Page 1

Nieuw-Vlaams Magazine september 2011

10 jaar N-VA

Op stap met Fons Duchateau

Helga Stevens: Uitkeringen voor gehandicapten

MAGAZINE VAN DE

Geen haatmails in onze naam


KO RT GE K N I P T Cijfer van de maand 7 op de tien. Dat is ongeveer het aandeel van de topfuncties die de PS inneemt in de Franse Gemeenschap. De Gerfa (‘Groupe d'étude et de réforme de la fonction administrative’) berekende dat 33 van de 48 topambtenaren in de Franse Gemeenschap van PS-strekking is. Dat is ruim 68 %. Gerfa berekende ook het gewicht van die functies en kwam tot een PS-macht van 70 %. De cdH komt met 27 % op de tweede plaats. MR

volgens van Dale een ‘organisme

en Ecolo doen nauwelijks mee.

dat leeft op of in en zich voedt ten

Nou moe

koste van andere organismen en daarop een schadelijke invloed

De Waalse Ecolo-minister Jean-

heeft’. Nou moe? Los van het gra-

Marc Nollet is zeer tevreden dat

tuite karakter van een dergelijke

de N-VA niet meer betrokken is

uitspraak: wie voedt er zich in

bij de federale onderhandelingen.

België eigenlijk met de opbrengst

Hij zei dat ‘de parasiet’ niet meer

(transfers) van één gemeenschap

aan de tafel zit. Een parasiet is

en wie is dan de parasiet?

Goed bezig Beter doen dan vicepremier en begrotingsminister Guy Vanhengel (Open Vld) is moeilijk. In een interview met Knack zegt hij dat de federale kas helemaal leeg is en dat de financiële problemen vooral veroorzaakt zijn door de financieringswet en … door de Vlamingen. Vlaanderen wil eventuele overschotten immers niet langer opzijzetten, wat kwalijke gevolgen heeft voor het Belgische overheidstekort. Het AK-VSZ (Actiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid) analyseerde de wijsheden van Vanhengel en maakte brand-

© Mark Cuvelier

hout van al zijn stellingen.

Geknipt “Dat soort maatregelen staat los van de realiteit van ons economisch bestel.

De spot op …

Slechts een derde van de bevolking -

Dit jaar had de Vredesfietseling voor de 35ste keer plaats. De deelnemers fietsten in vier dagen van Voeren naar Diksmuide om het Vlaams-pacifistische gedachtegoed uit te dragen. De laatste dag - de zaterdag voor de IJzerbedevaart - kregen de fietsers in de Dentergemse deelgemeente Wakken een stevige broodmaaltijd van het gemeentebestuur, de plaatselijke N-VA-afdeling en burgemeester-volksvertegenwoordiger Koenraad Degroote.

ondernemers, zelfstandigen, werknemers - werkt zich uit de naad, maar wordt het hardst belast.” Karel Van Eetvelt, afgevaardigd bestuurder UNIZO, over de nota-Di Rupo, in Knack (07/09/2011)

2


U I T GE S PR O K E N

© Miel Pieters

Wat gaat ons dat kosten? Als het hoerageroep wat zal zijn geluwd, zullen

Rupo was opgevoerd - inbegrepen de haastige terugkeer

we ons een juist beeld kunnen vormen van het

van de koning uit zijn vakantieoord - was wel duidelijk.

akkoord dat de acht onderhandelende partijen

Weer werd Albert opgevoerd als ultiem pressiemiddel.

in de nacht van 14 op 15 september hebben

Het gebrek aan transparantie schept minstens een pas-

bereikt over de splitsing van BHV.

sende achterdocht. We vragen ons af wat dit akkoord

Op dit moment (15 september) zijn de media de enige

ons zal kosten. Er komt zeker 600 miljoen extra voor

bronnen waarover we beschikken. Dat is zeker niet

Brussel, enorm veel geld, zonder enige garantie op een

genoeg. De eerste indruk is wel dat het veel erger had

beter bestuur van de hoofdstad. Met een bang hart

gekund, zeker als men was ingegaan op de buiten-

wachten we de nieuwe financieringswet af. De aan-

sporige eisen van Olivier Maingain. Het FDF staat blijk-

gepaste versie van de nota-Di Rupo beloofde niets goeds

baar met lege handen. Dat is al een kleine reden tot

met nog eens een extra transfer van 1 miljard euro van

tevredenheid.

de Vlaamse naar de Franse gemeenschap. En dan moet

Maar het is niet omdat de wanstaltige Franstalige eisen

het sociaal-economische luik nog volgen. Pas als er een

niet zijn gevolgd, dat het ook een goed akkoord is.

akkoord over alles is, zullen we het prijskaartje kennen.

Het is opmerkelijk dat na een volle dag van euforische

En zullen we weten hoe zwaar we zullen mogen beta-

kreten er nog steeds geen tekst van dat fameuze BHV-

len.

akkoord was vrijgegeven. Niet echt het voorbeeld van

De N-VA zal dus zeer waakzaam blijven.

transparantie, die nochtans door de formateur was beloofd. Het drama dat één nacht ervoor door Elio Di Bart De Wever Algemeen voorzitter N-VA

M e d e d elin g e n 21 september tot 2 oktober

Vlaamse Vredesweek Jong N-VA en N-VA steunen de Vlaamse Vredesweek, een jaarlijkse campagne op initiatief van enkele vredesorganisaties. Die brengt elk jaar tijdens de laatste week van september een vredesthema onder de aandacht van de publieke opinie en de overheid. Dit jaar pleit de Vlaamse Vredesweek voor een sterk internationaal wapenhandelverdrag. Meer informatie en een overzicht van de activiteiten: www.vredesweek.be

3


HET HALFROND Actieplan tegen tekort aan wetenschappers

gerichte (job)studenten aan te bieden en meer meisjes aan te trekken. Maar ook voor campagnes om jongeren in het secundair onderwijs

organisaties op het schrijnende

warm te maken voor technische en

tekort aan exacte wetenschappers

wetenschappelijke richtingen.” Ten

en technici op onze arbeidsmarkt.

slotte pleit de N-VA voor een vrijblij-

Vlaamse Parlementsleden Vera

vende oriëntatieproef in het hoger

Celis en Goedele Vermeiren (N-VA)

onderwijs. Die moet onze jongeren

pleiten voor een totaalaanpak om

helpen om betere en andere studie-

het tekort aan te pakken. De over-

en arbeidsmarktkeuzes te maken.”

©SXH

Al verschillende jaren wijzen sector-

gegevens.” De situatie is het slechtst in Brussel, waar drie vierde van de

heid, de onderwijssector en de

gemeenten een achterstand heeft.

bedrijfswereld moeten samen een

Koenraad Degroote: “Er zijn niet

ambitieus Vlaams actieplan opstel-

alleen sensibiliseringscampagnes

len. “De keuze voor een technische

nodig. De bevolkingsinspectie-

of andere richting maakt een student

dienst en het hoofdbestuur van het ©Dreamstime

al in het secundair onderwijs, en vaak al op 14-jarige leeftijd. Die jongeren komen pas enkele jaren later

Rijksregister moeten rechtsreeks ingrijpen. Daarnaast moeten de lopende informatiseringsprojecten

in het hoger onderwijs en zo’n tien

rond de registratie van geboortes

het beleid moet volgens ons in eerste

Achterstand met aanvulling Rijksregister

instantie liggen op de leerlingen in

Maar liefst 24 procent van de

het secundair onderwijs.” Goedele

Belgische gemeenten had in 2010

Adoptiebeleid moet transparanter

Vermeiren: “Wij willen dat de over-

een achterstand bij het doorsturen

Vlaams Parlementslid Lies Jans

heid, het onderwijs en de bedrijfs-

van bepaalde bevolkingsgegevens

(N-VA) werkt met collega’s Els De

wereld de handen in elkaar slaan

(geboorte, huwelijk, overlijden)

Wachter (sp.a) en Tom Dehaene

om bijvoorbeeld stageplaatsen en

naar het Rijksregister, zo blijkt uit

(CD&V) aan een voorstel voor een

vakantiewerk voor technologie-

een antwoord van minister Tur-

menselijker Vlaams adoptiebeleid.

jaar later op de arbeidsmarkt terecht”, zegt Vera Celis. “De focus van

sneller uitgerold worden over het hele land.”

telboom (Open Vld) op een vraag van N-VA-Kamerlid Koenraad Degroote. “Als de doorstroming van deze gegevens niet tijdig gebeurt, kunnen er vervelende problemen optreden met de administraties. Denk maar aan pensioendossiers, kinderbijslag, belastingen

© SXH

“Nochtans kan dat allemaal wor-

4

den vermeden door een tijdige en correcte invoering van de essentiële

© Dreamstime

en dergelijke”, vreest Degroote.


