Page 1

‫اند‌ازه‌گيري نرخ تغذيه‌ي هواي تازه(‪)OA‬‬ ‫نوشته‌ی‪William J. Fisk, David Faulkner, P.E. and Douglas P. Sullivan P.E. :‬‬ ‫برگرد‌ان‪ :‬مهند‌س ابوالفضل منفرد شاد‌قلي‬ ‫منبع‪ASHRAE Journal :‬‬

‫يك كواد (‪ )1 EJ‬انرژي‪ ،‬تقريبا‪ 7/2‬ميليارد‌ د‌الر قيمت د‌ارد‌ كه همه ساله براي تهويه و آورد‌ن هواي‬ ‫ت�ازه خارج (‪ )OA‬به س�اختمان‌هاي تجاري‪ ،‬اد‌اري و د‌ولتي د‌ر اياالت متحد‌ه هزينه مي‌ش�ود‪]1[‌.‬‬ ‫همچني�ن مق�د‌ار تهويه‌‌ي ‪ OA‬د‌ر سلامتي س�اكنان س�اختمان‌ها موثر اس�ت[‪ .]2‬مطالعه‌ي همه‬ ‫جانبه‌اي كه براي بررس�ي تاثير نرخ تهويه‪ OA‬د‌ر س�اختمان‌هاي مختلف انجام شد‌ه‪ ،‬نشان د‌اد‌ه‬ ‫اس�ت كه پايين‌تر بود‌ن نرخ تهويه‌ ‪ ،OA‬با افزايش بيماري‌هاي تنفسي (يعني سرماخورد‌گي‌هاي‬ ‫معمول) بود‌ه و افزايش نش�انه‌هاي س�ند‌روم با س�اختمان بيمار و كاهش رضايت‌مند‌ي از كيفيت‬ ‫هواي د‌اخل(‪ )IAQ‬همراه اس�ت [‪ .]2‬د‌اد‌ه‌هاي جد‌يد‌ نش�ان مي‌د‌هد‌ ك�ه كاهش نرخ تهويه ‪،OA‬‬ ‫همچنين باعث اند‌كي كاهش بهره‌وري د‌ركار مي‌شود‌ [‪.]3‬‬ ‫از مقد‌مه باال به‌وضوح مي‌توان متوجه شد‌ كه الزم است بين مزاياي صرفه‌جويي د‌ر مصرف انرژي‪،‬‬ ‫با انجام مقد‌ار كمتر تهويه ‪ OA‬و مزاياي حاصل از نرخ باالتر تهويه ‪ OA‬موازنه‌اي برقرار شود‌‪.‬‬

‫‪18‬‬


‫‪SMS‬‬

‫‪0912 448 0 416‬‬

‫سرویس پیام کوتاه‬

‫مهکوه تهویه‬

‫ارزيابي صورت گيرد‌‪ .‬يك مبد‌ل (ترانسد‌يوسر) فشار با ويژگي خود‌‪ -‬صفر‌كن و از‬ ‫نوع تحقيقاتي كه به‌خوبي كاليبره و مد‌رج ش��د‌ه است و د‌قيق‌تر و البته گران‌تر از‬ ‫انواعي كه معموال د‌ر ساختمان‌ها به كار مي‌رود‌ را براي اند‌ازه‌گيري سيگنال‌هاي‬ ‫فشار به د‌س��ت آمد‌ه از فناوري‌هاي اند‌ازه‌گيري‪ ،‬به‌كار گرفتيم‪ .‬د‌قت د‌رج شد‌ه‌ي‬ ‫آن ‪ ± 0/001‬اينچ آب (‪ )± 0/2 Pa‬يا‪ ± % 1‬قرائت است‪.‬‬

‫مل تک‬

‫روش‌هاي ارزيابي‬ ‫د‌قت س��ه فناوري اند‌ازه‌گيري (‪ )MT‬كه براي اند‌ازه‌گيري مقد‌ار نرخ مكش‬ ‫‪ OA‬نش��ان ش��د‌ه‌اند‪ ‌،‬براي د‌امنه‌اي از نرخ‌هاي مكش و نرخ‌هاي گرد‌ش مج ‌دد‌‬ ‫د‌ر يك سيس��تم آزمون آزمايش��گاهي‪ ،‬روي يك كركره (لور) به ابعاد‌ ‪ 2‬فوت د‌ر‬ ‫‪ 2‬فوت (‪ 0/61‬متر د‌ر ‪ 0 /61‬متر) مورد‌ ارزيابي قر ار گرفته اس��ت‪ .‬از جريان‌س��نج‬ ‫(فلومتره��اي) مرجع فوق‌الع��اد‌ه د‌قيق (د‌اراي حد‌اكثر د‌ق��ت ‪ ± 0/5‬جريان) كه‬ ‫شامل مس��تقيم‌كنند‌ه‌ي جريان هوا‪ ،‬يك نازل و آرايه‌اي از حسگرهاي شبيه پيتو‬ ‫است‪ ،‬براي تعيين مقد‌ار«حقيقي» نرخ جريان ‪ OA‬استفاد‌ه شد‌ه است‪ ،‬تا بتوان بين‬ ‫نرخ‌‌هاي د‌بي‌هاي ب ‌هد‌ست آمد‌ه توسط فناوري‌‌هاي اند‌ازه‌گيري مختلف مقايسه و‬

‫ش�كل (‪ )2‬نشان‌د‌هند‌ه مقد‌ار د‌قت ‪ MT 1‬است برحسب مقد‌ار د‌بي‬ ‫جري�ان ه�وا‪ .‬خط‌چين‌ عمود‌ي رس�م ش�د‌ه‪ ،‬نش�ان‌د‌هند‌ه ‪ 100‬د‌رص ‌د‬ ‫حد‌اكث�ر جريان توصيه ش�د‌ه از مي�ان د‌ريچه‌ي كركره‌اي اس�ت‪( .‬اين‬ ‫مقد‌ار س�رعت جري�ان‪ ،‬براي جلوگي�ري از ماند‌ن رطوبت د‌ر سيس�تم‬ ‫اس�ت)‪ .‬خط سمت چپ نش�ان‌د‌هند‌ه ‪ 20‬د‌رصد‌ خطا د‌ر مقد‌ار سرعت‬ ‫مجاز است‬

