Page 5

‫ش�كل (‪ )5‬نمايش ‪ ،MT4‬براي نماي�ش د‌قيق‌تر‪ ،‬نما از باالي مقطع‬ ‫كركره نش�ان د‌اد‌ه شد‌ه اس�ت‪ ،‬د‌ر حالي كه مقطع عرضي ساير اجزاي‬ ‫‪ MT4‬نيز نشان د‌اد‌ه شد‌ه است‬

‫شكل (‪ )6‬د‌رصد‌ خطا د‌ر اند‌ازه‌گيري د‌بي جريان با ‪ MT 4‬كه د‌ر پايين‬ ‫د‌ست ‪ L1‬نصب شد‌ه و برحسب د‌بي جريان مرجع است‪ .‬خط‌چين‌هاي‬ ‫عمود‌ي به‌ترتيب نش�ان‌د‌هند‌ه ‪ 20‬د‌رص�د‌ و ‪ 100‬د‌رصد‌ مقد‌ار حد‌اكثر‬ ‫جريان گذرند‌ه از ‪ L1‬است كه توسط سازند‌ه توصيه شد‌ه است‬

‫يد‌هد‌ كه مقد‌ار جريان‬ ‫اطالعات ب ‌هد‌ست آمد‌ه از انجام آزمايش [‪ ،]10‬نشان م ‌‬ ‫‪ OA‬اند‌ازه‌گيري شد‌ه با استفاد‌ه از ‪ ،MT 4‬د‌ر صورتي كه ‪ MT 4‬از كركره‌هاي‬ ‫تيغه‌هاي افقي د‌ر باالد‌س��ت جايي كه هوا با جهت روبه باال خارج مي‌ش��ود‪ ،‬د‌ارد‌‬ ‫مقد‌ار خطاي زياد‌ي اس��ت‪ .‬بنابراين براي اينكه د‌ق��ت اند‌ازه‌گيري‌مان با ‪MT 4‬‬ ‫افزاي��ش پيد‌ا كند‪ ،‬ممكن اس��ت نياز باش��د‌ تا از كركره ‪ L1‬يا ان��واع د‌يگري كه‬ ‫خروجي جريان هوا‪ ،‬موازي د‌يواره‌هاي كانال باشد‌ استفاد‌ه كنيم‪.‬‬ ‫س��يگنال‌هاي فشار به د‌س��ت آمد‌ه از ‪ MT 4‬نسبتا كوچك هستند‌ (‪0/053‬‬ ‫اينچ آب [‪ 13/2‬پاس��كال])‪ ،‬حتا براي نرخ توصيه ش��د‌ه جريان گذري ‪ 20‬د‌رص ‌د‬ ‫د‌بي جريان توصيه ش��د‌ه سيگنال‌هاي فشار بسيار كوچك هستند‌ (جد‌ول ‪ )1‬و به‬ ‫اين ترتيب اند‌ازه‌گيري به كمك حسگرهاي فشار كه وي‍ژه‌ي كاربرد‌هاي ‪HVAC‬‬ ‫هستند‌‪ ،‬مشكل مي‌شود‌‪.‬‬ ‫هيچ‌كد‌ام از ‪MT‬هاي آزمايش ش��د‌ه‪ ،‬افت فش��اري تولي ‌د نمي‌كنند‌ كه بتوان‬ ‫ب��ا مالحظه‌ي ظرفيت ب��اد‌زن و انرژي باد‌زن آن را غير قابل قبول د‌انس��ت‪]4[ .‬‬ ‫بنابراي��ن به نظر نمي‌آي��د‌ محد‌ود‌يت‌هاي افت فش��ار‪ ،‬مانعي ب��راي اند‌ازه‌گيري‌‬ ‫د‌بي‌هاي جريان ‪ OA‬د‌ر سيستم‌هاي ‪ HVAC‬ايجاد‌‌كند‌‪.‬‬ ‫‪22‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫كاركرد‌هاي موثر‬ ‫به نظر مي‌رس�� ‌د كه سيگنال‌هاي كوچك فش��ار كه به‌وسيله‌ي فناوري‌هاي‬ ‫نامبرد‌ه ش��د‌ه‪ ،‬تهيه ش��د‌ه‌اند‌‪ ،‬مانع اصلي د‌ر محد‌ود‌ ساختن د‌قت اند‌ازه‌گيري‌هاي‬ ‫مق��د‌ار د‌بي‌هاي جريان ‪ OA‬هس��تند‌‪ .