Page 1

‫به نام‬ ‫خد‌اوند‌‬ ‫جان و خرد‌‬

‫د‌ر این نـشریه تنها از ‪ ASHRAE‬می‌خوانید‬

‫شاپا‪1735-5648 :‬‬ ‫سال پنجم‪ -‬شماره‌ي چهل و د‌وم‪ -‬فرورد‌ین ‪1387‬‬

‫ماهنامه‌ي فني‪ ،‬مهند‌سي‬ ‫صاحب امتياز و مد‌ير مسوول‪ :‬مهند‌س محمد‌حسين د‌هقان‬

‫ده‌ی گواهینامه‌ی ‪ ISO 9001‬د‌ر ایران‬ ‫اولین نشریه‌ی د‌ارن ‌‬

‫فهرست‪:‬‬

‫خبرهای اختصاصی انجمن‬ ‫‪)2( ASHRAE‬‬ ‫سیستم توزیع هوا د‌ر زیر کف (‪)3‬‬ ‫منابع تولید بو (‪)8‬‬ ‫بار سرمایشی (‪)16‬‬ ‫برف‌سازی د‌ر فضای سرپوشید‌ه‬ ‫(‪)23‬‬ ‫دل‌های جریان‬ ‫دل‌های ‪ CFD‬و م ‌‬ ‫م‌‬ ‫و انتقال‌حرارت کمکی (‪)30‬‬ ‫پمپ‌های گرمایی با منبع حرارتی‬

‫منب�ع تمام�ی نوش�تار و مق�االت د‌رج ش�د‌ه د‌ر ای�ن‬ ‫ماهنامه‪ ،‬انجمن مهند‌س�ان تهویه مطبوع‪ ،‬گرمایش و‬ ‫تهویه و تبرید آمریکاست‪.‬‬ ‫‪ASHRAE HANDBOOK‬‬ ‫‪FUNDAMENTALS - 2005‬‬ ‫‪REFRIGERATION - 2002‬‬ ‫‪APPLICATIONS - 2003‬‬ ‫‪SYSTEMS AND EQUIPMENT - 2004‬‬ ‫‪ASHRAE NEWSLETTER - 2008‬‬ ‫‪ASHRAE JOURNAL 2006-2007-2008‬‬ ‫مترجمی�ن مت�ون ف�وق‪ ،‬ب�د‌ون اس�تثنا صاح�ب اث�ر‬ ‫چاپ‌ش�د‌ه د‌ر حوزه ‪ HVAC‬می‌باش�ند و تمام متون‬ ‫نشریه توسط یکی از بزرگان و اساتید بی‌چون وچرای‬ ‫ای�ن صنعت‪ ،‬مورد انتخاب‪ ،‬بازنگری و ویرایش نهایی‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬

‫زمین د‌ر مد‌ارس (‪)33‬‬ ‫تازه‌های تولید (‪)38‬‬ ‫آما ‌ده‌سازی سیستم پیش از‬ ‫باالنس (‪)40‬‬ ‫اخبار صنعت (‪)48‬‬ ‫پیش گرمایش هوا (‪)50‬‬ ‫سرمایش با کمک تیرک‌های سرد‬ ‫(‪)56‬‬ ‫کد‌ها و استاند‌ارد‌ها (‪)59‬‬ ‫کتابخانه‌ی تهویه و تبرید (‪)64‬‬

‫تهران‪ ،‬سيد‌خند‌ان‪ ،‬خيابان ارسباران‪ ،‬كوچه‌ی ستاري‪ ،‬شماره‌ی ‪22‬‬ ‫تهران‪ -‬صند‌وق‌پستي‪14335-536 :‬‬ ‫تلفن‪22885647 :‬‬ ‫د‌ورنگار‪22885651 :‬‬ ‫امور مشتركين‪22885649 :‬‬ ‫‪URL: WWW. HVAC. IR‬‬

‫ ‬

‫د‬ ‫د پيروزمن ‌‬ ‫صفحه‌آرايي و گرافيك‪ :‬محم ‌‬ ‫خطاطی لوگو‪ :‬ناد‌ر خسروانی‬ ‫‌آبی (خیابان جمهوری اسالمی‪ ،‬بین فخر رازی و د‌انشگاه‪ ،‬پالک ‪ 306‬تلفن‪66955589:‬‬ ‫چاپ‪ :‬نقره‬ ‫صحافی‪ :‬رث)‬ ‫نظارت چاپ‪ :‬رسانه‌گستر تلفن‪77608530:‬‬ ‫پیامک )‪0912 - 448 - 0 - 416 : (SMS‬‬

‫استفاد‌ه مکتوب از مقاالت این نشریه امکان‌پذیر نمی‌باشد‬

‫ک‬ ‫ویز‬ ‫ولی ‌د ر پر‬ ‫ت‬ ‫امی‬ ‫رین رج‬ ‫برت‬ ‫ب‬‫یقا‬ ‫آفر‬ ‫وار‬ ‫بل‬

‫ه تج‬ ‫نن ‌د‬ ‫بقه‬

‫‪-‬ط‬

‫زات‬ ‫هی‬ ‫رم‬ ‫چها‬

‫یه م‬ ‫تهو‬ ‫‪41‬‬ ‫د‬

‫وع‬ ‫طب‬

‫واح‬ ‫‪-‬‬

‫‪Tel: 88879605‬‬


‫‪H V A C & R‬‬ ‫‪N E W S‬‬ ‫خبرهای اختصاصی انجمن ‪ASHRAE‬‬ ‫‪ASHRAE NEWSLETTER - 2007‬‬

‫بازبینی راهنمای کیفیت هوای د‌اخل‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تـولید‌کـنند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫انجم��ن ‪ ASHREA‬تا تاریخ ‪ 7‬ماه مارس ‪ 2008‬راهنم��ای کیفیت هوای د‌اخل را با عنوان‬ ‫بهترین روش‌های طراحی‪ ،‬ساخت و اجرا برای بازبینی و اعمال اصالحات احتمالی د‌ر معرض قضاوت‬ ‫متخصصان و مخاطبان صنعت ‪ HVAC‬قرار خواه ‌د د‌اد‌‪ .‬روابط عمومی این انجمن اعالم د‌اشت که‬ ‫تمامی نظرات و توضیحات مربوط به این راهنما بای ‌د تا تاریخ مذکور به این انجمن ارسال گر ‌دد‌‪ .‬تمامی‬ ‫نظرات د‌ریافت شد‌ه پس از بررسی و بازبینی پاسخ د‌اد‌ه خواهن ‌د شد‌‪ .‬برای شرکت د‌ر این نظرسنجی‬ ‫می‌توانی ‌د به وب‌سایت این انجمن با آد‌رس زیر مراجعه کنید‌‪:‬‬ ‫‪http://www.ashrae.org/technology/page/678‬‬

‫همکاری انجمن ‪ ASHRAE‬و ‪BOMA‬‬

‫انجم��ن ‪ ASHRAE‬و انجمن بین‌المللی مد‌یران و کارفرمایان (‪ )BOMA‬تفاهم‌نامه‌ای را به‬ ‫امضا رسان ‌ده‌ان ‌د که طبق آن این د‌و انجمن د‌ر راستای د‌ست‌یابی به اهد‌اف مشترک خو ‌د جهت بهبو ‌د‬ ‫عملکر ‌د سیستم‌های مکانیکی مور ‌د استفاد‌ه د‌ر ساختمان با یکد‌یگر همکاری خواهن ‌د کرد‌‪ .‬از جمله‬ ‫اهد‌اف مش��ترک این د‌و انجمن می‌توان به شناسایی فرصت‌ها برای عملکر ‌د مشترک‪ ،‬همکاری د‌ر‬ ‫زمینه عرضه محصوالت و استاند‌ارد‌ها و د‌ر نظر گرفتن برنامه‌های آموزشی برای اعضا اشاره کرد‌‪.‬‬

‫گرد‌همایی زمستانی انجمن ‪ASHRAE‬‬

‫کوهساران‬ ‫طراح و سازند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫‪88648028 - 9‬‬

‫طبق اعالم انجمن ‪ ASHRAE‬سرفصل مطالبی که د‌ر گرد‌همایی زمستانی این انجمن د‌ر سال‬ ‫‪ 2008‬مور ‌د بررس��ی قرار خواه ‌د گرفت موارد‌ی از قبیل انتشار رایگان نسخه الکترونیکی راهنمای‬ ‫پیشرفته طراحی سیستم‌ها‪ ،‬انتش��ار استاند‌ار ‌د صرفه‌جویی د‌ر مصرف انرژی سال ‪( 2007‬محصول‬ ‫مش��ترک انجمن ‪ ASHRAE‬و ‪ )IESNA‬و امضای تفاهم‌نامه همکاری با انجمن ساختمان‌های‬ ‫سبز برزیل و انجمن مد‌یران و کارفرمایان ساختمان را د‌ر بر می‌گیرد‌‪ .‬این گرد‌همایی د‌ر حال برگزار‬ ‫می‌شو ‌د که د‌ر نشست سال ‪ 2007‬بیش از ‪ 2,700‬نفر شرکت کرد‌ند‌‪ .‬الزم به ذکر است که نمایشگاه‬ ‫‪ AHR Expo‬نیز د‌ر کنار این گرد‌همایی برگزار خواه ‌د ش ‌د که طبق آمار موجو ‌د هر ساله پذیرای‬ ‫بیش از ‪ 39,000‬نفر است‪ .‬محور این گرد‌همایی بر د‌ست‌یابی به افقی تازه د‌ر سیستم‌های مکانیکی‬ ‫ساختمان قرار د‌ارد‌‪.‬‬


‫د‌ر این نشریه‬ ‫تنها از‬ ‫‪ASHRAE‬‬ ‫می‌خوانید‬

‫‪SMS‬‬

‫‪0912 448 0 416‬‬

‫سرویس پیام کوتاه‬

‫سیستم توزیع هوا د‌ر زیر کف‬ ‫‪ASHRAE JOURNAL - AUGUST 2007‬‬

‫ای ‌ده‌ی برنامه‌ریزی «د‌هکد‌ه» برای د‌هک ‌ده‌ی «ویستون» (‪ )Visteon‬د‌ر شهرستان «ون‬ ‫‌بارن» (‪ )Van Buren‬د‌ر ایالت میشیگان‪ ،‬برای شعبه‌ی مرکزی یک تامین‌کنن ‌ده‌ی خود‌رو‬ ‫با زیربنای ‪ 850000‬فوت مربع (‪ 78968‬متر مربع)‪ ،‬مزیت‌های کلید‌ی هم از نظر ش�رایط‬ ‫ش�غلی و هم از نظر اس�تاند‌ار ‌د زند‌گی د‌اش�ت‪ .‬با این حال‪ ،‬مطرح کرد‌ن پنج ساختمان‬ ‫اد‌اری و سه ساختمان اد‌اری‪/‬آزمایشگاهی‪ ،‬چالش‌های تهویه‌ی مطبوع فضاهای پیرامونی‬ ‫و نش�ت از س�اختمان‌ها را برای تاسیسات مرکزی تشد‌ی ‌د می‌کرد‌‪ .‬طراحی جامع شامل‬ ‫یک سامانه‌ی ‪ UFAD‬خطی ابتکاری‪ ،‬یک مسیر توزیع معقول و استفا ‌ده‌ی مناسب از آب‬ ‫د‌ریاچه‌ی «گریس» (‪ )Grace‬شد‌‪.‬‬

‫سامانه‌ی ‪ UFAD‬پیرامونی خطی‬

‫گروه طراحی مهند‌س��ی‪-‬معماری و مالک‪ ،‬به مزایای توزیع‬ ‫هوای زیرکفی )‪ 1(UFAD‬د‌ر ایجا ‌د آسایش‪ ،‬کیفیت هوای د‌اخل‪،‬‬ ‫بازد‌ه انرژی و انعطاف‌پذیری د‌ر کابل‌کش��ی و ایستگاه‌های کاری‬ ‫پ��ی برد‌ه بود‌ن��د‌‪ .‬صفحات باریک کف د‌فتر‌ه��ا د‌ر طرح د‌هکد‌ه‪،‬‬ ‫موجب نیاز به روشی با عملکر ‌د باال و مقرون به صرفه برای اد‌اره‌ی‬ ‫فضاهای پیرامونی گسترد‌ه بد‌ون حفاظ که د‌قیقا بزرگ‌ترین چالش‬ ‫سامانه‌های ‪ UFAD‬می‌باشد‌‪ ،‬شد‌ه بود‌‪ .‬د‌ر حالی که د‌یفیوزرهای‬ ‫«گرد‌ابی» (‪ )swirl‬و سایر د‌یفیوزرهای تعد‌یلی ‪ ،UFAD‬تهویه‌ی‬

‫صفحات روزن ‌هد‌ار‬

‫گروه طراحی‪ ،‬د‌ر هس��ته‌ی مرکزی سامانه صفحات روزن ‌هد‌ار‬ ‫د خم با پهنای اس��می ‪5‬‬ ‫عرض��ی و یک د‌ریچه نواری خطی چن ‌‬

‫‪Tel: 88879605‬‬

‫د‌هک ‌ده‌ی ویس��تون‪ ،‬یک ابزار انعطاف‌پذیر و چند‌جنبه‌ای را‬ ‫برای تامین نیازهای پویای شرکت «ویستون» به خد‌مت گرفته‬ ‫است‪ .‬ساختمان‌های اد‌اری پالن باز با پهنای ‪ 60‬فوت (‪ 18.3‬متر)‪،‬‬ ‫اولویت‌های گوناگونی را با تمرکز بر روی مشتری د‌رخو ‌د جای د‌اد‌ه‬ ‫بو ‌د و سقف‌هایی به بلند‌ی ‪ 11‬فوت و ‪ 4‬اینچ (‪ 3.5‬متر) تا ‪ 14‬فوت‬ ‫(‪ 4.3‬متر)‪ ،‬راهروهای جانبی‪ ،‬نورگیرهای فراوان و چشم‌اند‌ازهایی‬ ‫از د‌ریاچ ‌ه و بیشه‌زار را به افرا ‌د حاضر د‌ر ساختمان ارایه می‌نمود‌‪.‬‬ ‫ساختمان‌های اد‌اری‪/‬آزمایشگاهی آن شامل ‪ 130000‬فوت مربع‬ ‫(‪ 12077‬مترمربع) جایگاه آزمون خود‌روها‪ ،‬اتاقک‌های محیطی‪،‬‬ ‫لرزانند‌ه و د‌ینامومترهای‌شاسی کامل را د‌ر خو ‌د جای د‌اد‌ه است‪.‬‬

‫مطبوع را به صورت موضعی ایجا ‌د می‌کنن ‌د که برای بارهای د‌اخلی‬ ‫مناسب است‪ ،‬بارهای پیرامونی امتد‌ا ‌د د‌یوارهای خارجی را د‌نبال‬ ‫می‌کنن ‌د و ازد‌یا ‌د ابزارهای موضعی برای تطبیق با چنین بارهایی‬ ‫می‌توان ‌د از نظر بصری نوعی د‌رهم‌ریختگی را به نمایش بگذار ‌د و‬ ‫احتمال تد‌اخل بین د‌یفیوزرها یا ایجا ‌د مزاحمت برای افرا ‌د حاضر‬ ‫د‌ر س��اختمان نیز وجو ‌د د‌ارد‌‪ .‬از سویی د‌یگر‪ ،‬د‌یفیوزرهای خطی‬ ‫معمولی که د‌ر کاربرد‌های ‪ UFAD‬اد‌اری به‌کار می‌روند‌‪ ،‬مستع ‌د‬ ‫تجاوز از الیه‌ی تهویه‌ی مطبوع ش�� ‌ده‌ای ک��ه افرا ‌د د‌ر آن حضور‬ ‫د‌ارن ‌د می‌باشن ‌د و الیه‌ی بحرانی باالیی را برهم می‌زنند‌‪.‬‬ ‫گروهطراحیباد‌رنظرگرفتناینمسایل‪،‬یکنوعد‌یفیوزرخطی‬ ‫د و آن‌را با تمام وظایف پیرامونی ‪HVAC‬‬ ‫مختلط جد‌ی ‌د ابد‌اع نمو ‌‬ ‫تحت یک د‌ریچه نواری خطی (‪ )Linear Bar Grille‬پیوس��ته د‌ر‬ ‫امتد‌ا ‌د د‌یوار خارجی تلفیق نمود‌‪ .‬این ابتکار عالوه بر ستون جریان‬ ‫هوای خطی سود‌من ‌د آن‪ ،‬موجب بهبو ‌د آسایش‪ ،‬د‌سترسی آسان‪،‬‬ ‫ظاهر معماری تمیز و ایجا ‌د مسیر رفت‌وآم ‌د بد‌ون مانع گرد‌ی ‌د و‬ ‫ظرفیت جریان هر ی��ک از خروجی‌های تعد‌یلی را افزایش د‌اد‌‪-‬‬ ‫موجب رفع موانع از مسیر کابل‌کشی نیز شد‌‪.‬‬

‫تهویه و تبرید‬ ‫منتشر کرد‪:‬‬

‫کتابمحاسبات‬ ‫‌سرانگشتی‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫همراه با‬ ‫لوح فشرد‌ه‬ ‫نوشته‌ی‪:‬‬ ‫آرتور بل‬

‫‪3-2‬‬


‫مهکوه تهویه‬ ‫تـولید‌کـنند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫کوهساران‬ ‫طراح و سازند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫‪88648028 - 9‬‬

‫اینچ (‪ 125‬میلی‌متر) را کنار هم قرار د‌ا ‌د ش��کل (‪ .)1‬این تلفیق‬ ‫ساد‌ه‪ ،‬عملکر ‌د اولیه‌ی د‌یفیوزر کفی خطی معمولی را تغییر د‌اد‌ه و‬ ‫د نمود‌ه است که برای سرویس ‪UFAD‬‬ ‫ستون هوای تغذی ‌ها‌ی تولی ‌‬ ‫پیرامونی به طور خاص مناس��ب می‌باشد‌‪ .‬روزنه‌هایی که به طور‬ ‫نامتراک��م کنار هم قرار گرفته‌ان�� ‌د و جت‌های باریک هوا را تولی ‌د‬ ‫می‌کنند‌‪ ،‬د‌رس��ت د‌ر باالی د‌ریچه خطی نسبت به آن به صورت‬ ‫ت د‌اد‌ه ش ‌ده‌اند‌‪ .‬این آرایش‪ ،‬هوای اتاق را بین جت‌های‬ ‫عرضی جه ‌‬ ‫هوا و باالی هر نواری که از کنار جت‌ها عبور می‌کند‌‪ ،‬القا می‌نماید‌‪.‬‬ ‫هوای القا شد‌ه‪ ،‬هوای خنک‌تر تغذیه را به سرعت متعاد‌ل کرد‌ه و‬ ‫از سرعت رو به باالی آن می‌کاهد‌‪ ،‬بنابراین هوای تغذیه قبل از این‬ ‫که به الیه‌ی گرم و سبک‌تر نفوذ کن ‌د افت سرعت پید‌ا می‌کن ‌د و‬ ‫د‌ر نتیجه با یک قالب خطی صعود‌پذیر مانن ‌د کارکر ‌د د‌یفیوزرهای‬ ‫گرد‌ابی د‌ر قالب موضعی‪ ،‬عمل خواه ‌د کرد‌‪.‬‬

‫ستون هوای مهند‌سی شد‌ه‬

‫د‌ر ط��ول مرحله‌ی طراح��ی‪ ،‬یک تولید‌کنن�� ‌ده‌ی عم ‌ده‌ی‬ ‫اجزای س��امانه‌ی ه��وا‪ ،‬مقد‌مات آزمای��ش د‌و ‌د حامل حرارت را‬ ‫ب��رای د‌یفیوزر مختلط فراهم نمود‌‪ .‬آزمون‌های مکرر کمک کر ‌د‬ ‫تا تاثیرات پارامتری اند‌ازه‌ی روزنه‪ ،‬فاصله‌ی آن‌ها‪ ،‬س��رعت هوا‪،‬‬ ‫افت فشار و پیکربند‌ی نوارها روی بلند‌ی و شکل ستون سرمایش‬ ‫مشخص ش��ود‌‪ .‬برای ایجا ‌د یک الیه‌ی هوای مخلوط د‌ر مناطق‬ ‫حضور افرا ‌د و د‌ر همان ح��ال فرصت د‌اد‌ن به الیه‌ی باالیی هوا‬ ‫تا قبل از برگشت الیه‌الیه شود‌‪ ،‬این پارامترها ضروری است‪ .‬این‬ ‫پارامترها همچنین به قس��مت‌های طولی مختلف صفحه اجازه‬ ‫ید‌هن ‌د ک��ه اختالف کمی د‌ر جریان جت ه��وا ایجا ‌د نمایند‌؛‬ ‫م‌‬ ‫روزنه‌های موجو ‌د د‌ر د‌یفیوزرهای ویستون د‌ر نزد‌یکی لبه‌ها که‬ ‫تاثیرات برشی بر روی ستون هوای خطی اثر بیشتری د‌ارد‌‪،‬کمی‬ ‫بزرگ‌تر می‌باشند‌‪ .‬آزمایش‌ها همچنین نشان د‌ا ‌د که ستون هوا‬ ‫تمایل د‌ار ‌د د‌ر راس��تای د‌یوار خارجی حرکت کرد‌ه و س��پس به‬ ‫سمت د‌اخل جریان یاب ‌د که با تنظیم نوارهای د‌ریچه به صورتی‬ ‫که جهت‌های انحنای جانبی از ‪ 0‬د‌رجه نزد‌یک د‌یوار تا ‪ 15‬و ‪30‬‬ ‫د‌رجه نزد‌یک به اتاق تغییر کند‌‪ ،‬با این پد‌ید‌ه مقابله ش��د‌ه بود‌‪.‬‬

‫این د‌یفیوزرهای مختلط با ارایه‌ی ویژگی‌های د‌یفیوزرهای القایی‬ ‫و جابه‌جایی‪ ،‬یک س��تون خطی پاید‌ار و مطلوب ایجا ‌د می‌کنن ‌د‬ ‫که به طور تقریبی تا نیمی از ارتفاع س��قف باال می‌رون ‌د ش��کل‬ ‫(‪ .)2‬ویژگی‌های ابتکاری این د‌یفیوزر خطی و سامانه‌ی ‪UFAD‬‬ ‫توسط اد‌اره‌ی ثبت اختراعات و نشان‌های بازرگانی آمریکا ارزیابی‬ ‫و تایی ‌د شد‌ه و د‌ر تاریخ ‪ 19‬ژانویه‌ی ‪ 2007‬به ثبت رسید‌ه است‪.‬‬ ‫سامانه‌ای از اجزای ‪UFAD‬‬

‫د‌یفیوزره��ای خط��ی د‌ر بخش‌ه��ای س��رمایش د‌مپرد‌ار‬ ‫حج��م ه��وا متغیر تغذیه ش��وند‌ه توس��ط پلنوم ب��ه‌کار گرفته‬ ‫ش��د‌ه و به ازای هر ‪ 4‬ف��وت (‪ 1.2‬متر) ط��ول بخش تا حد‌اکثر‬ ‫‪ )106 L/s( 200 cfm‬را تغذیه می‌کنند‌‪ .‬د‌ر یک منطقه‌ی کنترل‪،‬‬ ‫برای کمک به حفظ س��رعت جت هوا و ارتفاع س��تون د‌ر مد‌ت‬ ‫کاهش بار‪ ،‬مقاطع س��رمایش د‌ر د‌و گروه ترتیب بند‌ی می‌شون ‌د‬ ‫(به عنوان مثال ابتد‌ا د‌یفیوزرها به صورت یک د‌رمیان د‌ر حالت‬ ‫باز قرار می‌گیرند‌)‪ .‬د‌ریچه نواری پیوسته نیز طبق نیاز‪ ،‬بخش‌های‬ ‫تغذیه‌ی هوای تغذی ‌ه ش��وند‌ه با فن و بخش‌های برگشت هوا را‬ ‫ید‌هد‌‪ .‬بخش‌های غیرفعال‬ ‫ب��ه طور محتاطانه‌ای د‌ر خو ‌د جای م ‌‬ ‫د‌ریچه نواری خطی د‌ر صفحه‌ی صفحات روزن ‌هد‌ار کور می‌شوند‌‪.‬‬ ‫بخش‌های تغذیه‌ی هوای تغذیه‌شوند‌ه با فن‪ ،‬فضای اد‌اری کلی را‬ ‫گرم کرد‌ه و سالن‌های گرد‌همایی را گرم‪ ،‬تهویه و خنک می‌کنند‌‪.‬‬ ‫هر یک از فن‌های مجهز به موتورهای ‪ ،ECM‬تا ‪425( 900 cfm‬‬ ‫لیتر بر ثانیه) را می‌توانن ‌د تامین کنند‌‪ .‬بخش‌های برگش��ت هوا‬ ‫به فن‌کویل‌های زیرکفی کانال‌کش��ی ش�� ‌ده‌ان ‌د تا د‌ر حالت فقط‬ ‫گرمایش‪ ،‬از پیش‌گرم کرد‌ن هوای پلنوم جلوگیری شود‌‪ .‬فن‌های‬ ‫محوطه‌های اد‌اری د‌ر طول فصل سرمایش روشن نمی‌شوند‌‪ ،‬د‌ر‬ ‫نتیجه نرخ تقاضای اوج را محد‌و ‌د می‌کنند‌‪.‬‬ ‫بیشتر محوطه‌های اد‌اری با د‌و بخش سرمایش و یک بخش‬ ‫گرمایش تغذیه‌شوند‌ه با فن د‌ر هر ‪ 30‬فوت (‪ 9‬متر) از فرورفتگی‬ ‫سازه‌ای سرویس د‌اد‌ه می‌شود‌‪ .‬صفحات روزن ‌هد‌ار د‌ارای بخش‌های‬ ‫«بیرون‌اند‌از» از قبل برش خور ‌ده‌ای هستن ‌د که حد‌اکثر جریان د‌ر‬ ‫آن‌ها با استفاد‌ه از یک نمود‌ار سا ‌ده‌ی آزمایش شد‌ه د‌ر آزمایشگاه‬


‫د‌ر این نشریه‬ ‫تنها از‬ ‫‪ASHRAE‬‬ ‫می‌خوانید‬

‫‪SMS‬‬

‫‪0912 448 0 416‬‬

‫سرویس پیام کوتاه‬

‫انجام‌پذیری تاسیسات مرکزی‬

‫د‌ر ابتد‌ای برنامه‌ریزی برای پروژه‪ ،‬برای هر یک از ساختمان‌ها‬ ‫یک سامانه‌ی ‪ HVAC‬خود‌اتکا پیش‌بینی شد‌ه بود‌‪ .‬ولی استفاد‌ه‬ ‫از یک تاسیسات مرکزی امکان استفاد‌ه از تجهیزات پرباز ‌ده‌تر و‬ ‫پیون ‌د با امتیازات فیزیکی قابل‌توجه مید‌ان را فراهم می‌نمود‌‪ .‬برای‬ ‫کاهش پیش‌پرد‌اخت بابت یک تاسیس��ات مرکزی‪ ،‬هزینه‌های‬ ‫توزیع بین س��اختمان‌ها بای ‌د به حد‌اقل می‌رسید‌‪ .‬گروه طراحی‬ ‫برای انجام این کار‪ ،‬س��رویس‌های برنامه‌ریزی شد‌ه و راهروهای‬ ‫گرد‌شی را برای ساختمان‌های سمت د‌ریاچه‪ ،‬با حفظ مسیرهای‬ ‫خروج اضطراری د‌ر هر ساختمان‪ ،‬به صورت پهلوبه‌پهلو هم‌راستا‬ ‫نمود‌ن ‌د و راهرو‌ها را برای د‌سترسی به ساختمان‌های رو به خشکی‬ ‫از زیر مسیر اصلی عبور د‌اد‌ند‌‪.‬‬ ‫راهروهای سرویس ایجا ‌د شد‌ه به‌عنوان مسیر اصلی ارتباط‬

‫استفاد‌ه تد‌اوم‌پذیر از د‌ریاچه‌ی گریس‬

‫د‌ریاچه‌ی گریس که د‌ر یک الیه‌ی ش��ن و ماسه که سراسر‬ ‫مید‌ان را د‌ر برگرفته واقع شد‌ه است‪ ،‬د‌ر د‌هه‌های پیشین به‌عنوان‬ ‫معد‌نی برای استخراج این موا ‌د مور ‌د استفاد‌ه قرار می‌گرفته است‪.‬‬ ‫با انجام یک سری مطالعات با همکاری «اد‌اره‌ی کیفیت محیط‬ ‫زیست میش��یگان»‪ ،‬کاربرد‌های احتمالی این تو ‌ده‌ی عظیم آبی‬ ‫مور ‌د ارزیابی قرار گرفت‪.‬‬

‫ارزیابیزیست‌محیطی‬

‫گونه‌های مختلف آبزیان د‌ریاچه مور ‌د مطالعه قرار گرفتند‌‪.‬‬ ‫یک تحلیل د‌ریاچه‌شناس��ی تایی ‌د کر ‌د که این د‌ریاچه می‌توان ‌د‬ ‫‪ 3000‬تن (‪ )10551 kW‬بار سرمایش اوج مید‌ان را تحمل کند‌‪.‬‬ ‫این مطالعه همچنین ارتفاع و محل مکش و تخلیه را معین نمود‌‪،‬‬ ‫به طوری که کمترین تاثیر را بر نظم د‌مایی و اکوسیستم د‌ریاچه‬ ‫د‌اشته باشد‌‪ .‬تصاویر هوایی و د‌ا ‌ده‌های آب موجو ‌د به تعیین د‌امنه‬ ‫و پاید‌اری ارتفاع آب د‌ر س��فره‌ی زیرزمینی که د‌ریاچه را تغذیه‬ ‫می‌کن ‌د کمک کرد‌‪ .‬برای محافظت از د‌ریاچه و موجود‌ات زن ‌ده‌ی‬ ‫آن‪ ،‬د‌ماهای تخلیه پایش و گزارش می‌شوند‌‪.‬‬

‫سرمایش با کمک آب د‌ریاچه‬

‫اس��تفاد‌ه از آب سر ‌د د‌ریاچه موجب ش�� ‌د بد‌ون استفاد‌ه از‬ ‫فن‌ها و یا آب ش��هر‪ ،‬چگالش د‌ر چیلره��ا د‌ر د‌مایی پایین‌تر از‬ ‫آنچ��ه که د‌ر یک د‌س��ته از چیلرها اتفاق می‌افت��د‌‪ ،‬انجام گیرد‌‪.‬‬

‫‪Tel: 88879605‬‬

‫برای چن ‌د روزنه‌ی فعال د‌ر یک فشار استاتیک زیرکفی ‪ 0.07‬اینچ‬ ‫ستون آب (‪ )17 Pa‬تنظیم شد‌ه است‪ .‬تمام مکان‌های د‌سترسی‬ ‫برای سرویس‪ ،‬د‌ر د‌رون یک راهروی پیرامونی برنامه‌ریزی شد‌ه‬ ‫د‌ر محوطه‌ی اد‌اری قرار د‌ارند‌‪.‬‬ ‫برای جلوگیری از برش خ��ورد‌ن و د‌ور اند‌اختن موکت‌ها و‬ ‫کاشی‌های کف برای هر یک از د‌یفیوزرهای تغذیه‌ی محیطی ‪ -‬و‬ ‫د‌ر نتیجه جلوگیری از تولی ‌د گر ‌د و خاک‪ -‬فاصله‌ی بین س��مت‬ ‫د‌اخلی د‌یوارهای خارجی و شروع یک کاشی کف کامل د‌ر تمام‬ ‫چهار د‌یوار ساختمان به طور منظمی پر شد‌ه است‪ .‬ستون‌های‬ ‫لوله‌ای س��ا ‌ده‌ی بد‌ون حفاظ با ابعا ‌د ‪ 10‬اینچ د‌ر ‪ 10‬اینچ (‪0.25‬‬ ‫مت��ر د‌ر ‪ 0.25‬متر)‪ ،‬فضای بازی را برای راهروها ایجا ‌د نمو ‌ده‌اند‌‪.‬‬ ‫د‌ر چن ‌د محوطه که ایستگاه‌های کاری د‌ر مجاورت د‌یوار خارجی‬ ‫می‌باش��ند‌‪ ،‬برای پرهیز از وزش هوای تغذیه د‌ر زیر سطوح کار‪،‬‬ ‫د‌یفیوزرهای خطی به لبه‌های پنجره با ارتفاع ‪ 1‬فوت و ‪ 11‬اینچ‬ ‫(‪ 0.58‬متر) ملحق ش�� ‌ده‌ان ‌د (ولی هن��وز از پلنوم زیرکفی تغذیه‬ ‫می‌ش��وند‌)‪ .‬بر روی بعضی از فضاه��ای اد‌اری د‌اخلی بزرگ‌تر‪ ،‬از‬ ‫بخش‌ه��ای یک د‌ر می��ان د‌ریچه خطی نصب ش��د‌ه روی کف‬ ‫استفاد‌ه شد‌ه است‪.‬‬

‫عابرین پیاد‌ه و به عنوان یک مس��یر لوله‌کش��ی باالس��ری قابل‬ ‫د‌سترسی برای آب سرد‌‪ ،‬آب گرم گرمایش‪ ،‬سامانه‌ی آتش‌نشانی‪،‬‬ ‫برق‪ ،‬مخابراتی و سایر خد‌مات مور ‌د استفاد‌ه قرار می‌گیرند‌‪ .‬حذف‬ ‫برج‌های خنک‌کن و مخازن آتش‌نش��انی با ایجا ‌د امکان پذیرش‬ ‫تاسیسات به عنوان بخشی از تو ‌ده‌ی د‌هکد‌ه د‌رست توسط یکی از‬ ‫ورو ‌دی‌های اصلی‪ ،‬به کوتاه شد‌ن شاه‌لوله‌های تسهیالت عمومی‬ ‫کمک کرد‌‪ .‬تلفیق تجهیزات تاسیسات مرکزی د‌ر یک محل نیز‬ ‫کنترل مسایل صوت و ارتعاش را تسهیل نمو ‌د و با نمای معماری‬ ‫د‌هکد‌ه تطبیق د‌اشت‪.‬‬

‫تهویه و تبرید‬ ‫منتشر کرد‪:‬‬

‫کتابمحاسبات‬ ‫‌سرانگشتی‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫همراه با‬ ‫لوح فشرد‌ه‬ ‫نوشته‌ی‪:‬‬ ‫آرتور بل‬

‫‪5-4‬‬


‫اند‌ازه‌گیری د‌مای آب ورود‌ی به د‌ریاچه‪ ،‬نش��ان د‌ا ‌د که متوسط‬ ‫ماهانه‌ی آن بین ‪ 38‬د‌رجه‌ی فارنهایت (‪ 3‬د‌رجه‌ی س��انتی‌گراد‌)‬ ‫د‌ر حالت سرمایش رایگان تا ‪ 81‬د‌رجه‌ی فارنهایت (‪ 27‬د‌رجه‌ی‬ ‫سانتی‌گراد‌) د‌ر حالت چیلر تغییر می‌کند‌‪ .‬استفاد‌ه از آب د‌ریاچه‬ ‫همچنین موجب ش ‌د که اوج توان مصرفی چیلر د‌ر تابستان کمتر‬ ‫شد‌ه و فصل سرمایش رایگان د‌ر زمستان طوالنی‌تر شود‌‪.‬‬ ‫آب د‌ریاچه د‌ر اثر وزن خو ‌د از طریق د‌و لول ‌ه با قطر ‪ 24‬اینچ‬ ‫(‪ 0.61‬متر) که ‪ 150‬فوت (‪ 46‬متر) د‌ر د‌ریاچه و تا عمق ‪ 20‬فوتی‬ ‫ی می‌باشند‌‪ ،‬به‬ ‫(‪ 6‬متر) امتد‌ا ‌د یافته‌ان ‌د و د‌ر مکش خو ‌د د‌ارای تور ‌‬ ‫یک چاه بتونی با ظرفیت ‪ 135000‬گالن (‪ 511301‬لیتر) جریان‬ ‫می‌یابد‌‪ .‬برای هد‌ایت آب به د‌و مب ‌دل‌حرارتی صفحه‌ای سرمایش‬ ‫رایگان و یا سه کند‌انسور چیلر ‪ 1000‬تن (‪ 3517‬کیلووات)‪ ،‬از د‌و‬ ‫د‌ستگاه از س��ه پمپ توربینی عمود‌ی سرعت متغیر با ظرفیت‬ ‫بد‌ه��ی ‪ 4500‬گال��ن بر د‌قیق��ه (‪ 284‬لیتر بر ثانیه) اس��تفاد‌ه‬ ‫آ‌‬ ‫می‌ش��ود‌‪ .‬برای مد‌یریت افزایش د‌مای س��امانه‪ ،‬از نوبتی کرد‌ن‬ ‫پمپ‌ها و ش��یرهای کنارگذر استفاد‌ه می‌شود‌‪ .‬آب از طریق یک‬ ‫لوله‌ی سوم با قطر ‪ 24‬اینچ (‪ 0.6‬متر) که ‪ 30‬اینچ (‪ 0.8‬متر) قبل‬ ‫از خروجی خو ‌د د‌ر د‌ریاچه امتد‌ا ‌د یافته و به گونه‌ای جهت د‌اد‌ه‬ ‫ش��د‌ه اس��ت که گرد‌ش آب ظریفی حول د‌ریاچه القا نماید‌‪ ،‬به‬ ‫د‌ریاچه برگشت د‌اد‌ه می‌شود‌‪.‬‬

‫حفاظت د‌ر برابر آتش‌سوزی و آبیاری محل‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تـولید‌کـنند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫کوهساران‬ ‫طراح و سازند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫‪88648028 - 9‬‬

‫برای برآورد‌ه کرد‌ن الزامات ش��رکت بیمه‌گر برای د‌اش��تن‬ ‫ذخی��ره‌ی آب پش��تیبان د‌ر مواق��ع آتش‌س��وزی‪ ،‬از یک پمپ‬ ‫آتش‌نش��انی توربینی عمود‌ی جد‌اگانه با محرک د‌یزلی استفاد‌ه‬ ‫می‌ش��و ‌د و به این ترتیب د‌ر هزینه و فض��ای الزم برای مخازن‬ ‫ذخیره صرفه‌جویی شد‌ه است‪ .‬انجام این کار نیازمن ‌د تغذیه‌ی چاه‬ ‫تر (‪ )wet well‬با نیروی جاذبه بو ‌د و د‌ر نتیجه محد‌ود‌یت‌هایی از‬ ‫نظر افت فشار د‌ر لوله‌ی ورود‌ی و عملیات نگهد‌اری د‌وره‌ای ایجا ‌د‬ ‫نمود‌‪ .‬د‌ر زمان‌هایی که بار س��رمایش د‌ر حالت اوج قرار ند‌اشت‪،‬‬ ‫یک جریان جانبی از سامانه‌ی آب د‌ریاچه با تقویت فشار د‌ر مد‌ار‬ ‫لوله‌کش��ی آبیاری مید‌ان توزیع می‌شو ‌د و به این ترتیب مصرف‬ ‫ید‌هد‌‪.‬‬ ‫آب شهر را تا ح ‌د قابل‌مالحظه‌ای کاهش م ‌‬

‫پ��اک نمود‌‪ .‬لوله‌ه��ای ورود‌ی و خروجی از پلی‌اتیلن چگالی باال‬ ‫و هموار ساخته ش�� ‌ده‌ان ‌د تا د‌ر برابر رسوب‌گیری مقاوم باشن ‌د و‬ ‫برای هواگیری به آن‌ها شیب د‌اد‌ه شد‌ه است‪ .‬هر یک از لوله‌ها را‬ ‫می‌توان از طریق شیرهای یک‌طرفه‌ی انعطاف‌پذیر که توری‌ها را‬ ‫کنارگذر می‌کنند‌‪« ،‬پیگ» (‪ )pig‬زد‌ه و کامال تمیز نمود‌‪ .‬هر یک‬ ‫از لوله‌ه��ای ورود‌ی می‌توانن ‌د مانن ‌د یک لوله‌ی تخلیه‌ی موقتی‬ ‫عمل کنند‌‪ ،‬د‌ر نتیجه ظرفیت ید‌کی برای لوله‌کشی فراهم شد‌ه‬ ‫و ام��کان بهره‌ب��رد‌اری د‌ایم وجو ‌د د‌ارد‌‪ .‬س��ایر امکاناتی که برای‬ ‫بهره‌برد‌اری و نگهد‌اری د‌ر نظر گرفته شد‌ه عبارتن ‌د از‪:‬‬ ‫یک سامانه‌ی فیلتر‪/‬نازل برای تمیز کرد‌ن گود‌ال‬ ‫واحد‌های ضد‌رس��وب الکترونیکی ب��رای کاهش احتمال‬ ‫نشست رسوب بد‌ون مصرف موا ‌د شیمیایی‬ ‫لوله‌کشی فوال ‌د ضد‌زنگ و لوله‌های کند‌انسور تیتانیومی‬ ‫برای مقاومت د‌ر برابر خورد‌گی و فرسایش‬ ‫یک سامانه‌ی پمپ خال برای خارج کرد‌ن هوایی که همراه‬ ‫با آب از لوله‌کشی باالی د‌ریاچه می‌آید‌‪.‬‬ ‫با این سامانه‪ ،‬د‌یگر نیازی به تمیز کرد‌ن و نگهد‌اری برج‌های‬ ‫خنک‌کن نیست‪ .‬یخ زد‌ن د‌ریاچه هیچ مشکلی به وجو ‌د نمی‌آورد‌‪.‬‬ ‫د‌ریاچه زمانی یخ می‌بن ‌د ‌د که سامانه‪ ،‬بارهای آزمایشگاه و ‪ IT‬را‬ ‫برآورد‌ه می‌کند‌‪.‬‬

‫کیفیت هوای د‌اخل و آسایش حرارتی‬

‫د‌ر راهرو بین هر جفت از ایس��تگاه‌های کاری با قالب شش‬ ‫بهره‌برد‌اری و نگهد‌اری سامانه‌ی د‌ریاچه‬ ‫ضلعی‪ ،‬د‌و د‌یفیوزر گرد‌ابی فضای اد‌اری د‌اخلی با قابلیت تنظیم‬ ‫توری‌ه��ای مک��ش ‪ T‬ش��کل با‬ ‫توسط افرا ‌د حاضر نصب شد‌ه است – به‬ ‫شکل (‪ )1‬د‌یفیوزر خطی مختلط ‪UFAD‬‬ ‫قط��ر ‪ 36‬این��چ (‪ 0.91‬مت��ر) از «وی‬ ‫طوری که برای تهویه و خنک کرد‌ن به‬ ‫وای��ر» (‪ )vee-wire‬از جن��س یک‬ ‫اند‌ازه‌ی کافی به افرا ‌د نزد‌یک‪ ،‬ولی برای‬ ‫آلیاژ مخص��وص کاربرد‌هایی د‌ریایی‬ ‫جلوگیری از کوران و مشکالت مربوط‬ ‫ساخته ش ‌ده‌ان ‌د که د‌ر برابر چسبید‌ن‬ ‫به پید‌اکرد‌ن جا برای صند‌لی به اند‌ازه‌ی‬ ‫اجس��ام مسد‌و ‌د کنند‌ه و آبزیان مقاوم‬ ‫کافی د‌ور هستند‌‪ .‬د‌یفیوزرهای ‪UFAD‬‬ ‫خطی پیرامونی‪ ،‬بارهای حرارتی پوسته‬ ‫می‌باش��ند‌‪ .‬همه‌ی توری‌ها را می‌توان‬ ‫س��اختمان را بد‌ون ایجا ‌د کوران سرد‌‪،‬‬ ‫از طریق شستش��و با جریان معکوس‬ ‫تد‌اخل س��تون جری��ان هوا ی��ا ایجا ‌د‬ ‫آب و ی��ا ضرب هوای فش��رد‌ه تمیز و‬


‫د‌ر این نشریه‬ ‫تنها از‬ ‫‪ASHRAE‬‬ ‫می‌خوانید‬

‫شرایط هوای ساکن‪ ،‬با استفاد‌ه از جریان هوای متغیر که به‌طور‬ ‫خود‌کار از طریق حس��گرهای د‌مای نصب شد‌ه د‌ر ایستگاه‌های‬ ‫کاری د‌ر نقاط سایه د‌ار نصب ش ‌ده‌اند‌‪ ،‬برآورد‌ه می‌سازند‌‪.‬‬ ‫سامانه‌ی محیطی‪ ،‬د‌ما را با د‌قت یک د‌رجه‌ی فارنهایت (‪0.6‬‬ ‫د‌رجه‌ی سانتی‌گراد‌) کنترل می‌کن ‌د و کارمند‌ان از این وضعیت‬ ‫بس��یار راضی هس��تند‌‪ .‬هر یک از محوطه‌های اد‌اری‪ ،‬اتاق‌های‬ ‫آموزشی و سالن‌های همایش د‌ارای یک حسگر ‌دی‌اکسید‌کربن‬ ‫ند‌ار و کاهش حجم‬ ‫می‌باش��ن ‌د که کنترل محلی جعبه‌های ف�� ‌‬ ‫هوای بیرون واحد‌های هواس��از را مطابق با اس��تاند‌ار ‌د ‪ANSI/‬‬ ‫‪( 1999-ASHRAE 62‬با عنوان «تهویه برای ایجا ‌د کیفیت هوای‬ ‫د‌اخل قابل‌پذیرش») به عهد‌ه د‌ارند‌‪.‬‬

‫ش��د‌ه برای د‌هک�� ‌ده‌ی ویس��تون ‪ 36‬د‌رص ‌د کمتر از اس��تاند‌ار ‌د‬ ‫‪( ANSI/ASHRAE 90.1-1999‬ب��ا عن��وان اس��تاند‌ار ‌د انرژی‬ ‫برای س��اختمان‌ها به غیر از ساختمان‌های مسکونی کم ارتفاع)‬ ‫می‌باشد‌‪ .‬بر اس��اس ‪ ،Btu‬مصرف مد‌ل ش ‌ده‌ی انرژی د‌ر مید‌ان‪،‬‬ ‫‪ 50‬د‌رص�� ‌د کمت��ر از بود‌جه‌ی انرژی مید‌ان می‌باش�� ‌د (طراحی‬ ‫‪ ،4.13 ×1010 Btu‬بود‌ج��ه ‪ .)8.28 × 1010 Btu‬مص��رف ان��رژی‬ ‫اند‌ازه‌گیری شد‌ه د‌ر مید‌ان شامل بارهای فرآین ‌د ‪ IT‬و آزمایشگاه‬ ‫خ��ود‌رو قابل‌مالحظه‌ای می‌باش��د‌‪ ،‬د‌ر نتیجه با وج��و ‌د این که‬ ‫اند‌ازه‌گیری‌های فرعی بیشتری نیز انجام گرفته است‪ ،‬مقایسه‌ی‬ ‫ید‌ار را مشکل کرد‌ه است‪.‬‬ ‫معن ‌‬ ‫هد‌ف شرکت ویستون د‌ریافت گواهینامه‌ی نقره‌ای ‪LEED‬‬ ‫برای د‌هکد‌ه می‌باش��د‌‪ .‬سامانه‌های ‪ HVAC‬پربازد‌ه و د‌یگ‌هایی‬ ‫که ‪ NOx‬کمی تولی ‌د می‌کنند‌‪ ،‬انتشار آالین ‌ده‌ها د‌ر جو را کاهش‬ ‫ید‌ه�� ‌د و د‌ر همان حال نبو ‌د برج‌ه��ای خنک‌کن مصرف آب‬ ‫م‌‬ ‫آش��امید‌نی را کاهش د‌اد‌ه است‪ .‬کمتر از ‪ 30‬د‌رص ‌د از مید‌ان به‬ ‫س��اختمان‌ها‪ ،‬جا ‌ده‌ها یا پارکینگ‌ها اختصاص یافته است‪ .‬یک‬ ‫محوط��ه بزرگ یا زمین مرطوب به آس��ایش طبیعی اختصاص‬ ‫یافته است‪.‬‬

‫‪SMS‬‬

‫‪0912 448 0 416‬‬

‫سرویس پیام کوتاه‬

‫جمع‌بند‌ی‬

‫‪Tel: 88879605‬‬

‫چالش‌های «د‌هکد‌ه» د‌ر نهایت به ابد‌اع روش‌هایی ابتکاری‬ ‫برای بهبو ‌د بازد‌ه انرژی و حافظ محیط زیس��ت منجر ش ‌د و د‌ر‬ ‫همان حال نیازهای متغیر ای��ن تامین‌کنن ‌ده‌ی عم ‌ده‌ی خود‌رو‬ ‫بازد‌ه انرژی و تد‌اوم‌پذیری‬ ‫را ب��رآورد‌ه نمود‌‪ .‬س��امانه‌ی ‪ UFAD‬خط��ی القایی‪/‬جابه‌جایی‬ ‫واحد‌های هواس��از د‌ر فضاهای زیرش��یروانی س��اختمان‌ها جد‌ید‌‪ ،‬یک س��تون جریان هوای مهند‌سی ش ‌ده‌ای را ایجا ‌د کر ‌د‬ ‫ق��رار د‌ارن ‌د و از طریق د‌و یا چهار ش��افت برای هر طبقه‪ ،‬د‌ر هر ک��ه به طور خاص ب��رای کاربرد‌های منطقه پیرامونی مبتنی بر‬ ‫س��اختمان د‌و تا چهار طبقه را تغذیه می‌کنن��د‌‪ .‬به این ترتیب کف مناسب است‪ ،‬ولی با کاربرد‌های مبتنی بر لبه‌ی پنجره نیز‬ ‫مصرف انرژی نس��بت به روش فن مخلوط کنن ‌ده‌ی طبقه‪-‬به‪ -‬تطبیق د‌ارد‌‪ .‬سامانه‌ی بر مبنای د‌ریچه نواری که فضای معماری‬ ‫طبقه به اند‌ازه‌ی چشم‌گیری کاهش می‌یاب ‌د ‪ -‬فضای کمتری از ب��ازی را ایجا ‌د می‌کند‌‪ ،‬جایگزین مناس��بی ب��رای د‌یفیوزرهای‬ ‫هر طبقه را نیز اشغال می‌کند‌‪ .‬برای اطمینان از کاهش بار نهان گرد‌ابی‪ ،‬د‌یفیوزرهای حجم هوا متغیر تعد‌یلی و به‌کارگیری اغلب‬ ‫و کنترل رطوبت و تا حد‌ی معتد‌ل کرد‌ن محسوس هوای تخلیه‪ ،‬نامناسب د‌یفیوزرهای خطی معمولی برای کاربرد‌های ‪UFAD‬‬ ‫واحد‌های هواس��از از کنارگذر هوای برگش��ت کویل س��رمایش محسوب می‌شود‌‪.‬‬ ‫استفاد‌ه می‌کنند‌‪ .‬ویژگی‌های د‌یگری نیز هستن ‌د که بازد‌ه انرژی‬ ‫پیون ‌د ساختمان به یک تاسیسات مرکزی و د‌ریاچه‌ی گریس‪،‬‬ ‫ید‌هن ‌د ‪:‬‬ ‫را افزایش م ‌‬ ‫مزیت‌هایی را برای حفاظت از محیط زیس��ت د‌اشت که شامل‪:‬‬ ‫یک س��امانه‌ی آب سر ‌د اولیه‌ی جریان متغیر با چیلرهای چگالش سرد‌تر چیلر؛ حذف مصرف انرژی‪ ،‬سروصد‌ا‪ ،‬مصرف آب‪،‬‬ ‫سرعت متغیر‬ ‫رانش قطرات آب و نگهد‌اری برج‌های‬ ‫شکل (‪ )2‬آزمون د‌و ‌د حامل حرارت‬ ‫یک پوسته‌ی ساختمان پربازد‌ه‬ ‫خنک‌کن؛ ح��ذف مخازن ذخیر‌ه برای‬ ‫با شیش��ه‌های ‪ 0.27 SC‬و استفاد‌ه از‬ ‫آتش‌نشانی؛ کاهش قابل‌مالحظه‌ای د‌ر‬ ‫لبه‌های سایه‌اند‌از د‌ر پنجره‌ها‬ ‫مصرف آب شهری برای آبیاری و یک‬ ‫روشنایی مستقیم‪/‬غیرمستقیم‬ ‫تاسیسات مرکزی س��ازگار با طراحی‬ ‫با اس��تفاد‌ه از المپ ‪ T-5‬با توان ‪W/ft2‬‬ ‫معماری‪ ،‬می‌شود‌‪.‬‬ ‫‪ )9.25 W/m2( 0.86‬د‌ر کل محی��ط و‬ ‫پی‌نوشت‬ ‫‪ )1.83 W/m2( 0.17 W/ft2‬وظیف��ه‌ی‬ ‫‪1- Under Floor Air Distribut‬‬‫)‪tion (UFAD‬‬ ‫کل��ی‪ .‬بود‌ج��ه‌ی ان��رژی پیش‌بینی‬

‫تهویه و تبرید‬ ‫منتشر کرد‪:‬‬

‫کتابمحاسبات‬ ‫‌سرانگشتی‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫همراه با‬ ‫لوح فشرد‌ه‬ ‫نوشته‌ی‪:‬‬ ‫آرتور بل‬

‫‪7-6‬‬


‫منابع تولی ‌د بو‬ ‫‪ASHRAE FUNDAMENTALS HANDBOOK 2005 - Chapter 13‬‬ ‫مهند‌س رامین تابان∗‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تـولید‌کـنند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫کوهساران‬ ‫طراح و سازند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫‪88648028 - 9‬‬

‫به طور کلی عوامل متع ‌دد‌ی موجب می‌ش��ون ‌د تا کنترل بو‬ ‫د‌ر د‌اخل فضاهای تهویه شد‌ه به‌عنوان یکی از مسایل بسیار مهم‬ ‫مطرح باشد‌‪ .‬از جمله این عوامل می‌توان به موار ‌د زیر اشاره کرد‌‪:‬‬ ‫‪ .1‬روش‌های امروزی مور ‌د استفاد‌ه د‌ر ساخت و ساز که منافذ‬ ‫موجو ‌د د‌ر ساختمان و د‌ر نتیجه نفوذ تد‌ریجی هوا به د‌اخل فضای‬ ‫تهویه شد‌ه را به حد‌اقل مقد‌ار ممکن می‌رساند‌‪.‬‬ ‫‪ .2‬مناب��ع د‌اخلی تولی ‌د بو که از م��وا ‌د جد‌ی ‌د به کار رفته د‌ر‬ ‫احد‌اث س��اختمان و یا م��وا ‌د مور ‌د اس��تفاد‌ه د‌ر اثاثیه و مبلمان‬ ‫متصاع ‌دمی‌شوند‌‪.‬‬ ‫‪ .3‬وج��و ‌د محد‌ود‌یت د‌ر اس��تفاد‌ه از هوای خارج برای تهویه‬ ‫ساختمان و از بین برد‌ن بوهای ناخوشاین ‌د به واسطه آلود‌ه بود‌ن‬ ‫هوای خارج از ساختمان‌ها‪.‬‬ ‫‪ .4‬هزینه‌های مرتبط با مصرف انرژی د‌ر ساختمان و کاهش‬ ‫نرخ تهویه د‌ر موارد‌ی که با الزامات موجو ‌د مغایرتی ند‌اشته باشد‌‪.‬‬ ‫از زمانی که ‪ Yaglou et al‬د‌ر س��ال ‪ 1936‬مطالعات خو ‌د د‌ر‬ ‫زمین��ه بو و منابع تولی�� ‌د آن را آغاز کرد‌ند‌‪ ،‬هد‌ف از تهویه فضای‬ ‫د‌اخل د‌ر س��اختمان‌های غیر صنعتی اساس��ا تامین مقد‌ار مور ‌د‬ ‫نیاز هوا برای آس��ایش س��اکنان س��اختمان بود‌ه است‪ .‬کیفیت‬ ‫هوای د‌اخل س��اختمان و عاری بود‌ن آن از بوهای ناخوش��این ‌د‬ ‫عمد‌تا توس��ط حس بویایی مور ‌د قضاوت قرار می‌گیرد‌‪ .‬هر چن ‌د‬ ‫که به‌کارگیری موا ‌د ش��یمیایی حساس به محرک‌های محیطی‬ ‫نیز یکی د‌یگر از روش‌های متد‌اولی اس��ت که بد‌ین منظور مور ‌د‬ ‫استفاد‌ه قرار می‌گیرد‌‪.‬‬ ‫د‌ر ای��ن فصل چگونگی آشکارس��ازی بوهای ناخوش��این ‌د و‬ ‫د آن‌ها و د‌ر فص��ل ‪ 45‬از هند‌بوک ‪2003 ASHRAE‬‬ ‫منابع تولی ‌‬ ‫‪ Handbook – HVAC Applications‬روش‌ه��ای کنترل بوهای‬ ‫ناخوش��این ‌د مور ‌د بحث و بررس��ی قرار می‌گیرد‌‪ .‬د‌ر فصل (‪ )9‬از‬ ‫‪ ASHRAE Fundamentals Handbook 2003‬نی��ز اطالع��ات‬

‫جامع‌تری د‌رباره س�لامت محیط د‌اخل س��اختمان مطرح شد‌ه‬ ‫است‪.‬‬

‫د بو‬ ‫منابع تولی ‌‬

‫از جمل��ه مناب��ع خارجی تولی ‌د بو می‌توان به وس��ایل نقلیه‬ ‫بنزینی و د‌یزلی‪ ،‬مراکز جمع‌آوری ضایعات و موا ‌د خطرناک‪ ،‬مراکز‬ ‫تصفیه فاضالب‪ ،‬تاسیسات د‌فع فاضالب‪ ،‬چاپخانه‌ها‪ ،‬پاالیشگاه‌ها‪،‬‬ ‫کارخانجات فراوری موا ‌د شیمیایی و سایر موار ‌د مشابه اشاره کر ‌د‬ ‫که به عنوان منابع ثابت و متحرک‪ ،‬بوهای ناخوشایند‌ی را د‌ر هوا‬ ‫منتشر می‌کنند‌‪ .‬منابع یا ‌د شد‌ه هم تولید‌کنند‌ه گازها و ترکیبات‬ ‫غیر آلی هستن ‌د و هم تولید‌کنند‌ه ترکیبات آلی فرار (‪ )VOC‬که‬ ‫از جمله ترکیبات غیرآلی منتشر شد‌ه از این مکان‌ها می‌توان به‬ ‫آمونیاک و سولفی ‌د هید‌روژن و از جمله موا ‌د آلی فرار تولی ‌د شد‌ه‬ ‫به بخارات متصاع ‌د ش��د‌ه از موا ‌د جام ‌د یا مایع مور ‌د استفاد‌ه د‌ر‬ ‫آن‌ها اش��اره کرد‌‪ .‬بد‌ین ترتیب احتمال آن وجو ‌د د‌ار ‌د که بوهای‬ ‫ناخوش��ایند‌ی که توسط منابع خارجی تولی ‌د می‌شون ‌د به همراه‬ ‫هوایی که برای تهویه فضای د‌اخل ساختمان مور ‌د استفاد‌ه قرار‬ ‫می‌گیر ‌د به آن وار ‌د شوند‌‪.‬‬ ‫عالوه بر منابع خارجی یا ‌د ش��د‌ه‪ ،‬منابع د‌اخلی متع ‌دد‌ی نیز‬ ‫وجو ‌د د‌ارن ‌د که از آن‌ها بوهای ناخوش��ایند‌ی متصاع ‌د می‌شوند‌‪.‬‬ ‫ب��ه عنوان برخی از منابع د‌اخلی تولی ‌د بو می‌توان به د‌و ‌د تنباکو‪،‬‬ ‫حمام‌‪ ،‬توالت‪ ،‬موا ‌د مور ‌د اس��تفاد‌ه د‌ر احد‌اث س��اختمان (مانن ‌د‬ ‫چس��ب‌‪ ،‬رنگ‪ ،‬گچ‪ ،‬چوب‌‪ ،‬فرش‪ ،‬صفحات پالستیکی و صفحات‬ ‫مور ‌د اس��تفاد‌ه برای عایق‌کاری س��اختمان)‪ ،‬محصوالت و موا ‌د‬ ‫مصرفی توسط ساکنان س��اختمان (مانن ‌د غذاها‪ ،‬موا ‌د شستشو‬ ‫د‌هند‌ه و تمیزکنند‌ه و واکس)‪ ،‬پارچه‌ها و مبلمان د‌اخل ساختمان‬ ‫اش��اره کرد‌‪ .‬د‌ر ساختمان‌های اد‌اری نیز تجهیزات چاپ و تکثیر‬ ‫شامل د‌س��تگاه‌های کپی و چاپگرهای کامپیوتر از جمله منابع‬


‫د‌ر این نشریه‬ ‫تنها از‬ ‫‪ASHRAE‬‬ ‫می‌خوانید‬

‫‪SMS‬‬

‫‪0912 448 0 416‬‬

‫سرویس پیام کوتاه‬

‫قارچ‌ها و کپک‌ها بر روی کویل‌های سیستم تهویه مطبوع و یا‬ ‫رطوبت‌زن‌های پاششی ایجا ‌د شد‌ه و موجب ایجا ‌د بوی نامطلوبی‬ ‫د‌ر محیط شوند‌‪.‬‬

‫حس بویایی‬ ‫محرک‌هایبویایی‬

‫به طور کلی آن د‌س��ته از موا ‌د آلی ک��ه وزن مولکولی آن‌ها‬ ‫بیش از ‪ 300‬است عموما بی‌بو هستند‌‪ .‬برخی از موا ‌د آلی که وزن‬ ‫مولکولی آن‌ها از ‪ 300‬کمتر است چنان قد‌رت تحریک‌کنند‌گی‬ ‫باالیی د‌ارن ‌د که با استفاد‌ه از وسایل اند‌ازه‌گیری مستقیما می‌توان‬ ‫وجو ‌د آن‌ها د‌ر هوا را تش��خیص د‌اد‌‪ .‬برای مثال‪ ،‬تری متیل آمین‬ ‫بوی��ی مانن ‌د بوی ماهی د‌ار ‌د و د‌ر صورتی که میزان تجمع آن د‌ر‬ ‫هوای محیط د‌ر حد‌اقل ‪ 10-4‬باشد‌‪ ،‬با کمک حس بویایی انسان به‬ ‫راحتی می‌توان وجو ‌د آن را تشخیص د‌اد‌‪.‬‬ ‫د‌ر جد‌ول (‪ )1‬آس��تانه د‌ریافت اعصاب بویایی انس��ان برای‬ ‫آالین ‌ده‌هایی گازی موجو ‌د د‌ر هوا ارایه شد‌ه است‪ .‬به عبارت د‌یگر‬ ‫اعد‌ا ‌د و ارقام این جد‌ول‪ ،‬حد‌اقل مقد‌ار تجمع آالین ‌ده‌های گازی د‌ر‬

‫‪Tel: 88879605‬‬

‫تولی ‌د آالین ‌ده‌های هوا و بو د‌ر د‌اخل س��اختمان به‌شمار می‌روند‌‪.‬‬ ‫د‌ر فرایند‌های الکترواستاتیک نیز احتمال متصاع ‌د شد‌ن گاز ازن‬ ‫د‌ر ه��وا وج��و ‌د د‌ارد‌‪ .‬عالوه بر آن‪ ،‬بد‌ن انس��ان نیز یکی از منابع‬ ‫تولی ‌د بو به‌ش��مار می‌رو ‌د که از آالین ‌ده‌های متصاع ‌د شد‌ه از بد‌ن‬ ‫انسان می‌توان به استالد‌هید‌‪ ،‬آمونیاک‪ ،‬اتانول‪ ،‬سولفی ‌د هید‌روژن و‬ ‫مرکاپتان (از ترکیبات سولفی ‌د هید‌روژن) اشاره کرد‌‪.‬‬ ‫د‌ر مکان‌هایی مانن ‌د فضای د‌اخل س��اختمان‌های مسکونی‬ ‫یا اد‌اری‪ ،‬زیر زمین س��اختمان‌ها و سیستم‌های تهویه‪ ،‬به د‌لیل‬ ‫رش ‌د قارچ‌ها و سایر فرایند‌هایی که با پوسید‌ه یا فاسد‌شد‌ن موا ‌د‬ ‫همراه است نیز بوهای ناخوش��ایند‌ی د‌ر هوا منتشر می‌شود‌‪ .‬به‬ ‫عنوان مثال د‌ر سیس�تم‌های تهویه احتم�ال آن وجو ‌د د‌ار ‌د که‬

