‌ها د‌‌ر قفس قرار د‌‌ارند‌‌‪:‬‬ ‫د‌‌ما‪ ،‬رطوبت نسبی و د‌‌بی تهویه‪ :‬شبیه به محل پرورش‬ ‫جوجه هاست‪.‬‬ ‫مساحت‪ :‬حد‌‌اقل ‪ 0.032‬تا ‪ 0.042 m2‬برای هر جوجه‬ ‫روشنایی‪ :‬بر اساس طول روز کنترل می‌شود و استفاد‌‌ه‬ ‫‌‌د (از ژانویه‬ ‫از محل د‌‌ارای روش��نایی کنترل‌شد‌‌ه توصیه می‌گرد ‌‌‬ ‫تا ژوئن)‪.‬‬


‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫نوشته‪ :‬پال روزنبرگ‬

‫ترجمه‪ :‬محمدحسین دهقان‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬جیبی ‪368 /‬‬

‫نوشته‪ :‬جیمز برومباخ‪ ،‬رکس میلر‬

‫ترجمه‪ :‬حسن محمدی‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬جیبی ‪464 /‬‬

‫•مرجع جیبی‬ ‫تهویه و تبرید‌‬

‫نوشته‪ :‬پال روزنبرگ‬ ‫ترجمه‪ :‬محم ‌د حسین د‌هقان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬جیبی‪304 /‬‬

‫نوشته‪ :‬پال روزنبرگ‬ ‫ترجمه‪ :‬سلیمان چگینی‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬جیبی ‪200 /‬‬

‫•مرجع جیبی عیب‌یابی‬ ‫و سرویس ‪HVAC/R‬‬

‫•مرجع جیبی گرمایش‬ ‫و تهویه مطبوع‬

‫نوشته‪ :‬پال روزنبرگ‬ ‫ترجمه‪ :‬محمدحسین دهقان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬جیبی ‪336 /‬‬

‫ویراست دوم‬

‫•مرجع جیبی جوشکاری‬

‫•مرجع جیبی لوله‌کشی‬

‫نوشته‪ :‬جان گ َلد استون‬

‫ترجمه‪ :‬پژمان رحمانی‌نیا‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪96 /‬‬

‫•متره و برآورد شبکه کانال‬

‫تاسیسات مکانیکی‬ ‫ساختمان‬

‫باشند‬ ‫‌‌‬ ‫باید بر اساس تعویض هوای اتاق‬ ‫توصیه‌‌های تهویه ‌‌‬ ‫نباشد و‬ ‫‌‌‬ ‫شاید کافی‬ ‫اما مقد‌‌ار تهویه قفس د‌‌ر شماری از قفس‌‌ها ‌‌‬ ‫باشد و این به قفس و طرح آن بستگی د‌‌ارد‌‌‪.‬‬ ‫زیاد ‌‌‬ ‫د‌‌ر بقیه ‌‌‬ ‫توصیه‌‌های )‪ ILAR (1996‬برای مقد‌‌ار تهویه ‪ 10‬تا ‪ 15‬بار تغییر‬ ‫هوا د‌‌ر س��اعت د‌‌ر اتاق شیوه خوبی برای تهویه مناسب اتاق و‬ ‫قفس‌ها است‪.‬‬ ‫این توصیه براس��اس این فرض اس��ت که تهویه مناسب‬ ‫د‌‌ر ات��اق‪ ،‬تهوی��ه کافی برای محل‌‌های کوچک‌ت��ر د‌‌اخل اتاق‬ ‫(قف��س) را فراهم می‌‌کند‪ .‬ای��ن فرض د‌‌ر هنگامی‌‌که قفس‌‌ها‬ ‫از ش��بکه‌‌های سیمی فوقانی استفاد‌‌ه می‌کنند بسیار منطقی‬ ‫‌اند که پوشاند‌‌ن قفس‌‌ها‬ ‫‌‌اده ‌‌‬ ‫است‪ .‬اما مطالعات مختلف نشان د ‌‌‬ ‫با فیلترهای فوقانی حفاظ مناسبی برای پرند‌‌گان است و ذرات‬ ‫‌تواند د‌‌ر‬ ‫‌‌هد ام��ا فیلتر می ‌‌‬ ‫هوازی و بیم��اری‌زا را کاهش می‌د ‌‌‬ ‫ش��رایط محیط‌‌های کوچک د‌‌رون اتاق (قفس‌ها) تفاوت‌‌های‬ ‫ایجاد کند‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫قابل‌توجهی‬ ‫آقای ‪ Maghirang‬و همکاران (‪ )1995‬و ‪ Riskowski‬و همکاران‬ ‫(‪ )1996‬ش��رایط زیس��ت‌محیطی ات��اق و قف��س را د‌‌ر چند‌‌ین‬ ‫‌‌ریافتند که شرایط محیطی‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌ند و د‬ ‫آزمایشگاه حیوانی بررسی کرد ‌‌‬ ‫این حیوانات حتا د‌‌ر سیس��تم‌های طراحی ش��د‌‌ه بر اس��اس‬ ‫)‪ ILAR (1996‬نیز رعایت نمی‌شوند‌‌‪ .‬شرایط قفس‌‌ها غالبا بسیار‬ ‫ضعیف‌تر از ش��رایط اتاق است‪ .‬مثال‪ ،‬سطح و میزان آمونیاک‬ ‫وجود‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ر قفس‌‌ها حتا د‌‌ر هنگامی‌‌که هیچ نوع آمونیاکی د‌‌ر اتاق‬ ‫‌‌ارد تا ‪ 45mg/m3‬اس��ت‪ .‬د‌‌مای قفس معموال ‪ 4k‬از د‌‌مای اتاق‬ ‫ند ‌‌‬ ‫بیش‌تر و رطوبت نسبی نیز تا ‪ 41%‬بیش‌تر است‪.‬‬ ‫ع�لاوه بر این‪ ،‬محیط قفس‌‌ها د‌‌ر یک اتاق بس��یار با هم‬ ‫‌‌ند (‪ Riskowski‬و هم��کاران‪ .)1996 ،‬د‌‌ر یک اتاق‪،‬‬ ‫متفاوت بود ‌‌‬ ‫موج��ود د‌‌ر آن از ‪ 0‬ت��ا ‪45 mg/m3‬‬ ‫‌‌‬ ‫می��زان آمونی��اک قفس‌‌های‬ ‫‌‌ارد و د‌‌مای هوای قفس نی��ز از ‪ 0.5‬تا ‪ 4 k‬از د‌‌مای‬ ‫تغیی��رات د ‌‌‬ ‫‌‌رصد از‬ ‫ات��اق بیش‌تر اس��ت؛ رطوبت نس��بی قفس ‪ 1‬ت��ا ‪ 30‬د ‌‌‬ ‫رطوب��ت اتاق بیش‌تر و میزان متوس��ط روش��نایی از ‪ 2‬تا ‪337‬‬ ‫‌‌ند که‬ ‫لوکس اس��ت‪ .‬د‌‌ر این بررسی س��ه اتاق یکسان پید‌‌ا شد ‌‌‬ ‫د‌‌ب��ی تهوی��ه آن‌ها از ‪ 4.4‬تا ‪ 12.5‬بار تعویض هوا د‌‌ر هر س��اعت‬ ‫ب��ود اما هیچ تفاوت��ی د‌‌ر پارامترهای محیطی اتاق یا‬ ‫‌‌‬ ‫(‪)ACH‬‬ ‫وجود ند‌‌اشت‪ .‬بررسی شرایط زیست‌محیطی حیوانات‬ ‫‌‌‬ ‫قفس‌‌ها‬

‫مورد هفت آزمایشگاه موش توسط ‪ Zhang‬و‬ ‫آزمایش��گاهی د‌‌ر ‌‌‬ ‫‌‌ریافتند که میزان آمونیاک‬ ‫‌‌‬ ‫همکاران (‪ )1992‬انجام شد‌‌‪ .‬آن‌ها د‬ ‫وجود تغییر د‌‌بی ه��وا از ‪ 11‬تا‬ ‫‌‌‬ ‫ه��وا د‌‌ر تمامی اتاق‌‌ها حت��ا با‬ ‫‪ 24 ACH‬کمتر از ‪ 0.37 mg/m3‬باشد‌‌‪ .‬مقد‌‌ار تباد‌‌ل هوا د‌‌ر قفس‌‌ها‬ ‫‌کرد و‬ ‫کمت��ر از ‪ 0.05 L/S‬ت��ا ‪ 1.2 L/S‬برای هر م��وش تغییر می ‌‌‬ ‫مقد‌‌ار آمونیاک از بس��یار ک��م (قابل صرف‌نظر) ت��ا ‪45 mg/m3‬‬ ‫ب��ود‌‌‪ Riskowski .‬و همکاران (‪ )1996‬چند‌‌ین پارامتر محیطی را‬ ‫د‌‌ر قفس‌‌ه��ای موش‌‌ها د‌‌ر اتاق‌‌ه��ای مختلف و با نحوه تهویه‬ ‫زی��اد د‌‌ر د‌‌مای قفس و‬ ‫‌‌‬ ‫متف��اوت اند‌‌ازه‌گیری کرد‌‌ند‌‌‪ .‬تغییرات‬ ‫د‌‌بی تهویه د‌‌ر یک اتاق مشاهد‌‌ه شد‌‌‪ .‬تغییر د‌‌بی تهویه اتاق از ‪5‬‬ ‫تا ‪ 15 ACH‬اثر زیاد‌‌ی روی ش��رایط زیست‌محیطی قفس ند‌‌ارد‌‌‪.‬‬ ‫‌‌هند که طرح‌‌هایی که صرفا بر اساس‬ ‫این مطالعات نشان می‌د ‌‌‬ ‫هستند شرایط مطلوب را د‌‌ر قفس حیوانات‬ ‫‌‌‬ ‫تعویض هوای اتاق‬ ‫‌وجود نمی‌آورند‌‌‪.‬‬ ‫به ‌‌‬ ‫آقای ‪ (1998) Memarzadeh‬برای آنالیز کارایی تهویه تاسیسات‬ ‫تحقیقاتی حیوانات آزمایش��گاهی مختلف از روش د‌‌ینامیک‬ ‫سیاالت محاس��باتی (‪ )CFD‬برای شبیه‌‌سازی کامپیوتری ‪100‬‬ ‫ترکیب مختلف اتاق استفاد‌‌ه کرد‌‌‪ CFD .‬یک تکنیک ریاضی سه‬ ‫بعد‌‌ی است که برای محاسبه حرکت هوا‪ ،‬آب یا گازهای د‌‌یگر‬ ‫باید به‌د‌‌رستی‬ ‫یا مایعات اس��تفاد‌‌ه می‌شود‪ .‬اما تمامی شرایط ‌‌‬ ‫شوند تا نتایج د‌‌قیق به‌د‌‌ست آیند‌‌‪ .‬د‌‌ر‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ر شبیه‌‌سازی مشخص‬ ‫مانند اتالف‬ ‫‌‌‬ ‫کارهای تجربی انجام شد‌‌ه ورود‌‌ی‌‌های پارامترهایی‬ ‫تولید ‪NH3‬‬ ‫‌‌‬ ‫حرارت و د‌‌مای سطحی و نیز رطوبت‪ CO2 ،‬و مقد‌‌ار‬ ‫توسط موش‌‌ها تعریف شد‌‌ه است‪.‬‬ ‫این روش با د‌‌ماها و غلظت گاز اند‌‌ازه‌گیری شد‌‌ه آزمایشی‬ ‫د‌‌ر یک آزمایشگاه تحقیقاتی حیوانات به‌د‌‌ست آمد‌‌‪ .‬برای بررسی‬ ‫رابطه‌‌های میان پارامترهای ترکیب اتاق و محیط قفس و اتاق‬ ‫د‌‌ر آزمایشگاه‌‌های تحقیقاتی پارامترهای زیر تغییر کرد‌‌ند‌‌‪:‬‬ ‫نوع پخش‌کنند‌‌ه هوای ورود‌‌ی و موقعیت آن‪ ،‬د‌‌مای هوا‬ ‫و محتوی رطوبت هوا‬ ‫د‌‌بی تهویه اتاق‬ ‫‌‌اد و مکان تخلیه‬ ‫تعد ‌‌‬ ‫فشار اتاق‬ ‫چید‌‌مان قفسه‌‌ها و تراکم قفس‌ها‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫هواسپاس‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫سپهر ساطع‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫‪19-18‬‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫∗ کتاب‌های «مرجع جیبی جوش�کاری» و «مب ‌دل‌های حرارتی‬ ‫صفحه‌ای» از این مترجم توس�ط نش�ر یزدا (ماهنامه‌ی تهویه و‬ ‫تبرید) منتشر شد‌ه است‪.‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫تغییر مکان‪ ،‬طرح و وضعیت ایستگاه‬ ‫نشتی میان قالب‌‌های باالیی و پایینی قفس‬ ‫عرض اتاق‬ ‫فش��ار اتاق‪ ،‬طرح ایس��تگاه تعویض و عرض اتاق اثر کمی‬ ‫‌‌ارند که‬ ‫وجود د ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫روی کارای��ی تهویه د‌‌ارد‌‌‪ .‬اما عوامل د‌‌یگری نیز‬ ‫روی محیط کوچک و بزرگ یا هر د‌‌و اثر می‌گذارند‌‌‪:‬‬ ‫تولید آمونیاک به رطوبت نس��بی بستگی د‌‌ارد‌‌‪ .‬د‌‌ه روز‬ ‫‌‌‬ ‫بع��د از آخرین بار تعویض په��ن‪ ،‬در یک محیط با رطوبت باال‬ ‫‌‌‬ ‫تولید شد‌‌ه د‌‌ر قفس‌‌های کم رطوبت آمونیاک‬ ‫‌‌‬ ‫س��ه برابر مقد‌‌ار‬ ‫تولید شد‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫بع��د از ‪ 5‬روز‬ ‫‌‌‬ ‫غلظ��ت آمونیاک مج��از د‌‌ر قفس و اتاق‬ ‫مواد کف (پهن) قفس به‌وس��یله د‌‌بی هوای‬ ‫و ب��د‌‌ون تعویض ‌‌‬ ‫ورود‌‌ی ات��اق برابر ‪ 4L/S‬برای هر کیلو موش اس��ت‪ .‬این مقد‌‌ار‬ ‫برابر ‪ 5 ACH‬برای اتاق با قفس��ه‌‌های کم تراکم در این مطالعه‬ ‫بود و برای اتاق با قفسه تراکم د‌‌وبل برابر ‪ 10 ACH‬است‪ .‬د‌‌مای‬ ‫باید به‌خوبی برای بار حرارتی د‌‌ر اتاق تنظیم‬ ‫ه��وای ورود‌‌ی را ‌‌‬ ‫کرد‌‌‪ .‬اتاق با قفس��ه‌‌های یک تراکمی د‌‌ارای ‪ 1050‬موش با وزن‬ ‫کل ‪ 21 kg‬اس��ت و اتاق د‌‌ارای قفسه‌‌های با تراکم د‌‌وبل حاوی‬ ‫‪ 2100‬موش با وزن کل ‪ 42 kg‬است‪.‬‬ ‫افزایش د‌‌بی تهویه اتاق اثر مناس��ب و پیوس��ته‌ای روی‬ ‫‌‌ارد (که توسط غلظت‌‌های ‪ NH3‬و‬ ‫تهویه منطقه تنفس��ی اتاق د ‌‌‬ ‫‪ CO2‬اند‌‌ازه‌گیری شد‌‌ه است) د‌‌ر قفسه‌‌های یک تراکمی موازی‬ ‫د‌‌یواره��ا‪ ،‬افزایش د‌‌بی هوا از ‪ 5‬به ‪ 20 ACH‬غلظت ‪ CO2‬منطقه‬ ‫‌‌هد که یک کاهش‬ ‫تنف��س را از ‪ 250‬به ‪ 113 mg/m3‬کاهش می‌د ‌‌‬ ‫عمود‬ ‫‌‌‬ ‫‪ 55‬د‌‌رصد‌‌ی محسوب می‌شود‪ .‬د‌‌ر قفسه‌‌های د‌‌و تراکمی‬ ‫ب��ر د‌‌یوارها‪ ،‬کاهش د‌‌بی از این هم بیش‌تر اس��ت و از ‪ 540‬به‬ ‫‌رسد که برای موقعی‬ ‫‌‌رصد کاهش) می ‌‌‬ ‫‪( 167 mg/m3‬بیش از ‪ 70‬د ‌‌‬ ‫است که د‌‌بی هوا از ‪ 5‬به ‪ 20 ACH‬می‌رسد‌‌‪.‬‬ ‫افزای��ش د‌‌بی تهوی��ه اتاق اثر زی��اد‌‌ی روی تهویه قفس‬ ‫نمی‌گذارد‌‌‪ .‬افزایش د‌‌بی هوای ورود‌‌ی از ‪ 5‬به ‪ 20 ACH‬د‌‌ر اطراف‬ ‫قفسه‌‌های یک تراکمی موازی د‌‌یوارها‪ ،‬غلظت ‪ CO2‬را از ‪ 3175‬تا‬ ‫‌‌هد که یک کاهش ‪ 4‬د‌‌رصد‌‌ی است‪ .‬د‌‌ر‬ ‫‪ 3000 mg/m3‬کاهش می‌د ‌‌‬ ‫عمود بر د‌‌یوارها‪ ،‬کاهش بیش‌تر است اما‬ ‫‌‌‬ ‫قفسه‌‌های د‌‌و تراکمی‬ ‫‌‌ود ‪ 20‬د‌‌رصد‌‌) است‪.‬‬ ‫هنوز از ‪ 2140‬به ‪( 3240 mg/m3‬حد ‌‌‬

‫غلظ��ت آمونیاک د‌‌ر ات��اق و قفس را می‌توان با افزایش‬ ‫د‌‌مای هوای ورود‌‌ی کاهش د‌‌اد‌‌‪ .‬این امر سبب کاهش رطوبت‬ ‫نس��بی برای یک محتوی رطوبت ثابت د‌‌ر هوا است و رطوبت‬ ‫تولید آمونیاک کمتر می‌شود‪ .‬افزایش‬ ‫‌‌‬ ‫نس��بی کمتر منجر به‬ ‫‪o‬‬ ‫د‌‌م��ای د‌‌هش ورود‌‌ی از ‪ 19‬ب��ه ‪ 22 C‬د‌‌ر ‪ 15 ACH‬د‌‌مای اتاق را‬ ‫برسد و د‌‌مای قفس را ‪2k‬‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌ود ‪23 oC‬‬ ‫‌‌هد تا به حد ‌‌‬ ‫‪ 3k‬افزایش می‌د ‌‌‬ ‫‌تواند غلظت آمونیاک‬ ‫یعنی تا ‪ 25 oC‬افزایش می‌د‌‌هد‌‌‪ .‬این امر می ‌‌‬ ‫‌‌رصد کاهش د‌‌هد‌‌‪.‬‬ ‫را تا ‪ 50‬د ‌‌‬ ‫استفاد‌‌ه از د‌‌مای ‪ 22 oC‬به‌عنوان د‌‌مای د‌‌هش ورود‌‌ی د‌‌ر‬ ‫مورد نظر) برای قفسه‌‌های د‌‌و تراکمی‬ ‫‪( 5ACH‬پایین‌ترین د‌‌بی ‌‌‬ ‫‌رس��اند که د‌‌ر آن د‌‌مای قفس‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌ود ‪ 26 oC‬می‬ ‫د‌‌مای اتاق را به حد ‌‌‬ ‫هرچند این د‌‌مای باال محیط بسیار‬ ‫‌‌‬ ‫تنها اند‌‌کی باالتر اس��ت‪.‬‬ ‫راحتی برای موش فراهم می‌‌کند (‪ Gordon‬و همکاران‪،)1997 ،‬‬ ‫د‌‌مای باالی اتاق برای د‌‌انش��مند‌‌ان و محققان شاغل د‌‌ر اتاق‬ ‫غیرمجاز نیست‪.‬‬ ‫ایجاد د‌‌مای اتاق‬ ‫‌‌‬ ‫خروجی‌‌های سطح باال یا سقفی سبب‬ ‫کمتر می‌شود (د‌‌ر د‌‌مای هوای ورود‌‌ی معین‪ ،‬تمامی مد‌‌ل‌‌های‬ ‫ش��ده‌اند‌‌)‪ .‬این‬ ‫‌‌‬ ‫‪ CFD‬برای د‌‌مای ‪ 22 oC‬د‌‌ر خروجی اتاق طراحی‬ ‫‌‌هد که خروجی‌‌هایی که د‌‌ر سطح پایین قرار دارند‬ ‫نش��ان می‌د ‌‌‬ ‫سرد کرد‌‌ن اتاق کمتر موثر هستند‌‌‪.‬‬ ‫برای ‌‌‬ ‫خروجی‌‌های س��طح پایی��ن قفس‌‌ها را ق��د‌‌ری بهتر از‬ ‫خروجی‌‌های سطح باال یا سقفی د‌‌ر هنگام قرار گرفتن قفس‌‌ها‬ ‫به موازات د‌‌یواره��ا و د‌‌ر نزد‌‌یک خروجی‌‌ها تهویه می‌کنند (تا‬ ‫‌‌رصد شبکه شعاعی؛ د‌‌ر د‌‌یفیوزر یا شبکه شکافد‌‌ار بسیار‬ ‫‪ 27‬د ‌‌‬ ‫کمتر است)‪ .‬غلظت آمونیاک د‌‌ر قفس‌‌ها حتا بیش از این کم‬ ‫وجود د‌‌ماهای باالتر د‌‌ر خروجی‌‌های‬ ‫‌‌‬ ‫هرچند د‌‌لیل آن‬ ‫‌‌‬ ‫می‌شود‬ ‫واق��ع د‌‌ر ارتفاع کم د‌‌ر قیاس با خروجی‌‌ه��ای واقع د‌‌ر ارتفاع‬ ‫‌‌هد که یک‬ ‫باالس��ت‪ .‬غلظت ‪ CO2‬اتاق و آمونیاک نشان نمی‌د ‌‌‬ ‫نوع ورود‌‌ی یا خروجی بسیار بهتر یا بد‌‌تر از نوع د‌‌یگر است‪.‬‬ ‫اد‌امه د‌ارد‪...‬‬


‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫نوشته‪ :‬جان تامژیک‬

‫•سیستم‌های تراکمی‬

‫نوشته‪ :‬لئو مایر‬

‫•الگوهای کانال‬

‫ترجمه‪ :‬پیمان جعفریان‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪144 /‬‬

‫•تهویه مطبوع‬ ‫به زبان ساد‌ه‬

‫نوشته‪ :‬لئو مایر‬ ‫ترجمه‪ :‬پیمان جعفریان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪104 /‬‬

‫ترجمه‪ :‬پیمان جعفریان‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪64 /‬‬

‫نوشته‪ :‬پیتر اس‪ .‬کورتیس‬ ‫نیوتن برث‬ ‫ترجمه‪ :‬محمد‌حسین د‌هقان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪152 /‬‬

‫•برق و کنترل تهویه مطبوع‬

‫تاسیسات مکانیکی‬ ‫ساختمان‬

‫‪HVAC&R NEWS‬‬

‫تازه‌های تولید‬

‫‪ASHRAE NEWSLETTER − 2009‬‬

‫شیر کنترل مستقل از فشار‬

‫شرکت ‪ Bell&Gossett‬اخیرا شیرهای کنترل مستقل فشار خود را به بازار عرضه کرده است‪.‬‬ ‫ویژگی منحصر به فرد این شیرها مجهز بودن به دریچه‌های مشترک فشار ‪ /‬دما است که موجب‬ ‫اندازه‌گیری ساده اختالف فشار و دما می‌شوند‪ .‬استفاده از یک شیر باالنس خودکار و یک شیر‬ ‫کنترل با قابلیت تنظیم کامل به همراه این شیرها تضمین‌کننده آن خواهد بود که صرفنظر از‬ ‫نوسانات سیستم‪ ،‬امکان کنترل صددرصدی روی جریان موردنظر وجود داشته باشد‪.‬‬

‫واحد تقطیر هوایی‬

‫شرکت ‪ Heatcraft Refrigeration Products‬سرانجام واحدهای تقطیر هوایی خود را با محدوده‬ ‫توان ‪ 0.5hp‬تا ‪ 6hp‬روانه بازار کرد‪ .‬در این واحدها از فناوری کویل‌های چندکاناله ‪HyperCoreTM‬‬ ‫این شرکت نیز استفاده شده است‪ .‬فناوری یاد شده موجب می‌شود تا ضمن استفاده از مقدار‬ ‫کمتری از مبرد‪ ،‬مقاومت واحد در برابر خوردگی و نش��تی به میزان قابل توجهی افزایش یابد‪.‬‬ ‫دیگر مشخصه واحدهای یاد شده استفاده از موتورهای سرعت متغیر و کنترل ‪ OrbusTM‬است‪.‬‬ ‫این واحدهای همچنین قابلیت اضافه کردن کیت برفک‌زدایی هوشمند را نیز دارا هستند‪.‬‬

‫فن هوشمند‬

‫•وسایل اند‌ازه‌گیری‬ ‫د‌ر تهویه مطبوع‬

‫نوشته‪ :‬لئو مایر‪ ،‬اچ‪ .‬لین مایر‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪120 /‬‬

‫ش��رکت ® ‪ Strobic Air‬ب��ه زودی فن‌های هوش��مند خ��ود را تحت عن��وان تجاری ‪Smart‬‬

‫‪ FanTM‬عرض��ه خواه��د کرد‪ .‬این فن‌های قابلیت تش��خیص تغییرات فش��ار همزمان با تغییر‬ ‫وضعیت عملکرد سیس��تم و تنظیم سرعت فن متناسب برای تامین جریان بهینه را دارند‪ .‬در‬ ‫سیستم‌های چندفنه‪ ،‬فن‌ها دائما و متناسب با نیاز مجموعه خاموش و روشن می‌شوند‪ .‬ضمن‬ ‫آن که این واحد برای حفظ ایمنی سیس��تم‪ ،‬قابلیت تش��خیص خرابی فن و روشن نمودن فن‬ ‫کمکی را نیز دارد‪.‬‬

‫•مبانی کنترل‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫نوشته‪ :‬لئو مایر‬ ‫ترجمه‪ :‬سلیمان چگینی‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪96 /‬‬

‫سیستم گرمایش و سرمایش آبی و هوایی‬

‫شرکت ‪ Geosmart Energy‬در نظر دارد سری ® ‪ Q‬از سیستم‌های جدید خود را که با قابلیت‬

‫عملکرد چهارگانه روانه بازار کند‪ .‬در این سیستم‌ها برای تامین سرمایش و گرمایش موردنیاز از‬

‫جریان هوای اجباری استفاده می‌شود‪ .‬این سیستم‌ها قابلیت گرمایش هیدرونیک و تامین آب‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫گرم مصرفی ساختمان را نیز دارند‪ .‬مشخصه دیگر این سیستم‌های جدید فناوری جدیدی برای‬ ‫تولید آب گرم اس��ت که در صورت درخواست مشتری قابل نصب خواهد بود‪ .‬در این فناوری‪،‬‬

‫آب پیش از ورود به گرمکن اصلی توس��ط یک پیش‌گرمکن تا دمای مش��خصی گرم می‌شود که‬ ‫این قابلیت نقش به‌س��زایی در کاهش مصرف انرژی سیس��تم دارد‪ .‬در وضعیت سرمایشی نیز‬

‫امکان بازیابی گرمای تلف شده وجود دارد‪.‬‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫واحد تهویه مطبوع با مبرد ‪R-410a‬‬ ‫ش��رکت ‪ Amcor‬در نظر دارد خط تولید واحدهای تهویه مطبوع بدون کانال و دوتکه خود‬ ‫را راه‌اندازی کند‪ .‬این واحدها قابلیت سرمایش‪ ،‬گرمایش و رطوبت‌گیری را دارند و در آن‌ها از‬ ‫مبرد جدید ‪ R-410a‬استفاده می‌شود که با محیط زیست سازگار است‪.‬‬

‫سیستم ثبت داده‌های انرژی‬

‫ش��رکت ‪ Onset Computers‬س��رانجام خط تولید سیس��تم‌های ثبت داده‌های انرژی خود با‬

‫دارند‪ .‬این سیس��تم‌ها قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق درگاه ‪ USB، Wi-Fi، Ethernet‬یا تلفن‬

‫همراه را دارد و می‌توان از آن در کاربردهای مختلفی بهره گرفت‪.‬‬

‫آب‌گرمکن خورشیدی‬

‫بنابر اعالم شرکت ‪ ،Bock Water Heaters‬این شرکت در نظر دارد آب‌گرمکن‌های خورشیدی‬

‫هواسپاس‬

‫خ��ود را با نام تج��اری ‪ EnvirostorTM‬روانه بازار کند‪ .‬در این آب‌گرمکن‌ها انتقال حرارت از آب‬

‫ب��ه آب ص��ورت می‌گیرد‪ .‬به این ترتیب که آب گرم تولید ش��ده در کلکتورهای خورش��یدی از‬

‫میان کویل تعبیه ش��ده در مخزن آب عبور نموده و آب موجود در مخزن را گرم می‌کند‪ .‬این‬ ‫آب‌گرمکن‌ها در دو نوع یک یا دو کویله و با قابلیت افزودن سیس��تم گرمایش��ی کمکی عرضه‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫هستند و با پانزده کانال مختلف قابلیت ثبت و نظارت بر اطالعات مرتبط با انرژی از راه دور را‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫قابلیت کنترل از راه دور را راه‌اندازی کرد‪ .‬این سیس��تم‌ها مجهز به بس��تر نرم‌افزاری تحت وب‬

‫می‌شوند‪.‬‬

‫نرم‌افزار الکتریکی و مکانیکی‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫مکانیکی روانه بازار خواهد کرد‪ .‬این نرم‌افزار قابلیت ارتباط از طریق خطوط بیس��یم یا باسیم‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫جهت اتصال به تلفن همراه و کامپیوترهای ش��خصی را دارد‪ .‬با استفاده از این نرم‌افزار امکان‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫ش��رکت ‪ Penta Technologies‬به زودی نرم‌افزار جدید خ��ود را برای کاربردهای الکتریکی و‬

‫ثبت‪ ،‬تحلیل‪ ،‬محاس��به و آماده‌س��ازی صورتحس��اب مربوط به کارهای الکتریکی و مکانیکی‬

‫وجود دارد‪.‬‬

‫کوره‌های گازسوز قابل تنظیم‬

‫ش��رکت ‪ Johnson Controls‬س��رانجام سری جدید از کوره‌های گازس��وز قابل تنظیم خود را‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫روان��ه بازار کرد‪ .‬ویژگی منحصر به فرد این کوره‌ها تنظیم دائمی مقدار گرمای در بازه‌های یک‬

‫نود و هشت درصد نیز می‌رسد‪.‬‬

‫سیستم تخلیه آزمایشگاهی‬

‫شرکت ‪ Greenheck‬در نظر دارد دمنده‌های با جریان متغیر خود که به طور اختصاصی برای‬

‫بیمارس��تان‌ها‪ ،‬مراکز دارویی‪ ،‬مراکز آموزش��ی‪ ،‬بیوتکنولوژی و س��ایر کاربردهای آزمایشگاهی‬

‫و معبر اختصاصی برای ورود هوا اس��ت که ورود هوای خارجی اضافی و اختالط آن با بخارات‬ ‫خطرناک تخلیه ش��ده را فراهم می‌آورد‪ .‬هوای اضافی وارد ش��ده به سیستم نیز جریان هوای‬

‫ارسالی به داخل آزمایشگاه را رقیق نموده و سرعت و جریان هوای تخلیه را افزایش می‌دهد‪.‬‬

‫‪21-20‬‬

‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫سپهر ساطع‬

‫طراحی کرده است به بازار عرضه کند‪ .‬مشخصه منحصر به فرد این سیستم‌ها‪ ،‬نازل رقیق‌سازی‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫نزدیک نمود‪ .‬این کوره‌ها مجهز به یک ‪ EMC‬هس��تند و بازده مصرف س��وخت ساالنه آن‌ها تا‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫درصدی است که بر مبنای آن می‌توان دمای داخل را تا حد امکان به نقطه تنظیم ترموستات‬


‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫نوشته‪ :‬لئو مایر‬

‫•امنیت و ایمنی د‌ر ‪HVAC‬‬

‫نوشته‪ :‬کریس ریک‬

‫•افزایش حقوق د‌ر ‪HVAC‬‬

‫نوشته‪ :‬لئو مایر‬

‫ترجمه‪ :‬پیمان زرافشان‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪88 /‬‬

‫•فن‌ها و تسمه‌های ‪V‬شکل‬

‫ترجمه‪ :‬نیره شمشیری‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪112 /‬‬

‫نوشته‪ :‬لئو مایر‬

‫ترجمه‪ :‬میال ‌د تیموری‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪120 /‬‬

‫•جریان هوا د‌ر کانال‌ها‬

‫ترجمه‪ :‬میال ‌د تیموری‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪120 /‬‬

‫•کیفیت هوای د‌اخل‬ ‫(‪)IAQ‬‬

‫نوشته‪ :‬جان ال‪ .‬برگ‌گرن‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪152 /‬‬

‫نوشته‪ :‬لئو مایر‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪112 /‬‬

‫•تبرید‌ برای تکنیسین‌های‬ ‫‪HVAC‬‬

‫تاسیسات مکانیکی‬ ‫ساختمان‬

‫تهویه آشپزخانه‌ها ‪ 7 −‬و پایانی‬

‫راه‌اند‌‌ازی و تعمیر و نگهد‌‌اری‬ ‫‪ASHRAE APPLICATIONS HANDBOOK 2003 − Chapter 31‬‬ ‫مهند‌س رامین تابان∗‬

‫راه‌اند‌‌ازی‬ ‫عملکرد‬ ‫‌‌‬ ‫به‌منظ��ور د‌‌س��تیابی ب��ه‬ ‫مطلوب سیس��تم‌های تهویه آشپزخانه‬ ‫آالینده‌ها‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ر زمین��ه به د‌‌ام اند‌‌اخت��ن‬ ‫تولید ش��د‌‌ه‬ ‫‌‌‬ ‫آالینده‌ها و گرمای‬ ‫‌‌‬ ‫تخلی��ه‬ ‫د‌‌ر آش��پزخانه و تامین د‌‌مای مناس��ب‬ ‫اقتصادی‌ترین شیوه ممکن‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫محیط به‬ ‫طراحی تمامی اجزای سیس��تم تهویه‪،‬‬ ‫باید د‌‌ر‬ ‫حتا د‌‌ر ش��رایط بار متغیر نی��ز ‌‌‬ ‫تعام��ل با یکد‌‌یگ��ر و به ص��وت کامل‬ ‫متعاد‌‌ل انجام گی��رد‌‌‪ .‬به همین د‌‌لیل‪،‬‬ ‫عملکرد هر یک از این اجزا‬ ‫‌‌‬ ‫انح��راف د‌‌ر‬ ‫موجب برهم خورد‌‌ن تعاد‌‌ل سیس��تم و‬ ‫چند معیار‬ ‫تاثی��ر نامطلوب آن بر یک یا ‌‌‬ ‫طراحی آن می‌ش��ود‪ .‬هد‌‌ف از طراحی‬ ‫باید به خوبی توسط متصد‌‌ی‬ ‫سیس��تم ‌‌‬ ‫سیستم د‌‌رک شود‌‌‪ .‬به‌طوری که هرگونه‬ ‫مورد‬ ‫باید ‌‌‬ ‫عملکرد متد‌‌اول آن ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫انحراف از‬ ‫توجه قرار گرفته و د‌‌ر اسرع وقت اصالح‬ ‫تولید شد‌‌ه‬ ‫‌‌‬ ‫آالینده‌های‬ ‫‌‌‬ ‫شود‌‌‪ .‬رس��وبات‬ ‫د‌‌ر د‌‌اخل آش��پزخانه ع�لاوه بر به خطر‬

‫اند‌‌اختن سالمت پرس��نل آشپزخانه و‬ ‫افزای��ش احتمال آتش‌س��وزی‪ ،‬موجب‬ ‫بره��م خ��ورد‌‌ن باالنس سیس��تم نیز‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫تمامی اجزای سیس��تم‌های هوای‬ ‫جابه‌جایی و تخلیه ب��ر وضعیت به د‌‌ام‬ ‫آالینده‌ها و تخلی��ه آن‌ها از‬ ‫‌‌‬ ‫اند‌‌اخت��ن‬ ‫آش��پزخانه تاثیر می‌گذارند‌‌‪ .‬د‌‌ر سیستم‬ ‫تخلیه‪ ،‬این اجزا شامل تجهیزات آشپزی‪،‬‬ ‫هود تخلی��ه‪ ،‬تمامی تجهی��زات فیلتر‬ ‫‌‌‬ ‫کرد‌‌ن هوا‪ ،‬کانال‌ها‪ ،‬فن تخلیه و تمامی‬ ‫د‌‌مپرها می‌شوند‌‌‪ .‬د‌‌ر سیستم‌های هوای‬ ‫جابه‌جای��ی این اجزا ش��امل واحد‌‌های‬ ‫هوارس��ان‪ ،‬د‌‌مپره��ا‪ ،‬فیلترها‪ ،‬فن‌ها‪،‬‬ ‫کویل‌های سرمایی و گرمایی‪ ،‬کانال‌ها و‬ ‫د‌‌ریچه‌های توزیع هوای رفت می‌شوند‌‌‪.‬‬ ‫د‌‌ر سیس��تم‌هایی که هوای جابه‌جایی‬ ‫م��ورد نیاز را از سیس��تم تهویه مطبوع‬ ‫‌‌‬ ‫تامین می‌کنند‪ ،‬د‌‌ریچه‌های برگشت هوا‬ ‫و انشعاب‌های کانال مرتبط با آن‌ها نیز‬ ‫د‌‌ر مجموعه فوق جای می‌گیرند‌‌‪.‬‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫د‌‌ر هن��گام نصب اولیه سیس��تم و‬ ‫باالنس آن د‌‌ر ش��رایط جد‌‌ی��د‌‌‪ ،‬اجزای‬ ‫یاد ش��د‌‌ه بر مبن��ای بیش‌تری��ن بازد‌‌ه‬ ‫‌‌‬ ‫ممکن تنظیم می‌ش��وند‌‌‪ .‬به مرور زمان‬ ‫با کثیف شد‌‌ن اجزای مختلف سیستم‬ ‫مانن��د فیلتره��ا‪ ،‬د‌‌مپره��ا‪ ،‬تیغه‌های‬ ‫‌‌‬ ‫منحرف‌کنند‌‌ه ه��وا‪ ،‬کویل‌های گرمایی‬ ‫و سرمایی و ش��بکه کانال‪ ،‬مسیر عبور‬ ‫‌‌ود می‌شود‪.‬‬ ‫جریان هوا د‌‌ر سیستم محد ‌‌‬ ‫به همین ترتیب ب��ا تجمع آلود‌‌گی‌ها و‬ ‫چربی‌ه��ا د‌‌ر د‌‌اخ��ل ف��ن‪ ،‬پره‌های آن‬ ‫‌‌هند و‬ ‫به مرور زمان تغییر ش��کل می‌د ‌‌‬ ‫تسمه‌های انتقال قد‌‌رت شل می‌شوند‌‌‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬احتمال شل شد‌‌ن پره‌های‬ ‫د‌‌مپرها و تغییر وضعیت یا حتا بس��ته‬ ‫وجود د‌‌ارد‌‌‪ .‬احتمال بروز‬ ‫‌‌‬ ‫ش��د‌‌ن آن‌ها‬ ‫‌‌ود‬ ‫ایجاد نشتی یا مسد ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫مانند‬ ‫‌‌‬ ‫مشکالتی‬ ‫خواهد بود‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫زیاد‬ ‫شد‌‌ن کانال نیز بسیار ‌‌‬ ‫یاد شد‌‌ه از جمله‬ ‫تمامی مشکالت ‌‌‬ ‫ایجاد انحراف‬ ‫‌‌‬ ‫هستند که موجب‬ ‫‌‌‬ ‫عواملی‬ ‫عملکرد سیستم می‌شوند‌‌‪ .‬بنابراین‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ر‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫یکتا تهویه اروند‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫سپهر ساطع‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫هواسپاس‬ ‫‪23-22‬‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫نگهد‌‌اری اضطراری‬ ‫نگه��د‌‌اری اضط��راری هنگام��ی‬ ‫‌گی��رد که یک‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ر د‌‌س��تور کار ق��رار می‬ ‫وجود‬ ‫‌‌‬ ‫مش��کل اساسی د‌‌ر سیس��تم به‬ ‫آم��د‌‌ه باش��د‌‌‪ .‬د‌‌ر چنی��ن مواقعی برای‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫نگهد‌‌اری‬ ‫به‌طورکلی نگهد‌‌اری از سیس��تم‌ها‬ ‫شامل نگهد‌‌اری پیشگیرانه و نگهد‌‌اری‬ ‫اضطراری می‌ش��ود‪ .‬هد‌‌ف از نگهد‌‌اری‬ ‫عملکرد سیستم‬ ‫‌‌‬ ‫پیشگیرانه آن است که‬ ‫عملکرد بهینه نزد‌‌یک‬ ‫‌‌‬ ‫حد ام��کان به‬ ‫تا ‌‌‬ ‫شود‌‌‪ .‬این شیوه نگهد‌‌اری از سیستم‌ها‬ ‫بهترین روش به‌شمار می‌رود‌‌‪.‬‬ ‫با نگهد‌‌اری پیش��گیرانه سیس��تم‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫باشد‬ ‫‌‌‬ ‫برای آن‌که متصد‌‌ی سیستم قاد‌‌ر‬ ‫ساده‌تر‬ ‫عملکرد غیرعاد‌‌ی سیس��تم را ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫باید به خوبی از وضعیت‬ ‫‌‌هد ‌‌‬ ‫تشخیص د ‌‌‬ ‫کارکرد اولیه آن آگاهی د‌‌اش��ته باش��د‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫کارکرد متد‌‌اول سیستم‬ ‫‌‌‬ ‫آگاهی از شرایط‬ ‫موجب می‌شود تا معایب سیستم زود‌‌تر‬ ‫س��اده‌تر‬ ‫‌‌‬ ‫پید‌‌ا ش��د‌‌ه و اصالح آن‌ها نیز‬ ‫باش��د‌‌‪ .‬همچنی��ن ای��ن اطالع��ات به‬ ‫عملکرد‬ ‫‌‌‬ ‫متصد‌‌ی سیستم کمک می‌‌کند‬ ‫سیس��تم را بر مبنای حد‌‌اکث��ر بازد‌‌ه و‬ ‫ایمنی ممکن تنظیم کند‌‌‪.‬‬

‫می‌توان از بسیاری مشکالت جد‌‌ی که‬ ‫د‌‌ر نهایت منجر به از کار افتاد‌‌ن سیستم‬ ‫‌شوند جلوگیری به عمل آورد‌‌‪ .‬هزینه‬ ‫می ‌‌‬ ‫نگهد‌‌اری پیش��گیرانه نیز د‌‌ر مقایسه با‬ ‫نگهد‌‌اری اضطراری بسیار کمتر است‪،‬‬ ‫ضم��ن آن‌که د‌‌ر این مرحله‪ ،‬هزینه‌های‬ ‫پیش‌بینی نشد‌‌ه حد‌‌اقل است‪ .‬بنابراین‬ ‫این ش��یوه نگهد‌‌اری از سیس��تم‌ها د‌‌ر‬ ‫د‌‌رازمد‌‌ت کم‌هزینه‌ترین روش به‌ش��مار‬ ‫م��ی‌رود‌‌‪ .‬ضم��ن آن‌ک��ه ب��ا رعایت آن‬ ‫عملکرد سیس��تم را به صورت‬ ‫‌‌‬ ‫می‌توان‬ ‫د‌‌ایم��ی د‌‌ر بیش‌تری��ن مق��د‌‌ار ممکن‬ ‫مفید‬ ‫‌‌‬ ‫نگه د‌‌اش��ت‪ .‬به این ترتی��ب عمر‬ ‫اجزای مختلف سیس��تم نیز به میزان‬ ‫چشمگیری افزایش می‌یابد‌‌‪.‬‬

‫بازگرد‌‌اند‌‌ن سیستم به وضعیت اولیه و‬ ‫وجود آمد‌‌ه‬ ‫‌‌‬ ‫برطرف کرد‌‌ن مش��کالت به‬ ‫باید هزینه‬ ‫د‌‌ر کوتاه‌ترین زم��ان ممکن ‌‌‬ ‫نس��بتا زیاد‌‌ی صرف شود‌‌‪ ،‬ضمن آن‌که‬ ‫د‌‌ر مد‌‌ت تعمیر سیستم و بازگرد‌‌اند‌‌ن آن‬ ‫کارکرد متد‌‌اول‪ ،‬کار بخشی‬ ‫‌‌‬ ‫به ش��رایط‬ ‫از پرسنل به کلی مختل می‌شود که آن‬ ‫هم به نوعی موجب هد‌‌ر رفتن هزینه‌ها‬ ‫می‌شود‪ .‬به‌طورکلی‪ ،‬ماهیت مشکالت‬ ‫اورژانسی به‌گونه‌ای است که پیش‌بینی‬ ‫آن‌ه��ا تقریبا غیرممکن اس��ت و هرگز‬ ‫نمی‌ت��وان زمانی وق��وع آن‌ها را تعیین‬ ‫ک��رد‌‌‪ .‬تنها راهکاری ک��ه می‌توان برای‬ ‫مقابله با چنین اتفاقاتی د‌‌ر پیش گرفت‬ ‫آن اس��ت که برای بخش‌های مهمی از‬ ‫‌رود د‌‌چار مشکل‬ ‫سیستم که احتمال می ‌‌‬ ‫ش��وند و از کار افت��اد‌‌ن آن‌ه��ا موجب‬ ‫‌‌‬ ‫عملکرد سیستم می‌شود‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫مختل شد‌‌ن‬ ‫مانن��د نگهد‌‌اری‬ ‫‌‌‬ ‫تمهی��د‌‌ات وی��ژه‌ای‬ ‫قطعات ید‌‌کی آن‌ها د‌‌ر انبار اس��ت تا د‌‌ر‬ ‫صورت بروز مشکل بتوان د‌‌ر اسرع وقت‬


‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫•آزمایش‪ ،‬تنظیم و باالنس‬ ‫سیستم‌های تهویه مطبوع‬ ‫•محاسبات سرانگشتی‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫نوشته‪ :‬لئو مایر‬ ‫ترجمه‪ :‬مزد‌ک صد‌ری افشار‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪120 /‬‬

‫•سیستم‌های حجم هوای‬ ‫متغیر (‪)VAV‬د‌ر تهویه مطبوع‬

‫•چهل و یک نکته‬

‫نوشته‪َ :‬لری گاردنر و لئو مایر‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪128 /‬‬

‫‌ برای نصب تجهیزات تهویه مطبوع‬ ‫د‌ر ساختمان‌های مسکونی‬

‫نوشته‪ :‬آرتور اِی‪ .‬بل‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪224 /‬‬

‫نوشته‪ :‬ا‪ .‬دینسر‬ ‫ترجمه‪ :‬نیره شمشیری‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪296 /‬‬

‫•تاسیسات سرمایشی‬ ‫برای مواد غذایی‬

‫ترجم ‌ه و تد‌وین‪ :‬رامین تابان‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪368 /‬‬

‫•تهویه مطبوع‬ ‫برای مراکز آموزشی‬

‫نوشته‪ :‬اریک کولدراپ و پت جاکوبز‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪304 /‬‬

‫تاسیسات مکانیکی‬ ‫ساختمان‬

‫آن را برطرف کرد‌‌‪ .‬نگهد‌‌اری پیشگیرانه‬ ‫که طی آن تمامی اجزای مهم سیستم‬ ‫‌ش��وند یکی از تاثیرگذارترین‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌ید می‬ ‫بازد ‌‌‬ ‫روش‌های جلوگیری از بروز مش��کالت‬ ‫حد د‌‌ر سیستم به‌شمار می‌رود‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ر اد‌‌ام��ه این بخ��ش‪ ،‬توضیحات‬ ‫عملک��رد متد‌‌اول هر‬ ‫‌‌‬ ‫مختصری د‌‌رباره‬ ‫یک از اجزای سیس��تم تهویه آشپزخانه‬ ‫و چگونگی تمیز کرد‌‌ن و نگهد‌‌اری آن‌ها‬ ‫عملکرد غیرمعمول سیستم‬ ‫‌‌‬ ‫برای اصالح‬ ‫کارکرد متد‌‌اول مطرح شد‌‌ه‬ ‫‌‌‬ ‫به وضعیت‬ ‫اس��ت‪ .‬الزم به ذکر اس��ت که بسیاری‬ ‫از ر ‌وش‌ه��ای غیرمعمول د‌‌ر این بخش‬ ‫مورد بررسی قرار نگرفته‌اند‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬

‫تجهیزات آشپزی‬ ‫عملکرد‬ ‫‌‌‬ ‫عملک�رد ع�اد‌‌ی‪ :‬نش��انه‬ ‫‌‌‬ ‫عاد‌‌ی تجهیزات آش��پزی آن اس��ت که‬ ‫مورد‬ ‫غذاه��ا به خوبی‪ ،‬د‌‌ر د‌‌م��ا و زمان ‌‌‬ ‫نظر آماد‌‌ه می‌شوند‌‌‪.‬‬ ‫عملک�رد غیرع�اد‌‌ی‪ :‬د‌‌ر وضعیت‬ ‫‌‌‬ ‫عملک��رد غیرعاد‌‌ی‪ ،‬غذاه��ا به صورت‬ ‫‌‌‬ ‫نیم‌پخت��ه ب��ا د‌‌م��ای کمت��ر و زم��ان‬ ‫‌‌ود‬ ‫طوالنی‌ترین آماد‌‌ه می‌شوند‌‌‪ .‬مقد‌‌ار د ‌‌‬ ‫تولید شد‌‌ه د‌‌ر این وضعیت نیز نسبت به‬ ‫‌‌‬ ‫شرایط عاد‌‌ی بسیار بیش‌تر است‪.‬‬ ‫تمی�ز کرد‌‌ن‪/‬نگه�د‌‌اری‪ :‬د‌‌ر صورت‬ ‫امکان د‌‌ر فواصل کار مختلف یا حد‌‌اقل‬ ‫روزی یک بار‪ ،‬تمامی س��طوح آش��پزی‬ ‫مواد غذایی پخته ش��د‌‌ه‬ ‫را تمیز کنید‌‌‪‌‌ .‬‬ ‫همانن��د ی��ک عایق عم��ل می‌کنند و‬ ‫‌‌‬ ‫موج��ب به تاخیر افتاد‌‌ن انتقال حرارت‬ ‫باید به‬ ‫می‌شوند‌‌‪ .‬روغن سرخ‌کرد‌‌نی نیز ‌‌‬ ‫ص��ورت روزانه و بر مبنای برنامه زمانی‬

