Page 1

Nieuw-Vlaams Magazine april 2011

Door de beroemdste deur ter wereld

Kernuitstap: ja of nee?

Het Nederlandstalige onderwijs in Brussel

MAGAZINE VAN DE

Het Europees Semester bepaalt onze toekomst


KO RT GE K N I P T Cijfer van de maand 665. Dat is het aantal ‘schoolverlaters’ boven de 50 jaar die eind 2010 van de RVA een wachtuitkering kregen. In heel 2010 waren het er gemiddeld 587, goed voor meer dan 5 miljoen euro aan uitkeringen. Het gaat om mensen die zich minstens 20 jaar geleden na hun studies hebben ingeschreven en sindsdien nooit hebben gewerkt. “België is het enige land waar zo’n wachtuitkering in de tijd onbeperkt is”, besluit N-VAKamerlid Miranda Van Eetvelde, die ontslagnemend minister van Werk Milquet hierover interpelleerde.

Nou moe

© N-VA

“De N-VA moet nu maar eens duidelijk zeggen of ze nog een federaal België wíl”, zei ex-premier Guy Ver-

hofstadt in De Morgen. En Mathias De Clercq, ook van Open Vld, beschuldigde een dag eerder in De Standaard de N-VA van ‘verrottingsstrategie’. Toch begreep Open Vld-voorzitter Alexander De Croo een paar dagen later in Het Laatste Nieuws niet dat Bart De Wever duidelijkheid vroeg van Open Vld: “Moeten we op onze

De spot op … N-VA-voorzitter Bart De Wever drukt de hand van de Britse eerste minister David Cameron in zijn ambtswoning, Downing Street 10. De ‘prime minister’ had zelf een nadere kennismaking gevraagd. Normaal valt een dergelijk onthaal alleen staatshoofden en regeringsleiders te beurt. 17 maart is daarom toch een historische datum, hoe hard sommigen in België ook hun best deden dat te minimaliseren.

2

knieën liggen voor N-VA?” Voortdurend zeggen dat de N-VA niet ‘incontournable’ is en tegelijk dat de N-VA in de regering moet ... Nou moe!

Goed bezig De Franstalige partijen PS, MR, cdH en Ecolo zijn beter bezig dan ooit. Begin april werd in Namen de ‘Fédération Wallonie-Bruxelles’ uitgeroepen. Slechts een onschuldige nieuwe naam voor de Franse Gemeenschap, zei minister-president Rudy Demotte (PS), maar zijn supporters in de Franstalige pers interpreteerden dat heel anders. En de MR diende meteen een motie in het Brusselse parlement in om dat volwaardig derde gewest ook nog uit te breiden met Vlaamse gemeenten. Wallo-Brux heeft nog wat extra grondgebied nodig. Hoe onschuldig!

Geknipt “sp.a en Groen! zetten wel in op sociale thema's, maar niet op democratie. Daar zit een Vlaams geurtje aan, en daar zijn ze als de dood voor.” Filosoof Peter De Graeve in De Standaard


U I T GE S PR O K E N

© Miel Pieters

Bizarre verantwoordelijkheid ‘Maak dan toch een akkoord’, ‘de N-VA moet haar

we dat nu bij het restafval zetten, handelen we ‘verant-

verantwoordelijkheid nemen’. Ik vermeld maar

woordelijk’.

een paar slagzinnen van de jongste weken. De

Ik denk dat de N-VA een andere definitie heeft van het

bedoeling van de afzenders is duidelijk: er moet nu

begrip ‘verantwoordelijkheid’. Wij weten ook dat er bij

een regeerakkoord worden gesloten. Er wordt nooit gezegd wat er dan in dat akkoord moet staan. Als het er maar is. Dat is een heel bizar, maar wel een door en door Belgisch discours. Het gaat immers om ‘verantwoordelijkheid nemen’ zoals men dat in België al jaren gewoon is. Wij worden gesommeerd net hetzelfde te

onderhandelingen een vergelijk wordt gezocht en dat een programma niet voor 100 procent kan worden verwezenlijkt. Maar we moeten er ons in kunnen terugvinden. Als het bedriegen van kiezers in België een verplichting wordt, dan zitten we met een ernstig democratisch deficit. Werkt het Belgische systeem nog wel?

doen als de grote staatslieden die inderdaad federale rege-

Het cynisme wordt erg groot als de winnaar van de verkie-

ringen vormden terwijl hun programma één dag na de ver-

zingen telkens weer alles moet verloochenen. Terwijl we

kiezingen al niets meer waard was.

merken dat ons programma op talloze punten zeer goed

Na 13 juni 2010 zei iedereen dat het signaal van de kiezer overduidelijk was. De Vlaamse kiezer had de partijen van het status quo afgestraft en gekozen voor verandering. Als

overeenstemt met wat internationale organisaties als de OESO, het IMF en de Europese Commissie willen. Dwalen die dan allemaal?

Bart De Wever Algemeen voorzitter N-VA

I n m e m o ri a m Op 6 april overleed voormalig VU-parlementslid André De Beul (°1938). De Wilrijkenaar was Kamerlid (1971-1987) en senator (1987-1991) en zetelde van 1964 tot 1982 in de gemeenteraad van Wilrijk. Door zijn dossierkennis en werkkracht onder meer inzake cultuur en mediabeleid - verwierf De Beul heel wat gezag bij vriend en politieke tegenstander. In 1990 ontving hij de Arkprijs van het Vrije Woord. De Beul was een van de 32 oud-VU-parlementsleden die een steunbetuiging voor onze partij ondertekenden in de aanloop naar de eerste verkiezingsdeelname van de N-VA in 2003. Hij was nog steeds lid van de N-VA.

© ADVN

André De Beul

3


HET HALFROND Minder vakantie voor Vlaamse Parlementsleden Het Vlaams Parlement kort de zomervakantie voor zijn parlementsleden met twee weken in. Doorgaans loopt het werkjaar tot 11 juli, de Vlaamse feestdag. Daarop volgt het zomerreces, dat in principe tot 1 september duurt. Vanaf dan kunnen de commissies opnieuw van start gaan. Maar in de praktijk is er van parlementair werk nog geen sprake, want in de maand september houden de partijen hun fractiedagen. “Nu is afgesproken

van het Bureau en de september-

levend te houden, lanceerde N-VA-

verklaring van de minister-presi-

Kamerlid Peter Dedecker de web-

dent. Twee dagen later volgt daar-

stek www.peteropentdata.be. Op

over een plenair debat.

die webstek kan men de beschikbaarheid van bepaalde gegevens

www.peteropentdata.be

nagaan. Peter Dedecker brengt op

‘Open data’ is een concept waarbij

de webstek ook verslag uit over de

niet-persoonsgebonden overheids-

vragen die hij over open data stelt

data maximaal online ter beschik-

in het parlement. “Open data zullen

king gesteld worden van het grote

onze economie voeden door het in-

publiek. Ontwikkelaars kunnen

novatieve karakter”, leg Peter uit.

dan met die opengestelde datasets

“Ik ben er bovendien van overtuigd

aan de slag om vernieuwende toe-

dat dit onze democratie kan verster-

passingen te ontwikkelen. Een

ken dankzij een grotere transparan-

voorbeeld: op webstekken die vast-

tie waarbij gegevens makkelijker te

goed aanbieden zou men op die

doorzoeken, te koppelen en te pre-

manier een klikbaar kaartje kunnen

senteren zijn.”

opnemen met informatie over kinderopvang of scholen in de buurt, of met de frequentie van de treinen naar Brussel vanuit het dichtstbijzijnde station. België loopt vandaag achter op het domein van open data. Tot voor kort reageerden overheidsbedrijven bovendien nogal

© Frank Abbeloos

terughoudend om zo’n informatie vrij te geven. Om het debat rond open data

Thuisbevallen niet meer van deze tijd Gynaecoloog en N-VA-senator Elke Sleurs promoot poliklinisch bevallen (bevallen met kort ziekenhuisverblijf) als alternatief voor thuisbevallen. “Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat thuisbevallen geen fijne ervaring is. In Afrika stimuleren we vrouwen om naar het ziekenhuis te gaan om hun kind te krijgen terwijl we hier het omgekeerde zouden

september moeten plaatsvinden”,

aanmoedigen? Het is niet meer van

zegt Vlaams Parlementsvoorzitter

deze tijd en bovendien wil slechts

Jan Peumans (N-VA). “Vanaf half

een heel kleine minderheid in

september moeten de parlements-

Vlaanderen thuisbevallen.” Elke

leden beschikbaar zijn. Concreet

Sleurs wil het thuisbevallen niet

voor dit jaar gaan we dus vanaf

verbieden maar wel ontraden. “Ik

maandag 19 september commissies

promoot de poliklinische bevalling,

samenroepen. Ik vind dat we met

waarbij moeder en kind de mater-

deze wijziging alleszins een goed

niteit binnen de 48 uur na de beval-

signaal geven.” De laatste maandag

ling kunnen verlaten. Zo combineer

van september komt het parlement opnieuw samen voor de installatie 4

© Frank Abbeloos

dat de fractiedagen tussen 1 en 15

je de veiligheid van het ziekenhuis met kraamzorg door vroedvrouwen


HET HALFROND eerlijkheid van de aanvragers.” De N-VA vraagt dat de federale regering de controles verscherpt. “Deze problematiek

overstijgt

het

gemeentelijke bestuursniveau

en

vergt een gecoördineerde nationale aanpak waarbij systematisch sociale en fiscale inspectie ingezet wordt”, zegt Nadia Sminate. Op haar vraag erkende Courard dat een controle van de aanvragen indergaan. Maar hij voegde er niet aan toe

© Hilde Ericx

© Dreamstime

daad nodig is om fraude tegen te daar werk van te zullen maken …

thuis. Het spijtige is wel dat de

om hun standpunt in de verf te zet-

kraamzorg thuis op dit moment nog

ten”, aldus Matthias Diependaele.

onvoldoende uitgebouwd en nog

“Een conflict over de loononder-

veel te weinig bekend is.”