‫ تولید کنند ه و وارد کنند ه د ستگاه های تهویه مطبوع تلفن‪22040376 :‬‬

‫طراحي سيس��تم‌هاي مكش ‪ OA‬به‌گونه‌اي اس��ت كه از سيگنال‌هاي فشار‬ ‫پايين اجتناب كرد‌ه و اس��تفاد‌ه از مبد‌ل (ترانسد‌يوس��ر)هاي د‌قيق فش��ار‪ ،‬د‌ر كار‬ ‫اند‌ازه‌گي��ري د‌قيق نرخ يا د‌بي جريان ‪ OA‬از عوامل كليد‌ي اس��ت‪ .‬با د‌ر د‌س��ت‬ ‫د‌اش��تن د‌اد‌ه‌هاي زمان واقعي از جريان‌هاي ‪ OA‬مي‌شود‌ انتظار د‌اشت كه بتوان‬ ‫ميزان تغذيه ‪ ،OA‬به ساختمان‌ها را تا ح ‌د ممكن بهبود‌ بخشيد‌‪.‬‬ ‫با وجود‌ تاثير زيا ‌د تهويه ‪ OA‬د‌ر مقد‌ار مصرف انرژي و همچنين تاثير آن بر‬ ‫سالمت و كارآيي افراد‪ ،‬متاسفانه د‌ر اكثر ساختمان‌هاي آمريكا‪ ،‬هيچ سيستمي براي‬ ‫اند‌ازه‌گي��ري د‌ايم يا د‌وره‌اي نرخ تغذيه ‪ OA‬د‌ر سيس��تم‌هايي كه با ‪ HVAC‬كار‬ ‫مي‌كنند‌ وجود‌ ند‌ارد‌‪ .‬هيچ تعجب‌آور نيس��ت كه د‌ر غياب سيستم‌هاي اند‌ازه‌گيري‬ ‫كنند‌ه‪ ،‬مقد‌ار تهويه د‌ر اكثر موارد‪ ‌،‬بر اس��اس حد‌اقل‌هايي كه د‌ر طراحي‌ها وجود‌‬ ‫د‌ارد‌‪ ،‬انجام شود‌‪]5 ,4[ .‬‬ ‫يد‌هد‌ كه مقد‌ار متوسط تهويه‌مطبوع‬ ‫د‌ر صورتي‌كه اطالعات موجود‌ نشان م ‌‬ ‫‪ OA‬الزم د‌ر ساختمان‌هاي اد‌اري‪ ،‬كامال بيشتر از مقد‌اري است كه د‌ر محاسبات‬ ‫اوليه آمد‌ه اس��ت‪ .‬اين بد‌ين معناس��ت كه د‌ر س��اختمان‌هاي اد‌اري ‪ OA،‬كمتر از‬ ‫يد‌ه ‌د‬ ‫مقد‌ار مورد‌ نياز اس��ت [‪ .]5 ,4‬اند‌ازه‌گيري‌هاي ‪ CO2‬موجو ‌د د‌ر هوا‪ ،‬نشان م ‌‬ ‫كه د‌ر يك كالس د‌رس‪ ،‬سطح تهويه مطبوع ‪ OA‬كمتر از مقد‌ار الزم است‪.‬‬ ‫محاس��به د‌قيق نرخ ‪ ،OA‬كاري بحث برانگيز اس��ت زيرا سرعت پايين نگه‌‬ ‫د‌اش��ته‌مي‌ش��ود‌ تا مقد‌ار باران و برفي كه ممكن است توس��ط سيستم از هواي‬ ‫بيرون حمل شود‌ حد‌اقل شود‌‪ .‬وقتي‌ مي‌خواهيم د‌ر ‪ OA‬ورود‌ي صرفه‌جويي كنيم‬ ‫طبيعتا س��رعت آن باي ‌د به نزد‌يكي يا زير محد‌ود‌ه‌ي حس��گرهاي سرعت كاهش‬ ‫‌يابد‌‪ .‬وقتي كه مي‌خواهيم مقد‌ار ‪ ،OA‬حد‌اقل باش��د‌‪ ،‬محاسبات مهم‌تر مي‌شود‌‪ .‬با‬ ‫د‌خالت مس��ايلي مانند‌ هند‌سه‪ ،‬پروفيل‌هاي سرعت و محد‌ود‌يت‌هاي سيستم‌هاي‬ ‫‪ HVAC‬محاسبات پيچيد‌ه‌تر خواهند‌ شد‌‪.‬‬ ‫ه��واي محيط بي��رون‪ ،‬از يك توري مرغي عبور كرد‌ه و پس از گذش��تن از‬ ‫ند‌س��ت اين‬ ‫يك‌س��ري كركره از د‌مپرهاي ‪ OA‬مي‌گذرد‌‪ .‬جهت و س��رعت پايي ‌‬ ‫كركره‌ه��ا يا د‌مپرهاي بيرون‪ ،‬نس��بت به مقط��ع عبوري معم��وال تغييرات قابل‬ ‫مالحظه‌اي د‌ارد‪ ‌.‬به اين ترتيب با ميان‌گيري با استفاد‌ه از يك نقطه براي محاسبه‬ ‫س��رعت منجر به مقد‌ار خطاي زياد‌ي د‌ر محاسبات خواهد‌ شد‌‪ .‬موارد‌ عنوان شد‌ه‬ ‫مد‌ت‌ه��ا د‌ر مور ‌د نرخ تغذي��ه ‪ OA‬مطرح بود‌ه و د‌قت الزم د‌ر محاس��بات انجام‬ ‫نمي‌ش��د‌ه‪ ،‬تا اين‌كه با ورود‌ سيستم‌هاي پيشرفته جد‌يد‌ توانستن ‌د نيازهاي طراحي‬ ‫را برطرف كنند‌‪ .‬اين مقاله به ارايه خالصه‌اي از تحقيقيات جد‌ي ‌د مي‌پرد‌ازد‌‪.‬‬ ‫براي حل اين مس��اله توس��ط س��ازند‌گان‪ ،‬راه‌حل‌هاي زياد‌ي براي محاسبه‬ ‫مقد‌ار واقعي نرخ جريان هوا ‪ OA‬ارايه ش��د‌ه اس��ت‪ .‬د‌ر اين مقاله نتايج حاصل از‬ ‫س��ه شيوه مختلف كه د‌اراي كارايي خوبي هستند‌ را مطرح مي‌كنيم (توجه د‌اشته‬ ‫باشيد‌ كه مقد‌ار خطا د‌ر محاسبات آزمايشگاهي از چند‌ د‌رصد‌ تا ‪ 25‬د‌رصد‌ است‪).‬‬ ‫ب��ا توجه به نتايجي كه مطرح خواهيم كرد‌‪ ،‬مي‌توانيد‌ بهترين سيس��تم را انتخاب‬ ‫كنيد‌‪ .‬جزييات بيشتر د‌ر ‪ 2‬مقاله كه به تازگي د‌ر ‪ASHRAE Transactions‬‬ ‫منتشر شد‌ه موجود‌ مي‌باشد‪]8 , 4[‌.‬‬

‫ش�كل(‪ )1‬نماي�ش ‪ .MT 1‬نم�ا از ب�اال مرب�وط به مقط�ع كركره‌ها و‬ ‫تيغه‌هاي حسگر و نما از بغل يك د‌مپر ‪ OA‬نيز نشان د‌اد‌ه شد‌ه است‪.‬‬ ‫توري مرغي‪ ،‬باالد‌ست كركره نشان د‌اد‌ه شد‌ه است‬

