Page 1

Nieuw-Vlaams Magazine mei 2010

Dit is het moment voor verandering

Open brief van Siegfried Bracke

De kieslijsten: bladzijden 10-16

MAGAZINE VAN DE

N-VA-Verkiezingsmeeting op 6 juni in Gent


KO RT GE K N I P T Cijfer van de maand Het cijfer 5. In minder dan drie jaar ging Yves Leterme 5 keer naar de koning om zijn ontslag in te dienen. In 2007 gaf hij twee keer een formatieopdracht terug en ondertussen diende hij al voor de derde keer zijn ontslag in als Belgische premier (in juli 2008, december 2008 en april 2010). Leterme is een professionele ontslagnemer. Het aantal bochten dat hij en de CD&V sinds 2007 namen is een veelvoud van 5. chatsessie op LeSoir.be (5/5/2010) liet

vergezellen op een Belgische handels-

ze weten dat ‘de Franstaligen in de

missie naar Brazilië. Ze zaten allemaal

Als de N-VA zegt dat ze de verfransing

Rand steunen ook gaat om het verhin-

in kiescampagne. Mark Eyskens vond

van de Vlaamse Rand wil tegengaan,

deren van de vervlaamsing en ver-

dat “electorale belangen boven het

steigert het zuidelijke deel van het

stikking van Brussel’.

staatsbelang” worden geplaatst. Maar

Nou moe

land en worden we zelfs vergeleken met nazi’s. Maar gelukkig is daar

wie was voor het Paleis eerste keuze

Goed bezig

om de ministers te vervangen? Juist,

Laurette Onkelinx (PS) om enige dui-

Geen enkele minister van de uittreden-

Mark Eyskens. Hij bedankte wegens

delijkheid te scheppen. Tijdens een

de regering was bereid prins Filip te

‘overvolle agenda’. Te goed bezig om Vlaanderen met Kosovo te vergelijken?

Geknipt ‘Eendracht maakt macht'. Met die slagzin stapt het cdH van Joëlle Milquet naar de kiezer. De politica doelt niet op de eendracht uit de Belgische wapenspreuk, maar op die van de Franstaligen tegen de Vla-

© N-VA

mingen. Dat kan niet anders voor iemand die al zo lang alle Vlaamse vragen om meer autonomie met een

De spot op …

'non' beantwoordt. Haar discours en

De N-VA deelde in Vlaams-Brabant 300 000 folders uit over B-H-V en bakken “vijgen na Pasen”. Hier enkele N-VA-leden op de markt van Halle met onder hen Vlaams parlementslid Mark Demesmaeker, aftredend Kamerlid Ben Weyts en Brussels volksvertegenwoordiger Paul De Ridder.

dat van andere Franstalige politici komt in feite neer op: 'Vlaming, betaal en zwijg'. Boudewijn Vanpeteghem, redacteur Knack, 5 mei 2010

2


U I T GE S PR O K E N

© Belga/Waem

Weg van het chaos-denken Laat u niet misleiden door de onheilsprofeten, die van-

staatshervorming.

daag de ergste alarmkreten slaken, die het hebben over

Meer dan ooit is bewezen dat het klassieke Belgische overleg-

de chaos en de verschrikkelijke gevolgen die u zullen

model versleten is. B-H-V is daar een symptoom van. De men-

treffen door de val van een Belgische regering. Deze

sen in Vlaams-Brabant blijven helaas de slachtoffers van het

bangmakerij heeft vooral de bedoeling de Belgische rangen te

totale immobilisme in België. Er werkt federaal niets meer. Het

sluiten en verder te gaan op een pad dat nergens meer heen

bewijs dat het anders kan, zien we vandaag in de Vlaamse

leidt. Tegelijk voedt dit doemdenken de antipolitiek.

regering, die wel bestuurt, wel saneert en wel moeilijke knopen

Natuurlijk is de ‘onderhandelde mislukking’ over B-H-V en de

doorhakt ondanks de verschillen tussen de partners. Tijd dus

voorspelbare val van de regering-Leterme II een ernstig feit.

om te gaan naar een confederale staatsvorm ten bate van

Maar een drama is dat niet. Elke mislukking houdt de kiemen

Vlaanderen én Wallonië. We moeten het volle gewicht van het

van wederopstanding in zich, nu zelfs meer dan ooit. De N-VA

beleid in handen van de deelstaten leggen. We moeten nu dur-

heeft een positief alternatief. Wij vinden dat de Vlamingen de

ven veranderen.

rangen moeten sluiten. De Vlaamse politieke leiders moeten dit

De N-VA wil de motor zijn van deze positieve omwenteling. Hoe

moment aangrijpen om staatsmanschap te betonen. Dit keer

sterker wij worden, hoe groter de kans dat anderen moeten vol-

geen Belgisch, maar Vlaams staatsmanschap. Laat ons maar de

gen en dit keer woorden ook in daden omzetten. Ik vraag aan

Herman Van Rompuy-doctrine van 2005 volgen: we stappen

onze leden, militanten en sympathisanten deze boodschap uit

niet in een volgende federale regering zonder een Copernicaanse

te dragen.

M E D E D E L I N GE N

Bart De Wever Algemeen voorzitter N-VA

De Barricade verhuist! Op 28 mei verleggen we ‘De Barricade’. Dan verhuist het N-VA-secretariaat namelijk naar een nieuwe en vooral ruimere locatie in de Koningsstraat. Door de recente groei van de partij was ook het aantal werknemers op De Barricade toegenomen. Alhoewel we allemaal fijne collega’s zijn, begonnen we toch meer en meer in elkaars weg te lopen en werd een ruimer secretariaat een noodzaak. Dat deze verhuis midden in de verkiezingscampagne valt, is natuurlijk een ongelukkig toeval. Bij de verhuisplanning werd begrijpelijkerwijze geen rekening gehouden met vallende regeringen. Toch zal het partijsecretariaat er alles aan doen om de overgang vlot te laten verlopen. Vanaf 29 mei staan we paraat op ons nieuwe adres: Koningsstraat 47, 6de verdieping, 1000 Brussel.

3


BREEDBEELD

Dit is het moment voor verandering

We moeten niet te lang kankeren over de Belgische bestuurscrisis, hoe hard ze de voorbije jaren ook toesloeg. Crisissen bevatten altijd de kiemen van de wederopstanding. Het moment is er om nu resoluut te kiezen voor verandering. De N-VA wil de motor zijn van die verandering. Daar gaat het om op 13 juni. Hoe sterker we na de verkiezingen staan, hoe groter de kans op echte verandering. De N-VA kiest voor een beleid dat de Vlamingen wel willen, en niet voor het opgedrongen beleid van de jongste drie jaar. De Vlaamse partijen CD&V en Open Vld zaten voortdurend in de minderheid in de Belgische regering en vertegenwoordigden er ook geen meerderheid in Vlaanderen. Ooit beweerde de CD&V dat zoiets staatsgevaarlijk was. De Vlaamse regeringspartijen mochten toekijken en de wet ondergaan die de Franstalige partijen oplegden. Het was soms gênant. Het land België is helemaal uiteengegroeid. In België kunnen we het over haast niets meer eens worden en al zeker niet als het om cen4

ten gaat. Daarom was het terugdringen van het overheidstekort een frustrerende bezigheid met zeer weinig echte besparingen en een verwoede zoektocht naar nieuwe inkomsten. Dat is geen goede basis voor de toekomst.

Zakelijk en nuchter Vlaanderen en Wallonië moeten het opnieuw economisch beter doen. Daarvoor moeten ze alle kansen krijgen en moet de warboel uit elkaar worden gehaald. De bedoeling is dat we overal meer mensen aan het werk krijgen en de pensioenen van morgen kunnen betalen. Dat is de inzet voor nieu-

we afspraken. Zakelijk en nuchter. Niet oeverloos praten, maar beslissen! In het klassieke Belgische overlegmodel werd niet meer beslist, er werd geblokkeerd tot in het oneindige. De Belgische instellingen zijn onwerkbare instrumenten geworden omdat ze steeds meer aangetast werden door grendels en drempels, opeenvolgende belangenconflicten en alarmbellen, en een arsenaal aan uitzonderlijke regeltjes die vooral de Vlaamse meerderheid moesten terugdringen. Iedereen heeft nu wel door dat dit Belgisch overlegmodel tot op de draad versleten is.


© Belga

Maar we blijven niet bij de pakken zitten. Het moment is aangebroken om een einde te maken aan de warboel en het non-bestuur. We willen dat Vlaanderen en Wallonië alle bevoegdheden krijgen die ze nodig hebben. Laat Vlaanderen en Wallonië samen afspreken wat ze nog gemeenschappelijk doen. Dat is het confederale model dat CD&V en Open Vld goed moeten kennen, want het staat ook in hun partijstatuten. Dat model is een positieve boodschap en helemaal niet het gevaar en de chaos zoals de doemdenkers willen doen geloven. Het is integendeel de bevrijding uit de chaos van de jongste jaren. Het is dus tijd om een sterk Vlaams front te vormen. Wij willen onderhandelen met de Franstaligen om een Copernicaanse hervorming van de staat te bespreken. Tijd dus voor Vlaams staatsmanschap. De Vlaamse

partijen moeten duidelijk stellen dat ze niet in een federale regering stappen zonder die hervorming. Daarmee vertellen we niets revolutionairs. Herman Van Rompuy stelde dat al voor in 2005. Er is geen reden

om daarvan af te stappen. Wij veranderen niet om de haverklap van mening.

