Page 1

Nieuw-Vlaams Magazine maart 2010

Pestfederalisme Onkelinx regeert het land Vlaamse verkeersboetes voor Waalse politiezones

Danny Pieters: Europa is niet tegen Vlaamse sociale zekerheid MAGAZINE VAN DE


GE K N I P T Cijfer van de maand Het cijfer 0. Nul, nihil, niets dus. Dat is het bevolkingscijfer van het koninkrijk België. Hoezo? Is België dan toch officieel afgeschaft? Helaas niet. Het huidige bevolkingsaantal wordt niet meer gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, zoals dat moet. Reden is een rel met de privacycommissie, die argwanend werd toen de statistici van Economische Zaken een uitbreiding vroegen van de data die ze uit het Rijksregister mogen putten. We moeten het dus maar verder doen met de cijfers van 2008. “Ontwikkelingslanden doen beter”, zegt N-VAKamerlid Ben Weyts, die de cijferstunt ontdekte.

0

Nou moe Walter Pauli, de commentaarschrijver van De Morgen, noemde Bart De Wever een “verwend en dus onhebbelijk kind”. En waarom? Omdat de N-VA ermee dreigde een belangenconflict in te dienen tegen de beslissing van minister Joëlle Milquet om de doelgroepkorting voor 50-plussers af te schaffen. De socialist Frank Vandenbroucke deed in de vorige Vlaamse regering precies hetzelfde. De Morgen gaf hem toen gelijk. Er bestaan inderdaad onhebbelijke kinderen. Er zijn ook kinderen met ernstige geheugenproblemen.

Goed bezig Philippe Moureaux, de PS-burgemeester van SintJans-Molenbeek, is al jaren goed bezig. Toen de kalasjnikovs de Brusselse rust iets te veel verstoorden, was hij nog beter op dreef. In Het Laatste Nieuws noemde hij Vlaanderen “hysterisch. De Vlaamse vijandigheid tegenover Brussel was me bekend, maar dit?” zo zuchtte hij. Moureaux blijft wel goed bezig. Ondanks alles slaagde hij erin om één efficiënte Brusselse politiezone tegen te houden. Nu nog wat meer geld en alles is ok.

De spot op ...

© N-VA

Geknipt

Jan Peumans, de voorzitter van het Vlaams parlement, gaat liever niet naar koninklijke recepties, maar zelf is hij wel een perfecte gastheer. Op dinsdag 9 februari ontving hij mevrouw Emily Hoyos (Ecolo), voorzitster van het Waals parlement.

2

“Ik hoor dat maar van één kant. Ik hoor geen enkele Nederlandstalige klagen of zeggen dat er moet gemorreld of gesjoemeld worden aan de taalwetgeving … Ik vermoed dat er een probleem is voor Franstaligen die het Nederlands niet machtig zijn en niet slagen in de toegangsproeven … De lat mag zeker niet naar omlaag”. Philip Van Hamme van de politievakbond NSPV in ‘De Ochtend’ (Radio 1) op de vraag of de taalwet zo’n probleem is voor Brusselse agenten.


U I T GE S PR O K E N

© Belga/Waem

Twee maatschappijvisies "Die twintigste eeuw heeft ons geleerd dat de uiterste

te doen. Het kan misschien eigenaardig klinken, maar we moe-

consequentie van het identiteitsdenken de gaskamers

ten de ex-premier dankbaar zijn. In zijn extreme opwinding

van Auschwitz zijn". De uitspraak is van de gewezen

heeft deze postmodernist gezorgd voor meer duidelijkheid.

Belgische premier Guy Verhofstadt in weer eens een nieuw essay, waar De Standaard twee volle bladzijden voor over had.

De mensen in Vlaanderen, die in grote meerderheid redelijke mensen zijn, krijgen dankzij deze Verhofstadt-eruptie een duidelijk beeld van de keuze die ze kunnen maken tussen twee

Het is maar één citaatje. Maar ook de rest van de veel te lange

maatschappijvisies: een die elke identiteit ontkent en alleen

tekst staat bol van de aanvallen tegen de nationalisten en ieder-

nog individuen erkent, en een andere visie die de mensen ziet

een die een debat over identiteit wil voeren. Het identiteits-

als leden van een gemeenschap mét waarden en normen. We

denken is volgens de Europese liberale leider verantwoordelijk

mogen vertrouwen hebben in de keuze die de Vlamingen zul-

voor zowat al het verwerpelijke in de wereldgeschiedenis. Met

len maken.

een zo verregaande criminalisering maak je van een identiteitsdebat een klucht. Als je elke tegenstrever bestempelt als een potentiële massamoordenaar en een schender van mensenrechten, dan maak je een beschaafd debat onmogelijk.

Een gemeenschapsvormend project met sterke basiswaarden staat open voor nieuwkomers en sluit andere gemeenschappen niet uit. Het alternatief is de non-identiteit en de chaos.

Je zou je over een dergelijke intolerante tactiek kunnen opwin-

Bart De Wever

den, maar ik vraag de N-VA-leden en -sympathisanten dat niet

Algemeen voorzitter N-VA

M E D E D E L I N GE N Colloquium over drugs Op dinsdagnamiddag 25 mei organiseert de N-VA in het Vlaams parlement een colloquium over drugs. We laten mensen uit het veld aan het woord over de verwoestende effecten van drugverslavingen en zullen beleidsvoorstellen formuleren en voorleggen aan een internationaal panel van deskundigen. Op die manier wil de N-VA reageren op de stemmen die her en der opgaan om de strijd tegen drugs zonder meer op te geven. Informatie en inschrijving: Marijke Henne, t. 02 549 85 62 marijke.henne@n-va.be

Trefdag voor leerkrachten in het Europees parlement De N-VA organiseert in de paasvakantie, op donderdagnamiddag 15 april, een trefdag voor leerkrachten in het Europees parlement. De werking van het Europees parlement wordt er didactisch uit de doeken gedaan voor leerkrachten van het basis- en het secundair onderwijs. Informatie en inschrijving: Wouter Patho, t. 02 283 16 35 wouter.patho@europarl.europa.eu

3


BREEDBEELD

Europa heeft geen bezwaar tegen Vlaamse sociale zekerheid

De Vlaamse regering zit al jaren verstrikt in een juridische strijd over de zorgverzekering, waarmee ze de Vlamingen een bijkomende uitkering voor niet-medische zorgen geeft. Zo dienden de Franstaligen klacht in bij het Europese Hof van Justitie omdat ze vinden dat Walen die in Vlaanderen werken ook toegang moeten hebben tot de zorgverzekering. Ze kregen ongelijk. Leuvens hoogleraar en specialist socialezekerheidsrecht Danny Pieters wil met zijn recent verschenen boek, De Europese Unie tegen een Vlaamse sociale zekerheid? (Vives Monografieën, Uitgeverij Acco), een antwoord geven op de vraag of Europa eisen stelt aan de splitsing van de Belgische sociale zekerheid. Professor Pieters, u schreef vorig jaar een boek over de hervorming van de sociale zekerheid (Onze sociale zekerheid: anders en beter, 2009). Waarom nu deze monografie? Danny Pieters: “In dit land is de defederalisering van de sociale zekerheid een zeer gevoelige kwestie. De ongerechtvaardigde transfers van Noord naar Zuid via de sociale zekerheid worden herhaaldelijk als argument bovengehaald, en anderzijds wordt er geschermd met 4

de term ‘interpersonele solidariteit’ alsof het een peiler is waarop de hele Belgische staatsstructuur rust. Nadat ik vorig jaar voorstellen deed voor een andere en betere sociale zekerheid, wil ik nu de Europese argumenten pro en contra een splitsing ervan objectief onderzoeken. Ik wil aan het licht brengen welke reële hindernissen en opportuniteiten er verbonden zijn aan een mogelijke splitsing van de sociale zekerheid.” “De Europese Unie tegen een Vlaamse sociale zekerheid?”, vraagt u zich af in de titel van uw boek. Danny Pieters: “Tegenstanders van een overdracht van de sociale zekerheid - of onderdelen ervan - aan de deelstaten komen steeds vaker aandraven met de opwerping als zou Europa zich daartegen verzetten. De hamvraag is dus of het Europees recht grenzen stelt aan onze ambitie om zoniet de hele sociale zekerheid, dan toch grote


© JM

© N-VA

U besteedt in uw boek veel aandacht aan het arrest van het Europese Hof van Justitie van 1 april 2008 over de Vlaamse zorgverzekering. Waarom is dat arrest zo belangrijk?