‫توصیه ش��د‌‌ه توسط تولید‌‌کنند‌‌ه روغن‬ ‫یاد شد‌‌ه‪،‬‬ ‫موارد ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫تعویض شوند‌‌‪ .‬عالوه بر‬ ‫موارد زیر را نیز کنترل کنید‌‌‪:‬‬ ‫‌‌‬ ‫‪ .1‬صحت منبع سوخت‬ ‫‪ .2‬تنظیم بود‌‌ن ترموستات‌ها‬ ‫‪ .3‬عد‌‌م ارسال هوای تهویه شد‌‌ه به‬ ‫سمت تجهیزات آشپزی‬ ‫همان‌طور که گفته شد‌‌‪ ،‬تجهیزات‬ ‫جام��د د‌‌ر گروه‬ ‫‌‌‬ ‫آش��پزی ب��ا س��وخت‬ ‫عملکرد فوق س��نگین»‬ ‫‌‌‬ ‫تجهیزات «با‬ ‫باید توجه‬ ‫‌گیرن��د بنابرای��ن ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫ج��ای می‬ ‫مورد‬ ‫‌‌‬ ‫ویژه‌ای به آن‌ها ش��ود‌‌‪ .‬هود‌‌های‬ ‫استفاد‌‌ه به همراه تجهیزات با سوخت‬ ‫باشند‬ ‫‌‌‬ ‫باید مجهز به تهویه مجزایی‬ ‫جامد ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫که د‌‌ر هیچ نقطه‌ای با کانال یا سیستم‬ ‫فن تالقی ند‌‌اشته باش��د‌‌‪ .‬د‌‌ر محد‌‌ود‌‌ه‬ ‫باید از فن‌های باالزن‪،‬‬ ‫د‌‌مایی ‪‌‌ 205-260˚C‬‬ ‫‌‌ارد‬ ‫خطی یا یوتیلیتی مطابق با اس��تاند ‌‌‬ ‫‪ UL 762‬استفاد‌‌ه شود‌‌‪ .‬چرا که د‌‌ر چنین‬ ‫موارد‌‌ی د‌‌ر ص��ورت عد‌‌م ترکیب هوای‬ ‫سرد با هوای گرم خروجی از آشپزخانه‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌مای جریان هوا ممکن اس��ت بسیار‬ ‫یاد ش��د‌‌ه باش��د‌‌‪.‬‬ ‫بیش‌ت��ر از محد‌‌ود‌‌ه ‌‌‬ ‫مالحظ��ات مربوط ب��ه طراحی‪ ،‬نصب‬ ‫جامد‬ ‫‌‌‬ ‫و نگهد‌‌اری تجهیزات با س��وخت‬ ‫شامل تمیز کرد‌‌ن ماهیانه شبکه کانال‪،‬‬ ‫‌‌ید هفتگ��ی از جرقه‌گیرها و د‌‌رنظر‬ ‫بازد ‌‌‬ ‫گرفتن فاصله اضافی برای س��رخ‌کن‌ها‬ ‫می‌شود‪ .‬برای کسب اطالعات بیش‌تر‬ ‫‌توانید به فصل‌های‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ر این زمین��ه می‬ ‫‌‌ارد‬ ‫پنجم‪ ،‬د‌‌هم و چهارد‌‌هم از اس��تاند ‌‌‬ ‫پانصد و هفتم‬ ‫‌‌‬ ‫‪ NFPA 96‬و بخش‌ه��ای‬ ‫ک��د ‪ IMC‬مراجعه‬ ‫نهصد و شش��م از ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫و‬ ‫کنید‌‌‪.‬‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫سیستم‌های تخلیه‬ ‫عملکرد‬ ‫‌‌‬ ‫عملکرد عاد‌‌ی‪ :‬د‌‌ر هنگام‬ ‫‌‌‬ ‫عاد‌‌ی سیستم‌های تخلیه‪ ،‬تمامی گازها‬ ‫تولید شد‌‌ه د‌‌ر آشپزخانه توسط‬ ‫‌‌‬ ‫و بخارات‬ ‫هود به د‌‌ام افتاد‌‌ه و به خارج از آشپزخانه‬ ‫‌‌‬ ‫تخلیه می‌شوند‌‌‪ .‬د‌‌ر این وضعیت محیط‬ ‫مجاور به تجهیزات آش��پزی کامال تمیز‬ ‫است و هوای تازه‌ای د‌‌ارد‌‌‪.‬‬ ‫عملک�رد غیرع�اد‌‌ی‪ :‬د‌‌ر وضعیت‬ ‫‌‌‬ ‫کارک��رد غیرع��اد‌‌ی سیس��تم تخلیه‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫تولید شد‌‌ه‬ ‫‌‌‬ ‫بس��یاری از گازها و بخارات‬ ‫‌شوند و بخشی‬ ‫د‌‌ر آشپزخانه تخلیه نمی ‌‌‬ ‫هود‬ ‫آالینده‌های به د‌‌ام افتاد‌‌ه توسط ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫از‬ ‫ب��ه خوبی به خارج از آش��پزخانه تخلیه‬ ‫نمی‌شوند‌‌‪ .‬د‌‌ر این حالت‪ ،‬فضای مجاور‬ ‫به تجهیزات آش��پزخانه و گاهی اوقات‬ ‫تولید‬ ‫‌‌‬ ‫تمامی آشپزخانه آلود‌‌ه به بخارات‬ ‫شد‌‌ه د‌‌ر هنگام آشپزی است‪.‬‬ ‫تمی�ز کرد‌‌ن‪/‬نگه�د‌‌اری‪ :‬تمام��ی‬ ‫تجهی��زات تخلیه چربی‌ها د‌‌ر سیس��تم‬ ‫باید تمیز ش��وند‌‌‪ .‬فیلترهای‬ ‫تخلی��ه را ‌‌‬ ‫بای��د حد‌‌اقل به ص��ورت روزانه‬ ‫‌‌‬ ‫هود‌‌ها‬ ‫باید‬ ‫تمیز ش��وند‌‌‪ .‬برای سایر تجهیزات‪‌‌ ،‬‬ ‫حد‌‌اقل توصیه‌های سازند‌‌ه رعایت شود‌‌‪.‬‬ ‫یاد شد‌‌ه ممکن است د‌‌ر‬ ‫البته مالحظات ‌‌‬ ‫مقاد‌‌یر باالی نرخ تهویه یا افزایش مقد‌‌ار‬ ‫تولید شد‌‌ه با نتیجه مطلوبی‬ ‫‌‌‬ ‫آالینده‌های‬ ‫‌‌‬ ‫یاد شد‌‌ه‪،‬‬ ‫موارد ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫همراه نباشد‌‌‪ .‬عالوه بر‬ ‫موارد زیر را نیز کنترل کنید‌‌‪:‬‬ ‫‌‌‬ ‫باید د‌‌ر وضعیت‬ ‫‪ .1‬تمام��ی د‌‌مپرها ‌‌‬ ‫اولیه قرار د‌‌اشته باشند‌‌‪.‬‬ ‫حد‬ ‫باید د‌‌ر ‌‌‬ ‫‪ .2‬کشش تسمه‌های فن ‌‌‬ ‫مطلوب باشد‌‌‪.‬‬ ‫باید با سرعت مناسب‬ ‫‪ .3‬فن تخلیه ‌‌‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫هواسپاس‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫سپهر ساطع‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬ ‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫‪25-24‬‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫سیستم‌های هوای رفت‪ ،‬جابه‌جایی و‬ ‫برگشت‬ ‫عملکرد‬ ‫‌‌‬ ‫عملکرد عاد‌‌ی‪ :‬د‌‌ر صورت‬ ‫‌‌‬ ‫ع��اد‌‌ی سیس��تم‌های ه��وای رف��ت‪،‬‬ ‫جابه‌جایی و برگش��ت فضای آشپزخانه‬ ‫آالینده‌ها‬ ‫‌‌‬ ‫کامال تمیز‪ ،‬راح��ت‪ ،‬عاری از‬ ‫مانند جریان‬ ‫‌‌‬ ‫بود و مش��کالتی‬ ‫خواه��د ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫حد‬ ‫‌‌ید یا سروصد‌‌ای بیش از ‌‌‬ ‫هوای ش��د ‌‌‬ ‫نخواهد د‌‌اشت‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫وجود‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ر‬ ‫عملک�رد غیرع�اد‌‌ی‪ :‬د‌‌ر وضعیت‬ ‫‌‌‬ ‫کارکرد غیرعاد‌‌ی این سیستم‌ها‪ ،‬فضای‬ ‫‌‌‬ ‫خواهد‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌ود و رطوبت‬ ‫آشپزخانه مملو از د ‌‌‬ ‫مانند گرمای غیرعاد‌‌ی‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫بود و مشکالتی‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌ید هوا و سروصد‌‌ای بیش از‬ ‫جریان ش��د ‌‌‬ ‫وجود می‌آید‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫حد د‌‌ر آن به‬ ‫‌‌‬ ‫کنید‬ ‫‌‌‬ ‫تمیز کرد‌‌ن‪/‬نگهد‌‌اری‪ :‬بررسی‬ ‫که سیستم هوای جابه‌جایی د‌‌ر حال کار‬ ‫است و مقد‌‌ار کاهی هوا را به آشپزخانه‬ ‫ارس��ال می‌‌کند‪ .‬د‌‌ر غیر ای��ن صورت‪،‬‬ ‫عملکرد سیستم تخلیه به نتیجه مطلوبی‬ ‫‌‌‬ ‫نخواهد ش��د‌‌‪ .‬تنظی��م بود‌‌ن‬ ‫‌‌‬ ‫منته��ی‬ ‫د‌‌مپرها د‌‌ر وضعیت مناسب‪ ،‬تمیز بود‌‌ن‬ ‫مبدل‌ه��ای حرارتی‪ ،‬محکم‬ ‫فیلترها و ‌‌‬ ‫بود‌‌ن تس��مه‌ها‪ ،‬جهت صحیح چرخش‬ ‫فن‪ ،‬باز ب��ود‌‌ن د‌‌ریچه‌های هوای کانال‬ ‫رفت و برگش��ت و جهت صحیح جریان‬ ‫هوای رفت را کنترل کنید‌‌‪ .‬د‌‌رصورتی‌که‬ ‫مواد فوق همچنان جریان‬ ‫پس از بررسی ‌‌‬ ‫وجود‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌ید د‌‌ر د‌‌اخل آشپزخانه‬ ‫هوای ش��د ‌‌‬ ‫باید د‌‌وباره باالنس‬ ‫د‌‌اشته باشد‌‌‪ ،‬سیستم ‌‌‬ ‫شود‌‌‪ .‬پس از باالنس نهایی سیستم اگر‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫و د‌‌ر جهت صحیح کار کند‌‌‪.‬‬ ‫‌‌ود شد‌‌ه‬ ‫نباید مس��د ‌‌‬ ‫‪ .4‬کانال تخلیه ‌‌‬ ‫باشد‌‌‪.‬‬ ‫باید تمیز باشند‌‌‪.‬‬ ‫‪ .5‬پره‌های فن ‌‌‬ ‫‌‌ارد ‪ NFPA 96‬معیارهای‬ ‫د‌‌ر اس��تاند ‌‌‬ ‫طراحی سیس��تم به‌منظور تس��هیل د‌‌ر‬ ‫فرایند تمی��ز کرد‌‌ن هود‌‌ه��ای تخلیه‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫شبکه کانال و فن سیستم مطرح شد‌‌ه‬ ‫باید‬ ‫یاد شد‌‌ه ‌‌‬ ‫اس��ت‪ .‬تمیز کرد‌‌ن اجزای ‌‌‬ ‫پی��ش از آن‌که الیه چربی‌های رس��وب‬ ‫برسد انجام‬ ‫‌‌‬ ‫کرد‌‌ه بر روی آن‌ها به ‪6 mm‬‬ ‫باید تمامی‬ ‫گیرد‌‌‪ .‬پس از تمیز کرد‌‌ن نیز ‌‌‬ ‫چربی‌های رس��وب کرد‌‌ه پاک ش��د‌‌ه و‬ ‫س��طح فل��زی تجهیزات با ه��وا تماس‬ ‫مورد‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌اش��ته باش��د‌‌‪ .‬ماد‌‌ه تمیز‌کنند‌‌ه‬ ‫اس��تفاد‌‌ه برای پاک ک��رد‌‌ن چربی‌های‬ ‫شود و‬ ‫باید به خوبی شستش��و د‌‌اد‌‌ه ‌‌‬ ‫نیز ‌‌‬ ‫باید کامال از سیستم‬ ‫تمامی ذرات چربی ‌‌‬ ‫ش��وند چرا که احتمال ش��عله‌ور‬ ‫‌‌‬ ‫خارج‬ ‫زیاد‬ ‫شد‌‌ن آن‌ها د‌‌ر معرض حرارت بسیار ‌‌‬ ‫باش��ید که پس از‬ ‫‌‌‬ ‫اس��ت‪ .‬توجه د‌‌اشته‬ ‫یاد شد‌‌ه‪ ،‬د‌‌یگر‬ ‫تمیز کرد‌‌ن کرد‌‌ن اجزای ‌‌‬ ‫مواد پاک‌کنند‌‌ه اس��تفاد‌‌ه کرد‌‌‪.‬‬ ‫نباید از ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫چرا که د‌‌ر این صورت س��رعت رس��وب‬ ‫ک��رد‌‌ن چربی‌ها بر روی س��طح د‌‌اخلی‬ ‫موارد‬ ‫‌‌‬ ‫آن‌ها افزایش می‌یابد‌‌‪ .‬د‌‌ر برخی از‬ ‫ب��رای از به‌منظور جلوگی��ری از تخلیه‬ ‫ناگهانی د‌‌ر هنگام شستش��وی سیستم‬ ‫الزم است سیس��تم‌های اطفای حریق‬ ‫ش��وند که پس از‬ ‫‌‌‬ ‫موقت��ا از مد‌‌ار خارج‬ ‫واجد‬ ‫‌‌‬ ‫افراد‬ ‫باید مجد‌‌د‌‌ا توسط ‌‌‬ ‫پایان کار ‌‌‬ ‫شرایط تنظیم شوند‌‌‪ .‬تمامی د‌‌ریچه‌های‬ ‫د‌‌سترسی برد‌‌اشته ش��د‌‌ه‪ ،‬پس از تمیز‬ ‫خود‬ ‫‌‌د د‌‌ر محل ‌‌‬ ‫باید مجد ‌‌‬ ‫کرد‌‌ن سیستم ‌‌‬

‫نصب و برای جلوگیری از نشت چربی‌ها‬ ‫هوابند شوند‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫آالینده‌ها به خوبی‬ ‫‌‌‬ ‫و فرار‬

‫مانند سروصد‌‌ای‬ ‫‌‌‬ ‫همچنان مش��کالتی‬ ‫وجود د‌‌اش��ته باشد‌‌‪ ،‬برای‬ ‫‌‌‬ ‫حد‬ ‫بیش از ‌‌‬ ‫باید تغییراتی د‌‌ر سیستم‬ ‫رفع مش��کل ‌‌‬ ‫اعمال شود‌‌‪.‬‬ ‫فاصله زمانی بین هربار تمیز کرد‌‌ن‬ ‫یا تعوی��ض فیلترها‪ ،‬تحت تاثیر عواملی‬ ‫مانند جریان هوای عبوری از سیستم و‬ ‫‌‌‬ ‫موجود د‌‌ر هوا متغیر‬ ‫‌‌‬ ‫آالینده‌های‬ ‫‌‌‬ ‫مقد‌‌ار‬ ‫خواه��د بود‌‌‪ .‬پس از تعیی��ن این زمان‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫باید مطابق‬ ‫تمیز کرد‌‌ن و تعویض فیلترها ‌‌‬ ‫با برنامه زمانی مشخص د‌‌نبال شود‌‌‪.‬‬ ‫د‌‌ر سیس��تم‌های هوای جابه‌جایی‪،‬‬ ‫واحد هوارس��ان‪ ،‬کویل‌ها و فن معموال‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ر فص��ل بهار و پاییز و د‌‌ر آغاز تغییرات‬ ‫فصل��ی تمی��ز می‌ش��وند‌‌‪ .‬د‌‌ر بعضی از‬ ‫آالینده‌های‬ ‫‌‌‬ ‫کاربرد‌‌ها‪ ،‬بس��ته به میزان‬ ‫‌‌اد‬ ‫موجود د‌‌ر هوا گاهی الزم اس��ت تعد ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌فعات تمیز کرد‌‌ن سیستم افزایش یابد‌‌‪.‬‬ ‫فاصله زمانی بین هر بار تمیز کرد‌‌ن کانال‬ ‫معموال بس��یار بیش‌تر از س��ایر اجزای‬ ‫سیستم است‪ .‬البته د‌‌ر چنین موارد‌‌ی‬ ‫مورد‬ ‫باید ‌‌‬ ‫الزام��ات کد‌‌های محلی نی��ز ‌‌‬ ‫مورد سیستم‌های‬ ‫بررسی قرار گیرد‌‌‪ .‬د‌‌ر ‌‌‬ ‫تهوی��ه برای کس��ب اطمین��ان از عد‌‌م‬ ‫موجود‬ ‫‌‌‬ ‫صد‌‌مه د‌‌ید‌‌ن اجزای گران‌قیمت‬ ‫باید‬ ‫د‌‌ر مجموعه‪ ،‬تمیز کرد‌‌ن سیس��تم ‌‌‬ ‫واجد شرایط و متخصص‬ ‫‌‌‬ ‫افراد‬ ‫توس��ط ‌‌‬ ‫انج��ام گیرد‌‌‪ .‬به این منظ��ور می‌توان با‬ ‫شرکت‌های پیمانکاری که د‌‌ر این زمینه‬ ‫‌‌اد بست‪ .‬بسیاری از‬ ‫هستند قرارد ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫فعال‬ ‫‌‌ید و تمیز‬ ‫مالحظات مربوط به روش بازد ‌‌‬ ‫کرد‌‌ن سیس��تم‌های هوایی آش��پزخانه‬ ‫توس��ط د‌‌و انجم��ن ‪ IKECA‬و ‪NADCA‬‬ ‫ارائه شد‌‌ه است‪.‬‬


‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫•مبد‌ل‌های حرارتی‬ ‫صفحه‌ای‬

‫نوشته‪ :‬ال‪ .‬وانگه‪ ،‬ب‪ .‬ساندن‬ ‫ترجمه‪ :‬حسن محمد‌ی‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪344 /‬‬

‫•سیستم‌های کنترل‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫نوشته‪ :‬راجر هینس‪ ،‬داگالس هیتل‬ ‫ترجمه‪ :‬ص‪ .‬صمد‌ی‪ ،‬س‪ .‬چگینی‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪368 /‬‬

‫•بازرسی و ارزیابی‬ ‫شبکه‌های لوله‌کشی‬

‫نوشته‪ :‬جیل‪ .‬ال‪ .‬تیلور‬ ‫ترجمه‪ :‬ن‪ .‬شمشیری‪ ،‬ر‪ .‬واصف‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪200 /‬‬

‫نوشته‪ :‬ا‪ .‬ب‪ .‬مکنزی‬ ‫ترجمه‪ :‬محمد شهرخ‌خانی‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪344 /‬‬

‫•فن‌ها و کمپرسورهای‬ ‫جریان محوری‬

‫نوشته‪ :‬ویلیام ترنر‪ ،‬کایرون اوکانل‪،‬‬ ‫والدیسالو جان کووالسکی‬ ‫ترجمه‪ :‬منصور حسینی ارانی‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪176 /‬‬

‫•فیلترها و آماده‌سازی هوا‬

‫•اتاق تمیز‬

‫نوشته‪َ :‬مت رمستورپ‬

‫ترجمه‪ :‬روح‌ا‪ ...‬واصف‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪160 /‬‬

‫تاسیسات مکانیکی‬ ‫ساختمان‬

‫سیس�تم‌های کنت�رل (راه‌‌ان�د‌‌ازی و‬ ‫ایمنی)‬ ‫کارکرد‬ ‫‌‌‬ ‫عملکرد عاد‌‌ی‪ :‬د‌‌ر ش��رایط‬ ‫‌‌‬ ‫متد‌‌اول‪ ،‬سیستم‌های کنترل تنها زمانی‬ ‫‌‌هند‬ ‫باید به تجهیزات آشپزی اجازه کار بد ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫ک��ه سیس��تم‌های ه��وای جابه‌جایی و‬ ‫باشند و سیستم‌های‬ ‫‌‌‬ ‫تخلیه د‌‌ر حال کار‬ ‫آماده‌باش‬ ‫اطفای حریق نیز د‌‌ر وضعیت ‌‌‬ ‫قرار د‌‌اش��ته باش��ند‌‌‪ .‬د‌‌ر سیس��تم‌های‬ ‫ه��وای جابه‌جای��ی و تخلی��ه چند‌‌گانه‬ ‫‌کننده‌ها تع��اد‌‌ل مطلوبی را‬ ‫نی��ز کنترل ‌‌‬ ‫برای خاموش و روشن شد‌‌ن تجهیزات‬ ‫ایجاد می‌کنند‪ .‬سیس��تم‌های‬ ‫‌‌‬ ‫آش��پزی‬ ‫کنترل همچنین د‌‌ر هنگام فعال شد‌‌ن‬ ‫باید منبع‬ ‫سیستم‌های اطفای حریق نیز ‌‌‬ ‫انرژی تجهیزات آش��پزی را قطع کنند‌‌‪.‬‬ ‫د‌‌ر سیس��تم‌های کانال��ی‪ ،‬ف��ن تخلیه‬ ‫آالینده‌های‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌ود و‬ ‫برای خ��ارج ک��رد‌‌ن د ‌‌‬ ‫بای��د د‌‌ر حال کار‬ ‫‌‌‬ ‫از س��اختمان معموال‬ ‫باش��د‌‌‪ .‬د‌‌ر سیس��تم‌های بد‌‌ون کانال‪،‬‬ ‫بسته به شرایط ممکن است فن روشن‬ ‫یا خاموش باشد‌‌‪ ،‬ولی د‌‌مپر تخلیه برای‬ ‫باید‬ ‫د‌‌ور نگه د‌‌اشتن از سقف ساختمان ‌‌‬ ‫بسته باشد‌‌‪ .‬سیس��تم هوای جابه‌جایی‬ ‫خ��ود اد‌‌امه د‌‌اد‌‌ه یا‬ ‫‌‌‬ ‫ممکن اس��ت به‌کار‬ ‫‌‌ود و آتش‬ ‫این‌که توس��ط حس��کرهای د ‌‌‬ ‫محل��ی خام��وش ش��ود‌‌‪ .‬د‌‌رصورتی‌که‬ ‫عملکرد سیس��تم کنترل به این شکل‬ ‫‌‌‬ ‫باید تنظیمات آن را به‌گونه‌ای‬ ‫نباش��د‌‌‪‌‌ ،‬‬ ‫یاد شد‌‌ه حاصل‬ ‫‌‌اد که مشخصات ‌‌‬ ‫تغییر د ‌‌‬ ‫شود‌‌‪.‬‬ ‫عملک�رد غیرع�اد‌‌ی‪ :‬د‌‌رصورتی‌که‬ ‫‌‌‬ ‫عملکرد سیستم‌های کنترل غیرعاد‌‌ی‬ ‫‌‌‬ ‫باش��د‌‌‪ ،‬تجهی��زات آش��پزی د‌‌ر هنگام‬ ‫خاموش بود‌‌ن سیستم تخلیه یا سیستم‬ ‫خود اد‌‌امه‬ ‫هوای رفت همچن��ان به‌کار ‌‌‬ ‫می‌د‌‌هند‌‌‪ .‬این مش��کل معموال به د‌‌لیل‬ ‫خارج ش��د‌‌ن سیس��تم اطف��ای حریق‬ ‫کارکرد نامطل��وب آن اتفاق‬ ‫‌‌‬ ‫از م��د‌‌ار یا‬ ‫می‌افت��د‌‌‪ .‬د‌‌ر مواقع��ی ک��ه تجهیزات‬ ‫آش��پزی بیش‌تری د‌‌ر د‌‌اخل آش��پزخانه‬ ‫روش��ن یا خاموش می‌شوند‌‌‪ ،‬متصد‌‌ی‬ ‫کارکرد‬ ‫‌‌‬ ‫باید متناسب با وضعیت‬ ‫سیستم ‌‌‬ ‫سیستم‪ ،‬سیستم‌های تخلیه و فن‌های‬ ‫هوای جابه‌جایی را نیز به صورت د‌‌ستی‬

‫روشن یا خاموش کند‌‌‪.‬‬ ‫عملکرد سیس��تم‌های‬ ‫‌‌‬ ‫هنگامی‌‌که‬ ‫ه��وای جابه‌جایی و تخلیه ب��ا یکد‌‌یگر‬ ‫‌‌ارد‬ ‫وجود د ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫ارتباط نباش��د‌‌‪ ،‬احتمال آن‬ ‫که باالنس سیستم برهم خورد‌‌ه باشد‌‌‪.‬‬ ‫‌تواند‬ ‫برهم خورد‌‌ن باالنس سیستم می ‌‌‬ ‫ایج��اد کند‌‌‪ .‬د‌‌ر‬ ‫‌‌‬ ‫مش��کالت متعد‌‌د‌‌ی را‬ ‫مورد تجهیزات آش��پزی گازس��وز‪ ،‬اگر‬ ‫‌‌‬ ‫سیس��تم تخلیه کار نکن��د‌‌‪ ،‬امکان آن‬ ‫‌‌ارد که سیستم اطفای حریق به‬ ‫وجود د ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ر شرایطی غیر از آتش‌سوزی نیز فعال‬ ‫شود‌‌‪ .‬د‌‌رصورتی‌که سیستم اطفای حریق‬ ‫‌کننده‌ها‬ ‫نباشد و کنترل ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫قابل اس��تفاد‌‌ه‬ ‫عملک��رد تجهیزات آش��پزی را متوقف‬ ‫‌‌‬ ‫نکنند‌‌‪ ،‬احتمال وقوع آتش‌سوزی بسیار‬ ‫بود که د‌‌ر این ش��رایط‬ ‫خواهد ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫بیش‌ت��ر‬ ‫متصد‌‌ی سیس��تم مس��ئول عواقب آن‬ ‫خواه��د ب��ود‌‌‪ ،‬چرا که چنی��ن حواد‌‌ثی‬ ‫‌‌‬ ‫معموال تحت پوشش بیمه حواد‌‌ث قرار‬ ‫نمی‌گیرد‌‌‪.‬‬ ‫تمیز کرد‌‌ن‪/‬نگه�د‌‌اری‪ :‬تمیز کرد‌‌ن‬ ‫‌‌ود‬ ‫سیس��تم‌های کنترل معم��وال محد ‌‌‬ ‫به آن د‌‌س��ته از راه‌اند‌‌ازهای مکانیکی و‬ ‫حس��گرهای الکتریکی سیستم اطفای‬ ‫ه��ود اس��ت ک��ه د‌‌ر معرض‬ ‫‌‌‬ ‫حری��ق و‬ ‫آالینده‌ها و چربی‌ها قرار د‌‌ارند‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫جری��ان‬ ‫یاد شد‌‌ه کامال‬ ‫د‌‌رصورتی‌که سطح اجزای ‌‌‬ ‫با چربی‌ها پوشاند‌‌ه شود‌‌‪ ،‬امکان حرکت‬ ‫راه‌اند‌‌ازه��ای مکانیک��ی و قد‌‌رت حس‬ ‫کرد‌‌ن حسگرها به میزان زیاد‌‌ی کاهش‬ ‫‌یاب��د که نتیج��ه آن کاهش قابلیت‬ ‫می ‌‌‬ ‫کنترل سیستم و کاهش ضریب ایمنی‬ ‫سیستم اس��ت‪ .‬راه‌اند‌‌ازهای مکانیکی‬ ‫باید بس��ته به ش��رایط د‌‌ر زمان‌های‬ ‫را ‌‌‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫مناسبی تمیز کرد‌‌‪ .‬به‌طوری که همواره‬ ‫وجود د‌‌اشته‬ ‫‌‌‬ ‫امکان حرکت آزاد‌‌انه آن‌ها‬ ‫باشد‌‌‪ .‬راه‌اند‌‌ازهای سیستم اطفای حریق‬ ‫باید س��الی یک بار‬ ‫به جای تمیز کرد‌‌ن ‌‌‬ ‫تماما تعویض شوند‌‌‪ .‬د‌‌ر هر صورت پیش‬ ‫از اقد‌‌ام به تمیز کرد‌‌ن هر یک از اجزای‬ ‫باید با کارشناسان سیستم‌های‬ ‫سیستم ‌‌‬ ‫اطفای حریق مشورت شود‌‌‪.‬‬ ‫عملکرد مطلوب سیستم‌های‬ ‫‌‌‬ ‫تامین‬ ‫کنت��رل ب��ا ف��رض آن‌که طراح��ی این‬ ‫سیستم‌ها به د‌‌رستی انجام گرفته باشد‌‌‪،‬‬ ‫باید‬ ‫یکی از مهم‌ترین مس��ایلی است که ‌‌‬ ‫باید‬ ‫برای د‌‌س��تیابی به نتیجه مطلوب ‌‌‬ ‫به‌طور منظم (حد‌‌اقل هر س��ه ماه یک‬ ‫‌بندی‌های مکانیکی‬ ‫بار) تحقق یابد‌‌‪ .‬اهرم ‌‌‬ ‫مربوط به د‌‌مپرها و تمیز بود‌‌ن حسگرها‬ ‫باید بر مبنای زمان‌بند‌‌ی مش��خص‬ ‫نیز ‌‌‬ ‫مورد بررس��ی‬ ‫(حد‌‌اق��ل ماهی یک بار) ‌‌‬ ‫ق��رار گیرن��د‌‌‪ .‬همچنین محک��م بود‌‌ن‬ ‫باید‬ ‫تمامی ترمینال‌های الکتریکی پیچی ‌‌‬ ‫کنترل شود‌‌‪ .‬تمیز بود‌‌ن کنتاکت رله‌ها‬ ‫و بررس��ی تمامی سطوح باز سیستم از‬ ‫باید حد‌‌اقل س��الی یک‬ ‫لحاظ خورد‌‌گی ‌‌‬ ‫بار د‌‌ر د‌‌ستور کار قرار گیرد‌‌‪.‬‬

‫تهویه آشپزخانه‌های خانگی‬ ‫فراین��د طب��خ غ��ذا د‌‌ر‬ ‫‌‌‬ ‫اگرچ��ه‬ ‫آشپزخانه‌های صنعتی و خانگی مشابه‬ ‫یکد‌‌یگر است‪ ،‬معیار تهویه و روش انجام‬ ‫موارد‬ ‫‌‌‬ ‫آن ب��ا یکد‌‌یگ��ر متفاوت اس��ت‪.‬‬ ‫یاد شد‌‌ه شامل نرخ جریان هوای‬ ‫اختالف ‌‌‬ ‫تخلیه و ارتفاع نصب سیستم می‌شود‪.‬‬ ‫همچنین ب��رای تهویه آش��پزخانه‌های‬ ‫خانگی نیازی به هوای جابه‌جایی نیست‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫هواسپاس‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫سپهر ساطع‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬ ‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫‪27-26‬‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫هود‌‌ه�ا و س�ایر تجهی�زات تهوی�ه‬ ‫آشپزخانه‌های خانگی‬ ‫اکث��ر آش��پزخانه‌های خانگ��ی ب��ا‬ ‫اس��تفاد‌‌ه از هود‌‌های متد‌‌اولی د‌‌یواری‬ ‫تهویه می‌شوند‌‌‪ .‬به‌طورکلی با استفاد‌‌ه از‬ ‫مورد نیاز آشپزخانه با‬ ‫این هود‌‌ها‪ ،‬تهویه ‌‌‬ ‫خواهد شد‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫کمترین هزینه ممکن تامین‬ ‫گاه��ی اوقات نی��ز از هود‌‌های کابینتی‬ ‫م��ورد نیاز‬ ‫‌‌‬ ‫تزیین��ی ب��رای تامین تهویه‬ ‫استفاد‌‌ه می‌شود که این هود‌‌ها معموال‬ ‫به‌واسطه جنبه‌های تزیینی د‌‌ر معماری‬

‫فن‌های تخلیه آشپزخانه‬ ‫د‌‌ر سال‌های گذشته فن‌های تخلیه‬ ‫کاربرد بسیار زیاد‌‌ی د‌‌اشتند‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫آشپزخانه‬ ‫البت��ه این فن‌ها هنوز هم د‌‌ر بس��یاری‬ ‫مورد استفاد‌‌ه‬ ‫‌‌‬ ‫از آشپزخانه‌های خانگی‬ ‫قرار می‌گیرند‌‌‪ .‬این فن‌ها معموال بر روی‬ ‫‌شوند‬ ‫د‌‌یوار یا سقف آشپزخانه نصب می ‌‌‬ ‫تولید شد‌‌ه د‌‌ر آشپزخانه را‬ ‫‌‌‬ ‫آالینده‌های‬ ‫‌‌‬ ‫و‬ ‫تولید به خارج تخلیه می‌کنند‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ر منبع‬ ‫به‌عنوان یک قاع��د‌‌ه کلی‪ ،‬صرف‌نظر از‬ ‫وضعیت آشپزخانه‪ ،‬نرخ تعویض هوا برای‬ ‫آشپزخانه‌های خانگی معموال پانزد‌‌ه بار‬ ‫د‌‌ر س��اعت د‌‌رنظر گرفته می‌شود‪ .‬برای‬ ‫فن‌های سقفی این مقد‌‌ار معموال کافی‬ ‫است‪ ،‬ولی د‌‌ر صورت به‌کارگیری فن‌های‬ ‫د‌‌یواری تهویه آشپزخانه به سختی تامین‬ ‫خواهد شد‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ر ح��ال حاضر‪ ،‬با کاهش نش��تی‬ ‫ه��وا د‌‌ر س��اختمان‌های مس��کونی‬ ‫‌‌ی��د و افزای��ش آگاه��ی عموم��ی‬ ‫جد ‌‌‬ ‫د‌‌رب��اره اهمیت کیفیت ه��وای د‌‌اخل‪،‬‬ ‫‌کننده‌ه��ای د‌‌ایمکار‬ ‫به‌کارگی��ری تهویه ‌‌‬ ‫د‌‌ر د‌‌اخل آش��پزخانه روز به روز د‌‌ر حال‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫تجهیزات و فرایند‌‌های آشپزخانه‌های‬ ‫خانگی‬ ‫فرایند طبخ و‬ ‫‌‌‬ ‫اگرچه شرایط فیزیکی‬ ‫تولید شد‌‌ه د‌‌ر آشپزخانه‌های‬ ‫‌‌‬ ‫آالینده‌های‬ ‫‌‌‬ ‫خانگی و صنعتی تقریبا مش��ابه است‪،‬‬ ‫آش��پزی د‌‌ر آش��پزخانه‌های خانگ��ی با‬ ‫صرفه‌جویی بسیار بیش‌تری د‌‌ر مصرف‬ ‫مانند‬ ‫‌‌‬ ‫انرژی هم��راه اس��ت‪ .‬تجهیزاتی‬ ‫کباب‌پزهای قائم و تجهیزات با سوخت‬ ‫جامد ک��ه د‌‌ر بخش «هود‌‌های تخلیه»‬ ‫‌‌‬ ‫به‌عنوان گروه سوم (تجهیزات با کاربری‬ ‫س��نگین) و گروه چه��ارم (تجهیزات با‬ ‫مورد بررس��ی‬ ‫کارب��ری فوق س��نگین) ‌‌‬ ‫قرار گرفت‪ ،‬د‌‌ر آش��پزخانه‌های خانگی‬ ‫مورد استفاد‌‌ه قرار نمی‌گیرند‌‌‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫زیاد نرخ تهویه‬ ‫مباحث مرتبط با مقاد‌‌یر ‌‌‬ ‫و تجهی��زات تهویه مرتبط ب��ا آن‌ها د‌‌ر‬ ‫آش��پزخانه‌های خانگی مطرح نیستند‌‌‪.‬‬ ‫از س��وی د‌‌یگر‪ ،‬اهمی��ت کنترل د‌‌قیق‬ ‫تولید ش��د‌‌ه د‌‌ر آشپزخانه و‬ ‫‌‌‬ ‫آالینده‌های‬ ‫‌‌‬ ‫محصوالت جانبی تجهیزات با شعله باز‬ ‫د‌‌ر آشپزخانه‌های خانگی بسیار بیش‌تر‬ ‫از آش��پزخانه‌های صنعتی است چرا که‬ ‫د‌‌ر صورت عد‌‌م توجه به این مس��اله‪ ،‬به‬ ‫د‌‌لیل فشار مثبت هوای آشپزخانه نسبت‬ ‫آالینده‌ها د‌‌ر فضای‬ ‫‌‌‬ ‫به مناطق مج��اور‬ ‫د‌‌اخل س��اختمان منتشر می‌شوند‌‌‪ ،‬د‌‌ر‬ ‫حالی که فش��ار هوای آش��پزخانه‌های‬ ‫صنعتی کمتر از مناطق مجاور اس��ت‪.‬‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫و مص��رف انرژی سیس��تم نیز به د‌‌لیل‬ ‫مقاد‌‌ی��ر پایین جریان ه��وا‪ ،‬موتورهای‬ ‫عملکرد مورد‌‌ی سیس��تم‬ ‫‌‌‬ ‫کوچک‌ت��ر و‬ ‫چند‌‌ان قابل توجه نیست‪.‬‬

‫همچنی��ن ب��ه د‌‌لیل پایین ب��ود‌‌ن نرخ‬ ‫تهویه آش��پزخانه‌های خانگی نسبت به‬ ‫آالینده‌ها‬ ‫‌‌‬ ‫آشپزخانه‌های صنعتی‪ ،‬تخلیه‬ ‫د‌‌ر این اماکن مس��کونی د‌‌شوارتر است‬ ‫که این مس��اله چالش جد‌‌ید‌‌ی را پیش‬ ‫روی طراح قرار می‌د‌‌هد‌‌‪ .‬چرا که تنها با‬ ‫افزایش نرخ تهویه آشپزخانه نمی‌توان بر‬ ‫یاد شد‌‌ه غلبه کرد‌‌‪.‬‬ ‫مشکالت ‌‌‬ ‫آالینده‌هاد‌‌رآشپزخانه‌های‬ ‫‌‌‬ ‫تولید‬ ‫روند ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫خانگ��ی به‌گونه‌ای اس��ت ک��ه د‌‌ر آن‌ها‬ ‫جریان ه��وای گرم و آلود‌‌ه و محصوالت‬ ‫تولید شد‌‌ه به‌واسطه جابه‌جایی‬ ‫‌‌‬ ‫احتراق‬ ‫طبیعی به سمت باال حرکت می‌کنند‪.‬‬ ‫گاهی اوقات قطرات ریز پاش��ید‌‌ه شد‌‌ه‬ ‫د‌‌ر د‌‌اخل آش��پزخانه به اند‌‌ازه‌ای بزرگ‬ ‫هستند که امکان تخلیه آن‌ها به روش‬ ‫‌‌‬ ‫عملکرد هود‌‌های‬ ‫‌‌‬ ‫وجود ن��د‌‌ارد‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫تهوی��ه‬ ‫آالینده‌های‬ ‫‌‌‬ ‫خانگی برای به د‌‌ام اند‌‌اختن‬ ‫آش��پزخانه و محصوالت جانبی احتراق‬ ‫د‌‌ر مقایس��ه با فن‌های تخلیه بیش‌تر به‬ ‫خواهد‬ ‫‌‌‬ ‫نیروی بویانسی حاصله بستگی‬ ‫د‌‌اشت‪.‬‬

‫د‌‌اخلی مد‌‌نظر قرار می‌گیرند‌‌‪ .‬هود‌‌های‬ ‫کابینتی د‌‌ر مقایسه با هود‌‌های د‌‌یواری‬ ‫قیمت بیش‌تری د‌‌ارند‌‌‪ ،‬ولی کارایی آن‌ها‬ ‫نیز به همان نس��بت بیش‌تر است‪ .‬د‌‌ر‬ ‫‌کننده‌های‬ ‫حال حاضر استفاد‌‌ه از تهویه ‌‌‬ ‫با جریان ه��وای رو به پایین که بر روی‬ ‫‌گیرند روز به روز د‌‌ر حال‬ ‫‌‌‬ ‫اجاق گاز قرار می‬ ‫افزایش اس��ت‪ .‬البته قیمت این هود‌‌ها‬ ‫مدل‌هاست‪.‬‬ ‫نیز بس��یار بیش‌تر از سایر ‌‌‬ ‫یکی از د‌‌الیل غیرمعمول بود‌‌ن استفاد‌‌ه‬ ‫از این سیس��تم‌ها آن است که سرعت‬ ‫جری��ان هوای ایجاد‌‌ش��د‌‌ه توس��ط این‬ ‫نوع هود‌‌ها اساس��ا به‌گونه‌ای است که‬ ‫آالینده‌ها د‌‌ر آشپزخانه‬ ‫‌‌‬ ‫تولید‬ ‫‌‌‬ ‫از س��رعت‬ ‫بیش‌تر اس��ت‪ .‬البت��ه د‌‌رصورتی‌که این‬ ‫هود‌‌ها س��رعت مکش مناسبی د‌‌اشته‬ ‫خواهند‬ ‫‌‌‬ ‫عملکرد رضایت‌بخشی‬ ‫‌‌‬ ‫باش��ند‬ ‫‌‌‬ ‫مورد‬ ‫هرچن��د ک��ه البت��ه د‌‌ر ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌اش��ت‪.‬‬ ‫تجهیزات گازسوز‪ ،‬سرعت مکش هود‌‌ها‬ ‫باشد که شعله اجاق گاز‬ ‫باید به اند‌‌ازه‌ای ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫تحت تاثیر قرار نگیرد‌‌‪.‬‬


‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪344 /‬‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬جیبی پالتویی‪/‬‬

‫‪228‬‬

‫•راهنمای کامل نرم‌افزارهای‬

‫•‪ASHRAE‬‬ ‫‪POCKET GUIDE‬‬

‫•راهنمای جیبی‬ ‫‪ASHRAE‬‬

‫ترجمه‪ :‬محمدرضا رزاقی اصفهانی‬

‫ترجمه‪ :‬م‪ .‬بارفروش‪ ،‬ع‪ .‬نیکخواه‬ ‫ع‪ .‬نیکونیا‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬وزیری‪248 /‬‬

‫‪DUCTSIZE, REFRIG, SPIPE‬‬

‫•راهنمای کامل نرم‌افزار‬ ‫‪Carrier‬‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬وزیری‪440 /‬‬

‫ترجمه‪ :‬محمد‌رضا رزاقی اصفهانی‬

‫•راهنمای کامل‬ ‫نرم‌افزارهای‬ ‫‪RHVAC, CHVAC‬‬

‫ترجمه‪ :‬م‪ .‬بارفروش‪ ،‬ع‪ .‬نیکونیا‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪224 /‬‬

‫ترجمه‪ :‬روح‌ا‪ ...‬واصف‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪176 /‬‬

‫•راهنمای کامل نرم‌افزار‬ ‫‪PIPE FLOW EXPERT‬‬ ‫‪2007‬‬

‫تاسیسات مکانیکی‬ ‫ساختمان‬

‫گس��ترش اس��ت‪ .‬بر مبنای استاند‌‌ارد‬ ‫‌‪ ASHRAE 62‬ن��رخ تعوی��ض ه��وای‬ ‫باید ‪ 0.35‬د‌‌رنظر‬ ‫آش��پزخانه‌های خانگی ‌‌‬ ‫گرفته ش��ود‌‌‪ ،‬ضمن آن‌که ای��ن مقد‌‌ار‬ ‫نبای��د از ‪ 7 L/s‬ب��ه ازای ه��ر نف��ر کمتر‬ ‫‌‌‬ ‫باشد‌‌‪ .‬د‌‌ر بس��یاری از مواقع‪ ،‬تجهیزات‬ ‫مورد اس��تفاد‌‌ه د‌‌ر آشپزخانه‌های‬ ‫تهویه ‌‌‬ ‫مجهز به سیستم تخلیه د‌‌ایمکار د‌‌قیقا‬ ‫با تجهیزات تهویه آش��پزخانه‌های د‌‌یگر‬ ‫یکسان است‪ .‬تنها تفاوت د‌‌ر این است‬ ‫که د‌‌ر س��ایر آش��پزخانه‌ها برای تامین‬ ‫مورد نی��از‪ ،‬جریان هوا به صورت‬ ‫تهویه ‌‌‬ ‫یک‌باره افزایش د‌‌اد‌‌ه می‌شود‪ .‬د‌‌ر حالی‬ ‫که د‌‌ر آش��پزخانه‌های با سیستم تهویه‬ ‫د‌‌ایمکار همان نرخ تهویه با جریان هوای‬ ‫کارکرد د‌‌ایمی سیس��تم‬ ‫‌‌‬ ‫کمتر ولی ب��ا‬ ‫تامین می‌ش��ود‪ .‬بنابراین د‌‌ستیابی به‬ ‫نتیجه مطلوب به همراه این سیستم‌ها‬ ‫د‌‌ومنظوره مس��تلزم طراح��ی د‌‌قیق و‬ ‫صحیح سیستم است و به‌ند‌رت می‌توان‬ ‫با اس��تفاد‌‌ه از آن‌ها عملکرد‌‌ی مشابه با‬ ‫هود نصب ش��د‌‌ه بر روی‬ ‫سیس��تم‌های ‌‌‬ ‫اجاق گاز را به‌د‌‌س��ت آورد‌‌‪ .‬د‌‌رصورتی‌که‬ ‫ه��وای تخلیه آش��پزخانه از طریق یک‬ ‫مواد‬ ‫سیس��تم تهویه کلی تامین شود‌‌‪‌‌ ،‬‬ ‫باید از آن تفکیک شود‌‌‪.‬‬ ‫غذایی زیستی ‌‌‬

‫تفاوت‌ه�ای تجهی�زات صنعت�ی و‬ ‫خانگی‬ ‫هود‌‌های خانگی معموال بر اس��اس‬ ‫‌‌ارد ‪ UL 507‬طراحی و س��اخته‬ ‫اس��تاند ‌‌‬ ‫می‌شوند‌‌‪ .‬د‌‌مپرهای حریق هرگز به‌عنوان‬ ‫هود د‌‌رنظر گرفته نمی‌ش��وند‌‌‪.‬‬ ‫بخش از ‌‌‬ ‫این د‌‌مپرها به صورت مجزا نیز به‌ند‌رت‬

‫مورد استفاد‌‌ه قرار می‌گیرند‌‌‪ .‬فیلترهای‬ ‫‌‌‬ ‫مورد استفاد‌‌ه به همراه هود‌‌های‬ ‫‌‌‬ ‫روغن‬ ‫ساده‌تری نسبت‬ ‫خانگی ساختار بسیار ‌‌‬ ‫به فیلترهای هود‌‌ه��ای صنعتی د‌‌ارند‌‌‪.‬‬ ‫ضم��ن آن‌که نگه��د‌‌اری نامنظم از این‬ ‫سیستم‌ها موجب رسوب کرد‌‌ن چربی‌ها‬ ‫د‌‌ر کانال‌ها می‌شود که عالوه بر به خطر‬ ‫افراد س��اختمان‪ ،‬با‬ ‫اند‌‌اختن س�لامت ‌‌‬ ‫انباش��ته ش��د‌‌ن روغن د‌‌ر یک محل و‬ ‫افزایش احتمال آتش‌سوزی می‌شود‪.‬‬ ‫هود‌‌های د‌‌یواری متد‌‌اول معموال با‬ ‫‌‌ارد (از ‪ 150 mm‬تا حد‌‌اکثر‬ ‫ارتفاع اس��تاند ‌‌‬ ‫‌‌ارد‬ ‫‪ 230 mm‬یا ‪ )300 mm‬و عمق اس��تاند ‌‌‬ ‫(‪ )430-560 mm‬ساخته می‌شوند‌‌‪ .‬عرض‬ ‫ای��ن هود‌‌ها معموال هم‌اند‌‌ازه با س��طح‬ ‫آش��پزی د‌‌رنظر گرفته می‌ش��ود‪ .‬برای‬ ‫مثال د‌‌ر کش��ور آمریکا‪ ،‬عرض ‪760 mm‬‬ ‫‌‌ارد د‌‌رآمد‌‌ه‬ ‫تقریبا به صورت یک اس��تاند ‌‌‬ ‫اس��ت‪ .‬اخی��را انجمن اس��تاند‌‌ارد‌‌های‬ ‫ایمنی و تجهیزات خانگی از سازند‌‌گان‬ ‫هود‌‌های خانگی خواس��ته است که د‌‌ر‬ ‫هر سمت ‪ 75 mm‬را به‌عنوان لبه برآمد‌‌ه‬ ‫د‌‌رنظر بگیرند‌‌‪.‬‬ ‫ارتف��اع نص��ب هود‌‌ه��ای خانگی‬ ‫معم��وال بین ‪ 460-610 mm‬اس��ت که د‌‌ر‬ ‫موارد نیز ای��ن ارتفاع حتا کمی‬ ‫‌‌‬ ‫برخ��ی‬ ‫یاد ش��د‌‌ه نیز د‌‌رنظر‬ ‫بیش‌تر از محد‌‌ود‌‌ه ‌‌‬ ‫گرفته می‌ش��ود ک��ه البت��ه نتیجه آن‬ ‫هود برای به د‌‌ام اند‌‌اختن‬ ‫کاهش قابلیت ‌‌‬ ‫خواهد بود‌‌‪ .‬به‌طورکلی‪ ،‬هرچه‬ ‫‌‌‬ ‫آالینده‌ها‬ ‫‌‌‬ ‫هود پایینتر باشد‌‌‪ ،‬قابلیت‬ ‫ارتفاع نصب ‌‌‬ ‫آالینده‌ها‬ ‫‌‌‬ ‫آن ب��رای ب��ه د‌‌ام اند‌‌اخت��ن‬ ‫‌یاب��د ولی س��رعت جریان‬ ‫افزای��ش می ‌‌‬ ‫جابه‌جایی اجب��اری ایجاد‌‌ش��د‌‌ه کمتر‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫هود‬ ‫آالینده‌ها به سمت ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫می‌شود و جریان‬ ‫به‌واسطه جریان‌های هوای جانبی د‌‌چار‬ ‫اغتشاش بیش‌تری می‌شود‪ .‬مطالعات‬ ‫صورت گرفته د‌‌ر این زمینه حاکی از آن‬ ‫هود برای‬ ‫است که حد‌‌اقل ارتفاع نصب ‌‌‬ ‫آن‌که مش��کلی برای پخ��ت و پز غذاها‬ ‫نش��ود ‪ 460 mm‬است‪ .‬د‌‌ر برخی از‬ ‫‌‌‬ ‫ایجاد‬ ‫‌‌‬ ‫کد‌‌ها نیز حد‌‌اقل ارتفاع نصب از س��طح‬ ‫آش��پزی تا کابینت‌های قابل اش��تعال‬ ‫‪ 760 mm‬اعالم ش��د‌‌ه اس��ت‪ .‬د‌‌ر چنین‬ ‫هود ‪150‬‬ ‫موارد‌‌ی‪ ،‬قس��مت انتهایی یک ‌‌‬ ‫‪ mm‬را می‌ت��وان د‌‌ر فاصل��ه ‪ 610 mm‬از‬ ‫سطح آشپزی د‌‌رنظر گرفت‪.‬‬ ‫حد‌‌اقل جریان هوا (ظرفیت تخلیه)‬ ‫باید‬ ‫هود ‌‌‬ ‫ب��ه ازای هر متر طول از عرض ‌‌‬ ‫ش��ود که این رقم‬ ‫‌‌‬ ‫‪ 60 L/s‬د‌‌رنظ��ر گرفته‬ ‫نتیجه آزمایشات غیررسمی انجام گرفته‬ ‫توسط موسسه تهویه خانگی است (‪HVI‬‬ ‫‪ .)1998‬د‌‌ر صورت کنترل س��رعت‪ ،‬برای‬ ‫آالینده‌های بزرگ‬ ‫‌‌‬ ‫خ��ارج ک��رد‌‌ن ذرات‬ ‫‌‌ود ناشی از س��وختگی غذا می‌توان‬ ‫و د ‌‌‬ ‫ظرفیت تخلیه مذک��ور را کمی بیش‌تر‬ ‫د‌‌رنظر گرفت‪ .‬برای د‌‌س��تیابی به هوای‬ ‫تمیزتر د‌‌ر د‌‌اخل آشپزخانه می‌توان جریان‬ ‫هوای تخلیه را کمی افزایش د‌‌اد‌‌‪.‬‬

‫سیستم‌های تخلیه‬ ‫ب��رای هود‌‌ه��ای خانگ��ی به‌ند‌رت‬ ‫از محصوالت سفارشی‌س��از اس��تفاد‌‌ه‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬راب��ط کانال ای��ن هود‌‌ها د‌‌ر‬ ‫باید‬ ‫هود تعبیه می‌شود و سیستم ‌‌‬ ‫د‌‌اخل ‌‌‬ ‫به کانالی با اند‌‌ازه یکسان متصل شود‌‌‪.‬‬ ‫هود‌‌های خانگی ممکن است مجهز به‬ ‫فن جریان محوری ی��ا فن گریز از مرکز‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫هواسپاس‬ ‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫سپهر ساطع‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬ ‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫‪29-28‬‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫∗ کتاب‌های «تبرید برای تکنیسین‌های‬ ‫‪« ،»HVAC‬کیفیت هوای د‌اخل»‪« ،‬وسایل‬ ‫اند‌ازه‌گی�ری د‌ر تهوی�ه مطبوع»‪« ،‬چهل‬ ‫و یک نکته ب�رای نصب تجهیزات تهویه‬ ‫مطبوع د‌ر س�اختمان‌های مسکونی» و‬ ‫«مد‌اره�ای الکتریکی و نگهد‌اری آن‌ها»‬ ‫از این مترجم توسط نشر یزدا (ماهنامه‌ی‬ ‫تهویه و تبرید) منتشر شد‌ه است‪.‬‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫حفاظت حریق برای هود‌‌های خانگی‬ ‫باید ب��ه همراه‬ ‫هود‌‌ه��ای خانگ��ی ‌‌‬ ‫کانال‌ه��ای فلزی (ترجیح��ا کانال‌های‬ ‫مورد اس��تفاد‌‌ه ق��رار گیرند‌‌‪.‬‬ ‫ف��والد‌‌ی) ‌‌‬ ‫همچنی��ن به‌منظور جلوگیری از تجمع‬ ‫باید به نحوه‬ ‫چربی‌ها د‌‌ر د‌‌اخل کان��ال ‌‌‬ ‫اجرای کانال این هود‌‌ها نیز توجه شود‌‌‪.‬‬ ‫تقریب��ا می‌توان گفت ک��ه کانال تخلیه‬ ‫هود‌‌های خانگی پس از نصب هرگز تمیز‬ ‫نمی‌ش��ود و تاکنون نیز هیچ گزارش��ی‬ ‫روند و‬ ‫مبن��ی بر خطرن��اک بود‌‌ن ای��ن ‌‌‬ ‫افزایش احتمال آتش‌سوزی د‌‌ر ساختمان‬ ‫منتشر نشد‌‌ه است‪ .‬البته برخی تالش‌ها‬ ‫برای تجهیز ک��رد‌‌ن هود‌‌های خانگی به‬ ‫سیستم اطفای حریق انجام گرفته است‬

‫نگهد‌‌اری از تجهیزات تهویه‬ ‫آشپزخانه‌های خانگی‬ ‫تمام��ی هود‌‌ها و فن‌ه��ای تخلیه‬ ‫‌شوند که‬ ‫آشپزخانه به‌گونه‌ای طراحی می ‌‌‬ ‫وجود‬ ‫‌‌‬ ‫امکان تمیز کرد‌‌ن آن‌ها به ساد‌‌گی‬ ‫باید د‌‌ر فواصل زمان‬ ‫د‌‌اشته باشد‌‌‪ .‬این کار ‌‌‬ ‫مناس��ب توسط کاربر انجام گیرد‌‌‪ .‬تمیز‬ ‫کرد‌‌ن فن‌های تخلیه و هود‌‌ها عالوه بر‬ ‫کاهش خطر آتش‌سوزی‪ ،‬ضریب ایمنی‬ ‫افراد ساختمان را افزایش و‬ ‫و س�لامت ‌‌‬ ‫رشد ارگانیسم‌های مختلف را‬ ‫احتمال ‌‌‬ ‫به میزان زیاد‌‌ی کاهش می‌د‌‌هد‌‌‪.‬‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫هوای جابه‌جایی (جبرانی)‬ ‫ن��رخ تخلی��ه هود‌‌ه��ای خانگی به‬ ‫اند‌‌ازه کافی پایین است‪ ،‬به‌طوری که د‌‌ر‬ ‫آشپزخانه‌های خانگی معموال نیازی به‬ ‫استفاد‌‌ه از سیستم‌های هوای جابه‌جایی‬ ‫عملکرد هود‌‌های‬ ‫‌‌‬ ‫نخواهد بود‌‌‪ .‬بنابراین‬ ‫‌‌‬ ‫خانگی به نشت هوای طبیعی به د‌‌اخل‬ ‫آشپزخانه وابسته اس��ت که این عامل‬ ‫ایجاد فش��ار منف��ی خفیفی د‌‌ر‬ ‫‌‌‬ ‫موجب‬ ‫د‌‌اخل س��اختمان می‌شود‪ .‬البته مقد‌‌ار‬ ‫این فش��ار بس��یار کمت��ر از آن چیزی‬ ‫مانند‬ ‫‌‌‬ ‫است که توسط تجهیزات د‌‌یگری‬ ‫ایجاد‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌س��تگاه‌های خش��ک‌کن لباس‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬با این وج��ود‌‌‪ ،‬احتمال بروز‬ ‫مش��کالتی د‌‌ر زمینه بازگش��ت جریان‬ ‫زیاد است‪ .‬د‌‌رصورتی‌که‬ ‫آالینده‌ها بسیار ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ر د‌‌اخل س��اختمان‌های مس��کونی از‬ ‫تجهیزات گازس��وز استفاد‌‌ه شد‌‌ه باشد‌‌‪،‬‬ ‫برای کسب اطمینان از تخلیه مطلوب‬ ‫باید‬ ‫محصوالت احتراق ای��ن تجهیزات ‌‌‬ ‫بررسی‌های الزم صورت گیرد‌‌‪.‬‬ ‫گاهی اوقات تجهیزات آشپزی نوع‬ ‫مورد‬ ‫تجاری د‌‌ر آش��پزخانه‌های خانگی ‌‌‬ ‫‌گیرند که مقد‌‌ار تهویه‬ ‫‌‌‬ ‫اس��تفاد‌‌ه قرار می‬ ‫م��ورد نی��از آن‌ها نیز به همان نس��بت‬ ‫‌‌‬

‫صرفه‌جویی د‌‌ر مصرف انرژی‬ ‫هزین��ه ان��رژی مصرف��ی هود‌‌های‬ ‫کارکرد کوتاه آن‌ها‬ ‫‌‌‬ ‫خانگی به د‌‌لیل زمان‬ ‫و ن��رخ تخلیه کم‪ ،‬چن��د‌‌ان قابل توجه‬ ‫نیست‪ .‬برای مثال‪ ،‬هزینه این هود‌‌ها د‌‌ر‬ ‫شهر شیکاگوی آمریکا د‌‌ر فصل زمستان‬ ‫مورد نیاز و گرم کرد‌‌ن‬ ‫برای تامین تهویه ‌‌‬ ‫هوای جابه‌جایی با استفاد‌‌ه از تجهیزات‬ ‫گازس��وز بر مبنای نرخ تهوی��ه ‪ 70 L/s‬و‬ ‫کارکرد یک ساعت د‌‌ر روز د‌‌ه د‌‌الر‬ ‫‌‌‬ ‫زمان‬ ‫خواهد بود‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫باشند‌‌‪ .‬فن‌های گریز از مرکز قابلیت‌های‬ ‫موجود‬ ‫‌‌‬ ‫بیش‌ت��ری د‌‌ر برابر افت فش��ار‬ ‫د‌‌ر براب��ر جریان د‌‌ارن��د‌‌‪ .‬فن‌های جریان‬ ‫مح��وری نیز ب��رای هود‌‌ه��ای با حجم‬ ‫جریان پایین مناسب هستند‌‌‪ .‬د‌‌ر حال‬ ‫موجود‬ ‫‌‌‬ ‫حاضر تمام��ی هود‌‌های خانگی‬ ‫د‌‌ر ب��ازار آمری��کا د‌‌ارای گواهینامه ‪HVI‬‬ ‫هستند‌‌‪.‬‬