Niet oeverloos praten, maar beslissen! Paniek

© studio Dann

Bevrijding uit chaos

Bart De Wever, lijsttrekker Senaat: “Het is tijd voor Vlaams staatsmanschap. De Vlaamse partijen moeten duidelijk stellen dat ze niet in een federale regering stappen zonder een grondige staatshervorming.”

Zou het kunnen dat er lichte paniek uitbreekt in de rangen van onze tegenstrevers, die ondanks alles blijven zweren bij totaal versleten overlegmodellen en onwerkbare instellingen? Wees maar zeker. We mogen ons niet laten beïnvloeden door de doemdenkers, die de grootste rampspoed voorspellen als de N-VA te sterk zou worden. Een van de kampioenen in het bang maken van mensen is ex-premier Mark Eyskens. Hij heeft de jongste weken meer dan zijn best gedaan om de N-VA te demoniseren. Toen 5


BREEDBEELD Charles Michel (MR) de N-VA zomaar een ‘gifpartij’ noemde, zat Mark Eyskens er instemmend bij te knikken. Hij waarschuwde het land voor de grote chaos en zelfs internationale speculaties. Hij durfde een zelfstandig Vlaanderen zelfs vergelijken met Kosovo. Internationale speculanten aanvuren, in Le Soir dan nog, je moet het maar doen. Dat is waarschijnlijk het Belgisch staatsmanschap dat oude CVPgrootheden belichamen. Over hun verantwoordelijkheid voor de onbestuurbaarheid van de instellingen hebben ze het natuurlijk niet.

Nu durven veranderen ... Waarom veranderen? Een grote staatshervorming in confederale richting is geen doel op zichzelf. Het is wel een noodzakelijke voorwaarde om welvaart en welzijn van de Vlamingen veilig te stellen. Er is geen tijd meer te verliezen. De N-VA brengt daarom de volgende speerpunten naar voor in haar verkiezingsprogramma.

Als het spel ontaardt in paniekvoetbal, riskeert men de bal in het eigen doel te trappen. Dat deed Luc Cortebeeck, de ACV-vakbondsleider en uiteraard een kopstuk van het ACW, die adviseerde niet voor de N-VA te stemmen. Hij trad daarmee in de voetsporen van een andere grote ACW’er, Jean-Luc Dehaene, die hem dat vorig jaar bij de Vlaamse verkiezingen al eens voordeed. Wij dachten dat dit vermolmde gebruik van het stemadvies uit lang vervlogen tijden dateerde, maar dat is voor ‘monseigneur’ Cortebeeck blijkbaar nog steeds een valabele tactiek. De Vlamingen laten zich niet meer de les spellen door ex-ministers die in zeven regeringen hebben gezeten en er een onnoemelijke budgettaire en communautaire puinhoop van hebben gemaakt. En evenmin door vakbondsleiders, die het verlammende status quo blijven verdedigen voor hun eigen comfort. De keuze is eenvoudig: nu durven veranderen of zweren bij de stilstand.

6

© dreamstime

Stemadvies

... voor onze kinderen en kleinkinderen Dit land heeft een grote staatsschuld. De voorbije jaren hebben we daar niets aan gedaan. Integendeel, in 2010 is de staatsschuld weer gestegen tot 100 procent van het bruto binnenlands product (BBP) en het Belgische begrotingsdeficit van 4,8 procent is veel te hoog. Daar moeten we dringend iets aan doen. Onze kinderen en kleinkinderen mogen niet langer de factuur krijgen voor het Belgisch wanbeleid van vandaag. Een sluitende begro-

ting maken is niet meer mogelijk zonder een staatshervorming met nieuwe spelregels. Vlamingen en Walen moeten verantwoordelijk worden gemaakt voor de keuzes die ze maken. Wie boven zijn stand leeft, mag de rekening niet naar een ander doorschuiven. Onbetaalde facturen mogen niet langer via de Belgische postbus doorgeschoven worden naar de Vlamingen. Dat geldt ook voor onze hoofdstad. Wie belastinggeld uitgeeft, moet het ook kunnen uitleggen. Daarom leggen we ontvangsten en uitgaven in dezelfde hand.


© dreamstime

... om de sociale zekerheid te bewaren

... voor meer en betere jobs

Een werknemer kan bijvoorbeeld overuren, compensatiedagen en vakantiedagen opsparen en daarmee een soort ‘spaarrekening’ vullen. Die opgespaarde dagen kan men dan later opnemen, in periodes waarin dat sociaal zeer nuttig is.

© dreamstime

Als we vandaag nog meetellen in de wereld, is het door onze grote werkkracht. De keerzijde daarvan is dat tweeverdieners snel opbranden. Om die troef te behouden moeten we naar een werkbare combinatie tussen arbeid en privéleven. Wij willen meer mensen aan het werk krijgen, maar we willen ook betere jobs waarin we af en toe kunnen bijtanken.

Daarom wil de N-VA een tijdspaarrekening voor werknemers die hen in staat stelt om bij te scholen of te zorgen voor kinderen of ouders. Tijdsparen is een interessant systeem van rechten en plichten.

Betere jobs waarin we af en toe kunnen bijtanken.

In moeilijke tijden hebben mensen nood aan zekerheid. Maar tegelijkertijd moet de sociale zekerheid mensen aanzetten tot actie. Iedereen moet zijn of haar steentje bijdragen, binnen zijn of haar mogelijkheden. Sociaal zeker met een vangnet, sociaal rechtvaardig met een trampoline. Het sociaal vangnet dat we weliswaar nodig hebben, is echter geen hangmat. Je moet er ook weer uit geraken. Onze sociale zekerheid moet ook eerlijk zijn. Wie bijdraagt tot het systeem, moet kunnen rekenen op een uitkering in geval van ziekte, werkloosheid of ouderdom. Er moet een sterkere band zijn tussen wat men bijdraagt aan het systeem en de uitkeringen die men krijgt. Elke euro en elke gewerkte dag moet meetellen. Want werkende burgers hebben nu al te vaak de indruk dat ze steeds maar moeten bijdragen maar er bijzonder weinig voor terugkrijgen.

... voor meer veiligheid De Vlamingen betalen zich blauw aan belastingen, maar ze krijgen daarom nog niet meer blauw op straat. We betalen in dit land een klein miljard euro voor een betere politie, maar de Vlaamse politiezones krijgen er nog niet eens de helft van. En de 19 francofone Brusselse burgemeesters willen zelfs nog meer geld als het in de hoofdstad weer fout loopt. Zelfs op het vlak van de veiligheid worden in België ondoorzichtige transfers in stand gehouden. De N-VA vraagt al jaren om een rechtvaardige verdeling van de inspanningen en niet alleen van de verkeersboetes. We zijn het immers beu om vast te stellen dat de regels - van verkeer tot belastingen - hier strenger worden toegepast dan in de rest van het land. 7


BREEDBEELD

© dreamstime

Belgische versus Vlaamse regering

Geen gepalaver over B-H-V Over Brussel-Halle-Vilvoorde palaveren we niet meer. Over de grondwet en over arresten van het Grondwettelijk Hof moet je niet oeverloos gaan praten en onderhandelen. Je moet die uitvoeren. We vragen niet meer dan de toepassing van de grondwet: iedereen gelijk voor de wet en dat met respect voor elkaars grenzen. Alle Vlaamse partijen willen het splitsingsvoorstel stemmen. Maar de spelregels in dit land maken het mogelijk om de democratie opzij te zetten en eindeloos te blokkeren. Wat baten verkiezingen dan nog? Tegen de dictatuur van de minderheid is maar één antwoord mogelijk: een stem voor de N-VA. Want de N-VA doet wat ze zegt en meent wat ze zegt!

... voor een asielbeleid dat de Vlamingen wél willen De Vlamingen draaien op voor een migratie- en asielbeleid dat ze niet willen. De Franstaligen gooiden de grenzen open en de Vlaamse OCMW’s vol. De Vlaamse gemeenten konden betalen. Vlaanderen maakt werk van een onthaalbeleid, maar mag niet zeggen wie zich hier mag vestigen. Het is lastig dansen op één been in het migratiebeleid. De N-VA pleit daarom voor een strikt en rechtvaardig asiel- en migratiebeleid, voor strengere criteria voor gezinsherenigingen, een strenge aanpak van schijnhuwelijken en voor een beleid dat ook werk durft te maken van een terugkeerbeleid. Belgisch wil dat niet meer lukken, dus doen we dat maar best zelf.

De N-VA pleit voor een strikt en rechtvaardig asiel- en migratiebeleid

8

Als de federale regering al regeerde gedurende de voorbije drie jaar, dan was het resultaat daarvan bijzonder mager. Elke aangekondigde ‘werf’ werd een puinhoop: een budgettair onevenwicht, een rampzalig migratiebeleid, een - zoveelste – mislukte hervorming van justitie, een gigantisch pensioenprobleem en noem maar op. Ook de communautaire onderhandelingen waren een complete maat voor niets. Dat kon moeilijk anders in een regering waar de partners elkaar voor geen haar vertrouwen. De enige constante waren de bezoekjes van Leterme aan de koning … om telkens zijn ontslag in te dienen. Dan gaat het er toch heel anders aan toe in de Vlaamse regering. Die hakt wél knopen door, ook als dat moeilijke knopen zijn.


In de federale regering ging dat zo:

En in de Vlaamse regering:

• Als er nauwelijks geregeerd werd, dan werd er ook nauwelijks bespaard. Er werd vooral gezocht naar nieuwe inkomsten. Het budgettair evenwicht is dan ook ver te zoeken. De rekening? Die zal wel voor onze kinderen zijn.