handelingen in de privésector mag niet beslecht worden door de

Leefloners scherper controleren op bezit

publieke dienstverlening lam te leg-

Wie bij ons van een leefloon wil

manier van onderhandelen. Acties

genieten, moet ‘in eer en geweten’

bij De Lijn hebben een erg grote

verklaren dat hij geen (on)roerend

maatschappelijke impact. Ze beper-

goed in het buitenland bezit. Uit

ken sterk de basismobiliteit van een

onderzoek in Nederland blijkt ech-

groot deel van de bevolking en © OCMW

gen”, vult Lies Jans aan. “Dit is geen

ter dat tien procent van de uitkeringsgerechtigden wél bezit in het

raken voornamelijk de maatschappelijk meest kwetsbare groepen.

buitenland heeft maar dat ver-

Om nog maar te zwijgen over de

zwijgt. N-VA-Kamerlid Nadia Smi-

aanzienlijke negatieve impact op

twijfel ook bij ons. Alleen beschikt

Vakbonden misbruiken De Lijn

ontslagnemend

De

nate: “Deze fraude bestaat zonder

tegen

mie.” De N-VA werkt volop mee het

aan het sociaal overleg om de

Philippe Courard (PS) niet over cij-

Interprofessioneel Akkoord (IPA)

sociale vrede te helpen bewaren.

fers. Hij heeft geen zicht op misbrui-

zorgden voor heel wat hinder voor

“Elke week een staking organise-

ken en verwijst naar de OCMW’s

de reizigers bij De Lijn. “Is dit socia-

ren, schaadt het imago van De Lijn.

die verantwoordelijk zijn voor het

le vrede?” vragen de Vlaamse

Het openbaar vervoer moet in

controleren van de legitimiteit van

Parlementsleden Lies Jans en

Vlaanderen zo aantrekkelijk moge-

de aanvraag. Tegelijkertijd geeft hij

Matthias Diependaele zich af.

lijk zijn. Dat kan alleen als het ook

wel toe dat OCMW’s niet veel meer

“Wij hebben de indruk dat het

betrouwbaarheid uitstraalt”, besluit

kunnen doen dan rekenen op de

ABVV en ACLVB De Lijn misbruiken

Matthias Diependaele.

staatssecretaris

stakingsdagen

het woon-werkverkeer en de econo-

5


BREEDBEELD

Liever geen ‘buis’ in het Europees sem De federale regering van lopende zaken vindt dat de N-VA niet moet meepraten over de meerjarenbegroting die ze eind april wil indienen bij de Europese Commissie. Die regering - met slechts de steun van 30 van de 88 Vlaamse zetels in de Kamer - is zelfs niet van plan de goedkeuring te vragen in het parlement. Die ‘meerjarenbegroting’ tot 2015 is slechts één onderdeel van het nieuwe ‘Europees semester’. Het gaat over nog veel meer, ook over ons sociale systeem. En het gaat ook over onze toekomst. België onderschat dit echter compleet.

6

Wat staat ons te wachten?

bracht de euro in gevaar. Een muntunie is niet genoeg, er moet ook een gezamenlijk economisch beleid komen. Een economische unie is méér dan een vrije markt. Ze legt voortaan ook strenge regels op inzake budgettair en macro-economisch beleid. De vrijblijvendheid van vroeger is nu wel verdwenen.

Europa heeft wat geleerd van de financiële crisis. In sommige landen was er geen budgettaire discipline en dat

Het Europees semester omvat twee grote delen:

1. een nieuw begrotingskader voor de lidstaten met meer aandacht voor schuldafbouw, het terugdringen van het overheidstekort en een strenger boetesysteem voor wie er zich niet aan houdt; 2. de nieuwe EU2020-strategie voor sociaal-economische hervormingen met het oog op slimme, duurzame en inclusieve groei. De lidstaten moeten tegen eind april een Stabiliteitsprogramma (voor het


het Europees semester toch maar liever niet onderschatten, want:

onvoldoende tegemoetkomen aan de eisen.

• De toekomst wordt vastgelegd. Met het Stabiliteitspact legt de regering van lopende zaken de grote lijnen van het budgettaire beleid van de komende vier jaar vast. En met het Hervormingsprogramma ook een aantal ambitieuze beleidsdoelstellingen. Als een regering van lopende zaken dat op eigen houtje wil doen, moet ze het vertrouwen vragen aan het parlement en ervoor uitkomen dat ze een volwaardige regering is.

• In België komt er een discussie over de verdeling van de lasten tussen het federale niveau en de deelstaten (en lokale besturen). Die zijn zwaar communautair geladen. Leterme onderhandelt daarom wellicht liever met de PS dan met de N-VA. Dat roept grote vragen op over het uiteindelijke resultaat.

Stabiliteitspact: het is nu menens Wat vraagt Europa?

ester begrotingsluik) en een Hervormingsprogramma bij de Commissie indienen. In juni publiceert de Commissie op basis van een analyse van de ingediende programma’s concrete aanbevelingen voor de lidstaten. Dat belooft bittere ernst te worden.

Belgische zieltjes zonder zorgen We hebben de indruk dat sommige Belgische politici dat allemaal niet zo ernstig nemen. Zoals steeds zijn er zieltjes zonder zorgen. Een fractievoorzitter van de meerderheid zei : “Dat zijn maar een aantal doelstellingen en als er een nieuwe regering is, passen we die later gewoon aan.” Simpel toch? Laten we

Het begrotingstekort moet worden teruggedrongen tot minder dan drie procent van het bruto binnenlands product (BBP), de groei van de uitgaven mag niet groter zijn dan de economische groei en landen met een hogere staatsschuld dan 60 procent moeten elk jaar één twintigste van dat verschil wegwerken. Vooral dit laatste belooft een zware

inspanning te vergen. Voor België betekent dat immers elk jaar tot 2015 de schuld afbouwen met 6 à 7 miljard euro, het dubbele van wat de Hoge Raad voor Financiën voorschrijft. Europa zal vooral landen met een hoge schuld in de gaten houden. Vanaf 2014 is een boete van 0,2 procent van het BBP mogelijk als de doelstellingen niet worden nageleefd. Voor België zou dat ongeveer 800 miljoen euro betekenen.

Wat doet België? De ontslagnemende regering-Leterme gaat vooral prat op de gunstige cijfers van het begrotingstekort, terwijl Europa de klemtoon veel meer legt op het afbouwen van de staatsschuld. Wat de schuld betreft doen alleen GrieOp het vlak van de staatsschuld doen enkel Griekenland kenland en Italië het slechter dan België. en Italië het slechter dan België. © SXE

© Belga

• Europa wordt een heel stuk strenger. Er komen dit keer ook maatregelen: niet alleen publieke berispingen, maar ook torenhoge boetes als we

• De N-VA is ten dele betrokken via haar ministers in de Vlaamse Regering. Want het Hervormingsprogramma gaat vooral over bevoegdheden van de deelstaten, zoals onderwijs en O&O (onderzoek en ontwikkeling).

7


BREEDBEELD

Wat wil de N-VA? • De N-VA vindt de strengere aanpak van Europa goed, want externe druk is vaak het enige middel om in België tot hervormingen te komen. • De N-VA vindt dat de afbouw van de staatsschuld, elk jaar 6 à 7 miljard besparen de komende vier jaar, prioriteit heeft. • Voor de N-VA is het essentieel dat er opnieuw een samenwerkingsakkoord komt tussen de verschillende overheden van dit land, waarin zij zich ALLEN engageren om ten laatste tegen 2015 een begroting in evenwicht voor te leggen. Externe druk is vaak het enige middel om in België tot hervormingen te komen. • Niet alleen Vlaanderen moet daarvoor opdraaien. Als er door de grote besparingen in Vlaanderen weer wat budgettaire ruimte komt, moet die worden besteed aan slimme investeringen. Vooral de deelstaten zullen immers moeten investeren in infrastructuur, onderzoek en ontwikkeling, onderwijs, hernieuwbare energie, enzovoort. • De sanering moet gebeuren aan de uitgavenzijde. De belastingdruk is nu al te hoog. • Europa vraagt de macro-economische onevenwichten weg te werken. De N-VA wil daarom de exportpositie van onze bedrijven versterken door vooral onze grote loonkostenhandicap tegenover de buurlanden terug te dringen. • Als alle overheden in 2015 een budget in evenwicht moeten hebben, geldt dat ook voor de lokale besturen, maar dan wel in alle gewesten. Dus ook in Brussel en Wallonië. 8

Een ambitieus hervormingsprogramma Het hervormingsprogramma EU2020 heeft zeer ambitieuze streefcijfers. Hieronder geven wij u een beperkt overzicht in vier grote domeinen: werkgelegenheid en armoede, energie, onderzoek en ontwikkeling (O&O), en onderwijs. Werkgelegenheid De algemene Europese doelstelling is dat tegen 2020 75 % van alle 20- tot 64jarigen aan het werk is. Prioritaire acties zijn daarom: inzetten op loonmatiging, herziening van indexclausules, verlagen van de lasten op arbeid, verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en dus ook beperking van vervroegde uittreding, werkloosheidsuitkeringen herzien, de afhankelijkheid van uitkeringen voorkomen en flexibiliteit en zekerheid combineren. De ontslagnemende regering-Leterme heeft in haar ‘ontwerp van Belgisch Hervormingsprogramma’ een doelstelling bepaald tussen 71 en 74 %. Daarmee is België, op een paar landen zoals Malta en Italië na, de slechtste leerling van de Europese klas. De ‘Belgische loonmatiging’ is gewoon ontgoochelend, van lastenverlaging op arbeid is geen sprake en de regering verandert niets aan de uitkeringsafhankelijkheid. Alleen in België blijven werk-

loosheidsuitkeringen onbeperkt in de tijd. Men doet alsof België het enige land ter wereld is dat gelijk heeft. Al de andere landen dwalen. Wat Europa vraagt, loopt in grote mate gelijk met het sociaal-economische programma van de N-VA: loonmatiging, ‘slimme’ indexeringen, verlaging van de lasten op arbeid en het optrekken van de effectieve pensioenleeftijd. Verder vindt de N-VA de Belgische doelstelling van 73,2 % eigenlijk te laag. We willen die nog aanvaarden, maar dan moeten ook Brussel en Wallonië engagementen aangaan en nakomen. Ook Vlaanderen moet ambitieuzer zijn en wij aanvaarden daarom een Vlaamse werkzaamheidsgraad van 76 %. Het beleid van minister Muyters moet worden voortgezet. Daarenboven is een verdere regionalisering van het arbeidsmarktbeleid nodig, want nu hebben we enkel opleiding en begeleiding in handen, en niet de uitbetaling, de voorwaarden, de sanctionering …

© EU 2011

België schuift de sanering gedeeltelijk door naar de deelstaten en de lokale besturen. Dat is onrechtvaardig en onverstandig.

