Page 1

Nieuw-Vlaams Magazine december 2010

Traject 2012: Nu durven verankeren

Wilfried Vandaele: Natte voeten, eigen schuld?

N-VA pleit voor intelligente loonindex

MAGAZINE VAN DE

22 januari 2011: N-VA-Nieuwjaarsfeest


KO RT GE K N I P T Cijfer van de maand 42. De Brusselse staatssecretaris Bruno de Lille (Groen!) heeft 3 woordvoerders, 3 chauffeurs en 42 kabinetsmedewerkers in totaal. De cijfers stonden in De Morgen. Bruno de Lille kreeg in juni 1 091 stemmen. Eén medewerker dus per 26 stemmen … maar het zullen wel duurzame zijn.

Nou moe Pierre Kroll, de cartoonist van Le Soir die niet weg te slaan is uit de media, heeft asiel aangevraagd in de Duitswereldwijde terroristische dreiging.

talige Gemeenschap. Hij voelt zich er

ring van lopende zaken. Door ruzie

beter thuis dan waar ook. Dat zal wel,

over de benoeming van een Frans-

want in de negen gemeenten van de

talige magistraat in het Comité I, dat toe-

Duitstalige Gemeenschap zijn overal

zicht moet houden op de inlichtingen-

faciliteiten voor Franstaligen, ook

diensten, ligt een deel van de werking

“Het is niet omdat 'de mensen' in

daar waar er bijna geen francofonen

van de Staatsveiligheid op apegapen.

Vlaanderen de zaak niet meer vol-

zijn. Dat is pas het échte België.

Zo kan volgens de chef van de

gen, dat hen morgen eender wat ver-

Staatsveiligheid in De Tijd zelfs geen

kocht kan worden. Dat is waar som-

simpel cameraatje meer gebruikt

mige Franstalige partijen op hopen.

worden. Interessant in tijden van

Maar zij dwalen.”

Goed bezig PS en MR zijn goed bezig in de rege-

Geknipt

Guy Tegenbos in De Standaard

Professor René Zayan, hoogleraar psychologie en ethologie aan de

© N-VA

UCL, luisterde in Namen naar de spreekbeurt van Bart De Wever voor een groep van meer dan 400 Waalse ondernemers. Ondervraagd door de krant L'Avenir toonde de hoogleraar, afkomstig uit het Franse Marseille, zich sterk onder de indruk. “Dit is meer dan een prestatie. Het is een

De spot op … De Nederlandse christendemocratische partij CDA wilde graag weten welke formule er schuilt achter het succes van de N-VA. Met die vraag bracht een delegatie van de CDA een bezoek aan Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans.

ware conferentie, een 'tête-à-tête' van een uur”, zei hij. De professor schetste Bart De Wever als iemand die volledig duidelijk is, met een conceptuele intelligentie die zeldzaam is in de politiek.

2


U I T GE S PR O K E N

Š Miel Pieters

Geen afkooksels maar stevige kost Een grote staatshervorming met een flinke brok fis-

het dus logisch dat het verkiezingsresultaat - het beste in de

cale autonomie en responsabilisering van de deel-

geschiedenis van het Vlaams-nationalisme - ook wordt ver-

staten. Dat is de ruggengraat van ons plan A. In dat

zilverd. Maar dat kan alleen als de vooruitgang ook substan-

plan is ook plaats voor (eindelijk) een rechtvaardig

tieel is en zichtbaar. Geen flauwe afkooksels maar stevige

en minder chaotisch asiel- en migratiebeleid, een hervor-

kost. Voor minder doen we het niet.

ming van justitie, de aanpak van de sociaaleconomische problemen en uiteraard een oplossing voor BHV.

Er is weer veel gedruis geweest rond een plan B, een plan dat de PS helemaal niet wil maar toch maar lekker heeft

Als dat in een akkoord zit, is niet heel het N-VA-programma

verspreid in de media. Wij streven op termijn naar een

verwezenlijkt. Natuurlijk niet. Maar dan wordt er wel een

onafhankelijk Vlaanderen als lidstaat van Europa. Maar de

stap gezet in de noodzakelijke verandering die de Vlaamse

stap die we nu moeten zetten is er een met daadwerkelijke

kiezers op 13 juni hebben gewenst. De N-VA is daarover dui-

hervormingen in het bestuur van de staat, een noodzakelij-

delijk geweest voor en na de verkiezingen.

ke stap in de confederale richting. Met de bedoeling de welvaart en het welzijn van de Vlamingen veilig te stellen. Daar

Men zegt dat de wil van de kiezer bepalend is in een demo-

gaat het ons om.

cratie. Als dat nog steeds waar is, moet die wil ook zichtbaar zijn in het bestuur van het land. De uitspraak van de kiezer op 13 juni 2010 was voor iedereen duidelijk. Voor de N-VA is

Bart De Wever Algemeen voorzitter N-VA

M E D E D E L I N GE N 2010 was een succesjaar voor de N-VA. Dankzij haar rechtlijnigheid en standvastigheid werd de N-VA de grootste partij van het land. Redenen genoeg om vooruit te blikken en het jaar 2011 traditiegetrouw in te zetten met een groot N-VANieuwjaarsfeest. Het belooft op zaterdag 22 januari 2011 dan ook een spetterend feest te worden in zaal Stuurboord/Hangar 26 (Antwerpen). Wat er zoal op het programma staat, leest u op bladzijde 20.

Š N-VA

N-VA-Nieuwjaarsfeest

3


HET HALFROND Sociale leningen

“Het blijft de morele plicht van elk

In vijf jaar tijd is het totaalbedrag

land dat zichzelf een democratie

aan sociale leningen verdubbeld.

noemt om de rechten te verdedigen

Door de hoge huurprijzen en de

van onderdrukte volkeren”, stelt

strenge voorwaarden van de ban-

Vlaams Parlementslid Marc Hen-

ken zoeken steeds meer Vlamingen

drickx (N-VA). Hij voegde de daad

met een baksteen in hun maag hun

bij het woord en slaagde erin om

toevlucht tot een sociale lening.

het Visserijakkoord af te blazen dat

“Maar het aanbod is weinig trans-

Marokko wilde afsluiten met de Euro-

parant”, vindt Vlaams Parlements-

pese Unie. Marokko probeerde zo

lid Liesbeth Homans (N-VA). © SXC

Onderdrukte volkeren

immers de rijke visgronden van de Westelijke Sahara te verpachten aan Europa, zonder dat de plaatselijke bevolking, de Sahrawi’s, daar beter van zou worden. Botte economische kolonisatie.

