Page 1

      

           

    ISO 9001  

 :          

www.HVAC.ir

:      :    

 /    /    )  (      /       /       / HVAC      / HVAC CASE STUDIES  /         / HVAC     /     /        / !       /    /         /      /         / HVAC  

       

/ RLF       

       

:     :         :                                                :  )  (        )  (  (    )(     :    ) :   

      :     :  :  :  Email: info@HVAC.ir             .     .            

            )   ( //                )   ( //                    :         /    //                     .          //       :          .                             .             :                 :                             .          :         .            


)  (           :    


  :       

                                                .                      (    :                 . )...                                                 .                        !     .   .                       ...     ....                     .                      !                        .                  :                                             .     

!              !...                                .                      .                             )(     .   ...                     ) ( :    

 


.                                            .                  !         : .                                  ...    :      .                                             .             .                                                                  . .                                       .                  .     

 :      :     !                     .      !                          .      :                               .                 .                          :   .     

:               .                                .                                              :           .                    .  .                          :           :                   !   

 ) ( :    

 


  :      

:                .                      .                          :       :                .            .              :    .                          :     .                                 .                              .                                :       .             .         : !        .                                               .              :                          :      .       :    :                              .                                                :                         ! !        

                     :                                                  .       .   ...                          .           :                !       .              

 ) ( :    

 


     Greg Cunniff and Brett Zerba :

   : HPAC Engineering :


  :      

        HVAC                 . .          .                                        .                       .  )(             .                                         )(           .  .                        .                               (    .           )      .                )wet rotor(           .          .      ) ( .                                         .      .              /        .            .                      .                     ) ( .                                      .                   .                       ) (    

 ) ( :    

 


 .                                      .                .                                     .                            )(       .  .                         :               .   oF               oF                    oF        .               .      .      )(                          oF        .  .  oF                    :   )NavierStokes(  .   oF        Q=U A T .   oF         :          oF             = Q           .   oF    =U .                =A .               .   = T o                  .    F         o        F             )temperature cascade(            . )  (  oF        .        (  oF     oF                      .  )                     .                                    .                            .                     .          .                       :         .       )(  .                       .                                . 

 ) ( :    

 

 


  :        

     .                         .                      .    .                    oF         oF(    oF               .)   /                  .                         .             .        :     Q=M Cq

T

:      = Q    =M   =Cp

          .  )(             .      )  (      )(                         oF                  .                     )(         oF   /         (       oF        .    )     (      )(           .   )   /            .                  .                                         .              

 ) ( :    

 


       .              .          .) (             .                   .                    .

         .   = T                           .  .                                   .      .                                    . .                           .       .                                     .       .      .    

                              .                              .                       .             .                             .                              .                 .                               .               .                    .    )ghost(    .                                    .                                        .               /           .            .                      )cascade(        .        .            /            .                           .                      .      )(      )turndown(           .        .                                     .     ( .           )      .                              ) ( :    

 

 


  :      

                                          .                              .                          .                    .                                                .        .                  .    REFERENCES I) Stethem, W.c. (1995). Single-pipe hydronic systems-historical development. ASHRAE transactions,101, 1251-1259. 2) ASHRAE. (2001). ASHRAE handbook of fundamentals. Atlanta: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers.

 

 

            .                                        .              .            /               .           .                      .        .                              .     .                        .                            .                        .             

 ) ( :    

 


     John Kettler :

    : ASHRAE Journal :

 


  :      

                                 .          ASHRAE       (        .    .   )Relief Fan                   )(        .                      .                           (      .     )                .              ) (                       .          )SR( /     )(  )(           )SE( /              .  : .         ) (         .    /           .                                 . cfm     )F (       cfm  )A  ( /    ) L/s(      ) L/s(  cfm  . ) L/s(   .                .          .                                                        ) (      .     in.wg ) Pa(          

 

 ) ( :    

 


                 .                        .                        .            .     ASHRAE    .     SR                           /     )(                          .                         .    ) ( .                                  .                       . .         .             /     .          :                          .                   .               .             VAV                  SR       (        .      VAV                                . SR                     .             ASHRAE                      .          .              .                .                                      .    /         .    /             ) ( :    

 

 


/IESNA     ANSI/ASHRAE          .)  