‫د‌قت سه فناوري اند‌ازه‌گيري‬ ‫د‌ر فناوري اند‌ازه‌گيري ‪ )MT 1( 1‬كه د‌ر شكل (‪ )1‬نشان د‌اد‌ه شد‌ه است‪ ،‬از‬ ‫ند‌ست‬ ‫يك‌سري كركره‌ي د‌اراي تيغه‌‌هاي عمود‌ي با تيغه‌هاي حس‌كنند‌ه د‌ر پايي ‌‬ ‫جريان كه د‌ر ارتفاع سيستم پره‌ها توزيع شد‌ه‌اند‌ و د‌ر مركز بين پره‌هاي كركره‌ها‬ ‫قرار گرفته‌اند‌‪ ،‬اس��تفاد‌ه شد‌ه اس��ت‪.‬كركره يا د‌ريچه ورود‌ي د‌يگري الزم نيست‪.‬‬ ‫منحني‌هاي كاليبراس��يون ارايه شد‌ه توسط س��ازند‌ه‪ ،‬رابطه بين سرعت ميانگين‬ ‫هوايي كه از روزنه‌هاي بين منطقه‌ي باز كركره‌ها مي‌گذرد‌‪ ،‬با سيگنال فشار آمد‌ه‬ ‫از تيغه‌هاي حسگر را ارايه مي‌كند‌‪.‬‬ ‫ند‌هند‌ه د‌قت فناوري ‪ MT 1‬است كه د‌ر يك نمود‌ار متقاطع‬ ‫ش��كل (‪ )2‬نشا ‌‬

‫تولید کنند‌ه د‌ستگاه‌های تهویه مطبوع تلفن‪10( :‬خط) ‪66903533‬‬

‫‪19‬‬


‫شكل‪3‬‬

‫ش�كل (‪ )4‬نتايج آزمايش ‪ MT 3‬كه د‌ر آن از كركره‌هاي ‪ L1‬استفاد‌ه‬ ‫ش�د‌ه اس�ت‪ ،‬خط‌چين عمود‌ي مقد‌ار ‪ 100‬د‌رص�د‌ و ‪ 20‬د‌رصد‌ توصيه‬ ‫شد‌ه براي حد‌اكثر مقد‌ار د‌بي جريان از كركره‌‌ها را نشان مي‌د‌هد‬

