Page 1

1/18

1

SUBMERSION drowing คือ การตายจากการหายใจไมออก ที่เปนผลจากการ submersion ซึ่งมักจะเกิดจากเสียขวัญและการหยุดหายใจ หลังจากนั้นในเวลาสั้นๆ ผูปวยจะมีความตองอากาศอยางมาก เนื่องจากระดับของการขาดออกซิเจนและการมีระดับ คารบอนไดออกไซดสูง สงผลใหพยายามหายใจแตจะทําใหเกิดการสําลักน้ํา โดยปกติจะทําใหเกิดหลอดลมตีบ ยิ่งหายใจไม ออกมากขึ้นและอาจเสียชีวิตได Morbidity และ Mortality ขึ้นกับหลายปจจัย และผลของระยะเวลาของการ submersion เชน อุณหภูมิของน้ํา อายุของผูที่จมน้ํา

46

ผูปวยที่ตื่นตัวและมีสติจะใหผลลัพธที่ดี โดยระดับความผิดปกติที่ระบบประสาท จะมีผลสัมพันธกับผลที่ได A. บาง สวนของผูที่ตกเปนเหยื่อจมน้ํา ที่ไมไดสําลักน้าํ จะมีขของ laryngospasm หรือการกลั้นหายใจ และการกลับมา หายใจกอนที่จะเกิดความเสียหายถาวร ผูปวยเหลานี้อาจปรากฏงวงนอนหรือมึนงง หรือ alert ผูปวยเหลานี้อาจจะขาด ออกซิเจนอยางรุนแรงหรือเปนไปอยางรวดเร็ว ถาผูปวยบาดเจ็บทีค่ อ ควรระมัดระวังบริเวณของ Cervical spine และ

00

สงไปยังโรงพยาบาลที่ใกลทสี่ ดุ พรอมกับให ออกซิเจนระหวางการขนสง

B. เปาหมายพื้นฐานสําหรับการเริม่ ตนชวยชีวิตผูปว ยจมน้ํา ที่หยุดหายใจ คือการทําใหคา PaO2 กลับคืนสูปกติอยาง รวดเร็วที่สุดเทาที่ทําได ควรจะชวยขึ้นจากน้ําโดยเร็วที่สุด โดยตองระวัง C-spine ระหวางการชวยเหลือ หากเปนไปได นี้ควรจะเริ่มกูชีพผูปวยโดย mouth to mouth ปจจัยที่สําคัญที่สุดเพียงอยางหนึ่งที่เกี่ยวของกับการกูคืนปกติคือการ

52

ปองกันภาวะที่ผูปวย hypoxia หมายความวาผูช วยเหลือจําเปนตองรูเกี่ยวกับ Cardiopulmonary resuscitation (CPR) และสามารถใช CPR ชวยเหลือผูท ี่จมน้ําไดเมื่อจําเปน

C. ถา ผูปวยที่เริ่มหยุดหายใจ โดยมีการเตนของหัวใจ การกูชีพควรจะยังคงใหเครื่องชวยหายใจ และใหความชวยเหลือ

08

ฉุกเฉิน โดยติดตอหนวยกูชีพในพื้นที่ ถาจําเปนอาจตองใช Heimlich maneuver เพื่อลางทางเดิน และควรไดรับการ intubated โดยเจาหนาที่ทางการแพทย ทันทีที่ทําได และขนยายผูป วยไปยังโรงพยาบาลที่ใกลที่สดุ

D. ผูปวยที่หยุดหายใจและหัวใจหยุดเตน ควรไดรับ CPR ตาม America Cardiac Life Support (ACLS) guideline ในขณะ ที่ตองระมัดระวัง C-spine ดวย ผูปวยควรไดรับการ intubated โดยเจาหนาที่ทางการแพทย ทันทีที่ทําได และขนยาย ผูปวยไปยังโรงพยาบาล ที่ใกลทสี่ ุด โดยขนยายพรอมการทํา CPR และACLS

