Page 1

     

       

       :    

:                    :                                                                          

.             .          

  :    : 

 :    : URL: www.HVAC.ir Emai: HVACR@HVAC.ir

 

HVACR   

 




HVACR  




:  

    

         

     

     HVAC  ○

    

        


               :   

[

                .                    

]

:                .                               . (                 )              .                               .                .                       .   .                             :  

          

:        :          )(                      ) .               )


   m2   .           kg                      .  m2                    .                        .   )   (             .                .                                         .                  .      



.                                 .                .           .           )(    .        ) (       .     )(        mm     .  .                       m2              cm      cm      m2            kg    kj/c      

     )                            )( .        .               .             .                       .                                    .          .                                


) (         ) .

         .         )(                    )(          )( .               .        

                 .   )(                   .      m / m     .                     .     ) :        )

               .                                          .                .        (            )     .         )(                                . .              

)(

        )(


 .  )(  

         )(         Ct     .     Ct =   .   .                

                         )( .        V1A1 = V2A2 = V4A4 = V5A5 +V6A6 )( V5A5 = VrAr = VeAe )(    r      A  .      . A1 = A4 = A6 = A7 A5 = A8 = Ae = 2A1 Ar = 15 A1

                 

          )(

        )( .                             .                 .       oC                         .                                         .    .             CPe  CP1  )( .     .   p    V0  CP1 )(          .  CPe          CP1 = /  .    CP = CPe  CP1 =  )(   CPe = /    .     )(                      e           .             .                         .     .        






    ( V2  )       )    .                .   = 3mm    )(              .                           :          pr  Ka   Re               .  :   

        n      fs  f         .   

.       ( =3mm     .  )   = 0/15mm          .  ( V1   )( )(

     )  (           )(  :     V0 =      m/s H =          m     P23                    

)(


.         n     

    .   Bi = /                  

        )(





/   .  n = /          n =          :  )  (             m    V0 = 5m/s  V2   de = cm      )( . = 2m/s  Ka = 0/0272W/moC   oC   Re =      Pr = / .  f/fs =   h = 15/72W/m2 oC                            .                Biot     Kc    t  Bi = ht/kc  t = cm  .        ( Kc = 0/671W/moC  h = 15/72W/m2 oC   


)(  .     (       )(       )      .          ) (    . V0 = 5m/s  H =  m    h = 15/72 W/m2  V2 = 2m/s /           oC    .  oC         .    oC              .    oC            5m/s         = /   )(  .   cm             )    (        oC        oC       .                          (          ) (            .     )                                    . :        

      Cpa     a   T'   T    Cc  Pc           t      j  i  . .                              

                  . j    i   . 

 ma      Qi,j 

 m/s             )( 


   .    :     a( H =          b( V0 = / m/s ) oC   oC ( ) oC   oC (  = ) oC   oC ( ) oC   oC ( c(        d(    =                                

      .                      i       .

                          m         

 m/s            )( 

                   m   .     / m3/s              hr  .  /                                                           .  .                     .              .       

      hm  h       Cpa            .   w'    Am   

           w        .                     




B1  C1      

  .     A1                            .            .       :          )                 .  :     )                                  .                  .                                        .                             (     .   )                        .

            .                                                 .                       .          )a      Met   . clo       )b . /        )c .     A3 ( /      )d .     )  Ar                           .          A 1 )   ( ) (        C1  B1                      .      C1  B1  A 1       .                .      

           .        H    :          .    hm  ma ) (        )  (  (   .     H    )        .      )(          .      Twb = 15oC  Tdb = 25oC         .              ) (                      .                 .  .             (     H      )...    ) (     .     m/s   m/s      ) (       H =  m      ) ( To= 40oC         V0 = 5m/s V3 = 1/  3 =    T3 = 25oC  . 5m/s   V0 = 15m/s       )    (   V3 = 4/5m/s  3 =     )(  0 =   T0 = 25oC           V0= 5m/s =  / )( T3= 17/5oC  3 .  V3 = 1/5m/s 


                 :      

                         .    .                                .                              .                                .             .                                   .  .                         )ESCO(                             .                .                            .                           .             .              .                               .            .  :                 

                        .          



[

      

]

             


.)    

      .                                           .                       .                            .                .               

      .               .                     . .                           .                 .                       .               (                     

.           )O&M(                     .          

         .                            .                       .                               :       


.                           . .   ) 

:                     .                   .         .                                   .            :       



                        :  (       .)                      .          .           .  )LCC(                   .                             .             