Ritueel slachten De beelden van GAIA van dieren die onverdoofd ritueel geslacht worden, laten niemand onberoerd. Uit het dossier van GAIA blijkt dat nen hun laars lappen aan de zeer strenge regels om zo diervriendelijk mogelijk te doden. Bijna elk schaap

© Frank Abbeloos

slachthuizen om economische rede-

© SXC

en één op vijf van alle kalveren in

Binnenkort staat er ook een ambitieus Partnerschaps- en Samenwerkingsakkoord van de Europese Unie met Indonesië op het programma. Marc Hendrickx zal in het Vlaams Parlement opnieuw de kaart trekken van het onderdrukte volk, deze keer de Papoea’s. “Dit is een unieke gelegenheid om Indonesië erop te wijzen dat het de Verenigde Naties al in 1963 beloofde dat WestPapoea zelf mocht beslissen over zijn toekomst”, verduidelijkt Marc.

4

ons land zou ritueel en dus onver-

“Verschillende instanties bieden

doofd geslacht worden.

sociale leningen aan én overlappen

N-VA-Kamerlid Flor Van Noppen

mekaar. Ze hanteren verschillende

vindt dat we hiervoor niet de ogen

voorwaarden en bieden ook nog

kunnen sluiten: “We kunnen als

eens andere rentevoeten aan. Het is

maatschappij niet aanvaarden dat

een soepje.” Het probleem is niet

dieren op dergelijke manier aan

alleen dat het systeem ondoorzich-

hun einde komen. Daar bestaat

tig is, maar ook dat de verschillen-

geen enkel excuus voor, ook niet als

de instanties los van mekaar hun

uitzondering.”

eigen ding doen. Zo vallen gezinnen

Flor Van Noppen zal daarom op-

bijvoorbeeld uit de boot omdat ze

nieuw zijn wetsvoorstel indienen

niet voldoen aan de voorwaarden

om de uitzonderingsregel voor ritu-

van de ene instantie en niet weten

ele slachtingen te laten schrappen

dat ze ook ergens anders terecht-

uit de Dierenwelzijnswet. Alleen op

kunnen. Of ze betalen bij de ene

die manier kan het onverdoofd

meer dan dat ze bij een andere

slachten een halt toegeroepen wor-

instantie zouden doen. “Een over-

den.

heid mag zo niet werken”, besluit


HET HALFROND Homans. “De N-VA pleit dan ook

becijferen hoeveel het Rampen-

lijkheid om deze bescherming con-

voor een hervorming waarbij alle

fonds nodig heeft en welke marges

tinu in de gaten te houden bij de

sociale leningen bij dezelfde dienst

we moeten inbouwen.” Karel

sector zelf”, aldus nog Matthias

worden ondergebracht. De criteria

Uyttersprot, zelf ‘bevoorrecht’ ge-

Diependaele.

en rentevoeten moeten overal de-

tuige van de recente overstromin-

zelfde zijn.”

gen, vroeg ontslagnemend minister

Rampenfonds ondergefinancierd

van Binnenlandse Zaken Turtel-

Geen quota voor vrouwen

boom (Open Vld) ook om de schadeaangiftes met spoed te behandelen, zodat de slachtoffers binnen een redelijke termijn een uitkering kunnen verwachten.

Private arbeidsbemiddeling

Vrouwen krijgen niet altijd en overal gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Quota voor vrouwen in raden van bestuur zijn echter geen oplossing, stellen N-VA-fractieleider in de Senaat Liesbeth Homans en Kamerlid Zuhal Demir.

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) diende een decreet

© SXC

in met wijzigingen voor de werking van de private arbeidsbemiddeling. Conform de Europese richtlijnen wordt zo de bestaande erkennings-

stromingen moeten in eerste instan-

regeling afgeschaft voor alle niet-

tie hun eigen verzekeringsagent

uitzendactiviteiten zoals outplace-

aanspreken. Daarnaast kan het

ment en werving en selectie.

Rampenfonds tussenkomen voor de

Vlaams Parlementslid Matthias

schade die niet door de brandverze-

Diependaele (N-VA), die de be-

kering gedekt is. Maar in het

spreking van het decreet volgde in

Rampenfonds zit momenteel slechts

de commissie Werk, spreekt van

Ze reageren daarmee op het wets-

14 miljoen euro. “Dat is lang niet

een sterke vereenvoudiging: “Het

voorstel van Eva Brems (Groen!) en

genoeg om de verwachte schade-

nieuwe decreet genereert in de sec-

Muriel Gerkens (Ecolo) dat privé- en

claims op te vangen”, stelt N-VA-

tor een administratieve lasten-

overheidsbedrijven verplicht min-

Kamerlid Peter Luykx vast. De

vermindering van naar schatting 8

stens 40 % vrouwen op te nemen in

onderfinanciering van het rampen-

miljoen euro. Een selectiekantoor

hun raad van bestuur. Zuhal Demir:

fonds staat al langer ter discussie.

moet niet langer een hele adminis-

“Wij willen vermijden dat een

Het aantal erkende natuurrampen

tratieve procedure doorlopen om

vrouwelijke bestuurder van een

(vooral overstromingen) steeg de

actief te kunnen zijn in Vlaande-

bedrijf behandeld wordt alsof ze

voorbije jaren gestaag. Vorig jaar

ren.” Tegelijkertijd wordt er niet

enkel en alleen vanwege verplichte

werd er nog meer dan 17 miljoen

ingeboet op de bescherming van

quota aan haar job is geraakt en

euro

met

werknemers en werkzoekenden en

niet dankzij haar bekwaamheid.”

Kamerlid Karel Uyttersprot (N-VA)

behoudt men een systeem van

Homans en Demir pleiten voor een

vraagt Luykx dat de financiering

strafrechtelijke bepalingen en admi-

écht gelijkekansenbeleid dat vrou-

van het Rampenfonds dringend

nistratieve geldboetes. “Daardoor

wen en mannen dezelfde toegang

herbekeken wordt: “We moeten

legt de minister de verantwoorde-

tot alle jobs moet garanderen.

uitgekeerd.

Samen

© Miel Pieters

Slachtoffers van de recente over-

5


BREEDBEELD

Nu durven verankeren Zelfs in de politiek zijn er nog zekerheden, zoals de gemeenteraadsverkiezingen die plaatsvinden in oktober 2012. De N-VA is sinds 13 juni 2010 de grootste partij van Vlaanderen. Dat succes moeten we vertalen naar een stevige lokale verankering. De N-VA is een jonge partij maar kan teren op de rijke geschiedenis van de Volksunie. Toch is niet in elke gemeente een N-VA-afdeling aanwezig. Maar het tij keert, en snel. Nieuwe afdelingen schieten als paddenstoelen uit de grond, zeker na de ruime verkiezingsoverwinning van juni 2010. Ook veel koepelafdelingen splitsen zich op zodat steeds meer Vlaamse gemeenten een eigen N-VA-afdeling krijgen. Het aantal leden kende dit 6

jaar een ongelofelijke groei.