‫بیش‌تر از تجهیزات مشابه خانگی است‪.‬‬ ‫د‌‌ر چنین مواقعی‪ ،‬طراح سیستم تهویه‬ ‫باید نرخ تخلیه آش��پزخانه را بر مبنای‬ ‫‌‌‬ ‫مالحظاتی که د‌‌ر بخش «سیستم‌های‬ ‫شد‬ ‫هوای جابه‌جایی (جبرانی)» مطرح ‌‌‬ ‫د‌‌رنظر بگیرد‌‌‪.‬‬

‫که البته هیچ یک از آن‌ها موفق به‌طور‬ ‫م��ورد پذیرش قرار نگرفته اس��ت‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫عام‬ ‫مانند شعله‌ور‬ ‫‌‌‬ ‫البته هنوز هم مشکالتی‬ ‫ش��د‌‌ن چربی‌ه��ا و روغن‌ه��ای د‌‌اخل‬ ‫هرچند که آتش‬ ‫‌‌‬ ‫وجود د‌‌ارد‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫آش��پزخانه‬ ‫گرفت��ن چربی‌ها د‌‌ر این مواقع‪ ،‬اکثرا به‬ ‫حد آن‌هاست‪،‬‬ ‫د‌‌لیل گرم شد‌‌ن بیش از ‌‌‬ ‫گاهی اوقات این طور برد‌‌اشت می‌شود‬ ‫هود موجب بروز‬ ‫کارکرد نامطل��وب ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫که‬ ‫این مش��کل شد‌‌ه است که حتا با نصب‬ ‫سیس��تم اطفای حریق نیز نمی‌توان از‬ ‫بروز چنین مشکالتی جلوگیری کرد‌‌‪.‬‬


‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫•‪ DVD‬مهندس‬

‫مجموعه نرم‌افزارهای‬

‫نوشته‪ :‬کورکی بینگلی‬

‫•تجهیزات تبرید‌‬

‫نوشته‪ :‬اِی‪ .‬سی‪ .‬برایانت‬

‫•گرمایش تابشی‬

‫•آکوستیک‬

‫نوشته‪ :‬نصرا‪ ...‬حقوقی‬ ‫ترجمه‪ :‬غالمرضا ساالرکیا‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪272 /‬‬

‫•آب و فاضالب‬

‫نوشته‪ :‬کورکی بینگلی‬

‫ترجمه‪ :‬محمدحسین دهقان‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪136 /‬‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪172 /‬‬

‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪176 /‬‬

‫•تهویه مطبوع‬ ‫برای معماران‬

‫نوشته‪ :‬کورکی بینگلی‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪184 /‬‬

‫مهندسی تاسیسات‬

‫تاسیسات مکانیکی‬ ‫ساختمان‬

‫سیستم‌‌های بخار ‪2 -‬‬

‫د‌یـگ‌ها‬

‫‪ASHRAE SYSTEMS AND EQUIPMENT HANDBOOK 2004 - Chapter 10‬‬ ‫منصور حسینی ارانی∗‬

‫د‌یگ‌ها‌ی احتراق و با س��وخت پسماند‌ها معموال طبق‬ ‫اس��تاند‌ار ‌د ‪ ASME‬مربوط به د‌یگ و ظروف فش��ار ساخته و‬ ‫د‪ ٬‬زیرا د‌ر آن‌ها عموما فشار از میزان ‪100‬‬ ‫برچسب‌گذاری می‌شون ‌‬ ‫کیلوپاس��کال تجاوز می‌نماید‌‪ .‬انتخاب د‌یگ براساس بارهای‬ ‫ترکیبی ورود‌ی به آن‌ها که ش��امل فرایند‌های گرماس��ازی و‬ ‫تجهیزاتی که از بخار استفاد‌ه می‌کنند‌‪ ،‬ایجا ‌د آب د‌اغ‪ ،‬اتالف‬ ‫د‌ر لوله‌ها و ح ‌د مجاز د‌ریافت صورت می‌گیرد‌‪.‬‬ ‫اس��تاند‌ارد‌های انس��تیتو هید‌رونیکس (اچ وای د‌ی آی‬ ‫‪ )1989‬د‌ر آزمایش کیفیت و د‌رجه‌بند‌ی اکثر د‌یگ‌های گرمایش‬ ‫کم‌فشار که د‌ارای ر ‌ده‌بند‌ی مطلق و کلی می‌باشند‌‪ ،‬به‌کار برد‌ه‬ ‫می‌شود‌‪ .‬د‌ر سیستم‌های کوچک‌تر انتخاب براساس ر ‌ده‌بند‌ی‬ ‫مطلق می‌باش��د‌‪ .‬د‌ر مور ‌د سیس��تم‌های بزرگ‌ت��ر ر ‌ده‌بند‌ی‬ ‫ب��ر اس��اس ظرفیت کلی انج��ام می‌گیرد‌‪ .‬وج��و ‌د و ماهیت‬ ‫اجزای ظرفیتی نسبت به ظرفیت کلی سیستم تعیین‌کنند‌ه‬ ‫تعد‌ا ‌د د‌یگ‌های به‌کار گرفته ش��د‌ه د‌ر یک تاسیسات خاص‬ ‫می‌باشند‌‪.‬‬

‫نمی‌باش��د‌‪ ،‬یک د‌ی��گ عاد‌ی می‌بای ‌د بخ��ار تکمیل‌کنند‌ه را‬ ‫ایجا ‌د نماید‌‪.‬‬

‫مب ‌دل‌های گرمایی‬

‫مب ‌دل‌های گرمایی د‌ر اکثر سیستم‌های بخار به‌کار گرفته‬ ‫می‌ش��وند‌‪ .‬مب ‌دل‌های بخار ب��ه آب (برخی اوقات مب ‌دل‌ها و‬ ‫یا مخازن ذخیره‌س��ازی د‌ارای المنت گرمای��ی بخار نامید‌ه‬ ‫می‌ش��وند‌) برای تامی��ن گرمای آب خانگ��ی و گرمای مور ‌د‬ ‫مصرف تجهیزات پایانه‌ای استفاد‌ه می‌شوند‌‪ .‬این مب ‌دل‌های‬ ‫گرمایی از نوع صفحه‌ای و یا نوع پوسته و لوله‌ای می‌باشن ‌د که‬ ‫بخار از سمت پوسته د‌ریافت می‌شو ‌د و آب با گرد‌ش د‌ر میان‬ ‫لوله‌ها گرم می‌شود‌‪ .‬سرد‌کنن ‌ده‌های چگالید‌ه (آب به آب) د‌ر‬

‫بازیافت گرمایی و د‌یگ‌های اتالف گرمایی‬ ‫بخ��ار می‌توان�� ‌د از ات�لاف گرمای��ی‪ ،‬مثال از پس‌س��وز‬ ‫موتورهای س��وخت احتراقی و توربین‌ها ایجا ‌د ش��ود‌‪ .‬شکل‬ ‫(‪ )1‬ی��ک د‌ی��گ پس‌س��وز و سیس��تم بازیاف��ت گرمایی به‬ ‫کار گرفت��ه ش��د‌ه د‌ر موتورهای گازوییلی را با نمود‌ار نش��ان‬ ‫ید‌هد‌‪ .‬بخشی از آب مور ‌د استفاد‌ه برای خنک کرد‌ن موتور‬ ‫م‌‬ ‫به‌عنوان آب گرم اولیه د‌ر د‌یگ گرماسازی پس‌سوز به‌کار برد‌ه‬ ‫می‌ش��و ‌د تا حد‌اکثر گرما و انرژی الزم تامین شود‌‪ .‬از آنجایی‬ ‫که میزان بخار تولی ‌د شد‌ه توسط د‌یگ گرماسازی از پس‌سوز‬ ‫به میزان ثابت و یا به اند‌ازه کافی برای تامین بخار تاسیسات‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫مجرای تخلیه‬ ‫بخار قابل مصرف‬

‫د‌یگ‬ ‫حرارتیموا ‌د‬ ‫آماد‌هتخلیه‬

‫برگ‬

‫شت‬

‫م‬

‫وت‬ ‫ور ‌د‬ ‫یزل‬

‫چ‬ ‫گالی‬

‫آب جبرانی‬

‫‌ده‬

‫مخزن د‌ریافت‬ ‫چگالید‌ه‬

‫س‬ ‫ص رمای‬ ‫ورت ش ر‌‬ ‫د‬ ‫ن‬ ‫یاز‬

‫شکل (‪ :)1‬د‌یگ گرمایی گاز خروجی‬ ‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬

‫آب‬ ‫خنک‌کنند‌ه‬ ‫موتور‬


‫هواسپاس‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫سپهر ساطع‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫‪31-30‬‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫د‌یگ‌های کوچک معموال د‌ارای یک اتصال خروج بخار‬ ‫می‌باش��ن ‌د که به‌منظور کاهش س��رعت بخ��ار و به حد‌اقل‬ ‫رس��اند‌ن س��رعت انتقال آب به خطوط اصلی‪ ،‬اند‌ازه‌گذاری‬ ‫ش��د‌ه اس��ت‪ .‬د‌یگ‌های بزرگ ممکن اس��ت د‌ارای چند‌ین‬ ‫خروجی باشند‌‪.‬‬ ‫ند‌هند‌ه اتص��االت لوله‌ها ب��ه کلکتور‬ ‫ش��کل (‪ )2‬نش��ا ‌‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫لوله‌کشی رفت‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫اتصاالت د‌یگ‬ ‫ش��کل (‪ )2‬طرح��واره اتصاالت توصیه ش��د‌ه د‌یگ برای‬ ‫پد‌ار و با برگشت ثقلی می‌باشد‌‪ ،‬آیین‌نامه‌های‬ ‫سیستم‌های پم ‌‬ ‫محل��ی برای مقررات قانونی ضروری وی��ژه این اتصاالت بای ‌د‬ ‫بررسی شوند‌‪.‬‬

‫لوله‌کشی خط برگشت‬

‫د‌یگ‌های چد‌نی د‌ر هر د‌و طرف د‌ارای اتصال برگش��ت‬ ‫هس��تن ‌د و د‌یگ‌های فوالد‌ی هم ممکن اس��ت یک و یا د‌و‬ ‫محل اتصال برگشت د‌اشته باشند‌‪ .‬وقتی که د‌و محل اتصال‬ ‫برگش��ت تعبیه ش��د‌ه اس��ت‪ ،‬هر د‌و بای ‌د ب��رای تاثیرگذاری‬ ‫مناس��ب روی گرد‌ش بخار د‌رون د‌یگ به‌کار گرفته ش��وند‌‪.‬‬ ‫چگالید‌ه د‌ر د‌یگ‌ها را می‌توان به‌وس��یله سیستم پمپاژ و یا‬ ‫یک سیستم برگشت ثقلی برگرد‌اند‌‪ .‬اتصاالت برگشت نشان‬ ‫د‌اد‌ه شد‌ه برای یک شبکه برگشت ثقلی چن ‌دد‌یگی د‌ر شکل‬ ‫(‪ ،)2‬ممکن است همیشه سطح آب مناسب د‌ر تمام د‌یگ‌ها‬ ‫را تامین ننماین ‌د و به‌کار برد‌ن کنترل‌ها و ابزارهای اضافی نیز‬ ‫ضرورت د‌اشته باشد‌‪.‬‬ ‫نحوه اتصال لوله‌ای توصیه ش��د‌ه برای سیستم‌هایی که‬ ‫د‌ر آن‌ها از برگشت ثقلی استفاد‌ه می‌شو ‌د د‌ر شکل (‪ )3‬نشان‬ ‫د‌اد‌ه ش��د‌ه است‪ .‬اند‌ازه ‪ A‬بای ‌د حد‌اقل ‪ 100‬میلی‌متر به ازای‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مواقعی برای سر ‌د کرد‌ن اولیه چگالید‌ه به‌کار برد‌ه می‌شون ‌د و‬ ‫د‌ر عین حال تمایل به د‌ریافت انرژی گرمایی د‌ارند‌‪.‬‬ ‫مب ‌دل‌ه��ای گرمایی آب ب��ه بخار (مولد‌ه��ای بخار) د‌ر‬ ‫سیس��تم‌های آبی با د‌م��ای باال برای ایجا ‌د بخ��ار الزم برای‬ ‫اس��تفاد‌ه ب��ه‌کار گرفته می‌ش��وند‌‪ .‬این مب ‌دل‌ه��ای گرمایی‬ ‫معموال از یک کالف لوله یو شکل تشکیل ش ‌ده‌ان ‌د که از میان‬ ‫آن آب گ��رم گ��رد‌ش می‌کن ‌د و د‌رون یک مخ��زن و یا ظرف‬ ‫فش��ار نصب شد‌ه‌است‪ .‬کلیه مب ‌دل‌های گرمایی بای ‌د برطبق‬ ‫اس��تاند‌ارد‌های عملی ‪ ASME‬مربوط به د‌یگ و منابع فش��ار‬ ‫س��اخته و برچسب‌گذاری شوند‌‪ .‬برای ساخت بد‌نه د‌وجد‌اره‬ ‫د‌ر مب ‌دل‌های گرمایی پوسته و لوله‌ای موار ‌د قانونی و ضوابط‬ ‫بس��یاری بای ‌د مابی��ن بخار و آب قابل ذخیره ش��د‌ن رعایت‬ ‫شوند‌‪.‬‬

‫اصلی بخار می‌باش��د‌‪ .‬هرچن ‌د برخی از مهند‌س��ان استفاد‌ه‬ ‫از کلکت��ور اصلی بزرگ‌تر را برای ذخیره کرد‌ن بیش��تر بخار‬ ‫ید‌هند‌‪ ،‬ولیکن اگر نیاز سریع به بخار به‌جز د‌ر موقع‬ ‫ترجیح م ‌‬ ‫گرم‌س��ازی نباشد‌‪ ،‬د‌اشتن یک کلکتور بزرگ نقص محسوب‬ ‫می‌ش��ود‌‪ .‬کلکتور د‌یگ می‌توان ‌د متناسب با اند‌ازه لوله‌های‬ ‫اتص��ال و یا لوله جریان اصلی بخار باش��د‌‪ .‬خروجی افقی از‬ ‫د‌یگ‌ها به س��مت کلکتور بای ‌د طبق محاسبات و با توجه به‬ ‫باالترین ظرفیت بار روی د‌یگ طراحی شود‌‪ .‬خروجی‌ها بای ‌د‬ ‫با اصولی مش��ابه اجرای خطوط اصلی‪ ٬‬اند‌ازه‌گذاری شوند‌‪.‬‬ ‫هرگونه تغییری د‌ر اند‌ازه د‌ر خروجی د‌یگ بای ‌د با زانو تبد‌یل‬ ‫انجام شود‌‪.‬‬


‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫نوشته‪ :‬مهناز محمودی‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬خشتی ‪276 /‬‬

‫•مرجع جامع‬ ‫استخر‪ ،‬سونا و جکوزی‬ ‫•فرهنگ بصری معماری‬

‫نوشته‪ :‬فرانسیس دی‪ .‬کی‪ .‬چینگ‬

‫ترجمه‪ :‬محمدرضا افضلی‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رحلی‪352 /‬‬

‫•معمـاری‪:‬‬ ‫فـرم‪ ،‬فضـا‪ ،‬نـظم‬

‫نوشته‪ :‬فرانسیس دی‪ .‬کی‪ .‬چینگ‬ ‫ترجمه‪ :‬محمدرضا افضلی‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رحلی‪472 /‬‬

‫نوشته‪ :‬رامین تابان‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬وزیری‪688 /‬‬

‫نوشته‪ :‬مهد‌ی بهاد‌ری‌نژاد‬ ‫علیرضا د‌هقانی‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬وزیری‪416 /‬‬

‫•باد‌گیر‪ ،‬شاهکار مهندسی‬ ‫ایران زمین‬

‫•بادگیر‬ ‫نماد معماری ایران‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪120 :‬‬

‫●آب در فالت ایران‬ ‫قنات‪ ،‬آب‌انبار و یخچال‬

‫تالیف و ترجمه‪ :‬علیرضا دهقانی‬

‫معمـاری‬ ‫و ساختمان‬

‫هر ‪ 1‬کیلوپاس��کال د‌ر د‌یگ باش ‌د تا قاد‌ر به ایجا ‌د فشار الزم‬ ‫ب��رای برگرد‌اند‌ن چگالید‌ه به د‌یگ باش��د‌‪ .‬ب��رای ایجا ‌د یک‬ ‫ضری��ب اطمینان منطقی ان��د‌ازه ‪ A‬را حد‌اقل ‪ 355‬میلی‌متر‬ ‫برای سیستم‌های کوچک با لوله‌های مناسب افت فشار ‪0.9‬‬ ‫کیلوپاسکال و حد‌اقل ‪ 710‬میلی‌متر برای سیستم‌های بزرگ‌تر‬ ‫با افت فش��ار ‪ 3.5‬کیلوپاسکال د‌ر نظر بگیرید‌‪ .‬حلقه‌‌هارتفور ‌د‬ ‫د‌ر ش��رایط کمبو ‌د میزان آب که می‌توان�� ‌د د‌ر صورت وجو ‌د‬

‫فشار سنج‬ ‫کنترل کننده‌های فشار‬

‫فشار سنج‬ ‫کنترل کننده‌های فشار‬ ‫به طرف سیستم‬

‫لی‬

‫ط اص‬

‫خ‬

‫خار‬ ‫ب‬

‫به طرف مخزن‬ ‫دریافت کننده‬ ‫شیشه رویت‬ ‫ارتفاع آب و‬ ‫فشار سنج‬

‫شیر قطع‬

‫قطعکننده‬ ‫حالتکمبود‬ ‫آب‪ ،‬کنترل‬ ‫کنندهپمپ‪،‬‬ ‫فشار سنج‬

‫قطعکننده‬ ‫حالت‬ ‫کمبودآب‬

‫تراز «سرریز» شناور و‬ ‫تلهترموستاتیکی‬

‫توجه ‪ :‬برخی از طراحان سیستم‌های دیگ‬ ‫بخار کم فشار به منظور جلوگیری از جریان‬ ‫به طرف مخزن دریافت کننده برگشت به دیگ خاموش و تبدیل دیگ به‬ ‫رادیات�ور ‪ ،‬در هر یک از خط‌های خروجی‪،‬‬ ‫ش�یرهای کنترل مابین دیگ و شیر قطع‬ ‫جریان نصب می کنند‪.‬‬ ‫شیر بوبین دار (اختیاری)‬

‫نمونه لوله کشی‬ ‫برگشت برای دیگ‬ ‫چدنی‬

‫شیر زیرآبکشی‬ ‫به طرف مخزن‬ ‫دریافت کننده‬ ‫شیر قطع‬

‫نمونه لوله کشی‬ ‫برگشت برای‬ ‫دیگ فوالدی‬

‫(درکادر)‬ ‫خطبا پمپاژ‬ ‫برگشت‬ ‫برگشت‬ ‫شیرهای ایمنی‬

‫شیرهای‬ ‫ایمنی‬

‫تله‬

‫نشتی د‌ر برگشت مرطوب حاد‌ث شود‌‪ ،‬از سیستم محافظت‬ ‫می‌نماید‌‪ .‬حلقه‌هارتفور ‌د مانن ‌د یک ش��یر اطمینان برای آب‬ ‫برگش��ت عمل می‌کن ‌د هرچن ‌د که رعایت مقررات رایج محلی‬ ‫د‌ر مور ‌د شیرهای اطمینان ضروری است‪ .‬ب ‌هد‌لیل محد‌ود‌یت‬ ‫فش��ار هید‌رولیک‪ ،‬سیس��تم‌های برگش��ت ثقلی فقط برای‬ ‫تاسیسات با فش��ار د‌یگ مابین ‪ 3.5‬و ‪ 7‬کیلوپاسکال مناسب‬ ‫می‌باش��ند‌‪ .‬با این وجو ‌د از آنجایی که این سیستم‌ها حد‌اقل‬

‫شیر‬ ‫قطع‬

‫شیر کنترل‬ ‫خط خروجی مخزن‬ ‫دریافتکننده‬

‫شیر بوبین دار (اختیاری)‬

‫شیر زیرآبکشی (با محل نصب‬ ‫قابل متغیر)‬

‫شیر کنترل‬

‫شیر‬ ‫زیرآبکشی‬

‫خط خروجی مخزن‬ ‫دریافت کننده‬

‫فشار سنج‬ ‫کنترل کننده‌های فشار‬

‫ورودی سیستم‬

‫فشار سنج‬ ‫کنترل کننده‌های فشار‬ ‫خار‬ ‫یب‬ ‫اصل‬ ‫شیشهرویت‬ ‫خط‬ ‫فشارسنج‪،‬‬ ‫شیر‬ ‫قطعکننده‬ ‫قطع‬ ‫حالتکمبود‬ ‫آب‬

‫شیرایمنی‬

‫حداق‬ ‫آب ل می‬ ‫زان‬ ‫قاب‬ ‫لق‬ ‫بول‬

‫شیر‬ ‫ایمنی‬

‫تله ترموستاتیک و شناور‬ ‫فشارسنج‬ ‫بهطرف‬ ‫برگشت‬ ‫سیستم‬

‫برگشتثقلی‬ ‫(دیگ چدنی و یا احتراقی)‬

‫شیر قطع‬

‫ع‬ ‫یر قط رل‬ ‫کنت‬ ‫ش شیر‬ ‫شیر زیرآبکشی‬

‫قطعکننده‬ ‫حالت‬ ‫کمبودآب‬ ‫شیرزیرآبکشی‬ ‫(با محل نصب قابل‬ ‫متغیر) شیر زیرآبکشی‬

‫یر ق‬

‫ش‬

‫طع‬

‫ش‬

‫یر ک‬

‫(اخ‬ ‫رل‬ ‫نت‬

‫ی)‬ ‫یار‬ ‫ت‬

‫وب‬ ‫رط‬

‫گش‬ ‫بر‬

‫تم‬

‫شت‬

‫ط برگ‬

‫خ‬

‫شکل (‪ :)2‬اتصاالت د‌یگ‌‌ها‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫شکل (‪ :)3‬د‌یگ با برگشتی گرانشی‬

‫‪33-32‬‬

‫هواسپاس‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫سبالن هیدروشیمی‬ ‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫برگشت مرطوب‬

‫سپهر ساطع‬

‫تراز آب درون دیگ‬ ‫از اتصال «‪ « Y‬برای متصل‬ ‫کردن متوازن کننده و خط صعود‬ ‫حلقه‌هارتفورد استفاده می شود‬

‫خط صعود‬ ‫حلقه‌هارتفورد‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫‪( A‬به متن مراجعه کنید)‬

‫متوازن کننده‬ ‫‪ 2‬تا ‪ 4‬اینچ‬ ‫اتصال کوتاه‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫برگشت خشک‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫خط اصلی‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫یکی از مهم‌ترین موار ‌د تصمیم‌گیری د‌ر طراحی سیستم‬ ‫ع و مصرف‬ ‫بخ��ار انتخ��اب می��زان فش��ارهای تولید‌‪ ،‬توزی�� ‌‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫فشار بخار د‌ر طراحی سیستم‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫تجهیزات مکانیکی و هزینه اولیه کمی د‌ارن ‌د برای بسیاری از‬ ‫تاسیسات کوچک مناسب هستند‌‪ .‬کرمرز (‪ )1982‬و استامپر و‬ ‫کورال (‪ )1979‬اطالعات طراحی بیشتری د‌ر مور ‌د سیستم‌های‬ ‫برگشت ثقلی ارائه د‌ا ‌ده‌اند‌‪.‬‬ ‫لوله‌کش��ی برگش��ت توصیه ش��د‌ه برای د‌یگ‌های بخار‬ ‫همراه با پمپ برگشت چگالید‌ه د‌ر شکل (‪ )2‬نشان د‌اد‌ه شد‌ه‬ ‫اس��ت‪ .‬روال عمومی‪ ٬‬نصب یک پمپ مستقل چگالید‌ه و یا‬ ‫تغذیه آب برای هر یک از د‌یگ‌ها می‌باش��د‌‪ .‬عملکر ‌د پمپ با‬ ‫کنترل سطح آب د‌یگ د‌ر هر یک از د‌یگ‌ها کنترل می‌گر ‌دد‌‪.‬‬ ‫ب��ا وجو ‌د این ممکن اس��ت از یک پمپ ب��رای تامین آب هر‬ ‫یک از د‌یگ‌ها از طریق یک لوله چن ‌د راهی و با اس��تفاد‌ه از‬ ‫ش��یرهای کنترلی آب ورود‌ی که با ش��یرهای کنترل آب هر‬ ‫یک از د‌یگ‌ها کنترل می‌ش��و ‌د استفاد‌ه نمود‌‪ .‬وقتی چنین‬ ‫سیس��تم‌هایی مور ‌د اس��تفاد‌ه قرار می‌گیرن ‌د پمپ برگش��ت‬ ‫چگالید‌ه به‌طور مس��تمر برای تامین فش��ار محفظه برگشت‬ ‫باالیی سیستم فعال می‌باشد‌‪.‬‬ ‫لوله‌کشی برگشت بای ‌د براس��اس بار کلی سیستم اند‌ازه‬ ‫ش��ود‌‪ .‬خط لوله بین پمپ و د‌یگ بای ‌د نسبت به افت ناچیز‬ ‫فشار و حد‌اکثر نرخ شار تخلیه توسط پمپ اند‌ازه شود‌‪.‬‬

‫می‌باشد‌‪ .‬با د‌رنظر د‌اشتن هزینه‪ ،‬انرژی بهینه و کنترل ثابت‬ ‫و یکنواخت‪ ،‬فشار سیستم بای ‌د د‌ر سطح مقاد‌یر حد‌اقل باالی‬ ‫فشار جو که تأمین‌کنند‌ه گرمایش مناسب است حفظ شود‌‪،‬‬ ‫مگر آنکه تجزی��ه و تحلیل تفصیلی اقتصاد‌ی مزایای ایجا ‌د و‬ ‫توزیع فشارهای باالتر را نشان د‌هند‌‪.‬‬ ‫اولین قد‌م د‌ر انتخاب فشارهای مناسب تجزیه و تحلیل‬ ‫کرد‌ن بار عملیاتی الزم می‌باش��د‌‪ .‬گرم‌سازی فضا و آب گرم‬ ‫خانگی به بهترین نحوه به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم با بخار‬ ‫با فشار کمتر از ‪ 100‬کیلوپاسکال یا ‪ 120‬د‌رجه سانتی‌گرا ‌د تامین‬ ‫می‌شود‌‪ .‬سایر سیس��تم‌هایی که می‌توانن ‌د فشار کم کاربری‬ ‫د‌اش��ته باش��ن ‌د ش��امل واحد‌ه��ای جذب��ی تک‌مرحل��ه‌ای‬ ‫تو‌پز‪ ،‬گرم‌سازی‪،‬‬ ‫(‪ 70‬کیلوپاسکال) و مب ‌دل‌های گرمایی پخ ‌‬ ‫ظرفش��ویی و ذوب کرد‌ن ب��رف می‌باش��ند‌‪ .‬بنابراین از نظر‬ ‫ضرورت بار عملیاتی فشار باال (بیش از ‪ 100‬کیلوپاسکال) فقط‬ ‫برای عملکرد‌هایی نظیر خشک‌کن‌ها‪ ،‬پرس‌ها‪ ،‬قالب‌سازی و‬ ‫برخی موار ‌د صنعتی مور ‌د نیاز می‌باشند‌‪ .‬ضرورت بار عملیاتی‬ ‫تعیین‌کنند‌ه فشار مور ‌د نیاز است‪.‬‬ ‫وقتی که منبع به بار عملیاتی نزد‌یک باشد‌‪ ،‬تولی ‌د فشار‬ ‫بای ‌د به اند‌ازه کافی باش ‌د تا‪:‬‬ ‫‪ .1‬فشار مور ‌د نیاز تامین شود‌‪.‬‬ ‫‪ .2‬افت ناشی از اصطکاک را جبران کند‌‪.‬‬ ‫‪ .3‬د‌ر د‌امنه قابل کنترل قرار د‌اشته باشد‌‪.‬‬ ‫افت‌ها بر اثر جریان د‌اشتن بخار د‌ر د‌رون لوله‪ ،‬وصاله‌ها‪،‬‬ ‫شیرهای کنترل و صافی حاد‌ث می‌گرد‌ند‌‪.‬‬ ‫اگر مول ‌د بخار از مراکز مصرف د‌ور باش�� ‌د ممکن اس��ت‬ ‫توزیع بخار با فشار باالتر مقرون‌به‌صرفه‌تر باشد‌‪‌ .‬در‌صورتی‌که‬ ‫این مور ‌د د‌رنظر گرفته ش��ود‌‪ ،‬تجزیه و تحلیل‌های اقتصاد‌ی‬ ‫بای ‌د ش��امل هزینه‌ه��ای اضافی عملیاتی مرتبط با سیس��تم‬ ‫ایجا ‌د فشارهای باال باشد‌‪ .‬زمانی که ایجا ‌د فشار باال ضرورت‬ ‫تغییر از سطح پایین به باالی ‪ 100‬کیلوپاسکال را ایجاب کند‌‪،‬‬ ‫کلیه تجهیزات کم‌فشار به تجهیزات پرفشار تغییر می‌کنن ‌د و‬ ‫افزایش قابل‌توجهی د‌ر س��رمایه‌گذاری و هزینه‌های عملیاتی‬ ‫ایجا ‌د می‌‌شود‌‪.‬‬ ‫زمانی‌که بخار توسط یک د‌ستگاه غیراحتراقی و یا مانن ‌د‬


‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫قطع ‪ :‬رقعی‬

‫نوشته‪ :‬آنگوس جی ‪ .‬مک دانلد‬

‫ترجمه‪ :‬علی مسعودی‌نیا‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪248 /‬‬

‫نوشته‪ :‬توماس وانگ‬

‫•اسکیس با مداد‬

‫ترجمه‪ :‬ثمر ترابی کرمانشاه‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رحلی ‪120 /‬‬

‫نوشته‪ :‬توماس وانگ‬

‫ترجمه‪ :‬ثمر ترابی کرمانشاه‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رحلی بزرگ ‪104 /‬‬

‫نوشته‪ :‬نوریوشی هاسه‌گاوا‬ ‫ترجمه‪ :‬کورش محمودی‪ ،‬آیلین‬ ‫انسان گلچهره رضائی‌راد‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬وزیری ‪160 /‬‬

‫•اسکیس با ماژیک‬

‫لوله‌کشی‬

‫ش��بکه لوله‌کش��ی که جری��ان بخار را توزی��ع می‌کند‌‪،‬‬ ‫ید‌ه�� ‌د و مانع ورو ‌د ه��وا و گازهای‬ ‫چگالی��د‌ه را برگش��ت م ‌‬ ‫غیرمتراکم می‌ش��ود‌‪ .‬د‌ر سیس��تم‌های گرمایی ب��ا بخار این‬ ‫موضوع اهمیت د‌ار ‌د که سیس��تم لوله‌کش��ی بتوان ‌د بخار را‬ ‫نه‌تنها د‌ر بار کامل عملکر ‌د آن‪ ،‬بلکه د‌ر بار جزیی و بار اضافی‬ ‫که د‌ر مرحله راه‌اند‌ازی اولیه سیستم به‌وجو ‌د می‌آیند‌‪ ،‬توزیع‬ ‫نمای��د‌‪ .‬میانگین بخار مور ‌د نیاز د‌ر زمس��تان کمتر از نصف‬ ‫ضرورت آن د‌ر طراحی کمترین د‌مای محیط خارج می‌باشد‌‪.‬‬ ‫هرچن ‌د که د‌ر زمان راه‌اند‌ازی اولیه سیس��تم‪ ،‬بار عملیاتی بر‬ ‫روی خط اصلی و خط برگشت جریان بخار می‌توان ‌د از میزان‬ ‫حد‌اکث��ر بار عملیاتی برای س��رد‌ترین روزه��ا‪ ،‬حتا د‌ر هوای‬ ‫متعاد‌ل تجاوز نماید‌‪ .‬این بار عملیاتی افزود‌ه ناشی از افزایش‬ ‫د‌مای لوله‌کش��ی نسبت به د‌مای بخار و د‌مای طراحی شد‌ه‬ ‫برای فضای بسته است‪.‬‬

‫مالحظات مهم د‌ر طراحی لوله‌کشی رفت بخار‬

‫•اسکیس معماری داخلی‬

‫•سازه و معماری‬

‫نوشته‪ :‬شارلوت بادن پاول‬

‫ترجمه‪ :‬حمیدرضا ایزدی‬

‫•مرجع جیبی معماری‬

‫•آشنایی با معماری جهان‬

‫نوشته‪ :‬امیلی ُکل‬ ‫ترجمه‪ :‬کورش محمودی ‪ ،‬رضا‬ ‫بصیری مژدهی‪ ،‬روزبه احمدی نژاد‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬وزیری ‪352 /‬‬

‫معمـاری‬ ‫و ساختمان‬

‫پوشش س��رد‌کنند‌ه موتور گازوییلی تولی ‌د می‌شود‪ ،‬د‌ستگاه‬ ‫منبع تولی ‌د بخار می‌توان ‌د محد‌ود‌یتی د‌ر میزان تولی ‌د فش��ار‬ ‫د‌اشته باشد‌‪.‬‬

‫‪ .1‬لوله‌ه��ا را برطب��ق ضواب��ط فص��ل ‪ 35‬کت��اب‬ ‫‪ ASHRAE 2001–FUNDAMENTALS‬اند‌ازه کنید‌‪ .‬میزان افت‬ ‫فشار و سرعت بخار را د‌رنظر د‌اشته باشید‌‪.‬‬ ‫‪ .2‬لوله را به‌طور یکنواخت به میزان ‪ 2‬میلی‌متر د‌ر هر متر‬ ‫د‌ر جهت جریان بخار به س��مت پایین شیب د‌هید‌‪ .‬اگر لوله‬ ‫را نتوان د‌ر جهت جریان بخار ش��یب د‌ا ‌د به فصل ‪ 35‬کتاب‬ ‫‪ ASHRAE 2001–FUNDAMENTALS‬د‌ر قوانین اند‌ازه‌گذاری‬ ‫لوله و شیب مراجعه کنید‌‪.‬‬ ‫‪ .3‬لول��ه را به‌منظ��ور جلوگی��ری از ات�لاف گرم��ا‬ ‫کام�لا عایق‌بن��د‌ی کنی��د‌‪( .‬ب��ه فصل‌ه��ای ‪ 23‬و ‪ 24‬کتاب‬ ‫‪ ASHRAE 2001–FUNDAMENTALS‬مراجعه کنید‌‪).‬‬ ‫‪ .4‬چگالی��د‌ه حاصل از اتالف گرمای��ی اجتناب‌ناپذیر د‌ر‬ ‫سیستم توزیع بای ‌د فورا د‌فع شو ‌د تا از پد‌ید‌ه ضربه قوچ آب و‬ ‫افت کیفیت بخار و ظرفیت انتقال گرما جلوگیری ش��ود‌‪ .‬د‌ر‬ ‫نقاط پایین و نقاط تخلیه طبیعی د‌ر سیس��تم نظیر انتهای‬ ‫خ��ط اصلی و د‌ر کف خط باالروند‌ه و د‌ر جلوی تنظیم‌کنند‌ه‬ ‫فشار‪ ،‬ش��یرهای کنترل‪ ،‬ش��یرهای قطع‌کن‪ ،‬خم‌های لوله‬ ‫و بس��ت‌های افزایش طول د‌ر خط لوله‪ ،‬س��اقه تخلیه نصب‬ ‫کنید‌‪ .‬د‌ر مس��یرهای افقی و مستقیم که بد‌ون نقطه تخلیه‬ ‫طبیعی می‌باشند‌‪ ،‬س��اقه‌های تخلیه را روی خط د‌ر فواصل‬ ‫کمتر از ‪ 90‬متر هنگامی که لوله به س��مت پایین شیب د‌ار ‌د‬ ‫د‌ر جه��ت جریان بخار نصب کنی�� ‌د و د‌ر مواقعی که لوله به‬ ‫س��مت باال ش��یب د‌ار ‌د د‌ر فواصل حد‌اکثر ‪ 45‬متر ساقه‌ها را‬ ‫مستقر کنی ‌د تا د‌ر نهایت جریان چگالید‌ه برخالف جریان بخار‬

‫باش��د‌‪ .‬این فواصل د‌ر مور ‌د سیس��تم‌هایی اعمال می‌گرد‌ن ‌د‬ ‫که د‌ر آن‌ها تخلیه هوا و چگالید‌ه اضافی تش��کیل ش��د‌ه د‌ر‬ ‫شرایط راه‌اند‌ازی اولیه با شیرهای د‌ستی انجام می‌شود‌‪ .‬د‌ر‬ ‫سیس��تم‌هایی که به‌طور اتوماتیک گرم و راه‌اند‌ازی می‌شون ‌د‬ ‫این فواصل را به نصف کاهش د‌هید‌‪.‬‬ ‫‪ .5‬هرگاه لوله‌کش��ی افقی‌بای�� ‌د از نظر اند‌ازه کاهش یاب ‌د‬ ‫از تبد‌یل‌ه��ای غیر هم‌محور اس��تفاد‌ه کنید ‌؛ زیرا د‌ر این نوع‬ ‫شد‌هند‌ه ش��یب یکنواختی تا انتهای خط لوله‌کشی (د‌ر‬ ‫کاه ‌‬ ‫سیستم‌های با شیب د‌ر جهت رو به پایین) تامین می‌گر ‌دد‌‪.‬‬ ‫از تبد‌یل‌های هم‌محور د‌ر لوله‌کشی افقی استفاد‌ه نکنی ‌د زیرا‬ ‫این‌گونه تبد‌یل‌ها می‌توانن ‌د اثر ضربه قوچ ایجا ‌د نمایند‌‪.‬‬ ‫‪ .6‬محل کلیه خطوط انشعاب‌ها را از قسمت‌های باالی‬ ‫خط اصلی بخار د‌رنظر بگیری ‌د و ترجیحا بهتر است انشعاب‌ها‬ ‫د که اتص��االت عمود‌ی ‪90‬‬ ‫ب��ا زاویه ‪ 45‬د‌رجه باش��ند‌‪ ،‬هرچن ‌‬ ‫د‌رجه نیز قابل قبول می‌باشند‌‪.‬‬ ‫‪ .7‬د‌ر محل‌هایی که طول انش��عاب کمتر از ‪ 3‬متر است‬ ‫می‌توانی ‌د خط لوله انش��عاب را با ش��یب ‪ 4‬میلی‌متر به ازای‬ ‫هر متر و ایجا ‌د س��اقه تخلیه مطابق آنچه شرح د‌اد‌ه ش ‌د (‪)4‬‬ ‫نصب کنید‌‪.‬‬ ‫‪ .8‬س��اقه‌های تخلیه را به نحو مناس��بی اند‌ازه کنی ‌د تا‬ ‫بتوانن ‌د چگالید‌ه را جد‌اس��ازی و جمع‌آوری کنند‌‪ .‬ساقه‌های‬ ‫تخلیه د‌ر محل رایزرهای عمود‌ی بای ‌د به اند‌ازه قطر لوله بخار‬ ‫قبل از محل رایزر و به نحوی که د‌ر ش��کل (‪ )4‬نش��ان د‌اد‌ه‬ ‫ش��د‌ه است نصب شوند‌‪ .‬ساقه‌های تخلیه د‌ر سایر نقاط‌بای ‌د‬ ‫به همان قطر خط اصلی باشند‌‪ .‬د‌ر جایی که خط اصلی ‪150‬‬ ‫میلی‌متر و بیشتر است قطر ساقه تخلیه را می‌توان تا میزان‬ ‫نص��ف قطر خط اصلی کاهش د‌ا ‌د ام��ا نبای ‌د از ‪ 100‬میلی‌متر‬ ‫کمتر باشد‌‪ .‬د‌ر سیس��تم‌هایی که راه‌اند‌ازی به‌طور اتوماتیک‬ ‫انجام می‌‌شو ‌د و طول ساقه جمع‌آوری‌کنند‌ه مهم نمی‌باشد‌‪،‬‬ ‫با وجو ‌د این‪ ،‬طول توصیه ش��د‌ه ‪ 1.5‬برابر قطر لوله و حد‌اقل‬ ‫‪ 200‬میلی‌مت��ر اس��ت‪ .‬د‌ر م��ور ‌د را ‌ها‌ن��د‌ازی اتوماتیک قطر‬ ‫ساقه‌های جمع‌کنن ‌د چگالید‌ه بای ‌د همواره با قطر خط اصلی‬ ‫برابر و حد‌اقل ‪ 710‬میلی‌متر طول د‌اش��ته باش��ن ‌د تا اختالف‬ ‫فش��ار هید‌رولیک الزم برای تخلیه تله پیش از به‌وجو ‌د آمد‌ن‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫سیستم می‌باشد‌‪ ،‬تخلیه تله‌ای بای ‌د به کمک جاذبه به سمت‬ ‫یک گیرند‌ه چگالید‌ه گرد‌ش��ی که از طریق آن جهت بازگشت‬ ‫به باال پمپ می‌شود‌‪ ،‬هد‌ایت شود‌‪.‬‬

‫مالحظات طراحی لوله‌کشی تجهیزات پایانه‌ای‬

‫جریان بخار‬ ‫لوله اصلی بخار‬

‫محل تجمع آشغال‬

‫شاخه جمع کننده به قطر برابر با قطر‬ ‫لوله اصلی‬

‫به شکل باال مراجعه کنید‪H‬‬ ‫بطرف تله بخار‬

‫اندازه کردن جایگزین برای لوله اصلی بخار‬ ‫‪ 150‬میلی‌متر و یا بزرگتر‬ ‫قطر لوله × ‪ 0/5‬اما بیش از ‪ 100‬میلی‌متر‬ ‫جریان افقی‬

‫شکل (‪ :)4‬سیستم لوله‌‌های اصلی قطره ریز‬

‫تله بخار‬ ‫توجه ‪ :‬از تخلیه بار در‬ ‫لولهباالسریمشترک‬ ‫اجتناب کنید‪ ،‬در غیر‬ ‫اینصورتشیرکنترل‬ ‫آونگ�ی بعد از هر تله‬ ‫نصبکنید‬

‫کویل‬

‫کویل‬ ‫محل تجمع‬ ‫آشغال‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫هواسپاس‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫سپهر ساطع‬

‫جریان باالرونده در لوله اصلی‬

‫شیر تخلیه‬

‫کویل‬

‫برگشت چگالیده‬ ‫برای جزئیات بیشتر به شکل‌های ‪ 8 ،6‬و ‪ 9‬مراجعه کنید‬

‫شکل (‪ :)7‬نظم تله‌‌ها د‌ر سیستم چن ‌د کویلی‬ ‫‪35-34‬‬

‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫شاخه دریافت کننده به قطر‬ ‫مساوی با قطر لوله اصلی‬ ‫برای سیستم‌های با گرمسازی اولیه‬ ‫اتوماتیک‬ ‫‪ = H‬حداقل ‪ 710‬میلی‌متر‬ ‫برای سیستم‌های با گرمسازی اولیه غیر‬ ‫اتوماتیک‬ ‫‪ = H‬قطر لوله × ‪1/5‬‬ ‫حداقل ‪ 200‬میلی‌متر‬ ‫بطرف تله بخار‬

‫شکل (‪ :)6‬آشغال‌گیر‌ها د‌ر نظم تله‌‌ها‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫بطرف برگشت چگالیده‬ ‫شیر فعال سازی تخلیه صافی‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫تله بخار‬

‫صافی‌ها‬ ‫برای جزئیات بیشتر به‬ ‫شکل ‪ 8‬مراجعه کنید‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫شیر کاهش و یا‬ ‫تنظیم فشار‬

‫جریان بخار‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫شکل (‪ :)5‬تخلیه تله روی لوله برگشتی اصلی‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫برای جزئیات بیشتر به شکل ‪ 8‬مراجعه کنید‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫برایمحدودیت‌های‬ ‫ارتفاع صعود به متن‬ ‫مراجعهکنید‬

‫تله بخار‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫شیرکنترل‬ ‫آونگی‬

‫لوله اصلی بخار‬ ‫ساقهجمعکننده‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫لوله اصلی‬ ‫برگشت‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫فشار مثبت د‌ر خط اصلی بخار را ایجا ‌د نمایند‌‪.‬‬ ‫‪ .9‬چگالید‌ه بای ‌د به‌کم��ک نیروی ثقلی از تله خارج و د‌ر‬ ‫سیستم لوله‌کشی برگشت جریان یابد‌‪ .‬د‌ر جایی که تله بخار‬ ‫د‌ر قس��مت پایین خط برگش��ت قرار گرفته است‪ ،‬چگالید‌ه‬ ‫‌بای ‌د به س��مت باال هد‌ایت ش��ود‌‪ ،‬د‌ر سیستم‌هایی که باالی‬ ‫‪ 275‬کیلوپاس��کال کاربری د‌ارند‌‪ ،‬تخلیه تله مستقیما با لوله‬ ‫به سیس��تم برگشت هد‌ایت می‌ش��و ‌د (شکل ‪ .)5‬هرچن ‌د که‬ ‫فش��ار پس‌زنی د‌ر هنگام تخلیه تله (فش��ار خط برگشت به‬ ‫اضافه فشار هید‌رولیک ایجا ‌د شد‌ه توسط ارتفاع صعود‌) نبای ‌د‬ ‫بیش از فش��ار خط اصلی بخار باش��د‌‪ ،‬و ابعا ‌د تله پس از د‌ر‬ ‫نظر گرفتن فش��ار برگشت بای ‌د تعیین شود‌‪ ،‬بای ‌د از یک ساقه‬ ‫جمع‌کنند‌ه استفاد‌ه ش��و ‌د و تله تخلیه بای ‌د به کمک جاذبه‬ ‫به س��مت یک گیرند‌ه چگالید‌ه گرد‌ش��ی که از طریق آن به‬ ‫جهت بازگش��ت به سیستم پلمپ می‌ش��و ‌د جریان یابد‌‪ .‬د‌ر‬ ‫سیستم‌هایی که‪ .1 :‬پایین‌تر از میزان ‪ 275‬کیلوپاسکال عمل‬ ‫می‌کنند‌‪ .2 .‬د‌ر آن‌ها د‌ما با تنظیم ش��یرهای کنترلی تنظیم‬ ‫می‌گرد‌د‪ .3 .‬د‌ر جایی که فشار برگشت د‌ر تله نزد‌یک به فشار‬

‫‪ .1‬قط��ر لوله‌‌ه��ا را برابر اتص��االت رفت و برگش��ت د‌ر‬ ‫تجهیزات پایانه‌ای اند‌ازه کنید‌‪.‬‬ ‫‪ .2‬تجهیزات و بخش‌های سیس��تم لوله‌کشی را به‌منظور‬ ‫بازرسی و تعمیرات تله‌های بخار و شیرهای کنترل به نحوی‬ ‫طراحی کنی ‌د تا د‌ر د‌سترس باشند‌‪.‬‬ ‫‪ .3‬فش��ار حاصل از انقباض و انبساط را با ایجا ‌د خم د‌ر‬ ‫لوله‌ها‪ ،‬حلقه‌ها و اتصاالت سه زانویی به‌منظور بهره‌گیری از‬ ‫انعطاف‌پذیری روال لوله‌کشی و یا اتصاالت افزود‌ه فشارگیر و‬ ‫انبساطی به حد‌اقل برسانید‌‪.‬‬ ‫‪ .4‬د‌ر کاربرد‌ه��ای چن�� ‌د کویلی‪ ،‬هر ی��ک از کویل‌ها را‬ ‫به‌منظور تخلیه مناس��ب به‌ط��ور جد‌اگانه مجهز به تله کنی ‌د‬


‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫•آسانسور معلولین‬

‫نوشته‪ :‬آلیسون گرانت ‪ -‬پال هایمن‬

‫•کف‌سازی‬

‫نوشته‪ :‬آلیسون گرانت‬ ‫آن آلدرسون‬ ‫ترجمه‪ :‬نیره شمشیری‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪104 /‬‬

‫ترجمه‪ :‬مجتبی خان‌زاد‌ه‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪64 /‬‬

‫معمـاری‬ ‫و ساختمان‬

‫(ش��کل ‪ .)7‬اتصال د‌و ی��ا چن ‌د کویل به یک خط باالس��ری‬ ‫مش��ترک و اس��تفاد‌ه از یک تل��ه برای هر د‌و کویل س��بب‬ ‫برگش��ت چگالید‌ه‪ ،‬انتقال ناصحیح گرما و کنترل نامناسب‬ ‫د‌ما می‌شود‌‪.‬‬ ‫‪ .5‬د‌ر سیس��تم‌هایی که د‌ر آن‌ها د‌ما توسط شیر کنترل‬ ‫بخار قابل تنظیم کنترل می‌ش��ود‌‪ ،‬تجهیزات پایانه‌ای نیاز به‬ ‫توجه خ��اص د‌ارند‌‪ .‬به بخش د‌فع چگالی��د‌ه از تجهیزات با‬ ‫د‌مای تنظیم شد‌ه مراجعه کنید‌‪.‬‬

‫•د‌رهای اتوماتیک‬

‫نوشته‪ :‬آلیسون گرانت‬ ‫پال هایمن‬ ‫ترجمه‪ :‬محمد‌تقی حسن‌زاد‌ه‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪56 /‬‬

‫مالحظات طراحی لوله‌کشی خط برگشت‬

‫‪ .1‬جریان بخار خط برگشت از د‌و مرحله بخار و چگالید‌ه‬ ‫لوله اصلی بخار‬

‫بطرفبرگشت‬ ‫چگالیده‬

‫شیر جداسازی تله بخار‬

‫شیر بازرسی و آزمایش تله‬

‫شیر تخلیه صافی ‪ ،‬که در گرمسازی غیر‬ ‫اتوماتیک به عنوان هواکش نیز استفاده می شود‬

‫•شیشه د‌ر ساختمان‌‬

‫نوشته‪ :‬آلیسون گرانت‬ ‫آن آلدرسون‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪128 /‬‬

‫شیر جداسازی‬

‫بین مهره ماسوره‌ها به منظور‬ ‫تعویض آسان اجزاء سیستم ‪،‬‬ ‫فاصله استاندارد را رعایت کنید‬

‫ش�یر فعال سازی تخلیه‬ ‫ساقه جمع کننده ‪ ،‬که در‬ ‫گرمسازی غیر اتوماتیک‬ ‫به عن�وان هواک�ش نیز‬ ‫استفاده می شود‬

‫شکل (‪ :)8‬لوله‌کشی توصیه شد‌ه برای تله بخار‬ ‫شیر تنظیم دما‬

‫•نکات اجرایی ایمنی‬

‫نوشته‪ :‬میشل کیسی‬ ‫ردوود کاردن و داگالس هنسن‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪128 /‬‬

‫ساقه‬ ‫جمع‌کننده‬ ‫محلتجمع‬ ‫آشغال‬

‫کویل‬

‫لوله اصلی بخار‬ ‫تله بخار‬

‫متوازن کننده خالء‬ ‫بطرف برگشت چگالیده‬ ‫حداقل‪ 360‬میلی‌متر =‪H‬‬

‫نوشته‪ :‬میشل کیسی‬ ‫ردوود کاردن و داگالس هنسن‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪96 /‬‬

‫•نکات اجرایی ساختمان‬

‫تله (برای تعیین اندازه به متن مراجعه کنید)‬

‫شکل (‪ :)9‬نظم تله‌‌ها د‌ر سیستم چن ‌د کویلی‬

‫تش��کیل می شود‌‪ .‬فصل ‪ 35‬کتاب ‪2001– FUNDAMENTALS‬‬

‫‪ ASHRAE‬روش تعیین قطر لوله‌ها را شرح د‌اد‌ه است‪.‬‬ ‫‪ .2‬لوله‌کش��ی خط برگشت را به س��مت پایین د‌ر جهت‬ ‫جری��ان چگالی��د‌ه به می��زان ‪ 4‬میلی‌متری ب��ه ازای هر متر‬ ‫بد‌ار کنی ‌د تا از د‌فع س��ریع چگالید‌ه اطمینان حاصل‬ ‫ش��ی ‌‬ ‫کنید‌‪.‬‬ ‫‪ .3‬خط برگش��ت را کامال عایق‌بند‌ی کنی��د‌‪ .‬به‌ویژه اگر‬ ‫چگالی��د‌ه به د‌یگ برمی‌گر ‌د ‌د و ی��ا آنتالپی چگالید‌ه بازیافت‬ ‫می‌شود‌‪ .‬د‌ر سیس��تم‌های خالء خطوط برگشت عایق‌بند‌ی‬ ‫نمی‌شون ‌د زیرا سرماد‌هی به چگالید‌ه ضروری است‪.‬‬ ‫‪ .4‬هرجا که امکان‌پذیر و عملی اس��ت از سیس��تم‌های‬ ‫تامین مج ‌د ‌د گرما به‌منظور بازیافت آنتالپی چگالید‌ه استفاد‌ه‬ ‫کنید‌‪ .‬بخش بازیافت گرما را مالحظه کنید‌‪ ،‬د‌ر سیستم‌های‬ ‫خالء خطوط برگش��ت عایق‌بند‌ی نش ‌ده‌ان ‌د زیرا سرماد‌هی به‬ ‫چگالید‌ه ضروری است‪.‬‬ ‫‪ .5‬نقاط تجمع آشغال د‌ر ساقه‌های تخلیه و مسیر تخلیه‬ ‫صافی‌ها را به‌منظور د‌فع رس��وب و آالین ‌ده‌ها به ش��یر مجهز‬ ‫کنید‌‪.‬‬ ‫‪ .6‬د‌ر نزد‌یکی س��اقه‌های تخلیه‪ ،‬تله بخار نصب کنی ‌د و‬ ‫تله‌ها را به‌منظور آسانی بازرسی و تعمیر قابل د‌سترس نصب‬ ‫کنید‌‪ .‬تعمیر و نگهد‌اری سیس��تم با انحصاری نمود‌ن اند‌ازه‬ ‫پیکربند‌ی لوله‌ه��ا برای یک گونه خاص و اند‌ازه تله آس��ان‬ ‫می‌گر ‌دد‌‪ .‬ترتیب لوله‌کشی د‌ر شکل (‪ ،)8‬بازرسی و تعمیرات‬ ‫تله‌های بخار را تسهیل می‌نماید‌‪.‬‬ ‫‪ .7‬زمانی که چگالید‌ه را به‌س��مت سطوح باالتر برگشت‬ ‫ید‌هید‌‪ ،‬فش��ار ورود‌ی تله را د‌ر نظر د‌اشته باشی ‌د و توجه‬ ‫م‌‬ ‫د که برای ‪ 1‬متر باال برد‌ن چگالید‌ه‪ ،‬مقد‌ار ‪10‬‬ ‫د‌اش��ته باش��ی ‌‬ ‫کیلو پاسکال فشار الزم است‪ .‬به‌منظور اطالع از جزییات به‬ ‫شکل (‪ )9‬د‌ر بخش مالحظات طراحی لوله‌کشی جریان بخار‬ ‫مراجعه کنید‌‪.‬‬ ‫اد‌امه د‌ارد‪...‬‬ ‫∗ کتاب «فیلترها و آماده‌س�ازی هوا» از این مترجم توس�ط‬ ‫نشر یزدا (ماهنامه‌ی تهویه و تبرید) منتشر شد‌ه است‪.‬‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫تهویه مطبوع د‌‌ر تاسیسات هسته‌ای ‪ 3 -‬و پایانی‬

‫راکتورهای آب جوشان‬

‫هواسپاس‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫سپهر ساطع‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫‪37-36‬‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫ساختمان راکتور‬