.        

        .                         (            . )                    .                              .                                  .


.    )     :                .             :           (    .)     

       .     :              .          .              .)HVAC    (          .         

         )(

     .)     (  (         (.     ).                    (  ).              ()   (               ).                   ( ).              ( .     ).  ) 

:         .                      :       . .      .              (   .)   HVAC       .)     ( ) 

      :                         .         


Handbook .Bonneville Power Administration Portland OR 1190. Braun J.E .Reducing Energy Costs and Peak Electrical Demands Through Optimal Control of Building Thermal Storage. ASHREA Transactions 96(2)876888 1990. DOEUS Department of Energy Energy Efficiency for Buildings Directory of Building Energy Software Wishington D.C. 2000 .An updated list Website :http//: www.eren.doe.gov/buildings/tools_directory/ Elovitz D.M .Minimum Outside Air Control Methods for VAV Systems ASHREA Transactions 101(2)6131995. EIA Energy Information Agency Energy Facts 1991 DOE/EIA Washington DC1994. EIA Annual Energy Review Department of Energy Energy Information Administration http//www.doe.eia.gov 1998 Herberl J.S .and Claridge D.E .An Expert System for Building Energy Consumption Analysis :Prototype Results ASHREA Transactions 93(1)9791987. Ke Y .and Mumma S.A .Using Carbon Dioxide Measurements to Determine Occupancy for Ventilation Controls ASHREA Transactions103(3)1997. Kreider J.F .and Rabl A .Heating and Cooling of Buildings McGrawHill New York 1994. Mayer P.W .Residential Water Use and Conservation Effectiveness :A Process Approach MS Thesis University of Colorado 1995. Turiel I .Present Status of Residential Appliance Energy Efficiency Standards an International Review Energy & Buildings 26(1)51997. Akbari H .Huang J .and Davis S .Peak Power and Cooling Energy Savings Energy and Buildings 25 1391471997. Moncef Krarti Energy Audit of Building System An Engineering Approach2000. 1- Energy Service Company 2- Operation & Maintenance 3- Life Cycle Cost





:

ARI American Refrigeration Institute Statics about US Refrigeration Equipment Shipment Website :http//www.ARI.org. 1999. ASHREA Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality Standard 621989 American Society of Heating Refrigeration and AirConditioning Engineers Inc . Atlanta GA .1989. ASHREA Handbook of HVAC Systems and Equipments American Society of Heating Refrigeration and Air Conditioning Engineers Inc  .Atlanta GA. 1996. Avery G .Updating the VAV Outside Air Economizer Controls ASHREA Journal 31(4)141989. BNP Florida Campus Cuts CFC Use as well as Energy Consumption Air Conditioning Heating and Refrigeration New 195(11)321995. BPA High Efficiency Motor Selection

        .)(                 .                     (     .)         )(        .                    .      

Andreas J .EnergyEfficient Motors: Selection & Application Marcel Dekker New york1992.

       )(


  HVAC     Ralph F. Goldman :     : Ashrae Journal :

[

 HVAC                

]

)(    )(     

 )CBR(                                HVAC       .          :   CBR         .                               .            ASHRAE        )(                    .    oF             .   oF                     clo         .           / clo               clo    .   )WV(          oF         Ta   )MRT(       )RH(   fpm    (        / clo      . 50 kcal/m2.hr               Im          .)      (             )PMV(        


     .                  )(      .              :               ) .   

    )M  clo(                  .  )(    clo     )(      CBR   M                      CBR  

   ASHRAE    )(





.       )(          PMV    .     .    )=(    PMV          2  )PMV=6(    )PMV=2(       .  Guericke       .      Otto Von                           PMV   .               )(      .        ASHRAE        HVAC         )MRT  RH WV Ta(  


             .                         1.75kcal/kg            .     2.25kcal/kg   3.25kcal/kg                                                 .   

    HVAC            )(     .     )(                                      .                                            !       

  (               )       ) (   / Met     . )       ( 450 kcal/h (    . )               (  Met  . )   

        450 kcal/h  360 kcal/h   Met    .                            (       )/ kcal   .                  .               0.83 kcal/kg.oC   /                 .   oC        1.15 kcal/kg       1.15 kcal/kg (           .)! 

    )(

        )      )(     )         HVAC    

            / Met  .     / Met  ) (    / Met         / Met  .   Met         / Met      kcal/h  50 kcal/m2/h(  Met      /        =90       )     Met  .                               )(         )  (                        .           / Met        / Met                  )(


    (    )                !     