HET HALFROND De adoptieprocedures zijn nu

le reserve hebben aangelegd. “De

immers ondoorzichtig en slepen

N-VA weigert mee te werken aan

vaak jaren aan. Een van de speer-

deze ongeoorloofde maatregel,

punten in de hervorming van het

want dit komt neer op een plunde-

Vlaamse adoptiebeleid is de oprich-

ring van de spaarpot van de PWA’s,

ting van een Vlaams Centrum voor

louter om de begroting op te smuk-

Adoptie. Volgens Lies Jans moet iedereen die een kind wil adopteren ©SXH

of die informatie zoekt, terecht kunnen bij dat centrum. Het Vlaams Centrum voor Adoptie moet het uit-

horen wil, moet voelen. Alleen

hangbord worden van een goed uit-

geldboetes zullen onze overheids-

gebouwd Vlaams adoptiebeleid.

bedrijven kunnen dwingen om de

“Ieder die dat wil, zal zich in de toe-

taalwetten onverkort toe te pas-

komst nog kunnen melden als kan-

sen”, stelt Bert Maertens. De Vaste

didaat-adoptieouder. Het is wel de

Commissie

bedoeling dat mensen bij wie de

behandelde in het verleden al ver-

procedure is opgestart zo snel

schillende klachten over de toepas-

mogelijk duidelijkheid krijgen over

sing van de taalwetgeving bij de

hun adoptiekansen”, verduidelijkt

overheidsbedrijven en

Lies Jans. “Daarnaast moeten kan-

steeds een advies. “Maar dat advies

didaten op korte termijn uitsluitsel

is niet juridisch bindend en schrikt

kunnen krijgen over hoe lang het

dus weinig overheidsbedrijven af”,

zal duren vooraleer hen een kind

aldus Maertens. “Daarom pleit de

kan worden toegewezen.”

N-VA voor de invoering van een

Taaltoezicht

formuleert

boetesysteem.”

Taalwetgeving bij overheidsbedrijven

©N-VA

voor

ken”, zegt N-VA-Kamerlid Miranda Van Eetvelde. Tegen de beslissing werd al hevig protest aangetekend, in de eerste plaats door de sector zelf. De N-VA heeft dat protest altijd gesteund en via parlementaire weg aangekaart. De fractie diende een amendement in om de maatregel te

De N-VA wil in de volgende be-

Milquet zet hold-up PWA’s verder

heersovereenkomst tussen de staat

Het voorstel van minister Milquet

haalde ons voorstel echter onvol-

en de overheidsbedrijven zoals

(cdH) om haar crisismaatregelen te

doende stemmen. We kregen geen

bpost, Belgacom en de NMBS-groep

financieren door de (vermeende)

steun van de CD&V, die de maat-

een boeteclausule inschrijven voor

reserves bij alle PWA’s ‘af te ro-

regel nochtans ook nooit gesmaakt

het geval zij de taalwetgeving over-

men’, komt er alsnog door. De N-VA

heeft”, aldus Van Eetvelde. “Het

treden. Dat zegt N-VA-Kamerlid

vindt het echter eigenaardig dat een

dubieuze verschil in houding in de

Bert Maertens naar aanleiding van

federale overheid haar begrotings-

commissie en in de voltallige verga-

de cijfers die bekend raakten over

problemen wil oplossen door finan-

dering valt blijkbaar enkel te ver-

het aantal Brusselse bpost-werk-

ciële reserves op te eisen die op

klaren door een afspraak tussen

nemers dat het Nederlands machtig

gemeentelijk vlak werden opge-

premier Leterme (CD&V) en minis-

is. “Nauwelijks 62,6 procent van de

bouwd. Bovendien straft men daar-

ter Milquet. De maatregel moet

Brusselse werknemers van bpost is

mee de PWA’s die door zuinig

koste wat kost doorgevoerd worden

het Nederlands machtig. Wie niet

beleid en goed beheer een financië-

om de begroting te spijzen.”

schrappen. “Tot onze verwondering

5


BREEDBEELD

2001-2011: Tien jaar N-VA Het ontstaan van de Nieuw-Vlaamse Alliantie en haar verdere ontwikkeling leest als een thriller. Een politieke thriller, doorspekt met menselijke emoties. Van twijfel en wanhoop in de beginjaren tot de euforie van 13 juni 2010. Daartussenin ligt een parcours van opeenvolgende verkiezingen en onderhandelingen, maar ook van bestuursen beleidskracht. De breuk binnen de Volksunie was dan wel een ideologische, maar ze verplichtte mensen om moeilijke keuzes te maken en deuren achter zich te sluiten. “Het einde van de Volksunie was een langgerekt en pijnlijk verhaal, zeker voor mij. Ik verloor een stuk van mijn identiteit”, illustreert Geert Bourgeois die moeilijke periode. Nadat de groep Vlaams-Nationaal in 2001 het VU-ledenreferendum won, schoot de N-VA welis-

6

waar enthousiast uit de startblokken. Maar de partij moest meteen vechten voor haar overleven.

Lukt het ons of lukt het ons niet? “De invoering van de kiesdrempel in 2003 was een echte mokerslag. In de peilingen kampten we steeds met die drempel. Soms gingen we er fors over, dan zakten we er weer onder. We gin-

gen naar de verkiezingen met één groot vraagteken: lukt het ons of lukt het ons niet?” herinnert Geert zich de eerste jaren. Het lukte nauwelijks. Met slechts één verkozene in de Kamer - Geert Bourgeois zelf - verloor de partij haast al haar middelen. Heel wat medewerkers moesten de partij verlaten. De enige pleister op de wonde: Agalev, dat de drempel mee


Wafelijzers

© N-VA

© Belga

Toen bleek dat de groep Vlaams-Nationaal geen 50 procent haalde bij het ledenreferendum, was het duidelijk dat de naam Volksunie zou moeten verdwijnen. Er moest een nieuwe naam gezocht worden, en dat bleek niet zo eenvoudig.

invoerde, werd zelf ook van de kaart geveegd. Wie een put graaft voor een ander …

Wind in de zeilen Na de verkiezingen van 2003 was het duidelijk dat er iets moest gebeuren om het voortbestaan van de partij te vrijwaren. Toch kwam het Vlaams kartel met CD&V er niet zomaar vanzelf. Een eerste poging mislukte, maar na een zoveelste desastreuze peiling, ook voor

CD&V, ging alles snel. Bart De Wever: “Een kartel sluiten is nochtans geen eenvoudige zaak. Zelfs in 2003 was het nog geen uitgemaakte zaak. Het is vaak een verhaal van opslorping en verdwijning. Daarvoor doe je niet aan politiek. Maar het kartel met CD&V veroorzaakte een enorme schokgolf. Dat gaf ons de wind in de zeilen.” Of zoals Geert Bourgeois het verwoordde: “Het was een win-winsituatie: nodig

“Allerlei voorstellen passeerden de revue, van ‘V in U’ tot ‘NVU’, ‘VA’, ‘Leefbaar Vlaanderen, ‘NOVA’ …”, vertelt Geert Bourgeois. “Nova bleek het merk van een wafelijzerfabrikant te zijn. Dat was dus eigenlijk de meeste geschikte naam voor een partij die de Belgische wafelijzerpolitiek aan de kaak stelde.” Uiteindelijk stelde een ingehuurd reclamebureau ‘NVA’ voor. Aangezien er al een vennootschap bestond met dezelfde naam, werd het uiteindelijk N-VA: de NieuwVlaamse Alliantie. Al heeft het nog een tijdje geduurd vooraleer het ‘streepje’ ingeburgerd geraakte!

voor de N-VA om te overleven, nodig voor CD&V om opnieuw relevant te worden. Bovendien waren er ook inhoudelijk veel raakvlakken.” 7


BREEDBEELD In 2004 kwam dan de doorbraak. Niet alleen won het kartel de verkiezingen, de partij kon dankzij haar aanhang ook eigen mensen naar het parlement sturen. Een riante positie voor een partij waarvan men een jaar voordien nog zei dat het ermee gedaan was. Geert Bourgeois werd minister en de tot dan toe relatief onbekende Bart De Wever werd voorzitter. De bevestiging kwam er deels bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. De partij was in tal van steden en gemeenten vertegenwoordigd, maar de kartelformule bleek in vele gevallen een mes dat aan twee kanten sneed. “Maar er werd een goede bodem gelegd voor onze werking”, blikt Jan Peumans terug.

In het zwarte gat “De verkiezingen van 2007 waren zoals die van 2004, maar dan met een turbo erop”, zegt Bart De Wever. Het kartel rekende definitief af met de paarse regering. Opnieuw werden tal van N-VA-kandidaten op eigen kracht verkozen. De toenmalige ‘nieuwkomers’ zoals Jan Jambon, Ben Weyts en Sarah Smeyers zijn nu gevestigde waarden in het halfrond. Het kartel had zwaar ingezet op een grote staatshervorming. “Maar eigenlijk was het in augustus 2007 al over. We wisten toen al

© Miel Pieters

Riante positie

Charlie Chaplin In 2009 verraste de N-VA vriend en vijand met haar keuze voor toenmalig VOKA-topman Philippe Muyters als Vlaams minister. “Ik had mijn vrouw nochtans beloofd om nooit in de politiek te stappen. Maar uiteindelijk steunde ze mijn keuze”, lacht Philippe Muyters, die amper een dag had om over de beslissing na te denken. In 2010 was het de N-VA zelf die verrast was toen VRT-journalist Siegfried Bracke aangaf de overstap naar de politiek te willen maken. In eerste instantie werd zijn keuze nog geheim gehouden en kreeg hij de codenaam Charlie Chaplin. Het strikje, weet je wel. dat die grote staatshervorming er niet zou komen”, aldus De Wever. Uiteindelijk stapte de N-VA uit het kartel en ‘in het zwarte gat’, zoals Ben Weyts beschrijft. “Het was een drastische beslissing, tegen alle adviezen in.” Het betekende ook het einde van het ministerschap van Geert Bourgeois.