Uitgebreide steun Zowel voor de opstart van nieuwe als de verdere begeleiding van bestaande afdelingen kunnen onze lokale N-VA-bestuursleden rekenen op de uitgebreide steun van het partijsecretariaat. Onder de benaming ‘Traject 2012’ biedt het secretariaat een hele reeks initiatieven aan die afdelingen op weg moeten helpen naar succesvolle gemeenteraads-

verkiezingen. Zo werden er vormingsdagen georganiseerd over huis-aanhuisbladen, perscommunicatie en politieke copywriting. De komende maanden wordt er dieper ingegaan op het lokaal beleid zelf: hoe evalueren we het bestuur van de voorbije jaren en hoe stellen we een beleidsplan op?

Enthousiast Na de vernieuwing van de nationale webstek lanceerde het partij-


zoals kartelbesprekingen mogen niet overhaast worden.

© Nationale Beeldbank/N-VA

Maar anderzijds zal oktober 2012 er snel zijn. Afdelingen moeten daarom hun tijd en energie investeren in de uitbouw en professionalisering van de eigen rangen, vooral met het oog op een sterke en evenwichtige lijstvorming. Daarbij krijgen ze de steun van onze nationale mandatarissen: elke afdeling krijgt een nationale mandataris toegewezen als meter of peter. Die moet mee de schouders zetten onder de uitbouw van de afdeling en de voorbereidingen voor 2012.

Verdubbeling huis-aan-huisbladen In de periode van september tot en met november 2010 bedeelden bijna dubbel zoveel afdelingen een huis-aan-huisblad in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Huis-aan-huisbladen Zijn we er dan helemaal klaar voor? Nog bijlange niet! Dat de lokale politiek vaak volledig losstaat van de nationale politieke arena is zeker geen cliché. Elke gemeente en elke stad heeft zijn eigen uitdagingen. Sommige N-VAafdelingen moeten pionierswerk verrichten om bestuursleden aan te trekken of een beleidsplan op te stellen, andere afdelingen hebben er in 2012 al zes jaar beleid opzitten en zullen dit moeten voorleggen aan de kiezer.

Meter en peter Het traject naar 2012 is enerzijds dus nog lang, en sommige zaken

90 80 70 60 50 40 30 20 10

2009 2010

secretariaat in oktober een nieuw platform waarmee de lokale N-VAafdelingen op een gebruiksvriendelijke manier een eigen webstek kunnen aanmaken. Het enthousiasme daarvoor blijkt ronduit indrukwekkend: bijna 150 afdelingen dienden reeds een aanvraag in en een twintigtal lokale N-VA-webstekken staat nu al online. De interesse voor de vormingsdag ‘Lokale webstekken’ begin december was dan ook overweldigend. Het partijsecretariaat heeft ook een motiverende videoreportage gemaakt om de lokale afdelingen kennis te laten maken met de ondersteuning die het secretariaat aanbiedt.

7


BREEDBEELD

In stad ... Elke gemeente, stad of dorp heeft zijn eigen specifieke profiel, accenten en uitdagingen. Maar wat typisch is voor een stad is dat vaak net niet voor een dorp, en omgekeerd. Dat geldt evenzeer voor de lokale N-VA-werking.

SINT-NIKLAAS

“De N-VA doet het goed in SintNiklaas”, gaat afdelingsvoorzitter Lieven Dehandschutter van start. De Oost-Vlaamse centrumstad met 72 000 inwoners was vroeger al een van de sterkste bastions van de Volksunie, en vandaag doet de N-VA het er nog beter. Bij de omvorming van de VU naar de N-VA in 2001 stak de afdeling meteen de handen uit de mouwen. “Het afdelingsbestuur van N-VA Sint-Niklaas telt nu vijftien leden”, vervolgt Lieven. “De bestuursleden zijn netjes verdeeld over de vier deelgemeenten en zijn stuk voor stuk actief in cultuur-, sport- of jeugdverenigingen, onderwijs of sociale verenigingen.”

Uitpakken “In Sint-Niklaas zitten we in de meerder-

© N-VA

centrumstad, 72 000 inwoners, N-VA in de meerderheid heid, dus kunnen we natuurlijk gemakkelijk accenten leggen”, zegt Lieven, die als schepen van Middenstand en Toerisme kan terugblikken op een paar mooie verwezenlijkingen. “Ik zie het aantal bezoekers aan onze stad stijgen. En binnenkort opent het gloednieuwe beursen evenementencomplex ’t Bauhuis haar deuren. Dat zijn zaken waarmee je als afdeling natuurlijk kan uitpakken”. Programma, lijstvorming en campagne Toch is er ook voor N-VA Sint-Niklaas nog werk aan de winkel. “We werken op drie fronten”, aldus Lieven, “met name het programma, de lijstvorming en de campagne. Zonder nu al te beslissen of we met een eigen lijst of in kartel naar de kiezer stappen, wordt er al uitgekeken naar mogelijke geschikte kandidaten. Naast de

Lieven Dehandschutter, schepen in Sint-Niklaas: "We kunnen in 2012 uitpakken met mooie verwezenlijkingen."

kwaliteit die reeds beschikbaar is in het afdelingsbestuur zelf, zoeken we ook nieuwe mensen.” Ook de afdeling in Sint-Niklaas steunt grotendeels op haar afdelingsblad (‘Klavertje Vier’) voor de communicatie met de inwoners. “Daarnaast zetten we regelmatig acties op touw, sturen we vaak persberichten uit en organiseren we verschillende activiteiten. Zo zijn we in november gestart met onze aperitiefgesprekken. De eerste editie, met Siegfried Bracke, was meteen een schot in de roos.”

Enorme groei aantal leden

27 nieuwe afdelingen

Het aantal leden steeg van 9 448 in 2007 tot 15 799 in oktober 2010. Meer dan twintig procent daarvan zijn leden die er het voorbije jaar zijn bijgekomen.

We sloten 2009 af met 198 lokale afdelingen. Intussen zijn daar al 27 nieuwe afdelingen bijgekomen. Afdelingen

2009 Nieuwe afdelingen 2010

8


... en dorp MERKSPLAS

De N-VA-afdeling van Merksplas is vrij nieuw. Ze werd na 13 juni geboren van onder de vleugels van de koepelafdeling N-VA Noorderkempen. Voorzitter Tine van der Vloet: “Ons bestuur bestaat nu uit zes personen. Dat is niet veel, maar het zijn allemaal zeer gemotiveerde mensen. Ons eerste doel is onze afdeling stevig uit te bouwen. We gaan al onze leden bezoeken om ons bestuur te versterken. Maar we doen ook aan ledenwerving, bijvoorbeeld door regelmatig huis-aan-huisbladen te verspreiden en activiteiten te organiseren, zoals onze Nieuwjaarsborrel in januari. We sturen ook een kerstkaart naar alle inwoners van Merksplas.”

© N-VA

dorp, 8 000 inwoners, pas opgerichte afdeling

Tine van der Vloet, voorzitter N-VA Merksplas: “Onze prioriteit is nu ons programma te beginnen schrijven.” Voorbereiding 2012 “In de zomer van 2012 zullen we beslissen hoe we naar de kiezer trekken”, vervolgt Tine. “Dat is ook het moment waarop we zullen bekijken welke kandidaten we al hebben en welke soort kandidaten er nog ontbreken voor onze lijstvorming. Daar zullen we vanaf dan intensief naar op zoek gaan.”