Wat Europa vraagt, loopt in grote mate gelijk met het sociaal-economische programma van de N-VA.


Strijd tegen armoede Europa eist dat er tegen 2020 in de Europese Unie 20 miljoen minder armen zijn, een vermindering met 17 %. Dat moet gekoppeld worden aan een werkgelegenheidsbeleid: jobs als beste middel tegen armoede. België wil tegen 2020 tussen 330 000 en 380 000 personen minder met armoede- en uitsluitingsrisico, een afname met 15 tot 17 %.

De uitbouw van onze hernieuwbare energieproductie moet op een realistische en kostenefficiënte wijze gebeuren. Zo moet bijvoorbeeld ook het Vlaamse systeem van groenestroomcertificaten grondig worden hervormd. De energiebevoorrading moet verzekerd worden. Kernenergie schrappen zonder alternatief is geen oplossing. En de energiefactuur moet betaalbaar blijven.

andere speerpunten (farmacie en chemie bijvoorbeeld) niet in de verdrukking geraken.

Onderwijs Europa eist dat tegen 2020 het aantal vroegtijdige schoolverlaters kleiner is dan 10 %. 40 % van de jongeren moet een diploma hoger onderwijs behalen en minimum 15 % van de bevolking op

De N-VA steunt de meer ambitieuze Vlaamse doelstelling: een vermindering met 30 % of 280 000 armen minder. Dat is voor Vlaanderen alleen 75 % van de Belgische doelstelling. Net als Europa vinden we dat er een link is tussen armoede en werk, maar de Franstaligen weigeren pertinent die verbinding te maken.

Europa wil dat er tegen 2020 20 % minder energie wordt verbruikt, dat er 20 % minder emissies zijn en 20 % hernieuwbare energie. Een kosteneffectieve toegang tot energie is essentieel. In België werden al twee doelstellingen door Europa zelf omgezet in nationale streefcijfers: 13 % hernieuwbare energie en 15 % minder emissies. De Belgische doelstelling rond energiebesparing moet nog worden geformuleerd. Er moet een totale omslag komen in ons energiebeleid, vindt de N-VA. De N-VA vindt onder meer dat er een totale omslag nodig is in ons energiebeleid. De energiekost is een stuk hoger dan in onze buurlanden en een grote economische handicap. We pleiten ook voor een regionalisering van alle energiebevoegdheden. We vinden dat de focus moet liggen op de energieefficiëntie. De goedkoopste energie is de niet-verbruikte energie.

© EU 2011

Energie

43,1 % van de jongeren in Vlaanderen heeft een diploma hoger onderwijs op zak.

Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) Europa eist dat 3 % van het BBP tegen 2020 besteed wordt aan O&O: 1 % door de overheid en 2 % door de privésector. De regering-Leterme hoopt tegen 2020 ongeveer 2,6 à 3 % aan O&O te besteden. Dat is een weinig ambitieuze doelstelling waarmee België zich in het onderste deel van de Europese middenmoot parkeert. De 2,6 % is het cijfer dat België in 2020 kan behalen indien Vlaanderen op het streefdoel van 3% blijft en Brussel en Wallonië geen engagementen blijven nemen. De N-VA vindt dat 3 % logisch is. De inspanning moet echter niet alleen komen van de overheid, ook de industrie moet bijdragen. De aandacht mag niet eenzijdig gaan naar ‘vergroening’. Men moet er ook voor zorgen dat

beroepsactieve leeftijd moet regelmatig opleidingen volgen. In België is onderwijs bijna volledig de bevoegdheid van de gemeenschappen. In Vlaanderen voldoen we reeds aan 2 van de 3 doelstellingen: in Vlaanderen tellen we 8,6 % vroegtijdige schoolverlaters en studeren er 43,1 % van de jongeren af met een diploma hoger onderwijs. Inzake levenslang leren scoren we wel slecht met amper 7,4 %. De N-VA wil dat we het nog beter doen dan nu. We willen het aantal vroegtijdige schoolverlaters tegen 2020 beperken tot maximum 5 %. Het percentage jongeren met een hoger diploma willen we optrekken van 43,1 naar minstens 47,8 %. Wat betreft levenslang leren schaart de N-VA zich achter de Europese doelstelling van 15 % in 2020, ook al is de achterstand groot. 9


GE M A N D AT E ER D

Iedereen heeft recht op vakantie Met een kleine portemonnee is met vakantie gaan - hoe kort en hoe bescheiden ook vaak onbetaalbaar. En toch is het voor iedereen belangrijk om eens in een andere omgeving te zijn, om de batterijen terug op te laden en tot rust te komen. Daarom werd in 2001 het Steunpunt Vakantieparticipatie opgericht. “Er zijn in Vlaanderen nog steeds mensen, zo’n zes procent, die niet op vakantie kunnen omdat ze in armoede leven”, zegt Vlaams minister van Toerisme Geert Bourgeois. “Nochtans heeft iedereen er wel eens behoefte aan om zijn batterijen op te laden, ook wie het minder breed heeft. Dat is geen overbodige luxe. Het Steunpunt Vakantieparticipatie is een dienst van Toerisme Vlaanderen die de toeristische sector ertoe aanspoort om inspanningen te leveren voor maatschappelijk kwetsbare groepen. Toerisme is er immers voor iedereen. In 2001 waren er 725 deelnemers. Bijna tien jaar later, in 2010, was dat aantal al gestegen tot 97 980. We kunnen dus spreken van een echt succes.” Unieke publiek-private samenwerking Het Steunpunt organiseert niet zelf vakanties voor kansarmen. Het onderhandelt enkel met de toeristische sector over een vakantieaanbod aan sociale tarieven, zowel in de vorm van daguitstappen, groepsverblijven en georganiseerde vakanties als individuele vakanties. Geert Bourgeois: “Dankzij de samenwerking met Toerisme Vlaanderen, de vele vrijwilligers en de privésector kunnen Vlamingen met een laag inkomen zo op daguitstap gaan of er voor enkele dagen op uit trekken. Het betreft eigenlijk een unieke publiek-private samenwerking. Met een relatief kleine budgettaire 10

Met een relatief kleine budgettaire inspanning creëren we een groot hefboomeffect in de strijd tegen armoede. inspanning creëren we een groot hefboomeffect: onze bijdrage aan de strijd tegen de armoede. Voor veel mensen is het de eerste keer in hun leven dat ze vakantie kunnen nemen.” Door het groeiende succes stijgt ook de vraag naar nog meer vakantiemogelijkheden. Daarom wil het Steunpunt zijn inspanningen blijven opvoeren om nog meer ondernemers en organisaties uit de toerismesector over de streep te trekken om aangepaste tarieven te hanteren voor mensen met een kleine portemonnee. Rap op stap Aanvullend is in Limburg de sociaaltoeristische vzw Horizont in 2008 gestart met het project ‘Rap op Stap’, waar mensen met een beperkt budget terecht kunnen voor toeristisch advies op maat, zonder dat lidmaatschap nodig is. ‘Rap op stap’ biedt kansarmen die geen lid zijn van een organisatie vakantie en begeleiding

op maat aan. Op 31 januari ondertekenden Toerisme Vlaanderen en Horizont vzw een samenwerkingsovereenkomst om het model ‘Rap op Stap’ als overdraagbaar project te ontwikkelen, met de bedoeling dat ook andere gebieden een dergelijk model ontwikkelen. Armoedegrens “Om er zeker van te zijn dat de sociale tarieven in de juiste handen terecht komen, is een screening noodzakelijk”, besluit Toerismeminister Bourgeois. “Die screening gebeurt op basis van inkomen en houdt rekening met persoonlijke omstandigheden zoals schulden en medische kosten.” De Europese armoedegrens, die is vastgelegd op 848 euro, geldt als norm. Wie meer informatie wenst, kan terecht op www.vakantieparticipatie. be of www.horizontvzw.be, of bij een sociale organisatie zoals het OCMW of CAW.


V I N GER A A N D E P O L S

Vlaanderen let op uw centen Het Europees semester, het Stabiliteitspact, rapporten van de Hoge Raad voor Financiën en het Planbureau … De laatste weken worden we om de oren geslagen met documenten die stuk voor stuk aantonen dat er op verschillende niveaus stevig bespaard moet worden. Dat zegt de N-VA al veel langer.

Vlaanderen heeft zijn werk gedaan, minister Muyters? “We hebben alleszins in 2011 al een begroting in evenwicht. Dat is toch een absolute voorwaarde om klaar te zijn voor de toekomst. En dat evenwicht hebben we niet zomaar bereikt. Alle Vlaamse ministers zijn op zoek moeten gaan naar besparingen. Besparingen die hier en daar zelfs veel pijn hebben gedaan. Ik verwacht dat elke overheid eenzelfde inspanning levert om tegen 2015 een begroting in evenwicht voor te leggen.” En Vlaanderen zal dan nog eens besparen op bevoegdheden die overgeheveld worden? “Ik denk dat het nodig is om op alles te besparen, ook op de bevoegdheden die zouden overkomen. Maar niet zonder dat de Belgische overheid zelf eerst eens orde op zaken stelt. Samen met de sociale zekerheid zijn zij verantwoordelijk voor het overgrote deel van de tekorten en de schulden. Door nu te spreken over gedeeltelijke overdrachten van de middelen wekken ze op zijn minst de indruk dat zij de besparingsdans willen ontspringen. Dat maakt me toch heel wantrouwig in

© ID-Emy Elleboog

Vlaanderen heeft vanaf dit jaar als enige in België na een stevige besparingsronde een begroting in evenwicht. Vlaams minister van Financiën en Begroting Philippe Muyters licht een en ander toe.