Alles op het spel

© N-VA

De N-VA moest weer alleen naar de kiezer. “Er was vertrouwen over de beslissing maar twijfel over wat dat zou opbrengen”, verwoordt Bart De Wever de teneur van die dagen. In de campagne voor de verkiezingen van 2009 stond dan ook alles op het spel. Geert Bourgeois en zijn toenmalige kabinetschef en woord- “Het ging niet over voerder Ben Weyts halen hun bureau leeg in 2008. Het winnen of verliezen Vlaams kartel houdt op te bestaan en minister Bourgeois biedt maar over het voortzijn ontslag aan.

8

bestaan van onze partij. Toen de eerste uitslagen binnenkwamen, heb ik allerlei kreten gelost die ik niet onder controle had.” De overwinning loodste de partij in het Vlaamse halfrond met 16 parlementsleden en in de Vlaamse Regering met twee ministers, Geert Bourgeois en nieuwkomer Philippe Muyters. Jan Peumans werd als Vlaams-nationalist voorzitter van het Vlaams Parlement, dat was de kers op de taart. We sloten een regeerakkoord waarin tal van N-VAaccenten werden opgenomen. De N-VA bewees dat ze ook een beleidspartij is.

Vlaanderen kleurt geel-zwart “De wind van verandering blies volop in onze zeilen”, herinnert ook Frieda Brepoels zich. “Toen Open Vld in 2010 de stekker uit de regering trok, heeft ons dat natuurlijk wel geholpen.” De federale regering lag op apegapen na jaren van aanmodderen in ‘rustige vastheid’. De peilingen bevestigden dan ook het gevoel dat bij velen binnen de N-VA heerste: dit kan niet meer stuk. “In de campagne voelde je wel dat de mensen je willen. Alle stukjes van de puzzel vielen samen op dat moment”, weet Geert Bourgeois. Het werd een tsunami. Geert Bourgeois: “Ik had nooit verwacht dat we de grootste partij zouden worden. Dat had ik in mijn stoutste dromen niet kunnen denken.” Toch was er bij Bart De Wever geen euforie: “Ik besefte toen al dat het moeilijk ging worden, dat het volledige gewicht van de drang naar verandering op onze schouders zou terechtkomen.” De gevolgen van de overwinning waren niet te voorzien ...


Binnenkort in de zalen …

Bart De Wever: Vlaams-nationalisme, de grondstroom van Vlaanderen

Hoe verklaar je die opzienbarende opgang? “Het Vlaams-nationalisme is met vallen en opstaan al bijna honderd jaar een politieke factor in Vlaanderen. Men dacht geregeld dat het met onze ideologie voorbij was, en we hebben daar door historische fouten ook vaak zelf toe bijgedragen. Dat moeten we durven erkennen. Maar telkens kwam het Vlaams-nationalisme terug, als een feniks uit de assen. Dat is omdat in Vlaanderen het besef leeft dat democratische en structurele hervormingen noodzakelijk zijn. Want dat is de essentie. De Vlaamse ontvoogding is een strijd voor meer democratie. Bovendien heeft de N-VA een herkenbaar profiel. Onze partij is de gemeenschapsvormende partij bij uitstek, dit is ons project en daarin zijn we duidelijk. Onze gemeenschap is meer dan de optelsom van de individuen die haar uitmaken. Daarmee beantwoordt de N-VA aan een brede grondstroom in Vlaanderen. Anders haal je geen 28 procent. Diezelfde duidelijkheid scheppen we ook op sociaal-economisch vlak, waar wij keuzes durven maken. Onze partij is de partij van vrijheid en verantwoor-

delijkheid, van rechten en plichten.” Een jaar na de verkiezingsoverwinning van de N-VA is er wel nog geen federale regering en lijkt de politieke impasse groter dan ooit. “Daar is ook een echte Belgische reden voor: de blokkerende federale staat. Al meer dan 20 jaar stemmen de Vlamingen in grote getale tegen het beleid dat federaal gedicteerd wordt door de Franstalige minderheid. Vlamingen krijgen in dit land nooit het beleid waarvoor ze stemmen: een strengere justitie, een veel strikter asiel- en migratiebeleid, sociaal-economische hervormingen, besparingen in plaats van belastingen. Maar op het eind van het aanslagjaar vraagt vadertje staat wel aan de Vlamingen om de rekening te betalen. Dat is niet vol te houden. Bovendien worden de beschermingsmechanismen – zoals de grendelgrondwet en de alarmbelprocedure – die in de jaren 70 werden ingevoerd om de Franstalige minderheid te beschermen, nu door de Franstaligen misbruikt om de Vlaamse meerderheid te beknotten.” © Miel Pieters

Toen de N-VA tien jaar gelden werd opgericht, had niemand durven voorspellen dat die partij ooit de grootste van het land zou zijn. Slechts weinigen geloofden erin. Bart De Wever: “De mannen en vrouwen van het eerste uur natuurlijk wel. ‘Nil volentibus arduum’, weet je wel. Je moet kunnen volhouden in het leven, anders was het verhaal na de teleurstellende verkiezingen van 2003 al voorbij geweest. De pas ingevoerde kiesdrempel speelde toen zeker niet in ons voordeel, en dat was ook de bedoeling van paars. Die dachten dat het met ons gedaan was. Maar je mag nooit de kracht van de overtuiging onderschatten.”

10 jaar N-VA, dat verdient een heuse documentaire. De belangrijkste hoofdrolspelers schetsen aan de hand van persoonlijke herinneringen en anekdotes het verhaal van de kleine partij die groot werd. In ons oktobernummer leest u hoe u dit tijdsdocument op DVD kan bestellen.

De N-VA biedt een alternatief. “Absoluut. Een confederaal België is niet alleen de enige manier om uit deze impasse te geraken, het is ook de manier om eindelijk ook de democratie te laten terugkeren. Dat betekent natuurlijk wel een totale verandering van de staatsstructuur. Dat mag je blijkbaar niet luidop zeggen. Dan ben je een separatist, een parasiet, een doodgraver van de sociale zekerheid, een populist ... Maar het feit dat onze tegenstanders zelden nog inhoudelijke argumenten gebruiken, betekent vermoedelijk dat ze er geen meer hebben.”

9


GE M A N D AT E ER D

Feestdag voor het onroerend erfgoed Op 11 september was het - voor de 23ste keer alweer - Open Monumentendag. 392 monumenten, landschappen en archeologische sites in 193 gemeenten en steden ‘stelden hun deuren open’ voor de bezoeker. Het centrale thema was ‘Conflict’.

Evenwicht met leefomgeving “We mogen best trots zijn op ons onroerend erfgoed”, vindt Geert Bourgeois. “Vlaanderen telt bijna 13 000 beschermde sites. Stuk voor stuk zijn ze een venster op ons verleden. Ze geven de omgeving waar ze staan kleur en inhoud.” Maar soms komen ze in conflict met hun omgeving. “Het is een uitdaging voor onze erfgoedzorg om met eigenaars en beheerders van monumenten op zoek te gaan naar het juiste evenwicht tussen onroerend erfgoed en de leefomgeving. Een andere uitdaging is het vinden van een nieuwe bestemming voor monumenten die hun oorspronkelijke functie verloren hebben, vooral om langdurige leeg-

© N-VA

Geert Bourgeois bracht als Vlaams minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed een bezoek aan Diest, waar hij twee monumenten bezocht en er zelfs goed nieuws mocht brengen. De minister ondertekende het ministerieel besluit waarin hij ruim 2 miljoen euro subsidie toekent voor de dak- en gevelrestauratie van de monumentale Sint-Catharinakerk, beter bekend als de Diestse Begijnhofkerk.

Commandant Daniël Jannes gidst minister Bourgeois door de Citadel in Diest. stand en gebrek aan onderhoud te vermijden.”

Efficiënt erfgoedbeleid Een verbreding en versteviging van het draagvlak voor ons onroerend erfgoed en de zorg ervoor is nodig. Als bevoegd minister is Geert Bourgeois de erfgoedsector aan het hertekenen, om hem een grotere herkenbaarheid en nog meer zichtbaarheid te geven. “In de Vlaamse administratie waren twee diensten met onroerend erfgoed bezig. Ik heb ze samengevoegd in een nieuw agentschap. Sinds 1 juli staat dit in voor alle beleidsaspecten. Ik ben ervan

Vlaamse Monumentenprijs 2011 Naar aanleiding van Open Monumentendag wordt jaarlijks de Vlaamse Monumentenprijs uitgereikt voor initiatieven met een belangrijke verdienste op het vlak van monumentenzorg, landschapszorg of archeologie. Uit 61 geldige kandidaten kwam dit jaar de ‘restauratie en herbestemming van de abdijsite Bijloke in Gent tot Stadsmuseum’ als winnaar uit de bus. De stad Gent mocht een cheque van 15 000 euro mee naar huis nemen.

10

overtuigd dat dit de doeltreffendheid en de doelmatigheid van ons beleid zal verhogen”, legt de minister uit. “Onze drie erfgoedverenigingen, de vzw’s Open Monumentendag, Erfgoed Vlaanderen en Forum voor Erfgoedverenigingen, smelten eind dit jaar eveneens samen tot één toonaangevende middenveldorganisatie voor erfgoedzorg. Daarnaast zal ik binnenkort een nieuw Onroerend Erfgoeddecreet aan het Vlaams Parlement ter goedkeuring voorleggen. Het brengt de regelgeving, die nu over vier wetten en decreten verspreid ligt, in één tekst samen. De regels voor monumenten, landschappen en archeologie zullen daardoor beter op elkaar afgestemd worden. Zo kunnen we ons onroerend erfgoed met nog meer zorg behouden en beheren, om het met nog meer liefde te kunnen koesteren.”