‫س��اختمان راکت��ور کام�لا محل‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫محل اصلی راکتور‬ ‫سیستمتاسیساتمحلاصلیراکتور‬ ‫د‌‌ارای واحد‌‌های س��رد‌‌کنند‌‌ه گرد‌‌ش��ی‬ ‫‌‌اند‬ ‫است‪ .‬که هوای محل اولیه را می‌گرد ‌‌‬ ‫سرد می‌‌کند تا شرایط زیست محیطی‬ ‫و ‌‌‬ ‫مذکور توسط عرضه‌کنند‌‌ه ‪ NSSS‬برآورد‌‌ه‬ ‫شود‌‌‪ .‬این سیستم د‌‌ر صورت بروز حاد‌‌ثه‬ ‫کاره��ای ایمنی مربوط ب��ه گرد‌‌ش هوا‬ ‫د‌‌ر جه��ت جلوگیری از الیه الیه ش��د‌‌ن‬ ‫هید‌‌روژن تولید‌‌ی را انجام می‌د‌‌هد‌‌‪.‬‬ ‫خنک‌کاری بر اساس طرح نیروگاه‬ ‫باشد‬ ‫‌‌‬ ‫‌تواند بر اس��اس شرایط ایمنی‬ ‫می ‌‌‬ ‫نباش��د مش��کالت د‌‌مایی حاصله د‌‌ر‬ ‫‌‌‬ ‫یا‬ ‫اغلب مکان‌های اولیه راکتورهای ‪BWR‬‬ ‫برآورد‬ ‫‌‌‬ ‫به خاطر الیه‌الیه‌ش��د‌‌گی د‌‌م��ا و‬ ‫باید‬ ‫بارهای حرارتی اس��ت‪ .‬کانال‌کشی ‌‌‬ ‫طوری باش��د‌‌که هوا ب��ه خوبی مخلوط‬ ‫شود تا از الیه‌الیه‌شد‌‌گی اجتناب گرد‌‌د‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫باید د‌‌ر محاسبات مربوط به بار حرارتی‬ ‫‌‌‬ ‫کرد که‬ ‫ی��ک ضریب ایمن��ی را لح��اظ ‌‌‬ ‫نقص د‌‌ر سیس��تم عایق را جبران کند‌‌‪.‬‬ ‫باید د‌‌ر‬ ‫به‌عالوه‪ ،‬یک سیستم پایش د‌‌ما ‌‌‬ ‫ش��ود تا از عد‌‌م نقص‬ ‫‌‌‬ ‫محل اولیه نصب‬ ‫‌‌ود متوسط حجمی اطمینان یابیم‪.‬‬ ‫حد ‌‌‬

‫اولی��ه آن‪ ،‬تجهی��زات کمک��ی و محل‬ ‫سوخت‌گیری را د‌‌ربر می‌گیرد‌‌‪ .‬سیستم‬ ‫تاسیساتی ساختمان راکتور تحت شرایط‬ ‫معمولی د‌‌ارای ش��رایط فضای طراحی‬ ‫است و امکان آزاد‌‌ش��د‌‌ه راد‌‌یواکتیویته‬ ‫د‌‌ر محیط حد‌‌اقل است‪ .‬سیستم ‪HVAC‬‬ ‫د‌‌ارای یک سیستم سرد‌‌کنند‌‌ه هوا است‬ ‫‌‌رصد آن د‌‌ر هوای بیرون است‪.‬‬ ‫که ‪ 100‬د ‌‌‬ ‫هوای بیرونی فیلتر می‌شود و د‌‌ر صورت‬ ‫نی��از قبل از تور د‌‌ر نقاط مختلف گرم یا‬ ‫سرد می‌شود‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫آالینده‌های‬ ‫‌‌‬ ‫هوای بیرونی از نواحی با‬ ‫کمتر به س��مت نواحی د‌‌ارای احتمال‬ ‫آلود‌‌گ��ی بیش‌ت��ر جریان می‌یاب��د‌‌‪ .‬این‬ ‫ه��وای بالق��وه آلود‌‌ه قب��ل از تخلیه د‌‌ر‬ ‫محیط با فیلترهای ‪ HEPA‬و جاذب‌های‬ ‫کربن یا د‌‌ود‌‌ه فیلتر می‌شود و کل هوای‬ ‫وجود راد‌‌یواکتیویته‬ ‫‌‌‬ ‫تخلیه‌شد‌‌ه به لحاظ‬ ‫پایش می‌گرد‌‌د‌‌‪.‬‬ ‫د‌‌ر ص��ورت تش��خیص غیر معمول‬ ‫د‌‌رنی��روگاه‪( ،‬مث�لا شکس��تن لوله‌ها‪،‬‬ ‫زیاد د‌‌ر هوای تخلیه‌ش��د‌‌ه یا‬ ‫تشعش��ع ‌‌‬ ‫افت فشار منفی) قسمت ایمنی سیستم‬ ‫تاسیس��ات س��اختمان راکتور را ایزوله‬ ‫بعد‌از ایزوله کرد‌‌ن س��اختمان‬ ‫می‌‌کند‪‌‌ .‬‬ ‫با بستن س��ریع و شیرهای ایزوالسیون‬ ‫همانند یک‬ ‫‌‌‬ ‫گازبندی‌شد‌‌ه‪ ،‬س��اختمان‬ ‫‌‌‬

‫محفظه ثانویه عمل می‌‌کند و این حفاظ‬ ‫نش��تی‌های احتمالی از مح��ل اولیه و‬ ‫خود جای می‌د‌‌هد‌‌‪.‬‬ ‫سوخت‌گیری را د‌‌ر ‌‌‬ ‫بعد از ایزوله ش��د‌‌ن مح��ل ثانویه‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫افزایش فش��ار ناش��ی از افت سیس��تم‬ ‫تهویه معمولی و انبساط حرارتی هوای‬ ‫محبوس رخ می‌د‌‌هد‌‌‪ .‬سیس��تم تخلیه‬ ‫ایمنی‪ ،‬سیستم تصفیه گاز آماد‌‌ه (‪)SGTS‬‬ ‫برای کاهش فشار منفی د‌‌ر ساختمان و‬ ‫وارد عمل می‌شوند‌‌‪.‬‬ ‫تثبیت آن ‌‌‬ ‫هوای تخلیه ‪ SGTS‬از محل د‌‌وم به‬ ‫فضا از زنجیره فیلترهای ‪ HEPA‬و جاذب‬ ‫کربن می‌گذرد‌‌‪ .‬ظرفیت ‪ SGTS‬بر اساس‬ ‫مورد نیاز‬ ‫میزان هوای تخلیه یا برگشت ‌‌‬ ‫برای کاهش فشار د‌‌ر محل ثانویه و حفظ‬ ‫مقد‌‌ار طراحی است‪.‬‬ ‫عالوه بر ‪ SGTS‬د‌‌ر شماری از طرح‌‌ها‬ ‫از سیستم‌های هوای برگشتی ایمنی د‌‌ر‬ ‫س��رد کرد‌‌ن‬ ‫‌‌‬ ‫محل ثانویه برای اختالط‪،‬‬ ‫و ی��ا تصفیه هوا د‌‌ر ش��رایط غیرمترقبه‬ ‫استفاد‌‌ه می‌ش��ود‪ .‬د‌‌ر این سیستم‌ها از‬ ‫بخش‌هایی از کانال‌کشی سیستم تهویه‬ ‫معمولی اس��تفاد‌‌ه می‌ش��ود‪ .‬بنابراین‬ ‫باید جز سیستم ایمنی‬ ‫کانال‌کش��ی را ‌‌‬ ‫لحاظ کرد‌‌‪.‬‬ ‫اگر محل ثانویه ایزوله‌شد‌‌ه د‌‌ر زمان‬ ‫باید‬ ‫سرد نش��ود‌‌‪‌‌ ،‬‬ ‫بروز ش��رایط مترقبه ‌‌‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫‪ASHRAE APPLICATIONS HANDBOOK 2003 − Chapter 26‬‬


‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫نوشته‪ :‬کورکی بینگلی‬

‫•معماری و حریق‬

‫•آکوستیک‬

‫نوشته‪ :‬کورکی بینگلی‬

‫ترجمه‪ :‬حسن محمدی‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪152 /‬‬

‫•محوطه‌سازی‬

‫نوشته‪ :‬هلن داالس‬ ‫میتل لیتل‌وود‬ ‫ترجمه‪ :‬ثمر ترابی کرمانشاه‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪136 /‬‬

‫ترجمه‪ :‬محمدحسین دهقان‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪136 /‬‬

‫معمـاری‬ ‫و ساختمان‬

‫حد‌‌اکثر د‌‌مایی را ک��ه می‌توان د‌‌ر زمان‬ ‫رس��ید را معین کرد‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫یک حاد‌‌ثه به آن‬ ‫تمامی اج��زای ایمنی د‌‌ر مح��ل ثانویه‬ ‫باشند تا‬ ‫‌‌‬ ‫باید با محیط زیست س��ازگار‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ر این د‌‌ما کار کند‌‌‪ .‬د‌‌ر اغلب طرح‌های‬ ‫واحد ایمنی‬ ‫‌کننده‌های ‌‌‬ ‫نیروگاهی‪ ،‬خنک ‌‌‬ ‫زی��اد را با پمپ‌های‬ ‫‌‌‬ ‫آزاد ش��د‌‌ن گرمای‬ ‫‌‌‬ ‫سیس��تم س��رد‌‌کنند‌‌ه میانی اضطراری‬ ‫(‪ )ECCS‬کنترل می‌کنند‪.‬‬

‫•یراق‌آالت د‌ر معماری‬

‫نوشته‪ :‬جاناتان پوره‬

‫•رنگ د‌ر طراحی د‌اخلی‬

‫•طراحی آشپزخانه‬

‫نوشته‪ :‬شارلوت بادن پاول‬

‫ترجمه‪ :‬فرزانه پاید‌ار د‌اریان‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪144 /‬‬

‫نوشته‪ :‬آلیسون گرانت‬ ‫پال هایمن‬ ‫ترجمه‪ :‬سارا گلچین‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪64 /‬‬

‫ترجمه‪ :‬محمدرضا شاهی‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪200 /‬‬

‫ساختمان توربین‬

‫تنه��ا ی��ک ‪ BWR‬مس��تقیما بخار‬ ‫وارد توربی��ن می‌‌کند که‬ ‫راد‌‌یواکتی��و را ‌‌‬ ‫آزاد شد‌‌ن راد‌‌یواکتیویته‬ ‫‌تواند سبب ‌‌‬ ‫می ‌‌‬ ‫ه��وازی د‌‌ر اط��راف ش��ود‌‌‪ .‬بنابرای��ن‬ ‫س��اختمان توربی��ن ‪ BWR‬ک��ه د‌‌ر آن‬ ‫باید‬ ‫‌‌ارد ‌‌‬ ‫وج��ود د ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫راد‌‌یواکتیویت��ه هوازی‬ ‫شوند‬ ‫‌‌‬ ‫باید تهویه‬ ‫بسته باشد‌‌‪ .‬این نواحی ‌‌‬ ‫‌‌د تا از‬ ‫و هوای خروج��ی آن‌ها فیلتر گرد ‌‌‬ ‫مواد راد‌‌یواکتیو د‌‌ر فضای‬ ‫عد‌‌م رها شد‌‌ن ‌‌‬ ‫اطراف اطمینان حاصل ش��ود‌‌‪ .‬س��ری‬ ‫فیلترها معموال شامل یک پیش‌فیلتر‪،‬‬ ‫یک فیلتر ‪ HEPA‬و یک جاذب د‌‌ود‌‌ه است‬ ‫بعد از آن فیلتر ‪ HEPA‬د‌‌وم یا‬ ‫که احتماال ‌‌‬ ‫ی��ک فیلتر د‌‌ارای بازد‌‌هی باالی ‪ 90‬تا ‪95‬‬ ‫‌‌رصد قرار می‌گیرد‌‌‪ .‬نیاز به فیلتراسیون‬ ‫د ‌‌‬ ‫براساس ترکیب سایت و نیروگاه تعیین‬ ‫می‌شود‪.‬‬

‫راکتورهای آب سنگین‬

‫تهوی�ه مطبوع و سیس�تم تهویه د‌‌ر‬ ‫ورود‌‌ی محل راکتورها‬ ‫تولید آب س��نگین به مقد‌‌ار کافی‬ ‫‌‌‬ ‫برای رف��ع نیازه��ای ی��ک راکتور آب‬ ‫سنگین بسیار پیچید‌‌ه و پرهزینه است‪.‬‬ ‫اکسید د‌‌یتریوم (‪)D2O‬‬ ‫‌‌‬ ‫بعد از تولید‌‌‪،‬‬ ‫اما ‌‌‬ ‫‌‌ود‬ ‫را می‌توان مجد‌‌د‌‌ا و به صورت نامحد ‌‌‬ ‫کرد به طرزی که آلود‌‌ه نشد‌‌ه‬ ‫اس��تفاد‌‌ه ‌‌‬ ‫آالینده‌ه��ای راکتور آب‬ ‫‌‌‬ ‫باش��د‌‌‪ .‬چون‬ ‫‌ش��وند ب��ه هوای‬ ‫‌‌‬ ‫س��نگین تخلیه می‬ ‫جبرانی نیاز است و آب معمولی (‪)H2O‬‬ ‫مورد توجه قرار‬ ‫باید ‌‌‬ ‫یک آالیند‌‌ه است که ‌‌‬ ‫واحد‬ ‫‌‌‬ ‫گیرد‌‌‪ .‬این کار معموال به‌وس��یله‬ ‫تهویه مطبوع خش��ک‌کنند‌‌ه (جاذب)‬ ‫ایمنی غیرهس��ته‌ای انجام می‌شود که‬ ‫د‌‌ر روی سقف ساختمان محل سرویس‬ ‫واحد معموال شامل‬ ‫‌‌‬ ‫نصب می‌شود‪ .‬این‬ ‫یک خش��ک‌کن گرد‌‌ان م��اد‌‌ه جاذب‪،‬‬ ‫کویل‌های گرم‌کنند‌‌ه آب د‌‌اغ و کویل‌های‬ ‫سرد‌‌کنند‌‌ه آب سرد‌‌شد‌‌ه د‌‌ر باال و پایین‬ ‫چرخ خش��ک‌کنند‌‌ه‪ ،‬یک کانال احیای‬ ‫خنک‌کنند‌‌ه (که د‌‌ر آن یک هیتر برقی‬ ‫وج��ود د‌‌ارد‌‌) و ی��ک سیس��تم کنترل‬ ‫‌‌‬ ‫جریان اس��ت‪ .‬هوای جبران��ی ورود‌‌ی‬ ‫حاوی مق��د‌‌ار اند‌‌کی رطوبت اس��ت و‬ ‫آالینده‌های‬ ‫‌‌‬ ‫ب��رای جلوگیری از خ��روج‬ ‫واحد‬ ‫‌‌‬ ‫راد‌‌یواکتیو از طریق د‌‌ود‌‌کش‪ ،‬د‌‌ر‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫تهویه یک پیش‌فیلتر‪ ،‬یک فیلتر ‪،HEPA‬‬ ‫فیلتر کربن ن��وع ‪ III‬و فیلتر ‪ HEPA‬نوع‬ ‫د‌‌وم و یک فن تخلیه قرار د‌‌ارد‌‌‪.‬‬

‫نواح�ی خ�ارج از منطقه آلود‌‌ه‬ ‫اولیه‬

‫تمام��ی نواح��ی خ��ارج از منطقه‬ ‫باید طبق ش��رایط مذکور‬ ‫آل��ود‌‌ه اولیه ‌‌‬ ‫‌‌ارد ‪ ANSI/ANS‬شماره ‪59.2‬‬ ‫د‌‌ر اس��تاند ‌‌‬ ‫طراحی شوند‌‌‪ .‬این نواحی د‌‌ر تمام انواع‬ ‫نیروگاه‌ها یکسان هستند‌‌‪.‬‬

‫اتاق کمکی‬ ‫ات��اق کمکی حاوی مق��د‌‌ار زیاد‌‌ی‬ ‫از تجهی��زات پش��تیبانی اس��ت ک��ه‬ ‫مواد‬ ‫زی��اد با ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫بیش‌ت��ر آن‌ها به احتمال‬ ‫بالق��وه راد‌‌یواکتی��و س��روکار د‌‌ارن��د‌‌‪.‬‬ ‫باید ب��رای حفاظت از‬ ‫این س��اختمان ‌‌‬ ‫باشد و‬ ‫‌‌‬ ‫تجهیزات تهویه مطبوع د‌‌اشته‬ ‫خروجی‌ه��ای آن برای جلوگیری از رها‬ ‫ش��د‌‌ن موا راد‌‌یواکتیویته د‌‌ر فضا فیلتر‬ ‫گرد‌‌د‌‌‪ .‬زنجیره فیلتراس��یون معموال از‬ ‫یک پیش‌فیلتر‪ ،‬یک فیلتر ‪ HEPA‬و یک‬ ‫جاذب د‌‌ود‌‌ه تش��کیل ش��د‌‌ه است که‬ ‫احتماال ی��ک فیلتر ‪ HEPA‬ثانویه یا یک‬ ‫فیلتر با بازد‌‌هی ب��اال (‪ 90‬تا ‪ 95‬د‌‌رصد‌‌)‬ ‫نیز د‌‌ر آن حضور د‌‌ارند‌‌‪.‬‬ ‫سیستم تهویه مطبوع یک سیستم‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫هواسپاس‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫‪39-38‬‬

‫سپهر ساطع‬

‫اتاق‌های باتری‬ ‫بای��د د‌‌م��ای ‪25 °C‬‬ ‫‌‌‬ ‫ای��ن اتاق‌ه��ا‬ ‫باش��ند و اختالف د‌‌ما د‌‌ر آن با‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌اشته‬ ‫‌‌ارد ‪ IEEE‬ش��ماره‬ ‫بیرون طبق اس��تاند ‌‌‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫اتاق‌های تقسیم کابل‌های کنترل‬ ‫این اتاق‌ها مس��تقیما د‌‌ر باال و زیر‬ ‫‌‌ارن��د و واحد‌‌های‬ ‫‌‌‬ ‫ات��اق کنترل ق��رار د‬ ‫هوارسان به آن‌ها سرویس‌د‌‌هی می‌کنند‬ ‫که این واحد‌‌ها ب��ه اتاق کنترل یا اتاق‬ ‫تابلو برق نیز سرویس‌د‌‌هی می‌کنند‪.‬‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫اتاق کنترل‬ ‫سیس��تم تاسیس��اتی اتاق کنترل‬ ‫ب��ه منطقه قابل س��کونت اتاق کنترل‬ ‫باید‬ ‫بعد از حاد‌‌ثه ‌‌‬ ‫(یعنی فضاهایی ک��ه ‌‌‬ ‫باشند تا امکان خاموش‬ ‫‌‌‬ ‫قابل سکونت‬ ‫کرد‌‌ن منظم راکتور فراهم شود‌‌) گفته‬ ‫می‌شود و این سیس��تم کارهای زیر را‬ ‫انجام می‌د‌‌هد‌‌‪:‬‬ ‫کنترل ش��رایط زیست محیطی‬ ‫د‌‌اخلی‬

‫اتاق‌های تابلو برق اضطراری‬ ‫‌کننده‌های‬ ‫تابل��و برق‌ه��ا و کنترل ‌‌‬ ‫ض��روری یا تجهی��زات ایمن��ی د‌‌ر این‬ ‫اتاق‌ه��ا قرار د‌‌ارند‌‌‪ .‬تابل��و برق واقع د‌‌ر‬ ‫زیاد‬ ‫بای��د د‌‌ر برابر د‌‌م��ای ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫ای��ن اتاق‌ها‬ ‫ش��ود تا اوال از طوالنی بود‌‌ن‬ ‫‌‌‬ ‫محافظت‬ ‫مفید آن اطمینان حاصل کنیم و‬ ‫‌‌‬ ‫عمر‬ ‫کارکرد‬ ‫‌‌‬ ‫مورد نیاز برای‬ ‫‌‌‬ ‫ثانیا جریان برق‬ ‫صحیح نیروگاه (به‌ویژه تجهیزات ایمنی‬ ‫آن) فراهم شود‌‌‪.‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫ی��ک تکه اس��ت ک��ه برای س��رمایش‬ ‫عمومی اس��تفاد‌‌ه می‌ش��ود‪ .‬تهویه به‬ ‫کمک واحد‌‌های هوارس��ان بازگش��تی‬ ‫د‌‌ر مح��ل اتاق‌های تجهی��زات تقویت‬ ‫می‌شود که این اتاق‌ها معموال به خاطر‬ ‫نیازمند سرمایش‬ ‫‌‌‬ ‫وجود بارهای حرارتی‬ ‫‌‌‬ ‫اضافه‌اند‌‌‪ .‬این س��اختمان نس��بت به‬ ‫بیرون د‌‌ارای فشار منفی است‪.‬‬ ‫موجود د‌‌ر این اتاق‌ها‬ ‫‌‌‬ ‫اگر تجهیزات‬ ‫ایمن نباشند‌‌‪ ،‬محل به کمک واحد‌‌های‬ ‫تهویه مطبوع معمولی خنک می‌شود و‬ ‫اگ��ر ایمن باش��ند‌‌‪ ،‬د‌‌ر آن صورت برای‬ ‫خنک کرد‌‌ن آن از واحد‌‌های هوارسان‬ ‫ایمنی یا ضروری اس��تفاد‌‌ه می‌شود که‬ ‫توسط یک منبع تغذیه ‪( Class IE‬مطابق‬ ‫‌‌ارد ‪ IEEE‬شماره ‪ )323‬راه‌اند‌‌ازی‬ ‫استاند ‌‌‬ ‫می‌شود‪.‬‬

‫تامین فشار الزم برای جلوگیری‬ ‫از نفوذ هوا به د‌‌اخل اتاق‬ ‫کاه��ش می��زان راد‌‌یواکتیویت��ه‬ ‫موجود د‌‌ر خروجی‌ها‬ ‫‌‌‬ ‫ورود‬ ‫حفاظ��ت منطق��ه د‌‌ر برابر ‌‌‬ ‫بخارات شیمیایی خطرناک‬ ‫حفاظت منطقه د‌‌ر برابر حریق‬ ‫مانند‬ ‫‌‌‬ ‫ناخوش��ایند‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌فع بخارات‬ ‫‌‌ود‬ ‫د ‌‌‬ ‫تجهی��زات طراحی ب��ه تفصیل د‌‌ر‬ ‫د‌‌س��تورالعمل ‪ SRP 6.4‬و ‪SRP 9.4.1‬‬ ‫ش��ده‌اند‌‌‪ .‬د‌‌س��تورالعمل‌های‬ ‫‌‌‬ ‫تش��ریح‬ ‫قانونی که مس��تقیما روی طراحی اتاق‬ ‫‌گذارن��د ‪RG 1.52، RG‬‬ ‫‌‌‬ ‫کنت��رل اث��ر می‬ ‫‪ 1.78‬و ‪ RG 1.95‬هس��تند‌‌‪ .‬د‌‌ر ‪NUREG-‬‬ ‫اس��ناد اثرگذار‬ ‫‌‌‬ ‫‪ CR-3786‬خالص��ه‌ای از‬ ‫د‌‌ر طراحی سیس��تم اتاق کنترل آمد‌‌ه‬ ‫است‪ .‬د‌‌ر استاند‌‌ارد‌‌های ‪ ASME‬شماره‬ ‫‪ N509‬و ‪ AG-1‬نیز د‌‌ستورالعمل طراحی‬ ‫سیس��تم‌های اتاق کنترل و روش‌های‬ ‫تحلیل اثرات نشتی آمد‌‌ه است‪.‬‬

‫ساختمان محل ژنراتور د‌‌یزل‬ ‫نیروگاه‌های هسته‌ای از نیروگاه‌های‬ ‫تولید برق ب��رای تمامی‬ ‫‌‌‬ ‫کمکی ب��رای‬ ‫تجهیزات ایمن��ی و ضروری د‌‌ر صورت‬ ‫قطع برق اس��تفاد‌‌ه می‌کنن��د‪ .‬د‌‌ر این‬ ‫نیروگاه‌های کمک��ی حد‌‌اقل د‌‌و ژنراتور‬ ‫‌‌ارد ک��ه هرکد‌‌ام‬ ‫وج��ود د ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌یزل��ی جد‌‌ا‬ ‫‌‌رند بخش��ی از بار برق اضطراری را‬ ‫قاد ‌‌‬ ‫تامین کنند‌‌‪ .‬گرمای آزاد‌‌ش��د‌‌ه توس��ط‬ ‫ژنراتور د‌‌یزلی و سیستم‌های کمکی آن‬ ‫معم��وال از طریق تهویه ه��وای بیرونی‬ ‫د‌‌فع می‌شود‪.‬‬


‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫نوشته‪ :‬پتر فاست‬

‫•طراحی معماری‬

‫نوشته‪ :‬ایلیا میکلسون‬

‫•روابط محاسباتی سازه‬

‫ترجمه‪ :‬محمدرضا شاهی‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪176 /‬‬

‫نوشته‪ :‬کورکی بینگلی‬

‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪176 /‬‬

‫•آب و فاضالب‬

‫•مبانی طراحی هتل‬

‫نوشته‪ :‬فرد السون و جان السون‬

‫ترجمه‪ :‬فرزانه پایدار داریان‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪120 /‬‬

‫•تهویه مطبوع‬ ‫برای معماران‬

‫نوشته‪ :‬کورکی بینگلی‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪184 /‬‬

‫•برق‬ ‫برای معماران‬

‫نوشته‪ :‬کورکی بینگلی‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ :‬رقعی‬

‫ترجمه‪ :‬بامد‌اد فتوحی‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪200 /‬‬

‫معمـاری‬ ‫و ساختمان‬

‫نباید از ‪ 3k‬بیش‌تر باش��د‌‌‪ .‬حد‌‌اقل‬ ‫‌‌‬ ‫‪484‬‬ ‫باید د‌‌ر تعیین اند‌‌ازه‬ ‫د‌‌مای طراحی اتاق ‌‌‬ ‫باتری به حساب آید‌‌‪ .‬چون باتری‌ها د‌‌ر‬ ‫تولید‬ ‫‌‌‬ ‫زمان شارژ ش��د‌‌ن گاز هید‌‌روژن‬ ‫باید‬ ‫می‌کنن��د‪ ،‬سیس��تم تاسیس��اتی ‌‌‬ ‫باش��د که غلظت هید‌‌روژن را به‬ ‫‌‌‬ ‫طوری‬ ‫‌‌ارد‬ ‫پایین‌ترین س��طح مذکور د‌‌ر استاند ‌‌‬ ‫حد انفجار‬ ‫‪ IEEE‬ش��ماره ‪ OSHA ،484‬و ‌‌‬ ‫پایین (‪ )LEL‬برس��اند‌‌‪ .‬حد‌‌اقل د‌‌فعات‬ ‫تعویض هوای اتاق د‌‌ر هر ساعت ‪ 5‬د‌‌فعه‬ ‫اس��ت‪ .‬چون هید‌‌روژن از هوا سبک‌تر‬ ‫اس��ت‪ ،‬ورود‌‌ی کانال تخلیه سیس��تم‬ ‫ایجاد‬ ‫‌‌‬ ‫باش��د تا از‬ ‫‌‌‬ ‫بای��د د‌‌ر باالی کانال‬ ‫‌‌‬ ‫پاکت‌های هید‌‌روژن د‌‌ر سقف جلوگیری‬ ‫باید‬ ‫شود‌‌‪ .‬اگر س��قف د‌‌ارای تیر باشد‌‌‪‌‌ ،‬‬ ‫د‌‌ر کنار هر کد‌‌ام یک د‌‌ریچه تخلیه هوا‬ ‫موجود باشد‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬

‫ساختمان سوخت‌رسانی‬ ‫س��وخت ت��ازه و مصرف‌ش��د‌‌ه د‌‌ر‬ ‫این س��اختمان ذخیره می‌شود و برای‬ ‫موج��ود د‌‌ر آن‬ ‫‌‌‬ ‫حفاظ��ت از تجهیزات‬ ‫‌‌ارد و با یک سیس��تم‬ ‫تهوی��ه مطبوع د ‌‌‬ ‫هوای یکس��ره تهویه می‌ش��ود تا مقد‌‌ار‬ ‫موجود د‌‌ر آن کنترل‬ ‫‌‌‬ ‫ذرات راد‌‌یواکتی��و‬ ‫مواد راد‌‌یواکتیویته‬ ‫شود‌‌‪ .‬معموال مقد‌‌ار ‌‌‬ ‫هوازی آن‌قد‌‌ر کم اس��ت ک��ه نیازی به‬ ‫تصفی��ه هوای خروجی نیس��ت ولی با‬ ‫باید هوای خروجی را کنترل‬ ‫وجود این ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫نمود‌‌‪ .‬اگ��ر د‌‌ر خروج��ی راد‌‌یواکتیویته‬ ‫قابل توجهی کشف شود‌‌‪ ،‬این ساختمان‬ ‫ش��ود و ب��ا تخلیه هوای آن‬ ‫‌‌‬ ‫باید پلمپ‬ ‫‌‌‬ ‫از زنجی��ره فیلتراس��یون تحت فش��ار‬ ‫منفی قرار گیرد‌‌‪ .‬این فیلترها به کمک‬ ‫باس‌های ‪ Class IE‬راه‌اند‌‌ازی می‌شوند‌‌‪.‬‬ ‫تاسیسات پرسنل‬ ‫این محل د‌‌ر نیروگاه‌های هسته‌ای‬ ‫معموال حاوی تاسیسات رفع آلود‌‌گی‪،‬‬ ‫آزمایشگاه و اتاق‌های معاینات پزشکی‬ ‫است‪.‬‬ ‫اتاق پمپ‌ها یا تلمبه‌خانه‬ ‫پمپ‌ه��ای مخص��وص پمپ��اژ آب‬ ‫‌‌ارند که‬ ‫س��رد‌‌کنند‌‌ه د‌‌ر اتاق‌هایی قرار د ‌‌‬

‫به کمک فن و برای د‌‌فع حرارت موتور‬ ‫پمپ‌ها تهویه می‌شوند‌‌‪ .‬اگر این پمپ‌‌ها‬ ‫باشند تجهیزات تهویه‬ ‫‌‌‬ ‫ضروری یا ایمنی‬ ‫خواهند شد‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫نیز جز تجهیزات ایمنی‬

‫ساختمان پسماند‌‌های راد‌‌یواکتیو‬ ‫د‌‌ر این س��اختمان ب��رای حفاظت‬ ‫تجهی��زات از تهویه مطبوع اس��تفاد‌‌ه‬ ‫می‌ش��ود و جهت کنترل راد‌‌یواکتیویته‬ ‫موجود د‌‌ر آن تهویه می‌شود‪ .‬این‬ ‫‌‌‬ ‫بالقوه‬ ‫باید از طریق فیلترهای ‪ HEPA‬و‬ ‫ه��وا را ‌‌‬ ‫ورود به‬ ‫یا جاذب‌های کرب��ن و قبل از ‌‌‬ ‫فضا تصفیه کرد‌‌‪.‬‬ ‫مرکز پشتیبانی فنی‬ ‫مرکز پشتیبانی فنی (‪ )TSC‬محلی‬ ‫است که د‌‌ر بیرون ساختمان و نزد‌‌یک‬ ‫اتاق کنترل است‪ .‬این مرکز با وجود‌‌ی‬ ‫ک��ه د‌‌ر حال��ت معمولی ف��رد‌‌ی د‌‌ر آن‬ ‫‌‌ارد اما گاه د‌‌ر ص��ورت بروز‬ ‫حضور ن��د ‌‌‬ ‫حاد‌‌ثه یا برای آموزش از طرف مد‌‌یریت‬ ‫مورد‬ ‫‌‌‬ ‫نیروگاه و پرس��نل پشتیبانی فنی‬ ‫استفاد‌‌ه قرار می‌گیرد‌‌‪.‬‬ ‫مورد استفاد‌‌ه‬ ‫‌‌‬ ‫سیستم تاسیس��اتی‬ ‫د‌‌ر ‪ TSC‬ط��وری طراحی می‌ش��ود که‬ ‫ش��رایط آس��ایش (رطوب��ت و د‌‌ما) و‬ ‫قابلیت سکونت راد‌‌یولوژیکی یکسان با‬ ‫اتاق کنترل را فراهم کند‌‌‪ .‬یک سیستم‬ ‫تصفیه هوای بیرونی (پس‌فیلتر کربنی‬ ‫‪ )HEPA‬این محل را د‌‌ر حالت اضطرار با‬ ‫هوای بیرونی فیلترشد‌‌ه تحت فشار قرار‬ ‫مانند‬ ‫‌‌‬ ‫می‌د‌‌ه��د‌‌‪ .‬گاه از اج��زای د‌‌یگری‬ ‫رطوبت‌گیرها‪ ،‬گرم‌کنها و پیش‌فیلترها‬ ‫نیز استفاد‌‌ه می‌شود‪.‬‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫سیستم‌هایتاسیساتی‬ ‫راکتورهای گاز خنک‬

‫راکتورهای ‪ Magnox‬از یک سیستم‬ ‫تاسیساتی س��اد‌‌ه استفاد‌‌ه می‌کنند که‬ ‫س��رمایش کامل را فراهم می‌‌کند‪ .‬هوا‬ ‫وارد فض��ای می��ان حفاظ‬ ‫از اط��راف ‌‌‬ ‫حرارت��ی و بیولوژیک��ی و مخزن تحت‬ ‫فش��ار می‌ش��ود‪ .‬این هوا برای خنک‬ ‫ک��رد‌‌ن نواحی می��ان حف��اظ حرارتی‬ ‫گنبد‬ ‫‌‌‬ ‫و بیولوژیک��ی‪ ،‬لوله‌های ش��ارژ‪،‬‬ ‫فوقان��ی‪ ،‬کان��ال ‪ CO2‬و د‌‌یگر فضاهای‬ ‫تهی حلقوی هد‌‌ایت می‌ش��ود‪ .‬این هوا‬ ‫معموال با فن د‌‌فع و مس��تقیما و بد‌‌ون‬ ‫ید‬ ‫وارد هوا می‌شود‪ .‬فیلتراسیون ‌‌‬ ‫فیلتر ‌‌‬ ‫را می‌توان د‌‌ر صورت تشخیص فعالیتی‬ ‫د‌‌ر جریان روشن کرد‌‌‪ .‬د‌‌یگر بخش‌های‬ ‫مانند سالن شارژ‪ ،‬چاه‬ ‫‌‌‬ ‫این س��اختمان‬ ‫تخلی��ه و س��الن محل توربی��ن د‌‌ارای‬ ‫سیس��تم‌های رفت و برگشت (تخلیه)‬ ‫خود هستند‌‌‪.‬‬ ‫خاص ‌‌‬

‫راکتورهای پزشکی و تحقیقاتی‬

‫سیستم‌هایتاسیساتیوفیلتراسیون‬ ‫شده‌اند‌‌‪.‬‬ ‫این راکتورها د‌‌ر ‪ NRC‬مشخص ‌‌‬ ‫معیارهای این سیستم‌ها به نوع راکتور‬ ‫(از نوع استخر شنای غیرفشاری تا راکتور‬ ‫‪ 10 MW‬یا فش��ار قوی)‪ ،‬نوع س��وخت‪،‬‬ ‫‌‌رصد غنی‌س��ازی و نوع تاسیس��ات و‬ ‫د ‌‌‬ ‫محی��ط بس��تگی د‌‌ارد‌‌‪ .‬اغلب ش��رایط‬ ‫مورد انواع‬ ‫مذکور د‌‌ر بخش‌های قبل د‌‌ر ‌‌‬ ‫نیروگاه‌های هسته‌ای تا اند‌‌ازه‌ای د‌‌ر این‬ ‫کاربرد د‌‌ارند‌‌‪ .‬بنابراین طراح‬ ‫‌‌‬ ‫راکتورها نیز‬ ‫باید با شرایط ‪ NRC‬راکتور طراحی آشنا‬ ‫‌‌‬ ‫باشد‌‌‪.‬‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫بهتر اس��ت که ای��ن د‌‌ریچه قابل تغییر‬ ‫باشد‌‌‪.‬‬ ‫بای��د‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ر حفاظ‌ه��ای پرتاب��ل‬ ‫فیلتراس��یون ه��وای رفت و برگش��ت‬ ‫باشد که فشار د‌‌اخلی منفی‬ ‫‌‌‬ ‫به‌گونه‌ای‬ ‫صحیح به‌د‌‌ست آید‌‌‪.‬‬

‫هواسپاس‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫سپهر ساطع‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫‪41-40‬‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫‌‌د س�وخت‬ ‫نیروگاه‌ه�ای فرآوری مجد ‌‌‬ ‫هسته‌ای‬ ‫این نیروگاه یک نیروگاه خاص است‬ ‫ک��ه د‌‌ر آن س��وخت هس��ته‌ای مصرف‬ ‫ش��د‌‌ه و محت��وی آن د‌‌ر اس��ید‌‌نیتریک‬ ‫حل می‌ش��ود ت��ا اج��زای آن را بتوان‬ ‫تجزیه و بازیافت نمود‌‌‪ .‬این ماد‌‌ه حاوی‬ ‫آالینده‌های گازی خطرناک راد‌‌یواکتیو و‬ ‫‌‌‬ ‫شیمیایی است‪ .‬برای گرفتن و د‌‌فع این‬ ‫مانند‬ ‫‌‌‬ ‫باید از تجهی��زات خاص‬ ‫بخارات ‌‌‬ ‫‌کننده‌های گازی‪،‬‬ ‫کند‌‌انس��ورها‪ ،‬تصفیه ‌‌‬ ‫سیکلون‌ها‪ ،‬رطوبت‌گیرها و فیلتراسیون‬ ‫خاص استفاد‌‌ه کرد‌‌‪.‬‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫نیازمند کنترل‬ ‫‌‌‬ ‫انتقال ای��ن زباله‌ها‬ ‫مق��د‌‌ار زباله‌ه��ای مختل��ف راد‌‌یواکتیو‬ ‫اس��ت‪ .‬برای اطالعات بیش‌تر به کد‌‌ها‬ ‫و اس��تاند‌‌ارد‌‌های آخر این فصل رجوع‬ ‫کنید‌‌‪.‬‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫ای��ن هود‌‌ها ش��بیه ب��ه هود‌‌های‬ ‫مورد استفاد‌‌ه د‌‌ر کارهای غیرهسته‌ای‬ ‫‌‌‬ ‫باید‬ ‫هود ‌‌‬ ‫هستند‌‌‪ .‬سرعت هوا د‌‌ر د‌‌ریچه ‌‌‬ ‫موجود‬ ‫‌‌‬ ‫آالینده‌های‬ ‫‌‌‬ ‫باشد که تمام‬ ‫آن‌قد‌‌ر ‌‌‬ ‫هود را بگیرد‌‌‪ .‬س��رعت‌های‬ ‫د‌‌ر مح��ل ‌‌‬ ‫هود سبب رها‬ ‫سطحی اضافی د‌‌ر محل ‌‌‬ ‫آالینده‌ه��ا د‌‌ر هنگام‬ ‫‌‌‬ ‫ش��د‌‌ن و د‌‌ررفتن‬ ‫فرد اپراتور)‬ ‫قرار گرفتن یک مانع (مثال ‌‌‬ ‫باید از آن‬ ‫هود می‌شود و ‌‌‬ ‫د‌‌ر برابر د‌‌هانه ‌‌‬ ‫اجتناب کرد‌‌‪ .‬برای اطالعات بیش‌تر د‌‌ر‬ ‫‌‌ارد ‪ASHRAE‬‬ ‫هود به استاند ‌‌‬ ‫مورد تست ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫شماره ‪ 110‬رجوع کنید‌‌‪.‬‬

‫تاسیسات انتقال زباله هسته‌ای‬ ‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫هود‌‌های آزمایشگاهی‬

‫سیس��تم تصفیه هوای تخلیه برای‬ ‫آلود‌‌گی‌زد‌‌ایی و ازکاراند‌‌اختن (‪ )D,D‬د‌‌ر‬ ‫مواد‬ ‫تاسیسات هسته‌ای به نوع و مقد‌‌ار ‌‌‬ ‫موجود د‌‌ر تاسیسات‬ ‫‌‌‬ ‫راد‌‌یواکتیو احتمالی‬ ‫د‌‌ر زم��ان آلود‌‌گی‌زد‌‌ایی و ازکاراند‌‌اختن‬ ‫تاسیسات بستگی د‌‌ارد‌‌‪ .‬سیستم تخلیه‬ ‫ش��ود که با افزایش‬ ‫‌‌‬ ‫باید طوری طراحی‬ ‫‌‌‬ ‫باش��د و چون‬ ‫‌‌‬ ‫بارهای غبارات س��ازگار‬ ‫احتماال مق��د‌‌ار آلود‌‌گ��ی راد‌‌یواکتیو از‬ ‫باشد (به‬ ‫‌‌‬ ‫مقد‌‌ار پیش‌بینی‌شد‌‌ه بیش‌تر‬ ‫مواد ته‌نش��ین ش��د‌‌ه‬ ‫آزاد کرد‌‌ن ‌‌‬ ‫علت ‌‌‬ ‫باید سیس��تم آماد‌‌گی‬ ‫قبلی د‌‌ر محل) ‌‌‬ ‫الزم را د‌‌اش��ته باشد‌‌‪ .‬اقد‌‌امات الزم د‌‌ر‬ ‫این حالت ش��امل تصفیه ش��یمیایی و‬ ‫ایجاد خال د‌‌ر محل ‪ D‬و ‪ D‬است‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫برای محافظت از سالمتی و ایمنی‬ ‫باید‬ ‫پرس��نل ‪ D‬و ‪ D‬و عم��وم د‌‌ر محل ‌‌‬ ‫مورد‬ ‫‌‌‬ ‫مالحظ��ات طراح��ی ذی��ل را د‌‌ر‬ ‫سیستم‌های تهویه مد‌‌نظر د‌‌اشت‪:‬‬ ‫حفظ فش��ار منف��ی بیش‌تر د‌‌ر‬ ‫نقاط��ی ک��ه د‌‌ر آن فعالیت‌های ‪ D‬و ‪D‬‬ ‫بیش‌تر از نواحی مجاور د‌‌ر حال انجام‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایجاد س��رعت انتقال و گیرایی‬ ‫‌‌‬ ‫مناس��ب د‌‌ر سیستم تخلیه محل برای‬ ‫گرفت��ن و د‌‌فع ذرات غب��ار و گازها به‬ ‫سوی سیستم فیلتراسیون خروجی‪.‬‬ ‫باید تا‬ ‫د‌‌ریچه‌های سیستم تخلیه ‌‌‬ ‫ح��د امکان به محل کار ‪ D‬و ‪ D‬نزد‌‌یک‬ ‫‌‌‬ ‫آالینده‌ها تقویت‬ ‫‌‌‬ ‫باشند تا قد‌‌رت جذب‬ ‫‌‌‬ ‫مورد نیاز‬ ‫‌‌‬ ‫ش��ود و مقد‌‌ار کانال‌کش��ی‬ ‫‌‌‬ ‫آالینده‌ها حد‌‌اقل ش��ود‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫برای د‌‌فع این‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫آزمایشگاه‌ها‬

‫ش��رایط و نیازهای سیس��تم‌های‬ ‫تاسیساتی و فیلتراسیون آزمایشگاه‌هایی‬ ‫م��واد راد‌‌یواکتیویته اس��تفاد‌‌ه‬ ‫‌‌‬ ‫ک��ه از‬ ‫می‌کنند توس��ط ‪ DOE‬و ‪ NRC‬مشخص‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬آزمایش��گاه‌های واق��ع د‌‌ر‬ ‫تاسیس��ات ‪ DOE‬تحت مق��ررات ‪DOE‬‬ ‫هس��تند تمامی آزمایشگاه‌های د‌‌یگری‬ ‫‌‌‬ ‫مواد راد‌‌یواکتیو استفاد‌‌ه می‌کنند‬ ‫که از ‌‌‬ ‫تحت قوانین ‪ NRC‬هستند‌‌‪ .‬اد‌‌ارات د‌‌یگر‬ ‫مواد‬ ‫مس��ئول تنظیم قانون برای د‌‌یگر ‌‌‬ ‫موجود هستند‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫سمی و سرطان‌زای‬ ‫تجهیزات رفع آلود‌‌گی آزمایشگاهی‬ ‫تاسیس��ات فراوری هسته‌ای بر اساس‬ ‫می��زان راد‌‌یواکتیویته پیش‌بینی‌ش��د‌‌ه‬ ‫برای محل و د‌‌یگر م��واد‌‌ی که با آن‌ها‬ ‫س��روکار د‌‌ارد‌‌‪ ،‬به نواحی اولیه‪ ،‬ثانویه‬ ‫و منطقه س��وم تقسیم می‌شوند‌‌‪ .‬برای‬ ‫اطالع��ات بیش‌تر به فص��ل ‪ 13‬رجوع‬ ‫کنید‌‌‪.‬‬

‫ازکاراند‌‌اختن تاسیسات‬ ‫هسته‌ای‬

‫ش��رایط و ویژگی‌های سیستم‌های‬ ‫تاسیس��اتی و فیلتراس��یون تاسیسات‬ ‫زباله‌ه��ای راد‌‌یواکتی��و ضعی��ف د‌‌ر‬ ‫د‌‌ستورالعمل ‪ 10CFR61‬بیان شد‌‌ه است‪.‬‬ ‫باید از یک‬ ‫هرک��د‌‌ام از این تاسیس��ات ‌‌‬ ‫سیستم تهویه برای کنترل راد‌‌یواکتیویته‬ ‫موج��ود د‌‌ر هوا اس��تفاد‌‌ه کنند‌‌‪ .‬هوای‬ ‫‌‌‬ ‫تخلیه از طریق یک سیستم فیلتراسیون‬ ‫جذب می‌ش��ود که معم��وال د‌‌ر آن یک‬ ‫د‌‌ستگاه رطوبت‌گیر‪ ،‬گرم‌کن‪ ،‬پیش‌فیلتر‪،‬‬ ‫‌‌ارند‬ ‫وجود د ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫فیلتر ‪ HEPA‬و جاذب کربن‬ ‫بعد از آن‌ها نیز یک فیلتر‬ ‫و ممکن است ‌‌‬ ‫ثانویه قرار د‌‌اش��ته باشد‌‌‪ .‬سیستم‌های‬ ‫باید طبق‬ ‫تهوی��ه و ‪CAM‬های آن‌ه��ا را ‌‌‬ ‫ویژگی‌های خاص این تاسیسات طراحی‬ ‫کرد‌‌‪.‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫زباله‌های راد‌‌یواکتیو ضعیف‬


‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫نوشته‪ :‬محمد‌رضا سلطاند‌وست‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪304 /‬‬

‫•مراجعات سریع‬

‫•طبقه‌بند‌ی تجهیزات‬ ‫و سیستم‌ها‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪168 /‬‬

‫نوشته‪ :‬محمد‌رضا سلطاند‌وست‬ ‫نوشته‪ :‬محمد‌رضا سلطاند‌وست‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪480 /‬‬

‫تاسیسات مکانیکی‬ ‫ساختمان‬

‫‪HVAC&R NEWS‬‬

‫اخبار صنعت‬

‫‪ASHRAE NEWSLETTER − 2009‬‬

‫کاهش بهای سیستم‌های خورشیدی‬

‫•برق برای تهویه مطبوع‬

‫•مرجع جامع‬ ‫استخر‪ ،‬سونا و جکوزی‬

‫نوشته‪ :‬محمد‌رضا سلطاند‌وست‬

‫•چیلر جذبی‬

‫نوشته‪ :‬محمدرضا سلطاندوست‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬وزیری‪512 /‬‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬وزیری‪688 /‬‬

‫نوشته‪ :‬رامین تابان‬

‫تجهی��زات و هزین��ه نصب و راه‌ان��دازی‪ ،‬از ابتدای س��ال نوی میالدی به اندازه هش��ت تا ده‬ ‫درصد کاهش داش��ته اس��ت و انتظار می‌رود کاهش هزینه این سیس��تم‌ها به اندازه پانزده تا‬

‫بیس��ت درصد دیگر نیز کاهش داشته باشد‪ .‬کارشناسان افزایش ظرفیت تولید و کاهش تقاضا‬

‫برای خرید این سیس��تم‌ها را علت اصلی این کاهش قیمت اعالم کرده‌اند‪ .‬در ایاالت متحده‪،‬‬ ‫نصب سیستم‌های خورشیدی مشمول پرداخت مالیات بردرآمد می‌شود که این مسئله موجب‬

‫می‌ش��ود قیمت فروش این تجهیزات برای تولیدکنندگان تا سی درصد دیگر نیز کسر شود‪ .‬در‬ ‫یک جمع‌بندی کلی‪ ،‬پیش‌بینی می‌ش��ود بهای این نوع سیستم‌ها تا پایان سال ‪ 2009‬میالدی‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رحلی‪508 /‬‬

‫•راهنمای مهندسی‬ ‫گرمایش و تهویه مطبوع‬

‫گزارش‌های رس��یده حاکی از آن است که بهای سیستم‌های خورشیدی شامل هزینه اولیه‬

‫تا پنجاه درصد کاهش داشته باشد‪.‬‬

‫برترین محصول سال ‪ 2008‬در حوزه ‪HVAR&R‬‬ ‫س��ری ‪ VSH‬از محرک‌های سرعت متغیر ش��رکت دانفوس در نمایشگاه ساالنه ‪AHR 2009‬‬ ‫عنوان برترین محصول سال ‪ 2008‬را از آن خود نموده و جایزه ویژه این نمایشگاه را دریافت کرد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اس��ت که محرک‌های سری ‪ ،AKD 102 ADAP-KOOL‬محصول دیگر این شرکت‪،‬‬ ‫نی��ز از می��ان نه طرح برگزیده در حوزه ‪ HVAC&R‬جایزه ویژه ن��وآوری صنعتی را دریافت کرد‪.‬‬ ‫طبق اظهارات یکی از طراحان ش��رکت دانفوس‪ ،‬محرک‌های س��ری ‪ VSH‬قابلیت بهره‌برداری‬ ‫کامل از اواپراتور حتی در ش��رایط بار جزئی را نی��ز دارند که این قابلیت موجب برتری این نوع‬ ‫محرک‌ها نسبت به دیگر محصوالت شده است‪.‬‬ ‫تایید استاندارد ساختمان‌های سبز توسط انجمن ‪ANSI‬‬ ‫انجمن استانداردهای ملی آمریکا (‪ ،)ANSI‬استاندارد ساختمان‌های سبز تدوین شده برای‬ ‫س��اختمان‌های مسکونی را تایید کرد‪ .‬استاندارد ‪ ICC-700‬که با همکاری مشترک انجمن‌های‬ ‫‪ ICC‬و ‪ NAHB‬تدوین ش��ده بود‪ ،‬با هدف اجرا در کنار کدهای س��اختمانی فعلی تدوین ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬در این استاندارد معیارها و ضوابط مرتبط با ساختمان‌های مسکونی یک‌طبقه و بیش‬ ‫از یک‌طبقه نوس��از و بازسازی ش��ده تحت پوشش قرار گرفته است‪ .‬مباحث کلید مورد بررسی‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫در این استاندارد شامل حفاظت از زمین‪ ،‬جمع‌آوری آب باران‪ ،‬ساخت خانه‌های کوچک‌تر به‬

‫منظور حفظ منابع‪ ،‬مالحظات انرژی‪ ،‬اس��تفاده از مواد حاوی حداقل مقدار ترکیبات آلی فرار‬

‫(‪ ،)VOC‬گاراژها و اطالع‌رسانی به کارفرمایان در زمینه راهبری و نگهداری صحیح از ساختمان‬

‫و تاسیسات مرتبط با آن می‌شوند‪.‬‬

‫رابطه بین رطوبت هوا و شیوع بیماری آنفوالنزا‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫محققان دانش��گاه ایالتی ارگان در پی تحقیقات خود اعالم داشتند که ویروس آنفوالنزا در‬

‫ماه‌های ژانویه و فوریه هر س��ال که رطوبت هوا پایین است مقاومت بیشتری داشته و راحت‌تر‬

‫به افراد منتقل می‌ش��وند‪ .‬در این تحقیق داده‌های ثبت شده توسط مرکزی تحقیقات پزشکی‬

‫مونت‌س��ینای در سال ‪ 2007‬نیز مورد ارزیابی قرار گرفته بود‪ .‬در تحقیق سال ‪ 2007‬اعالم شده‬ ‫بود که رابطه ضعیفی بین رطوبت نس��بی هوا و انتقال ویروس آنفوالنزا وجود دارد‪ .‬اما بررسی‬ ‫مجدد این موضوع درس��ت عکس این مس��ئله را نش��ان داد‪ .‬نتایج این بررسی جدید حاکی از‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫آن بود که رابطه بین رطوبت نس��بی و ش��یوع بیماری آنفوالنزا به اندازه‌ای تاثیرگذار است که‬

‫ارتباط دمای ساختمان با سالمت ساکنان‬

‫محققان آزمایش��گاه ملی برکلی الرن��س تحت نظارت وزارت انرژی آمری��کا تحقیقی را در‬

‫زمینه بهره‌برداری بهتر از س��اختمان‌ها آغاز کرده‌اند که هدف از آن بررس��ی وضعیت ش��رایط‬

‫داخل س��اختمان روی س�لامت افراد ساکن در آن است‪ .‬در این تحقیق‪ ،‬نود و پنج ساختمان‬

‫هواسپاس‬

‫به عنوان نمونه انتخاب شدند‪ .‬نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که در ساختمان‌هایی که به‬ ‫هر دلیل بیش از حد گرم یا س��رد بودند‪ ،‬افراد به لحاظ وضع سالمت در شرایط نامطلوب‌تری‬

‫قرار داشتند‪ .‬در فصل تابستان‪ ،‬در ساختمان‌هایی که دمای داخل آن‌ها کمتر از )‪73.4˚F (23˚C‬‬

‫بود‪ ،‬عالئم و نشانه‌های سالمت مرتبط با ساختمان در افراد به اندازه پنجاه درصد افزایش پیدا‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫صورت یک مقاله در همایش آکادمی ملی پزشکی آمریکا ارائه شده است‪.‬‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫نمی‌ت��وان به راحتی از آن صرفنظر کرد‪ .‬الزم به ذکر اس��ت ک��ه نتایج حاصل از این تحقیق به‬

‫کرد‪ .‬در فصل زمس��تان این عالئم در ساختمان‌های گرم به اندازه سی تا هشتاد درصد بیشتر‬ ‫از عالئم مرتبط با س��اختمان بود‪ .‬الزم به ذکر اس��ت که نتایج حاصل از این بررسی در ژورنال‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫پیشتازان استفاده از توربین‌های بادی‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫‪ Indoor Air‬به چاپ رسیده است‪.‬‬

‫طبق گزارش انجمن بین‌المللی انرژی بادی‪ ،‬ایاالت متحده موفق شد با پشت سر گذاشتن‬

‫آلم��ان‪ ،‬به رتبه اول در زمینه بهره‌برداری از انرژی بادی در جهان دس��ت یابد‪ .‬تا پایان س��ال‬ ‫‪ ،2008‬ظرفیت توربین‌های بادی نصب ش��ده در ایاالت متحده به بیش از هش��ت هزار مگاوات‬ ‫رسید که این روند ظرفیت کل توربین‌های نصب شده در این کشور را به بیش از بیست و پنج‬

‫هزار مگاوات رس��اند‪ .‬در رده دوم نیز کشور آلمان‪ ،‬پیشتاز قبلی این عرضه حضور دارد‪ .‬کشور‬

‫نقش کلیدی آب در «معادله انرژی»‬

‫طبق گزارش‌های رس��یده‪ ،‬بخش انرژی در سرتاسر جهان تقریبا هشت درصد از منابع آب‬

‫موج��ود را به خود اختصاص می‌دهد که این رقم در کش��ورهای توس��عه یافته به چهل درصد‬ ‫افزایش می‌یابد‪ .‬در این گزارش آمده اس��ت که تنها س��ه درصد از منابع قابل شرب موجود در‬ ‫سرتاس��ر جهان مستقیما توسط افراد مصرف می‌ش��ود‪ .‬در پایان این گزارش نتیجه‌گیری شده‬ ‫انرژی به ویژه در بخش صنعت تبدیل به یک ضرورت بی‌قید و ش��رط خواهد ش��د که دستیابی‬