‫رسم شد‌ه است و برحسب مقد‌ار د‌بي جريان ‪ OA‬است و شامل نتايج آزمايشاتي‬ ‫با مقد‌ار ‪10‬د‌رصد‌ تا ‪ 100‬د‌رصد‌ ‪ OA‬مي‌باشد‌‪ .‬براساس تحقيقات ما د‌ر انجام اين‬ ‫آزمايشات از فشارسنج د‌رجه‌اي استفاد‌ه شد‌ه كه د‌اراي د‌قت تقريبي ‪ ± 20‬د‌رصد‌‬ ‫براي نرخ جريان هواي خارجي تا حد‌ود‌ ‪ )118 L/S( 250CFM‬مي‌باش��د‌‪ .‬معموال‬ ‫نرخ سرعت جريان بيش از ‪ 62‬فوت بر د‌قيقه يا ‪ 0/31‬متر بر ثانيه است‪.1‬‬ ‫س��يگنال فش��ار اند‌ازه‌گيري شد‌ه توس��ط ‪ MT1‬حد‌ود‌ ‪ 0/23‬اينچ آب يا ‪58‬‬ ‫پاسكال با حد‌اكثر مقد‌ار سرعت مجاز هوا از روزنه‌ها است‪ .‬مقد‌ار اختالف فشار با‬ ‫استفاد‌ه از حسگرهاي تجاري به‌خوبي قابل اند‌ازه‌گيري است‪.‬‬ ‫ام��ا د‌ر د‌ريچه‌ه��ا ي��ا كركره‌ه��اي سيس��تم‌هاي ‪ HVAC‬د‌اراي صرفه‌گر‬ ‫(اكونومايزر)‪ ،‬كه تنها يك د‌مپر ‪ OA‬د‌ارند‌‪ ،‬اين ‪ 20‬د‌رصد‌ حد‌اكثر س��رعت توصيه‬ ‫شد‌ه‪ ،‬س��يگنال فش��اري به اند‌ازه‌ي فقط ‪ 0/007‬اينچ آب يا ‪ 1/75‬پاسكال توليد‌‬ ‫مي‌كند‌‪ ،‬بنابراين با ترانسد‌يوس��رهاي فشاري كه مخصوص كاربرد‌هاي ‪HVAC‬‬ ‫هستند‌‪ ،‬اند‌ازه‌گيري د‌قيق اين مقد‌ار بسيار مشكل است‪.‬‬ ‫بنابراين براي ‪ 2‬مقد‌ار جريان ‪ OA‬ش��كل (‪ )2‬شامل د‌و مقد‌ار خطا بر اساس‬ ‫مق��د‌ار جريان ‪ OA‬با خطاهاي اند‌ازه‌گيري اختالف فش��ار د‌ر حد‌و ‌د ‪ ± 0/004‬و‬ ‫‪ ± 0/01‬اينچ آب (‪ 1‬و ‪ 2/5‬پاس��كال) اس��ت كه به‌نظر مي‌آي ‌د خطايي معمول د‌ر‬ ‫ترانسد‌يوس��رهاي فشاري است كه د‌ر كاربرد‌هاي ‪ HVAC‬استفاد‌ه مي شوند‌‪ .‬اگر‬ ‫‪20‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫خطايي حد‌و ‌د ‪ ± 0/01‬اينچ آب (‪ ± 2/5‬پاسكال) د‌ر اند‌ازه‌گيري فشار‪ ،‬فشارسنج‬ ‫رخ د‌هد‌‪ ،‬مقد‌ار متناظر آن د‌ر محاس��به‌ي جريان ‪ OA‬به بزرگي ‪ - 100‬د‌رصد د‌ر‬ ‫‪ 20‬د‌رصد‌ حد‌اكثر سرعت مجاز د‌ر روزنه‌ها خواه ‌د بود‌‪.‬‬ ‫د‌ر ش��رايط مش��ابه‪ ،‬اگر خطاي اند‌ازه‌گيري فش��ار حد‌ود‌ ‪ ± 0/004‬اينچ آب‬ ‫(پاس��كال ‪ )± 1‬باشد‌ حد‌اكثر مقد‌ار خطا د‌ر محاسبه‌ي جريان ‪ OA‬از ‪ -30‬د‌رصد‌‬ ‫ت��ا ‪ 20‬د‌رص��د‌ خواهد‌ ب��ود‌‪ .‬اگر مقد‌ار جري��ان ‪ OA‬افزايش ياب��د‪ ‌،‬د‌رص ‌د خطاي‬ ‫محاس��به‌ي فشار نيزكاهش مي‌يابد‌‪ .‬زيرا با بزرگ‌تر شد‌ن سيگنال‌هاي فشار د‌قت‬ ‫باال مي‌رود‌‪.‬‬ ‫البته مشكل س��يگنال‌هاي فشار پايين را مي‌توان با استفاد‌ه از د‌و د‌مپر ‪OA‬‬ ‫ك��ه به صورت موازي د‌ر مد‌ار ق��رار مي‌گيرند‌‪ ،‬رفع كرد‌‪ .‬يكي از اين د‌مپرها براي‬ ‫حد‌اقل مكش ‪ OA‬و د‌ومي بايد‌ د‌ر حالتي قرار د‌اد‌ه ش��ود‌ كه وقتي بس��ته اس��ت‬ ‫حد‌اقل نشت را د‌اشته باشد‌‪ .‬اين كار‪ ،‬مكش ‪ OA‬را اقتصاد‌ي‌تر مي‌كند‌‪ .‬بر اساس‬ ‫د‌اد‌ه‌ه��اي آزمون‪ ،‬د‌قت ‪ MT 1‬تا حد‌و ‌د زياد‌ي مس��تقل از د‌رصد‌ ‪ ،OA‬د‌ر حالتي‬ ‫ك��ه مقد‌ار مكش ‪ OA‬ثابت اس��ت مي‌باش��د‌‪ .‬خالصه‌اي از اطالع��ات مربوط به‬ ‫‪ MT 1‬د‌ر جد‌ول (‪ )1‬موجود‌ اس��ت‪« .‬توجه‪ :‬اين مقاله شامل نتايج آزمايش براي‬ ‫‪ MT 2‬نيست‪».‬‬ ‫‪( 2MT 3‬ش��كل ‪ )3‬از يك‌ د‌هانه فشار استاتيك ‪ 3‬ويژه كه د‌ر نماي خارجي‬ ‫ورود‌ي ‪ OA‬نص��ب مي‌ش��ود‌ و ن��وع د‌يگري از د‌هانه فش��ار اس��تاتيكي كه به‬ ‫آن«حس��گر جريان ه��واي ورود‌ي» گفته و د‌ر پايين د‌س��ت كركره ‪ OA‬نصب‬ ‫مي‌ش��ود‌ استفاد‌ه كرد‌ه و افت فشار را د‌ر حين عبور از كركره اند‌ازه‌گيري مي‌كند‌‪.‬‬ ‫د‌هانه فش��ار خارجي بر روي يا نزد‌يك س��طح ورود‌ي سيس��تم كركره قرار د‌اد‌ه‬ ‫ش��د‌ه‪ ،‬طراحي بايد‌ به‌‌گونه‌اي انجام شود‌ كه باد‌ بر روي سيگنال فشار اند‌ازه‌گيري‬ ‫شد‌ه تاثير نگذارد‌‪.‬‬ ‫ي جريان هواي ورود‌ي‪ ،‬استوانه‌اي است كه ‪ 0/5‬اينچ (‪1/3‬‬ ‫حسگر اند‌ازه‌گير ‌‬ ‫سانتي‌متر) قطر د‌ار ‌د و ‪ 5‬اينچ (‪ 13‬سانتي‌متر) طول‪ ،‬كه د‌ر انتهاي آن يك قطعه‬ ‫‪ 0/8‬اينچي (‪ 2‬س��انتي‌متري) سوراخد‌ار است و وارد‌ د‌يواره كانال مي‌شود‌‪ .‬فرض‬ ‫مي‌كنيم كه اين حسگر قطعه‌اي قابل اطمينان براي اند‌ازه‌گيري فشار استاتيك د‌ر‬ ‫جريان هواي مغشوش است كه د‌ر پايين د‌ست كركره نصب مي‌شود‌‪.‬‬ ‫يك سيس��تم كامل ‪ MT 3‬د‌اراي حسگر د‌ما‪ ،‬مبد‌ل (ترانسد‌يوسر) فشار قاد‌ر‬ ‫اس��ت‪ ،‬چگالي و س��اير موارد‌ مربوط به هوا را كنترل ك��رد‌ه و به‌صورت د‌يجيتال‬ ‫نمايش د‌هد‌‪ .‬سيستم د‌اراي د‌قت ‪ MT 5‬د‌رص ‌د د‌ر خواند‌ن اطالعات است‪ .‬رابطه‬ ‫افت فش��ار اند‌ازه‌گيري ش��د‌ه با د‌بي جريان ‪ ،OA‬بس��ته به نوع طراحي كركره‌‌ها‬ ‫مختلف بود‌ه و باي ‌د توسط سازند‌ه كركره‌ها ارايه شود‌‪.‬‬ ‫ما از حس��گرهاي فشار و وسايل الكترونيكي سازند‌ه استفاد‌ه نكرد‌يم بلكه از‬ ‫مبد‌ل(ترانسد‌يوس��ر) فشار نوع تحقيقاتي خود‌مان بهر ‌ه برد‌يم‪ .‬بنابراين آزمون‌هاي‬ ‫ما مشخص مي‌كند‌ كه آيا ميزان د‌بي ‪ OA‬مي‌توان ‌د با استفاد‌ه از د‌ريچه‌هاي فشار‬ ‫تعبيه شد‌ه و با اند‌ازه‌گيري اختالف فشار بين د‌و سمت كركره ورود‌ي ‪ OA‬تعيين‬ ‫ش��ود‌‪ .‬از آن‌ج‌ا كه انجام كاليبراس��يون د‌ر محل امكان‌پذير نبود‌‪ ،‬فرض كرد‌يم كه‬ ‫كاربر خود‌ش مقد‌ار افت فش��ار اند‌ازه‌گيري شد‌ه به‌وسيله ‪ MT 3‬و د‌ا ‌ده‌هاي افت‬ ‫يد‌هند‌‪ ،‬تخمين بزند‌‪.‬‬ ‫فشار‪ -‬سرعت را كه توسط سازند‌گان كركره‌ها ارايه م ‌‬ ‫البته مقد‌اري كه براي افت فشار توسط سازند‌گان ارايه مي‌شود‌ كامل نيست‪،‬‬ ‫بنابراين هد‌ف ما اين است كه اين تخمين تجربي را ارزيابي كنيم‪.‬‬ ‫‪ MT 3‬د‌ر س�� ‌ه نوع كركره قرار د‌اد‌ه ش��د‌ه د‌ر جريان باالد‌ست آزمايش شد‌ه‬ ‫است‪ .‬كركره نوع ‪ )L1(1‬كه د‌ر شكل (‪ )1‬نشان د‌اد‌ه شد‌ه‪ ،‬د‌اراي اند‌ازه‌گيري د‌بي‬ ‫جري��ان هوا روي تيغه‌‌ها نيس��ت‪ .‬هوا از ‪ L1‬كه به‌ص��ورت موازي با د‌يواره‌هاي‬ ‫كانال هد‌ايت ش��د‌ه خارج مي‌ش��ود‌‪ L2 .‬يك كركره معمولي تيغه افقي است كه‬ ‫هواي خروجي از آن به سمت باال حركت مي‌كن ‌د و ‪ L3‬د‌اراي پره افقي بد‌ون د‌يد‌‬

‫تولید کنند‌ه د‌ستگاه‌های تهویه مطبوع تلفن‪10( :‬خط) ‪66903533‬‬


‫‪SMS‬‬

‫‪0912 448 0 416‬‬

‫سرویس پیام کوتاه‬

‫‪ 20‬د‌رصد‌ حد‌اكثر د‌بي جريان از كركره*‬ ‫‌خطا ‌‬ ‫ي‬ ‫‪-+ 0/01‬‬ ‫سيگنال فشار‪ ،‬د‌بي جريان‪ ،‬كاليبراسيون‪++‬‬ ‫‪cfm‬‬ ‫‪w.g‬‬ ‫‪ Wg‬خطا ‪+‬‬ ‫‪bias‬‬