• De begrotingscontrole werd door sommigen op voorhand als een groot struikelblok aangekondigd, maar ze werd door begrotingsminister Philippe Muyters (N-VA) wel netjes genomen zonder budgetoverschrijdingen. De Vlaamse regering blijft binnen het streefdoel om het begrotingstekort in twee jaar weg te werken. Na 2011 hoopt Vlaanderen weer volop te kunnen investeren.

• Het asiel- en migratiebeleid is een complete ramp. Er werd ons door de Franstaligen een collectieve regularisatie door de strot geramd, met een onvermijdelijk aanzuigeffect tot gevolg. Het zijn vooral de (Vlaamse) gemeenten en OCMW’s die de lasten moeten dragen. • De aangekondigde hervorming van justitie is een maat voor niets. De broodnodige vereenvoudiging van de gerechtelijke arrondissementen werd tegengehouden. In Brussel is het hek helemaal van de dam en faalt het veiligheidsbeleid. De samenvoeging van politiezones werd geboycot en de federale regering liet begaan. • De federale regering kon geen antwoord bieden op de toenemende vergrijzing, terwijl naburige landen dat wel konden. Onze wettelijke pensioenen zijn bij de laagste van Europa. Wie moest dat oplossen? Michel Daerden, met een ‘wit boek’ en dan een ‘groen boek’. Een aanfluiting van goed beleid. • De CD&V verklaarde in 2007 uit monde van Leterme dat ze nooit in een federale regering zou stappen zonder Vlaamse meerderheid. Maar dat was exact wat gebeurde. Drie jaar lang werd er dan ook bestuurd door een Franstalige meerderheid tegen een Vlaamse minderheid. Met alle gevolgen van dien.

• Dat werd beloond met een hoge kredietwaardigheid. Het bekende ratingbureau Standard & Poor's behoudt rating AA+ voor Vlaanderen, dat voor de internationale financiële wereld een betrouwbare partner blijft. De score wijst op een 'heel sterke capaciteit om de financiële verplichtingen na te komen'. S&P erkent dat de Vlaamse begroting dit jaar nog met een tekort zal afsluiten maar looft de inspanningen om in 2011 weer een evenwicht te realiseren. • Ook de moeilijke vragen om meer middelen voor onderwijs en openbare werken (door beschadiging aan de wegen) werden opgelost zonder dat de begroting in gevaar komt. • Vlaanderen start, ondanks de budgettaire voorzichtigheid, toch al met nieuwe initiatieven zoals een Vlaams Energieagentschap, een programmapunt van de N-VA. • Zonder dat de Vlaamse begroting in gevaar komt, wordt dit jaar 160 miljoen euro vrijgemaakt voor innovatie. Dat is een noodzaak om Vlaanderen competitief te houden. • De Vlaamse regering zou vallen over de Oosterweelverbinding, zo werd geschreven. Maar ook in moeilijke dossiers kan de Vlaamse regering knopen doorhakken. Ook deze klip werd genomen. Het compromis werd door alle partners verdedigd, binnen de gestelde termijn. Pasen moest niet worden uitgesteld. • Iedereen stelt vast dat er VERTROUWEN is in de Vlaamse regering, ondanks de natuurlijke verschillen tussen de partners en zelfs in financieel moeilijke tijden. Dat is het grote verschil met de federale regering.

© Eugene Hertoghe

Geert Bourgeois en Philippe Muyters, N-VA-ministers in de Vlaamse regering: "Vlaanderen werkt wél met vertrouwen, zelfs in moeilijke tijden."

9


V ER K I E Z I N GE N 2 0 1 0

Onze kandidaten Onze lijst met kandidaten is een gezonde mix van jong, bruisend talent, ervaren mensen uit onze achterban en soms verrassende nieuwkomers. Eén ding hebben ze alvast gemeen: hun enthousiasme om zoveel mogelijk mensen te overtuigen dat het nu tijd is om voor verandering te kiezen. PROVINCIE ANTWERPEN

Effectieven kieskring Antwerpen ● ●

● ● ●

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

1. Jan Jambon (50 jaar, Brasschaat, Kamerlid, schepen) 2. Sophie De Wit (36 jaar, Aartselaar, Vlaams parlementslid, gemeenteraadslid)

3. Flor Van Noppen (54 jaar, Dessel, Kamerlid, schepen) 4. Zuhal Demir (30 jaar, Antwerpen, advocate) 5. Reinilde Van Moer (53 jaar, Willebroek, maatschappelijk adviseur, OCMW-raadslid) 6. Jan Van Esbroeck (41 jaar, Kalmthout, maritiem bediende) 7. Rita Bellens (47 jaar, Duffel, zelfstandige, OCMW-raadslid) 8. Minneke De Ridder (29 jaar, Emblem, fashion styliste) 9. Dirk Van de Voorde (57 jaar, Geel, huisarts - sportarts) 10. Erik Broeckx (50 jaar, Mortsel, bediende, schepen) 11. Tine van der Vloet (32 jaar, Merksplas, bediende) 12. Patricia Frederickx (47 jaar, Bonheiden, bediende) 13. Bruno Peeters (54 jaar, Oud-Turnhout, bibliothecaris) 14. Geert Antonio (29 jaar, Rumst, beleidsadviseur, gemeenteraadslid) 15. Frank Geets (47 jaar, Sint-Katelijne-Waver, facilitair directeur) 16. Sadia Choukri (29 jaar, Antwerpen, kabinetsmedewerker) 17. Annelies Guldentops (47 jaar, Balen-Olmen, docent kinderverpleegkunde) 18. Geert Van Laer (33 jaar, Zandhoven, zelfstandige) 19. Willy Anthonis (62 jaar, Heist-Op-Den-Berg, gepensioneerde, OCMW-raadslid) 20. Lisette Weets (59 jaar, Wijnegem, huisvrouw, gemeenteraadslid) 21. Jan Vangheel (42 jaar, Mol, viskweker) 22. Christel Cottenie (49 jaar, Bonheiden, ambtenaar) 23. Vera Celis (50 jaar, Geel, Vlaams parlementslid) 24. Kris Van Dijck (47 jaar, Dessel, Vlaams parlementslid, burgemeester)

4

effectief

10

3

effectief

Vanuit zijn maatschappelijk engagement als stichter van de vzw Karel Van Noppen zette Flor Van Noppen bijna 10 jaar geleden de stap naar de politiek. In 2007 werd hij federaal Kamerlid en was hij vooral actief op het gebied van volksgezondheid, leefmilieu en maatschappelijke vernieuwing.

Zuhal Demir is een enthousiast nieuw gezicht. Als Antwerpse advocate bijt ze zich vast in dossiers rond arbeidsrecht en justitie. En ze is vastbesloten om écht voor verandering in die domeinen te zorgen: “Het is tijd om de blokkeringen te doorbreken en constructief mee te werken aan een kleurrijk Vlaanderen.”

1 Jan Jambon

Jan Jambon is sinds 2007 fractievoorzitter in de Kamer, waar hij zich toelegde op de financiën en de begroting. En net daar durft het in deze Belgische contrafederatie wel eens spaak lopen.


V ER K I E Z I N GE N 2 0 1 0 Opvolgers kieskring Antwerpen ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Bert Wollants (30 jaar, Lier, raadgever Milieu & Energie, OCMW-raadslid) Els Baeten (58 jaar, Turnhout, gepensioneerde) Fred Entbrouxk (60 jaar, Boechout, vertegenwoordiger, gemeenteraadslid) Joziena Bennenbroek - Slegers (42 jaar, Brecht, landbouwster, gemeenteraadslid) Ken Casier (21 jaar, Borsbeek, student) Marc Smans (52 jaar, Beerse, ambtenaar, schepen) Bruno Peeters (70 jaar, Schilde, gepensioneerde) Liesbeth Verstreken (45 jaar, Halle-Zoersel, advocate, schepen) Erica Era (60 jaar, Nijlen, kinesiste, gemeenteraadslid) Marleen Van Hauteghem (47 jaar, Zwijndrecht, bediende) Alfons Daems (65 jaar, Olen, gepensioneerde) Kathelijne Toen (38 jaar, Hoboken, bediende, districtsraadlid) Marc Hendrickx (41 jaar, Mechelen, Vlaams parlementslid, gemeenteraadslid)

1

opvolger Bert Wollants deed in 2003 de stap naar de politiek. Ondertussen is hij arrondissementeel voorzitter van Mechelen. Als kabinetsmedewerker en vroeger bij OVAM heeft Bert jaren ervaring met milieu- en energiebeleid, maar op politiek vlak houden ook mobiliteit, verkeer, ruimtelijke ordening en jeugd hem bezig.