               .      /      )   (                                     .             .                         .         (              oF    )           )q(    

    .                .                    . )M(                                         (         )                                  .                     .               . 425 kcal/h        

  HVAC      )(





                      (            )         .                       72 kcal/m2.hr   .         )q(          23 kcal/m2.hr                               .  7 kcal/m2.hr                                                           

    MacIntyre  )( ASHRAE 


   )       )  .             .            HVAC    PMV     )   (             Erequired/Emax                      

                       .                   / kcal         .            :             )  )Im/clo(         )  

    )(

   . 72 kcal/m2.hr             230 kcal/m2.hr  q           .   440 kcal/m2.hr  q            )Ts(        oF   Ts                    .              .              CCl3     )(






 )(      VO2  .       CO =      .)  (             )kcal/min(     )    (           (       .    )           

                              :     .    = )CO(         (      )VO2 L/min(    )               )(               ArO2

 .          )(                        PMV               .                                      .

A    )(

B    )(

     C   )(


   .        B                                          A            .  )(        )(     .   A  (                          )                 .                   CBR            .             clo    )       /  R 5.55 kcal/m2.h                  .      /                          .      )Im(   )                            )   (      .        )Im/clo(  .        

                       ) .   )(           kcal/kg    (         )2.25  .    ) WBGT(             .        CB                          )( .            .                  .      clo (         )         Im/clo                       .               CBR                                 .    C  B      )(        .                 B   .                           

                 .       C.O. =       )TcoreTskin( :          (     )a   )         )b .    

            )CB(                         .                          .  )  (                                                      .                                   ) ( CB                      .     ) (      .    (             )  clo             (    


     Lain Walker :    :

Ashrae Journal :

   .              .          .                                 .               )LBNL(              .                                      .       .                                             .                              .                                           .   LBNL                               .            .          .                         Underwriters            .    .  UL 181B      Laboratory    .             UL 181B           LBNL             LBNL                    .         UL 181B                    .       .         



[

         

]

Laboratory Underwriters        UL 181B


 .                         .        ) (       .                   LBNL   .                                                   .           .                 oF            )  oC(   .                    .                         

181BM(  )UL 181BFX (  

  )UL 181BC(   )UL .   )ADC(                             .           UL 181B                           .             UL              .    :       peel adhesion            .             UL          .                         /       ADC  UL 181B .   

      UL    UL 181B  UL 181A                       .                   181B             UL            .  

       ) (                LBNL    


           .            )(           





     .             181B FX UL 181A         . 181B M           :      .                       )( .                                   .                                           .   )   (  /  /           .     .                          )( .          

     .               . :          )       baking test    )                .     181BFX        . UL      UL        :          )   (                         )    )PP(   )      )         )        ) .              )  .              


                        .                      .                               .    .                  .                 .                  .                   .                                   .                 (        .)

                         .                        .             .                          )...  (     .                 (     .    )                 . .                )(    .     .                     

            .                  .          .                  .              .                    )( .                                       .  (           )               .                     .     

              )(


         .            6.6            Heat Stabilized Nylon           oF                .            .         UL 181B     UL 181B           .               .  UL 181BC        LBNL          UL .   UL                    )   (  .      

               .                   .           .                           .            .                                  .          .                              .              

           : b





                     .                                    .                                  )( .                    .          )( .                 UL 181B                .        PP             PP   .  )(     :a


           .          .                  .      )   (  .                       

       .                 UL      .   UL                         UL     . :        

          PP  )( .     

         ) oC(  oF          .                        .               oF                ) oC(      

     )(


   )   .                                   .                   .           UL   03             ASTM E2342                 .                              UL .                 UL                 .                 .    



                           .      PP          .                       .                        .                       .                .                                       .     (     

.                LBNL   .                   .      .    UL                      .              (         )     oC   UL 181BFX        UL 181BFX   . .                     .                                 .        .  UL 181B


         John Siegenthaler, P.E. :    :

                                          ) (                  .  .                                    .                                  .                 

[

             

]

                   

       .                                                 .                  .            .         )( .                                  /  /       .         .               .          .               .            .             )(                                .           .             IBR                        .     .)          (    .     )(                                     .         .          


           .               .                           .                    .                             .        .                           .            )TRV(                     )( .                          . .                                     . ALPEX           .  PEX  PEX          



           .             .                       . .                      .                                 .                                     .                                            .      .              .             