 :      



            .                               .  

                   )B (               .   in.w.g

 

        )(           /                    .                                                  .       )(         (         .                      .)                  .                                         .                                                    .         .                                 /            .         

.              

                                    .      .               

                     .            .    :                  ) .           

 ) ( :    

 


                     (    .)   SE      :         SR  SE     .             .               (        /    .)           .  /       

 in.w.g ) Pa(          ) .                        )                .                   . //    .             :                )      .                       .              ) . / .           )                            .     ( SE  SR   :                  )  

     :         SR  SE                  . .              ) (         SE           (                      .)     )SEA(  SE                                                (        :          .)                    .              ) cfm(                             .                         SE      .               .         SR                             )(   .                     )(    .    A           C       .          .     )(          SR                              .      ) (           SE   .                                    .                        SE    .     . SR   ) ( :    

 

 


  :      

                  (     SE                                .)     References 1. Taylor, S.T. 2000. "Comparing economizer relief systems." ASHRAE Journal 42(9)33-40. 2. ASHRAE Guideline 16-2003, Selecting Outdoor, Return, and Relief Dampers for Air-Side Economizer Systems. 3. Van Becelaere, R. 1998. "Mixing box damper testing." ASHRAE Transactions 104(2). 4. Krarti, M. "Techniques for measuring and controlling outside air intake rates in variable air volume systems." ASHRAE RP-980 Final Report. 5. Kettler. J.P. 1998. "Controlling minimum ventilation volume in VAV systems." ASHRAE Journal 40(5):45-50. 6. Felker, L. 2002. "Minimum outside air damper control." ASHRAE Journal 44(4). 7. Kettler, J.P. 2000. "Measuring and controlling outdoor airflow." ASHRAE IAQ Applications Winter.

 

 

                   (           )               .    SE                 .  )A  SEA ( SR        :                             .             .                  .  )  (              :         ) in.w.g ) Pa((          .        .                

 ) ( :    

 


HVAC         Lan Xie and Kenneth Cooper :

   : ASHRAE Journal :

 


 :      



/       .                                               .         .                                         .       .        

 

:/  

                     .            .           )      (         .                      .  :// 

      /                )purge(    .                          .            (          HVAC         ASHRAE         .  )/                     .                                .                    .      .          .                                                 .           .                    .           .              ) ( :    

 


                            )(      .                 ) (         .                 .                                                )(        )(     .             .                          .             .                                        .                                          .                .               :                  .        o   (  F                          o        .                 ) C   .                   .         o o                         ) C(  F             .           .         .             .            .           .                                         .                .                               .                 .         .                                          .    .                   .                                    .                           .      .             .              :              .                    .                      .              .       .          ) ( :    

 

 


  :      

    .                                       .                           .   pH          . pH     .       .   /  /  pH      .      .                          pH               .    pH      .    .                      .            .                                  .      .                                .      .                     .                                          .                    .                                .  .          

 

            .                     .                         .                          .   .                                       .  .  ppm                 )(                     .        .      .                     NSPF             .    ppm           .                 .      .       .               .                                .                 .     .                ppm                 .                .          .                  .  ppm           .          .                             

 ) ( :    

 


HVAC CASE STUDIES

                   . .                             /                 VFMU  .  )VFMU(                           .                  ) oC  (  oF            (             .      ) / in.w.g  .                                         .      ) oC(  oF                 .                         oC oF   (  )/ oC(  oF  .)  oC oF    )stratified(                

           .           (                      )        )  (          )  (         )  (                      .                                          .                   .                          ) oC oF(                           .                         ) oC(  oF  


  :        

                HVAC  .                             ANSI/ASHRAE 621999          .                                .                                         .                                                    .                    .                              .      

 oF     (  ) oC(  oF        )  oC oF      oC                .                                     oF  .             VFM          (         .           )               /      .                      :           HVAC                                  .                                        .   