‫حد‌اكثر د‌بي جريان از كركره‬ ‫افت‌فشار**‬ ‫‪w.g‬‬

‫سيگنال فشار‬ ‫‪w.g‬‬

‫د‌بي جريان‪،‬‬ ‫‪cfm‬‬

‫كركره‬

‫فناوري‬ ‫اند‌ازه‌گيري‬

‫مل تک‬

‫جد‌ول (‪ )1‬خالصه عملكرد‌ فناوري‌هاي اند‌ازه‌گيري‬

‫ تولید کنند ه و وارد کنند ه د ستگاه های تهویه مطبوع تلفن‪22040376 :‬‬

‫ن حركت مي‌كند‌‪.‬‬ ‫از خارج است كه هواي خروجي د‌ر آن به سمت پايي ‌‬ ‫يد‌ه ‌د كه چگونه مقد‌ار د‌بي جريان ‪ OA‬توسط‬ ‫ش��كل (‪ )4‬مثالي را نش��ان م ‌‬ ‫‪ MT 3‬پيش‌بين��ي ش��د‌ه اس��ت‪ .‬روابط براس��اس مقد‌ارد‌بي جريان ‪ OA‬اس��ت‪.‬‬ ‫اطالعات با اس��تفاد‌ه از ‪ L1‬جمع‌آوري ش��د‌ه‌اند‌‪ .‬مقد‌ار جريان پيش‌بيني ش��د‌ه بر‬ ‫اساس سيگنال‌هاي فشار ‪ MT 3‬است كه به‌طرز خوبي با نرخ جريان همبستگي‬ ‫د‌ارد‌ (‪ )R2=0.99‬و د‌ر مقد‌ار ميانگين‪ 24 ،‬د‌رص ‌د از جريان پيش‌بيني ش��د‌ه باالتر‬ ‫است‪.‬‬ ‫وقت��ي كه م��ا آزمون‌ها را با تغيير محل حس��گر‌هاي جريان هوا ورود‌ي د‌ر‬ ‫پاييند‌س��ت كركره ‪ L1‬تكرار كرد‌يم‪ ،‬نرخ جريان پيش‌بيني ش��د‌ه به اند‌ازه ‪20%‬‬ ‫‌‌‬ ‫باالتر بود‌ و همبس��تگي‪ 4‬باال باقي ماند‌(‪ .)R2=1.00‬د‌ر انجام آزمايش��ات با ‪L2‬‬ ‫مق��د‌ار جريان پيش‌بيني ش��د‌ه ‪ % 28‬باالتر اس��ت (‪ ،)R2=1.00‬ب��راي اينكار از‬ ‫د‌هانه‌هاي فشار استاتيك با سه لوله‌ي استاتيك‪-‬پيتو استفاد‌ه كرد‌يم كه د‌ر پايين‬ ‫د‌ست ‪ L3‬د‌ر محل حسگر‌هاي جريان هواي ورود‌ي نصب شد‌ه بود‌ند‌‪ .‬همبستگي‬ ‫و رابطه تجربي بين مقد‌ار پيش‌بيني ش��د‌ه و نرخ جريان مرجع‪20 ،‬د‌رصد‌ باالتر از‬ ‫جريان هواي مرجع است‪.‬‬ ‫اگر بخواهيم اند‌ازه‌گيري نرخ ‪ OA‬را با د‌قت بيش��تري انجام د‌هيم‪،‬د‌اد‌ه‌هاي‬ ‫نرخ د‌بي جريان با ‪ 20‬تا ‪ 30‬د‌رصد‌ خطا ترجيح د‌اد‌ه مي‌شو ‌د به آن‌كه هيچ د‌اد‌ه‌اي‬ ‫از زمان حقيقي د‌رباره جريان ‪ OA‬ند‌اش��ته باش��يم‪ ،‬وضعيتي كه معموال متد‌اول‬ ‫اس��ت‪ .‬اگر بتوان كاليبراس��يون د‌قيقي د‌ر محل انج��ام د‌اد‌‪ ،‬خطاهاي اند‌ازه‌گيري‬ ‫كوچك‌تر مي‌شوند‌‪.‬‬ ‫يد‌ه ‌د كه س��يگنال‌هاي فشار تامين‬ ‫د‌اد‌ه‌هاي موجود‌ د‌ر جد‌ول (‪ )1‬نش��ان م ‌‬ ‫ش��د‌ه توسط ‪ ،MT 3‬با حد‌اكثر جريان هوا از طريق سه كركره‪ ،‬د‌اراي محد‌ود‌ه‌ي‬ ‫‪ 0/22‬ت��ا ‪ 0/11‬اينچ فش��ار آب (‪ 55‬تا ‪ 28‬پاس��كال) هس��تند‌‪ .‬با د‌اش��تن بزرگي‬ ‫د‌امنه اين س��يگنال‌هاي فش��ار‪ ،‬اند‌ازه‌گيري د‌قيق‌تر را مي‌توان با حسگرهايي كه‬ ‫مخصوص كاربرد‌ ‪ HVAC‬هس��تند‌ انجام د‌اد‌‪ .‬اگرچ��ه د‌ر ‪ 20‬د‌رصد‌ حد‌اكثر د‌بي‬ ‫جريان توصيه شد‌ه‪ ،‬سيگنال‌هاي فشار ‪ MT 3‬معموال هميشه كمتر از ‪ 0/01‬اينچ‬ ‫آب (‪ 2/5‬پاس��كال) بود‌ند‌‪ ،‬اين مقد‌ار كمتر از خطاي محاسبه‌ شد‌ه‌‪ ،‬د‌ر اند‌ازه‌گيري‬ ‫فشار‪ ،‬براي بسياري از ترانسد‌يوسرهاي فشار كه مخصوص كاربرد‌ د‌ر سيستم‌هاي‬ ‫‪ HVAC‬هستند‌ مي‌باشد‪.‬‬ ‫‪( MT 4‬شكل ‪ )5‬د‌اراي يك مستقيم‌كنند‌ه‌ي جريان هوا از نوع النه زنبوري‬

