Page 1

eindrapport A4 Lemmer_liggend 17-04-14 22:36 Pagina 1

Variantenstudie N359 Lemmer Deel A – Samenvatting


Variantenstudie N359 Lemmer Deel A – Samenvatting

Definitieve versie April 2014

Bestaande uit een (ambtelijke) vertegenwoordiging van: Provinsje Fryslân Gemeente De Friese Meren Antea Group

Variantenstudie N359 Lemmer / Deel A – Samenvatting

0


1.

Inleiding

Voor u ligt de eindrapportage van de ‘variantenstudie N359, Lemmer’. Deze eindrapportage bestaat uit drie delen, waarvan dit deel A de samenvatting vormt van de twee andere delen: het hoofdrapport (deel B) van de projectorganisatie N359 Lemmer en het rapport van de klankbordgroep Lemmer (deel C). Gezamenlijk vormen deze delen het eindresultaat van de ‘Variantenstudie N359 Lemmer’. Deze variantenstudie is in 2013 en 2014 onder regie van de provinsje Fryslân en gemeente De Friese Meren uitgevoerd, met als uitvoerend opdrachtnemer Antea Group (voorheen Advies- en ingenieursbureau Oranjewoud). Samen vormden zij de projectorganisatie. Daarnaast heeft de ‘Klankbordgroep Lemmer’ als belangrijkste adviseur van de projectorganisatie gevraagd en ongevraagd advies gegeven.

Aanleiding Aanleiding voor deze variantenstudie is de toezegging van gedeputeerde Poepjes geweest, zoals zij deze heeft gedaan op 6 maart 2013 in de vergadering van de Statencommissie Lân, Loft en Wetter. Het toen voorliggende voorstel voor het opwaarderen van het huidige tracé van de N359 door Lemmer bleek niet voldoende besluitrijp, gelet op de vele vragen en ook weerstand vanuit de omgeving. De volledige tekst van deze toezegging luidt als volgt (vrij vertaald uit het Friestalige verslag van deze vergadering): Gedeputeerde Poepjes zegt toe dat Gedeputeerde Staten een nieuw Statenvoorstel voor de Traverse Lemmer zullen voorbereiden. In dit voorstel worden de verschillende varianten voor het tracé (nieuwe rondweg noordelijk om Lemmer, opwaarderen bestaande tracé, nieuwe rondweg zuidelijk om Lemmer) nader uitgewerkt. Hierbij worden ook de suggesties meegenomen die gedaan zijn door de bevolking. Het gaat dan onder andere om een vlottere bediening van de Zijlroedebrug, verlengd aquaduct, groene golf. De bevolking, het bedrijfsleven van Lemmer en de gemeenteraad zullen over dit nieuwe voorstel geconsulteerd worden. De resultaten van deze consultatie zullen in het uiteindelijke voorstel aan Provinciale Staten opgenomen worden. Het nieuwe Statenvoorstel wordt voor het einde van 2013 naar Provinciale Staten gestuurd.

Variantenstudie N359 Lemmer / Deel A – Samenvatting

Deze toezegging bevat twee elementaire onderdelen (zie de arcering) die als uitgangspunt hebben gediend voor de inhoud en de opzet van de variantenstudie, namelijk: - In dit voorstel worden de verschillende varianten voor het tracé (…) nader uitgewerkt; - De bevolking, het bedrijfsleven van Lemmer en de gemeenteraad zullen over dit nieuwe voorstel geconsulteerd worden. Deze variantenstudie geeft invulling aan deze toezegging, maar tegelijkertijd ook antwoord op de gestelde vragen. Het blijft in deze studie bij een feitelijke weergave van de mogelijke varianten; een afweging van deze varianten vindt later plaats. Dit document is de samenvatting (deel A). Het inhoudelijke deel van de studie vindt u in deel B; het draagvlak voor de varianten van elke partij uit de Klankbordgroep is terug te vinden in deel C. De oorspronkelijke planning bleek te ambitieus, mede omdat de variantenstudie meer tijd vergde dan in eerste instantie was voorzien. Daarbij is gekozen om kwaliteit te leveren boven snelheid, met de nadrukkelijke betrokkenheid van de Klankbordgroep en bewoners. Naar verwachting zal besluitvorming over de oplossing voor de N359 ter hoogte van Lemmer door Provinciale Staten in de tweede helft van 2014 plaatsvinden.