Danny Pieters: “De vraag is of Europa grenzen stelt aan onze ambitie om de sociale zekerheid te splitsen, en het antwoord op die vraag is ondubbelzinnig: neen.”

delen ervan over te dragen aan Vlaanderen. Ik kan u alvast verklappen: het antwoord op die vraag is ondubbelzinnig neen.”

Danny Pieters: “De Franstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest vonden het niet kunnen dat Franstaligen en Duitstaligen die in Vlaanderen werken maar er niet wonen, uitgesloten worden van de Vlaamse zorgverzekering. Je kan de zorgverzekering in zekere zin beschouwen als een voorloper van een volledige Vlaamse sociale zekerheid. Daarom was het belangrijk na te gaan hoe de EU het zogenaamde werklandbeginsel in dit arrest hanteerde. Het werklandbeginsel houdt immers in dat het recht van het land van toepassing is waar de werknemer gewoonlijk zijn werk verricht, en niet van het land waar hij woont.” Is het werklandbeginsel - de plaats waar men werkt - dan van doorslaggevend belang in de sociale zekerheid? Danny Pieters: “Neen, dat blijkt niet het geval te zijn. Van alle landen in de Europese Economische Ruimte laat 5


BREEDBEELD Europa staat staatshervorming niét in de weg Europese procedureslagen rond de Vlaamse wooncode, de zorgverzekering en de niet-benoeming van de drie burgemeesters in de Vlaamse Rand geven soms de indruk dat Europa een staatshervorming in de weg staat en daarmee ook het plan van een Vlaamse sociale zekerheid niet genegen zou zijn. Deze perceptie strookt echter niet met de werkelijkheid, zegt N-VA-europarlementslid Frieda Brepoels.

© Europese Unie 2010

“Het zijn telkens klachten van Franstaligen over zogezegde discriminatie. Het Europese Hof van Justitie benadert deze zaken echter zeer consequent: voor het Hof telt enkel België als rechtspersoon, en Europa maakt geen onderscheid tussen Vlamingen en Franstaligen. Het onderzoekt enkel of bepaalde maatregelen discriminerend zijn tegenover nietBelgische Europeanen”, aldus Frieda Brepoels. Interne discussies tussen Vlamingen en Franstaligen worden niet door het Europese Hof beslecht maar door het Belgisch Grondwettelijk Hof, en dat heeft beslist dat er geen sprake is van discriminatie.

EU eerbiedigt regionaal zelfbestuur Dat Europa een staatshervorming niet in de weg kan staan, is bovendien zwart op wit vervat in artikel vier van het Verdrag: de EU eerbiedigt de nationale identiteit van de lidstaten ‘die besloten ligt in hun politieke en constitutionele basisstructuren, waaronder die voor regionaal en lokaal zelfbestuur’.

Frieda Brepoels: “Europa kan de splitsing van de gezondheidszorg zelfs vergemakkelijken. Denk maar aan de ontwikkelingen inzake grensoverschrijdende gezondheidszorg, waarbij patiënten zelf bewust zullen kunnen kiezen of ze gezondheidszorg in eigen land of in een andere EU-lidstaat willen ontvangen.”

De juiste man op de juiste plaats Begin februari benoemde de Vlaamse regering Danny Pieters tot voorzitter van de raad van bestuur van de VDAB. Met Danny Pieters krijgt de raad van bestuur van de VDAB opnieuw een bekwaam Leuvens academicus als voorzitter.

6

er bovendien voor dat de positie van Vlaanderen ten opzichte van de rest van Europa nooit uit het oog verloren zal worden. Pieters is een man met vernieuwende ideeën over een sociale zekerheid die gericht is op activering in functie van werk. Hij is dan ook uitermate geschikt om die ideeën voor de toekomst om te zetten naar concreet beleid. © Isopix/E. Ansotte

Danny Pieters is de juiste man op de juiste plaats: als gewoon hoogleraar en specialist socialezekerheidsrecht wordt hij algemeen gerespecteerd in Vlaanderen en Europa. Hij beschikt over de nodige kennis om de belangrijke rol van de VDAB als regisseur in de arbeidsmarkt te ondersteunen. Als pleitbezorger van een sociale zekerheid die op arbeidsgerichtheid is gebaseerd, zit hij vanaf nu mee aan het stuur. Zijn uitgebreide Europese ervaring zorgt


de overgrote meerderheid de werking van zijn sociale gezondheidszorg bepalen door het wóónplaatsbeginsel. Ook kinderbijslag, moederschaps- en vaderschapstegemoetkomingen of andere zorgregelingen worden meestal bepaald op grond van de woonplaats, en niet van de werkplaats. Het Belgisch Grondwettelijk Hof kwam trouwens tot het besluit dat er geen reden is om Vlaanderen te dwingen zijn systeem ook open te stellen voor inwoners van het Waalse en Duitse Gewest.” Hoe zit het dan met het Europese recht op vrij verkeer van personen? Danny Pieters: “Het arrest van het Hof van Justitie en het daarop volgende arrest van het Belgisch Grondwettelijk Hof hebben inderdaad bepaald dat de onderdanen van een andere EU-lidstaat, of Belgen die gebruik maakten van hun Europees recht van vrij verkeer, niet uitgesloten kunnen worden van de Vlaamse zorgverzekering wanneer ze in Vlaanderen werken maar in Wallonië wonen. Maar de Belg die in het Franstalig landsgedeelte woont en die nooit gebruik heeft gemaakt van het Europese vrijeverkeersrecht hoeft effectief niet toegela-

ten te worden. Als er al sprake was van discriminatie, dan komt dat vooral omdat de Franse of Duitse Gemeenschap geen analoge regelingen uitgewerkt hebben, zo klonk het.” Heeft Europa dan helemaal geen bezwaren tegen een splitsing van de sociale zekerheid? Danny Pieters: “Europa erkent inderdaad dat elke lidstaat zijn sociale zekerheid naar eigen inzicht mag organiseren, en dat houdt ook in dat elke lidstaat zijn sociale zekerheid mag splitsen als het dat wenst. België mag die bevoegdheden dus zeker overhevelen naar de deelstaten. Maar het is wel van groot belang dat bij een herverkaveling van de bevoegdheden één en slechts één deelstaat als bevoegd wordt aangewezen. Eens de socialezekerheidsbevoegdheden zijn overgedragen aan de deelstaten, pleit alles ervoor dat alle terugbetalingen in het kader van de ziekteverzekering of van de gezinsbijlagen gebeuren op basis van het woonplaatsbeginsel. Maar als de betrokkene niet in België woont maar er wel werkt, zal voor hem de plaats van zijn professionele activiteit van toepassing zijn.”

N-VA congresseert over economie en sociale zekerheid Op 20 en 21 november houdt de N-VA een groot programmacongres over economie en sociale zekerheid. Het is aan Kamerlid Ben Weyts om als voorzitter het congres en de lange voorbereiding ervan in goede banen te leiden. “Economisch sterk, sociaal sterker” is Weyts’ leidraad. De crisis heeft nog eens pijnlijk de broosheid van ons economisch bestel aangetoond, en zeker ook de nood aan ingrijpende hervormingen, bijvoorbeeld om ondernemen en werken te belonen eerder dan te bestraffen. In de ons omringende landen slaat men de hand aan de ploeg. In België is immobilisme troef.

Samen met u en duizenden andere leden willen we voorbij de crisis denken, voorbij de angst. We willen de Vlamingen opnieuw hoop en vertrouwen geven in de toekomst.

© Frank Abbeloos

De N-VA wil met dit ledencongres duidelijke, toekomstgerichte keuzes uittekenen. Voor een sterke economie, waarop we een sterke sociale zekerheid kunnen bouwen. Een economie die billijk de solidariteit organiseert. En die dus echt sociaal en zeker is.