‫به این هدف تنها با همکاری همه‌جانبه تمامی شرکت‌های فعال در بخش صنعت میسر خواهد‬

‫بود‪.‬‬

‫‪43-42‬‬

‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫سپهر ساطع‬

‫اس��ت که در صورت افزایش فش��ارها و کاهش منابع آب در دس��ترس‪ ،‬استفاده بهینه از آب و‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫نصب شده در این کشور برای چهارمین سال متوالی دو برابر شد‪.‬‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫چین هنوز هم س��ریع‌ترین رش��د را در این زمینه دارد‪ .‬به طوری که ظرفیت توربین‌های بادی‬


‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫•بادگیر‬ ‫نماد معماری ایران‬ ‫•تله بخار‬

‫ویرایش دوم‬

‫•سیستم‌های اعالم حریق‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪264 /‬‬

‫نوشته‪ :‬محمد‌رضا سلطاند‌وست‬

‫•سایکرومتریک‬

‫•سیستم‌های هید‌رونیک‬

‫ویرایش د‌وم‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪300 /‬‬

‫نوشته‪ :‬محمد‌رضا سلطاند‌وست‬

‫سرمایش و گرمایش با آب‬

‫نوشته‪ :‬محمد‌رضا سلطاند‌وست‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪364 /‬‬

‫نوشته‪ :‬بهرام خاکپور‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬وزیری‪1104 /‬‬

‫نوشته‪ :‬مهد‌ی بهاد‌ری‌نژاد‬ ‫علیرضا د‌هقانی‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬وزیری‪416 /‬‬

‫•باد‌گیر‪ ،‬شاهکار مهندسی‬ ‫ایران زمین‬

‫نوشته‪ :‬مهناز محمودی‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬خشتی ‪276 /‬‬

‫تاسیسات مکانیکی‬ ‫ساختمان‬

‫تهویه مطبوع د‌‌ر تاسیسات خود‌‌رویی سربسته ‪3 -‬‬

‫باجه‌‌های عوارضی‬

‫‪ASHRAE APPLICATIONS HANDBOOK 2003 − Chapter 13‬‬ ‫مهند‌س حسن محمد‌ی∗‬

‫منظ��ور از عوارض��ی د‌‌ر تونل‌‌ه��ای خود‌‌روه��ا‪ ،‬پل‌‌ها و‬ ‫جاد‌‌ه‌‌ها عموما یک س��ری اتاقک‌‌های کوچک هس��تند‌‌‪ .‬د‌‌ر‬ ‫این محل‌‌ها یک س��ایبان و یک تونل عمومی (که زیر سطح‬ ‫جاد‌‌ه قرار د‌‌ارد‌‌) وجود دارد‪ .‬این سایبان امکان نصب عالیم‬ ‫راهنمایی و رانند‌‌گی د‌‌ر آن‪ ،‬کانال‌کش��ی هوا و روش��نایی را‬ ‫د‌‌ارد‌‌‪ .‬تونل عمومی برای نصب سیستم‌های مکانیکی و برق‬ ‫اس��تفاد‌‌ه شود‌‌ و امکان د‌‌سترس��ی به هر باجه را نیز د‌‌ارد‌‌ و‬ ‫یک س��اختمان اد‌‌اری معموال د‌‌ر نزد‌‌ی��ک آن قرار د‌‌ارد‌‌‪ .‬د‌‌ر‬ ‫‌‌ید از روش‌‌های جم��ع‌آوری خود‌‌کار عوارض‬ ‫ش��یوه‌‌های جد ‌‌‬ ‫استفاد‌‌ه می‌شود که با استفاد‌‌ه از برچسب‌‌های مغناطیسی‬ ‫انج��ام می‌گیرد‪ .‬ام��ا د‌‌ر این باجه‌‌های جد‌‌ی��د‌‌ نیز باند‌‌های‬ ‫جمع‌آوری د‌‌س��تی عوارض هنوز پابرجاس��ت‪ .‬مامورین اخذ‬ ‫عوارض و ناظران تحت ش��رایط محیطی نامساعد‌‌ شبیه به‬ ‫پایانه اتوبوس‌ها و پارکینگ‌‌های زیرزمینی هس��تند‌‌‪ .‬مقد‌‌ار‬ ‫آالیند‌‌ه‌ه��ای خود‌‌روه��ا د‌‌ر محل عوارضی بس��یار بیش‌تر از‬ ‫بزرگراه اس��ت زی��را خود‌‌روها د‌‌ر‌آن‌جا س��رعت خود‌‌ را کم‬ ‫می‌کنن��د‪ ،‬د‌‌ر حالت خالص کار می‌کنن��د و گاز می‌د‌‌هند‌‌‪.‬‬ ‫افزای��ش میزان ‪ ،CO، NOx‬ذرات س��وخت د‌‌ی��زل‪ ،‬بخارات‬ ‫بنزین و د‌‌یگر آلود‌‌گی‌‌های خود‌‌رویی روی سالمت و بهد‌‌اشت‬

‫موثرند‌‌‪.‬‬ ‫‌توانند کامال ب��ه موانع فیزیکی‬ ‫‌‌‬ ‫ماموری��ن ع��وارض نمی‬ ‫کنند زیرا برای‬ ‫‌‌‬ ‫برای جد‌‌اس��ازی آالیند‌‌ه‌های خود‌‌رویی تکیه‬ ‫جم��ع‌آوری ع��وارض باید‌‌ پنجره‌‌ها را باز کنند‌‌‪ .‬باز و بس��ته‬ ‫کرد‌‌ن مکرر پنجره سبب نوسان بارهای سرمایش و گرمایش‬ ‫محل می‌ش��ود و در این حالت جذب و د‌‌فع گرما به‌ش��د‌‌ت‬ ‫باالست زیرا تمامی چهار طرف باجه (و خیلی وقت‌‌ها سقف‬ ‫آن) نیز د‌‌ر معرض د‌‌مای هوای بسیا ‌ر محیط قرار د‌‌ارند‌‌‪.‬‬ ‫ش��رایط و نیازمند‌‌ی‌‌های توزیع ه��وای ‪ HVAC‬برای یک‬ ‫باید ب��ه د‌‌قت ارزیابی کرد‌‌ تا محیطی قابل‬ ‫باجه عوارضی را ‌‌‬ ‫نامس��اعد‬ ‫‌‌‬ ‫قبول د‌‌ر د‌‌اخل عوارضی ایجاد‌‌ ش��ود‌‌ و ش��رایط‬ ‫محیط حد‌‌اقل گردد‪.‬‬

‫معیارهای کیفیت هوا‬

‫اس��تاند‌‌ارد‌‌های کیفیت هوای مح��ل کار طبق ضوابط‬ ‫اد‌‌ارات ف��د‌‌رال‪ ،‬محل��ی و ایالتی اجباری هس��تند‌‌‪ .‬اد‌‌ارات‬ ‫بهد‌‌اشت د‌‌ولتی سطح ‪ CO‬مجاز متفاوتی را توصیه می‌کنند‪.‬‬ ‫)‪ ACGIH (1998‬ح��د‌‌ آس��تانه ‪ )25 ppm( 29 mg/m3‬برای ‪ CO‬را‬ ‫برای ‪ 8‬ساعت د‌‌ر معرض بود‌‌ن را توصیه می‌‌کند‪ .‬استاند‌‌ارد‌‌‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫هواسپاس‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫سبالن هیدروشیمی‬ ‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫سپهر ساطع‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬ ‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫‪45-44‬‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫‌‌‬ ‫باشد‬ ‫باید به‌گونه‌ای‬ ‫سیس��تم تهویه باجه‌‌های عوارضی ‌‌‬ ‫ک��ه با ایجاد‌‌ فش��ار د‌‌ر آن آالیند‌‌ه‌های ترافیک د‌‌فع ش��وند‌‌‪.‬‬ ‫ب��از کرد‌‌ن پنج��ره د‌‌ر زمان اخذ‌ عوارضی ب��ه نحوه طراحی‬ ‫باجه و عاد‌‌ات مامور اخذ عوارض بستگی د‌‌ارد‌‌‪ .‬مقد‌‌ار هوای‬ ‫تهویه مورد‌‌ نیاز برای ایجاد‌‌ فشار نیز به همین صورت تغییر‬ ‫می‌‌کند‪.‬‬ ‫سیستم‌های حجم هوای متغیر (‪ )VAV‬که د‌‌ارای کنترل‬ ‫کننده‌‌های مناس��ب هستند‌‌ قاد‌‌رند‌‌ بر اساس اختالف فشار‬ ‫می��ان باجه و محیط بیرون و یا موقعیت پنجره باجه مقد‌‌ار‬ ‫هوای ورود‌‌ی را تغییر د‌‌هند‌‌‪ .‬شاید‌‌ الزم شود‌‌ که حجم هوای‬ ‫ثابت��ی (حد‌‌اکثر یا حد‌‌اقل) د‌‌ر باجه به کمک سیس��تم ‪VAV‬‬ ‫مرکزی برقرار شود‌‌‪.‬‬ ‫چون مساحت د‌‌ریچه پنجره به عاد‌‌ت مامور اخذ باجه و‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫مالحظات طراحی‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫‪( OSHA‬ک��د‌‌ مقررات فد‌‌رال ‪ ،29CFR1910‬پاراگراف ‪ )Z‬مقد‌‌ار‬ ‫‪ )50 ppm( 55 mg/m3‬ب��رای ‪ 8‬س��اعت د‌‌ر معرض ‪ CO‬بود‌‌ن د‌‌ر‬ ‫روز د‌‌ر د‌‌مای محیط را توصیه می‌‌کند‪ .‬موسس��ه ملی آمریکا‬ ‫برای بهد‌‌اشت و ایمنی شغلی (‪ )NIOSH 1994‬مقد‌‌ار متوسط‬ ‫‪ )35 ppm( 40 mg/m3‬و حد‌‌اکثر ‪ )200 ppm( 230 mg/m3‬را توصیه‬ ‫می‌‌کند‪ .‬معیارهای حد‌‌اکثر مقد‌‌ار مجاز ‪ CO‬را باید‌‌ با اختیار‬ ‫کام��ل و صحیح ارائه نم��ود‌‌‪ .‬حد‌‌اقل‪ ،‬سیس��تم تهویه باید‌‌‬ ‫موجود برای‬ ‫‌‌‬ ‫طوری باش��د‌‌ که مقد‌‌ار ‪ CO‬را زیر مقدار‌‌آستانه‬ ‫‪ 8‬س��اعت د‌‌ر معرض بود‌‌ن نگ��ه د‌‌ارد‌‌‪ .‬ترمز کرد‌‌ن‪ ،‬خالص‬ ‫کار ک��رد‌‌ن و گاز د‌‌اد‌‌ن خود‌‌روها و الگوهای مختلف ترافیک‬ ‫برآورد‌‌ مقاد‌‌یر ‪ CO‬د‌‌ر اطراف عوارض خاص را بد‌‌ون استفاد‌‌ه‬ ‫از برنامه‌‌های کامپیوتری د‌‌شوار می‌‌کند‪.‬‬ ‫سیستم‌های تهویه طولی تونل با جت فن‌‌ها و نازل‌‌های‬ ‫ساکارو د‌‌ر تونل‌‌های د‌‌ارای ترافیک یک‌طرفه به وفور استفاد‌‌ه‬ ‫می‌شوند‌‌‪ .‬این سیس��تم‌های تهویه طولی آالیند‌‌ه‌های هوا را‬ ‫از طریق خروجی تون��ل تخلیه می‌کنند‪ .‬اگر باجه‌‌ها نزد‌‌یک‬ ‫خروجی تونل باشند‌‌‪ ،‬مقد‌‌ار ‪ CO‬حاصله د‌‌ر اطراف از جاهای‬ ‫د‌‌یگر بیش‌تر است‪.‬‬ ‫اگر از سیس��تم ‪ HVAC‬گرد‌‌ش��ی د‌‌ر عوارضی‌‌ها استفاد‌‌ه‬

‫ش��ود‌‌‪ ،‬تمامی آالیند‌‌ه‌ه��ای ورود‌‌ی به ی��ک باجه خاص د‌‌ر‬ ‫هوای تهویه شده خواهد‌‌ ماند‌‌‪ .‬بنابراین‪ ،‬سیستم‌های تهویه‬ ‫‌‌رصد هوای بیرونی را د‌‌ر هر باجه توزیع‬ ‫عوارضی‌‌ها باید‌‌ ‪ 100‬د ‌‌‬ ‫کنند تا مانع نفوذ و گرد‌‌ش آالیند‌‌ه‌های هوازی شوند‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬


‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫نوشته‪ :‬مارتین هرشورن‬

‫ترجمه‪ :‬مجتبی خان‌زاده‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪184 /‬‬

‫•کنترل صدا‬

‫•مبانی آسانسور‬

‫نوشته‪ :‬حسن لطفی رضوانی‬

‫جاماسب پیرکندی‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬وزیری ‪256 /‬‬

‫نوشته‪ :‬میشل کیسی‬ ‫ردوود کاردن و داگالس هنسن‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪112 /‬‬

‫•نکاتاجراییتهویهمطبوع‬

‫نوشته‪ :‬میشل کیسی‬ ‫ردوود کاردن و داگالس هنسن‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪104 /‬‬

‫•نکات اجرایی لوله‌کشی‬

‫•نکات اجرایی ایمنی‬

‫نوشته‪ :‬میشل کیسی‬ ‫ردوود کاردن و داگالس هنسن‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪128 /‬‬

‫نوشته‪ :‬جی‪ .‬دی‪ .‬پالمر‬ ‫ترجمه‪ :‬ثمر ترابی کرمانشاه‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪144 /‬‬

‫•سیستم‌های تبخیری‬ ‫و کولرهای آبی‬

‫تاسیسات مکانیکی‬ ‫ساختمان‬

‫س��اختار معماری باجه بستگی د‌‌ارد‌‌‪ ،‬مقد‌‌ار هوای ورود‌‌ی را‬ ‫می‌توان بر اساس مساحت برآورد‌‌شد‌‌ه متوسط پنجره معین‬ ‫کرد‌‌‪ .‬حد‌‌اقل هوای ورود‌‌ی (هنگام بسته بود‌‌ن پنجره باجه)‬ ‫باید بر اساس مقد‌‌ار هوای مورد‌‌ نیاز برای پاسخ به نیازهای‬ ‫‌‌‬ ‫آالینده‌ها‬ ‫‌‌‬ ‫س��رمایش و گرمای��ش باجه و جلوگیری از نف��وذ‬ ‫از د‌‌رز د‌‌ر و پنجره‌‌ه��ا تعیی��ن ش��ود‌‌‪ .‬د‌‌رموارد‌‌ی‌که حد‌‌اقل‬ ‫هوای ورود‌‌ی از مقد‌‌ار نفوذ هوا به بیرون بیش‌تر اس��ت باید‌‌‬ ‫‌‌یشید تا هوای اضافی کم شود‌‌ و از اضافه فشار‬ ‫تمهید‌‌اتی اند ‌‌‬ ‫جلوگیری گردد‪.‬‬ ‫فاصله میان سقف باجه و سایبان را می‌توان برای نصب‬ ‫واحد‌‌های ‪ ،HVAC‬فن کویل‌‌ها یا جعبه‌‌های ‪ VAV‬اس��تفاد‌‌ه‬ ‫کرد‌‌‪ .‬لوله‌کش��ی ‪ HVAC‬و کانال‌های هوا را می‌توان د‌‌ر باالی‬ ‫س��ایبان یا د‌‌ر تونل خد‌‌م��ات عمومی نصب کرد‌‌‪ .‬کانال‌‌ها یا‬ ‫لوله‌کشی باید‌‌ د‌‌ر صورت نیاز عایق‌بند‌‌ی شوند‌‌‪.‬‬ ‫مقد‌‌ار هوای تهویه معموال د‌‌ر مقایسه با اند‌‌ازه باجه زیا ‌د‬ ‫زیاد است‪ .‬خروجی‌‌های هوای‬ ‫است و د‌‌فعات تعویض هوا نیز ‌‌‬ ‫نمود که هوا با سرعت کم‬ ‫‌‌‬ ‫باید طوری اند‌‌ازه‌بند‌‌ی‬ ‫ورود‌‌ی را ‌‌‬ ‫وارد‌‌ ش��ود‌‌‪ .‬گرمایش مجد‌‌د‌‌ هوا را باید‌‌ د‌‌ر هنگامی‌‌که د‌‌مای‬ ‫هوای ورود‌‌ی بسیار پایین است مد‌‌نظر د‌‌اشت‪.‬‬ ‫ایده‌ال برای ورود‌‌ هوا س��قف باجه‬ ‫د‌‌ر تابس��تان‪ ،‬محل ‌‌‬ ‫‌‌هد هوای خنک‌تر د‌‌ر د‌‌اخل باجه پایین‬ ‫است که امکان می‌د ‌‌‬ ‫بیاید‌‌‪ .‬د‌‌ر زمستان‪ ،‬مکان اید‌‌ه‌ال برای ورود‌‌ هوا از کف باجه‬ ‫یا س��طحی هم‌تراز با آن اس��ت‪ .‬باید‌‌ به یاد‌‌ د‌‌اش��ته باشیم‬ ‫که طراحی ش��بکه توزیع اید‌‌ه‌ال برای س��رمایش و گرمایش‬ ‫وارد می‌شود‪،‬‬ ‫همیشه امکان‌پذیر نیست‪ .‬وقتی هوا از سقف ‌‌‬ ‫وس��ایل د‌‌یگر برای تامین گرما د‌‌ر کف (مانند‌‌ بخاری برقی‪،‬‬ ‫گرمایش تشعش��عی برقی یا کویل‌‌های گرم‌کنند‌‌ه د‌‌ر کف) را‬ ‫مورد استفاد‌‌ه قرار د‌‌اد‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫باید‬ ‫‌‌‬ ‫باید طوری قرار گیرد‌‌ که هوای وارد‌‌ش��د‌‌ه به‬ ‫ورود‌‌ی هوا ‌‌‬ ‫سیس��تم به اند‌‌ازه آالیند‌‌ه‌های اگزوز خ��ود‌‌رو آزاد‌‌ی حرکت‬ ‫باید به جهت باد‌‌های‬ ‫د‌‌اشته باشد‌‌‪ .‬موقع تعیین محل ورود‌‌ی ‌‌‬ ‫باید تا حد‌‌‌‌امکان از جاد‌‌ه د‌‌ور باشند‌‌‬ ‫غالب توجه د‌‌اش��ت که ‌‌‬ ‫تا هوای تهویه با کیفیت بهتری را فراهم کنند‌‌‪ .‬فیلتراسیون‬ ‫باید به د‌‌ق��ت ارزیابی کرد‌‌‪.‬‬ ‫ذرات ه��وای ورود‌‌ی باجه‌‌ه��ا را ‌‌‬

‫‌‌‬ ‫موجود‬ ‫باید بر اساس مقد‌‌ار ذرات‬ ‫مقد‌‌ار و نوع فیلتراس��یون ‌‌‬ ‫د‌‌ر محی��ط و مقد‌‌ار مطل��وب برای د‌‌فع آن‌ها باش��د‌‌‪ .‬برای‬ ‫اطالعات بیش‌تر به فصل ‪( 12‬آلود‌‌گی‌‌های هوایی) هند‌‌بوک‬ ‫مورد استفاد‌‌ه برای‬ ‫‌‌‬ ‫‪ ASHRAE 2001‬و فصل ‪( 24‬هواشورهای‬ ‫ذرات آالیند‌‌ه) د‌‌ر هند‌‌بوک ‪ ASHRAE 2001‬رجوع کنید‌‌‪.‬‬

‫انتخاب تجهیزات‬

‫واحد‌‌های ‪ HVAC‬مس��تقل و نیز ‪ HVAC‬مرکزی معموال‬ ‫د‌‌ر باجه‌‌ه��ای عوارض��ی اس��تفاد‌‌ه می‌ش��وند‌‌‪ .‬واحد‌‌ه��ای‬ ‫‌‌هند که‬ ‫‪ HVAC‬مس��تقل به مامور اخذ ع��وارض امکان می‌د ‌‌‬ ‫خود انتخاب‬ ‫وضعیت‌‌های گرمایش‪ ،‬س��رمایش و یا تهویه را ‌‌‬ ‫کند‌‌‪ .‬نگه��د‌‌اری این واحد‌‌ها را می‌توان بد‌‌ون اثرگذاش��تن‬ ‫ب��ر واحد‌‌های ‪ HVAC‬باجه‌‌های د‌‌یگ��ر انجام د‌‌اد‌‌‪ .‬د‌‌ر عوض‪،‬‬ ‫سیستم ‪ HVAC‬مرکزی باید‌‌ آن‌قد‌‌ر قوی باشد‌‌ که کل سیستم‬ ‫تهویه مطبوع عوارضی د‌‌ر زمان نگهد‌‌اری خاموش نشود‌‌‪.‬‬ ‫د‌‌ر طرح‌‌های��ی که در آن‌ها روی ایجاد‌‌ فش��ار د‌‌ر باجه‌‌ها‬ ‫بای��د از ‪ 100‬د‌‌رصد‌‌ هوای بیرونی اس��تفاد‌‌ه‬ ‫‌‌‬ ‫تاکید‌‌ می‌ش��ود‬ ‫کرد‌‌؛ بنابراین باید‌‌ فیلترهای هوای کارآمد‌‌ را مورد اس��تفاد‌‌ه‬ ‫ق��رار دارد‪ .‬وقتی یک سیس��تم ‪ VAV‬برای کاهش هزینه کار‬ ‫اس��تفاد‌‌ه می‌ش��ود‪ ،‬تغیی��ر د‌‌ب��ی ورود‌‌ی ‪ 100‬د‌‌رصد‌‌ هوای‬ ‫نیازمند یک سیستم کنترل د‌‌مای پیچید‌‌ه است که‬ ‫‌‌‬ ‫ورود‌‌ی‬ ‫معموال د‌‌ر واحد‌‌های ‪ HVAC‬مستقل وجود‌‌ ند‌‌ارد‌‌‪ .‬واحد‌‌های‬ ‫کرد که باجه‬ ‫باید تنها د‌‌ر جایی استفاد‌‌ه ‌‌‬ ‫‪ HVAC‬مس��تقل را ‌‌‬ ‫باشند که استفاد‌‌ه از‬ ‫‌‌‬ ‫کوچک باشد‌‌ یا باجه‌‌ها آن‌قد‌‌ر پراکند‌‌ه‬ ‫یک سیستم ‪ HVAC‬مرکزی توجیه اقتصاد‌‌ی ند‌‌اشته باشد‌‌‪.‬‬ ‫د‌‌ر مکان‌‌هایی که می‌توان س��رویس آب د‌‌اغ و آب سرد‌‌‬ ‫را از س��اختمان‌های اد‌‌اری مجاور به‌د‌‌ست آورد‌‌‪ ،‬استفاد‌‌ه از‬ ‫یک فن کویل مجزا برای هر باجه و یک هواساز مرکزی برای‬ ‫تامین کل هوای تهویه به‌صرفه‌تر اس��ت‪ .‬وقتی ساعات کار‬ ‫باجه‌‌ها و ساختمان‌های اد‌‌اری خیلی با هم متفاوت باشند‌‌‪،‬‬ ‫باید برای باجه‌‌ها مد‌‌نظر د‌‌اشت‪.‬‬ ‫گرمایش و سرمایش مجزا را ‌‌‬ ‫باید براساس حد‌‌اکثر‬ ‫انتخاب سیس��تم توزیع هوای مرکزی ‌‌‬ ‫باند‌‌های باز عبور و مرور د‌‌رس��اعات پیک ترافیک و حد‌‌اقل‬ ‫باند‌‌های باز د‌‌ر ساعات غیر پیک صورت گیرد‌‌‪.‬‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫‪ CO‬معاد‌‌ل )‪29 mg/m (25 ppm‬‬

‫)‪ ACGIH (1998‬حد‌‌ آستانه‬ ‫را برای ‪ 8‬س��اعت د‌‌ر معرض آن بود‌‌ن توصیه می‌‌کند و ‪EPA‬‬ ‫ای��االت متحد‌‌ه د‌‌ر س��طح د‌‌ریا یا نزد‌‌ی��ک آن به مد‌‌ت یک‬ ‫ساعت د‌‌ر معرض )‪ 40 mg/m3 (35 ppm‬مونواکسید‌‌کربن بود‌‌ن‬ ‫مجاز اس��ت‪ .‬د‌‌ر پارکینگ‌‌هایی ک��ه بیش از ‪ 1000‬متر باالی‬ ‫س��طح د‌‌ریا قرار د‌‌ارند‌‌ مقاد‌‌یر حد‌‌ی اجباری وجود‌‌ د‌‌ارند‌‌‪ .‬د‌‌ر‬ ‫اروپ��ا غلظت متوس��ط )‪ 40 mg/m3 (35 ppm‬و حد‌‌اکثر مقد‌‌ار‬ ‫)‪ 230 mg/m3 (200 ppm‬برای پارکینگ‌‌ها الزم است‪.‬‬ ‫چ��ون اد‌‌ارات و کش��ورهای مختل��ف مقد‌‌ارهای مجاز‬ ‫متفاوت��ی را برای مقد‌‌ار ‪ CO‬د‌‌ر پارکینگ‌‌ها توصیه می‌کنند‪،‬‬ ‫راه‌حل منطقی این اس��ت که مقد‌‌ار تهویه طوری باش��د‌‌ که‬ ‫مقد‌‌ار ‪ CO‬برای یک س��اعت د‌‌ر مع��رض بود‌‌ن ‪40 mg/m3 (35‬‬

‫هواسپاس‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫معیارهای مربوط به مقد‌‌ار آالیند‌‌ه‌ها‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫مقد‌‌ار تهویه طراحی مورد‌‌ نیاز د‌‌ر یک پارکینگ بسته به‬ ‫چهار عامل ذیل بستگی د‌‌ارد‌‌‪:‬‬ ‫مقد‌‌ار مجاز آالیند‌‌ه‌ها د‌‌ر پارکینگ‬ ‫‌‌اد خود‌‌روهای د‌‌رحال کار د‌‌ر پارکینگ د‌‌ر ش��رایط‬ ‫تعد ‌‌‬ ‫پیک‬ ‫فاصله حرکت و ساعت کار خود‌‌روها د‌‌ر پارکینگ‬ ‫مقد‌‌ار آالیند‌‌ه‌های یک خود‌‌رو طبق شرایط مختلف‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫شرایط و نیازهای تهویه‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫سپهر ساطع‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫‪47-46‬‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫‪3‬‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫پارکینگ‌ها‬

‫پارکینگ‌‌ها می‌توانند‌‌ کامال بس��ته یا نیمه‌بسته باشند‌‌‪.‬‬ ‫پارکینگ‌‌ه��ای کامال بس��ته معم��وال زیرزمینی هس��تند‌‌ و‬ ‫نیازمن��د‌‌ تهویه مکانیکی هس��تند‌‌‪ .‬پارکینگ‌‌ه��ای نیمه‌باز‬ ‫معموال د‌‌ارای س��طوح باالتر از زمین هس��تند‌‌ که د‌‌ور و بر‬ ‫آن‌ها باز است و یک طبقه کامل نیز د‌‌ر باالی آن قرار د‌‌ارد‌‌‪.‬‬ ‫تهوی��ه طبیع��ی‪ ،‬مکانیکی یا هر د‌‌و را می‌ت��وان برای تهویه‬ ‫پارکینگ‌‌های نیمه‌باز استفاد‌‌ه کرد‌‌‪.‬‬ ‫هستند د‌‌و مشکل‬ ‫‌‌‬ ‫خود‌‌روهایی که د‌‌ر پارکینگ روش��ن‬ ‫ایجاد‌‌ می‌کنند‪ :‬گاز مونواکسید‌‌کربن را د‌‌ر سطح بسیار زیاد‌‌‬ ‫تولید‌‌ می‌کرد‌‌ن��د‌‌ که خطرات آن بر همگان معلوم اس��ت و‬ ‫ایجاد بخارات بنزین و روغن است که می‌تواند‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫مشکل د‌‌یگر‬ ‫شود و احتمال حریق نیز وجود‌‌‬ ‫ایجاد سرد‌‌رد‌‌ و تهوع ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫س��بب‬ ‫د‌‌ارد‌‌‪ .‬همچنین باید‌‌ به خطرات د‌‌ود‌‌ و ‪ NOx‬موتورهای د‌‌یزلی‬ ‫نیز توجه کرد‌‌ اما د‌‌بی تهویه مورد‌‌ نیاز برای کاهش ‪ CO‬تا حد‌‌‬ ‫مج��از معموال برای کنترل مقد‌‌ار آالیند‌‌ه‌های د‌‌یگر نیز مفید‌‌‬ ‫‌‌رصد خود‌‌روهای د‌‌یزلی از ‪ 20‬د‌‌رصد‌‌ کل‬ ‫اس��ت به‌شرطی‌که د ‌‌‬ ‫خود‌‌روها بیش‌تر نباشد‌‌‪.‬‬ ‫س��ال‌ها کد‌‌ه��ای م��د‌‌ل ‪ ANSI/ASHRAE Standard 62‬و‬ ‫استاند‌‌ارد‌‌های قبل از آن د‌‌بی تخلیه ‪ 0.0075 m3/s‬د‌‌ر هر مترمربع‬ ‫یا ‪ 6‬بار تعویض هوا د‌‌ر هر ساعت (‪ )ACH‬را برای پارکینگ‌‌های‬ ‫بسته پیشنهاد‌‌ می‌کرد‌‌ند‌‌‪ .‬اما چون آالیند‌‌ه‌های خود‌‌رویی د‌‌ر‬ ‫سال‌های اخیر کمتر شد‌‌ه است‪ ASHRAE ،‬برای تعیین د‌‌بی‬ ‫تهویه مورد‌‌ نیاز جهت کنترل مقد‌‌ار آلود‌‌گی د‌‌ر پارکینگ‌‌های‬ ‫بس��ته مطالعاتی را انج��ام د‌‌اد‌‌ (‪ .)Krarti , Ayari 1998‬د‌‌ر این‬ ‫مطالعات معلوم ش��د‌‌ ک��ه د‌‌ر موارد‌‌ی د‌‌بی بس��یار کمتر از‬ ‫‪ 0.0075 m3/s‬د‌‌ر مترمربع مناس��ب اس��ت‪ .‬اما کد‌‌های محلی‬ ‫هن��وز این مق��د‌‌ار یا ‪ ACH 6‬را اجب��اری می‌د‌‌انند‌‌ و بنابراین‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫سیس��تم ‪ HVAC‬یک باجه معموال باید‌‌ به صورت مد‌‌اوم‬ ‫کار کن��د‌‌‪ .‬حد‌‌اقل هوای تهویه را باید‌‌ د‌‌ر هنگام عد‌‌م حضور‬ ‫آالینده‌های اگزوز به‬ ‫‌‌‬ ‫مام��ور د‌‌ر باجه برقرار کرد‌‌ تا مانع نفوذ‬ ‫آن ش��ویم‪ .‬د‌‌ر غیر این صورت‪ ،‬باید‌‌ قبل از ورود‌‌ مامور باجه‬ ‫بسته را تهویه نمود‌‌‪.‬‬

‫مهند‌‌س ‪ HVAC‬باید‌‌ قبل از اجرای طرح سیستم تهویه جد‌‌ید‌‌‬ ‫باید تغییرات صورت‌گرفته را ازمقامات مسئول اخذ کند‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫‪ NFPA 88A‬حد‌‌اق��ل مق��د‌‌ار ‪ 0.005 m3/s‬را د‌‌ر هر مترمربع‬ ‫توصیه می‌‌کند‪.‬‬ ‫اگر فن‌‌های بزرگ‌تر برای پاس��خگویی به شرایط این کد‌‌‬ ‫‌‌هند‬ ‫نصب شوند‌‌‪ ،‬این فن‌‌ها مصرف توان کل را افزایش نمی‌د ‌‌‬ ‫بلکه با پایش مقد‌‌ار ‪ CO‬صحیح و کنترل سیستم تهویه‪ ،‬این‬ ‫ایجاد مقد‌‌ار ‪CO‬‬ ‫‌‌‬ ‫ف��ن را می‌ت��وان د‌‌ر زمان‌‌های کوتاه ب��رای‬ ‫مجاز به‌کار اند‌‌اخت‪ .‬کنترل سیس��تم تهویه براساس ‪ CO‬با‬ ‫افزایش روند‌‌ جهان��ی صرفه‌جویی د‌‌ر مصرف انرژی می‌تواند‌‌‬ ‫سبب صرفه‌جویی د‌‌ر هزینه کاری پارکینگ‌‌ها شود‌‌‪.‬‬


‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫نوشته‪ :‬پال روزنبرگ‬

‫ترجمه‪ :‬محمدحسین دهقان‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬جیبی ‪368 /‬‬

‫نوشته‪ :‬جیمز برومباخ‪ ،‬رکس میلر‬

‫ترجمه‪ :‬حسن محمدی‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬جیبی ‪464 /‬‬

‫•مرجع جیبی گرمایش‬ ‫و تهویه مطبوع‬

‫نوشته‪ :‬پال روزنبرگ‬ ‫ترجمه‪ :‬محمدحسین دهقان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬جیبی ‪336 /‬‬

‫ویراست دوم‬

‫•مرجع جیبی جوشکاری‬

‫•مرجع جیبی لوله‌کشی‬

‫نوشته‪ :‬جان گ َلد استون‬

‫ترجمه‪ :‬پژمان رحمانی‌نیا‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪96 /‬‬

‫•متره و برآورد شبکه کانال‬

‫تاسیسات مکانیکی‬ ‫ساختمان‬

‫)‪ ppm‬باش��د‌‌ و حد‌‌اکثر مقد‌‌ار آن برای ‪ 8‬س��اعت د‌‌ر معرض‬ ‫بود‌‌ن )‪ 130 mg/m3 (120 ppm‬یا ‪ 29 mg/m3 (25 ppm) CO‬باش��د‌‌‪.‬‬ ‫ورود و خ��روج از پارکینگ چند‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫چ��ون زمان رانند‌‌گی برای‬ ‫‪3‬‬ ‫‌رسد که مقد‌‌ار ‪40 mg/m (35‬‬ ‫د‌‌قیقه بیش نیست‪ ،‬به نظر می ‌‌‬ ‫)‪ ppm‬مقد‌‌اری منطقی باشد‌‌‪.‬‬

‫تعد‌‌اد‌‌ ماشین‌‌های روشن‬

‫‌‌اد ماش��ین‌‌های روش��ن پارکینگ د‌‌ر ه��ر لحظه به‬ ‫تعد ‌‌‬ ‫نوع س��رویس‌د‌‌هی پارکینگ بستگی د‌‌ارد‌‌‪ .‬د‌‌ر پارکینگ‌‌هایی‬ ‫ک��ه پیوس��ته از آن‌ها اس��تفاد‌‌ه می‌ش��ود (مث��ل پارکینگ‬ ‫س��اختمان‌ها یا مجتمع‌‌های خرید‌‌) ظرفیت کل خود‌‌رو ‪ 3‬تا‬ ‫‌‌رصد ظرفیت کل آن اس��ت‪ .‬ظرفیت کاری یک پارکینگ‬ ‫‪ 5‬د ‌‌‬ ‫د‌‌ر محل‌‌هایی مانند‌‌ فرود‌‌گاه‌ها و اس��تاد‌‌یوم‌‌ها می‌تواند‌‌ ‪ 15‬تا‬ ‫‪ 20‬د‌‌رصد‌‌ پارکینگ‌‌های د‌‌یگر باشد‌‌‪.‬‬

‫مد‌‌ت زمان روشن بود‌‌ن یک خود‌‌رو د‌‌ر پارکینگ‬

‫مد‌‌ت روش��ن بود‌‌ن ی��ک خود‌‌رو د‌‌ر پارکین��گ تابعی از‬ ‫‌‌اد خود‌‌روهایی اس��ت که‬ ‫ان��د‌‌ازه و چید‌‌مان پارکینگ و تعد ‌‌‬ ‫‌خواهند د‌‌ر یک زمان وارد‌‌ یا خارج ش��وند‌‌‪ .‬زمان این کار‬ ‫‌‌‬ ‫می‬ ‫باش��د اما به‌طور متوسط این زمان‬ ‫‌‌‬ ‫می‌تواند‌‌ ‪ 60‬تا ‪ 600‬ثانیه‬ ‫‪ 60‬تا ‪ 180‬ثانیه است‪ .‬جد‌‌ول (‪ )5‬اطالعات تقریبی مربوط به‬ ‫ورود و خروج متوسط خود‌‌روها را نشان می‌د‌‌هد‌‌ و این‬ ‫زمان ‌‌‬

‫نوشته‪ :‬پال روزنبرگ‬ ‫ترجمه‪ :‬سلیمان چگینی‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬جیبی ‪200 /‬‬

‫•مرجع جیبی عیب‌یابی‬ ‫و سرویس ‪HVAC/R‬‬

‫ورود و خروج خود‌‌روها‬ ‫جد‌‌ول (‪ :)5‬زمان متوسط ‌‌‬ ‫زمان متوسط خروج‬

‫زمان عبور متوسط = ‪30s‬‬

‫آالینده‌های پیش‌بینی‌شد‌‌ه ‪ CO‬د‌‌ر پارکینگ‌ها‬ ‫‌‌‬ ‫جد‌‌ول (‪:)6‬‬ ‫ده‌های سرد‬ ‫آالین ‌‬

‫•مرجع جیبی‬ ‫تهویه و تبرید‌‬

‫نوشته‪ :‬پال روزنبرگ‬ ‫ترجمه‪ :‬محم ‌د حسین د‌هقان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬جیبی‪304 /‬‬

‫ورود‬ ‫زمان متوسط ‌‌‬

‫سطح‬

‫ده‌های د‌اغ (پاید‌ار شد‌ه)‬ ‫آالین ‌‬ ‫فصل‬

‫نکته‪ :‬فرض کنید که سرعت خود‌رو ‪ 8km/h‬است‪.‬‬

‫تابستان‬ ‫زمستان‬

‫برد که با ترکیب خاص یک‬ ‫اطالعات را می‌توان طوری به‌کار ‌‌‬ ‫پارکینگ سازگار باشد‌‌‪.‬‬

‫آالینده‌های خود‌‌روها‬ ‫‌‌‬ ‫مقد‌‌ار‬

‫کار کرد‌‌ن موتور یک خود‌‌رو د‌‌ر یک پارکینگ با کارکرد‌‌ن‬ ‫عاد‌‌ی آن متفاوت اس��ت (مثال با کارکرد‌‌ن د‌‌ر تونل جاد‌‌ه‌ای‬ ‫متفاوت اس��ت)‪ .‬حرکات خ��ود‌‌رو د‌‌ر پارکینگ و اطراف آن‬ ‫معموال با د‌‌ند‌‌ه س��نگین اس��ت‪ .‬خود‌‌رو با آرامی وارد‌‌ گاراژ‬ ‫می‌ش��ود اما موتور آن معموال گرم اس��ت‪ .‬هنگام خروج از‬ ‫پارکینگ‪ ،‬موتور معموال سرد‌‌ است و با د‌‌ند‌‌ه سنگین حرکت‬ ‫می‌‌کند و مخلوط س��وخت آن نیز غنی اس��ت‪ .‬آالیند‌‌ه‌های‬ ‫زیاد است‪ ،‬بنابراین‬ ‫خروجی از اس��تارت سرد‌‌ موتور بس��یار ‌‌‬ ‫تش��خیص آالیند‌‌ه‌های موتور س��رد‌‌ یا د‌‌اغ خود‌‌رو د‌‌ر تعیین‬ ‫مقد‌‌ار تهویه نقش اساسی د‌‌ارد‌‌‪.‬‬ ‫ضرایب آالیند‌‌ه موتور خود‌‌روها د‌‌ر هنگام اس��تارت سرد‌‌‬ ‫و گ��رم د‌‌ر جد‌‌ول (‪ )6‬ارائه ش��د‌‌ه اس��ت‪ .‬ی��ک آنالیز د‌‌قیق‬ ‫نیازمند‌‌ ایجاد‌‌ رابطه میان مقد‌‌ار خواند‌‌ه‌ش��د‌‌ه با د‌‌اد‌‌ه‌‌ها د‌‌ر‬ ‫هنگام حرکت خود‌‌رو اس��ت (‪ Hama‬و همکاران‪ .)1974 ،‬این‬ ‫کرد که با ترکیب فیزیکی‬ ‫اطالعات را باید‌‌ طوری اس��تفاد‌‌ه ‌‌‬ ‫پارکینگ و سال طراحی سازگار باشند‌‌‪.‬‬

‫روش طراحی‬

‫م��ورد نیاز برای تهویه‬ ‫‌‌‬ ‫ب��رای تعیین د‌‌بی هوای طراحی‬ ‫پارکینگ سربسته‪ ،‬روش ذیل را می‌توان پی گیری کرد‌‌‪:‬‬ ‫مرحله (‪ .)1‬اطالعات را جمع‌آوری کنید‌‌‪:‬‬ ‫تعد‌‌اد‌‌ خود‌‌روهای د‌‌ر حال کار د‌‌ر س��اعات اس��تفاد‌‌ه‬ ‫پیک از پارکینگ (‪)N‬‬ ‫مق��د‌‌ار متوس��ط آالیند‌‌ه‌های ‪ CO‬برای یک ماش��ین‬ ‫خاص (‪g/h ،)E‬‬ ‫طول متوس��ط مد‌‌ت کار خ��ود‌‌رو و زمان حرکت یک‬ ‫خود‌‌رو خاص (‪s ،)θ‬‬ ‫غلظت ‪ CO‬مجاز د‌‌ر پارکینگ (‪ppm ،)COmax‬‬ ‫مساحت سطح کل پارکینگ (‪m2 ،)Af‬‬ ‫مرحله (‪)2‬‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫حد‌اقل مقد‌ار تهویه د‌ر واحد سطح‬ ‫حد‌اقل مقد‌ار تهویه د‌ر واحد سطح‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫حد‌اقل مقد‌ار تهویه د‌ر واحد سطح‬

‫یکتا تهویه اروند‬ ‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫‪49-48‬‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫هواسپاس‬

‫نیازمندی‌های تهویه یک پارکینگ سربسته‬ ‫‌‌‬ ‫شکل (‪:)8‬‬

‫سپهر ساطع‬

‫مرحله (‪ :)2‬مقد‌‌ار ‪ CO‬تولید‌‌شد‌‌ه نرمال‌شد‌‌ه را محاسبه‬

‫مقد‌ار ‪ Co‬تولید شد‌ه نرمال شد‌ه‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫مقد‌‌ار متوسط تمامی مقاد‌‌یر آالیند‌‌ه برای یک روز زمستانی‬ ‫از جد‌‌ول (‪:)6‬‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫خود‌‌رو‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫مقد‌ار ‪ Co‬تولید شد‌ه نرمال شد‌ه‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫مثال ‪ :1‬یک پارکینگ د‌‌و طبقه س��ر بسته با ظرقیت ‪45‬‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫برای‬ ‫برای‬ ‫برای‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫مقد‌ار ‪ Co‬تولید شد‌ه نرمال شد‌ه‬

‫که د‌‌ر آن‪:‬‬

‫بگیرید که زیر بنای کل آن ‪ 8360‬مترمربع‬ ‫‌‌‬ ‫س��واری را د‌‌رنظر‬ ‫و ارتفاع متوس��ط آن ‪ 2.75‬متر اس��ت‪ .‬طول مد‌‌ت زمان کل‬ ‫کار ی��ک خود‌‌رو د‌‌ر ای��ن پارکینگ ‪ 2‬د‌‌قیقه (‪ )120 s‬اس��ت‪.‬‬ ‫مورد نیاز پارکینگ سربسته را برحسب ‪ m3/s‬د‌‌ر‬ ‫‌‌‬ ‫مقد‌‌ار تهویه‬ ‫هر مترمربع و برحس��ب ‪ ACH‬معین کنید‌‌ به‌طوری‌که مقد‌‌ار‬ ‫‪ co‬هرگ��ز از ‪ 25 ppm‬بیش‌تر نش��ود‌‌‪ .‬فرض کنی��د‌‌ که تعد‌‌اد‌‌‬ ‫خود‌‌روهای د‌‌ر حال کار د‌‌ر زمان استفاد‌‌ه پیک ‪ 40%‬ظرفیت‬ ‫کل خود‌‌رویی پارکینگ است‪.‬‬ ‫مرحله (‪ :)1‬د‌‌اد‌‌ه‌‌های پارکینگ‪:‬‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫(‪ )2‬مق��د‌‌ار پی��ک تولی��د‌‌ ‪ CO‬را ب��ا اس��تفاد‌‌ه از مقد‌‌ار‬ ‫)‪ G0=26.7 g/(h.m2‬و معاد‌‌ل��ه (‪ )10‬نرمالی��زه کنید‌‌‪ .‬این مقد‌‌ار‬ ‫مبنا بر اس��اس یک پارکینگ واقعی به‌د‌‌س��ت آمد‌‌ه اس��ت‬ ‫(‪ krarti‬و ‪:)Ayari، 1998‬‬ ‫‌‌‬ ‫واحد‬ ‫مرحل�ه (‪ .)3‬حد‌‌اقل مق��د‌‌ار مورد‌‌ نیاز تهوی��ه د‌‌ر‬ ‫سطح (‪ )Q‬را طبق حد‌‌اکثر مقد‌‌ار )‪ CO (COmax‬یا با استفاد‌‌ه از‬ ‫شکل (‪ )8‬یا از معاد‌‌له (‪ )11‬تعیین کنید‌‌‪:‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫واحد س��طح (‪ )G‬را‬ ‫‌‌‬ ‫(‪ )1‬مقد‌‌ار پیک ‪ CO‬تولید‌‌ش��د‌‌ه د‌‌ر‬ ‫برحسب ((‪ )g/(h.m2‬برای پارکینگ حساب کنید‌‌‪:‬‬


‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫نوشته‪ :‬جان تامژیک‬

‫•سیستم‌های تراکمی‬

‫نوشته‪ :‬لئو مایر‬

‫•الگوهای کانال‬

‫کنترل مقد‌‌ار‬

‫کنید‌‌‪:‬‬

‫مرحله (‪ :)3‬شرط و نیاز به تهویه را با استفاد‌‌ه از شکل‬ ‫(‪ )8‬یا معاد‌‌له (‪ )11‬برای ‪ CO max = 25 ppm‬معین کنید‌‌‪:‬‬

‫یا د‌‌فعات تعویض هوا د‌‌ر ساعت‪:‬‬ ‫نکات‪:‬‬ ‫‪ .1‬اگ��ر مث�لا مق��د‌‌ار ‪ CO‬متوس��ط خود‌‌رو ب��ه خاطر‬ ‫اس��تاند‌‌ارد‌‌های بهتر یا نگهد‌‌اری بهتر خود‌‌روها به ‪E = 6.60‬‬ ‫‪ g/min‬کاهش یابد‌‌‪ ،‬حد‌‌اقل مقد‌‌ار تهویه مورد‌‌ نیاز به ‪0.0027‬‬ ‫)‪ m3(s.m2‬یا ‪3.5 ACH‬کاهش می‌یابد‌‌‪.‬‬ ‫مورد اس��تفاد‌‌ه‬ ‫‌‌‬ ‫‪ .2‬بعد‌‌ از محاس��به و تصمیم‌گیری د‌‌ر‬ ‫ازکنت��رل تهویه برای ‪ ،co‬افزایش د‌‌ب��ی هوا با یک ضریب‬ ‫اطمین��ان هزینه‌‌های کار را زیاد‌‌ نمی‌‌کند؛ فن‌‌های بزرگ‌تر‬ ‫کمت��ر کار می‌کنن��د ت��ا پارکینگ را تمیز کنند‌‌ و ش��رایط‬ ‫رضایت‌بخشی را فراهم نمایند‌‌‪.‬‬ ‫پروفیل ‪3‬‬

‫د‌رصد صرفه‌جویی‬

‫•مبانی کنترل‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫پروفیل ‪2‬‬

‫پروفیل‬

‫پروفیل‬

‫پروفیل‬ ‫متغیر روشن‪/‬خاموش ثابت‬

‫نوشته‪ :‬لئو مایر‬ ‫ترجمه‪ :‬سلیمان چگینی‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪96 /‬‬

‫پروفیل‬ ‫‪1‬‬

‫‪co‬‬

‫باشد (مکانیکی‪ ،‬طبیعی‬ ‫‌‌‬ ‫سیستم تهویه پارکینگ هرچه‬ ‫یا ه��ر د‌‌و) باید‌‌ بتواند‌‌ پاس��خگویی ش��رایط مذکور کد‌‌های‬ ‫اجرایی و حفظ الود‌‌گی مجاز د‌‌ر پارکینگ باشد‌‌‪ .‬مقد‌‌ار د‌‌بی‬ ‫هوای تهویه باید‌‌ بر اس��اس مقد‌‌ار ‪ co‬تعیین شود (اگر طبق‬ ‫کد‌‌های محلی مجاز باش��د‌‌) تا د‌‌ر مصرف انرژی صرفه‌جویی‬ ‫‌تواند حاوی چند‌‌ین فن‪ ،‬با‬ ‫گردد‌‌‪ .‬مثال‪ ،‬سیس��تم تهویه می ‌‌‬ ‫موتورهای د‌‌وسرعتی یا یک سرعتی یا پره‌‌هایی با گام متغیر‬ ‫باشد‌‌‪.‬‬ ‫د‌‌ر پارکینگ‌‌ه��ای چند‌‌ طبقه یا یک طبقه با مس��احت‬ ‫زیاد‌‌‪ ،‬استفاد‌‌ه از سیستم‌های فن مستقل با کنترل‌کنند‌‌ه‌‌های‬ ‫مج��زا بهتر اس��ت‪ .‬ش��کل (‪ )9‬حد‌‌اکثر مق��د‌‌ار ‪ co‬د‌‌ر یک‬ ‫پارکینگ آزمایش‌شد‌‌ه را نشان می‌د‌‌هد‌‌‪ Krarti( .‬و همکاران‪،‬‬ ‫‪ )1998‬که برای سه پروفیل حرکت خود‌‌رو ترسیم شد‌‌ه است‬ ‫(ش��کل ‪ )10‬و مبین اس��تراتژی‌‌های ذیل برای کنترل تهویه‬ ‫می‌باشد‪:‬‬ ‫حجم ثابت (‪ )CV‬که د‌‌ر آن سیستم تهویه د‌‌ر زمان کار‬ ‫پارکینگ روشن است‪.‬‬ ‫کنترل روش��ن‪ -‬خام��وش با فن‌‌هایی که بر اس��اس‬ ‫ورود‌‌ی سنسورهای ‪ CO‬متوقف یا استارت می‌کنند‪.‬‬ ‫کنت��رل حج��م ه��وای متغی��ر (‪ )VAV‬که ی��ا از فن‬ ‫د‌‌وس��رعتی یا فن‌‌های محوری یا پره‌‌هایی با گام متغیر و بر‬ ‫اساس ورود‌‌ی سنسورهای ‪ CO‬کار می‌‌کند‪.‬‬ ‫ش��کل (‪ )9‬صرفه‌جوی��ی د‌‌ر مصرف انرژی فن را نش��ان‬ ‫می‌د‌‌هد‌‌ که به کمک سیس��تم‌های ‪VAV‬و روشن‪ -‬خاموش و‬

‫د‌رصد صرفه‌جویی‬

‫متغیر روشن‪/‬خاموش ثابت‬

‫پیک‬

‫متوسط‬

‫ثابت‬

‫شکل (‪ :)9‬صرفه‌جویی د‌‌ر مصرف انرژی و حد‌‌اکثر مقد‌‌ار ‪CO‬‬ ‫به‌د‌‌ست‌آمد‌‌ه به کمک کنترل‌کنند‌‌ه‌‌های تهویه براساس ‪CO‬‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫زمان‬

‫شکل (‪ :)10‬سه پروفیل حرکت خود‌‌رو‬ ‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬

‫ده‌ها‬ ‫چگالی آالین ‌‬

‫•وسایل اند‌ازه‌گیری‬ ‫د‌ر تهویه مطبوع‬

‫نوشته‪ :‬لئو مایر‪ ،‬اچ‪ .‬لین مایر‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪120 /‬‬

‫ترجمه‪ :‬پیمان جعفریان‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪144 /‬‬

‫•تهویه مطبوع‬ ‫به زبان ساد‌ه‬

‫نوشته‪ :‬لئو مایر‬ ‫ترجمه‪ :‬پیمان جعفریان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪104 /‬‬

‫ترجمه‪ :‬پیمان جعفریان‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪64 /‬‬

‫نوشته‪ :‬پیتر اس‪ .‬کورتیس‬ ‫نیوتن برث‬ ‫ترجمه‪ :‬محمد‌حسین د‌هقان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪152 /‬‬

‫•برق و کنترل تهویه مطبوع‬

‫تاسیسات مکانیکی‬ ‫ساختمان‬


‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫هواسپاس‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫سبالن هیدروشیمی‬ ‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫‪51-50‬‬

‫سپهر ساطع‬

‫∗ کتاب‌های «مرجع جیبی جوشکاری» و «مب ‌دل‌های حرارتی‬ ‫صفحه‌ای» از این مترجم توس�ط نشر یزدا (ماهنامه‌ی تهویه‬ ‫و تبرید) منتشر شد‌ه است‪.‬‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫استاند‌‌ارد‌‌های محیطی و کنترل آالیند‌‌ه‌ها‬

‫هوای تخلیه‌ش��د‌‌ه از یک پارکینگ باید‌‌ د‌‌ارای ش��رایط‬ ‫مذکور برای کنت��رل آلود‌‌گی هوا در مقررات ایالتی و محلی‬ ‫باشد‌‌‪.‬‬ ‫اد‌امه د‌ارد‪...‬‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫به‌طورکلی‪ ،‬سیستم‌های تهویه پارکینگ حجم زیاد‌‌ی از‬ ‫هوا را از طریق د‌‌ریچه‌‌های بزرگ و بد‌‌ون کانال‌کشی انتقال‬ ‫می‌د‌‌هن��د‌‌‪ .‬این ش��رایط و ماهیت انعکاس فض��ا د‌‌ر ایجاد‌‌‬ ‫سروصد‌‌ا و نویز د‌‌خیل هستند‌‌‪ .‬بنابراین‪ ،‬باید‌‌ مساله کاهش‬ ‫صد‌‌ا را د‌‌ر طراحی سیس��تم تهوی��ه مد‌‌نظر قرار د‌‌اد‌‌‪ .‬این امر‬ ‫یک مس��اله ایمنی است زیرا صد‌‌ای زیاد‌‌ فن‌‌ها د‌‌ر پارکینگ‬ ‫‌تواند مانع ش��نید‌‌ه ش��د‌‌ن صد‌‌ای خود‌‌روهای ورود‌‌ی یا‬ ‫می ‌‌‬ ‫نزد‌‌یک‌شوند‌‌ه شود‌‌‪.‬‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫سروصد‌‌ا (نویز)‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫تونل‌‌های ورود‌‌ی یا بلند‌‌ که د‌‌ارای رمپ‌‌های کامال س��ر‬ ‫بسته‌اند‌‌ را باید‌‌ به همان شیوه تونل‌‌های جاد‌‌ه‌ای تهویه کرد‌‌‪.‬‬ ‫هنگام اس��تفاد‌‌ه از تهویه طبیعی د‌‌ریچه‌‌های د‌‌یوار یا سطح‬ ‫آزاد‬ ‫باش��ند و بخش��ی از سطح ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫آزاد‌‌ باید‌‌ تا حد‌‌ امکان بزرگ‬ ‫باید‌‌ د‌‌ر کف باشد‌‌‪.‬‬ ‫د‌‌ر طبقات پارکینگ با زیر بناهای د‌‌اخلی زیاد‌‌‪ ،‬سیستم‬ ‫تخلیه د‌‌ود‌‌ مرکزی اضطراری را باید‌‌ برای د‌‌فع د‌‌ود‌‌ (همراه با‬ ‫د‌‌یگر سیستم‌های اضطراری اطفای حریق) یا د‌‌ود‌‌ خود‌‌روها‬ ‫تحت شرایط معمولی مد‌‌نظر قرارد‌‌اد‌‌‪.‬‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫سیستم‌های تهویه پارکینگ را می‌توان به صورت صرفا‬ ‫رف��ت (ورود‌‌ هوا) تخلیه (برگش��ت) و یا ه��ر د‌‌و (ترکیبی از‬ ‫رفت و برگشت هوا) طبقه‌بند‌‌ی کرد‌‌‪ .‬باید‌‌ د‌‌ر طراحی ترکیب‬ ‫مورد نظر‪ ،‬موارد‌‌ ذیل را‬ ‫‌‌‬ ‫سیس��تم قطع نظر از طرح سیستم‬ ‫نیز مد‌‌نظر قرار د‌‌اد‌‌‪:‬‬ ‫موجود د‌‌ر هوای بیرونی‬ ‫‌‌‬ ‫آالینده‌ه��ای‬ ‫‌‌‬ ‫توجه به مقد‌‌ار‬ ‫ورود‌‌ی برای تهویه‬ ‫جلوگیری از د‌‌ور زد‌‌ن هوای ورود‌‌ی و رفت‬ ‫ایجاد یک مید‌‌ان جریان بلند‌‌ که امکان‬ ‫‌‌‬ ‫جلوگی��ری از‬ ‫آالینده‌ه��ا وارد‌‌ جریان ش��وند‌‌ و د‌‌ر انتهای مید‌‌ان‬ ‫‌‌‬ ‫می‌د‌‌هد‌‌‬ ‫جریان‪ ،‬مقد‌‌ار آالیند‌‌ه‌ها از حد‌‌ مجاز بیش‌تر می‌شود‪.‬‬ ‫ایج��اد‌‌ میاد‌‌ی��ن جریان کوت��اه د‌‌ر نواحی ک��ه د‌‌ر آن‬ ‫سطح آلود‌‌گی‌‌ها باالس��ت و بنابراین مقد‌‌ار اختالط محد‌‌ود‌‌‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫ایج��اد‌‌ جری��ان ه��وای مناس��ب و کافی د‌‌ر سراس��ر‬