                 .               (  .)                  .                                     .                  .            /              .           .                          .           .                             .              . .                          


                     .                                     .            .                     .          M                   .              .      PEX  PEX                .                                            .     PEXALPEX       PEX    PEXALPEX  .     ASTM F1281 PEX .  psi    oF     PEXAL     . PEX       PEX         .                  

          .                .                                 .                         .                            .          

                .       :                          TRV   .           .              ) (                 .     

       ) (  .                   .                                     


                    .                  .                     .                       .                               .                 .                               .     

)TRV(    )(               .           





     .   .                                 .            .                                .                .              .                                        .  .        

.              .                                      .                        .   .                                             . :                                   .                               

     .        )(          / 


               .                (       . .   )                      .   .  psi                   .                           .      .                .                                         .      .                     .               .       .                       .    .                       .                        .         

                                        oF      (    .) oF               .                      (   .)        .                            

                            .             I    .          I       /  .             /  /      .   .                PEX         .   .         /       .       

        .      )(                  


 .                B  .             .    /       :  .    oF .           .                : 

        b      Btu/hr   (    oF     )  .                 .    /                  .    b           

         .       )(              

   .                .        ) (          .                       .                 oF                .                         .    .                                   . oF(        )      oF  .                                           .     .                 A  .                 .                 .   






     :  :         :  :  

        .                        .               .       

          .      :  .                  .  /              . oF     Tinlet = oF :      B   :  .      /       :  :    

.  B        :  :     

 ) ( A   :   / oF       . 

                            

           : B         .          

 A     :           .   Tavg       :            .   Lrounded         :        

          :A         .         b  .  oF          oF                    




HVACR  




:      

    

   

  

  


        


 

  

[

                                                   . .                                                )P.H.D(        )E.N.S.A.IS(   .                                                                                        .                                     . .                      

          

]

         

                                                       .                                             .                                               )TRAINING(                              


.                   .                                                      .              

                     .                                                            .                                           .       

HVACR  

                 .        

                                                            

.      )TRAINING(                                                             .                         


     

                                                                                .                            .                                                                         .                                                                 .                              .    

  .                                                           .                                    .                                                                                                  .                                       .                                             . 

               

                  .                                    .                   .              

                                                                         .                 .                                                      .                                


   

 .                            .             ISO 9001-2000             .                   .                                 ) ( Maintenance Dep.                                 .                                    .                                                            :                          weak lubrication                     .                  .                   .                          :   Break Down Maintenance )BDM(      Time Based Maintenance )TBM(      Preventive Maintenance )PM(     Predictive Maintenance /Condition Based Maintenance )CBM(     )PdM( Reliability Based Maintenance )RBM(       

HVACR  

[

               .    

]

           


                  .                               .                External                              Internal        .

     Recommendations(  

     )PdM/CBM( 

   Load  )Manufacturer             .               .            BDM  TBM                                                                          . 

            )CM(            Condition Monitoring                   .  :      CM                        

  PM    .         PM   (       )            Coding          (     )               

)PM(  

)TPM(     Total Productive Maintenance

)BDM(   

                                                                 .                               (             )  (         )                    .                               . )TBM(    

            .    


                           (                                  )                                     .                                  Monitoring     .       Condition       .      (       )  .                   .                        .   

HVACR  

                             History   Time Trend                                     Shut Down                                              .       )RBM(     

 CBM                )Trouble Shooting(                               . )TPM(   

       (          )      

                           ...                                  :                    :           .           .                 .      Monitoring          Condition                  . :  CM                   


               .     .                    .          .                                                                                                          .                  .                                             .                                                                                                               :                             .

  .                    .   .                                                          .                .                               .                                                   :                                          .                         .                           .  .       

                                 .                      .                             .                                      .    .                                                      .         .           .                                    .                  .                        .                                      .                  


                  

          //                               .              K.T.E       :                             /                      .        K.T.E   Watanabe    Kawasaki Thermal Engineering  :K.T.E  Kawasaki Heavy                     )  ( Industrial Group                  .            Gas Turbin & Machinery :Murai    K.T.E                  Murai                                              :    .  .         .                   .                                       .                        K.T.E  Gas Fired           K.T.E      Steam Driven        .   K.T.E          K.T.E                .                 .          Kawasaki               C.O.P                              .                                         K.T.E             .      

HVACR  


        )(      

[

            

]

            

           .                       .               .                    .                )   (                                       .                              )  (           .                                            .           )     (                                        .                                                            .             .                                                    .                .                   