N-VA-Kamerlid Ben Weyts zit het ledencongres op 20 en 21 november voor.

7


GE M A N D AT E ER D

© Beni Van Damme

“Inburgering is een geschenk voor nieuwkomers” Dat was een van de uitspraken uitspraken die Vlaams minister van Inburgering Geert Bourgeois hoorde uit de mond van zijn Nederlandse (intussen ex-) collega Eberhard van der Laan (PVDA) tijdens een werkbezoek aan Rotterdam. Op initiatief van de Taalunie wisselden een tachtigtal Vlaamse en Nederlandse ambtenaren Inburgering daar op 12 februari ervaringen uit. Geert Bourgeois bezocht eerst een van de ‘moeilijkere’ wijken in Rotterdam. In een school waar cursussen Inburgering en Nederlands worden gegeven, zitten honderden nieuwkomers. “Wij moeten ons aanpassen aan de waarden van Nederland”, vertelt een jonge Iranese vrouw aan de minister. De groep neemt net een krantenartikel door over homoseksualiteit. “In Iran zou dat niet bespreekbaar zijn”, gaat ze schuchter verder. Net zoals in Vlaanderen zijn deze cursussen in Nederland verplicht. Maar het grote verschil is dat alle nieuwkomers in Nederland daarna ook moeten slagen voor een examen. Uit een panelgesprek met ministers Bourgeois en van der Laan bleek alleszins dat het klikte tussen beiden. “Ik sprak onlangs met Marokkaanse ministers over de problemen die we hebben met importbruiden, neef-nichthuwelijken, de dubbele nationaliteit en de namenlijsten die de Marokkaanse overheid oplegt bij geboortes in Nederland”, zei van der Laan. “Ik voel me er ook niet goed bij dat Marokkaanse Nederlanders in Nederland een goedkoop huurhuis krijgen en ondertussen investeren in huizen in Marokko.” Nieuwkomers die naar Nederland willen komen moeten eerst in het buitenland slagen in een basiscursus Nederlands en Inburgering. Van der Laan nodigde minister Bourgeois uit om op de Nederlandse ambassade in 8

Rabat te gaan kijken hoe dat wordt aangepakt. Bourgeois: “Inburgering in het buitenland is in Nederland verplicht. Vlaanderen kan dat echter niet opleggen omdat dit een federale bevoegdheid is. Ik wil ook het misverstand rechtzetten als zou die maatregel meer migranten aantrekken. Dat is net niét de bedoeling.” Degenen die de inburgeringspakketten krijgen zijn buitenlanders die sowieso naar Vlaanderen komen via huwelijk of familiehereniging. Zij moeten op voorhand beseffen hoe belangrijk het is Nederlands te leren en de waarden en normen van onze maatschappij te kennen. Geert Bourgeois benadrukte eveneens dat de ‘oude’ Vlamingen steeds Nederlands zouden moeten spreken met de ‘nieuwe’ Vlamingen. Van der Laan pikte daarop in: “Ik vind ook dat je van migranten een extra inspanning mag vragen om een plek te verwerven in onze samenleving. Onze verplichte cursussen Inburgering zijn een geschenk. En ik verwacht dan ook dat nieuwkomers dat geschenk met plezier aanvaarden.” “Het werkbezoek aan Rotterdam smaakt alvast naar meer samenwerking met Nederland,” besloot Geert Bourgeois. “Minister van der Laan drong er op aan me snel weer te ontmoeten in Brussel. Maar dat zit er, gezien de opstap van de PVDA-ministers, niet meer in.”


GE M A N D AT E ER D

© SXC

Een duurzame visie voor Vlaamse windmolens Als het waait, is dat niet voor niets: windenergie zal steeds meer voor de productie van energie zorgen, ook in Vlaanderen. De inplanting van windturbines is echter niet eenvoudig omwille van de beperkte beschikbare ruimte en de impact op de omgeving. Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters werkt aan een duidelijke, transparante en integrale aanpak. spreide inplantingen tegen te gaan, en bij het bundelen De wetgeving mag de inplanting van windmolens niet in de koppelt men de inplanting aan grote infrastructuren, weg staan maar moet wel een duidelijk kader scheppen dat bedrijfszones of stedelijke gebieden en kernen. rekening houdt met de behoeften van alle partijen. De Dat wil echter niet zeggen dat kleinere of enkelvoudige Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, die sinds 1 septeminplantingen niet meer mogelijk zijn. Zulke turbines kunber 2009 van toepassing is, vereenvoudigt de situatie reeds nen een zinvolle betekenis hebenigszins. Zo behoeft de inplanben op de plaats waar ze voor"We moeten duurzame energieprojecten ting van windturbines in landkoppelen aan de bekommernissen over de zien worden, bijvoorbeeld in bouwgebied geen voorafgaand ruimtelijke inplanting ervan." kleine gemeenten. ruimtelijk uitvoeringsplan meer.

Geen willekeur

Werkgroep met alle betrokkenen

Dat wil echter niet zeggen dat plots de deur van de willekeur openstaat, zoals wel eens werd geopperd. Momenteel werkt minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters aan een Vlaams afwegingskader met aandachtspunten voor de inplanting van windturbines. Zo moet er steeds een lokalisatienota komen. Dat beschrijft en evalueert de mogelijke effecten van zo’n inplanting op onder meer het efficiënt bodemgebruik en de landschappelijke kwaliteiten.

Philippe Muyters vindt een globale visie en een integrale aanpak zeer belangrijk. Daarom is er meteen een werkgroep opgestart voor de opmaak van dat Vlaams afwegingskader. Daarin is overleg mogelijk tussen alle betrokkenen: de verschillende bevoegde ministers, de departementen en alle betrokken sectoren. Ook de provincie- en gemeentebesturen zijn betrokken partij, aangezien provinciale of lokale initiatieven heel wat interessante aanknopingspunten en expertise bieden.

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling Verder blijven de uitgangspunten van de omzendbrief “Grote windturbines” van kracht. Die omzendbrief gaat uit van de principes van duurzame ruimtelijke ontwikkeling, het zoveel mogelijk vermijden van bos- en natuurgebieden en het stimuleren van “clusteren” en "bundelen". Clusteren houdt in dat men windmolens gaat concentreren om ver-

Philippe Muyters: “Er is een integrale aanpak nodig, gebaseerd op het partnerschapsmodel. We moeten komen tot transparante regels waarbij de ondersteuning van duurzame energieprojecten wordt gekoppeld aan bekommernissen rond ruimtelijke inplanting. Dit kan alleen maar via dialoog en interactieve samenwerking.” 9


V I N GER A A N D E P O L S

© E. Ansotte/Isopix

Minder geld voor Vlaamse politiezones Elk jaar gaat er in totaal bijna 900 miljoen euro van de federale overheid naar de politiezones in België. Van al dat geld krijgt Vlaanderen minder dan de helft. Maar de Vlamingen zorgen wel voor 67 % van de opbrengst van verkeersboetes. gemeentekassen komt, in Wallonië is dat maar 53 %. “Zo wordt de Vlaamse belastingbetaler dus drie keer gestraft. Eén keer via de boetes die voor 67 % door Vlamingen betaald worden. Een tweede keer doordat de Vlamingen maar 47 % van de politiedotatie krijgen en een derde keer doordat de gemeentekas meer belastinggeld moet doorsluizen naar de politie dan in Wallonië”, zegt Weyts. Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, berekende Weyts ook nog eens dat Wallonië per hoofd van de bevolking 17 % agenten meer heeft dan Vlaanderen. “Ongetwijfeld komt dat door de grote onveiligheid in de Ardennen “Diegenen die de grootste inspanningen doen voor verkeersveiligheid, krijgen het en de hoge criminaliteitsgraad minste geld van de federale regering. onder everzwijnen”, stelt Degene met het slechtste rapport Weyts cynisch. krijgt de grootste beloning.”