Programma 2012 mag dan wel een eindje weg zijn, de prioriteiten voor Tine en haar afdeling zijn nu al duidelijk: “We zijn nu al langzamerhand gestart ons programma te schrijven. We gaan na wat er leeft bij de inwoners en gaan op zoek naar thema’s waar we ons op kunnen toespitsen. Ik denk dan in de eerste plaats aan meer inspraak voor de burger, wat momenteel een probleem is in Merksplas. We willen de verschillende adviesraden optimaal laten werken en de politieke besluitvorming transparanter maken.” “Maar we zijn natuurlijk ook een een landelijke gemeente”, vervolgt Tine. “Landbouw en toerisme zijn dus belangrijke thema’s. En Merksplas is een jonge gemeente, dus we richten onze pijlen op een beter jeugdbeleid, een goede infrastructuur voor de jongeren en de aanwerving van een jeugdconsulent.”

N-VA versterkt lokaal

Op de persconferentie die lokaal voorzitter Mark Van Esbroeck nadien organiseerde, was dan ook veel volk. “De overstap kwam vrij onverwacht, maar de onderhandelingen zijn in alle discretie en ten gronde gevoerd”, verzekerde N-VA-gemeenteraadslid Willy Anthonis. “Eddy Goris, de oud-voorzitter van Gemeentebelangen, heeft bevestigd dat hij en zijn collega’s de partijstandpunten van de N-VA volledig onderschrij-

© N-VA

De zoektocht naar nieuwe leden verloopt ook voor lokale afdelingen vlotter sinds 13 juni 2010, maar in Heist-op-den-Berg liep dat zonder meer van een leien dakje. De voltallige fractie van ‘Gemeentebelangen’, de tweede grootste lokale partij, trad toe tot de N-VA.

De voltallige fractie van ‘Gemeentebelangen’ trad toe tot N-VA Heist-op-den-Berg. ven. Zij zullen nu de meerderheid waartoe de N-VA behoort vanuit de oppositie steunen en deelnemen aan de fractievergaderingen.” De N-VA-afdeling in Heist-op-den-Berg telde één schepen, één OCMW-raadslid en één gemeenteraadslid. Daar komen nu zes gemeenteraadsleden en twee

OCMW-raadsleden bij. De N-VA levert daarmee 25 procent van alle lokale mandatarissen. Heist-op-den-Berg is geen alleenstaand geval. Ook in onder andere Olen, Arendonk, Beerse, Houthalen-Helchteren en Steenokkerzeel zetten gemeenteraads- en OCMW-leden van lokale lijsten de stap naar de N-VA.

9


GE M A N D AT E ER D

Lokale statistieken: meten is weten! Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois lanceerde half november de ‘gemeentelijke profielschetsen’: een moeilijk woord voor wat eigenlijk boeken met cijfers en gegevens over uw gemeente zijn. We vroegen Geert Bourgeois wat deze profielschetsen eigenlijk inhouden, en vooral waarom ze nuttig kunnen zijn. inwoners, de financiële situatie van de gemeente en noem maar op. En tot slot bevat de profielschets heel wat cijfermateriaal over de verschillende beleidsdomeinen waarbinnen het bestuur werkt, met relevante data over economie, werkgelegenheid, armoede en welzijn, enzovoort.

Geert Bourgeois: “De profielschets is eigenlijk een op maat gemaakt document dat vol staat met waardevolle statistische informatie over de gemeente en het OCMW. Het is in eerste instantie bedoeld voor lokale besturen en hun mandatarissen. Maar ook voor verenigingen, journalisten, studenten, kortom alle geïnteresseerden, is het een nuttige bron van informatie. Meer weten over de eigen gemeente draagt immers bij tot een sterkere betrokkenheid bij het beleid.” Hoe kunnen onze lokale N-VAafdelingen er gebruik van maken? Geert Bourgeois: “Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 kan de profielschets bijvoorbeeld heel nuttig zijn om een verkiezingsprogramma te onderbouwen en uit te tekenen. De gegevens zijn ook bruikbaar om beleidsplannen op te volgen en te evalueren, of om gemeenten in een bepaalde regio of met gelijkaardige bevolkingsgegevens met elkaar te vergelijken. De bedoeling is eigenlijk vooral om de 308 gemeenten en OCMW’s te stimuleren om hun lokaal beleid sterker te onderbouwen met cijfergegevens.” 10

Welke cijfers staan er in de profielschetsen? Geert Bourgeois: “In de gemeentelijke profielschetsen vind je drie soorten cijfers. Ten eerste heel wat gegevens over de omgeving waarin het lokaal bestuur functioneert. Denk daarbij bijvoorbeeld aan demografische cijfers zoals het bevolkingsaantal, het aantal vreemdelingen of alleenstaande moeders. De profielschetsen zijn heel nuttig om een lokaal verkiezingsprogramma uit te tekenen. Een tweede soort gegevens gaat over de bestuurskracht van het gemeente- of OCMW-bestuur: het aantal personeelsleden per duizend

Daarnaast geeft de profielschets ook telkens het gemiddelde van alle Vlaamse gemeenten aan, en het gemiddelde van de gemeenten binnen de cluster waartoe de gemeente behoort. Zo kan je vergelijken met andere besturen die zich in een gelijkaardige situatie bevinden.” De profielschetsen zijn gratis. Waar kunnen we ze vinden? Geert Bourgeois: “De profielschetsen zijn inderdaad vrij te verkrijgen op www.lokalestatistieken.be. Je geeft er jouw gemeente in, of de gemeente waarover je de informatie wilt raadplegen, en de profielschets verschijnt volledig op maat, afdrukklaar in pdf-formaat. Je kan alle cijfergegevens ook apart opzoeken, zodat je ze bijvoorbeeld in Excel-tabellen kunt omzetten. Bovendien worden alle cijfers om de drie maanden geactualiseerd. De profielschetsen zijn dus een heel nuttig en betrouwbaar instrument!”


GE M A N D AT E ER D

Vlaamse krijtlijnen voor een Europees sportbeleid Het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie zit er bijna op. Als Vlaams minister van Sport is Philippe Muyters er de voorbije zes maanden in geslaagd om Vlaanderen weer wat duidelijker in te kleuren op de Europese kaart.

Gestructureerde dialoog De Raad nam een resolutie aan voor een gestructureerde dialoog met de betrokkenen uit de sportwereld. Op die manier kunnen de beleidsmakers en de mensen uit de sportwereld op een informele manier van gedachten wisselen over belangrijke dossiers die op de agenda staan.