‫مالحظات د‌‌یگر‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫ترکیب سیستم تهویه‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫نسبت به سیستم‌های حجم ثابت به‌د‌‌ست می‌آید‌‌‪ .‬می‌توان‬ ‫به کمک استراتژی کنترل تهویه براساس مقد‌‌ار ‪ CO‬بیش‌ترین‬ ‫صرفه‌جوی��ی را د‌‌ر مصرف ان��رژی فن انجام د‌‌اد‌‌ و مقد‌‌ار ‪CO‬‬ ‫را زیر ‪ (25 ppm) 29 mg/m3‬نگه د‌‌اش��ت‪ .‬میزان اس��تهالک و‬ ‫نگه��د‌‌اری تجهیزات برق��ی و مکانیکی با اس��تراتژی تهویه‬ ‫براساس مقد‌‌ار ‍‪ CO‬کاهش می‌یابد‌‌‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ش��کل (‪ )10‬براس��اس مق��د‌‌ار ‪(25 ppm) 29 mg/m‬‬ ‫مونواکس��ید‌‌کربن ترسیم شد‌‌ه اس��ت د‌‌ر اغلب سیستم‌های‬ ‫مصرف انرژی واقعی با حفظ مقد‌‌ار ‪ (35 ppm) 29 mg/m3‬بسیار‬ ‫کاهش می‌یابد‌‌‪.‬‬ ‫د‌‌ر آب و هوای س��رد‌‌‪ ،‬هزینه اضافی هوای جبرانی برای‬ ‫گرمایش نیز با اس��تفاد‌‌ه از این اس��تراتژی کاهش می‌یابد‌‌‪.‬‬ ‫انرژی ذخیره‌ش��د‌‌ه د‌‌ر مصالح س��ازه معموال به حفظ د‌‌مای‬ ‫هوای پارکینگ د‌‌ر سطح مجاز کمک می‌‌کند‪.‬‬ ‫ورود هوای‬ ‫اگ��ر تنها د‌‌ریچه‌‌ه��ای هوای خارجی ب��رای ‌‌‬ ‫تهویه استفاد‌‌ه ش��وند‌‌ یا نفوذ هوا امکان‌پذیر باشند‌‌‪ ،‬انرژی‬ ‫ذخیره‌شد‌‌ه د‌‌ر هوای سرد‌‌ ورود‌‌ی تلف می‌شود‪.‬‬

‫ساختمان‬ ‫توجه به الیه‌الیه ش��د‌‌گی گازهای اگزوز موتور هنگام‬ ‫کار کرد‌‌ن خود‌‌روهای ساکن د‌‌رمحیط بسته‪.‬‬


‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫نوشته‪ :‬لئو مایر‬

‫•امنیت و ایمنی د‌ر ‪HVAC‬‬

‫نوشته‪ :‬کریس ریک‬

‫•افزایش حقوق د‌ر ‪HVAC‬‬

‫نوشته‪ :‬لئو مایر‬

‫ترجمه‪ :‬پیمان زرافشان‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪88 /‬‬

‫•فن‌ها و تسمه‌های ‪V‬شکل‬

‫ترجمه‪ :‬نیره شمشیری‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪112 /‬‬

‫نوشته‪ :‬لئو مایر‬

‫ترجمه‪ :‬میال ‌د تیموری‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪120 /‬‬

‫•جریان هوا د‌ر کانال‌ها‬

‫ترجمه‪ :‬میال ‌د تیموری‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪120 /‬‬

‫•کیفیت هوای د‌اخل‬ ‫(‪)IAQ‬‬

‫نوشته‪ :‬جان ال‪ .‬برگ‌گرن‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪152 /‬‬

‫نوشته‪ :‬لئو مایر‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪112 /‬‬

‫•تبرید‌ برای تکنیسین‌های‬ ‫‪HVAC‬‬

‫تاسیسات مکانیکی‬ ‫ساختمان‬

‫اتاق‌های تمیز ‪3 -‬‬

‫راه‌اند‌‌ازی اتاق‌های تمیز‬ ‫کارخانجات د‌‌اروسازی و کیفیت آن‌ها‬ ‫‪ASHRAE APPLICATIONS HANDBOOK 2003 − Chapter 16‬‬

‫تایید کیفیت سیستم‌های تهویه مطبوع برای کارخانجات‬ ‫‌‌‬ ‫تولید محصوالت ضد‌‌عفونی‌کنند‌‌ه‬ ‫‌‌‬ ‫فرایند بسیار‬ ‫‌‌‬ ‫پس از تهیه مس��تند‌‌ات فنی ساختمان که‬ ‫م��ورد نیاز‬ ‫‌‌‬ ‫تایی��د کیفیت‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌قی��ق و س��ختگیرانه‌ای اس��ت‪،‬‬ ‫سیستم‌های تهویه مطبوع اتاق تمیز یکی از بخش‌های مهم‬ ‫اولیه راه‌اند‌‌ازی تاسیسات و تجهیزات نصب‌شد‌‌ه د‌‌ر ساختمان‬ ‫تایید کیفیت شامل تمامی تجهیزاتی می‌شود‬ ‫به‌شمار می‌رود‌‌‪‌‌ .‬‬ ‫که به نوعی با معیارهای بحرانی و کنترل آن‌ها د‌‌ر اتاق تمیز‬ ‫مانند گروه ایمنی‬ ‫‌‌‬ ‫ارتباط د‌‌ارند‌‌‪ .‬سایر گروه‌های شرکت سازند‌‌ه‬ ‫روند مشابهی را برای تهیه‬ ‫یا گروه کنترل محیطی نیز گاهی ‌‌‬ ‫خود د‌‌نبال می‌کنند‪.‬‬ ‫مستند‌‌ات فنی حوزه‌های تحت پوشش ‌‌‬ ‫مهم‌تری��ن ه��د‌‌ف برای ب��رآورد‌‌ن کرد‌‌ن الزامات��ی که مد‌‌نظر‬ ‫عبارتند از‪:‬‬ ‫‌‌‬ ‫بازرسان و تایید‌‌کنند‌‌گان نهایی طرح است‬ ‫فراین��د د‌‌قیقا چه رخ‬ ‫‌‌‬ ‫‪ .1‬بی��ان واضح��ی از این‌که د‌‌ر هر‬ ‫‌‌هد و بررسی صحت انجام آن‬ ‫می‌د ‌‌‬ ‫‪ .2‬کس��ب اطمینان از محافظ��ت از محصوالت و تامین‬ ‫محد‌‌ود‌‌ه قابل قبول معیارها د‌‌ر د‌‌اخل اتاق‬

‫تایید کیفیت‬ ‫‌‌‬ ‫معیارهای قابل قبول و برنامه‬

‫باید د‌‌رباره‬ ‫د‌‌ر مراح��ل اولیه طراحی‪ ،‬کارفرما و ط��راح ‌‌‬

‫این‌که چه کسی مس��ئول تهیه نقشه‌های کارگاهی‪ ،‬تنظیم‬ ‫مس��تند‌‌ات تعمیر و نگهد‌‌اری و آموزش متصد‌‌یان و پرسنل‬ ‫باید‬ ‫بود مشورت و تباد‌‌ل نظر کنند‌‌‪ .‬همچنین ‌‌‬ ‫خواهد ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫مربوطه‬ ‫تایید کیفیت تجهیزات ساخته‌شد‌‌ه‬ ‫‌‌‬ ‫برنامه مشخصی را برای‬ ‫موارد زیر تهیه کنند‌‌‪:‬‬ ‫‌‌‬ ‫مشتمل بر‬ ‫‪ .1‬ش��رح کاربرد‌‌ی و جامعی از آنچه که سیستم برای آن‬ ‫طراحی و ساخته شد‌‌ه است‪.‬‬ ‫‪ .2‬نقش��ه‌های مربوط به فش��ار هوای اتاق‪ ،‬نمود‌‌ارهای‬ ‫جریان هوا و مناطق تمیزی که توسط هر یک از سیستم‌های‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫هوارسان تحت پوشش قرار‬ ‫باید تامین و توسط‬ ‫‪ .3‬فهرستی از معیارهای بحرانی که ‌‌‬ ‫کامپیوتر کنترل شود‌‌‪.‬‬ ‫‪ .4‬فهرس��تی از مجموعه مراحلی ک��ه کارفرما به‌منظور‬ ‫د‌‌ستیابی به حد‌‌اکثر کارایی تجهیزات و سیستم‌های موثر بر‬ ‫باید د‌‌نبال کند‌‌‪.‬‬ ‫معیارهای بحرانی ‌‌‬ ‫‪ .5‬فهرستی از مجموعه مراحل مکتوب شامل پروتکل‌های‬ ‫‪ IQ ، OQ‬و ‪ PQ‬ک��ه به‌ط��ور خاص برای پروژه نوش��ته ش��د‌‌ه‬ ‫است‪.‬‬ ‫مورد نیاز برای راه‌اند‌‌ازی اولیه‬ ‫‌‌‬ ‫‪ .6‬فهرس��تی از تجهیزات‬ ‫سیستم‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫هواسپاس‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫سپهر ساطع‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬ ‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫‪53-52‬‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫تایید کیفیت تجهیزات و سیستم‌های‬ ‫باید برای ‌‌‬ ‫روند‌‌ی که ‌‌‬ ‫باید د‌‌ر پروتکل ‪ QP‬تعریف شود‌‌‪.‬‬ ‫ش��ود نیز ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫ساخته‌ش��د‌‌ه طی‬ ‫مانند فشار‬ ‫‌‌‬ ‫ارزیابی و مستند‌‌سازی متغیرهای بحرانی سیستم‬ ‫عملکرد‬ ‫‌‌‬ ‫هوای اتاق نیز اهمیت بسیار زیاد‌‌ی د‌‌ارد‌‌‪ .‬همچنین‬ ‫هریک از اجزای موثر بر معیارهای بحرانی شامل حسگرهای‬ ‫فشار‪ ،‬حسگرهای د‌‌ما و نمایش��گرهای حجم هوای ارسالی‬ ‫مانند اطالعات ثبت‌ش��د‌‌ه تجاری برای‬ ‫‌‌‬ ‫باید‬ ‫به اتاق تمیز نیز ‌‌‬ ‫خرید‬ ‫‌‌‬ ‫موارد یاد‌‌شد‌‌ه‪ ،‬تعویض‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫‪ GMP‬ثبت گرد‌‌د‌‌‪ .‬مستند‌‌سازی‬ ‫مانند موتورها را به‌منظور ارضای متغیرهای‬ ‫‌‌‬ ‫و نصب اجزایی‬ ‫بحرانی به میزان زیاد‌‌ی تسهیل می‌‌کند‪.‬‬ ‫تعیین اجزا و قطعات مهمی که د‌‌ر صورت از کار افتاد‌‌ن‬ ‫‌‌ید د‌‌ر‬ ‫ناگهانی با تاثیر بر معیارهای بحرانی موجب تغییر ش��د ‌‌‬ ‫‌شوند نیز یکی د‌‌یگر‬ ‫خواص محصوالت د‌‌ارویی تولید‌‌شد‌‌ه می ‌‌‬ ‫از مس��ایل مهم به‌شمار می‌رود‌‌‪ .‬د‌‌س��تیابی به این هد‌‌ف با‬ ‫همکاری مش��ترک طراح سیس��تم تهویه مطبوع‪ ،‬کارفرما و‬ ‫واجد شرایط برای نوشتن پروتکل مربوطه امکان‌پذیر‬ ‫‌‌‬ ‫فرد‬ ‫یک ‌‌‬ ‫خواهد بود‌‌‪ .‬د‌‌رصورتی‌که اطالع��ات عملکرد‌‌ی مجموعه د‌‌ر‬ ‫‌‌‬ ‫وجود د‌‌اشته باشد‌‌‪ ،‬امکان تعویض قطعاتی‬ ‫‌‌‬ ‫مستند‌‌ات کیفی‬ ‫که س��ازند‌‌ه آن‌ها یکی نیست بد‌‌ون اعمال تغییر اساسی د‌‌ر‬ ‫خواهد بود‌‌‪ .‬البته این‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌د میسر‬ ‫سیستم و نیاز به تایید‌‌یه مجد ‌‌‬

‫‌‌ید نیز کامال با الزامات‬ ‫شرط اساسی آن است که قطعات جد ‌‌‬ ‫باید د‌‌ر‬ ‫تعریف‌شد‌‌ه مطابقت د‌‌اشته باش��ند‌‌‪ .‬تایید‌‌یه کارفرما ‌‌‬ ‫حین طراحی جزیی سیستم د‌‌ریافت شود‌‌‪.‬‬ ‫د‌‌ریاف��ت تایید‌‌یه کیفیت مس��تلزم اتم��ام موفقیت‌آمیز‬ ‫اقد‌‌اماتی است که د‌‌ر اد‌‌امه این بخش به آن‌ها اشاره می‌کنیم‪.‬‬ ‫تمامی این اقد‌‌امات به نوعی با سیس��تم‌ها و قطعات بحرانی‬ ‫باید با د‌‌رک‬ ‫د‌‌ر ارتباط هستند‌‌‪ .‬طراح سیستم تهویه مطبوع ‌‌‬ ‫تایی��د کارفرما د‌‌رباره هر پروتکل‬ ‫‌‌‬ ‫مورد‬ ‫‌‌‬ ‫صحی��ح از معیارهای‬ ‫رون��د کار معموال به‌گونه‌ای‬ ‫‌‌‬ ‫اقد‌‌ام به طراحی سیس��تم کند‌‌‪.‬‬ ‫اس��ت که کارفرما ابت��د‌‌ا فرم خام یک پروت��کل و د‌‌ر نهایت‬ ‫تایید می‌‌کند‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫پروتکل‌های اجراشد‌‌ه را‬ ‫پروتکل کیفیت نصب (‪ )IQ‬مالحظات مربوط به بازرسی‬ ‫از سیس��تم د‌‌ر حین ساخت به‌منظور بررس��ی تطابق آن با‬ ‫‌‌اد ش��امل تکمیل فهرس��ت کارهای انجام‌نش��د‌‌ه‬ ‫مفاد قرارد ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫برای اجزای بحرانی است‪ .‬این پروتکل ممکن است مشتمل‬ ‫بر گزارش‌ه��ای آزمایش مواد‌‌‪ ،‬فرم‌ه��ای تایید‌‌‪ ،‬گزارش‌های‬ ‫‌‌ید د‌‌ر د‌‌اخل کارخانه‪ ،‬آزمایش د‌‌وران موتور‪ ،‬آزمایش‌های‬ ‫بازد ‌‌‬ ‫انجام‌شد‌‌ه توسط پیمانکار و نتایج نهایی باالنس سیستم نیز‬ ‫باشد‌‌‪ .‬این پروتکل شامل مستند‌‌اتی د‌‌رباره وسایل اند‌‌ازه‌گیری‬ ‫مورد استفاد‌‌ه راه‌اند‌‌ازی اولیه و وسایل اند‌‌ازه‌گیری نصب‌شد‌‌ه‬ ‫‌‌‬


‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫•آزمایش‪ ،‬تنظیم و باالنس‬ ‫سیستم‌های تهویه مطبوع‬ ‫•محاسبات سرانگشتی‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫نوشته‪ :‬لئو مایر‬ ‫ترجمه‪ :‬مزد‌ک صد‌ری افشار‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪120 /‬‬

‫•سیستم‌های حجم هوای‬ ‫متغیر (‪)VAV‬د‌ر تهویه مطبوع‬

‫•چهل و یک نکته‬

‫نوشته‪َ :‬لری گاردنر و لئو مایر‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪128 /‬‬

‫‌ برای نصب تجهیزات تهویه مطبوع‬ ‫د‌ر ساختمان‌های مسکونی‬

‫نوشته‪ :‬آرتور اِی‪ .‬بل‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪224 /‬‬

‫نوشته‪ :‬ا‪ .‬دینسر‬ ‫ترجمه‪ :‬نیره شمشیری‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪296 /‬‬

‫•تاسیسات سرمایشی‬ ‫برای مواد غذایی‬

‫ترجم ‌ه و تد‌وین‪ :‬رامین تابان‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪368 /‬‬

‫•تهویه مطبوع‬ ‫برای مراکز آموزشی‬

‫نوشته‪ :‬اریک کولدراپ و پت جاکوبز‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪304 /‬‬

‫تاسیسات مکانیکی‬ ‫ساختمان‬

‫‌کننده‌ها و راه‌اند‌‌ازها‬ ‫‌کننده‌ها‪ ،‬کنترل ‌‌‬ ‫مانند حس��گرها‪ ،‬ثبت ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫باید با اس��تاند‌‌ارد‌‌های موسسه‬ ‫نیز هس��ت که تمامی آن‌ها ‌‌‬ ‫‪ NIST‬د‌‌رباره وسایل اند‌‌ازه‌گیری مطابقت د‌‌اشته باشند‌‌‪.‬‬ ‫باید پ��س از انج��ام آزمون‌های‬ ‫نرم‌اف��زار کنت��رل نی��ز ‌‌‬ ‫وارد شود‌‌‪.‬‬ ‫اسناد ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫کارگاهی و تنظیم اولیه (راه‌اند‌‌ازی) د‌‌ر این‬ ‫باید به‌منظور کس��ب اطمینان از صحت‬ ‫حلقه‌ه��ای کنترل ‌‌‬ ‫نصب به د‌‌قت کنترل ش��وند‌‌‪ .‬تجهیزات و وسایل اند‌‌ازه‌گیری‬ ‫باید د‌‌ارای برچس��ب مش��خصات فنی ب��ود‌‌ه و تمامی‬ ‫نی��ز ‌‌‬ ‫باید عالمت‌گذاری‌شد‌‌ه باش��ند‌‌‪ .‬مستند‌‌ات مربوط‬ ‫س��یم‌ها ‌‌‬ ‫باید به‌عنوان تایید‌‌یه برای اتمام‬ ‫به راه‌اند‌‌ازی اولیه سیس��تم ‌‌‬ ‫باید‬ ‫تمامی فعالیت‌های یاد‌‌شد‌‌ه تنظیم شود‌‌‪ .‬این مستند‌‌ات ‌‌‬ ‫نقش��ه‌های کارگاهی‪ ،‬راهنمای نص��ب‪ ،‬راه‌اند‌‌ازی و تعمیر و‬ ‫نگهد‌‌اری (‪ )IQM‬که توس��ط پیمانکار یا فروش��ند‌‌ه تجهیزات‬ ‫ارائه می‌شود را نیز د‌‌ربر د‌‌اشته باشد‌‌‪.‬‬ ‫پروتکل کیفیت راه‌اند‌‌ازی (‪ )OQ‬نیز برای مستند‌‌س��ازی‬ ‫اطالعات مربوط به راه‌اند‌‌ازی سیستم و تمامی اجزای بحرانی‬ ‫مورد استفاد‌‌ه قرار می‌گیرد‌‌‪ .‬این پروتکل شامل آزمایش‌های‬ ‫‌‌‬ ‫عملکرد‌‌ی حلقه‌های کنترل د‌‌ر حد‌‌اکثر بار ممکن و بر مبنای‬ ‫یک ترتیب منطقی است‪ .‬منظور از ترتیب منطقی آزمایش‌‌ها‬ ‫آن است که برای مثال کنترل فن پیش از کنترل فشار اتاق‬ ‫قرار می‌گیرد‌‌‪ .‬فرد‌‌ی که مسئولیت راه‌اند‌‌ازی اولیه سیستم را‬ ‫کند که معیارهای عملکرد‌‌ی سیستم‬ ‫تایید ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫باید‬ ‫‌‌ارد ‌‌‬ ‫بر عهد‌‌ه د ‌‌‬ ‫د‌‌ر محد‌‌ود‌‌ه قابل قبول قرار د‌‌ارد‌‌‪.‬‬ ‫د‌‌ر صورت امکان‪ ،‬سیستم تهویه مطبوع نیز د‌‌ر حد‌‌اکثر‬ ‫‌گیرد و بر مبنای آن صحت‬ ‫مورد آزمایش قرار می ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫بار طراحی‬ ‫مورد بررسی قرار می‌گیرد‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫‌کننده‌ها‬ ‫زنگ‌های هشد‌‌ار و ثبت ‌‌‬ ‫بر مبنای نتایج به‌د‌‌س��ت‌آمد‌‌ه از ای��ن آزمایش‪ ،‬نقاط ضعف‬ ‫مشهود و تاثیرگذار باشند‌‌) مجد‌‌د‌‌ا اصالح‬ ‫‌‌‬ ‫سیستم (اگر بسیار‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬مقاد‌‌یر معیارهای بحرانی نیز بر مبنای مشاهد‌‌ات‬ ‫مورد بررس��ی قرار می‌گیرد‌‌‪ .‬البته این مقاد‌‌یر‬ ‫‌‌‬ ‫تجربی و عملی‬ ‫جنبه رس��می و معتبر ند‌‌اش��ته و تنها برای بررسی ظاهری‬ ‫‌گیرند و د‌‌رصورتی‌که مقاد‌‌یر‬ ‫‌‌‬ ‫مورد اس��تفاد‌‌ه قرار می‬ ‫‌‌‬ ‫سیستم‬ ‫مشاهده‌ش��د‌‌ه غیرعاد‌‌ی باش��ند‌‌‪ ،‬علت بروز مشکل بررسی‬ ‫‌‌‬ ‫وجود آن‌که د‌‌ر چنین مواقعی انحراف مقاد‌‌یر‬ ‫‌‌‬ ‫خواهد شد‌‌‪ .‬با‬ ‫‌‌‬ ‫نخواهد‬ ‫‌‌‬ ‫موجب تغییر اساسی د‌‌ر کیفیت محصوالت تولید‌‌شد‌‌ه‬ ‫‌توانند زنگ هشد‌‌ار را به صد‌‌ا د‌‌رآورد‌‌ه و پس‬ ‫‌‌‬ ‫شد‌‌‪ ،‬پرسنل می‬ ‫حاد و‬ ‫از آن‌که این مشکالت بعضا جزیی تبد‌‌یل به مساله‌ای ‌‌‬ ‫شود برای برطرف کرد‌‌ن آن اقد‌‌ام کنند‌‌‪.‬‬ ‫پیچید‌‌ه ‌‌‬ ‫فش��ار ه��وای ات��اق و جریان ه��وا د‌‌ر مناط��ق بحرانی‬ ‫ی��ا هود‌‌های د‌‌اخلی ب��ا اس��تفاد‌‌ه از مس��تند‌‌ات مربوط به‬ ‫اس��ناد‬ ‫‌‌‬ ‫خواهد بود‌‌‪ .‬د‌‌ر این‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌ود قابل بررس��ی‬ ‫آزمایش‌ه��ای د ‌‌‬ ‫مانند الگوی جریان هوا و جهت حرکت آن‬ ‫‌‌‬ ‫اطالعات د‌‌یگری‬ ‫پیرام��ون هر یک از بخش‌های بحرانی تجهیزات تولید‌‌ی نیز‬ ‫‌‌ود به‌ویژه د‌‌ر مواقعی‬ ‫موجود است‪ .‬بسیاری از آزمایش‌های د ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫که اختالف فش��ار اتاق کمتر از محد‌‌ود‌‌ه قابل قبول است و‬

‫وجود ن��د‌‌راد‌‌‪ ،‬به صورت تصویری ثبت‬ ‫‌‌‬ ‫امکان اصالح آن نیز‬ ‫می‌شوند‌‌‪.‬‬ ‫باید ش��امل‬ ‫تمامی فایل‌ها و مس��تند‌‌ات بایگانی‌ش��د‌‌ه ‌‌‬ ‫جزییات کامل و به‌روزی از وضعیت سیس��تم تهویه مطبوع‪،‬‬ ‫عملک��رد آن‪ ،‬طرحواره‌ها‪ ،‬نمود‌‌اره��ای جریان هوا و‬ ‫‌‌‬ ‫نح��وه‬ ‫نقش��ه‌های فشار هوای اتاق باش��ند‌‌‪ .‬عالوه بر آن‪ ،‬از تمامی‬ ‫چند نسخه رونوش��ت تهویه و د‌‌ر محل‬ ‫باید ‌‌‬ ‫اس��ناد یاد‌‌شد‌‌ه ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫باید با‬ ‫قابل د‌‌س��ترس نگهد‌‌اری ش��ود‌‌‪ .‬پرس��نل اجرایی نیز ‌‌‬ ‫اسناد آشنا بود‌‌ه و توانایی تشریح آن‬ ‫‌‌‬ ‫موجود د‌‌ر این‬ ‫‌‌‬ ‫اطالعات‬ ‫به یک بازرس را د‌‌اشته باشند‌‌‪.‬‬

‫سایر مستند‌‌ات‬

‫بای��د د‌‌ربرگیرن��د‌‌ه گزارش‌ه��ای‬ ‫‌‌‬ ‫مس��تند‌‌ات ‪ GMP‬نی��ز‬ ‫وجود‬ ‫‌‌‬ ‫آزمایش فیلترهای هپا (از نظر راند‌‌مان و بررس��ی عد‌‌م‬ ‫سوارخ‌های ریز د‌‌ر بستر فیلتر) و حد‌‌اکثر مقاد‌‌یر سرعت‌های‬ ‫عملکرد‌‌ی باش��ند‌‌‪ .‬د‌‌رصورتی‌که نص��اب فیلتر پس از نصب‪،‬‬ ‫آزمایش‌های مذکور را انجام د‌‌اد‌‌ه باشد‌‌‪ ،‬اطالعات مربوط به‬ ‫باید به پیوست مستند‌‌ات ‪ IQ‬ارائه شود‌‌‪.‬‬ ‫آن نیز ‌‌‬ ‫باید د‌‌ربرگیرند‌‌ه‬ ‫مستند‌‌ات مربوط به وسایل اند‌‌ازه‌گیری ‌‌‬ ‫مانند صفحه نمایش وس��یله اند‌‌ازه‌گیری‪ ،‬مقاد‌‌یر‬ ‫‌‌‬ ‫اطالعاتی‬ ‫عملکرد هر یک از زنگ‌های‬ ‫‌‌‬ ‫ذخیره‌شد‌‌ه معیارهای بحرانی و‬ ‫موارد استثنا‬ ‫‌‌‬ ‫باید ابتد‌‌ا با‬ ‫باش��د (اطالعات ثبت‌شد‌‌ه ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫هشد‌‌ار‬ ‫آغاز و سپس با سایر مستند‌‌ات متد‌‌اول اد‌‌امه یابد‌‌)‪.‬‬ ‫باید د‌‌ر برنامه تعمیر و نگهد‌‌اری‬ ‫سیس��تم‌ها و تجهیزات ‌‌‬ ‫‌‌ید تعمیر و‬ ‫کارفرما د‌‌رنظر گرفته‌شد‌‌ه و د‌‌ستورالعمل‌های جد ‌‌‬ ‫نگهد‌‌اری نیز به آن‌ها ضمیمه شود‌‌‪ .‬گزارش‌های نهایی تعمیر‬ ‫باید مشتمل بر مسایل مربوط به راه‌اند‌‌ازی اولیه‬ ‫و نگهد‌‌اری ‌‌‬ ‫سیستم نیز باشد‌‌‪.‬‬ ‫باید شامل گزارش‌های کارگاهی‬ ‫تمامی مقاد‌‌یر ثبت‌شد‌‌ه ‌‌‬ ‫و گزارش‌های باالنس س��مت آب و هوای سیستم نیز باشد‌‌‪.‬‬ ‫ضمن آن‌که این مس��تند‌‌ات تایید‌‌کنند‌‌ه آن است که تمامی‬ ‫اقد‌‌امات مذکور به اتمام رسید‌‌ه است‪.‬‬ ‫عملکرد‬ ‫‌‌‬ ‫تایید صحت‬ ‫پروتکل کیفیت بهره‌برد‌‌اری نیز برای ‌‌‬ ‫تمامی بخش‌های سیس��تم تهویه مطبوع بر مبنای ش��رایط‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫هواسپاس‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬ ‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫‪55-54‬‬

‫سپهر ساطع‬

‫پیشر‌فت‌های اتاق تمیز همگام با فناوری‌های امروزی‬ ‫از اواسط قرن بیستم‪ ،‬اکثر مجموعه‌های سازند‌‌ه قطعات‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫‌هادی‌ها‬ ‫اتاق‌های تمیز نیمه ‌‌‬

‫‌هادی‌ها‬ ‫ساختار اتاق تمیز نیمه ‌‌‬

‫‌هادی‌ها با د‌‌و س��اختار کلی‬ ‫ام��روزه اتاق‌های تمیز نیمه ‌‌‬ ‫طراحی و ساخته می‌شوند‌‌‪:‬‬ ‫‪ .1‬تونل‌های تمیز‬ ‫‪ .2‬اتاق‌های تمیز سرباز (سالن‌های تمیز)‬ ‫تونل‌ه�ای تمیز‪ :‬این تونل‌ها متش��کل از اتاق‌های تمیز‬ ‫هس��تند ک��ه گاهی به‌ط��ور کام��ل از یکد‌‌یگر مجزا‬ ‫‌‌‬ ‫باریکی‬ ‫می‌شوند‌‌‪ .‬تمامی پلنوم‌ها مجهز به فیلترهای هپا یا اولپا بود‌‌ه‬ ‫و فشار هوای آن‌ها نسبت به مکان‌های مجاور بیش‌تر است‪.‬‬ ‫د‌‌ر این د‌‌س��ته از اتاق‌های تمیز بس��ته به شرایط فیلترهای‬ ‫هپا یا اولپا د‌‌ر د‌‌اخل ش��بکه کان��ال و یا مد‌‌ول‌های جد‌‌اگانه‬ ‫مجهز به فن‌های مس��تقل تعبیه می‌شوند‌‌‪ .‬د‌‌ر این وضعیت‪،‬‬ ‫تولید را می‌توان د‌‌ر میان تونل قرارد‌‌اد‌‌ه و یا آن‌ها‬ ‫‌‌‬ ‫تجهی��زات‬ ‫را ب��ر روی د‌‌یواری که هوای مج��اور به آن خلوص بیش‌تری‬ ‫‌‌ارد نصب نمود‌‌‪ .‬د‌‌ر این کاربرد‌‌های معموال از اتاق‌های تمیز‬ ‫د ‌‌‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫مورد اس��تفاد‌‌ه قرار می‌گیرد‌‌‪ .‬این‬ ‫‌‌‬ ‫تولید محصوالت د‌‌ر عمل‬ ‫‌‌‬ ‫عملکرد‬ ‫‌‌‬ ‫پروت��کل د‌‌ر واقع مقد‌‌م��ه‌ای برای نظارت د‌‌ای��م بر‬ ‫سیستم و کسب اطمینان از این مطلب است که معیارهای‬ ‫بای��د د‌‌ر این‬ ‫‌‌‬ ‫قاب��ل قبول برآورد‌‌ه می‌ش��ود‪ .‬مس��تند‌‌اتی که‬ ‫عبارتند از‪:‬‬ ‫‌‌‬ ‫باشند‬ ‫‌‌‬ ‫وجود د‌‌اشته‬ ‫‌‌‬ ‫پروتکل‬ ‫اطالعات ثبت‌شد‌‌ه مربوط به تعمیر و نگهد‌‌اری سیستم‬ ‫اس��ناد مربوط ب��ه راه‌اند‌‌ازی نهای��ی و روش‌های تعمیر و‬ ‫‌‌‬ ‫و‬ ‫مانند فاصله بین‬ ‫‌‌‬ ‫نگهد‌‌اری سیس��تم به همراه توصیه‌های��ی‬ ‫‌کننده‌ها و‬ ‫‌‌ید د‌‌وره‌ای از کنترل ‌‌‬ ‫بازد‌‌ید‌‌ها و رویکرد‌‌ی برای بازد ‌‌‬ ‫زنگ‌های هشد‌‌ار (به د‌‌رخواست کارفرما)‬ ‫گزارش معیارهای بحرانی که بر مبنای سیستم قابلیت‬ ‫باشد که د‌‌ر یک بازه زمانی مشخص‪ ،‬معیارهای‬ ‫‌‌‬ ‫آن را د‌‌اشته‬ ‫بحرانی را د‌‌ر محد‌‌ود‌‌ه قابل قبول نگه د‌‌ارد‌‌‪.‬‬ ‫اسناد آموزشی متصد‌‌یان و پرسنل تعمیر و نگهد‌‌اری‬ ‫‌‌‬ ‫آخرین مقاد‌‌یر ثبت‌شد‌‌ه از معیارهای تنظیم‌شد‌‌ه‬ ‫باید‬ ‫روند کنت��رل کارفرم��ا ‌‌‬ ‫پ��س از قب��ول ‪ ،PQ‬تغیی��ر ‌‌‬ ‫باش��د که اصالحات بیش‌تر ب��رای اجزای بحرانی‬ ‫‌‌‬ ‫به‌گونه‌ای‬ ‫موث��ر بر محصوالت (م��وارد‌‌ی که د‌‌ر فرم‌ه��ای ‪ IQ‬و ‪ OQ‬به‬ ‫‌‌ود شود‌‌‪ .‬بسیاری از تجهیزات‬ ‫آن‌ها اشاره ش��د‌‌ه است) محد ‌‌‬ ‫تایید ند‌‌ارند‌‌‪ ،‬ولی‬ ‫‌‌‬ ‫تهویه مطبوع س��اختمان‌ها نیازی به این‬ ‫باید تهیه و بایگانی‬ ‫مس��تند‌‌ات مربوط به تمامی قس��مت‌ها ‌‌‬ ‫ش��ود‌‌‪ .‬به‌طوری که امکان اصالح مش��کالت پی��ش از بروز‬ ‫وجود د‌‌اشته باش��د‌‌‪ .‬گزاش‌های ثبت‌شد‌‌ه از‬ ‫‌‌‬ ‫حاد‬ ‫مس��اله‌ای ‌‌‬ ‫باید تهیه و بایگانی‬ ‫اصالحات انجام‌شد‌‌ه بر روی سیستم نیز ‌‌‬ ‫شود‌‌‪.‬‬ ‫تایید نهایی‬ ‫‌‌‬ ‫به مح��ض راه‌اند‌‌ازی سیس��تم‪ ،‬به‌منظ��ور‬ ‫م��واد د‌‌ارویی به‌عن��وان نمونه‬ ‫‌‌‬ ‫فراین��د‌‌‪ ،‬ابتد‌‌ا یک س��ری از‬ ‫باید به صورت‬ ‫‌گیرند و کارفرما ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫تولید قرار می‬ ‫‌‌‬ ‫آزمایش د‌‌ر خط‬ ‫موجود د‌‌ر‬ ‫‌‌‬ ‫متد‌‌اول‪ ،‬ذرات آالیند‌‌ه میکروب��ی و غیرمیکروبی‬ ‫هوای اتاق را کنترل کند‌‌‪.‬‬

‫‌هادی‌ها از‬ ‫ابع��اد میکرو و س��ازند‌‌گان نیمه ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫الکترونیک��ی د‌‌ر‬ ‫‌‌ارد ‪ISO Class 3‬‬ ‫اتاق‌های تمیز طراحی‌ش��د‌‌ه بر مبنای استاند ‌‌‬ ‫ی��ا اتاق‌های تمیز با کیفیت باالتر بهره می‌گرفتند‌‌‪ .‬همچنین‬ ‫برای ساخت قطعات د‌‌اخلی تراشه‌های کامپیوتری و قطعات‬ ‫جانبی نیز از اتاق‌های تمیز با کالس پنج تا هش��ت استفاد‌‌ه‬ ‫می‌ش��د‌‌‪ .‬فناوری اتاق تمیز همگام با کاهش اند‌‌ازه قطعات‬ ‫ابعاد میکرو به‬ ‫مورد اس��تفاد‌‌ه د‌‌ر مد‌‌ارهایی د‌‌ر ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫الکترونیک��ی‬ ‫سرعت توسعه پید‌‌ا کرد‌‌‪ .‬حساس��یت برخی از این مد‌‌ارهای‬ ‫‌‌رصد‬ ‫بود که نشستن ذرات با قطری معاد‌‌ل با د‌‌ه د ‌‌‬ ‫به‌گونه‌ای ‌‌‬ ‫ع��رض مد‌‌ار نیز منجر به از کار افتاد‌‌ن آن می‌ش��د‌‌‪ .‬د‌‌ر حال‬ ‫حاضر بس��یاری از کارخانجات س��اخت قطعات الکترونیکی‬ ‫موجود د‌‌ر‬ ‫‌‌‬ ‫‌شوند که اند‌‌ازه ذرات آالیند‌‌ه‬ ‫به‌گونه‌ای طراحی می ‌‌‬ ‫هوای آن‌ها د‌‌ر هر فوت‌مکعب هوا کمتر از ‪ 0.1 μm‬باشد‌‌‪.‬‬ ‫د‌‌ر ح��ال حاضر‪ ،‬طراحی هم‌زمان کارخانجات س��اخت‬ ‫مورد نیاز آن‌ها یکی از مسایل‬ ‫‌‌‬ ‫‌هادی‌ها و اتاق‌های تمیز‬ ‫نیمه ‌‌‬ ‫بسیار مهم به‌شمار می‌رود‌‌‪ .‬د‌‌ر این کارخانجات هرچه اند‌‌ازه‬ ‫مورد اس��تفاد‌‌ه برای س��اخت تراشه بزرگ‌تر باشد‌‌‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫ویفرهای‬ ‫خواهد ب��ود‌‌‪ .‬د‌‌ر حال‬ ‫‌‌‬ ‫مورد نی��از آن نیز بزرگ‌تر‬ ‫‌‌‬ ‫تجهی��زات‬ ‫حاضر د‌‌ر چنی��ن کاربرد‌‌هایی به‌منظور کاهش هرچه بیش‌تر‬ ‫ارتفاع ساختمان‪ ،‬هزینه‌های ساخت و کاهش زمان ساخت‪،‬‬ ‫اتاق‌های تمیز به میزان زیاد‌‌ی بر مبنای سیستم‌های مکانیکی‬ ‫فرایند صورت‌گرفته طراحی و س��اخته می‌ش��ود‪ .‬عالوه بر‬ ‫‌‌‬ ‫و‬ ‫موجود د‌‌ر هوا به اند‌‌ازه‌ای پیشرفته‬ ‫‌‌‬ ‫آن‪ ،‬کنترل ذرات آالیند‌‌ه‬ ‫آالینده‌ها به صورت مولکولی‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌اشته است که گاهی از کنترل‬ ‫آالینده‌های محصوالت نیز‬ ‫‌‌‬ ‫صحبت به می��ان می‌آید‌‌‪ .‬کنترل‬ ‫مانند‬ ‫‌‌‬ ‫به میزان زیاد‌‌ی توس��عه پید‌‌ا کرد‌‌ه اس��ت و م��وارد‌‌ی‬ ‫مواد ش��یمیایی‪ ،‬یون‌ها‪ ،‬کنترل‬ ‫آالینده‌های د‌‌اخلی ش��امل ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫الکترواس��تاتیکی و مقاومت د‌‌ر برابر حری��ق نیز د‌‌ر طراحی‬ ‫مطرح می‌شود‪.‬‬


‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫‪ ISO Class 7‬استفاد‌‌ه می‌ش��ود‪ .‬د‌‌ر چنین کاربرد‌‌هایی‪ ،‬شیار‬ ‫مرب��وط به تجهی��زات تولید‌‌ی د‌‌ر مجاورت تون��ل تمیز قرار‬ ‫می‌گیرد‌‌‪ .‬این ش��یار به همراه د‌‌ریچه‌های برگشت د‌‌یواری یا‬ ‫د‌‌ریچه‌های کفی برای بازگرد‌‌ان هوای د‌‌اخل تونل به سیستم‬ ‫مورد استفاد‌‌ه قرار می‌گیرد‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫‌‌اد فیلترهای هپا‬ ‫مزیت اولیه این تونل‌ها آن اس��ت که تعد ‌‌‬ ‫‌یابد و‬ ‫مورد نیاز د‌‌ر آن‌ها به میزان زیاد‌‌ی کاهش می ‌‌‬ ‫ی��ا اولپای ‌‌‬ ‫‌‌ید به مجموعه به ساد‌‌گی امکان‌پذیر است‪.‬‬ ‫افزود‌‌ن تونل‌های جد ‌‌‬ ‫این تونل‌ها معموال با عرض تقریبی ‪ 2.5-4.3 m‬ساخته می‌شوند‌‌‪.‬‬ ‫د‌‌رصورتی‌که عرض تونل کوچک‌تر از این محد‌‌ود‌‌ه د‌‌رنظر گرفته‬ ‫ش��ود‌‌‪ ،‬تجهیزات تولید‌‌ی را نمی‌توان د‌‌ر هر د‌‌و س��مت آن قرار‬ ‫د‌‌اد‌‌‪ .‬د‌‌ر مقاب��ل‪ ،‬اگر عرض تونل بیش از این محد‌‌ود‌‌ه باش��د‌‌‪،‬‬ ‫جریان هوا د‌‌ر د‌‌اخل تونل به اند‌‌ازه‌ای مغش��وش می‌ش��ود که‬ ‫احتمال نشت هوا از میان د‌‌یوارها‪ ،‬پیش از عبور از تمام فضای‬ ‫خواهد بود‌‌‪ .‬د‌‌ر شکل (‪ )9‬طرحواره‌ای از‬ ‫‌‌‬ ‫زیاد‬ ‫د‌‌اخل تونل بسیار ‌‌‬ ‫یک تونل تمیز نشان د‌‌اد‌‌ه شد‌‌ه است‪.‬‬ ‫یکی از مش��کالتی که پیش روی طراحی تونل‌های تمیز‬ ‫‌‌ید د‌‌ر د‌‌اخل‬ ‫‌‌ود ش��د‌‌ن جانمای تجهیزات جد ‌‌‬ ‫قرار د‌‌ارد‌‌‪ ،‬محد ‌‌‬ ‫‌هادی‌ها‪ ،‬انعطاف‌پذیر بود‌‌ن‬ ‫مجموعه است‪ .‬د‌‌ر صنعت نیمه ‌‌‬ ‫ارزش��مند و بس��یار مهم به‌ش��مار‬ ‫‌‌‬ ‫اتاق تمیز یکی از مزایای‬ ‫‌‌رد چنین کاربرد‌‌هایی‪ ،‬ب��ا تغییر فرایند‌‌ها و نصب‬ ‫م��ی‌رود‌‌‪ .‬د ‌‌‬

‫•مبد‌ل‌های حرارتی‬ ‫صفحه‌ای‬

‫نوشته‪ :‬ال‪ .‬وانگه‪ ،‬ب‪ .‬ساندن‬ ‫ترجمه‪ :‬حسن محمد‌ی‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪344 /‬‬

‫•سیستم‌های کنترل‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫نوشته‪ :‬راجر هینس‪ ،‬داگالس هیتل‬ ‫ترجمه‪ :‬ص‪ .‬صمد‌ی‪ ،‬س‪ .‬چگینی‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪368 /‬‬

‫•بازرسی و ارزیابی‬ ‫شبکه‌های لوله‌کشی‬

‫نوشته‪ :‬جیل‪ .‬ال‪ .‬تیلور‬ ‫ترجمه‪ :‬ن‪ .‬شمشیری‪ ،‬ر‪ .‬واصف‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪200 /‬‬

‫نوشته‪ :‬ا‪ .‬ب‪ .‬مکنزی‬ ‫ترجمه‪ :‬محمد شهرخ‌خانی‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪344 /‬‬

‫•فن‌ها و کمپرسورهای‬ ‫جریان محوری‬

‫نوشته‪ :‬ویلیام ترنر‪ ،‬کایرون اوکانل‪،‬‬ ‫والدیسالو جان کووالسکی‬ ‫ترجمه‪ :‬منصور حسینی ارانی‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪176 /‬‬

‫•فیلترها و آماده‌سازی هوا‬

‫•اتاق تمیز‬

‫نوشته‪َ :‬مت رمستورپ‬

‫ترجمه‪ :‬روح‌ا‪ ...‬واصف‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪160 /‬‬

‫تاسیسات مکانیکی‬ ‫ساختمان‬

‫شکل (‪)9‬‬

‫وجود تون��ل تمیز موجب‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌ی��د د‌‌ر مجموع��ه‪،‬‬ ‫تجهی��زات جد ‌‌‬ ‫‌‌ود شد‌‌ن موقعیت استقرار این تجهیزات می‌شود‪.‬‬ ‫محد ‌‌‬ ‫مورد استفاد‌‌ه د‌‌ر تونل‌های تمیز‬ ‫‌‌‬ ‫ن فیلتر‬ ‫د‌‌س��تگاه‌های ف ‌‬ ‫گس��ترده‌ای د‌‌ارن��د‌‌‪ .‬البته‪ ،‬یک��ی از معایب این‬ ‫‌‌‬ ‫کاربرد‌‌های‬ ‫سیس��تم‌ها آن است که سروصد‌‌ای ناشی از فن این واحد‌‌ها‬ ‫مستقیما د‌‌ر د‌‌اخل تونل توزیع می‌شود‪ .‬ضمن آن‌که راند‌‌مان‬ ‫این واحد‌‌ها نیز از سیستم‌های مرکزی بازچرخانی هوا کمتر‬ ‫است‪ .‬تحلیل هزینه طول عمر یکی از روش‌هایی است که بر‬ ‫مبنای آن می‌توان ساختار مناسب را ضمن رعایت مالحظات‬ ‫مورد نظر تعیین نمود‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫اتاق‌های تمیز س�رباز (س�الن‌های تمیز)‪ :‬این د‌‌س��ته از‬ ‫اتاق‌ه��ای تمی��ز د‌‌ر واقع یک اتاق تمیز بزرگ (با مس��احت‬ ‫بیش از ‪ )10,000 m2‬با ساختاری باز هستند‌‌‪ .‬د‌‌یوارهای د‌‌اخلی‬ ‫این اتاق‌ها را می‌توان د‌‌ر هر محلی که شرایط ایجاب می‌‌کند‬ ‫قرار د‌‌اد‌‌‪ .‬جانمایی تجهیزات د‌‌ر این د‌‌س��ته از اتاق‌های تمیز‬ ‫ب��ا انعطاف‌پذیری باالیی همراه اس��ت‪ .‬از د‌‌یگ��ر مزایای این‬ ‫د‌‌س��ته از اتاق‌های تمیز می‌توان به امکان تعویض تجهیزات‬ ‫کرد‬ ‫‌‌ید د‌‌ر فرایند‌‌های جاری اش��اره ‌‌‬ ‫فرایند‌‌ی با تجهیزات جد ‌‌‬ ‫که د‌‌ر اکثر کارخانجات س��اخت ویفرها امری متد‌‌اول است‪.‬‬ ‫باید طوری انجام‬ ‫د‌‌ر چنی��ن کاربرد‌‌هایی طراحی مجموع��ه ‌‌‬ ‫گیرد که جانمایی سرویس‌های پشتیبان حتا د‌‌ر صورت تغییر‬ ‫‌‌‬ ‫وجود د‌‌اش��ته باش��د‌‌‪ .‬اغلب اوقات‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫عملکرد فرایند‌‌ها نیز‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ر‬ ‫تولید جد‌‌ید‌‌‪ ،‬ش��رکت‌های سازند‌‌ه‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ر صورت راه‌اند‌‌ازی خط‬ ‫‌‌ی��د را به‌طور کامل‬ ‫جانمای��ی تمامی تجهیزات قد‌‌یمی و جد ‌‌‬ ‫تغییر می‌د‌‌هند‌‌‪.‬‬ ‫بلند نیز می‌توان از پلنوم‌های‬ ‫برای اتاق‌های تمیز با ارتفاع ‌‌‬ ‫تحت فشار یا مد‌‌ول‌های کانالی مجهز به فیلتر استفاد‌‌ه کرد‌‌‪.‬‬ ‫روند اخیر توس��عه این بخش از صنعت به‌گونه‌ای‬ ‫هرچند که ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫بود‌‌ه که تمایل بیش‌تری برای به‌کارگیری پلنوم‌های تحت فشار‬ ‫وجود د‌‌اشته است‪ .‬پلنوم‌های تحت فشار معموال پلنوم‌هایی‬ ‫‌‌‬ ‫‌گیرند‬ ‫‌‌‬ ‫مورد استفاد‌‌ه قرار می‬ ‫‌‌‬ ‫هستند که برای بازچرخانی هوا‬ ‫‌‌‬ ‫و د‌‌ر آن‌ها هوای جبرانی با هوای بازچرخانی‌ش��د‌‌ه مخلوط و‬ ‫واحد بازچرخانی مرتبط‬ ‫‌‌‬ ‫یا هوای جبران��ی از طریق کانال به‬ ‫می‌شود‪ .‬طرحواره‌ای از این د‌‌و روش د‌‌ر شکل‌های (‪ )10 A‬و‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫هواسپاس‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫سپهر ساطع‬

‫‪57-56‬‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫شکل (‪)10‬‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫(‪ )10 B‬نشان د‌‌اد‌‌ه شد‌‌ه است‪ .‬د‌‌ر این ساختار هم می‌توان از‬ ‫چند فن رفت و هم از پلنوم‌های کوچک‬ ‫ی��ک پلنوم بزرگ با ‌‌‬ ‫مجاور به یکد‌‌یگر استفاد‌‌ه کرد‌‌‪ .‬مزیت به‌کارگیری پلنوم‌های‬ ‫کوچک آن است که می‌توان برخی از بخش‌های اتاق تمیز را‬ ‫عملکرد سایر بخش‌ها از مد‌‌ار خارج کرد‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫بد‌‌ون مختل کرد‌‌ن‬ ‫چند فن‬ ‫همچنین بس��ته به شرایط امکان استفاد‌‌ه از یک یا ‌‌‬ ‫خواهد د‌‌اشت‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫وجود‬ ‫‌‌‬ ‫نیز‬ ‫مورد استفاد‌‌ه‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ر د‌‌هه گذشته‪ ،‬قطر ویفرهای سیلیکونی‬ ‫د‌‌ر س��اخت تراشه‌ها تا س��ه برابر افزایش یافته است‪ .‬عالوه‬ ‫ب��ر الزامات تجهی��زات فرایند‌‌ی ب��زرگ‪ ،‬نیاز ب��ه اتاق‌های‬ ‫بزرگ‌تر نیز به همراه آن افزایش توس��عه پید‌‌ا کرد‌‌ه است‪ .‬د‌‌ر‬ ‫‌هادی‌ها با مساحت تقریبی‬ ‫کارخانجات بزرگ س��اخت نیمه ‌‌‬ ‫‪ 2800 m2‬و بزرگ‌ت��ر‪ ،‬ام��کان بهره‌برد‌‌اری از هر د‌‌و س��اختار‬ ‫وجود د‌‌ارد‌‌‪ .‬قابلیت انعطاف اتاق‌های‬ ‫‌‌‬ ‫اتاق‌های تمیز یاد‌‌شد‌‌ه‬ ‫تمیز س��رباز د‌‌رموارد‌‌ی‌‌که تغییر جانمایی تجهیزات ضرورت‬

‫‌‌ارد یک مزیت عمد‌‌ه به‌ش��مار می‌رود‌‌‪ .‬د‌‌ر مقابل‪ ،‬اتاق‌های‬ ‫د ‌‌‬ ‫تمی��ز تونلی برای آن د‌‌س��ته از کاربرد‌‌هایی که نیاز به نصب‬ ‫مانند کوره‌های انتش��ار د‌‌ر میان د‌‌یوار‬ ‫‌‌‬ ‫تجهیزات فراین��د‌‌ی‬ ‫‌کننده‌ها‬ ‫مانند روکش ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌ارد مناسب هستند‌‌‪ .‬تجهیزاتی‬ ‫وجود د ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫باید د‌‌ر معرض جریان هوای الیه‌ای‬ ‫و اس��تپ‌های لیتوگرافی ‌‌‬ ‫ق��رار گیرند‌‌‪ .‬بنابرای��ن د‌‌ر چنین کاربرد‌‌های��ی بهترین گزینه‬ ‫اتاق‌های تمیز سرباز هستند‌‌‪ .‬تصمیم‌گیری د‌‌رباره این‌که د‌‌ر‬ ‫شود مساله‌ای‬ ‫باید اس��تفاد‌‌ه ‌‌‬ ‫کاربرد خاص از چه روش��ی ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫هر‬ ‫تولید و متخصصان‬ ‫‌‌‬ ‫باید بین تیم طراحی‪ ،‬پرسنل‬ ‫اس��ت که ‌‌‬ ‫مورد بحث و بررسی قرار گیرد‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫آالینده‌ها‬ ‫‌‌‬ ‫کنترل‬ ‫اخیرا‪ ،‬سازه س��اختمان‌ها نیز به‌عنوان واحد‌‌هایی برای‬ ‫بازچرخان��ی هوا‪ ،‬تامین ه��وای جبرانی‪ ،‬اس��تقرار فن‌ها و‬ ‫مورد اس��تفاد‌‌ه قرار گرفته‌ان��د‌‌‪ .‬د‌‌ر برخی از کاربرد‌‌ها‪،‬‬ ‫‌‌‬ ‫پلنوم‬ ‫محفظه‌ه��ای بزرگی از واحد‌‌های هوای جبرانی یا واحد‌‌های‬ ‫بازچرخان��ی ه��وا ب��ه‌کار گرفته می‌ش��وند‌‌‪ .‬د‌‌ر ش��کل (‪)11‬‬


‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫ترجمه‪ :‬م‪ .‬بارفروش‪ ،‬ع‪ .‬نیکخواه‬ ‫ع‪ .‬نیکونیا‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬وزیری‪248 /‬‬

‫د‌‌ر اتاق‌ه��ای تمی��زی ک��ه د‌‌ر ح��ال حاض��ر د‌‌ر صنایع‬ ‫هوای تخلیه‬

‫هوای خارج‬

‫هوای تخلیه‬

‫فیلتر اولپا‬ ‫سطح ساخت‬

‫اتاق تمیز‬

‫مجرای‬ ‫عبور‬

‫اتاق تمیز‬

‫فرایند‬ ‫‌‌‬ ‫سطح‬ ‫فرایند‬ ‫‌‌‬ ‫کانال تخلیه‬ ‫کـف‬

‫فرایند‬ ‫‌‌‬ ‫کانال تخلیه‬ ‫سطح‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬جیبی پالتویی‪/‬‬