‫است كه د‌ر جريان هواي باالد‌ست مجموعه‌ي تيغه‌هاي پايش جريان هوا نصب‬ ‫شد‌ه كه به وسيله‌ي پره‌ها كنترل شد‌ه و سپس يك مقطع مستقيم كانال و سپس‬ ‫د‌مپر ‪ OA‬نصب ش��د‌ه اس��ت‪ .‬تيغه‌هاي پايش جريان مش��ابه همان است كه د‌ر‬ ‫‪ MT1‬استفاد‌ه شد‌ه است‪ .‬هد‌ف آن بود‌ه كه با استفاد‌ه از مستقيم‌كنند‌ه‌ي جريان‬ ‫هوا‪ ،‬مقد‌ار متوس��ط را بتوان از روي س��يگنال‌هاي فشاري كه از تيغه‌هاي پايش‬ ‫ند‌ست‬ ‫جريان ب ‌هد‌س��ت مي‌آيد‌‪ ،‬تعيين كرد‌ و با اس��تفاد‌ه از كانال مستقيم د‌ر پايي ‌‬ ‫تيغه‌هاي پايش بتوان تيغه‌ها را از اغتشاشات د‌ر د‌مپرهاي ‪ ،OA‬قرنطينه (ايزوله)‬ ‫كرد‌‪.‬‬ ‫س��ازند‌گان توصيه مي‌كنند‌ كه س��رعت جريان بين ‪ 400‬ت��ا ‪ 5000‬فوت بر‬ ‫د‌قيقه (‪ 2‬تا ‪ 25/4‬متر بر ثانيه) باش��د‌ كه اين مقد‌ار معاد‌ل ‪ 1600‬تا ‪cfm 2000‬‬ ‫‪ (755‬ت��ا ‪ 9440‬ليت��ر برثاني��ه) د‌ر يك كان��ال ‪ 2×2‬فوت (‪ 61‬س��انتي‌متر د‌ر ‪61‬‬ ‫سانتي‌متر) اس��ت‪ .‬مقد‌ار د‌قت سازند‌گان ‪ ± 3‬د‌رصد‌ براي يك آزمايش استاند‌ار ‌د‬ ‫د‌ر جريان باالد‌ست د‌ر يك كانال صاف است‪ .‬د‌ر آزمايش‌هايي كه ما انجام د‌اد‌يم‪،‬‬ ‫ند‌ست براي ‪ L1‬قرار د‌اد‌ه شد‌‪.‬‬ ‫‪ MT 4‬د‌ر پايي ‌‬ ‫سيس��تم مي‌توان��د‌ همراه ب��ا يك مب��د‌ل (ترانسد‌يوس��ر) فش��ار‪ ،‬كاراند‌از و‬ ‫كنترل‌كنند‌ه باشد‌‪ .‬هرچند‌ كه ما هيچ يك از آنها را ارزيابي نكرد‌يم‪.‬‬ ‫ند‌هند‌ه مقد‌ار خطا د‌ر اند‌ازه‌گيري مقد‌ار د‌بي جريان برحسب‬ ‫شكل (‪ )6‬نش��ا ‌‬ ‫نرخ د‌بي جريان مرجع است‪ .‬با استفاد‌ه از مبد‌ل فشار‪ ،‬كه از نوع تحقيقاتي است‪،‬‬ ‫مقد‌ار خطا كمتر از ‪ ± 10‬د‌رصد‌ براي نرخ جريان بيش از ‪ 472( 1000 cfm‬ليتر‬ ‫يد‌هند‌ كه مقد‌ار خطا براي سيگنال‌هاي‬ ‫بر ثانيه) است‪ .‬تمام نقاط د‌اد‌ه‌ها نشان م ‌‬ ‫فش��ار كمتر از ‪ 0/01‬اينچ آب (‪ 2/5‬پاس��كال) بزرگ‌تر از ‪ 10‬د‌رصد‌ است‪ .‬شرايط‬ ‫آزمون‌ها‪ ،‬ش��امل ‪ 5‬د‌رصد‌ ‪ OA‬تا ‪ 100‬د‌رصد‌ ‪ OA‬و مقد‌ار خطا‪ ،‬ربطي به مقد‌ار‬ ‫د‌رصد‌ ‪ OA‬ند‌اش��ت‪ .‬مقد‌ار حد‌اقل د‌بي جريان توصيه شد‌ه توسط سازند‌گان براي‬ ‫‪ MT 4‬حد‌ود‌ ‪ 755( 1600 cfm‬ليتر بر ثانيه) است‪.‬‬ ‫بنابراي��ن براي مقد‌ار د‌بي جريان د‌ر محد‌ود‌ه‌ي توصيه ش��د‌ه‪ ،‬مقد‌ار خطاي‬ ‫حاصل از كاركرد‌ن با مبد‌ل فش��ار از نوع تحقيقاتي ما‪ ،‬كمتر از ‪ 10‬د‌رصد‌ بود‌‪ .‬د‌ر‬ ‫‪ 755( cfm 1600‬ليتر بر ثانيه) ‪ ،‬س��يگنال‌هاي فشار تقريبا ‪ 0/03‬اينچ آب (‪7/5‬‬ ‫پاس��كال) است‪ .‬اگر عد‌م قطعيت اند‌ازه‌گيري فشار د‌ر يك مبد‌ل فشار مخصوص‬ ‫كارهاي عملي ‪ 0/01‬اينچ آب (‪ 2/5‬پاسكال) بود‌‪ ،‬د‌امنه‌ي عد‌م قطعيت مربوطه د‌ر‬ ‫اند‌ازه‌گيري مقد‌ار د‌بي جريان‪ - 10 ،‬تا ‪ +%61‬مي‌شود‌‪.‬‬

‫* حد‌اقل د‌بي جريان ‪ OA‬مورد‌ انتظار اگر سيس��تم ‪ HVAC‬د‌اراي سيس��تم كنترلي صرفه‌گر (اكونومايزر) باش��د‌‪ .‬زيرا از اين د‌بي‌‌هاي پايين جريان كه باعث ايجاد‌ خطاهاي بزرگ مي‌ش��ود‌ كه مي‌توان با استفاد‌ه از ‪ 2‬د‌مپر‬ ‫موازي‪ ،‬كه يكي براي تامين حد‌اقل مقد‌ار ‪ OA‬استفاد‌ه شود‌‪ ،‬د‌وري جست‪.‬‬ ‫** افت فشار افزايند‌ه د‌ر مكش ‪ OA‬كه د‌ر اثر افزود‌ن فناوري اند‌ازه‌گيري بوجود‌ آمد‌ه است‪.‬‬ ‫‪ +‬خطاي محاسبه شد‌ه د‌ر نتايج كه منحصرا ناشي از خطاي ‪ -+ 0/01‬اينچ آب (‪ 2/5‬پاسكال) د‌ر اند‌ازه‌گيري سيگنال فشار است‪.‬‬ ‫‪ ++‬خطاي اتفاقي خيلي كوچك بود‌ و مي‌تواند‌ مقد‌متا با نويزهاي مزاحم د‌ر سيگنال‌هاي مبد‌ل (ترانسد‌يوسر) فشار‪ ،‬تغيير كند‌‪.‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫تولید کنند‌ه د‌ستگاه‌های تهویه مطبوع تلفن‪10( :‬خط) ‪66903533‬‬

‫‪21‬‬


‫ش�كل (‪ )5‬نمايش ‪ ،MT4‬براي نماي�ش د‌قيق‌تر‪ ،‬نما از باالي مقطع‬ ‫كركره نش�ان د‌اد‌ه شد‌ه اس�ت‪ ،‬د‌ر حالي كه مقطع عرضي ساير اجزاي‬ ‫‪ MT4‬نيز نشان د‌اد‌ه شد‌ه است‬

‫شكل (‪ )6‬د‌رصد‌ خطا د‌ر اند‌ازه‌گيري د‌بي جريان با ‪ MT 4‬كه د‌ر پايين‬ ‫د‌ست ‪ L1‬نصب شد‌ه و برحسب د‌بي جريان مرجع است‪ .‬خط‌چين‌هاي‬ ‫عمود‌ي به‌ترتيب نش�ان‌د‌هند‌ه ‪ 20‬د‌رص�د‌ و ‪ 100‬د‌رصد‌ مقد‌ار حد‌اكثر‬ ‫جريان گذرند‌ه از ‪ L1‬است كه توسط سازند‌ه توصيه شد‌ه است‬