Sociale uitsluiting De EU-ministers bevestigden dat sport en deelname aan sport een belangrijke maatschappelijke rol spelen. Sport draagt immers op veel verschillende manieren bij tot maatschappelijke inclusie. Toegang tot en deelname aan de diverse aspecten van sport zijn belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling, voor het geestelijke en lichamelijke welzijn,

© Bas Bogaerts

Op 18 november vond de eerste formele Raad Sport plaats sinds Sport officieel deel uitmaakt van de Raadsconfiguratie ‘Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport’. Vlaams minister van Sport Philippe Muyters zat deze allereerste Raad voor om richting te geven aan de toekomst van de EUsamenwerking inzake sport. De Europese ministers van Sport bereikten een akkoord in drie belangrijke dossiers: de gestructureerde dialoog met belanghebbenden uit de sport, de rol van sport voor een actieve sociale inclusie, en de rol van de Europese Unie in de internationale strijd tegen doping.

Als Vlaams minister van Sport kon Philippe Muyters Vlaanderen nog wat meer inkleuren op de Europese kaart. maar ook voor ontplooiingsmogelijkheden en maatschappelijke vaardigheden en netwerken. De Raad vindt het noodzakelijk dat men de kracht De Raad Sport wil meer samenwerking en coördinatie om de strijd tegen doping te verbeteren. van sport gebruikt om bij te dragen tot meer solidaire samenlevingen. Dat kan door specifieke initiatieven te nemen voor kansarme groepen, zoals mensen met een handicap en mensen met een andere culturele achtergrond. Strijd tegen doping Verder wil de Raad ook meer samen-

werking en coördinatie om de strijd tegen doping in de Europese Unie te verbeteren. Uit studies blijkt immers dat er tussen de lidstaten nog aanzienlijke verschillen bestaan als het gaat over de implementatie van de WADA-code. De Raad stelt dan ook voor om de standpunten van de EU en de lidstaten te coördineren vóór de bijeenkomsten van het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA). Daarbij moeten de lidstaten ook rekening houden met de Europese regelgeving, bijvoorbeeld over het vrije verkeer van sporters en de bescherming van privacy en persoonsgegevens. 11


V I N GER A A N D E P O L S

© SXC

Natte voeten, eigen schuld? Beken, rivieren en zelfs kanalen overstroomden, weilanden kwamen blank te staan, huizen liepen onder en hele dorpskernen werden afgesloten. In Henegouwen verdronken zelfs drie mensen. De extreme regen van enkele weken geleden veroorzaakte enorm veel ellende. Laten we beginnen met de oorzaken. Wilfried Vandaele, Vlaams Parlementslid, vat ze samen: “We bouwen te veel, en op plaatsen die daar niet voor geschikt zijn. Alles is verhard, het water kan niet in de bodem dringen. Ook de waterlopen in Vlaanderen zijn in zo’n keurslijf getrokken dat ze niet meer probleemloos buiten hun oevers kunnen treden.”

Watertoets

Gemeente staat erbij en kijkt ernaar “Daarnaast is het toch ook een verantwoordelijkheid voor elk van ons”, vervolgt Wilfried. “We willen allemaal graag een extra groot terras voor onze BBQ, een hele brede oprit, en we bouwen ons huis graag net iets hoger dan dat van de buren. 20 cm op het goedgekeurde bouwplan, een halve meter in werkelijkheid. En op ons plan staat een oprit van drie meter breed, maar de aannemer is er nu toch, dus waarom niet de hele breedte voor het huis verharden? Het gemeentebestuur staat erbij en kijkt er naar, want je kunt die brave mens - lees brave kiezer - toch zijn oprit niet laten uitbreken. Lokale overheden moeten onpopulaire maatregelen durven nemen, zeg maar tegen de stroom in durven roeien.”

Lokale overheden moeten onpopulaire Aan de slag De Vlaamse overheid kent de maatregelen durven nemen, zeg maar De bevoegde parlementscomtegen de stroom in durven roeien. problemen en heeft al efficiënte missie gaat tegen eind februari maatregelen genomen. Maar toch aanbevelingen tegen wateroverblijven mensen vergunningen krijgen om te bouwen in last formuleren voor de Vlaamse regering. Vlaams overstromingsgebied. Wilfried Vandaele: “Sinds 2006 Parlementsvoorzitter Jan Peumans stelt voor om te wermoeten projecten voldoen aan de ‘Watertoets’. Die zou ken met een soort voortgangsrapport, zodat het parlegeëvalueerd worden voor het einde van 2010. We horen ment op de voet kan volgen welke vooruitgang de de klacht dat op basis van de watertoets zeer weinig beleidsmakers boeken. projecten echt geweigerd worden, maar dat in de meeste gevallen randvoorwaarden worden opgelegd. Dat Wilfried Vandaele: “We moeten de verrommeling van komt omdat sommige woonzones in overstroombare bevoegdheden aanpakken en we moeten een aantal gebieden liggen en dat die destijds keurig planologisch grote werken uitvoeren, zoals potpolders aanleggen en ingekleurd werden, doorgaans al in de gewestplannen ruimte scheppen voor water. Dat is een taak voor ons, van de jaren 70. Voor de overheid die de vergunning voor het Vlaamse niveau. Maar ook de gemeenten moet toekennen, is het dan niet gemakkelijk om te vermoeten hun verantwoordelijkheid nemen. De praktijk bieden dat daar gebouwd wordt. Er bestaat weliswaar leert dat gemeentebestuurders vaak te dicht bij de kieeen systeem van planschade, maar de plannende overzer staan om de noodzakelijke maatregelen af te dwinheid is natuurlijk niet enthousiast om die te betalen.” gen.” 12


V I N GER A A N D E P O L S

© N-VA

Gaat het om jobs of om meer loon? De N-VA pleit voor een ‘intelligente index’ om vooral méér mensen aan het werk te krijgen. Hopelijk wordt de klassieke stellingenoorlog tussen vakbonden en werkgevers in de onderhandelingen over een nieuw interprofessioneel akkoord deze herfst doorbroken.

verzwakken. We moeten openlijk durven zeggen waarvoor we kiezen. Willen we meer mensen aan het werk krijgen of willen we loonsverhogingen?”