“Vlaanderen zal geen overschotten boeken om het totale Belgische plaatje een beetje rozer te kleuren”, bevestigt minister Muyters.

deze hele discussie. Wij kunnen en zullen er nooit mee akkoord gaan dat Vlaanderen nog eens zal opdraaien voor de besparingen, terwijl men in de andere deelstaten en op Belgisch niveau de kraan lustig laat openstaan.” En die discussie over de schuld? Zouden wij een stuk schuld kunnen overnemen? “Als alles bij het oude blijft, is het voor mij eenvoudig: België heeft die stapel schulden opgebouwd, dus België zal hem ook moeten wegwerken. Dat gaat niet vanzelf. Dat gaat ook niet als je de begrotingstekorten blijft opstapelen. Leterme stelde een aantal weken geleden wel fier dat zijn tekort beter uitviel dan verwacht, maar hij ‘vergat’ er wel bij te

zeggen dat dit bijna volledig te danken was aan meevallende inkomsten. Van besparingen zie je alweer geen spoor. Maar als we die grote staatshervorming krijgen, wil ik wel eens bestuderen hoe we dat zouden kunnen aanpakken. Uiteraard alweer op voorwaarde dat iedereen een gelijke inspanning zou leveren.” En wat doet Vlaanderen tot 2014 met eventuele overschotten? “Wij zullen alleszins geen overschotten boeken alleen maar om het totale Belgische plaatje een beetje rozer te kleuren. Wij hebben twee jaar lang hard bespaard en de noden zijn hoog. Overschotten zullen wij slim investeren, zoals afgesproken in ons Vlaams Regeerakkoord. Dat is de afspraak die wij zullen nakomen.” 11


V I N GER A A N D E P O L S

© SXE

Kernuitstap: ja of nee?

De kernramp in Japan zette het debat rond kernenergie weer bovenaan op de politieke agenda. De dramatische gebeurtenis deed de onzekerheid over de veiligheid van kernenergie toenemen en verdeelde het politieke landschap.

kunnen voeren. We moeten inderdaad maximaal inzetten op hernieuwbare energie, maar we dienen ook te beseffen dat ons potentieel op dat vlak eerder beperkt is. Daarenboven moeten we rekening houden met de groei van ons verbruik de volgende jaren, bijvoorbeeld door het gebruik van elektrische wagens.”

Stresstests “De gebeurtenissen in Japan laten niemand onberoerd”, zegt Kamerlid Bert Wollants, de N-VA-specialist inzake energie. “We volgen de toestand uiteraard zeer goed op, maar we mogen de omstandigheden in Japan niet zomaar projecteren op ons land. De situatie bij ons verschilt compleet van die in Azië en er is geen reden om angst en paniek te zaaien. We moeten het debat op een rationele manier en met de juiste cijfers voeren.”

Doordachte keuze Vandaag halen we nog steeds meer dan vijftig procent van onze elektriciteitsvoorziening uit de kerncentrales. Het is momenteel niet mogelijk om die vijftig procent te vervangen door alternatieve stroomvoorzieningen. “Een onbezonnen kernuitstap zou daardoor grote problemen voor onze energiebevoorrading met zich meebrengen”, stelt Bert Wollants. “Dat zou onze energieprijzen nog verder de hoogte injagen. We moeten daarom goed doordachte keuzes maken. Bovendien mogen we niet vergeten dat kernenergie goedkoop geproduceerd wordt en geen uitstoot heeft.”

Energiemix De N-VA pleit dan ook voor een goede energiemix waarin alle mogelijkheden en alternatieven bekeken moeten worden. Bert Wollants: “Een grondige analyse van de beschikbare energiebronnen is noodzakelijk om een verantwoord energiebeleid te 12

Het verhaal heeft natuurlijk ook een keerzijde: de veiligheid. “Iedereen stelt zich de vraag of onze centrales wel veilig genoeg zijn om langer dan voorzien open te blijven. Het Europese voorstel om zogenoemde ‘stresstests’ uit te voeren is dan ook een goede zaak”, vindt Wollants. “We moeten onze kennis over de veiligheid van onze centrales immers continu optimaliseren. Het langer openhouden ervan vergt een hoop grondig studie- en voorbereidingswerk. Het is belangrijk na te gaan of we de veroudering van de centrales ook de komende jaren onder controle kunnen houden en op welke manier we het ontwerp van de centrales kunnen bijsturen om ze nog jaren veilig draaiende te kunnen houden.”

Durven beslissen De definitieve keuze om de kernuitstap terug te draaien hoeft niet vandaag te gebeuren, maar het studiewerk kan niet snel genoeg van start gaan. “We moeten durven beslissen dat we de centrales openhouden als dat op een veilige manier kan. Dat is in ieders belang”, benadrukt het Kamerlid. “Tegelijkertijd nemen we maatregelen om het monopolie van Electrabel in te perken, zodat het marktevenwicht kan herstellen.” De PS ziet dat echter heel anders. Zij zien in de stresstests de ideale gelegenheid om het debat op de lange baan te schuiven, in de hoop dat dit debat voor een aantal centrales niet meer gevoerd kan worden. Zo’n houding hypothekeert onze energiebevoorrading en dat zullen gezinnen en bedrijven helaas voelen in hun budget.


V I N GER A A N D E P O L S

Kinderen die het Nederlands machtig zijn, zorgen voor een basis van kwaliteit in een klas waar Nederlands de onderwijstaal is. Dat kwaliteitsniveau vormt mee het karakter van ons onderwijs. Dat klinkt evident, maar in Brussel is dat allerminst zo. De Franse Gemeenschapsregering stapte op 1 maart naar het Grondwettelijk Hof om de vernietiging te bekomen van een aantal artikelen in het onderwijsdecreet XX. De gewraakte maatregel bepaalt dat, nadat broers en zussen ingeschreven zijn, 55 procent van de vrije plaatsen bij voorrang naar Nederlandstalige kinderen gaan. Vlaanderen vaardigde de richtlijn uit omdat niet alle Brusselse Nederlandstalige kinderen een plaats vinden in een Nederlandstalige school. De 55-procentregel betekent echter niet dat 55 procent van de ingeschreven kinderen Nederlandstalig moet zijn. Na de voorrang voor inschrijving van Nederlandstalige kinderen is de inschrijving vrij. Er blijven geen lege stoeltjes over in de Brusselse klassen.

© N-VA

Hoe Nederlandstalig blijft het onderwijs in Brussel? Buurtscholen zijn belangrijk Op 1 september 2011 kan elk Nederlandstalig kind in Brussel schoollopen in zijn moedertaal. Dat beloofde Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) althans tijdens een recent actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement. Gezien de druk op de capaciteit van het Nederlandstalige onderwijs in Brussel is de vraag tot welke situaties dat zal leiden. Moeten Vlaamse Brusselaars met hun kinderen binnenkort vanuit hartje Brussel naar Woluwe pendelen? Omdat ze een cruciale functie hebben in het buurtleven van een wijk zet de NVA sterk in op buurtscholen. Kris Van Dijck, N-VA-fractievoorzitter in het Vlaams Parlement, hoopt bijgevolg dat alle Nederlandstalige kinderen in Brussel binnenkort een stoel wacht in de buurtschool van hun keuze.

Kwaliteitsvol onderwijs garanderen

Een vijfde van de Brusselse schoolgaande jeugd gaat naar het Nederlandstalige onderwijs. Telkens de inschrijvingen worden geopend, ontstaat er een stormloop op die scholen. Volgens Willy Segers, Vlaams Parlementslid van de N-VA, mogen Vlaamse kinderen Kritische drempel is nodig niet het slachtoffer worden van het succes van het Volgens de N-VA is de kwaliteit van ons onderwijs in Nederlandstalige onderwijs in Brussel. een klas niet gegarandeerd onder een Vlaamse kinderen mogen niet “Alle kinderen waarvan bewezen is kritische drempel van Nederlandstalige het slachtoffer worden van het dat ze Nederlandstalig zijn, moeten kinderen. De Franse Gemeenschap succes van het Nederlandstalige een plaats vinden. Dat garandeert meent echter dat deze maatregel discrionderwijs in Brussel immers een degelijke sociale mix en mineert. Meer nog: de boodschap luidt een kwaliteitsvol onderwijs. Hiermee versterken we dat het Nederlandstalige onderwijs inspanningen moet zowel onze huidige als onze toekomstige aanwezigheid doen om meer allochtone kinderen in te schrijven dan in Brussel.” Ook in het Brusselse parlement klopt N-VAhet nu al doet. Het initiatief van de Franse Gemeenschap volksvertegenwoordiger Paul De Ridder op dezelfde getuigt volgens de N-VA van minachting voor het ondernagel. wijs dat onze gemeenschap in de hoofdstad inricht. 13


L I D M A AT

© N-VA

Christine Kenens Zowel professioneel als vrijwillig zet Christine (54) uit Brasschaat zich al dertig jaar in voor blinden en slechtzienden. Op politiek vlak heeft ze lang gezocht naar een partij waarin ze zich thuis voelt. Vorig jaar vond ze die en werd ze lid van de N-VA.