2

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

effectief De handen uit de mouwen, altijd en PROVINCIE LIMBURG overal. Dat typeert Steven, die met de leuze ‘meerwaarde Frieda Brepoels (55 jaar, Hasselt, europarlementslid, gemeenteraadslid) als vertrekpunt’ zich Steven Vandeput (43 jaar, Hasselt, zelfstandig ondernemer) vooral wil verdiepen in dossiers rond Karolien Grosemans (40 jaar, Herk-de-Stad, leerkracht, OCMW– en gemeenteraadslid) ondernemen en opleiding. Als Limburgs Walter Bollen (44 jaar, Bilzen, engineering manager, gemeenteraadslid) provinciaal voorzitter hoopt hij met de Ann Baptist (40 jaar, Genk, leerkracht, gemeenteraadslid) hele Limburgse ploeg goed te kunnen Hans Govaerts (30 jaar, Sint-Truiden, stafmedewerker N-VA) scoren en zo de weg naar die broodnodige verandering in te slaan. Frieda Neyens (45 jaar, Opoeteren, verpleegkundige)

Werner Janssen (40 jaar, Beringen, projectbegeleider) Katja Verheyen (30 jaar, Bree, bediende, provincieraadslid) Piet Van Berkel (52 jaar, Rekem, huisarts, gemeenteraadslid) Simonne Janssens-Vanoppen (66 jaar, Heusden-Zolder, gepensioneerd, fractieleider gemeenteraad) Jan Peumans (59 jaar, Riemst, voorzitter Vlaams parlement, schepen)

Opvolgers kieskring Limburg ● ● ● ● ● ● ●

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Peter Luykx (46 jaar, Lommel, Kamerlid, gemeenteraadslid) Veerle Wouters (36 jaar, Riemst, lector, provincieraadslid) Geert Gerits (36 jaar, Houthalen, lector) Anita Dekkers (39 jaar, Lanklaar, arbeidster, OCMW-raadslid) Pierke Joosten (56 jaar, Bocholt, gepensioneerd) Anette Stulens (52 jaar, Hoeselt, burgemeester) Lies Jans (36 jaar, Hasselt, Vlaams parlementslid)

1 Frieda Brepoels

1

opvolger Peter Luykx zetelt sinds 2007 in de federale Kamer (met een korte onderbreking na het ontslag van Jo Vandeurzen). Hij manifesteerde zich uitdrukkelijk in tal van commissies (o.a. Buitenlandse Betrekkingen, Wetenschapsbeleid, Middenstand, Bedrijfsleven, …) en in dossiers rond economie, werk en ondernemen, waarbij hij de meerderheid meermaals op de korrel nam.

Bij Frieda Brepoels zit politiek in het bloed, al meer dan dertig jaar. Iedere dag gaat zij in het Europees parlement tot het uiterste. Ze streeft naar een Vlaamse staat binnen een sociale en diverse Europese Unie waar plaats is voor volkeren, talen en culturen. Als secretaris van de N-VA werkt Frieda mee aan een Vlaanderen waar vrijheid en verantwoordelijkheid geen loze begrippen zijn.

11


V ER K I E Z I N GE N 2 0 1 0 PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

Effectieven kieskring Oost-Vlaanderen ● ● ●

1. Siegfried Bracke (57 jaar, Gent, gewezen Wetstraatjournalist) 2. Sarah Smeyers (29 jaar, Aalst, Kamerlid) 3. Karel Uyttersprot (60 jaar, Lebbeke, uittredend gedelegeerd bestuurder VOKA Oost-Vlaanderen) Karel Uyttersprot was jaren actief in het economisch leven van Vlaanderen als VOKA-voorzitter voor Oost-Vlaanderen. Hij heeft de ambitie zich ten dienste te stellen voor de burgers, de bedrijven en 3 onze maatschappij. effectief

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

2

effectief

Sarah Smeyers kwam in 2007 voor de eerste keer in het federale halfrond. Een niet onopgemerkte passage, zo merkte ook de krant De Morgen, die Sarah omschreef als ‘bijzonder aanwezig en bijzonder actief’. Ze beet zich vooral vast in het migratiedossier en maakte het de meerderheid vaak bijzonder moeilijk.

Peter Dedecker (26 jaar, Gent, ingenieur) Ingeborg De Meulemeester (45 jaar, Vrasene, sociaal verpleegkundige) Miranda Van Eetvelde (50 jaar, Zele, bedrijfsconsulente VDAB) William De Windt (52 jaar, Erpe-Mere, kantoordirecteur bank & verzekeringen, gemeenteraadslid) Nadine De Stercke (53 jaar, Semmerzake, regentes) Leen De Backer (55 jaar, Lokeren, leerkracht) Koen D’Haenens (45 jaar, Denderleeuw, gevangenisdirecteur) Dimitri Van Hoey (36 jaar, Baasrode, coördinator sociale werkplaats) Veerle De Brauwere (28 jaar, Oudenaarde, marketing coördinator) Rufij Baeke (62 jaar, Kaprijke, huisarts, syndicalist) Eric Scheire (60 jaar, Wichelen, informaticus, kwaliteitsmanager) Filip D’Hose (40 jaar, Geraardsbergen, vertaler-tolk Duits-Engels, leerkracht) Karlijn Deene (28 jaar, Ledeberg, kabinetsmedewerker) Irène Gorrebeeck (60 jaar, Bazel, bediende, schepen) Katrien Foucart (46 jaar, Herzele, verzekeringsmakelaar, galeriehouder) Eva Paelinck (23 jaar, Lochristi, medewerker commerciële binnendienst) Lieven Dehandschutter (51 jaar, Sint-Niklaas, Vlaams parlementslid, schepen)

Opvolgers kieskring Oost-Vlaanderen

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8.

9.

10. 11.

● ● ● ● ● ●

12

Peter Buysrogge (34 jaar, Belsele, N-VA-fractiesecretaris Vlaams parlement) Yirka Beeckman (32 jaar, Everbeek, ambtenaar) Erwin Van Heesvelde (52 jaar, Melle, apotheker, gemeenteraadslid) Annemie Demuyt (34 jaar, Dendermonde, bediende kinderbijslag) Eric De Neve (64 jaar, Deinze, bankbediende) Eric Merckx (57 jaar, Schorisse, arbeider) Kurt Moens (41 jaar, Ertvelde, leerkracht, pedagogisch coördinator, OCMW-raadslid) Marianne Matthys (54 jaar, Laarne, laborante, Gentenaar Siegfried Bracke studeerde Germaanse OCMW-raadslid & lid Vast Bureau) Filologie en begon zijn carrière in 1981 bij de openbare Maria Dhollander (73 jaar, Stekene, omroep. Hij was jarenlang radio- en tv-journalist en kent schepen Sociale Zaken & Onderwijs) de Wetstraat door en door. Na een kwart eeuw de poliLies Nys (35 jaar, Afsnee, ondernemer) tiek te hebben gevolgd is Siegfried ervan overtuigd dat de Matthias Diependaele (30 jaar, Zottegem, analyse van de N-VA de enige juiste is: alleen een verreVlaams parlementslid) gaande staatshervorming kan onze welvaart redden.

1

Siegfried Bracke


V ER K I E Z I N GE N 2 0 1 0 BRUSSEL-HALLE-VILVOORDE

Effectieven kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde ● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ● ●

● ● ●

● ● ● ● ●

● ●

2

effectief

Nadia Sminate werd in 2006 verkozen tot gemeenteraadslid in Londerzeel, en ook in de nationale politiek heeft ze al mooie resultaten behaald. Sinds vorig jaar is ze de rechterhand van minister Philippe Muyters. Met die bagage zal ze nu uw belangen verdedigen. Door te kiezen voor een jonge vrouw met zuiderse roots bewijst de N-VA dat ze durft kiezen voor verandering.

1. Ben Weyts (39 jaar, Beersel, Kamerlid) 2. Nadia Sminate (28 jaar, Londerzeel, persoonlijk medewerker minister Muyters, gemeenteraadslid) 3. Kristien Van Vaerenbergh (32 jaar, Lennik, advocate) 4. Linda Mbungu-Dinkueno (31 jaar, Brussel, bediende) 5. Etienne Keymolen (64 jaar, Asse, gepensioneerd ontvanger, schepen) 6. Joris Kelchtermans (32 jaar, Overijse, sociaal assistent, OCMW-raadslid) 7. Guy Uyttersprot (45 jaar, Affligem, parlementair medewerker Mark Demesmaeker, gemeenteraadslid) 8. Erik Rennen (48 jaar, Zaventem, bediende, gemeenteraadslid) 9. Sara Rampelberg (33 jaar, Jette, sales assistant) 10. Jan Couck (43 jaar, Opwijk, musicus, schepen) 22 lijstduwer 11. Piet Van Grunderbeek (50 jaar, Zemst, kaderlid, schepen) Luc Deconinck was sinds 2005 de voor12. Elke Van Neyghem (29 jaar, Grimbergen, ambtenaar, zitter van vzw De Rand, de organisatie cultuurfunctionaris, OCMW-raadslid) die in de Vlaamse Rand rond Brussel de 13. Paul Van Den Bosch (51 jaar, Dilbeek, seingever NMBS) belangen van de Nederlandstaligen 14. Lieve De Witte (46 jaar, Machelen, bediende, OCMW-raadslid) behartigt. Luc verwierf al eerder 15. Elke Wouters (23 jaar, Meise, bekendheid als de bezieler van het raadgever kabinet Geert Bourgeois, gemeenteraadslid) Halle-Vilvoorde-Komitee. Hij wil dat de N-VA zo sterk moge16. Marleen Van De Wiele (55 jaar, Kampenhout, bediende) lijk weegt op de staatshervorming en de splitsing van B-H-V. 17. Bano Zaka Atia (29 jaar, Jette, bediende) 18. Marleen Van Hassel-De Kegel (49 jaar, Sint-Pieters-Leeuw, leerkracht) 19. Renaat Huysmans (48 jaar, Kapelle-Op-Den-Bos, huisarts, sportarts, gemeenteraadslid) 20. Linda De Dobbeleer - Van den Eede (59 jaar, Roosdaal, leerkracht, provincie- en gemeenteraadslid) 21. Paul De Ridder (61 jaar, Brussel, Brussels parlementslid) 22. Luc Deconinck (55 jaar, Sint-Pieters-Leeuw, jurist, ontslagnemend voorzitter vzw De Rand)

Opvolgers kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

● ●

10. 11.