Duitsland

Een intelligente index houdt rekening met verschillende criteria. Onze economie moet even competitief zijn als de Duitse, dus moeten we de Duitse inflatie nauwlettend “Iedereen beseft wel dat er geen ruimte is om de loonin het oog houden. Als de Duitse inflatie slechts 80 prokosten in België nog hoger te doen oplopen”, stelt N-VAcent bedraagt van de Belgische, dan zullen we dat niet fractieleider in de Kamer Jan Jambon vast, “maar kunnen negeren. Een ander criterium is de tewerkstelondertussen zijn de stellingen wel ingenomen. De werkling in de privésector. Willen we meer jobs of willen we gevers zien loonsverhogingen niet zitten; de vakbonden meer loon? Ook dat zal de toepassing van de index vinden dat er wél wat kan.” bepalen. De budgettaire situatie is nog een extra factor. We moeten ook De N-VA wil dat de bijdragen voor kinderbijslag en Geen marge meer de verwachtingen toetsen aan de gezondheidszorg weggehaald Voor sommigen is het een taboe, maar realiteit. Als de reële inflatie sterker worden uit de loonlasten. de N-VA wil dat er ook over de autowordt dan de verwachte inflatie, kan matische index wordt gepraat want men de index niet volledig toepassen. dat mechanisme bepaalt mee de loonkosten. “Wij wil“Het loonbeleid kan niet losstaan van de doelstellingen len niet dat de loonindex volledig wordt afgeschaft”, innovatie, jobs en groei”, waarschuwt Jambon. “We zegt Jambon, “maar we pleiten voor een ‘intelligente moeten de handicap tegenover Duitsland wegwerken. index’.” De werkgevers moeten ook een inspanning leveren. Ze De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) maakte zullen meer moeten investeren in vernieuwing.” voor de start van het sociaal overleg bekend dat de beschikbare marge voor de loonkostenontwikkeling Volksverzekering (een vergelijking met de loonevolutie in de buurlanden) De N-VA is van mening dat de loonkost naar omlaag op 5 procent wordt geschat. Maar als de lonen al met moet. Men moet het aandeel van de loonkost in de toe3,9 procent zullen geïndexeerd worden, resteert er nog gevoegde waarde bekijken. Dat is in België 71 procent, in slechts een bruto loonsverhoging van 1,1 procent. Als de Frankrijk 66, in Nederland 68 en in Duitsland 64 procent. loonstijging in onze buurlanden ook nog eens een proDe investeringsmarge is in België te klein. Daarom is de centje wordt overschat – zoals vroeger al is gebeurd – is N-VA er voorstander van dat de bijdragen voor kinderbijer helemaal geen marge meer. slag en gezondheidszorg uit de loonlasten worden Jan Jambon: “De N-VA wil een actieve benadering die gehaald en naar de gewone begroting gaan. Ze moeten op het economisch weefsel stimuleert in plaats van het te die manier onderdeel worden van een volksverzekering. 13


L I D M A AT

© Luc Collet

Sofie Dierick Al van jongs af aan zet Sofie zich in voor de natuur. Vijf jaar geleden kreeg zij ook de politieke microbe te pakken. Ze zetelt nu voor de N-VA in de gemeenteraad van Zulte. Sofie (33) is al sinds haar 18de actief in de milieuraad en ze was jarenlang lid van het Milieufront Omer Wattez, een groepering die vernoemd is naar een vooroorlogse flamingant en milieuactivist. Dat engagement heeft ze intussen echter moeten stopzetten doordat ze uitgerekend in beroep moest gaan tegen dossiers die haar werkgever, een adviesbureau uit Gent, opmaakte. “Ik heb dan zelf een vereniging opgericht, de vzw Natuurlijk Zulte”, vertelt Sofie. “We begonnen heel klein maar zijn ondertussen een middelgrote organisatie met een behoorlijk budget geworden. Een van onze belangrijkste projecten was de productie en verspreiding van een DVD over het sorteren van afval en het thuiscomposteren. De

DVD werd gratis verspreid in heel Vlaanderen en er is nog altijd enorm veel vraag naar.” Maar Natuurlijk Zulte doet nog veel meer. “Wij organiseren jaarlijks speelstraten, paddenoverzet- en zwerfvuilacties, infoavonden over herbruikbare luiers en composteren, of over diersoorten die in Vlaanderen wat hulp kunnen gebruiken zoals de mus, de pad en de egel. We organiseerden ook een beurs rond energiebesparing en een tuinbeurs.” Het is een misverstand te denken dat iemand die zo betrokken is in de milieubeweging de stap naar de N-VA niet zou zetten. Vijf jaar geleden overtuigde N-VA’er Eddy Dubois Sofie om lid te worden en deel te nemen aan de lokale verkiezingen van 2006. En met resultaat! Sofie

Kinderen: Yarne en Kyara (5 jaar) Houdt van: de natuur, rust, mijn kinderen en ook vrienden om mij heen Culinair hoogtepunt: zelfgemaakte lasagne met savooikool, spekblokjes, tijm en mascarpone

14

zetelt al vier jaar als N-VA’er in de gemeenteraad van Zulte. “Het zal niemand verbazen dat ik mij vooral toeleg op de milieuthema’s. Zo heb ik onder andere al gevraagd het subsidiereglement omtrent energiebesparing aan te passen zodat ook het gebruik van natuurverf, isolatie en een groendak extra financiële steun krijgen. Andere actiepunten waren de aanplanting van een geboortebos, meer vuilnisbakken in de centra van de deelgemeenten, het goedkoop ter beschikking stellen van compostbakken om het thuiscomposteren te promoten, en een oproep aan alle gemeenteraadsleden om steeds met de fiets naar fractie, gemeenteraad en commissies te komen. Helaas ben ik de enige die dat laatste nu nog altijd consequent doet (lacht).”

Laatste boek: ik lees de kinderen elke avond voor; het laatste verhaal was dat van Belle en het beest Favoriete film: ik ga zelden naar de bioscoop maar ga wel graag naar een voorstelling van Gino Sancti of Han Solo Favoriete reisbestemming: Kroatië


B U I T E N WA C H T

Tinneke Beeckman: “Mijn Vlaams engagement is democratisch” Tinneke Beeckman studeerde Moraalwetenschappen aan de VUB en wijsbegeerte aan de ULB. Vandaag werkt ze als postdoctoraal onderzoekster aan de VUB, waar ze ook gastdocente politieke filosofie is. Ze houdt zich als onafhankelijk onderzoekster buiten de partijpolitiek en is geen lid van de N-VA.

De toekomst van Vlaanderen houdt u ook bezig. U bent lid van de Gravensteengroep en schreef begin dit jaar het vijfde manifest. Vanwaar uw Vlaamse betrokkenheid? Mijn Vlaams engagement is vooreerst democratisch. Ik weet niet wat Vlaamszijn juist betekent. Elk kan dit voor zich uitmaken. Maar ik weet wel dat het legitiem is om zich in politieke zin Vlaams op te stellen en meer zelfbestuur te vragen. Dat is in wezen een republikeinse gedachte, die per definitie pluraliteit toelaat. Het is geen pleidooi voor ‘monocultuur’, integendeel. Verder is mijn betrokkenheid een gevolg van de groteske politieke toestand. Twee jaar geleden had ik niet gedacht zelf politieke opiniestukken te publiceren. Enkele leden van de Gravensteengroep hebben me ook “Juist het Belgische misbruik van de term solidariteit zet de sociaaldemocratie op de helling”, vindt onderzoekster Tinneke Beeckman.

geïnspireerd. Het vijfde manifest was eigenlijk een filosofisch onderzoek naar het falen van links, dat ik samen met Ludo Abicht en Jean-Pierre Rondas herwerkte. Toch reikt mijn interesse verder dan Vlaanderen: de globalisering en de klimaatverandering zijn de echte uitdagingen voor de toekomst. U behoort tot de progressieve intellectuelen in Vlaanderen. U schreef in een vrije tribune in ‘De Morgen’ dat het federale België meer blokkeert dan het regelt. Botst u daarmee niet met andere progressieven die België voorstellen als de behoeder van de solidariteit? Soms botst dat, ja, al merk ik toch een

kentering. Kijk, wie over solidariteit nadenkt, kan alleen besluiten dat het begrip veel complexer is dan het overhevelen van belastinggeld naar een federale structuur. Zeker als blijkt dat die structuur niet transparant, efficiënt of productief is. Solidariteit veronderstelt wederkerigheid, gelijkwaardigheid en inzet zodat de situatie verbetert. Juist het Belgische misbruik van de term solidariteit zet de sociaaldemocratie op de helling. Progressief Vlaanderen betaalt electoraal een hoge prijs en heeft inhoudelijk geen duidelijk project meer. Daarbij tast het huidige systeem de legitimiteit van solidariteit, een bijzonder kostbaar principe, aan. Erg jammer.