GE M A N D AT E ER D

Vlaanderen is inderdaad geen eiland De opmaak van de federale begroting 2012 belooft geen gemakkelijke oefening te worden. Er moet stevig bespaard worden. Dat is geen prettige boodschap, dus negeert Belgisch minister van Begroting Vanhengel (Open Vld) ze grotendeels, stelt Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) vast. Guy Vanhengel verwijst de budgettaire inspanning door naar de gemeenschappen en gewesten. Hij stelt dat zij mee het bad in moeten en dat op eventuele bevoegdheidsoverdrachten bespaard kan worden. Want, zo luidt het simplistisch, “Vlaanderen is geen eiland”.

Niemand begreep dat in 2009 beter dan de Vlaamse Regering toen ze besliste om zo snel mogelijk de begroting weer in evenwicht te brengen. Om dat evenwicht te bereiken in 2011 heeft Vlaanderen zware besparingen doorgevoerd. Die waren er niet in het andere landsgedeelte, niet in de federale uitgaven en niet in de sociale zekerheid. De besparingsoperatie van de Vlaamse Regering is wel meegerekend in het globale Belgische begrotingscijfer van 2009, 2010 en 2011. Had Vlaanderen gedaan wat alle andere overheden doen, dan stond België er op begrotingsvlak een heel stuk slechter voor. Want Vlaanderen is - inderdaad - geen eiland. Een regering die dus nog geen begrotingsinspanningen geleverd heeft, moet nu maar eerst eens doen wat Vlaanderen ook gedaan heeft: in de eigen uitgaven op zoek gaan naar efficiëntiewinsten en overdreven uitgaven.

Homogene bevoegdheden Wel kan er eventueel bespaard worden in bevoegdheden die naar de deelstaten overgeheveld worden. Maar het is daarbij van belang over welke overdrachten het gaat. Als Vlaanderen bijvoorbeeld bevoegd wordt voor de controle op de

© Miel Pieters

Vlaamse besparingen

Vlaams minister Philippe Muyters: “Een staatshervorming kan op zich voor een besparing zorgen als ze echt homogene bevoegdheidspakketten creëert.” werkzoekenden, dan heeft een Vlaamse besparing geen zin. Dan kan de afschaffing van de RVA op het Belgische niveau een veel groter budgettair effect ressorteren. Een staatshervorming kan op zich ook al voor een besparing zorgen als ze voldoende doordacht is en echt homogene bevoegdheidspakketten creëert. Dat zou de grootste operatie in efficiëntiewinsten zijn die men zich kan indenken. Een staatshervorming die enkel zorgt voor meer versnippering en die essentiële hervormingen uit de weg gaat, zal ons alleen maar meer geld kosten. Dat is geen nieuw standpunt. De resoluties van het Vlaams Parlement, de Octopusnota en het Vlaams Regeerakkoord gaan alle-

maal uit van die logica.

Besparingsplannen Intussen vraagt ook Europa naar een besparingsplan en kijken de internationale financiële markten over de schouders van de regeringen mee naar hun voorstellen tot besparing. De beste manier om financieel orde op zaken te stellen, is de begroting zo snel mogelijk structureel in evenwicht brengen. Dat doe je door op zoek te gaan naar besparingen en efficiëntiewinsten. De enige overheid in dit land die deze zoektocht intussen heeft durven aanvatten, is Vlaanderen. Blijkbaar is Vlaanderen de enige die beseft … dat we geen eiland zijn. 11


V I N GER A A N D E P O L S

© David Kino

Geen haatmails in onze naam! Toen Bart Peeters zich onlangs negatief uitsprak over Bart De Wever kreeg hij, naar eigen zeggen, een achthonderdtal ‘haatmails’ van N-VA-sympathisanten. Hoe komt het dat mensen zich zo identificeren met een partij of een bepaald denkbeeld dat ze zich persoonlijk aangevallen voelen als iemand een andere mening is toegedaan, vraagt N-VA-Kamerlid Daphné Dumery zich af.

zijn column (De Morgen, 14/08/2011)? Uiteraard speelt die frustratie mee. In het geval van de haatmail aan het adres van wie het N-VA-gedachtegoed niet deelt, kan men echter moeilijk stellen dat de mening en de stem van de N-VA of haar medestanders niet gehoord wordt in de media. Integendeel. Dat de N-VA-kiezer onmogelijk individueel aan bod kan komen in het publieke debat is logisch en hij/zij weet dat. Er moet dus meer aan de hand zijn dan enkel een uiting van onmacht. Mensen voelen zich onbegrepen en gefrustreerd omdat wat zij zien als een oplossing voor hun problemen maar niet uit de bus komt, ondanks gedane beloftes.

Ook artiesten Daan en Milow overkwam eerder hetzelfde na kritiek op de N-VA of haar voorzitter. Milow gaat zelfs zo ver om te stellen dat hij de onbeschofte e-post Buitenspel kreeg van ‘N-VA-verkozenen op Mensen voelen zich onbegrepen en Wat kunnen wij doen, de politici? gemeenteniveau’ (De Morgen, gefrustreerd omdat wat zij zien als Uiteraard moet elke vorm van haat 12/08/2011). Of dat werkelijk zo is, is een oplossing voor hun problemen en geweld, of die nu verbaal of moeilijk te achterhalen aangezien maar niet uit de bus komt. fysiek is, krachtig worden veroorhij hiervoor bewijzen noch argudeeld. We moeten aantonen dat wij - samen als maatmenten aanbrengt. Dat hoeft ook niet in dit kampioenschappij en individueel als burger - dergelijke excessen schap moddergooien dat blijkbaar aan de gang is. niet tolereren. Is de kous daarmee af? Nee, we moeten de feiten die aan de basis liggen van de frustraties voorOrdinaire scheldpartijen komen door erop te anticiperen en tegelijk hun voeOok ik heb het verschijnsel van de haatmails al onderdingsbodem weg te nemen. Laten we misschien beginvonden omdat sommige van mijn uitspraken over bijnen uitvoeren wat we onze kiezers hebben beloofd. In voorbeeld migratie hevige en soms haatdragende reacjuni 2010 hebben de Vlamingen duidelijk voor verandeties uitlokken. Bart De Wever heeft moeten leren leven ring gekozen en nu moeten ze lijdzaam toezien hoe de met een dagelijkse dosis verbaal venijn - of zelfs erger partij waarvoor ze gekozen hebben en die woord houdt, in zijn brievenbus. Wat drijft iemand ertoe alle fatsoen buitenspel wordt gezet. overboord te gooien en zich te verlagen tot ordinaire De schrijvers van de haatmails willen we toch oproepen scheldpartijen, al dan niet anoniem en in alle veiligheid om die frustratie op een andere manier uit te drukken verscholen achter een internetalias? dan door haatmails te versturen. Haatmails zijn bovendien verloren moeite. Een uiting van onmacht, zoals Peter De Roover stelt in 12


V I N GER A A N D E P O L S

Gratuit verkondigen dat er ‘te veel gehandicapten zijn in België’, zoals Karel De Gucht (Open Vld) onlangs deed, is lomp en cru. Maar in de grond heeft hij wel een punt. Dat zegt N-VA-gemeenschapssenator Helga Stevens.

© Nationale Beeldbank

Uitkeringen gehandicapten: vragen durven stellen Objectief

“Neen, we zijn bij onze berekening de uitkeringen voor personen van ouder dan 65 met een handicap niet vergeten, zoals bevoegd staatssecretaris Jean-Marc Délizée (PS) ons verwijt”, verduidelijkt Stevens. “Onze cijfers gaan over de ‘actieve bevolking’. Bij de 65-plussers staat Vlaanderen inderdaad in voor 70 procent van de totale uitkeringen en dat is inderdaad hoger dan het aandeel Op basis van gegevens van de FOD Sociale Zekerheid en van Vlaanderen in deze bevolkingsgroep (61 procent). de bevolkingscijfers van het Planbureau ging gemeenMaar dit valt wel te verklaren door de zogenaamde ‘dubschapssenator Helga Stevens na hoeveel personen in de bele vergrijzing’ in Vlaanderen: de oudere ouderen van verschillende gewesten een uitkering krijgen omwille meer dan 80 jaar oud.” Objectieve cijfers ontbreken, van hun handicap. maar het is niet ondenkbaar dat de Personen met een handicap hebben uitkeringen zich vooral in de groep Soepeler toekennen er alle belang bij dat niemand ten van 80-plussers situeren. Je mag Binnen de actieve bevolking (tussen onrechte van het systeem profiteert. dus geen appelen met peren verge21 en 65 jaar) krijgt in Vlaanderen lijken. 2,04 procent van de mensen een uitkering (48 procent van de uitkeringen), in Wallonië is Profiteren dat 3,22 procent (42 procent van de uitkeringen). Aangezien de groep 80-plussers veel groter is in Nochtans maken Vlamingen bijna 58 procent uit van die Vlaanderen dan in Wallonië zou het verschil tussen bevolkingsgroep en Walen slechts 32 procent. We kunbeide gewesten gerechtvaardigd kunnen zijn. “Dit doet nen dus niet anders dan tot het besluit komen dat er binalleszins geen afbreuk aan ons besluit dat binnen de nen de actieve beroepsbevolking maar liefst 50 procent actieve beroepsbevolking het aantal Walen met een hanmeer personen met een handicap zijn in Wallonië dan in dicap oververtegenwoordigd is”, concludeert Helga Vlaanderen. Stevens. “Het is ook geen toeval dat Wallonië liever belastingen heft dan besparingen doorvoert. Maar aan“Dat men in Wallonië de weg naar de Sociale Zekerheid gezien de middelen krap zijn, hebben personen met een veel gemakkelijker vindt dan elders, is een objectief handicap er alle belang bij dat niemand van het systeem feit”, stelt Helga Stevens vast. “Er is geen andere verklaprofiteert. Zo kunnen diegenen die echt behoeftig zijn de ring dan dat geneesheren in het zuiden van het land soemiddelen krijgen die ze nodig hebben. Nu en in de toepeler zijn in het toekennen van een invaliditeitsstatus. komst!” We moeten ons daar vragen bij durven stellen als we ons systeem ook voor de toekomst willen vrijwaren.” 13


L I D M A AT

© N-VA

Robert Buszkiewicz Robert (50) is coördinator van het satellietnetwerk bij de internationale TV-zender BVN ‘Het Beste van Vlaanderen en Nederland’. Sinds kort is hij als Nederlander actief in de Vlaamse lokale politiek. Hij is ondervoorzitter van de splinternieuwe N-VA-afdeling in Hoogstraten.