Leeswijzer Deze samenvatting bevat hierna nog vier hoofdstukken. Eerst wordt ingegaan op de aanleiding voor de variantenstudie en de probleemanalyse. Vervolgens wordt het proces nader toegelicht, waarna de uitkomst van dit proces in de vorm van een aantal varianten volgt. Ten slotte wordt afgesloten met wat het draagvlak binnen de Klankbordgroep is voor deze varianten.

1


2.

Aanleiding & probleemanalyse

Aanleiding In Lemmer ondervindt het verkeer op de provinciale weg (N359) met enige regelmaat oponthoud, met name in het zomerseizoen en rond (nationale) feestdagen. Aangezien de N359 een belangrijke verbinding vormt voor Zuidwest Fryslân, leidt dit tot een ongewenste situatie in de vorm van vertraging van het verkeer en verminderde leefbaarheid in Lemmer. In het verleden is dit aanleiding geweest om maatregelen te willen treffen, waarmee dit zoveel als mogelijk voorkomen wordt. Tot op heden is het nog niet gekomen tot het treffen van maatregelen, mede omdat de perceptie van de problematiek vanuit de diverse belangen verschillend is. Er is ook sprake van verschillende gebruikers: gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer, doorgaand en bestemmingsverkeer evenals wegverkeer en scheepvaart. Dit is gedurende deze variantenstudie wederom duidelijk geworden. Er is geen eenduidige probleemanalyse te formuleren waar een ieder zich in kan vinden (de feitelijke situatie is duidelijk in beeld, de probleemperceptie verschilt). Duidelijk is wél dat het verkeer op water en weg tot ongewenste situaties leidt, dat weer zijn beslag heeft op de leefbaarheid in en rondom de N359 door Lemmer, met name op piektijden.

Probleemanalyse Verkeer en bereikbaarheid De N359 is voor de provincie een belangrijke verbinding voor Zuidwest Fryslân, waarbij doorstroming een belangrijke voorwaarde is. Uit de probleemanalyse komt naar voren dat de hinder voor het verkeer (in de vorm van langere reistijden en oponthoud) op de N359 ter hoogte van Lemmer geen structureel (dagelijks) voorkomend probleem is. Wel doet zich vooral in de zomerperiode (recreatieseizoen) en rond (nationale) feestdagen verkeershinder voor, wanneer het op de weg en/of het water druk is (in 2013 ca. 25 piekdagen). Op deze piekmomenten leidt dit tot een gemiddelde reistijd van vijftien minuten of zelfs meer om Lemmer te passeren, grofweg een verdubbeling van de normale reistijd (gemeten vanaf de A6 tot voorbij het bedrijventerrein Lemsterhoek). Dit wordt door de provincie als ongewenst gezien. Uitgaande van een gestage verkeersgroei voor de komende jaren, zal Lemmer ook in 2030 (het referentiejaar voor de variantenstudie) geen dagelijkse verkeershinder kennen. De verkeershinder blijft gekoppeld aan de drukkere momenten in met name het recreatieseizoen, maar de mate van hinder voor het wegverkeer zal wel toenemen in zowel frequentie (aantal dagen dat zich dit voordoet) als het gevolg (de reistijd neemt op piekmomenten toe naar gemiddeld 16 tot 23 minuten, met incidentele hogere pieken). Leefbaarheid en omgeving Daarnaast blijkt uit de probleemanalyse dat het verkeer wel dagelijks wordt ervaren als een negatieve invloed op de leefbaarheid (zoals barrièrewerking, geluid en luchtkwaliteit) in en rond Lemmer. En op de momenten dat het druk is op de weg en/of het water, wordt de invloed op leefbaarheid nog eens versterkt of uitgebreid naar andere aspecten zoals de oversteekbaarheid en wachtrijen bij de kruispunten. Tevens zorgt dit voor een afname van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van Lemmer en de regio. Overigens moet daarbij opgemerkt worden dat de wettelijke normen soms als niet toereikend worden ervaren. De beleving van de overlast door verkeer is anders dan een beoordeling op basis van wettelijke normen.

Variantenstudie N359 Lemmer / Deel A – Samenvatting

2


Oorzaak De oorzaak is in beginsel gelegen in de dubbele functie die de N359 door Lemmer vervult. Aan de ene kant wordt aan deze weg een belangrijke verbindende functie voor Zuidwest Fryslân toegekend van en naar de A6. Aan de andere kant heeft de weg voor het centrum, de woonwijken van Lemmer, recreatiebestemming en de watersport een belangrijke ontsluitende functie. Op rustige momenten leidt dit niet tot hinder voor het verkeer, maar zodra het drukker wordt op zowel weg als water, leidt dit tot ongewenste situaties in de vorm van verkeershinder. Vooral de kruispunten en de bediening van de bruggen zijn hierin bepalend; het verkeer dat hier gebruik van maakt zorgt ervoor dat de capaciteit van de N359 door Lemmer op die momenten niet altijd toereikend is. De problemen op het vlak van leefbaarheid komen vooral door de ligging van de N359, die zorgt voor een tweedeling van Lemmer, in combinatie met het verkeer dat hier gebruik van maakt.