 ) ( :    

 


                         .                                                   .)    (         /     .                                  .                      / /(                  .         ) .                                      .                                                   .                           .                       HVAC                 (            )             .                  .      

                   .            o F          ) oC(                            .                   )(                  )         (             .                            .                         .                          .                   .                               .       )electronically commutated motors(               .                                         ECM        .                    .                       

 ) ( :    

 

 


          : TRANE   :

 

 


   .                     .                                      /               .           .         :          .           .                     .                                     .                                           .          :          :          

             .               (                     )  .          :      .                .         .             ) (                                          .           .                       ) ( .        

        HVAC                             )Hot Gas Bypass(        .    .                                .                             .                      .                        .                            .                                               .              .                              .      .                               .   .                          .  HVAC                                                                                          .   :       .                      .                  .        

 ) ( :    

 

 


 :      



)     (       )( 

.    :       

                 .      )(          )unloading(     .       :          

                   .                        

                             .     :        

                  .                                   .                    )   (      

 ) ( :    

 


      )( 

                   /   HVAC             .                            : .   /      .             

       .       )VAV(       oF          .    )CV(       oF       )intertwined(                              .  .     :     

      ASHRAE/IESNA 90.1   ) ( :    

 

 


HVAC   

 :      



RSES Journal           .       :   HVACR     .       :           HVACR   .    :Chilling Out       . HVACR     :         .  HVACR        :        . HVACR           :  . HVACR              :           .                                .  : RSES Journal 1666 Rand Road Des Plaines IL 60016 USA Fax :8472975038 http//:www.rsesjournal.com  

 

  RSES Journal    )RSES(      HVACR                        .                    HVACR .                            .      HVACR                  .                             RSES      .   HVACR              .                    RSES Journal  :        HVACR           .     .       MSAC Hotline       )MSAC(   


     .     Btu/h               .  Benchmark 2.0               BMK 3.0LN More tm       .       /       C                               .        Btu/h                         .                               BMK 3.0LN         .         /                                       .                       .                         .   .  www.aerco.com

AERCO             AERCO    Benchmark           3.0LN(    NOx          BMK 3.0LN .   Benchmark 3.0 Low NOx )BMK                

Marley             Marley Engineered Products                 CFM          .     


 :      



               .              Lennox Carrier Trane                        .                                                 .     

 

       ASHRAE               )ASHRAE(                  .                          .             )Merle McBride(             :                  ASHRAE 90.1                      LEED       .          )USGBC(              .       HVAC                 .                               ASHRAE      .     )IESNA(      USGBC     .   )AIA(                       . ASHRAE               . 

   .                     100-470 CFM      .          .          Radon Mitigation Kit  Dryer Boost Kit    .             Dryer Boost Kit              Mitigation Kit .                    )  ( Radon .      PVC           .                   Marley Engineered Products      Marley .                 SPX                        .  :  Holly Seeley Shorey & Associates Inc. 864-242-5407 hseeley@shoreyandassociates.com

DOE               )DOE(                            .                                           .                      .                                 .                                                        .   .                                   .                    

 ) ( :    

 


               .                 :  .                   :    .            .               Sure Aire tm HVAC      Greenheck                                 :       .            ) .                      )              .                    Sure Aire tm                          .       .                           .       Greenheck         SureAire tm .                                   Greenheck           .      .     Sure Aire tm         Greenheck       .                           .              :       :  .       ) .     ) .   )    /(       :   ) .)        :    )  :   /  : /  : /         : )

  eF      :)Bradford White(   eF         .                                      .         eF                              .                Btu  Btu        .     /     eF  eF    . Hydrojet             .       Fluke TiR       TiR4  TiR3 TiR2     .               LCD                IR     IRFusion  .  IRFusion tm                TiR   .                Fluke TiR  :           :             .       .    :                .