Van het Verkeersveiligheidsfonds, dat wordt gespijsd met een deel van de opbrengsten van de verkeersboetes, vloeit nog steeds maar 57,8 % naar Vlaanderen, zo blijkt uit een studie van N-VA-Kamerlid Ben Weyts. Maar de Vlamingen zorgen voor wel voor 67 % van de opbrengst van de boetes. Nochtans beloofde de huidige regering dat het fonds rechtvaardiger verdeeld zou worden door een deel ervan toe te kennen op basis van de inspanningen op het vlak van verkeersveiligheid. Maar dat ‘rechtvaardige deel’ blijkt slechts 1,4 % van het gehele fonds te zijn, een schamele 1,5 miljoen euro.

Topje van de ijsberg

“En dat is nog maar het topje van de ijsberg,” zegt Ben Weyts. “Het Verkeersveiligheidsfonds verdeelt 88 miljoen euro, waarvan 57,8 % aan Vlaanderen. Maar het totaal bedrag dat vanuit het federale niveau wordt doorgestort naar de politiezones bedraagt bijna 900 miljoen. Dat is dus meer dan het tienvoudige van het Verkeersveiligheidsfonds.” Ben Weyts berekende dat van al die bedragen uiteindelijk slechts 47 % naar Vlaanderen gaat. Die verdeelsleutel is dus nóg nadeliger voor de Vlamingen.

Drie keer gestraft Bovendien moeten de Vlaamse gemeenten een veel grotere bijdrage leveren aan de politiezones dan de Waalse en Brusselse gemeenten. Uit een Dexia-studie blijkt dat het geld van de Vlaamse politiezones voor 63 % uit de 10

Grootste beloning voor slechtste rapport “Waarom zouden we dat nog blijven dulden? Diegenen die de grootste inspanningen doen voor verkeersveiligheid, krijgen het minste geld van de federale regering. Dat is alsof je aan je kinderen moet uitleggen dat degene met het slechtste rapport de grootste beloning krijgt”, besluit Weyts. “Maar er is beterschap op komst. De Service Public de Wallonie deelde zopas triomfantelijk mee dat er tegen eind 2010 maar liefst acht flitscamera’s aan het werk zullen zijn in het Waals gewest. Nu staan er vier, waarvan er een pas flitst bij een snelheid boven 155 km/u. In Vlaanderen staan er een 1 200-tal flitspalen ...”


V I N GER A A N D E P O L S

© Esa Oksman

Van tegenwerkingstot pestfederalisme Samenwerkingsfederalisme, zegt het u nog iets? Dat was de nieuwe leidraad waarmee premier Leterme zijn ploeg ging besturen. De manier waarop de federale regering de opleiding ‘Integrale Veiligheid’ in de grond boort, doet echter vermoeden dat er van die samenwerking niet veel in huis komt. Het is meer een kwestie van tegenwerkingsfederalisme. Sinds dit schooljaar bieden 14 Vlaamse scholen de TSOopleiding ‘Integrale Veiligheid’ aan, die een vlotte doorstroming biedt naar allerlei veiligheidsfuncties zoals brandweerman. Zo’n 450 jongeren volgen die richting. Maar als het van federaal minister van Begroting Guy Vanhengel (Open Vld) afhangt, kunnen die studenten zelfs hun schooljaar niet afmaken. Volgens Vanhengel kan er geen federaal geld vrijgemaakt worden. Volgend jaar zou de opleiding zelfs helemaal verdwijnen.

Flagrante leugen

Ook Vlaams minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) was het niet eens met de federale beslissing. Maar zelfs na protest van de minister en de voltallige Vlaamse regering weigert federaal minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom de gemaakte afspraken na te komen. In de commissie Onderwijs antwoordde minister Vera Celis: “Zoals altijd in deze regering Turtelboom op een vraag van N-VAzonder Vlaamse meerderheid wordt Kamerlid Ben Weyts dat “de federale alles wat alleen Vlaanderen ten goede regering nooit een financieel engagekomt, zonder meer afgeschoten.” ment was aangegaan”.

“Ongehoord”, aldus Vlaams parlementslid Vera Celis (N-VA). “Minister Vanhengel komt terug op gemaakte afspraken en gijzelt hiermee de schoolcarrière van 450 jongeren midden in een opleiding die op een succesvolle manier tegemoetkomt aan de invulling van een hele reeks Vlaamse knelpuntberoepen.” De afspraken tussen de federale en de Vlaamse regering kwamen er vorig jaar. De Vlaamse overheid zou de middelen leveren voor de scholen en de leerkrachten terwijl de federale overheid instond voor de erkenning en een deel van de middelen. Dat Binnenlandse Zaken volgens minister Vanhengel geen geld meer heeft om deze projecten te financieren, heeft vol-

© Frank Abbeloos

450 studenten gegijzeld

gens Vera Celis een wel heel specifieke reden: “Minister Vanhengel buigt gewoon voor zijn Franstalige collega’s. Want de echte reden voor deze schrapping is dat de opleiding in Franstalig België niet van de grond kwam. Zoals altijd in deze regering zonder Vlaamse meerderheid wordt alles dat alleen Vlaanderen ten goede komt, zonder meer afgeschoten.”

“Een flagrante leugen”, weet Ben Weyts. “Ik heb daar ook zwart op wit het bewijs van: een overeenkomst getekend door de FOD Binnenlandse Zaken. En dan heeft deze regering de mond vol van samenwerkingsfederalisme. Dit is zelfs geen tegenwerkingsfederalisme maar pestfederalisme!” 11


Onkelinx regeert het land Als het vicepremier Laurette Onkelinx (PS) aan één ding niet ontbreekt, is het ambitie. Naast minister van Sociale Zaken profileerde ze zich afgelopen maand ongegeneerd als minister van Defensie én minister van Buitenlandse Zaken. Niet alleen de N-VA zegt dat, ook de VN-mensenDe Amerikaanse ambassadeur Howard Gutman had al rechtencommissie en Human Rights Watch delen die anasnel door wie er echt de plak zwaait in dit land. Toen hij lyse, evenals de Europese Commissie, die zich pal achter België ertoe wilde bewegen meer soldaten naar De Gucht schaarde toen hij Congo op het matje riep. Afghanistan te sturen, richtte hij zich niet tot minister van Defensie De Crem of tot premier Leterme. Nee, hij Ultiem eerbetoon vroeg het rechtstreeks aan Laurette, “de machtigste “In plaats van De Gucht hierin te steunen, gaat de fedevrouw van België”. Onkelinx antwoordde de goede man rale regering zoete broodjes bakken met Kabila”, zegt dat van extra troepen geen sprake kon zijn, en zo N-VA-Kamerlid en lid van de commissie Buitengeschiedde. De Crem, die nog maar de dag voordien landse Zaken Peter Luykx. “Die mag ongestraft de gewag had gemaakt van een constructief gesprek bij de Belgische eurocommissaris persona non grata verklaNAVO, sloeg een compleet mal figuur op het internatioren en hem uitschelden voor nale toneel. racist. Kabila krijgt er nog N-VA-Kamerlid Peter Luyckx: “In plaats van De Gucht te steunen, gaat de federale extra ontwikkelingsgeld als Onkelinx in Congo regering zoete broodjes bakken met Kabila. cadeau bovenop, en nu zou Onkelinx had haar zinnen eerBelgië maakt zich compleet belachelijk op zelfs de koning naar Congo der ook al gezet op het postje het internationale toneel.” gestuurd worden als ultiem van minister van Buitenlandse eerbetoon! Als CD&V en Open Vld nog een beetje eerZaken. Of wat anders te denken van een minister van gevoel over hebben, dan verwerpen ze dit idee volleSociale Zaken en Volksgezondheid die afreist naar dig. Want als je de koning naar Congo stuurt, legitimeer Congo om daar in aanwezigheid van de Congolese presije een corrupt regime. België maakt zich zo compleet dent Kabila te verklaren dat koning Albert kost wat kost belachelijk op het internationale toneel.” naar de viering voor 50 jaar Congolese onafhankelijkheid moet komen? De voorzichtigheid van minster van Een consistent beleid voeren is deze federale regering Buitenlandse Zaken Vanackere (CD&V) over deze kwesvreemd. De Vlaamse standpunten in overweging tie veegde ze in één klap van tafel. Nu is al langer gewenemen is blijkbaar al helemaal ongehoord. Onkelinx ten dat de deontologische code van de PS de lat gewoonregeert het land en ze doet geen enkele moeite om dit lijk niet erg hoog legt, maar deze keer ging Onkelinx nog langer te verbergen. Hoe Leterme zich nog de leitoch echt wel héél ver. Corruptie, etnische slachtpartijen, der van deze regering kan noemen, is voor de N-VA dan plunderingen, rebellie, slavernij, verkrachtingen, kindook compleet onbegrijpelijk. soldaten … Het regime van Congo is door en door ziek. 12