© N-VA

U bent onder meer wetenschappelijk coördinator van het ‘Centrum voor de Studie van de Verlichting en het Hedendaagse Humanisme’. Wat doet het Centrum? Het centrum is uniek in Vlaanderen en richt zich op onderzoek naar de ‘Verlichting’, naar pogingen vanaf de 17de, 18de eeuw om kerk en staat te scheiden en vrij onderzoek in te richten. Vooral Spinoza inspireert me elke dag, op academisch, politiek en zelfs persoonlijk vlak. Machiavelli blijft ook een belangrijke leermeester.

15


E UR O PA

Onafhankelijkheid in Europa Op haar conferentie "Onafhankelijkheid in Europa: gelijkheid voor naties in de 21ste eeuw" schetste de EVA-fractie in het Europees Parlement een scenario voor interne uitbreiding. Een uitgebalanceerd panel met vertegenwoordigers uit deelstaatregeringen, prominenten van vooraanstaande EVA-partijen en academici debatteerde rond drie onderwerpen: de toekomstige lidstaten in de Europese Unie, de grootte van naties en economische integratie, en tot slot civiel nationalisme en culturele diversiteit in de opbouw van een natie. De drie thema’s boden stof genoeg voor een open en rationeel debat over het volwaardig lidmaatschap van Catalonië, Schotland, Vlaanderen en andere naties in de Europese Unie.

The size of nations “Twintig jaar geleden weerklonk hoongelach wanneer werd gesproken over een Schots parlement: 'pure nonsens'! Vandaag heeft Schotland een nationalistische minderheidsregering. Morgen onderhandelen we in Westminster over de boedelscheiding.” Ietwat grappend schetste de flamboyante SNPfractieleider in het Brits parlement, Angus Robertson, de recente evolutie in de Schotse geesten. “Wat 5 miljoen Denen kunnen, moet ons ook lukken. De volgende Schotse verkiezingen in mei 2011 zullen dus vooral in het teken staan van Schotse autonomie.”

Frieda Brepoels luistert geboeid naar professor Desmet, docent economie aan de universiteit van Madrid. Eenzelfde verhaal horen we in Catalonië en in Vlaanderen. Nationalisten wisten zich de laatste jaren te ontpoppen tot valabele regeringspartners met een positief verhaal dat uitgaat van de eigen Catalaanse en Vlaamse kracht.

Pro-Europees verhaal Geen enkele EVA-partij situeert haar onafhankelijkheidsverhaal buiten een Europese context. Het is de trend om bevoegdheden enerzijds over te dragen naar de regio's en anderzijds naar de EU. In die context is het streven naar rechtstreekse deelname via inter-

Slovenië is goede leerling Professor Desmet, docent economie aan de universiteit van Madrid, maakte een sterke indruk met zijn toespraak. “In een geglobaliseerde context is niet zozeer de grootte van een land primair”, stelt hij, “wel integendeel: kleine of middelgrote staten lijken efficiënter te zijn.” De samenwerking in een groter verband

16

ne uitbreiding niet tegenstrijdig aan het versterken van de Unie, maar net complementair. Het lijkt de logica zelf dat we de actuele uitdagingen beantwoorden met een mix van eigen beleidskeuzes én Europese samenwerking. Niet zo voor staatsdenkers en Eurofederalisten, echter … Zij zien in dit discours niets anders dan een bedreiging voor het voortbestaan van de Unie. En net zij hebben de mond vol van culturele diversiteit als rijkdom en meertaligheid als Europese troef.

lukt dan ook beter, zo illustreert Desmet: "De meerwaarde van een unie met Bosnië en Servië was heel erg klein geworden voor Slovenië. De banden met Belgrado werden opgeblazen, die met Brussel aangehaald. Dat bleek een juiste keuze, want voorlopig behoort Slovenië tot de betere leerlingen van de Europese klas.”


“Meer Vlaanderen en meer Europa” Op maandag 15 november kwam Koen Lenaerts voor de EVA-fractie spreken over de plaats van de regio's in het Europees recht. Deze gerenommeerde Vlaamse professor in Europees recht is sinds 2003 een van de 27 rechters bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg. Europese Commissie, die nog steeds resoluut de kaart van de lidstaat trekt. Daarmee geeft het Hof via de rechtspraak concreet vorm aan de regionale dimensies van de EU en het motto "eenheid in verscheidenheid". Lenaerts' toespraak zet het pleidooi van de N-VA voor meer Vlaanderen (als micro-niveau) en meer Europa (als macro-niveau) kracht bij!

© N-VA

Professor Lenaerts ontkracht de perceptie als zou Europese integratie haaks staan op een versterking van de regionale of lokale identiteit. Het tegendeel is volgens hem waar. Aan de hand van concrete voorbeelden toont hij aan dat het Europese Hof van Justitie wel degelijk gevoelig is voor de specifieke positie van de regio's in de constitutionele orde van de lidstaten. Het Hof kiest vaak de kant van de regio's, dit in tegenstelling tot de

v.l.n.r.: José Luis Linazasoro (secretaris-generaal EVA-fractie), Jill Evans (Plaid Cymru, Wales), prof. Koen Lenaerts, Frieda Brepoels (N-VA), Alyn Smith (SNP, Schotland) en Tatjana Zdanoka (Letland).

V ER R E K I J K ER Libanon zoekt stabiel evenwicht Als onderdeel van haar werkzaamheden in de commissie Buitenlandse Zaken in het Europees Parlement zetelt Frieda Brepoels in de interparlementaire delegatie voor de betrekkingen met de Mashreklanden (Egypte, Jordanië, Libanon en Syrië). Een officiële parlementsdelegatie bracht begin november een bezoek aan Libanon.

wel 17 erkende religieuze gemeenschappen. Verder leven er sinds het ontstaan van de staat Israël 360 000 Palestijnse vluchtelingen. En dan is er ook de Hezbollah. Deze radicale sjiietische militie, door Syrië gesteund in zijn verzet tegen Israel, heeft zich de laatste jaren omgevormd tot een gevestigde politieke waarde die het grensgebied met Israël controleert. Onder druk van Hezbollah blijft Libanon officieel in staat van oorlog met buurland Israël.

