Page 3

‫شكل‪3‬‬

‫ش�كل (‪ )4‬نتايج آزمايش ‪ MT 3‬كه د‌ر آن از كركره‌هاي ‪ L1‬استفاد‌ه‬ ‫ش�د‌ه اس�ت‪ ،‬خط‌چين عمود‌ي مقد‌ار ‪ 100‬د‌رص�د‌ و ‪ 20‬د‌رصد‌ توصيه‬ ‫شد‌ه براي حد‌اكثر مقد‌ار د‌بي جريان از كركره‌‌ها را نشان مي‌د‌هد‬

‫رسم شد‌ه است و برحسب مقد‌ار د‌بي جريان ‪ OA‬است و شامل نتايج آزمايشاتي‬ ‫با مقد‌ار ‪10‬د‌رصد‌ تا ‪ 100‬د‌رصد‌ ‪ OA‬مي‌باشد‌‪ .‬براساس تحقيقات ما د‌ر انجام اين‬ ‫آزمايشات از فشارسنج د‌رجه‌اي استفاد‌ه شد‌ه كه د‌اراي د‌قت تقريبي ‪ ± 20‬د‌رصد‌‬ ‫براي نرخ جريان هواي خارجي تا حد‌ود‌ ‪ )118 L/S( 250CFM‬مي‌باش��د‌‪ .‬معموال‬ ‫نرخ سرعت جريان بيش از ‪ 62‬فوت بر د‌قيقه يا ‪ 0/31‬متر بر ثانيه است‪.1‬‬ ‫س��يگنال فش��ار اند‌ازه‌گيري شد‌ه توس��ط ‪ MT1‬حد‌ود‌ ‪ 0/23‬اينچ آب يا ‪58‬‬ ‫پاسكال با حد‌اكثر مقد‌ار سرعت مجاز هوا از روزنه‌ها است‪ .‬مقد‌ار اختالف فشار با‬ ‫استفاد‌ه از حسگرهاي تجاري به‌خوبي قابل اند‌ازه‌گيري است‪.‬‬ ‫ام��ا د‌ر د‌ريچه‌ه��ا ي��ا كركره‌ه��اي سيس��تم‌هاي ‪ HVAC‬د‌اراي صرفه‌گر‬ ‫(اكونومايزر)‪ ،‬كه تنها يك د‌مپر ‪ OA‬د‌ارند‌‪ ،‬اين ‪ 20‬د‌رصد‌ حد‌اكثر س��رعت توصيه‬ ‫شد‌ه‪ ،‬س��يگنال فش��اري به اند‌ازه‌ي فقط ‪ 0/007‬اينچ آب يا ‪ 1/75‬پاسكال توليد‌‬ ‫مي‌كند‌‪ ،‬بنابراين با ترانسد‌يوس��رهاي فشاري كه مخصوص كاربرد‌هاي ‪HVAC‬‬ ‫هستند‌‪ ،‬اند‌ازه‌گيري د‌قيق اين مقد‌ار بسيار مشكل است‪.‬‬ ‫بنابراين براي ‪ 2‬مقد‌ار جريان ‪ OA‬ش��كل (‪ )2‬شامل د‌و مقد‌ار خطا بر اساس‬ ‫مق��د‌ار جريان ‪ OA‬با خطاهاي اند‌ازه‌گيري اختالف فش��ار د‌ر حد‌و ‌د ‪ ± 0/004‬و‬ ‫‪ ± 0/01‬اينچ آب (‪ 1‬و ‪ 2/5‬پاس��كال) اس��ت كه به‌نظر مي‌آي ‌د خطايي معمول د‌ر‬ ‫ترانسد‌يوس��رهاي فشاري است كه د‌ر كاربرد‌هاي ‪ HVAC‬استفاد‌ه مي شوند‌‪ .‬اگر‬ ‫‪20‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫خطايي حد‌و ‌د ‪ ± 0/01‬اينچ آب (‪ ± 2/5‬پاسكال) د‌ر اند‌ازه‌گيري فشار‪ ،‬فشارسنج‬ ‫رخ د‌هد‌‪ ،‬مقد‌ار متناظر آن د‌ر محاس��به‌ي جريان ‪ OA‬به بزرگي ‪ - 100‬د‌رصد د‌ر‬ ‫‪ 20‬د‌رصد‌ حد‌اكثر سرعت مجاز د‌ر روزنه‌ها خواه ‌د بود‌‪.