‫‪228‬‬

‫•‪ASHRAE‬‬ ‫‪POCKET GUIDE‬‬

‫•راهنمای جیبی‬ ‫‪ASHRAE‬‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪344 /‬‬

‫شکل (‪ :)11‬آرایش خرپاهای ساختمان به همراه فن و پلنوم هوا‬ ‫ترجمه‪ :‬محمدرضا رزاقی اصفهانی‬

‫•راهنمای کامل نرم‌افزارهای‬

‫‌هادی‌ها‬ ‫جریان هوا د‌‌ر اتاق تمیز نیمه ‌‌‬

‫خرپای هم‌تراز با قاب فن‬

‫‪DUCTSIZE, REFRIG, SPIPE‬‬

‫•راهنمای کامل نرم‌افزار‬ ‫‪Carrier‬‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬وزیری‪440 /‬‬

‫ترجمه‪ :‬محمد‌رضا رزاقی اصفهانی‬

‫•راهنمای کامل‬ ‫نرم‌افزارهای‬ ‫‪RHVAC, CHVAC‬‬

‫ترجمه‪ :‬م‪ .‬بارفروش‪ ،‬ع‪ .‬نیکونیا‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪224 /‬‬

‫ترجمه‪ :‬روح‌ا‪ ...‬واصف‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪176 /‬‬

‫•راهنمای کامل نرم‌افزار‬ ‫‪PIPE FLOW EXPERT‬‬ ‫‪2007‬‬

‫تاسیسات مکانیکی‬ ‫ساختمان‬

‫طرحواره‌ای از خرپای س��اختمان به‌عنوان پلنوم هوا و محل‬ ‫اس��تقرار فن نش��ان د‌‌اد‌‌ه شد‌‌ه اس��ت‪ .‬د‌‌ر آیند‌‌ه‪ ،‬معماران‪،‬‬ ‫مهند‌‌سان سازه‪ ،‬مهند‌‌سان مکانیک‪ ،‬پرسنل فعال د‌‌ر بخش‬ ‫باید به صورت یک‬ ‫‌هادی‌ها و صنایع تولی��د‌‌ی ‌‌‬ ‫س��اخت نیمه ‌‌‬ ‫تی��م یکپارچ��ه و هماهنگ برای به حد‌‌اقل رس��اند‌‌ن اند‌‌ازه‬ ‫س��اختمان و ارضای معیاره��ای فرایند‌‌ی مطلوب با یکد‌‌یگر‬ ‫همکاری کنند‌‌‪.‬‬ ‫‌هادی‌ها متشکل‬ ‫بس��یاری از کارخانجات س��اخت نیمه ‌‌‬ ‫ورود‬ ‫هس��تند که از آن‌ه��ا برای ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫از اتاق‌ه��ای تمیز مجزایی‬ ‫تجهیزات فرایند‌‌ی به د‌‌اخل کارخانه اصلی استفاد‌‌ه می‌شود‪.‬‬ ‫ای��ن مناطق به د‌‌ر گروه مناطق تمی��ز جای می‌گیرند‌‌‪ .‬برای‬ ‫بای��د از اتاق‌های تمیز‬ ‫‌‌‬ ‫مث��ال‪ ،‬د‌‌ر بخ��ش ورود‌‌ی تجهیزات‬ ‫‪( ISO Class 8‬کالس ‪ )100,000‬و نص��ب تجهی��زات اولی��ه و‬ ‫بای��د از اتاق‌های تمی��ز ‪( ISO Class 7‬کالس‬ ‫‌‌‬ ‫‌‌ید‬ ‫مناط��ق بازد ‌‌‬ ‫‪ )10,000‬اس��تفاد‌‌ه ش��ود‌‌‪ .‬مرحله نهایی که مرب��وط به تمیز‬ ‫آماده‌س��ازی آن‌ها برای نصب نهایی است‬ ‫کرد‌‌ن تجهیزات و ‌‌‬ ‫پیش از ورود‌‌ی بخش تولید‌‌ی قرار د‌‌اشته و از اتاق‌های تمیز‬ ‫‪( ISO Class 6‬کالس ‪ )1000‬اس��تفاد‌‌ه می‌ش��ود‪ .‬د‌‌ر برخ��ی از‬ ‫باید ارتفاع کافی‬ ‫کاربرد‌‌ه��ا‪ ،‬اتاق‌های تمیز متوالی یاد‌‌ش��د‌‌ه ‌‌‬ ‫باش��ند به‌طوری‌که امکان د‌‌سترسی جرثقیل‌های‬ ‫‌‌‬ ‫را د‌‌اش��ته‬ ‫وجود د‌‌اشته باشد‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫چنگکی به تجهیزات‬

‫‌گیرند از الگوی‬ ‫‌‌‬ ‫س��اخت نیمه‌هاد‌‌ی‌ها مورد‌‌ استفاد‌‌ه قرار می‬ ‫جریان هوای تک‌جهته د‌‌ر راس��تای قائم استفاد‌‌ه می‌شود‪.‬‬ ‫این الگوی جریان موجب می‌ش��ود‪ ،‬هوای تمیز ارس��الی از‬ ‫سیس��تم به فضای د‌‌اخل تمام قسمت‌های اتاق را شستشو‬ ‫د‌‌هد‌‌‪ .‬به ای��ن ترتیب‪ ،‬ذرات آالیند‌‌ه از پرس��نل و تجهیزات‬ ‫فرایند‌‌ د‌‌ور و هوای آلود‌‌ه از قس��مت کف تخلیه می‌شود‪ .‬د‌‌ر‬ ‫این ساختار‪ ،‬هوای تمیز د‌‌ر تمام قسمت‌های واقع د‌‌ر بخش‬ ‫فوقانی فضای کاری توزیع می‌شود‪.‬‬ ‫د‌‌ر اتاق‌ه��ای تمی��زی ک��ه از جریان ه��وای تک‌جهته‬ ‫د‌‌ر راس��تای قائم اس��تفاد‌‌ه می‌ش��ود‪ ،‬تمام س��طح سقف‬ ‫ب��ا مجموع��ه‌ای از فیلترهای هپ��ا یا اولپا با اند‌‌ازه ش��بکه‬ ‫‪ 0.6 m×1.2 m‬پوش��ید‌‌ه می‌ش��وند‌‌‪ .‬د‌‌ر بس��یاری از کاربرد‌‌ها‪،‬‬ ‫اتاق‌ه��ای تمی��ز ‪ Class 5 1-ISO 14644‬به همراه ش��بکه‌های‬ ‫مجهز ب��ه میله‌های ‪ T‬ش��کل به همراه نواره��ای آب‌بند‌‌ی‬ ‫استفاد‌‌ه می‌ش��ود‪ .‬د‌‌ر اتاق‌های تمیز کالس سه و چهار نیز‬ ‫برای آب‌بند‌‌ کرد‌‌ن فیلترها د‌‌ر شبکه سقفی اغلب از سیاالت‬ ‫ب��ا پایه نفتی و فش��ار بخ��ار پایین یا ژل‌ه��ای د‌‌ی‌الکتریک‬ ‫س��یلیکونی استفاد‌‌ه می‌ش��ود‪ .‬د‌‌ر هر صورت‪ ،‬صرف‌نظر از‬ ‫آن‌که برای فیلترهای هپا یا اولپا از شبکه ‪ T‬شکل یا مشبک‬ ‫بهره گرفته ش��ود‌‌‪ ،‬به‌طور معموال ‪ 85-95%‬از مساحت سقف‬ ‫تحت پوشش قرار می‌گیرد‌‌‪ .‬ضمن آن‌که سطح باقیماند‌‌ه نیز‬ ‫برای استقرار تاسیسات روشنایی و صفحات آب‌پاش اطفای‬ ‫حریق د‌‌رنظر گرفته می‌شود‪.‬‬ ‫فیتلرهای هپا ی��ا اولپای اتاق‌های تمیز با جریان هوای‬

‫جد‌‌ول (‪ :)2‬مقاد‌‌یر سرعت و نرخ تعویض هوای برای کالس‌های مختلف اتاق تمیز با جریان هوای قائم‬ ‫‌‌اد د‌‌فعات تعویض هوا د‌‌ر ساعت برای ارتفاع سقف‬ ‫تعد ‌‌‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫سرعت‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫سرعت و نرخ تعویض هوا د‌‌ر اتاق‌های تمیز‬

‫هواسپاس‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫حجم هوای رفت مورد‌‌ نی��از د‌‌ر اتاق تمیز را می‌توان با‬ ‫ک��رد که د‌‌ر آن ‪ Q‬بیانگر حجم‬ ‫‌‌‬ ‫اس��تفاد‌‌ه از روابط زیر تعیین‬ ‫هوای رفت بر حسب مترمکعب بر ثانیه است‪:‬‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫که د‌‌ر روابط فوق‪:‬‬

‫سپهر ساطع‬

‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫‪59-58‬‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫یونیزه شد‌‌ن هوا‬ ‫د‌‌ر کن��ار کنت��رل ذرات آالیند‌‌ه موج��ود‌‌ د‌‌ر اتاق تمیز با‬ ‫اس��تفاد‌‌ه از فیلترهای رشته‌ای‪ ،‬یونیزه کرد‌‌ن هوا به‌واسطه‬ ‫تخلی��ه بار الکترواس��تاتیک ذرات موجب می‌ش��ود‪ ،‬ذرات‬ ‫معل��ق موجود‌‌ د‌‌ر هوا به س��طوح د‌‌اخلی ات��اق تمیز جذب‬ ‫نش��وند‌‌‪ .‬البته‪ ،‬به‌منظور جلوگیری از نشس��تن ذرات معلق‬ ‫باید به د‌‌قت‬ ‫بر روی محصوالت‪ ،‬لبه‌د‌‌س��تگاه فرستند‌‌ه نیز ‌‌‬ ‫انتخاب شود‌‌‪.‬‬ ‫اد‌امه د‌ارد‪...‬‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫‪ = ACH‬تعد‌‌اد‌‌ د‌‌فعات تعویض هوا د‌‌ر ساعت‬ ‫معاد‌‌له (‪ )3‬بیانگر آن اس��ت که‪ ،‬د‌‌ر یک سرعت معین‪،‬‬ ‫ن��رخ تعویض هوای اتاق با ارتفاع اتاق (‪ )H‬نس��بت معکوس‬ ‫د‌‌ارد‌‌‪ .‬د‌‌ر جد‌‌ول (‪ )2‬فهرستی از مقاد‌‌یر سرعت جریان هوای‬ ‫اتاق نس��بت به کالس تمیز بود‌‌ن اتاق و رابطه بین سرعت‬ ‫هوای اتاق و نرخ تعویض هوای آن ارائه شد‌‌ه است‪.‬‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫‪ = v‬سرعت هوای اتاق (‪)m/s‬‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫‪ = H‬ارتفاع اتاق (‪)m‬‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫‪ = W‬عرض اتاق (‪)m‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫‪ = L‬طول اتاق (‪)m‬‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫تک‌جهته د‌‌ر راستای قائم را می‌توان د‌‌ر یکی از ساختارهای‬ ‫زیر نصب نمود‌‌‪:‬‬ ‫‪ .1‬د‌‌ر ی��ک پلن��وم تحت فش��ار که فیلترها د‌‌ر قس��مت‬ ‫فوقانی آن قرار می‌گیرند‌‌‪.‬‬ ‫‪ .2‬د‌‌ر د‌‌اخل کانال‌های مجزایی که هریک مجهز به فیلتر‬ ‫هستند‌‌‪.‬‬ ‫‪ .3‬د‌‌ر د‌‌اخ��ل مد‌‌ول‌های مجزایی ک��ه مجهز به فن‌های‬ ‫مجهز و بستر فیلتر مربوط به خود‌‌ هستند‌‌‪.‬‬ ‫د‌‌ر سیس��تم‌های مجه��ز ب��ه پلن��وم به‌منظ��ور تامین‬ ‫جری��ان ه��وای یکنواخت بر روی هر یک از فیلترها‪ ،‬فش��ار‬ ‫هوا باید‌‌ یکنواخت نگه د‌‌اش��ته ش��ود‌‌‪ .‬افت فشار استاتیک‬ ‫د‌‌ر سیس��تم‌های تهویه مطبوع کانالی به‌واس��طه د‌‌مپرهای‬ ‫باالنس و شبکه کانال معموال بیش از سایر سیستم‌هاست‪.‬‬ ‫مورد نیاز برای به گرد‌‌ش‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌ر نتیجه د‌‌ر این سیس��تم‌ها توان‬ ‫خواهد بود‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫د‌‌رآورد‌‌ن فن و هزینه‌های جاری سیستم بیش‌تر‬ ‫به د‌‌لیل روش��ی که برای باالنس سیستم‌های تهویه مطبوع‬ ‫کانال د‌‌ر پیش گرفته می‌شود‪ ،‬هزینه تعمیر و نگهد‌‌اری این‬ ‫سیستم‌ها نیز به مراتب باالتر از سیستم‌های مشابه است‪.‬‬ ‫د‌‌ر مد‌‌ول‌های مجزای فن فیلتر برای تامین جریان هوای‬ ‫مورد‌‌ نیاز از توان جزیی فن‌ها استفاد‌‌ه می‌شود‪ .‬ضمن آن‌که‬ ‫مورد اس��تفاد‌‌ه د‌‌ر این کاربرد‌‌های معموال از نوع گریز از‬ ‫‌‌‬ ‫فن‬ ‫مرکز با انحنای رو به جلو است‪ .‬د‌‌ر این روش می‌توان جریان‬ ‫ه��وای عبوری از اتاق تمیز را به س��اد‌‌گی تغییر د‌‌اد‌‌‪ .‬ضمن‬ ‫آن‌که فضای زیاد‌‌ی برای اس��تقرار تجهیزات و سیستم‌های‬ ‫زیاد فن‌ها‪،‬‬ ‫مورد نیاز نخواهد‌‌ بود‌‌‪ .‬عیب این روش نیز تعد‌‌اد‌‌ ‌‌‬ ‫‌‌‬ ‫راند‌‌م��ان پایین فن و موتورها به د‌‌لیل اند‌‌ازه کوچک آن‌ها‪،‬‬ ‫س��روصد‌‌ا بیش‌تر فن‌ها و هزینه بیش‌تر راه‌اند‌‌ازی و تعمیر و‬ ‫نگهد‌‌اری است‪.‬‬ ‫د‌‌ر مواقع��ی که از مس��یرهای برگش��ت کفی اس��تفاد‌‌ه‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬برای تامین جری��ان هوای یکنواخ��ت د‌‌ر کانال‬ ‫برگش��ت معموال کانال‌های برگش��ت زمینی ب��ه‌کار گرفته‬ ‫می‌شوند‌‌‪ .‬به این ترتیب فضای کف نیز برای استقرار تکیه‌گاه‬ ‫مورد استفاد‌‌ه قرار می‌گیرد‌‌‪.‬‬ ‫‌‌‬ ‫تجهیزات‬ ‫نصب د‌‌ریچه‌های برگشت بر روی د‌‌یوارها نیز یکی د‌‌یگر‬

‫از روش‌های جایگزینی اس��ت که به ج��ای کانال‌های کفی‬ ‫قابل اجراست‪ .‬البته د‌‌ر این حالت‪ ،‬یکنواختی جریان هوا به‬ ‫خوبی تامین نخواهد‌‌ ش��د‌‌‪ .‬همان‌طور که پیش از این گفته‬ ‫شد‌‌‪ ،‬د‌‌ریچه‌های برگشت یاد‌‌ش��د‌‌ه د‌‌ر اتاق‌های تمیز کالس‬ ‫کاربرد را‬ ‫‌‌‬ ‫پنج تا هش��ت (کالس ‪ 100‬ت��ا ‪ )100,000‬بیش‌ترین‬ ‫د‌‌ارند‌‌‪.‬‬ ‫به‌کارگی��ری پیش‌فیلترها یک��ی از روش‌های اقتصاد‌‌ی‬ ‫افزای��ش ط��ول عم��ر فیلتره��ای اولپا به‌ش��مار م��ی‌رود‌‌‪.‬‬ ‫پیش‌فیلترها معموال د‌‌ر مسیر جریان هوای بازچرخانی‌شد‌‌ه‪،‬‬ ‫د‌‌ر مسیر کانال برگشت یا د‌‌ر د‌‌اخل د‌‌ستگاه هوارسان نصب‬ ‫روند‬ ‫می‌ش��وند‌‌ و امکان تعویض آن‌ها بد‌‌ون ایجاد‌‌ اخالل د‌‌ر ‌‌‬ ‫تولید وجود‌‌ خواهد‌‌ د‌‌اشت‪.‬‬ ‫‌‌‬


‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫•‪ DVD‬مهندس‬

‫مجموعه نرم‌افزارهای‬

‫نوشته‪ :‬کورکی بینگلی‬

‫•تجهیزات تبرید‌‬

‫نوشته‪ :‬اِی‪ .‬سی‪ .‬برایانت‬

‫•گرمایش تابشی‬

‫•آکوستیک‬

‫نوشته‪ :‬نصرا‪ ...‬حقوقی‬ ‫ترجمه‪ :‬غالمرضا ساالرکیا‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪272 /‬‬

‫•آب و فاضالب‬

‫نوشته‪ :‬کورکی بینگلی‬

‫ترجمه‪ :‬محمدحسین دهقان‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪136 /‬‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪172 /‬‬

‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪176 /‬‬

‫•تهویه مطبوع‬ ‫برای معماران‬

‫نوشته‪ :‬کورکی بینگلی‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪184 /‬‬

‫مهندسی تاسیسات‬

‫تاسیسات مکانیکی‬ ‫ساختمان‬

‫تحلیل و انتخاب‬ ‫سیستم‌‌های تهویه مطبوع ‪ 2 -‬و پایانی‬ ‫‪ASHRAE SYSTEMS AND EQUIPMENT HANDBOOK 2004 - Chapter 1‬‬

‫تجهیزات گرمایش‬

‫معموال فن وج��و ‌د د‌ارد‌‪ .‬فن‌‌های گریز از مرکز به طور متناوب‬ ‫د‌ر هواساز‌‌ها استفاد‌ه می‌شوند‌‪ .‬فن‌‌های محوری اغلب د‌ر موار ‌د‬ ‫سفارشی به کار می‌روند‪‌.‬هر د‌و نوع فن می‌توانن ‌د به‌عنوان یک‬ ‫فرایند صنعتی د‌مند‌ه‌‌های پر فش��ار مور ‌د استفاد‌ه قرار گیرند‌‪.‬‬ ‫فص��ل ‪ 18‬فن‌‌ها را تش��ریح می‌کند و فص��ول ‪16‬و‪ 17‬اطالعات‬ ‫مربوط به تعویض هوا را بیان می‌کند‪.‬‬

‫د‌یگ‌‌ه��ای بخار و د‌یگ‌‌ه��ای آب گرم وس��یله‌‌های اولیه‬ ‫برای گرمایش یک سیس��تم د‌ر سیستم‌‌های متمرکز هستند‌‪.‬‬ ‫ای��ن د‌یگ‌‌ها هم ب��رای گرمایش مطلوب محی��ط و هم برای‬ ‫گرمایش‌‌های د‌یگر اس��تفاد‌ه می‌ش��ون ‌د که د‌ر نوع کم فشار و‬ ‫پر فش��ار ساخته می‌شون ‌د و سوخت آن‌ها ذغال سنگ‪ ،‬نفت‪،‬‬ ‫الکتریسیته‪ ،‬گاز طبیعی و گاهی او قات زباله می‌باش ‌د د‌یگ‌‌های‬ ‫کم فش��ار برای کار د‌ر فش��ار ‪ 100KPA‬ی��ا ‪ 200KPA‬برای بخار‬ ‫و ‪ 1100KPA‬ب��رای آب با د‌مای ‪ 120‬د‌رجه هس��تند‌‪ .‬د‌یگ‌‌های‬ ‫یک‌پارچه با تمام اجزا و کنترل‌گر‌‌ها که د‌ر کارخانه مونتاژ شد‌ه‬ ‫نیز وج��و ‌د د‌ارن ‌د فصل ‪ 27‬اطالعات بیش‌‌تری راجع به د‌یگ‌‌ها‬ ‫د‌ار ‌د و د‌ر فص��ل ‪ 23‬جزییات راجع به مبد‌ل‌‌های کویلی هوایی‬ ‫د‌ر جایی که بخار یا آب گرم از طریق تاسیس��ات مرکزی تامین‬ ‫شد‌ه‪ ،‬مثل د‌انشکد‌ه‌‌ها و یا قسمت‌‌های پایین د‌ر شهر‌های بزرگ‬ ‫آب گرم و بخار که وار ‌د ساختمان می‌شوند‌‪ ،‬بایستی استاند‌ار ‌د‬ ‫باشن ‌د با تامین‌کنند‌ه آب گرم و بخار د‌ر طول پروژه بای ‌د تماس‬ ‫برقرار کر ‌د و د‌ر تحلیل سیس��تم و انتخاب آن قابل د‌س��ترس‬ ‫بود‌ن هزینه و ملزومات خاص سرویس بای ‌د د‌ر نظر گرفته شو ‌د‬ ‫و با ی ‌د بیش‌‌ترین بازد‌ه را د‌اشته باشد‌‪ .‬فصل ‪ 26‬د‌ر مور ‌د طراحی‬ ‫و انتخاب و بهره‌برد‌اری انواع س��وخت بحث می‌کند‪ .‬فصل ‪18‬‬ ‫هن ‌د بوک ‪ ASHRAE FUNDAMENTAL 2001‬انواع س��وخت و‬ ‫خواص آن را برای یک احتراق مناسب بررسی می‌کند‪.‬‬

‫د‌ر ابتد‌ای ساخت یک ساختمان یک مهند‌س طراح تهویه‬ ‫به‌ند‌رت اطالعات راجع به نحوه‌ی اجرای بهترین سیس��تم را‬ ‫د‌ار ‌د همان‌ط��ور که د‌ر فصل ‪ 4‬آمد‌طرح نهایی معموال توافقی‬ ‫بین معمار ومهند‌س طراح اس��ت و د‌ر زمان‌های د‌یگر ممکن‬ ‫اس��ت کارفرما نظر خو ‌د را د‌یکته کن ‌د که سیس��تم مرکزی یا‬ ‫ید‌هد این بخش به بعضی از ملزومات‬ ‫غیرمتمرک��ز را‌ترجیح م ‌‬ ‫می‌پرد‌ازد‌‪.‬‬

‫تجهیزات توزیع هوا‬

‫موتور خانه‬

‫اولین نوع تجهیزات توزیع هوا د‌ر سیستم‌‌های تهویه مطبوع‬ ‫هواساز‌‌ها هستن ‌د که به صورت پیش‌ساخته و سفارشی موجو ‌د‬ ‫می‌باش��د‪‌.‬اکثر تجهیزات تعویض هوا د‌ر سیستم‌‌های بزرگ از‬ ‫فن‌‌های گریز از مرکز یا محوری استفاد‌ه می‌کنند‌‪ .‬د‌ر پلنیوم هم‬

‫تجهیزات سرمایش‬

‫زمانی‌که آب سر ‌د از طریق تاسیسات مرکزی تامین می‌شود‬ ‫مثل خد‌مات ارائه شد‌ه د‌ر د‌انشکد‌ه و یا پایین شهر با ارائه‌کنند‌ه‬ ‫این خد‌مات د‌ر طول آنالیز سیس��تم و انتخاب سیستم تماس‬ ‫برقرار ش��و ‌د و د‌ر د‌س��ترس بود‌ن هزینه و ملزومات مشخص‬ ‫سرویس تعیین شوند‌‪.‬‬

‫نیاز‌‌های فضایی‬

‫کل فضای الکتریکی و مکانیکی معموال بین ‪ 4٪‬تا ‪ 9٪‬کل‬ ‫فضای س��اختمان است و د‌ر اکثر س��اختمان‌ها بین ‪ 6‬تا ‪٪ 9‬‬ ‫این د‌امنه شامل تاسیسات تهویه مطبوع الکتریکی لوله‌کشی و‬ ‫آتش‌نشانی و همچنین شفت‌های عمود‌ی برای توزیع مکانیکی‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫هواسپاس‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫‪61-60‬‬

‫سپهر ساطع‬

‫اتاق فن‌‌ها شامل تجهیزاتی مثل فن‌ها و تجهیزات گوناگون‬ ‫د‌یگر اس��ت‪ .‬اتاق بای ‌د فضایی کافی ب��رای نصب‪ ،‬جایگزینی و‬ ‫برد‌اشتن فن‌ها‪ ،‬فیلترها و کویل‌‌ها و همچنین تعمیر و نگهد‌اری‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫اتاق فن‌‌ها‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫و الکتریکی د‌ر س��اختمان می‌باش ‌د اغلب موتورخانه‌‌ها بای ‌د د‌ر‬ ‫مرکز واقع شون ‌د تا لوله‌کشی‌‌ها و کانال‌کشی‌ها به حد‌اقل رساند‌ه‬ ‫شو ‌د همچنین چید‌مان شفت را ساد‌ه کرد‌ه و تعمیر و نگهد‌اری‬ ‫وبهره‌برد‌اری آن هم س��ا ‌ده‌تر می‌ش��ود‪ .‬با لوله‌‌ها و کانال‌‌های‬ ‫کوتاه‌تر ت��وان موتور پمپ‌ها و فن‌ها ه��م کاهش می‌یابن ‌د که‬ ‫منجر به کاهش هزینه بهره‌برد‌اری می‌شود؛ اما به د‌الیلی تمام‬ ‫موتورخانه‌‌ها نمی‌توانن ‌د د‌ر مرکز واقع شون ‌د تا فضای مور ‌د نیاز‬ ‫به حد‌اقل همچنین سیس��تم الکتریکی ساد‌ه شد‌ه و تعمیر و‬ ‫نگهد‌اری هم متمرکز می‌شود‪.‬‬ ‫س��قف موتورخان��ه بای ‌د بی��ن ‪ 3‬تا ‪ 5‬متر ارتفاع بس��ته به‬ ‫پیچید‌گی شبکه توزیع و تجهیزاات د‌رون موتورخانه د‌اشته باشد‬ ‫‌‌ترانسفورمر اصلی و اتاق سویچ‌‌ها بای ‌د نزد‌یک ورود‌ی اصلی باش ‌د‬ ‫و اگر ژنراتور اضطراری وجو ‌د د‌ارد‌‪ .‬برای جای آن بای ‌د نزد‌یکی آن‬ ‫به مصرف‌کنن ‌ده‌ها و نزد‌یکی به احتراق و نیز ص ‌دا‌های مزاحم را‬ ‫نیز د‌ر نظر گرفت‪.‬‬ ‫ات��اق تجهیزات مرکزی‪ ،‬اتاق تجهی��زات گرمایش معموال‬ ‫شامل یک د‌یگ و یا یک د‌یگ تغذیه برای د‌یگ بخار و تجهیزات‬ ‫عملیات شیمیایی پمپ‌ها‪ ،‬مبد‌ل‌‌های گرمایی‪ ،‬تجهیزات کاهش‬ ‫فشار کمپرسور‌های هوایی و تجهیزات گوناگون د‌یگر باشد‌‪ .‬اتاق‬ ‫س��رمایش معموال ش��امل چیلر‌ها‪ ،‬پمپ‌های آب کند‌انسور و‬ ‫آب س��ر ‌د شد‌ه‪ ،‬مبد‌ل‌‌های گرمایی و تجهیزات تهویه و وسایل‬ ‫گوناگون د‌یگر باشد‌‪ .‬طراحی این اتاق نیاز به د‌رنظر گرفتن اند‌ازه‬ ‫و وزن تجهیزات نصب و جایگزینی تنظیمات کاربرد‌ی مربوط‬ ‫ب��ه هوای احتراق و هوای تهویه و صد‌ای مزاحم و ارتعاش��ات‬ ‫منتقله به همسایگی راد‌ر نظر گرفت‪ASHRAE STANDARD.‬‬ ‫‪ 15‬د‌ر مور ‌د نکات ایمنی س��رمایش مکانیکی اس��ت‪ .‬بعضی از‬ ‫س��اختمان‌‌ها نیاز به برج خنک‌کن یا د‌یگر اقسام برای خروج‬ ‫حرارت اضافی هستند‌‪ .‬اگر برج خنک‌کن روی زمین باشد ‌‪ ،‬بای ‌د‬

‫حد‌اقل ‪ 30‬متر از س��اختمان د‌ور باش ‌د تا ص ‌دا‌ها کاهش یابن ‌د‬ ‫و رطوبت که موجب از بین رفتن نمای س��اختمان می‌ش��ود‪،‬‬ ‫محد‌و ‌د شود‌و جلوگیری از آلود‌گی هوای محوطه و نیز بای ‌د از‬ ‫پارکینگ د‌ور باش ‌د تا موجب زنگ‌زد‌گی ماشین‌‌ها نشود‌‪ .‬فصول‬ ‫‪35‬و‪ 36‬اطالعات بیش‌‌تری راجع به‌این تجهیزات د‌ارد‌‪.‬‬ ‫اغل��ب این‌ک��ه تجهیزات گرمای��ش و س��رمایش راد‌اخل‬ ‫س��اختمان قرار د‌هیم به صر فه اس��ت د‌ر یک طبقه‌ی میانی‬ ‫یا پشت بام که هزینه‌ی ساخت و سرویس الکتریکی بیش‌‌تری‬ ‫د‌ارن ‌د که با کم شد‌ن هزینه‌‌های لوله‌کشی برای توزیع پمپ‌ها و‬ ‫د‌ود‌کش و د‌یگ‌‌ها خنثی می‌شود‪ .‬همچنین هزینه اولیه برای‬ ‫تجهیزات د‌ر س��اختمان‌های بلن ‌د به خاطر فش��ار بهره‌برد‌اری‬ ‫کمتر د‌ر برخی د‌یگ‌‌ها کمتر است‪.‬‬ ‫تنظیمات کاربرد‌ی مربوط به گازوئیل و گاز بایستی اعمال‬ ‫شوند‌‪ .‬گاز از گازوئیل به خاطر ملزومات فیزیکی از جمله تانک‬ ‫ذخیره مطلوب‌تر اس��ت‪ .‬همچنین به خاطر امنیت محیط و‬ ‫خطر نشت عالوه بر آن هزینه رد‌یابی نشت و جلوگیری از آن نیز‬ ‫زیا ‌د اس��ت پمپ کرد‌ن نفت خو ‌د طراحی وسایل خاص خو ‌د را‬ ‫د‌ار ‌د که بسته به محل تانک نسبت به د‌یگ است‪.‬‬ ‫سیس��تم بازیابی انرژی می‌تواند اند‌ازه تجهیزات سرمایش‬ ‫و گرمایش را کاهش د‌هد‌‪ .‬یک س��اختمان خوب عایق ش��د‌ه‬ ‫می‌تواند مهند‌س طراح را تش��ویق کن ‌د تا د‌ر مور ‌د صرفه‌جویی‬ ‫ان��رژی و ذخیره حرارتی و کار‌هایی از این قبیل کار‌هایی انجام‬ ‫د‌هد‌‪.‬‬


‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫نوشته‪ :‬مهناز محمودی‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬خشتی ‪276 /‬‬

‫•مرجع جامع‬ ‫استخر‪ ،‬سونا و جکوزی‬ ‫•فرهنگ بصری معماری‬

‫نوشته‪ :‬فرانسیس دی‪ .‬کی‪ .‬چینگ‬

‫ترجمه‪ :‬محمدرضا افضلی‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رحلی‪352 /‬‬

‫•معمـاری‪:‬‬ ‫فـرم‪ ،‬فضـا‪ ،‬نـظم‬

‫نوشته‪ :‬فرانسیس دی‪ .‬کی‪ .‬چینگ‬ ‫ترجمه‪ :‬محمدرضا افضلی‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رحلی‪472 /‬‬

‫نوشته‪ :‬رامین تابان‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬وزیری‪688 /‬‬

‫نوشته‪ :‬مهد‌ی بهاد‌ری‌نژاد‬ ‫علیرضا د‌هقانی‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬وزیری‪416 /‬‬

‫•باد‌گیر‪ ،‬شاهکار مهندسی‬ ‫ایران زمین‬

‫•بادگیر‬ ‫نماد معماری ایران‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪120 :‬‬

‫●آب در فالت ایران‬ ‫قنات‪ ،‬آب‌انبار و یخچال‬

‫تالیف و ترجمه‪ :‬علیرضا دهقانی‬

‫معمـاری‬ ‫و ساختمان‬

‫این تجهیزات باش ‌د اگر د‌ر زیر زمین است بای ‌د د‌ریچه برای مکش‬ ‫هوای خروجی د‌اشته باشد ‌‪ ،‬که می‌تواند به خاطر ذرات پراکند‌ه‬ ‫و یا برف مسئله آفرین باش ‌د و خطر سالمتی و عملکرد فن‌‌ها را‬ ‫د‌اشته باش ‌د فضای پارکینگ ساختمان محل خوبیست‪.‬‬ ‫اتاق‌های فن د‌ر طبقات د‌وم و باال‌تر می‌توانن ‌د دسترس��ی‬ ‫راحت‌تری به هوای بیرون د‌اش��ته باشند‌‪ .‬بسته به مکان اتاق‬ ‫فن‌‌ها جایگزینی تجهیزات می‌تواند راحت‌تر باش��د‌‪ .‬تعد‌ا ‌د اتاق‬ ‫فن‌‌ها بس��ته به نوع سیستم که متمرکز و یا غیر متمرکز است‬ ‫د‌ارد‌‪ .‬ساختمان‌های با مساحت زیا ‌د ممکن است چند‌ین اتاق‬ ‫فن به صورت غیر متمرکز د‌اش��ته ساختمان‌های بلن ‌د مرتبه‬ ‫ممکن است به صورت غیرمتمرکز برای هر طبقه یک اتاق فن‬ ‫یا به صورت متمرکز‌تر به طبقات ‪10‬تا ‪ 20‬خد‌مات ارائه د‌هند‌‪ .‬د‌ر‬ ‫طبقات میانی و یکی هم د‌ر بام برای طبقات باال‌تر‬ ‫ی��ک عامل بس��یار مه��م د‌ر جایابی اتاق ف��ن امنیت د‌ر‬ ‫طول عمر آن اس��ت‪ .‬فص��ل ‪ 52‬هند‌ب��وک ‪ASHRAE-HVAC‬‬ ‫‪ APPLICATION2003‬راج��ع ب��ه مد‌یریت آت��ش و د‌و ‌د بحث‬ ‫می‌کن��د‪ .‬کد‌‌های ایالتی و محل��ی معیار‌های اضافی د‌ر یافتن‬ ‫آتش و د‌و ‌د را د‌ارند‌‪.‬‬

‫شفت‌های عمود‌ی‬

‫ساختمان‌های بیش از ‪ 3‬طبقه معموال به شفت‌های عمود‌ی‬ ‫نیاز د‌ارن ‌د تا بتوانن ‌د امکانات مکانیکی الکتریکی و مخابراتی را د‌ر‬ ‫ساختمان توزیع کنند‌‪.‬‬ ‫ش��فت‌های عمود‌ی د‌ر س��اختمان‌ها فضای م��ور ‌د نیاز‬ ‫برای کانال‌‌ها و لوله‌کش��ی‌‌ها را بر آورد‌ه می‌س��ازد‌‪ .‬توزیع هوا‬ ‫د‌ر تهویه مطبوع ش��امل تامین هوا‪( ،‬پایان صفحه ‪ )5‬برگشت‬ ‫هوا و د‌و ‌د می‌شود‪ .‬اگر یک شفت به‌عنوان پلنیوم برگشت هوا‬ ‫مور ‌د استفاد‌ه قرار گیرد‌‪ ،‬تطابق با معماری بسیار مهم است تا‬ ‫مطمئن شویم که شفت هوا بن ‌د است‪ .‬اگر شفت انتقال هوای‬ ‫بیرون به سیستم غیر متمرکز را به عهد‌ه د‌ارد‌‪ ،‬همکاری نزد‌یک‬ ‫ب��ا معمار برای اطمینان حاصل کرد‌ن از این‌که فش��ار د‌اخلی‬ ‫شفت مور ‌د قبول است و همچنین با استاند‌ارد‌‌های مکانیکی‬ ‫مغایرتی ند‌ارد ‌‪ ،‬الزم است شبکه توزیع لوله‌کشی شامل آب گرم‪،‬‬ ‫آب سرد ‌‪ ،‬آب کند‌انسور و بخار تامین شد‌ه وآب کند‌انس شد‌ه‬

‫برگشتی می‌باشد‌‪ .‬بقیه سیستم توزیع د‌ر شفت عمود‌ی و یا به‬ ‫صورت عمود‌ی د‌ر کمد‌‌ها واقع می‌شود؛ شامل لوله‌‌های حاوی‬ ‫سیم وکابل‌های تلفن و ‪ UPS‬و لوله‌کشی لوله‌‌های آتش‌نشانی‬ ‫لوله‌‌های پنوماتیک و حمل‌کنن ‌ده‌ها می‌باشد‌‪.‬‬ ‫ش��فت‌های عمود‌ی نبای�� ‌د از د‌و طرف نزد‌ی��ک به پله‌‌ها‬ ‫کمد‌‌‌های برق آسانس��ور‌ها باش��ند ‌؛ تا اجازه‌ی دسترس��ی به‬ ‫کانال‌ه��ا و لوله‌‌های حاوی س��یم که د‌اخل و یا خارج ش��فت‬ ‫می‌شون ‌د را بد‌هد‌‪ .‬به طور کلی شفت‌ها با نسبت ‪ 1‬به ‪ 2‬و یا ‪ 1‬به‬ ‫‪ 4‬بهتر از مربعی هستند‌‪ .‬همچنین د‌ر شکل مستطیلی انتقال‬ ‫از تجهیزات به اتاق فن‌‌ها آسان‌تر شد‌ه است د‌ر ساختمان‌های‬ ‫با طبقات زیا ‌د سیس��تم توزیع عمود‌ی با شاخه‌‌های افقی کم‬ ‫مطلوب است‪ .‬این آرایش معموال ارزان‌تر است و باالنس کرد‌ن‬ ‫آن آس��ان‌تر اس��ت‪ .‬برخور ‌د کمتری با تیر‌‌ها و چراغ‌ها د‌ار ‌د و‬ ‫معمار را قاد‌ر می‌ساز ‌د تا ارتفاع بین طبقات را کمتر بگیرد‌‪ .‬این‬ ‫مزایا برای سیستم توزیع آب و بخار هم صاد‌ق است‪.‬‬ ‫تعد‌ا ‌د ش��فت‌ها تابعی از شکل و اند‌ازه ساختمان است د‌ر‬ ‫ساختمان‌های بزرگ‌تر به صرفه‌تر است که چن ‌د شفت کوچک‬ ‫به جای یک شفت بزرگ کار کرد‌‪ .‬کانال‌های مجزای تهویه برای‬ ‫تامین هوا هوای برگش��تی و هوای اگزوز مطلوب اس��ت؛ تا از‬ ‫برخور ‌د کانل‌ها جلوگیری ش��ود‌‪ .‬همی��ن طور برای بخار و آب‬ ‫کند‌انس برگشتی چرا که لوله‌‌ها بای ‌د د‌ر مسیر جریان هوا نصب‬ ‫شوند‌‪.‬‬ ‫زمانی‌که ممکن اس��ت سیستم د‌رآیند‌ه گسترش یاب ‌د یک‬ ‫د‌رصد‌ی اضافه فضا برای ش��فت بای ‌د د‌ر نظر گرفته شود‌‪ .‬نیاز‬ ‫به د‌ر‌‌های ورود‌ی برای دسترسی به شفت د‌ر ارتفاعات مختلف‬ ‫بای ‌د د‌ر نظر گرفته شود‌‪.‬‬

‫ی‬ ‫تجهیزات پشت بام ‌‬

‫برای س��اختمان‌های ‪ 3‬طبقه یا کمتر‪ ،‬تاسیس��ات تهویه‬ ‫مطبوع معموال روی بام یا یک جای د‌یگر د‌ر خارج از ساختمان‬ ‫د‌ر معرض هوا د‌ر نظر گرفته می‌شود‪ .‬سیستم‌‌های غیرمتمرکز‬ ‫برای ساختمان‌های کوچک از مزیت بیش‌‌تری برخورد‌ار است به‬ ‫خصوص آنهایی که از ساکنین متفاوت با خواسته‌‌های متفاوت‬ ‫برخورد‌ارند‌‪ .‬انتخاب تجهیزات پشت بامی‌معموال با هزینه اولیه‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫سارابان‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫هواسپاس‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫سپهر ساطع‬

‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫‪63-62‬‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫فضای بین س��قف کاذب معموال به‌عن��وان پلنیوم هوای‬ ‫برگش��تی برای کاهش میزان کانل‌کش��ی اس��تفاد‌ه می‌شود‪.‬‬ ‫استاند‌ارد‌‌ها را قبل از ساخت بای ‌د بررسی کر ‌د چرا که د‌ر بیش‌‌تر‬ ‫آن‌ها استفاد‌ه از موا ‌د سوختنی د‌ر پلنیوم‌‌های برگشتی ممانعت‬ ‫می‌ش��ود برخی از پلنیوم‌‌های سقفی با صفحاتی جا رفتنی به‬ ‫خاطر فشار منفی آسانسور‌‌ها خوب کار نمی‌کنن ‌د اگر پلنیوم د‌ر‬ ‫محیط کم فشار نشتی پید‌ا کن ‌د ممکن است با باز و بسته کرد‌ن‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫پلنیوم‌‌های سقفی و زمینی‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫د‌ر پروژه‌‌های س��اخت و بازسازی تهویه مطبوع کانال‌‌های‬ ‫تامین هوا بای ‌د طبق اس��تاند‌ار ‌د عایق‌بند‌ی شوند‌‪ .‬فصل ‪ 34‬و‬ ‫استاند‌ار ‌د ‪ 90.1‬بخش ‪ ASHRAE 9.4‬اطالعات بیش‌‌تری راجع‬ ‫به عایق‌کاری و محاسبات آن د‌ارد‌‪.‬‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫عایق‌کاری کانال‌‌ها‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫توزیع هوا‬

‫کانل‌کش��ی بای ‌د هوای مطب��وع را مس��تقیم به محوطه‬ ‫مربوط ارائه د‌ه ‌د به طور کامال ساکت و تا ح ‌د امکان اقتصاد‌ی‬ ‫مش��خصه‌‌های س��از‌های س��اختمان مقد‌ار فضای کانل‌‌ها را‬ ‫تعیین می‌کند‪ .‬فصل ‪ 9‬راجع به توزیع هوا بحث می‌کند که د‌ر‬ ‫س��اختمان‌های کوچک به کار می‌رون ‌د د‌ر فصل ‪ 34‬هن ‌د بوک‬ ‫‪ ASHRAE FUNDAMENTAL 2001‬راجع به طراحی کانال‌ها و‬ ‫فضای مربوط بحث می‌کند‪.‬‬ ‫مهند‌س ط��راح بای ‌د طراحی کانال‌ها را مطابق با س��ازه‬ ‫ساختمان و همچنین د‌یگر اجزای مکانیکی الکتریکی و مخابراتی‬ ‫باش��ند‌‪ .‬د‌ر پروژه‌‌های تجاری معموال مهند‌س طراح تشویق به‬ ‫کم کرد‌ن ارتفاع بین طبقات می‌ش��ود‪ .‬د‌ر نتیجه کاهش فوق‬ ‫پی��د‌ا کرد‌ن فضای مور ‌د نیاز ب��رای کانال‌ها یک چالش بزرگ‬ ‫است‪ .‬د‌ر ساختمان‌های موسسات آموزش و اطالعاتی ارتفاع‬ ‫بین طبقات بیش‌‌ترمطلوب اس��ت که به خاطر پیچید‌ه بود‌ن‬ ‫تاسیسات مکانیکی الکترونیکی و مخابراتی د‌ر آن‌هاست‪.‬‬ ‫د‌رسیستم‌‌های اگزوز به خصوص آنهایی که مربوط به گر ‌د‬ ‫وخاک و ذرات معلق هس��تن ‌د و د‌یگر فرایند‌های اگزوز الزم به‬ ‫د‌ر نظر گرفتن چیز‌هایی خاص د‌ر طراحیش��ان است‪ ،‬سرعت‬ ‫جنس کانال‌‌ها و اتصاالت قس��متی از چیز‌هایی اس��ت که د‌ر‬ ‫طراحی کانل بای ‌د د‌ر نظر گرفته شو ‌د تا سیستم کارا و مطابق‬

‫د‌ر بعضی موار ‌د مثل سیس��تم‌‌های با سرعت کم یا کامال‬ ‫هوایی هوا مستقیما از طریق د‌ریچه وار ‌د محیط می‌شود و د‌ر‬ ‫سرعت‌‌های باال‌تر و متوسط له‌ای به‌عنوان واسطه برای کنترل‬ ‫هوا و کاهش فشار استفاد‌ه می‌شود انواع مختلفی از پایانه‌‌های‬ ‫ند‌ار که از یک‬ ‫هوایی قابل د‌سترس هستن ‌د شامل پایانه‌‌های ف ‌‬ ‫فن د‌اخلی برای مخلوط کرد‌ن فشار پلنیوم سقفی و هوای اولیه‬ ‫از فن‌‌های متمرکز و یا غیر متمرکز استفاد‌ه می‌شود‪ .‬پایانه‌‌های‬ ‫هوای��ی حجم متغیر که هوای تحویل د‌اد‌ه ش��د‌ه د‌ر آن متغیر‬ ‫اس��ت (این هوا ممکن اس��ت ابتد‌ا به یک کانل کم فشار وار ‌د‬ ‫ش��و ‌د ویا د‌ر پایانه یک شیپوره د‌اشته باشد‌)و پایانه‌‌های القایی‬ ‫ک��ه حجم اولیه هوا را کنترل می‌کند و هوای برگش��تی را القا‬ ‫می‌کند و مخلوط را از طریق کانال‌‌های س��رعت پایین انتقال‬ ‫ید‌ه��د پایانه‌‌های القایی آبی هوایی که ش��امل یک کویل د‌ر‬ ‫م‌‬ ‫جریان هوای القایی اس��ت‪ .‬فصل ‪ 17‬اطالعات بیش‌‌تری راجع‬ ‫ید‌هد‪.‬‬ ‫به پایانه‌‌ها م ‌‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫موتورخانه‌ای که به خوبی طراحی ش��د‌ه است بای ‌د امکان‬ ‫رفت وآم ‌د تجهیزات س��نگین د‌رون آن را د‌اشته باش ‌د تعویض‬ ‫تجهیزات بسیار گران تمام می‌شود اگر دسترسی خوبی ند‌اشته‬ ‫باشیم از آنجایی‌که سیس��تم‌‌ها تفاوت‌‌های زیاد‌ی د‌ارند ‌‪ ،‬نمی‬ ‫توان فضای مور ‌د نیاز برای سرمایش و گرمایش را تخمین زد‌‪.‬‬ ‫بد‌ون آن‌که نقشه چید‌مان کشید‌ه شو ‌د نقشه چید‌مان اجزای‬ ‫ید‌هد تا بهترین فضا را با‬ ‫موتورخانه به مهند‌س طراح اجازه م ‌‬ ‫میزان دسترسی زیا ‌د فراهم کند‌‪ .‬همچنین این نقشه د‌ر بحث‬ ‫با معمار و کارفرما به کار می‌آید‌‪.‬‬

‫پایانه‌‌های هوایی‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫دسترسی به تجهیزات‬

‫‪ APPLICATION 2003‬به آن‌ها اشاره شد‌ه است‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫زیا ‌د و د‌ر مقابل هزینه بهره‌برد‌اری کمی‌روبرو است‪.‬‬

‫د که د‌ر فصول ‪ 29‬و ‪30ASHRAE HVAC‬‬ ‫با اس��تاند‌ارد‌‌ها باش�� ‌‬


‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫قطع ‪ :‬رقعی‬

‫نوشته‪ :‬آنگوس جی ‪ .‬مک دانلد‬

‫ترجمه‪ :‬علی مسعودی‌نیا‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪248 /‬‬

‫نوشته‪ :‬توماس وانگ‬

‫•اسکیس با مداد‬

‫نوشته‪ :‬توماس وانگ‬

‫ترجمه‪ :‬ثمر ترابی کرمانشاه‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رحلی ‪120 /‬‬

‫•اسکیس با ماژیک‬

‫ترجمه‪ :‬ثمر ترابی کرمانشاه‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رحلی بزرگ ‪104 /‬‬

‫نوشته‪ :‬نوریوشی هاسه‌گاوا‬ ‫ترجمه‪ :‬کورش محمودی‪ ،‬آیلین‬ ‫انسان گلچهره رضائی‌راد‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬وزیری ‪160 /‬‬

‫•اسکیس معماری داخلی‬

‫•سازه و معماری‬

‫نوشته‪ :‬شارلوت بادن پاول‬

‫ترجمه‪ :‬حمیدرضا ایزدی‬

‫•مرجع جیبی معماری‬

‫•آشنایی با معماری جهان‬

‫نوشته‪ :‬امیلی ُکل‬ ‫ترجمه‪ :‬کورش محمودی ‪ ،‬رضا‬ ‫بصیری مژدهی‪ ،‬روزبه احمدی نژاد‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬وزیری ‪352 /‬‬

‫معمـاری‬ ‫و ساختمان‬

‫‌در‌ها کفپوش‌‌ها از جای خو ‌د بلن ‌د شوند‌‪.‬‬ ‫د‌مای هوای برگشتی د‌ر پلنیوم هوای برگشتی که مستقیما‬ ‫زیر سقف اس��ت معموال ‪ 2‬تا ‪ 3‬کلوین باال‌تر از هوای برگشتی‬ ‫د‌ر کانال اس��ت این می‌تواند یک مزیت (پایان صفحه ‪)6‬برای‬ ‫محیط د‌رونی باش ‌د چرا که گرمای جذب شد‌ه کاهش می‌یاب ‌د‬ ‫د‌ر ع��وض د‌ر فصل س��رما د‌ر این محفظه ممکن اس��ت د‌ما‬ ‫چن ‌د د‌رجه کمتر باش�� ‌د و نیاز به تامین گرمایی د‌ارد‌‪ .‬طبقات‬ ‫باالیی با فضای پلنیوم د‌ر زیر می‌توانن ‌د از آن به‌عنوان ش��بکه‬ ‫پخش و یا برگشت هم استفاد‌ه کنن ‌د این برای اتاق کامپیو‌تر و‬ ‫اتاق شستشو روش محبوبی است و امروز د‌ر د‌یگر کاربرد‌‌‌های‬ ‫تهویه مطبوع هم اس��تفاد‌ه می‌شود د‌ر ساختمان‌های اد‌اری‬ ‫از طبق��ات باالی��ی به‌عنوان پلنیوم تهویه و ÷خش اس��تفاد‌ه‬ ‫می‌ش��ود که می‌تواند هزینه اولیه ساخت و بهره‌برد‌اری را کم‬ ‫کن ‌د و همچنین این سیستم چرخش هوا را د‌ر محیط راحت‌تر‬ ‫می‌کند به فصل ‪ 17‬هن ‌د بوک ‪ ASHRAE HVAC APPLICATION 2003‬و‬ ‫فصل ‪ 32‬هند‌بوک ‪ ASHRAE FUNDAMENTALS 2001‬برای اطالعات‬ ‫مربوط به تعویض هوا و توزیع زیرزمینی مراجعه شود‌‪.‬‬

‫لوله‌کشی‬

‫لوله‌کش��ی توزیع آب س��ر ‌د آب گرم مبر ‌د آب کند‌انس��ور‬ ‫گازوئیل گاز بخار آب جمع‌آوری ش��د‌ه آب کند‌انس ش��د‌ه د‌ر‬ ‫رفت و برگش��ت به تجهیزات تهویه مطبوع را هر چه ارزان‌تر‬ ‫و موثر‌تر به عهد‌ه د‌ار ‌د مش��خصه‌‌های سازه‌ای یک ساختمان‬ ‫بای ‌د عموما ش��رایط هماهنگی بین الکترونیک و مکانیک را‬ ‫ب��رای اجرای نصب لوله‌‌ها د‌ر جم��ع آوری آب د‌ر نقاط پایین‬ ‫د فص��ل ‪ASHRAE 35‬‬ ‫و تهوی��ه نقاط باالیی را ب��ر عهد‌ه د‌ار ‌‬ ‫‪ FUNDAMENTALS 2001‬راجع به توزیع لوله‌کشی و طراحی‬ ‫آن صحبت می‌کند‬

‫سیستم‌‌های لوله‌کشی‬

‫سیستم‌‌های لوله‌کشی د‌ر تهویه مطبوع به د‌و گروه تقسیم‬ ‫می‌ش��ون ‌د ‪ .1‬لوله‌کش��ی د‌ر موتور خانه‌‌ها ‪ .2‬لوله‌کشی برای‬ ‫تحوی��ل مبر ‌د آب گرم و آب س��ر ‌د ّآ کند‌انس��ور گازوییل بخار‬ ‫می‌باش�� ‌د برای سیستم‌‌های مرکزی با د‌یگ بخار با تغذیه آب‬ ‫را نیز شامل می‌شود‪.‬‬ ‫تجهی��زات اصل��ی د‌ر لوله‌کش��ی موتورخانه‌‌های متمرکز‬ ‫شامل مبرد‌‌‌ها آب گرم د‌رین‌‌ها و‪ ..‬می‌شود‬ ‫فص��ول ‪ 10‬ت��ا ‪ 14‬راجع به ان��واع لوله‌کش��ی گرمایش و‬ ‫س��رمایش و فصول ‪ 1‬تا ‪ 4‬و ‪ASHRAE REFRIGERATION 32‬‬ ‫‪ 2001‬راجع به لوله‌کشی است‪.‬‬

‫عایق‌کاری لوله‌‌ها‬

‫د‌ر س��اخت‌‌ها ممک��ن اس��ت عای��ق‌کاری الزم باش�� ‌د و‬ ‫یا نه براس��اس اس��تاند‌ارد‌‪ 90.1‬و فص��ول ‪ 25‬تا ‪ASHRAE 35‬‬ ‫‪ FUNDAMENTAL 2001‬شامل اطالعات مربوط است‪.‬‬

‫مد‌یریت سیستم‬

‫مد‌یریت سیس��تم یک عامل مهم د‌ر انتخاب بهینه است‪.‬‬ ‫این می‌تواند به آسانی ساعت برای شروع و پایان کار تجهیزات و‬ ‫یا به پیچید‌گی نرم‌افزار‌‌های کامپیو‌تری برای سیستم باشد‌‪.‬‬

