Page 1

2011 m. liepos 9 d.

sveikatos gidas / gyvenimo būdas 15

Lai­kas va­gia jau­nys­tę, ir prieš ši­tą va­gį daug ne­pa­ šo­ki­nė­si. Bet ga­li­me rink­ tis – nuo­lan­kiai jam lenk­tis, prii­mant po­ky­čius kaip li­ki­ mo do­va­ną, ar­ba jį ap­lenk­ ti, pa­si­tel­kiant tuos, ku­rie įgu­dę trin­ti lai­ko žy­mes. I ne­t a M A ­Z Ū ­R A I ­T Ė

Ž

i­no­mi plas­ti­nės chi­rur­gi­ jos spe­cia­lis­tai Gin­ta­ras Pa­peč­kys ir Aud­rius Žiž­ liaus­kas va­ži­nė­ja po pa­ sau­lį ieš­ko­da­mi re­cep­to, ku­ris pa­dė­tų mums su­si­ tai­ky­ti su lai­ku. Nes­var­bu, kad vie­nas dir­ba Kau­ne, ki­tas – Šiau­liuo­se, – abu pa­ty­rę, tūks­ tan­čius ope­ra­ci­jų at­li­kę, ta­čiau vis ieš­ kan­tys bū­do, kaip grą­žin­ti na­tū­ra­lų gro­žį mi­ni­ma­lio­mis prie­mo­nė­mis. Šie­du chi­rur­gai tu­ri įdo­mių nau­jie­ nų. Kai ką jie da­ro vie­nin­te­liai Lie­tu­ vo­je. Vie­na­me pag­rin­di­nių Bar­se­lo­ nos (Is­pa­ni­ja) gro­žio cent­rų juo­du sė­ mė­si pa­tir­ties ir mo­kė­si „Sil­houet­te Lift” me­to­di­kos. – Dar nie­ka­da ne­bu­vo taip gar­ bi­na­ma jau­nys­tė. At­ro­do, kad kri­ zė plas­ti­kos chi­rur­gi­jai ne­bai­si. Aud­rius Žiž­liaus­kas: Taip, gro­žis šiais lai­kais yra ta­pęs pre­ke, bet gy­ dy­to­jo pir­mo­ji pa­rei­ga – pa­dė­ti, o ne kuo dau­giau už­dirb­ti. Turime ne­su­ga­din­ti to, ką da­vė Die­ vas, ir kiek pa­tai­sy­ti tai, ką su­ga­di­no lai­kas ar ko­kia nors bė­da. Gin­ta­ras Pa­peč­kys: Da­bar ga­ji ten­ den­ci­ja at­ro­dy­ti la­bai na­tū­ra­liai, kad

ap­lin­ki­niai ne­sup­ras­tų, jog esi pa­ty­ręs ope­ra­ci­ją, kad nie­kas ne­sa­ky­tų „plas­ tic fa­ce” (plas­ti­ki­nis, ne­gy­vas vei­das). A.Ž.: Gro­žio in­dust­ri­jo­je dabar sie­ kiama re­zul­ta­tų mi­ni­ma­lio­mis prie­ mo­nė­mis, at­li­kus kuo ma­žes­nę chi­ rur­gi­nę in­va­zi­ją, nors jau se­niai bu­vo ieš­ko­ma bū­dų, kaip pa­temp­ti vei­do odą be pjū­vių. Už­per­nai Pa­ry­žiu­je su dak­ta­ru G.Pa­ peč­kiu iš­gir­do­me apie nau­jos kar­tos si­ūlus, o per­nai spa­lį Bar­se­lo­no­je, kur bu­vo su­si­rin­kę žy­mūs plas­ti­kos chi­ rur­gai iš vi­so pa­sau­lio, mo­kė­mės „Sil­ houet­te Lift” me­to­di­kos. Sep­ty­ne­rius me­tus tai­ky­tos prak­ti­ kos re­zul­ta­tai – stul­bi­na­mi. Spe­cia­liais si­ūlais yra pa­ke­lia­mi minkš­tie­ji audi­niai ir vei­dui, kak­lui su­tei­kia­mi kon­tū­rai, grą­ži­na­ma anks­ tes­nė for­ma. Jei rei­kia, nau­do­ja­mos pa­pil­do­mos prie­mo­nės – už­pil­dai (per­ so­di­na­mi žmo­gaus rie­ba­lai ar nau­do­ ja­mas hia­lu­ro­no rūgš­ties už­pil­das). Si­ūlai yra pa­ga­min­ti iš po­lip­ro­pi­le­no – ši me­džia­ga bio­lo­giš­kai tin­ka žmo­ gaus or­ga­niz­mui. – Ar toks vei­do pa­tem­pi­mas iki šiol ne­bu­vo at­lie­ka­mas? A.Ž.: Plas­ti­nė­je chi­rur­gi­jo­je jau bu­ vo nau­do­ja­mi tam tik­ri si­ūlai, bet jie tu­rė­jo tam tik­rų trū­ku­mų. Po pro­ce­ dū­ros dvi tris die­nas rei­kė­da­vo ne­ju­ din­ti skruos­tų, o kar­tais lai­kui bė­gant si­ūlai im­da­vo švies­tis per odą. G.P.: Audi­nius pa­ke­lian­tys „Sil­houet­ te Lift” si­ūlai ve­ria­mi kur kas gi­liau, dėl to ne­bė­ra pa­vo­jaus, kad jie taps ma­ to­mi. Tai iš tik­rų­jų mi­ni­ma­li in­ter­ven­ ci­ja: ją ga­li­ma at­lik­ti pri­tai­kius vie­ti­ nę ne­jaut­rą, rei­ka­lin­gas tik ma­žas pjū­ vis, per ku­rį įter­pia­mi si­ūlai. Pri­va­lu­mas dar ir tas, kad „Sil­houet­ te Lift” si­ūlus po ke­le­rių me­tų ga­li­ma dar kar­tą pat­rauk­ti ir vėl pa­tai­sy­ti kiek suk­ri­tu­sių skruos­tų for­mą.