Doelstelling

De doelstelling die de provincie Fryslân en gemeente De Friese Meren naar aanleiding van deze constateringen en de geschetste probleemanalyse hebben, luidt als volgt: Een robuuste en toekomstbestendige oplossing voor de bereikbaarheid, de leefbaarheid en economische aantrekkelijkheid van Lemmer en de regio Zuidwest Fryslân.

Resultaat Het resultaat van deze opdracht is een variantenstudie waarin onderzocht is wat de mogelijke varianten zijn voor het oplossen van het probleem in Lemmer. Ook is in deze studie het draagvlak voor elke variant onderzocht. De uitkomsten van deze variantenstudie worden voorgelegd aan het provinciale en gemeentelijke bestuur, als basis voor besluitvorming over het knelpunt ‘N359, Lemmer’.

De provincie Fryslân en gemeente De Friese Meren constateren het volgende: 1. De functie van de N359 van Lemmer naar Leeuwarden is een regionale stroomweg. Voor de verbinding naar Zuidwest Fryslân liggen knelpunten op de N359 te Lemmer. De stroomwegfunctie vereist, dat oponthoud/knelpunten nu en in de toekomst zoveel mogelijk wordt opgeheven. 2.

De uitschieters in reistijd in drukke periodes worden door bepaalde groepen gebruikers en bedrijven ervaren als problematisch en ongewenst. De provincie en gemeente willen zich inspannen deze problemen te minimaliseren. Hierbij wordt een integrale aanpak gehanteerd, waarbij oplossingen voor knelpunten zowel in de droge als natte infrastructuur gezocht worden.

3.

Leefbaarheid, economische vitaliteit en ontwikkeling, gastvrijheid en perspectief voor de toekomst zijn voor Lemmer en omgeving van groot belang. Provincie en gemeente willen dit stimuleren. Omdat een goede bereikbaarheid en doorstroming over zowel de weg als het water hier aan bijdraagt, willen provincie en gemeente daarom waar mogelijk en gewenst, proactief handelen en dit onder andere faciliteren met goede infrastructuur.

Variantenstudie N359 Lemmer / Deel A – Samenvatting

3


3.

Proces

Een van de twee elementaire onderdelen van deze variantenstudie heeft betrekking op het proces. Namelijk dat de bevolking, het bedrijfsleven van Lemmer en de gemeenteraad over het nieuwe voorstel geconsulteerd moeten worden. Bewust is ervoor gekozen om deze consultatie niet aan het einde, maar al tijdens de variantenstudie zelf te doen.

Samen vormen deze belangenvertegenwoordigers de Klankbordgroep Lemmer. De ‘Klankbordgroep Lemmer’ heeft als belangrijkste adviseur van de projectorganisatie gevraagd en ongevraagd advies gegeven. Hiertoe zijn negen bijeenkomsten met de Klankbordgroep georganiseerd.

Omgeving Klankbordgroep Om een zo breed mogelijke betrokkenheid te verkrijgen voor zowel het proces (hoe de varianten tot stand zijn gekomen) als inhoud (de varianten zelf), is een klankbordgroep in het leven geroepen. In deze klankbordgroep zijn de verschillende belangen in en rondom Lemmer zo goed mogelijk vertegenwoordigd, enkele ook door (landelijke) brancheorganisaties. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden naar drie soorten belangen: - Verkeer o ANWB o Transport en Logistiek Nederland / Eigen Vervoerders Organisatie (TLN/EVO) o Schuttevaer - Omgeving o Buurtverenigingen (3x) o Lemmer Alert o Vereniging van Verontruste Burgers i.o. o Plaatselijk Belang Brekkenpolder o WMO Adviesraad De Friese Meren i.o o Friese Milieu Federatie o Land- en Tuindersorganisatie (LTO) - Economie o Vereniging van Bedrijven Lemmer (VvBL) o Ondernemers Vereniging Lemmer (OVL) o Hiswa o Platform Recreatie & Toerisme De Friese Meren o IJsselmeerbeton (IJB) en Polem