© N-VA

BVN is de publieke televisiezender voor Vlamingen en Nederlanders in het buitenland. De zender zendt enkel Nederlandstalige producties van de Vlaamse en Nederlandse publieke omroepen uit, en geen anderstalige programma's of films. Robert werkt ondertussen al 11 jaar voor BVN. Hij is er verantwoordelijk voor de satellietdistributie en inkoop van satellietcapaciteit. “BVN selecteert elke dag de beste Nederlandstalige programma's uit het aanbod van de Vlaamse en Nederlandse publieke omroepen”, legt Robert uit. “Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een televisiezender die over de hele wereld te ontvangen is. Zo kunnen Vlamingen in het buitenland iedere avond actualiteitenprogramma’s zoals het VRT-journaal en Terzake bekijken, maar ook amusement, series en kinderprogramma’s. De programma's van BVN zijn zeer geliefd bij Vlaamse en Nederlandse emigranten die in de jaren vijftig en zestig uitweken naar de VS, Zuid-Afrika, Canada, Nieuw-

14

Zeeland en Australië. Maar ook de hedendaagse moderne ‘expats’ installeren graag een schotel. En in immigrantenlanden als Marokko, Turkije, Democratische Republiek Congo, Suriname, Kaapverdië en Ghana kan BVN zich ook op steeds meer belangstelling verheugen van teruggekeerde allochtonen. Zij onderhouden op die manier toch enigszins een band met Nederland en Vlaanderen en de Nederlandse taal.” In 2004 werd Robert lid van de N-VA. “Er was toen nog geen N-VA-afdeling in Hoogstraten”, herinnert hij zich. “Maar enkele jaren later vernam ik dat er in de regio verschillende N-VA-afdelingen werden opgericht, onder andere in Merksplas. Ik heb toen geïnformeerd hoe ik in Hoogstraten een afdeling uit de grond kon stampen en werd vervolgens in contact gebracht met Maarten Vanderhenst, provinciaal bewegingsverantwoordelijke voor de provincie Antwerpen. Samen met hem ben ik op zoek gegaan naar andere

Gezin: gehuwd met Elvira Schakel Hobby’s: lesgever EHBO, lezen, nieuwe uitdagingen Levensmotto: Dromen, durven, denken en doen!

N-VA’ers die in Hoogstraten mee aan de kar wilden trekken. Enige tijd later konden we de 250ste N-VA-afdeling boven de doopvont houden.” Met de lokale verkiezingen van 2012 voor de deur heeft een nieuwe afdeling meteen een belangrijk doel. In de eerste plaats wil Robert de N-VA op de politieke kaart zetten in zijn gemeente. “De N-VA heeft momenteel geen gemeenteraadsleden in Hoogstraten en daar wil ik samen met de nieuwe bestuursploeg verandering in brengen. Zelf heb ik geen ambitie om op de lokale lijst te staan, ik zou liever aan de Europese verkiezingen willen deelnemen. Maar ik zal wel trachten om de vele Nederlanders die in Hoogstraten wonen te overtuigen om voor de N-VA te stemmen.” Robert beseft dat dit niet eenvoudig zal zijn. De meeste Nederlanders in Vlaanderen staan helaas niet te springen om naar het kieshokje te trekken. “Maar toch ligt daar een interessante uitdaging”, lacht hij.

Grootste voorbeeld: Anthony Robbins en Bart De Wever Laatste boek: De onsterfelijke dood (Baantjer) Favoriete TV-programma: CSI Favoriete reisbestemming: Zuid-Afrika


B U I T E N WA C H T

Daniël Buyle: “Brussel laat Vlaanderen niet los” Daniël Buyle, in 1951 in de Brusselse gemeente Vorst geboren, studeerde Germaanse filologie en pers- en communicatiewetenschappen aan de VUB. Hij werd bij het grote publiek bekend als radiojournalist. Sinds 2000 is hij griffier van de raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).

Sommigen willen de gemeenschapsbevoegdheden bij het Brussels gewest brengen.

Dat is een kwalijke evolutie die mij beangstigt. Sommige VlaamsBrusselse politici en bepaalde academische kringen nemen standpunten in die van enig misprijzen getuigen tegenover wat de Vlaamse gemeenschap de voorbije jaren heeft bereikt in Brussel. Je hoort pleidooien voor de vorming van een ‘Brusselse’ gemeenschap, voor tweetalige lijsten voor het Brussels regionaal parlement, voor het overhevelen van gemeenschapsbevoegdheden als onderwijs en cultuur naar het Brussels gewest, enzovoort. Dergelijke pleidooien zijn niet alleen heilloos voor de Vlamingen in Brussel, ze kunnen op termijn ook leiden naar politieke zelfmoord. Ze gaan namelijk in tegen alles wat de Vlamingen sinds de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw moeizaam hebben opgebouwd en verwezenlijkt in de hoofdstad. Als die politici de Vlaamse gemeenschapsvorming loslaten, de band met Vlaanderen doorknippen en zich opsluiten in hun Brussels keurslijf, spuwen ze niet alleen in de Vlaamse hand waaruit

Daniël Buyle: “Sommige Vlaams-Brusselse politici zagen de tak af waarop ze nu nog comfortabel zitten.”

ze al die jaren hebben gegeten, maar zagen ze ook de tak af waarop ze nu nog comfortabel zitten. Daarom zou ik de meer dan vijftig jaar oude slogan van wijlen Lode Craeybeckx vandaag willen omkeren: ‘Brussel laat Vlaanderen niet los’. En ik voeg er meteen aan toe: Vlaanderen mag Brussel nooit uit handen geven. Want Brussel is een onbeschrijflijke meerwaarde voor Vlaanderen en blijft onze poort naar de wereld.

©NSZ

Hoeveel Vlamingen wonen er nog in het Hoofdstedelijk Gewest? De Vlamingen zijn weliswaar een minderheid in hun hoofdstad. Maar met de blijvende steun van Vlaanderen is de Vlaamse gemeenschap in Brussel weerbaar en krachtig genoeg om als minderheid tussen de toenemende minderheden te gedijen in deze kosmopolitische stad. Ook de Franstaligen zijn in Brussel een minderheid geworden. Uit recent onderzoek is gebleken dat de autochtone Franstalige Brusselaars minder dan de helft van de bevolking uitmaken, al is de lingua franca nog wel het Frans. Zelfs in een minimalistische visie dat er maar vijftien procent Vlamingen zouden zijn in de hoofdstad, betekent dit nog altijd dat er 150 000 Nederlandstaligen in Brussel wonen. Dat is minder dan in Antwerpen en Gent, maar meer dan in Brugge, Leuven, Hasselt en alle andere Vlaamse centrumsteden. Bovendien spreekt 33 procent van alle Brusselse inwoners in mindere of meerdere mate Nederlands, zo blijkt uit recent sociologisch onderzoek. Dat zijn dus ruim 330 000 inwoners die in onze taal een beroep kunnen doen op onze voorzieningen.

15


E UR O PA Een Europese economische regering in het najaar?

Een nieuw Europees Semester, een Pact voor de Euro, Europese instanties die moeten instaan voor een sterker financieel toezicht, aangescherpte kapitaal- en liquiditeitseisen via het Basel III-akkoord, en Europese reddingsoperaties voor Griekenland, Portugal en Ierland … het is too little, too late, als we het ge-jojo op de beurzen mogen geloven.

Zes voorstellen

© ID-Geert Vanden Wijngaert

Trichet, Merkel, Juncker, Van Rompuy, Sarkozy, Barroso: wie komt er met een afdoend antwoord op de financieel-economische crisis? De vraag stellen is ze beantwoorden. Toch zijn al heel wat maatregelen de revue gepasseerd.

Het vertrouwen moet nog veel meer gestut. Met zes voorstellen heeft de Europese Commissie vorig jaar de aanzet gegeven voor een versterking van de economische Angela Merkel en Nicolas Sarkozy: wie heeft er een antbeleidscoördinatie. Een verstrenging van het Stabiliteitswoord op de schuldencrisis? en Groeipact, minimumeisen aan nationale begrotingsraamwerken en een nieuwe procedure voor macro-economische onevenwichtigheden. Dat ligt er nu op tafel.