12.

● ● ● ● ● ● ●

Karl Vanlouwe (39 jaar, Brussel, advocaat) Isabelle Pierreux (43 jaar, Gooik, bediende, gemeenteraadslid, OCMW-raadslid) Frank Vandendael (38 jaar, Wezembeek-Oppem, bediende, gemeenteraadslid) Ingrid Van Grembergen (48 jaar, Grimbergen, bediende) Johnny De Brabanter (58 jaar, Liedekerke, leerkracht, OCMW-voorzitter) Magda Debrouwer (56 jaar, Brussel, directie-assistente) Joke Ots (27 jaar, Halle, bediende) Marleen Van Der Borgt (28 jaar, Vilvoorde, N-VA-Communicatiemedewerkster) Ben Weyts kwam in 2009 als opvolger in de Kamer Sven De Paepe (44 jaar, Ternat, zelfstandig zaakvoerder, terecht. Hij legde zich daar vooral toe op het beleidsgemeenteraadslid) domein Binnenlandse Zaken en in het bijzonder op Els Menu (37 jaar, Hoeilaart, kleuteronderwijzeres) ambtenarenzaken, overheidsefficiënte en politie. Willy Segers (51 jaar, Dilbeek, Vlaams Ben Weyts trad ook rond communautaire thema’s parlementslid, gemeenteraadslid) en de splitsing van de kieskring B-H-V manifest op Geert De Cuyper (56 jaar, Lennik, schepen, advocaat) de voorgrond. Alhoewel hij slechts anderhalf jaar parlementslid was, rekende de wetstraatpers hem tot de vijf beste federale parlementsleden.

1

Ben Weyts

13


V ER K I E Z I N GE N 2 0 1 0 PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

2

Effectieven kieskring West-Vlaanderen ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

effectief

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Geert Bourgeois (58 jaar, Izegem, Vlaams minister, gemeenteraadslid) Daphné Dumery (36 jaar, Blankenberge, advocate) Manu Beuselinck (40 jaar, Oostende, zelfstandige apotheker) Koenraad Degroote (50 jaar, Wakken, advocaat, burgemeester) Eva Vandemeulebroucke (24 jaar, Bredene, zelfstandige) Brecht Arnaert (28 jaar, Dranouter, N-VA-fractiemedewerker Kamer) Kristof Pillaert (41 jaar, Hooglede, bediende, provincieraadslid) An Capoen (27 jaar, Zillebeke, geneesheer-specialist in opleiding) Marniek De Bruyne (50 jaar, Kortrijk, bediende)

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Mieke Van Hootegem (48 jaar, Roeselare, exportmanager) Machteld Vanhee (23 jaar, Meulebeke, leerkracht BSO) Ellen Devriendt (27 jaar, Waregem, kabinetsmedewerker Geert Bourgeois) Gudrun Platevoet (48 jaar, Brugge, advocaat) Dirk Cardoen (71 jaar, Beselare, landmeter, burgemeester) Wilfried Vandaele (50 jaar, Vlissegem, Vlaams parlementslid, schepen) Danielle Godderis-T’Jonck (55 jaar, Alveringem, Vlaams parlementslid)

Daphné Dumery zette in 2003 de stap naar de N-VA en is ondertussen voorzitter van de afdeling Blankenberge. Als criminologe ging ze eerst aan de slag bij de dienst Vreemdelingenzaken. Ze deed daar nog rechtenstudies bovenop en is nu advocate aan de Brugse balie. Vanuit haar professionele achtergrond heeft zij bijzondere aandacht voor de migratie- en asielproblematiek, maar ook een brede kijk op buitenlandse zaken.

Opvolgers kieskring West-Vlaanderen ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1. Bert Maertens (28 jaar, Izegem, woordvoerder Geert Bourgeois, gemeenteraadslid) 2. Cathy Coudyser (40 jaar, Knokke-Heist, zelfstandige, OCMW-raadslid) 3. Cindy Verbrugge (38 jaar, De Panne, raadgever toerisme kabinet minister Bourgeois) 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Hannelore Carlu (37 jaar, Moorsele, thuisverpleegkundige) Matthieu Moreels (24 jaar, Zwevegem, accountant) Ben Glorieux (25 jaar, Poperinge, leerkracht) Gijs Degrande (29 jaar, Beernem, N-VA-fractiemedewerker Vlaams parlement) Veronique Beeuwsaert (42 jaar, Veurne, juriste) Jean-Marie Bogaert (60 jaar, Sint-Kruis-Brugge, schepen stad Brugge, provincieraadslid)

Bert Maertens werd in 2007 het jongste gemeenteraadslid van Izegem, waar hij ook heel actief is in het jeugdwerk. Bert wil zich enthousiast inzetten voor een beter Vlaanderen dat de nodige hefbomen heeft om de huidige generatie twintigers en dertigers en jonge gezinnen een zorgeloze toekomst te bieden.

14

1

1

opvolger

Geert Bourgeois Geert Bourgeois stapte in 1995 in de nationale politiek als Kamerlid voor de Volksunie. Hij liet zich opmerken als justitiespecialist en was lid van de commissie-Dutroux. In 2001 richtte hij de N-VA op. Na een spetterende verkiezingsoverwinning werd Geert in 2009 viceminister-president en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand.


V ER K I E Z I N GE N 2 0 1 0 LEUVEN

Effectieven kieskring Leuven ● ● ● ● ● ● ●

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Theo Francken (Lubbeek, 32 jaar, adjunct-kabinetschef) Els Demol (52 jaar, Herent, schepen) Hubert Keyaerts (62 jaar, Tervuren, voorzitter OCMW - schepen) Hilde Kaspers (49 jaar, Diest, bediende) Luk Bellens (45 jaar, Leuven, kabinetsmedewerker, gemeenteraadslid) Bart Nevens (44 jaar, Kortenberg, bediende, schepen) Tine Eerlingen (34 jaar, Heverlee, Vlaams parlementslid)

Theo Francken

Opvolgers kieskring Leuven ● ● ●

● ●

1. Sonia Van Laere (46 jaar, Huldenberg, OCMW-raadslid) 2. Arnout Coel (24 jaar, Rotselaar, parlementair medewerker) 3. Katleen D’Haese (27 jaar, Herent, bediende, gemeenteraadslid) 4. Frank Vannetelbosch (25 jaar, Haacht, student, OCMW-raadslid, lid van Vast Bureau) 5. Annemie Minten (66 jaar, Tienen, gepensioneerde) 6. Jos Verstraeten (69 jaar, Tervuren, gepensioneerd priester)

1

Theo Francken is een echte BV - geen Bekende Vlaming maar een Betrokken Vlaming, geëngageerd en sociaal bewogen. Theo is de benjamin onder de N-VA-lijsttrekkers. Met zijn bijna 10 jaar ervaring als fractiemedewerker, raadgever en adjunctkabinetschef van Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois is hij echter alles behalve een politiek groentje.

Hoe stemmen bij volmacht? Bepaalde kiezers mogen hun stem bij volmacht laten uitbrengen: onder meer zieken, mensen die moeten werken, studenten op kot en personen op reis in het buitenland. De volmachtgever kan vrij iemand kiezen om volmachtdrager te zijn. De enige voorwaarde is dat die volmachtdrager zelf ook kiesgerechtigd is. Elke kiezer kan slechts één volmacht aanvaarden. De volmachtdrager hoeft niet in dezelfde kieskring te wonen als de volmachtgever, maar moet wel bij volmacht gaan stemmen in het stembureau van de volmachtgever. Op dat stembureau moet de volmachtdrager de volgende documenten aanbieden: 1. zijn/haar eigen oproepingsbrief; 2. zijn/haar eigen identiteitskaart; 3. het volmachtformulier (ondertekend door zowel de volmachtgever als de volmachtdrager); 4. een attest waaruit blijkt dat de volmachtgever niet zelf zijn of haar stem kan komen uitbrengen (verklaring geneesheer, attest werkgever, onderwijsdirectie, enzovoort). Als de volmachtgever op reis is in het buitenland, moet dat bevestigd worden door de burgemeester. Ook schippers en kermisreizigers moeten langs gaan bij de burgemeester. Blanco volmachtformulieren zijn te verkrijgen bij elk gemeentebestuur of via het speciaal loket op de N-VA-webstek. Voor meer informatie kan men terecht bij Arnout De Cuyper (arnout.decuyper@n-va.be of T. 02 219 49 30).