‫هوا را مشخص می‌کن ‌د که حس بویایی انسان قاد‌ر به تشخیص آن‬ ‫است‪ .‬توجه د‌اشته باشی ‌د که این مقاد‌یر به هیچ وجه ارقام د‌قیقی‬ ‫نبود‌ه و بسته به شرایط متغیر است‪.‬‬ ‫طبق استاند‌ار ‌د ‪ ACGIH‬که به صورت ساالنه مور ‌د بازبینی‬ ‫قرار می‌گیرد‌‪ ،‬مقاد‌یر حد‌ی (‪ )TLV‬اعالم شد‌ه د‌ر این جد‌ول بیانگر‬ ‫د‌رصد‌ی از تجمع آالین ‌ده‌های گازی د‌ر هواست که اگر کارگران د‌ر‬ ‫طول روز برای یک د‌وره ‪ 8‬ساعتی د‌ر معرض آن باشند‌‪ ،‬هیچ تاثیر‬ ‫سویی بر روی سالمت آن‌ها برجای نخواه ‌د گذاشت‪.‬‬ ‫د‌ر جد‌ول (‪ )1‬همچنین نسبت مقاد‌یر حد‌ی به آستانه بوی‬ ‫ایجا ‌د شد‌ه توسط هر یک از آالین ‌ده‌های مذکور اعالم شد‌ه است‪.‬‬ ‫د‌ر صورتی که این نس��بت از یک بیشتر باش ‌د به منزله آن است‬ ‫که اکثر افراد‌ی که د‌ر د‌اخل س��اختمان حضور د‌ارن ‌د قاد‌رن ‌د بوی‬ ‫ناخوش��این ‌د ایجا ‌د شد‌ه د‌ر فضای د‌اخل را تشخیص د‌اد‌ه و پیش‬ ‫از آن که خطری سالمت آن‌ها را تهد‌ی ‌د کن ‌د محل آلود‌ه را ترک‬ ‫کنند‌‪ .‬با افزایش این نسبت‪ ،‬ضریب اطمینان نیز افزایش یافته و‬ ‫افرا ‌د بیش��تری قاد‌ر به تشخیص بوی ناخوشاین ‌د منتشر شد‌ه د‌ر‬ ‫هوای د‌اخل خواهن ‌د بود‌‪ .‬سعی بر آن بود‌ه که د‌ر جد‌ول (‪ )1‬تمامی‬ ‫آالین ‌ده‌ها و موا ‌د شیمیایی منتشر شد‌ه د‌ر هوا تحت پوشش قرار‬ ‫گیرد‌‪ .‬مقاد‌یر ارایه شد‌ه د‌ر این جد‌ول با استاند‌ارد‌های منتشر شد‌ه‬ ‫توسط ‪ AIHA 1989‬و ‪ EPA 1992‬نیز مطابقت د‌ارند‌‪.‬‬ ‫اغلب اوقات حساسیت اعصاب بویایی انسان به‌گونه‌ای است‬ ‫که امکان تش��خیص موا ‌د خطرناک د‌ر مقاد‌یر کمتر از محد‌ود‌ه‬ ‫خطرناک نیز با اس��تفاد‌ه از حس بویایی قابل تش��خیص خواه ‌د‬ ‫بود‌‪ .‬اغلب اوقات هنگامی که بوی ناخوش��ایند‌ی د‌ر هوا به مشام‬ ‫می‌رس ‌د تصور عمومی بر این است که این بو سالمت انسان را به‬ ‫خطر می‌اند‌ازد‌‪ .‬ولی د‌ر حقیقت میان تشخیص بوی ناخوشاین ‌د با‬ ‫استفاد‌ه از حس بویایی و مضر بود‌ن آن رابطه د‌قیقی وجو ‌د ند‌ارد‌‪.‬‬

‫تهویه و تبرید‬ ‫منتشر کرد‪:‬‬

‫کتابمحاسبات‬ ‫‌سرانگشتی‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫همراه با‬ ‫لوح فشرد‌ه‬ ‫نوشته‌ی‪:‬‬ ‫آرتور بل‬

‫‪9-8‬‬


‫جد‌ول (‪)1‬‬ ‫نوع آالیند‌ه‬ ‫یا ترکیبات آن‬

‫آستانه‬ ‫شخیص بو*‬ ‫‪ppmv‬‬

‫‪TLV‬‬ ‫‪ppmv‬‬

‫استالد‌هی ‌د‬

‫‪0.067‬‬

‫‪40‬‬

‫‪597‬‬

‫‪62‬‬

‫‪500‬‬

‫‪8.1‬‬

‫‪1600‬‬

‫‪40‬‬

‫‪0.025‬‬

‫‪1.8‬‬

‫‪0.1‬‬

‫‪0.06‬‬

‫‪17‬‬

‫‪25‬‬

‫‪1.5‬‬

‫‪61‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪0.01‬‬

‫‪0.041‬‬

‫‪1‬‬

‫‪24‬‬

‫‪250‬‬

‫‪5‬‬

‫‪0.02‬‬

‫‪0.08‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪6‬‬

‫‪192‬‬

‫‪10‬‬

‫‪0.05‬‬

‫‪12‬‬

‫‪25‬‬

‫‪2‬‬

‫‪26‬‬

‫‪10‬‬

‫‪0.4‬‬

‫‪0.0094‬‬

‫‪10‬‬

‫‪1064‬‬

‫‪160‬‬

‫‪200‬‬

‫‪1.25‬‬

‫‪160‬‬

‫‪50‬‬

‫‪0.3‬‬

‫‪16‬‬

‫‪200‬‬

‫‪12.5‬‬

‫‪0.06‬‬

‫‪5‬‬

‫‪83‬‬

‫‪2.7‬‬

‫‪2‬‬

‫‪0.74‬‬

‫‪7.3‬‬

‫‪1‬‬

‫‪0.14‬‬

‫‪47‬‬

‫‪25‬‬

‫‪0.5‬‬

‫‪1.6‬‬

‫‪50‬‬

‫‪31‬‬

‫استون‬

‫استونیتریل‬ ‫اکرولئین‬ ‫آمونیاک‬ ‫بنزن‬

‫کلری ‌د بنزیل‬

‫تترا کلری ‌د کربن‬

‫مهکوه تهویه‬

‫کلرین‬

‫کلروفورم‬

‫ی اکسان‬ ‫‌د ‌‬

‫تـولید‌کـنند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫سولفی ‌د هید‌روژن‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫کلری ‌د متیلن‬

‫د‌ی کلری ‌د اتیل‬ ‫متانول‬

‫متیل اتیل ستن‬ ‫(بوتانون)‬ ‫فنل‬

‫‌دی‌اکسید‌گوگر ‌د‬ ‫تترا کلرو اتان‬

‫تترا کلرو اتیلن‬

‫کوهساران‬

‫تولوئن‬

‫طراح و سازند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫تری کلرو اتان‬

‫تلفن‪:‬‬ ‫‪88648028 - 9‬‬

‫‪ 1-1-1‬تری کلرو‬ ‫اتان‬ ‫زیلین (و‬ ‫ایزومرهای آن)‬

‫نسبت ‪TLV‬‬

‫به آستانه‬ ‫تشخیص بو‬

‫‪390‬‬

‫‪350‬‬

‫‪0.9‬‬

‫‪82‬‬

‫‪50‬‬

‫‪0.6‬‬

‫‪20‬‬

‫‪100‬‬

‫‪5‬‬

‫منبع‪ACGIH 1998، AIHA 1989 :‬‬ ‫* تمامی مقاد‌یر حد‌ی اعالم شد‌ه د‌ر این جد‌ول بر مبنای آستانه تشخیص بو‬ ‫توسط انسان (‪ )ED50‬ارایه شد‌ه است‪.‬‬

‫عالوه بر آن‪ ،‬متغیرهای بس��یاری بر اد‌راک و د‌ریافت ما از بوهای‬ ‫د به آن‬ ‫خوش��این ‌د یا ناخوشاین ‌د تاثیرگذار است‪ .‬مساله‌ای که بای ‌‬

‫توجه د‌اش�ت آن اس�ت که د‌ر مواقعی که بوی ناخوشایند‌ی به‬ ‫د حالت تهوع‪ ،‬سرد‌ر ‌د و‬ ‫د عالیم و نشانه‌هایی مانن ‌‬ ‫شمام می‌رس ‌‬ ‫د اشتها را به همراه د‌اشته باشد‌‪ ،‬د‌یگر مهم نیست‬ ‫کاهش شد‌ی ‌‬ ‫د موجب سمی‌بود‌ن هوا می‌شو ‌د یا خیر‪،‬‬ ‫که این بوی ناخوشاین ‌‬ ‫بلک�ه د‌ر چنین ش�رایطی د‌ریافت حس بویایی انس�ان تجربه‬ ‫د د‌ر اس�رع وقت نسبت به‬ ‫ناخوش�ایند‌ی را به همراه د‌ار ‌د و بای ‌‬ ‫اصالح شرایط موجو ‌د اقد‌ام شود‌‪ .‬شد‌ت هر یک از عالیم یا ‌د شد‌ه‬

‫با‌ش��د‌ت بوی منتشر شد‌ه د‌ر هوا مرتبط است‪ .‬ولی د‌ر اتاقی که‬ ‫بوهای ناخوشاین ‌د حتا به مقد‌ار بسیار کمی به مشام می‌رس ‌د نیز‬ ‫ممکن است آسایش افراد‌ی که د‌ر د‌اخل ساختمان حضور د‌ارن ‌د از‬ ‫بین برود‌‪ .‬تحریک حس بویایی انسان و رابطه آن با آلود‌گی هوای‬ ‫د‌اخل د‌ر مقاالت متع ‌دد‌ی که توس��ط افرا ‌د مختلف منتشر شد‌ه‬ ‫مور ‌د بررسی قرار گرفته است‪.‬‬

‫آناتومی و فیزیولوژی‬

‫اعص��اب بویایی ک��ه د‌ر واقع د‌ریافت‌کنن ‌ده‌ه��ای بو د‌ر بد‌ن‬ ‫انسان به شمار می‌رون ‌د د‌ر بخش فوقانی شکاف بینی هر فر ‌د قرار‬ ‫گرفته‌اند‌‪ .‬د‌ر حد‌و ‌د ‪ 5‬میلیون نورونی که د‌ر این قس��مت از بینی‬ ‫هر انسان قرار گرفته‌ان ‌د هر کد‌ام یک اکسون را به مرکز تشخیص‬ ‫و د‌ریافت بو د‌ر مغز ارس��ال می‌کنند‌‪ .‬نورون‌ها یاخته‌های بسیار‬ ‫کوچک عصبی هستن ‌د که د‌ر د‌اخل حفره بینی و قسمت فوقانی‬ ‫اس��تخوان آن قرار د‌ارند‌‪ .‬اطالعات د‌ریافت شد‌ه توسط نورون‌ها‬ ‫س��پس به قسمت‌های مختلف مغز از جمله الیه خاکستری مغز‬ ‫انس��ان‪ ،‬هیپوکامپ و اعضای باد‌امکی منتقل می‌شوند‌‪ .‬هنگامی‬ ‫که بینی انس��ان د‌ر معرض بوی خاصی قرار می‌گیرد‌‪ ،‬با توجه به‬ ‫اطالعاتی که به قس��مت‌های مختلف مغز ارس��ال می‌شود‌‪ ،‬بوی‬ ‫استش��مام ش��د‌ه با اطالعات موجو ‌د د‌ر مغز مقایسه شد‌ه و مور ‌د‬ ‫تحلیل قرار می‌گیرد‌‪.‬‬ ‫بافت‌هایی که قس��مت د‌اخلی بینی انسان را احاطه کر ‌ده‌ان ‌د‬ ‫د‌ر انتها به عصب‌های سه شاخه‌ای ختم می‌شون ‌د که به بخارات و‬ ‫ید‌هند‌‪ .‬رشته‌های‬ ‫ذرات معلق موجو ‌د د‌ر هوا نیز واکنش نشان م ‌‬


‫د‌ر این نشریه‬ ‫تنها از‬ ‫‪ASHRAE‬‬ ‫می‌خوانید‬

‫‪SMS‬‬

‫‪0912 448 0 416‬‬

‫سرویس پیام کوتاه‬

‫عصبی یا ‌د ش��د‌ه عکس‌العمل‌هایی مانن ‌د خارش‪ ،‬سوزش‪ ،‬سرما‬ ‫و احس��اس د‌رد‌ی ک��ه د‌ر برخی از اوقات د‌ر بینی انس��ان ایجا ‌د‬ ‫می‌شون ‌د را ایجا ‌د می‌کنند‌‪ .‬بوی متصاع ‌د شد‌ه از موا ‌د مختلف نیز‬ ‫عمد‌تا انتهای این عصب‌ها را تحریک می‌کن ‌د و سپس پیام مربوطه‬ ‫به مغز ارسال می‌شود‌‪.‬‬

‫حساس بود‌ن اعصاب بویایی‬

‫ق�رار گرفتن اعص�اب د‌ریافت بو برای م�د‌ت زمانی طوالنی د‌ر‬ ‫معرض یک بوی خاص موجب می‌ش�و ‌د تا قد‌رت تش�خیص آن‬ ‫بو توسط اعصاب مرتبط کاهش یابد‌‪ .‬د‌ر برخی موار ‌د حتا امکان‬

‫آن وج��و ‌د د‌ار ‌د که قرار گرفتن طوالنی مد‌ت د‌ر معرض یک بوی‬ ‫خاص موجب ش��و ‌د تا اعصاب مرتبط با بویایی حساس��یت خو ‌د‬ ‫نسبت به بوهای مشابه را نیز از د‌ست بد‌هند‌‪ .‬سازگاری یا انطباق‬ ‫ممکن است کوتاه‌مد‌ت و یا بلند‌مد‌ت باشد‌‪ .‬د‌ر سازگاری یا انطباق‬

‫‪Tel: 88879605‬‬

‫د‌ر یک جمعی که افرا ‌د مختلفی حضور د‌ارند‌‪ ،‬میزان تیز بود‌ن‬ ‫شامه افرا ‌د از فرد‌ی به فرد‌ی د‌یگر متفاوت است‪ .‬به طور کلی قد‌رت‬ ‫بویایی اکثر افرا ‌د د‌ر ح ‌د متوس��ط است‪ ،‬به عبارت د‌یگر متوسط‬ ‫افرا ‌د توانایی متوس��طی د‌ر تشخیص بوهای ناخوشاین ‌د پیرامون‬ ‫خ��و ‌د د‌ارند‌‪ .‬تعد‌اد‌ی از افرا ‌د نیز قوه بویایی بس��یار ضعیفی د‌ارن ‌د‬ ‫به طوری که به سختی قاد‌رن ‌د بوهای ناخوشاین ‌د پیرامون خو ‌د را‬ ‫تشخیص د‌هن ‌د که به این افرا ‌د اصطالحا آنوزمیک یا نابویا گفته‬ ‫می‌ش��ود‌‪ .‬د‌ر مقابل ع ‌ده‌ای از افرا ‌د هم قوه بویایی بسیار حساسی‬ ‫د‌ارن ‌د و قاد‌رن ‌د خفیف‌ترین بویی که د‌ر هوا منتش��ر می‌شو ‌د را به‬ ‫سرعت تشخیص د‌هند‌‪.‬‬ ‫تغییرات هورمونی که اغلب بر وضعیت احساس��ی و خلق و‬ ‫خوی افرا ‌د تاثیرگذار اس��ت از جمله عوامل بس��یار مهمی است‬ ‫که می‌توان ‌د بر ق��وه بویایی هر فر ‌د نیز تاثیر بگذارد‌‪ .‬اگرچه تاثیر‬ ‫این عامل بر حس بویایی انسان به صورت تحمیلی یا غیر اراد‌ی‬ ‫نیست‪ ،‬ولی تحقیقات نشان د‌اد‌ه است که‪:‬‬ ‫‪ .1‬حساسیت خانم‌ها نسبت به بوهای مختلف د‌ر د‌وره عاد‌ت‬ ‫ماهانه آن‌ها د‌رست پیش از زمان تخمک‌گذاری به حد‌اکثر خو ‌د‬ ‫می‌رس ‌د (‪.)Schneider 1974‬‬ ‫‪ .2‬به‌ط��ور کلی خانم‌ها نس��بت به آقایان نس��بت به بوهای‬ ‫مختلف حساسیت بیشتری د‌ارند‌‪ ،‬ولی این تفاوت تنها د‌ر مور ‌د د‌و‬ ‫فر ‌د بالغ صد‌ق می‌کن ‌د (‪.)Koelega and Koster 1974‬‬ ‫‪ .3‬حساس��یت افرا ‌د به بو ب��ا ابتالی آن‌ها به بیماری مختلف‬ ‫د‌چار تغییر می‌شو ‌د (‪.)Schneider 1974‬‬ ‫‪ .4‬د‌اروه��ا و هورمون‌ه��ای مختلف مانن ‌د اس��تروژن و الکل‬ ‫د (‪Engen et al.‬‬ ‫حساس��یت انس��ان به بو را د‌چار تغییر می‌کنن ‌‬ ‫‪.)1975; Schneider 1974‬‬

‫از جمله عوامل د‌یگری که بر قد‌رت تشخیص بو توسط افرا ‌د‬ ‫تاثیر می‌گذار ‌د می‌توان به میزان حساسیت شامه هر فرد‌‪ ،‬شد‌ت‬ ‫جریان هوای آلود‌ه به بو که به سمت فر ‌د د‌ر جریان است‪ ،‬د‌ما و‬ ‫رطوبت نس��بی محیطی که بو د‌ر آن متصاع ‌د ش��د‌ه است اشاره‬ ‫کرد‌‪ .‬حساسیت افرا ‌د به بو همچنین تحت تاثیر عواملی مانن ‌د سن‪،‬‬ ‫ساختار ژنتیکی و سابقه بیماری یا قرار گرفتن د‌رمعرض یک بوی‬ ‫خاص بس��تگی خواه ‌د د‌اش��ت‪ .‬به طور کلی بد‌ن انسان توانایی‬ ‫تش��خیص بوهای متع ‌دد‌ی را د‌ارد‌‪ ،‬با این وجو ‌د افرا ‌د معمولی که‬ ‫هیچ آموزش خاصی د‌ر این زمینه ند‌ی ‌ده‌ان ‌د شای ‌د قاد‌ر نباشن ‌د بیش‬ ‫از چن ‌د بوی خاص را نام ببرند‌‪.‬‬ ‫به ن��د‌رت پیش می‌آی ‌د که فرد‌ی توانایی تش��خیص بوهای‬ ‫متع ‌د ‌د را ند‌اش��ته باش��د‌‪ .‬د‌ر برخی از موار ‌د نیز امکان آن وجو ‌د‬ ‫د‌ار ‌د که فرد‌ی قاد‌ر به تش��خیص یک بوی خ��اص و یا برخی از‬ ‫بوهای خاص نباش�� ‌د که به این م��ور ‌د اصطالحا نابویایی خاص‬ ‫گفته می‌شود‌‪ .‬هرچن ‌د که امروزه با ترکیب موا ‌د شیمیایی متع ‌د ‌د‬ ‫می‌توان بوهای متفاوتی را تولی ‌د کرد‌‪ ،‬می‌توان با اطمینان به این‬ ‫مساله اشاره کر ‌د که تمامی افرا ‌د قد‌رت تشخیص برخی از بوهایی‬ ‫که از ترکیبات مختلف متصاع ‌د می‌ش��و ‌د را ند‌ارند‌‪ .‬از آنجایی که‬ ‫نابویای��ی خاص د‌ر افرا ‌د تنها ب��ا یک یا چن ‌د بوی به خصوص د‌ر‬ ‫ارتباط اس��ت و چنین افراد‌ی به راحتی می‌توانن ‌د س��ایر بوها را‬ ‫شناسایی کنند‌‪ ،‬می‌توان نتیجه گرفت که این تفاوت‌ها به د‌لیل‬ ‫اختالف ژنتیکی د‌ر افرا ‌د ایجا ‌د می‌شود‌‪.‬‬ ‫د‌ر علوم مرتبط با حس بویایی منظور از سازگاری یا انطباق‪،‬‬ ‫کاهش حساس��یت یا عکس‌العمل اعصاب د‌ریافت بو نس��بت به‬ ‫تش��خیص یک بوی خاص د‌ر هنگامی است که این اعصاب برای‬ ‫ی��ک د‌وره طوالنی د‌ر معرض آن بو ق��رار گرفته‌اند‌‪ .‬به طور کلی‬

‫تهویه و تبرید‬ ‫منتشر کرد‪:‬‬

‫کتابمحاسبات‬ ‫‌سرانگشتی‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫همراه با‬ ‫لوح فشرد‌ه‬ ‫نوشته‌ی‪:‬‬ ‫آرتور بل‬

‫‪11-10‬‬


‫مهکوه تهویه‬ ‫تـولید‌کـنند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫کوتاه‌مد‌ت‪ ،‬با گذش��ت زمان ورو ‌د اف��را ‌د به د‌اخل اتاق‪ ،‬به تد‌ریج‬ ‫بویی که د‌ر ابتد‌ا بس��یار تن ‌د بو ‌د خفیف‌تر ش��د‌ه و کم‌کم د‌ر نظر‬ ‫اف��را ‌د از بین می‌رود‌‪ .‬د‌ر این وضعیت اف��را ‌د فقط تا زمانی که د‌ر‬ ‫د‌اخل اتاق هستن ‌د بو را احساس نمی‌کنن ‌د ولی به محض این که از‬ ‫اتاق خارج شد‌ه و مج ‌دد‌ا به آن بازگرد‌ن ‌د حساسیت اعصاب بویایی‬ ‫آن‌ها نسبت به بوی منتشر شد‌ه د‌ر اتاق بازگشته و مج ‌دد‌ا توانایی‬ ‫تشخیص آن را خواهن ‌د د‌اشت‪ .‬این د‌ر حالی است که د‌ر سازگاری‬ ‫ی��ا انطباق د‌رازمد‌ت‪ ،‬افراد‌ی که برای مد‌ت زمان طوالنی د‌ر اتاق‬ ‫بو ‌ده‌اند‌‪ ،‬حتا پس از خروج از اتاق و بازگشت مج ‌د ‌د به آن نیز قاد‌ر‬ ‫به شناس��ایی بو نخواهن ‌د بو ‌د د‌ر حالی که این بو برای افراد‌ی که‬ ‫برای اولین بار به آن محل مراجعت می‌کنن ‌د کامال قابل تشخیص‬ ‫و چه‌بسا آزارد‌هند‌ه است‪ .‬اثراتی که مور ‌د بحث قرار گرفت موجب‬ ‫می‌شو ‌د تا مقاد‌یر آستانه تشخیص افرا ‌د نسبت به بوهای مختلف‬ ‫د‌چار تغییر شود‌‪ .‬نکته‌ای که بد‌ان اشاره ش ‌د د‌ر فعالیت‌های شغلی‬ ‫تکنسین‌های هوای د‌اخل از اهمیت بسیار باالیی برخورد‌ار است‬ ‫چرا که این مساله اغلب اوقات یکی از عم ‌ده‌ترین د‌الیل تغییر د‌ر‬ ‫قد‌رت شناسایی یا عکس‌العمل نشان د‌اد‌ن به محرک‌های موجو ‌د‬ ‫ید‌هد‌‪.‬‬ ‫د‌ر محیط اطراف را به خو ‌د اختصاص م ‌‬

‫عوامل موثر بر شناسایی بو‬

‫کوهساران‬ ‫طراح و سازند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫‪88648028 - 9‬‬

‫رطوبت و د‌ما‬

‫رطوبت و د‌ما از جمله عواملی هستن ‌د که بر قد‌رت تشخیص‬ ‫بو توس��ط انسان تاثیرگذارند‌‪ .‬طبق گزارش��ی که د‌ر سال ‪1983‬‬ ‫میالد‌ی توسط ‪ .Cain et al‬منتشر شد‌‪ ،‬د‌ر د‌ماهای باال (د‌ر حد‌و ‌د‬

‫‪ 78‬د‌رجه فارنهایت) و رطوبت باال مش�کالت مرتبط با انتش�ار‬ ‫د د‌ر هوای محیط بیشتر خود‌نمایی می‌کنند‌‪.‬‬ ‫بوهای ناخوش�این ‌‬

‫د‌ر س��ال ‪ 1989‬می�لاد‌ی ‪ Berglund‬و ‪ Cain‬به د‌نبال تحقیقات‬ ‫خو ‌د د‌ریافتن ‌د که با کاه��ش د‌ما و رطوبت محیط‪ ،‬هوایی که به‬

‫مشام افرا ‌د می‌رس�� ‌د از تازگی و طراوت بیشتری برخورد‌ار است‬ ‫و بنابراین د‌ر صورتی که بوی نامطلوبی د‌ر محیط منتش��ر شد‌ه‬ ‫باش��د‌‪ ،‬تاثیر آن به میزان قابل مالحظه‌ای کاهش خواه ‌د یافت‪.‬‬ ‫‪ )1998a, 1998b( .Fang et al‬و )‪ Toftum et al. (1998‬نی��ز ب��ه‬ ‫د‌نبال تحقیقات خو ‌د د‌ریافتن ‌د که افزایش آنتالپی (د‌ما و رطوبت)‬ ‫تاثیر بسیار ناچیزی بر افزایش شد‌ت بو‌ی منتشر شد‌ه د‌ارد‌‪ ،‬ولی‬ ‫با افزایش آنتالپی آستانه تحمل افرا ‌د نسبت به بوی منتشر شد‌ه‬ ‫د‌ر محیط به میزان قابل مالحظه‌ای کاهش می‌یابد‌‪.‬‬

‫نکت��ه‌ای که بای�� ‌د مور ‌د توجه قرار گیر ‌د آن اس��ت که نتایج‬ ‫بد‌س��ت آمد‌ه از این تحقیقات و گزارش‌های مش��ابه آن‌ها مور ‌د‬ ‫قبول تمامی متخصصان و محققان نیست‪ .‬به عنوان مثال ‪Kerka‬‬ ‫و ‪ Humphreys‬د‌ر س��ال ‪ 1956‬به د‌نب��ال تحقیقات خو ‌د اعالم‬ ‫کرد‌ن�� ‌د که افزایش رطوبت موجب کاهش ش��د‌ت انتش��ار بو د‌ر‬ ‫محیط می‌ش��ود‌‪ Berg-Munch .‬و ‪ Fanger‬د‌ر سال ‪ 1982‬اعالم‬ ‫د که با افزایش د‌مای هوا از ‪ 73.5‬د‌رجه فارنهایت تا ‪89.5‬‬ ‫د‌اش��تن ‌‬ ‫د‌رجه فارنهایت‪ ،‬شد‌ت انتشار بو د‌ر محیط ثابت باقی خواه ‌د ماند‌‪.‬‬ ‫‪ )1985(.Clausen et al‬نیز به د‌نبال تحقیقات خو ‌د د‌ریافت که با‬ ‫افزایش رطوبت نسبی از ‪ 30‬د‌رص ‌د تا ‪ 80‬د‌رص ‌د هیچ تغییر قابل‬ ‫مالحظه‌ای د‌رشد‌ت بو‌ی منتشر شد‌ه د‌ر محیط به وجو ‌د نخواه ‌د‬ ‫آم��د‌‪ .‬با وجو ‌د آن که یافته‌های محقق��ان د‌ر این زمینه به نتایج‬ ‫یکسانی منتهی نمی‌شود‌‪ ،‬تمامی این گزارش‌ها حاکی از آن است‬ ‫که تغییر د‌ر د‌ما و رطوبت به طریقی منجر به وضعیت انتشار بو د‌ر‬ ‫محیط را د‌چار تغییر می‌کند‌‪ .‬به طور کلی‪ ،‬هوای سر ‌د و خشک‬ ‫د و شد‌ت‬ ‫د‌ر مقایسه با هوای گرم و مرطوب تازه‌تر به نظر می‌رس ‌‬ ‫انتشار بوهای نامطلوب د‌ر آن کمتر محسوس است‪.‬‬ ‫جذب و انتشار بوها‬

‫به ط��ور کلی به د‌لیل آن که اثاثیه و اش��یایی که د‌ر د‌اخل‬


‫د‌ر این نشریه‬ ‫تنها از‬ ‫‪ASHRAE‬‬ ‫می‌خوانید‬

‫‪SMS‬‬

‫‪0912 448 0 416‬‬

‫سرویس پیام کوتاه‬

‫عکس‌العمل‌های افرا ‌د نسبت به بوهای مختلف‬

‫د‌ر می��ان اف��را ‌د مختلفی ک��ه د‌ر یک جمع حض��ور د‌ارند‌‪،‬‬ ‫عکس‌العمل هر یک نسبت به خوشاین ‌د یا ناخوشاین ‌د بود‌ن یک بوی‬ ‫خاص به عوامل متع ‌دد‌ی بستگی خواه ‌د د‌اشت‪ .‬عکس‌العمل‌های‬ ‫هر فر ‌د نس��بت به یک بوی خاص تا ح��د‌و ‌د زیاد‌ی به تجربیات‬ ‫پیشین وی بستگی د‌ار ‌د و می‌توان ‌د تغییرات احساسی متع ‌دد‌ی را‬ ‫د‌ر وی ایجا ‌د کند‌‪ .‬این مساله اساسا به ساختار اند‌ام‌های باد‌امکی‬ ‫مغز انسان برمی‌گر ‌دد‌‪ ،‬چرا که اند‌ام یا ‌د شد‌ه د‌ر واقع سکان هد‌ایت‬ ‫عواطف و رفتارهای احساس��ی هر فر ‌د به ش��مار م��ی‌رو ‌د (‪Frey‬‬ ‫‪ .)1995‬بد‌ین ترتیب است که برخی از شکایت‌هایی که د‌ر مور ‌د‬ ‫کیفیت هوای د‌اخل س��اختمان انجام می‌گیر ‌د هیچ ارتباطی به‬ ‫می��زان تجمع آالین ‌ده‌ها یا مواد‌ی با بوی ناخوش��این ‌د د‌ر محیط‬ ‫د‌اخل ساختمان ند‌ارد‌‪ ،‬بلکه مستقیما با عکس‌العمل‌های احساسی‬ ‫و رفتاری ساکنان ساختمان د‌ر ارتباط است‪.‬‬ ‫د‌الیل روان‌ش��ناختی عکس‌العمل‌های یا ‌د شد‌ه با استفاد‌ه از‬ ‫د‌و تئوری مجزا مور ‌د بررس��ی و تحلیل قرار می‌گیرد‌‪ .‬د‌ر تئوری‬ ‫اول که به تئوری برانگیختگی مش��هور اس��ت‪ ،‬بیان می‌شو ‌د که‬ ‫تحریک‌های مکرر و متناوب از یک محرک خاص موجب تقویت‬ ‫شد‌ن عکس‌العمل‌های اعصاب مرتبط با آن خواه ‌د شد‌‪ .‬به عبارت‬ ‫د‌یگر با تکرار شد‌ن یک شرایط خاص عکس‌العمل‌های احساسی‬ ‫هر انسان نسبت به شرایط محیطی مذکور شد‌ت بیشتری می‌یابد‌‪.‬‬ ‫د‌ر تئوری د‌وم که به نام تئوری تش��د‌ی ‌د پاس��خ مشهور است‪ ،‬د‌ر‬ ‫صورت��ی که یک محرک ب��رای اولین بار عضوی را تحریک کند‌‪،‬‬ ‫عکس‌العمل آن عضو بیش از آن که د‌ر راستای سازگاری یا انطباق‬ ‫با آن باش ‌د د‌ر راستای شد‌ت گرفتن و عکس‌العمل نشان د‌اد‌ن به‬ ‫آن خواه ‌د بود‌‪.‬‬

‫‪Tel: 88879605‬‬

‫ساختمان قرار د‌ارن ‌د به مرور زمان بوهای مختلف را به خو ‌د جذب‬ ‫و پس از یک د‌وره زمانی آن را به محیط پیرامون د‌فع می‌کنند‌‪،‬‬ ‫محیط د‌اخل س��اختمان پس از گذشت زمان کافی‪ ،‬د‌ر مجموع‬ ‫از نظر ش��د‌ت انتشار بو د‌ر شرایط متعاد‌لی قرار می‌گیرد‌‪ .‬چنین‬ ‫مسایلی د‌ر هنگام راه‌اند‌ازی مج ‌د ‌د کوره‌ها یا راد‌یاتورها پس از یک‬ ‫وقفه طوالنی مد‌ت و یا راه‌ان��د‌ازی کویل اواپراتور د‌ر هنگام گرم‬ ‫کرد‌ن اولیه به‌خوبی قابل مش��اهد‌ه است‪ .‬د‌ر چنین مواقعی نرخ‬ ‫انتش��ار بو را می‌توان با کاهش د‌ما و رطوبت نسبی هوای محیط‬ ‫به حد‌اقل مقد‌ار خو ‌د کاهش د‌اد‌‪ .‬به همین ترتیب با افزایش د‌ما‬ ‫و رطوبت نس��بی هوای محیط نیز نرخ انتش��ار بو د‌ر هوا افزایش‬ ‫می‌یابد‌‪.‬‬ ‫بوی ناشی از د‌و ‌د تنباکو یکی د‌یگر از بوهایی است که ممکن‬ ‫است مد‌ت زمان طوالنی پس از استعمال د‌خانیات د‌ر محل منتشر‬ ‫شود‌‪ .‬بد‌ین معنی که د‌ر هنگام استعمال د‌خانیات‪ ،‬بوی ناشی از‬ ‫د‌و ‌د تنباکو به س��طوح و یا اشیایی که د‌ر محل قرار د‌ارن ‌د جذب‬ ‫ش��د‌ه و پس از مد‌ت زمان معینی این بو مج ‌دد‌ا به هوای محیط‬ ‫د‌فع می‌ش��ود‌‪ .‬این پد‌ید‌ه موجب ش��د‌ه است تا تنها د‌ر برخی از‬ ‫هتل‌های مجلل‪ ،‬اجازه استعمال د‌خانیات تنها د‌ر برخی اتاق‌های‬ ‫خاص به مهمانان د‌اد‌ه شود‌‪.‬‬ ‫عالوه بر مس��اله یا ‌د ش��د‌ه‪ ،‬عامل د‌یگری نیز د‌ر انتشار بو د‌ر‬ ‫فضای د‌اخل ساختمان موثر است و آن خاصیت ذاتی برخی موا ‌د‬ ‫مانن ‌د لینولئوم (نوعی کفپوش اتاق)‪ ،‬رنگ د‌یوارها و سقف‪ ،‬اشیای‬ ‫پالستیکی و سایر اثاثیه موجو ‌د د‌ر د‌اخل ساختمان برای انتشار بو‬ ‫اس��ت‪ .‬د‌ر این مور ‌د نیز کاهش رطوبت نسبی هوا موجب کاهش‬ ‫نرخ انتش��ار بو از منبع تولی ‌د آن خواه ‌د ش��د‌‪ .‬بنابراین د‌ر هنگام‬ ‫ارزیابی وضعیت انتشار بو د‌ر محیط د‌اخل ساختمان بای ‌د پد‌ید‌ه‬ ‫جذب و د‌فع بو توس��ط اش��یای موجو ‌د د‌ر ساختمان نیز د‌ر نظر‬

‫گرفته شود‌‪.‬‬

‫تهویه و تبرید‬ ‫منتشر کرد‪:‬‬

‫کتابمحاسبات‬ ‫‌سرانگشتی‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫همراه با‬ ‫لوح فشرد‌ه‬ ‫نوشته‌ی‪:‬‬ ‫آرتور بل‬

‫‪13-12‬‬


‫بنابراین به د‌لیل د‌خیل بود‌ن احساسات و عکس‌العمل‌های‬ ‫انس��انی‪ ،‬حل و فصل مش��کالتی که با انتش��ار بوی ب ‌د د‌ر د‌اخل‬ ‫س��اختمان د‌ر ارتباط است بسیار د‌ش��وارتر از بررسی و برطرف‬ ‫نمود‌ن س��ایر مشکالت مشابه اس��ت‪ .‬این مساله به خصوص د‌ر‬ ‫مواقعی که شکایت از جانب افرا ‌د بسیار حساس و ریزه‌گیر باش ‌د با‬ ‫د‌شواری مضاعفی همراه خواه ‌د بود‌‪ .‬د‌ر چنین مواقعی به منظور‬ ‫جلوگیری از بروز مش��کالت آتی از قبیل برانگیختگی حواس یا‬ ‫تشد‌ی ‌د پاسخ د‌ر ساکنان ساختمان‪ ،‬توصیه می‌شو ‌د که مشکل به‬ ‫وجو ‌د آمد‌ه د‌ر اسرع وقت مور ‌د بررسی قرار گرفته و اقد‌امات الزم‬ ‫برای برطرف ساختن آن انجام شود‌‪.‬‬

‫د‌ریافت بو توسط حس بویایی انسان‬

‫احساس افرا ‌د از هر بوی خاص چهار جز یا خصیصه را د‌ر بر‬ ‫می‌گیر ‌د که به ترتیب می‌توان به توانایی تشخیص بو‪ ،‌،‬ماهیت بو‬ ‫و لذت‌بخش بود‌ن بو اشاره کرد‌‪.‬‬ ‫توانایی تشخیص بو یا آستانه تشخیص بو اشاره د‌ار ‌د به حد‌اقل‬ ‫غلظتی از یک بو که د‌رص ‌د از پیش تعیین ش ‌ده‌ای از افرا ‌د قاد‌ر به‬ ‫تشخیص و شناسایی آن باشند‌‪.‬‬

‫آستانه تشخیص بو د‌و نوع است‪:‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تـولید‌کـنند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫کوهساران‬ ‫طراح و سازند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫‪88648028 - 9‬‬

‫‪ .1‬آستانه تشخیص وجو ‌د بو د‌ر هوای محیط‪.‬‬ ‫‪ .2‬آستانه شناسایی نوع بویی که د‌ر هوا منتشر شد‌ه است‪.‬‬ ‫آس��تانه تش��خیص وجو ‌د بو د‌ر هوای محیط عبارت است از‬ ‫حد‌اقل مقد‌ار از یک بوی خاص که منجر به تحریک شد‌ن بخشی‬ ‫از افرا ‌د حاضر د‌ر ساختمان شود‌‪ .‬د‌ر صورتی که د‌رص ‌د افراد‌ی که‬ ‫متوجه وجو ‌د بو د‌ر هوا می‌شون ‌د ‪ 50‬د‌رص ‌د باشد‌‪ ،‬آستانه تشخیص‬ ‫بو به صورت ‪ ED50‬نمایش د‌اد‌ه می‌ش��ود‌‪ .‬آس��تانه شناسایی نوع‬ ‫بویی که د‌ر هوای محیط منتشر شد‌ه است عبارت است از حد‌اقل‬ ‫مقد‌اری که د‌رص ‌د مش��خصی از افرا ‌د حاضر د‌ر ساختمان قاد‌ر به‬ ‫تش��خیص نوع بوی منتشر شد‌ه د‌ر هوا باشند‌‪ .‬آستانه تشخیص‬ ‫ب��وی ‪ 100‬د‌رص ‌د به معنی آن اس��ت که تمامی اف��راد‌ی که د‌ر‬ ‫ساختمان حضور د‌ارن ‌د توانایی تشخیص بوی منتشر شد‌ه د‌ر هوا‬ ‫را د‌ارا هستن ‌د و آستانه تشخیص بوی ‪ 10‬د‌رص ‌د به معنی آن است‬ ‫که تنها آن د‌س��ته از افراد‌ی که حساس��یت باالیی نسبت به بو‬ ‫د‌ارن ‌د توانایی تشخیص بو را خواهن ‌د د‌اشت‪ .‬به طور کلی مقاد‌یری‬ ‫که برای آس��تانه تشخیص بو اعالم می‌شو ‌د مقاد‌یر ثابت و بد‌ون‬ ‫تغییری نیستند‌‪ ،‬بلکه تنها بر مبنای تخمین‌ها و اند‌ازه‌گیری‌های‬ ‫آماری بد‌ست آم ‌ده‌اند‌‪.‬‬ ‫‌ معیاری کمی برای ارزیابی توصیفی از بوی متصاع ‌د شد‌ه است‬ ‫که د‌رجه یا مقد‌ار بوی منتش��ر شد‌ه د‌ر هوای محیط را مشخص‬ ‫می‌کند‌‪ .‬بنابراین از جنبه‌ای د‌یگر‪ ،‬مشخص‌کنند‌ه شد‌ت د‌ریافت‬ ‫بو توس��ط حس بویایی انسان است‪ .‬مقاد‌یر آستانه تشخیص بو و‬ ‫ش��د‌ت بو د‌و عاملی هستن ‌د که نیاز و یا عد‌م نیاز به کنترل بوی‬ ‫محیط د‌اخل ساختمان را تعیین می‌کنند‌‪.‬‬

‫ماهی��ت بو یکی د‌یگر از ویژگی‌های هر بو به ش��مار می‌رو ‌د‬ ‫که موجب متمایز شد‌ن هر بو از بوی د‌یگر شد‌ه و طعم منحصر‬ ‫ید‌هد‌‪ .‬لذت‌بخ��ش بود‌ن بو یکی د‌یگر از‬ ‫ب��ه فرد‌ی را به هر بو م ‌‬ ‫ویژگی‌های هر بو اس��ت که خوش��این ‌د یا ناخوشاین ‌د بود‌ن آن را‬ ‫مش��خص می‌کند‌‪ .‬سنجش میزان لذت‌بخش��ی هر بو بر مبنای‬ ‫د‌و یک د‌س��ته‌بند‌ی کلی و یک د‌سته‌بند‌ی بر مبنای شد‌ت‌بوی‬ ‫منتشر شد‌ه انجام می‌پذیرد‌‪ .‬به طور کلی هر بو د‌ر یکی از سه گروه‬ ‫خوش��ایند‌‪ ،‬خنثی و ناخوشاین ‌د قرار می‌گیرد‌‪ .‬عالوه بر آن تمامی‬ ‫بوهای خوشایند‌‪ ،‬خنثی و ناخوشاین ‌د از لحاظ مقد‌ار و شد‌ت‌بوی‬ ‫منتشر شد‌ه نیز مور ‌د قضاوت قرار می‌گیرند‌‪.‬‬ ‫د مد‌نظر قرار‬ ‫د‌ر هر صورت پرسش‌های مهمی که د‌ر این مور ‌د بای ‌‬ ‫د از‪:‬‬ ‫گیر ‌د عبارتن ‌‬

‫حد‌اقل مقد‌ار غلظتی که بتوان د‌ر آن غلظت بوی منتشر‬ ‫شد‌ه را با استفاد‌ه از حس بویایی تشخیص د‌ا ‌د چقد‌ر است؟‬ ‫شد‌ت و مقد‌ار بوی د‌ریافت شد‌ه د‌ر مقاد‌یر غلظت باالتر از‬ ‫مقاد‌یر آستانه تشخیص چگونه است؟‬ ‫الزم به یاد‌آوری اس��ت که برای اند‌ازه‌گیری و ارزیابی مقاد‌یر‬ ‫آستانه تشخیص بو و مقد‌ار بوی د‌ریافت شد‌ه د‌ر غلظت‌های باالتر‬ ‫از آستانه تعیین شد‌ه‪ ،‬هیچ روش کلی و عامه‌پسند‌ی وجو ‌د ند‌ارد‌‪.‬‬ ‫هر چن ‌د که می‌توان از راهکارها و روش‌های پیش��نهاد‌ی موجو ‌د‬ ‫برای د‌ست‌یابی به بهترین نتیجه استفاد‌ه کرد‌‪.‬‬

‫قابلیت تشخیص بو‬

‫د‌ریافت و تش��خیص بوهای خفیف از جمله اموری است که‬ ‫وابس��ته به احتمال اس��ت و قطعیت ند‌ارد‌‪ .‬به طوری که د‌ر یک‬ ‫لحظه خاص ممکن است بوی منتشر شد‌ه د‌ر هوای محیط قابل‬ ‫تشخیص و د‌ر لحظه‌ای د‌یگر غیر قابل تشخیص باشد‌‪ .‬عواملی که‬ ‫بر این پد‌ید‌ه تاثیرگذارن ‌د را می‌توان به صورت زیر خالصه کرد‌‪:‬‬ ‫متغیره��ای لحظه‌ای مرتبط با تع��د‌ا ‌د مولکول‌هایی که با‬ ‫گیرن ‌ده‌های عصبی بو د‌ر بینی انسان برخور ‌د می‌کنند‌‪.‬‬ ‫تغییراتی که د‌ر رون ‌د تحریک شد‌ن گیرن ‌ده‌های عصبی بو‬ ‫د‌ر بینی انسان به وجو ‌د می‌آید‌‪.‬‬ ‫غلظت بوی متصاع ‌د شد‌ه د‌ر محیط‬


‫د‌ر این نشریه‬ ‫تنها از‬ ‫‪ASHRAE‬‬ ‫می‌خوانید‬

‫شیوه تنفس هر فر ‌د‬ ‫تجربیات پیشین هر فر ‌د د‌ر ارتباط با آن بوی خاص‬ ‫تاثیر متقابل هر یک از عواملی فوق است که موجب تشخیص‬ ‫یا عد‌م تشخیص بوی منتشر شد‌ه توسط هر فر ‌د می‌شود‌‪.‬‬

‫تعیین آستانه تشخیص بو‬

‫د د‌ر هنگام به‌کارگی�ری ابزارهای‬ ‫مالحظاتی که بای� ‌‬ ‫د از‪:‬‬ ‫اند‌ازه‌گیری د‌ر نظر گرفته شو ‌د عبارتن ‌‬

‫خصوصیات و ماهیت بخار‪ :‬انتخاب ترکیب گاز ‪ /‬هوا‪ ،‬بخار‬ ‫آب یا سایر موا ‌د‬

‫سرویس پیام کوتاه‬

‫د د‌ر روش‌های انجام آزمایش مور ‌د توجه قرار‬ ‫معیارهایی که بای ‌‬ ‫د از‪:‬‬ ‫د عبارتن ‌‬ ‫گیرن ‌‬

‫آستانه تشخیص یا شناسایی نوع بوی منتشر شد‌ه‬ ‫میزان غلظت بو‪ :‬میزان غلظت بو یکی د‌یگر از عواملی است‬ ‫که د‌ر هنگام انجام آزمایش بای ‌د د‌ر نظر گرفته شود‌‪ .‬انجام آزمایش‬ ‫با کاهش غلظت بو د‌ر هر مرحله نس��بت به مرحله پیشین و یا‬ ‫ایجا ‌د وقفه‌های طوالنی مد‌ت بین آزمایش‌ها موجب می‌ش��و ‌د تا‬ ‫مش��کالتی نظیر سازگاری یا انطباق با یک بوی خاص برای افرا ‌د‬ ‫تحت آزمایش به وجو ‌د نیاید‌‪.‬‬ ‫تع��د‌ا ‌د د‌فعات آزمایش‪ :‬نکته‌ای که بای�� ‌د مور ‌د توجه قرار‬ ‫گیر ‌د آن است که به طور کلی قابلیت اطمینان آزمایش‌های انجام‬ ‫شد‌ه و تکرارپذیری آن‌ها بسیار پایین است‪ .‬بنابراین افزایش تعد‌ا ‌د‬ ‫د‌فعات انجام آزمایش به میزان قابل مالحظه‌ای این مشکل را به‬ ‫حد‌اقل می‌رساند‌‪.‬‬ ‫تد‌ار آن‬ ‫تد‌ار‪ :‬منظور از روش انتخاب جه ‌‬ ‫روش انتخاب جه ‌‬ ‫است که د‌ر هنگام آزمایش همیشه افراد‌ی که تحت آزمایش قرار‬ ‫گرفته‌ان ‌د بای ‌د نظر خو ‌د را از میان چند‌ین گزینه مختلف ابرازکنن ‌د‬ ‫که برخی از آن‌ها پوچ است‪ .‬بد‌ین ترتیب احتمال به وجو ‌د آمد‌ن‬ ‫خطا و یا پاسخ‌های اشتباه به حد‌اقل می‌رسد‌‪.‬‬ ‫میزان غلظت بو د‌ر مراحل مختلف آزمایش‪ :‬میزان غلظت‬ ‫بو د‌ر هر مرحله از آزمایش نبای ‌د بیش از س��ه برابر میزان غلظت‬ ‫مرحله پیشین آزمایش باشد‌‪.‬‬ ‫جهت کس��ب اطالعات بیش��تر د‌ر زمینه روش‌های مرتبط‬ ‫ب��ا محرک‌های فیزیک��ی و عکس‌العمل‌های روان��ی‪ ،‬روش‌های‬ ‫نمونه‌برد‌اری از هوا‪ ،‬ارسال و توزیع نمونه‌های تهیه شد‌ه‪ ،‬ابزارهای‬ ‫انجام آزمایش و روش‌های آماری مرتبط با تعیین آستانه تشخیص‬ ‫بو می‌توانی ‌د به استاند‌ار ‌د ‪ 1996 ASTM‬مراجعه کنید‌‪.‬‬ ‫اد‌امه د‌ارد‪...‬‬ ‫∗ کتاب‌های «تبرید برای تکنیس�ین‌های ‪ »HVAC‬و «کیفیت هوای‬ ‫د‌اخل» از این مترجم به چاپ رسید‌ه است‪.‬‬

‫‪Tel: 88879605‬‬

‫آزمایش آس��تانه تشخیص بو بیش از نیم قرن است که برای‬ ‫تعیین مقاد‌یر آستانه تشخیص بو مور ‌د استفاد‌ه قرار می‌گیرد‌‪ .‬د‌ر‬ ‫این فراین ‌د پیچید‌ه‪ ،‬روش‌های متع ‌دد‌ی برای تعیین مقاد‌یر آستانه‬ ‫تشخیص بو به کار گرفته می‌ش��ود‌‪ .‬به د‌لیل تفاوت‌های موجو ‌د‬ ‫د‌ر روش‌ه��ای اند‌ازه‌گی��ری‪ ،‬احتمال آن وج��و ‌د د‌ار ‌د که مقاد‌یر‬ ‫گزارش شد‌ه برای آستانه تشخیص بو برای یک ماد‌ه به خصوص‬ ‫تفاوت‌هایی را با یکد‌یگر د‌اشته باشند‌‪ .‬به منظور به حد‌اقل رساند‌ن‬ ‫تغییرات یا ‌د شد‌ه که به نوعی وابسته به روش‌های تجربی است‪،‬‬ ‫مجموعه‌ای از استاند‌ارد‌ها توسط انجمن ‪ AIHA‬و آژانس حفاظت‬ ‫از محیط زیست به عنوان معیار انجام آزمایش مطرح شد‌ه است‪.‬‬ ‫به عن��وان مثال‪ ،‬اف��راد‌ی که د‌ر این آزمایش ش��رکت د‌اد‌ه‬ ‫می‌ش��ون ‌د و قرار اس��ت نظرات آن‌ها د‌رباره بو به عنوان د‌ا ‌ده‌های‬ ‫اولیه ثبت شو ‌د بای ‌د شرایط زیر را د‌اشته باشند‌‪:‬‬ ‫حد‌اقل تعد‌ا ‌د نفراتی که د‌ر یک آزمایش شرکت می‌کنن ‌د‬ ‫بای ‌د شش نفر باشند‌‪.‬‬ ‫افرا ‌د منتخب بای ‌د بر مبنای میزان حساس��یت به هر بوی‬ ‫خ��اص مور ‌د آزمایش قرار گیرن��د‌‪ .‬از جمله عواملی که بر نتیجه‬ ‫آزمای��ش تاثیر می‌گذارن ‌د می‌توان به نابویایی‪ ،‬حاملگی‪ ،‬س��ابقه‬ ‫مصرف د‌اروها و سیگاری بود‌ن افرا ‌د اشاره کرد‌‪.‬‬ ‫د‌ر مستند‌س��ازی نتایج بد‌س��ت آمد‌ه از هر آزمایش بای ‌د‬ ‫نتایج فرد‌ی و گروهی بر مبنای یک معیار از پیش تعیین ش��د‌ه‬ ‫هماهنگ‌سازیشوند‌‪.‬‬

‫م��اد‌ه رقیق‌کنند‌ه‪ :‬انتخاب م��اد‌ه رقیق‌کنند‌ه مانن ‌د هوا یا‬ ‫نیتروژن‪ ،‬خواص و منبع انتشار آن‬ ‫وضعیت انجام آزمایش‪ :‬از جمله سیستم‌هایی که قابلیت‬ ‫ارس��ال هوا به محل حضور افرا ‌د را د‌ارن ‌د می‌توان به ماسک‌هایی‬ ‫که بر روی بینی یا صورت افرا ‌د قرار می‌گیرند‌‪ ،‬د‌ریچه‌های توزیع‬ ‫هوای سقفی و یا سیس��تم‌های توزیع هوا د‌ر سرتاسر اتاق اشاره‬ ‫کرد‌‪.‬‬ ‫ارزیابی و اند‌ازه‌گیری تحلیلی غلظت بوی منتشر شد‌ه‬ ‫تنظیم سیس��تم‪ :‬نرخ جریان هوایی که قرار اس��ت مور ‌د‬ ‫آزمایش قرار گیر ‌د بای ‌د تقریبا ‪ 0.10cfm‬باش ‌د و سرعت روی سطح‬ ‫به اند‌ازه‌ای باش ‌د که افرا ‌د شرکت‌کنند‌ه د‌ر آزمایش قاد‌ر به تنفس‬ ‫کرد‌ن هوای عبوری باشند‌‪.‬‬

‫‪SMS‬‬

‫‪0912 448 0 416‬‬

‫تهویه و تبرید‬ ‫منتشر کرد‪:‬‬

‫کتابمحاسبات‬ ‫‌سرانگشتی‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫همراه با‬ ‫لوح فشرد‌ه‬ ‫نوشته‌ی‪:‬‬ ‫آرتور بل‬

‫‪15-14‬‬


‫محاسبات بار سرمایشی و گرمایشی اماکن مسکونی‪6-‬‬

‫بار سرمایشی‬

‫‪ASHRAE FUNDAMENTALS HANDBOOK 2005 - Chapter 29‬‬ ‫مهند‌س رامین تابان∗‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تـولید‌کـنند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫با محاس��به بار سرمایش��ی س��اختمان می‌توان مجموع بار‬ ‫سرمایش��ی محسوس ناشی از بهره گرمایی د‌ر بخش‌های زیر را‬ ‫تعیین نمود‌‪:‬‬ ‫‪ .1‬سطوح تیره مانن ‌د د‌یوارها‪ ،‬کف‪ ،‬سقف و د‌رها‬ ‫‪ .2‬سطوح شفاف مانن ‌د پنجره‌ها‪ ،‬نورگیرهای سقفی و د‌رهای‬ ‫شیشه‌ای‬ ‫‪ .3‬بار ناشی از تهویه و نفوذ هوای خارج به د‌اخل ساختمان‬ ‫‪ .4‬بار ناشی از حضور افرا ‌د د‌ر د‌اخل ساختمان‬ ‫الزم به ذکر اس��ت که سهم گرمای نهان بار سرمایشی بای ‌د‬ ‫به صورت مجزا مور ‌د ارزیابی قرار گیرد‌‪ .‬اگرچه برای محاسبه بار‬ ‫سرمایشی ساختمان ممکن است که کل ساختمان به صورت یک‬ ‫منطقه مجزا د‌ر نظر گرفته شود‌‪ ،‬ولی طراحی تجهیزات و انتخاب‬ ‫سیس��تم‌ها بای ‌د بر مبنای محاس��بات جزئی هر یک از اتاق‌های‬ ‫ساختمان انجام پذیرد‌‪ .‬به منظور طراحی صحیح سیستم توزیع‪،‬‬ ‫جریان هوای تهویه مور ‌د نیاز برای هر یک از اتاق‌های ساختمان‬ ‫بای ‌د تعیین شد‌ه باشد‌‪.‬‬

‫محاسبه حد‌اکثر بار سرمایشی‬

‫کوهساران‬ ‫طراح و سازند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫‪88648028 - 9‬‬

‫برای تعیین اند‌ازه مناس��ب سیستم سرمایش��ی مور ‌د نیاز‬ ‫ساختمان بای ‌د مقاد‌یر حد‌اکثر بار هر یک از مناطق ساختمان که‬ ‫به آن بار بلوکی گفته می‌شو ‌د محاسبه گر ‌دد‌‪ .‬بار بلوکی برای یک‬ ‫ساختمان تک واحد‌ی با سیستم مرکزی برابر است با مجموع‬

‫بار سرمایش�ی تک‌تک اتاق‌های آن س�اختمان‪ .‬د‌رصورتی که‬ ‫برای هر یک ازمناطق مجزای س��اختمان از یک سیس��تم مجزا‬ ‫استفاد‌ه شد‌ه باشد‌‪ ،‬بار بلوکی هر یک از مناطق بای ‌د برای انتخاب‬ ‫سیستم مور ‌د نیاز محاسبه شود‌‪ .‬هنگامی که برای تمامی مناطق‬

‫ساختمان از یک سیستم مرکزی استفاد‌ه می‌شود‌‪ ،‬اند‌ازه سیستم‬ ‫بای ‌د بر مبنای بار بلوکی کل ساختمان تعیین شود‌‪ .‬الزم به ذکر‬ ‫اس��ت که سهم بار هر یک از مناطق ساختمان مانن ‌د کانال‌های‬ ‫توزیع هوا با استفاد‌ه از بار بلوکی آن منطقه تعیین می‌شود‌‪.‬‬ ‫د‌ر س��اختمان‌های چن�� ‌د واحد‌ی‪ ،‬بار منطق��ه‌ای هر یک از‬ ‫واحد‌های مسکونی با مجموع بار آن اتاق برابر است‪ .‬برای واحد‌های‬ ‫آپارتمانی که د‌ر آن‌ها از سیستم‌های مجزا استفاد‌ه می‌شود‌‪ ،‬اند‌ازه‬ ‫سیستم مور ‌د استفاد‌ه د‌ر هر یک از واحد‌ها بر مبنای بار بلوکی‬ ‫همان واح ‌د تعیین می‌شود‌‪ .‬د‌ر واحد‌های آپارتمانی که د‌ر آن‌ها‬ ‫از سیستم‌های سرمایشی مرکزی به همراه واحد‌های فن‌کویل د‌ر‬ ‫هر یک از آپارتمان‌ها استفاد‌ه می‌شود‌‪ ،‬برای تعیین اند‌ازه سیستم‬ ‫مرکزی‪ ،‬بار بلوکی بای ‌د برای کل س��اختمان محاس��به شود‌‪ .‬د‌ر‬ ‫چنین ش��رایطی اند‌ازه واحد‌های فن‌کویل و سیستم‌های توزیع‬ ‫هوای مور ‌د اس��تفاد‌ه د‌ر هر ی��ک از واحد‌ها بر مبنای بار همان‬ ‫واح ‌د تعیین می‌شود‌‪ .‬برای محاسبه بار بلوکی ساختمان می‌توان‬ ‫از روش‌هایی ک��ه د‌ر فص��ل (‪ASHRAE Fundamentals )27‬‬ ‫‪ Handbook 2003‬برای س��اختمان‌های غیرمسکونی ارایه ش ‌د‬ ‫استفاد‌ه نمود‌‪.‬‬

‫سطوح تیره‬

‫عامل به وجو ‌د آورند‌ه بهره گرمایی د‌ر د‌یوارها‪ ،‬کف‪ ،‬سقف و‬ ‫د‌رب ساختمان را می‌توان د‌ر د‌و مور ‌د زیر خالصه کرد‌‪:‬‬ ‫‪ .1‬اختالف د‌مای هوای د‌ر د‌و طرف سطوح یا ‌د شد‌ه‬ ‫‪ .2‬بهره‌های خورشید‌ی ذخیره شد‌ه د‌ر این سطوح‬ ‫ظرفیت گرمایی مصالح و موا ‌د مور ‌د استفاد‌ه د‌ر ساختمان از‬ ‫جمله عواملی است که موجب تعد‌یل نمود‌ن و به تاخیر افتاد‌ن‬ ‫بهره گرمایی خورشید‌ی د‌ر د‌اخل ساختمان می‌شوند‌‪ .‬این اثر به‬


‫د‌ر این نشریه‬ ‫تنها از‬ ‫‪ASHRAE‬‬ ‫می‌خوانید‬

‫‪SMS‬‬

‫‪0912 448 0 416‬‬

‫سرویس پیام کوتاه‬

‫صورت مشروح د‌ر روش کامپیوتری ‪ RHB‬م ‌دل‌سازی شد‌ه است‬ ‫و به همین د‌لیل است که مقاد‌یر بار بد‌ست آمد‌ه از این روش از‬ ‫د‌قت باالیی برخورد‌ار است‪.‬‬ ‫د‌ر روش ‪ RLF‬برای تخمین زد‌ن بار سرمایشی ساختمان از‬ ‫روابط زیر استفاد‌ه می‌شود‌‪:‬‬

‫جد‌ول(‪ )7‬ضرایب بار سرمایشی سطوح تیره‬ ‫نوع سطح‬ ‫سقف یا د‌یوارهای مجاور به قسمت زیر شیروانی‬

‫سقف ‪ /‬پشت‌بام‬ ‫د‌یوارها و د‌رهای با چهارچوب چوبی که د‌ر معرض تابش خورشی ‌د قرار د‌ارن ‌د‬ ‫د‌یوارها یا ‌در‌های با چهارچوب چوبی مجهز به سایبان‬ ‫فضای کف باالی محیط‬ ‫فضای کف باالی فضای خالی زیر کف‬ ‫کفپوش‌ها (بخش مربوط به کفپوش‌ها را مالحظه کنید‌‪).‬‬

‫‪ : αroof‬ضریب جذب نور خورشی ‌د برای پشت‌بام (جد‌ول ‪ 8‬را مالحظه کنید‌‪).‬‬

‫‪Tel: 88879605‬‬

‫که د‌ر روابط فوق‪:‬‬ ‫‪ : qopq‬بار سرمایشی سطوح تیره برحسب ‪Btu/h‬‬ ‫‪ : A‬مساحت خالص ساختمان برحسب فوت مربع‬ ‫‪ : CF‬ضریب بار سرمایشی سطح برحسب ‪Btu/h.ft2‬‬ ‫‪ : U‬ضریب کلی انتقال حرارت س��اختمان برحس��ب ‪Btu/‬‬ ‫‪h.ft2˚F‬‬ ‫∆‪ : t‬اخت�لاف د‌مای طراحی سرمایش��ی برحس��ب د‌رجه‬ ‫فارنهایت‬

‫‪ OFt، OFb‬و ‪ : OFr‬ضرایب بار سرمایشی سطوح تیره (جد‌ول‬ ‫(‪ )7‬را مالحظه کنید‌‪).‬‬ ‫‪ : DR‬محد‌ود‌ه سرمایش روزانه بر حسب د‌رجه فارنهایت‬ ‫مقاد‌ی��ری که د‌ر ج��د‌ول (‪ )7‬برای ضرایب ‪ OF‬ارایه ش��د‌ه‬ ‫ند‌هند‌ه مش��خصات فیزیکی مصالح مور ‌د استفاد‌ه‬ ‫است‪ ،‬نش��ا ‌‬ ‫د‌ر ساختمان هس��تند‌‪ .‬مقاد‌یر کوچک‌تر از ‪ 1‬برای ضریب ‪OFt‬‬ ‫ند‌هند‌ه خاصیت فضاهای میانی مانن ‌د اتاق زیرشیروانی یا‬ ‫نش��ا ‌‬ ‫فضای خالی زیر کف‪ ،‬ضریب ‪ OFb‬بیانگر بهره گرمایی خورشی ‌د و‬ ‫ضریب ‪ OFr‬بیانگر تاثیر ذخیره گرمایی به واسطه کاهش اختالف‬ ‫د‌مای موثر بین سطوح است‪ .‬همچنین الزم به یاد‌آوری است که‬ ‫مقد‌ار ‪ CF‬را می‌توان با اس��تفاد‌ه از رابطه ‪ CF=U×CLTD‬که د‌ر‬ ‫روش محاسبه بار ساختمان‌های غیرمسکونی مور ‌د استفاد‌ه قرار‬ ‫می‌گیر ‌د نیز محاسبه نمود‌‪.‬‬ ‫همان‌طور که د‌ر جد‌ول (‪ )7‬نش��ان د‌اد‌ه ش��د‌ه است‪ ،‬مقد‌ار‬ ‫ضری��ب جذب نور خورش��ی ‌د پش��ت‌بام س��اختمان تاثیر قابل‬ ‫مالحظه‌ای بر سهم بار سرمایشی القا شد‌ه از سقف به ساختمان‬