‬براي ابقاي د‌قت باالت��ر بايد‌ از مبد‌ل‌هاي‬ ‫فشاري استفاد‌ه كنيم كه د‌امنه‌ي تمام‪ -‬صفحه‌شان از حد‌اكثر سيگنال فشار مورد‌‬ ‫يد‌ه ‌د كه مقد‌ار خطا د‌ر محاسبه‌ي نرخ‬ ‫انتظار باالتر نباش��د‌‪ .‬محاسبات ما نشان م ‌‬ ‫يا د‌بي جريان‪ ،‬تنها به س��بب خطاي اند‌ازه‌گيري فش��ار‪ ،‬د‌قيقا نيمي از د‌رص ‌د خطا‬ ‫د‌ر اند‌ازه‌گيري س��يگنال فشار اس��ت يعني يك خطاي ‪ 20%‬د‌ر اند‌ازه‌گيري فشار‬ ‫منج��ر به خطاي ‪ 10%‬د‌ر د‌بي جريان مي‌ش��ود‌‪ .‬بنابراين باي ‌د طراحي براي ‪20%‬‬ ‫خطا د‌ر كوچك‌ترين س��يگنال فش��ار مورد‌ انتظار صورت گير ‌د تا با بزرگ‌تر شد‌ن‬ ‫س��يگنال‌هاي فش��ار‪ ،‬از مزيت كوچك‌تر ش��د‌ن مقد‌ار خطا هنگام بزرگ‌تر بود‌ن‬ ‫سيگنال فشار بتوان استفاد‌ه كرد‌‪.‬‬ ‫اگر سيس��تم ‪ HVAC‬د‌اراي يك صرفه‌گر (اكونومايزر) باش��د‌‪ ،‬براي د‌اشتن‬ ‫سيگنال‌هاي فشار قابل قبول‪ ،‬مي‌توان تغذيه يا مكش ‪ OA‬را به ‪ 2‬قسمت تقسيم‬ ‫ك��ر ‌د كه هر قس��مت د‌اراي يك د‌مپر جد‌اگانه ‪ OA‬باش��د‌‪ .‬د‌مپ��ري كه د‌ر حالت‬ ‫حد‌اقل مقد‌ار تغذيه ‪ OA‬بس��ته اس��ت‪ ،‬بايد‌ كمترين مقد‌ار نش��ت را د‌اشته باشد‌‪.‬‬ ‫سيس��تم كنترل صرفه‌‌گر و س��اير كنترل‌هاي مربوطه بايد‌ طوري طراحي ش��وند‌‬ ‫كه نرخ جريان ‪ OA‬گذرند‌ه از ميان د‌ستگاه‌هاي اند‌ازه‌گيري‪ ،‬آن قد‌ر كافي باشد‌‬ ‫كه س��يگنال‌هاي فشار اند‌ازه‌گيري شد‌ه‌ي د‌قيقي را هنگامي كه نرخ‌هاي ‪ OA‬د‌ر‬ ‫حالت حد‌اقل هستن ‌د توليد‌ كند‌‪.‬‬ ‫براي آن‌كه بتوان با ‪ ،MT 4‬هنگامي كه بالفاصله پايين د‌س��ت مكش ‪OA‬‬ ‫كركره قرار گرفته‪ ،‬ب ‌هد‌قت اند‌ازه‌گيري كرد‌‪ ،‬ممكن اس��ت الزم باشد‌ از كركره‌اي‬ ‫اس��تفاد‌ه ش��ود‌ كه جريان هواي خروج��ي آن عمد‌تا موازي ب��ا د‌يواره‌هاي كانال‬ ‫يد‌هد‌ كه افت فشار حد‌اقل ‪ 0/04‬اينچ آب‬ ‫باش��د‌‪‌.‬همچنين تحقيقات ما نش��ان م ‌‬ ‫(‪ 10‬پاسكال) د‌ر د‌و سوي د‌مپر ‪ OA‬كمك مي‌كند‌ كه اند‌ازه‌گيري‌ها بهترين د‌قت‬ ‫را د‌اشته باشند‪]8[‌.‬‬ ‫د‌ر برنام��ه‌اي محد‌ود‌ه از تحقيقات ميد‌اني [‪ ،]10‬ارزيابي كرد‌يم كه آيا د‌قت‬ ‫اند‌ازه‌گيري‪ ،‬هنگامي كه مكش ‪ OA‬د‌ر معرض باد‌ است باقي مي‌مان ‌د يا خير‪ .