Užs. Nr.11AVI8-109

Nau­jas žings­nis gro­žio chi­rur­gi­jo­je

Plastikos chirurgus (iš kairės) A.Žižliauską, Javierą de Benito, G.Papečkį vienija no­ ras padėti pacientams atrodyti jaunatviškai.

Aud­riaus Žiž­liaus­ko CV

Gin­ta­ro Pa­peč­kio CV

■ 2002 m. pra­dė­jo pri­va­čią veik­lą, kar­tu su ko­le­ga įk­ūrė pri­va­čią kli­ni­ką Šiau­lių chi­rur­gi­nės pa­gal­bos cent­rą. ■ Sta­ža­vo­si Šve­di­jo­je, Suo­mi­jo­je, JAV, Aust­ri­jo­je, Is­pa­ni­jo­je. www.gra­zusz­mo­gus.lt Tel. +370 686 70 670

■ 1988 m. pra­dė­jo pri­va­čią prak­ti­ką, 2000 m. įk­ūrė chi­rur­gi­ jos kli­ni­ką „GP kli­ni­ka”. ■ Sta­ža­vo­si Aust­ri­jo­je, Bel­gi­jo­je, Grai­ki­jo­je, Pran­cū­zi­jo­je, Ru­si­jo­je, JAV, Ita­li­jo­je, Is­pa­ni­jo­je. www.es­te­tik.lt Tel. +370 699 36 758

Anks­čiau vei­do odą temp­da­vo­me, kel­da­vo­me, o da­bar, ga­li­ma sa­ky­ti, dir­ ba­me tri­ma­čiu for­ma­tu: sten­gia­mės at­kur­ti vei­dą taip, kad po ope­ra­ci­jos žmo­gus, pa­ži­ūrė­jęs į veid­ro­dį, ma­ty­tų sa­ve to­kį, koks į jį žvel­gia iš nuot­rau­ kų, da­ry­tų prieš ke­lio­li­ka me­tų. A.Ž.: Šis me­to­das uni­ka­lus ir tuo, kad ne­tu­ri jo­kio ša­lu­ti­nio po­vei­kio ir nė­ra pa­vo­jaus ką nors su­ga­din­ti – ne­ pa­ti­kus si­ūlus ga­li­ma tie­siog išt­rauk­ ti, ir vei­das vėl įgaus pra­di­nę for­mą.

Pa­tar­čiau mo­te­rims ant­ro­je ket­vir­ to­jo de­šimt­me­čio pu­sė­je pa­ko­re­guo­ti vei­do for­mas rie­ba­lų per­so­di­ni­mu ir pa­gal­vo­ti apie pa­ke­lia­muo­sius si­ūlus. Tai la­bai svar­bu to­dėl, kad rie­ba­li­nia­ me audi­ny­je yra daug ka­mie­ni­nių ląs­ te­lių, ku­rios stab­do vei­do se­nė­ji­mo pro­ ce­są, o pa­ke­lia­mie­ji si­ūlai pri­gy­ja ir iki 40–50 me­tų pa­de­da iš­veng­ti di­des­ nių chi­rur­gi­nių in­ter­ven­ci­jų. O kai su­si­da­ro odos per­tek­lius, vei­ do audi­niai pas­mun­ka, daž­niau­siai at­lie­ka­mos tra­di­ci­nės plas­ti­nės ope­ ra­ci­jos. A.Ž.: Pa­ke­lia­muo­sius si­ūlus rei­kė­ tų rink­tis kuo anks­čiau, kol oda dar ga­na elas­tin­ga, pas­te­bė­jus pir­muo­ sius lai­ko ats­pau­dus vei­de, pa­vyz­džiui, nus­vi­ru­sius lū­pų kam­pu­čius, ku­rie su­ku­ria am­ži­no nuo­var­gio įs­pū­dį.

– Iki ko­kio am­žiaus gel­bė­ja „Sil­ houet­te Lift”? G.P.: Tik­rie­ji mū­sų am­žiaus iš­da­ vi­kai – ne raukš­lės, o vei­do for­mos pa­ ki­ti­mai. Ji ima keis­tis su­lau­kus 30 me­tų: audi­niai pra­de­da smuk­ti, kei­ čia­si poo­di­nis rie­ba­li­nis sluoks­nis.

lrytas publicistika  

estetik.lt