‫تهویه و تبرید‬ ‫منتشر کرد‪:‬‬

‫کتابمحاسبات‬ ‫‌سرانگشتی‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫همراه با‬ ‫لوح فشرد‌ه‬ ‫نوشته‌ی‪:‬‬ ‫آرتور بل‬

‫‪17-16‬‬


‫بر جای می‌گذارد‌‪ .‬د‌ر جد‌ول (‪ )8‬مقاد‌یر متد‌اول ضریب جذب نور‬ ‫خورش��ی ‌د برای مصالح متد‌اول مور ‌د استفاد‌ه د‌ر بام ساختمان‌ها‬ ‫ارایه ش��د‌ه است‪ .‬الزم به یاد‌آوری است که کاهش ضریب جذب‬ ‫نور خورشی ‌د د‌ر ساختمان‌هایی که بام آن‌ها قیرگونی شد‌ه باش ‌د‬ ‫امکان‌پذیر نیست‪.‬‬

‫کفپوش‌های اتاق‬

‫د‌ر س��اختمان‌هایی که کف آن‌ها با اس��تفاد‌ه از بلوک‌های‬ ‫سیمانی پوشید‌ه شد‌ه اس��ت بار سرمایشی ساختمان به میزان‬ ‫کم��ی کاهش پید‌ا می‌کن�� ‌د مقد‌ار آن را می‌توان با اس��تفاد‌ه از‬ ‫روابطه زیر محاسبه کرد‌‪:‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تـولید‌کـنند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫کوهساران‬ ‫طراح و سازند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫‪88648028 - 9‬‬

‫که د‌ر روابط فوق‪:‬‬ ‫‪ : A‬مساحت بلوک سیمانی برحسب فوت مربع‬ ‫‪ : CFslab‬ضریب بار سرمایشی بلوک سیمانی‬ ‫‪ : hsrf‬ضریب انتقال حرارت موثر سطح شامل مقاومت بلوک‬ ‫سیمانی که برای پوشاند‌ن کف اتاق مور ‌د استفاد‌ه قرار گرفته شد‌ه‬ ‫است‪ .‬مقد‌ار این ضریب با اس��تفاد‌ه از رابطه )‪hsrf=1/(Rcvr+0.68‬‬ ‫قابل محاس��به اس��ت و بر حس��ب واح ‌د ‪ Btu/h.ft2.˚F‬سنجید‌ه‬ ‫می‌شود‌‪ .‬مقاد‌یر ‪ Rcvr‬نیز از فصل (‪ )6‬هند‌بوک ‪ASHRAE 2004‬‬ ‫‪ HVAC Systems and Equipment‬تعیین می‌شود‌‪.‬‬

‫سطوح شفاف پنجره‌ها‬

‫بار سرمایش��ی ناش��ی از پنجره‌های خارجی س��اختمان با‬ ‫استفاد‌ه از روابط زیر قابل محاسبه است‪:‬‬

‫که د‌ر روابط فوق‪:‬‬ ‫‪ : qfen‬بار سرمایشی پنجره‌ها برحسب ‪Btu/h‬‬ ‫‪ : A‬مساحت پنجره‌ها با د‌ر نظر گرفتن قاب پنجره برحسب‬ ‫فوت مربع‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ : CFfen‬ضریب سرمایشی سطح برحسب ‪Btu/h.ft‬‬ ‫‪ : U‬ضریب انتقال حرارت ‪ NFRC‬برحسب ‪Btu/h.ft2.˚F‬‬ ‫د برای پشت‌بام (‪)αroof‬‬ ‫جد‌ول (‪ )8‬ضریب جذب نور خورشی ‌‬ ‫رنگ‬

‫ماد‌ه‬ ‫قیرگونی‬ ‫کاشی‬ ‫فلز‬ ‫روکش‌های االستومری‬ ‫منبع‪ :‬مقاد‌یر جد‌ول فوق از ‪ Parker et al. 2000‬خالصه شد‌ه است‪.‬‬ ‫سفی ‌د‬

‫روشن‬

‫میانه‬

‫تیره‬

‫∆‪ : t‬اخت�لاف د‌مای طراحی سرمایش��ی برحس��ب د‌رجه‬ ‫فارنهایت‬ ‫‪ : PXI‬حد‌اکثر ش��د‌ت تابش خارجی شامل اصالحات ناشی‬ ‫از س��ایبان‌های ساختمان بر حسب ‪( Btu/h.ft2‬معاد‌له ‪ 26‬یا ‪27‬‬ ‫را مالحظه کنید‌‪).‬‬ ‫‪ : SHGC‬ضری��ب به��ره گرمایی خورش��ید‌ی ‪ NFRC‬برای‬ ‫پنجره‬ ‫‪ : IAC‬ضریب سایه د‌اخلی‪ ،‬معاد‌له (‪)29‬‬ ‫‪ : FFs‬ضریب بار خورشید‌ی پنجره‪ ،‬جد‌ول (‪)13‬‬ ‫حد‌اکثر شد‌ت تابش خارجی (‪)PXI‬‬ ‫اگرچه بهره خورش��ید‌ی د‌ر طول روز اتف��اق می‌افتد‌‪ ،‬ولی‬ ‫نتایجی که از مطالعاتی پروژه )‪RP-1199 (Barnaby et al. 2004‬‬ ‫بد‌ست آم ‌د نشان د‌ا ‌د که سهم بار سرمایشی پنجره‌های ساختمان‬ ‫با زمان حد‌اکثر شد‌ت تابش نور خورشی ‌د د‌ر پنجره‌های خارجی‬ ‫س��اختمان همزمان اس��ت‪ PXI .‬با اس��تفاد‌ه از روابط زیر قابل‬ ‫محاسبه است‪:‬‬ ‫برای پنجره‌های بد‌ون سایبان‪:‬‬ ‫برای پنجره‌های با سایبان‪:‬‬ ‫که د‌ر روابط فوق‪:‬‬ ‫‪ : PXI‬حد‌اکثر شد‌ت تابش خارجی بر حسب ‪Btu/h.ft‬‬ ‫‪ Ed ،Et‬و ‪ : ED‬حد‌اکثر بار کل‪ ،‬حد‌اکثر بار انتشار‪ ،‬حد‌اکثر بار‬ ‫ناشی از ش��د‌ت تابش مستقیم بر حسب ‪( Btu/h.ft2‬جد‌ول ‪ 9‬یا‬ ‫‪)10‬‬ ‫‪ : Tx‬ضریب انتق��ال ملحقات خارجی پنجره مانن ‌د توری یا‬ ‫سایبان‬ ‫‪ : Fshd‬بخشی از پنجره که توسط سایبان‌های د‌ایمی‪ ،‬پره‌ها‬ ‫یا موانع محیطی پوشید‌ه شد‌ه است‪.‬‬ ‫برای س��طوح عمود‌ی و افقی‪ ،‬حد‌اکثر مقاد‌یر شد‌ت تابش‬ ‫خورش��ی ‌د برای جهت‌های اصلی را می‌توان از جد‌ول (‪ )9‬و برای‬ ‫ه��ر زاویه د‌لخواه با اس��تفاد‌ه از معاد‌الت ارایه ش��د‌ه د‌ر جد‌ول‬ ‫‪2‬‬


‫د‌ر این نشریه‬ ‫تنها از‬ ‫‪ASHRAE‬‬ ‫می‌خوانید‬

‫که د‌ر س��اعات حد‌اکثر ش��د‌ت تابش خورشی ‌د د‌ر معرض سایه‬ ‫ساختمان‌های مجاور قرار د‌ارن ‌د برابر با (‪ )1‬فرض می‌شود‌‪ .‬تاثیر‬ ‫س��ایه ناشی از سایبان‌های آویزد‌ار ساد‌ه را می‌توان با استفاد‌ه از‬ ‫رابطه زیر محاسبه کرد‌‪:‬‬

‫(‪ )10‬تعیین کرد‌‪ .‬نورگیرهای س��قفی که شیب آن‌ها نسبت به‬ ‫س��طح افق کمتر از ‪ 30‬د‌رجه است بای ‌د د‌ر هنگام تحلیل بار به‬ ‫صورت یک پنجره افقی د‌ر نظر گرفته ش��وند‌‪ .‬الزم به ذکر است‬ ‫که نورگیرهایی که ش��یب آن‌ها نسبت به سطح افق بیش از ‪30‬‬ ‫د‌رجه و کمتر از ‪ 90‬د‌رجه اس��ت را نمی‌توان با استفاد‌ه از روش‬ ‫‪ RLF‬تحلیل کرد‌‪.‬‬

‫ملحقات خارجی پنجره‬

‫پوش��ش‌های متد‌اول پنجره‌ها از جمله عواملی هستن ‌د که‬ ‫بهره گرمایی خورشی ‌د که به واسطه وجو ‌د پنجره‌ها به ساختمان‬ ‫ید‌هند‌‪ .‬د‌ر جد‌ول‬ ‫وار ‌د می‌شو ‌د را به میزان قابل توجهی کاهش م ‌‬ ‫(‪ )11‬مقاد‌ی��ر ضریب انتقال برای ملحقات متد‌اول پنجره‌ها ارایه‬ ‫شد‌ه است‪.‬‬ ‫بخش��ی از پنجره که د‌ر معرض سایه س��ایبان قرار د‌ار ‌د را‬ ‫ید‌هن ‌د و مقد‌ار آن ب��رای تمامی پنجره‌هایی‬ ‫با ‪ Fshd‬نش��ان م ‌‬ ‫جد‌ول (‪)9‬‬

‫جهت تابش‬ ‫شمال‬ ‫شمال شرق‬ ‫‪ /‬شمال غرب‬

‫عرض جغرافیایی‬

‫که د‌ر رابطه فوق‪:‬‬ ‫‪ : SLF‬ضریب خط سایه که از جد‌ول (‪ )12‬تعیین می‌شود‌‪.‬‬ ‫‪ : Doh‬عمق آویز از صفجه پنجره برحسب فوت‬ ‫‪ : Xoh‬فاصله عمود‌ی از باالی آویز پنجره برحسب فوت‬ ‫‪ : h‬ارتفاع پنجره برحسب فوت‬ ‫ضریب خط سایه که آن را به اختصار به صورت ‪ SLF‬نشان‬ ‫ید‌ه ‌د عبارت است از نسبت فاصله عمو ‌دی‌ای که سایه د‌ر زیر‬ ‫م‌‬ ‫لبه آویز تا عمق آویز می‌افتد‌‪ .‬بنابراین خط سایه برابر است با ‪SLF‬‬ ‫ضرب د‌ر عمق آویز سایبان‪.‬‬ ‫د‌ر ج��د‌ول (‪ )12‬مقاد‌یر ‪ SLF‬برای ‪ 21‬ماه جوالی به صورت‬ ‫مقد‌ار متوسط آن د‌ر طول ساعت‌هایی که خورشی ‌د با بیش‌ترین‬ ‫ش��د‌ت از هر یک از جهت‌های اصلی به ساختمان می‌تاب ‌د ارایه‬ ‫شد‌ه است‪.‬‬ ‫شرایط پیچی ‌ده‌تر سایه بای ‌د با استفاد‌ه از روش ‪ RHB‬تحلیل‬ ‫شود‌‪.‬‬

‫ضرایب بار خورشید‌ی پنجره‌ها‬

‫ضرایب بار خورش��ید‌ی پنجره‌ها که به صورت ‪ FFs‬نش��ان‬ ‫د‌اد‌ه می‌شو ‌د به وضعیت تابش خورشی ‌د به پنجره بستگی د‌ار ‌د و‬ ‫ند‌هند‌ه‬ ‫مقاد‌یر آن د‌ر جد‌ول (‪ )13‬ارایه شد‌ه است‪ .‬این مقاد‌یر نشا ‌‬ ‫سهم بهره گرمایی منتقل ش ‌ده‌ای است که بخشی از حد‌اکثر بار‬ ‫د‬ ‫جد‌ول (‪ )10‬معاد‌الت حد‌اکثر شد‌ت تابش خورشی ‌‬ ‫برای سطوح افقی‪:‬‬

‫برای سطوح قائم‪:‬‬ ‫(مقد‌ار آن برای وضعیت تابش معمولی خورشی ‌د بین ‪ 1-0‬است‪).‬‬

‫شرق ‪ /‬غرب‬

‫افقی‬

‫تهویه و تبرید‬ ‫منتشر کرد‪:‬‬

‫کتابمحاسبات‬ ‫‌سرانگشتی‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫جنوب شرق‬ ‫‪ /‬جنوب غرب‬ ‫جنوب‬

‫سرویس پیام کوتاه‬

‫‪Tel: 88879605‬‬

‫سایبان‌های د‌ایمی‬

‫‪SMS‬‬

‫‪0912 448 0 416‬‬

‫که د‌ر روابط فوق‪:‬‬ ‫‪ Et، Ed‬و ‪ : ED‬حد‌اکثر مجموع ش��د‌ت تابش خورش��ید‌‪ ،‬ش��د‌ت تابش پخشی و شد‌ت تابش‬ ‫مستقیم خورشی ‌د بر حسب ‪Btu/h.ft2‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪ : L‬عرض جغرافیایی محل ‪N‬‬ ‫‪ : ψ‬وضعیت تابش خورش��ی ‌د (زاویه سمت خورشید‌) بر حسب مقد‌ار انحراف بر حسب د‌رجه از‬ ‫راستای جنوب (مقد‌ار آن بین ‪ -180‬تا ‪ +180‬است‪).‬‬

‫همراه با‬ ‫لوح فشرد‌ه‬ ‫نوشته‌ی‪:‬‬ ‫آرتور بل‬

‫‪19-18‬‬


‫ید‌هد‌‪ .‬بنابراین می‌توان نتیجه‬ ‫سرمایشی ساختمان را تشکیل م ‌‬ ‫گرفت که مقاد‌یر بهره گرمایی خورش��ی ‌د د‌ر هنگام صبح (تابش‬ ‫از س��مت شرق) از مقاد‌یر بهره گرمایی د‌ر بع ‌د از ظهر (تابش از‬ ‫سمت غرب) کمتر است‪ .‬مقاد‌یر بزرگ‌تر ضرایب بار خورشید‌ی‪،‬‬ ‫س��اختمان‌های چن ‌د واحد‌ی با تابش محد‌و ‌د خورشی ‌د را شامل‬ ‫می‌شود‌‪.‬‬

‫سایبان‌های د‌اخلی‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تـولید‌کـنند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫کوهساران‬ ‫طراح و سازند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫‪88648028 - 9‬‬

‫سایبان‌های د‌اخلی نیز به میزان قابل توجهی بهره گرمایی‬ ‫ید‌هن ‌د و تقریبا د‌ر تمامی ساختمان‌های‬ ‫خورش��ی ‌د را کاهش م ‌‬ ‫مسکونی مور ‌د اس��تفاد‌ه قرار می‌گیرند‌‪ .‬مطالعات انجام شد‌ه د‌ر‬ ‫ید‌ه ‌د که بسیاری از پنجره‌های ساختمان‌های‬ ‫این زمینه نشان م ‌‬ ‫مسکونی به نوعی مجهز به سایبان هستند‌‪ .‬به عنوان مثال طی‬ ‫تحقیقی که توسط )‪ James et al. (1997‬بر روی ‪ 368‬ساختمان‬ ‫مسکونی انجام گرفت‪ 80 ،‬د‌رص ‌د از پنجره‌های مور ‌د مطالعه مجهز‬ ‫به سایبان‌های د‌اخل بود‌ند‌‪ .‬بنابراین د‌ر تمامی موار ‌د به استثنای‬ ‫جد‌ول (‪ )11‬ضریب انتقال ملحقات خارجی پنجره‌ها‬ ‫ملحقات مور ‌د استفاد‌ه‬

‫‪Tx‬‬

‫بد‌ون ملحقات خارجی‬

‫‪1.0‬‬

‫توری‌های سیمی خارجی‬

‫‪0.6‬‬

‫شرایط خاص‪ ،‬د‌ر هنگام محاسبه بار سرمایشی ساختمان پنجره‌ها‬ ‫بای ‌د به همراه سایبان‌های د‌اخلی د‌ر نظر گرفته شوند‌‪ .‬همان‌طور‬ ‫ک��ه د‌ر فص��ل (‪ASHRAE HVAC Systems and 2004 )31‬‬ ‫‪ Equipment‬نیز بد‌ان اش��اره شد‌ه اس��ت‪ ،‬د‌ر روش ‪ RLF‬برای‬ ‫محاسبه بار سرمایشی ساختمان از مد‌ل ضریب میرایی د‌اخلی‬ ‫(‪ )IAC‬استفاد‌ه می‌شود‌‪ .‬مقاد‌یر مرتبط با ساختمان‌های مسکونی‬ ‫که د‌ر فصل (‪ )31‬ارایه ش��د‌ه اس��ت د‌ر جد‌ول شماره (‪ )14‬این‬ ‫مبحث فهرس��ت ش�� ‌ده‌اند‌‪ .‬الزم به ذکر است که جد‌ول (‪ )14‬به‬ ‫د‌لیل کافی نبود‌ن اطالعات مور ‌د نیاز تمامی ساختارهای ممکن‬ ‫د‌ر اماکن مسکونی را د‌ر بر نمی‌گیرد‌‪ .‬همچنین برخی از مقاد‌یر‬ ‫ای��ن جد‌ول به ص��ورت تخمینی ارایه ش�� ‌ده‌اند‌‪ .‬د‌ر حال حاضر‬ ‫نواقص یا ‌د ش��د‌ه د‌ر پروژه تحقیقاتی ‪ ASHRAE RP-1311‬د‌ر‬ ‫حال بررسی هستند‌‪.‬‬ ‫د‌ر برخی از موار ‌د فرض می‌ش��و ‌د که سایبان‌های پنجره به‬ ‫صورت نیمه باز هس��تند‌‪ .‬به عنوان مثال پر ‌ده‌های اتاق اغلب به‬ ‫صورت نیمه باز هستن ‌د تا بخشی از نور خورشی ‌د نیز به اتاق وار ‌د‬ ‫شد‌ه و فضای آن را روشن سازد‌‪ .‬مقاد‌یر ‪ IAC‬با استفاد‌ه از روابط‬ ‫زیر قابل محاسبه است‪:‬‬ ‫که د‌ر رابطه فوق‪:‬‬ ‫‪ : IAC‬ضریب میرایی د‌اخلی پنجره د‌ر حالتی که س��ایبان‬ ‫پنجره به صورت نیمه باز است‪.‬‬

‫مق��د‌ار ضریب س��ایه س��ازند‌ه (‪)SC‬‬ ‫صفحه سایبان‬ ‫معموال بین ‪ 0.4‬تا ‪0.6‬‬ ‫تذکر‪ :‬جهت کس��ب اطالعات بیشتر د‌ر این زمینه به ‪)Brunger et al. (1999‬‬ ‫د‌رباره توری‌های سیمی حشرات مراجعه کنید‌‪.‬‬

‫جد‌ول (‪ )13‬ضرایب بار خورشید‌ی پنجره‌های (‪)FFs‬‬

‫جد‌ول (‪ )12‬ضرایب خط سایه (‪)SLF‬‬

‫د‬ ‫جهت تابش خورشی ‌‬

‫د‬ ‫جهت تابش خورشی ‌‬ ‫شمال‬ ‫شمال‌شرق‪/‬شمال‌غرب‬ ‫شرق ‪ /‬غرب‬ ‫جنوب شرق ‪ /‬جنوب غرب‬ ‫جنوب‬

‫عرض جغرافیایی‬

‫تذکر‪ :‬طول سایه د‌ر بخش زیرین آویز سایبان = ‪SLF × Doh‬‬

‫شمال‬ ‫شمال شرق‬ ‫شرق‬ ‫جنوب شرق‬ ‫جنوب‬ ‫جنوب غرب‬ ‫غرب‬ ‫شمال غرب‬ ‫افقی‬

‫ساختمان‌های‬ ‫تک واحد‌ی مجزا‬

‫ساختمان‌های‬ ‫تک واحد‌ی مجزا‬


‫د‌ر این نشریه‬ ‫تنها از‬ ‫‪ASHRAE‬‬ ‫می‌خوانید‬

‫‪SMS‬‬

‫‪0912 448 0 416‬‬

‫سرویس پیام کوتاه‬

‫‪ : Fcl‬میزان بسته بود‌ن سایبان (بین ‪ 0‬تا ‪)1‬‬ ‫‪ : IACcl‬ضریب میرایی د‌اخلی د‌ر حالتی که سایبان‌ها کامال‬ ‫بسته هستند‌‪( .‬مقد‌ار آن از جد‌ول (‪ )14‬بد‌ست می‌آید‌‪).‬‬

‫تهویه و نفوذ تد‌ریجی هوا به د‌اخل ساختمان‬

‫بهره گرمایی د‌اخلی‬

‫ب��ار گرمایی ناش��ی از حضور اف��را ‌د د‌ر د‌اخل س��اختمان‪،‬‬ ‫سیستم‌های روشنایی و تجهیزات مختلف موجب افزایش حد‌اکثر‬ ‫مقاد‌یر بار نهان و محس��وس ساختمان می‌شو ‌د که مقد‌ار آن با‬ ‫استفاد‌ه از روابط زیر قابل محاسبه خواه ‌د بود‌‪:‬‬

‫‪Btu/h‬‬

‫‪ : Acf‬مساحت تهویه شد‌ه ساختمان برحسب فوت مربع‬ ‫‪ : NOC‬تعد‌ا ‌د افرا ‌د حاضر د‌ر س��اختمان (مقد‌ار آن مجهول‬ ‫است که به صورت ‪ Nbr+1‬تخمین زد‌ه می‌شود‌‪).‬‬

‫جد‌ول (‪ )14‬ضرایب میرایی د‌اخلی (‪)IACcl‬‬

‫بهره گرمایی ‪ -‬سیستم توزیع هوا‬

‫جهت کسب اطالعات بیشتر د‌ر این زمینه می‌توانی ‌د به بخش‬ ‫روش‌ها و اطالعات متد‌اول مراجعه کنید‌‪.‬‬

‫پر ‌ده‌ها‬ ‫با بافت بسته‬ ‫با بافت باز‬ ‫ب‬ ‫روشن (‪)D‬ب تیره (‪)E‬ب روشن (‪)G‬‬

‫تعد‌ا ‌د‬ ‫الیه‌های‬ ‫شیشه نوع شیشه‬ ‫شفاف‬ ‫جاذب گرما‬ ‫رفلکس‬ ‫شفاف‬ ‫الف‬ ‫مات با بهره خورشید‌ی باال‬ ‫الف‬ ‫مات با بهره خورشید‌ی پایین‬ ‫جاذب گرما‬ ‫رفلکس‬

‫‪Roller Shades‬‬ ‫تیره‬ ‫شفاف و‬ ‫روشن‬ ‫سفی ‌د‬ ‫سیاه‬

‫پر ‌ده‌های نورگیر‬ ‫روشن‬ ‫میانه‬

‫الف وضعیت‌های ترکیبی به صورت مجزا د‌ر فصل (‪ )31‬مور ‌د بررسی قرار نگرفته‌ان ‌د و مقاد‌یر مربوط به آن‌ها مشابه با وضعیتی د‌ر نظر گرفته شد‌ه است که شیشه‬ ‫شفاف است‪ .‬ب مقاد‌یر اریه شد‌ه برای پر ‌ده‌ها از جد‌ول (‪ )22‬فصل (‪ASHRAE Fundamentals Handbook )31‬گرفته شد‌ه است و هر یک از حروف‬ ‫به کار رفته نیز بیانگر ستون مرجع هستند‌‪.‬‬

‫‪Tel: 88879605‬‬

‫که د‌ر روابط فوق‪:‬‬ ‫‪ : qig,s‬بار سرمایش��ی محسوس ناش��ی از بهره‌های د‌اخلی‬ ‫برحسب ‪Btu/h‬‬ ‫‪ : qig,l‬بار سرمایشی نهان ناشی از بهره‌های د‌اخلی برحسب‬

‫معاد‌ل��ه ‪ 30‬و ‪ 31‬و ضرایب مربوط به آن‌ه��ا از الگوهای بار‬ ‫ارایه ش��د‌ه د‌ر )‪ Building America (2003‬توس��ط ‪Barnaby‬‬ ‫)‪ & Spliter (2005‬ب��رای س��اعت ‪ 4‬بع ‌د از ظهر بد‌س��ت آمد‌ه‬ ‫اس��ت‪ .‬الزم به ذکر اس��ت د‌ر این مرجع که مقاد‌یر ارایه ش��د‌ه‬ ‫برای بهره‌های گرمایی برای اماکن مس��کونی د‌ر ایاالت متحد‌ه‬ ‫پیش‌بینی ش�� ‌ده‌اند‌‪ .‬د‌ر مواقعی که ش��د‌ت تابش سیس��تم‌های‬ ‫روشنایی س��اختمان به صورت غیر معمول افزایش می‌یاب ‌د و یا‬ ‫سایر تجهیزات د‌ر ساعت‌های اوج بار سرمایشی به صورت مد‌اوم‬ ‫ید‌هن ‌د افزایش د‌اد‌ه شود‌‪ .‬د‌ر شرایط بحرانی‬ ‫به کار خو ‌د اد‌امه م ‌‬ ‫ک��ه تعد‌ا ‌د افرا ‌د حاضر د‌ر س��اختمان به صورت ناگهانی افزایش‬ ‫می‌یاب ‌د و یا س��اختمان با سایر بهره‌های گرمایی روبرو می‌شود‌‪،‬‬ ‫اس��تفاد‌ه از یک سیستم سرمایشی به صورت موازی با سیستم‬ ‫اصلی می‌توان ‌د راه حل مناسبی برای جبران بار سرمایشی اضافه‬ ‫شد‌ه باشد‌‪.‬‬ ‫د‌ر هنگام انجام محاس��بات اتاق به ات��اق مقد‌ار ‪ qig,s‬بای ‌د بر‬ ‫مبنای تمام سطح تهویه شد‌ه محاسبه شو ‌د و به آشپزخانه و سایر‬ ‫مکان‌های ساختمان نیز تخصیص د‌اد‌ه شود‌‪.‬‬

‫تهویه و تبرید‬ ‫منتشر کرد‪:‬‬

‫کتابمحاسبات‬ ‫‌سرانگشتی‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫همراه با‬ ‫لوح فشرد‌ه‬ ‫نوشته‌ی‪:‬‬ ‫آرتور بل‬

‫‪21-20‬‬


‫مجموع بهره نهان‬

‫بار سرمایشی نهان د‌ر واقع نتیجه سه منبع اصلی رطوبت د‌ر‬ ‫د‌اخل ساختمان است‪:‬‬ ‫‪ .1‬هوای خارج که به واس��طه تهویه یا نفوذ تد‌ریجی هوا به‬ ‫د‌اخل ساختمان راه می‌یابد‌‪.‬‬ ‫‪ .2‬افرا ‌د حاضر د‌ر ساختمان‬ ‫‪ .3‬منابع د‌یگر از قبیل آشپزخانه‪ ،‬رختشوی‌خانه و حمام‬ ‫م��وار ‌د فوق که د‌ر بخ��ش پیش مور ‌د بحث ق��رار گرفت با‬ ‫یکد‌یگر ترکیب ش��د‌ه و مجموع بار نهان س��اختمان را تشکیل‬ ‫ید‌هن ‌د که با استفاد‌ه از رابطه زیر قابل محاسبه است‪:‬‬ ‫م‌‬ ‫د‌ر رابطه فوق‪:‬‬ ‫‪ : ql‬مجموع بار نهان بر حسب ‪Btu/h‬‬ ‫‪ : qvi,l‬بهره گرمایی نهان ناش��ی از تهویه ‪ /‬نفوذ بر حس��ب‬ ‫‪( Btu/h‬مقد‌ار ‪ qvi,l‬با استفاد‌ه از معاد‌له ‪ 16‬محاسبه می‌شود‌‪).‬‬ ‫‪ : qig,l‬به��ره گرمایی د‌اخلی بر حس��ب ‪( Btu/h‬مقد‌ار ‪ qig,l‬با‬ ‫استفاد‌ه از معاد‌له ‪ 31‬محاسبه می‌شود‌‪).‬‬ ‫منب��ع تولی ‌د بهره‌ه��ای گرمایی نهان اضافه ش��د‌ه می‌توان ‌د‬ ‫نشتی د‌ر کانال هوای برگشت و یا منابع غیر معمول د‌یگر باشد‌‪.‬‬ ‫)‪ Lstiburek & Carmody (1993‬اطالعات مور ‌د نیاز برای منابع‬ ‫تولی ‌د رطوبت د‌ر د‌اخل س��اختمان را گ��رد‌آوری کر ‌ده‌ان ‌د با این‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تـولید‌کـنند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫طراح و سازند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫‪88648028 - 9‬‬

‫خالصه معاد‌الت بار سرمایش�ی با اس�تفاد‌ه از روش‬ ‫‪RLF‬‬

‫د‌ر جد‌ول (‪ )15‬فهرست خالصه‌ای از معاد‌الت مور ‌د استفاد‌ه‬ ‫د‌ر محاسبات بار سرمایش��ی که د‌ر این فصل مور ‌د بررسی قرار‬ ‫گرفتن ‌د ارایه شد‌ه است‪.‬‬ ‫اد‌امه د‌ارد‪...‬‬

‫∗ کتاب‌های «تبرید برای تکنیس�ین‌های ‪ »HVAC‬و «کیفیت هوای‬ ‫د‌اخل» از این مترجم به چاپ رسید‌ه است‪.‬‬

‫جد‌ول (‪ :)15‬خالصه معاد‌الت بار سرمایشی د‌ر روش ‪RLF‬‬

‫منبع بار‬

‫معاد‌له‬

‫جد‌اول و تذکرات‬

‫سطوح تیره خارجی‬

‫مقاد‌یر ضریب ‪ OF‬از جد‌ول (‪ )7‬تعیین می‌شود‌‪.‬‬

‫سطوح شفاف خارجی‬

‫‪ PXI‬از ج��د‌ول (‪ )9‬به ع�لاوه ضرایب تصحیح تعیین‬ ‫می‌شود‌‪.‬‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫کوهساران‬

‫وج��و ‌د یاد‌آوری می‌کنیم که بهره‌های نهان متد‌اول س��اختمان‬ ‫معاد‌له ‪ 31‬نیز به راحتی قابل محاسبه خواه ‌د بود‌‪.‬‬ ‫از آنجایی که سیس��تم‌های تهویه مطبوع معموال با استفاد‌ه‬ ‫از یک ترموس��تات کنترل می‌شوند‌‪ ،‬سرمایش محسوس یکی از‬ ‫اثرات جانبی کارکر ‌د تجهیزات اس��ت‪ .‬ب��ه عنوان مثال د‌ر طول‬ ‫د‌وره‌هایی که بهره گرمایی نهان بسیار باال ولی د‌مای هوای محیط‬ ‫د‌ر ح ‌د معمول است‪ ،‬عملکر ‌د سیستم‌های تهویه مطبوع کاهش‬ ‫می‌یاب�� ‌د که منجر به افزایش رطوبت هوای د‌اخل س��اختمان و‬ ‫ایجا ‌د ش��رایط ناخوش��این ‌د برای افرا ‌د حاضر د‌ر آن می‌شود‌‪ .‬د‌ر‬ ‫چنین شرایطی بای ‌د از تجهیزات تهویه مطبوع چن ‌د سرعتی که‬ ‫د‌ر آن‌ه��ا از کنترل‌کنن ‌ده‌های د‌م��ا و رطوبت به صورت ترکیبی‬ ‫اس��تفاد‌ه می‌شو ‌د و رطوبت‌گیری د‌ر آن‌ها به صورت اختصاصی‬ ‫انجام می‌پذیر ‌د استفاد‌ه شود‌‪.‬‬

‫‪ FFs‬از جد‌ول (‪ )13‬تعیین می‌شود‌‪.‬‬ ‫بخش جد‌اکنند‌ه فضای تهویه نشد‌ه‬

‫∆‪ t‬عب��ارت اس��ت از اخت�لاف د‌مای بی��ن د‌و بخش‬ ‫ساختمان‬

‫تهویه ‪ /‬نفوذ تد‌ریجی هوا به د‌اخل ساختمان‬

‫بخش روش‌ها و اطالعات متد‌اول را مالحظه کنید‌‪.‬‬

‫تجهی��زات م��ور ‌د اس��تفاد‌ه و اف��را ‌د حاضر د‌ر‬ ‫ساختمان‬ ‫توزیع‬ ‫مجموع بار محسوس‬ ‫بار نهان‬ ‫تهویه ‪ /‬نفوذ تد‌ریجی هوا به د‌اخل ساختمان‬ ‫بهره د‌اخلی‬

‫مقد‌ار ‪ Fdl‬از جد‌ول (‪ )6‬تعیین می‌شود‌‪.‬‬


‫د‌ر این نشریه‬ ‫تنها از‬ ‫‪ASHRAE‬‬ ‫می‌خوانید‬

‫‪SMS‬‬

‫‪0912 448 0 416‬‬

‫سرویس پیام کوتاه‬

‫برف‌سازی د‌ر فضای سرپوشید‌ه‬ ‫‪ASHRAE JOURNAL - JULY 2006‬‬

‫با به‌کارگیری فنون برف‌س�ازی د‌ر فضای سرپوشید‌ه‪ ،‬د‌ر کویر نیز می‌توان برای اسکی‬ ‫کرد‌ن‪ ،‬اسنوبر ‌د سواری و سایر ورزش‌ها‪ ،‬برف فراهم نمود‌‪ .‬روش‌های برف‌سازی شامل‬ ‫استفاد‌ه از یخ خر ‌د شد‌ه‪ ،‬یخ تراشید‌ه شد‌ه‪ ،‬برف‌سازی با سرمایش عمیق (کرایوژنیک)‬ ‫و س�امانه‌های رش ‌د ش�بنم یخ‌زد‌ه (‪ )hoar frost‬می‌شود‌‪ .‬با این حال برف تولی ‌د شد‌ه با‬ ‫این روش‌ها هیچ‌وقت از نظر ظاهر‪،‬موجب ایجا ‌د احس�اس و عملکرد‌‪ ،‬مانن ‌د برف واقعی‬ ‫نمی‌شود‌‪.‬‬

‫‪Tel: 88879605‬‬

‫س��اختن ب��رف واقع��ی د‌ر محی��ط‬ ‫سرپوشید‌ه با هزینه‌های اولیه و بهره‌برد‌اری‬ ‫قابل‌پذیرش‪ ،‬با مشکالت زیر مواجه است‪:‬‬ ‫برف‌سازهای بیرونی معمولی بسیار‬ ‫بزرگ می‌باش��ن ‌د (با جریان‌ه��ای آب د‌ر‬ ‫حد‌و ‌د ‪ 2/84‬لیتر برثانیه) و طوری طراحی‬ ‫می‌شون ‌د که بر خورشید‌‪ ،‬با ‌د و باران غلبه‬ ‫کنند‌‪ .‬این برف‌س��ازها بلورهای��ی تولی ‌د‬ ‫می‌کنن�� ‌د ک��ه وقتی از نزد‌ی��ک به آن‌ها‬ ‫نگاه می‌شو ‌د د‌رشت و کروی‌شکل به نظر‬ ‫ ‬ ‫می‌رسند‌‪.‬‬ ‫اتمیزه ک��رد‌ن قطرات آب مایع به‬ ‫د‌رون یک جو کنترل شد‌ه د‌ر د‌مایی کمتر‬ ‫از نقطه‌ی انجما ‌د آب مش��کل است‪ ،‬زیرا‬ ‫هوا به حالت اشباع نزد‌یک است ‪.‬‬ ‫یک مرکز برف فضای سرپوشید‌ه‪،‬‬ ‫د‌ر واقع یک انبار س��ر ‌د ب��ا حجم بزرگ‬ ‫است که از موا ‌د سبک ساخته می‌شود‌‪ ،‬به‬ ‫همین د‌لیل حفظ یک د‌مای ثابت د‌ر آن‬ ‫د‌شوار است ‪.‬‬ ‫برف د‌س��تخوش یک د‌گرد‌یس��ی‬ ‫مخرب (یا د‌گرد‌یسی ه ‌مد‌ما) می‌شود‌‪ ،‬مگر‬

‫این که د‌ر سراسر بستر تو ‌ده‌ی برف یک‬ ‫گراد‌یان د‌ما وجو ‌د د‌اشته باشد‌‪ .‬د‌گرد‌یسی‬ ‫مخرب موج��ب می‌ش��و ‌د بلورهای برف‬ ‫کروی شکل ش��ون ‌د (پرباز ‌ده‌ترین نسبت‬ ‫س��طح به حج��م که د‌ر طبیع��ت وجو ‌د‬ ‫د‌ارد‌)‪ .‬این بلوره��ا نور را به روش د‌یگری‬ ‫منکسر کرد‌ه و موجب می‌شون ‌د این برف‬ ‫د‌ر ورزش‌ه��ای برفی عملک��ر ‌د ضعیفی‬ ‫د‌اشته باش��د‌‪ .‬این برف‪ ،‬خاکستری رنگ‬ ‫به چشم آمد‌ه و س��رعت اسکی کرد‌ن و‬ ‫اسنوبر ‌د سواری را نسبت به برف طبیعی‬ ‫کم می‌کند‌‪.‬‬ ‫برف‌سازها اند‌ازه‌ی ذرات برف طبیعی‬ ‫بین ‪ 10‬تا ‪ 100‬میکرومتر می‌باشد‌‪ .‬چگالی‬ ‫برف تازه ‪ 100 kg/m3‬است‪ .‬بع ‌د از فشرد‌ه‬ ‫ش��د‌ن‪ ،‬چگالی آن تا ‪ 500 kg/m3‬افزایش‬ ‫می‌یاب��د‌‪ .‬برف‌س��ازهای بیرونی معمولی‪،‬‬ ‫اغل��ب قطرات آب��ی با قطره��ای ‪ 100‬تا‬ ‫‪ 250‬میکرومتر تولی ‌د می‌کنند‌‪ .‬این اند‌از‌ه‬ ‫برای قطرات د‌ر محیط د‌اخلی سطحی را‬ ‫به وجو ‌د م��ی‌آور ‌د که مانن ‌د برف طبیعی‬ ‫نیس��ت‪ ،‬گلول��ه برف‌های خوب��ی از آن‬

‫نمی‌توان س��اخت و سرعت اسکی کرد‌ن‬ ‫روی آن کمت��ر از بلورهای ریزتر اس��ت‪.‬‬ ‫یک برف‌ساز فضای سرپوشید‌ه کوچک‪ ،‬از‬ ‫مخلوطی از هوای فشرد‌ه و آب پرفشار و‬ ‫یک محفظه‌ی مخلوط کنن ‌د ‌ه با غالف آبی‬ ‫اس��تفاد‌ه می‌کند‌‪ .‬غالف آبی به برف‌ساز‬ ‫ید‌ه�� ‌د د‌ر جوی زی��ر د‌مای‬ ‫فرص��ت م ‌‬ ‫انجما ‌د کار کن�� ‌د و با گرد‌ش آب به‌وجو ‌د‬ ‫آورن ‌ده‌ی برف به د‌ور محفظه‌ای که تفنگ‬ ‫ب��رف را احاطه کرد‌ه از انجما ‌د د‌اخلی آن‬ ‫جلوگیری می‌شود‌‪ .‬این برف‌ساز با استفاد‌ه‬ ‫از کنترل رایان��ه‌ای راه‌اند‌از موتور‪ ،‬جریان‬ ‫متغی��ر آب ورود‌ی به محفظه‌ی اختالط‬ ‫را کنترل می‌کند‌‪ .‬این ابزار کنترل کنند‌ه‪،‬‬ ‫با خفه کرد‌ن جریان آب با فش��ار ‪ 15‬بار‬ ‫به محفظه و د‌ر همان حال حفظ جریان‬ ‫هوای فشرد‌ه د‌ر ‪ 10‬بار و ‪ 500‬لیتر بر ثانیه‪،‬‬ ‫نس��بت هوای فش��رد‌ه و آب را د‌ر د‌رون‬ ‫محفظه‌ی اختالط د‌گرگون می‌کند‌‪ .‬این‬ ‫کار موجب کنترل اند‌ازه‌ی قطره می‌شو ‌د‬ ‫و محد‌و ‌ده‌ای از اشکال بلوری و چگالی‌های‬ ‫برف ایجا ‌د می‌نمای ‌د و به متصد‌یان اجازه‬

‫تهویه و تبرید‬ ‫منتشر کرد‪:‬‬

‫کتابمحاسبات‬ ‫‌سرانگشتی‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫همراه با‬ ‫لوح فشرد‌ه‬ ‫نوشته‌ی‪:‬‬ ‫آرتور بل‬

‫‪23-22‬‬


‫مهکوه تهویه‬ ‫تـولید‌کـنند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫کوهساران‬ ‫طراح و سازند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫‪88648028 - 9‬‬

‫ید‌ه�� ‌د چگالی برف را انتخاب کنند‌‪ .‬به‬ ‫م‌‬ ‫عنوان مثال‪ ،‬برف به��اری چگال‪ ،‬کند‌تر‬ ‫اس��ت و امکان کنت��رل بیش��تری را د‌ر‬ ‫ید‌هد‌‪ .‬برای س��ایر‬ ‫اختیار مبتد‌یان قرار م ‌‬ ‫مسیرهای اسکی کرد‌ن نیز از چگالی‌های‬ ‫د‌یگری اس��تفاد‌ه می‌ش��ود‌‪ .‬هنگامی که‬ ‫برف‌سازی آغاز می‌گر ‌د ‌د (معموال د‌ر طول‬ ‫شب)‪ ،‬برف‌سازها از یک منبع آب با د‌مای‬ ‫‪ 3‬د‌رجه‌ی س��انتیگراد‌‪ ،‬قطرات��ی با قطر‬ ‫عمد‌تا ‪ 10‬میکرومتر تولی ‌د می‌کنند‌‪ .‬این‬ ‫قطرات یخ زد‌ه و به هسته‌های هم‌جوشی‬ ‫تبد‌یل می‌شوند‌‪ .‬این د‌انه‌ها د‌ارای شناوری‬ ‫خنثی بود‌ه و د‌ر هوا معلق می‌شوند‌‪ .‬این‬ ‫شرایط یک منبع «هسته‌های هم‌جوشی‬ ‫شناوری خنثی» د‌ر اتاق برف‌سازی ایجا ‌د‬ ‫می‌نمای ‌د که د‌ر جو بسیار شبیه به یک ابر‬ ‫یخ‌ز ‌ده‌ی طبیعی نگاه د‌اشته می‌شوند‌‪ .‬بع ‌د‬ ‫از یک د‌وره‌ی زمانی معین‪ ،‬موتوری که به‬ ‫صورت تعد‌یلی کنترل می‌شود‌‪ ،‬نسبت هوا‪/‬‬ ‫ید‌ه ‌د که جریان‬ ‫آب را به گونه‌ای تغییر م ‌‬ ‫آب به محفظه‌ی اختالط برف‌ساز بیشتر‬ ‫ش��د‌ه و اند‌ازه‌ی قطرات ت��ا ‪ 50‬میکرون‬ ‫افزایش یابد‌‪ .‬این قطرات آب حجیم‪ ،‬هوا‬ ‫را از بیرون س��تون به د‌اخل کشید‌ه و د‌ر‬ ‫هسته‌های هم‌جوش��ی وار ‌د می‌کنند‌‪ .‬از‬

‫آنجایی که قطرات آب خروجی از برف‌ساز‬ ‫پیش‌تر به د‌مای انجما ‌د نزد‌یک ش�� ‌ده‌ان ‌د‬ ‫(به د‌لیل د‌مای کم منبع آب و سرمایش‬ ‫ید‌ررو ناش��ی از فرآین ‌د اتمیزه کرد‌ن)‪،‬‬ ‫ب‌‬ ‫ذرات هس��ت ‌ه زا (ی��خ منجم ‌د س��خت)‬ ‫فرآین ‌د هم‌جوشی را د‌ر قطرات آب حجیم‬ ‫راه‌ان��د‌ازی کرد‌ه (مانن ‌د بارور کرد‌ن ابرها)‬ ‫و موجب تشکیل بلورهای برف می‌شوند‌‪.‬‬ ‫بعضی از قطرات حجیم بالفاصله منجم ‌د‬ ‫می‌شون ‌د و د‌ر همان حال بقیه‌ی آن‌ها یک‬ ‫یخ شبیه به «پوست ‌ه تخم‌مرغ» حول مغز‬ ‫ید‌هند‌‪.‬‬ ‫مایع قطره‌ی آب حجیم تشکیل م ‌‬ ‫تغییر حالت نهایی با پخش شد‌ن گرمای‬ ‫نه��ان باقی‌ماند‌ه د‌ر د‌رون پوس��ته‌ی یخ‬ ‫انجام می‌گیرد‌‪ .‬به این ترتیب تمایل ذاتی‬ ‫ید‌ررو کاهش می‌یاب ‌د‬ ‫مایع به سر ‌د شد‌ن ب ‌‬ ‫ک��ه رطوب��ت باالی��ی را د‌ر د‌رون تو ‌ده‌ی‬ ‫برف‌س��از ایجا ‌د نمود‌ه و یک «ریز اقلیم»‬ ‫به وجو ‌د می‌آور ‌د که موجب اشباع هوا د‌ر‬ ‫ستون شد‌ه و از د‌گرد‌یسی د‌رست قطرات‬ ‫جلوگیری می‌نماید‌‪ .‬این وضعیت از تشکیل‬ ‫بلورهای برف حت��ا د‌ر د‌ماهای کمتر نیز‬ ‫جلوگیری می‌نماید‌‪ .‬از سوی د‌یگر‪ ،‬تو ‌ده‌ی‬ ‫ب��زرگ خروجی از برف‌س��ازهای بیرونی‬ ‫می‌توان ‌د د‌ر اثر با ‌د از خط س��یر مور ‌د نظر‬

‫منحرف شد‌ه و تولید‌کنند‌گان را مجبور‬ ‫کن ‌د از قطراتی با جرم نسبتا زیا ‌د استفاد‌ه‬ ‫نمایند‌‪ .‬از آنجایی که د‌ر محیط سرپوشید‌ه‬ ‫جریان با ‌د وجو ‌د ند‌ارد‌‪ ،‬می‌توان از قطراتی‬ ‫با اند‌ازه‌ی کوچک‌تر استفاد‌ه نمو ‌د (معموال‬ ‫با قطرهای ‪ 10‬تا ‪ 50‬میکرون)‪ .‬این قطرات‬ ‫د‌ر ساختمان باقی می‌مانن ‌د و به صورت مه‬ ‫به نظر می‌رسند‌‪ .‬با این حال‪ ،‬اگر آن‌ها را‬ ‫با نور د‌رخشان مشاهد‌ه کنیم‪ ،‬مانن ‌د ذرات‬ ‫یخ سخت به نظر می‌رسند‌‪ .‬د‌ر محیط‌های‬ ‫بیرونی هر ذره‌ی هس��ته زای کوچک‌تر‬ ‫به آس��انی از س��تون برف‌س��از منحرف‬ ‫می‌گ��ر ‌دد‌‪ ،‬د‌رحال��ی ک��ه د‌ر محیط‌های‬ ‫د‌اخل��ی این ذرات نمی‌توانن ‌د فرار کنن ‌د و‬ ‫به د‌رون ستون اصلی برگرد‌اند‌ه می‌شوند‌‪.‬‬


‫د‌ر این نشریه‬ ‫تنها از‬ ‫‪ASHRAE‬‬ ‫می‌خوانید‬

‫‪SMS‬‬

‫‪0912 448 0 416‬‬

‫سرویس پیام کوتاه‬

‫سامانه‌ی سرمایش‬

‫د‌ر یک مرکز برف سرپوشید‌ه‪ ،‬سامانه‌ی‬ ‫سرمایش با س��امانه‌ی برف‌س��از ارتباط‬ ‫متقابل د‌ار ‌د و این د‌و عضو را نمی‌توان به‬ ‫صورت جد‌اگانه بررسی نمود‌‪ .‬معموال‪ ،‬یک‬ ‫مرکز برف سرپوشید‌ه با د‌مای ‪-1/5 ± 0/5‬‬ ‫د‌رجه‌ی س��انتیگراد‌‪ 16 ،‬س��اعت د‌ر روز‬ ‫برای استفا ‌ده‌ی عموم باز است‪ .‬زمانی که‬

‫‪Tel: 88879605‬‬

‫تولید‌کنند‌گان تفنگ برفی بیرونی‪ ،‬برای‬ ‫جلوگی��ری از ابرس��رمایش (آب��ی که د‌ر‬ ‫زیر نقط��ه‌ی انجما ‌د خو ‌د نی��ز د‌ر حالت‬ ‫مایع باقی می‌ماند‌) از روش‌های مختلفی‬ ‫اس��تفاد‌ه می‌کنند‌‪ .‬به نظر می‌رس�� ‌د د‌ر‬ ‫ابرس��رمایش‪ ،‬گرمای نهان هم‌جوش��ی‬ ‫ب��د‌ون تغیی��ر حالت د‌فع می‌ش��ود‌‪ .‬این‬ ‫گرم��ای نهان با کاهش انرژی جنبش��ی‬ ‫د‌ر مولکول‌های آب به صورت محس��وس‬ ‫د‌فع می‌شود‌‪ .‬ابرسرمایش پد‌ی ‌ده‌ای است‬ ‫که مش��کالت عم ‌ده‌ای به وجو ‌د می‌آورد‌‪،‬‬ ‫زیرا قطرات مای��ع از لحظه‌ای که از نازل‬ ‫برف‌ساز خارج می‌شون ‌د تا لحظه‌ای که بر‬ ‫روی سطح می‌نشینند‌‪ ،‬طول عمر بسیار‬ ‫محد‌ود‌ی د‌ر جو د‌ارند‌‪ .‬د‌ر این مد‌ت زمان‬

‫مح��د‌ود‌‪ ،‬بای ‌د به طور کام��ل به بلورهای‬ ‫برف تغییر ش��کل پید‌ا کنند‌‪ ،‬د‌ر غیر این‬ ‫صورت زمانی که روی سطح اسکی فرو ‌د‬ ‫ید‌هن ‌د و هر‬ ‫می‌آیند‌‪ ،‬برف آبی تشکیل م ‌‬ ‫کد‌ام از پوس��ته تخم‌مرغی‌ه��ا می‌توانن ‌د‬ ‫بشکنن ‌د و یخ سطحی تولی ‌د نمایند‌‪ .‬برای‬ ‫کنترل ابرسرمایش د‌ر محیط‌های بیرونی‪،‬‬ ‫روش‌های مختلفی مطابق زیر به‌کار گرفته‬ ‫می‌شو ‌د ‪:‬‬ ‫ایجا ‌د افش��انه‌های «هس��ته‌زا» د‌ر‬ ‫د‌رون س��تون اصلی‪ .‬این افشانه‌ها اغلب‬ ‫ذرات کوچک‌تر یخ س��خت هس��تن ‌د که‬ ‫ب��ا فرآیند‌ه��ای اتمیزه ک��رد‌ن متفاوت‪،‬‬ ‫به‌صورت موازی با نازل‌های «تو ‌ده‌ی آب»‬ ‫خلق می‌ش��وند‌‪ .‬افشانه‌های هسته‌ساز به‬ ‫تو ‌ده‌ی آب د‌ر نزد‌یکی خروجی برف‌س��از‬ ‫هد‌ایت می‌شوند‌‪ .‬‬ ‫اضاف��ه کرد‌ن باکت��ری منجم ‌د و‬ ‫خشک شد‌ه یا سایر هسته‌سازها به منبع‬ ‫آب‪ ،‬برای تولی ‌د ذرات هس��ته‌زای د‌ما باال‬ ‫د‌ر آبی که به برف‌س��ازها تغذیه می‌شود‌‪.‬‬ ‫همچنین بهتر است س��تون خروجی از‬ ‫برف‌س��ازها د‌ر محی��ط د‌اخل��ی به چن ‌د‬ ‫ستون کوچک‌تر تفکیک ش��ود‌‪ .‬این کار‬ ‫موجب می‌ش��و ‌د چگالی انرژی محلی د‌ر‬

‫د‌رون س��تون‌ها کاهش یافته و با کاهش‬ ‫س��رمایش محلی ش�� ‌ده‌ی مور ‌د نیاز‪ ،‬جو‬ ‫بیشتر تحت کنترل قرار می‌گیرد‌‪ .‬به همین‬ ‫د‌لیل برف‌سازهای کوچک‌تر (حد‌اکثر ‪9‬‬ ‫لیتر آب د‌ر د‌قیقه) د‌ر فضاهای سرپوشید‌ه‬ ‫مور ‌د استفاد‌ه قرار می‌گیرند‌‪.‬‬ ‫ ‬ ‫برف‌سازهای فضای سرپوشید‌ه‬ ‫برای تولی ‌د برف با چگالی‌های مختلف از‬ ‫‪ 500 kg/m3‬ت��ا ‪ ،100 kg/m3‬از نازل‌های‬ ‫خروج��ی و همچنین نس��بت‌های آب‪/‬‬ ‫هوای‌فشر ‌ده‌ی مختلفی استفاد‌ه می‌شود‌‪.‬‬ ‫د‌س��تگاه‌هایی ک��ه «برف‌س��از» نامید‌ه‬ ‫می‌ش��وند‌‪ ،‬د‌ر واقع برف تولی ‌د نمی‌کنند‌‪.‬‬ ‫آن‌ه��ا قط��رات آب مای��ع اتمیزه ش��د‌ه‬ ‫تولی�� ‌د می‌نماین��د‌‪ .‬د‌ر حقیق��ت خواص‬ ‫سایکرومتریک هوا موجب تولی ‌د بلورهای‬ ‫برف د‌ر حال پرواز می‌شو ‌د‬

‫تهویه و تبرید‬ ‫منتشر کرد‪:‬‬

‫کتابمحاسبات‬ ‫‌سرانگشتی‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫همراه با‬ ‫لوح فشرد‌ه‬ ‫نوشته‌ی‪:‬‬ ‫آرتور بل‬

‫‪25-24‬‬


‫مهکوه تهویه‬ ‫تـولید‌کـنند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫کوهساران‬ ‫طراح و سازند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫‪88648028 - 9‬‬

‫مرکز بسته می‌شود‌‪ ،‬به مد‌ت چهار ساعت‬ ‫با اس��تفاد‌ه از یک ماشین آما ‌ده‌کنن ‌ده‌ی‬ ‫برف (‪ )snow grooming‬معمولی (مجهز‬ ‫به س��امانه‌ی پاالیش گاز اگزوز) برف د‌ر‬ ‫د‌م��ای پایین‌تر از معم��ول یعنی ‪ -1/5‬تا‬ ‫‪ -6‬د‌رجه‌ی س��انتیگرا ‌د آماد‌ه می‌ش��ود‌‪.‬‬ ‫همچنین د‌ر این چهار ساعت د‌رحالی که‬ ‫د‌مای محیط ‪ -6‬د‌رجه‌ی سانتیگرا ‌د نگاه‬ ‫د‌اشته می‌شود‌‪ ،‬عملیات برف‌سازی انجام‬ ‫می‌گیرد‌‪ .‬د‌ر حالی که انرژی تولی ‌د شد‌ه د‌ر‬ ‫برف‌سازی (عمد‌تا گرمای نهان هم‌جوشی)‬ ‫از قطرات آب د‌ر حال تغییر حالت به هوا‬ ‫و د‌ر اد‌ام��ه ب��ه خنک‌کنن ‌ده‌ه��ای هوای‬ ‫گرد‌شی منتقل می‌شود‌‪ ،‬شرایط نقطه‌ی‬ ‫شبنم و د‌مای هوای احاطه‌کنن ‌ده‌ی ستون‬ ‫برف‌ساز بسیار حیاتی می‌باشند‌‪ ،‬زیرا این‬ ‫هوا برای جذب گرمای نهان هم‌جوشی و‬ ‫انتقال آن به سطوح سر ‌د خنک‌کنند‌ه وار ‌د‬ ‫ستون برف‌ساز می‌شود‌‪ .‬خنک‌کنن ‌ده‌های‬ ‫معمولی هوای گرد‌شی (مانن ‌د آن‌هایی که‬ ‫د‌ر س��رد‌خانه‌ها به کار گرفته می‌شوند‌)‬ ‫با فاصله‌های بی��ن پره‌ای معمول موجب‬ ‫می‌شون ‌د هوای خروجی نزد‌یک به اشباع‬ ‫باشد‌‪ .‬فاصله‌های بین‌پره‌ای بیشتر (معموال‬ ‫‪ 12/5‬میلیمت��ر روی د‌و رد‌یف اول کویل‬ ‫س��رمایش و ‪ 8‬میلیمت��ر روی ‪ 10‬یا ‪12‬‬ ‫رد‌یف آخر آن) موجب می‌ش��و ‌د شرایط‬ ‫هوای خروجی مانن�� ‌د خنک‌کنن ‌ده‌هایی‬

‫که از فاصله‌ی بین‌پره‌ای کمتر اس��تفاد‌ه‬ ‫می‌کنند‌‪ ،‬به اش��باع نزد‌یک نباش��د‌‪ .‬این‬ ‫کاهش نقطه‌ی ش��بنم خروج��ی به این‬ ‫صورت ممکن می‌ش��و ‌د ک��ه هوای عبور‬ ‫کنن��د‌ه از می��ان پره‌ها اگر به م��وا ‌د پره‬ ‫نزد‌یک‌تر باشد‌‪ ،‬نقطه‌ی شبنم پایین‌تری‬ ‫د‌ار ‌د و بنابرای��ن ه��ر چ��ه از پره‌ها د‌ورتر‬ ‫باش��د‌‪ ،‬نقطه‌ی ش��بنم باالت��ری خواه ‌د‬ ‫د‌اش��ت‪ .‬هوایی که به س��طح پره نزد‌یک‬ ‫اس��ت‪ ،‬به طور محسوس تا نزد‌یک د‌مای‬ ‫پره خنک می‌ش��و ‌د (معموال ‪ 10‬د‌رجه‌ی‬ ‫سانتیگرا ‌د زیر د‌مای هوای ورود‌ی)‪ ،‬به این‬ ‫ترتیب هم گرمای محسوس و هم گرمای‬ ‫نهان از جریان هوایی که د‌ر مجاورت موا ‌د‬ ‫پره قرار د‌ارد‌‪ ،‬د‌فع می‌ش��ود‌‪ .‬هوایی که از‬ ‫د‌رون پره‌ها با فاصله‌ی بیش��تری نسبت‬ ‫به س��طح پره عبور می‌کن ‌د (د‌ر وضعیت‬

‫ید‌هد‌‪،‬‬ ‫ش�کل (‪ :)1‬مقطع بلوک کویل س�رمایش س�ه منطقه‌ی جریان هوا را نشان م ‌‬ ‫د که آن نیز نسبت به‬ ‫منطقه‌ی ‪ A‬د‌ر د‌مای پایین‌تری نس�بت به منطقه‌ی ‪ B‬می‌باش� ‌‬ ‫منطقه‌ی ‪ C‬د‌ر د‌مای پایین‌تری قرار د‌ارد‌‪ .‬این امر موجب جریان رطوبت د‌ر اثر فشار‬ ‫بخار می‌شود‌‪.‬‬

‫عمود‌ی) د‌ر معرض س��رمایش محسوس‬ ‫کمت��ری قرار د‌ارد‌‪ .‬ب��ا این حال هنگامی‬ ‫ک��ه از میان جعبه‌ی کویل عبور می‌کند‌‪،‬‬ ‫بخش��ی از رطوبتش را از طریق اختالف‬ ‫فشار بین خو ‌د و الیه‌های هوای نزد‌یک‌تر‬ ‫ید‌ه��د‌‪ .‬د‌ر نتیجه‬ ‫ب��ه پره‌ها از د‌س��ت م ‌‬ ‫ش��رایط هوای خروج��ی د‌ر این وضعیت‬ ‫به اند‌ازه‌ی کویل‌های س��رمایش عاد‌ی با‬ ‫پره‌های نزد‌یک به هم‪ ،‬به حالت اش��باع‬ ‫نزد‌یک نیس��ت‪ .‬زیرا هوای اشباع سر ‌د با‬ ‫هوای گرم‌تر و خش��ک‌تر د‌ر خروجی فن‬ ‫مخلوط ش��د‌ه و هوایی سر ‌د و به نسبت‬ ‫خشک به وجو ‌د می‌آورد‌‪ .‬این هوا می‌توان ‌د‬ ‫ب��د‌ون نی��از ب��ه رطوبت‌زد‌ای��ی از روش‬ ‫گرمایش مج ‌دد‌‪ ،‬وار ‌د س��تون برف‌س��از‬ ‫ش��د‌ه و پوسته‌تخم‌مرغی و بلورهای برف‬ ‫را تش��کیل د‌هد‌‪ .‬جد‌ای از سرمایش برای‬ ‫برف‌س��ازی‪ ،‬چن ‌د به��ره‌ی حرارتی کوتاه‬ ‫مد‌ت نیز د‌ر سامانه وجو ‌د د‌ارد‌‪.‬‬ ‫د‌ریافت‌ه�ای حرارتی س�ازه‌ای‪.‬‬

‫ای��ن د‌ریافت‌ه��ا از طریق س��قف‪ ،‬کف و‬ ‫د‌یوارهای عایق ش��د‌ه به وجو ‌د می‌آین ‌د و‬ ‫شامل د‌ریافت‌های خورشید‌ی د‌ر سطوح‬ ‫بیرونی می‌شوند‌‪ .‬‬ ‫د‌ریافت‌های حرارتی نفوذی‪ .‬این‬ ‫د‌ریافت‌ها از طریق د‌رب‌ها و س��ایر منافذ‬ ‫به وج��و ‌د می‌آیند‌‪ ،‬با این وجو ‌د د‌رصورت‬ ‫امکان ب��ا کاهش مقد‌ار ه��وای خروجی‬ ‫نس��بت به هوای ورود‌ی می‌ت��وان مرکز‬ ‫برف را نسبت به بیرون کمی تحت فشار‬ ‫قرار د‌اد‌‪ .‬د‌ر مواقعی که از س��اختمان‌های‬ ‫تک‌ج��د‌اره با بام‌های غش��ایی اس��تفاد‌ه‬


‫د‌ر این نشریه‬ ‫تنها از‬ ‫‪ASHRAE‬‬ ‫می‌خوانید‬

‫د‌ریافت‌های حرارتی افرا ‌د حاضر‬ ‫د‌ر سالن‪ .‬این د‌ریافت‌ها شامل ترکیبی از‬

‫بارهای محسوس و نهان از ترکیبی از افرا ‌د‬ ‫فعال و غیرفعال حاضر د‌ر سالن می‌شود‌‪.‬‬

‫تم��ام ای��ن د‌ریافت‌های حرارت��ی کوتاه‬ ‫مد‌ت می‌باش��ن ‌د (به عبارت د‌یگر د‌ایمی‬ ‫نیس��تند‌)‪ .‬این حقیقت همراه با الزامات‬ ‫سرمایش د‌ر طول برف‌سازی‪ ،‬استفاد‌ه از‬ ‫ذخیره‌ی حرارتی را جالب توجه می‌نماید‌‪.‬‬ ‫ذخی��ره‌ی حرارتی یک اب��زار عمد‌ه برای‬ ‫کاهش اند‌ازه‌ی تاسیس��ات س��رمایش و‬ ‫ایجا ‌د امکان تولی ‌د س��رمایش د‌ر ساعات‬ ‫غی��ر اوج مصرف ب��رق می‌باش��د‌‪ .‬جرم‬ ‫اینرسی‪ ،‬هر نوع گرایش به نوسانات سریع‬ ‫د‌مایی را کن ‌د می‌کند‌‪ .‬با این حال هنگامی‬ ‫که اس��تفاد‌ه از ذخی��ره‌ی حرارتی برای‬ ‫بار اول بررس��ی ش��د‌‪ ،‬لزوم شارژ طوالنی‬ ‫(‪ 20‬س��اعت)‪ ،‬تخلیه‌ی کوتاه‌مد‌ت (چهار‬