E. เมื่อถึงโรงพยาบาล ผูปวยที่รูสึกตัว แต hypoxia ควรไดรับการรักษาอยางรวดเร็ว โดยเริ่มแรกแพทยอาจ continuous positive alveolar pressure (CPAP) ถา CPAP ไมไดผล อาจใชการ intubated จากนั้นอาจทํา Positive end-expiratory pressure (PEEP) admit ผูปวยเขายัง ICU F. ผูปวยที่สามารถหายใจเองไดและมี PaO2, PaCO2 และ pH เปนปกติ มีอุณหภูมิรางกายปกติและไมมีอาการผิดปกติใดๆ เชน bronchospasm อาจใหออกจากหองICU ได โดยใหคําแนะนําเกี่ยวกับ ขอควรระวังอยางเครงครัด การรักษาผูป วย ที่มีภาวะ nonhypoxia และสําหรับผูปวย hypothermia ดูที่ I ให admit ผูปวยที่มีภาวะ bronchospasm หรือ acidosis

-SUBMERSION-


6 2

85

20

04

1/18

-SUBMERSION-


1/18

3

เพื่อสังเกตอาการ ผูปวยเด็กทั้งหมด ควรจะมีการประเมินผลทางสังคมเพื่อตรวจสอบหาปจจัยในการจมน้ํา วาเกี่ยวกับ การทํารายเด็กหรือการขาดการดูแล G. ผูปวยที่ไมหายใจในขั้นตน จะมีระบบไหลเวียนเลือดปกติแตอาจจะขาดออกซิเจน เมื่อมาถึงที่โรงพยาบาล ถากอน มาถึงโรงพยาบาลผูปวยไมไดรับการ intubate ให intubate เมื่อผูปว ยมาถึง บางครั้งถามีการใหความชวยเหลือตั้งแต กอนมาถึงโรงพยาบาลผูปวยอาจมีการหายใจไดเองและไมเกิด hypoxia ในกรณีนี้ควรจะรักษาตาม F สวนผูปวย hypoxia ที่ให intubate เพิ่ม ventilation/perfusion วาง orogastric tube เพื่อระบายลมในกระเพาะอาหาร รักษาผูปวยที่ bronchospasm และ acidosis ( สูดดม β2- adrenergic agonist และ sodium bicarbonate ) ตรวจดูการบาดเจ็บของ Cspine รักษา hypothermia ตาม I admit ผูปวยเขา ICU

46

H. ผูปวยที่ไมหายใจและไมมีการเตนของหัวใจ ที่มาถึงโรงพยาบาลโดยไมได intubate ควรทํา intubate เมื่อมาถึงและทํา CPR และ ACLS ตอ

I. ในผูปวยที่ hypothermia ใหทํา CPR จนมีรางกายมีอุณหภูมิมากกวา 32 องศาเซลเซียส ในผูปวยที่ hypothermia อยาง รุนแรง ใหเพิ่มความอบอุนใหรางกายเพื่อปองกัน การเกิด “ afterdrop” ที่สามารถเกิดไดเมื่อ active external rewarming

00

ใชเพื่อ reperfusion ความเย็นของ peripheral tissue Active core rewarming สามารถ heat humidified O2, Peritoneal, Cardiopulmonary bypass วิธีอื่นๆไดแก gastric และ colonic irrigation, Thoracostomyและ mediastinal irrigation และ hemodialysis แตละวิธีมีความเสี่ยงและภาวะแทรกซอน สําหรับผูป วยที่มี hypothermia ปานกลาง ( core temperature 32-37 องศาเซลเซียส ) วิธีที่เหมาะสมคือ passive external rewarming คือ ถอดเสื้อผาที่เปยกชื้นออกและปองกันการ

52

สูญเสียความรอนตอไปโดยใชผา หม ประสิทธิภาพของ ACLS medication ใน Hypothermia ยังคงเปนขอโตแยงอยู Bretylium มีรายงานถึงประสิทธิภาพในเรื่อง ventricular fibrillation สวนAtropineที่ใชใน hypothermia จะเหนี่ยวนํา bradycardia การเกิด hypoxia และ hypothermia รวมกันทําใหลด tissue O2 delivery

08

J. ในหอง ICU ventilator management ควรเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ควร monitor ventilation/perfusion shunt ภาวะ acidosis และ cardiac arrhythmias ควรไดรับการรักษาอยางรวดเร็ว Monitor intracranial pressure (ICP), pulmonary artery pressure และ barbiturate coma ตองใหแนใจวาไมมีการ

บาดเจ็บของ C-spine

รักษา Hypothermia ตาม I

รักษา Bronchospasm และ acidosis ถามีอาการ Monitor ระดับของ electrolyte และ fluid status อยางใกลชิด Steroid, barbiturate

-SUBMERSION-

Submersion  

Submersion

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you