Variantenstudie N359 Lemmer / Deel A – Samenvatting

Naast het instellen van de Klankbordgroep is ook de verdere omgeving tijdens de variantenstudie in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van en mee te denken over de mogelijke varianten. Hiervoor zijn twee inloopbijeenkomsten georganiseerd (op 2 juli en 11 december 2013). Tijdens deze bijeenkomsten zijn de tussentijdse resultaten gepresenteerd: in juli de mogelijke tracés voor elke variant en in december de gedachte invulling van de vier hoofdvarianten. Tijdens deze inloopbijeenkomsten is (middels reactieformulieren) het nodige aan input gegeven door de aanwezigen. Deze input heeft (waar van toepassing) geleid tot het aanscherpen van de uiteindelijke resultaten. Ook zijn andere stakeholders zoals Rijkswaterstaat, de gemeente Noordoostpolder, provincie Flevoland, natuurorganisaties, IJsselmeerbeton, Polem, Mc Donalds, het Wetterskip Fryslân middels 1-op-1 gesprekken bij het proces betrokken.

4


Vijf stappen

Planning

In wezen is de variantenstudie in vijf stappen op te delen. Deze stappen zijn hieronder weergegeven.

In grote lijnen zijn de vervolgstappen als volgt gedacht: Mei 2014

Probleemanalyse

Tracés

Invulling

Effecten

Draagvlak

Mei 2014 Juni / augustus 2014 September / oktober

Besturen nemen standpunt in over voorlopige voorkeur; Informatiebijeenkomst omgeving; Besturen nemen standpunt in over definitieve voorkeur; Voorstel m.b.t. definitieve voorkeur wordt behandeld in gemeenteraad en Provinciale Staten;

Met het doorlopen van deze vijf stappen is invulling gegeven aan deze variantenstudie. Het is echter niet zo dat alle stappen ook achtereenvolgens zijn uitgevoerd. Zo heeft de probleemanalyse het nodige aan doorlooptijd in beslag genomen, ook omdat de resultaten van diverse in 2013 uitgevoerde verkeersonderzoeken hierin zijn betrokken. Ondertussen kon al wel gestart worden met het nader onderzoeken van de mogelijke varianten (tracés, uitwerking en effecten). En hoewel het draagvlak als laatste stap staat genoemd, is de inbreng van de Klankbordgroep en andere stakeholders vanaf het begin en ook gedurende de stappen van de variantenstudie aan de orde geweest. Wel is het peilen van het draagvlak met een rapportage van de Klankbordgroep én een (nog te houden) informatiebijeenkomst voor de omgeving de laatste stap waarmee het proces wordt afgesloten.

Vervolg Deze variantenstudie is het eindresultaat van een intensief en interactief proces met de omgeving. Nu de rapporten klaar zijn, is het aan de besturen (colleges van GS en B&W) en de politiek (Provinciale Staten en gemeenteraad) om een keuze te maken of en hoe het knelpunt N359 ter hoogte van Lemmer opgelost dient te worden. Deze rapportage (deel A, B en C tezamen) vormt daarbij de basis voor het besluitvormingstraject voor bestuur en politiek, zowel bij de provincie Fryslân als de gemeente De Friese Meren.

Variantenstudie N359 Lemmer / Deel A – Samenvatting

5


4.

Varianten

Tracés

Invulling

Om de gegeven doelstelling te kunnen bereiken, zijn meerdere oplossingsrichtingen (tracés) mogelijk. Conform de toezegging van de gedeputeerde zijn deze verschillende tracés nader onderzocht. Uit onderstaande tabel wordt duidelijk dat de oplossing van het knelpunt ‘N359, Lemmer’ gevonden kan worden óf in het huidige tracé, óf in de aanleg van een nieuw tracé. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een viertal onderscheidende hoofdvarianten. Deze zijn weergegeven in de gearceerde kolom. Knelpunt

Oplossing

Huidig tracé

Variant Basis

Midden

N359, Lemmer Noord Nieuw tracé

Zuid

Korte toelichting Optimalisatie bestaande infrastructuur, zonder aquaduct Sylroede, inclusief gedeeltelijke verdubbeling rijstroken Met verlengd aquaduct Sylroede en brugsluis PM-brug, inclusief gedeeltelijke verdubbeling rijstroken en fietstunnels Verplaatsen aansluiting A6, aquaduct onder Grote Brekken en ontsluiting kern Lemmer Verplaatsen aansluiting A6, aquaduct onder Baai van Lemmer en ontsluiting kern Lemmer

Voor het opwaarderen van het huidige tracé kan onderscheid gemaakt worden naar de Basis-variant en de Midden-variant. Een nieuw tracé kan zowel ten noorden als ten zuiden van Lemmer gesitueerd worden. Voor alle vier de varianten wordt hierna toegelicht hoe deze zijn uitgewerkt, met daarbij een beknopte beschrijving van het effect op verkeer (bereikbaarheid) en leefbaarheid (omgeving).