‫شکل (‪ :)2‬نمای مقطع بستر تو ‌ده‌ی برف‌‪ ،‬لوله‌های سرمایش و آلومینا‬

‫سرویس پیام کوتاه‬

‫‪Tel: 88879605‬‬

‫می‌شود‌‪ ،‬نمی‌توان از این روش بهره برد‌‪.‬‬ ‫ه�وای تازه‪ .‬هوای تازه از طریق‬ ‫ی��ک س��امانه‌ی جد‌اگانه وار ‌د می‌ش��و ‌د‬ ‫(ک��ه از نظر جریان با تع��د‌ا ‌د واقعی افرا ‌د‬ ‫حاضر تطبیق د‌ارد‌)‪ .‬این س��امانه هوا را تا‬ ‫شرایط سالن که ‪ -1/5‬د‌رجه‌ی سانتیگرا ‌د‬ ‫می‌باشد‌‪ ،‬پیش‌سر ‌د می‌نمای ‌د و برای این‬ ‫کار از انتق��ال حرارت بی��ن هوای تخلیه‬ ‫و ه��وای ورود‌ی د‌ر تجهیزات��ی مانن�� ‌د‬ ‫چرخ‌های حرارتی‪ ،‬کویل‌هایی که د‌ورتاد‌ور‬ ‫سالن امتد‌ا ‌د یافته‌ان ‌د و د‌ر بعضی از موار ‌د‬ ‫سامانه‌ی تبرید‌ی که اواپراتور آن د‌ر هوای‬ ‫تغذی��ه و کویل کند‌انس��ور آن د‌ر هوای‬ ‫تخلیه می‌باش�� ‌د (این کار به د‌لیل د‌مای‬ ‫چگالش پایین‪ ،‬ضریب عملکرد‌ی برابر با‬ ‫‪ 7:1‬ایجا ‌د می‌کند‌)‪ ،‬استفاد‌ه می‌نماید‌‪ .‬‬

‫خنک‌کنند‌ه‪.‬‬ ‫د‌ریافت‌های حرارتی برفک‌زد‌ایی‪.‬‬

‫ساعت) با الزامات شار حرارتی باال د‌ر مد‌ت‬ ‫برف‌س��ازی‪ ،‬مانع از به کارگیری همه‌ی‬ ‫س��امانه‌های ذخیره‌ی حرارت��ی موجو ‌د‬ ‫مانن ‌د تغییر فاز ک ‌مد‌ما و انباره‌های حرارت‬ ‫محسوس شد‌‪ .‬به یک ما ‌ده‌ی واسط جد‌ی ‌د‬ ‫نیاز بو ‌د که توانایی شارژ آهسته و تخلیه‌ی‬ ‫سریع (ش��ار حرارتی باال) را د‌اشته باشد‌‪.‬‬ ‫ما ‌ده‌ی واسطی که انتخاب شد‌‪ ،‬آلومینای‬ ‫فعال ش��د‌ه بو ‌د که به نس��بت ارزان و از‬ ‫نظر ش��یمیایی خنثی ب��ود‌ه و به صورت‬ ‫د‌انه‌هایی که قابلیت مخلوط شد‌ن با بتون‬ ‫را د‌ارن ‌د به سهولت د‌ر د‌سترس می‌باشن ‌د‬ ‫و بنابرای��ن برای ایجا ‌د اینرس��ی حرارتی‬ ‫می‌توان آن‌ها را روی لوله‌های س��رمایش‬ ‫ک��ف پخش نمود‌‪ .‬یخ مور ‌د بررس��ی قرار‬ ‫گرفت‪ ،‬ول��ی ی��خ د‌ارای هد‌ایت حرارتی‬ ‫کمی اس��ت و اجازه‌ی جری��ان حرارتی‬ ‫ید‌هد‌‪ .‬برای‬ ‫سریع د‌ر جرم اینرسی را نم ‌‬ ‫اس��تفاد‌ه از یخ به شکلی از پش ‌م فلزی یا‬ ‫یک م��ا ‌ده‌ی خلل و ف��ر ‌جد‌ار نیاز بو ‌د که‬ ‫د‌ارای هد‌ایت حرارتی باالیی باش ‌د و با یخ‬ ‫مخلوط شد‌ه‪ ،‬روی لوله‌های کف خواباند‌ه‬ ‫شو ‌د و سرعت جریان حرارتی به جرم یخ‪/‬‬ ‫بتون را باال ببرد‌‪ .‬گرید‌های مختلف آلومینا‬ ‫مور ‌د آزمایش قرار گرفته است و مخلوطی‬ ‫از هد‌ایت حرارت��ی باال‪/‬خلل و فرج کم و‬ ‫هد‌ایت حرارتی باال‪/‬خل��ل و فرج زیا ‌د به‬

‫‪SMS‬‬

‫‪0912 448 0 416‬‬

‫د‌ریافت‌های حرارتی تله اسکی‌ها‪.‬‬

‫حرارت تولی ‌د شد‌ه توسط تله اسکی‌ها تنها‬ ‫به گرمای ناشی از اصطکاک د‌ر موتورها و‬ ‫یاتاقان‌ها محد‌و ‌د نمی‌ش��ود‌‪ .‬باال رفتن د‌ر‬ ‫واقع انرژی پتانس��یل را د‌ر افرا ‌د افزایش‬ ‫ید‌ه��د‌‪ .‬بنابراین ‪ 40‬د‌رص ‌د از این انرژی‬ ‫م‌‬ ‫به صورت اصطکاک روی کف برفی پس‬ ‫ ‬ ‫د‌اد‌ه می‌شود‌‪.‬‬ ‫د‌ریافت‌های حرارتی روش�نایی‪.‬‬

‫مق��د‌ار این د‌ریافت‌ها معموال د‌ر س��طح‬ ‫برف به ‪ 400‬لوکس می‌رسد‌‪.‬‬ ‫د‌ریافت‌ه�ای حرارت�ی ف�ن‬

‫تهویه و تبرید‬ ‫منتشر کرد‪:‬‬

‫کتابمحاسبات‬ ‫‌سرانگشتی‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫همراه با‬ ‫لوح فشرد‌ه‬ ‫نوشته‌ی‪:‬‬ ‫آرتور بل‬

‫‪27-26‬‬


‫مهکوه تهویه‬ ‫تـولید‌کـنند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫کوهساران‬ ‫طراح و سازند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫‪88648028 - 9‬‬

‫ید‌هد‌‪.‬‬ ‫د‌ست آمد‌ه که بهترین نتیجه را م ‌‬ ‫این انباره‌ی حرارتی (که با بس��تر تو ‌ده‌ی‬ ‫ف د‌ر تماس است) یک گراد‌یان حرارتی‬ ‫بر ‌‬ ‫د‌ر سراسر بستر تو ‌ده‌ی برف‌تولی ‌د می‌کن ‌د‬ ‫که موجب د‌گرد‌یسی ساختاری می‌شود‌‪.‬‬ ‫بهبو ‌د بیشتر اینرسی حرارتی تولی ‌د شد‌ه با‬ ‫بتون آلومینا د‌ر نقاطی مشاهد‌ه شد‌ه است‬ ‫که چرخه‌ای بود‌ن حرارت د‌ر موا ‌د موجب‬ ‫می‌شو ‌د مولکول‌های آب به سمت د‌اخل‬ ‫و خارج آلومینای فعال شد‌ه حرکت کنن ‌د‬ ‫و د‌ر نتیجه ح��رارت د‌ر طول چرخه‌های‬ ‫گرم ش��د‌ن جذب و د‌ر طول چرخه‌های‬ ‫سر ‌د شد‌ن د‌فع شود‌‪ .‬این پد‌ید‌ه ناشی از‬ ‫گرمای مرطوب شد‌ن مید‌ان‌های فعال د‌ر‬ ‫س��اختار آلومینا می‌باش ‌د و به طور کامل‬ ‫برگشت‌پذیر اس��ت (این پد‌ی ‌د‌ه پیچی ‌د‌ه‬ ‫است و د‌ر این‌جا مور ‌د بحث قرار نمی‌گیرد‌)‪.‬‬ ‫د‌مای ما ‌ده‌ی سرد‌ساز گلیکول د‌ر لوله‌های‬ ‫کف (لوله‌هایی از جنس پلی‌اتیلن د‌ارای‬ ‫پیون�� ‌د عرض��ی ب��ا قط��ر ‪ 25‬میلیمتر و‬ ‫فاصل��ه‌ی مرکز به مرک��ز ‪ 300‬میلیمتر)‬ ‫بین ‪ -10‬و ‪ -25‬د‌رجه‌ی س��انتیگرا ‌د نگاه‬ ‫د‌اشته می‌شو ‌د (بسته به شارژ یا تخلیه‌ی‬ ‫انباره)‪ ،‬که یک گراد‌یان د‌مایی با مقد‌اری‬ ‫ف‬ ‫بیش از ‪ 0/1 ˚C/cm‬د‌ر بستر تو ‌ده‌ی بر ‌‬ ‫ایجا ‌د می‌نماید‌‪ .‬ای��ن امر موجب افزایش‬ ‫د‌گرد‌یسی س��اختاری د‌ر بس��تر تو ‌ده‌ی‬ ‫ف می‌ش��ود‌‪ .‬د‌گرد‌یسی س��اختاری د‌ر‬ ‫بر ‌‬ ‫برف طبیعی د‌ر محیط بیرون زمانی اتفاق‬ ‫می‌افت ‌د که زمین (ک��ه د‌ر تماس با برف‬ ‫اس��ت) گرم‌تر از هوای باالی برف باش��د‌‪.‬‬ ‫این امر موجب می‌شو ‌د بخار آب از خاک‬ ‫بی��رون زد‌ه و رو به باال حرکت کن ‌د و د‌ر‬

‫ف‬ ‫اثر اختالف فش��ار وار ‌د بستر تو ‌ده‌ی بر ‌‬ ‫شود‌‪ .‬بخار روی بلورهای برف یخ می‌زن ‌د و‬ ‫مانن ‌د هسته‌های هم‌جوشی عمل می‌کند‌‪.‬‬ ‫د‌ر این وضعیت بلورهای پیچی ‌ده‌تری د‌ر‬ ‫د‌رون بستر تو ‌ده‌ی برف رش ‌د می‌کنند‌‪ ،‬د‌ر‬ ‫نتیجه د‌گرد‌یسی سازه‌ای طبیعی را خلق‬ ‫می‌کنن��د‌‪ .‬این پد‌ی��د‌ه د‌ر محیط د‌اخلی‬ ‫به همین ترتی��ب اتفاق نمی‌افتد‌‪ ،‬زیرا د‌ر‬ ‫عایق‌بند‌ی کف یک مانع بخار وجو ‌د د‌ار ‌د‬ ‫که از ورو ‌د بخار آب به بستر تو ‌ده‌ی برف‬ ‫جلوگیری می‌کند‌‪ .‬با این حال با استفاد‌ه‬ ‫از انب��اره‌ی حرارتی د‌ر زیر برف که د‌ر آن‬ ‫د‌مای متوس��ط ‪ -20‬د‌رجه‌ی سانتیگرا ‌د‬ ‫اس��ت و یک گراد‌یان د‌مای��ی به اند‌ازه‌ی‬ ‫‪ 18/5‬د‌رجه‌ی سانتیگرا ‌د د‌ر عرض بستر‬ ‫تو ‌ده‌ی برف تولی�� ‌د می‌نماید‌‪ ،‬این پد‌ید‌ه‬ ‫را می‌توان معکوس س��اخت‪ .‬این شرایط‬ ‫موجب معکوس شد‌ن اختالف فشار بخار‬ ‫طبیعی د‌ر نقاطی که کف سرد‌تر از هوای‬ ‫باالی برف اس��ت خواه ‌د ش��د‌‪ ،‬که بخار‬ ‫آب را از ه��وای گرم‌ت��ر باالی برف جذب‬

‫نمود‌ه و بر اثر اختالف فشار بخار به د‌رون‬ ‫بستر تو ‌ده‌ی برف کشید‌ه و موجب رش ‌د‬ ‫بلورهایی با شکل‌های پیچی ‌ده‌تر د‌ر بستر‬ ‫تو ‌ده‌ی برف می‌ش��ود‌‪ .‬این فرآین ‌د عکس‬ ‫حرکت ع��اد‌ی «پایین به ب��االی» بخار‬ ‫آب ب��ه صورت «باال به پایین» می‌باش�� ‌د‬ ‫که موجب رش ‌د د‌وباره‌ی همان بلورهای‬ ‫پیچی ‌ده‌تر د‌ر بستر تو ‌ده‌ی برف می‌شود‌‪.‬‬ ‫د که ‪1/85‬‬ ‫ید‌ه ‌‬ ‫این گراد‌ی��ان د‌ما اجازه م ‌‬ ‫متر برف برای حفظ حد‌اقل گراد‌یان مور ‌د‬ ‫نیاز ‪ 1/0 ˚C/cm‬که رش�� ‌د مج ‌د ‌د بلورها‬ ‫را موجب می‌ش��ود‌‪ ،‬ساخته شو ‌د (اگرچه‬ ‫معموال تنها به طور متوس��ط ‪ 0/5‬متر از‬ ‫عمق برف مور ‌د اس��تفاد‌ه قرار می‌گیرد‌)‪.‬‬ ‫ذخیره‌ی حرارتی‪ ،‬مقد‌ار هزینه‌های اولیه‌ی‬ ‫الزم برای تامین سرمایش مور ‌د نیاز را تا‬ ‫ید‌ه ‌د و برف‌سازی‬ ‫د‌رص ‌د زیاد‌ی کاهش م ‌‬ ‫د‌ر محیط د‌اخلی را از نظر تجاری ممکن‬ ‫می‌س��ازد‌‪ .‬یک مزیت همیشگی آن این‬ ‫ید‌ه ‌د عمد‌ه سرمایش‬ ‫اس��ت که امکان م ‌‬ ‫مور ‌د نیاز را با روشن نگاه د‌اشتن چیلرها‬

‫ده‌ی بار سرمایش بر حسب ساعات کاری‬ ‫شکل (‪ :)3‬نمود‌ار ستونی نشان‌د‌هن ‌‬


‫د‌ر این نشریه‬ ‫تنها از‬ ‫‪ASHRAE‬‬ ‫می‌خوانید‬

‫‪SMS‬‬

‫‪0912 448 0 416‬‬

‫سرویس پیام کوتاه‬

‫پیست اسکی د‌ر د‌وبی‬

‫یک مرکز برف سرپوشید‌ه د‌ر «ماج ‌د‬ ‫الفطیم» د‌ر د‌وبی‪ ،‬د‌ارای بزرگ‌ترین پیست‬ ‫اسکی سرپوشید‌ه د‌ر جهان می‌باشد‌‪ .‬خط‬ ‫تراز شیب به صورت ”‪ “L‬معکوس ساخته‬ ‫ش��د‌ه و د‌ارای ‪ 400‬متر طول و پهنای ‪60‬‬ ‫تا ‪ 80‬متر می‌باشد‌‪ .‬این پیست با حد‌اقل‬ ‫‪ 0/9‬متر برف پوشید‌ه شد‌ه است و د‌ارای‬ ‫د‌رخت و سایر ویژگی‌های یک چشم‌اند‌از‬ ‫طبیعی است‪ .‬صد‌ها نفر می‌توانن ‌د به طور‬ ‫هم‌زمان از این پیست استفاد‌ه نمایند‌‪ .‬این‬ ‫پیست به گونه‌ای طراحی شد‌ه است که‬ ‫کشور د‌وبی می‌توان ‌د پذیرای ورزش‌های‬ ‫زمس��تانی حرفه‌ای باشد‌‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫یک ربع لوله‌ی اس��نوبر ‌د سواری د‌ایمی‬ ‫د‌ر کنار ش��یب باالیی امتد‌ا ‌د یافته است‪.‬‬ ‫بد‌ار موقتی می‌توان ‌د یک‬ ‫یک سکوی شی ‌‬ ‫نیم‌لوله‌ی کامل مطابق با ابعا ‌د مسابقات‬ ‫رس��می ایج��ا ‌د نماید‌‪ .‬این پیس��ت برای‬ ‫پرش آزا ‌د و مس��ابقات اس��کی س��رعت‬ ‫مناسب است‪ .‬سایر ویژگی‌های این مرکز‬ ‫عبارتن ‌د از‪:‬‬

‫جد‌ول (‪)1‬‬ ‫سیمان‬

‫‪ 61500‬کیلوگرم‬

‫گرمای ویژه ‪0/67 kJ/kg.K‬‬

‫شن‬

‫‪ 153750‬کیلوگرم‬

‫گرمای ویژه ‪0/8 kJ/kg.K‬‬

‫یخ د‌ر بتون‬

‫‪ 61500‬کیلوگرم‬

‫گرمای ویژه ‪2/07 kJ/kg.K‬‬

‫آلومینا‬

‫‪ 67650‬کیلوگرم‬

‫گرمای ویژه ‪0/4 kJ/kg.K‬‬

‫یخ د‌ر آلومینا‬

‫‪ 30420‬کیلوگرم‬

‫گرمای ویژه ‪2/07 kJ/kg.K‬‬

‫مقایسه‌ی موا ‌د واسط‬ ‫آلومینای مخلوط ش��د‌ه با شن و سیمان‪،‬‬ ‫جرم اینرس��ی باالیی فراهم می‌آورد‌‪ .‬د‌ر‬ ‫ی��ک مرکز برف با مس��احت ‪ 10000‬متر‬ ‫مربع‪ ،‬جرم بتون‪/‬آلومینا به صورت جد‌ول‬ ‫(‪ )1‬تعیین می‌شود‌‪.‬‬ ‫ای��ن ج��رم ‪ 5/7‬میلی��ون کیلوژول‬ ‫اینرس��ی حرارتی با هد‌ای��ت حرارتی باال‬ ‫(‪ )5/35 W/m.K‬ایجا ‌د می‌نماید‌‪.‬‬

‫‪Tel: 88879605‬‬

‫د‌ر ‪ 100‬د‌رص ‌د بار د‌ر طول د‌وره‌های غیر‬ ‫از س��اعات اوج مص��رف ب��رق و خاموش‬ ‫کرد‌ن آن‌ها د‌ر ساعات اوج مصرف (تامین‬ ‫س��رمایش از انب��ار حرارتی)تامین نمود‌‪.‬‬ ‫ذخیره‌ی حرارتی با تقویت اثر س��رمایش‬ ‫برای وظایف و روید‌اد‌های خاص به عنوان‬ ‫یک ظرفیت آم��اد‌ه ب��ه کار اتکاپذیر د‌ر‬ ‫مد‌تی که خرابی عم�� ‌ده‌ای د‌ر تجهیزات‬ ‫سرمایش به وجو ‌د می‌آید‌‪ ،‬انعطاف‌پذیری‬ ‫الزم را ایج��ا ‌د می‌کن��د‌‪ .‬اگ��ر چه تعیین‬ ‫ظرفیت س��امانه‌ی سرمایش د‌ر اوج بار با‬ ‫حد‌اکثر ش��رایط محیطی تطابق د‌ارد‌‪ ،‬اما‬ ‫د‌ر واقع اس��کی کرد‌ن د‌ر زمستان بیشتر‬ ‫طرفد‌ار د‌ارد‌‪ .‬بنابراین‪ ،‬بیش‌ترین استفاد‌ه‬ ‫از سالن احتماال تنها د‌ر شرایط محیطی‬ ‫ب��ا د‌مای پایین به خص��وص د‌ر مناطقی‬ ‫ک��ه د‌ما د‌ر زمس��تان کم اس��ت صورت‬ ‫می‌گیرد‌‪ .‬این وضعیت امکان اس��تفا ‌ده‌ی‬ ‫بیش��تر از ذخیره‌ی حرارتی را د‌ر س��ایر‬ ‫ساختمان‌های تجاری ایجا ‌د می‌نماید‌‪ .‬د‌ر‬ ‫مور ‌د ان��د‌ازه و پیچید‌گی یک مرکز برف‬ ‫سرپوشید‌ه هیچ محد‌ود‌یتی وجو ‌د ند‌ارد‌‪.‬‬ ‫مراکز بزرگ‌تر برای استفاد‌ه از سامانه‌های‬ ‫سرمایش چند تکه و ایجا ‌د انعطاف‌پذیری‬

‫د‌ر طراحی و بهره‌برد‌اری‪ ،‬به چن ‌د منطقه‌ی‬ ‫سرمایش تقسیم‌بند‌ی می‌شوند‌‪.‬‬

‫حجم هوای سر ‌د آن ‪ 450000‬متر‬ ‫مکعب ‪.‬‬ ‫حد‌اکث��ر ظرفیت پذی��رش ‪2500‬‬ ‫نفر‬ ‫د‌م��ای خش��ک بی��رون ب��ه ‪50‬‬ ‫د‌رجه‌ی سانتیگرا ‌د به عالوه‌ی ‪ 20‬د‌رجه‌ی‬ ‫سانتیگرا ‌د گرمایش خورشید‌ی پوسته‌ی‬ ‫بیرونی می‌رسد‌‪ .‬حتا د‌ر این شرایط سخت‬ ‫نیز د‌م��ای د‌اخل بی��ش از ‪ 0/5‬د‌رجه‌ی‬ ‫س��انتیگرا ‌د بین باال و پایی��ن (الیه‌های‬ ‫هوا)تغییرنمی‌کند‌‪.‬‬

‫‪References‬‬

‫‪1. Chapelle, E.R. 1969. Field‬‬ ‫‪Guide to Snow Crystals. University of‬‬ ‫‪Washington Press.‬‬ ‫‪2. Clulow, M.G. and D.F. Winnett.‬‬ ‫‪Thermal storage medium. U.S. Patent‬‬ ‫‪Application 08/322982.‬‬ ‫‪3. K.P. Goodboy Data Letter. Alc‬‬‫‪coa Separations, Alumina and Chemic‬‬‫‪cals Division. Nov. 12, 1976 (copy‬‬ ‫‪available upon request).‬‬ ‫‪4. Clulow, M.G. 1988. Snow maki‬‬‫‪ing equipment. U.S. Patent 5230218.‬‬ ‫‪5. Acer Snowmec Limited U.K.‬‬ ‫‪Indoor snowmaking improvements.‬‬ ‫‪PCT Application 2004/0261438A1, f‬‬ ‫‪iled July 23, 2002.‬‬

‫تهویه و تبرید‬ ‫منتشر کرد‪:‬‬

‫کتابمحاسبات‬ ‫‌سرانگشتی‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫همراه با‬ ‫لوح فشرد‌ه‬ ‫نوشته‌ی‪:‬‬ ‫آرتور بل‬

‫‪29-28‬‬


‫مد‌ل‌سازی شرایط محیط د‌اخل ساختمان‪5-‬‬

‫م ‌دل‌های ‪ CFD‬و م ‌دل‌های جریان‬ ‫و انتقال‌حرارت کمکی‬ ‫‪ASHRAE FUNDAMENTALS HANDBOOK 2005 - Chapter 34‬‬ ‫مهند‌س محمد‌رضا رزاقی اصفهانی∗‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تـولید‌کـنند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫کوهساران‬ ‫طراح و سازند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫‪88648028 - 9‬‬

‫‪ CFD‬ش��امل صد‌ه��ا م��د‌ل ‪ LES‬و‬ ‫‪ RANS‬مختلف می‌شود‌‪ .‬بیشتر م ‌دل‌های‬ ‫تالطم معمولی به طور گس��تر ‌ده‌ای مور ‌د‬ ‫استفاد‌ه قرار گرفته و گزارش می‌شون ‌د و‬ ‫بنابراین تهی��ه‌ی فرمول‌بند‌ی د‌قیق غیر‬ ‫ضروری می‌ش��ود‌‪ .‬هنگام گ��زارش نتایج‬ ‫‪ ،CFD‬مش��خص ک��رد‌ن این ک��ه کد‌ام‬ ‫مد‌ل تالطم مور ‌د اس��تفاد‌ه ق��رار گرفته‬ ‫اس��ت اهمیت د‌ارد‌‪ .‬اگر این مد‌ل به طور‬ ‫گس��تر ‌ده‌ای گزارش نش��د‌ه باش��د‌‪ ،‬بای ‌د‬ ‫اطالعات د‌قیقی د‌ر مور ‌د آن (از جمله این‬ ‫که چرا مد‌ل انتخاب شد‌ه است) ارایه شود‌‪.‬‬ ‫تحلیل شرایط محیط د‌اخل ممکن است‬ ‫نیازمن ‌د م ‌دل‌های جریان و انتقال‌حرارت‬ ‫کمکی باش��د‌‪ .‬ب��ه عنوان مث��ال‪ ،‬ممکن‬ ‫اس��ت یک ساختمان از موا ‌د متخلخل به‬ ‫عنوان عایق استفاد‌ه نماید‌‪ .‬د‌ر این مثال‪،‬‬ ‫انتقال‌حرارت د‌ر این عایق‌کاری ترکیبی‬ ‫از هد‌ایت‪ ،‬همرفت و تابش می‌باش�� ‌د (که‬ ‫این وضعیت برای رایانه‌ای با منابع محد‌و ‌د‬ ‫جهت شبیه‌س��ازی د‌قیق بسیار پیچید‌ه‬ ‫ص‬ ‫است)‪ .‬د‌ر عوض می‌توان از مد‌ل شاخ ‌‬ ‫متمرک��ز (‪ )lumped-parameter‬ب��رای‬ ‫ترکیب فرآیند‌های انتقال‌حرارت استفاد‌ه‬ ‫نمو ‌د و نتایج ‪ CFD‬د‌قیقی برای ش��رایط‬ ‫محیطی د‌اخل به د‌س��ت آورد‌‪ .‬بنابراین‪،‬‬

‫د د‌ر گ��زارش تحلیل ‪CFD‬‬ ‫ای��ن مد‌ل بای ‌‬

‫توصیف شود‌‪ .‬‬

‫شرایط مرزی‪ :‬مشخص کرد‌ن د‌قیق‬ ‫شرایط مرزی بسیار ضروری است‪ ،‬زیرا این‬ ‫ید‌هن ‌د که کاربر چگونه‬ ‫شرایط نش��ان م ‌‬ ‫پد‌ی ‌ده‌های فیزیکی خاص را د‌ر د‌رون مد‌ل‬ ‫رایانه‌ای یا معاد‌الت ریاضی تفسیر کرد‌ه‬ ‫است تا بتوان ‌د آن‌ها را با استفاد‌ه از ک ‌د حل‬ ‫کند‌‪ .‬این تفسیر نیازمن ‌د بیش‌ترین مهارت‬ ‫د‌ر م ‌دل‌س��ازی ‪ CFD‬می‌باشد‌‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫توصیف د‌قیق ش��رایط م��رزی می‌توان ‌د‬ ‫کمک کن ‌د تا د‌یگران ارزیابی آگاهانه‌ای از‬ ‫کیفیت شبیه‌سازی انجام د‌هند‌‪.‬‬

‫د ‪:‬‬ ‫اطالعات زیر را ضمیمه کنی ‌‬

‫تنظیمات شکل هند‌سی‪( .‬اند‌ازه‌ی‬ ‫ح��وزه‌ی محاس��باتی همراه ب��ا اند‌ازه‌ها‬ ‫و محل‌ه��ای تمام اش��یای صلب نمایان‬ ‫ش��د‌ه د‌ر مد‌ل)‪ .‬اگر یک د‌ی��وار خارجی‬ ‫ید‌ررو‬ ‫وج��و ‌د د‌ار ‌د که نمی‌ت��وان آن را ب ‌‬ ‫(آد‌یاباتیک) فرض نمود‌‪ ،‬شرایط محیطی‬ ‫خارج��ی (مانن ‌د د‌مای ه��وا‪ ،‬د‌مای تابش‬ ‫خارجی‪ ،‬ضریب انتقال‌حرارت همرفتی)‬ ‫نیز بای ‌د گزارش شود‌‪ .‬‬ ‫ورود‌ی‪ .‬جری��ان هوای خروجی از‬ ‫یک د‌یفیوزر‪ ،‬الگ��وی جریان هوا د‌ر اتاق‬ ‫ید‌هد‌‪ .‬برای‬ ‫را به شد‌ت تحت تاثیر قرار م ‌‬

‫این که جریان هوا قابل حل ش��ود‌‪ ،‬اغلب‬ ‫ش��کل هند‌س��ی د‌یفیوزر و برآورد‌هایی‬ ‫د‌ر س��امانه‌ی کامل مور ‌د اس��تفاد‌ه قرار‬ ‫می‌گیرن��د‌‪ .‬بنابراین‪ ،‬گ��زارش ‪ CFD‬بای ‌د‬ ‫اطالع��ات د‌قیق��ی د‌ر م��ور ‌د برآورد‌ها و‬ ‫همچنین ش��رایط م��رزی د‌ر نظر گرفته‬ ‫شد‌ه برای ورود‌ی را د‌ر اختیار قرار د‌هند‌‪.‬‬ ‫بعضی مواقع‪ ،‬شناسایی محل د‌قیق یک‬ ‫ورود‌ی مشکل اس��ت (مانن ‌د نفوذ هوا از‬ ‫بیرون به یک فضای د‌اخلی از طریق د‌رز‬ ‫پنجره‌ها و د‌رب‌ها)‪ .‬ش��رایط ممکن است‬ ‫از یک پنجره به د‌یگری متفاوت باش��ند‌‪.‬‬ ‫همچنی��ن ب��رآور ‌د نرخ جری��ان نفوذی‬ ‫می‌توان ‌د مشکل باشد‌‪ ،‬زیرا شد‌ت و جهت‬ ‫با ‌د د‌ر طول زمان تغییر می‌کند‌‪ .‬عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬ش��اخص‌های تالطم برای ورود‌ی به‬ ‫طور کلی نامعلوم هستن ‌د و بای ‌د تخمین‬ ‫زد‌ه ش��وند‌‪ .‬بنابراین‪ ،‬چگونگی مشخص‬ ‫کرد‌ن ش��رایط «ورود‌ی» بای ‌د به روشنی‬ ‫بیان شوند‌‪ .‬‬ ‫خروجی‪ .‬خروج��ی تاثیر اند‌کی‬ ‫ب��ر جریان هوا د‌ر ات��اق د‌ارد‌‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫شرایط تعیین ش��د‌ه برای خروجی اغلب‬ ‫می‌توان ‌د تاثیر قابل‌مالحظه‌ای بر پاید‌اری‬ ‫ع ‌دد‌ی د‌اش��ته باشد‌‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬این‬ ‫خروج��ی ممکن اس��ت د‌ر م��د‌ت تکرار‬


‫د‌ر این نشریه‬ ‫تنها از‬ ‫‪ASHRAE‬‬ ‫می‌خوانید‬

‫‪SMS‬‬

‫‪0912 448 0 416‬‬

‫سرویس پیام کوتاه‬

‫ارتباط بین یک ریزمد‌ل (‪micro‬‬ ‫‪ )model‬و ی�ک کالن ‌م�د‌ل(‪macro‬‬ ‫‪ .)model‬د‌ر ی��ک فض��ای د‌اخل��ی‬

‫ب��زرگ‪ ،‬تحلی��ل ‪ CFD‬ممکن اس��ت به‬ ‫شبیه‌سازی‌های ریز و کالن تقسیم شود‌‪.‬‬ ‫ریزشبیه‌س��ازی ب��ر روی یک محوطه‌ی‬ ‫خ��اص متمرک��ز می‌ش��و ‌د ت��ا جزییات‬ ‫ویژگی‌ه��ای جریان��ی و حرارت��ی را د‌ر‬ ‫مقیاسی کوچک د‌ر مقایسه با کل فضای‬ ‫ید‌ه ‌د‬ ‫هد‌ف آش��کار کند‌‪ .‬این کار اجازه م ‌‬

‫‪Tel: 88879605‬‬

‫محاسبه به ورود‌ی تبد‌یل شود‌‪ .‬اگر د‌مای‬ ‫خروجی پیش‌فرض ‪ 32‬د‌رجه‌ی فارنهایت‬ ‫باشد‌‪ ،‬می‌توان ‌د موجب واگرایی حل مساله‬ ‫شود‌‪ .‬‬ ‫د‌یواره�ا‪ .‬س��طوح صل��ب مانن ‌د‬ ‫د‌یواره��ا‪ ،‬س��قف‌ها‪ ،‬کف‌ه��ا و س��طوح‬ ‫مبلم��ان د‌ر یک فضای د‌اخلی همگی به‬ ‫عنوان د‌یوار د‌ر نظر گرفته می‌ش��وند‌‪ .‬د‌ر‬ ‫فاصله‌های بسیار نزد‌یک به د‌یوار‪ ،‬جریان‬ ‫هوا آرام اس��ت و اغل��ب د‌ر ناحیه‌ی بین‬ ‫جریان و س��طوح‪ ،‬انتقال‌حرارت همرفتی‬ ‫اتف��اق می‌افت��د‌‪ .‬بس��یاری از م ‌دل‌های‬ ‫تالطم نمی‌توانن ‌د زیرالی��ه‌ی «آرام» را با‬ ‫د‌قت م ‌دل‌س��ازی کنند‌‪ ،‬بنابراین اغلب از‬ ‫راه‌حل‌های ویژه‌ای مانن ‌د «توابع میرایی»‬ ‫(‪ )damping functions‬استفاد‌ه می‌شود‌‪.‬‬ ‫چگونگی پرد‌اختن به شرایط مرزی د‌یوار‬ ‫د‌ر یک ک ‌د ‪ ،CFD‬د‌ق��ت نتایج ع ‌دد‌ی را‬ ‫ید‌هد‌‪ .‬حتا‬ ‫به ش��د‌ت تحت تاثیر ق��رار م ‌‬ ‫اگر فض��ای د‌اخلی بزرگ باش�� ‌د و تاثیر‬ ‫د‌یوار اند‌ک به نظر رسد‌‪ ،‬پیش‌بینی د‌قیق‬ ‫انتقال‌ح��رارت از د‌یوارها به ه��وای اتاق‬ ‫اهمیت خواه ‌د د‌اشت‪ .‬‬ ‫مرز ب�از‪ .‬د‌ر مواقعی که محوطه‌ی‬ ‫مور ‌د نظر «قس��متی» از فض��ای د‌اخلی‬ ‫باش��د‌‪ ،‬د‌یگ��ر نیازی نیس��ت ح��وزه‌ی‬

‫محاسباتی با سطوح صلب مشخص شود‌‪،‬‬ ‫به جای آن یک مرز باز تعریف می‌ش��ود‌‪.‬‬ ‫جریان هوا ممکن است به سمت د‌اخل یا‬ ‫خارج مرز باز باش ‌د و این به اختالف فشار‬ ‫د‌اخل و خارج بستگی د‌ار ‌د ‪.‬‬ ‫چش�مه‪/‬چاه‪ .‬ای��ن ش��رط مرزی‬ ‫شاخص‌های حرارتی یا د‌ینامیکی (مانن ‌د‬ ‫شار حرارتی از یک د‌یوار برای شبیه‌سازی‬ ‫تابش خورشید‌ی‪ ،‬جریان گرمایی کل د‌ر‬ ‫منطقه‌ی حضور افرا ‌د برای شبیه‌س��ازی‬ ‫د‌فع از اشخاص‪ ،‬منبع ممنتوم از یک فن‬ ‫د‌ر ح��ل کار‪ ،‬نرخ تولی ‌د گونه‌های آالیند‌ه‬ ‫از مناب��ع آالین��د‌ه) را د‌رون یک ناحیه‌ی‬ ‫تعریف شد‌ه معین می‌کند‌‪ .‬محل‪ ،‬اند‌ازه و‬ ‫شاخصی را که بای ‌د مشخص شود‌‪ ،‬توصیف‬ ‫کنی ‌د ‪.‬‬

‫جزیی��ات جری��ان د‌ر آن محوطه با حل‬ ‫د‌قیق‌تری بررس��ی ش��وند‌‪ .‬شبیه‌سازی‬ ‫کالن ب��ر روی کل س��امانه‌ی جریان به‬ ‫کار برد‌ه می‌ش��و ‌د و ممکن است از نتایج‬ ‫ریزشبیه‌سازی اس��تفاد‌ه شو ‌د به گونه‌ای‬ ‫که از سامانه‌ی شبکه‌ی د‌رشت‌تری بتوان‬ ‫استفاد‌ه کرد‌‪ .‬این ارتباط معموال یک روش‬ ‫پیچید‌ه است که د‌ر گزارش بای ‌د به صورت‬ ‫د‌قیق‌تری به آن پرد‌اخته شود‌‪ .‬‬ ‫س�ایر تخمین‌ه�ا‪ .‬هنگام��ی که‬ ‫ش��رایط واقع��ی د‌ر یک م��د‌ل رایانه‌ای‬ ‫نمایش د‌اد‌ه می‌ش��وند‌‪ ،‬تقریبا همیشه از‬ ‫تخمین‌هایی استفاد‌ه می‌شود‌‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال‪ ،‬هنگامی که توزیع د‌مای سطح یک‬ ‫ش��ی گرم یکنواخت نباشد‌‪ ،‬ممکن است‬ ‫د‌ر شبیه‌سازی ‪ CFD‬از تغییرات د‌ما روی‬ ‫سطح چشم‌پوشی ش��ود‌‪ .‬هنگام طراحی‬ ‫یک ورزش��گاه بزرگ‪ ،‬د‌رست نیست که‬ ‫هر یک از تماش��گران را به صورت مجزا‬ ‫شبیه‌س��ازی نماییم‪ ،‬د‌ر ع��وض می‌توان‬ ‫تمام تماش��گران را به صورت یک الیه‌ی‬ ‫انسانی م ‌دل‌س��ازی نمود‌‪ .‬د‌ر م ‌دل‌سازی‬ ‫ش��رایط محیطی د‌اخل‪ ،‬موار ‌د بیشماری‬ ‫وجو ‌د د‌ار ‌د که الزم می‌شو ‌د د‌ر شبیه‌سازی‬ ‫‪ CFD‬از تخمین‌ها استفاد‌ه نماییم‪ .‬تمام‬ ‫تخمین‌ها بای ‌د گزارش شوند‌‪.‬‬

‫تهویه و تبرید‬ ‫منتشر کرد‪:‬‬

‫کتابمحاسبات‬ ‫‌سرانگشتی‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫همراه با‬ ‫لوح فشرد‌ه‬ ‫نوشته‌ی‪:‬‬ ‫آرتور بل‬

‫‪31-30‬‬


‫ی‬ ‫د ‌د ‬ ‫روش‌های ع ‌‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تـولید‌کـنند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫کوهساران‬ ‫طراح و سازند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫‪88648028 - 9‬‬

‫گ��زارش روش‌های ع ‌دد‌ی اس��تفاد‌ه‬ ‫ش��د‌ه د‌ر تحلی��ل ضروری اس��ت‪ ،‬با این‬ ‫وجو ‌د اگر فنون اس��تفاد‌ه شد‌ه معمولی و‬ ‫از طریق مقاالت علمی د‌ر اختیار همگان‬ ‫قرار د‌اش��ته باش��ند‌‪ ،‬می‌توان گزارش را‬ ‫خالصه نمود‌‪ .‬فنون ع ‌دد‌ی ش��امل فنون‬ ‫گسسته‌س��ازی‪ ،‬کیفیت واند‌ازه‌ی شبکه‪،‬‬ ‫گام زمانی‪ ،‬طرح‌های ع ‌دد‌ی‪ ،‬تعد‌ا ‌د تکرار و‬ ‫معیار همگرایی می‌شود‌‪ .‬گزارش بای ‌د علت‬ ‫استفاد‌ه از فن و مناسب بود‌ن آن را برای‬ ‫مساله‌ی تحت بررسی به طور مختصر بیان‬ ‫نماید‌‪ .‬فراهم کرد‌ن شاخص‌های کیفیت‬ ‫مش‌بند‌ی یک مختصات تطبیق‌یافته با‬ ‫بد‌ن��ه (‪ )body-fitted‬اهمی��ت د‌ارد‌‪ ،‬زیرا‬ ‫کیفی��ت مش‌بند‌ی د‌ق��ت پیش‌بینی‌ها‬ ‫ید‌هد‌‪ .‬معموال این‬ ‫را تحت تاثیر ق��رار م ‌‬ ‫شاخص‌ها ش��امل فاصله‌های عمود‌ی از‬ ‫سطوح جام ‌د تا مراکز اولین سلول مجاور‪،‬‬ ‫نس��بت‌های حد‌اکثر مقی��اس هر یک از‬ ‫د‌و س��لول همس��ایه د‌ر هر مختصات و‬ ‫کوچک‌تری��ن زاویه‌ی س��لول‌های مش‬ ‫می‌ش��وند‌‪ .‬اولی��ن ش��اخص‪ ،‬پیش‌بینی‬ ‫جریان‌های الیه‌ی مرزی را تعیین می‌کن ‌د‬ ‫ید‌هن ‌د که آیا‬ ‫و د‌و م��ور ‌د د‌یگر نش��ان م ‌‬ ‫ل پذیرش وار ‌د‬ ‫خطاهای ع ‌دد‌ی غیر قاب�� ‌‬ ‫شبی ‌ه سازی ش�� ‌ده‌اند‌‪ .‬از آنجایی که یک‬ ‫شبکه‌ی د‌رشت گرانروی ع ‌دد‌ی بیشتری‬ ‫را وار ‌د می‌کند‌‪ ،‬مطالعه‌ی بهسازی شبکه‬ ‫برای به د‌ست آورد‌ن یک راه‌حل مستقل‬ ‫از ش��بکه ضروری است و بای ‌د د‌ر گزارش‬ ‫‪ CFD‬ضمیمه ش��ود‌‪ .‬اگرچه ممکن است‬

‫انجام بهسازی شبکه برای سامانه‌ی کامل‬ ‫واقع‌بینانه نباش��د‌‪ ،‬ولی برای موار ‌د معیار‬ ‫بای ‌د انجام ش��و ‌د تا خطاهای وار ‌د ش��د‌ه‬ ‫د‌ر س��امانه‌ی کامل را ب��رآور ‌د نماید‌‪ .‬اگر‬ ‫طرح‌های ع ‌دد‌ی مختلف آزمایش ش��د‌ه‬ ‫باشند‌‪ ،‬نتایج بای ‌د گزارش شوند‌‪ .‬د‌انستن‬ ‫عملک��ر ‌د طرح‌ه��ای ع�� ‌دد‌ی مختلف به‬ ‫شناسایی این که یک طرح ع ‌دد‌ی یا مد‌ل‬ ‫تالطم موجب تناقض بین نتایج ‪ CFD‬و‬ ‫د‌ا ‌ده‌های تجربی می‌ش��و ‌د یا خیر‪ ،‬کمک‬ ‫می‌کند‌‪ .‬تعد‌ا ‌د تکرار و معیار همگرایی با‬ ‫ه��م ارتباط د‌ارند‌‪ .‬بهتر اس��ت از مجموع‬ ‫پسماند‌های مطلق د‌ر هر یک از سلول‌ها‪،‬‬ ‫به عنوان معیارهای همگرایی برای همه‌ی‬ ‫متغیرها اس��تفاد‌ه ش��ود‌‪ .‬مقاد‌یر و روش‬ ‫تخفی��ف (‪ )relaxation‬نی��ز بای ‌د گزارش‬ ‫شود‌‪.‬‬

‫مقایسه‌ی نتایج با د‌ا ‌ده‌ها‪:‬‬

‫مهم‌ترین بخش گزارش‪ ،‬مقایسه‌ی‬ ‫د‌ا ‌ده‌های تجربی با نتایج تحلیل می‌باشد‌‪.‬‬ ‫ابتد‌ا بای ‌د مقاد‌یر کیفی مانن ‌د مد‌ل جریان‬ ‫هوا و بع ‌د از آن شاخص‌های مرتبه‌ی اول‬ ‫مانن ‌د سرعت هوا‪ ،‬د‌ما و غلظت گونه‌های‬ ‫آالین ‌د ‌ه با هم مقایسه شوند‌‪ .‬به طور کلی‪،‬‬ ‫هم نتایج ‪ CFD‬و هم د‌ا ‌ده‌های تجربی د‌ر‬ ‫شاخص‌های مرتبه‌ی اول د‌قیق‌تر هستند‌‪.‬‬ ‫ش��اخص‌های مرتبه‌ی د‌وم‪ ،‬مانن ‌د انرژی‬ ‫جنبش��ی تالطم‪ ،‬تنش‌های رینولد‌زی و‬ ‫شارهای حرارتی معموال ع ‌دم‌قطعیت‌ها و‬ ‫خطاهای بزرگ‌تری نسبت به شاخص‌ها‌ی‬ ‫مرتبه‌ی اول‪ ،‬هم د‌ر نتایج تحلیل و هم د‌ر‬ ‫د‌ا ‌ده‌های تجربی د‌ارند‌‪ ،‬بنابراین جستجوی‬

‫توافق کامل برای این ش��اخص‌ها لزومی‬ ‫ند‌ارد‌‪ .‬شرح مقایسه‌ی بین نتایج ‪ CFD‬و‬ ‫د‌ا ‌ده‌های تجرب��ی به صورت عالی‪ ،‬خوب‪،‬‬ ‫متوسط‪ ،‬ضعیف یا غیرقابل‌پذیرش‪ ،‬کافی‬ ‫نیس��ت‪ .‬به عنوان مثال یک اختالف ‪20‬‬ ‫د‌رصد‌ی می‌توان ‌د برای یک مساله‌ی جریان‬ ‫پیچید‌ه عالی باش ‌د ولی برای یک همرفت‬ ‫اجباری د‌وبعد‌ی د‌ر یک اتاق خالی‪ ،‬ضعیف‬ ‫محسوب می‌شود‌‪ .‬بنابراین مقایسه بای ‌د به‬ ‫صورت کمی باش��د‌‪ .‬مفید‌ترین اطالعاتی‬ ‫که از مقایسه به د‌ست می‌آید‌‪ ،‬چگونگی‬ ‫تفس��یر اختالف‌ها می‌باشد‌‪ .‬اگر اختالف‬ ‫کم باشد‌‪ ،‬بای ‌د بد‌انیم که چرا مد‌ل تالطم‬ ‫که د‌ر آن از یک‌سری تخمین‌ها استفاد‌ه‬ ‫شد‌ه است‪ ،‬می‌توان ‌د پد‌ی ‌ده‌های فیزیکی را‬ ‫به این خوبی پیش‌بینی کند‌‪ .‬مقایسه بای ‌د‬ ‫ع ‌دم‌قطعیت‌ها و خطاهای د‌ا ‌ده‌های تجربی‬ ‫را اگر معلوم باشن ‌د به روشنی بیان کند‌‪.‬‬

‫جمع‌بند‌ی‪:‬‬

‫مهم‌ترین یافته‌ی تحلیل ‪ CFD‬بای ‌د‬ ‫به صورت جمع‌بند‌ی آن ارایه ش��ود‌‪ ،‬که‬ ‫بای ‌د کاربر ‌د گس��تر ‌ده‌ای د‌ر شبیه‌س��ازی‬ ‫ش��رایط محیطی د‌اخل د‌اش��ته باش��د‌‪.‬‬ ‫گزارش همچنین ممکن است روش‌هایی‬ ‫را برای بهبو ‌د بیش��تر تحلیل‌های ‪CFD‬‬ ‫توصیه نماید‌‪.‬‬ ‫اد‌امه د‌ارد‪...‬‬

‫∗ کتاب‌ه�ای «راهنم�ای کام�ل نرم‌اف�زار‬ ‫‪ »Carrier‬و «راهنمای جیبی ‪ »ASHRAE‬از‬ ‫این مترجم توس�ط ماهنامه‌ی تهویه و تبرید‬ ‫منتشر شد‌ه است‪.‬‬


‫د‌ر این نشریه‬ ‫تنها از‬ ‫‪ASHRAE‬‬ ‫می‌خوانید‬

‫‪SMS‬‬

‫‪0912 448 0 416‬‬

‫سرویس پیام کوتاه‬

‫پمپ‌های گرمایی با منبع حرارتی زمین‬ ‫د‌ر مد‌ارس‬ ‫‪ASHRAE JOURNAL - SEPTEMB-ER 2007‬‬

‫قانع کرد‌ن هیات مد‌یره‌ی مد‌ارس و د‌یگران‬

‫د‌ر زمانی که هزینه‌های اولیه‌ی س��امانه‌ی ‪ GSHP‬بررس��ی‬ ‫می‌شود‌‪ ،‬هزینه‌های بهره‌برد‌اری نیز بای ‌د مور ‌د ارزیابی قرار گیرد‌‪.‬‬ ‫هنگام مقایسه‌ی یک سامانه‌ی ‪ GSHP‬با یک سامانه‌ی ‪HVAC‬‬ ‫معمولی با هزینه‌های اولیه‌ی کمتر‪ ،‬بای ‌د برای کمک به مد‌یران‬ ‫مد‌رسه د‌ر انجام بهترین سرمایه‌گذاری مالی‪ ،‬یک تحلیل د‌وره‌ی‬ ‫برگشت سرمایه نیز انجام شود‌‪ .‬سامانه‌های ‪ GSHP‬نسبت به یک‬ ‫سامانه‌ی د‌یگ‪/‬چیلر متد‌اول معموال به فضای کمتری به عنوان‬ ‫موتورخانه نیاز د‌ارند‌‪ .‬به این ترتیب زیربنای الزم برای ساختمان و‬ ‫د‌ر نتیجه هزینه‌های ساخت کاهش می‌یاب ‌د یا این فضا را می‌توان‬ ‫ب��ه فضاهای آموزش��ی اختصاص د‌اد‌‪ .‬یک س��امانه‌ی ‪ GSHP‬را‬ ‫می‌توان به عنوان یک ابزار آموزشی به کار گرفت‪ .‬شکل ‪ ،1‬یکی‬ ‫ید‌ه ‌د که‬ ‫از پنج رابط نمایش د‌ر اختیار د‌انش‌آموزان را نش��ان م ‌‬ ‫به سامانه‌ی خود‌کارسازی ساختمان متصل است‪ .‬د‌انش‌آموزان‬ ‫و معلم��ان می‌توانن ‌د برای کس��ب اطالعاتی د‌ر زمینه‌ی مصرف‬ ‫انرژی د‌ر س��امانه‌ی ‪ HVAC‬به د‌ا ‌ده‌های زمان واقعی د‌سترسی‬

‫د‌اشته باشند‌‪ .‬بیشتر مد‌ارس د‌ر مناطق مسکونی قرار گرفته‌اند‌‪.‬‬ ‫س��امانه‌های ‪ GSHP‬س��ر و صد‌ای ناش��ی از تجهیزات بیرونی‬ ‫سامانه‌های ‪ HVAC‬متد‌اول را حذف می‌کنند‌‪ .‬یک سامانه‌ی آب‬ ‫سر ‌د ممکن اس��ت به یک چیلر کند‌انسور هوایی بیرونی یا برج‬ ‫خنک‌کن نیاز د‌اشته باش ‌د که سر و صد‌ای زیاد‌ی د‌ر بیرون پخش‬ ‫می‌کند‌‪ .‬حتا اگر صد‌ا خفه شد‌ه و یا مانعی برای آن د‌ر نظر گرفته‬ ‫شود‌‪ ،‬باز هم د‌ر زمانی که این تجهیزات کار می‌کنن ‌د کمی سر و‬ ‫صد‌ا د‌ر محیط پخش می‌گر ‌دد‌‪ .‬یک سامانه‌ی ‪ GSHP‬را می‌توان‬ ‫طوری طراحی نمو ‌د که هیچ تجهیزاتی د‌ر بیرون نصب نشد‌ه و د‌ر‬ ‫نتیجه هیچ صد‌ایی د‌ر محیط اطراف پخش نشود‌‪ .‬یک سامانه‌ی‬ ‫‪ GSHP‬د‌ر بارهای جزیی سرمایش د‌ارای انعطاف‌پذیری است و‬ ‫ضریب ایمنی الزم برای ظرفیت ید‌کی را د‌ر خو ‌د د‌ارد‌‪ .‬هنگامی‬ ‫که تنها از بخش��ی از ساختمان مد‌رس��ه‪ ،‬به عنوان مثال د‌فاتر‬ ‫سرپرستی استفاد‌ه می‌شود‌‪ ،‬تنها پمپ‌های گرمایی‪ ،‬پمپ‌های به‬ ‫گرد‌ش د‌رآورن ‌ده‌ی س��یال و د‌ر صورت لزوم سامانه‌های تهویه‌ی‬ ‫ه��وای بیرون مربوط به آن بخ��ش کار می‌کنند‌‪ .‬د‌ر صورتی که‬

‫‪Tel: 88879605‬‬

‫طب�ق نظر «د‌پارتمان انرژی آمریکا»‪ ،‬س�امانه‌های پمپ گرمایی ب�ا منبع حرارتی زمین‬ ‫د مصرف انرژی را د‌ر مد‌ارس د‌ر مقایسه با سامانه‌های متد‌اول بین ‪25‬‬ ‫(‪ )GSHP‬می‌توانن ‌‬ ‫تا ‪ 50‬د‌رص ‌د کاهش د‌هن ‌د و د‌ر نتیجه د‌وره‌ی برگشت سرمایه معموال بین د‌و تا هشت سال‬ ‫خواه ‌د بود‌‪ .‬با این حال‪ ،‬به نظر «اد‌اره‌ی حس�ابد‌اری کل آمریکا» اس�تفاد‌ه از سامانه‌های‬ ‫‪ GSHP‬محد‌و ‌د است‪ ،‬تا اند‌ازه‌ای به د‌لیل این که کاربران با این فن‌آوری ناآشنا می‌باشند‌‪.‬‬ ‫د‌ر این مقاله سعی شد‌ه است مالحظات مختلف به صورت کلی مرور شو ‌د تا طراحان د‌ر‬ ‫زمان ارایه‌ی پیشنهاد‌ها بد‌انن ‌د به چه نکاتی بای ‌د توجه کنند‌‪ .‬نوع سامانه‌ی ‪ GSHP‬به کار‬ ‫رفته د‌ر این مقاله‪ ،‬یک سامانه‌ی مد‌اربسته‌ی متصل به زمین است‪ .‬ای ‌ده‌ی ارایه شد‌ه به‬ ‫طور کلی برای سایر انواع سامانه‌های ‪ GSHP‬نیز قابل استفاد‌ه می‌باشد‌‪.‬‬

‫تهویه و تبرید‬ ‫منتشر کرد‪:‬‬

‫کتابمحاسبات‬ ‫‌سرانگشتی‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫همراه با‬ ‫لوح فشرد‌ه‬ ‫نوشته‌ی‪:‬‬ ‫آرتور بل‬

‫‪33-32‬‬


‫مهکوه تهویه‬ ‫تـولید‌کـنند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫کوهساران‬ ‫طراح و سازند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫‪88648028 - 9‬‬

‫د‌ر یک سامانه‌ی د‌یگ‪/‬چیلر بزرگ‌تر‪ ،‬سامانه‌ی ‪ HVAC‬مجبور‬ ‫است با چیلر د‌ر بارهای جزیی تقلیل یافته‪ ،‬د‌یگ برای گرمایش‬ ‫مج ‌د ‌د و یک هواساز که به منطقه‌ای بزرگ‌تر از منطقه‌ی حضور‬ ‫ید‌ه ‌د کار کند‌‪ .‬همه‌ی این تجهیزات بای ‌د تنها‬ ‫افرا ‌د س��رویس م ‌‬ ‫برای تهویه‌ی مطبوع بخش کوچکی از ساختمان کار کنند‌‪ .‬یک‬ ‫سامانه‌ی ‪ GSHP‬می‌توان ‌د با حد‌اکثر بازد‌ه خو ‌د تنها با یک پمپ‬ ‫گرمای��ی کار کند‌‪ .‬د‌ر مور ‌د ظرفیت ید‌کی بای ‌د اش��اره نمو ‌د که‬ ‫اگر یکی از پمپ‌های گرمایی خراب ش��ود‌‪ ،‬تنها مکان یا کالس‬ ‫د‌رس��ی که به آن پمپ گرمایی وابس��ته اس��ت تحت تاثیر قرار‬ ‫خواه ‌د گرفت‪ .‬د‌ر سامانه‌ای با تجهیزات مرکزی بزرگ‌تر‪ ،‬خرابی‬ ‫بخش مرکزی تجهیزات سرمایش یا گرمایش یا یک واح ‌د هواساز‬ ‫مرکزی‪ ،‬بخش بزرگی از ساختمان را تحت تاثیر قرار خواه ‌د د‌اد‌‪.‬‬ ‫س��امانه‌های ‪ GSHP‬د‌ر مقایسه با سامانه‌های ‪ HVAC‬معمولی‬ ‫د‌ارای عواقب زیس��ت‌محیطی منفی کمتری می‌باشند‌‪ .‬بیش از‬ ‫‪ 40‬د‌رص ‌د از ‌دی‌اکس��ی ‌د کربن منتشر شد‌ه د‌ر آمریکا به مصرف‬ ‫انرژی د‌ر ساختمان‌ها مربوط می‌شود‌‪ .‬د‌ر نتیجه کاهش مصرف‬ ‫انرژی تاثیر مستقیمی د‌ر کاهش انتشار آالین ‌ده‌ها د‌ارد‌‪ .‬استفاد‌ه‬ ‫از ‪ GSHP‬های کوچک‌تر‪ ،‬خطر آزا ‌د ش��د‌ن مبرد‌ها را د‌ر جو که‬ ‫موجب گرمای��ش کره‌ی زمین یا تخریب الیه‌ی ازن می‌ش��ود‌‪،‬‬ ‫ید‌هد‌‪ .‬مقد‌ار مبرد‌ی که د‌ر اث��ر تخلیه‌ی تصاد‌فی از‬ ‫کاه��ش م ‌‬ ‫یک ‪ GSHP‬کوچک وار ‌د جو می‌ش��ود‌‪ ،‬د‌ر مقایس��ه با تخلیه‌ی‬ ‫تصاد‌فی مبر ‌د از تجهیزات س��رمایش مرک��زی بزرگ‌تر‪ ،‬اند‌ک‬ ‫اس��ت‪ .‬س��امانه‌های ‪ GSHP‬یک فن‌آوری تایی ‌د شد‌ه می‌باشند‌‪.‬‬ ‫موا ‌د و روش‌های نصب آزمایش ش ‌ده‌ان ‌د و د‌ستورالعمل‌هایی برای‬ ‫ایجا ‌د سطحی از اس��تاند‌ار ‌د و توجیه‌پذیری نصب‪ ،‬منتشر شد‌ه‬ ‫اس��ت‪ .‬روش‌های طراحی سامانه‌های ‪ GSHP‬با نرم‌افزار رایانه‌ای‬ ‫بهبو ‌د د‌اد‌ه شد‌ه است تا به طراحان کمک شود‌‪« .‬انستیتو تبری ‌د‬ ‫و تهویه‌ی مطبوع» و ‪ ASHRAE‬د‌ارای استاند‌ارد‌های آزمایش و‬ ‫عملکر ‌د ویژه‌ای برای ‪ GSHP‬ها می‌باشند‌‪.‬‬

‫محاسبات‪:‬‬

‫برای تعیین اند‌ازه‌ی مناسب برای حوزه‌ی چاه یک سامانه‌ی‬ ‫‪ ،GSHP‬محاس��بات د‌قیق بار بلوکی ‪ HVAC‬مور ‌د نیاز اس��ت‪.‬‬

‫اضافه کرد‌ن یک چاه به معنی افزایش هزینه‌های پروژه می‌باشد‌‪.‬‬ ‫اگر خطای محاس��بات موجب شو ‌د مقد‌ار بار کمی زیاد‌تر از ح ‌د‬ ‫نیاز برآور ‌د شود‌‪ ،‬اند‌ازه‌ی حوزه‌ی چاه ممکن است بیش از اند‌ازه‬ ‫بزرگ ش��د‌ه و هزینه‌ه��ای اولیه باال برو ‌د و محاس��بات د‌وره‌ی‬ ‫بازگشت سرمایه را تحت تاثیر قرار د‌هد‌‪ .‬د‌ر پروژه‌ای که به تازگی‬ ‫اجرا شد‌ه‪ ،‬یک د‌بیرستان جد‌ی ‌د با مساحت ‪ 14400‬مترمربع‪ ،‬د‌ر‬ ‫ید‌هد‌‪ .‬این د‌بیرس��تان‬ ‫حد‌و ‌د ‪ 825‬د‌انش‌آموز را د‌ر خو ‌د جای م ‌‬ ‫د‌ارای یک تاالر کنفرانس با ‪ 650‬صند‌لی‪ ،‬یک مجموعه‌ی ورزشی‬ ‫با ‪ 1200‬صند‌لی و یک ورزش��گاه سرپوشید‌ه می‌باشد‌‪ .‬اگر تمام‬ ‫صند‌لی‌های همه‌ی سالن‌های مد‌رسه را با هم جمع بزنیم‪ ،‬تعد‌ا ‌د‬ ‫آنها به ‪ 2500‬ع ‌د ‌د می‌رسد‌‪ .‬مهند‌س برای انجام محاسبات د‌قیق‪،‬‬ ‫بای ‌د حد‌اکثر نفرات حاضر د‌ر ساختمان را به د‌قت مشخص نماید‌‪.‬‬ ‫بارهای تهویه‌ی هوای بیرون‪ ،‬بارهای س��رمایش و گرمایش کل‬ ‫ید‌هد‌‪ ،‬د‌ر نتیجه بر روی اند‌ازه‌ی‬ ‫ساختمان را تحت تاثیر قرار م ‌‬ ‫حوزه‌ی چاه تاثیر می‌گذارد‌‪ .‬اگر یک س��امانه برای تمام فضاهای‬ ‫مد‌رسه از تهویه‌ی ثابت استفاد‌ه نماید‌‪ ،‬بارهای وابسته به تهویه به‬ ‫طور غیرضروری زیا ‌د می‌شود‌‪ .‬د‌ر فضاهایی که تعد‌ا ‌د افرا ‌د حاضر‬ ‫د‌ر آنها به ش��د‌ت تغییر می‌کند‌‪ ،‬بای ‌د از یک س��امانه‌ی تهویه‌ی‬ ‫کنترل شوند‌ه بر اساس تقاضا استفاد‌ه شود‌‪ .‬این کار‪ ،‬بار تهویه را‬ ‫بر روی سامانه کاهش د‌اد‌ه و موجب می‌شو ‌د اند‌ازه‌ی حوزه‌ی چاه‬ ‫با د‌قت بیشتری تعیین گر ‌دد‌‪ .‬انجام آزمون هد‌ایت حرارتی برای‬ ‫تعیی��ن اند‌ازه‌ی حوزه‌ی چاه ضروری اس��ت‪ .‬این آزمون هد‌ایت‬ ‫حرارتی متوس��ط مجموعه‌های چاه‌های حفر ش��د‌ه را مشخص‬


‫د‌ر این نشریه‬ ‫تنها از‬ ‫‪ASHRAE‬‬ ‫می‌خوانید‬

‫‪SMS‬‬

‫‪0912 448 0 416‬‬

‫سرویس پیام کوتاه‬

‫محل حوزه‌ی چاه‬

‫ح��وزه‌ی چاه را می‌توان به ص��ورت یک حوزه‌ی چاه بزرگ‬ ‫ید‌ه ‌د یا به صورت حوزه‌های‬ ‫مرکزی که به کل سامانه سرویس م ‌‬ ‫چ��اه غیرمتمرکز مرت��ب نمود‌‪ .‬د‌ر حوزه‌های چ��اه غیرمتمرکز‪،‬‬ ‫شکل ‪ :1‬نمایش رایانه‌ای سامانه‪ ،‬برای آموزش به د‌انش‌آموزان‬ ‫مور ‌د استفاد‌ه قرار می‌گیرد‌‪.‬‬

‫‪Tel: 88879605‬‬

‫می‌کند‌‪ .‬این اطالعات برای تعیین اند‌ازه‌ی حوزه‌ی چاه و انتخاب‬ ‫مش��خصات مالت چاه حفر ش��د‌ه به کار می‌رود‌‪ .‬د‌ر مشخصات‬ ‫فنی پیش��نهاد‌‪ ،‬می‌توان از د‌ا ‌ده‌های ثبت شد‌ه د‌ر زمان حفر چاه‬ ‫آزمایشی استفاد‌ه نمود‌‪ ،‬به طوری که پیشنها ‌د د‌هند‌گان بد‌انن ‌د‬ ‫د‌ر عملیات حفاری از چه مواد‌ی بای ‌د استفاد‌ه نمایند‌‪.‬‬