 ) ( :    

 

 


  :        

                                .   :                          .                                    .                      .              . ASHRAE             HVAC                HVAC            . .  www.ashraeelearning.org     :                               .                    )WALN(          .                            Ethernet     

      WALN  .                                  .                 .  )WiFi( 802.11 IEEE             )  WiFi (         WALN        .   .  www.usa.siemens.com/wireless               /bau/swf/apogee/index/html     .  http://www.us.sbt.siemens.com

        :    )          :    :  )       )        

                                    .             .                            .                         :                 .                  .                                               .             :    )ASHRAE(                            .          ASHRAE  .      ANSI/ASHRAE/IESNA 90.1-2004 

 ) ( :    

 


      Detlef Westfalen, Kurt Roth and James Brodrick :

   : ASHRAE Journal :

 


  :        

                               .         (      )lift(    (      )            .  )              .                       .                                 )(                .                               .          HVAC      .                                 .                   )h(            .                             .                   )(                      .                       .                              .      )(                                  .                  .                                         .                  .         ) ( :    

 


              TIAX    .                                                      .   .                            .                      :      .     ) (                                      .                   EER                    .                        .                  .                             .      

    .                         .   )h(                     .  )louvered fin(    )offset strip(             .                                   .                      .                         .                           .                  .                                         oC               .                           .                    

                  )( 

 ) ( :    

 

 


  :      

References 1. Bergles, A.E. 1998. "Techniques to enhance heat transfer." Chapter 11 of Handbook of Heat Transfer, 3rded. W.M.Rohsenow, J.P. Hartnett, and Y.I. Cho, eds. New York: Mc-Graw-Hill. 2. Bullard, C. W. and R. Radermacher. 1994. "New technologies for air conditioning and refrigeration." Annual Review of Energy and Environmentpp. 113-152. 3. Gidwani, A., M. Molki, and M.M. Ohadi. 2002. "EHDenhanced condensation of alternative refrigerants in smooth and corrugated tubes." HVAC&R Research 8(3). 4. Jacobi, A.M. and R.K. Shah. 1998, "Air-side flow and heat transfer in compact heat exchangers: a discussion of enhancement mechanisms." Heat Transfer Engineering, 19(4):29-41. 5. TIAX. 2002. "Energy consumption characteristics of commercial building HVAC systems-Volume III: energy savings potential." Final Report to U.S. Department of Energy, Office of Building Technologies. 6. DOE. 2005. "2005 Buildings Energy Data book." Prepared for the U.S. Department of Energy Office of Energy Efficiency and Renewable Energy. http://buildingsdatabook.eren.doe.gov/.

 

 

            .                                                   .    .             .                     )EHD(      .                  (     )   (              . )      (        .        )

 ) ( :    

 


Heat Exchangers )  (

10. This type of plate heat exchanger is the most common type and typically uses NBR gaskets for applications up to 230? or EPDM gaskets for applications up to 320?. 12. These columns in large plate-type heat exchangers hold the carrying and guide bars. 14. An allowance factor taken into consideration in the sizing of heat exchangers due to scale accumulation on heat transfer surfaces. 16. These components of a shell-and-tube heat exchanger are usually made of steel pipe, brass, or stainless steel with inlet and outlet nozzles made with standard flange openings in various orientations to suit piping needs. 18. These pans are made of stainless steel and are often installed under plate heat exchangers to contain leakage on start-up or shutdown that is due to gasket failure or condensation.