Hoe geldig stemmen? Je kan op verschillende manieren jouw stem uitbrengen. Ofwel stem je op een lijst (‘lijststem’), ofwel op één of meerdere specifieke personen (‘kopstem’ of ‘naamstem’). Bij een lijststem duid je het vakje bovenaan de lijst aan, voor een kopstem duid je het vakje naast één of meerdere personen aan (effectieven en/of opvolgers). De kans bestaat dat je gevraagd wordt te zetelen in een stem- of telbureau. Het Halle-VilvoordeKomitee pakt samen met de Vlaamse Volksbeweging uit met een actie voor mensen die weigeren mee te werken. De N-VA ondersteunt deze actie volledig. Alle informatie vind je op www.burgerzin.be. Je registreren als dienstweigeraar kan op www.ikwerknietmee.be. 15


V ER K I E Z I N GE N 2 0 1 0 SENAAT 2

effectief

Als gemeenschapssenator is Helga Stevens zowel in de Bart Dewever (39 jaar, Berchem, Vlaams parlementslid, gemeenteraadslid) Senaat als in het Vlaamse Helga Stevens (41 jaar, Sint-Amandsberg, senator, gemeenteraadslid) parlement prominent aanweLouis Ide (36 jaar, Zwalm, arts, senator) zig. Haar stokpaardje is het Lieve Maes (50 jaar, Zaventem, global deployment manager) gelijkekansenbeleid voor personen met een hanDanny Pieters (53 jaar, Leuven, Hoogleraar K.U. Leuven) dicap. Als doofgeborene staat Helga in Kim Geybels (28 jaar, Lummen, spoed- en MUG-arts) Vlaanderen symbool voor de integratie van perElke Sleurs (42 jaar, Gent, gynaecoloog) sonen met een handicap. Met succes! Bruno Vandicke (29 jaar, Koksijde, postbode) Inge Faes (37 jaar, Puurs, advocaat, gemeenteraadslid) Annemie Charlier (58 jaar, Belsele, leerkracht) Dit jaar nog werd Danny Pieters verkozen tot Marie-Pierre Moulin-Romsée (37 jaar, Lommel, tandarts) voorzitter van de raad Katleen Bury (26 jaar, Lot, advocate) van bestuur van de David Geens (36 jaar, Knesselare, bedrijfsleider, gemeenteraadslid) VDAB. Met zijn boeken Filip Daem (49 jaar, Wevelgem, advocaat) over de sociale zekerKoen Dillen (47 jaar, Mol, huisarts) heid geniet hij respect in Bart Vandekerckhove (49 jaar, Genk, leerkracht) 5 Vlaanderen en in het effectief Goedele Vermeiren (48 jaar, Mortsel, leerkracht, gemeenteraadslid) buitenland. Danny Pieters staat voor een Ine Tombeur (33 jaar, Wetteren, logopediste) echte, Vlaamse sociale zekerheid. Georges Defreyne (72 jaar, Ingelmunster, gepensioneerd ondernemer) Jos Van Elslande (61 jaar, Beersel, notaris, gemeenteraadslid) Herman Geyskens (57 jaar, Tessenderlo, leerkracht, voorzitter gemeenteraad) Ingrid Reubens (62 jaar, Knokke-Heist, schepen) Mia De Brouwer (65 jaar, Aalst, zelfstandige, gemeenteraadslid) David Manaigre (24 jaar, Assenede, kabinetsmedewerker) Philippe Muyters (48 jaar, Edegem, Vlaams minister)

Effectieven kieskring Vlaanderen ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Opvolgers Senaat ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Patrick De Groote (51 jaar, Ruddervoorde, leerkracht, Kamerlid, gemeenteraadslid) Liesbeth Homans (37 jaar, Wilrijk, Vlaams parlementslid) Frank Boogaerts (65 jaar, Lier, gepensioneerde, gemeenteraadslid) Luc Sevenhans (55 jaar, Brasschaat, Kamerlid, gemeenteraadslid) Piet De Bruyn (42 jaar, Rotselaar, woordvoerder Philippe Muyters) Sabine Vermeulen (39 jaar, Deinze, kaderlid, OCMW-raadslid) Dirk Rochtus (49 jaar, Mortsel, docent) Hilde Lefere - Desimpelaere (59 jaar, Roeselare, huismoeder) Erna Scheerlinck (54 jaar, Iddergem, bejaardenverzorgster, gemeenteraadslid) Veerle Stassijns (57 jaar, Roosdaal, apotheker) Anneleen Remans (41 jaar, Genk, kinesiste, OCMW-raadslid) Monica Bruylandt-Van De Velde (67 jaar, Tervuren, gepensioneerde, gemeenteraadslid) Guy Thys (60 jaar, Hoeselt, landmeter-expert, schepen) Bart De Nijn (55 jaar, Mechelen, leerkracht, gedeputeerde)

1 Bart De Wever

3

16

Aan maatschappelijk engagement heeft Louis Ide effectief geen gebrek. Dat bewijst onder meer zijn voormalige inzet bij Artsen Zonder Grenzen. Als senator sinds 2007 gaf hij blijk van dezelfde tomeloze inzet op het gebied van gezondheidszorg en welzijn, maar ook op het vlak van sociale zekerheid en staatshervorming.

Alhoewel hij ze te weinig ziet, doet Bart De Wever vooral voor zijn kinderen aan politiek. Want hij wil voor hen, net als voor iedereen, een sterker Vlaanderen waarin het goed is om te leven. Normen en waarden zijn geen oubollige woorden voor de N-VA-voorzitter, die nu vanuit de Senaat de broodnodige veranderingen wil doorduwen.


V ER K I E Z I N GE N 2 0 1 0

Š N-VA

N-VA-verkiezingsmeeting Zondag 6 juni 10.00 - 12.30 uur Capitole Gent In de laatste rechte lijn voor de verkiezingen blaast de N-VA verzamelen voor een stevige verkiezingsmeeting. Het adres van Capitole Gent is Graaf Van Vlaanderenplein 5 - 9000 Gent Hoe bereiken? Capitole Gent ligt naast het Woodrow Wilsonplein, waar ook de grote halte Gent Zuid van De Lijn is gelegen. Heel wat trams en bussen stoppen voor de deur van het theater! De exacte uurregelingen en informatie vindt u via www.delijn.be. De dichtsbijzijnde treinhalte is Gent Dampoort. Meer info via www.nmbs.be.

Parking Vlak voor Capitole Gent, onder het Woodrow Wilsonplein, is er een ruime ondergrondse betaalparking. Deze is geopend tot 01.00 uur.

Georganiseerd vervoer Meerdere arrondissementen zetten bussen in of organiseren vervoer via carpool. Voor specifieke informatie verwijzen we u door naar www.n-va.be of de N-VA-facebookpagina.

Ook voor de kleinsten! Kip van Troje brengt voor kinderen van 3 tot 11 jaar een animatieprogramma.

17


V ER K I E Z I N GE N 2 0 1 0

Open brief aan de N-VA-leden

U kent mij, of toch een beetje. Toch heb ik naar verluidt veel mensen verrast met mijn keuze. Maar dat is intussen geschiedenis. Ik draag vanaf nu wél een etiket, met overtuiging en vooral veel goesting. U weet het intussen: ik heb de stap gezet omdat ik het niet meer kon aanzien; na 30 jaar de politiek te hebben gevolgd, na zorgvuldig wikken en wegen, ben ik bij de N-VA uitgekomen. Mijn conclusie was: die mensen hebben gelijk.

Scepsis is goed Ik van mijn kant begrijp dat er in de partij hier en daar scepsis is. Scepsis is trouwens goed: dat houdt partijleden, kandidaten en/of verkozenen wakker. Ik vraag aan de sceptici wel het voordeel van de twijfel. Het doet me plezier te vernemen dat de Oost-Vlaamse lijst quasi unaniem is goedgekeurd, maar ik versta dat daarmee misschien niet alles is gezegd. Spreek vrij, ik doe dat ook, met de openheid die de onze moet zijn, ik zal altijd proberen antwoorden.

© Eugene Hertoghe

Beste NV-A’ers, Eerst dit. Ik moet u oprecht danken voor de kans die ik krijg. Ik zal doen wat ik kan om u zeker niet teleur te stellen. Ik stel mij ter beschikking van uw en mijn partij, en ik zal met alles wat ik in mij heb meewerken aan wat ons allemaal bezighoudt: de toekomst van Vlaanderen, de welvaart van iedereen.

Echt en goed verhaal We hebben wel een echt en goed verhaal. Vlaams-nationalisme gaat over meer democratie, over beter bestuur. Over minder verspilling van belastinggeld, over transparante structuren. Vlaams-nationalisten staan open voor de wereld en voor verandering, maar bewaren wat goed is en waardevol. Vlaams-nationalisten zijn solidaire mensen, maar ze zien wat iedereen ziet, al durft niet iedereen dat nog zeggen: België is vastgelopen. Of we dat leuk vinden of treurig, het verandert niets aan de werkelijkheid.

en volgehouden overtuiging dat de new deal die we nodig hebben in het belang is van ALLE regio’s, dat de welhaast algehele verdamping van het federale niveau binnen de Europese context van geen kanten synoniem is voor chaos en ellende, wel integendeel.

Vlaams bestuur levensnoodzakelijk

Twee dingen zijn levensbelangrijk, bijna letterlijk, voor ons allemaal: een sterk Europa, veel beter uitgebouwd dan vandaag, en op het niveau eronder een al even krachtig bestuur. En dat niveau moet Vlaanderen zijn omdat intusNa 30 jaar de politiek te hebben gevolgd, Maar laat ons intussen niet sen voldoende bewezen is dat na zorgvuldig wikken en wegen, vergeten dat 13 juni heel dichthet Belgische niveau niet meer ben ik bij de N-VA uitgekomen. bij is. We zullen in de weken Mijn conclusie was: werkt. die mensen hebben gelijk. die resten voor elke stem moe“Om iets te zijn moeten we ten vechten, we krijgen er Vlamingen zijn. Wij willen geen enkele cadeau. Denk alstuVlamingen zijn om Europeeërs te Die is wat ze is. Laten we orde op blieft niet dat de N-VA op rozen zit, worden.” August Vermeylen, 1900. zaken brengen. laat u niet verblinden door peilinHet is tijd om in alle rust die stap te Dat kan. Niet makkelijk, maar het gen, laat u niet misleiden. zetten. Het is nodig. kan. Met goede wil, met de rustige 18


J O N GE L E E U WE N Ronde van Vlaanderen: het Europa van de volkeren De laatste twee etappes van de Ronde van Vlaanderen - de debattenreeks in de Vlaamse studentensteden zijn afgerond. Centrale gast Frieda Brepoels ontving in Antwerpen Europees parlementslid Ian Hudghton van de Scottish Nationalist Party en in Gent EVA-voorzitter Eric Defoort. De focus van beide debatten lag dan ook op het Europa van de regio’s.