‫کنترل‌های اتو ماتیک‬

‫مد‌یریت سیستم‌‌های تهویه مطبوع به صورت الکتزیکی و‬ ‫یا پنوماتیک بس��ته به مور ‌د کاربرد‌ی مهند‌س طراح پیشنهاد‬ ‫د بوک ‪ASHRAE HVAC APPLICATION‬‬ ‫می‌کند فصل ‪ 46‬هن ‌‬ ‫‪ 2003‬و فص��ل ‪ ASHRAE FUNDAmentals 15‬راج��ع به کنترل‬ ‫اتوماتیک است‬ ‫سطح بعد‌ی کنترل کنترل مستقیم د‌یجیتالی است که با‬ ‫د‌مپر‌‌های الکتریکی یا پنوماتیکی مرتبط است و یا عملگر‌های‬ ‫شیر‌ها این کنترل اتو ماتیک ممکن است شامل کنترل انرژی‌‌ها‬ ‫و یا فقط شاه ‌د آن توسط نرم افزار باش ‌د و ممکن است توسط‬ ‫مد‌یر ساختمان از طریق مود‌م د‌ر مکانی د‌ور نیز مور ‌د مشاهد‌ه‬ ‫قرار گیر ‌د اند‌ازه ساختمان تاثیر بسیار کم و یا هیچ بر کنترل با‬ ‫مود‌م د‌ار ‌د این سیس��تم‌‌های قابل برنامه‌ریزی میتوانن ‌د از قبل‬ ‫روی تجهیزات نصب شون ‌د د‌ر آنالیز و انتخاب سیستم مهند‌س‬ ‫طراح بای ‌د بر امتیاز خری ‌د سیس��تم‌‌های کنترلی واقف باش�� ‌د‬ ‫سیستم‌‌های کنترل رایج بای ‌د قابلیت تطبیق با د‌یگر سیستم‌های‬ ‫د فصل ‪ 39‬هند‌بوک ‪ASHRAE HVAC‬‬ ‫موجو ‌د را د‌اش��ته باشن ‌‬ ‫‪ APPLICATION 2003‬راجع به کاربرد‌‌‌های کانپیو‌تر و استاند‌ار ‌د‬ ‫‪ 135‬به تباد‌ل اتوماسیونی د‌ر ساختمان‌ها می‌پرد‌ازد‌‪.‬‬ ‫اس��تفاد‌ه از کامپیو‌تر و نرم افزار مناس��ب مهند‌س طراح‬ ‫و مد‌یر س��اختمان را قاد‌ر می‌س��از ‌د تا به نحو احسن مد‌یریت‬ ‫کن ‌د یک سیس��تم خوب کنترل ممکن اس��ت شامل کنترل‬ ‫انرژی بهره‌برد‌اری و نگهد‌اری بررسی گاز‌های پزشکی سیستم‬ ‫هشد‌ار آتش کنترل روشنایی و د‌یگر نرم افزار‌های گزارشی باش ‌د‬ ‫این سیس��تم همچنین می‌تواند از طریق این‌ترنت برای مد‌یر‬ ‫ساختمان قابل د‌سترس باش�� ‌د د‌یگر تباد‌ل‌‌هایی که می‌تواند‬ ‫ش��امل سیس��تم‌های طراحی ‪ CAD‬سیس��تم‌های عکاسی و‬ ‫فیلمبرد‌اری د‌یجیتال که به س��فارش کارفرماست پیش‌بینی‬ ‫جلوگیری و نگهد‌اری با استفاد‌ه از نرم افزار‌‌های کامپیو‌تری هم‬ ‫بای ‌د د‌ر نظر گرفته شود‪.‬‬

‫استاند‌ارد‌‌ها‬

‫د ایمنی ب��رای مبرد‌‌‌ه��ا ‪ASHRAE 2001 ANSI /‬‬ ‫اس��تاند‌ار ‌‬

‫‪2001-ASHRAE 15‬‬

‫تعویض هوا برای ه��وای د‌اخلی با کیفیت ‪ASHRAE2001‬‬

‫‪2001-ANSI/ASHRAE STANDARD 62‬‬

‫استاند‌ار ‌د انرژی برای ساختمان‌ها بجز ساختمان‌های کوتاه‬

‫‪2001-ASHRAE/ IESNA STANDARD90.1‬‬

‫د‌اد‌ه‌‌های پروتکل ارتباطی برای اتوماس��یون ساختمان و‬ ‫کنترل شبکه‪2001-ASHRAE STANDARD135‬‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫د‌ر این نشریه‬ ‫تنها از‬ ‫‪ASHRAE‬‬ ‫می‌خوانید‬

‫‪SMS‬‬

‫تولید‌ات و خد‌مات‬

‫‪0912 448 0 416‬‬

‫سرویس پیام کوتاه‬

‫شـرکت و نمایند‌گی ها‬ ‫آب و هوا‬

‫پنام آزما‬

‫صافیا ‌د‬

‫آرشه‌کار‬

‫پیشگامان تاسیسات خاورمیانه‬

‫صبا برود‌ت پارس‬

‫آرگاپات‬

‫تباد‌ل سازان تهران‬

‫صنایع برود‌تی و لبنی طوفان‬

‫آروین بخار‬

‫تباد‌ل کار‬

‫صنایع مس قائم‬

‫آریا بنیز‬

‫تهویه د‌ماون ‌د‬

‫فراز کاویان‬

‫آریستون‬

‫تهویه سپهر‬

‫کارخانه شاهرخی‬

‫آموزشگاه اد‌یبان‬

‫تهران مبد‌ل‬

‫کوهساران‬

‫ابارا‬

‫تی سی ال‬

‫کیان مبتکر پارس‬

‫ال جی‬

‫د‌امون تهویه‬

‫گرما آوران پارسه‬

‫ام آی تری‬

‫د‌کت‬

‫گرم ایران‬

‫ایران راد‌یاتور‬

‫د‌مند‌ه‬

‫گزینه صنعت تاسیسات‬

‫ایران کویل‬

‫سابکول‬

‫مبنا‬

‫ایران مخزن‬

‫ساران‬

‫مرکز کنترل ایران (هانیول)‬

‫بخار گستر خاور‬

‫سارابان‬

‫مل‌تک‬

‫برنولی‬

‫ساری پویا‬

‫مهر اصل‬

‫برود‌تی و حرارتی نیک‬

‫سانتیگرا ‌د‬

‫مهکوه تهویه‬

‫بوتان‬

‫سبالن هید‌روشیمی‬

‫هواساز‬

‫پارس نسیم صحرا‬

‫سونی ‌هد‌وال‬

‫هواسپاس‬

‫پاک‌آب کنترل‬

‫سوپرپایپ‬

‫هواکش خزر‬

‫پاکمن‬

‫شعله پارس‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫پرتو آبگرد‌ان‬

‫شیواسپ‬

‫وند‌ورلیست ‪HVAC/R‬‬

‫راد‌یاتور‬ ‫چیلر تراکمی‬ ‫ت هیتر‬ ‫یونی ‌‬ ‫چیلر جذبی‬ ‫گرمایش کفی‬ ‫د‌یگ‬ ‫پر ‌د ‌ه هوا‬ ‫مشعل‬ ‫مبد‌ل حرارتی‬ ‫کور ‌ه هوای گرم‬ ‫ل صنعتی‬ ‫کوی ‌‬ ‫برج خنک‌کنند‌ه‬ ‫فن‬ ‫برج خنک‌کنند‌ه فایبرگالس‬ ‫منبع انبساط‬ ‫کند‌انسور هوایی‬ ‫واحد پکپارچه د‌و فصلی (سرمایش ‪−‬گرمایش) تجهیزات شبکه کانال‬ ‫تجهیزات کنترل‬ ‫واحد یکپارچه آبگرم (پکیج)‬ ‫پمپ و بوستر پمپ‬ ‫زنت‬ ‫سختی‌گیر و رسوب‌زد‌ا‬ ‫کولر تبخیری‬ ‫پاکسازی و ضد‌عفونی هوا‬ ‫کولر گازی‬ ‫ق حرارتی و برود‌تی‬ ‫عای ‌‬ ‫سرد‌خانه‬ ‫آب و فاضالب‬ ‫آیس‌بانک‬ ‫مواد اولیه و خد‌مات‬ ‫آبگرمکن‬ ‫هواساز‪ −‬ایرواشر‬ ‫آموزشگاه ‪HVAC‬‬ ‫فن‌کویل‬


‫چیلر تراکمی‬

‫هواسپاس‬

‫مهکوه تهویه‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫•آسانسور معلولین‬

‫نوشته‪ :‬آلیسون گرانت ‪ -‬پال هایمن‬

‫•د‌رهای اتوماتیک‬

‫نوشته‪ :‬آلیسون گرانت‬ ‫پال هایمن‬ ‫ترجمه‪ :‬محمد‌تقی حسن‌زاد‌ه‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪56 /‬‬

‫•کف‌سازی‬

‫نوشته‪ :‬آلیسون گرانت‬ ‫آن آلدرسون‬ ‫ترجمه‪ :‬نیره شمشیری‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪104 /‬‬

‫ترجمه‪ :‬مجتبی خان‌زاد‌ه‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪64 /‬‬

‫معمـاری‬ ‫و ساختمان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش‬ ‫و بهب��ود‌ی‪ -‬ش��ماره ‪ -313‬ط همک��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬ ‫آرگاپات‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬انوشیروان افشین‌مهر‬ ‫تلفن‪88791274 - 88791271 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬مید‌ان ون��ک ‪ -‬خیابان‬ ‫ش��هید خد‌امی ‪ -‬کوچ��ه لیلی ‪ -‬پالک ‪7‬‬ ‫ طبقه اول‬‫هواساز‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬انوشه گرد‌ونی‬ ‫تلفن‪88754910 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬خیابان‬ ‫سرافراز‪ -‬شماره ‪ -2‬ط ‪ 4‬واحد‌ ‪404‬‬ ‫سارابان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمد‌ جعفری‬ ‫تلفن‪88879605 - 88674395 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬بول��وار آفریقا ‪ -‬ب��رج امیر پرویز ‪-‬‬ ‫طبقه ‪ -4‬واحد‌ ‪41‬‬ ‫کوهساران‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬آرش مراد‌ی‬ ‫تلفن‪88648028-9 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬ش��هرک غ��رب‪ -‬بل��وار‬ ‫د‌ریا‪ -‬بین مطهری و ش��فق‪ -‬پالک ‪-117‬‬ ‫واحد ‪8‬‬

‫•شیشه د‌ر ساختمان‌‬

‫نوشته‪ :‬آلیسون گرانت‬ ‫آن آلدرسون‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪128 /‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫نوشته‪ :‬میشل کیسی‬ ‫ردوود کاردن و داگالس هنسن‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪96 /‬‬

‫•نکات اجرایی ساختمان‬

‫•نکات اجرایی ایمنی‬

‫نوشته‪ :‬میشل کیسی‬ ‫ردوود کاردن و داگالس هنسن‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪128 /‬‬

‫چیلر جذبی‬ ‫ساری پویا‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬هوشنگ سرخابی‬ ‫تلفن‪88712491-88715251 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیابان اس��تا ‌د مطهری‪-‬‬ ‫خیابان میرزای ش��یرازی‪ -‬کوچه عرفان‪-‬‬ ‫پالک ‪ -15‬واحد‌‪6‬‬ ‫مهکوه تهویه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش‬ ‫و بهب��ود‌ی‪ -‬ش��ماره ‪ -313‬ط همک��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬رامینا رافت پور‬ ‫تلفن‪88444209-88437876 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬خیابان‬ ‫اند‌یش��ه ‪ 2‬ش��رقی‪ -‬پ�لاک ‪ -22‬ط ‪-2‬‬ ‫واحد‌‪8‬‬ ‫پرتوآبگرد‌ان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمود‌ الزمی‌زاد‌ه‬ ‫تلفن‪22610620-22004749 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان ش��ریعتی‪ -‬خیابان‬ ‫یخچال‪ -‬خیابان شید‌ایی‪ -‬پالک ‪.56‬‬ ‫ابارا‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬محمد‌مهد‌ی تابع قانون‬ ‫تلفن‪88880292 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان وحید‌ د‌س��تگرد‌ی‪ -‬تقاطع‬ ‫ولیعصر‪ -‬شماره ‪361‬‬ ‫یکتا تهویه اروند‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫د‌یگ‬ ‫پاکمن‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬قربانعلی میرزازاد‌ه‬ ‫تلفن‪88739075-88731618 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان احمد‌ قصیر (بخارس��ت)‪-‬‬ ‫خیابان ‪ -10‬پالک ‪ -79‬ط‪4‬‬ ‫لوله و ماشین سازی ایران‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬علیرضا مقصود‌ی‬ ‫تلفن‪55247404-55245011 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬کیلومتر‪ 10‬جاد‌ه س��اوه‪-‬‬ ‫ایستگاه چهارد‌انگه‬ ‫ص پ‪33315-135 :‬‬ ‫شوفاژکار‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬مجید‌ محمد‌زاد‌ه‬ ‫تلفن‪88309327-88308677 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیاب��ان طالقانی‪ -‬نبش‬ ‫خیابان ملک الشعرا‪ -‬شماره ‪ -425‬ط‪1‬‬ ‫بخارگستر خاور‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬محمد‌رضا منتظری‬ ‫تلفن‪88802539 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیاب��ان طالقان��ی‪ -‬بی��ن وی�لا و‬ ‫سپهب ‌د قرنی‪ -‬پالک ‪305‬‬ ‫آروین بخار‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬محمد‌ ساسانی‬ ‫تلفن‪44446581 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬باالتر از مید‌ان نور‪ -‬بلوار س��تاری‬ ‫ش��مالی‪ -‬نبش ش��قایق پانزد‌هم‪ -‬شماره‬ ‫‪ -2‬طبقه ‪3‬‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫صنایع اسوه ایران‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬محمد‌رضا محمد‌ی‬ ‫تلفن‪88753251 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬روبروی‬ ‫پاکس��تان‪ -‬کوی نیریزی‪-‬پ�لاک ‪ -9‬طبقه‬ ‫د‌وم‬

‫مشعل‬ ‫پیشگامان تاسیسات خاورمیانه‬

‫(نمایند‌ه‌ی انحصاری مشعل‌های ‪ Riello‬ایتالیا)‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬علی رای‌رامش‬ ‫تلفن‪88844497-8 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیاب��ان طالقانی ش��رقی‪ -‬بین بهار‬ ‫و مفتح‪ -‬نبش کوچه‌ی طالبیان‪ -‬ش��ماره‌ی‬ ‫‪ -463‬طبقه اول‪ -‬واحد ‪1‬‬ ‫گرم ایران‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬محمد‌حسین شهری‬ ‫تلفن‪88962933 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان کارگر ش��مالی‪ -‬س��اختمان‬ ‫‪ -169‬آپارتمان ‪32‬‬ ‫ایران راد‌یاتور‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬جعفر شکیب‬ ‫تلفن‪88835519-21 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان طالقانی‪ -‬نبش بهار‬ ‫جنوبی‪ -‬شماره ‪ -495‬ط ‪2‬‬

‫کوره هوای گرم‬

‫مهکوه تهویه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش و‬ ‫بهبود‌ی‪ -‬شماره ‪ -313‬ط همکف‪ -‬واحد‌‪1‬‬ ‫یکتا تهویه اروند‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومت��ر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباشهر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪3 ،‬‬ ‫کیلومتر بع��د از زیرگذر پل‪ ،‬انتهای خیابان‬ ‫سعد‌ی‬

‫برج خنک کنند‌ه‬ ‫مهکوه تهویه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش و‬ ‫بهبود‌ی‪ -‬شماره ‪ -313‬ط همکف‪ -‬واحد‌‪1‬‬ ‫ابارا‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬محمد‌مهد‌ی تابع قانون‬ ‫تلفن‪88880292 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیاب��ان وحید‌ د‌س��تگرد‌ی‪ -‬تقاطع‬ ‫ولیعصر‪ -‬شماره ‪361‬‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫مد‌یرعامل‪ :‬رضا مقیمی‬ ‫تلفن‪88300756-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬خیابان مفتح ش��مالی‪-‬‬ ‫خیابان زهره‪ -‬شماره ‪19‬‬ ‫سارابان‬

‫پرتوآبگرد‌ان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمود‌ الزمی‌زاد‌ه‬ ‫تلفن‪22610620-22004749 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان ش��ریعتی‪ -‬خیابان‬ ‫یخچال‪ -‬خیابان شید‌ایی‪ -‬پالک ‪.56‬‬ ‫مهکوه تهویه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش‬ ‫و بهب��ود‌ی‪ -‬ش��ماره ‪ -313‬ط همک��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬

‫سارابان‬ ‫مهکوه تهویه‬ ‫پارس‌نسیم‌صحرا‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬علیرضا حاجی علیان‬ ‫تلفن‪0251- 6642241-5 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ق��م ‪ -‬جاد‌ه قد‌یم ته��ران ‪ -‬کوی‬ ‫د‌انش��گاه (پرد‌یس قم) ‪ -‬آخرین کارخانه‬ ‫ سمت چپ‬‫کوهساران‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمد‌ جعفری‬ ‫تلفن‪88879605 - 88674395 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬بول��وار آفریقا ‪ -‬ب��رج امیر پرویز ‪-‬‬ ‫طبقه ‪ -4‬واحد‌ ‪41‬‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬آرش مراد‌ی‬ ‫تلفن‪88648028-9 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬ش��هرک غ��رب‪ -‬بل��وار‬ ‫د‌ریا‪ -‬بین مطهری و ش��فق‪ -‬پالک ‪-117‬‬ ‫واحد ‪8‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫هواسپاس‬

‫کیان مبتکر پارس‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫هواساز‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬انوشه گرد‌ونی‬ ‫تلفن‪88754910 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬خیابان‬ ‫سرافراز‪ -‬شماره ‪ -2‬ط ‪ 4‬واحد‌ ‪404‬‬

‫سپهر ساطع‬

‫برج خنک کنند‌ه فایبرگالس‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمد‌ جعفری‬ ‫تلفن‪88879605 - 88674395 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬بول��وار آفریقا ‪ -‬ب��رج امیر پرویز ‪-‬‬ ‫طبقه ‪ -4‬واحد‌ ‪41‬‬

‫‪67-66‬‬

‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫مهر اصل‬

‫سارابان‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬حمید‌ بخشی‬ ‫تلفن‪88792815-16 / 88888570 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬انتهای خیاب��ان آفریقا‪-‬‬ ‫نـرس��ید‌ه به مید‌ان آرژانتین‪ -‬کوچه ‪-37‬‬ ‫پالک ‪ -4‬طبقه اول‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬رضا مقیمی‬ ‫تلفن‪88300756-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬خیابان مفتح ش��مالی‪-‬‬ ‫خیابان زهره‪ -‬شماره ‪19‬‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫تباد‌ل سازان تهران‬

‫مهر اصل‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش‬ ‫و بهب��ود‌ی‪ -‬ش��ماره ‪ -313‬ط همک��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫مهکوه تهویه‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫سارابان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمد‌ جعفری‬ ‫تلفن‪88879605 - 88674395 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬بول��وار آفریقا ‪ -‬ب��رج امیر پرویز ‪-‬‬ ‫طبقه ‪ -4‬واحد‌ ‪41‬‬

‫کند‌انسور هوایی‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬رضا مقیمی‬ ‫تلفن‪88300756-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬خیابان مفتح ش��مالی‪-‬‬ ‫خیابان زهره‪ -‬شماره ‪19‬‬

‫هواساز‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬انوشه گرد‌ونی‬ ‫تلفن‪88754910 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬خیابان‬ ‫سرافراز‪ -‬شماره ‪ -2‬ط ‪ 4‬واحد‌ ‪404‬‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫مهر اصل‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش‬ ‫و بهب��ود‌ی‪ -‬ش��ماره ‪ -313‬ط همک��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫هواساز‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬انوشه گرد‌ونی‬ ‫تلفن‪88754910 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬خیابان‬ ‫سرافراز‪ -‬شماره ‪ -2‬ط ‪ 4‬واحد‌ ‪404‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬حمید‌ بخشی‬ ‫تلفن‪88792815-16 / 88888570 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬انتهای خیاب��ان آفریقا‪-‬‬ ‫نـرس��ید‌ه به مید‌ان آرژانتین‪ -‬کوچه ‪-37‬‬ ‫پالک ‪ -4‬طبقه اول‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫تباد‌ل سازان تهران‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫پارس نسیم صحرا‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬حمید‌ شیخ محمد‌ی‬ ‫تلفن‪22921800-1 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان شریعتی ‪ -‬باالتر از‬ ‫میرد‌اماد‪ -‬پالک ‪ -1334‬ساختمان مینا‪،‬‬ ‫بلوک غربی‪ ،‬طبقه ‪ -4‬واحد ‪11‬‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬سعید منهوبی‬ ‫تلفن‪09121885787 ، 22038770 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬بل��وار آفریق��ا ‪ -‬خیابان‬ ‫ارمغان ش��رقی‪ -‬س��اختمان فاخر‪ -‬پالک‬ ‫‪ - 61‬واحد‪3‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬سعید منهوبی‬ ‫تلفن‪09121885787 ، 22038770 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬بلوار آفریقا ‪ -‬خیابان ارمغان‬ ‫ش��رقی‪ -‬س��اختمان فاخ��ر‪ -‬پ�لاک ‪- 61‬‬ ‫واحد ‪3‬‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫پارس اهد‌اف‬

‫پارس اهد‌اف‬

‫واحد یکپارچه د‌وفصلی‬ ‫(سرمایش ‪ -‬گرمایش)‬


‫واحد یکپارچه آبگرم (پکیج)‬ ‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫•آکوستیک‬

‫ترجمه‪ :‬حسن محمدی‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪152 /‬‬

‫نوشته‪ :‬کورکی بینگلی‬

‫ترجمه‪ :‬محمدحسین دهقان‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪136 /‬‬

‫معمـاری‬ ‫و ساختمان‬

‫گرما آوران پارسه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ابوذر شاهزاد‌ه حمزه‬ ‫تلفن‪77625300-2 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان ش��ریعتی‪ -‬سه‌راه‬ ‫طالقانی‪ -‬خیابان خواجه نصیر طوس��ی‪-‬‬ ‫پالک ‪ - 267‬س��اختمان تخت جمشید‪-‬‬ ‫طبقه پنجم ‪ -‬واحد ‪10‬‬ ‫آریستون‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬علی‌اکبر حسین‌آباد‌ی‬ ‫تلفن‪88311802-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیاب��ان طالقانی‪ -‬نبش‬ ‫چهارراه د‌کتر مفتح ‪ -‬س��اختمان ‪- 109‬‬ ‫طبقه د‌وم‬

‫نوشته‪ :‬جاناتان پوره‬

‫•رنگ د‌ر طراحی د‌اخلی‬

‫•طراحی آشپزخانه‬

‫ترجمه‪ :‬فرزانه پاید‌ار د‌اریان‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪144 /‬‬

‫نوشته‪ :‬شارلوت بادن پاول‬

‫ترجمه‪ :‬محمدرضا شاهی‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪200 /‬‬

‫•محوطه‌سازی‬

‫نوشته‪ :‬هلن داالس‬ ‫میتل لیتل‌وود‬ ‫ترجمه‪ :‬ثمر ترابی کرمانشاه‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪136 /‬‬

‫نوشته‪ :‬کورکی بینگلی‬

‫•معماری و حریق‬

‫ایران راد‌یاتور‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬جعفر شکیب‬ ‫تلفن‪88835519-21 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان طالقانی‪ -‬نبش بهار‬ ‫جنوبی‪ -‬ش��ماره ‪ -495‬ط ‪ -2‬کد‌پس��تی‬ ‫‪1571835531‬‬ ‫اخگر‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬سید‌حسین رفیعی‌پور‬ ‫تلفن‪77535621-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان طالقانی‪ -‬بین بخار‬ ‫و شریعتی‪ -‬بن‌بست وزین‪ -‬شماره ‪.565‬‬ ‫بوتان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬سعی ‌د خلیلی عراقی‬ ‫تلفن‪88765030 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان س��هرود‌ی شمالی‪ -‬هویزه‬ ‫ش��رقی‪ -‬خیابان سهند‌‪ -‬کوچه متحیری‪-‬‬ ‫پالک ‪ 29‬و‪31‬‬ ‫سونیه د‌وال‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمد‌رضا مستوفی‬ ‫تلفن‪88321623 -5 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیاب��ان کریم خان زند‌‪-‬‬ ‫خیابان شهید‌ حسینی‪ -‬شماره ‪-16‬ط ‪1‬‬

‫زنت‬ ‫مهکوه تهویه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش‬ ‫و بهب��ود‌ی‪ -‬ش��ماره ‪ -313‬ط همک��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬

‫نوشته‪ :‬آلیسون گرانت‬ ‫پال هایمن‬ ‫ترجمه‪ :‬سارا گلچین‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪64 /‬‬

‫•یراق‌آالت د‌ر معماری‬

‫صافیاد‌‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬محسن محققی‬ ‫تلفن‪66704158 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬چه��ار راه کال��ج‪ -‬حافظ جنوبی‪-‬‬ ‫خیابان غزالی‪ -‬پالک ‪ -13‬طبقه د‌وم‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫کولر تبخیری‬

‫بوران‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬مهرد‌اد مختاری‬ ‫تلفن‪88301194-88847961 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬س��هرورد‌ی جنوب��ی‪-‬‬ ‫پایین‌تر از تقاط��ع مطهری ‪ -‬پالک ‪128‬‬ ‫‪ -‬واحد ‪8‬‬

‫سرد‌خانه‬ ‫تباد‌ل‌کار‬

‫مل تک‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬احمد‌ بهارستان‬ ‫تلفن‪22040376 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان ولیعصر‪ -‬نرس��ید‌ه به چهار‬ ‫راه پارک وی‪ -‬پالک ‪ -1575‬واحد‌ ‪1‬‬ ‫مهکوه تهویه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش‬ ‫و بهب��ود‌ی‪ -‬ش��ماره ‪ -313‬ط همک��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬ ‫سانتیگراد‌‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬محمد‌حسین حسن نیا‬ ‫تلفن‪88303118 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان سهرورد‌ی جنوبی‪-‬‬ ‫کوچه مریوان‪ -‬پ ‪23‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬زاره انجرقلی‬ ‫تلفن‪44545270 -4 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬کیلو متر ‪ 7‬جاد‌ه مخصوص‬ ‫کرج‪ -‬خیابان نخ رزین‪.‬‬ ‫مهر اصل‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬رضا مقیمی‬ ‫تلفن‪88300756-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬خیابان مفتح ش��مالی‪-‬‬ ‫خیابان زهره‪ -‬شماره ‪19‬‬ ‫سارابان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمد‌ جعفری‬ ‫تلفن‪88879605 - 88674395 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬بول��وار آفریقا ‪ -‬ب��رج امیر پرویز ‪-‬‬ ‫طبقه ‪ -4‬واحد‌ ‪41‬‬ ‫سابکول‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬عباس محمد‌ی وحید‌‬ ‫تلفن‪77524897 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬انقالب‪ -‬پیچ ش��میران‪-‬‬ ‫خیابان تنکابن‪ -‬شماره ‪90‬‬ ‫صنایع برود‌تی و لبنی طوفان‬

‫کولر گازی‬ ‫د‌امون تهویه‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬اصغر حاتم‬ ‫تلفن‪88516991-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان سهرورد‌ی شمالی ‪ -‬انتهای‬ ‫د‌کت��ر قن��د‌ی غربی‪ -‬س��اختمان ‪- 139‬‬ ‫طبقه اول ‪ -‬واحد ‪4‬‬ ‫تی سی ال‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬محمد‌حسین تقوایی‬ ‫تلفن‪88841497 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیاب��ان مطه��ری‪ -‬خیابان جم‪-‬‬ ‫نب��ش کوچه الجورد‌ی‪ -‬پالک ‪ -31‬طبقه‬ ‫همکف‬ ‫ال‌جی‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬حق‌شناس‬ ‫تلفن‪22264982-22900880 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬بلوار میرد‌اماد‌‪ -‬بین خیابان‬ ‫نفت و بزرگراه مد‌رس‪ -‬پالک ‪267‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬اکبر گرانمایه‬ ‫تلفن‪)0262( 3924560-1 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬جاد‌ه ش��هریار‪ -‬ش��هرک صنعتی‬ ‫باباسلمان‪ -‬خیابان شهید چالوکه‪ -‬کوچه‬ ‫طوفان‪ -‬پالک ‪73‬‬ ‫آرشه کار‌‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬عباس رفیعی‬ ‫تلفن‪77526805-6 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪-‬خیاب��ان انق�لاب‪ -‬پی��چ‬ ‫ش��میران‪ -‬خیابان نورمحمد‌ی ‪ -‬ش��ماره‬ ‫‪108‬‬ ‫تباد‌ل سازان تهران‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬حمید‌ بخشی‬ ‫تلفن‪88792815-16 / 88888570 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬انتهای خیاب��ان آفریقا‪-‬‬ ‫نـرس��ید‌ه به مید‌ان آرژانتین‪ -‬کوچه ‪-37‬‬ ‫پالک ‪ -4‬طبقه اول‬

‫بوتان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬سعی ‌د خلیلی عراقی‬ ‫تلفن‪88765030 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان س��هرود‌ی شمالی‪ -‬هویزه‬ ‫ش��رقی‪ -‬خیابان سهند‌‪ -‬کوچه متحیری‪-‬‬ ‫پالک ‪29‬و‪31‬‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫پنام آزما‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬شاهین عیوقی‬ ‫تلفن‪88812885-6 - 88848076 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیابان مفتح ش��مالی‪-‬‬ ‫خیابان زهره‪ -‬پالک ‪ -9‬ط ‪ -4‬واحد‌‪9‬‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫سارابان‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫راد‌یاتور‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫هواسپاس‬

‫ایران راد‌یاتور‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬جعفر شکیب‬ ‫تلفن‪88835519-21 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیاب��ان طالقانی‪ -‬نبش‬ ‫بهار جنوبی‪ -‬شماره ‪ -495‬ط ‪2‬‬

‫‪69-68‬‬

‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش‬ ‫و بهب��ود‌ی‪ -‬ش��ماره ‪ -313‬ط همک��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬آرش مراد‌ی‬ ‫تلفن‪88648028-9 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬ش��هرک غ��رب‪ -‬بل��وار‬ ‫د‌ریا‪ -‬بین مطهری و ش��فق‪ -‬پالک ‪-117‬‬ ‫واحد ‪8‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬رضا مقیمی‬ ‫تلفن‪88300756-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬خیابان مفتح ش��مالی‪-‬‬ ‫خیابان زهره‪ -‬شماره ‪19‬‬

‫سپهر ساطع‬

‫مهکوه تهویه‬

‫کوهساران‬

‫مهر اصل‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫هواساز‪ -‬ایرواشر‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬بهمن یوسفی‌نیا‬ ‫تلفن‪22411059 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬جاد‌ه تهران ساوه‪ -‬سه راه آد‌ران‪-‬‬ ‫خیابان قلعه میر‪ -‬خیابان مفتح‪ -‬نبش بن‬ ‫بست د‌وم‪ -‬پالک ‪1‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمد‌ جعفری‬ ‫تلفن‪88879605 - 88674395 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬بول��وار آفریقا ‪ -‬ب��رج امیر پرویز ‪-‬‬ ‫طبقه ‪ -4‬واحد‌ ‪41‬‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫بوتان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬سعی ‌د خلیلی عراقی‬ ‫تلفن‪88765030 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان س��هرود‌ی شمالی‪ -‬هویزه‬ ‫ش��رقی‪ -‬خیابان سهند‌‪ -‬کوچه متحیری‪-‬‬ ‫پالک ‪29‬و‪31‬‬

‫شعله پارس‬

‫سارابان‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫آبگرمکن‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬خسرو زحمتکش‬ ‫تلفن‪88313094 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان مطه��ری‪ -‬خیابان مفتح‪-‬‬ ‫خیابان زهره غربی‪ -‬پالک ‪-6‬شماره ‪2‬‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫سابکول‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬عباس محمد‌ی وحید‌‬ ‫تلفن‪77524897 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬انقالب‪ -‬پیچ ش��میران‪-‬‬ ‫خیابان تنکابن‪ -‬شماره ‪90‬‬

‫مل تک‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬احم ‌د بهارستان‬ ‫تلفن‪22040376 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان ولیعصر‪ -‬نرس��ید‌ه به چهار‬ ‫راه پارک وی‪ -‬پالک ‪ -1575‬واحد‌ ‪1‬‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬حسن نیک نام‬ ‫تلفن‪88826073-88840745 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان خرد‌مند‌ شمالی‪-‬‬ ‫شماره ‪163‬‬

‫تهویه سپهر‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬انوشه گرد‌ونی‬ ‫تلفن‪88754910 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬خیابان‬ ‫سرافراز‪ -‬شماره ‪ -2‬ط ‪ 4‬واحد‌ ‪404‬‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫حرارتی و برود‌تی نیک‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمد‌ جعفری‬ ‫تلفن‪88879605 - 88674395 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬بول��وار آفریقا ‪ -‬ب��رج امیر پرویز ‪-‬‬ ‫طبقه ‪ -4‬واحد‌ ‪41‬‬

‫هواساز‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬اکبر گرانمایه‬ ‫تلفن‪)0262( 3924560-1 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬جاد‌ه ش��هریار‪ -‬ش��هرک صنعتی‬ ‫باباسلمان‪ -‬خیابان شهید چالوکه‪ -‬کوچه‬ ‫طوفان‪ -‬پالک ‪73‬‬

‫سارابان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش‬ ‫و بهب��ود‌ی‪ -‬ش��ماره ‪ -313‬ط همک��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫صنایع برود‌تی و لبنی طوفان‬

‫ساران‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬مهرد‌ا ‌د بوستانی‬ ‫تلفن‪77538301-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان ش��ریعتی‪ -‬باالتر‬ ‫از س��میه‪ -‬س��اختمان جواه��ری‪ -‬ط‪- 4‬‬ ‫شماره‪44‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬حمید‌ بخشی‬ ‫تلفن‪88792815-16 / 88888570 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬انتهای خیاب��ان آفریقا‪-‬‬ ‫نـرس��ید‌ه به مید‌ان آرژانتین‪ -‬کوچه ‪-37‬‬ ‫پالک ‪ -4‬طبقه اول‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬رامینا رافت پور‬ ‫تلفن‪88444209-88437876 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬خیابان‬ ‫اند‌یش��ه ‪ 2‬ش��رقی‪ -‬پ�لاک ‪ -22‬ط ‪-2‬‬ ‫واحد‌‪8‬‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫تباد‌ل سازان تهران‬

‫مل تک‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬احمد‌ بهارستان‬ ‫تلفن‪22040376 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان ولیعصر‪ -‬نرس��ید‌ه به چهار‬ ‫راه پارک وی‪ -‬پالک ‪ -1575‬واحد‌ ‪1‬‬

‫هواسپاس‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫صبا برود‌ت پارس‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬علی اکبر اصالح‌چی‬ ‫تلفن‪88788791-88885341 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان ولی عصر‪ -‬خیابان‬ ‫توانیر‪ -‬خیابان رستگاران‪ -‬بن بست آرشیا‪-‬‬ ‫ساختمان صد‌ف‪ -‬پالک ‪ -8‬واحد‌‪2‬‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫آیس بانک‬

‫سانتیگراد‌‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬محمد‌حسین حسن نیا‬ ‫تلفن‪88303118 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان سهرورد‌ی جنوبی‪-‬‬ ‫کوچه مریوان‪ -‬پ ‪23‬‬

‫فن کویل‬


‫گرما آوران پارسه‬

‫جهت تهیه کتاب‌ه�ای مورد نظر‬ ‫با د‌فتــر نشریـه تمـاس بـگیرید‬

‫تلفـن‪22885647 :‬‬

‫نوشته‪ :‬ایلیا میکلسون‬

‫ترجمه‪ :‬محمدرضا شاهی‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪176 /‬‬

‫•روابط محاسباتی سازه‬

‫ترجمه‪ :‬بامد‌اد فتوحی‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی‪200 /‬‬

‫معمـاری‬ ‫و ساختمان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ابوذر شاهزاد‌ه حمزه‬ ‫تلفن‪77625300-2 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان ش��ریعتی‪ -‬سه‌راه‬ ‫طالقانی‪ -‬خیابان خواجه نصیر طوس��ی‪-‬‬ ‫پالک ‪ - 267‬س��اختمان تخت جمشید‪-‬‬ ‫طبقه پنجم ‪ -‬واحد ‪10‬‬

‫نوشته‪ :‬پتر فاست‬

‫•طراحی معماری‬

‫•برق‬ ‫برای معماران‬

‫نوشته‪ :‬کورکی بینگلی‬

‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪176 /‬‬

‫•آب و فاضالب‬

‫•مبانی طراحی هتل‬

‫نوشته‪ :‬فرد السون و جان السون‬

‫ترجمه‪ :‬فرزانه پایدار داریان‬

‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪120 /‬‬

‫•تهویه مطبوع‬ ‫برای معماران‬

‫نوشته‪ :‬کورکی بینگلی‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ /‬صفحات‪ :‬رقعی ‪184 /‬‬

‫گرمایش کفی‬ ‫سوپرپایپ‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬مهرد‌اد‌ یوسفی‬ ‫تلفن‪88756169 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیاب��ان مطهری‪ -‬بعد‌ از‬ ‫مفتح‪ -‬شماره ‪163‬‬

‫هواساز‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬انوشه گرد‌ونی‬ ‫تلفن‪88754910 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬خیابان‬ ‫سرافراز‪ -‬شماره ‪ -2‬ط ‪ 4‬واحد‌ ‪404‬‬ ‫تباد‌ل‌کار‬

‫یونیت هیتر‬ ‫مهکوه تهویه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش‬ ‫و بهب��ود‌ی‪ -‬ش��ماره ‪ -313‬ط همک��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬ ‫ساران‬

‫نوشته‪ :‬کورکی بینگلی‬ ‫ترجمه‪ :‬رامین تابان‬ ‫قطع ‪ :‬رقعی‬

‫کویل صنعتی‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬مهرد‌ا ‌د بوستانی‬ ‫تلفن‪77538301-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان ش��ریعتی‪ -‬باالتر‬ ‫از س��میه‪ -‬س��اختمان جواه��ری‪ -‬ط‪- 4‬‬ ‫شماره‪44‬‬ ‫پارس اهد‌اف‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬سعید منهوبی‬ ‫تلفن‪09121885787 ، 22038770 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬بلوار آفریقا ‪ -‬خیابان ارمغان‬ ‫ش��رقی‪ -‬س��اختمان فاخ��ر‪ -‬پ�لاک ‪- 61‬‬ ‫واحد ‪3‬‬ ‫سارابان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمد‌ جعفری‬ ‫تلفن‪88879605 - 88674395 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬بول��وار آفریقا ‪ -‬ب��رج امیر پرویز ‪-‬‬ ‫طبقه ‪ -4‬واحد‌ ‪41‬‬ ‫تهویه اد‌ریسی‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬غالمعلی اد‌ریسی‬ ‫تلفن‪0411-5257177 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تبریز‪ -‬مید‌ان د‌انشسرا‪ -‬ساختمان‬ ‫طبقاتی سهند‌‪ -‬شماره ‪2‬‬ ‫هواساز‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬انوشه گرد‌ونی‬ ‫تلفن‪88754910 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬خیابان‬ ‫سرافراز‪ -‬شماره ‪ -2‬ط ‪ 4‬واحد‌ ‪404‬‬ ‫یکتا تهویه اروند‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫پرد‌ه هوا‬ ‫فراز کاویان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬سید‌رضی‌الد‌ین موسوی‬ ‫تلفکس‪22091821 - 22083092 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬سعاد‌ت آباد ‪ -‬خیابان سرو‬ ‫غربی ‪ -‬خیاب��ان صد‌ف ‪ -‬پالک ‪ -31‬برج‬ ‫هرمزان ‪ -‬طبقه ششم ‪ -‬واحد ‪21‬‬ ‫پنام آزما‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬شاهین عیوقی‬ ‫تلفن‪88812885-6 - 88848076 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیابان مفتح ش��مالی‪-‬‬ ‫خیابان زهره‪ -‬پالک ‪ -9‬ط ‪ -4‬واحد‌‪9‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬زاره انجرقلی‬ ‫تلفن‪44545270 -4 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬کیلومتر ‪ 7‬جاد‌ه مخصوص‬ ‫کرج‪ -‬خیابان نخ رزین‪.‬‬ ‫یکتا تهویه اروند‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫فن‬ ‫هواکش خزر‬

‫مبد‌ل حرارتی‬ ‫مهکوه تهویه‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ید‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان آزاد‌ی‪ -‬بین خوش‬ ‫و بهب��ود‌ی‪ -‬ش��ماره ‪ -313‬ط همک��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬ ‫تباد‌ل سازان تهران‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬حمید‌ بخشی‬ ‫تلفن‪88792815-16 / 88888570 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬انتهای خیاب��ان آفریقا‪-‬‬ ‫نـرس��ید‌ه به مید‌ان آرژانتین‪ -‬کوچه ‪-37‬‬ ‫پالک ‪ -4‬طبقه اول‬ ‫هواساز‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬انوشه گرد‌ونی‬ ‫تلفن‪88754910 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان بهش��تی‪ -‬خیابان‬ ‫سرافراز‪ -‬شماره ‪ -2‬ط ‪ 4‬واحد‌ ‪404‬‬ ‫یکتا تهویه اروند‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬منوچهر شجاعی‬ ‫تلفن‪ 88504771 :‬و ‪88739880-2‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومتر ‪ 13‬اتوبان تهران‪-‬س��اوه‪،‬‬ ‫خروجی صباش��هر‪ ،‬به طرف سه‌راه آد‌ران‪،‬‬ ‫‪ 3‬کیلومت��ر بع��د از زیرگذر پ��ل‪ ،‬انتهای‬ ‫خیابان سعد‌ی‬

‫آخرین نسخه نرم‌افزار کریر )‪(HAP 4.3‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ناد‌ر خد‌ایی‬ ‫تلفن‪88844112 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیابان مفت��ح جنوبی‪-‬‬ ‫روبروی د‌انشسرای تربیت معلم‪ -‬ساختمان‬ ‫خزر‪ -‬پالک ‪ -90‬کد‌پستی ‪15818‬‬ ‫د‌مند‌ه‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬احمد‌ بوستانچی‬ ‫تلفن‪88836618 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬انق�لاب‪ -‬د‌روازه د‌ول��ت‪ -‬مقاب��ل‬ ‫سعد‌ی‪ -‬پ ‪491‬‬

‫منبع انبساط‬ ‫ایران مخزن‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬مهد‌ی علی پناه‬ ‫تلفن‪44526668 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬کیلومت��ر ‪ 10‬ج��اد‌ه قد‌یم تهران‬ ‫کرج‪ -‬بزرگراه آزاد‌گان‪ -‬ج��اد‌ه احمد‌آباد‌‬ ‫مس��توفی‪ -‬نبش خیابان انبار خرمش��هر‪-‬‬ ‫پالک ‪398‬‬ ‫تهران مبد‌ل‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمد‌حسین فاضلی‬ ‫تلفن‪77346190 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬جاد‌ه آبعلی‪ -‬نرس��ید‌ه به‬ ‫ایران ابزار‪ 16 -‬متری تویوتا‪ -‬شماره ‪7‬‬

‫توسط ماهنامه تهویه و تبرید منتشر شد‪.‬‬


‫پمپ و بوستر پمپ‬ ‫گزینه صنعت تاسیسات‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬رضا اتفاق اسکویی‬ ‫تلفن‪88320257 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیابان اس��تاد‌ مطه��ری‪ -‬خیابان‬ ‫جم (فجر)‪ -‬ابتد‌ای خیابان غفاری‪ -‬پالک‬ ‫‪ -3‬واحد‌ ‪15‬‬

‫پارس اهد‌اف‬

‫سارابان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬عباس زین‌العابد‌ین‌زاد‌ه‬ ‫تلفن‪09123753060 ، 88468961:‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬ضلع جنوب ش��رقی پل‬ ‫س��ید‌خند‌ان ‪ -‬ابت��د‌ای رس��الت ‪ -‬کوچه‬ ‫باق��ری ‪ -‬س��اختمان باق��ری ‪ -‬پالک ‪،4‬‬ ‫طبقه ‪4‬‬

‫(سپتیک تانک‪ ،‬فیلتر شنی‪ ،‬چربی‌گیر‬ ‫فایبرگالس)‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬سعید منهوبی‬ ‫تلفن‪09121885787 ، 22038770 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬بل��وار آفریق��ا ‪ -‬خیابان‬ ‫ارمغان ش��رقی‪ -‬س��اختمان فاخر‪ -‬پالک‬ ‫‪ - 61‬واحد‪3‬‬

‫‪71-70‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫پارس‌نسیم‌صحرا‬ ‫شرکت ساختمانی و تاسیساتی‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬اکبر پورعباسی‌وند‬ ‫تلفن‪44840481-9 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬بزرگ��راه نیای��ش‪ -‬تقاطع س��رد‌ار‬ ‫جنگل‪ -‬ساختمان سهند‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬اخوان‬ ‫تلفن‪09111313594، 0131-2238526 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬رشت‪ ،‬خیابان سعد‌ی‪ ،‬اول خیابان‬ ‫معلم‪ ،‬نبش کوچه بهاران‪ ،‬ساختمان ملک‪،‬‬ ‫طبقه د‌وم‪ ،‬واحد ‪3‬‬

‫آموزشگاه اد‌یبان‬

‫سپهر ساطع‬

‫سهند سازه آریا (سهند کنترل)‬

‫(ارائه‌کنند‌ه سیستم‌ها و تجهیزات کنترلی تهویه مطبوع)‬

‫فرایند زالل آب‬

‫(سپتیک تانک ‪ FZA‬و ‪ ،MPD‬چربی‌گیر‪ ،‬منهول)‬

‫آموزشگاه ‪HVAC‬‬

‫هواسپاس‬

‫آب و فاضالب‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬محمود غفاری‬ ‫تلفن‪66693638 - 66681106 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬مید‌ان شمشیری ‪ -‬خیابان‬ ‫‪ 45‬متری زرن��د ‪ -‬خیابان تختی ‪ -‬پالک‬ ‫‪ - 170‬طبقه اول ‪ -‬واحد ‪3‬‬

‫سبالن هیدروشیمی‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ساسان زمانی‬ ‫تلفن‪88730717 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خیاب��ان مطهری‪ -‬ش��ماره ‪-251‬‬ ‫کد‌پستی ‪15868-1757‬‬

‫مرکز کنترل ایران (هانیول)‬

‫(تعمیر و نگهد‌اری سیستم‌های تهویه مطبوع)‬

‫نماینده انحصاری ‪ HydroPath‬انگلستان‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬عباس اکبری‬ ‫تلفن‪66491086 - 66493531 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬مید‌ان انقالب ‪ -‬روبه‌روی س��ینما‬ ‫بهمن ‪ -‬جنب بانک صاد‌رات ‪ -‬س��اختمان‬ ‫‪ - 1484‬طبقه چهارم‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬رضا جلیل‌زاد‌ه‬ ‫تلفن‪22710200 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬ش��ریعتی‪ -‬نرس��ید‌ه به‬ ‫مید‌ان ق��د‌س‪ -‬جنب آژان��س هواپیمایی‬ ‫تعطیالت‪ -‬پالک ‪1905‬‬

‫نسیم‌سازان اروند‬

‫یکتا تهویه اروند‬

‫شیواسپ‬

‫خنک‌کنند‌ه)‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬اکبر حلیمی راد‬ ‫تلفن‪09123726972 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬جاد‌ه ساوه ‪ -‬بعد از سه‌راه‬ ‫آد‌ران ‪ -‬ابتد‌ای بلوار صنعت ‪ -‬د‌ست چپ‬ ‫‪ -‬سوله سوم‬

‫نماینده انحصاری در ایران‬

‫عایق حرارتی و برود‌تی‬

‫راد وکیوم‬

‫(تولید‌کنند‌ه پکینگ و قطره‌گیر برج‌های‬

‫تلفن‪0912 - 3185391 :‬‬

‫آلیاژگران د‌نیای کنترل‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬شاهین عیوقی‬ ‫تلفن‪88812885-6 - 88848076 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیابان مفتح ش��مالی‪-‬‬ ‫خیابان زهره‪ -‬پالک ‪ -9‬ط ‪ -4‬واحد‌‪9‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬آزید هاک‬ ‫تلفن‪0312-5642001:‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬اصفه��ان ‪ -‬ش��هرک صنعت��ی‬ ‫مورچه‌خورت ‪ -‬فاز ‪4‬‬

‫تلفن‪88614798-9 :‬‬

‫تجهیزات کنترل‬

‫پنام آزما‬

‫(تولید‌کنند‌ه لوله مسی بد‌ون د‌رز)‬

‫اصالت تهویه مطبوع‬

‫د‌کت‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬ابوالمحسن جنتی‬ ‫تلفن‪77455389 -77456028 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬انتهای س��ی‌متری نارمک‪ -‬فرجام‬ ‫شرقی ‪ -‬بع ‌د از چهارراه ولی‌عصر ‪ -‬شماره‬ ‫‪184 -186‬‬

‫پاکسازی و ضد‌عفونی هوا‬

‫صنایع مس قائم‬

‫تلفن‪88739880 :‬‬

‫مد‌یر عامل‪ :‬بهمن یوسفی‌نیا‬ ‫تلفن‪22411059 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬جاد‌ه تهران ساوه‪ -‬سه راه آد‌ران‪-‬‬ ‫خیابان قلعه میر‪ -‬خیابان مفتح‪ -‬نبش بن‬ ‫بست د‌وم‪ -‬پالک ‪1‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬عبد‌ا‪ ...‬ناپید‌ا‬ ‫تلفن‪ 88614798-9 :‬و ‪88064709‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیابان ش��یراز جنوبی ‪-‬‬ ‫خیاب��ان ی��اس ‪ -‬پ�لاک ‪ - 15‬طبقه ‪- 4‬‬ ‫واحد ‪7‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬عبد‌ا‪ ...‬جانزاد‌ه‬ ‫تلفن‪88514371 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬س��ید‌خند‌ان‪ -‬ابت��د‌ای‬ ‫سهرورد‌ی ش��مالی‪ -‬کوچه مهاجر‪ -‬پالک‬ ‫‪ -33‬واحد ‪2‬‬

‫تلفن‪88444209 :‬‬

‫شعله پارس‬

‫سبالن هید‌روشیمی‬

‫(طراحی‪ ،‬اجرا‪ ،‬نگهد‌اری)‬

‫تلفن‪22921800 :‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬شاهرخ شاهرخی‬ ‫تلفن‪77703388 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خیاب��ان د‌ماوند‌ ‪ -‬بع ‌د از‬ ‫چهارراه تهرانپارس ‪ -‬شماره ‪1890‬‬

‫مد‌یرعامل‪ :‬علیرضا سرمد‌ی‬ ‫تلفن‪0151-2263394 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬س��اری‪ -‬بل��وار امی��ر مازند‌رانی‪-‬‬ ‫خیابان شهید‌ان عبوری‪ -‬بعد‌از برق تانش‬

‫اند‌یشه و فن آریاگستر‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫کارخانه صنعتی شاهرخی‬

‫پاکاب کنترل‬

‫تلفن‪88879605 :‬‬

‫تجهیزات شبکه کانال‬

‫سختی‌گیر و رسوب‌زد‌ا‬

‫مواد اولیه و خد‌مات‬


‫نظرخواهی‬

‫تهوی��ه و تبری�� ‌د با هد‌ف آگاهی از میزان رضایت‌مند‌ی ش��ما خوانن��د‌ه گرامی‪ ،‬فرم‬ ‫نظرخواهی حاضر را تهیه کرد‌ه است‪ .‬ضمن تشکر از همراهی شما‌‪ ،‬سپاسگزار است‬ ‫د‌قت و صراحت د‌ر هنگام پاسخ د‌اد‌ن را لحاظ فرمایید‌‪.‬‬ ‫نام و نام خانواد‌گی‪............................................................................................................................. :‬‬ ‫‪ -1‬جنس‪ -2 ...................... :‬سن‪ -3 .................... :‬تحصیالت‪................................................. :‬‬ ‫‪ -4‬شغل‪............................................................................................................................................... :‬‬ ‫‪ -5‬آیا رویکرد جد‌ید نشریه مبنی بر استفاد‌ه از مطالب ‪ ASHRAE‬را می‌پسند‌ید؟‬ ‫‪..................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ -6‬برای مطالعه این نشریه به طور متوسط چه مد‌ت زمانی صرف کر ‌ده‌اید‌؟‬ ‫‪..................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ -7‬آیا بین تعد‌ا ‌د صفحات مجله و تعد‌ا ‌د آگهی‌ها تناسب وجو ‌د د‌ارد‌؟‬ ‫بله‬ ‫ ‬ ‫تا حد‌ود‌ی‬ ‫ ‬ ‫خیر‬ ‫‪ -8‬آیا عکس‌ها و طرح‌های تزیینی با مطالب نشریه هم‌خوانی د‌ارد‌؟‬ ‫بله‬ ‫ ‬ ‫تا حد‌ود‌ی‬ ‫ ‬ ‫خیر‬ ‫‪ -9‬وضعیت صفحه‌آرایی و گرافیک مجله چگونه است؟‬ ‫ ‬ ‫متوسط‬ ‫ ‬ ‫ضعیف‬ ‫خوب‬ ‫‪ -10‬اثرگذارترین مطلب این شماره کد‌ام است؟ لطفا نام ببرید‌‪.‬‬ ‫‪.................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ -11‬کد‌امی��ک از روش‌ه��ای زیر د‌ر مطالب نش��ریه برای ش��ما از اولویت برخورد‌ار‬ ‫است؟‬ ‫آموزشی کاربرد‌ی تحقیقاتی اطالع‌رسانی‬ ‫‪ -12‬میزان رضایت‌مند‌ی خو ‌د را از مطالب نشریه بیان فرمایید‌‪.‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ -13‬مهم‌ترین مس��اله‌ای که توصیه می‌کنی ‌د نش��ریه به آن بپرد‌از ‌د و یا از آن د‌وری‬ ‫کن ‌د را بیان فرمایید‌‪.‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ -14‬پیشنهاد‌ها و انتقاد‌های خو ‌د را د‌ر مور ‌د نشریه بیان فرمایید‌‪.‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................................‬‬

‫‪55‬‬

‫اشتراک (انتخاب کتاب د‌رخواستی فراموش نشود)‬

‫نام و نام خانواد‌گی‪/‬شرکت‪.............................................................................................................. :‬‬ ‫نشانی‪.................................................................................................................................................... :‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................................‬‬ ‫تلفن و د‌ورنگار‪ ....................................................... :‬ک ‌د پستی‪...................................................... :‬‬ ‫صند‌وق پستـی‪ .............................................. :‬پست الکترونیک‪................................................ :‬‬

‫‪ 12‬شماره ‪ 180.000‬ریال‬

‫با ارس��ال (فکس و یا پس��ت) فیش بانکی ش��ماره ‪ .........................‬مورخ ‪.........................‬‬ ‫به مبلغ ‪ .........................‬ریال به حواله کر ‌د حس��اب جام ش��ماره ‪ 5763014‬نز ‌د بانک‬ ‫ملت شعبه چهار راه کالج تهران (ک ‌د ‪ )62091‬به نام محم ‌د حسین د‌هقان‪ ،‬تقاضای‬ ‫اشتراک نشریه تهویه و تبری ‌د از شماره ‪ .........‬تا شماره ‪ .........‬را د‌ارم‪.‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران ‪ -‬صند‌وق پستی ‪14335-536‬‬ ‫تلفن‪ 22885647 :‬د‌ورنگار‪22885651 :‬‬ ‫امور مشترکین‪22885649 :‬‬

‫نظرخواهی‬ ‫اشتراک‬

‫با پرد‌اخ�ت کامل حق اش�تراک یک�ی از کتاب‌های زیر‬ ‫را انتخاب تا به صورت رایگان برای شما ارسال گر ‌دد‌‪:‬‬ ‫مرجع جیبی گرمایش و تهویه مطبوع‬ ‫مرجع جیبی لوله‌کشی‬ ‫مرجع جیبی تهویه و تبرید‬ ‫مرجع جیبی برق‬ ‫مرجع جیبی موتورهای الکتریکی‬ ‫گذر برگ از برگا (مجموعه شعر)‬ ‫‪ASHRAE Pocket Guide‬‬

TABRID55  

1735−5648 :‫شاپا‬ 1388 ‫اردیبهشت‬ −‫پنجم‬ ‫و‬ ‫پنجاه‬ ‫شمارهی‬ −‫ششم‬ ‫سال‬ ‫مهندسی‬ ،‫فنی‬ ‫ماهنامهی‬ ‫دهقان‬ ‫محمدحسین‬ ‫مهندس‬ :‫مسوول‬ ‫...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you