© Isopix

V I N GER A A N D E P O L S


HET HALFROND Schijnpartnerschap Kamerlid Ben Weyts en Vlaams parlementslid Lieven

kan de strijd tegen schijnhu-

Dehandschutter (N-VA). “Het koningshuis moet zich inschake-

welijken niet langer aan en

len in het overheidsbeleid om kunst in eigen land te houden.

weigert

verder

Zeker aangezien het Hof gefinancierd wordt met belastinggeld”,

onderzoek. Wie van het par-

klonk hun terechte kritiek. “Als de koninklijke familie een top-

ket verbod krijgt om te trou-

werk van Vlaamse kunst verkoopt in het buitenland is dat niet

wen, kan immers nog altijd

louter een privézaak. De rijkdom van de koninklijke families is

het statuut van wettelijk

immers niet alleen het resultaat van eigen inkomsten of erfenis-

samenwoner aanvragen. Daarmee krijgt hij of zij bijna automa-

sen, maar ook van belastinggeld via de dotaties aan de koning

tisch een verblijfsvergunning en kan men vervolgens toch nog

en de prinsen”, zegt Weyts. “Bovendien is het schandalig dat de

probleemloos in het huwelijksbootje stappen. In Antwerpen is

koninklijke familie actief meewerkt aan de exodus van kunst

het aantal samenwonenden dat recht heeft op een verblijfsver-

van eigen bodem”, besluit Dehandschutter.

gunning fel gestegen, van 20 bijna drie jaar geleden tot 450 nu.

Medische regularisaties

© SXC

Het parket van Antwerpen

daarom

“Ik heb nooit kunnen begrijpen dat men deze nieuwe vorm van

Mensen zonder papieren

straffeloosheid in 2007 bij wet geregeld heeft”, zegt N-VA-

kunnen ‘uitzonderlijk’ een

Kamerlid Els De Rammelaere, die de problematiek van het

wettelijke verblijfsvergun-

schijnpartnerschap al sinds november 2008 aanklaagt. De

ning verkrijgen als ze om

Rammelaere kreeg indertijd, ondanks beloftes van toenmalig gehoor. Dat kreeg ze evenmin toen ze in februari 2009 zelf met een wetsvoorstel kwam dat schijnpartnerschap naar analogie van schijnhuwelijken strafbaar maakte. Ze hoopt nu op meer gezond verstand bij de andere partijen en zal haar wetsvoorstel opnieuw indienen.

Koningshuis verkoopt Vlaamse kunst het

nen terugkeren naar hun land van oorsprong. Dat kan

zijn wanneer een adequate medische behandeling in het geboorteland niet bestaat of wanneer een terugkeer levensbedreigend is. Uit cijfers van N-VA-Kamerlid Sarah Smeyers blijkt dat er in 2009 8 575 nieuwe aanvragen werden ingediend. Eind december waren er 9 291 dossiers lopend. Ook dit jaar

veilinghuis

worden 8 000 tot 9 000 nieuwe dossiers verwacht, terwijl de

Christie’s in New York

DVZ (Dienst Vreemdelingenzaken) in 2009 slechts voldoende

zijn vorige maand vier

artsen had om 4 604 dossiers te behandelen. In heel 2009 wer-

schilderijen van de

den 2 230 (van de 4 604) dossiers positief afgesloten, waardoor

Vlaamse meesterschil-

5 200 personen een wettig verblijfsstatuut kregen. In iets meer

der Jan Breughel onder

dan de helft van de dossiers (2 374) werden er dus geen medi-

de hamer gegaan voor

sche redenen gevonden. Opvallend is dat 40 % van alle medi-

1 567 190 euro. Pittig

sche regularisaties gebeurt op basis van psychische klachten.

detail: het meesterwerk ‘De Vier Elementen’ was eigendom van

Dit alles wijst er volgens Smeyers op dat er te gemakkelijk een

de Belgische koninklijke familie. De olieverfschilderijen behoor-

beroep kan worden gedaan op deze procedure. De ongegronde

den tot de privécollectie van koning Leopold I en kwamen via

dossiers zouden voor haar veel sneller uitgefilterd moeten kun-

erfenissen in het bezit van koning Leopold III en zijn tweede

nen worden. Daarom stelt Smeyers voor de procedure aan te

vrouw, prinses Lilian Baels. Zij bewaarden de werken in het

passen. Wie een aanvraag wil indienen, zou eerst bij een arts

kasteel van Argenteuil in Waterloo. Hun erfgenamen besloten

van de DVZ moeten langsgaan, zodat daarna enkel de ernstige

om de schilderijen te verkopen. “Een schande”, vonden N-VA-

dossiers ten gronde worden behandeld.

© Frank Abbeloos

Bij

medische redenen niet kun© SXC

minister van Asiel en Migratie Annemie Turtelboom, geen

13


I N M I D D E L S I N E UR O PA Animositeit in het Europees Parlement op 11 februari bij de stemming over het voorlopige SWIFT-akkoord tussen de EU en de Verenigde Staten. In de internationale strijd tegen de financiering van het terrorisme voorzag SWIFT in de voorlopige, maar eenzijdige overdracht van Europese bankdata aan de VS. Voor het eerst konden de Europarlementsleden gebruik maken van de inspraakmogelijkheden die ze via Lissabon hadden gekregen over internationale overeenkomsten als SWIFT. In een historische stemming wees het Parlement het akkoord met een overweldigende meerderheid af. Een opdoffer voor de Raad die reeds zijn goedkeuring had gegeven en er lichtzinnig van uitging dat het Parlement wel zou volgen. Quod non dus. Het grootste obstakel was dat het akkoord de bescherming van de grondrechten van alle Europese burgers onevenredig zwaar op de hel-

ling zette. Nochtans had het Parlement eerder al expliciet gevraagd daar rekening mee te houden. De bal ligt nu opnieuw in het kamp van de Raad. Die kan de Commissie opdragen een nieuw akkoord te onderhandelen met de Verenigde Staten, maar deze keer gestoeld op wederzijds respect en gedeelde waarden. Toch valt niet uit te sluiten dat de VS zullen proberen bilaterale akkoorden te sluiten met een aantal Europese lidstaten. Ook in dit dossier is het weer uitkijken naar de ruggengraat van premier Leterme, die wellicht geconfronteerd wordt met Amerikaanse druk. De leden van zijn regering konden het alleszins niet nalaten zelf druk uit te oefenen op de Europarlementsleden om het SWIFTakkoord toch goed te keuren. www.friedabrepoels.eu

V ER R E K I J K ER De Berbers in Kabylië

14

Zo is het de Berbers verboden onderwijs in hun moedertaal te organiseren, worden hun culturele manifestaties gewelddadig onderdrukt en worden niet alleen hun huizen maar ook de oeroude dorpsstructuren (de zogenaamde aarc'h) vernield. In 1980 vond de eerste massademonstratie voor de Berberse taal in Kabylië plaats. Vanwege de extreem harde reactie van de lokale politie en de militaire troepen - er vielen 130 doden - spreken de Berbers nog steeds van de Zwarte Lente. Traditioneel zijn de meeste Berbers moslims en beleven zij hun godsdienst volgens hun eigen traditie. De laatste jaren worden ze echter op alle mogelijke manieren gedwongen tot een vorm van godsdienstig fanatisme die zij niet willen belijden, en dit met behulp van het FIS (het “Front Islamique du Salut” of de “Islamitische Heilspartij”). © SXH

Eind februari bezocht een delegatie Berbers het Vlaams parlement op uitnodiging van N-VA-parlementslid Matthias Diependaele. Hun delegatie bestond uit afgevaardigden van het Wereldcongres van Berbers (Congrès Mondial Amazigh) en de Beweging Autonoom Kabylië (Mouvement pour l' Autonomie de la Kabylie). De Berbers kwamen getuigen over de problemen waarmee zij te kampen hebben in Kabylië, een grotendeels bergachtige regio ten oosten van Algiers (Algerije) die zo’n 5 miljoen inwoners telt. Aan het einde van de onafhankelijkheidsoorlog tegen de Franse kolonisator (1954-1962), een oorlog die in belangrijke mate werd gedragen door de Berbers, kwam een ronduit integristisch islamitisch militair bewind aan de macht in Algerije. Net zoals in Marokko organiseerde de regering een zowel openlijke als verdoken repressie tegen de Berberbevolking.