© Jong N-VA

Uniek en benijdenswaardig Net als Vlaanderen is Schotland goed op weg naar onafhankelijkheid. Het beschikt dankzij de devolution, de herverdeling van de macht van Westminster naar de deelstaten, nu al over uitgebreide bevoegdheden. De Schotse nationalisten streven er echter naar om Schotland volledig onafhankelijk te maken van het Verenigd Koninkrijk en dus de Acts of Union uit 1707 ongedaan te maken. Net als in Vlaanderen wordt het geloof in onafhankelijkheid er steeds sterker. Meer zelfs, al twee opeenvolgende verkiezingen mag de SNP zich met scores rond de 30 % de grootste partij van het land noemen, een unieke en benijdenswaardige situatie. Wie weet bereikt de N-VA straks dezelfde status? Eenheid in verscheidenheid Europa is een lappendeken van volkeren en regio’s met zeer uiteenlopende ambities op het vlak van zelfbestuur. EVA-voorzitter Eric Defoort legde in Gent op zeer erudiete wijze uit wat de betekenis is van ‘eenheid in verscheidenheid’. Binnen de Europese constructie slaat dat uiteraard op het respect voor ieders taal en cultuur en streven naar autonomie. In de context van de partij EVA houdt dat uiteraard in dat er rekening gehouden moet worden met de verschillen tussen de vele partijen, klein en groot, die streven naar culturele autonomie, politieke autonomie of onafhankelijkheid. Defoort overtuigde het publiek in ieder geval dat hij de geknipte persoon is voor het voorzitterschap van de EVA.

Die andere Ronde van Vlaanderen, die voor wielrenners, werd door Jong N-VA aangegrepen om de aandacht te vestigen op de fysieke conditie van de Vlaamse jeugd. In de media verschijnen geregeld alarmerende berichten over het gebrek aan lichamelijke beweging bij jongeren. Nochtans is sport een ideaal middel om te ontspannen en te ontstressen. En uiteraard bevordert het je lichamelijk welzijn in het algemeen. Meer bewegen is dus de boodschap. Enkele Jong N-VA’ers gaven het goede voorbeeld door zich te wagen aan het Zuid-Oost-Vlaamse gebergte tijdens de Ronde van Vlaanderen voor wielerliefhebbers.

© Jong N-VA

Een gezonde geest in een gezond lichaam

ZOmerTreffen 2010 Op 16, 17 en 18 juli 2010 vindt naar jaarlijkse gewoonte het ZOmerTreffen van Jong N-VA plaats. Dit jaar trekken we naar het Limburgse Voeren voor een weekend vol vorming, debat en ontspanning. De jongeren krijgen zeer binnenkort meer info over het ZOT in de brievenbus. Hou alvast je agenda vrij! Jong N-VA Koningstraat 47 bus 6 - 1000 Brussel, jong@n-va.be - Tel. 02 219 49 30

www.jongnva.be

19


OP DE BARRICADEN

In deze rubriek plaatsen we regelmatig nieuw opgerichte afdelingen in de schijnwerpers. Deze keer kondigen we met veel plezier de oprichting aan van N-VA Balen-Olmen. De enthousiaste bestuursploeg stelde zich op de jaarmarkt van Balen voor onder het goedkeurend oog van uittredend Kamerlid Flor Van Noppen. Gele suikerbonen en paaseitjes mochten niet ontbreken om de geboorte te vieren.

© N-VA

N-VA Balen-Olmen een feit!

De enthousiaste reacties van de inwoners bewijzen dat de N-VA leeft in dit stukje van de Kempen. Afdelingsvoorzitter Annelies Guldentops maakte meteen duidelijk waar het de N-VA om te doen is: op een positieve en constructieve manier participeren aan het beleid in de gemeente.

Pilootvoorstellen voor lokale mandatarissen N-VA Geraardsbergen haalde enkele mooie persartikels met hun pleidooi voor de invoering van een schoolbereikbaarheidskaart. Deze kaart geeft de meest veilige routes aan om vanuit verschillende richtingen de scholen in de gemeente te bereiken. Dit interessante voorstel werd meteen opgepikt en als pilootvoorstel gelanceerd aan al onze lokale mandatarissen. Elke maand bezorgt het partijsecretariaat onze lokale mandatarissen een pilootvoorstel. Deze kant-enklare voorstellen kunnen mandatarissen zeer eenvoudig overnemen en indienen in hun eigen gemeente. De ervaring leert dat dit werkt! Heeft uw afdeling of mandataris recent zelf een initiatief genomen dat anderen kan interesseren? Laat het ons dan weten en misschien wordt uw idee omgezet in een pilootvoorstel! Contact: Arnout De Cuyper - arnout.decuyper@n-va.be - t 02 219 49 30

Je kan er niet naast kijken: het Nieuw-Vlaams Magazine ziet er iets anders uit. Frisser, kleuriger en dikker. Ook aan de inhoud hebben we lichtjes gesleuteld, met vanaf volgend nummer enkele nieuwe rubrieken naast de bekende en gesmaakte inhoud. Zo brengen we het vele werk van onze parlementsleden nog meer onder de aandacht. We wensen onze lezers alvast veel leesplezier.

© N-VA

Nieuw magazine, nieuwe webstek

Tegelijk is de nationale webstek van de N-VA in een compleet nieuw jasje gestoken. Ook onderhuids is er heel wat veranderd en verbeterd, met een gloednieuwe nieuwsbriefmodule en een duidelijke structuur in de standpunten en thema’s. Die zijn telkens gekoppeld aan de mandatarissen die zich op deze thema’s toespitsen. Ga zeker een kijkje nemen op www.n-va.be en vergeet je niet in te schrijven voor de digitale nieuwsbrief! 20


OP DE BARRICADEN 9 mei: Dag van Europa

Opendeur, ook bij EVA Al even traditioneel nodigde Frieda Brepoels de N-VA-leden uit voor een kijkje achter de schermen, een babbel en korte receptie. Een honderdtal leden ging op de uitnodiging in. Ze werden

© N-VA

Naar goede gewoonte houden de Europese instellingen in Brussel, Luxemburg en Straatsburg een opendeur in het weekend rond 9 mei, het feest van de Europese Unie. De editie van dit jaar was bijzonder. Het was immers precies 60 jaar geleden dat de Franse minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman een voordracht hield over Europese samenwerking. Hij legde zo de basis voor wat nu de Europese Unie is. Schuman zou later de eerste voorzitter van het Europees parlement worden.

Bij aanvang leek de voorraad materiaal onuitputtelijk. Helaas, na de eerste golf bezoekers had Frieda geen pen of brochure meer over ... verwelkomd door Frieda en kersvers voorzitter van de Europese Vrije Alliantie (EVA) Eric Defoort. Zij hadden het over de zin van Europa, de mogelijkheden voor Vlaanderen als toekomstige lidstaat van de Unie en uiteraard over de toetreding van onze partij tot de EVA-fractie, de groep die Europese regionalisten en volksnationalisten bijeenbrengt.

© N-VA

Niet zo ver van mijn bed!

EVA-voorzitter Eric Defoort luistert aandachtig naar Frieda. Hij zal even later verdergaan met zijn persoonlijke dada: Europa, maar dan met vrije, ontvoogde volkeren.

Na het N-VA-moment gingen de meeste deelnemers verder op verkenning in het parlement, de Europese Commissie en de Raad. Met wat geluk vonden ze in de ongelofelijke drukte de infostand van de N-VA en EVA waar de discussies over Europa verder gingen. Op een dag als deze durft een mens twijfelen aan het ver-van-mijn-bed-gehalte dat Europa zou hebben.

N-VA zet in op arbeid en sociale zekerheid N-VA-secretariaat mikpunt van vandalisme In nauwelijks twee weken tijd werden de ramen van het (oude) N-VA-partijsecretariaat twee keer ingegooid met bakstenen. Gelukkig geraakten geen collega’s gewond.

De N-VA heeft op een persconferentie haar standpunten rond de sociale zekerheid en het arbeidsmarktbeleid toegelicht. Deze vormen een belangrijk onderdeel van het N-VA-verkiezingsprogramma. De standpunten werden verduidelijkt door Danny Pieters (professor socialezekerheidsrecht en 5de op de Senaatslijst) en nieuw gezicht Zuhal Demir, de jonge advocate gespecialiseerd in arbeidsrecht die op de 4de plaats staat op de Antwerpse Kamerlijst.

© N-VA

© ISOPIX

Het is niet de eerste keer dat het N-VA-secretariaat belaagd wordt door politieke vandalen.

21


O P STA P M E T

© N-VA

Stafmedewerker Arnout De Cuyper Als stafmedewerker Lokaal Beleid was Arnout De Cuyper de voorbije weken een van de meest drukbezette mensen van het partijsecretariaat. De voorbereiding van de kieslijsten is een secuur en soms zenuwslopend werkje van vaak lange dagen.