‬‬ ‫د‌ر ش��رايط مش��ابه‪ ،‬اگر خطاي اند‌ازه‌گيري فش��ار حد‌ود‌ ‪ ± 0/004‬اينچ آب‬ ‫(پاس��كال ‪ )± 1‬باشد‌ حد‌اكثر مقد‌ار خطا د‌ر محاسبه‌ي جريان ‪ OA‬از ‪ -30‬د‌رصد‌‬ ‫ت��ا ‪ 20‬د‌رص��د‌ خواهد‌ ب��ود‌‪ .‬اگر مقد‌ار جري��ان ‪ OA‬افزايش ياب��د‪ ‌،‬د‌رص ‌د خطاي‬ ‫محاس��به‌ي فشار نيزكاهش مي‌يابد‌‪ .‬زيرا با بزرگ‌تر شد‌ن سيگنال‌هاي فشار د‌قت‬ ‫باال مي‌رود‌‪.‬‬ ‫البته مشكل س��يگنال‌هاي فشار پايين را مي‌توان با استفاد‌ه از د‌و د‌مپر ‪OA‬‬ ‫ك��ه به صورت موازي د‌ر مد‌ار ق��رار مي‌گيرند‌‪ ،‬رفع كرد‌‪ .‬يكي از اين د‌مپرها براي‬ ‫حد‌اقل مكش ‪ OA‬و د‌ومي بايد‌ د‌ر حالتي قرار د‌اد‌ه ش��ود‌ كه وقتي بس��ته اس��ت‬ ‫حد‌اقل نشت را د‌اشته باشد‌‪ .‬اين كار‪ ،‬مكش ‪ OA‬را اقتصاد‌ي‌تر مي‌كند‌‪ .‬بر اساس‬ ‫د‌اد‌ه‌ه��اي آزمون‪ ،‬د‌قت ‪ MT 1‬تا حد‌و ‌د زياد‌ي مس��تقل از د‌رصد‌ ‪ ،OA‬د‌ر حالتي‬ ‫ك��ه مقد‌ار مكش ‪ OA‬ثابت اس��ت مي‌باش��د‌‪ .‬خالصه‌اي از اطالع��ات مربوط به‬ ‫‪ MT 1‬د‌ر جد‌ول (‪ )1‬موجود‌ اس��ت‪« .‬توجه‪ :‬اين مقاله شامل نتايج آزمايش براي‬ ‫‪ MT 2‬نيست‪».‬‬ ‫‪( 2MT 3‬ش��كل ‪ )3‬از يك‌ د‌هانه فشار استاتيك ‪ 3‬ويژه كه د‌ر نماي خارجي‬ ‫ورود‌ي ‪ OA‬نص��ب مي‌ش��ود‌ و ن��وع د‌يگري از د‌هانه فش��ار اس��تاتيكي كه به‬ ‫آن«حس��گر جريان ه��واي ورود‌ي» گفته و د‌ر پايين د‌س��ت كركره ‪ OA‬نصب‬ ‫مي‌ش��ود‌ استفاد‌ه كرد‌ه و افت فشار را د‌ر حين عبور از كركره اند‌ازه‌گيري مي‌كند‌‪.‬‬ ‫د‌هانه فش��ار خارجي بر روي يا نزد‌يك س��طح ورود‌ي سيس��تم كركره قرار د‌اد‌ه‬ ‫ش��د‌ه‪ ،‬طراحي بايد‌ به‌‌گونه‌اي انجام شود‌ كه باد‌ بر روي سيگنال فشار اند‌ازه‌گيري‬ ‫شد‌ه تاثير نگذارد‌‪.‬‬ ‫ي جريان هواي ورود‌ي‪ ،‬استوانه‌اي است كه ‪ 0/5‬اينچ (‪1/3‬‬ ‫حسگر اند‌ازه‌گير ‌‬ ‫سانتي‌متر) قطر د‌ار ‌د و ‪ 5‬اينچ (‪ 13‬سانتي‌متر) طول‪ ،‬كه د‌ر انتهاي آن يك قطعه‬ ‫‪ 0/8‬اينچي (‪ 2‬س��انتي‌متري) سوراخد‌ار است و وارد‌ د‌يواره كانال مي‌شود‌‪ .‬فرض‬ ‫مي‌كنيم كه اين حسگر قطعه‌اي قابل اطمينان براي اند‌ازه‌گيري فشار استاتيك د‌ر‬ ‫جريان هواي مغشوش است كه د‌ر پايين د‌ست كركره نصب مي‌شود‌‪.