© N-VA

Christine is van opleiding maatschappelijk assistent. Ze werkte 27 jaar voor de vzw KMBS (Koninklijke Maatschappij voor Blinden en Slechtzienden). Vandaag is ze alweer drie jaar aan de slag voor de vzw Blindenzorg Licht en Liefde. “Mijn job bestaat grotendeels uit het verlenen van eerstelijnshulp. Ik leg huisbezoeken af bij blinden en slechtzienden van alle leeftijden. Enerzijds help ik hen op administratief vlak en bij het verkrijgen van optische en praktische hulpmiddelen. Ik stimuleer hen ook om voldoende aandacht te hebben voor ontspanning en vrijetijdsbesteding. Anderzijds zorg ik voor psychologische hulpverlening. Dat is vooral cruciaal voor mensen die pas blind of slechtziend zijn geworden. De confrontatie met blindheid of slechtziendheid en de aanvaarding ervan is vaak een moeilijk en lang proces. Voor de

14

persoon met een visuele handicap en zijn omgeving kan dat op verschillende terreinen problemen met zich meebrengen. Door huisbezoeken te doen en veel te luisteren tracht ik zowel de persoon met een visuele handicap als zijn naaste omgeving bij te staan.” Naast haar job bij deze vzw’s was Christine ook professioneel actief in andere verenigingen zoals het CTPA (Centrum voor Toegankelijkheid van de Provincie Antwerpen) en WAT (Werkgroep Antwerpen Toegankelijk). WAT werd in 1993 opgericht om Antwerpen toegankelijker te maken voor personen met een handicap. “Op die manier wilden we ervoor zorgen dat ook zij zich zelfstandig kunnen verplaatsen in de stad. De werkgroep heeft de voorbije jaren heel wat verwezenlijkt. Zo zijn er nu verkeerslichten met een geluidssignaal, geleide-

Gezin: mijn partner Eric, die volledig blind is, en drie kinderen: Sofie, Carolien en Charlotte Houdt van: toffe mensen, een goed boek, lekker eten en een glas wijn Levensmotto: Doe niet aan anderen wat je niet zelf aangedaan wil worden Grootste voorbeeld: Martin Luther King

lijnen en noppentegels, en kondigen de nieuwe trams de haltes aan met geluid. Desalniettemin is er nog altijd veel werk aan de winkel. Ik hoop dat de politiek hier in de toekomst meer aandacht aan zal besteden.” Christine volgt de politiek al lang, maar vond pas vorig jaar de partij waarin zij zich echt thuis voelt. “Ik ben lid geworden omdat ik via de N-VA aanvoel dat 'Vlaams zijn' betekenis heeft. Opkomen voor je rechten als Vlaming is eindelijk weer belangrijk. Daarnaast steun ik uiteraard het standpunt van de N-VA inzake integrale toegankelijkheid voor personen met een handicap en dit op alle vlakken: openbare en publieke gebouwen en ruimtes, media, internet, en openbaar vervoer. Ik ben blij dat de N-VA kiest voor een samenleving waarin ook personen met een handicap alle kansen krijgen.”

Culinair hoogtepunt: Mampoko (een ongelooflijk gezellig restaurantje op de Antwerpse Leien) Laatste boek: een thriller van Karin Slaughter Favoriete reisbestemming: Noorwegen (prachtige natuur en fantastische mensen), New York (stad die mij erg aan Antwerpen doet denken) en Koksijde


B U I T E N WA C H T

Pieter Bauwens: “Doorbraak is echt een vrijmoedig maandblad” Geboren Gentenaar Pieter Bauwens (36) is sinds enkele maanden hoofdredacteur van ‘Doorbraak’. ‘Vrijmoedig maandblad,’ zo staat er in de ondertitel van het blad. Pieter studeerde godsdienstwetenschappen en communicatiewetenschappen aan de KULeuven. Hij begon als journalist, maar koos na een paar jaar voor het onderwijs. Hij is leraar godsdienst, maar sinds vorig jaar ook weer deeltijds journalist en hoofdredacteur.

We kennen ‘Doorbraak’ als het blad van de Vlaamse Volksbeweging (VVB), maar dat is nu niet meer zo. Het blad richt zich op een ruimer publiek. Dat is zo. ‘Doorbraak’ is geen exclusief ledenblad meer. De Vlaamse Volksbeweging is wel mede-oprichter van de nieuwe ‘Doorbraak’ en participeert in het bedrijf dat het blad op de markt brengt. De VVB blijft dus wel een rol spelen, maar het blad is ruimer, bedoeld voor alle kritische Vlamingen. Ook inhoudelijk is het blad sterk veranderd. Meer informatie en achtergrond, minder kant-enklare opinies. Wij willen ons niet blind staren op de Vlaamse Beweging, we willen er wel loyaal kritisch tegenover staan. Dat betekent dat we een journalistiek product maken met een ruime aandacht voor wat in Vlaanderen gebeurt, maar de redactie is geen verzameling meer van columnisten. Zo brengen we in elk nummer interviews met mensen die niet noodzakelijk gekoppeld worden aan de klassieke Vlaamse Beweging. In het jongste nummer bijvoorbeeld had-

den we een gesprek met Jan Leyers, filosoof, zanger en gewaardeerd televisiemaker. Wij brengen hem in een andere identiteit dan wat men doorgaans ziet. De VVB schaart zich achter een onafhankelijk Vlaanderen. Wat doet ‘Doorbraak’ daarmee? De Vlaamse Volksbeweging is een belangrijke drukkingsgroep die haar taak heeft. ‘Doorbraak’ wil meer zijn dan een strijdend blad, maar dat betekent niet dat we tegen de onafhankelijkheidsgedachte zouden zijn. De onafhankelijkheid is voor ons geen axioma, wel een mogelijkheid waarover op een open manier moet kunnen worden gedebatteerd. In de reguliere pers wordt de Vlaamse onafhankelijkheid meestal

als onhaalbaar, irrealistisch en ongewenst aan de kant gezet. Dat doen we niet. We gaan ons niet afkeren van dat debat. We willen thema’s aanreiken die in de gewone pers slechts zelden aan bod komen. En wij behandelen ze op een andere manier. De ondertitel ‘Vrijmoedig maandblad’ is dus echt wel terecht.

“In de reguliere pers wordt de Vlaamse onafhankelijkheid meestal als onhaalbaar, irrealistisch en ongewenst aan de kant gezet”, ondervindt Pieter Bauwens. 15


E UR O PA De laatste week van maart was dé conferentieweek van het jaar in het Europees Parlement. Niet minder dan vier conferenties stonden op de agenda van N-VA-Europarlementslid Frieda Brepoels. Het relaas van een boeiende Europese week.

Regionale belastingssystemen

© N-VA

Frieda organiseerde op dinsdag 29 maart samen met enkele nationalistische collega-parlementsleden uit Schotland, Catalonië en Baskenland een conferentie over fiscale autonomie. Experts vergeleken er de belastingssystemen die in Vlaanderen en de drie genoemde constitutionele regio's gehanteerd worden. Zo gaf Jan Jambon een toelichting bij het belastingssysteem dat wij in Vlaanderen kennen. Uiteraard ging Jan in zijn uiteenzetting niet voorbij aan de ambitie van de N-VA om dat systeem grondig te wijzigen! Op de N-VA-website vindt u een korte reportage: www.n-va.be/video/regionale-belastingssystemen-een-uitdaging-voor-europa

Gastvrij Vlaanderen! Op 30 maart organiseerde Frieda Brepoels als schaduwrapporteur voor toerisme een colloquium in het Europees Parlement onder de titel ‘Gastvrij Vlaanderen’. De Vlaamse gastvrijheid werd voor een internationaal publiek op een boeiende manier geïllustreerd door een excellent sprekerspanel. Prof. dr. Patrick De Groote (Universiteit Hasselt) beet de spits af met een overzicht van het Vlaamse toerismebeleid en de nieuwe trends. Vervolgens kwamen toegankelijkheid (Mieke Broeders, vzw Enter), vakantieparticipatie (Marianne Schapmans, Toerisme Vlaanderen) en duurzaam toerisme (Bob Elsen, Joker Reizen) aan bod. Vlaams minister voor Toerisme Geert Bourgeois (N-VA) zorgde met zijn conclusie voor de kers op de taart.

Onze naties en regio's in het cohesiebeleid De Europese Unie voert een actief beleid om de economische en sociale ongelijkheid tussen landen en regio's van de EU te verminderen: het cohesiebeleid. Met 347 miljard euro gaat ongeveer één derde van het totale EUbudget naar het cohesiebeleid. Op dit moment discussieert

men in de Europese instellingen over een nieuw regionaal beleid vanaf 2014. De fractie van de Europese Vrije Alliantie (EVA) in het Europees Parlement boog zich tijdens een conferentie op 31 maart over de mogelijkheden voor de eigen naties en regio's in dat cohesiebeleid.

Alle Vlamingen krijgen in het buitenland wel eens vragen over de taalsituatie in België. De vraag die daarbij ongetwijfeld het vaakst terugkeert is die waarom België niet gewoon twee- of drietalig is. De taalwetgeving in België blijft inderdaad een fel besproken onderwerp, ook in de binnenlandse politiek. Het is niet verwonderlijk dat de grote internationale gemeenschap die zich in en rond Brussel heeft gevestigd, het bos soms niet meer door de bomen ziet. Het leek Europees Parlementslid Frieda Brepoels dan ook uiterst relevant om de lezing over taal en territorialiteit die vzw De Rand vorig jaar organiseerde, te hernemen in het Europees Parlement voor een publiek van internationale ambtenaren. 16

© N-VA

Talen en het territorialiteitsprincipe

Gastsprekers professor Hendrik Vuye (midden) en Luc Van den Brande (rechts) gaven een glashelder betoog voor de bijna 100 deelnemers.


E UR O PA Europa opent de deuren op 7 mei Op zaterdag 7 mei viert de Europese Unie feest in Brussel. De Europese instellingen zetten naar aanleiding van de Dag van Europa hun deuren wagenwijd open. De Commissie en de Raad lichten een tipje van de sluier over hun interne werking. Ook het Europees Parlement laat zich van zijn beste kant zien.