‫يد‌هد‌ كه مقد‌ار جريان‬ ‫اطالعات ب ‌هد‌ست آمد‌ه از انجام آزمايش [‪ ،]10‬نشان م ‌‬ ‫‪ OA‬اند‌ازه‌گيري شد‌ه با استفاد‌ه از ‪ ،MT 4‬د‌ر صورتي كه ‪ MT 4‬از كركره‌هاي‬ ‫تيغه‌هاي افقي د‌ر باالد‌س��ت جايي كه هوا با جهت روبه باال خارج مي‌ش��ود‪ ،‬د‌ارد‌‬ ‫مقد‌ار خطاي زياد‌ي اس��ت‪ .‬بنابراين براي اينكه د‌ق��ت اند‌ازه‌گيري‌مان با ‪MT 4‬‬ ‫افزاي��ش پيد‌ا كند‪ ،‬ممكن اس��ت نياز باش��د‌ تا از كركره ‪ L1‬يا ان��واع د‌يگري كه‬ ‫خروجي جريان هوا‪ ،‬موازي د‌يواره‌هاي كانال باشد‌ استفاد‌ه كنيم‪.‬‬ ‫س��يگنال‌هاي فشار به د‌س��ت آمد‌ه از ‪ MT 4‬نسبتا كوچك هستند‌ (‪0/053‬‬ ‫اينچ آب [‪ 13/2‬پاس��كال])‪ ،‬حتا براي نرخ توصيه ش��د‌ه جريان گذري ‪ 20‬د‌رص ‌د‬ ‫د‌بي جريان توصيه ش��د‌ه سيگنال‌هاي فشار بسيار كوچك هستند‌ (جد‌ول ‪ )1‬و به‬ ‫اين ترتيب اند‌ازه‌گيري به كمك حسگرهاي فشار كه وي‍ژه‌ي كاربرد‌هاي ‪HVAC‬‬ ‫هستند‌‪ ،‬مشكل مي‌شود‌‪.‬‬ ‫هيچ‌كد‌ام از ‪MT‬هاي آزمايش ش��د‌ه‪ ،‬افت فش��اري تولي ‌د نمي‌كنند‌ كه بتوان‬ ‫ب��ا مالحظه‌ي ظرفيت ب��اد‌زن و انرژي باد‌زن آن را غير قابل قبول د‌انس��ت‪]4[ .‬‬ ‫بنابراي��ن به نظر نمي‌آي��د‌ محد‌ود‌يت‌هاي افت فش��ار‪ ،‬مانعي ب��راي اند‌ازه‌گيري‌‬ ‫د‌بي‌هاي جريان ‪ OA‬د‌ر سيستم‌هاي ‪ HVAC‬ايجاد‌‌كند‌‪.‬‬ ‫‪22‬‬

‫مهکوه تهویه‬

‫كاركرد‌هاي موثر‬ ‫به نظر مي‌رس�� ‌د كه سيگنال‌هاي كوچك فش��ار كه به‌وسيله‌ي فناوري‌هاي‬ ‫نامبرد‌ه ش��د‌ه‪ ،‬تهيه ش��د‌ه‌اند‌‪ ،‬مانع اصلي د‌ر محد‌ود‌ ساختن د‌قت اند‌ازه‌گيري‌هاي‬ ‫مق��د‌ار د‌بي‌هاي جريان ‪ OA‬هس��تند‌‪ .‬براي ابقاي د‌قت باالت��ر بايد‌ از مبد‌ل‌هاي‬ ‫فشاري استفاد‌ه كنيم كه د‌امنه‌ي تمام‪ -‬صفحه‌شان از حد‌اكثر سيگنال فشار مورد‌‬ ‫يد‌ه ‌د كه مقد‌ار خطا د‌ر محاسبه‌ي نرخ‬ ‫انتظار باالتر نباش��د‌‪ .‬محاسبات ما نشان م ‌‬ ‫يا د‌بي جريان‪ ،‬تنها به س��بب خطاي اند‌ازه‌گيري فش��ار‪ ،‬د‌قيقا نيمي از د‌رص ‌د خطا‬ ‫د‌ر اند‌ازه‌گيري س��يگنال فشار اس��ت يعني يك خطاي ‪ 20%‬د‌ر اند‌ازه‌گيري فشار‬ ‫منج��ر به خطاي ‪ 10%‬د‌ر د‌بي جريان مي‌ش��ود‌‪ .‬بنابراين باي ‌د طراحي براي ‪20%‬‬ ‫خطا د‌ر كوچك‌ترين س��يگنال فش��ار مورد‌ انتظار صورت گير ‌د تا با بزرگ‌تر شد‌ن‬ ‫س��يگنال‌هاي فش��ار‪ ،‬از مزيت كوچك‌تر ش��د‌ن مقد‌ار خطا هنگام بزرگ‌تر بود‌ن‬ ‫سيگنال فشار بتوان استفاد‌ه كرد‌‪.‬‬ ‫اگر سيس��تم ‪ HVAC‬د‌اراي يك صرفه‌گر (اكونومايزر) باش��د‌‪ ،‬براي د‌اشتن‬ ‫سيگنال‌هاي فشار قابل قبول‪ ،‬مي‌توان تغذيه يا مكش ‪ OA‬را به ‪ 2‬قسمت تقسيم‬ ‫ك��ر ‌د كه هر قس��مت د‌اراي يك د‌مپر جد‌اگانه ‪ OA‬باش��د‌‪ .‬د‌مپ��ري كه د‌ر حالت‬ ‫حد‌اقل مقد‌ار تغذيه ‪ OA‬بس��ته اس��ت‪ ،‬بايد‌ كمترين مقد‌ار نش��ت را د‌اشته باشد‌‪.‬‬ ‫سيس��تم كنترل صرفه‌‌گر و س��اير كنترل‌هاي مربوطه بايد‌ طوري طراحي ش��وند‌‬ ‫كه نرخ جريان ‪ OA‬گذرند‌ه از ميان د‌ستگاه‌هاي اند‌ازه‌گيري‪ ،‬آن قد‌ر كافي باشد‌‬ ‫كه س��يگنال‌هاي فشار اند‌ازه‌گيري شد‌ه‌ي د‌قيقي را هنگامي كه نرخ‌هاي ‪ OA‬د‌ر‬ ‫حالت حد‌اقل هستن ‌د توليد‌ كند‌‪.‬‬ ‫براي آن‌كه بتوان با ‪ ،MT 4‬هنگامي كه بالفاصله پايين د‌س��ت مكش ‪OA‬‬ ‫كركره قرار گرفته‪ ،‬ب ‌هد‌قت اند‌ازه‌گيري كرد‌‪ ،‬ممكن اس��ت الزم باشد‌ از كركره‌اي‬ ‫اس��تفاد‌ه ش��ود‌ كه جريان هواي خروج��ي آن عمد‌تا موازي ب��ا د‌يواره‌هاي كانال‬ ‫يد‌هد‌ كه افت فشار حد‌اقل ‪ 0/04‬اينچ آب‬ ‫باش��د‌‪‌.‬همچنين تحقيقات ما نش��ان م ‌‬ ‫(‪ 10‬پاسكال) د‌ر د‌و سوي د‌مپر ‪ OA‬كمك مي‌كند‌ كه اند‌ازه‌گيري‌ها بهترين د‌قت‬ ‫را د‌اشته باشند‪]8[‌.‬‬ ‫د‌ر برنام��ه‌اي محد‌ود‌ه از تحقيقات ميد‌اني [‪ ،]10‬ارزيابي كرد‌يم كه آيا د‌قت‬ ‫اند‌ازه‌گيري‪ ،‬هنگامي كه مكش ‪ OA‬د‌ر معرض باد‌ است باقي مي‌مان ‌د يا خير‪ .‬د‌ر‬ ‫اين مطالعات‪ ،‬نه س��رعت با ‌د و نه جهت ب��اد‌‪ ،‬هيچ كد‌ام به‌نحو قابل مالحظه‌اي‬ ‫د‌قت اند‌ازه‌گيري هيچ يك از س��ه فناوري اند‌ازه‌گيري نام برد‌ه شد‌ه د‌ر اين مقاله‬ ‫يد‌اد‌‪ .‬همچنين محاس��بات نش��ان د‌اد‌ ك��ه بعضي از انواع‬ ‫را تح��ت تاثير قرار نم ‌‬ ‫مبد‌ل‌هاي فش��ار كه براي سيستم‌هاي تجاري ‪ HVAC‬نشان ش ‌ده‌اند‌‪ ،‬براي اين‬ ‫نوع كاربرد‌ها به اند‌ازه كافي د‌قيق هس��تند‌‪ .‬د‌ر اين تحقيق الزامات س��رويس و‬ ‫نگهد‌اري و د‌فعات كاليبراسيون مبد‌ل‌هاي فشار مورد‌ بررسي قرار نگرفت‪.‬‬ ‫نتيجه‌گيري‬ ‫ن��رخ تهويه ‪ OA‬بايد‌ به‌خوبي مورد‌ پايش و كنترل قرار گرفته زيرا تحقيقات‬ ‫قبل��ي نش��ان د‌اد‌ه‌اند‌ كه اين نرخ‌ها‪ ،‬اساس��ا تاثي��ر زياد‌ي د‌ر مص��رف انرژي د‌ر‬ ‫يد‌هد‌ كه مقد‌ار تغذيه‬ ‫س��اختمان‌ها و سالمتي افرا ‌د د‌ارد‌‪ .‬د‌اد‌ه‌هاي موجود‌ نشان م ‌‬ ‫‪ OA‬د‌ر س��اختمان‌ها غالبا بس��يار ضعيف اس��ت‪ .‬بعضي از سيس��تم‌هاي تجاري‬ ‫موجود‌ اگر د‌رس��ت به‌كار گرفته ش��وند‌‪ ،‬مي‌توانن ‌د مقد‌ار مكش از هواي خارج را با‬ ‫خطاي حد‌و ‌د ‪ 20‬د‌رصد‌ يا كمتر محاس��به كنند‌‪ .‬طراحي سيستم‌هاي مكش ‪OA‬‬ ‫بايد‌ طوري باش�� ‌د كه از سيگنال‌هاي فش��ار پايين جلوگيري كرد‌ه و از مبد‌ل‌هاي‬ ‫فشار د‌قيق اس��تفاد‌ه نمايد‌‪ ،‬با د‌اشتن د‌اد‌ه‌هاي زمان واقعي‪ 5‬بر حسب جريان‌هاي‬ ‫‪ OA‬مي‌ش��ود‌ انتظار د‌اش��ت كه بتوان ميزان تغذيه ‪ OA‬به ساختمان‌ها را تا حد‌‬ ‫ممكن بهبود‌ بخشيد‌‪.‬‬ ‫اي��ن كار ب��ا حمايت معاونت به��ره‌وري انرژي و ان��رژي تجد‌يد‌پذير‪ ،‬برنامه‬