                         .                                                                                                                            ...               .                            

HVACR  

                                                                                                .                                                                                                                 

        .                             .                    .                .                                                           .                                       .                        .  


                          .                                .             .                                                                          .                                              .                                                    

                                  .                                           .                                        !                    .              .                        .       .                      .                                    .     

                  .               .                  .      .                                   .                                           ...                      .                                                     .                       .       .       


                         .                .                                                                           .                            .     .                                                   .                       .                       

HVACR  

                                                                                   .                                                    .                                                                                            .          

                                     .                                         .          .                               .         .                  .                        .                                                                      


                                                                                        !     .         ...                     .                                                                              .               .                                                .                 .                                           .           .    

                                 .              .                                                                             .                                .                                           .                                                                       .          .                                                               

                 .                                                       .              .                                                                                                                                                                                    .                       .                                 .                    




HVACR  




:        

     ○

     

        

          ○

    

R22       


       :           

      PTR )Pulse Tube Refrigeration(                .   K                    .                                   Perturbation   .                Syracuse   [] Longworth Gifford         .    .          ASME      .  BPRT )Basic Pulse Tube Refrigerator(          Cryogenics       [] Milculin      .                ) (                )Orifice Pulse Tube refrigerator(         .  .             . )( OPTR         .[]    K         .[]   kW  W                         .                  .[]             .                              :               Perturbation              .    []          :  :  :  



[

              

]

     .        


:      



   

    

   U*

     

T *   V *       U*    q*h   . .             )(      

    )(


Permeability  KP   

:   

         :     AS       h  Vgas

. Darcy        :     To*     po*     po*    .  Lo*       qo* .  *          :      

                      .  :      rh = Vgas/AS

       :  





 )( )(  

 

     .    )(  

   

        .                :    )(  )(

) ( ) (

)(  )(      .     

   .   Q       *  .

. void fraction  f          :      :   

P= T

:    )( :   



 Vz*   

.   Vz *  uav*           q*  .  void fraction f   Permeability      

.      Darcy :    )( 


    Cm  pm    Tm .        Km*    .         )(  )(     )(   Tmd   :     )(   

:

    d a  .          )(  )(    )(  )(     :    

       []                      .  [] Perturbation ( qo*         )             . .                :       )(


               Perturbation                           .                                      . CFD               .         .        CFD     .       

1- Gifford WLongworthR .“Pulse Tube Refrigerator“Winter Annual Meeting  1963. 2- MilculinE .“Orifice Pulse Tube Refrigerator“Cryo.Eng.Conf.1983p.8399. 3- Kittel P.RadebaughR.“Development of Pulse Tube“NIST Report1982. 4- KittelP.“Ideal Orifice Pulse Tube Refrigerator“CryogenicsVol.3 21992 p.p.36 42. 5- Lee J .M .Kittel P .Kittel K .Timmerhaus D .Radebaugh R. “Useful Scaling of Pulse Tube Refrigerator “  Adv.in Cryo. Eng .Vol.421995 p.p.5667. 6- Carrier G.E .Pearson C.E.“Partial Differential Equations “Chapers8 and 15 Academic Press .1976. 7- Roach P.R .Kashani  Ali.“A Simple Modeling Program for Orifice Pulse Tube Coolers“Adv .in Cryo.Eng .Vol.36 1999 p.p.7293.





             )(      .                                    .    .                 (       )                      .     cm       .  /               .                     .             .   .                             .                         .                        .    

)(  )( )(      Pd   Tdqd    )(         :     

                )( )Z(   Pd           .   .  )Td, d, qd(          )(   Z  Pd  )Td, Pd, qd(       )(     .  t  Z            .                       (      )        .[]                     


      Marcus H. Wilcox, P.E. :    :

[

                : 

]

           

 USDA     )NASS(            //                        .    .    MW  // kWh            / hp                  .          .                                      .    .       .                                         .                      .             .             .   )(      .               .                                       .                  .    CA          .              .        CA           .         .    )(         


    .                           .    .                .   )VFD(            .            )DC(              .  .                     (             .)      .    )(           

              .                   .            .    )(           .                   .                    .                         )BPR(         )(





.                         :    .       )      )      )  .             )(     oF        .    )psig(  oF  )psig(   .        oF  )psig(  oF         )psig(     .         )(           .            /            /            .         . 


         .               .                   .                                           .           psig  ) oF( psig         . ) oF(             .  :                 .     psig    (         )     )CPR(   .                         ) (  . .                .            .        .                                       

                 :      )     )   VFD  )   VFD  )   VFD  )          .           .                              .                 