Answer

 ) ( :    

 

 


  :        

ACROSS 2. A type of shell-and-tube heat exchanger that uses one fixed and one removable straight tube bundle assembly. 6. These components of a plate-type heat exchanger are usually made of aluminum and are required in the United States by OSHA to enclose exterior channel plate and gasket surfaces. 8. Most hvac applications using this fluid are designed using shell-and-tube units. 9. Heat exchangers for hvac applications should be constructed and labeled for 150 psig at 375?F according to the applicable "Boiler and Pressure Vessel Code" published by this organization. 11. This type of heat exchanger has a leakage path that warns of mechanical failure before fluids can be cross contaminated. 13. These safety pressure valves should be installed on both sides of a heat exchanger, between the heat exchanger and shut-off valves, to guard against damage from thermal expansion when the unit is not in service, as well as to protect against overpressurization. 15. These bolts in a plate-type heat exchanger compress the plate back between the moveable pressure and fixed-frame plates. 17. These components of a shell-and-tube heat exchanger

are usually cast iron or fabricated steel; however, cast brass and cast stainless steel are available in limited sizes. 19. This type of plate heat exchanger has neither gaskets nor frames. 20. These components of a shell-and-tube heat exchanger are usually made of copper, special grades of brass, or stainless steel.

DOWN 1. An assembly in a welded plate heat exchanger consisting of two plates that are welded together at the edges. 2. Heat exchangers that can be made in U-tube, straighttube, or shell-and-coil designs. 3. Heat exchangers must accommodate these stresses associated with large temperature differences. 4. The number and spacing of these components in a shelland-tube heat exchanger controls the velocity and a significant portion of the shell-side heat transfer coefficient and pressure drop. 5. These components of a shell-and-tube heat exchanger are drilled for a specific tube layout called pitch. 7. A type of shell-and-tube heat exchanger that is commonly referred to as "converters." 9. The temperature difference between the outlet and inlet temperatures of the fluid passing through a heat exchanger.

 ) ( :    

 


 

        .                               .                    .             :                  .                                       .                             .                                                                                                                       .                 .                                  

                               .                                                        .                    .                      .      .               )(           .           .                                                        .        (       .         )     .                         .           .                      

 ) ( :    

 

 


  :      

        .                 .      .                   .                          .            .                            .        .                .     .                         .        .                          .          .       .                  .                                 .       .                .                      .                    .    .          .                           .                .                 .                              .                           .       

 

:        .     .                     .               .                       .                  .      .                   .          .                   .              .                             .  .       .          .                    .            .                    .               .      .                                                                     .          .                             .                .                          .  .           .     

 ) ( :    

 


       Douglas H. Evans :

   : HPAC Engineering :

 


  :      

    )VFD(            .   .                        )IBC(           .          IBC       .                  (             )   CCBD  .                                          .                          .         :                      .    .          :             .                       .          :                         .      .                        .                                         VFD  .        (         .       )        VFD                        .    :             VFD       .       

 

 ) ( :    

 


                    VFD       .       VFD   .                        .         (            VFD . /   )                      .                  VFD       .    :     .                            .                                             /    .           .                             .              .             .) (   .         :      )(       .            .                        /    .  )UPS(                  UPS         VFD  .               /       UPS   .              .    .   UPS               :                                    .   Underwriters Laboratory(     UL   .           ) ( :    

 

 


  :        

 UL            864  .         )           UL  ( UUKL        )FACP(           )          UL 864    .        FACP    .         )BMS(            UUKL ( UL 864   )listing( .  BMS  )                               .  UL / UUKL   VFD         UL / UUKL   VFD               508/508 C          .       VFD       UL / UUKL      .                UL 864  VFD  UUKL     .       .           .          .     VFD       :            .            :     )     (       .          .                                             .         .                             .                          .  .       VFD                                    ) (            .      ) ( :    

 


            .           .         VFD       : .           :     .      .           :             .           : .           :                       .            .           :                                 .         .                                       .              CCBD     .               .             .          .           REFERENCES 1) International Code Council. (2003). International building code. Country Club Hills, IL: International Code Council. 2) Traister, J.E.(19994). Complete handbook of electric motor controls (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 3) UL. (1996). Control units for fire protective systems. Underwriters Laboratories Standard 864. Northbrook, IL: Underwriters Laboratories. 4) UL. (2003). Industrial control equipment. Underwriters Laboratories Standard 508. Northbrook, IL: Underwriters Laboratories. 5) UL. (2003). Power conversion equipment. Underwriters Laboratories Standard 508. Northbrook, IL: Underwriters Laboratories.