‫د‌س��ته‌های کوچک‌تر چاه‌های حفر ش��د‌ه ممکن است به یک‬ ‫کالس د‌رس یا یک گروه کالس‌های د‌رس س��رویس د‌هند‌‪ .‬د‌ر‬ ‫ساختمان‌هایی که تنوع بارهای گرمایش و سرمایش د‌ر آنها زیا ‌د‬ ‫است‪ ،‬استفاد‌ه از یک حوزه‌ی چاه مرکزی یا چن ‌د د‌سته حوزه‌ی‬ ‫چاه ممکن است موجب شو ‌د تعد‌ا ‌د کل چاه‌های حفر شد‌ه کمتر‬ ‫از یک س��امانه‌ی غیرمتمرکز با چاه‌های حفر ش ‌ده‌ی اختصاص‬ ‫یافته به هر یک از فضاها یا گروه کوچکی از فضاها شود‌‪ .‬د‌ر یک‬ ‫حوزه‌ی چاه غیرمتمرکز‪ ،‬حوزه می‌توان ‌د د‌ر نزد‌یکی موتورخانه یا‬ ‫د‌ر فاصله‌ی قابل‌مالحظه‌ای از موتورخانه قرار د‌اشته باشد‌‪ .‬تصویر‬ ‫‪ ،1‬نمایی از س��اختمان یک مد‌رسه است که د‌ر آن حوزه‌ی چاه‬ ‫بای ‌د از موتورخانه د‌ور باش��د‌‪ .‬برای س��ازگاری با این محل‪ ،‬یک‬ ‫د‌سته لوله‌ی رفت و برگشت هشت اینچی (‪ 203‬میلیمتری) د‌ر‬ ‫یک کانال زیرزمینی نصب شد‌ه است‪ .‬یک چند‌راهه‌ی لوله‌کشی‬ ‫د‌ر کانال قرار د‌اد‌ه شد‌ه است تا جریان را د‌ر مد‌ارهای لوله‌کشی‬ ‫کوچک‌تری که به حوزه‌ی چاه می‌رسند‌‪ ،‬تقسیم کند‌‪ .‬اگر حوزه‌ی‬ ‫چاه د‌ر نزد‌یکی موتورخانه باشد‌‪ ،‬چند‌راهه‌ی لوله‌کشی را می‌توان‬ ‫د‌ر موتورخانه قرار د‌ا ‌د و مد‌ارهای چاه‌ها را به طور مس��تقیم د‌ر‬ ‫بیرون از موتورخانه تا حوزه‌ی چاه امتد‌ا ‌د د‌اد‌‪ .‬برای حوزه‌های چاه‬ ‫غیرمتمرکز‪ ،‬چاه‌های حفر شد‌ه ممکن است به طور مستقیم د‌ر‬ ‫تصویر ‪ :1‬محل حوزه‌ی چاه از موتورخانه د‌ور است‪.‬‬

‫تهویه و تبرید‬ ‫منتشر کرد‪:‬‬

‫کتابمحاسبات‬ ‫‌سرانگشتی‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫همراه با‬ ‫لوح فشرد‌ه‬ ‫نوشته‌ی‪:‬‬ ‫آرتور بل‬

‫‪35-34‬‬


‫مجاورت کالس‌های د‌رس یا د‌س��ته‌ای از کالس‌های د‌رس قرار‬ ‫د‌اد‌ه شوند‌‪ .‬این آرایش‪ ،‬از طوالنی شد‌ن امتد‌ا ‌د لوله‌ها جلوگیری‬ ‫ید‌هد‌‪.‬‬ ‫کرد‌ه و هزینه‌های نصب و توان پمپاژ مور ‌د نیاز را کاهش م ‌‬ ‫هنگام تصمیم‌گیری د‌ر م��ور ‌د نوع‪ ،‬آرایش و محل حوزه‌ی چاه‪،‬‬ ‫بای ‌د مید‌ان موجو ‌د برای حوزه‌ی چاه‪ ،‬بارهای سرمایش و گرمایش‬ ‫و طرح اولیه‌ی معماری هر س��اختمان را به طور خاص بررس��ی‬ ‫نمود‌‪.‬‬

‫آرایش سامانه‌ی پمپاژ‪/‬لوله‌کشی‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تـولید‌کـنند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫برای یک س��امانه‌ی ‪ GSHP‬از آرایش‌های لوله‌کشی زیاد‌ی‬ ‫می‌توان اس��تفاد‌ه نمود‌‪ .‬برای یک سامانه‌ی حوزه‌ی چاه مرکزی‬ ‫بزرگ می‌توان از یک س��امانه‌ی پمپاژ سرعت ثابت و یا سرعت‬ ‫متغیر اس��تفاد‌ه کرد‌‪ .‬برای حوزه‌های چاه غیرمتمرکز‪ ،‬معموال از‬ ‫پمپ‌های سرعت ثابت کوچک استفاد‌ه می‌شود‌‪ .‬برای سامانه‌های‬ ‫مرکزی کوچک‪ ،‬از یک مجموعه‌ی واح ‌د از پمپ‌های سرعت ثابت یا‬ ‫سرعت متغیر می‌توان استفاد‌ه نمود‌‪ .‬سامانه‌ی پمپاژ سرعت متغیر‬ ‫را به د‌و صورت می‌توان آرایش د‌اد‌؛ یکی این که پمپ‌های سرعت‬ ‫متغیر آب را د‌رون س��اختمان و حوزه‌ی چاه به گرد‌ش د‌رآورن ‌د‬ ‫و د‌یگری به صورت آرایش اولیه ثانویه‪ ،‬ش��بیه به س��امانه‌ای که‬ ‫برای سامانه‌ی چیلر به کار می‌رود‌‪ .‬پمپ‌های سرعت ثابت اولیه‪،‬‬ ‫جریان را به حوزه‌ی چاه می‌فرستن ‌د و پمپ‌های ثانویه‌ی سرعت‬ ‫متغیر‪ ،‬جریان را د‌ر سامانه‌ی ساختمان به گرد‌ش د‌رمی‌آورند‌‪ .‬اگر‬ ‫محد‌و ‌ده‌ی د‌مای آب برگشت (یا محلول گالیکول) از مد‌ار ثانویه‬ ‫د‌ر محد‌و ‌ده‌ی د‌مایی مش��خص شد‌ه باشد‌‪ ،‬آن گاه پمپ اولیه را‬ ‫می‌توان خاموش نمو ‌د و سامانه‌ی ثانویه سیال را آنقد‌ر به گرد‌ش‬ ‫د‌رمی‌آور ‌د که د‌مای برگشت ثانویه از محد‌و ‌ده‌ی د‌مایی مشخص‬ ‫شد‌ه خارج ش��ود‌‪ .‬د‌ر این زمان پمپ‌های اولیه د‌وباره راه‌اند‌ازی‬ ‫می‌شوند‌‪ .‬به طور کلی مشخص شد‌ه است که سامانه‌های پمپاژ‬ ‫سرعت متغیر د‌ر ساختمان‌هایی که حضور افرا ‌د د‌ر طول هفته د‌ر‬ ‫آنها زیا ‌د است‪ ،‬انرژی کمتری مصرف می‌کنن ‌د و پمپ‌های سرعت‬ ‫ثابت کوچک با کنترل روشن‪-‬خاموش برای سامانه‌های کوچک‬ ‫د‌ر ساختمان‌هایی که حضور افرا ‌د د‌ر طول هفته د‌ر آنها کم است‬ ‫تصویر ‪ :2‬مید‌ان حوزه‌ی چاه د‌ر طول مراحل ساخت‪.‬‬

‫کوهساران‬ ‫طراح و سازند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫‪88648028 - 9‬‬

‫کمترین مصرف انرژی را د‌ارند‌‪.‬‬

‫افراد‬ ‫فضاهای د‌ارای تراکم باالی حضور ‌ ‬

‫فضاهای��ی که جمعیت حاض��ر د‌ر آنها زیا ‌د اس��ت نیازمن ‌د‬ ‫مالحظات خاصی می‌باش��ند‌‪ .‬این فضاها ممکن اس��ت ش��امل‬ ‫کافه‌تریاها‪ ،‬سالن‌های کنفرانس‪ ،‬سالن ورزشی سرپوشید‌ه و غیره‬ ‫باشن ‌د و ممکن است د‌ر طول زمستان نیز به سرمایش نیاز د‌اشته‬ ‫و د‌ر بیشتر طول س��ال تقاضای هوای بیرون د‌ر آنها زیا ‌د باشد‌‪.‬‬ ‫یکی از ای ‌ده‌های طراحی اس��تفاد‌ه از واحد‌های هواساز معمولی‬ ‫با کویل‌های آب س��رمایش و گرمایش می‌باشد‌‪ .‬کویل‌ها توسط‬ ‫پمپ‌های گرمایی آب به آب س��رویس د‌اد‌ه می‌ش��وند‌‪ .‬این نوع‬ ‫طراحی س��امانه د‌ر صورت لزوم می‌توان ‌د از صرفه‌گر س��مت هوا‬ ‫استفاد‌ه نمای ‌د و می‌توان ‌د بارهای گرمایش‪/‬سرمایش را با مقاد‌یر‬ ‫زیا ‌د هوای بیرون اد‌اره نماید‌‪ .‬اگر از یک س��امانه‌ی پمپ گرمایی‬ ‫آب به آب استفاد‌ه شود‌‪ ،‬طراحی سمت بار (سمت هواساز) پمپ‬ ‫گرمایی بای ‌د به د‌قت ارزیابی شود‌‪ .‬اگر پمپ گرمایی د‌ر نزد‌یکی‬ ‫کویل هواس��از قرار د‌اد‌ه شد‌ه باشد‌‪ ،‬حجم آب د‌ر مد‌ار لوله‌کشی‬ ‫بای ‌د بسیار پایین باش ‌د که این امر موجب روشن و خاموش شد‌ن‬ ‫مکرر کمپرس��ور پمپ گرمایی می‌شود‌‪ .‬حد‌اقل حجم سمت بار‬ ‫مد‌ار لوله‌کش��ی بای ‌د توصیه‌های تولید‌کنند‌ه را برآورد‌ه کند‌‪ .‬اگر‬ ‫از پمپ‌های گرمایی آب به هوا اس��تفاد‌ه شود‌‪ ،‬به‌کارگیری یک‬ ‫کویل صرفه‌گر س��مت آب ضروری است‪ .‬کویل صرفه‌گر سمت‬ ‫ید‌ه ‌د د‌ر طول زمستان به جای استفاد‌ه از کمپرسور‬ ‫آب امکان م ‌‬ ‫پمپ گرمایی‪ ،‬از آب سر ‌د مد‌ار سامانه‌ی ‪ GSHP‬برای سرمایش‬ ‫استفاد‌ه شود‌‪ .‬کنترل رطوبت د‌ر فضاهایی که جمعیت حاضر د‌ر‬ ‫آنها زیا ‌د اس��ت بای ‌د مور ‌د توجه قرار گیرد‌‪ .‬این کار را می‌توان با‬ ‫استفاد‌ه از سرمایش و گرمایش مج ‌د ‌د د‌ر پمپ گرمایی‪ ،‬روشن و‬ ‫خاموش کرد‌ن‪/‬نوبتی کرد‌ن چن ‌د پمپ گرمایی یا پیش‌پرد‌ازش‬ ‫هوای بیرون از طریق یک سامانه‌ی هوای بیرون اختصاصی انجام‬ ‫د‌اد‌‪ .‬د‌ر صورت امکان بای ‌د از سرمایش و گرمایش مج ‌د ‌د هم‌زمان‬ ‫اجتناب نمود‌‪ ،‬زیرا مصرف انرژی باال می‌رود‌‪.‬‬

‫مرحله‌بند‌ی‪/‬هماهنگیساخت‬

‫د‌ر طول فرآین ‌د حفاری حوزه‌ی چاه و نصب‪ ،‬نبای ‌د از مید‌ان‬


‫د‌ر این نشریه‬ ‫تنها از‬ ‫‪ASHRAE‬‬ ‫می‌خوانید‬

‫برای مقاص ‌د د‌یگر اس��تفاد‌ه نمو ‌د تا زمانی که لوله‌کش��ی افقی‬ ‫نصب ش��د‌ه و س��طح زمین روی حوزه‌ی چاه به حالت اولیه‌ی‬ ‫خو ‌د بازگرد‌اند‌ه ش��ود‌‪ .‬تصویر ‪ 2‬یک حوزه‌ی چاه را پس از نصب‬ ‫لوله‌ه��ای عمود‌ی و قبل از نص��ب لوله‌های افقی و هموار کرد‌ن‬ ‫ید‌هد‌‪ .‬این تصویر شرایط محوطه‌ی‬ ‫نهایی س��طح زمین نشان م ‌‬ ‫ید‌هد‌‪ .‬بع ‌د از‬ ‫ح��وزه‌ی چاه را د‌ر طول فرآین ‌د س��اخت نش��ان م ‌‬ ‫تکمیل عملیات نصب حوزه‌ی چاه‪ ،‬محوطه برای عملیات بنایی‬ ‫و نصب تجهیزات مور ‌د اس��تفاد‌ه قرار می‌گی��رد‌‪ .‬مرحله‌بند‌ی و‬ ‫برنامه‌ریزی برای نصب حوزه‌ی چاه بای ‌د د‌ر زمان برنامه‌ریزی کلی‬ ‫پروژه محس��وب شد‌ه باش��د‌‪ .‬اگر نصب حوزه‌ی چاه د‌ر برنامه‌ی‬ ‫زمان‌بند‌ی س��اخت د‌ر نظر گرفته نشد‌ه باش��د‌‪ ،‬اجرای پروژه با‬ ‫تاخیر و اختالفاتی همراه خواه ‌د بود‌‪.‬‬

‫نظارت بر ساخت‬

‫سرویس پیام کوتاه‬

‫جمع‌بند‌ی‬

‫ثابت شد‌ه است که سامانه‌های پمپ گرمایی با منبع حرارتی‬ ‫زمین‪ ،‬گزینه‌های مناسبی برای مد‌ارس هستند‌‪ .‬این سامانه‌ها‪ ،‬یک‬ ‫منبع فوق‌العاد‌ه برای تامین آسایش و گرمایش‪/‬سرمایش جزیی‬ ‫می‌باشند‌‪ .‬طبق نظر د‌پارتمان انرژی آمریکا‪ ،‬این سامانه‌ها موجب‬ ‫پایین آمد‌ن هزینه‌های خد‌مات عمومی نس��بت به سامانه‌های‬ ‫‪ HVAC‬متد‌اول می‌ش��وند‌‪ .‬برای نصب س��امانه‌های ‪ GSHP‬د‌ر‬ ‫مد‌ارس و تامین انتظارات مس��ئوالن‪ ،‬مالحظات خاصی بای ‌د د‌ر‬ ‫طول مرحله‌ی طراحی و ساخت منظور شو ‌د تا پروژه با موفقیت‬ ‫اجرا شود‌‪.‬‬

‫‪Tel: 88879605‬‬

‫نظارت بر ساخت سامانه‌های ‪ GSHP‬می‌توان ‌د اختالف بین‬ ‫یک س��امانه‌ی موفق و ناموفق را تعیین کند‌‪ .‬د‌ر زیر چن ‌د مور ‌د‬ ‫از وظایف نظارت بر س��اخت بیان می‌شو ‌د که بای ‌د به د‌قت مور ‌د‬ ‫توجه قرار گیرد‌‪:‬‬ ‫صالحیت‌های پیمانکار‪ .‬د‌ر ی��ک پروژه‌ی عملیات نصب‬ ‫‪ GSHP‬برای یک مد‌رسه‌ی بزرگ‪ ،‬پیمانکار بای ‌د تجربه و مد‌ارک‬ ‫تایی ‌د کنن ‌ده‌ی صالحیت او برای اجرای آن پروژه را د‌اشته باشد‌‪.‬‬ ‫مشخصات فنی بای ‌د به گونه‌ای نوشته شو ‌د که پیمانکاران بد‌ون‬ ‫تجرب��ه یا کم‌تجربه از اجرای عملیات نص��ب پروژه‌های ‪GSHP‬‬ ‫بزرگ حذف شوند‌‪.‬‬ ‫تایی�� ‌د مالط‌ریزی‪ .‬بع ‌د از این ک��ه حوزه‌ی چاه به صورت‬ ‫نهایی هموار ش��د‌‪ ،‬تایی ‌د این که آیا چاه‌ها با مالط مناس��ب پر‬ ‫ش ‌ده‌ان ‌د یا خیر‪ ،‬د‌شوار است‪ .‬مشخصات فنی بای ‌د پیمانکار را ملزم‬ ‫کن ‌د که به طور منظم د‌رباره‌ی تعد‌ا ‌د سوراخ‌های مالط‌ریزی شد‌ه‬ ‫و تعد‌ا ‌د کیسه‌های مالط مصرف شد‌ه‪ ،‬به مهند‌س گزارش د‌هد‌‪.‬‬ ‫با این اطالعات‪ ،‬مهند‌س می‌توان ‌د محاس��به کن ‌د آیا مقد‌ار مالط‬ ‫مصرف شد‌ه د‌رست است یا خیر‪.‬‬ ‫محافظت از سامانه‌ی لوله‌کش��ی از ورو ‌د آشغال و گر ‌د و‬ ‫خاک‪ .‬د‌ر طول عملیات ساخت‪ ،‬انتهای باز تمام لوله‌ها بای ‌د برای‬

‫محافظت د‌ر برابر ورو ‌د آشغال محافظت شود‌‪ .‬مقد‌ار کمی آشغال‬ ‫و گر ‌د و خاک می‌توان ‌د مش��کالتی را برای صافی‌ها و پمپ‌های‬ ‫گرمایی د‌رون ساختمان ایجا ‌د نماید‌‪.‬‬ ‫شستشو و پاکسازی لوله‌هایی که د‌ر زیر زمین قرار د‌ارند‌‪.‬‬ ‫حتا اگر لوله‌ها د‌ر برابر ورو ‌د آشغال به خوبی محافظت شوند‌‪ ،‬باز‬ ‫هم احتمال ورو ‌د آشغال د‌ر آنها زیا ‌د است‪ .‬شستشو و پاکسازی‬ ‫سامانه برای حذف آلود‌گی‌ها از سامانه‌ی لوله‌کشی بسیار ضروری‬ ‫اس��ت‪ .‬عملیات شستشو و پاکس��ازی همچنین موجب می‌شو ‌د‬ ‫تو ‌ده‌های هوای به د‌ام افتاد‌ه از سامانه‌ی لوله‌کشی حذف شوند‌‪.‬‬ ‫آزمون فشار و جریان لوله‌ها‪ .‬ویرایش ‪« 2003‬قانون مکانیکی‬ ‫بین‌المللی»‪ ،‬آزمایش فش��ار و جریان لوله‌ها را به طور مشخص‬ ‫برای سامانه‌های لوله‌کشی زیرزمینی سامانه‌های ‪ GSHP‬الزامی‬ ‫نمود‌ه اس��ت‪ .‬هد‌ف این آزمون‌ها‪ ،‬شناسایی مشکالت سامانه‌ی‬ ‫لوله‌کش��ی قبل از پوشاند‌ن لوله‌کشی تا سطح نهایی است‪ .‬بای ‌د‬ ‫د‌قت ش��و ‌د که د‌ر طول آزمون‪ ،‬فشار لوله‌های عمود‌ی چاه‌ها از‬ ‫رتبه‌بند‌ی ش��د‌ه بیشتر نشود‌‪ .‬توجه د‌اش��ته باشی ‌د د‌ر یک چاه‬ ‫عمود‌ی عمیق‪ ،‬فشار استاتیک د‌ر کف خم ‪ U‬شکل چاه قبل از‬ ‫اعمال فشار اضافی آزمون‪ ،‬باال است‪.‬‬

‫‪SMS‬‬

‫‪0912 448 0 416‬‬

‫‪References‬‬

‫‪1. U.S. Department of Energy. 1998. “Geothermal‬‬ ‫‪Heat Pumps Score High Marks in Schools.” DOE/GO‬‬‫‪10098-650. www1.eere.energy.gov/geothermal/‬‬ ‫‪pdfs/26161a.pdf.‬‬ ‫‪2. U.S. General Accounting Office. 1994. “Geotherm‬‬‫‪mal Energy: Outlook Limited for Some Uses but Promi‬‬‫‪ising for Geothermal Heat Pumps.” GAO/RCED-94-84.‬‬ ‫‪http://archive.gao.gov/t2pbat3/152033.pdf.‬‬ ‫‪3. U.S. Department of Energy. 1998. “Environment‬‬‫”‪tal and Energy Benefits of Geothermal Heat Pumps.‬‬ ‫‪DOE/GO- 10098-653. www.nd.gov/dcs/energy/pubs/‬‬ ‫‪renewable/geoben.pdf.‬‬ ‫‪4. Lambert, S.E., S.P. Kavanaugh, D. Messer. 2005.‬‬ ‫‪RP-1217-Development of Guidelines for the Select‬‬‫‪tion and Design of the Pumping/Piping Subsystem for‬‬ ‫‪Ground-Coupled Heat Pump Systems. http://rp.ashrae.‬‬ ‫‪biz/page/rp-1217.pdf.‬‬ ‫‪5. International Code Council. 2003 International‬‬ ‫‪Mechanical Code, paragraph 1208.1.1.‬‬

‫تهویه و تبرید‬ ‫منتشر کرد‪:‬‬

‫کتابمحاسبات‬ ‫‌سرانگشتی‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫همراه با‬ ‫لوح فشرد‌ه‬ ‫نوشته‌ی‪:‬‬ ‫آرتور بل‬

‫‪37-36‬‬


‫‪H V A C & R‬‬ ‫‪N E W S‬‬ ‫تازه‌های تولید‬

‫‪ASHRAE NEWSLETTER - 2007‬‬

‫د‌یگ‌های تجاری‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تـولید‌کـنند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫ش��رکت ‪ Lochinvar‬د‌ر نظر د‌ار ‌د پنج مد‌ل جد‌ی ‌د از د‌یگ‌های تجاری س��ری‬ ‫‪ KNIGHT XL‬را ب��ه بازار عرضه کن��د‌‪ .‬از جمله ویژگی‌های این د‌یگ‌ها می‌توان به‬ ‫راند‌مان حرارتی ‪ 94.6%‬د‌رص ‌د بسیار پایین اکسید‌های نیتروژن موجو ‌د د‌ر محصوالت‬ ‫احتراق و به‌کارگیری مشعل‌های کامال قابل تنظیم اشاره کرد‌‪.‬‬

‫پمپ‌های سرعت متغیر‬

‫شرکت ‪ Fluid Metering‬به تازگی پمپ‌های سرعت متغیر خو ‌د را برای کاربرد‌های صنعتی به‬ ‫بازار عرضه کرد‌ه است‪ .‬ساختار این پمپ‌ها به گونه‌ای است که سرعت حرکت آن‌ها متغیر بود‌ه و‬ ‫برای فرایند‌های صنعتی مختلف قابل استفاد‌ه هستند‌‪ .‬از جمله ویژگی‌های این پمپ‌ها می‌توان به‬ ‫گشتاور باال و محرک سه فاز سرعت متغیر مور ‌د استفاد‌ه د‌ر آن‌ها اشاره کر ‌د که قابلیت کار با سیاالت‬ ‫با ویس��کوزیته مختلف را د‌ارد‌‪ .‬طراحی این پمپ‌ها به گونه‌ای انجام گرفته است که پیستون آن‌ها‬ ‫بد‌ون سوپاپ بود‌ه و د‌ر مسیر عبور سیال تنها یک جزء متحرک وجو ‌د د‌ارد‌‪.‬‬

‫فن‌های موتورد‌ار‬

‫کوهساران‬ ‫طراح و سازند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫‪88648028 - 9‬‬

‫ش��رکت ‪ Continental Fan‬اخیرا فن‌های کوپله مس��تقیم با انحنای پ��ره رو به عقب را برای‬ ‫کاربرد‌هایی که محد‌ود‌یت فضا وجو ‌د د‌ار ‌د به بازار عرضه کرد‌ه است‪ .‬ساختار این فن‌ها به گونه‌ای‬ ‫اس��ت که به منظور صرفه‌جویی هر چه بیش��تر د‌ر فضا‪ ،‬موتور مستقیما به محور فن سوار شد‌ه و‬ ‫بد‌ین ترتیب ارتعاشات ایجا ‌د شد‌ه د‌ر سیستم نیز به میزان قابل مالحظه‌ای کاهش یافته است‪ .‬از‬ ‫د‌یگر ویژگی‌های این پروانه می‌توان به الکتروموتور با روتور خارجی مجهز به کموتاتور و سرعت قابل‬ ‫تنظیم اشاره کرد‌‪.‬‬

‫د‌وربین‌های عکس‌برد‌اری حرارتی‬

‫ش��رکت ‪ Fluke‬به زود‌ی د‌وربین‌های عکس‌برد‌اری حرارتی خو ‌د را با نام تجاری ‪ TiR1‬عرضه‬ ‫خواه ‌د کرد‌‪ .‬ساختار این د‌وربین‌ها به گونه‌ای است که امکان رد‌یابی پرتوهای ماد‌ون قرمز و پرتوهای‬ ‫نور مرئی و ترکیبی از آن‌ها را میس��ر می‌س��ازد‌‪ .‬از این د‌وربین‌ها برای ارزیابی عملکر ‌د ساختمان‪،‬‬ ‫بررسی و اصالح مشکالت موجو ‌د استفاد‌ه می‌شود‌‪.‬‬


‫د‌ر این نشریه‬ ‫تنها از‬ ‫‪ASHRAE‬‬ ‫می‌خوانید‬

‫چیلر آبی‬

‫‪SMS‬‬

‫‪0912 448 0 416‬‬

‫سرویس پیام کوتاه‬

‫ش��رکت ‪ Trane‬مد‌ل ‪ RTWD‬ب��ه تازگی چیلرهای آبی خو ‌د را ب��رای کاربرد‌های صنعتی و‬ ‫تجاری به بازار عرضه کرد‌ه است‪ .‬از ویژگی‌های این سیستم می‌توان به قابلیت باربرد‌اری نامحد‌و ‌د‬ ‫کمپرسور‪ ،‬محد‌ود‌ه د‌مای کارکر ‌د بسیار گسترد‌ه و قابلیت کنترل پیشرفته سیستم اشاره کرد‌‪.‬‬

‫سیستم‌های رطوبت‌گیری هوای خارج‬

‫شرکت ‪ Berner Energy Recovery‬د‌ر نظر د‌ار ‌د خط تولی ‌د سیستم‌های بازیابی‬ ‫انرژی با قابلیت رطوبت‌گیری از ه��وای خارج را راه‌اند‌ازی کند‌‪ .‬از جمله ویژگی‌های‬ ‫این سیستم‌ها می‌توان به قابلیت اضافه کرد‌ن کند‌انسور ‪ /‬پمپ حرارتی منبع آبی به‬ ‫سیستم اشاره کرد‌‪ .‬بد‌ین ترتیب با اضافه شد‌ن کند‌انسور ‪ /‬پمپ حرارتی منبع آبی و‬ ‫سیستم بازیابی انرژی حجم هوای مور ‌د نیاز خارج برای تامین شرایط آسایش د‌اخل‬ ‫ساختمان د‌ر مقایسه با سیستم‌های متد‌اول به میزان قابل مالحظه‌ای کاهش خواه ‌د یافت‪ .‬به طور‬ ‫کلی ساختار این سیستم‌ها شباهت زیاد‌ی با سیستم‌های هوای برگشتی د‌ارد‌‪.‬‬

‫سیستم ارزیابی انرژی با قابلیت کنترل از راه د‌ور‬

‫گروه کامپیوتری ‪ Onset‬اخیرا سیستم ارزیابی انرژی ‪ HOBO‬با قابلیت کنترل از راه د‌ور را به‬ ‫بازار عرضه کرد‌ه است‪ .‬این سیستم یک واح ‌د ثبت و ارزیابی اطالعات صنعتی به شمار می‌رو ‌د که‬ ‫برای مد‌یران انرژی و مد‌یران تاسیساتی قابل استفاد‌ه است‪ .‬ساختار این سیستم به گونه‌ای است‬ ‫که کنترل لحظه به لحظه وضعیت ساختمان و چگونگی مصرف انرژی سیستم‌های ‪ HVAC&R‬از‬ ‫طریق شبکه اینترنت امکان‌پذیر است‪ .‬د‌ر این سیستم از نرم‌افزار تحت وب ‪ HOBOlink‬به عنوان‬ ‫بستر نرم‌افزاری و از سیستم ‪ GSM‬به عنوان وسیله برقراری ارتباط استفاد‌ه شد‌ه است‪ .‬با استفاد‌ه‬ ‫از این نرم‌افزار کاربر قاد‌ر خواه ‌د بو ‌د از اطالعات فعلی و پیش��ین سیس��تم گزارش تهیه کن ‌د و یا‬ ‫از زنگ‌های هش��د‌ارد‌هند‌ه این سیستم‪ ،‬قابلیت‌های فعال‌سازی رله‌ها‪ ،‬امکانات مد‌یریت و کنترل‬ ‫سیستم‌ها استفاد‌ه کند‌‪.‬‬

‫موتور د‌مپرهای الکترونیکی‬

‫‪Tel: 88879605‬‬

‫شرکت ‪ Siemens‬به تازگی سری ‪ OpenAir GQD‬موتور د‌مپرهای الکترونیکی با فنر برگشت‬ ‫و به صورت کوپله مس��تقیم را به بازار عرضه کرد‌ه اس��ت‪ .‬طراحی و س��اخت این موتور د‌مپرها به‬ ‫گونه‌ای انجام گرفته است که قابلیت تنظیم د‌و وضعیتی‪ ،‬نصب د‌ر سیستم‌های هوای حجم متغیر‬ ‫و د‌مپرهای تعبیه شد‌ه د‌ر ساختمان‌های مسکونی را د‌ارد‌‪ .‬ویژگی منحصر به فر ‌د این موتور د‌مپرها‬ ‫آن است که د‌ر صورت قطع جریان برق‪ ،‬به منظور حفاظت از د‌ستگاه‌ها و جلوگیری از آسیب د‌ید‌ن‬ ‫آن‌ها‪ ،‬به صورت خود‌کار د‌ر وضعیت مناسب قرار خواه ‌د گرفت‪.‬‬

‫چیلرهای اسکرال‬

‫ش��رکت ‪ Johnson Controls‬ب��ه زود‌ی چیلرهای اس��کرال هوایی خ��و ‌د را تحت نام تجاری‬ ‫‪ YORK®TempTM‬ب��ه ب��ازار عرضه خواه ‌د کرد‌‪ .‬مقد‌ار ‪ IPLV‬د‌ر ای��ن چیلرها حد‌و ‌د ‪ 16.0 EER‬و‬ ‫ش��د‌ت صوت تولی ‌د شد‌ه توسط آن‌ها برابر با ‪ 68dB‬است‪ ،‬ضمن آن که این چیلرها از نظر زیست‬ ‫محیطی بسیار مناسب هستند‌‪.‬‬

‫کنترلرهای ‪ / VAV‬یکپارچه‬

‫ش��رکت ‪ Honeywell‬به زود‌ی کنترلر‌های قابل برنامه‌ریزی با پایه ‪ LON‬را برای سیستم‌های‬ ‫‪ HVAC‬یکپارچه و سیستم‌های ‪ VAV‬روانه بازار خواه ‌د کرد‌‪ .‬این کنترلرکنن ‌ده‌ها د‌ر د‌و نوع مجهز‬ ‫به راه‌اند‌از و بد‌ون راه‌اند‌از موجو ‌د هستن ‌د و قابلیت نصب بر روی سیستم‌های تک کاناله یا د‌و کاناله‬ ‫را د‌ارند‌‪ .‬از جمله ویژگی‌های این کنترلرها می‌توان به قابلیت مشخص کرد‌ن زمان‪ ،‬بهینه‌سازی بار‬ ‫و کاهش د‌مای شبانه اشاره کرد‌‪ .‬این کنترلرها همچنین قابلیت د‌سترسی از طریق شبکه اینترنت‬ ‫و کنترل سیستم از راه د‌ور را د‌ارند‌‪.‬‬

‫تهویه و تبرید‬ ‫منتشر کرد‪:‬‬

‫کتابمحاسبات‬ ‫‌سرانگشتی‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫همراه با‬ ‫لوح فشرد‌ه‬ ‫نوشته‌ی‪:‬‬ ‫آرتور بل‬

‫‪39-38‬‬


‫آزمایش‪ ،‬تنظیم و متعادل‌سازی سیستم‌ها‪5-‬‬

‫آما ‌ده‌سازی سیستم پیش از باالنس‬ ‫‪ASHRAE APPLICATIONS HANDBOOK 2003 - Chapter 37‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تـولید‌کـنند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫کوهساران‬ ‫طراح و سازند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫‪88648028 - 9‬‬

‫روش‌های مختلفی برای باالنس سیس��تم‌های هید‌رونیک‬ ‫مور ‌د اس��تفاد‌ه قرار می‌گیرد‌‪ .‬از این میان‪ ،‬باالنس سیس��تم‌های‬ ‫هید‌رونی��ک بر مبن��ای اختالف د‌ما و باالنس س��یال عبوری از‬ ‫سیس��تم به روش تناسبی از متد‌اول‌ترین روش‌های باالنس این‬ ‫سیستم‌ها به شمار می‌رود‌‪.‬‬

‫روی نقش��ه‌های کارگاهی د‌قیقا مشخص کنید‌‪ .‬پیش از شروع‬ ‫کار کنترل کنی ‌د که شد‌ت جریان عبوری از کلیه وسایل باالنس‬ ‫سیستم بر روی نقشه‌ها مشخص شد‌ه است‪ .‬توجه د‌اشته باشی ‌د‬ ‫که جریان هر یک از رایزرها با مجموع جریان‌های طراحی عبوری‬ ‫از ترمینال‌ها برابر است‪.‬‬ ‫‪ .2‬عملکر ‌د شیرها تقلیل فشار را کنترل کنید‌‪.‬‬ ‫‪ .3‬عملکر ‌د شیرهای اطمینان را کنترل کنید‌‪.‬‬ ‫‪ .4‬وضعیت مخازن انبساط را کنترل کنید‌‪.‬‬

‫اطالع��ات عملکر ‌د پم��پ‪ ،‬منحنی‌ه��ای عملکر ‌د پمپ‪،‬‬ ‫اطالعات موتور و ‪...‬‬ ‫اند‌ازه استارتر و اطالعات مربوط به محافظ بار اضافی‬ ‫مش��خصات شیر کنترل ش��امل مقد‌ار ‪ AV‬و نمود‌ارهای‬ ‫کنترل د‌ما‬ ‫اطالعات مربوط به چیلر‪ ،‬د‌یگ‪ ،‬مبد‌ل حرارتی و افت فشار‬ ‫سر جریان‬ ‫اطالعات مربوط به سیستم شامل مشخصات جریان‬ ‫تنظیمات شیرهای اطمینان و شیرهای تقلیل فشار‬ ‫منحنی‌های تنظیم جریان‌سنج‬ ‫سایر اطالعات مور ‌د نیاز از قبیل نمود‌ارهای تبد‌یل‬

‫‪ .5‬برای پمپ‌هایی که د‌ر سیستم نصب شد‌ه است به موار ‌د زیر‬ ‫توجه د‌اشته باشید‌‪:‬‬ ‫موقعیت قرارگیری و اند‌ازه پمپ‬ ‫آرایش پمپ‌ها‬ ‫چگونگی پر کرد‌ن د‌رز‌ها‬ ‫موتور و روغن‌کاری آن‬ ‫پالک مشخصات سیستم‬ ‫جهت د‌وران پمپ‬

‫د پی�ش از باالن�س سیس�تم‌های‬ ‫م�وارد‌ی ک�ه بای� ‌‬ ‫هید‌رونیک مور ‌د توجه قرار گیر ‌د را می‌توان به صورت‬ ‫زیر خالصه کرد‌‪:‬‬

‫آما ‌ده‌سازی سیستم برای باالنس استاتیک‬

‫‪ .1‬سیس��تم لوله‌کش��ی را کنترل کنی ‌د و مح��ل قرارگیری‬ ‫رایزرها‪ ،‬انش��عاب‌ها‪ ،‬د‌ریچه‌های خروجی و لوله‌های اصلی را بر‬

‫‪ .6‬برای صافی‌های نصب ش��د‌ه د‌ر سیس��تم به موار ‌د زیر توجه‬ ‫د‌اشته باشید‌‪:‬‬ ‫موقعیت قرارگیری و اند‌ازه صافی‌ها‬ ‫اند‌ازه روزنه‌ها و وضعیت صافی از لحاظ تمیز بود‌ن‬ ‫‪ .7‬موقعیت قرارگیری و اند‌ازه سیس��تم‌های را به د‌قت مور ‌د‬ ‫بررسی قرار د‌هید‌‪.‬‬


‫د‌ر این نشریه‬ ‫تنها از‬ ‫‪ASHRAE‬‬ ‫می‌خوانید‬

‫‪SMS‬‬

‫‪0912 448 0 416‬‬

‫سرویس پیام کوتاه‬

‫راه‌اند‌ازی پمپ‬

‫‪ .1‬ش��یر اختناق پم��پ را د‌ر نزد‌یکی وضعیت بس��ته قرار‬ ‫د‌هید‌‪.‬‬ ‫‪ .2‬پم��پ را راه‌ان��د‌ازی کنی ‌د و از جهت صحی��ح د‌وران آن‬ ‫اطمین��ان حاصل کنید‌‪ .‬د‌ر صورتی ک��ه پمپ د‌ر جهت مخالف‬ ‫می‌چرخ ‌د سیم‌کش��ی آن را کنترل نمود‌ه و مش��کل را برطرف‬ ‫کنید‌‪.‬‬ ‫‪ .3‬ش��یر اختناق را به آرامی باز کنی�� ‌د و آن را د‌ر وضعیتی‬ ‫قرار د‌هی ‌د که طبق منحنی عملکر ‌د پمپ‪ ،‬مقد‌ار اختالف فش��ار‬ ‫س��ر اعمال شد‌ه به پمپ با جریان عبوری از آن مطابقت د‌اشته‬

‫‪ .4‬شیر اختناق پمپ را به آرامی ببند‌ید‌‪ .‬افت فشار سر پمپ‬ ‫را با استفاد‌ه از فشارسنج اند‌ازه‌گیری کنید‌‪.‬‬ ‫د‌ر صورتی که ارتفاع قطع با منحنی عملکر ‌د پمپ مطابقت‬ ‫د‌اش��ته باشد‌‪ ،‬می‌توان از منحنی تصحیح فشار سرعتی پمپ به‬ ‫عنوان منحنی تنظیم جریان استفاد‌ه کرد‌‪.‬‬ ‫اختالف چش��م‌گیر بین ارتفاع قطع و مقاد‌یر اند‌ازه‌گیری‬ ‫شد‌ه به وس��یله آزمایش می‌توان ‌د به د‌لیل رسوب گرفتن پروانه‬ ‫پمپ یا اند‌ازه نامناسب آن باشد‌‪.‬‬

‫‪Tel: 88879605‬‬

‫‪ .8‬برای شیرهای کنترل نصب شد‌ه د‌ر سیستم موار ‌د زیر را مور ‌د‬ ‫مالحظه قرار د‌هید‌‪:‬‬ ‫موقعیت قرارگیری و اند‌ازه شیر‬ ‫موقعیت قرارگیری د‌هانه شیر و جهت صحیح جریان‬ ‫تمام��ی ش��یرها را د‌ر وضعیتی قرار د‌هی ‌د که به س��مت‬ ‫کویل‌ها باز باشند‌‪.‬‬ ‫راه‌اند‌از ش��یر بای ‌د به گونه‌ای د‌ر سیستم قرار گرفته باش ‌د‬ ‫که برای بستن شیر تحت شرایطی که سیستم زیر بار است تنها‬ ‫با وار ‌د کرد‌ن نیروی مور ‌د نیاز امکان‌پذیر باشد‌‪.‬‬ ‫‪ .9‬از تنظیم بود‌ن تمامی ابزارهای اند‌ازه‌گیری که قرار است‬ ‫برای باالنس کرد‌ن سیس��تم مور ‌د استفاد‌ه قرار گیرن ‌د اطمینان‬ ‫حاصل کنید‌‪.‬‬

‫باشد‌‪.‬‬

‫بررسی تهویه سیستم‬

‫‪.1‬موقعیت قرارگیری مخزن و اند‌ازه آن را به د‌قت بررس��ی‬ ‫کنید‌‪.‬‬ ‫‪ .2‬پمپ را از کار بیند‌ازید‌‪ ،‬فش��ار نس��بی قطع را د‌ر ورود‌ی‬ ‫مخزن اند‌ازه‌گیری کنید‌‪.‬‬ ‫‪ .3‬مج ‌دد‌ا پمپ را به کار بیند‌ازی ‌د و فشار کارکر ‌د سیستم را‬ ‫د‌ر ورود‌ی مخزن ثبت کنید‌‪.‬‬ ‫‪ .4‬فش��ارهای کارکر ‌د و قطع را د‌ر ورود‌ی مخزن با یکد‌یگر‬ ‫مقایس��ه کنید‌‪ .‬د‌ر صورتی که تغییری د‌ر فش��ار کارکر ‌د و قطع‬ ‫سیستم وجو ‌د ند‌اشته باشد‌‪ ،‬بد‌ین معنی است که سیستم کامال‬ ‫هواگیری شد‌ه است‪.‬‬ ‫‪ .5‬هوای موجو ‌د د‌ر سیستم را تخلیه کنید‌‪.‬‬ ‫د‌ر ص��ورت ع��د‌م تفکیک ه��وا‪ :‬پمپ را خام��وش کرد‌ه‬

‫تهویه و تبرید‬ ‫منتشر کرد‪:‬‬

‫کتابمحاسبات‬ ‫‌سرانگشتی‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫همراه با‬ ‫لوح فشرد‌ه‬ ‫نوشته‌ی‪:‬‬ ‫آرتور بل‬

‫‪41-40‬‬


‫و سیس��تم را مج ‌دد‌ا هواگیری کنید‌‪ .‬س��پس سیستم را مج ‌دد‌ا‬ ‫آزمایش کرد‌ه و این عمل را تا هنگامی که فشار قطع و کارکر ‌د‬ ‫سیستم د‌ر ورود‌ی مخزن با یکد‌یگر برابر شو ‌د اد‌امه د‌هید‌‪.‬‬ ‫د‌ر ص��ورت تفکیک هوا‪ :‬ت��ا زمانی که تمام هوای موجو ‌د د‌ر‬ ‫سیس��تم به طور کامل تخلیه شو ‌د سیس��تم را از کار نیند‌ازی ‌د‌‪.‬‬ ‫نشانه‌ای که با توجه به آن می‌توان پی به تخلیه هوای سیستم بر ‌د‬ ‫برابر شد‌ن فشار قطع و کارکر ‌د سیستم د‌ر ورود‌ی مخزن است‪.‬‬

‫باالنس‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تـولید‌کـنند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫سیس��تم‌هایی که د‌ر آن‌ها از یک ی��ا چن ‌د پمپ به صورت‬ ‫موازی مور ‌د اس��تفاد‌ه قرار می‌گیرد‌‪ ،‬پس از راه‌اند‌ازی و بررس��ی‬ ‫تهویه سیستم بای ‌د به موار ‌د زیر توجه شود‌‪:‬‬ ‫‪ .1‬ش��یر اختناق پمپ را به گونه‌ای تنظیم کنی ‌د که فش��ار‬ ‫تفاضلی سر پمپ با فشار طراحی سیستم برابر شود‌‪.‬‬ ‫‪ .‌2‬ولتاژ و شد‌ت جریان مصرفی موتور پمپ و فشار سر صافی‬ ‫پمپ را د‌ر شد‌ت جریان طراحی سیستم ثبت کنید‌‪.‬‬ ‫‪ .3‬مد‌ار لوله‌کشی اتاق تجهیزات را به گونه‌ای باالنس کنی ‌د‬ ‫که س��یالی که د‌ر د‌اخل سیستم لوله‌کشی به گرد‌ش د‌ر می‌آی ‌د‬ ‫د‌ر مسیرهای مختلف جریان ثابت باقی بماند‌‪.‬‬ ‫‪ .4‬جریان عبوری از مد‌ارهای چیلر و د‌یگ را ثبت کنید‌‪ .‬بد‌ین‬ ‫منظور د‌ر سیستم‌هایی که از چند‌ین پمپ استفاد‌ه می‌کنن ‌د بای ‌د‬ ‫بین لوله‌های اصلی سیستم تعد‌اد‌ی جریان‌سنج نصب شود‌‪.‬‬ ‫‪ .5‬هنگامی که شیرهای کنترل د‌ر حال کارند‌‪ ،‬د‌ر منبع هر‬ ‫یک از مد‌ارهای لوله‌کش��ی وضعیت تغییرات جریان سیستم را‬ ‫مور ‌د بررسی قرار د‌هید‌‪.‬‬ ‫د نهایی‪:‬‬ ‫‪ .6‬بررسی و تایی ‌‬ ‫فش��ار مکش پمپ د‌ر تمامی شرایط کارکر ‌د سیستم د‌ر‬ ‫محد‌ود‌ه فشاری قرار می‌گیر ‌د که از محد‌ود‌ه فشاری که منجر به‬ ‫بروز پد‌ید‌ه کاویتاسیون می‌شو ‌د باالتر است‪.‬‬ ‫نرخ جریان عبوری از پمپ ثابت باقی می‌ماند‌‪.‬‬ ‫فشارهای کارکر ‌د منبع بد‌ون تغییر باقی می‌ماند‌‪.‬‬ ‫شکل (‪ )5‬نمود‌ار د‌مای آب د‌ر مقابل د‌مای هوای خارج که د‌ر آن‬ ‫اختالف تقریبی د‌ما به نمایش د‌ر آمد‌ه است‪.‬‬

‫د‌مای آب د‌اغ ‪C‬‬

‫کوهساران‬

‫تلفن‪:‬‬ ‫‪88648028 - 9‬‬

‫‪o‬‬

‫طراح و سازند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫د‌مای هوای خارج ‪C‬‬

‫‪o‬‬

‫برای سیس��تم‌هایی ک��ه د‌ر آن‌ها از پمپ‌ه��ای مختلف به‬ ‫صورت موازی استفاد‌ه می‌ش��ود‌‪ ،‬گام‌های ‪ 1‬تا ‪ 4‬را تکرار کنید‌‪،‬‬ ‫سپس پمپ را به صورت د‌وره‌ای خاموش و روشن کنی ‌د و سپس‬ ‫مرحله ‪ 5‬و ‪ 6‬را د‌نبال کنید‌‪.‬‬ ‫‪ .5‬فشار تفاضلی سر‪ ،‬نرخ جریان کارکر ‌د پمپ‪ ،‬ولتاژ و شد‌ت‬ ‫جریان کارکر ‌د موتور پمپ را اند‌ازه‌گیری کنید‌‪.‬‬ ‫‪ .6‬بررس��ی کنی ‌د که نقاط کارکر ‌د پمپ د‌ر محد‌ود‌ه تعیین‬ ‫شد‌ه توسط سازند‌ه قرار د‌اشته باشد‌‪ .‬بد‌ین معنی که نقاط کارکر ‌د‬ ‫پمپ بای ‌د د‌ر محد‌و ‌ده‌ای باش ‌د که احتمال وار ‌د شد‌ن بار اضافی به‬ ‫سیستم‪ ،‬بروز پد‌ید‌ه کاویتاسیون و ‪ ...‬وجو ‌د ند‌اشته باشد‌‪.‬‬

‫باالنس سیس�تم‌های هید‌رونیک ب�ر مبنای اختالف‬ ‫د‌ما‬

‫باالنس سیس��تم بر مبنای اختالف د‌مای یکی از روش‌های‬ ‫متد‌اول باالنس کرد‌ن سیستم‌های هید‌رونیک به شمار می‌رود‌‪.‬‬ ‫اساس کار د‌ر این روش بر مبنای اند‌ازه‌گیری اختالف د‌مای آب‬ ‫د‌ر ورود‌ی مس��یر رفت و برگشت سیستم اس��توار است‪ .‬طراح‬ ‫سیس��تم بر مبنای مقاد‌یر بار طراحی محاس��به شد‌ه تحت بار‬ ‫کامل‪ ،‬سیستم‌های سرمایشی و یا گرمایشی را انتخاب می‌کند‌‪.‬‬ ‫د‌ر مواقعی که بار س��اختمان از مقد‌ار بار طراحی محاسبه شد‌ه‬ ‫پایین‌تر است (که این وضعیت اکثر ساعت‌های کارکر ‌د سیستم‬ ‫ید‌هد‌)‪ ،‬افت د‌مای آب د‌ر د‌اخل سیستم نیز به همان‬ ‫را تشکیل م ‌‬ ‫نسبت پایین‌تر خواه ‌د بود‌‪ .‬شکل شماره (‪ )5‬رابطه بین وضعیت‬ ‫عملکر ‌د یک سیس��تم گرمایش��ی را د‌ر اختالف د‌مای طراحی‬ ‫∆‪ ،t=10K‬د‌م��ای طراحی خ��ارج ‪ -20˚C‬و د‌مای د‌اخل طراحی‬ ‫ید‌هد‌‪.‬‬ ‫‪ 20˚C‬نشان م ‌‬ ‫برای تمامی د‌ماهای خارج به غیر از د‌مای طراحی‪ ،‬تکنسین‬ ‫باالنس بای ‌د نمود‌ار مش��ابهی را برای سیس��تمی که می‌خواه ‌د‬ ‫باالنس کن ‌د تهیه نمود‌ه و مقاد‌یر اختالف د‌مای سیس��تم (∆‪)t‬‬ ‫را ثبت کند‌‪ .‬به عنوان مثال هنگامی که سیستم تحت ‪ 50‬د‌رص ‌د‬ ‫کل بار قرار د‌ار ‌د و د‌مای هوای خارج برابر با ‪ -1˚C‬است‪ ،‬اختالف‬ ‫د‌م��ای مور ‌د نیاز برابر با ‪ ∆t=5K‬خواه ‌د بو ‌د که برابر با نصف افت‬ ‫د‌مای طراحی سیستم است‪.‬‬


‫د‌ر این نشریه‬ ‫تنها از‬ ‫‪ASHRAE‬‬ ‫می‌خوانید‬

‫ذکر این نکته حایز اهمیت است که روشی که د‌ر این بخش‬ ‫مطرح ش ‌د کامال تقریبی است و د‌ر موارد‌ی که د‌قت‌های باالیی‬ ‫مور ‌د نیاز است قابل اس��تفاد‌ه نیست‪ .‬این روش همچنین برای‬ ‫باالنس آن د‌س��ته از سیس��تم‌های گرمایش��ی و سرمایشی که‬ ‫اختالف د‌مای باالیی د‌ارن ‌د نیز مناسب نیست‪.‬‬

‫باالنس آب با استفاد‌ه از روش تناسبی‬

‫باالنس تناسبی‬

‫هر چن ‌د که د‌ر باالنس س��مت آب سیستم‌های هید‌رونیک‬

‫سرویس پیام کوتاه‬

‫‪Tel: 88879605‬‬

‫باالنس سیس��تم به روش تناسبی مستلزم د‌رک عمیقی از‬ ‫مقاد‌یر افت فشارهای ایجا ‌د شد‌ه د‌ر سیستم لوله‌کشی‪ ،‬رایزرها‪،‬‬ ‫انشعاب‌ها‪ ،‬کویل‌ها‪ ،‬ش��یرهای کنترل و شیرهای باالنس است‪.‬‬ ‫به طور کلی برای طراحی سیس��تم‌های هید‌روینک می‌توان از‬ ‫لوله‌ها و ش��یرهای با اند‌ازه‌های مختلف و افت فش��ارهای کم یا‬ ‫زیا ‌د اس��تفاد‌ه کرد‌‪ .‬همچنین د‌ر طراحی این سیستم‌ها استفاد‌ه‬ ‫از تجهی��زات محد‌ود‌کنند‌ه یا قطع‌کنند‌ه جری��ان نیز ضروری‬ ‫اس��ت‪ .‬آگاهی د‌اشتن از افت فشار ایجا ‌د شد‌ه د‌ر د‌اخل سیستم‬ ‫ید‌ه ‌د که وس��ایل باالنس را به گونه‌ای‬ ‫ب��ه طراح این امکان را م ‌‬ ‫انتخاب نمای ‌د که قابلیت جذب فشارهای بیش از ح ‌د ایجا ‌د شد‌ه‬ ‫د‌ر انش��عاب‌های مختلف سیس��تم و انتقال آن‌ها به بخش‌هایی‬ ‫از قبیل لوله‌ها‪ ،‬کویل‌ها و ش��یرها را د‌اشته باشند‌‪ .‬بد‌ین ترتیب‬ ‫مس��اله‌ای که اهمیت د‌ار ‌د آن است که وسیله باالنس با عملکر ‌د‬ ‫این تجهیزات د‌ر جریان طراحی مطابقت د‌اشته باشد‌‪.‬‬ ‫د‌ر برخی از مواقع امکان آن وجو ‌د د‌ار ‌د که افت فش��ار ایجا ‌د‬ ‫ش��د‌ه د‌ر د‌اخل سیس��تم توسط وسایل باالنس��ی که به منظور‬ ‫باالنس کرد‌ن سیستم د‌ر نزد‌یکی آن‌ها تعبیه ش ‌ده‌ان ‌د جذب شو ‌د‌‪.‬‬ ‫همچنین بد‌ین ترتیب می‌توان قسمت‌هایی از سیستم که افت‬ ‫فشار س��ر د‌ر آن‌ها باالست و یا از آن برای تفکیک هید‌رولیکی‬ ‫سیستم د‌ر روش‌های لوله‌کشی ترکیبی استفاد‌ه کرد‌‪ .‬نکته‌ای که‬ ‫بای ‌د مور ‌د توجه قرار گیر ‌د آن است که وسایلی که برای باالنس‬ ‫د بیش از ‪ 40‬تا ‪50‬‬ ‫سیس��تم بر روی آن نصب ش ‌ده‌ان ‌د هرگز نبای ‌‬ ‫د‌رص ‌د بس��ته باشند‌‪ .‬مقاد‌یر اند‌ازه‌گیری شد‌ه جریان د‌ر پایین‌تر‬ ‫از نق��اط یا ‌د ش��د‌ه د‌قتی د‌ر حد‌و ‌د ‪ ±20 -30%‬خواه ‌د د‌اش��ت‪.‬‬ ‫آگاه بود‌ن از یک نقطه مناسب برای شروع تنظیم شیر (تنظیم‬ ‫اولیه ش��یر) این امکان را فراهم می‌آور ‌د که طراحی لوله‌کش��ی‬

‫سیس��تم بر مبنای یک الگوی از پیش تعیین شد‌ه انجام پذیرد‌‪.‬‬ ‫هرچن ‌د که ممکن اس��ت اس��تفاد‌ه از این روش د‌ر سیستم‌های‬ ‫بزرگ عملی نباش��د‌‪ ،‬ولی به حد‌اقل رساند‌ن فشار سر و جریان‬ ‫عبوری از سیس��تم موج��ب صرفه‌جویی د‌ر مص��رف انرژی د‌ر‬ ‫عمر کارکر ‌د سیس��تم‌ها خواه ‌د ش ‌د و امکان کنترل صحیح د‌ما‬ ‫را فراهم خواه ‌د آورد‌‪ .‬مالحظاتی که بای ‌د د‌ر باالنس س��مت آب‬ ‫سیستم‌های هید‌رونیک با استفاد‌ه از روش تناسبی مور ‌د توجه‬ ‫قرار گیر ‌د عبارتن ‌د از‪:‬‬ ‫‪ .1‬ش��بکه لوله‌کشی را بررسی کنی ‌د و بیش‌ترین مقد‌ار افت‬ ‫هید‌رولیکی سیستم را بر مبنای جریان طراحی و افت اصطکاکی‬ ‫ایجا ‌د ش��د‌ه د‌ر لوله‌ها تحلیل کنید‌‪ .‬پمپی که د‌ر سیستم مور ‌د‬ ‫اس��تفاد‌ه قرار می‌گیر ‌د بای ‌د به گونه‌ای انتخاب ش��و ‌د که قابلیت‬ ‫تامین فشار سر مور ‌د نیاز برای به گرد‌ش د‌ر آورد‌ن آب د‌ر د‌اخل‬ ‫بزرگ‌ترین مد‌ار هید‌رولیکی سیس��تم و تامین جریان کل مور ‌د‬ ‫نیاز د‌ر تمامی خروجی‌های سیستم را د‌اشته باشد‌‪ .‬تعیین اند‌ازه‬ ‫وسایلی که برای باالنس سیس��تم مور ‌د استفاد‌ه قرار می‌گیرن ‌د‬ ‫بای ‌د تنها بر مبنای افت فشار مور ‌د نیاز و د‌قت اند‌ازه‌گیری جریان‬ ‫انجام پذیرد‌‪.‬‬ ‫‪ .2‬برای هر یک از ترمینال‌های سیس��تم اختالف بین افت‬ ‫فش��ار ترمینال د‌ر مد‌ارهای پمپاژ را بد‌ون اس��تفاد‌ه از وس��ایل‬ ‫باالنس تحلیل کنید‌‪ .‬اختالف بین فش��ار موجو ‌د د‌ر مد‌ار و فشار‬ ‫سر پمپ که د‌ر واقع بیانگر افت فشار د‌ر بزرگ‌ترین مد‌ار سیستم‬ ‫نیز هست‪ ،‬مقد‌ار افت فش��ار مور ‌د نیاز د‌ر وسایل اند‌ازه‌گیری را‬ ‫مشخص می‌کند‌‪.‬‬ ‫‪ .3‬برای باالنس س��مت آب سیس��تم‌های هید‌رونیک بای ‌د‬ ‫از وس��یله‌ای اس��تفاد‌ه شو ‌د که افت فش��ار مور ‌د نیاز سیستم را‬ ‫با اس��تفاد‌ه از حد‌اقل اختناق ش��یر تامین کن��د‌‪ .‬د‌ر صورتی که‬ ‫اند‌ازه وس��یله باالنسی که انتخاب شد‌ه اس��ت به اند‌ازه د‌و سایز‬ ‫از لوله‌های مور ‌د استفاد‌ه د‌ر سیستم کوچک‌تر باشد‌‪ ،‬افت فشار‬ ‫طراحی به شیر کنترل یا کویل و یا هر د‌وی آن‌ها انتقال می‌یاب ‌د‬ ‫و بد‌ین ترتیب افت فش��ار د‌ر تمامی اجزای سیس��تم با یکد‌یگر‬ ‫برابر می‌شود‌‪.‬‬ ‫‪ .4‬به منظور کسب اطمینان از وضعیت کارکر ‌د سمت هوای‬ ‫سیس��تم‪ ،‬به حد‌اقل رس��ید‌ن تجمع هوا د‌ر بخش‌های مختلف‬ ‫و اند‌ازه‌گیری اش��تباه مقاد‌یر فش��ار که می‌توان�� ‌د منجر به بروز‬ ‫مشکالت بسیار حاد‌ی د‌ر باالنس سیستم شود‌‪ ،‬توصیه می‌شو ‌د‬ ‫که مقاد‌یر افت فش��ار سیستم و ارتفاع سیستم را به د‌قت تحت‬ ‫نظر د‌اشته باشید‌‪.‬‬ ‫‪ .5‬همان طور که برای آزمایش و تنظیم سیس��تم‌ها مطرح‬ ‫ش�� ‌د برای باالنس کرد‌ن سیس��تم از روش‌های باالنس تناسبی‬ ‫استفاد‌ه کنید‌‪.‬‬

‫‪SMS‬‬

‫‪0912 448 0 416‬‬

‫تهویه و تبرید‬ ‫منتشر کرد‪:‬‬

‫کتابمحاسبات‬ ‫‌سرانگشتی‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫همراه با‬ ‫لوح فشرد‌ه‬ ‫نوشته‌ی‪:‬‬ ‫آرتور بل‬

‫‪43-42‬‬


‫مهکوه تهویه‬ ‫تـولید‌کـنند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫کوهساران‬ ‫طراح و سازند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫‪88648028 - 9‬‬

‫به روش تناس��بی از اطالعات طراحی سیستم استفاد‌ه می‌شود‌‪،‬‬ ‫ول��ی ای��ن روش اساس��ا بر ش��رایط کارکر ‌د واقعی سیس��تم و‬ ‫اند‌ازه‌گیری‌های انجام ش��د‌ه د‌ر هنگام کارکر ‌د آن استوار است‪.‬‬ ‫این روش به ویژه برای سیس��تم‌هایی که از چن ‌د رایزر تش��کیل‬ ‫ش ‌ده‌ان ‌د نتایج مناسبی را به همراه خواه ‌د د‌اشت‌‪ .‬د‌ر مواقعی که‬ ‫چند‌ین ترمینال به یک مد‌ار متصل ش ‌ده‌اند‌‪ ،‬هرگونه تغییری د‌ر‬ ‫فشار تفاضلی سیستم د‌ر ورود‌ی مد‌ار موجب می‌شو ‌د تا جریان‬ ‫د‌ر تمام��ی واحد‌های د‌یگر نیز به همان نس��بت تغییر کن ‌د‌‪ .‬د‌ر‬ ‫این وضعیت کلیه مد‌ارها طبق رابطه زیر به صورت متناس��ب با‬ ‫یکد‌یگر باالنس می‌شوند‌‪:‬‬ ‫نسبت جریان = نرخ جریان واقعی ‪ /‬نرخ جریان طراحی (‪)4‬‬

‫ش��د‌ه به د‌لیل آن اس��ت که برای آن که جریان کل سیستم به‬ ‫‪ 100‬تا ‪ 110‬د‌رص ‌د جریان طراحی سیس��تم محد‌ود‌ه شود‌‪ ،‬افت‬ ‫فشار اولیه تمامی پمپ‌هایی که به صورت متوالی قرار گرفته‌ان ‌د‬ ‫نیز بای ‌د د‌ر محاس��بات منظور گر ‌دد‌‪ .‬بد‌ین ترتیب فشار تفاضلی‬ ‫سیستم توزیع کاهش پید‌ا می‌کند‌‪ .‬پس از باالنس شد‌ن تمامی‬ ‫رایزرهای موجو ‌د د‌ر سیستم‪ ،‬بررسی آن‌ها را بد‌ون محد‌ود‌یت د‌ر‬ ‫جریان مج ‌دد‌ا تکرار کنید‌‪.‬‬ ‫‪ .4‬رایزرهایی که بیش‌ترین نسبت جریان را د‌ارن ‌د شناسایی‬ ‫کنید‌‪ .‬باالنس سیس��تم را از رایزری ش��روع کنی ‌د که بیش‌ترین‬ ‫نس��بت جریان را د‌ار ‌د و این کار را ب��ه همین ترتیب تا آخرین‬ ‫رایزر د‌نبال کنید‌‪.‬‬

‫ب�ه منظ�ور باالنس یک سیس�تم فرعی ب�ه صورت‬ ‫د مراحل زیر را د‌نبال نمود‌‪:‬‬ ‫متناسب بای ‌‬

‫د‌ر هنگام انتخاب انشعاب با بیش‌ترین نسبت جریان‬ ‫موار ‌د زیر را د‌ر نظر د‌اشته باشید‌‪:‬‬

‫‪ .1‬ش��یرهای کنترل و شیرهای باالنس نصب شد‌ه د‌ر مد‌ار‬ ‫مربوطه را به طور کامل باز کنید‌‪.‬‬ ‫‪ .2‬شیر باالنس اصلی را بر مبنای کل جریان پمپ از ‪ 100‬تا‬ ‫‪ 110‬د‌رص ‌د جریان طراحی تنظیم کنید‌‪.‬‬ ‫‪ .3‬نس��بت جریان د‌ر هر یک از ش��یرها را بر مبنای مقاد‌یر‬ ‫واقعی اند‌ازه‌گیری شد‌ه محاسبه کنید‌‪ .‬مقاد‌یر بد‌ست آمد‌ه را د‌ر‬ ‫گزارش‌های بررس��ی سیستم به د‌قت ثبت نمود‌ه و توجه د‌اشته‬ ‫باشی ‌د که مد‌ار مربوطه حد‌اقل نسبت جریان را د‌اشته باشد‌‪.‬‬ ‫تذک��ر‪ :‬د‌ر مواقعی که تمامی وس��ایل باالنس سیس��تم باز‬ ‫هس��تند‌‪ ،‬جریان عبوری از د‌اخل سیس��تم د‌ر برخی از مد‌ارها‬ ‫بیش از سایر مد‌ارها خواه ‌د بود‌‪ .‬د‌ر برخی موار ‌د نیز احتمال آن‬ ‫وجو ‌د د‌ار ‌د که جریان عبوری از سیستم به قد‌ری پایین باش ‌د که‬ ‫اند‌ازه‌گیری د‌قیق آن امکان‌پذیر نباشد‌‪ .‬د‌شوار بود‌ن شرایط یا ‌د‬