  .                   /           .       /  /               ( .                                            .)            .            .                         .

    )(


.    )(  VFD    VFD         VFD             .        

       .                                .          

   )(

   )(

     )(





.  psig    VFD      VFD               .               .                      ( .                             .)   VFD            .           .  VFD   .   VFD            dV/dt              .                           VFD   .              .      .    VFD             .    4-20 mA    VFD    .   BPR  3300 Honeywell UDC   4-20 mA        VFD                .    BPR      VFD  


               .                              .                 .  VFD           rpm      .                 .       )(             .        VFD        

                    .    )(         .    VFD         VFD  . )(            VFD    .     .                                  VFD   .   .     

        .     VFD   )(

  VFD         

          ) (  

    VFD        )(  


          .           .                         .            .                     .        T10  T8           . 

: 

                .                 .     (         )    )    (  .  :    

           VFD    .         VFD  .     :   

 VFD   )(





     .   .   VFD                    :    .   :   

      MBH/ hp        .   300 : 

               ) oF    oF  (        .

VFD        )(


.             )( .                 .            .                .   1 lift



                      .               .           .               .                      

           .          .                    .                  .                                    .           

         )(


         Torge Pfafferot & Gerhard Shmitz :

    :

   EPA                       .      .    EPA         :    )  ( U.L  ASHRAE ASTM      EPA                  . ASHRAE 34        . .ASHRAE Standard 34A1/A1:          :  .L.U    .                       .   :EPA           .          .              (   EPA    R134a        . ) (   )     )   (         .  R134a      ) (         R134a                        .D.O.T   .                 ACR    .                             EPA            .       



[

            .     

]

       R-414B    


         R- 414B           .             R- 414B         )( .  :R- 414B           R12   R12                        .                 (  R22      )  R134a      )( .    :      R 414B .                   R 414B  .) (      

:

         .    

      )( : :  /  )  ( 


                 :              )

.         :       R-414B       )( 

       .   (             ) .              .                                       .     /           .         temperature glide :                                            R414B   .  (         flooded          )     .   .       






        .   ) (                       

.   :                   .     )(

     R414B          . .              ) .             ) .         )  /            .   R414B .         )  oF     (   /  101-111 psig   106.2 psig          ) R- 414B     (      .)                )            .                          .   .                 

)(  )(


             CFC12         .   CFC12                  . R 414B     CFC12              .   CFC12   R 414B  .    .         .             

.    :     )(    .              R- 414B                 .        .            .          

)(

     . :                .                               .       .    )  (           .

)(

)(






:        :                  .      :       R12   

.    :                            .        )(

)(

RLA   .    

                     .                .       :                                  .  .         :      .            oF    .                .  oF        R 414B            PSIG       PSIG    oF   . 125      oF         . 27 PSIG .       :                    .                     .          .               :       


        AB       .      :)POE(          HFC               .           .   .         .   MO :  (       .) .   .    .    .   .      .    .     .   .   .  .          . .   .  .     . .  .  .          :      .  



 oF   .                .                               

.  oF   .         (      oF    ).           :)AB(     HCFC  CFC     )(


          Klaas visser :    :

[

 

]

   LMTD   U       

                                                    .                               ppm                     )(                      .     .       ) / oC(      )+ oC(      )    (              .      :         ( PHX            )               ) .               ) / oC      oC                 )  .                  .                          )  (        .                                       .           .          )( R744   .              Techn Gustav Lorenzen                


                 .        R717 )R744(     : 

   :   )                     .              .  .    )       . HFC                  .                      )   (  .       :     )      ) (            R22   .  )LMTD(    



  PCB DDT                           HFC     .                       .        HFC 134a                .    .           HFC     .       

    .           .              .          R22      R502  R22     R12           R12   .               HCFC  CFC             .            


        .       )   .                              .   HFC        )                     .     /         .                   (      )                     .         :   )          .                        .         :  

        / oC              oC                    )  (  )COP(           .           /    .  

                                  .        .)    ( :   ) .)GWP(                     .                                      (         ) . :)ODP(             .      :    )  ppm  )  ( TLV  STEL       )       (    ppm            .           )  HCFC  CFC    .          )  (          HFC            .  :  CO2    )                 

          LMTD   U         .                            .                     .                      .                  n= 2 n= 4  (        )  .                   HFC      .       )                   .        :  )                )( .  CO2  R22     


               .                    .                .               oC       .     kWR                             .             .     (           .  ) oC                oC              .                          .           