 

                    .     VFD   /                     . .                            /         .  .                                      /               .                                    /   .                          (                   .)                      .      VFD                 .  VFD                                  .            VFD             .                                                 .  .                           .        VFD                                                       VFD     .)     (      :                         .    .          

 ) ( :    

 

 


    

  

 


.  / Btu/hr   A     .  oF     . / oF     B   AB       / oF         .          .  / Btu/hr   B     =     =37.220.2 =17.0 Btu per lb

   =       =17.00.85 =14.45 Btu per lb

        =20.2 +14.45 =34.65 Btu per lb

  .  / Btu/hr     CD            CD  AB           .  E   .  E         cfm    gpm     cfm    gpm               .           .   oF       :               :   

             .                           )(   .   .              :               F     F     cfm  .   .      oF    gpm              /   .   o

o

:

)(   .  cfm   gpm        .  ) oF(                            .      )(  .  / oF   .            A  )(            oF                )( 

 ) ( :    

 

 


 :      



   )( 

 

       )( 

 ) ( :    

 


          .  oF            .     .                           .                                 .   .           

       :            :   .                  oF     oF     cfm   oF    gpm     .           /    .  .       

 

 )(                  oF    cfm              .        cfm    .   oF               .        oF    gpm              . /   .                / psia      psia                . /            )              )     .                       /    oF    :

:         HR=4354Pw/Pa-Pw

:            =HR     )psi(=Pw  )psi(=Pa  =  )(                 /     oF   B  .       C            B  C .         :     C  B    .    : 4500 40/18000=10.0  : 13500 70/18000=52.5

  .  cfm    gpm              cfm   gpm   )(   .   oF                                .   oF   .  )(        .    A  )(                oF           oF      F  .     .         AF  .  / Btu/lb   F      = 38.520.2 =18.3 Btu per lb    =18.3×0.85=15.16 Btu per lb         =0.2+15.16 =35.36 Btu per lb

 AF  GH   / Btu/lb    GH     J   .            grain/lb    / oF     .                                  .                 K  .  / oF    / oF     .  /    .        /   (  oF                      )   /   (  /                  .  ) E          .       J          J     gpm             .  cfm              

 ) ( :    

 

 


 :      



   )( 

 

) (        (             )(  ) 

 ) ( :    

 


     )( 

              L   .   EL      .            /     .               )        .   D                                  . .   DH     /   oF               .       )/=/(              / :      12.5F

0.83=10.4

:      62.5F-10.4F=52.1F

       /                  .  J  .   oF   JK              K   .   

  = 62.5    .  BC         . /       D   WB( D     .      .  cfm   gpm     .    ) DB (90/18)

        )(                   cfm   gpm                .  .                        E   :                 E      .   F    .      F    F    =  Btu/lb D   =  Btu/lb   =    = 18.3 0.83=15.19 Btu/lb   = 20.3 + 15.19=35.49 Btu/lb  / Btu/lb    G    DF    .        E     

 ) ( :    

 

 


        Harry Hondeman :

   : IEA Heat Pump Centre Newsletter :

 


 CHP    CHP                             .                               .    oC                            .               CHP      .                     (                    .      ) oC    .     CHP  

 :          .                               .  CHP         .        .         