14.15 uur: Ik breng onmiddellijk de collega’s uit de provincies op de hoogte. Iedereen beseft dat het snel zal moeten gaan, maar we zijn goed voorbereid. Zelf begin ik regelingen te treffen voor de Senaat. Vóór woensdag moeten de 39 kandidaten in Brussel zijn geweest om de officiële akte te ondertekenen.

6.00 uur: De wekker kondigt het begin van een drukke dag aan. Na weken onzekerheid heeft het parlement zich gisteren (6 mei, nvdr) dan toch ontbonden. De knop is omgedraaid: de spurt naar 13 juni begint vandaag.

15.00 uur: Van sommige kandidaten ken ik op dit moment enkel nog maar de naam, andere contactgegevens ontbreken. De collega’s schieten te hulp. Er wordt heen en weer gebeld en gemaild. Ook het internet bewijst nog maar eens zijn waarde.

8.30 uur: Binnenlandse Zaken bezorgt me de eerste instructies en de officiële verkiezingsagenda. Tot nu toe geen verrassingen. Ik had m'n huiswerk gemaakt. De akte om het gebruik van onze oude letterwoorden te verbieden gaat meteen de deur uit. Niemand zal kunnen opkomen onder de naam Volksunie.

15.30 uur: Op het laatste nippertje moeten vandaag voor 17 uur nog 327 aangetekende brieven de deur uit voor de aanvraag van de kiezerslijsten bij de gemeentebesturen. Deze zullen voor onze kandidaten van pas komen tijdens hun campagne.

10.00 uur: Enkele collega’s komen langs voor een grondige briefing. Zij zullen elk in hun kieskring de komende week de officiële indiening van onze kandidatenlijsten coördineren. Zelf neem ik de Senaatslijst voor mijn rekening. We staan met zijn allen voor een zware week, maar de sfeer zit goed. 14.00 uur: Verrassend nieuws van Binnenlandse Zaken. Ze hebben net gemerkt dat de verkiezingsagenda met twee dagen vervroegd moet worden. Blijkbaar hadden ze dit over het hoofd gezien. Gevolg is dat de officiële kandidatenlijsten volgende week donderdag al binnen moeten en niet pas zaterdag. De timing was sowieso al zeer krap, nu wordt het pas echt een race tegen de tijd. Er resten ons nog vijf dagen om alle gegevens te verzamelen en alle kandidaten te laten tekenen. 22

18.00 uur: Ik bel al onze kandidaat-Senatoren op. Afspraken worden gemaakt, de moeilijke puzzel wordt gelegd. Het zal tot zaterdagmiddag duren voor we iedereen aan de lijn hebben gehad. 19.00 uur: Tussendoor nog een hele hoop mails beantwoorden. Vragen over kieswetgeving, de ongrondwettelijke verkiezingen, volmachten, stemmen in het buitenland, … Als de hoeveelheid vragen die het secretariaat bereiken een graadmeter is voor succesvolle verkiezingen, dan ziet het er goed uit. 22.30 uur: De laatste trein richting Kempen maakt een einde aan deze dag. Er komen nog drukke dagen aan, maar de machine is in gang gezet. Het zal snel 13 juni zijn.


VA N H O U T T E

© N-VA

Overal loert gevaar De N-VA is een gevaarlijke partij? Ik hoor u al zeggen: dat weten we al lang, de Vlaams-nationalisten zijn van nature staatsgevaarlijk. Maar het is toch iets meer. Het gevaar ligt soms dicht bij een schending van de mensenrechten. Niet dat u zich daar zorgen over moet maken, maar toch handig om weten in tijden van lichte paniek in België.

tig. Dat had een cordon tegen het Vlaams-nationalisme moeten zijn … Fijn, dat weten we dan. Of de tomeloze angst van Van de Woestyne en anderen voor het separatisme overal zo goed aanslaat weet ik niet. Het krijgt een beetje de allure van de term ‘inciviek’, die in mijn jeugdjaren in zwang was. Maar de onrust heerst toch. Dat heeft veel te maken met het redden van België, een taak waarvoor zelfs koninklijke opdrachthouders worden uitgestuurd. De kwaliteitsmedia puilden bij momenten uit met oproepen tot gematigdheid, tot onderhandelingsbereidheid, tot het bruggen bouwen – een bezigheid die zelfs de hoofdredactrice van Le Soir tot de hare rekent –, tot onderhandelde oplossingen. Kortom: alle hens aan dek om het status-quo te bewaren. Bergen compensaties en toegevingen zijn dan niet alleen normaal, maar ook noodzakelijk. En elk ander standpunt is dan radicaal, zelfs extremistisch en uiteraard gevaarlijk.

Ik vind het niet uit. Het stond letterlijk geschreven in de eerbiedwaardige Vlaamse ‘kwaliteits’pers. Vlaamse journalisten gaan dat zelf niet schrijven, zo slim zijn ze nu ook wel. Ze laten dat schrijven door de Franstalige ambtsbroeders, met wie ze toch zo’n goede gilderelaties hebben. Een volwassen debat moet het hebben van heldere standFrancis Van de Woestyne, hoofdcommenpunten. Als burgemeesters bij herhaling tator van La Libre Belgique, schreef het de wet aan hun laars lappen, dan past Een volwassen debat een tijdje geleden in De Morgen. Geniet het die snaken niet te benoemen. Als moet het hebben even mee: “De N-VA is een gevaarlijke dat dan een provocatie heet, dan van heldere standpunten. partij. Omdat ze de xenofobe dimensie omarm ik dat heldere standpunt. En als van het Vlaams Belang mist, vinden de tegenpartij dat wenst te vergelijken meer en meer Vlamingen haar separatistische opvattingen met de nazi-bezetting, is dat misschien wel grotesk, maar eerbaar en aanvaardbaar. Zij lopen in de val van een natioten minste duidelijk en daar kun je op reageren met argunalistisch discours dat zegt dat de Vlamingen rijker en menten. Maar met de opgelegde grijsheid van het gematiggelukkiger zullen zijn als ze zich losmaken van het de status-quo is niet veel aan te vangen. Alles wat buiten Franstalige blok aan hun been. We weten immers allemaal dat smalle paadje ligt is dan provocatie en extremisme. dat er in het zuiden van het land alleen maar mislukkelinGevaar, gevaar. gen rondlopen, werklozen, nietsnutten die profiteren van de De redding van het vaderland is niet gelukt. Na het debastaat”. cle kreeg de jonge Decroo de schuld van de mede-onderDie laatste zin is grappig. Ik kan geen enkel standpunt van handelaars, maar u moet er niet over verbaasd zijn als de N-VA terugvinden waarin zou beweerd worden dat er in straks die ‘gevaarlijke’ Vlaams-nationalisten, die nog geen het zuiden van het land alleen maar mislukkelingen en halve seconde zijn geraadpleegd, toch de ware schuldigen nietsnutten zouden rondlopen. Dat zou krankzinnig zijn. zullen zijn. De verzamelde gematigden zullen zo hun Van de Woestyne gaat dat toch zelf niet beweren. Of wel ‘onderhandelde mislukking’ goedpraten. Niets is te gek. misschien? Hoe dan ook, de ludieke uitspraak deed me terugdenken aan een toevallige ontmoeting die ik niet lang na de verkiezingen van juni vorig jaar in Brussel had met een aimabele Franstalige oud-confrater. Hij zei me dat de Franstaligen jarenlang een verkeerde tactiek hadden gebruikt. Hoezo? Simpel, het cordon tegen Vlaams Blok/Belang was kortzich-

Roger Van Houtte was vele jaren dagbladjournalist. Hij hanteert nu de pen als tekstschrijver voor de N-VA. In deze rubriek geeft hij om de maand zijn eigen kijk op de actualiteit.


België-Belgique P.B. - P.P. Gent X BC 4238

Erkenningsnummer P2A9064 Toelating gesloten verpakking 9099 Gent - X BC 4238 V.u. & afzendadres: Bart De Wever, VPRTI vzw, Koningstraat 47 bus 6 1000 Brussel Maandelijks behalve in juli en augustus. Afgiftekantoor Gent X Mei 2010

Nieuw-Vlaams Magazine

Colofon Nieuw-Vlaams Magazine wordt uitgegeven door vzw Vlaams Pers-, Radio en TVinstituut en is het partijblad van de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA). Het wordt verzonden onder een folie op basis van zetmeel die 100 % biologisch afbreekbaar is. Eindredactie: Nele Hiers, Xavier Lesenne. Medewerkers: Siegried Bracke, Arnout De Cuyper, Hans Govaerts, Wouter Patho, Roger Van Houtte. Coördinatie: Piet De Zaeger. Vormgeving en druk: JM-Grafische vormgeving, Spiegel 1, 9860 Oosterzele, T. 09 362 74 33. Foto voorkaft: © Isopix Foto’s kandidaten kieslijsten blz. 10-16:

Kiest u voor een doodlopende straat of een uitweg uit de crisis? Het huidige België is een doodlopende straat. Zo blijven doorgaan heeft geen enkele zin. Niemand wordt er beter van. Een grondige staathervorming met duidelijke afspraken over wat we nog samen willen en kunnen doen, is de enige oplossing om onze welvaart te redden. Enkel zo bereiken we onze bestemming.

24

© Eugene Hertoghe, © N-VA Jaarabonnement: € 12,50 op rekeningnummer 435-0259701-15 van VPRTI vzw. Contact: T. 02 219 49 30 Fax 02 217 35 10 E-post: magazine@n-va.be

Dit nummer werd afgesloten op donderdag 20 mei 2010.

Nieuw-Vlaams Magazine (mei 2010)  

Ledenblad van de N-VA

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you