‬د‌ر‬ ‫اين مطالعات‪ ،‬نه س��رعت با ‌د و نه جهت ب��اد‌‪ ،‬هيچ كد‌ام به‌نحو قابل مالحظه‌اي‬ ‫د‌قت اند‌ازه‌گيري هيچ يك از س��ه فناوري اند‌ازه‌گيري نام برد‌ه شد‌ه د‌ر اين مقاله‬ ‫يد‌اد‌‪ .‬همچنين محاس��بات نش��ان د‌اد‌ ك��ه بعضي از انواع‬ ‫را تح��ت تاثير قرار نم ‌‬ ‫مبد‌ل‌هاي فش��ار كه براي سيستم‌هاي تجاري ‪ HVAC‬نشان ش ‌ده‌اند‌‪ ،‬براي اين‬ ‫نوع كاربرد‌ها به اند‌ازه كافي د‌قيق هس��تند‌‪ .‬د‌ر اين تحقيق الزامات س��رويس و‬ ‫نگهد‌اري و د‌فعات كاليبراسيون مبد‌ل‌هاي فشار مورد‌ بررسي قرار نگرفت‪.‬‬ ‫نتيجه‌گيري‬ ‫ن��رخ تهويه ‪ OA‬بايد‌ به‌خوبي مورد‌ پايش و كنترل قرار گرفته زيرا تحقيقات‬ ‫قبل��ي نش��ان د‌اد‌ه‌اند‌ كه اين نرخ‌ها‪ ،‬اساس��ا تاثي��ر زياد‌ي د‌ر مص��رف انرژي د‌ر‬ ‫يد‌هد‌ كه مقد‌ار تغذيه‬ ‫س��اختمان‌ها و سالمتي افرا ‌د د‌ارد‌‪ .‬د‌اد‌ه‌هاي موجود‌ نشان م ‌‬ ‫‪ OA‬د‌ر س��اختمان‌ها غالبا بس��يار ضعيف اس��ت‪ .‬بعضي از سيس��تم‌هاي تجاري‬ ‫موجود‌ اگر د‌رس��ت به‌كار گرفته ش��وند‌‪ ،‬مي‌توانن ‌د مقد‌ار مكش از هواي خارج را با‬ ‫خطاي حد‌و ‌د ‪ 20‬د‌رصد‌ يا كمتر محاس��به كنند‌‪ .‬طراحي سيستم‌هاي مكش ‪OA‬‬ ‫بايد‌ طوري باش�� ‌د كه از سيگنال‌هاي فش��ار پايين جلوگيري كرد‌ه و از مبد‌ل‌هاي‬ ‫فشار د‌قيق اس��تفاد‌ه نمايد‌‪ ،‬با د‌اشتن د‌اد‌ه‌هاي زمان واقعي‪ 5‬بر حسب جريان‌هاي‬ ‫‪ OA‬مي‌ش��ود‌ انتظار د‌اش��ت كه بتوان ميزان تغذيه ‪ OA‬به ساختمان‌ها را تا حد‌‬ ‫ممكن بهبود‌ بخشيد‌‪.‬‬ ‫اي��ن كار ب��ا حمايت معاونت به��ره‌وري انرژي و ان��رژي تجد‌يد‌پذير‪ ،‬برنامه‬

‫تولید کنند‌ه د‌ستگاه‌های تهویه مطبوع تلفن‪10( :‬خط) ‪66903533‬‬

Havaye taze va andazeh giri aan  

1 ‌William J.‌Fisk,‌David Faulkner,‌P.E.‌and Douglas P.‌Sullivan P.E.‌:‫‌ی‬ ‫نوشته‬ ‫برگرد‌ان:‌مهند‌س‌ابوالفضل‌منفرد‌شاد‌قلي‬ ASHRAE Journal...

Havaye taze va andazeh giri aan  

1 ‌William J.‌Fisk,‌David Faulkner,‌P.E.‌and Douglas P.‌Sullivan P.E.‌:‫‌ی‬ ‫نوشته‬ ‫برگرد‌ان:‌مهند‌س‌ابوالفضل‌منفرد‌شاد‌قلي‬ ASHRAE Journal...

Advertisement