© EU 2011

Europarlementslid Frieda Brepoels nodigt alle N-VA-leden van harte uit een kijkje te komen nemen in het Parlement. We verzamelen om 10.15 uur aan de N-VA-stand op de derde verdieping, waar Frieda een korte toelichting geeft over de N-VA en Vlaanderen in Europa. Aansluitend wordt een receptie aangeboden, waarna iedereen nog op eigen houtje op verkenning kan gaan in de Europese wijk (tot 17.00 uur). Informatie en inschrijvingen: wouter.patho@europarl.europa.eu - t. 02 284 78 62

V ER R E K I J K ER Italië: 150 jaar verdeelde eenheid Op 17 maart 1861 riep het parlement in Turijn (want Rome en omgeving was toen nog stevig in handen van de paus) Victor Emmanuel II uit als eerste koning van het nieuwe Italië. De 150ste verjaardag hiervan verliep echter in mineur. De eenheid op het zuiderse schiereiland is dan ook ver te zoeken.

© MRS

De Duitssprekende gouverneur van Trentino-Alto Adige, Luis Durnwalder, stak zijn afkeer voor alle voorziene festiviteiten niet weg: “Wij hoorden in 1861 niet bij Italië en in 1919 heeft niemand ons gevraagd of ZuidTirol bij Oostenrijk weggehaald moest worden om bij Italië te worden ingelijfd. Er is dus geen reden voor een feest.” Zuid-Tirol is samen met Venetië en Triëste de fiere drager van de spotnaam Italia Irredenta, het onverzoende Italië. Het zijn Eric Defoort nam als EVA-voorzitter op 5 maart deel aan het eergebieden die pas later werden toegevoegd ste congres van ALPE, dat gesticht werd in 2010. aan Italië, en dan nog zonder goedkeuring van de bevolking. Ook in andere Italiaanse regio's Politiek vertaalt dit streven zich op nationaal niveau bestaat dit gevoel. Ver van het weinig geliefde Rome vooralsnog niet in een stevig en consistent alternatief behielden zij hun eigen karakter. Zo is het stedelijke voor Berlusconi en zijn huppelende glittermeisjes of bewustzijn er bijvoorbeeld veel belangrijker. Tot voor de linkse oppositie. Nationalistische en regionalistide eenmaking waren het dan ook de Signorie of sche krachten uit de verschillende regio's verenigen stadstaten die de meeste politieke autonomie geno- zich nu in aanloop naar de volgende verkiezingen wel ten. in een soort 'nationale coalitie'. Een van de drijvende Naast het eerder artificiële discours voor een onaf- krachten is een gloednieuwe partij uit de vallei van hankelijk Padanië, blijft zelfbeschikking aan de orde Aoste, met name ‘Autonomie, Liberté, Participation et van de dag in alle vijf de Italiaanse autonome regio's Ecologie’ (ALPE). Ze maakt deel uit van de Europese (Aosta, Sicilië, Sardinië, Friulië en Zuid-Tirol-Veneto). Vrije Alliantie.

17


J O N GE L E E U WE N Jong N-VA solidair met volksopstanden

Terwijl de revoluties in Tunesië en Egypte een succesvol verloop kenden, gaat het in Libië helemaal de verkeerde kant uit. Ook in Jemen, Qatar en Syrië lijken de gevestigde regimes niet meteen van plan gehoor te geven aan de roep om democratische hervormingen. Jong N-VA verklaarde zich dan ook solidair met de volken die hun democratische rechten opeisen. Meteen voegden we eraan toe dat de hervormingen hand in hand moeten gaan met het respecteren van de rechten van de minderheden. De verschillende etnische of religieuze groepen zoals de Berbervolkeren, de Bedoeïenen, de Christelijke en de Joodse gemeenschappen moeten een volwaardige plaats krijgen in de nieuwe, democratische samenlevingen.

© Jong N-VA

De Arabische Lente laat ook Jong N-VA niet onberoerd. Op 20 maart stapten enkele jongeren mee in de mars voor solidariteit met de volksopstanden in Noord-Afrika en het Midden-Oosten.

Jong N-VA toonde zich solidair met de volken die hun democratische rechten opeisen.

Vormingsdag voor lokale afdelingen

© Jong N-VA

Jong N-VA maakt werk van de versterking van haar lokale afdelingen! Op 12 maart vond in het Vlaams Parlement een vormingsdag plaats voor lokale verantwoordelijken. Zo’n vijftig deelnemers volgden verschillende workshops over communicatie en over de werking van gemeente en OCMW, of kregen praktische tips over de opstart van een Een vijftigtal deelnemers volgde de worknieuwe afdeling. shop over communicatie.

Momenteel telt Jong N-VA 43 afdelingen. Elke week ontvangt het secretariaat wel een vraag om informatie over de opstart van een nieuwe afdeling. Wil je weten of jongeren in jouw gemeente of streek al terecht kunnen bij Jong N-VA, dan volstaat het een kijkje te nemen op de webstek of te mailen naar jong@n-va.be.

Onze debattenreeks in de Vlaamse studentensteden kende dit jaar een vliegende start in Antwerpen. Centrale gastspreker is dit jaar N-VA-Kamerlid Sarah Smeyers, die het asiel- en migratiebeleid van de N-VA toelicht. In Antwerpen werd zij bijgestaan door OCMW-ondervoorzitter Luk Lemmens (rechts op de foto), die de concrete gevolgen van de migratieproblematiek voor een grote stad als Antwerpen schetste. Antwerpen ontvangt meer nieuwkomers dan enige andere stad in Vlaanderen. De stad beschikt niet over de draagkracht om al die mensen aan werk te helpen. Het Antwerpse OCMW kan de toevloed van steunaanvragen van migranten dan ook amper aan.

© Jong N-VA

Ronde van Vlaanderen

A GE N D A Jo n g N - VA 18

7 mei 22-24 juli 25-27 augustus 26 november

Nationale Jong N-VA-Cantus ZOmerTreffen Vredesfietseling Congres Wetenschap, Ethiek en Innovatie

Leuven te bepalen Voeren-Diksmuide Brussel


O N V ER GE T E L I J K

Baltische staten 20 jaar onafhankelijk

© BELGA

Sovjetbezetting illegaal en De ineenstorting in mei volgde ook de van de Sovjet-Unie Letse republiek. werd aangekondigd in de Baltische staOp 13 januari 1991 beten Estland, Letland stormden Sovjettroepen en Litouwen. Twintig jaar de televisietoren van geleden, in het voorjaar Vilnius (Litouwen) in een van 1991, waren die staten poging om de nationalistide voorlopers in het verzet. sche media de mond te Na de Tweede Wereldoorlog werden ze ingelijfd Vitautas Landsbergis, een van de oprichters van de onafhanke- snoeren. Veertien burgers werden daarbij gedood, bij de Sovjet-Unie. De lijkheidsbeweging Sajudis in Litouwen. maar het verzet was niet Baltische staten bleven meer te stoppen. Een na een riepen de Baltische republieondanks massale Russische inwijking streven naar onafken hun onafhankelijkheid uit. Op 3 maart 1991 gebeurde hankelijkheid. dat bij een volksstemming in Litouwen, maar die werd In januari 1990 bezocht Sovjetleider Michail Gorbatsjov onwettig verklaard. De mislukte staatsgreep tegen de Litouwse hoofdstad Vilnius als reactie op de onafhanGorbatsjov op 19 augustus zette alles in een stroomverkelijkheidsbeweging Sajudis, die al sinds 1988 actie voersnelling. Op 20 augustus riep Estland de onafhankelijkde. Op 11 maart 1990 verklaarde de Litouwse republiek, heid uit en één dag later deed de Letse Hoge Raad hetzelfgeleid door Vytautas Landsbergis, zich onafhankelijk van de. In september 1991 werd die onafhankelijkheid ook de Sovjet-Unie, maar het Sovjetleger kon dat nog even door de zieltogende Sovjet-Unie erkend. beletten. Nog in dezelfde maand noemden de Esten de

M E ER WA A R D E

Doorbraak in de Vlaamse pers Doorbraak positioneert zich in het medialandschap als hét politieke maandblad voor Vlaanderen dat als geen ander zorgt voor een verfrissende doorbraak in de politieke en culturele correctheid. Het blad brengt elf keer per jaar sterke verhalen, spraakmakende interviews, een blik over de taalgrens, en heel wat achtergrond en analyse bij de politiek in Vlaanderen en zijn grote buitenland.

Informatie en abonnementen: t. 03 320 06 35 of www.doorbraak.org/abonneren

20 x gratis N-VA doet een - naar keuze papieren of digitaal - jaarabonnement op Doorbraak cadeau aan 20 lezers die het antwoord kennen op de vraag “Van welke vereniging was Doorbraak vroeger het ledenblad?” Wie ons het antwoord op de vraag doorstuurt maar niet tot de 20 gelukkige winnaars behoort, krijgt sowieso een gratis proefnummer van Doorbraak in de bus! Stuur uw antwoord voor 28 april naar magazine@n-va.be of naar N-VM, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel.

De winnaars van het boek “Strijden om taal” zijn: S. Beckers (Dworp), J. De Broyer (Overijse), B. Pipeleers (Mechelen), D. Quaghebeur (St.-Martens-Bodegem) en F. Van Dingenen (Aalst)

19


OP DE BARRICADEN Nieuwe arrondissementele besturen In de eerste helft van maart werden er nieuwe arrondissementele besturen verkozen. De nieuwe arrondissementele voorzitters en secretarissen zijn: • Waas: Annemie Charlier (vrz.) en Peter De Clercq (secr.) • Brugge-Torhout-Ooskust: Erik Van In (vrz.) en Cathy Coudyser (secr.) • Ieper: Guido Clicque (vrz.) en Stefaan Cardoen (secr.) • Kortrijk-Roeselare-Tielt: Filip Daem (vrz.) en Karel Maertens (secr.) • Oostende-Veurne-Diksmuide: Rony Anseeuw (vrz.) en Stijn Vanden Kerchove (secr.)