Variantenstudie N359 Lemmer / Deel A – Samenvatting

Basis De inzet bij de Basis-variant bestaat uit het zoveel mogelijk benutten en optimaliseren van de bestaande infrastructuur. Bijvoorbeeld door het beter afstemmen van verkeerslichten onderling en ook de brugbediening onderling, het invoeren van bloktijden van de Zijlroedebrug (= tijdelijk geen brugbediening op de momenten dat het druk is op de weg) en andere kleinschalige maatregelen. Binnen de Basis-variant wordt geen aquaduct gerealiseerd; zowel de Zijlroedebrug als de PM-brug blijven ongewijzigd. Om voldoende oplossend vermogen naar de verdere toekomst toe (2030) te kunnen garanderen, is in de Basis-variant ook rekening gehouden met a.) het aanleggen van extra rijstroken op de N359 tussen de aansluitingen met de A6 en het kruispunt met de Straatweg, en b.) andere infrastructurele aanpassingen zoals extra verkeerslichten en extra opstelstroken. Het oplossend vermogen is wel afhankelijk van de inzet van bloktijden; wanneer geen bloktijden worden toegepast, zullen vaker wachttijden optreden door bediening van de Zijlroedebrug. Ook blijven de wachttijden bij de PM-brug bestaan. Midden Ook de Midden-variant gaat uit van het bestaande tracé, maar dan met meer ingrijpende infrastructurele wijzigingen. Deze wijzigingen zitten ten opzichte van de Basis-variant in de realisatie van een verlengd aquaduct ter hoogte van de Sylroede (inclusief aanpassen aanliggende kruispunten), een brugsluis ter hoogte van de PM-sluis en ongelijkvloerse oversteken voor fietsers en voetgangers. Ten opzichte van de Basis-variant bevat de Midden-variant dus meer maatregelen om de doorstroming en de leefbaarheid te verbeteren. In het bijzonder gaat het dan om de oversteekbaarheid en barrièrewerking van de N359. Bijvoorbeeld door het verlengen van het aquaduct. Hierdoor past het aquaduct beter in de omgeving, doordat de Spaanderbank de N359 ongelijkvloers kan kruisen en daarna aansluit op de Brekkenweg. Daarnaast komen er nieuwe fietstunnels en deels een verlaging van de maximumsnelheid op de N359.

6


Noord Een andere benadering is het zoeken van de oplossing in een nieuw tracé (een noordelijke rondweg). Uitgangspunt hierbij is het verplaatsen van de aansluiting op de A6, om zo het gebruik van de nieuwe rondweg te stimuleren en doorgaand verkeer door Lemmer te vermijden. De nieuwe rondweg zal noordelijk van Lemmer over landbouwgrond en door een natuurgebied (EHS) gaan. Ook passeert de weg het PM-kanaal/de Grote Brekken, waarbij is uitgegaan van een weg op een dijklichaam, gecombineerd met een aquaduct met een breedte van minimaal 100 meter. De nieuwe rondweg passeert de Straatweg ongelijkvloers en zonder aansluiting. In deze variant kan het verkeer ongehinderd doorstromen. Zo zal het doorgaande verkeer van en naar Zuidwest Fryslân zoveel als mogelijk niet meer door Lemmer rijden. Dit heeft positieve gevolgen voor de leefbaarheid in Lemmer zelf, maar langs de nieuwe rondweg neemt de leefbaarheid af. De huidige Rondweg door Lemmer kan qua uitstraling iets anders ingericht worden en komt in aanmerking voor overdracht naar de gemeente. Maar gelet op de hoeveelheid lokaal (vracht)verkeer en recreatieverkeer blijft deze een belangrijke ontsluitingsfunctie voor Lemmer zelf houden.