© SXH

Geen inzage VS in bankverkeer


OP DE BARRICADEN Winnaars ‘Haast en spoed is goed!’ Meer dan 5 000 leden reageerden op onze oproep om vóór 14 december hun lidgeld te storten en zo kans te maken op een VIP-rondleiding in het nieuwe partijsecretariaat met aansluitend een exclusief 3-gangenetentje in het dakrestaurant van het Vlaamse parlement. De winnaars zijn • Antoon Devaere, Ertvelde • Steve Hollants, Deurne • Jef Husquet, Riemst • Sheryl Krasnow, Ukkel • Kristien Michels, Evergem

• Alda Brebels, Bree • Willem De Bondt, Willebroek • Lander Delbaere, Wervik • Luc Demeersseman, Nijlen • Hugo Depoortere, Mechelen

• Marie-Jeanne Naulaerts, Essen • Joke Ots, Halle • Paula Peeters-Mertens, Turnhout • Johan Severijns, Diest • Wouter Verbeeck, Lint

De rondleiding en het etentje zullen plaatsvinden in juni. De winnaars ontvangen tijdig een brief met de practica.

© N-VA

Valentijnsactie arrondissement Aalst-Oudenaarde Uit recent gepubliceerde cijfers blijkt dat de NMBS de laatste elf jaar nog nooit zo slecht gescoord heeft op het vlak van stiptheid. Meer dan 10 % van de treinen was te laat … als ze al reden. Op vrijdag 12 februari stak de N-VA de veelvuldig geplaagde treinreizigers een hart onder de riem. Aan de stations van Zottegem, Geraardsbergen, Aalst en Ninove boden Matthias Diependaele (Vlaams volksvertegenwoordiger), Sarah Smeyers (Kamerlid) en Louis Ide (Senator) de reizigers een praline aan om de vertragingen bij de NMBS beter te kunnen verteren.

Politieke communicatie voor lokale afdelingen De gemeenteraadsverkiezingen van 2012 zijn voor de N-VA een grote uitdaging. Om de partij ook op lokaal vlak stevig te verankeren in Vlaanderen, willen wij met het TRAJECT naar 2012 de werking van de lokale afdelingen extra ondersteunen. De verspreiding van informatieve en kwalitatieve huis-aan-huisbladen en een efficiënte en correcte perscommunicatie zijn essentiële elementen in de professionalisering van de afdelingen. Daarom organiseren wij daarover in het voorjaar in elke provincie een praktisch seminarie. Elke afdeling ontvangt binnenkort een uitnodiging met alle praktische informatie. Het aantal deelnemers is beperkt tot één afgevaardigde per afdeling. Inschrijvingen verlopen uitsluitend via de afdelingsbesturen!

Traditiegetrouw zet de N-VA naar aanleiding van Internationale Vrouwendag een sterke “Vlaamse Madam” in de bloemetjes. Dit jaar ging de VLaM-prijs naar Jo De Becker, de bezielster van IEsport Herentals, een sportclub voor kinderen met een hersenverlamming. Jo ontving op 3 maart de VLaM-trofee uit handen van Vlaamse parlementsleden Vera Celis, Lies Jans, Helga Stevens en Kamerlid Sarah Smeyers.

© N-VA

Jo De Becker is Vlaamse Madam 2010

15


J O N GE L E E U WE N Ontmoetingsdag lokale verantwoordelijken De nieuwe afdelingen van Jong N-VA schieten tegenwoordig als paddenstoelen uit de grond, wat we uiteraard alleen maar kunnen toejuichen. Jong N-VA organiseerde een heuse ontmoetingsdag om al deze afdelingen een steuntje in de rug te geven.

© Jong N-VA

Uit de opkomst mag alvast blijken dat dit initiatief geapprecieerd werd. De aanwezigen kregen van het nationale bestuur een inkijk in het gezondheidsrapport van Jong N-VA. En dat ziet er goed uit! Met meer (actieve) leden dan ooit en met steeds meer activiteiten gaat het de goede kant uit voor de jongeren van de N-VA. Een blik op de toekomst leerde de aanwezigen dat de band met de leden en de lokale afdelingen steeds belangrijker zal worden. Minder structuren maar meer mensen en meer inhoudelijk werk, dat is de richting die Jong N-VA uit wil. Voor de lokale werkingen was het interessant om ervaringen uit te wisselen. De meer geroutineerde afdelingsverantwoordelijken deelden hun tips and tricks met het aanstormend geweld, wat heel erg geapprecieerd werd. Het initiatief is zeker voor herhaling vatbaar.

Nieuwe voorzitter Jong N-VA West-Vlaanderen Jong N-VA West-Vlaanderen heeft een nieuwe voorzitter. Voormalig voorzitter Ewout Everaert stelde wegens tijdsgebrek zijn post als voorzitter vacant. Brecht Arnaert, oud-voorzitter van het bloeiende Jong N-VA UGent en professioneel actief als fractiemedewerker voor de Kamer, nam de scepter ad interim over van Ewout.

Drie opeenvolgende gewelddadige incidenten in Brussel plaatsten de discussie over criminaliteit en veiligheid in de hoofdstad weer prominent op de agenda. Althans in Vlaanderen, want aan Franstalige kant sijpelde het nieuws maar traag door. De N-VA pleitte bij monde van Ben Weyts en Paul De Ridder voor nultolerantie en een ééngemaakte politiezone in Brussel, net zoals bijna alle andere Vlaamse partijen overigens. Toch zagen de Franstalige Brusselse politici, met de PS op kop, het probleem niet in. Burgemeester Thielemans omschreef het schietincident zelfs als een fait divers. Reden genoeg voor Jong N-VA om actie te voeren.

© Jong N-VA

Veiligheid is géén fait divers

Jong N-VA voert ludiek actie voor strenger veiligheidsbeleid.

Brusselse burgemeester gaf niet thuis Aan het beursgebouw ‘verkochten’ de jongeren speelgoedgeweertjes aan de voorbijgangers. De illegale wapentrafiek is in Brussel blijkbaar een florerende business waartegen de bewindvoerders amper optreden. De N-VA-jongeren wilden de speelgoedgeweertjes samen met hun eis voor een strenger veiligheidsbeleid persoonlijk aan Freddy Thielemans overhandigen, maar daar had die laatste geen zin in. N-VA-Kamerleden Patrick De Groote, Jan Jambon en Els De Rammelaere, die mee de actie ondersteunden, werden wel door de kabinetschef van Thielemans ontvangen en te woord gestaan … in het Frans. Jong N-VA Liefdadigheidsstraat 39 - 1210 Brussel jong@n-va.be - Tel. 02 219 49 30

www.jongnva.be

A GE N D A Jo n g N - VA 17/03/2010 22/03/2010 16

Ronde van Vlaanderen: Vlaanderen en Europa Ronde van Vlaanderen: Vlaanderen en Europa