• Antwerpen: Rob Van de Velde (vrz.) en Philip Cools (secr.) • Mechelen: Geert Aerts (vrz.) en Rik Verwaest (secr.) • Turnhout: Bruno Peeters (vrz.) en Els Baeten (secr.) • Brussel: Lieven De Rouck (vrz.) en Magda Debrouwer (secr.) • Halle-Vilvoorde: Erik Rennen (vrz.) en Joris Kelchtermans (secr.) • Leuven: Peter Persyn (vrz.) en Karel Sterckx (secr.) • Limburg: Walter Bollen (vrz.) en Herwig Hermans (secr.) • Aalst-Oudenaarde: Yirka Beeckman (vrz.) en Steven De Boe (secr.) • Dender: Hugo De Mol (vrz.) en Bart Nobels (secr.) • Gent-Eeklo: Jan Martens (vrz.) en David Geens (secr.)

De contactgegevens van de arrondissementele voorzitters en secretarissen kunt u terugvinden op www.n-va.be/regios

Nieuw dagelijks bestuur en partijbestuur Dagelijks bestuur Op zaterdag 19 maart werd op de partijraad van de N-VA Bart De Wever officieel herkozen tot algemeen voorzitter van de N-VA. Maar liefst 9 078 leden brachten een geldige stem uit. Bart De Wever was de enige kandidaat en kreeg de steun van 9 019 leden. Dat is 99,35 % van de stemmen. De partijraad verkoos diezelfde dag de nieuwe ondervoorzitter en de nieuwe algemeen secretaris van de N-VA. Ondervoorzitter werd Ben Weyts, die federaal parlementslid is en voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken. In een vorig leven was hij woordvoerder van de partij en kabinetschef van Geert Bourgeois. Algemeen secretaris is nu Andries Gryffroy, een zaakvoerder uit het Gentse die voorheen penningmeester van de partij was. Samen met voorzitter Bart De Wever en de in april nog te verkiezen penningmeester vormen zij voortaan het nieuwe dagelijks bestuur van de partij.

© N-VA

Partijbestuur Het dagelijks bestuur maakt ook deel uit van het nieuwe partijbestuur. Vanuit de politieke fracties werden een aantal parlementsleden verkozen voor het partijbestuur: • Kamer: Jan Jambon (fractieleider), Theo Francken, Siegfried Bracke, Sarah Smeyers en Bert Maertens • Senaat: Liesbeth Homans (fractieleider), Piet De Bruyn en Karl Vanlouwe • Ben Weyts Bart De Wever Andries Gryffroy Vlaams Parlement: Kris Van Dijck (fractieleider), Lies Jans en Vera Celis • Europees Parlement: Frieda Brepoels • Brussels Parlement: Paul De Ridder. Om een gezond evenwicht te hebben tussen professionele en niet-professionele politici in het partijbestuur zijn vanuit de partijraad ook 15 mensen verkozen voor het partijbestuur die parlementslid noch personeelslid zijn: Annemie Charlier, Guido Clicque, Magda Debrouwer, Luc Deconinck, Jan Hofkens, Jan Martens, Isabelle Pierreux, Dirk Rochtus, Matthias Storme, Roeland Vavedin, Sigrid Vandenbulcke, Paul Van Den Bosch, Linda Van den Eede, Hedwig Verbeke en Jan Vochten. Statutair maken ook de twee Vlaamse ministers, Geert Bourgeois en Philippe Muyters, en de twee parlementsvoorzitters, Danny Pieters en Jan Peumans, deel uit van het nieuwe partijbestuur. Jong N-VA is voortaan vertegenwoordigd door voorzitter Kim Van Cauteren en Arnout Coel. N-VA-directeur Piet De Zaeger, partijwoordvoerder Jeroen Overmeer en de coördinator van de studiedienst Bart Van Camp zijn partijbestuursleden met raadgevende stem. 20


OP DE BARRICADEN Aan alle bestuursleden:

bedankt voor uw engagement!

Bij de voorbije bestuursverkiezingen werden bijna 2 500 leden verkozen als bestuurslid in een afdelings- en/of arrondissementeel bestuur. Het partijbestuur bedankt al deze kaderleden van harte voor het opnemen van een bestuursfunctie. De N-VA hecht veel belang aan het lokale niveau en wij zijn er ons ten zeerste van bewust dat niet enkel de nationale kopstukken in onze partij het verschil maken. Door ons ideeëngoed uit te dragen in alle Vlaamse steden en gemeenten spelen de lokale kaderleden een belangrijke rol in de verankering van onze partij. Onze kaderleden en vrijwilligers zullen mee de basis leggen voor onze volgende verkiezingsoverwinning. Wij waarderen dan ook hun inzet voor de N-VA.

Op zaterdag 2 april organiseerde de N-VA in het kader van TRAJECT 2012 in de vijf provincies gelijktijdig een vormingsdag over het professionaliseren van de afdelingswerking. In totaal namen meer dan 700 lokale kaderleden deel aan deze vormingsdagen. Er waren vormingssessies over ‘een goed werkend afdelingsbestuur’ en over ‘ledenwerving en -activering’. Daarenboven werd ook het hele TRAJECT 2012 van nu tot aan de lokale verkiezingen van 14 oktober 2012 voorgesteld.

© N-VA

Succesvolle vormingsdag over professionele afdelingswerking

Vormingsdag TRAJECT 2012 - lokale verkiezingen praktisch (Deel 1) Op zaterdag 25 juni staat er al een volgende vormingsdag op het programma. Volgende thema’s zullen zeker aan bod komen: • financiële ondersteuning afdelingen • kandidaten werven • ondersteuning eventuele kartelakkoorden (onder voorbehoud nationale richtlijnen) • eerste aanzet verkiezingsprogramma: ‘Zelf aan de slag’ Geïnteresseerden blokkeren deze datum nu al in hun agenda. De afdelingen ontvangen tijdig een uitnodiging. Zij bepalen intern wie ze afvaardigen!

Rondleiding in een van de parlementen? Wenst u met een groep of uw N-VA-afdeling een rondleiding in een van de parlementen te organiseren? Dan kunt u daarvoor contact opnemen met volgende medewerkers: • Vlaams Parlement: Peter Buysrogge, peter.buysrogge@vlaamsparlement.be, t. 02 552 42 10, of Ferry Comhair, ferry.comhair@vlaamsparlement.be, t. 02 552 11 20 • Kamer en Senaat: Philip Cools, philip.cools@n-va.be, t. 02 549 85 72 en Bert Jansen, bert.jansen@n-va.be, t. 02 501 71 49 • Europees Parlement: Wouter Patho, wouter.patho@europarl.europa.eu, t. 02 284 78 62 • Brussels Parlement: Arnout Coel, arnout.coel@n-va.be, t. 02 213 71 65 21


O P STA P M E T

Maandag 28 maart is een doordeweekse dag in de agenda van een niet zo doordeweekse man. Wij volgen in het kielzog van Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement. 6.00 uur: Het is nog erg donker. Maar ik ben een ochtendmens. En een middagmens ... en een avondmens. Dus: aan de slag. Mensen, ik heb een portie energie waar mijn medewerkers jaloers op zijn en waar ze zich vaak geen raad mee weten. 6.10 uur: De deur uit voor mijn dagelijkse dosis kwaliteits- en andere kranten. Al fietsend op mijn home-trainer begin ik aan de lectuur. 6.30 uur: Snel onder de douche en dan aanschuiven aan de ontbijttafel, met een volgende reeks kranten. Ik zie de resultaten van een nieuwe peiling. We halen vlot de kiesdrempel. 7.00 uur: Chauffeur Michel staat paraat. We zeggen het mooie Haspengouw even vaarwel en beginnen aan de rit richting Brussel. 9.30 uur: Bij aankomst in Brussel wacht een eerste vergadering: overleg met de Griffier van het Vlaams Parlement. 10.00 uur: Wekelijkse vergadering van het partijbestuur en de eerste vergadering in nieuwe samenstelling. Ik ben geen ondervoorzitter van de partij meer en zit dus niet meer vooraan. We krijgen een briefing over de actuele stand van zaken in de onderhandelingen en andere actuele thema’s. Jan Peumans is weer helemaal mee. 12.30 uur: Nog heel even tijd om wat mails en nota’s te lezen. Zo meteen zit ik de vergaderingen voor van het Vast 22

©Isopix

Jan Peumans, voorzitter van het Vlaams Parlement Bureau en het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement. We overlopen de werkzaamheden van de week en sterken de innerlijke mens met een lichte lunch. Sommige collega’s lijken nog wat last te hebben van het zomeruur. 14.30 uur: Wekelijks overleg met de medewerkers van mijn kabinet. We overlopen de agenda, die hopeloos vol zit. Ik maak er een sport van om mijn medewerkers te betrappen op kleine foutjes in de agenda. Ze kennen me. Het houdt hen scherp. 15.30 uur: Ik begin aan een reeks korte vergaderingen over de werking van het parlement. Sommige mensen moeten nog wennen aan een voorzitter die ‘de winkel’ actief en van nabij volgt. 17.00 uur: Eindelijk nog wat tijd om een aantal dingen door te nemen en me voor te bereiden op een goed gevulde week. Musique 3 klinkt op de achtergrond. Tijd voor een stuk fruit. 18.00 uur: We karren terug richting Limburg. Normaal gezien het moment om mijn boterhammendoos te openen en te kijken welk lekkers ik mezelf heb meegegeven. Vandaag echter niet. Ik eet straks een hapje met mijn zus Miep en de andere krachten achter Bald is Beautiful, een initiatief ten voordele van de oncologie-afdeling van het AZ Vesalius Tongeren, waaraan ik graag mijn steun verleen. 20.30 uur: Laatste tussenstop van de dag: kernArrondissementeel Bestuur in Genk. 22.00 uur: Op weg naar huis. Nog even naar de Klas van Frieda en het Journaal kijken, dan naar bed. En morgen weer gezond uit de veren.


© N-VA

VA N L I E D E K ER K E

De neveneffecten van het identiteitsdebat

Sinds 13 juni 2010 is de oogst meningen, standpunten en bedenkingen over ‘de staat van het land’ nooit zo weelderig geweest. Daarbij wordt “de N-VA dagelijks over de knie gelegd” (Knack, 30 maart).