Weigerachtig Het Europees Parlement spreekt zich nog deze maand over de voorstellen uit. Europarlementslid Frieda Brepoels (N-VA) beseft dat er achter de schermen ondertussen een stevig robbertje wordt gevochten met de lidstaten: “Het Europees halfrond is voorstander van automatische boetes, tenzij een gekwalificeerde meerderheid binnen de Raad zich daartegen verzet. Op die manier wordt het voor Europese lidstaten moeilijker om het opleggen van een sanctie tegen te houden. Maar de lidstaten zijn weigerachtig: de Europese duimschroeven zouden zo wel eens te hard aangedraaid kunnen worden ...”

Europese meerwaarde voor Vlaams toerismebeleid Frieda slaagde er alvast in om enkele Vlaamse ‘beste praktijken’ op het vlak van kwaliteitsvol toerisme, toegankelijkheid, duurzaamheid en vakantieparticipatie in het rapport op te nemen. Maar het rapport is slechts een eerste denkoefening. “Ik hoop dat de Commissie de oproep van het Europees “De Europese opdracht voor toe“Europa moet samenwerking in Parlement beantwoordt om tegen risme is nieuw sinds het verdrag de toeristische sector bevorderen eind 2012 een geïntegreerde stravan Lissabon. Maar ze komt en goede praktijkvoorbeelden tegie voor te stellen waarin scherzeker niet in de plaats van de uitwisselen.” pe prioriteiten worden geformuVlaamse, integendeel: harmonisatie van wetgeving wordt zelfs uitgesloten”, zegt leerd”, beklemtoont het Europarlementslid. “Dit impliFrieda Brepoels. “Europa moet het beleid van de lid- ceert een betere afstemming tussen de verschillende staten aanvullen, door een klimaat te bevorderen dat diensten van de Europese Commissie die met toerisme gunstig is voor de sector en door samenwerking te sti- te maken hebben, en uiteraard ook duidelijke keuzes op vlak van financiële middelen.” muleren en goede praktijken uit te wisselen.” Het Europees Parlement heeft een rapport goedgekeurd om van Europa een toeristische topbestemming te maken. Frieda Brepoels schreef als rapporteur voor haar fractie mee aan het rapport.

16


V ER R E K I J K ER “Més que un club” Ze bestaan nog, sportlui die loyaliteit hoog in het vaandel dragen. Voetballer Francesc ‘Cesc’ Fàbregas is er zo een ... Afgelopen zomer werd de droom van Fàbregas werkelijkheid. Zijn toenmalige club, Arsenal, ging door de knieën voor een bod van FC Barcelona. Niet voor een uitzonderlijk hoog bedrag, en de prijs waarmee een andere Engelse club schermde lag beduidend hoger. Maar Cesc wilde terug. Hij gooide zelf nog zes miljoen

euro uit eigen zak op tafel om de deal mogelijk te maken. Uit clubliefde, “omdat ik Catalaan ben”.

De mythe En zo keerde de beroemdste banneling terug naar zijn Barcelona. Fàbregas wil deel uitmaken van de mythe die ‘Fútbol Club de Barcelona’ heet: het blaugrana shirt dragen, een volgelopen Nou Camp doen daveren en vooral die eeuwige rivalen uit Madrid vloeren in een beladen El Clásico. De gretigheid waarmee men uitkijkt naar de confrontatie tussen het Catalaanse Barça en het Spaanse Real is uniek en overstijgt sport of clubliefde. Ze heeft haar wortels in de donkerste jaren van de dictatuur. De club uit de hoofdstad was het uithangbord van Franco's regime. Barcelona was, met zijn eigen taal en tradities, synoniem aan onbetrouwbaar.

© N-VA

Catalonië promoten

Eric Defoort (voorzitter EVA) en Europarlementslid Frieda Brepoels in de catacomben van het indrukwekkende Nou Camp: “Barça is een mix van sport, centen, waarden én Catalonië.”

Fàbregas staat maandelijks een deel van zijn loon af aan een speciaal fonds. FCB wil immers meer zijn dan een club. Ze investeert in projecten van sociale en culturele aard en verplicht zichzelf ertoe om “Catalonië te promoten en jongeren waarden bij te brengen”. Zo financiert de club tal van projecten in binnen- en buitenland en in samenwerking met UNICEF.

De Turkse oorlogsmachine draait op volle toeren. Op het moment dat Turkije samen met westerse landen, verenigd in het NAVO-bondgenootschap, ruggensteun gaf aan de volksopstanden in Libië en Syrië, opende zijn leger de aanval op het noorden van Irak, autonoom Koerdisch gebied sinds de val van Saddam. Onder het mom van de strijd tegen het terrorisme en de rebellen van de Koerdische PKK, dropten Turkse jets honderden bommen op Koerdische doelen. Volgens Human Rights Watch zijn de bombardementen echter niet beperkt tot aanvallen op gewapende groepen maar raken ze ook de burgerbevolking. En alsof dat nog niet genoeg is, gaan in het Turkse parlement ondertussen stemmen op om ook een landoffensief uit te voeren.

© Dreamstime

Turkse bommen

Maar geen westerse haan die ernaar kraait. In de strijd tegen het terrorisme knijpen Amerika en Europa al eens een stevig oogje dicht voor de regering-Erdogan. Als het Libische volk mag rekenen op steun na jarenlange onderdrukking, waarom de Koerden in Turkije en Irak niet?

17


J O N GE L E E U WE N Fiscale aftrekbaarheid woonlening moet omhoog voor jongeren

De gemiddelde prijs van een woning is sinds 2000 met maar liefst 115 procent gestegen. Die stijging houdt allerminst gelijke tred met de stijging van het gemiddelde inkomen. Gevolg is dat het afbetalen van een woonlening een steeds grotere hap uit het gezinsbudget wegneemt. Jonge gezinnen kunnen hun centjes noch-

tans goed gebruiken. Jong N-VA ziet een tijdelijke verhoging van de aftrekbaarheid van de hypothecaire lening daarom in de eerste plaats als een gezinsvriendelijke maatregel. Daarnaast kunnen ook andere maatregelen soelaas brengen op de dure woningmarkt. Zo kunnen lokale over-

Philippe Van Parijs op ZOmerTreffen Het ZOmerTreffen van Jong N-VA wordt gewoontegetrouw afgesloten met een verrassingsspreker van niveau. Dit jaar was dat de Brusselse filosoof en publicist Philippe Van Parijs. Hoewel de doorsnee N-VA’er het niet meteen eens is met Van Parijs’ ideeën over het communautaire, staat de Brusselaar wel garant voor een fris en open debat.

Federale kieskring

© Jong N-VA

Als lid van de Paviagroep, een Belgischgezinde denktank, neemt Van Parijs een duidelijke positie in op het publieke forum. Zo pleit hij bijvoorbeeld voor een federale kieskring. Die zou moeten bijdragen tot een vlottere werking van de politiek. Onnodig te zeggen dat de aanwezige Jong N-VA’ers dat even anders zagen.

© Dreamstime

Een op de drie jongeren doet een beroep op de ouders voor financiële steun bij de aankoop van een woning. Dat duidt erop dat het kopen van een eigen huis steeds moeilijker wordt, zo niet bijna onmogelijk. Jong N-VA stelt voor om de fiscale aftrekbaarheid van de woonlening groter te maken voor jongeren.

heden door middel van een woonsubsidie jongeren helpen om in de eigen regio een huis te vinden. Voorts kan een strengere controle op leegstand er ook voor zorgen dat heel wat woningen terug op de markt komen.

Belgique à papa Van Parijs is een voorstander van een België met vier gewesten: Vlaanderen, Wallonië, Brussel en het Duitse taalgebied. Hij verwijt de Franstalige partijen kortzichtigheid in hun aanpak van de staatshervorming en te veel nostalgie naar het unitaire Belgique à papa. Maar het idee dat Vlaanderen iets in de pap te brokken zou hebben in Brussel gaat er dan weer niet in. Kortom, Van Parijs verdedigt een communautair verhaal dat verschilt van de klassieke Franstalige retoriek. Dat maakt hem niet alleen een boeiende gast, maar ook een verdiende winnaar van de Arkprijs voor het Vrije Woord.

© Jong N-VA

Jong N-VA wachtte Di Rupo op in luchthaven Toen midden augustus allerlei buitenlandse regeringsleiders hun vakantie afbraken wegens de onrust op de internationale markten, bleven formateur Di Rupo en co lekker onder hun palmboom liggen. Erg onverantwoord, vond Jong N-VA. Met een ludieke actie wachtten enkele militanten de PS-kopman op in de aankomsthal in Zaventem. Helaas zonder resultaat.

Einstein of Frankenstein? > Het Jong N-VA-congres over Wetenschap, Innovatie en Ethiek. Afspraak op zaterdag 26 november in het Vlaams Parlement!

