Page 6

hoezo hart voor heino?

Inwoners worden binnenkort bijgepraat tijdens informatieavond

Dorpshuus Heino: baken in het nieuwe centrum Je moet even door de zure appel heen bijten, maar meestal kun je achteraf concluderen dat er uit een negatieve ervaring iets moois is ontstaan. Deze situatie lijkt eveneens te gaan gelden voor het bestuur van Dorpshuus Heino. Een half jaar lang is intensief overleg gevoerd met de bibliotheek, één van de potentiële hoofdgebruikers van het pand, maar helaas zonder resultaat. In dezelfde periode kwam ook de discussie op gang om het oude gemeentehuis te slopen en het plein een mooie, nieuwe bestemming te geven. Met een beetje geluk beschikt het centrum van Heino straks dus over zowel een fraai Dorpshuus als een mooie brink.

Plattegrond van hét dorpshuus van Heino.

6

verhuizen naar het Dorps-

die we ook hebben afgestemd met de

huus. Vanaf augustus zijn

gemeente Raalte. Dat heeft uiteindelijk

we daarom begonnen

geleid tot een aangepast en goedgekeurd

met een serie gesprekken

businessplan.’

met als uitgangspunt een bibliotheek gericht op vol-

Open vizier

wassenen inclusief een in-

Het bestuur van Stichting Dorpshuis Heino

loopfunctie. In de plannen

is blij dat op voorhand een gemeentelijke

hadden we 150 vierkante

subsidie van 500.000 euro, een provinciale

meter gereserveerd voor

subsidie van 100.000 euro en een spon-

de bieb. Na een half jaar

sorbedrag (20.000 euro) van Rabobank

hadden we op belangrijke

Salland is toegezegd. ‘Dat geeft ons de

onderde-

basis voor een duurzame exploitatie en

len nog

daardoor kunnen we de tarieven voor het

steeds geen

gebruik van de ruimtes in de pas laten

overeen-

lopen met die van ’t Kerkhuus. Of we

stemming

concurrenten zijn? Er zijn natuurlijk wel

bereikt.

overlappingen, maar volgens ons kunnen

Wij wilden

we prima naast elkaar bestaan. We zijn

niet langer

ook gewoon het gesprek aangegaan.

wachten,

Hetzelfde open vizier hebben we gehad

omdat we

richting de plaatselijke horecabedrijven

te maken

die natuurlijk wel nieuwsgierig waren naar

kregen

onze plannen.’

met extra

Van der Schaaf en Lindeboom willen daar-

kosten en

om graag benadrukken dat het Dorpshuus

je ook voor

niet dezelfde functie als een café wil gaan

de andere

vervullen. ‘Het is niet de bedoeling dat

gebruikers

er na onze activiteiten in de avonduren

een keer

sprake is van een lange nazit. Daarvoor

een beslis-

moet men dan uitwijken naar de horeca.

sing moet

Maar het is een ontmoetingsplek, dus de

nemen’,

bezoekers kunnen natuurlijk wel een con-

Ed van der Schaaf en Frits Lindeboom

aldus de voorzitter en penningmeester

sumptie gebruiken en/of een keuze maken

kijken graag vooruit naar een mooie

van de Stichting Dorpshuus Heino.

van een beperkte lunchkaart.’

toekomst voor het Dorpshuus dat zich in

In februari zijn de partijen na goed overleg

De twee bestuursleden zijn in hun nopjes

oktober moet gaan vestigen in het pand

uit elkaar gegaan. En dan begint een

met het pand van de Rabobank, een

van de Rabobank. Desondanks ontkomen

nieuw traject, want als een hoofdgebrui-

beeldbepalend gebouw in hartje Heino.

ze niet aan een korte terugblik om alles in

ker wegvalt, dan heb je wel een aardige

‘Achteraf mogen we onszelf gelukkig prij-

perspectief te plaatsen. ‘In mei 2012 gaf

uitdaging. ‘Tja, er verandert wel het een

zen dat we niet in het oude gemeentehuis

het bibliotheekbestuur aan dat ze het toch

en ander aan de exploitatie. Natuurlijk zijn

terecht zijn gekomen…’ Overigens zal de

een interessante gedachte vond om te

we zelf gaan nadenken over alternatieven,

bank in de nieuwe setting op de beneden-

hoezoheino? april 2013  
hoezoheino? april 2013  

hoezoheino? april 2013

Advertisement