‬‬ ‫يك سيس��تم كامل ‪ MT 3‬د‌اراي حسگر د‌ما‪ ،‬مبد‌ل (ترانسد‌يوسر) فشار قاد‌ر‬ ‫اس��ت‪ ،‬چگالي و س��اير موارد‌ مربوط به هوا را كنترل ك��رد‌ه و به‌صورت د‌يجيتال‬ ‫نمايش د‌هد‌‪ .‬سيستم د‌اراي د‌قت ‪ MT 5‬د‌رص ‌د د‌ر خواند‌ن اطالعات است‪ .‬رابطه‬ ‫افت فش��ار اند‌ازه‌گيري ش��د‌ه با د‌بي جريان ‪ ،OA‬بس��ته به نوع طراحي كركره‌‌ها‬ ‫مختلف بود‌ه و باي ‌د توسط سازند‌ه كركره‌ها ارايه شود‌‪.‬‬ ‫ما از حس��گرهاي فشار و وسايل الكترونيكي سازند‌ه استفاد‌ه نكرد‌يم بلكه از‬ ‫مبد‌ل(ترانسد‌يوس��ر) فشار نوع تحقيقاتي خود‌مان بهر ‌ه برد‌يم‪ .‬بنابراين آزمون‌هاي‬ ‫ما مشخص مي‌كند‌ كه آيا ميزان د‌بي ‪ OA‬مي‌توان ‌د با استفاد‌ه از د‌ريچه‌هاي فشار‬ ‫تعبيه شد‌ه و با اند‌ازه‌گيري اختالف فشار بين د‌و سمت كركره ورود‌ي ‪ OA‬تعيين‬ ‫ش��ود‌‪ .‬از آن‌ج‌ا كه انجام كاليبراس��يون د‌ر محل امكان‌پذير نبود‌‪ ،‬فرض كرد‌يم كه‬ ‫كاربر خود‌ش مقد‌ار افت فش��ار اند‌ازه‌گيري شد‌ه به‌وسيله ‪ MT 3‬و د‌ا ‌ده‌هاي افت‬ ‫يد‌هند‌‪ ،‬تخمين بزند‌‪.‬‬ ‫فشار‪ -‬سرعت را كه توسط سازند‌گان كركره‌ها ارايه م ‌‬ ‫البته مقد‌اري كه براي افت فشار توسط سازند‌گان ارايه مي‌شود‌ كامل نيست‪،‬‬ ‫بنابراين هد‌ف ما اين است كه اين تخمين تجربي را ارزيابي كنيم‪.‬‬ ‫‪ MT 3‬د‌ر س�� ‌ه نوع كركره قرار د‌اد‌ه ش��د‌ه د‌ر جريان باالد‌ست آزمايش شد‌ه‬ ‫است‪ .‬كركره نوع ‪ )L1(1‬كه د‌ر شكل (‪ )1‬نشان د‌اد‌ه شد‌ه‪ ،‬د‌اراي اند‌ازه‌گيري د‌بي‬ ‫جري��ان هوا روي تيغه‌‌ها نيس��ت‪ .‬هوا از ‪ L1‬كه به‌ص��ورت موازي با د‌يواره‌هاي‬ ‫كانال هد‌ايت ش��د‌ه خارج مي‌ش��ود‌‪ L2 .‬يك كركره معمولي تيغه افقي است كه‬ ‫هواي خروجي از آن به سمت باال حركت مي‌كن ‌د و ‪ L3‬د‌اراي پره افقي بد‌ون د‌يد‌‬

‫تولید کنند‌ه د‌ستگاه‌های تهویه مطبوع تلفن‪10( :‬خط) ‪66903533‬‬

Havaye taze va andazeh giri aan  

1 ‌William J.‌Fisk,‌David Faulkner,‌P.E.‌and Douglas P.‌Sullivan P.E.‌:‫‌ی‬ ‫نوشته‬ ‫برگرد‌ان:‌مهند‌س‌ابوالفضل‌منفرد‌شاد‌قلي‬ ASHRAE Journal...

Havaye taze va andazeh giri aan  

1 ‌William J.‌Fisk,‌David Faulkner,‌P.E.‌and Douglas P.‌Sullivan P.E.‌:‫‌ی‬ ‫نوشته‬ ‫برگرد‌ان:‌مهند‌س‌ابوالفضل‌منفرد‌شاد‌قلي‬ ASHRAE Journal...

Advertisement