Variantenstudie N359 Lemmer / Deel A – Samenvatting

Zuid Gelijk aan de Noord-variant omvat ook de Zuid-variant een nieuw tracé om Lemmer, maar dan zuidelijk gelegen van Lemmer. Ook hier wordt uitgegaan van het verplaatsen van de huidige aansluiting op de A6. Vanaf de aansluiting gaat de nieuwe rondweg grotendeels over het grondgebied van de gemeente Noordoostpolder en de provincie Flevoland. De Baai van Lemmer en het IJsselmeer, dat de status van Natura2000 kent, wordt middels een dijklichaam en een aquaduct van minimaal 100 meter breed doorkruist. Net als in de Noord-variant zal ook in de Zuid-variant het doorgaande verkeer van en naar Zuidwest Fryslân zoveel als mogelijk niet meer door Lemmer rijden. Dit heeft positieve gevolgen voor de leefbaarheid in Lemmer zelf, maar langs de nieuwe rondweg neemt de leefbaarheid af. De huidige Rondweg door Lemmer kan qua uitstraling iets anders ingericht worden en komt in aanmerking voor overdracht naar de gemeente. Maar gelet op de hoeveelheid lokaal (vracht)verkeer en recreatieverkeer blijft deze een belangrijke ontsluitingsfunctie voor Lemmer houden.

7


Basis

Midden

Noord

Zuid

Variantenstudie N359 Lemmer / Deel A – Samenvatting

8


Effecten In deze paragraaf is bij elke variant aangegeven wat het effect op het verkeer en de leefbaarheid is. Daarbij is een vergelijking gemaakt met de situatie in 2030 als geen maatregelen getroffen worden. In rapport B is een uitgebreidere analyse opgenomen, waarbij de vier varianten getoetst zijn op twintig criteria. Variant

Basis

Voordelen - Voor het wegverkeer biedt de Basis-variant een oplossing, in ieder geval tot en met 2030; - Er worden fysieke maatregelen getroffen waardoor capaciteitsuitbreiding over de weg ontstaat; - Daarnaast kan de weg door Lemmer met de ruimere kruispunten ook na 2030 nog enige toename van verkeer verwerken.

- Voor het wegverkeer biedt de Midden-variant een oplossing tot ver voorbij 2030 (robuustheid: op piekdagen kan een toename van het verkeer met 20-30% na 2030 nog verwerkt worden); Midden - De leefbaarheid verbetert voor het onderdeel oversteekbaarheid en veiligheid (door aanleg ongelijkvloerse kruisingen); - De bereikbaarheid van de kern Lemmer en de regio neemt toe en er is geen sluipverkeer. - Voor het wegverkeer biedt de Noord-variant een oplossing tot ver voorbij 2030 (robuustheid: op piekdagen kan een toename van het verkeer met 15-20% na 2030 nog verwerkt worden op het bestaanNoord de tracé door Lemmer); - De leefbaarheid in Lemmer heeft baat bij deze variant.

Zuid

- Voor het wegverkeer biedt de Zuid-variant een oplossing, tot ver voorbij 2030 (robuustheid: op piekdagen kan een toename van het verkeer met 15-20% na 2030 nog verwerkt worden op het bestaande tracé door Lemmer); - De leefbaarheid in Lemmer heeft baat bij deze variant.

De meest onderscheidende effecten zijn in de volgende tabel weergegeven. Alle varianten zijn voor wat het verkeer betreft toekomstbestendig voor de situatie 2030 (en soms verder). Het effect op de leefbaarheid is daarentegen wisselend positief of negatief, ook binnen de afzonderlijke varianten.

Nadelen - Door de toename van verkeer op piekdagen tot en na 2030 ontstaan (steeds) langere wachtrijen; - Het doorgaande verkeer blijft door Lemmer rijden; de impact op leefbaarheid door geluid/lucht en barrièrewerking blijft merkbaar; - De brugopeningen blijven voor oponthoud zorgen buiten bloktijden; - De recreatievaart bij de Zijlroedebrug zal op piekmomenten hinder ondervinden als gevolg van invoering van bloktijden (geldt niet voor PM-brug). - Het doorgaande verkeer blijft door Lemmer rijden; - De mate van de impact op de leefbaarheid door onder andere geluid en luchtkwaliteit blijft merkbaar; - De barrièrewerking van de weg neemt enigszins af door de aanleg van een aantal ongelijkvloerse kruisingen voor langzaam verkeer; - Voor de recreatievaart treedt er hinder op bij de Flevobrug.

Kosten * € 13 mln

- De leefbaarheid langs het nieuwe tracé neemt af; - Er is impact op bestaande natuurwaarden (EHS) en toename van geluid. Het nieuwe dijklichaam in de Grutte Brekken geeft hinder voor beroepsen recreatievaart; - De bereikbaarheid van de kern Lemmer kan afnemen met enig sluipverkeer via de Gemaalweg tot gevolg. - De leefbaarheid langs het nieuwe tracé neemt af; - De Zuid-variant gaat door / langs een Natura2000-gebied.; - Deze variant gaat over het grondgebied van gemeente Noordoostpolder en provincie Flevoland. Er zijn ook gevolgen voor de Baai van Lemmer; - Het nieuwe dijklichaam geeft hinder voor de recreatievaart en heeft impact op de Unesco status van het Woudagemaal; - De bereikbaarheid van de kern Lemmer kan afnemen met enig sluipverkeer via de Straatweg tot gevolg.