18


O N V ER GE T E L I J K 10 jaar N-VA De actie in Strépy: “Stop de transfers” ten van 50 euro nodig. De ‘geldkaravaan’ volgde een parcours langs symbolische plaatsen en eindigde bij de scheepslift van Strépy als symbool van nutteloos besteed geld. De N-VA wilde met de actie ‘Stop de transfers, start de solidariteit’ aanschouwelijk voorstellen hoeveel geld er jaarlijks automatisch van het noorden naar het zuiden vloeit. Ze maakte daarmee duidelijk dat een Voor maar liefst 74 procent van de dergelijke verplichte transfer geen bezoekers die online hun stem solidariteit is. Beter is die te vervanuitbrachten, blijkt deze laatste gen door een echte solidariteit, die actie de meest memorabele te zijn gebaseerd is op objectiviteit, transin 10 jaar N-VA. De ludieke stunt, parantie en doelmatigheid. Vlaanonder leiding van voorzitter Bart deren verliest door de interregionaDe Wever, zorgde ook in 2005 Op 6 januari 2005 trok de N-VA met 11,3 le transfers jaarlijks meer dan 7 provoor grote belangstelling – maar miljard euro nepgeld naar Wallonië. cent van zijn primair inkomen. ook voor boosheid aan Waalse Volgende keer gaan we terug naar de meest memorabele en belgicistische zijde. campagne in 10 jaar N-VA. Vanaf eind september kunt Met 12 vrachtwagens, volgeladen met 11,3 miljard euro ook u uw stem uitbrengen via www.n-va.be of namaakgeld, trok de N-VA toen op driekoningendag naar www.facebook.com/nieuwvlaamsealliantie Wallonië. Voor het transport waren 226 miljoen nepbiljet© N-VA

We vroegen de bezoekers van de N-VA-website en van onze facebookpagina welke actie in 10 jaar N-VA het meest is bijgebleven: de Valentijnsactie in kranten en treinstations (2008), de flitspalenactie (2006), de actie tegen de verfransing in Vlaams-Brabant (Linkebeek, 2005) of het ‘geldtransport’ naar Strépy (2005).

M E ER WA A R D E

Is Turkije een Europees land? Hoort Turkije tot de Europese Unie? Kan Turkije een strategische brug vormen tussen Europa en het Midden-Oosten? Rukt met de ooit afwezige hoofddoekjes de islam op in de eens laïeke staat van Atatürk? En zorgt de economische groei van Turkije niet voor té grote concurrentie met het Westen? Dirk Rochtus verkent de geschiedenis van het moderne Turkije en gaat daarbij geen taboe uit de weg. Hij legt de meest essentiële problemen bloot die van Turkije een

turbulente staat maken. Ook de genocide op de Armeniërs en de onderdrukking van de Koerden komen aan bod. Het boek sluit af met een indringend vraagstuk dat ons allen aanbelangt: ‘Is Turkije een Europees land?’ Rochtus waagt zich aan een gedurfde analyse en dito antwoord. Dirk Rochtus, “Turbulent Turkije. Europese of Aziatische tijger?”, Uitgeverij Pelckmans, ca. 18,50 euro. (Verschijnt in oktober.)

5 x gratis Van Uitgeverij Pelckmans mogen wij ‘Turbulent Turkije’ weggeven aan vijf lezers die het antwoord kennen op de vraag “Hoe heet de huidige premier van Turkije?” Stuur uw antwoord voor 6 oktober naar magazine@n-va.be of naar N-VM, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel.

De winnaars van het boek ‘Continent op drift?’ zijn: J. Dexters (Hasselt), J. D’Haese (Putte), G. Flobert (Wichelen), S. Kiebooms (Borsbeek) en L. Moris (Herent).

19


OP DE BARRICADEN Aftrap inhoudelijk TRAJECT 2012 Op 16 oktober 2011 geven we de aftrap van het inhoudelijke TRAJECT 2012 ter voorbereiding van de lokale verkiezingen in oktober volgend jaar. Op deze eerste halte krijgen de N-VA-kaderleden een antwoord op volgende vragen: • Hoe vertaalt de N-VA haar identiteits- en gemeenschapsdenken op maat van steden, gemeenten en buurten? • Wat maakt ons N-VA-verhaal op lokaal vlak uniek? • Waarom doet u voor de N-VA aan politiek in uw gemeente? Alle N-VA-kaderleden hebben een uitnodiging ontvangen en kunnen zich vóór 8 oktober 2011 inschrijven bij de bewegingsverantwoordelijke van hun provincie. Popelt uw afdeling ook om te beginnen schrijven aan haar programma? Mis dan de aftrap van het inhoudelijke TRAJECT niet!

N-VA trekt de straat op!

Op 11 juli kleurde N-VA Tessenderlo de straten zwart-geel.

© Bart Lindelauf

© N-VA

© N-VA

De N-VA-afdelingen hebben deze zomer niet stilgezeten. Heel wat afdelingen trokken de straat op. Sommige deelden ballonnen of ijsjes uit, andere zetten een N-VA-tent op of knutselden een babbelbank in elkaar om mensen uit te nodigen voor een gesprek. Maar alle afdelingen hadden hetzelfde doel: laten zien dat de N-VA in de gemeente actief is, en meer te weten komen over wat er leeft bij de inwoners.

De babbelbank van N-VA Aartselaar nodigt uit voor een ... babbel.

De N-VA-tent op de avondmarkt in Bilzen lokte veel volk.

Lange files voor een gratis ijsje bij N-VA Roeselare. 20

© N-VA © N-VA

Ook N-VA Kortrijk trakteerde op een ijsje.

© N-VA

Ook ballonnen bij N-VA Zoersel.

© N-VA

© N-VA

N-VA Schoten deelde ballonnen uit op de braderij.

N-VA Brugge doorkruiste de straten.


OP DE BARRICADEN 5 000 leden vierden 10 jaar N-VA in Bokrijk

© Miel Pieters

© Miel Pieters

© Miel Pieters

Niet minder dan 5 000 blije gezichten zagen we in Bokrijk op de familiedag. Er was geen betere manier om het tienjarige bestaan van de partij te vieren!

© Miel Pieters

© Miel Pieters

De familiedag bood wat wils voor jong en oud. Op de foto Vlaams minister Geert Bourgeois met kleindochter Loes.

Bart De Wever zette Vlaams minister Philippe Muyters in de bloemetjes voor het begrotingsevenwicht en Geert Bourgeois voor zijn standvastigheid in de Vlaamse Rand.

De reuzenbarbecue was dan toch geen ‘veronderstelde’ barbecue … gelukkig maar!

© Miel Pieters

© Miel Pieter s

© Miel Pieters

Bijna duizend kinderen feestten met ons mee in het kinderdorp en tijdens het optreden van de Ketnetband.

Senator Lieve Maes mocht zich na de quiz ‘de slimste N-VA’er’ noemen.

Op de N-VA-webstek www.n-va.be vindt u een korte sfeerreportage over de familiedag en de integrale tekst van Bart De Wevers toespraak, maar natuurlijk ook tientallen extra foto’s! Of neem eens een kijkje op www.facebook.com/nieuwvlaamsealliantie. Misschien herkent u zichzelf, uw familie en vrienden in het foto-album op de N-VA-facebookpagina?

21


O P STA P M E T

Het team partijorganisatie deed er de voorbije maanden alles aan om de 5 000 feestvierders in Bokrijk op 11 september een onvergetelijke dag te bezorgen.We volgden Fons Duchateau, de coördinator van het team, tijdens de familiedag.

zaterdag, 22.30 uur: We sluiten de avond af met een etentje onder vrienden. De sfeer en de lekkere wijn zorgen ervoor dat ik me nog niet te veel zorgen maak over de familiedag van morgen. 3 uur: De eindverantwoordelijkheid voor het grootste N-VAevenement dat we tot nu toe organiseerden zorgt voor adrenaline. Ruim voor de wekker afloopt ben ik al klaarwakker. Samen met twee collega’s hangen we in de buurt van Bokrijk de N-VA-pijlen op. Iets later worden we aangesproken door de politie: eigenlijk mag dit niet, we hadden vooraf toestemming moeten vragen. Na wat gepalaver en mijn plechtige belofte dat we na afloop alle pijlen opnieuw zullen verwijderen, mogen we verder doen. 6 uur: Op het feestterrein zijn de collega’s van het team partijorganisatie al volop bezig de bestelwagens uit te laden en de tenten voor de ontvangst recht te zetten. Omdat we nog geen ervaring hebben met de ontvangst van 5 000 mensen hebben we beslist om voor elke provincie een aparte tent op te stellen. Daarnaast hebben we een algemene infobalie voor eventuele problemen, de ontvangst van de pers en de briefing van alle collega’s die meehelpen vandaag. Ook de stand voor het promotiemateriaal geraakt tijdig opgezet. We kunnen ons nu focussen op het ‘aankleden’ van het terrein. 22

© Miel Pieters

Fons Duchateau, coördinator partijorganisatie 9.30 uur: Tussen half tien en half elf slagen we erin om 5 000 mensen zonder wachttijden hun toegangsbewijzen, barbecuebonnetjes en plannetjes te bezorgen. Het systeem met de vooraf klaargemaakte envelop per gezin werkt quasi feilloos. 11 uur: Naar het podium voor het volgende piekmoment: het optreden van de Ketnetband en de toespraak van BDW. De kleintjes kruipen voor de nadarhekkens door en komen gevaarlijk dicht bij de hechtpunten voor de geluidsinstallatie. Met wat geel-zwart lint lossen we ook dit probleem op. Na zijn toespraak moet Bart snel naar het kinderdorp voor een rechtstreeks interview in het VTM-nieuws. We lopen langs de achterkant van de kraampjes door en zo krijgen we hem tamelijk vlot daar. 13 uur: De barbecue is in volle gang. Ik ga even kijken of mijn dochters zich amuseren en zo slaag ik er toch in om snel wat frietjes binnen te happen. Nadien een kort spoedoverleg met de provinciaal bewegingsverantwoordelijken, want niet alle buschauffeurs hebben de leden op de juiste plek afgezet. Er is dus een grote kans op misverstanden bij het vertrek. Ook dit probleem krijgen we onder controle. 16 uur: Vanaf nu is het ‘vollen bak’ aan de uitgang. We delen parkeertickets en frisbees uit. We krijgen heel wat schouderklopjes voor de goede organisatie. 17.30 uur: Als we beginnen met de opruim en afbraak begint het te gieten. We vloeken maar zijn tegelijkertijd blij dat het nu pas regent. ’s Avonds eten we met het team nog een hapje en dan eindelijk naar huis. Onderweg verwijderen we, zoals beloofd, de N-VA-pijlen. Dank aan alle collega’s en leden die er samen een onvergetelijke dag van gemaakt hebben!