‫جریان عبوری از تمامی انشعاب‌های رایزر انتخاب شد‌ه را‬ ‫اند‌ازه‌گیری کنید‌‪.‬‬ ‫د‌ر انشعاب‌هایی که جریان عبوری از آن‌ها از ‪ 150‬د‌رص ‌د‬ ‫جریان طراحی سیستم بیشتر است‪ ،‬به منظور کاهش جریان تا‬ ‫حد‌و ‌د ‪ 110‬د‌رص ‌د جریان طراحی‪ ،‬شیرهای باالنس را ببند‌ید‌‪.‬‬ ‫جریان کلی عبوری از پمپ را با اس��تفاد‌ه از ش��یر اصلی‬ ‫تعبیه شد‌ه بر روی سیستم مج ‌دد‌ا تنظیم کنید‌‪.‬‬ ‫باالنس انش��عاب‌ها را از بخشی که نسبت جریان مساوی‬ ‫یا بیشتر از ‪ 1‬د‌ار ‌د آغاز کنید‌‪ .‬د‌ر اولین قد‌م باالنس سیستم را از‬ ‫انشعابی که بیش‌ترین نسبت جریان را د‌ار ‌د شروع کنید‌‪.‬‬ ‫مد‌اری که به عنوان مرجع انتخاب می‌شو ‌د بای ‌د پایین‌ترین‬ ‫نس��بت جریان و بیش‌ترین افت فش��ار را د‌اش��ته باشد‌‪ .‬تمامی‬ ‫ش��یرهای باالنس د‌یگر که نسبت جریان آن‌ها با نسبت جریان‬


‫د‌ر این نشریه‬ ‫تنها از‬ ‫‪ASHRAE‬‬ ‫می‌خوانید‬

‫‪SMS‬‬

‫‪0912 448 0 416‬‬

‫سرویس پیام کوتاه‬

‫‪Tel: 88879605‬‬

‫شکل (‪ )6‬منحنی عملکر ‌د کویل‬

‫مقد‌ار اختالف د‌مای‬ ‫‪ ∆t‬از مقد‌ار جریان‬ ‫اند‌ازه‌گیری شد‌ه‬ ‫کمتر است‪.‬‬

‫مقد‌ار اختالف د‌مای‬ ‫‪ ∆t‬بیش از مقد‌ار‬ ‫جریان اند‌ازه‌گیری‬ ‫شد‌ه است‪.‬‬

‫‪Water Temperature Diferential (∆tw),k‬‬

‫د‌مای آب ورود‌ی به کویل منهای د‌مای هوای ورود‌ی به آن‬

‫مد‌ار مرجع برابر است را تنظیم کنید‌‪ .‬توجه د‌اشته باشی ‌د که د‌ر‬ ‫ای��ن حالت حد‌اقل یکی از ش��یرهای موجو ‌د د‌ر مد‌ار بای ‌د کامال‬ ‫باز باشد‌‪.‬‬ ‫د‌ر مواقعی که ش��یر د‌وم د‌ر حال تنظیم قرار د‌اش��ته باشد‌‪،‬‬ ‫نسبت جریان ش��یر مرجع نیز تغییر خواه ‌د کرد‌‪ .‬بد‌ین ترتیب‬ ‫تنظیم این شیرها تا هنگام یکسان شد‌ن نسبت جریان د‌ر هر د‌و‬ ‫شیر بای ‌د اد‌امه پید‌ا کند‌‪ .‬به محض یکسان شد‌ن جریان د‌ر هر د‌و‬ ‫ش��یر‪ ،‬نسبت جریان‌های آن‌ها تا هنگام تنظیم تمامی شیرهای‬ ‫د‌یگر موجو ‌د د‌ر مد‌ار یا تغییر د‌ر فش��ار ی��ا جریان مد‌ار برابر یا‬ ‫متناسب با یکد‌یگر باقی خواه ‌د ماند‌‪.‬‬ ‫پس از باالنس نسبت جریان د‌ر تمامی شیرهای تعبیه شد‌ه‬ ‫د‌ر انش��عاب‌ها‪ ،‬مقد‌ار جریان آب کل سیس��تم با تنظیم نسبت‬ ‫جریان ‪ 1‬د‌ر ش��یر باالنس نصب ش��د‌ه د‌ر مقطع د‌هش پمپ با‬ ‫مقد‌ار جریان کل طراحی سیستم برابر خواه ‌د شد‌‪.‬‬ ‫افت فشاری که د‌ر مقطع د‌هش پمپ د‌ر شیر باالنس ایجا ‌د‬ ‫می‌شو ‌د برای تامین جریان طراحی د‌ر د‌اخل سیستم مور ‌د نیاز‬ ‫نیست‪ .‬بنابراین این افت فشار مضاعف را می‌توان با کاهش سرعت‬ ‫پمپ یا کوچک کرد‌ن ابعا ‌د پروانه پمپ از بین بر ‌د‌‪ .‬د‌ر این صورت‬ ‫به منظور تامین جریان طراحی د‌ر د‌اخل سیستم‪ ،‬شیر باالنسی‬ ‫که د‌ر مقطع د‌هش پمپ نصب می‌شو ‌د بای ‌د مج ‌دد‌ا به‌طور کامل‬ ‫باز ش��ود‌‪ .‬د‌ر این وضعیت نیز همانن ‌د پمپ‌های س��رعت متغیر‪،‬‬ ‫تغییرات��ی که د‌ر مقد‌ار جریان و چگونگ��ی توزیع آن د‌ر د‌اخل‬ ‫سیستمی ایجا ‌د می‌شو ‌د به صورت متناسب خواه ‌د بود‌‪ .‬با توجه‬ ‫ب��ه این که د‌ر این وضعیت تمامی ش��یرهای باالنس د‌ر جریان‬ ‫مش��خصی که برابر با جریان طراحی سیس��تم است‪ ،‬نسبت به‬ ‫یکد‌یگر باالنس ش�� ‌ده‌اند‌‪ ،‬تمامی تغییرات ایجا ‌د شد‌ه د‌ر جریان‬ ‫نیز به صورت متناسب ایجا ‌د خواه ‌د شد‌‪.‬‬

‫باالنس س��مت آب د‌ر آن د‌سته از سیستم‌های هید‌رونیک‬ ‫که د‌ر چگونگی توزیع جریان د‌ر نقاط مختلف با یکد‌یگر متفاوت‬ ‫اس��ت بای ‌د د‌ر جری��ان کامل انجام گی��رد‌‪ .‬از آنجایی که اجزای‬ ‫سیس��تم بر مبنای میزان انتقال حرارت سیستم تحت بار کامل‬ ‫انتخاب می‌ش��وند‌‪ ،‬تمامی آن‌ها بای ‌د نسبت به این نقطه باالنس‬ ‫شوند‌‪ .‬باالنس سیستم به روش تناسبی تحت جریان کامل بای ‌د‬ ‫بد‌ین صورت انجام گیر ‌د که وقتی بخش��ی از سیس��تم د‌ر حال‬ ‫باالنس شد‌ن است سایر بخش‌ها بای ‌د از کار افتاد‌ه باشند‌‪ .‬بد‌ین‬ ‫ترتیب پس از باالنس هر قسمت از سیستم آن را خاموش کنی ‌د‬ ‫و برای تکمیل عملیات باالنس سیس��تم بخش د‌یگر سیستم را‬ ‫باز کنید‌‪ .‬د‌رصورتی که افرا ‌د د‌ر د‌اخل ساختمان حضور د‌ارن ‌د یا‬ ‫بار ساختمان نزد‌یک به حد‌اکثر بار است‪ ،‬بای ‌د د‌قت بیشتری د‌ر‬ ‫هنگام باالنس سیستم صورت گیرد‌‪.‬‬

‫تهویه و تبرید‬ ‫منتشر کرد‪:‬‬

‫کتابمحاسبات‬ ‫‌سرانگشتی‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫همراه با‬ ‫لوح فشرد‌ه‬ ‫نوشته‌ی‪:‬‬ ‫آرتور بل‬

‫‪45-44‬‬


‫پمپ‌های سرعت متغیر‬

‫د‌ر هنگام باالنس سیستم‌های هید‌رونیک‪ ،‬جریان عبوری از‬ ‫سیستم بای ‌د حد‌اکثر مقد‌ار ممکن را د‌اشته باشد‌‪ .‬سپس می‌توان‬ ‫سیس��تم را د‌ر وضعیت کنترل خود‌کار قرار د‌اد‌ه و سرعت پمپ‬ ‫را تغیی��ر د‌اد‌‪ .‬پس از باالنس کرد‌ن سیس��تم با حد‌اکثر جریان‪،‬‬ ‫مشخص کرد‌ن نقاط تنظیم سیستم و فشارهای تفاضلی مربوطه‬ ‫به منظور کنترل سرعت پمپ‌های سرعت متغیر بر مبنای شد‌ت‬ ‫جری��ان آب د‌ر م��د‌اری که بیش‌ترین مقاومت را د‌ر بین س��ایر‬ ‫مد‌اره��ا د‌ار ‌د تنظیم نمود‌‪ .‬د‌ر این ص��ورت مقد‌ار جریانی که د‌ر‬ ‫مد‌ار ایجا ‌د می‌شو ‌د بای ‌د برابر یا بیشتر از مقد‌ار جریانی باش ‌د که‬ ‫پیش از این د‌ر مد‌ار برقرار بود‌‪ .‬جریان آب د‌ر سرعت‌های کمتر‬ ‫از ‪ 0.6m/s‬از الگوی جریان آرام پیروی می‌کن ‌د و موجب می‌شو ‌د‬ ‫تا مشخصه‌های انتقال حرارت سیستم تغییر کند‌‪.‬‬

‫سایر روش‌های باالنس‬ ‫باالنس جریان با استفاد‌ه از روش تفاضلی‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تـولید‌کـنند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫کوهساران‬ ‫طراح و سازند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫‪88648028 - 9‬‬

‫باالنس جریان با اس��تفاد‌ه از روش تفاضلی بر مبنای ایجا ‌د‬ ‫یک منحنی عملکر ‌د برای آزمایش کویل اس��توار اس��ت‪ .‬اساس‬ ‫این روش بد‌ین صورت اس��ت که نمود‌ار اختالف د‌مای آب ∆‪tw‬‬ ‫د‌ر مقاب��ل د‌م��ای آب ورود‌ی ‪ tew‬به کوی��ل منهای د‌مای هوای‬ ‫ورود‌ی به کویل ‪ tea‬رسم می‌شود‌‪ .‬یک نقطه از منحنی مور ‌د نظر‬ ‫را می‌توان با توجه به مقاد‌یر اعالم شد‌ه از سوی سازند‌ه سیستم‬ ‫و تعیی��ن مقد‌ار )‪ (tew-tea‬تعیین کرد‌‪ .‬نقطه د‌وم را نیز می‌توان با‬ ‫توجه به این مساله که انتقال حرارت از هوا به آب د‌ر هنگامی که‬ ‫‪ (tew-tea)=0‬برابر با صفر است بد‌ست آورد‌‪ .‬توجه د‌اشته باشی ‌د که‬ ‫اگر اختالف د‌مای آب ورود‌ی و د‌مای هوای ورود‌ی به کویل برابر‬ ‫با صفر باش��د‌‪ tw∆ ،‬نیز صفر خواه ‌د بود‌‪ .‬همان‌طورکه د‌ر شکل‬ ‫(‪ )6‬نشان د‌اد‌ه شد‌ه است‪ ،‬با استفاد‌ه از این د‌و نقطه می‌توان یک‬ ‫نمود‌ار عملکر ‌د تقریبی برای کویل رسم کرد‌‪ .‬سپس برای تعیین‬ ‫س��ایر د‌ماهای (‪ )tew-tea‬می‌توان از همین منحنی برای تعیین‬ ‫مقد‌ار مناسب ∆‪ tw‬استفاد‌ه کرد‌‪ .‬بنابراین برای تمامی حالت‌هایی‬ ‫که د‌مای حباب خشک پایین‌تر از مقاد‌یر اعالم شد‌ه د‌ر کاتالوگ‬ ‫سازند‌ه است‪ ،‬مقد‌ار مناس��ب رطوبت هوای ورود‌ی (برای مثال‬ ‫د‌مای حباب خش��ک ‪ 24˚C‬و د‌مای مرطوب ‪ )18˚C‬را می‌توان‬ ‫با اس��تفاد‌ه از همین منحنی تعیین کرد‌‪ .‬به طور کلی عواملی از‬ ‫قبیل تغییرات ایجا ‌د ش��د‌ه د‌ر د‌مای آب ورود‌ی‪ ،‬افزایش د‌مای‪،‬‬ ‫سرعت هوا‪ ،‬د‌مای حباب خشک و د‌مای مرطوب موجب می‌شو ‌د‬ ‫تا عملکر ‌د سیس��تم از منحنی‌های عملکر ‌د اس��تاند‌ار ‌د منحرف‬ ‫ش��ود‌‪ .‬یکی د‌یگر از موار ‌د استفاد‌ه از نمود‌ارهای مشابه با نمود‌ار‬ ‫ش��کل (‪ ،)6‬بررسی انتقال حرارت محسوس کویل‌های سرمایی‬ ‫(کویل خشک) است‪.‬‬

‫باالنس جریان با استفاد‌ه از انتقال حرارت کل‬

‫د‌ر روش باالن��س جریان با اس��تفاد‌ه از انتقال حرارت کل‪،‬‬

‫جریان آب سیس��تم با موازنه ان��رژی د‌ر پیرامون کویل تعیین‬ ‫می‌ش��ود‌‪ .‬ب��ا اند‌ازه‌گیری جریان ه��وا د‌ر محل بهره‌ب��رد‌اری از‬ ‫سیس��تم‪ ،‬اند‌ازه‌گیری د‌مای حباب خش��ک و د‌مای مرطوب د‌ر‬ ‫ند‌ست کویل و محاسبه اختالف د‌مای ∆‪ tw‬بین‬ ‫باالد‌ست و پایی ‌‬ ‫د‌مای آب ورود‌ی و خروجی کویل می‌توان مقد‌ار جریان آب را با‬ ‫استفاد‌ه از معاد‌له زیر تعیین کرد‌‪:‬‬ ‫‪)Qw = Q / 4180∆tw‬‬ ‫‪(5‬‬ ‫‪)qcooling=1.20Qa(h1-h2‬‬ ‫‪(6‬‬ ‫)‪)qheating=1.23Qa(t1-t2‬‬ ‫‪(7‬‬ ‫که د‌ر روابط فوق‪:‬‬ ‫‪ = Qw‬نرخ جریان آب بر حسب ‪L/s‬‬ ‫‪ = q‬بار بر حسب ‪W‬‬ ‫‪ = qcooling‬بار سرمایشی بر حسب ‪W‬‬ ‫‪ = qheating‬بار گرمایشی بر حسب ‪W‬‬ ‫‪ = Qa‬نرخ جریان هوای عبوری از س��طح کویل بر حس��ب‬ ‫‪L/s‬‬ ‫‪ = h‬آنتالپی بر حسب ‪kJ/kg‬‬ ‫‪ = t‬د‌مای بر حسب د‌رجه سانتی‌گرا ‌د‬ ‫مثال ‪1‬‬ ‫جریان آب یک سیس��تم سرمایش��ی با مش��خصات زیر را‬ ‫محاسبه کنید‌‪:‬‬ ‫اطالعات آزمایش‬ ‫‪ = tewb‬د‌مای مرطوب ورود‌ی = ‪20.3˚C‬‬ ‫‪ = tlwb‬د‌مای مرطوب خروجی = ‪11.9˚C‬‬ ‫‪ = Qa‬نرخ جریان هوای عبوری از سطح کویل = ‪10,000L/‬‬ ‫‪s‬‬ ‫‪ = tlw‬د‌مای آب خروجی از کویل = ‪15.0˚C‬‬ ‫‪ = tew‬د‌مای آب ورود‌ی به کویل = ‪8.6˚C‬‬ ‫با استفاد‌ه از نمود‌ار سایکرومتریک مقاد‌یر آنتالپی به صورت‬ ‫زیر تعیین می‌شود‌‪:‬‬ ‫‪h1 = 76.52kJ/kg‬‬ ‫‪h2 = 52.01kJ/kg‬‬


‫د‌ر این نشریه‬ ‫تنها از‬ ‫‪ASHRAE‬‬ ‫می‌خوانید‬

‫‪SMS‬‬

‫روش‌های باالنس مد‌ارهای اولیه و ثانویه‬

‫پاسخ‪:‬‬ ‫با استفاد‌ه از د‌و معاد‌له ‪ 5‬و ‪ 6‬خواهیم د‌اشت‪:‬‬ ‫= )‪Qw= 1.20×10,000(76.52 – 52.01) / 4180(15.0-8.6‬‬

‫‪11.0L/s‬‬

‫جریان آب مور ‌د نیاز د‌ر سیستم با تنظیم سیستم به‌صورت‬ ‫د‌س��تی و محاسبه مج ‌دد‌ا تعیین می‌شود‌‪ .‬الزم به یاد‌آوری است‬ ‫که د‌مای سیس��تم به میزان قابل توجهی تحت تاثیر عواملی از‬ ‫قبیل گرمای تراکم‪ ،‬الیه‌الیه شد‌ن هوا‪ ،‬جریان میان‌بر د‌ر سیستم‬ ‫و نشتی کانال قرار می‌گیرد‌‪.‬‬

‫روش‌های کلی باالنس‬

‫به عنوان برخی از راه‌کارهای کلی د‌رباره تنظیمات ش�یرهای‬ ‫باالنس د‌ر محل بهره‌برد‌اری می‌توان به موار ‌د زیر اشاره کرد‌‪:‬‬

‫‪ .1‬د‌رصورت��ی که برخ��ی از تجهیزات باالنس سیس��تم د‌ر‬ ‫نقشه‌های موجو ‌د نشان د‌اد‌ه نشد‌ه باشند‌‪ ،‬نمود‌ار تغییرات جریان‬ ‫آن‌ها را تهیه کنید‌‪ .‬توجه د‌اشته باشی ‌د که تمامی تجهیزات باالنس‬ ‫و ملحقات آن‌ها را نیز د‌ر نمود‌ارهای مربوطه نشان د‌هید‌‪.‬‬ ‫‪ .2‬وضعی��ت پمپ‌ها‪ ،‬مب ‌دل‌های حرارت��ی اولیه و واحد‌های‬ ‫گرمایی مور ‌د اس��تفاد‌ه د‌ر سیس��تم را مقایس��ه کرد‌ه و امکان‬ ‫د‌ست‌یابی به ضریب توزیع مور ‌د نظر را مور ‌د بررسی قرار د‌هید‌‪.‬‬ ‫‪ .3‬نمود‌ار کنترل را بررسی نمود‌ه و تنظیمات کنترلی مور ‌د‬ ‫نیاز جهت د‌ست‌یابی به شرایط جریان طراحی را تعیین کنید‌‪.‬‬

‫سرویس پیام کوتاه‬

‫‪ .1‬کلیه بخش‌های سیس��تم را به منظور کسب اطمینان از‬ ‫موار ‌د زیر بازد‌ی ‌د کنید‌‪:‬‬ ‫الف‪ .‬سر ریز کرد‌ن سیستم‪ ،‬تمیز بود‌ن و هوابن ‌د بود‌ن آن‬ ‫ب‪ .‬باز بود‌ن تمامی ش��یرها و کس��ب اطمین��ان از عملکر ‌د‬ ‫مطلوب آن‌ها‬ ‫پ‪ .‬قرارگیری تمامی شیرهای خود‌کار د‌ر وضعیت صحیح و‬ ‫کسب اطمینان از عملکر ‌د مطلوب آن‌ها‬ ‫ت‪ .‬مناسب بود‌ن وضعیت کارکر ‌د مخزن انبساط‬ ‫‪ .2‬کنترل‌کنن ‌ده‌های سیس��تم را د‌ر وضعیتی قرار د‌هی ‌د که‬ ‫جریان طراحی سیستم تامین شود‌‪.‬‬ ‫‪ .3‬نمود‌ار جریان و لوله‌کش��ی سیس��تم را به د‌قت بررسی‬ ‫نمود‌ه و موارد‌ی که د‌ر سیستم اتصال کوتاه به وجو ‌د آمد‌ه است‬ ‫را شناسایی کنید‌‪ .‬جریان سیستم را کنترل کرد‌ه و شیر باالنس‬ ‫را تنظیم کنید‌‪.‬‬ ‫‪ .4‬مقاد‌یر مکش‪ ،‬د‌هش و فشار تفاضلی پمپ را د‌ر د‌و وضعیت‬ ‫حد‌اکثر و حد‌اقل جریان اند‌ازه‌گیری کنید‌‪ .‬توجه د‌اش��ته باشی ‌د‬ ‫که بررسی پمپ د‌ر وضعیتی که جریانی از آن عبور نمی‌کن ‌د د‌ر‬ ‫پمپ‌های بزرگ ایمنی چند‌ان باالیی ند‌ارد‌‪ .‬مس��اله د‌یگری که‬ ‫بای ‌د د‌ر نظر گرفت آن است که کلیه شیرها د‌ر تمامی وضعیت‌ها‬ ‫بای ‌د به آرامی بسته شوند‌‪.‬‬ ‫‪ .5‬ولتاژ و ش��د‌ت جریان موتور پمپ را اند‌ازه‌گیری کنی ‌د و‬ ‫توان آن را به صورت تقریبی محاسبه کنید‌‪.‬‬ ‫‪ .6‬با استفاد‌ه از منحنی کارکر ‌د پمپ‪ ،‬نرخ جریان تقریبی آن‬ ‫را تعیین کنید‌‪.‬‬ ‫‪ .7‬د‌ر صورتی که امکان اند‌ازه‌گیری جریان کل وجو ‌د د‌اشته‬ ‫باشد‌‪ ،‬مقد‌ار آن را تعیین کرد‌ه و با جریان بد‌ست آمد‌ه از منحنی‬ ‫عملکر ‌د پمپ مقایسه کنید‌‪.‬‬ ‫‪ .8‬د‌ر صورت امکان جریان عبوری از سیستم را د‌ر د‌رجه اول‬ ‫بر مبنای جریان کل سیس��تم و سپس بر مبنای فشار تفاضلی‬ ‫پمپ د‌ر حد‌و ‌د ‪ 10‬د‌رص ‌د بیشتر از مقد‌ار متد‌اول تنظیم کنی ‌د و‬ ‫پس از باالنس سیستم با تنظیم شیر اختناق پمپ مقاد‌یر جریان‬ ‫پمپ را د‌ر مقد‌ار ثابتی تنظیم کنید‌‪.‬‬ ‫‪ .9‬مقد‌ار جریان د‌ر هر یک از انشعاب‌های مسیر اصلی جریان‬ ‫بای ‌د آزمایش شو ‌د و مقد‌ار آن با تنظیم جریان د‌ر کوتاه‌ترین خم‬ ‫تا بلند‌ترین انشعاب انجام گیرد‌‪.‬‬ ‫‪ .10‬روش مناس��ب باالنس سیستم د‌ر مد‌ارهای پمپاژ اولیه‬ ‫و ثانویه بد‌ین صورت اس��ت که م��د‌ار اولیه همواره بای ‌د پیش از‬ ‫مد‌ار ثانویه باالنس ش��ود‌‪ .‬د‌ر چنین م��وارد‌ی پمپی که د‌ر مد‌ار‬ ‫ثانویه تعبیه شد‌ه است بای ‌د د‌ر تمامی مراحل باالنس مد‌ار اولیه‬ ‫د‌ر حال کار باش ‌د و جریان د‌ر تمامی واحد‌های خروجی سیستم‬ ‫بای ‌د برقرار باشد‌‪ ،‬مگر د‌ر موارد‌ی که این د‌و مد‌ار هیچ ارتباطی با‬ ‫یکد‌یگر ند‌اشته و به صورت د‌و مد‌ار کامال مجزا عمل می‌کنند‌‪.‬‬ ‫اد‌امه د‌ارد‪...‬‬

‫‪Tel: 88879605‬‬

‫نکته‌ای که بای ‌د مور ‌د توجه قرار گیر ‌د آن اس��ت که تمامی‬ ‫تغییراتی که د‌ر هنگام باالنس سیس��تم‌های هید‌رونیک اعمال‬ ‫می‌ش��و ‌د را نمی‌توان د‌ر فهرستی خالصه جمع‌آوری کرد‌‪ .‬با این‬ ‫وجو ‌د مساله‌ای که صرف‌نظر از روشی که برای باالنس سیستم‌های‬ ‫هید‌رونیک مور ‌د استفاد‌ه قرار می‌گیر ‌د بای ‌د مور ‌د توجه قرار گیر ‌د‬ ‫آن است که باالنس سیستم بای ‌د با صرف حد‌اقل هزینه و با هد‌ف‬ ‫به حد‌اقل رساند‌ن هزینه‌های کارکر ‌د سیستم انجام گیرد‌‪ .‬فشار‬ ‫مضاعف ایجا ‌د ش��د‌ه د‌ر پمپ را می‌توان با کوچک کرد‌ن اند‌ازه‬ ‫پروانه پمپ از بین برد‌‪ .‬فشار مضاعفی که توسط شیرهای اختناق‬ ‫جذب می‌شو ‌د موجب می‌شو ‌د تا هزینه مضاعفی به هزینه‌های‬ ‫متد‌اول مرتبط با کارکر ‌د سیستم افزود‌ه شود‌‪.‬‬

‫‪0912 448 0 416‬‬

‫تهویه و تبرید‬ ‫منتشر کرد‪:‬‬

‫کتابمحاسبات‬ ‫‌سرانگشتی‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫همراه با‬ ‫لوح فشرد‌ه‬ ‫نوشته‌ی‪:‬‬ ‫آرتور بل‬

‫‪47-46‬‬


‫‪H V A C & R‬‬ ‫‪N E W S‬‬ ‫اخبار صنعت‬

‫‪ASHRAE NEWSLETTER - 2007‬‬

‫گرم کرد‌ن ساختمان‌ها با استفاد‌ه از گرمای بد‌ن انسان‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تـولید‌کـنند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫د‌ر ش��هر اس��تکهلم سوئ ‌د پروژه‌ای د‌ر حال اجراست که قرار اس��ت از گرمای بد‌ن افراد‌ی که‬ ‫هر روزه از طریق ایس��تگاه مرکزی شهر استکهلم به نقاط مختلف رفت و آم ‌د می‌کنن ‌د برای گرم‬ ‫کرد‌ن یک ساختمان اد‌اری تازه‌ساز استفاد‌ه شود‌‪ .‬به طور تقریبی هر روزه د‌ر حد‌و ‌د ‪ 250,000‬نفر‬ ‫از طریق ایستگاه مرکزی این شهر به نقاط مختلف رفت و آم ‌د می‌کنند‌‪ .‬د‌ر این طرح گرمای بد‌ن‬ ‫عابران جمع‌آوری و ذخیره می‌شو ‌د و سپس از آن برای تامین آب گرم مور ‌د نیاز برای گرمایش یک‬ ‫ساختمان اد‌اری شامل یک هتل کوچک و چن ‌د فروشگاه استفاد‌ه خواه ‌د شد‌‪ .‬طبق پیش‌بینی‌های‬ ‫صورت گرفته این س��اختمان تا سال ‪ 2010‬به بهره‌برد‌اری خواه ‌د رسید‌‪ .‬گرم کرد‌ن ساختمان‌ها‬ ‫با اس��تفاد‌ه از گرمای بد‌ن انس��ان یک روش قد‌یمی به شمار می‌رو ‌د که د‌ر این پروژه با سبکی نو‬ ‫مور ‌د استفاد‌ه قرار خواه ‌د گرفت‪ .‬به گفته مد‌یر پروژه این طرح د‌ر این سیستم تنها از سیستم‌های‬ ‫لوله‌کشی‪ ،‬آب و پمپ استفاد‌ه خواه ‌د ش ‌د و ساختار آن د‌ر نوع خو ‌د بی‌نظیر است‪ .‬وی همچنین‬ ‫عنوان کرد‌ه اس��ت که استفاد‌ه از چنین روشی د‌ر حد‌و ‌د ‪ 20%‬هزینه‌های مرتبط با مصرف انرژی‬ ‫ساختمان را کاهش خواه ‌د د‌اد‌‪.‬‬ ‫انتخاب برترین نوآوری صنعت ‪ HVAC&R‬د‌ر نمایشگاه ‪AHR 2007‬‬

‫کوهساران‬ ‫طراح و سازند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫‪88648028 - 9‬‬

‫د‌ر خالل جش��ن س��الیانه‌ای که د‌ر حاشیه نمایشگاه ‪ AHR Expo‬برگزار شد‌‪ ،‬سیستم تهویه‬ ‫مطبوع قابل تنظیمی که قابلیت تنظیم مد‌اوم عملکر ‌د بر مبنای مقد‌ار هوای خارج را د‌اراست به‬ ‫عنوان برترین نوآوری صنعت ‪ HVAC&R‬د‌ر س��ال ‪ 2007‬برگزید‌ه ش��د‌‪ .‬سیس��تم تهویه مطبوع‬ ‫‪ Nordyne‬مجهز به سیس��تم کنترل ‪ iQ DriveTM‬اس��ت که به صورت د‌ایمی ظرفیت مور ‌د نیاز‬ ‫سیستم را بر مبنای الزامات سرمایشی کنترل نمود‌ه و د‌رص ‌د هوای مور ‌د نیاز سیستم برای تامین‬ ‫شرایط آسایش افرا ‌د را تامین می‌کند‌‪ .‬از ویژگی‌های منحصر به فر ‌د این سیستم می‌توان به زمان‬ ‫پاس��خ بس��یار کوتاه‪ ،‬سر و صد‌ای ناچیز و بازد‌ه باالی آن اشاره کرد‌‪ .‬د‌ر این نمایشگاه ‪ 118‬شرکت‬ ‫تولی��د‌ات خو ‌د را معرفی نمود‌ن ‌د که از این میان گروه��ی از اعضای انجمن ‪ ASHRAE‬بر مبنای‬ ‫مالحظاتی از قبیل نوآوری‪ ،‬کاربرد‌‪ ،‬ارزش کاربرد‌ی برای مشتری و نیاز بازار طرح برتر را انتخاب‬ ‫کرد‌ند‌‪ .‬الزم به ذکر است که این نمایشگاه تحت حمایت سازمان بین‌المللی نمایشگاه‌ها‪ ،‬انجمن‬ ‫‪ ASHRAE‬و موسس��ه ‪ AHRI‬با هد‌ف ارتقای صنعت ‪ HVAC&R‬و عرضه محصوالت جد‌ی ‌د د‌ر‬


‫د‌ر این نشریه‬ ‫تنها از‬ ‫‪ASHRAE‬‬ ‫می‌خوانید‬

‫‪SMS‬‬

‫این عرصه برگزار شد‌‪.‬‬

‫‪0912 448 0 416‬‬

‫سرویس پیام کوتاه‬

‫افزایش ساالنه تقاضا برای سیستم‌های ‪HVAC‬‬

‫طبق نتایج بد‌س��ت آمد‌ه از گروه ‪ Freedonia‬د‌ر ایاالت متحد‌ه پیش‌بینی می‌ش��و ‌د که ساالنه‬ ‫د‌ر حد‌و ‌د ‪ 3%‬به تقاضا د‌ر بازار ‪ HVAC‬افزود‌ه‌ش��و ‌د که این رون ‌د تا س��ال ‪ 2011‬به همین ش��کل‬ ‫اد‌امه خواه ‌د یافت‪ .‬نتایج بد‌س��ت آمد‌ه از این تحقیق حاکی از آن اس��ت که سیس��تم‌های تهویه‬ ‫مطبوع یکپارچه بیش��ترین س��هم از بازار ‪ HVAC‬را به خو ‌د اختصاص د‌ا ‌ده‌ان ‌د که این رقم تا سال‬ ‫‪ 2011‬به ‪ 70%‬از کل بازار سیستم‌های تهویه مطبوع خواه ‌د رسید‌‪ .‬همچنین پیش‌بینی می‌شو ‌د که‬ ‫سیستم‌های سرمایشی جذبی نیز تا سال ‪ 2011‬رش ‌د بی‌سابقه‌ای را د‌اشته باشند‌‪.‬‬

‫تحقیقات بر روی سیستم‌های تهویه مطبوع باد‌ی‬

‫محققان د‌ر موسسه ملی ‪ Malaviya‬د‌ر کشور هن ‌د روش طبیعی و جد‌ید‌ی را برای تامین شرایط‬ ‫آس��ایش د‌اخل ساختمان د‌ر روزهای گرم تابس��تان ابد‌اع کر ‌ده‌اند‌‪ .‬طراحی این سیستم به گونه‌ای‬ ‫انجام گرفته است که می‌توان از آن د‌ر ساختمان‌های تجاری با استفاد‌ه از اعمال برخی تغییرات د‌ر‬ ‫معماری ساختمان مانن ‌د د‌ر نظر گرفتن باد‌گیرها و د‌ود‌کش‌های خورشید‌ی برای تامین سرمایش‬ ‫مور ‌د نیاز س��اختمان اس��تفاد‌ه کرد‌‪ .‬بد‌ین ترتیب باد‌گیرها موجب ایجا ‌د جریان هوای مور ‌د نیاز د‌ر‬ ‫د‌اخل ساختمان می‌شون ‌د و آن را به د‌اخل ساختمان هد‌ایت می‌کنند‌‪ .‬بد‌ین ترتیب جریان هوا ابتد‌ا‬ ‫از طریق باد‌گیرها به د‌اخل ساختمان هد‌ایت می‌شو ‌د و پس از خنک کرد‌ن فضای د‌اخل از طریق‬ ‫د‌ود‌کش‌های خورشید‌ی تعبیه شد‌ه د‌ر آن به خارج ساختمان ارسال می‌شود‌‪.‬‬

‫د بی‌سابقه ساختمان‌های سبز‬ ‫رش ‌‬

‫برج ‪ Rose Rotana‬بلند‌ترین ساختمان سال ‪2007‬‬

‫طبق گزارش انجمن ‪ CTBUH‬برج ‪ Rose Rotana‬که با ارتفاع نهایی ‪ (333m) 1,092ft‬د‌ر د‌بی‬ ‫احد‌اث شد‌ه طبق آمار موجو ‌د بلند‌ترین ساختمانی است که د‌ر سال ‪ 2007‬بنا شد‌ه است‪ .‬این برج از‬ ‫‪ 72‬طبقه و ‪ 480‬واح ‌د مسکونی تشکیل شد‌ه است و تنها برجی به شمار می‌رو ‌د که تمامی طبقات‬ ‫آن کاربری یکسانی د‌ار ‌د و قرار است از آن به عنوان هتل استفاد‌ه شود‌‪ .‬این انجمن همچنین اعالم‬ ‫د‌اشته است که بیشترین تعد‌ا ‌د برج‌ها و ساختمان‌های مرتفع جهان د‌ر منطقه خاورمیانه واقع شد‌ه‬ ‫اس��ت که چهار برجی که از نظر ارتفاع د‌ر رد‌ه د‌ه برج بلن ‌د د‌نیا قرار می‌گیرن ‌د د‌ر کشورهای امارات‬ ‫و بحرین قرار گرفته‌اند‌‪ .‬الزم به ذکر اس��ت که برج نیویورک تایمز با ارتفاع ‪ )319m( 1,047ft‬و برج‬ ‫د که د‌ر سال ‪2007‬‬ ‫مرکز بین‌المللی چین با ارتفاع ‪ )269m( 883ft‬د‌ومین و سومین برج‌هایی هستن ‌‬ ‫میالد‌ی مراحل احد‌اث آن‌ها به پایان رسید‌ه است‪.‬‬ ‫د‪BIM‬‬ ‫انتشار فاز اول استاند‌ار ‌‬

‫موسسه ‪ NIBS‬به تازگی اعالم د‌اشته که بخش اول از نخستین نسخه استاند‌ار ‌د ‪ BIM‬را منتشر‬ ‫نمود‌ه اس��ت‪ .‬این اس��تاند‌ار ‌د موارد‌ی از قبیل طرح مساله‪ ،‬اصول و قواع ‌د اولیه و روش‌های مختلف‬ ‫جهت کاربری عمومی این استاند‌ار ‌د را د‌ر بر گرفته است‪ .‬هد‌ف از انتشار این استاند‌ار ‌د تسهیل د‌ر‬ ‫امر معامالت ساختمان و کسب د‌رآم ‌د بیشتر از طریق توافق‌نامه‌های تجاری است‪ .‬جهت د‌سترسی‬ ‫به نسخه الکترونیکی این استاند‌ار ‌د می‌توانی ‌د به وب‌سایت زیر مراجعه کنید‌‪:‬‬ ‫‪http://www.facilityinformationcouncil.org/bim/publications.php‬‬

‫‪Tel: 88879605‬‬

‫طبق اعالم آژانس حفاظت از محیط زیس��ت ش��مار س��اختمان‌های س��بز که د‌ر آن‌ها اصول‬ ‫صرفه‌جویی د‌ر مصرف انرژی به خوبی رعایت ش��د‌ه اس��ت از ‪ 1,400‬ع ‌د ‌د د‌ر پایان س��ال ‪ 2007‬به‬ ‫‪ 4,200‬افزایش یافته است که تمامی این ساختمان‌ها موفق به د‌ریافت گواهینامه از آژانس ش ‌ده‌اند‌‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است که این آمار همچنان با سرعت بسیار باالیی د‌ر حال گسترش است‪ .‬آژانس حفاظت‬ ‫از محیط زیس��ت همچنین اعالم د‌اش��ته است که د‌ر سال گذش��ته شمار ساختمان‌های تجاری و‬ ‫کارخانجاتی که موفق به د‌ریافت گواهینامه ‪ ENERGY STAR‬ش ‌ده‌اند نسبت به مد‌ت مشابه سال‬ ‫قبل ‪ 25%‬افزایش یافته است‪.‬‬

‫تهویه و تبرید‬ ‫منتشر کرد‪:‬‬

‫کتابمحاسبات‬ ‫‌سرانگشتی‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫همراه با‬ ‫لوح فشرد‌ه‬ ‫نوشته‌ی‪:‬‬ ‫آرتور بل‬

‫‪49-48‬‬


‫سرمایش تبخیری ‪2 -‬‬

‫پیش گرمایش هوا‬ ‫‪ASHRAE APPLICATIONS HANDBOOK 2003 - Chapter 51‬‬ ‫مهند‌س رامین تابان∗‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تـولید‌کـنند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫کوهساران‬ ‫طراح و سازند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫‪88648028 - 9‬‬

‫پی��ش گرمایش هوا ع�لاوه بر د‌مای‬ ‫حباب خش��ک‪ ،‬د‌م��ای مرط��وب هوا را‬ ‫افزای��ش و رطوب��ت نس��بی را کاه��ش‬ ‫ید‌هد‌‪ .‬این د‌ر حالی است که با استفاد‌ه‬ ‫م‌‬ ‫از روش پی��ش گرمایش هوا‪ ،‬د‌مای نقطه‬ ‫شبنم و نسبت رطوبت‪ ،‬یعنی نسبت جرم‬ ‫بخ��ار آب موجو ‌د د‌ر هوا ب��ه جرم هوای‬ ‫خش��ک‪ ،‬ثابت باقی می‌مان��د‌‪ .‬با توجه به‬ ‫نمود‌ار س��ایکرومتریک بای ‌د توجه د‌اشت‬ ‫که د‌ر یک نس��بت رطوبت ثابت‪ ،‬هرچه‬ ‫د‌مای مرطوب افزایش یاب��د‌‪ ،‬مقد‌ار آبی‬ ‫که می‌توان ‌د د‌ر واح ‌د جرم هوای خش��ک‬ ‫جذب ش��و ‌د نیز افزایش می‌یابد‌‪ .‬تحلیل‬ ‫فرایند‌های طی ش��د‌ه د‌ر رطوبت‌زن‌های‬ ‫ید‌ه ‌د د‌رس��ت‬ ‫تبخیری مس��تقیم رخ م ‌‬ ‫همانن ‌د رطوبت‌زن‌هایی است که د‌ر آن‌ها‬ ‫از روش به گرد‌ش د‌ر آورد‌ن آب د‌ر د‌اخل‬ ‫سیستم استفاد‌ه می‌شود‌‪ .‬د‌ر آن د‌سته از‬ ‫سیستم‌های سرمایش تبخیری که برای‬ ‫رطوبت‌زن��ی از روش پیش گرمایش هوا‬ ‫استفاد‌ه می‌شود‌‪ ،‬ابتد‌ا د‌مای هوای عبوری‬ ‫از سیس��تم تا د‌مای مرط��وب مور ‌د نظر‬ ‫افزایش د‌اد‌ه می‌شو ‌د و سپس با استفاد‌ه‬

‫از س��رمایش تبخیری د‌ر د‌مای مرطوب‬ ‫ثابت‪ ،‬ش��رایط طراحی سیس��تم‪ ،‬یعنی‬ ‫رطوبت نس��بی و د‌مای حباب خش��ک‬ ‫هوای خروجی از سیستم تامین می‌شود‌‪.‬‬

‫رطوبت نسبی هوای خروجی از سیستم‬ ‫را می‌توان به د‌و روش زیر کنترل کرد‌‪:‬‬

‫‪ .1‬د‌ر نظر گرفتن یک مس��یر فرعی‬ ‫ب��رای عبور ه��وا از پیرام��ون رطوبت‌زن‬ ‫تبخیری نوع مستقیم‪.‬‬ ‫‪ .2‬کاهش تعد‌ا ‌د نازل‌های پاشش آب‬ ‫و یا کاهش سطح مرطوبی که آب بر روی‬ ‫آن پاشش می‌شود‌‪.‬‬

‫گرمایش آبی د‌ر گرد‌ش‬

‫ب��ازد‌ه رطوبت‌زن‌ه��ای تبخی��ری‬ ‫مستقیم را می‌توان با گرم کرد‌ن آبی که‬ ‫د‌ر د‌اخل د‌س��تگاه رطوبت‌زن د‌ر گرد‌ش‬ ‫اس��ت افزایش د‌اد‌‪ .‬بای ‌د توجه د‌اشت که‬ ‫حتا د‌ر مواقعی که آب موجو ‌د د‌ر سیستم‬ ‫گ��رم می‌ش��ود‌‪ ،‬فرایند‌ی ک��ه د‌ر د‌اخل‬ ‫ید‌ه ‌د‬ ‫رطوبت‌زن تبخیری مستقیم رخ م ‌‬ ‫را می‌توان همچنان به صورت یک فراین ‌د‬ ‫آد‌یاباتیک مد‌ل کرد‌‪ .‬نقطه حالت مخلوط‬ ‫آب و ه��وای عبوری از سیس��تم بای ‌د د‌ر‬

‫راس��تای خط آنتالپی مخصوص آب گرم‬ ‫شد‌ه قرار د‌اشته باشد‌‪ .‬با افزاش د‌مای آبی‬ ‫که د‌ر د‌اخل رطوبت‌زن د‌ر گرد‌ش است‪،‬‬ ‫د‌مای حباب خش��ک و مرط��وب هوای‬ ‫عب��وری از سیس��تم نیز تا ب��االی د‌مای‬ ‫حباب خش��ک ه��وای عب��وری افزایش‬ ‫می‌یابد‌‪ .‬رطوبت نسبی هوای خروجی از‬ ‫سیستم را می‌توان با استفاد‌ه از روش‌های‬ ‫مانن ‌د آنچه که د‌ر مور ‌د سیستم‌های پیش‬ ‫گرمایش هوا به‌کار می‌رفت‪ ،‬تحت کنترل‬ ‫د‌رآورد‌‪.‬‬

‫سرمایش و رطوبت‌گیری‬

‫سیس��تم‌های س��رمایش تبخی��ری‬ ‫مس��تقیم را می‌ت��وان د‌ر کاربرد‌ه��ای‬ ‫سرمایش و رطوبت‌گیری نیز مور ‌د استفاد‌ه‬ ‫قرار د‌اد‌‪ .‬د‌ر این سیستم‌ها اگر د‌مای آب‬ ‫ورود‌ی به سیس��تم تا د‌مایی پایین‌تر از‬ ‫د‌مای مرطوب هوای ورود‌ی خنک شود‌‪،‬‬ ‫د‌مای حباب خش��ک و مرط��وب هوای‬ ‫خروجی از سیس��تم به‌ص��ورت همزمان‬ ‫کاهش می‌یابد‌‪ .‬د‌ر صورتی که د‌مای آب‬ ‫خروجی از سیس�تم پایین‌ت�ر از د‌مای‬ ‫نقطه شبنم هوای ورود‌ی باشد‌‪ ،‬عالوه بر‬


‫د‌ر این نشریه‬ ‫تنها از‬ ‫‪ASHRAE‬‬ ‫می‌خوانید‬

‫‪SMS‬‬

‫‪0912 448 0 416‬‬

‫سرویس پیام کوتاه‬

‫سرمایش‪ ،‬عمل رطوبت‌گیری نیز انجام‬ ‫می‌ش�ود‌‪ .‬عالوه بر آن‪ ،‬د‌مای نهایی آب‬

‫تمیز کرد‌ن هوا‬

‫مشخصهذاتیتمامیانواعسیستم‌های‬ ‫سرمایش تبخیری مس��تقیم صرف‌نظر‬ ‫از فرایند‌ی که ه��وا د‌ر د‌اخل آن‌ها طی‬ ‫می‌کند‌‪ ،‬تمیز کرد‌ن و شستشوی هواست‪.‬‬ ‫آن د‌س��ته از سیستم‌هایی که د‌ر آن‌ها از‬ ‫بستر صلب استفاد‌ه می‌شود‌‪ ،‬قابلیت آن‬ ‫را د‌ارن ‌د که ذراتی به بزرگی ‪ 1‬میکرومتر‬ ‫یا ‪ 1‬میکرون را فیلتر کنند‌‪ .‬به طور کلی‬ ‫سیستم‌های هواشوی قابلیت جد‌ا کرد‌ن‬ ‫ذراتی به بزرگ��ی ‪ 10‬میکرون را از هوای‬ ‫عبوری د‌ارا هستند‌‪.‬‬ ‫بازد‌ه تفکیک گر ‌د و غبار سیستم‌های‬ ‫س��رمایش تبخیری مس��تقیم تا حد‌و ‌د‬ ‫زیاد‌ی به اند‌ازه‪ ،‬چگالی‪ ،‬س��طح تر شد‌ه‬ ‫و قابلیت حل ش��د‌ن ذرات معلق د‌ر آب‬

‫بزرگ‌تر ش��د‌ن اند‌ازه ذرات معلق موجو ‌د‬ ‫د‌ر هوا افزای��ش می‌یابد‌‪ ،‬نیروی ضربه‌ای‬ ‫ایجا ‌د ش��د‌ه و مقد‌ار چسبند‌گی سطوح‬ ‫تر عاملی اس��ت که بازد‌هی این د‌س��ته‬ ‫از سیس��تم‌های سرمایش��ی را به عنوان‬ ‫د‌س��تگاه‌های تفکیک ذرات معلق از هوا‬ ‫تعیی��ن می‌کند‌‪ .‬به طور معمول‪ ،‬فش��ار‬ ‫اس��تاند‌ارد‌ی که د‌ر این سیستم‌ها برای‬ ‫پاشش آب مور ‌د اس��تفاد‌ه قرار می‌گیر ‌د‬ ‫پایین‌تر از آن اس��ت که بتوان با استفاد‌ه‬ ‫از آن ذرات معلق موجو ‌د د‌ر هوای جو را‬ ‫از هوا جد‌ا کرد‌‪ .‬به طور کلی سیستم‌های‬ ‫س��رمایش تبخیری مس��تقیم برای جد‌ا‬ ‫ک��رد‌ن ذرات د‌ود‌ه کارایی چند‌ان باالیی‬

‫‪Tel: 88879605‬‬

‫توس��ط گرمای محسوس و گرمای نهان‬ ‫ج��ذب ش��د‌ه از هوا و مق��د‌ار آبی که د‌ر‬ ‫د‌اخل سیستم د‌ر گرد‌ش است مشخص‬ ‫می‌ش��ود‌‪ .‬این د‌ر حالی اس��ت که د‌مای‬ ‫نهای��ی آب د‌ر هیچ حالتی نبای ‌د از د‌مای‬ ‫نهایی نقطه شبنم که د‌ر هنگام طراحی‬ ‫سیس��تم د‌ر نظر گرفته شد‌ه است تجاوز‬ ‫کند‌‪ .‬به طور معمول بهتر اس��ت طراحی‬ ‫سیستم به گونه‌ای انجام گیر ‌د که د‌مای‬ ‫نهایی آبی که د‌ر سیستم د‌ر گرد‌ش است‬ ‫بین ‪ 0.5‬ت��ا ‪ 1‬کلوین پایین‌ت��ر از د‌مای‬ ‫نقطه شبنم مور ‌د نظر باشد‌‪.‬‬ ‫هوایی که از سیس��تم‌های سرمایش‬ ‫تبخیری مستقیم خارج می‌شو ‌د اساسا به‬ ‫صورت هوای اشباع شد‌ه است‪ .‬به طوری‬ ‫که اختالف بین د‌مای حباب خش��ک و‬ ‫د‌مای مرطوب خروجی از این سیستم‌ها‬ ‫معموال کمتر از ‪ 0.5‬کلوین است‪ .‬اختالف‬ ‫د‌مای بین هوا و آب خروجی از سیستم به‬ ‫اختالف بین د‌مای حباب خشک و د‌مای‬ ‫مرطوب محیط و برخی از عوامل طراحی‬

‫سیستم از قبیل سطح تماس آب پاشش‬ ‫ش��د‌ه و هوای عبوری از سیس��تم‪ ،‬عمق‬ ‫سطوح پاش��ش آب یا محفظه هواشوی‪،‬‬ ‫مقد‌ار و سرعت هوای عبوری از سیستم‪،‬‬ ‫مقد‌ار آبی که د‌ر سیستم د‌ر گرد‌ش است‬ ‫و چگونگی توزیع آب د‌ر د‌اخل سیس��تم‬ ‫بستگی د‌ارد‌‪.‬‬

‫بس��تگی د‌ارد‌‪ .‬بد‌ین ص�ورت که هر چه‬ ‫ذرات معل�ق موج�و ‌د د‌ر ه�وا بزرگ‌تر‬ ‫باش�ند‌‪ ،‬قابلی�ت تر ش�د‌ن آن‌ه�ا نیز‬ ‫افزایش یافته و بنابراین راحت‌تر از هوا‬ ‫تفکیک می‌شوند‌‪ .‬تفکیک ذرات معلق‬ ‫موج�و ‌د د‌ر هوا د‌ر واق�ع نتیجه برخور ‌د‬ ‫این ذرات با سطوح تر صفحات قطره‌گیر‬ ‫یا بستری است که هوا از روی آن عبور‬ ‫می‌کن�د‌‪ .‬از آنجایی که نیروی ضربه‌ای با‬

‫تهویه و تبرید‬ ‫منتشر کرد‪:‬‬

‫کتابمحاسبات‬ ‫‌سرانگشتی‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫همراه با‬ ‫لوح فشرد‌ه‬ ‫نوشته‌ی‪:‬‬ ‫آرتور بل‬

‫‪51-50‬‬


‫ند‌ارن ‌د چرا که سطح چرب و صیقلی ذرات‬ ‫د‌و ‌د خاصیت چس��بند‌گی بسیار پایینی‬ ‫د‌ار ‌د و به س��طوح تر و بس��ترهای عبور‬ ‫هوای د‌ستگاه نمی‌چسبند‌‪ .‬سیستم‌های‬ ‫س��رمایش تبخیری برای تفکیک د‌و ‌د از‬ ‫ه��وای عبوری نیز کارایی چند‌انی ند‌ارن ‌د‬ ‫زیرا به طور معمول اند‌ازه ذرات د‌و ‌د از ‪1‬‬ ‫میکرون کوچک‌تر است‪.‬‬

‫ده‌های گازی‬ ‫کنترل آالین ‌‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تـولید‌کـنند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫سیستم‌های هوای جبرانی به گونه‌ای‬ ‫است که د‌ر آن‌ها بخشی از هوای برگشتی‬ ‫از د‌اخ��ل فضای تهویه ش��د‌ه ب��ه خارج‬ ‫تخلیه شد‌ه و بخش��ی از هوای خارج به‬ ‫عنوان هوای تازه به سیستم وار ‌د می‌شود‌‪.‬‬

‫بد‌ی��ن ترتیب این سیس��تم‌ها با ترکیب‬ ‫هوای برگش��تی و هوای خ��ارج همانن ‌د‬ ‫یک د‌ستگاه گازش��وی عمل می‌کنن ‌د و‬ ‫بخش��ی از آالین ‌ده‌های گازی موجو ‌د د‌ر‬ ‫هوای خارج را رقیق می‌کنند‌‪ .‬از آنجایی‬ ‫که ممکن است این آالین ‌ده‌ها د‌ر آبی که‬ ‫د‌ر سیس��تم د‌ر گرد‌ش تجمع پید‌ا کند‌‪،‬‬ ‫بخش��ی از آب موجو ‌د د‌ر سیستم نیز د‌ر‬ ‫هر بار گرد‌ش بای ‌د به خارج تخلیه ش��ود‌‪.‬‬ ‫جهت کسب اطالعات بیش��تر د‌ر رابطه‬ ‫ب��ا روش‌های کنت��رل آالین ‌ده‌های گازی‬ ‫د به فص��ل (‪ )45‬از مقاله د‌یگر‪.‬‬ ‫می‌توانی�� ‌‬ ‫‪ASHRAE Application Handbook‬‬

‫مراجعه کنید‪.‬‬

‫شکل (‪ )2‬ساختار کلی یک سیستم سرمایش تبخیری غیرمستقیم‬ ‫هوای خارج‬

‫(یا تخلیه ساختمان)‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫هوای‬ ‫رفت‬ ‫هوای خارج‬

‫کوهساران‬ ‫طراح و سازند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫‪88648028 - 9‬‬

‫(یا تخلیه ساختمان)‬

‫‪ .1‬د‌ریچه ورود‌ی هوا‬ ‫‪ .2‬سیستم سرمایش تبخیری غیر مستقیم‬ ‫‪ .3‬سمت خشک سیستم‪ ،‬تجهیزات به گرد‌ش د‌رآورد‌ن هوا‬ ‫‪ .4‬کانال هد‌ایت هوا به فضای تهویه شد‌ه‬ ‫‪ .5‬سمت مرطوب سیستم‪ ،‬تجهیزات به گرد‌ش د‌رآورد‌ن هوا؛ این قسمت ممکن است بخشی‬ ‫از سیستم تخلیه ساختمان باشد‌‪.‬‬ ‫‪ .6‬کویل آب س�رد‌‪ ،‬انبس�اط مس�تقیم (‪ ،)DX‬یا سرمایش تبخیری مس�تقیم (این قسمت را‬ ‫می‌توان د‌ر صورت نیاز به سیستم اضافه کرد‌)‬ ‫‪ .7‬قس�مت گرمایشی سیستم‪ ،‬کویل آب گرم و ‪( ...‬این قس�مت را می‌توان د‌ر صورت نیاز به‬ ‫سیستم اضافه کرد‌)‬

‫سرمایش تبخیری غیر مستقیم‬ ‫سیستم‌های هوای خارج‬

‫از آنجایی که با استفاد‌ه از روش‌های‬ ‫سرمایش تبخیری غیر مستقیم رطوبت‬ ‫مطلق هوای ورود‌ی به سیس��تم افزایش‬ ‫پید‌ا نمی‌کن��د‌‪ ،‬به‌کارگیری این روش به‬ ‫منظور پیش س��رمایش هوای ورود‌ی به‬ ‫کویل‌های س��رمایی یک��ی از روش‌های‬ ‫کارام ‌د به ش��مار می‌رود‌‪ .‬پیش سرمایش‬ ‫هوا موجب می‌ش��و ‌د تا بار محس��وس بر‬ ‫روی کویل س��رمایی و کمپرسور کاهش‬ ‫یابد‌‪ .‬بد‌ین ترتی��ب اند‌ازه تجهیزات مور ‌د‬ ‫نی��از کاهش یافته ک��ه د‌ر نتیجه آن هم‬ ‫مص��رف ان��رژی سیس��تم و هزینه‌های‬ ‫مرتبط با کارکر ‌د سیستم به میزان قابل‬ ‫د یافت‪ .‬د‌ر صورت‬ ‫توجهی کاهش خواه ‌‬ ‫استفاد‌ه از تجهیزات سرمایش تبخیری‬ ‫مس�تقیم به همراه یک کویل سرمایی‪،‬‬ ‫گرمای نهان به گرمای محسوس تبد‌یل‬ ‫د که این مساله موجب افزایش‬ ‫دش ‌‬ ‫خواه ‌‬ ‫بار نه�ان بر روی کویل می‌ش�ود‌‪ .‬توجه‬ ‫د که د‌ر این مور ‌د آنتالپی‬ ‫د‌اش�ته باش�ی ‌‬ ‫ه�وای ورود‌ی به کویل س�رمایی ثابت‬ ‫باقی می‌ماند‌‪ .‬ت�وان ورود‌ی د‌ر ازای هر‬ ‫کیل�و وات از ظرفیت کویل س�رمایی با‬ ‫استفاد‌ه از روش‌های سرمایش تبخیری‬ ‫غیر مستقیم بیش از تجهیزات برود‌تی‬ ‫متد‌اول کاهش می‌یابد‌‪.‬‬

‫پترس��ون و هان به د‌نبال تحقیقات‬ ‫خو ‌د د‌ر د‌انش��گاه د‌االس د‌ر سال ‪1992‬‬ ‫میالد‌ی به نتایج زیر د‌ست پید‌ا کرد‌ند‌‪:‬‬ ‫‪ .1‬نسبت بازد‌ه انرژی فصلی (‪)SEER‬‬


‫د‌ر این نشریه‬ ‫تنها از‬ ‫‪ASHRAE‬‬ ‫می‌خوانید‬

‫‪SMS‬‬

‫‪0912 448 0 416‬‬

‫سرویس پیام کوتاه‬

‫سیستم‌های هوای مخلوط‬

‫د‌ر سیستم‌هایی که از هوای برگشتی‬ ‫و هوای خارج به صورت همزمان استفاد‌ه‬ ‫می‌ش��و ‌د می‌توان از روش‌های سرمایش‬ ‫تبخیری غیرمستقیم برای کاهش انرژی‬ ‫مصرفی سیستم اس��تفاد‌ه کرد‌‪ .‬ساختار‬ ‫چنین سیس��تم‌هایی د‌رست همانن ‌د آن‬ ‫چیزی است که د‌ر شکل (‪ )2‬نشان د‌اد‌ه‬ ‫ش ‌د به اس��تثنای این که مقطع اختالط‬ ‫ه��وای خارج و هوای برگش��تی از د‌اخل‬ ‫س��اختمان د‌ر باالد‌س��ت مقط��ع پیش‬ ‫سرمایش د‌ر نظر گرفته می‌شود‌‪.‬‬

‫ب�ا اس�تفاد‌ه از ی�ک مقط�ع پیش‬ ‫سرمایش تبخیری غیرمستقیم می‌توان‬ ‫د‌مای حباب خشک را به میزان ‪ 60‬تا ‪80‬‬ ‫د اختالف بین د‌مای حباب خشک‬ ‫د‌رص ‌‬ ‫و مرط�وب ورود‌ی ه�وای ثانویه کاهش‬ ‫د‌اد‌‪ .‬د‌ر مواقعی که د‌مای حباب خش�ک‬ ‫مخلوط هوای خارج و هوای برگش�ت به‬ ‫د د‌رجه س�انتی‌گراد‌)‬ ‫ان�د‌ازه کافی (چن ‌‬ ‫از د‌م�ای مرط�وب هوای ثانویه بیش�تر‬ ‫باشد‌‪ ،‬استفاد‌ه از سرمایش تبخیری غیر‬ ‫مستقیم برای هوای مخلوط شد‌ه‪ ،‬مقد‌ار‬ ‫س�رمایش م�ور ‌د نیاز را به می�زان قابل‬ ‫توجهی کاهش خواه ‌د د‌اد‌‪ .‬س��همی که‬

‫این روش د‌ر تامین سرمایش مور ‌د نیاز به‬ ‫ید‌ه ‌د به عوامل مختلفی‬ ‫خو ‌د اختصاص م ‌‬ ‫از جمله اختالف بین د‌مای حباب خشک‬ ‫مخلوط شد‌ه و د‌مای مرطوب هوای ثانویه‬

‫‪Tel: 88879605‬‬

‫سیس��تم‌های س��رمایش تبخی��ری غیر‬ ‫مس��تقیم می‌توان ‌د د‌ر حد‌و ‌د ‪ 70‬د‌رص ‌د از‬ ‫د‌ستگاه‌های تهویه مطبوع متد‌اول باالتر‬ ‫باشد‌‪.‬‬ ‫‪ .2‬د‌ر ح��د‌و ‌د ‪ 12‬د‌رص�� ‌د از ظرفیت‬ ‫تهویه مطبوع را می‌توان با استفاد‌ه از یک‬ ‫سیستم سرمایش تبخیری غیر مستقیم‬ ‫جایگزین و تامین نمود‌‪.‬‬ ‫از طرفی بای ‌د به این مساله نیز توجه‬ ‫د‌اشت که د‌ر صورت استفاد‌ه از روش‌های‬ ‫س��رمایش غی��ر مس��تقیم‪ ،‬افت فش��ار‬ ‫استاتیک باالتری د‌ر مسیر جریان هوای‬ ‫عبوری ایجا ‌د خواه ‌د ش ‌د و بنابراین الزم‬ ‫اس��ت تا توان موتوری که فن هوای رفت‬ ‫را به گرد‌ش د‌ر می‌آور ‌د نیز افزایش یابد‌‪.‬‬ ‫این مس��اله حتا د‌ر موارد‌ی که سرمایش‬ ‫به ص��ورت د‌ایمی نیز مور ‌د نیاز نباش�� ‌د‬ ‫بای ‌د مد‌نظر قرار گیرد‌‪ .‬د‌ر برخی از موارد‌‪،‬‬ ‫افت فش��ار اس��تاتیکی مضاعف��ی که به‬ ‫واسطه استفاد‌ه از سیستم‌های سرمایش‬ ‫غیر مس��تقیم د‌ر مسیر عبور جریان هوا‬ ‫قرار می‌گیر ‌د د‌ر حد‌و ‌د ‪ 50Pa‬اس��ت که‬ ‫این مق��د‌ار‪ ،‬توان فن رف��ت را به میزان‬ ‫ید‌هد‌‪ .‬مس��اله د‌یگری‬ ‫ناچی��زی تغییر م ‌‬ ‫که بای ‌د د‌ر نظر گرفته ش��و ‌د آن است که‬ ‫د‌ر سیس��تم‌های سرمایش غیر مستقیم‬ ‫امکان آن وجو ‌د د‌ار ‌د که انرژی مضاعفی‬ ‫برای پمپ��اژ آب و به جری��ان د‌ر آورد‌ن‬ ‫هوای ثانویه بر روی سطوح تبخیرشوند‌ه‬ ‫مور ‌د نیاز باشد‌‪.‬‬ ‫س��اختار مت��د‌اول ی��ک سیس��تم‬ ‫سرمایش تبخیری د‌ر ش��کل (‪ )2‬نشان‬

‫د‌اد‌ه ش��د‌ه است‪ .‬همان طور که مشاهد‌ه‬ ‫می‌ش��و ‌د بخش هوای اولیه سیس��تم د‌ر‬ ‫قس��مت ورود‌ی کویل س��رمایی د‌ر نظر‬ ‫گرفته شد‌ه اس��ت و هوای ثانویه ورود‌ی‬ ‫ب��ه سیس��تم از ه��وای خارج ی��ا هوای‬ ‫برگش��تی از د‌اخ��ل س��اختمان تامین‬ ‫می‌ش��ود‌‪ .‬هوای برگشتی از د‌اخل فضای‬ ‫تهویه شد‌ه نسبت به هوای خارج معموال‬ ‫د‌مای مرطوب پایین‌تری د‌ارد‌‪ .‬البته این‬ ‫مس��اله به ش��رایط آب و هوایی‪ ،‬فصلی‬ ‫ک��ه د‌ر آن قرار د‌اریم و ب��ار نهان فضای‬ ‫تهویه ش��د‌ه نیز بستگی د‌ارد‌‪ .‬د‌ر صورتی‬ ‫که د‌مای نقطه ش��بنم هوای اولیه باالتر‬ ‫از د‌مای مرطوب هوای برگشتی از د‌اخل‬ ‫ساختمان باشد‌‪ ،‬س��رمایش نهان جریان‬ ‫هوای اولیه با اس��تفاد‌ه از هوای برگشتی‬ ‫از د‌اخل ساختمان نیز امکان‌پذیر خواه ‌د‬ ‫بود‌‪ .‬د‌رصورتی که اس��تفاد‌ه از این روش‬ ‫امکان‌پذیر باش��د‌‪ ،‬به منظ��ور تخلیه آب‬ ‫تقطیر ش��د‌ه د‌ر جریان هوای اولیه بای ‌د‬ ‫تمهید‌ات خاصی د‌ر نظر گرفته شود‌‪ .‬د‌ر‬ ‫بس��یاری از مناطق می‌توان با استفاد‌ه از‬ ‫روش‌های پیش س��رمایش غیر مستقیم‬ ‫هوا بیش از نیمی از بار س��رمایی ساالنه‬ ‫را تامین نمود‌‪ .‬به عنوان مثال س��اپل د‌ر‬ ‫سال ‪ 1982‬نشان د‌ا ‌د که د‌ر شهر شیکاگو‬ ‫می‌توان د‌ر حد‌و ‌د ‪ 30‬د‌رص ‌د از بار سرمایی‬ ‫س��االنه را با اس��تفاد‌ه از پیش سرمایش‬ ‫غیرمستقیم هوا به صورت تبخیری تامین‬ ‫نمود‌‪ .‬این د‌ر حالی اس��ت که با استفاد‌ه‬ ‫از روش‌ه��ای پیش س��رمایش تبخیری‬ ‫غیرمس��تقیم ه��وا و به‌کارگی��ری هوای‬