Kortrijk Leuven


O N V ER GE T E L I J K Volksraadpleging sneed België in twee

Op 12 maart 1950 trokken de Belgen voor de eerste keer naar de stembus voor een volksraadpleging die niet wettelijk bindend was voor de regering omdat een referendum niet in de grondwet stond. De uitslag toonde de grote verdeeldheid tussen de twee grote gemeenschappen. In totaal waren er 2 933 382 stemmen voor de terugkeer van Leopold III op de troon (57,68 %) en 2 151 881 tegen (42,32 %). Maar in de Vlaamse provincies was er een duidelijke meerderheid van 72 % voor, terwijl er in Wallonië 58 % tegen was. In Brussel stemde 48 % ja en 52 % neen. Al vanaf het begin was de koningskwestie niet alleen poli-

tiek geladen, maar ook communautair. Socialisten, liberalen en communisten waren tegen de terugkeer. De katholieken waren voor. De Vlaams-nationalisten, zwaar aangepakt tijdens de repressie, deden partijpolitiek niet mee. Hoewel een meerderheid van het land zich voor een terugkeer had uitgesproken, loste de volksraadpleging niets op. Op 22 juli 1950 keerde Leopold III uit Zwitserland wel terug in België, maar onmiddellijk braken stakingen en hevige rellen uit in Wallonië. België balanceerde op de rand van een burgeroorlog. In de nacht van 31 juli op 1 augustus 1950 droeg Leopold III zijn bevoegdheden over op zijn zoon Boudewijn. De monarchie was gered, maar de communautaire tegenstellingen zouden nooit meer kunnen worden verdoezeld. In Wallonië groeide een sterke federalistische stroming. In Vlaanderen werd de niet-uitvoering van het resultaat van de volksraadpleging ervaren als een kaakslag. Dat zou de zich langzaam herstellende Vlaamse beweging een nieuwe radicale impuls geven. © ADVN

Zestig jaar geleden, op 12 maart 1950, werd voor het eerst in België een volksraadpleging gehouden. Een meerderheid van 57,7 % stemde voor de terugkeer van Leopold III op de Belgische troon, maar de kloof tussen Vlaanderen en Wallonië werd er wel overduidelijk mee bewezen.

M E ER WA A R D E Nekka viert Raymond van het Groenewoud Op zaterdag 24 april viert Nekka niemand minder dan Raymond van het Groenewoud tijdens de jaarlijkse Nekka-Nacht, dé hoogmis van de Nederlandstalige muziek. Raymond wordt dit jaar 60 en nodigt vele van zijn beste vrienden en collega-artiesten uit in het Antwerpse Sportpaleis om van Nekka-Nacht één groot feest te maken. Naast Kommil Foo en Hannelore Bedert en vele andere artiesten zal ook Fernando Lameirinhas aan de zijde van Raymond van het Groenewoud schitteren op het

podium. De Portugese virtuoos trad de vorige jaren verscheidene keren op met de centrale Nekka-gast. Bart Peeters, zelf nog centrale gast in 2008, zal dit jaar in de rol van presentator kruipen. Nekka-Nacht, op 24 april 2010 om 20.30 uur in het Antwerpse Sportpaleis. Tickets: 078 15 51 51 - Info: www.nekkanacht.be

5 x 2 gratis De organisatie schenkt aan vijf lezers twee duotickets. Om een kans te maken, stuur je het antwoord op de vraag “Met welke andere Nederlandstalige zanger vormde Raymond van het Groenewoud begin jaren zeventig de groep Louisette?” voor 31 maart naar N-VM, Liefdadigheidsstraat 39, 1210 Brussel, magazine@n-va.be.

De winnaars van de twee romans van Hendrik Verbrugge zijn: Erik Buysse (Melsele), Marc Demuytere (Deinze), Wouter De Ridder (Sint-Pauwels), Marie-Thérèse Niesten (Riemst), Yannick Smet (Temse).

17


O P STA P M E T . . .

© N-VA

Fractiesecretaris Johan De Haes

7.25 uur: Het is dagelijks mijn eerste echte taak om tijdens de treinrit naar Brussel de krant te lezen. Vaak staat er iets in waar we als N-VA-fractie een initiatief over kunnen nemen. Vandaag valt de oogst echter tegen. 8.15 uur: Aankomst op kantoor in het Huis van de Parlementsleden. Ik schenk m’n eerste broodnodige kop koffie in en lees de berichten op de webstek van het persagentschap Belga. Belangrijk nieuws verschijnt hierop meestal het snelst. Samen met de fractiemedewerkers moet ik dit dus goed opvolgen zodat de N-VA-parlementsleden als eerste kunnen reageren. 9.30 uur: Overleg met de medewerkers. Tijdens dit dagelijks overleg overlopen we nogmaals de kranten en bekijken we de agenda. Alle medewerkers lichten het werk van die dag in hun commissie toe en we overleggen met mekaar om ons standpunt over bepaalde zaken te verfijnen. 13.30 uur: Fractieleider Jan Jambon en ik overlopen de besprekingen in de Conferentie van de Voorzitters. In die 18

14.00 uur: Tijdens de wekelijkse vergadering ter voorbereiding van de fractievergadering wordt overlegd hoe de N-VA-fractie tijdens de plenaire vergadering zal stemmen en welke vraag we aan de regering gaan stellen. 15.00 uur: Ik bekijk de commissieagenda voor de volgende week en verdeel de nieuwe wetsvoorstellen onder de fractiemedewerkers. Zelf neem ik deze ook snel door om te zien of er belangrijke of uitzonderlijke zaken tussen zitten. 16.00 uur: Vergadering van de werkgroep ‘Vernieuwd Sociaal Beleid’ op het kabinet van minister Bourgeois. Ook senator Louis Ide is aanwezig. De werkgroep bereidt het N-VA-standpunt voor in het kader van de onderhandelingen over onder meer de Vlaamse hospitalisatieverzekering. JM

6.00 uur: Ik sta op en help Ilse om ons 2-jarig zoontje Staf klaar te maken voor de kinderopvang. Ondertussen bekijk ik op mijn computer de berichten die vannacht nog zijn binnengekomen. Gelukkig zit er weinig wereldschokkends tussen.

commissie worden de werkzaamheden van de Kamer geregeld. Vandaag werd er gesproken over de oprichting van een commissie die de treinramp in Buizingen moet onderzoeken.

©

Diestenaar Johan De Haes is sinds 15 september 2009 fractiesecretaris van de N-VA-fractie in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. We volgen hem op een doorsnee werkdag, woensdag 24 februari 2010.

17.30 uur: Afspraak met Piet De Zaeger op de Barricade om wat praktische zaken te regelen in verband met de werking van de fractie. 18.30 uur: Op de trein naar huis lees ik de antwoorden van de ministers op schriftelijke vragen van de parlementsleden. Soms staat hier nog interessante informatie in die we kunnen gebruiken bij ons parlementair werk. 20.00 uur: Ik kom thuis en ga mijn zoontje dat net in bed ligt nog slaapwel wensen. Nadien neem ik mijn mails nog even door en geniet ik samen met mijn vrouw van een rustige avond.


VA N H O U T T E

© N-VA

Extreem, uiterst, ultra en nog erger De tegenstrever met alle middelen tackelen, het is een veel gebruikte tactiek in het politieke milieu. Niets om u zorgen over te maken. Soms gebeurt dat met zoveel fantasie dat het echt amusant wordt.

het blad De Huisarts schreef Jef dat de N-VA voor wijkgezondheidscentra is, “politiek zeer links georiënteerd”, voegde hij er aan toe. Want Vlaams parlementslid Marc Hendrickx van de N-VA had een vraag gesteld aan de minister over de financiering van die centra. Hoe durfde hij? Jef wilde de artsen maar waarschuwen, want ze hadden in 2009 nogal massaal voor de N-VA gestemd. Voor die collectivisten.

Je vindt er voorbeelden van in lezersbrieven. Ik weet uit ervaring dat men op krantenredacties nogal selecteert in die brieven. Je kunt je afvragen waarom sommige krasse schrijfsels er wel door geraken. Misschien juist omdat ze zo amusant zijn. Eén voorbeeldje maar: in een lezersbrief in Gazet van Antwerpen stond dat de N-VA “zwijgt als vermoord over de splitsing van B-H-V. Zowel in de Vlaamse als in de federale regering steunt zij de CD&V op alle vlakken … Ik wilde tijdens de laatste verkiezingen nog voor N-VA stemmen. Maar ik ben blij dat ik het niet gedaan heb …” Nou, da’s een hele goeie.