VA N H O U T T E

© N-VA

Leve het populisme! Het regent in de media vervaarlijke populisten en - soms nog erger poujadisten. Weinigen in Vlaanderen zullen nog iets weten over de beweging van Pierre Poujade in het Frankrijk van de jaren vijftig, maar het klinkt toch goed, nietwaar? In mijn databank vond ik van 1 januari tot 7 augustus 2011 in de Vlaamse kranten 235 artikels waarin woorden als populisme, populist of poujadist voorkomen. In de Franstalige pers was het nog erger: 364 hits en dan waren de kranten van de Sud Presse-groep daar nog niet eens bij.

moeten zijn, omdat ze louter spelen op sentimenten en weinig argumenten of een ‘demagogische betoogtrant’ vertonen. Neem nu bijvoorbeeld een koninklijke toespraak zoals ik die hoorde op 20 juli. De monarch richtte zich tot het volk, bijna met gebalde vuisten. Zo kwaad was hij. Hij toverde een vermaarde Engelse constitutionalist, ene Walter Bagehot, als legitimering voor de bulderpreek tevoorschijn. Sir Walter Bagehot (1826-1877) had in Victoriaanse tijden geschreven dat de koning mag waarschuwen. De vorst kende hem niet eens, want hij sprak zijn naam verkeerd uit, maar dat is een detail. Geen enkele Vlaamse journalist of populismekenner kon wat meer vertellen over die Bagehot, die in zijn tijd de bevoegdheden van de koning juist wilde beperken. Ik moest wachten op de column van Jean-Pierre Rondas in De Morgen om een klare toelichting te krijgen.

Maar goed, de speech moest dienen om de CD&V te doen Het populisme wordt vandaag uitsluitend als politiek scheldplooien en een ‘octopartite’ op de sporen te zetten, een regewoord gebruikt. De ‘dikke van Dale’ geeft als derde definitie: ring met acht koppen zonder de N-VA. En het was uiterma‘(politiek) populaire, oppervlakkige, (enigszins) demagogite dringend. “Indien deze toestand aanhoudt kan, heel consche betoogtrant’. Dat zal het dus wel zijn. Maar de pers intercreet, het socio-economische welzijn van preteert de dingen zeer ruim. Als de N-VA Populisme lijkt te zijn alle Belgen worden aangetast. Men moet nog wat rekening wenst te houden met de verworden tot een typisch daar zeer bewust van zijn”, zei de kiezers, is dat volgens sommigen populisvoorbeeld van een koning. En zo geschiedde. Twee dagen tisch; algemene vrije verkiezingen zijn dat containerbegrip, een holle, later stuurde de koning de koene ondertegenwoordig ook. Een weg bewandelen betekenisloze term. handelaars van de acht partijen collecdie afwijkt van de plat betreden paden is tief met vakantie. Er was plots geen druk zeker populistisch. Zelfs evidente kritiek meer van de ‘internationale markten’ en dus geen haast. Het op het gangbare systeem - nochtans essentieel in een demosocio-economische welzijn was niet meer in gevaar. cratie - is het ook al. Je kunt eigenlijk iedereen een populist noemen die iets zegt wat je zelf niet graag hoort. Als dat zo Leuk nog: in zijn toespraak had de vorst zowel de termen zit, dan ‘leve het populisme!’ poujadisme als populisme gebruikt voor de mysterieuze tegenstanders van het land. Wat je zegt ben je zelf? Een Koen Vossen, een docent aan de universiteit van Leiden, weet geluk voor de koning dat populisme en poujadisme in wel wat populisme is. Hij heeft erover gepubliceerd. Hij zegt: België gewoon niets betekenen. “(…) populisme lijkt te zijn verworden tot een typisch voorbeeld van een containerbegrip, een holle, betekenisloze term die voor zeer uiteenlopende zaken wordt gebruikt” (in de Groene Amsterdammer vol. 132 (2008), afl. 30). Vossen poogde een wetenschappelijke definitie van populisme toe te passen op de Nederlandse situatie en kwam tot de nogal barende conclusie dat zelfs Geert Wilders, stichter en enig lid van de Nederlandse PVV, maar een halve populist is. En als Roger Van Houtte was vele jaren dagbladjournalist. Hij hanWilders maar een halve is, hoe zit het dan met de rest? Nochtans zijn er woorden en daden die volgens de normen van de Belgische journalistengilde toch populistisch zouden

teert nu de pen als tekstschrijver voor de N-VA. In deze rubriek geeft hij om de maand zijn eigen kijk op de actualiteit.

23


België-Belgique P.B. - P.P. Gent X BC 4238

5 V R A GE N A A N Vlaams Parlementslid

Erkenningsnummer P2A9064 Toelating gesloten verpakking 9099 Gent - X BC 4238

Matthias Diependaele

V.u. & afzendadres: Bart De Wever, VPRTI vzw, Koningsstraat 47 bus 6 - 1000 Brussel Maandelijks behalve in juli en augustus.

© N-VA

1

‘Zou je je eigen kinderen aanraden om in de politiek te stappen?’ vroeg Nadia Sminate je in het vorige nummer. Ik heb al twee stiefkindjes, Marthe (8) en Manon (6). Mijn eerste eigen kindje wordt eind november verwacht. Nadia’s vraag is dus heel pertinent. Ik zou hen zeker aanraden om zich maatschappelijk te engageren. Of ze daarom in de politiek moeten gaan? Dat laat ik liever aan hen over. Maar als ze die keuze maken, zou ik hen zeker aanraden om een sterke voeling met de basis te bewaren. Zodat ze niet vergeten waarom ze aan politiek doen.

2

Hoe ben jij zelf in de politiek beland? Ik kom uit een erg Vlaamsgezinde familie. Veel familieleden zijn nog steeds actief in de brede Vlaamse beweging. Maar daarom was het nog niet vanzelfsprekend om zelf die weg op te gaan. Het was wel degelijk een bewuste en duidelijke keuze om me in te zetten voor de Vlaamse zaak. Mijn engagement is dan ook vooral ingegeven door mijn maatschappelijke betrokkenheid. Mijn eerste stappen zette ik als puber bij de Vlaamse Volksbeweging. Ik werd pas politiek actief bij de opstart van de N-VA. Volksvertegenwoordiger worden was op geen enkel moment echt een ambitie. Maar het is een hele eer om mij daarvoor elke dag hard te mogen inzetten.

Afgiftekantoor Gent X september 2011

Nieuw-Vlaams Magazine

Colofon Nieuw-Vlaams Magazine wordt uitgegeven door vzw Vlaams Pers-, Radio- en TV-instituut en is het partijblad van de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA). Het wordt verzonden onder een folie op basis van zetmeel die 100 % biologisch afbreekbaar is. Coördinatie en eindredactie: Nele Hiers. Medewerkers: Mariam Al Merrouni, Ellen Devriendt, Hans Govaerts, Xavier Lesenne, Wouter Patho, Thomas Pollet, Roger Van Houtte, Erwin Verbeken. Directeur: Piet De Zaeger. Vormgeving en druk:

3

Waar wil jij het komende parlementaire jaar je tanden in zetten? Naast economie en innovatie zal ik vanaf dit jaar ook algemeen beleid, begroting en financiën opvolgen. Die thema’s komen in de plaats van buitenlands beleid en Europese aangelegenheden, en het zal een hele klus zijn om ze onder de knie te krijgen. We zullen vooral in het oog moeten houden dat de eventuele uitkomst van de federale onderhandelingen niet tot een verarming van Vlaanderen leidt.

JM-Grafische vormgeving, Spiegel 1, 9860 Oosterzele, T. 09 362 74 33. Foto voorkaft: © Belga – Yorick Jansens Foto's onderaan voorkaft: © Miel Pieters - © Miel Pieters - © SXH

Jaarabonnement: € 12,50 op rekeningnummer

4

5 24

Met wie zou je graag eens een paar uur op de trein zitten? Mag dat ook een overleden persoon zijn? Dan had ik graag mijn grootvader wat beter gekend. Ik was vier jaar oud toen hij stierf. Hij was politiek actief bij de Volksunie. De verhalen over zijn vastberaden inzet in moeilijke tijden zijn altijd een inspiratie geweest voor mij. Maar aangezien dat helaas niet mogelijk is en we met de trein ongetwijfeld vertraging zouden hebben, wil ik wel eens mijn gedacht kwijt aan de topmensen van de NMBS. Welke vraag zou je willen stellen aan Kamerlid Karolien Grosemans, die wij volgende keer vijf vragen voorleggen? Karolien, welke betekenisvolle verandering zou je tijdens jouw mandaat nog uitgevoerd willen zien?

BE83 4350 2597 0115 van VPRTI vzw. Contact: T. 02 219 49 30 Fax 02 217 35 10 E-post: magazine@n-va.be

Dit nummer werd afgesloten op 16 september 2011. Wenst u onze wekelijkse digitale nieuwsbrief te ontvangen? Schrijf u dan nu in via www.n-va.be/nieuws/inschrijven

Nieuw-Vlaams Magazine (september 2011)  

Ledenblad van de N-VA