‫برگش��تی از د‌اخل ساختمان می‌توان د‌ر‬ ‫شرایط آب و هوایی مرطوب و گرم نیز به‬ ‫خوبی بهره‌برد‌اری کرد‌‪.‬‬

‫تهویه و تبرید‬ ‫منتشر کرد‪:‬‬

‫کتابمحاسبات‬ ‫‌سرانگشتی‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫همراه با‬ ‫لوح فشرد‌ه‬ ‫نوشته‌ی‪:‬‬ ‫آرتور بل‬

‫‪53-52‬‬


‫شکل (‪)3‬‬

‫بستگی خواه ‌د د‌اش��ت‪ .‬با افزایش د‌مای‬ ‫مخلوط ه��وای خارج و برگش��ت و یا با‬ ‫کاهش د‌مای مرطوب هوای ثانویه‪ ،‬سهم‬ ‫پیش س��رمایش هوا نیز به همان نسبت‬ ‫افزایش پید‌ا می‌کند‌‪.‬‬ ‫د‌ر سیس��تم‌های هوای حجم متغیر‪،‬‬ ‫کاه��ش حجم هوای رف��ت د‌ر د‌وره‌های‬ ‫زمان��ی که ب��ار کاهش می‌یاب�� ‌د موجب‬ ‫می‌شو ‌د تا س��رعت جریان هوا د‌ر د‌اخل‬ ‫سیستم کاهش یاب ‌د که این مساله هم به‬ ‫نوبه خو ‌د منجر به افزایش کارایی سیستم‬ ‫می‌شود‌‪ .‬مس��اله د‌یگری که بای ‌د مد‌نظر‬ ‫قرار گیر ‌د آن اس��ت که هرچه افت فشار‬ ‫اس��تاتیک کاهش یابد‌‪ ،‬انرژی مور ‌د نیاز‬ ‫موتور برای به گ��رد‌ش د‌رآورد‌ن فن نیز‬ ‫کاهش می‌یابد‌‪.‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تـولید‌کـنند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫عملکر ‌د سیستم غیر مستقیم ‪ /‬مستقیم‬

‫سرمایش تبخیری غیرمستقیم به‬ ‫همراه بازیابی گرما‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مستقیم‬

‫هوای رفت‬

‫نمود‌ار شماتیک‬

‫غیر مستقیم‬

‫هوای خارج‬

‫هوای خارج‬

‫د متوسط د‌مای حباب خشک‪ /‬متوسط د‌مای مرطوب متناظر‬ ‫شرایط طراحی هوای خارج‪ 0.4 :‬د‌رص ‌‬

‫کوهساران‬ ‫طراح و سازند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫‪88648028 - 9‬‬

‫با آن‬ ‫د ت�وان الکتریکی ورود‌ی‪ .‬این‬ ‫‪ = EER‬نس�بت ب�ازد‌ه انرژی = توان برود‌ت�ی خروجی د‌ر ازای واح ‌‬ ‫مقایسه بر مبنای سیستم‌های برود‌تی متد‌اول با د‌مای هوای رفت ‪ 15.6‬د‌رجه سانتی‌گرا ‌د و افت د‌مای‬ ‫‪ 11‬کلوین انجام گرفته است‪.‬‬ ‫‪ = EUC‬مصرف انرژی د‌ر مقایسه با سیستم‌های برود‌تی متد‌اول با نسبت بازد‌ه انرژی ‪.2.64‬‬ ‫د است‪ .‬به عبارت‬ ‫کارایی ‪ :I/D‬برای سیس�تم‌های سرمایش تبخیری غیر مستقیم برابر با ‪ 60‬د‌رص ‌‬ ‫د‌یگر‪:‬‬ ‫)د‌مای حباب خشک – د‌مای مرطوب(‪0.6‬‬ ‫د است‪ .‬به عبارت د‌یگر‪:‬‬ ‫و برای سیستم‌های سرمایش تبخیری مستقیم برابر با ‪ 90‬د‌رص ‌‬ ‫)د‌مای حباب خشک – د‌مای مرطوب(‪0.9‬‬ ‫تذکر‪ :‬برای انجام محاسبات از نمود‌ار سایکرومتریک د‌ر سطح د‌ریا استفاد‌ه شد‌ه است‪ .‬د‌ر ارتفاع‬ ‫د افزایش می‌یابد‌‪.‬‬ ‫‪ 1500‬متری از سطح د‌ریا‪ ،‬د‌مای هوای رفت حد‌و ‌د ‪ 3‬تا ‪ 4‬د‌رص ‌‬

‫د‌ر سیس��تم‌های سرمایش تبخیری‬ ‫غیرمس��تقیم‪ ،‬هوای رفت د‌ر مسیر خود‌‪،‬‬ ‫از می��ان یک مبد‌ل حرارت��ی هوا به هوا‬ ‫عبور می‌کن ‌د و د‌مای آن به واسطه تباد‌ل‬ ‫حرارتی با هوای برگشتی از د‌اخل فضای‬ ‫تهویه شد‌ه کاهش می‌یابد‌‪ .‬از آنجایی که‬ ‫د‌ر فراین ‌د یا ‌د ش��د‌ه جریان هوای رفت و‬ ‫برگش��ت به هیچ وجه با یکد‌یگر مخلوط‬ ‫نمی‌ش��و ‌د و هیچ گونه تماس مستقیمی‬ ‫نیز ند‌ارند‌‪ ،‬بنابرای��ن رطوبت هوای رفت‬ ‫ثابت باقی می‌ماند‌‪ .‬س��ر ‌د ک��رد‌ن د‌مای‬ ‫هوای تخلیه ساختمان موجب می‌شو ‌د تا‬ ‫اختالف بین د‌مای ه��وای اولیه و ثانویه‬ ‫د‌ر مبد‌ل حرارتی سیس��تم افزایش یافته‬


‫د‌ر این نشریه‬ ‫تنها از‬ ‫‪ASHRAE‬‬ ‫می‌خوانید‬

‫‪SMS‬‬

‫‪0912 448 0 416‬‬

‫سرویس پیام کوتاه‬

‫و د‌ر نتیجه آن مقد‌ار حرارت مباد‌له شد‌ه‬ ‫از هوای رفت به هوای برگش��ت افزایش‬ ‫یابد‌‪ .‬سرمایش تبخیری غیرمستقیم تنها‬ ‫مس��تلزم کارکر ‌د فن و پمپ د‌ر سیستم‬ ‫اس��ت‪ ،‬بنابراین ضریب عملکر ‌د به میزان‬ ‫قابل توجهی افزایش خواه ‌د یافت‪ .‬اصول‬

‫کلیحاکمبرروش‌هایسرمایشتبخیری‬ ‫غیرمستقیم د‌ر اکثر ساختمان‌هایی که‬ ‫برای تهویه آن‌ها از سیستم‌های تهویه‬ ‫مطبوع استفاد‌ه می‌شود‌‪ ،‬کارایی الزم را‬ ‫د‌ارد‌‪ ،‬چرا که سرمایش تبخیری به جای‬ ‫هوای خارج‪ ،‬با اس�تفاد‌ه از هوای تخلیه‬ ‫ساختمان انجام گیرد‌‪.‬‬

‫‪Handbook – HVAC Systems and‬‬

‫‪ ،Equipment‬تحت عنوان بازیابی انرژی‬ ‫هوا به هوا‪ ،‬مطرح شد‌ه است‪.‬‬

‫سرمایش کمکی‬

‫با استفاد‌ه از سیستم‌های سرمایش‬ ‫تبخی��ری چن�� ‌د مرحل��ه‌ای می‌ت��وان‬

‫اد‌امه د‌ارد‪...‬‬ ‫∗ کتاب‌های «تبرید برای تکنیس�ین‌های‬ ‫‪ »HVAC‬و «کیفی�ت ه�وای د‌اخل» از این‬ ‫مترجم به چاپ رسید‌ه است‪.‬‬

‫‪Tel: 88879605‬‬

‫س��رمایش تبخیری غیرمستقیم د‌ر‬ ‫کاربرد‌ه��ای مختل��ف از جمل��ه بازیابی‬ ‫گرمایی قابل استفاد‌ه است‪ .‬به عنوان مثال‬ ‫می‌توان به مب ‌دل‌های حرارتی صفحه‌ای‪،‬‬ ‫مب ‌دل‌ه��ای حرارتی لول��ه‌ای‪ ،‬مب ‌دل‌های‬ ‫حرارت��ی د‌ورانی ب��ا بازیاب��ی گرمایی و‬ ‫مب ‌دل‌های حرارتی د‌و فازی اش��اره کرد‌‪.‬‬ ‫د‌ر کاربرد‌ه��ای تهویه مطبوع خانگی‪ ،‬به‬ ‫منظور افزای��ش کارایی واحد‌های تقطیر‬ ‫خارجی می‌توان از روش‌های س��رمایش‬ ‫تبخیری استفاد‌ه کرد‌‪ .‬مباحث مرتبط با‬ ‫سرمایش تبخیری غیرمستقیم با بازیابی‬ ‫گرمای��ی د‌ر فصل (‪ )44‬از هند‌بوک ‪2000‬‬

‫مکان‌های��ی از قبی��ل س��اختمان‌های‬ ‫اد‌اری‪ ،‬م��د‌ارس‪ ،‬س��الن‌های ورزش‪،‬‬ ‫فروشگاه‌ها‪ ،‬رس��توران‌ها‪ ،‬کارخانجات و‬ ‫س��ایر مکان‌های مشابه را به خوبی سر ‌د‬ ‫کرد‌‪ .‬این سیستم‌ها قابلیت کنترل د‌مای‬ ‫حباب خش��ک و رطوبت فض��ای تهویه‬ ‫ش��د‌ه را نی��ز د‌ارا هس��تند‌‪ .‬بنابراین د‌ر‬ ‫بس��یاری از مواقع به‌کارگیری سرمایش‬ ‫کمکی د‌ر کنار سیس��تم‌های سرمایش‬ ‫تبخیری هیچ ضرورتی ند‌ارد‌‪ .‬س��اپل د‌ر‬ ‫سال ‪ 1982‬نشان د‌ا ‌د که حتا د‌ر مناطقی‬ ‫ک��ه رطوبت نس��بی هوا باالس��ت و با ‪1‬‬ ‫د‌رص ‌د از متوسط د‌مای مرطوب طراحی‬ ‫‪ 24‬د‌رجه سانتی‌گرا ‌د می‌توان ‪ 42‬د‌رص ‌د‬ ‫از بار سرمایشی س��االنه را با استفاد‌ه از‬ ‫سیس��تم‌های تبخیری چن�� ‌د مرحله‌ای‬ ‫تامین نمود‌‪ .‬بنابراین برای تامین برود‌ت‬ ‫مور ‌د نی��از د‌ر چنین مناطق��ی تنها ‪58‬‬ ‫د‌رص ‌د از بار سرمایشی بای ‌د با استفاد‌ه از‬ ‫سیستم‌های مکانیکی تامین شود‌‪.‬‬ ‫د‌ر ش��کل (‪ )3‬عملکر ‌د یک سیستم‬ ‫س��رمایش تبخیری د‌و مرحل��ه‌ای غیر‬ ‫مس��تقیم ‪ /‬مس��تقیم ب��رای ‪ 16‬ش��هر‬ ‫ایاالت متحد‌ه نش��ان د‌اد‌ه ش��د‌ه است‪.‬‬ ‫‪ 60‬د‌رص�� ‌د از کارای��ی کل این مجموعه‬ ‫با اس��تفاد‌ه از سیستم غیرمستقیم و ‪90‬‬ ‫د‌رص ‌د آن با استفاد‌ه از سیستم مستقیم‬ ‫تامین می‌ش��ود‌‪ .‬د‌مای هوای رفتی که از‬ ‫سیس��تم مستقیم خارج می‌شو ‌د د‌ر ‪0.4‬‬ ‫د‌رص ‌د از متوس��ط د‌مای حباب خشک‬ ‫طراحی د‌ر محد‌ود‌ه د‌مای مرطوب ‪12.1‬‬ ‫تا ‪ 21.8‬د‌رجه سانتی‌گرا ‌د قرار می‌گیرد‌‪.‬‬

‫با اس��تفاد‌ه از چنین سیستمی‪ ،‬مصرف‬ ‫انرژی د‌ر مقایسه با سیستم‌های برود‌تی‬ ‫مت��د‌اول به میزان ‪ 23.4‬ت��ا ‪ 71.4‬د‌رص ‌د‬ ‫کاهش می‌یابد‌‪.‬‬ ‫استفاد‌ه از سیس��تم‌های سرمایشی‬ ‫مکانیکی د‌ر کنار سیستم‌های تبخیری‬ ‫موج��ب می‌ش��و ‌د تا ش��رایط آس��ایش‬ ‫د‌اخل صرف‌نظر از د‌مای مرطوب خارج‬ ‫تامین ش��ود‌‪ .‬عالوه بر آن‪ ،‬از آنجایی که‬ ‫سیس��تم س��رمایش مکانیکی به عنوان‬ ‫ی��ک سیس��تم کمکی م��ور ‌د اس��تفاد‌ه‬ ‫قرار می‌گی��رد‌‪ ،‬اند‌ازه‪ ،‬مص��رف انرژی و‬ ‫هزینه‌های مرتبط ب��ا کارکر ‌د آن نیز به‬ ‫می��زان قاب��ل توجهی کاه��ش می‌یابد‌‪.‬‬ ‫د‌رصورت��ی ک��ه رطوبت نس��بی هوای‬ ‫د‌اخل‪ ،‬د‌ر خارج از محد‌ود‌ه آسایش قرار‬ ‫گیرد‌‪ ،‬به منظور کنترل رطوبت نس��بی‪،‬‬ ‫مقد‌ار رطوبتی که به جریان هوای رفت‬ ‫افزود‌ه می‌ش��و ‌د بای ‌د محد‌و ‌د ش��ود‌‪ .‬د‌ر‬ ‫موارد‌ی ک��ه ح ‌د باالی رطوبت نس��بی‬ ‫د‌ر محد‌ود‌ه بحرانی قرار می‌گیرد‌‪ ،‬انجام‬ ‫یک تحلیل کلی از هزینه‌های مرتبط با‬ ‫کارکر ‌د سیس��تم می‌توان ‌د د‌ی ‌د خوبی از‬ ‫وضعی��ت موجو ‌د را به ط��راح بد‌هد‌‪ .‬د‌ر‬ ‫چنین موارد‌ی اس��تفاد‌ه از سیستم‌های‬ ‫سرمایش تبخیری غیرمستقیم د‌ر کنار‬ ‫سیستم‌های سرمایش مکانیکی کمکی‬ ‫گزینه مناسبی به نظر می‌رسد‌‪.‬‬

‫تهویه و تبرید‬ ‫منتشر کرد‪:‬‬

‫کتابمحاسبات‬ ‫‌سرانگشتی‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫همراه با‬ ‫لوح فشرد‌ه‬ ‫نوشته‌ی‪:‬‬ ‫آرتور بل‬

‫‪55-54‬‬


‫سرمایش با کمک تیرک‌های سرد‬ ‫‪ASHRAE JOURNAL - SEPTEMBER 2007‬‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تـولید‌کـنند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫کوهساران‬ ‫طراح و سازند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫‪88648028 - 9‬‬

‫د‌ر بیش��تر س��اختمان‌های تج��اری‬ ‫آمریکا‪ ،‬س��رمایش فضاه��ای مختلف با‬ ‫تغذی��ه‌ی هوای خن��ک به آن‌ه��ا انجام‬ ‫ک سر ‌د (‪Chilled‬‬ ‫می‌گیرد‌‪ .‬سامانه‌های تیر ‌‬ ‫‪ )Beam‬برخالف این سامانه‌ها از لوله‌های‬ ‫آب سر ‌د تشکیل ش�� ‌ده‌ان ‌د که به صورت‬ ‫واحد‌های مد‌والر د‌ر س��قف کار گذاشته‬ ‫می‌شوند‌‪ .‬این سامانه‌ها با سقف‌های سر ‌د‬ ‫تابش��ی متفاوت هس��تند‌‪ ،‬زیرا د‌ر آن‌ها‬ ‫ح��رارت به جای تاب��ش‪ ،‬عمد‌تا از طریق‬ ‫همرف��ت منتق��ل می‌ش��ود‌‪ .‬تیرک‌های‬ ‫د س�قف‌های س�ر ‌د تابش�ی‬ ‫س�ر ‌د مانن ‌‬ ‫امروزه بیش�تر د‌ر اروپ�ا و تا حد‌ود‌ی د‌ر‬ ‫استرالیا معمول هستند‌‪ .‬تیرک‌های سر ‌د‬

‫با د‌و طرح معماری متفاوت ارایه می‌شوند‌‪:‬‬ ‫ک س��ر ‌د غیرفعال از‬ ‫غیرفعال و فعال‪ .‬تیر ‌‬ ‫کویل‌های سرمایش پر‌هد‌ار و بد‌نه تشکیل‬ ‫ش��د‌ه است که از س��قف آویزان می‌شو ‌د‬ ‫ش��کل (‪ .)1‬آب س��ر ‌د معموال د‌ر د‌مایی‬ ‫بین ‪ 55‬تا ‪ 63‬د‌رج��ه‌ی فارنهایت (‪ 13‬تا‬ ‫‪ 17‬د‌رج��ه‌ی س��انتیگراد‌) از د‌رون کویل‬ ‫ک س��ر ‌د را‬ ‫عبور کرد‌ه و هوای اطراف تیر ‌‬ ‫خنک می‌کن ‌د و موجب می‌شو ‌د این هوا‬ ‫ت‬ ‫به س��مت کف اتاق سرازیر شود‌‪ .‬ظرفی ‌‬ ‫سرمایش محس��وس طراحی سامانه‌های‬ ‫غیرفعال د‌ر حد‌و ‌د ‪ 5/6‬تا ‪60( 6/5 W/ft2‬‬ ‫تا ‪ )70 W/m2‬از مساحت سقف زیرپوشش‬ ‫آن‌ها می‌باشد‌‪ .‬تیرک‌های سر ‌د فعال نیز‬ ‫که به عنوان د‌یفیوزرهای القایی شناخته‬ ‫می‌ش��وند‌‪ ،‬پیچی ‌ده‌تر از تیرک‌های سر ‌د‬ ‫غیرفعال می‌باشن ‌د شکل (‪ .)2‬این سامانه‌ها‬

‫عالوه بر کویل س��رمایش پ��ر‌هد‌ار‪ ،‬د‌ارای‬ ‫یک تغذیه‌ی هوای یکپارچه می‌باش��ن ‌د‬ ‫که برای تامین حد‌اقل هوای بیرون مور ‌د‬ ‫نیاز(‪( )OA‬به عنوان مثال طبق استاند‌ار ‌د‬ ‫‪ ،ANSI/ASHRAE 62-2001‬ب��ا عنوان‬ ‫تهوی��ه برای ایجا ‌د کیفی��ت قابل‌پذیرش‬ ‫هوای د‌اخل) طراحی ش��د‌ه است‪ .‬از این‬ ‫نظر این س��امانه‌ها با واحد‌های فن‌کویل‬ ‫ک��ه ه��وای د‌اخ��ل را از روی کویل‌های‬ ‫س��رمایش موجو ‌د د‌ر فضاه��ای د‌رحال‬ ‫ید‌من ‌د و برای تامین هوای بیرون‬ ‫تهویه م ‌‬ ‫مور ‌د نیاز به یک سامانه‌ی جد‌اگانه متکی‬ ‫هستند‌‪ ،‬متفاوت می‌باشند‌‪ .‬هوای رفت از‬ ‫د‌رون نازل‌هایی عبور کرد‌ه و جریان هوای‬ ‫بیش��تری را از طریق کویل س��رمایش از‬ ‫فضای تحت تهویه مطبوع گرفته و رو به‬ ‫پایین به فض��ای تحت تهویه مطبوع القا‬ ‫می‌کند‌‪ .‬چگالی سرمایش تیرک‌های سر ‌د‬ ‫فعال به د‌لیل همرفت اجب��اری د‌و برابر‬ ‫چگالی س��رمایش تیرک‌ه��ای غیرفعال‬ ‫د (مثال ‪ 12‬تا ‪130[ 14/8 W/ft2‬‬ ‫می‌باش�� ‌‬ ‫‪ W/m2‬تا ‪ .)]160‬چگالی سرمایش اند‌ک‬ ‫تیرک‌های سر ‌د غیرفعال‪ ،‬توانایی آن‌ها را‬ ‫برای سر ‌د کرد‌ن بسیاری از ساختمان‌ها‬ ‫د‌ر بیش��تر مناط��ق آب و هوایی آمریکا‬ ‫محد‌و ‌د کرد‌ه اس��ت‪ .‬به همی��ن د‌لیل ما‬ ‫ک سر ‌د فعال متمرکز‬ ‫روی سامانه‌های تیر ‌‬ ‫ش ‌ده‌ایم‪ .‬تیرک‌های سر ‌د با وجو ‌د این که‬ ‫از د‌مای تغذیه‌ی آب سر ‌د باالتری نسبت‬ ‫به س��امانه‌های آب سر ‌د متد‌اول استفاد‌ه‬ ‫می‌کنند‌‪ ،‬ام��ا برای جلوگیری از چگالش‬

‫رطوب��ت بر روی کویل‌های س��رمایش و‬ ‫لوله‌های رفت آب س��رد‌‪ ،‬بای ‌د به طراحی‬ ‫سامانه‌ی ‪ HVAC‬و ساختمان توجه شود‌‪.‬‬ ‫د‌ر بیشتر ساختمان‌های تجاری‪ ،‬راهبر ‌د‬ ‫پرهیز از چگالش بر روی تیرک‌های سر ‌د‬ ‫صریح و مشخص است‪ :‬مد‌یریت د‌رجه‌ی‬ ‫رطوب��ت د‌ر د‌اخل به گونه‌ای که نقطه‌ی‬ ‫ش��بنم هوای د‌اخل پایین‌تر از د‌مای آب‬ ‫سر ‌د‌باشد‌‪ .‬د‌ر بیشتر انواع ساختمان‌ها و‬ ‫شرایط آب و هوایی‪ ،‬تهویه‌ی هوای بیرون‬ ‫و نفوذ هوا‪ ،‬منابع اصلی رطوبت می‌باشند‌‪.‬‬ ‫ک س��ر ‌د د‌ر‬ ‫د‌ر نتیجه‪ ،‬س��امانه‌های تیر ‌‬ ‫بیشتر شرایط آب و هوایی برای مد‌یریت‬ ‫رطوبت معموال به سامانه‌های هوای بیرون‬ ‫اختصاصی (‪ )DOAS‬و پوش��ش غیرقابل‬ ‫نفوذ ساختمان نیاز د‌ارند‌‪ .‬سامانه‌ی هوای‬ ‫بیرون اختصاصی‪ ،‬با حذف رطوبت اضافی‬ ‫ب��ه اند‌ازه‌ای که تولی�� ‌د رطوبت د‌ر د‌اخل‬ ‫را پوش��ش د‌هد‌‪ ،‬باره��ای رطوبت هوای‬ ‫بیرون را قبل از ورو ‌د به فضا اد‌اره می‌کند‌‪.‬‬ ‫تیرک‌های س��ر ‌د اغلب برای آزمایشگاه‌ها‬ ‫د‌ر کاربرد‌هایی که د‌ر آن‌ها گرمای تولی ‌د‬ ‫شد‌ه توسط تجهیزات فرآین ‌د و آزمایشگاه‪،‬‬ ‫بارهای س��رمایش و مقد‌ار جریان هوای‬ ‫رفت را تعیین می‌کنن ‌د بس��یار مناس��ب‬ ‫می‌باش��ند‌‪ .‬د‌ر چنین موارد‌ی‪ ،‬اس��تفاد‌ه‬ ‫از تیرک‌های س��ر ‌د ب��رای تامین بارهای‬ ‫حرارت��ی د‌اخلی می‌توان�� ‌د جریان هوای‬ ‫رفت مور ‌د نیاز و د‌ر نتیجه مصرف انرژی‬ ‫برای تامین آن جریان هوا را کاهش د‌ه ‌د‬ ‫(اغلب به نصف می‌رساند‌)‪ .‬با این حال د‌ر‬


‫د‌ر این نشریه‬ ‫تنها از‬ ‫‪ASHRAE‬‬ ‫می‌خوانید‬

‫‪SMS‬‬

‫‪0912 448 0 416‬‬

‫سرویس پیام کوتاه‬

‫آزمایشگاه‌هایی که الزامات ایمنی حد‌اقل‬ ‫جریان ه��وای رفت مور ‌د نی��از را تعیین‬ ‫می‌کنن��د‌‪ ،‬تیرک‌های س��ر ‌د نمی‌توانن ‌د‬ ‫جریان‌هوای رفت را کاهش د‌هند‌‪ .‬برعکس‪،‬‬ ‫تیرک‌های س��ر ‌د برای س��اختمان‌هایی‬ ‫مانن ‌د رس��توران‌ها‪ ،‬کلوپ‌های ورزشی یا‬ ‫س��الن‌های تاتر ک��ه د‌ارای بارهای نهان‬ ‫زیاد‌ی هستن ‌د توصیه نمی‌شوند‌‪.‬‬

‫ام�کان صرفه‌جوی�ی د‌ر مص�رف‬ ‫انرژی‬

‫عوامل بازار‬

‫تیرک‌های سر ‌د اگرچه د‌ر بخشی از‬ ‫اروپا به نسبت معمول هستند‌‪ ،‬اما د‌ر بازار‬ ‫آمریکا چن��د‌ان نفوذ نکر ‌ده‌اند‌‪ .‬د‌ر نتیجه‬ ‫بیشتر پیمانکاران با تیرک‌های سر ‌د کار‬ ‫نکر ‌ده‌ان ‌د و بنابراین هزینه‌های اولیه و نیز‬ ‫هزینه‌ه��ای نصب آن‌ها بیش��تر خواهن ‌د‬

‫‪Tel: 88879605‬‬

‫تیرک‌های سر ‌د از چن ‌د روش مصرف‬ ‫ید‌هند‌‪ .‬نخس��ت آن‬ ‫ان��رژی را کاهش م ‌‬ ‫که آن‌ها سرمایش محس��وس را به طور‬ ‫ید‌هند‌‪ ،‬د‌ر‬ ‫مس��تقیم به فضا تحوی��ل م ‌‬ ‫نتیجه با جد‌اک��رد‌ن حد‌اکثر تحویل هوا‬ ‫از بار س��رمایش‪ ،‬مصرف انرژی د‌ر فن را‬ ‫ید‌هند‌‪ .‬با جد‌ا ش��د‌ن سرمایش‬ ‫کاهش م ‌‬ ‫محس��وس از تهویه‪ ،‬هوای بیرون تنها به‬ ‫اند‌ازه‌ی الزم ب��رای برآورد‌ه نمود‌ن هوای‬ ‫بیرون مور ‌د نیاز بای ‌د فراهم‌ش��ود‌‪ ،‬انرژی‬ ‫الزم برای ایجا ‌د سرمایش به مقد‌ار زیاد‌ی‬ ‫د (به عنوان مث��ال‪0/25 ،‬‬ ‫کاه��ش می‌یاب ‌‬ ‫ت��ا ‪ 0/5‬این��چ آب [‪ 62‬تا ‪ 124‬پاس��کال]‬ ‫د‌ر براب��ر ‪ 3‬تا ‪ 8‬این��چ آب [‪ 746‬تا ‪1990‬‬ ‫پاسکال] برای سامانه‌های هوای مرکزی)‪.‬‬ ‫ک س��ر ‌د و ‪ DOAS‬به‬ ‫د‌وم‪ ،‬ترکی��ب تیر ‌‬ ‫د‌لی��ل د‌ق��ت ذات��ی ‪ DOAS‬د‌ر تحویل‬ ‫جریان‌های تهویه‌ی مور ‌د نیاز به کل و هر‬ ‫یک از مناطق ساختمان‪ ،‬با جریان هوای‬ ‫تهویه‌ی کمی می‌توانن ‌د الزامات تهویه‌ی‬ ‫اس��تاند‌ار ‌د ‪ 62-2001‬را ب��رآورد‌ه نمایند‌‪.‬‬

‫به ای��ن ترتیب مقد‌ار ه��وای بیرونی که‬ ‫بای ‌د پرد‌ازش ش��و ‌د و د‌ر نتیجه انرژی که‬ ‫الزم اس��ت برای آن مصرف شو ‌د کاهش‬ ‫می‌یابد‌‪ .‬س��وم‪ ،‬از آنجایی که تیرک‌های‬ ‫س��ر ‌د از د‌مای آب س��ر ‌د باالتری نسبت‬ ‫به س��امانه‌های تهویه‌ی مطبوع متد‌اول‬ ‫اس��تفاد‌ه می‌کنن�� ‌د (‪ 55‬ت��ا ‪ 63‬د‌رجه‌ی‬ ‫فارنهایت [‪ 13‬تا ‪ 17‬د‌رجه‌ی سانتیگراد‌]‬ ‫د‌ر براب��ر ‪ 39‬ت��ا ‪ 45‬د‌رجه‌ی فارنهایت [‪4‬‬ ‫تا ‪ 7‬د‌رجه‌ی سانتیگراد‌])‪ ،‬چیلر اختصاص‬ ‫ک سر ‌د د‌ارای ارتقای‬ ‫یافته با سرمایش تیر ‌‬ ‫د‌مای کمتری بود‌ه و بازد‌ه آن نس��بت به‬ ‫یک س��امانه‌ی متد‌اول ‪ 15‬ت��ا ‪ 20‬د‌رص ‌د‬ ‫بیش��تر اس��ت (برای بارهای س��رمایش‬ ‫مس��تقل از تهویه)‪ .‬چه��ارم‪ ،‬ترکیب باال‬ ‫بود‌ن د‌مای آب سر ‌د سامانه و این واقعیت‬ ‫که تیرک‌های سر ‌د فعال حجم زیاد‌ی از‬ ‫هوای اتاق را جابجا می‌کنند‌‪ ،‬لزوم مصرف‬ ‫انرژی برای گرمایش مج ‌د ‌د هوای خنک‬ ‫ید‌ه ‌د‬ ‫ش��د‌ه را به مقد‌ار زیاد‌ی کاهش م ‌‬ ‫یا حذف می‌کند‌‪ .‬از س��وی د‌یگر‪ ،‬کاهش‬ ‫حجم جریان هوای رفت‪ ،‬امکان استفاد‌ه‬ ‫از صرفه‌گر هوای بیرون را محد‌و ‌د می‌کن ‌د‬ ‫مگ��ر این که این قابلیت به طور جد‌اگان ‌ه‬ ‫طراحی شد‌ه باش��د‌‪ .‬د‌ا ‌ده‌های محد‌ود‌ی‬ ‫د‌ر زمین��ه‌ی امکان صرفه‌جویی د‌ر انرژی‬ ‫ک سر ‌د فعال‬ ‫با استفاد‌ه از سامانه‌های تیر ‌‬ ‫وجو ‌د د‌ارد‌‪ .‬یک مقایسه‌ی عملکر ‌د انرژی‬ ‫تیرک‌های س��ر ‌د فعال با یک س��امانه‌ی‬ ‫حجم ه��وا متغی��ر (‪ )VAV‬ب��رای یک‬ ‫ساختمان اد‌اری د‌ر اس��ترالیا نشان د‌اد‌ه‬

‫اس��ت که عملکر ‌د انرژی هر د‌و س��امانه‬ ‫مش��ابه می‌باش��د‌‪ .‬د‌ر ماه‌های تابس��تان‪،‬‬ ‫ک سر ‌د انرژی کمتری نسبت‬ ‫سامانه‌ی تیر ‌‬ ‫به سامانه‌ی ‪ VAV‬مصرف می‌کرد‌‪ ،‬ولی د‌ر‬ ‫ماه‌های معتد‌ل زمستان (متوسط د‌مای‬ ‫روزان��ه د‌ر حد‌و ‌د ‪ 54‬د‌رج��ه‌ی فارنهایت‬ ‫[‪ 12‬د‌رجه‌ی سانتیگراد‌])‪ ،‬کاهش مقد‌ار‬ ‫ه��وای رفت مانع اس��تفاد‌ه گس��ترد‌ه از‬ ‫صرفه‌گر س��مت هوا می‌شد‌‪ .‬شبیه‌سازی‬ ‫سایر ساختمان‌ها د‌ر اس��ترالیا نشان د‌ا ‌د‬ ‫که تاثیر منفی انرژی بسته به مشخصات‬ ‫هر پ��روژه به طور چش��مگیری متفاوت‬ ‫بو ‌د ولی نش��ان د‌اد‌ه ش ‌د که صرفه‌جویی‬ ‫ان��رژی د‌ر ‪ HVAC‬به ان��د‌ازه‌ی ‪ 10‬تا ‪20‬‬ ‫د‌رص ‌د د‌ر سال قابل د‌ست‌یابی است‪ .‬این‬ ‫مقد‌ار شبیه به تخمین د‌یگری د‌ر زمینه‌ی‬ ‫صرفه‌جویی انرژی د‌ر آمریکا می‌باش ‌د که‬ ‫با اس��تفاد‌ه از سامانه‌های سقف تابشی و‬ ‫تیرک‌های سر ‌د همراه با ‪ DOAS‬به د‌ست‬ ‫آمد‌ه اس��ت‪ .‬برون‌یابی نسبت به جمعیت‬ ‫س��اختمان‌های تجاری د‌ر آمریکا نشان‬ ‫د‌اد‌ه اس��ت که تیرک‌های سر ‌د می‌توانن ‌د‬ ‫مصرف انرژی ساختمان‌های تجاری را د‌ر‬ ‫حد‌و ‌د ‪ 0/6‬کوا ‌د (‪ )0/64 EJ‬کاهش د‌هند‌‪.‬‬

‫تهویه و تبرید‬ ‫منتشر کرد‪:‬‬

‫کتابمحاسبات‬ ‫‌سرانگشتی‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫همراه با‬ ‫لوح فشرد‌ه‬ ‫نوشته‌ی‪:‬‬ ‫آرتور بل‬

‫‪57-56‬‬


‫ک س��ر ‌د کنونی‬ ‫ش��د‌‪ .‬س��امانه‌های تیر ‌‬ ‫و مطالعه ش��د‌ه ب��ه صورت مس��تقل از‬ ‫د‌یگر سامانه‌های ساختمان‪ ،‬سامانه‌های‬ ‫ک سر ‌د گران‌تر از سامانه‌های ‪VAV‬‬ ‫تیر ‌‬ ‫می‌باش��ند‌‪ ،‬ب��ه عن��وان مث��ال‪ ،‬ارزیابی‬ ‫ک سر ‌د فعال د‌ر‬ ‫مقایسه‌ای سامانه‌های تیر ‌‬ ‫پروژه‌های عم ‌ده‌ی استرالیا نشان د‌ا ‌د که‬ ‫ک سر ‌د د‌ر حد‌و ‌د‬ ‫هزینه‌ی سامانه‌های تیر ‌‬ ‫‪ 8‬د‌الر بر فوت مربع (‪ 80‬د‌الر بر مترمربع)‬ ‫می‌باش��د‌‪ .‬ب��ا این حال د‌ر ای��ن مطالعه‪،‬‬ ‫صرفه‌جویی‌های ناش��ی از کاهش ارتفاع‬

‫مهکوه تهویه‬

‫ک سر ‌د غیرفعال‬ ‫شکل (‪ :)1‬تیر ‌‬

‫تـولید‌کـنند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫ک سر ‌د فعال‬ ‫شکل (‪ :)2‬تیر ‌‬

‫کوهساران‬ ‫طراح و سازند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫‪88648028 - 9‬‬

‫ساختمان و فضای الزم برای هواساز‌ها که‬ ‫به د‌لیل کم ش��د‌ن هوای رفت مور ‌د نیاز‬ ‫ک سر ‌د فعال‪ ،‬به د‌ست‬ ‫د‌ر سامانه‌های تیر ‌‬ ‫می‌آی ‌د محسوب نشد‌ه اس��ت‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال تیرک‌های س��ر ‌د می‌توانن ‌د بلند‌ی‬ ‫ساختمان را د‌ر هر طبقه بین ‪ 0/33‬فوت‬ ‫تا بیش از ‪ 1/3‬فوت (‪ 0/1‬متر تا ‪ 0/4‬متر)‬ ‫و اند‌ازه‌ی س��امانه‌های هواساز د‌ر د‌فترها‬ ‫را بی��ن ‪ 20‬تا ‪ 30‬د‌رص ‌د کاهش د‌هند‌‪ .‬از‬ ‫ک سر ‌د د‌ارای‬ ‫سوی د‌یگر‪ ،‬سامانه‌های تیر ‌‬ ‫ظرفیت‌های گرمایش محد‌ود‌ی می‌باشن ‌د‬

‫و اغلب به یک سامانه‌ی گرمایش محیطی‬ ‫جد‌اگانه نیاز د‌ارند‌‪ .‬این مساله هزینه‌ی کل‬ ‫ید‌هد‌‪ .‬د‌ر‬ ‫سامانه‌ی ‪ HVAC‬را افزایش م ‌‬ ‫بعضی از س��اختمان‌ها‪ ،‬بارهای سرمایش‬ ‫د‌اخل��ی و پوس��ته‌ی س��اختمان ایجاب‬ ‫می‌کنن ‌د که چگالی تیرک‌های س��ر ‌د از‬ ‫توصیه‌های نصب تولید‌کنند‌ه فراتر رو ‌د تا‬ ‫از محد‌ود‌یت‌هایی که عملکر ‌د سامانه را‬ ‫ید‌هن ‌د جلوگیری شود‌‪ .‬تا زمانی‬ ‫تنزل م ‌‬ ‫ک��ه یک س��امانه‌ی س��رمایش تکمیلی‬ ‫اضافه نگر ‌د ‌د (با هزینه‌های بیش��تر) این‬ ‫امر مانع از استفاد‌ه از تیرک‌های سر ‌د د‌ر‬ ‫این کاربرد‌ها می‌شود‌‪ .‬د‌ر بعضی از موارد‌‪،‬‬ ‫معماران و کاربران نهایی ممکن است به‬ ‫د‌لیل عد‌م زیبایی‪ ،‬تمایلی به تیرک‌های‬ ‫سر ‌د ند‌اشته باشند‌‪ .‬به‌خصوص‪ ،‬تیرک‌های‬ ‫سر ‌د معموال ‪ 50‬د‌رص ‌د یا کمتر از فضای‬ ‫س��قف را می‌پوش��انن ‌د و د‌ر نتیجه افرا ‌د‬ ‫می‌توانن�� ‌د س��رویس‌های س��اختمان را‬ ‫نزد‌یک س��قف مش��اهد‌ه نماین��د‌‪ .‬برای‬ ‫غلبه بر مش��کل عد‌م زیبایی‪ ،‬تیرک‌های‬ ‫س��رویس یکپارچه وار ‌د بازار ش ‌ده‌ان ‌د که‬ ‫س��رویس‌های اضافی مانن ‌د روش��نایی‪،‬‬ ‫کابل‌کش��ی و لوله‌هایی برای عبور سیم‬ ‫ب��رق‪ ،‬س��رویس‌های صوت��ی و انتق��ال‬ ‫د‌اد‌ه‪ ،‬منافذی برای آب‌فش��ان‌ها‪ ،‬رد‌یاب‬ ‫د‌و ‌د و س��امانه‌ی بلند‌گوه��ای مخصوص‬ ‫اجتماعات‪ ،‬حسگرهای کنترل روشنایی‬ ‫و د‌وربین‌ه��ای مد‌اربس��ته را به خد‌مت‬ ‫گرفته‌ان��د‌‪ .‬گاه��ی اوقات س��رویس‌های‬ ‫س��قفی و د‌رون س��قفی را رنگ س��یاه‬ ‫می‌زنن ‌د تا کمتر د‌ر معرض د‌ی ‌د باشند‌‪.‬‬


‫د‌ر این نشریه‬ ‫تنها از‬ ‫‪ASHRAE‬‬ ‫می‌خوانید‬

‫‪SMS‬‬

‫‪0912 448 0 416‬‬

‫سرویس پیام کوتاه‬

‫کد‌ها و استاند‌ارد‌ها‬

‫‪ASHRAE APPLICATIONS HANDBOOK 2003 - Chapter 50‬‬

‫کد‌ها و استاند‌ارد‌های منتشر شد‌ه توسط انجمن‌ها و تشکل‌های مختلف (اد‌امه)‬ ‫ناشر‬

‫مرجع‬ ‫)‪ASTM E413-87(1999‬‬

‫عایق‌کاری‬

‫طبقه‌بند‌ی عایق‌های صوتی‬

‫‪ASTM‬‬

‫طبقه‌بن��د‌ی عوامل مرتب��ط با موا ‌د و تجهی��زات مور ‌د‬ ‫استفاد‌ه د‌ر عایق‌کاری گرمایی‬

‫‪ASTM‬‬

‫‪ASTM C930-99‬‬

‫روش ساخت پوش��ش‌های اتصاالت عایق‌های حرارتی‬ ‫برای لوله‌کش��ی ‪ NPS‬د‌ر کارخانه یا محل بهره‌برد‌اری‪،‬‬ ‫عایق‌بند‌ی مخازن و بخش‌های مقعر‬

‫‪ASTM‬‬

‫‪ASTM C450-99e1‬‬

‫مش��خصات چس��ب‌های مور ‌د اس��تفاد‌ه د‌ر عایق‌کاری‬ ‫حرارتی کانال‌ها‬

‫‪ASTM‬‬

‫‪ASTM C916-8(2001)e1‬‬

‫مش��خصات عایق‌های فایب��رگالس مور ‌د اس��تفاد‌ه د‌ر‬ ‫الیی‌های کانال (موا ‌د جاذب گرما و صوت)‬

‫‪ASTM‬‬

‫‪ASTM C1071-00‬‬

‫مش��خصات عایق‌های حرارتی مش��بک االس��تومری‬ ‫انعطاف‌پذیر و لوله‌ای شکل‬

‫‪ASTM‬‬

‫‪ASTM C534-01a‬‬

‫مشخصات عایق‌های گرمایی شیشه‌ای مشبک‬

‫‪ASTM‬‬

‫‪ASTM C552-00‬‬

‫مشخصات عایق‌های حرارتی مشبک صلب پلی‌استر‬

‫‪ASTM‬‬

‫‪ASTM C578-01‬‬

‫مش��خصات عایق‌های حرارتی پلی س��یانورات مشبک‬ ‫صلب‬

‫‪ASTM‬‬

‫‪ASTM C591-00‬‬

‫مشخصات عایق‌های حرارتی مشبک صلب فنولیک‬

‫‪ASTM‬‬

‫‪ASTM C1126-00‬‬

‫روش اس��تاند‌ار ‌د تعیین بهره یا تلفات گرمایی و د‌مای‬ ‫س��طحی سیس��تم‌ها و تجهی��زات مجهز ب��ه لوله‌های‬ ‫عایق‌کاری شد‌ه با استفاد‌ه از نرم‌افزارهای کامپیوتری‬

‫‪ASTM‬‬

‫‪ASTM C680-89(1995)e1‬‬

‫روش بررس��ی قطر د‌اخلی و خارجی عایق‌های حرارتی‬ ‫صلب با اند‌ازه‌های نامی لوله (سیستم ‪)NPS‬‬

‫‪ASTM‬‬

‫)‪ASTM C585-90(1998‬‬

‫بازد‌ی�� ‌د وضعی��ت عای��ق‌کاری ب��ا روش ترموگرافی د‌ر‬ ‫حفره‌های د‌اخلی چهارچوب ساختمان‬

‫‪ASTM‬‬

‫‪ASTM C1060-90(1997)e1‬‬

‫واژه‌شناسی موا ‌د مور ‌د استفاد‌ه د‌ر عایق‌های حرارتی‬

‫‪ASTM‬‬

‫‪ASTM C168-01‬‬

‫‪Tel: 88879605‬‬

‫موضوع‬

‫عنوان‬

‫تهویه و تبرید‬ ‫منتشر کرد‪:‬‬

‫کتابمحاسبات‬ ‫‌سرانگشتی‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫همراه با‬ ‫لوح فشرد‌ه‬ ‫نوشته‌ی‪:‬‬ ‫آرتور بل‬

‫‪59-58‬‬


‫موضوع‬

‫عنوان‬

‫عایق‌کاری‬

‫روش آزمای��ش جریان حرارتی حال��ت پاید‌ار و خواص‬ ‫انتقال حرارت توسط تجهیزات صفحه د‌اغ‬

‫‪ASTM‬‬

‫روش آزمای��ش جریان حرارتی حال��ت پاید‌ار و خواص‬ ‫انتقال حرارت توسط تجهیزات جریان‌سنج د‌اغ‬

‫‪ASTM‬‬

‫‪ASTM C518-98‬‬

‫روش آزمای��ش خ��واص انتق��ال حرارت حال��ت پاید‌ار‬ ‫عایق‌کاری لوله‌های افقی‬

‫‪ASTM‬‬

‫‪ASTM C355-95‬‬

‫روش آزمایش عملکر ‌د حرارتی و حالت پاید‌ار تاسیسات‬ ‫ساختمان با استفاد‌ه از تجهیزات جعبه د‌اغ‬

‫‪ASTM‬‬

‫‪ASTM C1363-97‬‬

‫راهکارهایی ب��رای عایق‌کاری حرارتی س��اختمان‌های‬ ‫کشاورزی‬

‫‪ASAE‬‬

‫‪ASAE S401.2-2000‬‬

‫عایق‌های حرارتی ‪ -‬واژه‌نامه عایق‌کاری‪ ،‬مواد‌‪ ،‬محصوالت‬ ‫و سیستم‌ه‌ا‬

‫‪ISO‬‬

‫‪ISO 9229:1991‬‬

‫استاند‌ارد‌های ملی عایق‌های صنعتی و تجاری‪ ،‬ویرایش‬ ‫پنجم‬

‫‪MICA‬‬

‫‪MICA 1999‬‬

‫روش‌های آزمایشگاهی بررسی عملکر ‌د تیغه‌ها‬

‫‪AMCA‬‬

‫‪AMCA 500-L-99‬‬

‫روش‌های آزمایشگاهی بررسی عملکر ‌د د‌مپرها‬

‫‪AMCA‬‬

‫‪AMCA 500-D-98‬‬

‫روش‌های آزمایش نقطه مومی ش��د‌ن روغن‌های مور ‌د‬ ‫استفاد‌ه د‌ر کاربرد‌های برود‌تی‬

‫‪ASHRAE‬‬

‫‪ANSI/ASHRAE 86-1994‬‬

‫طبقه‌بند‌ی روغن‌های سیال صنعتی با استفاد‌ه از سیستم‬ ‫ویسکوزیته‬

‫‪ASTM‬‬

‫‪ANSI/ASTM D2422-97‬‬

‫تیغه‌ها‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تـولید‌کـنند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫کوهساران‬ ‫طراح و سازند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫‪88648028 - 9‬‬

‫روغن‌های‬ ‫روان‌کاری‬

‫روش آزمای��ش وزن مولکول��ی هید‌روکربن‌ه��ا (ج��رم‬ ‫مولکولی نسبی) با استفاد‌ه از اند‌ازه‌گیری ترموالکتریکی‬ ‫فشار بخار‬

‫ناشر‬

‫مرجع‬ ‫‪ASTM C177-97‬‬

‫)‪(RA01‬‬

‫‪ASTM‬‬

‫)‪ASTM D2503-92(1997‬‬

‫روش آزمایش نقطه جاری شد‌ن محصوالت پتروشیمی‬

‫‪ASTM‬‬

‫‪ASTM D97-96a‬‬

‫میزان خاصیت خورد‌گی محصوالت پتروشیمی نسبت‬ ‫به فلز مس به روش آزمایش نوار مس‬

‫‪ISO‬‬

‫‪ISO 2160:1998‬‬

‫تحلیل مهند‌سی د‌ا ‌ده‌های آزمایشگاهی‬

‫‪ASHRAE‬‬

‫‪ASHRAE Guideline 2-1986‬‬

‫روش ارزیابی خواص موا ‌د با استفاد‌ه از خواص پرتوهای‬ ‫خورشی ‌د‬

‫‪ASHRAE‬‬

‫‪ANSI/ASHRAE 74-1988‬‬

‫)‪(R96‬‬

‫روش استاند‌ار ‌د اند‌ازه‌گیری سهم روغن‌ها د‌ر مبرد‌های‬ ‫مایع‬

‫‪ASHRAE‬‬

‫‪ANSI/ASHRAE 41.4-1996‬‬

‫روش استاند‌ار ‌د اند‌ازه‌گیری خواص هوای مرطوب‬

‫‪ASHRAE‬‬

‫‪ANSI/ASHRAE 41.6-1994‬‬

‫)‪(RA01‬‬


‫د‌ر این نشریه‬ ‫تنها از‬ ‫‪ASHRAE‬‬ ‫می‌خوانید‬

‫موضوع‬

‫عنوان‬

‫روغن‌های‬ ‫روان‌کاری‬

‫روش‌های اس��تاند‌ار ‌د اند‌ازه‌گیری و بررسی بهره انرژی‬ ‫ساختمان‬

‫‪ASHRAE‬‬

‫‪ANSI/ASHRAE 105‬‬‫)‪1984 (RA99‬‬

‫اند‌ازه‌گیری صوت د‌ر محیط‌های صنعتی (‪)1998‬‬

‫‪ASME‬‬

‫‪ASME PTC 36-1985‬‬

‫عد‌م د‌قت اند‌ازه‌گیری‌ها‬

‫‪ASME‬‬

‫‪ASME PTC 19.1-1998‬‬

‫روش ارزیابی اثرات نصب بر روی جریان‌سنج‌ها‬

‫‪ASME‬‬

‫‪ASME-MFC-10M-2001‬‬

‫مش��خصات جد‌اول د‌م��ا – نیروی مح��رک الکتریکی‬ ‫(‪ )EMF‬برای ترموکوپل‌های استاند‌ار ‌د‬

‫‪ASTM‬‬

‫‪ASTM E230-98e1‬‬

‫روش اس��تاند‌ار ‌د تعیین اند‌ازه و ش��مارش ذرات معلق‬ ‫موج��و ‌د د‌ر هوا د‌ر مناطق کنترل ش��د‌ه گ��ر ‌د و غبار و‬ ‫اتاق‌های تمیز با استفاد‌ه از ابزارهای اند‌ازه‌گیری با قابلیت‬ ‫آشکارسازی ذرات کوچکتر از میکرون‬

‫‪ASTM‬‬

‫‪ASTM F50-92(2001)e1‬‬

‫استاند‌ار ‌د استفاد‌ه از سیستم واحد‌های بین‌المللی‪:‬‬ ‫روش امروزی سیستم متری‬

‫‪IEEE/‬‬ ‫‪ASTM‬‬

‫‪IEEE/ASTM-SI-10‬‬

‫روش‌های آزمایش انتقال بخار آب د‌ر موا ‌د مختلف‬

‫‪ASTM‬‬

‫‪ASTM E96-00‬‬

‫ارگونومی – ارزیابی گرمای تولی ‌د شد‌ه مرتبط با سوخت‬ ‫و ساز بد‌ن‬

‫‪ISO‬‬

‫‪ISO 8996:1990‬‬

‫ارگونوم��ی محیط حرارتی – ارزیابی مقاومت حرارتی و‬ ‫مقاومت تبخیری به واسطه نوع لباس افرا ‌د‬

‫‪ISO‬‬

‫‪ISO 9920:1995‬‬

‫ارگونومی محیط حرارتی – ابزارهای مور ‌د استفاد‌ه برای‬ ‫ارزیابی مقاد‌یر فیزیکی‬

‫‪ISO‬‬

‫‪ISO 7726:1998‬‬

‫روش‌های استاند‌ار ‌د اند‌ازه‌گیری جریان مایعات د‌ر لوله‌ها ‪ASHRAE‬‬ ‫با استفاد‌ه از جریان‌سنج اریفیس‬

‫‪ASHRAE 41.8-2000‬‬

‫روش‌های آزمای��ش کالری‌متر برای اند‌ازه‌گیری جریان ‪ASHRAE‬‬ ‫جرمی مبرد‌های فرار‬

‫‪ASHRAE 41.9-2000‬‬

‫سرویس پیام کوتاه‬

‫‪Tel: 88879605‬‬

‫اند‌ازه‌گیری‬ ‫جریان سیال‬

‫ناشر‬

‫مرجع‬

‫‪SMS‬‬

‫‪0912 448 0 416‬‬

‫کاربرد‌های جریان‌سنج‌ها‬

‫‪ASME‬‬

‫‪ASME PTC 19.5-1972‬‬

‫جریان سیال د‌ر مسیرهای بسته‪ :‬اتصاالت انتقال سیگنال‬ ‫فشار بین تجهیزات اولیه و ثانویه‬

‫‪ASME‬‬

‫‪ASME MFC-8M-2001‬‬

‫واژه‌نامه اصطالحات مور ‌د استفاد‌ه د‌ر اند‌ازه‌گیری جریان‬ ‫سیاالت د‌ر لوله‌ها (‪)1997‬‬

‫‪ASME‬‬

‫‪ASME MFC-1M-1991‬‬

‫اند‌ازه‌گیری جریان سیال با استفاد‌ه از جریان‌سنج‌های‬ ‫جرمی کوریولیس (‪)1994‬‬

‫‪ASME‬‬

‫‪ASME MFC-11M-1989‬‬

‫همراه با‬ ‫لوح فشرد‌ه‬

‫اند‌ازه‌گیری جریان سیال د‌ر لوله‌ها با استفاد‌ه از اریفیس‪،‬‬ ‫نازل و وانتوری (‪)1995‬‬

‫‪ASME‬‬

‫‪ASME MFC-3M-1989‬‬

‫نوشته‌ی‪:‬‬ ‫آرتور بل‬

‫تهویه و تبرید‬ ‫منتشر کرد‪:‬‬

‫کتابمحاسبات‬ ‫‌سرانگشتی‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫‪61-60‬‬


‫موضوع‬

‫عنوان‬

‫اند‌ازه‌گیری‬ ‫جریان سیال‬

‫اند‌ازه‌گی��ری جری��ان س��یال د‌ر لوله‌ها با اس��تفاد‌ه از‬ ‫جریان‌سنج‌های گرد‌ابی‬

‫‪ASME‬‬

‫اند‌ازه‌گیری جریان سیال با استفاد‌ه از جریان‌سنج‌های‬ ‫اریفیس د‌قیق با سوراخ کوچک‬

‫‪ASME‬‬

‫‪ASME MFC-14M-2001‬‬

‫اند‌ازه‌گیری جریان س��یال د‌ر مسیرهای بسته به روش‬ ‫وزن کرد‌ن سیال‬

‫‪ASME‬‬

‫‪ASME MFC-9M-1988‬‬

‫اند‌ازه‌گیری جریان سیال د‌ر مسیرهای بسته با استفاد‌ه‬ ‫از جریان‌سنج‌های اولتراسونیک زمان انتقال (‪)2001‬‬

‫‪ASME‬‬

‫‪ASME MFC-5M-1985‬‬

‫عد‌م د‌قت اند‌ازه‌گیری‌های جریان س��یال د‌ر مد‌ارهای‬ ‫بسته (‪)2001‬‬

‫‪ASME‬‬

‫‪ANSI/ASME MFC-2M‬‬‫‪1983‬‬

‫اند‌ازه‌گیری جریان س��یال د‌ر مد‌ارهای بس��ته به روش‬ ‫سرعت سطحی با استفاد‌ه از لوله‌های استاتیک پیتو‬

‫‪ISO‬‬

‫‪ISO 3966:1977‬‬

‫اند‌ازه‌گیری جریان روش‌های اس��تاند‌ار ‌د آزمایش��گاهی ب��رای اند‌ازه‌گیری ‪ASHRAE‬‬ ‫جریان هوا‬ ‫گاز‬ ‫‪ASHRAE‬‬

‫‪ANSI/ASHRAE 41.7‬‬‫)‪1984 (RA2000‬‬

‫اند‌ازه‌گیری جری��ان گاز با اس��تفاد‌ه نازل‌های وانتوری‬ ‫جریان بحرانی (‪)2001‬‬

‫‪ASME‬‬

‫‪ASME MFC-7M-1987‬‬

‫اند‌ازه‌گیری جریان گاز با استفاد‌ه از ابزارهای اند‌ازه‌گیری‬ ‫توربینی (‪)1997‬‬

‫‪ASME‬‬

‫‪ANSI/ASME MFC-4M‬‬‫‪1986‬‬

‫‪ASHREA‬‬

‫‪ANSI/ASHRAE 41.3‬‬‫‪1989‬‬

‫فشارسنج‌های و ملحقات آن‌ها‬

‫‪ASME‬‬

‫‪ASME B40.100-1998‬‬

‫روش‌های اند‌ازه‌گیری فشار (‪)1998‬‬

‫‪ASME‬‬

‫‪ASME PTC 19.2-1987‬‬

‫‪ASHRAE‬‬

‫‪ASHRAE 41.1-1986‬‬ ‫)‪(RA01‬‬

‫‪ASME‬‬

‫‪ASME PTC 19.3-1974‬‬

‫‪SAE‬‬

‫‪SAE AS793A-2001‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫اند‌ازه‌گیری فشار روش استاند‌ار ‌د اند‌ازه‌گیری فشار‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫اند‌ازه‌گیری د‌ما‬

‫تلفن‪:‬‬ ‫‪88648028 - 9‬‬

‫روش استاند‌ار ‌د اند‌ازه‌گیری د‌ما‬ ‫اند‌ازه‌گیری د‌ما (‪)1998‬‬

‫کوهساران‬ ‫طراح و سازند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫‪ASME MFC-6M-1998‬‬

‫‪ANSI/ASHRAE 41.2‬‬‫)‪1987 (R92‬‬

‫روش آزمایش مقاد‌یر اند‌ازه‌گیری شد‌ه جریان گاز‬

‫تـولید‌کـنند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫ناشر‬

‫مرجع‬

‫ابزاره��ای اند‌ازه‌گیری کلی د‌م��ا (هواپیماهای توربینی‬ ‫ماد‌ون صوت)‬ ‫اند‌ازه‌گیری گرما‬

‫روش آزمایش ابزارهای اند‌ازه‌گیری انرژی گرمایی جریان ‪ASHRAE‬‬ ‫مایعات د‌ر سیستم‌های ‪HVAC‬‬ ‫روش اس��تاند‌ار ‌د تعیین مقاومت حرارتی اجزای د‌اخلی‬ ‫ساختمان با استفاد‌ه از اطالعات محلی‬

‫‪ASTM‬‬

‫‪ANSI/ASHRAE 125‬‬‫)‪1992 (RA00‬‬ ‫)‪ASTM C1155-95(2001‬‬


‫د‌ر این نشریه‬ ‫تنها از‬ ‫‪ASHRAE‬‬ ‫می‌خوانید‬

‫‪SMS‬‬

‫‪0912 448 0 416‬‬

‫موضوع‬

‫عنوان‬

‫اند‌ازه‌گیری گرما‬

‫روش اس��تاند‌ار ‌د اند‌ازه‌گیری جری��ان حرارتی و د‌ما د‌ر‬ ‫اجزای د‌اخلی ساختمان‬

‫‪ASTM‬‬

‫روش آزمای��ش مقاد‌یر جریان حرارت��ی حالت پاید‌ار و‬ ‫خواص انتقالی حرارتی اند‌ازه‌گیری ش��د‌ه با استفاد‌ه از‬ ‫صفحه د‌اغ حفاظت شد‌ه‬

‫‪ASTM‬‬

‫‪ASTM C177-97‬‬

‫روش آزمای��ش مقاد‌یر جریان حرارت��ی حالت پاید‌ار و‬ ‫خواص انتقالی حرارتی اند‌ازه‌گیری ش��د‌ه با استفاد‌ه از‬ ‫جریان‌سنج‌های جریان د‌اغ‬

‫‪ASTM‬‬

‫‪ASTM C518-98‬‬

‫روش آزمای��ش عملک��ر ‌د حرارتی اجزای س��اختمان با‬ ‫استفاد‌ه از جعبه‌های د‌اغ تنظیم شد‌ه‬

‫‪ASTM‬‬

‫‪ASTM C976-90(1996)e1‬‬

‫محاسبات بار اماکن مسکونی‪ ،‬ویرایش هفتم‬

‫‪ACCA‬‬

‫‪ACCA Manual J‬‬

‫‪CSA‬‬

‫‪ANSI Z21.57-2001‬‬

‫خانه‌های متحرک‬

‫‪CSA‬‬

‫‪CAN/CSA-Z240 MH‬‬ ‫)‪Series-92 (R2001‬‬

‫تجهیزات گرمایش��ی هوای گرم با س��وخت مایع برای‬ ‫خانه‌های متحرک و وسایل نقلیه تفریحی‬

‫‪CSA‬‬

‫)‪B140.10-1974 (R2001‬‬

‫وسایل نقلیه تفریحی‬

‫‪CSA‬‬

‫‪CAN/CSA-Z240 RV‬‬ ‫‪Series-99‬‬

‫‪IAPMO‬‬

‫‪IAPMO TS 9-97‬‬

‫وسایل نقلیه تفریحی‬

‫‪NFPA‬‬

‫‪NFPA 1192-99‬‬

‫ساختار اماکن مسکونی‬

‫‪NFPA‬‬

‫‪NFPA 501-00 (ANSI‬‬ ‫)‪A119.2‬‬

‫اجزای سیستم لوله‌کشی برای خانه‌های ساخته شد‌ه و‬ ‫وسایل نقلیه تفریحی (‪)1995‬‬

‫‪NSF‬‬

‫‪ANSI/NSF 24-1988‬‬

‫تجهیزات گرمایش��ی گازسوز مور ‌د استفاد‌ه د‌ر خانه‌ها و‬ ‫وسایل نقلیه تفریحی (‪)1995‬‬

‫‪UL‬‬

‫‪UL 307B‬‬

‫تجهیزات آشپزی گازسوز مور ‌د استفاد‌ه د‌ر وسایل نقلیه‬ ‫تفریحی (‪)1993‬‬

‫‪UL‬‬

‫‪UL 1075‬‬

‫تجهیزات گرمایشی با سوخت مایع برای خانه‌ها و وسایل‬ ‫نقلیه تفریحی (‪)1995‬‬

‫‪UL‬‬

‫‪ANSI/UL 307A‬‬

‫تجهیزات روشنایی با ولتاژ پایین مور ‌د استفاد‌ه د‌ر وسایل‬ ‫نقلیه تفریحی (‪)1994‬‬

‫‪UL‬‬

‫‪ANSI/UL 234‬‬

‫وسایل نقلیه‬ ‫تفریحی و‬ ‫تجهیزات آشپزی گازسوز مور ‌د استفاد‌ه د‌ر وسایل نقلیه‬ ‫خانه‌های متحرک‬ ‫تفریحی‬

‫)‪ASTM C1046-95(2001‬‬

‫‪Tel: 88879605‬‬

‫رابط‌های رفت گاز برای خانه‌های ساخته شد‌ه‬

‫ناشر‬

‫مرجع‬

‫سرویس پیام کوتاه‬

‫تهویه و تبرید‬ ‫منتشر کرد‪:‬‬

‫اد‌امه د‌ارد‪...‬‬

‫کتابمحاسبات‬ ‫‌سرانگشتی‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫همراه با‬ ‫لوح فشرد‌ه‬ ‫نوشته‌ی‪:‬‬ ‫آرتور بل‬

‫‪63-62‬‬


‫کتابخانه‌ی تهویه و تبرید‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تـولید‌کـنند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫کوهساران‬ ‫طراح و سازند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫‪88648028 - 9‬‬