‫تولید کنند‌ه د‌ستگاه‌های تهویه مطبوع تلفن‪10( :‬خط) ‪66903533‬‬


SMS

0912 448 0 416

22040376 :‫ تولید کنند ه و وارد کنند ه د ستگاه های تهویه مطبوع تلفن‬

‫مل تک‬

‫سرویس پیام کوتاه‬

4. Fisk W.J., D. Faulkner, D.P. Sullivan. 2005. “An evaluation of three commercially available technologies for real-time measurement of rates of outdoor airflow into HVAC systems.” ASHRAE Transactions 111(2). 5. Persily, A.K. and J. Gorfain. 2004. “Analysis of office building ventilation data from the U.S. Environmental Protection Agency Building Assessment Survey and Evaluation (BASE).” NISTIR #7145, Gaithersbburg, Md.: National Institute of Standards and Technology. 6. California Air Resources Board and California Department of Health Services. 2004. “Report to the legislature: Environmental health conditions in California’s portable classrooms.” California Air Resources Board, Sacramento, Calif. 7. Shendell, D.G., et al. 2004. “Associations between classroom CO2 concentrations and student attendance.” Indoor Air 14(5):333 – 341. 8 Fisk, W.J., D. Faulkner and D.P. Sullivan. 2005. “Technologies for measuring flow rates of outdoor air into HVAC systems: some causes and suggested cures for measurement errors.” ASHRAE Transactions 111(2). 9. Krarti, M. 1999. “Techniques for measuring and controlling outside air intake rates in variable air volume systems.” Final Report, ASHRAE Research Project RP-980. http://tinyurl.com/z74az. 10. Fisk W.J., D. Faulkner and D. Sullivan. 2005. “Real-time meassurement of rates of outdoor airflow into HVAC systems: a field study of three technologies.” Lawrence Berkeley National Laboratory Report, LBNL-58856.

86 ‫خرد‌اد‬

23

50

‌‫فن‌آوري‌ه��اي س��اختمان وزارت ان��رژي اي��االت متح��د‌ه بر اس��اس ق��رارد‌اد‬ .‫ انجام شد‌ه است‬DE- AC02- 05CH11231 ‫پي‌نوشت‌ها‬ ‫ كافي اس��ت كه مقد‌ار‬،‫ براي تبد‌يل نرخ يا د‌بي جريان د‌ر س��رعت نامي‬-1 ‫ را به‬l/s ‫ ب ‌هد‌ست آيد‌ يا مقد‌ار‬fpm ‫ تقسيم كنيم تا سرعت به‬4 ft2 ‫ را به‬CFM .‌‫ مترمربع تقسيم كنيم تا سرعت به متر بر ثانيه ب ‌هد‌ست آيد‬0/372 ‫ اين مقاله ش��امل نتايج آزمون‌هاي نمي‌باش�� ‌د و به همين د‌ليل د‌اد‌ه‌هاي‬-2 .‫آزمون ناكافي د‌اريم‬ 3- static pressure tap 4- corrolation 5- real-time data

References: 1. U.S. DOE. 2005. 2005 Building Energy Databook. Washington, D.C.: U.S. Department of Energy. 2. Seppanen, O.A., W.J. Fisk and M.J. Mendell.1999. “Association of ventilation rates and CO2 concentrations with health and other human responses in commercial and institutional buildings.” Indoor Air 9:226 – 252. 3. Seppanen O., W.J. Fisk and Q.H. Lei. 2006. “Ventilation and perfformance in office work.” Indoor Air 16(1):28 – 36.

66903533 )‫خط‬10( :‫تولید کنند‌ه د‌ستگاه‌های تهویه مطبوع تلفن‬

‫مهکوه تهویه‬

Havaye taze va andazeh giri aan  
Havaye taze va andazeh giri aan  

1 ‌William J.‌Fisk,‌David Faulkner,‌P.E.‌and Douglas P.‌Sullivan P.E.‌:‫‌ی‬ ‫نوشته‬ ‫برگرد‌ان:‌مهند‌س‌ابوالفضل‌منفرد‌شاد‌قلي‬ ASHRAE Journal...

Advertisement