     .        .        )CHPs(                   .                   .                               )(  .         CO2            .      )(                                      .      .              )(                                                     HPC       .        .               :             )  (       .       CO2         CHP                 .                                    CHP  .    )(  )(          .          )(   .                                 )(    .  .               CHP  .                  .      .      CHP                                 :    .    ) ( :    

 

 


 :      



          )( 

         )(  )(  

.                         .                 CHP               CO2   .     .        )(     .          )(          CHP 

            )(         CHP     

.            CHP        )/( CHP            .          CHP                  .         CHP      .    CO2    .                   CO2       .  CHP :            CHP          .     :            CHP   

 ) ( :    

 


         )( .         CHP           .          .             .                   .                 .         )(     )(      CHP                .   CO2                 ) (                        .    CO2                    .  .                       .   .  CO2    )POPANG(      )  =  / ( COP     CO2  CHP                          .                    .                     .              )(  .                      BAT   .      POP .       /         .             .      CO2           .    

   CHP            )(     CHP           .    

              .      )(                     

 ) ( :    

 

 


 )PER(       Y              .        )(  .             /             .                      CO2   )(            CHP    :                                        .               .                .                              )       (   )(    .                                      ( BAT      CO2     .  .            /         )           )(            .                  .   .  /         CHP              . /                       )(  .    )(   CO2   .      /    .       CO2       .     /      /               CO2         .    /       . .           CHP          

 :      



         )(     CHP   

 

 ) ( :    

 


HVAC  

                       .                  : )FAA(    HEPA               .                     .                            .                      .                                          .                              oF                  .           !               )   (                    .                    .                   

                .                                    .                                   .   .   ) (                       .                                .        .                          !      :                )Bleed Air(        .                     .            HEPA                        .            .          .    HEPA   


  :      

            .                                            .    .                  HEPA                   .                                     .       .                                             .                      .                         .                              .   

 

         .                         .            .                   .                                               .                            .                  .                          .                                               .                         .                                                            . 

 ) ( :    

 


               F RL        

 


          RLF      .      ASHRAE   RP            RP  .   ACCA  ASHRAE               :        (Residential Heat Balance) RHB

    

 :      



(Residential Load Factor( RLF

( Pedersen       RHB         ASHRAE 2001   ) .   Barnaby        RLF    1989-  ACCA Manual J 7th -8th            ASHRAE Fundamental 2001-342 RP . )  (   .           RLF  .    HF      CF   . U T       HF                 CF .   )(            RLF          ACCA Manual J   )HTM(  .      :     RLF    

         ) (       :     

 

 ) ( :    

 


:    )slab on Grade(                PXI :        PXI .  )Shaded Fenestration(      )Unshaded Fenestration(        .           .            

                            .  .  :  RLF     

 )Eb(           :       )Et(    )Ed( )( 

)( 

 ) ( :    

 

 


  :      

)( 

   )

 )Internal Gain(         .  )Latent(   )Sensible(      .  :)    (     

   )

:)    (     

                   zone    (          .) :                     .      

                  

 ) ( :    

 


)( 

)( 

                                ASHRAE 62.0-2004  .         )IAQ(      :    

.                RLF        :        

:         

 RLF             :  

:           0.075 lbm/ft3          14.696 Psia  :        I       7.5 mph      ( ).     15 mph :         

 

 ) ( :    

 

 


 


  

 





 



  



 

 

  







 

 

  

 





 







 

  

  

  



  

 

 



 

 

 

 

 

 

  

  



  

 

M.I.3

 

 

 

  

 

 

 

   

  

 


          .          :    :       .       :    :  )    (     .                :    :  )    (      :  )   (       :       :   :   ...     :  Email: R.SAYADI@Gmail.com

    :       :  , :     :               :     :  HPK       :     :                  :     :  )  (             :   :   : 

)   (                :   :               :  :              :  :           :  )  (              :  :      :           :  ,  :         / :   :      .           :  :           : )  (                :      :         :  )   (             :   :                :     : 

                 .       :  


 

NO-45  

/        / /           RLF Email: info@HVAC.ir   ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you