‫مراجعات سريع‬ ‫نوشته‌ي‪ :‬مهند‌س محمد‌رضا سلطاند‌وست‬ ‫قطع‪ /‬صفحه‪ :‬رقعي‪480 /‬‬ ‫قيمت‪ 6000 :‬تومان‬ ‫سيستم‌هاي اعالم حريق‬ ‫به همراه لوح فشرد‌ه‬ ‫نوشته‌ي‪ :‬مهند‌س محمد‌رضا سلطاند‌وست‬ ‫قطع‪ /‬صفحه‪ :‬رقعي‪264 /‬‬ ‫قيمت‪ 4700 :‬تومان‬ ‫‪ASHRAE POCKET‬‬ ‫‪GUIDE‬‬ ‫قطع‪ /‬صفحه‪ :‬جيبي پالتويي‪228 /‬‬ ‫قيمت‪ 3000 :‬تومان‬ ‫راهنماي جيبي ‪ASHRAE‬‬ ‫ترجمه‌ي‪ :‬مهند‌س محمد‌رضا رزاقي‬ ‫اصفهاني‬ ‫قطع‪ /‬صفحه‪ :‬رقعي‪344 /‬‬ ‫قيمت‪ 3800 :‬تومان‬ ‫تجهيزات تبريد‌؛ راهنماي نصب و‬ ‫تعمير و نگهد‌اري‬ ‫نوشته‌ي‪ :‬اي‪ .‬سي‪ .‬برايانت‬ ‫ترجمه‌ي‪ :‬مهند‌س غالمرضا ساالركيا‬ ‫قطع‪ /‬صفحه‪ :‬رقعي‪272 /‬‬ ‫قيمت‪ 3300 :‬تومان‬ ‫سيستم‌هاي كنترل تهويه مطبوع‬ ‫نوشته‌ي‪ :‬راجر هينس‪ ،‬د‌اگالس هيتل‬ ‫ترجمه‌ي‪ :‬مهند‌س صاد‌ق صمد‌ي‪ ،‬مهند‌س‬ ‫سليمانچگيني‬ ‫قطع‪ /‬صفحه‪ :‬رقعي‪368 /‬‬ ‫قيمت‪ 6000 :‬تومان‬ ‫سيستم‌هاي هيد‌رونيك‬ ‫نوشته‌ي‪ :‬مهند‌س بهرام خاكپور‬ ‫قطع‪ /‬صفحه‪ :‬وزيري‪1104 /‬‬ ‫قيمت‪ 11900 :‬تومان‬ ‫مرجع جيبي گرمايش و تهويه مطبوع‬ ‫نوشته‌ي‪ :‬جيمز برومباخ‬ ‫ترجمه‌ي‪ :‬مهند‌س محمد‌حسين د‌هقان‬ ‫قطع‪ /‬صفحه‪ :‬جيبي‪336 /‬‬ ‫قيمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫مرجع جيبي لوله‌كشي‬ ‫نوشته‌ي‪ :‬پال روزنبرگ‬ ‫ترجمه‌ي‪ :‬مهند‌س محمد‌حسين د‌هقان‬ ‫قطع‪ /‬صفحه‪ :‬جيبي‪368 /‬‬ ‫قيمت‪ 2300 :‬تومان‬

‫مرجع جيبي تهويه و تبريد‌‬ ‫نوشته‌ي‪ :‬پال روزنبرگ‬ ‫ترجمه‌ي‪ :‬مهند‌س محمد‌ حسين د‌هقان‬ ‫قطع‪ /‬صفحه‪ :‬جيبي‪304 /‬‬ ‫قيمت‪ 2500 :‬تومان‬ ‫مرجع جيبي موتورهاي الكتريكي‬ ‫نوشته‌ي‪ :‬پال روزنبرگ‬ ‫ترجمه‌ي‪ :‬مهند‌س محمد‌حسين د‌هقان‬ ‫قطع‪ /‬صفحه‪ :‬جيبي‪400 /‬‬ ‫قيمت‪ 3000 :‬تومان‬ ‫مرجع جيبي برق‬ ‫نوشته‌ي‪ :‬پال روزنبرگ‬ ‫ترجمه‌ي‪ :‬مهند‌س محمد‌حسين د‌هقان‬ ‫قطع‪ /‬صفحه‪ :‬جيبي‪400 /‬‬ ‫قيمت‪ 3000 :‬تومان‬ ‫مرجع جيبي عيب‌يابي و سرويس‬ ‫‪HVAC/R‬‬ ‫نوشته‌ي‪ :‬پال روزنبرگ‬ ‫ترجمه‌ي‪ :‬مهند‌س سليمان چگيني‬ ‫قطع‪ /‬صفحه‪ :‬جيبي ‪200 /‬‬ ‫قيمت‪ 2200 :‬تومان‬ ‫راهنماي مهند‌سي گرمايش و‬ ‫تهويه مطبوع‬ ‫نوشته‌ي‪ :‬فرد‌پورگس‬ ‫ترجمه‌ي‪ :‬مهند‌س محمد‌رضا سلطاند‌وست‬ ‫قطع‪ /‬صفحه‪ :‬رقعي‪304 /‬‬ ‫قيمت‪ 4900 :‬تومان‬ ‫طبقه‌بند‌ي تجهيزات و سيستم‌ها‬ ‫به همراه لوح فشرد‌ه‬ ‫نوشته‌ي‪ :‬مهند‌س محمد‌رضا سلطاند‌وست‬ ‫قطع‪ /‬صفحه‪ :‬رقعي‪152 /‬‬ ‫قيمت‪ 5000 :‬تومان‬ ‫سری کتاب‌های آموزش تاسیسات‬ ‫مکانیکی ساختمان‬ ‫امنيت و ايمني د‌ر ‪HVAC‬‬ ‫نوشته‌ي‪ :‬لئوماير‬ ‫ترجمه‌ي‪ :‬پيمان زرافشان‬ ‫قطع‪ /‬صفحه‪ :‬رقعي‪88 /‬‬ ‫قيمت‪ 1500 :‬تومان‬ ‫افزايش حقوق د‌ر تهويه مطبوع‬ ‫نوشته‌ي‪ :‬كريس ريك‬ ‫ترجمه‌ي‪ :‬مهند‌س نيره شمشيري‬ ‫قطع‪ /‬صفحه‪ :‬رقعي‪112 /‬‬

‫قيمت‪ 1500 :‬تومان‬ ‫تبريد‌ براي تكنيسين‌هاي ‪HVAC‬‬ ‫نوشته‌ي‪ :‬لئوماير ‬ ‫ترجمه‌ي‪ :‬مهند‌س رامين تابان‬ ‫قطع‪ /‬صفحه‪ :‬رقعي‪112 /‬‬ ‫قيمت‪ 1800 :‬تومان‬ ‫فن‌ها و تسمه‌هاي‪V‬شكل‬ ‫نوشته‌ي‪ :‬لئوماير‬ ‫ترجمه‌ي‪ :‬مهند‌س ميالد‌ تيموري‬ ‫قطع‪ /‬صفحه‪ :‬رقعي‪120 /‬‬ ‫قيمت‪ 1800 :‬تومان‬ ‫سيستم‌هاي حجم هواي متغير‬ ‫(‪ )VAV‬د‌ر تهويه مطبوع‬ ‫نوشته‌ي‪ :‬لئوماير‬ ‫ترجمه‌ي‪ :‬مهند‌س مزد‌ك صد‌ري افشار‬ ‫قطع‪ /‬صفحه‪ :‬رقعي‪120 /‬‬ ‫قيمت‪ 1500 :‬تومان‬ ‫جريان هوا د‌ر كانال‌ها‬ ‫نوشته‌ي‪ :‬لئوماير‬ ‫ترجمه‌ي‪ :‬مهند‌س ميالد‌ تيموري‬ ‫قطع‪ /‬صفحه‪ :‬رقعي‪120 /‬‬ ‫قيمت‪ 1800 :‬تومان‬ ‫كيفيت هواي د‌اخل (‪)IAQ‬‬ ‫نوشته‌ي‪ :‬جان ال برگ گرن‬ ‫ترجمه‌ي‪ :‬مهند‌س رامين تابان‬ ‫قطع‪ /‬صفحه‪ :‬رقعي‪152 /‬‬ ‫قيمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫سری کتاب‌های نرم‌افزارهای‬ ‫تاسیسات مکانیکی‬

‫راهنماي كامل نرم‌افزار كرير‬ ‫همراه با ‪ CD‬نرم‌افزار‬ ‫ترجمه‌ي‪ :‬مهند‌س محمد‌رضا رزاقي‬ ‫اصفهاني‬ ‫قطع‪ /‬صفحه‪ :‬وزيري‪440 /‬‬ ‫قيمت‪ 6500 :‬تومان‬ ‫راهنماي كامل نرم‌افزارهاي‬ ‫‪DUCTSIZE, REFRIG, SPIPE‬‬ ‫همراه با لوح فشرد‌ه‬ ‫ترجمه‌ي‪ :‬مهند‌س ميثم بارفروش‪،‬‬ ‫مهند‌س عليرضا نيكخواه‪ ،‬مهند‌س علي‬ ‫نيكونيا‬ ‫قطع‪ /‬صفحه‪ :‬وزيري‪248 /‬‬ ‫قيمت‪ 4000 :‬تومان‬


‫د‌ر این نشریه‬ ‫از‬ ‫تنها‬ ‫تنها از‬ ‫‪ASHRAE‬‬ ‫می‌خوانید‬

‫‪SMS‬‬

‫توليد‌ات و خد‌مات‬

‫‪0912 448 0 416‬‬

‫سرویس پیام کوتاه‬

‫شـركت و نمايند‌گي ها‬ ‫آب و هوا‬

‫پاك‌آب كنترل‬

‫سوپرپايپ‬

‫آرشه‌كار‬

‫پاكمن‬

‫شعله پارس‬

‫آرگاپات‬

‫پرتو آبگرد‌ان‬

‫شيواسپ‬

‫آروين بخار‬

‫پنام آزما‬

‫صافيا ‌د‬

‫آریا بنیز‬

‫پیشگامان تاسیسات خاورمیانه‬

‫صبا برود‌ت پارس‬

‫آريستون‬

‫تباد‌ل سازان تهران‬

‫صنایع مس قائم‬

‫آموزشگاه اد‌یبان‬

‫تباد‌ل كار‬

‫فراسر ‌د‬

‫ابارا‬

‫تهويه د‌ماون ‌د‬

‫كارخانه شاهرخي‬

‫ارس بخار‬

‫تهويه سپهر‬

‫کوهساران‬

‫اکسون‬

‫تهران مبد‌ل‬

‫كيان مبتكر پارس‬

‫ال جي‬

‫تي سي ال‬

‫گرم ايران‬

‫ام آي تري‬

‫د‌كت‬

‫گزينه صنعت تاسيسات‬

‫ايران راد‌ياتور‬

‫د‌مند‌ه‬

‫مبنا‬

‫ايران كويل‬

‫سابكول‬

‫مرکز کنترل ایران (هانيول)‬

‫ايران مخزن‬

‫ساران‬

‫مل‌تک‬

‫بخار گستر خاور‬

‫سارابان‬

‫مهر اصل‬

‫برنولي‬

‫ساري پويا‬

‫مهكوه تهويه‬

‫برود‌تي و حرارتي نيك‬

‫سانتيگرا ‌د‬

‫هواساز‬

‫بوتان‬

‫سبالن هيد‌روشيمي‬

‫هواسپاس‬

‫پارس نسیم صحرا‬

‫سوني ‌هد‌وال‬

‫هواكش خزر‬

‫وند‌ورلیست ‪HVAC/R‬‬

‫چيلر تراکمی‬ ‫چيلر جذبي‬ ‫د‌يگ‬ ‫مشعل‬ ‫كور ‌ه هواي گرم‬ ‫برج خنك‌كنند‌ه‬ ‫برج خنك‌كنند‌ه فايبرگالس‬ ‫كند‌انسور هوایی‬ ‫واحد پکپارچه د‌و فصلی (سرمایش ‪-‬گرمایش)‬ ‫واحد یکپارچه آبگرم (پکیج)‬ ‫زنت‬ ‫كولر تبخيري‬ ‫كولر گازي‬ ‫سرد‌خانه‬ ‫آيس‌بانك‬ ‫آبگرمكن‬ ‫هواساز‪ -‬ايرواشر‬ ‫فن‌كويل‬

‫راد‌ياتور‬ ‫ت هيتر‬ ‫يوني ‌‬ ‫گرمايش کفی‬ ‫پر ‌د‌ه هوا‬ ‫مبد‌ل حرارتي‬ ‫ل صنعتي‬ ‫كوي ‌‬ ‫فن‬ ‫منبع انبساط‬ ‫تجهیزات شبکه کانال‬ ‫تجهیزات كنترل‬ ‫پمپ و بوستر پمپ‬ ‫سختي‌گير و رسوب‌زد‌ا‬ ‫پاکسازی و ضد‌عفوني هوا‬ ‫ق حرارتي و برود‌تي‬ ‫عاي ‌‬ ‫آب و فاضالب‬ ‫مواد اولیه و خد‌مات‬ ‫آموزشگاه ‪HVAC‬‬

‫‪65-64‬‬


‫چيلر تراکمی‬ ‫مهكوه تهويه‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬يد‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خيابان آزاد‌ي‪ -‬س��اختمان‬ ‫‪( 439‬س��اختمان س��پيد‌)‪ -‬ط همك��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬ ‫آرگاپات‬

‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫هواساز‬

‫ساران‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬انوشه گرد‌وني‬ ‫تلفن‪88754910 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬خيابان بهش��تي‪ -‬خيابان‬ ‫سرافراز‪ -‬شماره ‪ -2‬ط ‪ 4‬واحد‌ ‪404‬‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬مهرد‌ا ‌د بوستاني‬ ‫تلفن‪77538301-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خيابان ش��ريعتي‪ -‬باالتر از‬ ‫سميه‪ -‬س��اختمان جواهري‪ -‬ط‪ - 4‬شماره‬ ‫‪ -44‬ص پ‪15745/437 :‬‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬مهرد‌ا ‌د بوستاني‬ ‫تلفن‪77538301-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬خيابان ش��ريعتي‪ -‬باالتر‬ ‫از س��ميه‪ -‬س��اختمان جواه��ري‪ -‬ط‪- 4‬‬ ‫شماره‪44‬‬

‫هواسپاس‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬محمد‌ جعفری‬ ‫تلفن‪88879605 - 88674395 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬بول��وار آفریق��ا ‪ -‬برج امی��ر پرویز ‪-‬‬ ‫طبقه ‪ -4‬واحد‌ ‪41‬‬ ‫فراسرد‌‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬اميرسعيد‌ تقي‌زاد‌ه‬ ‫تلفن‪66903811-66430140 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خياب��ان توحي��د‌‪ -‬خيابان‬ ‫پرچم‪ -‬شماره ‪.119‬‬ ‫اکسون‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬علیرضا پالیزوان‬ ‫تلفکس‪0228-2826812 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬اسالمشهر‪ -‬انتهای آیت ا‪ ...‬کاشانی‬ ‫ بع��د از چیچکلو ‪ -‬خیابان سروس��تان ‪-‬‬‫کوچه مرود‌شت ‪ -‬پالک ‪2‬‬ ‫کوهساران‬

‫کوهساران‬ ‫طراح و سازند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫‪88648028 - 9‬‬

‫مهكوه تهويه‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬انوشیروان افشین‌مهر‬ ‫تلفن‪88791274 - 88791271 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬مید‌ان ونک ‪ -‬خیابان شهید‬ ‫خد‌ام��ی ‪ -‬کوچه لیلی ‪ -‬پ�لاک ‪ - 7‬طبقه‬ ‫اول‬

‫سارابان‬

‫تـولید‌کـنند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬

‫ساري پويا‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬هوشنگ سرخابي‬ ‫تلفن‪88712491-88715251 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خياب��ان اس��تاد‌ مطهري‪-‬‬ ‫خياب��ان ميرزاي ش��يرازي‪ -‬كوچه عرفان‪-‬‬ ‫پالك ‪ -15‬واحد‌‪6‬‬ ‫مد‌يرعامل‪ :‬يد‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خيابان آزاد‌ي‪ -‬س��اختمان‬ ‫‪( 439‬س��اختمان س��پيد‌)‪ -‬ط همك��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬

‫ساران‬

‫مهکوه تهویه‬

‫چيلر جذبي‬

‫لوله و ماشين سازي ايران‬

‫مد‌ير عامل‪ :‬آرش مراد‌ی‬ ‫تلفن‪88648028-9 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬ش��هرک غرب‪ -‬بلوار د‌ریا‪-‬‬ ‫بین مطهری و شفق‪ -‬پالک ‪ -117‬واحد ‪8‬‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬رامينا رافت پور‬ ‫تلفن‪88444209-88437876 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خيابان بهش��تي‪ -‬خيابان‬ ‫اند‌يش��ه ‪ 2‬ش��رقي‪ -‬پ�لاك ‪ -22‬ط ‪-2‬‬ ‫واحد‌‪8‬‬ ‫پرتوآبگرد‌ان‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬محمود‌ الزمي‌زاد‌ه‬ ‫تلفن‪22610620-22004749 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خيابان ش��ريعتي‪ -‬خيابان‬ ‫يخچال‪ -‬خيابان شيد‌ايي‪ -‬پالك ‪.56‬‬ ‫ابارا‬

‫مد‌ير عامل‪ :‬محمد‌مهد‌ي تابع قانون‬ ‫تلفن‪88880292 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خياب��ان وحيد‌ د‌س��تگرد‌ي‪ -‬تقاطع‬ ‫وليعصر‪ -‬شماره ‪361‬‬ ‫اکسون‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬علیرضا پالیزوان‬ ‫تلفکس‪0228-2826812 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬اسالمشهر‪ -‬انتهای آیت ا‪ ...‬کاشانی‬ ‫ بع��د از چیچکلو ‪ -‬خیابان سروس��تان ‪-‬‬‫کوچه مرود‌شت ‪ -‬پالک ‪2‬‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬عليرضا مقصود‌ي‬ ‫تلفن‪55247404-55245011 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬كيلومتر‪ 10‬جاد‌ه س��اوه‪-‬‬ ‫ايستگاه چهارد‌انگه‪ -‬ص پ‪33315-135 :‬‬ ‫شوفاژكار‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬مجيد‌ محمد‌زاد‌ه‬ ‫تلفن‪88309327-88308677 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خياب��ان طالقان��ي‪ -‬نبش‬ ‫خيابان ملك الشعرا‪ -‬شماره ‪ -425‬ط‪1‬‬ ‫بخارگستر خاور‬

‫مد‌ير عامل‪ :‬محمد‌رضا منتظري‬ ‫تلفن‪88802539 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خيابان طالقاني‪ -‬بين ويال و سپهبد‌‬ ‫قرني‪ -‬پالك ‪305‬‬ ‫آروين بخار‬

‫مد‌ير عامل‪ :‬محمد‌ ساساني‬ ‫تلفن‪44446581 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬باالت��ر از ميد‌ان نور‪ -‬بلوار س��تاري‬ ‫ش��مالي‪ -‬نبش ش��قايق پانزد‌هم‪ -‬ش��ماره‬ ‫‪ -2‬طبقه ‪3‬‬ ‫صنايع اسوه ايران‬

‫مد‌ير عامل‪ :‬محمد‌رضا محمد‌ي‬ ‫تلفن‪88753251 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خيابان بهش��تي‪ -‬روبروي‬ ‫پاكس��تان‪ -‬كوي نيريزي‪-‬پ�لاك ‪ -9‬طبقه‬ ‫د‌وم‬ ‫ارس بخار‬

‫مد‌ير عامل‪ :‬مصطفي اميني يكتا‬ ‫تلفن‪77511323-4 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خيابان طالقاني ‪ -‬نرس��يد‌ه‬ ‫به خيابان شريعتي ‪ -‬خيابان جهان ‪ -‬پالك‬ ‫‪ - 7‬طبقه ‪4‬‬

‫مشعل‬

‫پیشگامان تاسیسات خاورمیانه‬

‫(نمایند‌ه‌ی انحصاری مشعل‌های ‪ Riello‬ایتالیا)‬

‫مد‌ير عامل‪ :‬علی رای‌رامش‬ ‫تلفن‪88844497-8 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خياب��ان طالقانی ش��رقی‪ -‬بین بهار‬ ‫و مفتح‪ -‬نبش کوچه‌ی طالبیان‪ -‬ش��ماره‌ی‬ ‫‪ -463‬طبقه اول‪ -‬واحد ‪1‬‬ ‫گرم ايران‬

‫د‌يگ‬ ‫پاكمن‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬قربانعلي ميرزازاد‌ه‬ ‫تلفن‪88739075-88731618 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خياب��ان احمد‌ قصير (بخارس��ت)‪-‬‬ ‫خيابان ‪ -10‬پالك ‪ -79‬ط‪4‬‬

‫مد‌ير عامل‪ :‬محمد‌حسين شهري‬ ‫تلفن‪88962933 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خيابان كارگر ش��مالي‪ -‬س��اختمان‬ ‫‪ -169‬آپارتمان ‪32‬‬ ‫ايران راد‌ياتور‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬جعفر شكيب‬ ‫تلفن‪88835519-21 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خيابان طالقاني‪ -‬نبش بهار‬ ‫جنوبي‪ -‬شماره ‪ -495‬ط ‪2‬‬


‫د‌ر این نشریه‬ ‫تنها از‬ ‫‪ASHRAE‬‬ ‫می‌خوانید‬

‫‪SMS‬‬

‫كوره هواي گرم‬

‫مهكوه تهويه‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬يد‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خيابان آزاد‌ي‪ -‬س��اختمان‬ ‫‪( 439‬س��اختمان س��پيد‌)‪ -‬ط همك��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬

‫برج خنك كنند‌ه‬

‫مهكوه تهويه‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬يد‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خيابان آزاد‌ي‪ -‬س��اختمان‬ ‫‪( 439‬س��اختمان س��پيد‌)‪ -‬ط همك��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬ ‫آریا بنیز‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬حمید یعقوبی‬ ‫تلفن‪88347470-1 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خيابان میرزای ش��یرازی ‪-‬‬ ‫خیابان نوزد‌هم ‪ -‬شماره ‪ - 12‬واحد ‪7‬‬ ‫ابارا‬

‫مد‌ير عامل‪ :‬محمد‌مهد‌ي تابع قانون‬ ‫تلفن‪88880292 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خياب��ان وحي ‌د د‌س��تگرد‌ي‪ -‬تقاطع‬ ‫وليعصر‪ -‬شماره ‪361‬‬ ‫پارس اهد‌اف‬

‫تباد‌ل سازان تهران‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬حميد‌ بخشي‬ ‫تلفن‪88792815-16 / 88888570 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬انته��ای خیاب��ان آفریقا‪-‬‬ ‫نـرس��ید‌ه به می��د‌ان آرژانتین‪ -‬کوچه ‪-37‬‬ ‫پالک ‪ -4‬طبقه اول‬ ‫هواساز‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬انوشه گرد‌وني‬ ‫تلفن‪88754910 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬خيابان بهش��تي‪ -‬خيابان‬ ‫سرافراز‪ -‬شماره ‪ -2‬ط ‪ 4‬واحد‌ ‪404‬‬ ‫مهر اصل‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬رضا مقيمي‬ ‫تلفن‪88300756-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬خياب��ان مفتح ش��مالي‪-‬‬ ‫خيابان زهره‪ -‬شماره ‪19‬‬ ‫سارابان‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬محمد‌ جعفری‬ ‫تلفن‪88879605 - 88674395 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬بول��وار آفریق��ا ‪ -‬برج امی��ر پرویز ‪-‬‬ ‫طبقه ‪ -4‬واحد‌ ‪41‬‬

‫پرتوآبگرد‌ان‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬محمود‌ الزمي‌زاد‌ه‬ ‫تلفن‪22610620-22004749 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خيابان ش��ريعتي‪ -‬خيابان‬ ‫يخچال‪ -‬خيابان شيد‌ايي‪ -‬پالك ‪.56‬‬ ‫آریا بنیز‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬حمید یعقوبی‬ ‫تلفن‪88347470-1 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خيابان میرزای ش��یرازی ‪-‬‬ ‫خیابان نوزد‌هم ‪ -‬شماره ‪ - 12‬واحد ‪7‬‬ ‫پارس اهد‌اف‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬سعید منهوبی‬ ‫تلفن‪09121885787 ، 22038770 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬بل��وار آفریقا ‪ -‬خیابان ارمغان‬ ‫شرقی‪ -‬ساختمان فاخر‪ -‬پالک ‪ - 61‬واحد ‪3‬‬

‫كند‌انسور هوایی‬ ‫ساران‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬مهرد‌ا ‌د بوستاني‬ ‫تلفن‪77538301-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خيابان ش��ريعتي‪ -‬باالتر از‬ ‫سميه‪ -‬س��اختمان جواهري‪ -‬ط‪ - 4‬شماره‬ ‫‪44‬‬ ‫تباد‌ل سازان تهران‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬حميد‌ بخشي‬ ‫تلفن‪88792815-16 / 88888570 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬انته��ای خیاب��ان آفریقا‪-‬‬ ‫نـرس��ید‌ه به می��د‌ان آرژانتین‪ -‬کوچه ‪-37‬‬ ‫پالک ‪ -4‬طبقه اول‬

‫مهكوه تهويه‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬يد‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خيابان آزاد‌ي‪ -‬س��اختمان‬ ‫‪( 439‬س��اختمان س��پيد‌)‪ -‬ط همك��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬ ‫هواساز‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬انوشه گرد‌وني‬ ‫تلفن‪88754910 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬خيابان بهش��تي‪ -‬خيابان‬ ‫سرافراز‪ -‬شماره ‪ -2‬ط ‪ 4‬واحد‌ ‪404‬‬ ‫مهر اصل‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬رضا مقيمي‬ ‫تلفن‪88300756-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬خياب��ان مفتح ش��مالي‪-‬‬ ‫خيابان زهره‪ -‬شماره ‪19‬‬ ‫سارابان‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬محمد‌ جعفری‬ ‫تلفن‪88879605 - 88674395 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬بول��وار آفریق��ا ‪ -‬برج امی��ر پرویز ‪-‬‬ ‫طبقه ‪ -4‬واحد‌ ‪41‬‬ ‫ساران‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬مهرد‌ا ‌د بوستاني‬ ‫تلفن‪77538301-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خيابان ش��ريعتي‪ -‬باالتر از‬ ‫سميه‪ -‬س��اختمان جواهري‪ -‬ط‪ - 4‬شماره‬ ‫‪ -44‬ص پ‪15745/437 :‬‬ ‫کیان مبتکر پارس‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬رضا مقيمي‬ ‫تلفن‪88300756-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬خياب��ان مفتح ش��مالي‪-‬‬ ‫خيابان زهره‪ -‬شماره ‪19‬‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬علیرضا حاجی علیان‬ ‫تلفن‪0251- 6642241-5 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ق��م ‪ -‬ج��اد‌ه قد‌یم ته��ران ‪ -‬کوی‬ ‫د‌انش��گاه (پرد‌یس قم) ‪ -‬آخری��ن کارخانه‬ ‫‪ -‬سمت چپ‬

‫سارابان‬

‫پارس نسیم صحرا‬

‫مهر اصل‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬محمد‌ جعفری‬ ‫تلفن‪88879605 - 88674395 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬بول��وار آفریق��ا ‪ -‬برج امی��ر پرویز ‪-‬‬ ‫طبقه ‪ -4‬واحد‌ ‪41‬‬ ‫هواساز‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬انوشه گرد‌وني‬ ‫تلفن‪88754910 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬خيابان بهش��تي‪ -‬خيابان‬ ‫سرافراز‪ -‬شماره ‪ -2‬ط ‪ 4‬واحد‌ ‪404‬‬ ‫مهكوه تهويه‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬يد‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خيابان آزاد‌ي‪ -‬س��اختمان‬ ‫‪( 439‬س��اختمان س��پيد‌)‪ -‬ط همك��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬

‫سرویس پیام کوتاه‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬حمید‌ شیخ محمد‌ی‬ ‫تلفن‪22921800-1 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬خيابان ش��ریعتی ‪ -‬باالتر‬ ‫از میرد‌اماد‪ -‬پالک ‪ -1334‬ساختمان مینا‪،‬‬ ‫بلوک غربی‪ ،‬طبقه ‪ -4‬واحد ‪11‬‬ ‫کوهساران‬

‫مد‌ير عامل‪ :‬آرش مراد‌ی‬ ‫تلفن‪88648028-9 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬ش��هرک غرب‪ -‬بلوار د‌ریا‪-‬‬ ‫بین مطهری و شفق‪ -‬پالک ‪ -117‬واحد ‪8‬‬

‫‪Tel: 88879605‬‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬سعید منهوبی‬ ‫تلفن‪09121885787 ، 22038770 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬بل��وار آفریق��ا ‪ -‬خیاب��ان‬ ‫ارمغان ش��رقی‪ -‬ساختمان فاخر‪ -‬پالک ‪61‬‬ ‫‪ -‬واحد‪3‬‬

‫برج خنك كنند‌ه فايبرگالس‬

‫واحد یکپارچه د‌وفصلی‬ ‫(سرمایش ‪ -‬گرمایش)‬

‫‪0912 448 0 416‬‬

‫تهویه و تبرید‬ ‫منتشر کرد‪:‬‬

‫کتابمحاسبات‬ ‫‌سرانگشتی‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫همراه با‬ ‫لوح فشرد‌ه‬ ‫نوشته‌ی‪:‬‬ ‫آرتور بل‬

‫‪67-66‬‬


‫واحد یکپارچه آبگرم (پکیج)‬ ‫آریستون‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬علی‌اکبر حسین‌آباد‌ی‬ ‫تلفن‪88311802-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خياب��ان طالقان��ي‪ -‬نبش‬ ‫چه��ارراه د‌کتر مفتح ‪ -‬س��اختمان ‪- 109‬‬ ‫طبقه د‌وم‬ ‫ايران راد‌ياتور‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬جعفر شكيب‬ ‫تلفن‪88835519-21 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خيابان طالقاني‪ -‬نبش بهار‬ ‫جنوب��ي‪ -‬ش��ماره ‪ -495‬ط ‪ -2‬كد‌پس��تي‬ ‫‪1571835531‬‬ ‫اخگر‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬سيد‌حسين رفيعي‌پور‬ ‫تلفن‪77535621-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خيابان طالقاني‪ -‬بين بخار و‬ ‫شريعتي‪ -‬بن‌بست وزين‪ -‬شماره ‪.565‬‬ ‫بوتان‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬سعي ‌د خليلي عراقي‬ ‫تلفن‪88765030 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خيابان س��هرود‌ي ش��مالي‪ -‬هويزه‬ ‫ش��رقي‪ -‬خيابان س��هند‌‪ -‬كوچه متحيري‪-‬‬ ‫پالك ‪ 29‬و‪31‬‬ ‫سونيه د‌وال‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تـولید‌کـنند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬محمد‌رضا مستوفي‬ ‫تلفن‪88321623 -5 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خياب��ان كري��م خان زند‌‪-‬‬ ‫خيابان شهيد‌ حسيني‪ -‬شماره ‪-16‬ط ‪1‬‬

‫طراح و سازند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫‪88648028 - 9‬‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬احمد‌ بهارستان‬ ‫تلفن‪22040376 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خيابان وليعصر‪ -‬نرس��يد‌ه به چهار‬ ‫راه پارك وي‪ -‬پالك ‪ -1575‬واحد‌ ‪1‬‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬زاره انجرقلي‬ ‫تلفن‪44545270 -4 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬كيلو متر ‪ 7‬جاد‌ه مخصوص‬ ‫كرج‪ -‬خيابان نخ رزين‪.‬‬

‫مهكوه تهويه‬

‫مهر اصل‬

‫مل تك‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬يد‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خيابان آزاد‌ي‪ -‬س��اختمان‬ ‫‪( 439‬س��اختمان س��پيد‌)‪ -‬ط همك��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬ ‫سانتيگراد‌‬

‫مد‌ير عامل‪ :‬محمد‌حسين حسن نيا‬ ‫تلفن‪88303118 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خيابان سهرورد‌ي جنوبي‪-‬‬ ‫كوچه مريوان‪ -‬پ ‪23‬‬

‫كولر گازي‬ ‫تي سي ال‬

‫مد‌ير عامل‪ :‬محمد‌حسين تقوايي‬ ‫تلفن‪88841497 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خيابان مطهري‪ -‬خيابان جم‪ -‬نبش‬ ‫كوچه الجورد‌ي‪ -‬پالك ‪ -31‬طبقه همكف‬ ‫ال‌جي‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬حق‌شناس‬ ‫تلفن‪22264982-22900880 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬بلوار ميرد‌اماد‌‪ -‬بين خيابان‬ ‫نفت و بزرگراه مد‌رس‪ -‬پالك ‪267‬‬ ‫تخت جمشید مهر‬

‫زنت‬ ‫صافياد‌‬

‫مد‌ير عامل‪ :‬محسن محققي‬ ‫تلفن‪66704158 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬چه��ار راه كال��ج‪ -‬حاف��ظ جنوبي‪-‬‬ ‫خيابان غزالي‪ -‬پالك ‪ -13‬طبقه د‌وم‬ ‫مهكوه تهويه‬

‫کوهساران‬

‫كولر تبخيري‬

‫سرد‌خانه‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬يد‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خيابان آزاد‌ي‪ -‬س��اختمان‬ ‫‪( 439‬س��اختمان س��پيد‌)‪ -‬ط همك��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬مهد‌ی زهری‬ ‫تلفکس‪09125260675 ، 77616039 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خيابان انقالب‪ ،‬خیابان بهار جنوبی‪،‬‬ ‫مجتم��ع تج��اری‪-‬اد‌اری به��ار‪ ،‬طبقه اول‬ ‫تجاری‪ ،‬واحد ‪257‬‬ ‫بوتان‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬سعي ‌د خليلي عراقي‬ ‫تلفن‪88765030 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خيابان س��هرود‌ي ش��مالي‪ -‬هويزه‬ ‫ش��رقي‪ -‬خيابان س��هند‌‪ -‬كوچه متحيري‪-‬‬ ‫پالك ‪29‬و‪31‬‬ ‫کوهساران‬

‫مد‌ير عامل‪ :‬آرش مراد‌ی‬ ‫تلفن‪88648028-9 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬ش��هرک غرب‪ -‬بلوار د‌ریا‪-‬‬ ‫بین مطهری و شفق‪ -‬پالک ‪ -117‬واحد ‪8‬‬

‫تباد‌ل‌كار‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬رضا مقيمي‬ ‫تلفن‪88300756-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬خياب��ان مفتح ش��مالي‪-‬‬ ‫خيابان زهره‪ -‬شماره ‪19‬‬ ‫سارابان‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬محمد‌ جعفری‬ ‫تلفن‪88879605 - 88674395 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬بول��وار آفریق��ا ‪ -‬برج امی��ر پرویز ‪-‬‬ ‫طبقه ‪ -4‬واحد‌ ‪41‬‬ ‫سابكول‬

‫مد‌ير عامل‪ :‬عباس محمد‌ي وحيد‌‬ ‫تلفن‪77524897 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬انق�لاب‪ -‬پيچ ش��ميران‪-‬‬ ‫خيابان تنكابن‪ -‬شماره ‪90‬‬ ‫فراسرد‌‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬اميرسعي ‌د تقي‌زاد‌ه‬ ‫تلفن‪66903811-66430140 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خياب��ان توحي��د‌‪ -‬خيابان‬ ‫پرچم‪ -‬شماره ‪.119‬‬ ‫آرشه کار‌‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬عباس رفیعی‬ ‫تلفن‪77526805-6 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪-‬خيابان انقالب‪ -‬پیچ شمیران‪-‬‬ ‫خیابان نورمحمد‌ی ‪ -‬شماره ‪108‬‬ ‫تباد‌ل سازان تهران‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬حميد‌ بخشي‬ ‫تلفن‪88792815-16 / 88888570 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬انته��ای خیاب��ان آفریقا‪-‬‬ ‫نـرس��ید‌ه به می��د‌ان آرژانتین‪ -‬کوچه ‪-37‬‬ ‫پالک ‪ -4‬طبقه اول‬ ‫بازفر تجارت‬ ‫کمپرسورهای سامسونگ‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬محمد وحید خاکبازان‬ ‫تلفن‪22222982 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬بلوار میرد‌اماد ‪ -‬مقابل پمپ‬ ‫بنزین ‪ -‬س��اختمان ‪ - 154‬طبقه س��وم ‪-‬‬ ‫واحد‪5‬‬


‫د‌ر این نشریه‬ ‫تنها از‬ ‫‪ASHRAE‬‬ ‫می‌خوانید‬

‫‪SMS‬‬

‫آيس بانك‬

‫مل تك‬

‫صبا برود‌ت پارس‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬علي اكبر اصالح‌چي‬ ‫تلفن‪88788791-88885341 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خياب��ان ولي عصر‪ -‬خيابان‬ ‫توانير‪ -‬خيابان رستگاران‪ -‬بن بست آرشيا‪-‬‬ ‫ساختمان صد‌ف‪ -‬پالك ‪ -8‬واحد‌‪2‬‬ ‫تباد‌ل سازان تهران‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬حميد‌ بخشي‬ ‫تلفن‪88792815-16 / 88888570 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬انته��ای خیاب��ان آفریقا‪-‬‬ ‫نـرس��ید‌ه به می��د‌ان آرژانتین‪ -‬کوچه ‪-37‬‬ ‫پالک ‪ -4‬طبقه اول‬ ‫حرارتي و برود‌تي نيك‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬احمد‌ بهارستان‬ ‫تلفن‪22040376 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خيابان وليعصر‪ -‬نرس��يد‌ه به چهار‬ ‫راه پارك وي‪ -‬پالك ‪ -1575‬واحد‌ ‪1‬‬ ‫ساران‬

‫سارابان‬

‫سارابان‬

‫تهويه سپهر‬

‫مد‌ير عامل‪ :‬عباس محمد‌ي وحيد‌‬ ‫تلفن‪77524897 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬انق�لاب‪ -‬پيچ ش��ميران‪-‬‬ ‫خيابان تنكابن‪ -‬شماره ‪90‬‬

‫مهكوه تهويه‬

‫فراسرد‌‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬اميرسعيد‌ تقي‌زاد‌ه‬ ‫تلفن‪66903811-66430140 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خياب��ان توحي��د‌‪ -‬خيابان‬ ‫پرچم‪ -‬شماره ‪.119‬‬

‫بوتان‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬سعي ‌د خليلي عراقي‬ ‫تلفن‪88765030 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خيابان س��هرود‌ي ش��مالي‪ -‬هويزه‬ ‫ش��رقي‪ -‬خيابان س��هند‌‪ -‬كوچه متحيري‪-‬‬ ‫پالك ‪29‬و‪31‬‬

‫هواساز‪ -‬ايرواشر‬ ‫پنام آزما‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬شاهين عيوقي‬ ‫تلفن‪88812885-6 - 88848076 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خياب��ان مفتح ش��مالي‪-‬‬ ‫خيابان زهره‪ -‬پالك ‪ -9‬ط ‪ -4‬واحد‌‪9‬‬ ‫سانتيگراد‌‬

‫مد‌ير عامل‪ :‬محمد‌حسين حسن نيا‬ ‫تلفن‪88303118 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خيابان سهرورد‌ي جنوبي‪-‬‬ ‫كوچه مريوان‪ -‬پ ‪23‬‬

‫مد‌ير عامل‪ :‬خسرو زحمتكش‬ ‫تلفن‪88313094 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خياب��ان مطهري‪ -‬خياب��ان مفتح‪-‬‬ ‫خيابان زهره غربي‪ -‬پالك ‪-6‬شماره ‪2‬‬ ‫مد‌يرعامل‪ :‬يد‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خيابان آزاد‌ي‪ -‬س��اختمان‬ ‫‪( 439‬س��اختمان س��پيد‌)‪ -‬ط همك��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬ ‫شعله پارس‬

‫مد‌ير عامل‪ :‬بهمن يوسفي‌نيا‬ ‫تلفن‪22411059 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬جاد‌ه تهران س��اوه‪ -‬سه راه آد‌ران‪-‬‬ ‫خيابان قلع��ه مير‪ -‬خيابان مفتح‪ -‬نبش بن‬ ‫بست د‌وم‪ -‬پالك ‪1‬‬ ‫کوهساران‬

‫مد‌ير عامل‪ :‬آرش مراد‌ی‬ ‫تلفن‪88648028-9 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬ش��هرک غرب‪ -‬بلوار د‌ریا‪-‬‬ ‫بین مطهری و شفق‪ -‬پالک ‪ -117‬واحد ‪8‬‬

‫فن كويل‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬محمد‌ جعفری‬ ‫تلفن‪88879605 - 88674395 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬بول��وار آفریق��ا ‪ -‬برج امی��ر پرویز ‪-‬‬ ‫طبقه ‪ -4‬واحد‌ ‪41‬‬ ‫مهر اصل‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬رضا مقيمي‬ ‫تلفن‪88300756-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬خياب��ان مفتح ش��مالي‪-‬‬ ‫خيابان زهره‪ -‬شماره ‪19‬‬

‫راد‌ياتور‬ ‫ايران راد‌ياتور‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬جعفر شكيب‬ ‫تلفن‪88835519-21 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خيابان طالقاني‪ -‬نبش بهار‬ ‫جنوبي‪ -‬شماره ‪ -495‬ط ‪2‬‬ ‫ده‌ی انحصاری ‪)KERMI‬‬ ‫مبنا (نماین ‌‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬علیرضا موالیی‬ ‫تلفن‪88515131-2 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خيابان سهرورد‌ی شمالی ‪ -‬نرسید‌ه‬ ‫ب��ه مطهری ‪ -‬پ�لاک ‪ - 197‬مجتمع نیلی‬ ‫‪ -‬طبقه ‪ - 5‬واحد ‪ 51‬و ‪54‬‬

‫‪Tel: 88879605‬‬

‫آبگرمكن‬

‫مل تك‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬احم ‌د بهارستان‬ ‫تلفن‪22040376 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خيابان وليعصر‪ -‬نرس��يد‌ه به چهار‬ ‫راه پارك وي‪ -‬پالك ‪ -1575‬واحد‌ ‪1‬‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬محمد‌ جعفری‬ ‫تلفن‪88879605 - 88674395 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬بول��وار آفریق��ا ‪ -‬برج امی��ر پرویز ‪-‬‬ ‫طبقه ‪ -4‬واحد‌ ‪41‬‬

‫سرویس پیام کوتاه‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬انوشه گرد‌وني‬ ‫تلفن‪88754910 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬خيابان بهش��تي‪ -‬خيابان‬ ‫سرافراز‪ -‬شماره ‪ -2‬ط ‪ 4‬واحد‌ ‪404‬‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬مهرد‌ا ‌د بوستاني‬ ‫تلفن‪77538301-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬خيابان ش��ريعتي‪ -‬باالتر‬ ‫از س��ميه‪ -‬س��اختمان جواه��ري‪ -‬ط‪- 4‬‬ ‫شماره‪44‬‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬حسن نيك نام‬ ‫تلفن‪88826073-88840745 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران ‪ -‬خيابان خرد‌مند‌ ش��مالي‪-‬‬ ‫شماره ‪163‬‬ ‫سابكول‬

‫هواساز‬

‫‪0912 448 0 416‬‬

‫يونيت هيتر‬ ‫هواسپاس‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬رامينا رافت پور‬ ‫تلفن‪88444209-88437876 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خيابان بهش��تي‪ -‬خيابان‬ ‫اند‌يش��ه ‪ 2‬ش��رقي‪ -‬پ�لاك ‪ -22‬ط ‪-2‬‬ ‫واحد‌‪8‬‬ ‫ساران‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬مهرد‌ا ‌د بوستاني‬ ‫تلفن‪77538301-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬خيابان ش��ريعتي‪ -‬باالتر‬ ‫از س��ميه‪ -‬س��اختمان جواه��ري‪ -‬ط‪- 4‬‬ ‫شماره‪44‬‬

‫مهكوه تهويه‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬يد‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خيابان آزاد‌ي‪ -‬س��اختمان‬ ‫‪( 439‬س��اختمان س��پيد‌)‪ -‬ط همك��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬ ‫ساران‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬مهرد‌ا ‌د بوستاني‬ ‫تلفن‪77538301-7 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬خيابان ش��ريعتي‪ -‬باالتر‬ ‫از س��ميه‪ -‬س��اختمان جواه��ري‪ -‬ط‪- 4‬‬ ‫شماره‪44‬‬

‫تهویه و تبرید‬ ‫منتشر کرد‪:‬‬

‫کتابمحاسبات‬ ‫‌سرانگشتی‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫همراه با‬ ‫لوح فشرد‌ه‬ ‫نوشته‌ی‪:‬‬ ‫آرتور بل‬

‫‪69-68‬‬


‫پارس اهد‌اف‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬سعید منهوبی‬ ‫تلفن‪09121885787 ، 22038770 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬بل��وار آفریقا ‪ -‬خیابان ارمغان‬ ‫شرقی‪ -‬ساختمان فاخر‪ -‬پالک ‪ - 61‬واحد ‪3‬‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬انوشه گرد‌وني‬ ‫تلفن‪88754910 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬خيابان بهش��تي‪ -‬خيابان‬ ‫سرافراز‪ -‬شماره ‪ -2‬ط ‪ 4‬واحد‌ ‪404‬‬

‫سارابان‬

‫اکسون‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬محمد‌ جعفری‬ ‫تلفن‪88879605 - 88674395 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬بول��وار آفریق��ا ‪ -‬برج امی��ر پرویز ‪-‬‬ ‫طبقه ‪ -4‬واحد‌ ‪41‬‬ ‫تهويه اد‌ريسي‬

‫مد‌ير عامل‪ :‬غالمعلي اد‌ريسي‬ ‫تلفن‪0411-5257177 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تبريز‪ -‬ميد‌ان د‌انشس��را‪ -‬ساختمان‬ ‫طبقاتي سهند‌‪ -‬شماره ‪2‬‬ ‫هواساز‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬انوشه گرد‌وني‬ ‫تلفن‪88754910 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬خيابان بهش��تي‪ -‬خيابان‬ ‫سرافراز‪ -‬شماره ‪ -2‬ط ‪ 4‬واحد‌ ‪404‬‬

‫گرمايش کفی‬ ‫سوپرپايپ‬

‫مهکوه تهویه‬ ‫تـولید‌کـنند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪66903533 :‬‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬مهرد‌اد‌ يوسفي‬ ‫تلفن‪88756169 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خياب��ان مطه��ري‪ -‬بع ‌د از‬ ‫مفتح‪ -‬شماره ‪163‬‬

‫پرد‌ه هوا‬ ‫پنام آزما‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬شاهين عيوقي‬ ‫تلفن‪88812885-6 - 88848076 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خياب��ان مفتح ش��مالي‪-‬‬ ‫خيابان زهره‪ -‬پالك ‪ -9‬ط ‪ -4‬واحد‌‪9‬‬

‫مبد‌ل حرارتي‬ ‫مهكوه تهويه‬

‫کوهساران‬ ‫طراح و سازند‌ه‬ ‫د‌ستـگاه‌های‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫تلفن‪:‬‬ ‫‪88648028 - 9‬‬

‫هواساز‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬يد‌ا‪ ...‬برهمت‬ ‫تلفن‪66903531-3 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خيابان آزاد‌ي‪ -‬س��اختمان‬ ‫‪( 439‬س��اختمان س��پيد‌)‪ -‬ط همك��ف‪-‬‬ ‫واحد‌‪1‬‬ ‫تباد‌ل سازان تهران‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬حميد‌ بخشي‬ ‫تلفن‪88792815-16 / 88888570 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬انته��ای خیاب��ان آفریقا‪-‬‬ ‫نـرس��ید‌ه به می��د‌ان آرژانتین‪ -‬کوچه ‪-37‬‬ ‫پالک ‪ -4‬طبقه اول‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬علیرضا پالیزوان‬ ‫تلفکس‪0228-2826812 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬اسالمشهر‪ -‬انتهای آیت ا‪ ...‬کاشانی‬ ‫ بع��د از چیچکلو ‪ -‬خیابان سروس��تان ‪-‬‬‫کوچه مرود‌شت ‪ -‬پالک ‪2‬‬

‫كويل صنعتي‬ ‫هواساز‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬انوشه گرد‌وني‬ ‫تلفن‪88754910 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬خيابان بهش��تي‪ -‬خيابان‬ ‫سرافراز‪ -‬شماره ‪ -2‬ط ‪ 4‬واحد‌ ‪404‬‬ ‫تباد‌ل‌كار‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬زاره انجرقلي‬ ‫تلفن‪44545270 -4 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬كيلو متر ‪ 7‬جاد‌ه مخصوص‬ ‫كرج‪ -‬خيابان نخ رزين‪.‬‬ ‫اکسون‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬علیرضا پالیزوان‬ ‫تلفکس‪0228-2826812 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬اسالمشهر‪ -‬انتهای آیت ا‪ ...‬کاشانی‬ ‫ بع��د از چیچکلو ‪ -‬خیابان سروس��تان ‪-‬‬‫کوچه مرود‌شت ‪ -‬پالک ‪2‬‬

‫فن‬

‫منبع انبساط‬ ‫ايران مخزن‬

‫مد‌ير عامل‪ :‬مهد‌ي علي پناه‬ ‫تلفن‪44526668 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬كيلومتر ‪ 10‬جاد‌ه قد‌يم تهران كرج‪-‬‬ ‫بزرگراه آزاد‌گان‪ -‬جاد‌ه احمد‌آباد‌ مستوفي‪-‬‬ ‫نبش خيابان انبار خرمشهر‪ -‬پالك ‪398‬‬ ‫تهران مبد‌ل‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬محمد‌حسين فاضلي‬ ‫تلفن‪77346190 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬جاد‌ه آبعلي‪ -‬نرس��يد‌ه به‬ ‫ايران ابزار‪ 16 -‬متري تويوتا‪ -‬شماره ‪7‬‬

‫تجهیزات شبکه کانال‬ ‫كارخانه صنعتي شاهرخي‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬شاهرخ شاهرخي‬ ‫تلفن‪77703388 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خياب��ان د‌ماون�� ‌د ‪ -‬بعد‌ از‬ ‫چهارراه تهرانپارس ‪ -‬شماره ‪1890‬‬ ‫شعله پارس‬

‫مد‌ير عامل‪ :‬بهمن يوسفي‌نيا‬ ‫تلفن‪22411059 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬جاد‌ه تهران س��اوه‪ -‬سه راه آد‌ران‪-‬‬ ‫خيابان قلع��ه مير‪ -‬خيابان مفتح‪ -‬نبش بن‬ ‫بست د‌وم‪ -‬پالك ‪1‬‬ ‫د‌كت‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬ابوالمحسن جنتي‬ ‫تلفن‪77455389 -77456028 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬انته��اي س��ي‌متري نارمك‪ -‬فرجام‬ ‫ش��رقي ‪ -‬بعد‌ از چهارراه ولي‌عصر ‪ -‬شماره‬ ‫‪184 -186‬‬

‫هواكش خزر‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬ناد‌ر خد‌ايي‬ ‫تلفن‪88844112 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬خياب��ان مفت��ح جنوبي‪-‬‬ ‫روبروي د‌انشسراي تربيت معلم‪ -‬ساختمان‬ ‫خزر‪ -‬پالك ‪ -90‬كد‌پستي ‪15818‬‬ ‫د‌مند‌ه‬

‫مد‌ير عامل‪ :‬احمد‌ بوستانچي‬ ‫تلفن‪88836618 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬انق�لاب‪ -‬د‌روازه د‌ول��ت‪ -‬مقاب��ل‬ ‫سعد‌ي‪ -‬پ ‪491‬‬

‫تجهیزات كنترل‬ ‫مرکز کنترل ایران (هانيول)‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬ساسان زماني‬ ‫تلفن‪88730717 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خياب��ان مطه��ري‪ -‬ش��ماره ‪-251‬‬ ‫كد‌پستي ‪15868-1757‬‬ ‫سهند سازه آریا (سهند کنترل)‬

‫(ارائه‌کنند‌ه سیستم‌ها و تجهیزات کنترلی تهویه مطبوع)‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬اکبر پورعباسی‌وند‬ ‫تلفن‪44840481-9 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬بزرگ��راه نیای��ش‪ -‬تقاط��ع س��رد‌ار‬ ‫جنگل‪ -‬ساختمان سهند‬


‫د‌ر این نشریه‬ ‫تنها از‬ ‫‪ASHRAE‬‬ ‫می‌خوانید‬

‫‪SMS‬‬

‫پمپ و بوستر پمپ‬ ‫گزينه صنعت تاسيسات‬

‫مد‌ير عامل‪ :‬رضا اتفاق اسكويي‬ ‫تلفن‪88320257 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬خيابان استاد‌ مطهري‪ -‬خيابان جم‬ ‫(فجر)‪ -‬ابتد‌اي خياب��ان غفاري‪ -‬پالك ‪-3‬‬ ‫واحد‌ ‪15‬‬

‫سختي‌گير و رسوب‌زد‌ا‬ ‫پاكاب كنترل‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬عليرضا سرمد‌ي‬ ‫تلفن‪0151-2263394 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ساري‪ -‬بلوار امير مازند‌راني‪ -‬خيابان‬ ‫شهيد‌ان عبوري‪ -‬بعد‌از برق تانش‬ ‫سبالن هيد‌روشيمي‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬عبد‌ا‪ ...‬ناپيد‌ا‬ ‫تلفن‪ 88513660-1 :‬و ‪88746725‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خيابان س��هرورد‌ي شمالي‪-‬‬ ‫خيابان زينالي (كيهان غربي)‪ -‬س��اختمان‬ ‫‪ -102‬واحد‌‪20‬‬

‫پاکسازی و ضد‌عفوني هوا‬ ‫پنام آزما‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬شاهين عيوقي‬ ‫تلفن‪88812885-6 - 88848076 :‬‬

‫عايق حرارتی و برود‌تی‬ ‫شيواسپ‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬رضا جليل‌زاد‌ه‬ ‫تلفن‪22710200 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬شريعتي‪ -‬نرسيد‌ه به ميد‌ان‬ ‫قد‌س‪ -‬جنب آژانس هواپيمايي تعطيالت‪-‬‬ ‫پالك ‪1905‬‬

‫فرایند زالل آب‬

‫(سپتیک تانک ‪ FZA‬و ‪ ،MPD‬چربی‌گیر‪ ،‬منهول)‬

‫مد‌ير عامل‪ :‬اخوان‬ ‫تلفن‪09111313594، 0131-2238526 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬رش��ت‪ ،‬خیابان سعد‌ی‪ ،‬اول خیابان‬ ‫معلم‪ ،‬نبش کوچه بهاران‪ ،‬س��اختمان ملک‪،‬‬ ‫طبقه د‌وم‪ ،‬واحد ‪3‬‬

‫سرویس پیام کوتاه‬

‫آموزشگاه اد‌یبان‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬عباس زین‌العابد‌ین‌زاد‌ه‬ ‫تلفن‪09123753060 ، 88468961:‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران ‪ -‬ضل��ع جنوب ش��رقی پل‬ ‫سید‌خند‌ان ‪ -‬ابتد‌ای رسالت ‪ -‬کوچه باقری‬ ‫‪ -‬ساختمان باقری ‪ -‬پالک ‪ ،4‬طبقه ‪4‬‬

‫پارس اهد‌اف‬

‫(سپتیک تانک‪ ،‬فیلتر شنی‪ ،‬چربی‌گیر‬ ‫فایبرگالس)‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬سعید منهوبی‬ ‫تلفن‪09121885787 ، 22038770 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬بل��وار آفریق��ا ‪ -‬خیاب��ان‬ ‫ارمغان ش��رقی‪ -‬ساختمان فاخر‪ -‬پالک ‪61‬‬ ‫‪ -‬واحد‪3‬‬

‫مواد اولیه و خد‌مات‬ ‫اند‌یشه و فن آریاگستر‬ ‫(طراحی‪ ،‬اجرا‪ ،‬نگهد‌اری)‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬عبد‌ا‪ ...‬جانزاد‌ه‬ ‫تلفن‪88514371 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬ته��ران‪ -‬س��ید‌خند‌ان‪ -‬ابت��د‌ای‬ ‫س��هرورد‌ی ش��مالی‪ -‬کوچه مهاجر‪ -‬پالک‬ ‫‪ -33‬واحد ‪2‬‬ ‫صنایع مس قائم‬

‫(تولید‌کنند‌ه لوله مسی بد‌ون د‌رز)‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬آزید هاک‬ ‫تلفن‪0312-5642001:‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬اصفه��ان ‪ -‬ش��هرک صنعت��ی‬ ‫مورچه‌خورت ‪ -‬فاز ‪4‬‬ ‫راد وکیوم‬

‫(تولید‌کنند‌ه پکینگ و قطره‌گیر برج‌های‬ ‫خنک‌کنند‌ه)‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬اکبر حلیمی راد‬ ‫تلفن‪09123726972 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬جاد‌ه س��اوه ‪ -‬بعد از سه‌راه‬ ‫آد‌ران ‪ -‬ابتد‌ای بلوار صنعت ‪ -‬د‌س��ت چپ‬ ‫ سوله سوم‬‫نسیم‌سازان اروند‬

‫(تعمیر و نگهد‌اری سیستم‌های تهویه مطبوع)‬

‫مد‌يرعامل‪ :‬محمود غفاری‬ ‫تلفن‪66693638 - 66681106 :‬‬ ‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬مید‌ان شمش��یری ‪ -‬خیابان‬ ‫‪ 45‬مت��ری زرند ‪ -‬خیاب��ان تختی ‪ -‬پالک‬ ‫‪ - 170‬طبقه اول ‪ -‬واحد ‪3‬‬

‫‪Tel: 88879605‬‬

‫آد‌رس‪ :‬تهران‪ -‬خيابان مفتح شمالي‪-‬‬ ‫خيابان زهره‪ -‬پالك ‪ -9‬ط ‪ -4‬واحد‌‪9‬‬

‫آب و فاضالب‬

‫آموزشگاه ‪HVAC‬‬

‫‪0912 448 0 416‬‬

‫تهویه و تبرید‬ ‫منتشر کرد‪:‬‬

‫کتابمحاسبات‬ ‫‌سرانگشتی‬ ‫تهویه مطبوع‬ ‫همراه با‬ ‫لوح فشرد‌ه‬ ‫نوشته‌ی‪:‬‬ ‫آرتور بل‬

‫‪71-70‬‬


‫نظرخواهي‬

‫تهوي��ه و تبري�� ‌د با هد‌ف آگاهي از ميزان رضايت‌مند‌ي ش��ما خوانن��د‌ه گرامي‪ ،‬فرم‬ ‫نظرخواهي حاضر را تهيه كرد‌ه است‪ .‬ضمن تشكر از همراهي شما‌‪ ،‬سپاسگزار است‬ ‫د‌قت و صراحت د‌ر هنگام پاسخ د‌اد‌ن را لحاظ فرماييد‌‪.‬‬ ‫نام و نام خانواد‌گي‪............................................................................................................................. :‬‬ ‫‪ -1‬جنس‪ -2 ...................... :‬سن‪ -3 .................... :‬تحصيالت‪................................................. :‬‬ ‫‪ -4‬شغل‪............................................................................................................................................... :‬‬ ‫‪ -5‬آيا رویکرد جد‌ید نشريه مبنی بر استفاد‌ه از مطالب ‪ ASHRAE‬را می‌پسند‌ید؟‬ ‫‪..................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ -6‬براي مطالعه اين نشريه به طور متوسط چه مد‌ت زماني صرف كر ‌ده‌ايد‌؟‬ ‫‪..................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ -7‬آيا بين تعد‌ا ‌د صفحات مجله و تعد‌ا ‌د آگهي‌ها تناسب وجو ‌د د‌ارد‌؟‬ ‫بله‬ ‫ ‬ ‫تا حد‌ود‌ي‬ ‫ ‬ ‫خير‬ ‫‪ -8‬آيا عكس‌ها و طرح‌هاي تزييني با مطالب نشريه هم‌خواني د‌ارد‌؟‬ ‫بله‬ ‫ ‬ ‫تا حد‌ود‌ي‬ ‫ ‬ ‫خير‬ ‫‪ -9‬وضعيت صفحه‌آرايي و گرافيك مجله چگونه است؟‬ ‫خوب‬ ‫ ‬ ‫متوسط‬ ‫ ‬ ‫ضعيف‬ ‫‪ -10‬اثرگذارترين مطلب اين شماره كد‌ام است؟ لطفا نام ببريد‌‪.‬‬ ‫‪................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪...............................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ -11.....‬كد‌اميك از روش‌هاي زير د‌ر مطالب نش��ريه براي ش��ما از اولويت برخورد‌ار‬ ‫است؟‬ ‫اطالع‌رساني‬ ‫تحقيقاتي‬ ‫كاربرد‌ي‬ ‫آموزشي‬ ‫‪ -12‬ميزان رضايت‌مند‌ي خو ‌د را از مطالب نشريه بيان فرماييد‌‪.‬‬ ‫‪.................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪.................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ -13...‬مهم‌ترين مس��اله‌اي كه توصيه مي‌كني ‌د نشريه به آن بپرد‌از ‌د و يا از آن د‌وري‬ ‫كن ‌د را بيان فرماييد‌‪.‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪ -14‬پيشنهاد‌ها و انتقاد‌هاي خو ‌د را د‌ر مور ‌د نشريه بيان فرماييد‌‪.‬‬ ‫‪...................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................................‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................................‬‬

‫‪42‬‬

‫اشتراك (انتخاب کتاب د‌رخواستی فراموش نشود)‬

‫نام و نام خانواد‌گي‪/‬شركت‪.............................................................................................................. :‬‬ ‫نشاني‪..................................................................................................................................................... :‬‬ ‫‪..................................................................................................................................................................‬‬ ‫تلفن و د‌ورنگار‪ ....................................................... :‬ك ‌د پستي‪...................................................... :‬‬ ‫صند‌وق پستـي‪ .............................................. :‬پست الكترونيك‪................................................ :‬‬

‫‪ 12‬شماره ‪ 120.000‬ريال‬

‫با ارس��ال (فكس و يا پس��ت) فيش بانكي ش��ماره ‪ .........................‬مورخ ‪.........................‬‬ ‫به مبلغ ‪ .........................‬ريال به حواله كر ‌د حس��اب جام ش��ماره ‪ 5763014‬نز ‌د بانك‬ ‫ملت شعبه چهار راه كالج تهران (ك ‌د ‪ )62091‬به نام محم ‌د حسين د‌هقان‪ ،‬تقاضاي‬ ‫اشتراك نشريه تهويه و تبري ‌د از شماره ‪ .........‬تا شماره ‪ .........‬را د‌ارم‪.‬‬

‫نشاني‪ :‬تهران ‪ -‬صند‌وق پستي ‪14335-536‬‬ ‫تلفن‪ 22885647 :‬د‌ورنگار‪22885651 :‬‬ ‫امور مشتركين‪22885649 :‬‬

‫نظرخواهي‬ ‫اشتراك‬

‫با پرد‌اخ�ت کامل حق اش�تراك يك�ي از كتاب‌های زير‬ ‫را‪ ‬انتخاب تا به صورت رايگان برای شما ارسال گر ‌دد‌‪:‬‬ ‫مرجع جيبي گرمايش و تهويه مطبوع‬ ‫مرجع جيبي لوله‌كشي‬ ‫مرجع جيبي تهویه و تبرید‬ ‫مرجع جيبي برق‬ ‫مرجع جيبي موتورهای الکتریکی‬ ‫گذر برگ از برگا (مجموعه شعر)‬ ‫‪ASHRAE Pocket Guide‬‬

TABRID42  

‫نام‬ ‫به‬ ‫خداوند‬ ‫خرد‬ ‫و‬ ‫جان‬ 1735-5648 :‫شاپا‬ 1387 ‫فروردین‬ -‫دوم‬ ‫و‬ ‫چهل‬ ‫شمارهي‬ -‫پنجم‬ ‫سال‬ ‫مهندسي‬ ،‫فني‬ ‫ماهنامهي‬ ‫دهق...

TABRID42  

‫نام‬ ‫به‬ ‫خداوند‬ ‫خرد‬ ‫و‬ ‫جان‬ 1735-5648 :‫شاپا‬ 1387 ‫فروردین‬ -‫دوم‬ ‫و‬ ‫چهل‬ ‫شمارهي‬ -‫پنجم‬ ‫سال‬ ‫مهندسي‬ ،‫فني‬ ‫ماهنامهي‬ ‫دهق...

Advertisement