                                        .                                            



  .   HFC  HCFC CFC          .                                     .                 .                       : :      

                 .               .               .                            :        .         .          .                        .      

            

:  

                       .   bar   )MWP(       .     

               .                    :                          oC            . .                 .                         .                            .       :    )  HFC  HCFC CFC                  .       (        )        .                    . 


                      .             .     .               .               .                     .                        .           .               .               .                       .    

                .                 .   .                       .               .  HFC                 /   .           .                              .             .              .  

      .         .                      .     /      .    /  

 /            .                   .   )HT(                      .                                 .     


                    .  .       

                      .    

     

(              )  (        .    )                .        (  oC           .  )                .    





       .                                      .                    .       Vi   .              :       

               .     

                 .

                  kW            .                                   .                    .        .              .                                .                                .             


.                 .      )resorption(                )desorber(           )resorber(  .            :    R22        /          .                     POE      POE      . .       POE              .                            .                    .    :             oC                R22       /           .            .             

.                    .               .         .                .        .                 :       ) (          .         )C10H6(   d     .     oC                             .      .    oC     .         .                    .           .          .               .              

                      .                    .                    .     :    

          )MWP(              .                   .       .    :  

:           / .      .                     .          .                       . .                                             


   (   .)    .   .                 oC  .                 .   /                                               .                           oC    /                               ppm  .                    .                                     .  :

1 Cascade 2 High Stage Hot Gas Fired CO2 Boiler 3 Temperature Glide 4 IceSlurry





A333 grade 1    27LT50

.      ASTM      ASB223  HFS            .   CDS  .  LT50    :  

       (   ) oC  (         .)             ) oC   (  .  oC / )( .        .                                               .             .   HFC HCFC :        .         .         .  IQF .         .  .          .    .      :  

    .                       .                             .   .         : 

                                . 0.2 m/sec                       oC       .  ppm                              .   :

                                      .            .)    (                grade 1        ASB223  .  ASTM A333   BS3603   


     Douglas T. Reindl, Ph.D. :    : ASHRAE Journal :

[

)Purgers(            .       

]

          

            )Purgers(             .            .        .                      )NCG(                               .                    .           .                                           )  (                   .        .                                     .                                                .       .          .              (                      .      )              .           .  )NCG(    .    NCG                      (    .          


(           )      .            NCG          .                NCG    .              .             .               )CH4 (          .)C8H18 (      )(                            .  )196 psia(  .       R22 NCG                      .            



  .                           .     :          .                           .                               .                .       .                        .      .     NCG             )NH3(         .           .             .     

          )               . .                                  .    ) oC(  oF        ) ( 196 psia    .                   oC   oF        .              .                  .                            .              .     oC   oF     (        )         


        .                    .                    . NCG                         .                    .    .                       .                   (            )                   .              .                    .  .                     .            ( NCG   )(      .   )            .                     .          NCG                  . 

:           (       )          )(        (  )                 .                 .              .                            .                     (             ) NCG    .       )(   .                           NCG  .  

           .           :  (              .)   (             )       (         )          (    )           NCG              .               (    NCG     )           (  .  )          NCG              .                   .         (              )       . 

      NCG     )(


                     .                                            .  .                                    (        )     .                              .                             

     )(       





.                        .                 )    oF( 196 psia                    .                       .                                  :     o  F      . ) oC(      .               .        

     )(    

                                            .                 .             .         .                                 .              :                                        .        .                        .                          .                      .               .                         


 /        .                               .                     .                   .                           .      )HPR(       .    ) (                 .          (         )     .        (      .  HPR   )    HPR           .            .                         .          .       

                    .         )(            .               (           )                        .   )(                    .                            .                     .                        

                           .   (                   .)                    .                       .                         )(  


   ) (   .       )(   .                   (       (     )      )             .           )  ( ) (     )  (          .          )HDGP(          .          .                     .  

     ) (   





                         .                           .           ) (            0.25 psi  0.25 psi   .                    )(         .      .                 .                                  .             

    )(                   

                 :                .    .         .                       .              .         .                 .                               .                        .                      .               .                )  (                 .          .     


  .                   .          .                  )    ( (    .      )                    (     .   )                                            .                                      .         .                      .         .                             .  : 1 Throttling 2 Knockout Vessels 3 Floating Head Pressure

:        )P2P5(  )P3P6(

0

     C3       :        P4P7

0

                        .           .              .           (  /         )              .           :                     .                     .                        .         .          )(            .                       .                       