€ 110 mln

€ 73 mln

€ 149 mln

Kosten * = bandbreedte van +/- 30%, bepaald op basis van SSK (Standaard Systematiek Kostenraming), uitgaande van schetsontwerpen

Variantenstudie N359 Lemmer / Deel A – Samenvatting

9


Andere invulling, andere effecten Naast de vier omschreven hoofdvarianten is per hoofdvariant ook nog een alternatieve invulling mogelijk (subvarianten). Deze laten een andere balans tussen kosten en baten zien dan de gekozen invulling van de vier varianten. Hierbij kan gedacht worden aan het verbreden of het versmallen (of faseren) van varianten. Verbreden Een andere balans zou mogelijk gevonden kunnen worden door het zoekgebied en de thema's te vergroten (een masterplan-gedachte zoals ook gesuggereerd door een aantal klankbordgroepleden, waarbij middels een integrale gebiedsgerichte aanpak naar synergie gezocht wordt met meerdere beleidsterreinen zoals beroepsvaart of recreatiesector). Binnen de scope van de opdracht is het niet mogelijk geweest om de masterplangedachte uit te werken. Gedurende het proces zijn hier door klankbordgroepleden wel suggesties voor gedaan, zowel op visieniveau (zoals Lemmer als toegangspoort naar zuidwest Fryslân) als vertaald in meer concrete maatregelen (zoals het scheiden van beroeps- en recreatievaart middels een extra sluis, ter versterking van de economische structuur waarbij de beroepsvaart aantrekkelijker wordt en mogelijk meer vracht over het water afgewikkeld kan worden, in plaats van over de weg). Dit kan mogelijk opgepakt worden in de volgende fase van uitwerking, samen met betrokken stakeholders. Versmallen Ook kunnen de oplossingen anders zijn (zie onder 5.4.1 in rapport B) zijn door een andere afweging van de maatschappelijke baten en kosten te kiezen (op zoek naar de meest renderende elementen). Hierna is weergegeven om welke alternatieve invullingen het per variant gaat. Daarbij zijn de effecten op bereikbaarheid en leefbaarheid omschreven, ten opzichte van de hoofdvariant (die met een blauwe arcering zijn weergegeven).

Variantenstudie N359 Lemmer / Deel A – Samenvatting

10


B B.1

Variant Basis Basis

M M.1

Midden Midden

N N.1

Noord Noord

Z Z.1

Zuid Zuid

Andere invulling Andere effecten Optimalisatie bestaande infrastructuur Zonder verdubbe- Een subvariant van de variant Basis biedt onvoldoende oplossend vermogen in 2030. Zonder fysieke capaciling rijstroken teitsuitbreidingen is het niet mogelijk om het verkeersaanbod op piekmomenten zonder stagnatie af te wikkelen. Wel kunnen de maatregelen uit deze subvariant (optimaliseren verkeerslichten/groene golf en de brugbedieningen) als tussentijdse maatregelen ingezet worden. Voor de eerstkomende jaren kan daarmee op piekdagen de stagnatie van verkeer verminderen. Of het kan worden gekozen in combinatie met een toekomstige Noord- en/of Zuid variant. De kosten zijn lager. Met verlengd aquaduct, met brugsluis Met kort aquaEen subvariant van de variant Midden, is een variant zonder brugsluis bij de Prinses Margrietbrug en met een duct, zonder kort Zijlroede-aquaduct in plaats van een verlengd Zijlroede-aquaduct. Deze subvariant biedt eveneens een brugsluis oplossing die tot na 2030 de doorstromingsknelpunten oplost. De wachtrijen bij de Prinses Margrietbrug blijven en de reistijd neemt met enkele minuten toe (afhankelijk van wel of geen PM brugopening). De robuustheid van de oplossing is hierdoor minder dan de hoofdvariant Midden. Het verkorte aquaduct biedt met de huidige uitgangspunten voor de doorganghoogte- en lengte van exceptioneel transport geen hinder. De barrièrewerking voor langzaam verkeer bij het verkorte aquaduct neemt toe, vanwege de langere fietsroute. Het kruispunt Brekkenweg-Spaanderbank blijft gelijkvloers. Het effect op de leefbaarheid is ten opzichte van de Midden nadeliger door onder andere geluid en ruimtelijke inpasbaarheid. De kosten zijn lager. Met nieuwe aansluiting A6 Met bestaande Een subvariant van de variant Noord, met het in gebruik houden van de bestaande aansluiting op de A6, biedt aansluiting A6 eveneens een oplossing die tot na 2030 de doorstromingsknelpunten oplost. Echter, ten opzichte van de Noord variant gelden hogere reistijden en een toegenomen kans op doorgaand verkeer via de huidige route door Lemmer, ook buiten de piekmomenten. Dit heeft effect heeft op de leefbaarheid en de omgeving in de kern Lemmer. Deze oplossing heeft wat minder verkeersbuffer na 2030 (vanwege eerder stagnatie op de bestaande weg) dan de hoofdvariant Noord. De kosten zijn lager. Met nieuwe aansluiting A6 Met bestaande Een subvariant van de variant Zuid, met gebruikmaking van de bestaande aansluiting op de A6, biedt eveneens aansluiting A6 een oplossing die tot na 2030 de doorstromingsknelpunten oplost. Echter ten opzichte van de Zuid variant gelden hogere reistijden en een toegenomen kans op doorgaand verkeer via de huidige route door Lemmer, ook buiten de piekmomenten. Dit heeft effect op de leefbaarheid en omgeving. Deze oplossing heeft wat minder verkeersbuffer na 2030 (vanwege eerdere stagnatie op de bestaande weg) dan de hoofdvariant Zuid. De kosten zijn lager.