Om zijn natte droom te verwezenlijken, koestert Mortier echter een perfide plan. Hij wil klaarheid scheppen in wat hij noemt “de wildgroei van culturele initiatieven in Brussel” en de jaarlijkse “karrenvrachten geld naar deze instellingen” besteden aan een Belgisch reveil. Mortier viseert daarbij onder meer het VlaamsNederlandse huis deBuren, het Internationale Literatuurhuis Passa Porta en de KVS. Stuk voor stuk cultuurhuizen waaraan de Vlaamse Gemeenschap voluit participeert. Niet louter ten eigen profijte maar vooral om zijn internationale culturele betrokkenheid gestalte te geven. De subsidies voor deze (inderdaad dure maar vooral) verdienstelijke huizen wil de Belgische Vlaming Mortier koudweg kapen om er de “onvergeeflijke culturele leegte op het nationale niveau” mee op te vullen.

Een mening om in te lijsten was deze door Erwin Mortier ten beste gegeven (De Morgen, 5 maart). Onder de titel ‘Land zonder cultuur’ pleit de gevierde schrijver voor “… de oprichting van een federaal cultureel niveau in het België van de toekomst.” Toppolitici in ongeveer alle partijen zouden hem dienaangaande zijn bijgevallen. Een van hen zou hem zelfs hebben toevertrouwd: “Het is inderdaad een Geen krachtiger antwoord op het voorstel van Mortier dan dat van schrijnend gemis, en tragisch, ook voor acteur Koen De Graeve (De Ronde, VRTVlaanderen.” In welke mate tragisch, komen Om zijn natte droom te verwezen- reeks): “Erwin Mortier pleit om bepaalde we niet te weten. En wie deze toppolitici zijn lijken, koestert Erwin Mortier een culturele instellingen opnieuw te federaliseen tot welke partij of taalgroep ze behoren al perfide plan: geld voor Vlaamse ren, om onze Belgische identiteit in de verf te evenmin. Wellicht bestaan ze enkel in ’s mans cultuurhuizen kapen om de fedezetten. Ik wil wel, maar wat is dat dan, die rale culturele leegte op te vullen. verbeelding. Belgische identiteit? Is dat het Afrikamuseum, dat hij als voorbeeld aanhaalt? Bij zijn pleidooi vertrekt Mortier vanuit een achterhaalde visie, al is Schitterend museum, maar is het dát wat ons bindt? Ons gedeelzijn agenda niet zo onschuldig als het lijkt. Zo beweert hij hogelijk de koloniale verleden? Moet dát bewijzen dat we, ook cultureel, te waarderen dat de culturele autonomie de eerste stap in de één land zijn? Kom.” (De Standaard, 19 maart). Vlaamse ontvoogding is geweest, maar betreurt hij dat we gelijktijdig een “onvergeeflijke culturele leegte hebben gecreëerd op het De Graeve legt het juiste accent, op identiteit. De Vlaamse vraag nationale niveau.” Met name ter hoogte van “onze nationale instelnaar identiteit, zoals herhaaldelijk door de N-VA op de dagorde lingen”, als daar zijn: het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten, gezet, steekt Mortier: “Het identiteitsdebat in dit land verbergt in de Jubelparkmusea, het Natuurhistorisch Museum, het Museum niet geringe mate het ontbreken van een nationale politieke voor Midden-Afrika, de Plantentuin van Meise en de Munt. gemeenschap. Die moet er komen, en die zal er komen.” En meneer Mortier stelt zijn voorwaarde: “We houden om te beginNatuurlijk zijn deze instellingen belangrijk, ze staan gebeiteld op nen op met dat geëmmer over identiteit.” het visitekaartje van dit land, maar met Mortier moet gezegd dat “geen van deze instellingen erin slaagt een uitstraling en impact te Eens afwachten wie hem in deze dwaasheid volgt. Alvast een bereiken die enigszins in de buurt komt van dergelijke cultuurtemgroot licht, de actrice Marijke Pinoy, bijgenaamd ‘de fulltime hyspels in onze buurlanden.” Waarom dat zo is, verzuimt Mortier er terica voor de Belgische zaak’. Tijdens de kermis van de frietrevobij te zeggen terwijl het antwoord voor de hand ligt. Ooit waren ze lutie preekte ze tegen de N-VA “die ons wil kooien in een nuffig en - net als de teloorgegane vijf nationale sectoren, weet u nog wel bekrompen Vlaams landje van Lilliputters met lange tenen” (De dragers van een bepaalde nationale - par excellence Francofone Wereld Morgen, 29 maart). trots. Vandaag doen ze nog slechts schaarse brave borsten zwellen. Stuk voor stuk behoren ze tot een stoffig verleden, klaar om bijgeAan deze en andere artiesten (halve en hele): niet in mijn naam! zet te worden in het arsenaal genaamd ‘La Belgique de papa’. Deze instellingen nu aanwenden als platform voor een nieuw Belgisch cultuurbeleid is dus totaal zinloos. Om Gaston Eyskens in zijn regeringstoespraak van 18 februari 1970 te herhalen: “La Belgique de Maurits van Liedekerke was hoofdredacteur van het papa a vécu.” Met andere woorden: niet meer aan de orde en achVU-weekblad Wij. Als gastschrijver geeft hij om de terhaald door de gebeurtenissen. maand zijn kijk op actualiteit en maatschappij.

23


België-Belgique P.B. - P.P. Gent X BC 4238

5 V R A GE N A A N Senator

Erkenningsnummer P2A9064 Toelating gesloten verpakking 9099 Gent - X BC 4238

Elke Sleurs Is er een link tussen je werk als gespecialiseerd geneesheer en je politieke mandaat? Als arts-specialist kom je met veel verschillende mensen in heel specifieke omstandigheden terecht, van vreugdevolle momenten tot persoonlijke drama’s. Je moet leren omgaan met al die - voornamelijk emotioneel - verschillende situaties. Die ervaringen zijn nuttig in de politiek. Ze helpen om me beter in te leven in andere visies. Anderzijds heb ik door al die jaren hard meewerken op de werkvloer ook geleerd hoe het beleid het alledaagse leven beïnvloedt. Politiek is geen ver-van-mijn-bedshow. Het is dus belangrijk te luisteren naar alle mensen, te weten wat er leeft en waar aanpassingen nodig zijn. © N-VA

1

V.u. & afzendadres: Bart De Wever, VPRTI vzw, Koningsstraat 47 bus 6 - 1000 Brussel

2

3

4

5 24

Wat was jouw drijfveer om in de politiek te stappen? Ik ben opgegroeid in een zeer sociaal geëngageerd gezin, met veel aandacht voor de Vlaamse ontvoogdingsstrijd maar ook met een zeer ruime blik op de wereld. Onze voordeur stond letterlijk altijd open en geen enkele hulpvraag was mijn ouders te veel. We werden steeds gemotiveerd om engagement en verantwoordelijkheid op te nemen en daar dan ook voluit voor te gaan en niet op te geven. Voor mij werd dat al op jonge leeftijd concreet in de scoutsbeweging. Ik werd ook al zeer snel actief bij de Volksunie en de Volksuniejongeren. Bovendien zijn we reeds tientallen jaren actief bezig met ontwikkelingssamenwerking. Via privé-initiatieven bieden we hulp aan verschillende dorpen in Mali, vanwaar ook een van mijn zussen afkomstig is. Politiek is voor mij het verlengde van dat maatschappelijke engagement voor een open, sociaal en vrij Vlaanderen. Aan welke dossiers wil je de komende maanden werken? Dankzij mijn beroep ben ik voornamelijk bezig met dossiers over gezondheidszorg, samen met senator Louis Ide. Mijn specifieke aandacht gaat uit naar ethische dossiers, maar ook naar een nieuwe organisatie van de verloskundige zorg. Daarnaast krijgt de medische aansprakelijkheid en dringende hulpverlening mijn volle aandacht. Met welke historische figuur zou je graag op de trein zitten en waarom? Mahatma Ghandi: hoe die zijn land naar onafhankelijkheid stuurde via ‘actieve geweldloosheid als middel voor revolutie’ en samenhorigheid! Dat is ook een les voor ons, Vlamingen, om samenhorig te strijden. Nog steeds brandend actueel is ook zijn gezegde “De wereld biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht”. Welke vraag zou je willen stellen aan Vlaams Parlementslid Lies Jans, die wij volgende keer vijf vragen voorleggen? Lies, heeft het opgroeien in een grootstad als Brussel jou geholpen in je politieke loopbaan?

Maandelijks behalve in juli en augustus. Afgiftekantoor Gent X april 2011

Nieuw-Vlaams Magazine

Colofon Nieuw-Vlaams Magazine wordt uitgegeven door vzw Vlaams Pers-, Radio- en TV-instituut en is het partijblad van de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA). Het wordt verzonden onder een folie op basis van zetmeel die 100 % biologisch afbreekbaar is. Coördinatie en eindredactie: Nele Hiers. Medewerkers: Mariam Al Merrouni, Ellen Devriendt, Hans Govaerts, Xavier Lesenne, Wouter Patho, Thomas Pollet, Roger Van Houtte, Maurits van Liedekerke, Erwin Verbeken. Directeur: Piet De Zaeger. Vormgeving en druk: JM-Grafische vormgeving, Spiegel 1, 9860 Oosterzele, T. 09 362 74 33. Foto voorkaft: © N-VA Foto's onderaan voorkaft: © SXE Jaarabonnement: € 12,50 op rekeningnummer BE83 4350 2597 0115 van VPRTI vzw. Contact: T. 02 219 49 30 Fax 02 217 35 10 E-post: magazine@n-va.be

Dit nummer werd afgesloten op 8 april 2011. Wenst u onze wekelijkse digitale nieuwsbrief te ontvangen? Schrijf u dan nu in via www.n-va.be/nieuws/inschrijven

Nieuw-Vlaams Magazine (april 2011)  

Ledenblad van de N-VA

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you