                                   .                   .             )(            .                C          .    .           )TSR(              .   HPR     TSR  HPR    P1      .    .       P2                    .          .   C-2  C-1               )(     :                 . P1>P5P6P7            .       C2  C1       


  R22      Ander Johanson :    :

          R22           .                    R22      .    21)Klimat21(                         .       Climate .               R12  CFC                R12        .     . R134a   .  R12               .            .  R12  R134a          R22        “zeotropic“            CFC       .                   .    .                           :               .                               .                                            .                            .                    .                            .                    . HCFC22  



[

            

]

          


          .                  R12      .      R134a          .                     

   .            .       :  HFC134a      R12     )( .  .   R134a  R12                 R134a    .   

      Technology(      .    )Royal Institute of          .            

        ... ICI  DUPONT     HCFCF22      

R134a    .     R134a  R12  COP      COP2   ) ( 


        .                         .                      .                              .                         .          .        

     .                          .           .                CFC             .          )(       .  )COP(                          )COP(   .  )(  )(    :  

  (        R12 .   )              HFC134a          .   ( HFC134a            .) .      HFC22               HFCc22             .           .     Herbe.L       HCFC  CFC    .           

     )(






     HFC   .  ... Dupont ICI     )  (   HFC134a    HCFC22 . CFC12    R22                        .                              .     .               R22  .)RE134  (                    .  

        .                  .      

      R502  R12   .   HCFC22          A   HFC407C  zeotropic

.          EPA    )(      CFC .    kg       

zeotopic  

     HFC407C                     .  .            COP.R407C  R22     ) (


               R22  .    .                zeotropic      )temperature glide( HFC407C    .                .  K   zeotropic                  HCFC22  R144 .        zeotropicity                  .         .   .     

CFC115  CFC12   CFC502  CFC   R500  )  51.2/48.4( . )  26.2/73.8( HFC152a  12         .       

HCFC2   

          HFCF22   HFC407C  .             R22   .                       .                                . .   

               HCFC22    .                )( )(      .        zeotopic               .           )Lorenz Cycle(         .                      .       a zeotopic   .           

     HFC  )(






              .R22    .                    HFC134a  CFC12 .                                                       .           .            

         .  R22      zeotropic     HCFC22    

 zeotropic          .    )( .       HCFC22   .     .                             .  .                

                   .               HFC407C    .       HFC32               .             .                               .                   

R22         COP       )(  )(


     . 59 )R417A( R407C R404A (   )( .)  R134a  Isceon )(                 .          )D       B    )  (     .            R134a  R12   .   

        .                         .               .                                ( . ) .      )C         

          )(

 

          . R12         x  )  (  x  . R12    R12    COP       )(  . :    .      )A  “land in“         .          .        .      ) B )QAlt/QR22(   )(


   .      .        :  

                   .           .                            .                      .            .                       .                                  .  :                                                                  

.                                  .                 .        R410A  R22                        .      R410A             .         R407C  HCFC22         .           

.                 CFC            .    EPA           .               )mobile(                     .                             100 gram/Kw     50 gram/Kw  HFC    .     .                   

                     .          )(      .                                                .                         .         .         

/          /         )( .       .                                .                     .                                     .            .         

               


    

  

         :       .         :      .        :    :           :                   .    :         / :   :      .           :  :             .        :  :              :        .          :    :      .          :  HPK       :           :                   :      :    :        : 

                 .               :

            .       .          .        .    .     .                . .       .       .     .  .    .           .    .   .      .                             .    .     .        .            .  .   .       .          :    .   .            .    .            .                 .             . .      .           .      .  .               .     .                .  .  . .     .     .       

 


                    .      .           ..................................................................................... :    ................................. :  ............. :  .............. :  ......................................... :               ..................................................................................................................





            

                               

         



             .   HVACR    ).......................( )...............................( )...........................(

     

                   

                  .               .               .               :               ) (             .              .     

.          .................................................................................................................. ..................................................................................................................                .    .................................................................................................................. .................................................................................................................. .            .................................................................................................................. .................................................................................................................. ..................................................................................................................



......................................................................... :/    ....................................................................................................... : ................................................................................................................... ................................. :  ......................................... :   ............................... :  ................................ : 

  )   (   .........................    )   (        .........................   .........................  ) (                        .  .........   .........   :        :

    ............................................................................................. :  ........................... :  ......................................... :/   

TABRID09  

        :   :        :   ...