Variantenstudie N359 Lemmer / Deel A – Samenvatting

Kosten € 13 miljoen € 4 miljoen

€ 73 miljoen € 50 miljoen

€ 110 miljoen € 91 miljoen

€ 149 miljoen € 130 miljoen

11


Draagvlak Klankbordgroep

Functioneren Klankbordgroep

De variantenstudie heeft geleid tot vier hoofdvarianten. De vier hoofdvarianten zijn alle toekomstbestendig voor de situatie 2030 (en in een aantal gevallen zelfs verder). De essentie van de vier hoofdvarianten ligt op verbeterde doorstroming en bereikbaarheid van Lemmer en omgeving over de weg. Het effect op de leefbaarheid en omgeving is daarentegen wisselend positief of negatief. De toegevoegde subvarianten als variatie op de hoofdvarianten geven een wisselend effect op verkeer&bereikbaarheid, leefbaarheid&omgeving en hebben een lager kostenniveau.

De Klankbordgroep heeft vanaf mei 2013 gefunctioneerd als de belangrijkste adviseur van de projectorganisatie N359. Als zodanig heeft de Klankbordgroep gedurende het gehele proces kennis ingebracht, voeling gehouden met de achterban, gevraagd en ongevraagd advies gegeven, de tussentijdse resultaten getoets en becommentarieerd en de projectorganisatie bij herhaling huiswerk gegeven. Omgekeerd is ook de Klankbordgroep gevraagd huiswerk te maken en het gemaakte in te brengen. De leden van de Klankbordgroep hadden een open dialoog met elkaar en aandacht voor elkaars opvattingen. De leden hebben vertellend en luisterend ook een bijdrage geleverd aan twee goed bezochte inloopbijeenkomsten. Op deze manier is door de projectorganisatie en Klankbordgroep en door de Klankbordgroepleden onderling op een kritische en constructieve wijze samengewerkt.

Conclusie Zoveel mensen (belangen) zoveel wensen gaat ook op als het gaat om verbeteringen wat betreft de situatie van de N359 door Lemmer. Voor de leden van de Klankbordgroep is duidelijk dat wat betreft de voorkeur voor varianten er geen consensus te bereiken is. De Klankbordgroep heeft daarom besloten dat de leden in beknopte vorm een individuele (de achterban geconsulteerd hebbende) voorkeur en argumentatie aanbieden. Dit al dan niet met aanbevelingen voor een op onderdelen aangepaste invulling van de varianten. Met dit beknopt aanbieden hoopt de Klankbordgroep de lezer efficiënt te bedienen.

Variantenstudie N359 Lemmer / Deel A – Samenvatting

Nawoord De Klankbordgroep wacht de besluitvorming met belangstelling af en tekent hierbij aan ook in een vervolgfase graag – nader te bepalen in welke vorm – betrokken te willen zijn.

12

Variantenstudie N359 Lemmer Deel A (samenvatting)  
Variantenstudie N359 Lemmer Deel A (samenvatting)  
Advertisement