Mooi toch, die VU’ers die na een politieke zwerftocht ‘thuis kwamen’ bij Open Vld, sp.a en Groen!. Ze zagen plots het licht. Sommigen zelfs een links-liberaal licht, al was dat eerder een kortstondige lichtflits.

Ze kunnen in elk geval een voorbeeld nemen aan een andere Valkeniers, Jef, bijgenaamd ‘Lawijt’. Na een mooie loopbaan bij de Volksunie stapte Jef naar de liberalen. In

Roger Van Houtte was vele jaren dagbladjournalist. Hij hanteert nu de pen als tekstschrijver voor de N-VA. In deze rubriek geeft hij om de maand zijn eigen kijk op de actualiteit.

Neem nu Sven Gatz, na een ommetje bij Spirit vandaag fractievoorzitter van Open Vld in het Vlaams parlement. Hij waarschuwde in De Standaard tegen die Vlaamsnationalisten zoals Bart De Wever, die een debat over identiteit willen voeren. Dat is gevaarlijk en leidt allemaal tot xenofobie en dus uiterst rechts. De uiterst rechtse fractie in het Europees parlement (al lang ter ziele) heette toch ‘Identiteit, SoevereiDat de N-VA zwijgt als vermoord over niteit en Transparantie’? Awel dan! Wat een geluk B-H-V, dat was me nog niet zo opgevalDe vroegere Brusselse Vlaams-natiodat die ex-VU’ers len. Yves Leterme zal wel heel blij zijn, zo goed zijn ‘thuis gekomen’. nalist Gatz wil al dat identiteitsgedoe want dat had hij ook nog niet zo gevervangen door het ‘actief burgerzien. En dat de briefschrijver overwoog om N-VA te stemschap’ van Guy Verhofstadt. Niemand weet wat dat is, men, daar stond ik ook van te kijken. De man was ooit maar het klinkt wel politiek correcter. Zo ken ik ze, de voorzitter van een mantelorganisatie van het Vlaams paarse kosmopolieten. Blok/Belang, wat uiteraard zijn goed recht was. Wat een geluk dat die ex-VU’ers zo goed zijn ‘thuis In elk geval, je kunt niet voorzichtig genoeg zijn met die gekomen’. Weg van dat Vlaams-nationalisme dat toch uiterst linksen. Het VB onthulde eerder al dat de N-VA in maar extreem rechts is. Of is het extreem links? Om het het Europees parlement uiterst links was, omdat ze tot de even, ik weet het ook niet meer. Vroeger, toen ze dus Europese Vrije Alliantie (EVA) behoort en die gaat de nog niet thuis waren, moesten ze hun ideetjes - zoals de Turken recht de EU in loodsen. Vlaams parlementskoekoeken hun eieren - in andermans nest leggen. Zelfs voorzitter Peumans is al goed bezig, aangezien hij een een VU-nest kon het met al die koekoekskuikens niet dame met hoofddoek niet uit de publieke tribune wegblikuithouden en stortte in. De koekoeken vlogen naar semde, zoals Filip Dewinter dat wilde. Als dat geen bewijandere horizonten en landden in de nesten van Belgische zen zijn. staatspartijen. Eindelijk thuis. Je moet een beetje begrip hebben voor het VB. Het zijn moeilijke tijden. Misschien is voorzitter Bruno Valkeniers ook wel links, want sommigen beweren dat hij zijn partij wat wil doen opschuiven. Naar rechts kan nog moeilijk, dus …

19


België-Belgique P.B. - P.P. Gent X BC 4238

L I D M A AT

Erkenningsnummer P2A9064 Toelating gesloten verpakking 9099 Gent - X BC 4238 V.u. & afzendadres: Bart De Wever, VPRTI vzw, Liefdadigheidsstraat 39, 1210 Brussel

Karolien Grosemans

Maandelijks behalve in juli en augustus.

© N-VA

Afgiftekantoor Gent X Maart 2010

Karolien Grosemans (39) legde een opmerkelijk parcours af sinds ze lid werd van de N-VA. Haar steun uit sympathie groeide snel uit tot een stevig engagement dat zich vooral richt op sociale zaken en welzijn.

N-VA-programma voor dit thema. Vooral eenoudergezinnen verdienen betere kansen. Door de combinatie van werk en gezin haalbaar te maken via betaalbare dienstencheques en kinderopvang, kunnen ze die ook krijgen.” Sinds maart 2009 zetelt Karolien in de gemeenteraad. Ook daar wil ze zich vooral verdiepen in sociale zaken en welzijn.

Karolien woont met haar man en twee zonen, Jannes (7) en Willem (6), in het Limburgse Herk-de-Stad. Ze is er leerkracht Nederlands en Engels aan de Sint-Martinusscholen. Aanvankelijk werd ze N-VA-lid uit sympathie en wilde ze de nog jonge partij gewoon steunen. In augustus 2006, twee maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen, vroeg lokaal voorzitter Bart Symons haar om de lijst te steunen. Ze voelde er onmiddellijk iets voor en ging voluit de laatste rechte lijn van de campagne in. De verkiezingen brachten haar in de OCMW-raad en het Vast Bureau.

Nieuw-Vlaams Magazine

Colofon Nieuw-Vlaams Magazine wordt uitgegeven door vzw Vlaams Pers-, Radio en TVinstituut en is het partijblad van de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA). Het wordt verzonden onder een folie op basis van zetmeel die 100 % biologisch afbreekbaar is. Eindredactie: Nele Hiers, Xavier Lesenne. Medewerkers:

© Anja Blevi

In 2007 kreeg Karolien ook de kans om deel te Fons Duchateau, Hans Govaerts, nemen aan de federale parlementsverkiezinChris Michel, Wouter Patho, Tinne Stukkens, Roger Van Houtte, gen. Ze scoorde 11 200 stemmen van op een Valerie Van Peel, Erwin Verbeken. vijfde opvolgerplaats op de kartellijst met Coördinatie: CD&V. Karolien is lid van meerdere Herkse Piet De Zaeger. verenigingen, zetelt in verschillende raden en commissies rond milieu en cultuur en is Vormgeving en druk: JM-Grafische vormgeving, Spiegel 1, bestuurslid van VOS - Vlaamse Vredes9860 Oosterzele, T. 09 362 74 33. vereniging. Eind 2007 werd Karolien verkozen Foto voorkaft: © Isopix in het arrondissementeel bestuur. Ondertussen heeft ze ook een zitje in de partijraad. In 2009 Jaarabonnement: voerde Karolien stevig campagne voor de € 12,50 op rekeningnummer 435-0259701-15 van VPRTI vzw. Vlaamse parlementsverkiezingen en was ze meer dan tevreden met het resultaat van de Contact: “Ik leerde er veel mensen kennen, kreeg poli- N-VA en haar eigen 6 647 voorkeurstemmen. T. 02 219 49 30 Fax 02 217 35 10 tieke ervaring en dossierkennis”, aldus Karolien leidt een druk leven. “Voltijds lesE-post: magazine@n-va.be Karolien. Het waren vooral de ervaringen die geven, zorgen voor het gezin en dan nog actief ze opdeed in de OCMW-raad die indruk maak- met politiek bezig zijn vergt soms wel wat Dit nummer werd afgesloten op vrijdag 5 maart 2010. ten en erg leerrijk waren. Ze werd er gecon- kunst- en vliegwerk. Maar ik kan zeggen dat ik fronteerd met mensen die door allerlei proble- er elke dag plezier aan beleef!” men moeite hebben om aansluiting te vinden Gezin: getrouwd met Alex en moeder van twee zoontjes met een manier van leven die voor de meesLid van N-VA: sinds 2005 ten onder ons vanzelfsprekend is. Vooral Houdt van: droge humor alleenstaande vrouwen met kinderen hebben Levensmotto: vooruit met de geit! het financieel dikwijls erg moeilijk. “Als je zelf Laatste boek: de misdaadromans van Janet Evanovich mama bent, weet je dat schoolgaande kindeLaatste optreden: ‘Schaatsenrijder’, een ren heel wat kosten”, vertelt Karolien. Nederlandstalige groep met mijn broer Wim “Daarom ook de terechte aandacht in het 20

Nieuw-Vlaams Magazine (maart 2010)  

Ledenblad van de N-VA