Op het programma stonden onder meer ontmoetingen met president Sleimane, premier Hariri en andere Libanese prominenten. Lange ritten brachten de groep ook tot bij de UNIFIL Toch is Libanon belangrijk met VN-militairen in het zuiden en het oog op een permanente het Palestijnse vluchtelingenN-VA-Europarlementslid Frieda Brepoels op officieel oplossing in het middenoostenkamp Nahr el Bared in het noor- bezoek bij Libanees premier Hariri. conflict, maar een stabiele den van het land. Meteen werd duidelijk dat de situatie in Libanon zeer precair Libanese staat is dan wel een absolute voorwaarde. Met een is. Geen wonder ook: Libanon kent een complexe bevol- jaarlijkse bijdrage van 50 miljoen euro ondersteunt de kingsindeling met een kleine islamitische meerderheid (van Europese Unie het democratiseringsproces in het land. Dat is de 4 miljoen Libanezen is 39 % christen en 60 % moslim) en veel geld, maar de steun blijkt essentieel.

17


J O N GE L E E U WE N Jong N-VA trok naar Den Haag

Verkiezingen

Het Binnenhof in Den Haag is al eeuwenlang het kloppende hart van Hollands en Nederlands bestuur. Jong N-VA trok op een stormachtige 11 november naar de residentiestad voor een kennismaking.

In februari vinden er verkiezingen plaats, hoe dan ook. Op zaterdag 5 februari kunnen alle leden van Jong N-VA hun stem uitbrengen voor een nieuwe algemene voorzitter. In Sint-Niklaas, thuisstad van Vlaams Parlementslid Lieven Dehandschutter, mag je je verwachten aan toespraken, muziek en een drankje. Allen daarheen!

© Jong N-VA

Al vanaf de 13de eeuw werd Den Haag de plaats waar de graven van Holland resideerden. Om geen enkele Hollandse stad te bevoor- of benadelen, kozen de graven een plaats die geen stadsrechten bezat als vestiging. Tussen 1248 en 1280 liet graaf Willem II de ridderzaal en de hofkapel Den Haag lag er koud en nat bij op 11 november. bouwen. Zijn zoon Floris V was de eerste graaf die daadwerkelijk een tijd in Den Haag heeft gewoond. Vanaf 1585 werd Den Haag ook de plaats waar de Staten-Generaal van de Noordelijke Nederlanden vergaderde.

© Jong N-VA

Prinsjesdag De rondleiding begon in de Ridderzaal die enkele jaren geleden volledig gerestaureerd werd. De zaal staat bol van de Nederlandse symboliek. Op de reusachtige

Jong N-VA trok naar het Binnenhof in Den Haag: het kloppend hart van het Nederlandse bestuur.

schoorsteenmantel prijkt het begin van de oude Nederlandse grondwet, en aan de muren hangen wandtapijten die verband houden met de provincies en (gewezen) landen van het Koninkrijk der Nederlanden. Centraal staat de troon van de koning of koningin. Het is hier dat koningin Beatrix ieder jaar de troonrede voorleest op Prinsjesdag en waar de toekomstige koning Willem IV de eed zal afleggen. IJspaleis De zaal van de Eerste Kamer, bekend van het jaarlijkse Groot Dictee der Nederlandse Taal, en die van de Tweede Kamer waren wegens de actualiteit niet open voor bezoek. In de Tweede Kamer kon onze groep jonge Vlamingen wel even vanuit de publiekstribune een debat meemaken. Een gezellige stadsgids loodste de groep nadien nog naar het imposante stadhuis van Den Haag. Het gebouw, ook wel IJspaleis genoemd vanwege zijn witte kleur, is een creatie van de Amerikaanse architect Richard Meier. Het huisvest de stadsdiensten en de openbare bibliotheek van de stad. Den Haag is het bezoeken meer dan waard, zij het best in minder ongure weersomstandigheden.

Voorbereidingen Congres 2011 begonnen Volgend jaar na de zomer houdt Jong N-VA zijn driejaarlijkse congres. Het centrale thema wordt “Wetenschap, technologie en innovatie”. Alle leden zijn welkom om de standpunten van Jong N-VA over die domeinen mee vorm te geven. De voorbereidingen gebeuren nu reeds in de Werkgroep Nieuw-Vlaamse Perspectieven. Wil je graag meedenken en -werken aan de werkgroep, of heb je expertise op dit gebied, dan kan je contact opnemen met Lieven De Rouck via lieven.derouck@n-va.be. 18


O N V ER GE T E L I J K

Culturele autonomie bestaat 40 jaar

© ADVN

nationalist Maurits Coppieters In december 1970, 40 zou van 1977 tot 1979 voorzitter jaar geleden, werd de culturele autonomie zijn. Er kwamen ook drie gewesten een feit. Op 18 december keurde de Kamer (het Vlaamse, het Waalse en het Brusselse) met bevoegdde laatste teksten goed en op heden op economisch vlak. 22 december deed ook de Senaat dat. Maar wegens meningsverschillen over de grenzen en het staDe autonomie was zeer beperkt. Er werden drie cultuur- Maurits Coppieters was van 1977 tot 1979 voorzitter van tuut van het Brussels gewest de Raad van de Nederlandse Cultuurgemeenschap. kwam er in 1970 nog geen uitgemeenschappen grondwettevoeringswet. De Vlaamse beweging had ernstige kritiek lijk erkend. Dat betekende dat drie cultuurraden (een op dat derde gewest omdat het Vlaanderen in een minNederlandse, een Franse en een Duitse) werden opgericht derheidspositie kon brengen. maar dat de Belgische overheid ze financierde en controDe herziene grondwet van 1970 bevatte al meteen de eerleerde. De cultuurraden waren samengesteld uit leden ste grendels om tegemoet te komen aan de Waalse vrees van Kamer en Senaat. Ze waren bevoegd voor strikt voor minorisering. De ministerraad moest voortaan uit omschreven aangelegenheden (cultuur, taalgebruik en een gelijk aantal Franstaligen en Nederlandstaligen enkele beperkte onderwijszaken) en ze konden decreten bestaan (pariteit). Tevens werd de alarmbelprocedure uitvaardigen. De eerste voorzitter van de Nederlandse ingevoerd. Daar zitten we nu nog mee. Cultuurraad was Robert Vandekerckhove. De Vlaams-

M E ER WA A R D E

Ontdek uw Vlaamse roots De Roets is Vlaanderens luchtige, ludieke en verrassende weekkalender die uw historische kennis wat opfrist. Weet u nog wie Simon Stevin is of Peter Benoit, of Gerard Walschap en Vesalius? Kent u Jules Destrooper en Ann Petersen nog? De kalender bespreekt wekelijks een baanbrekende of befaamde figuur en biedt dagelijks een boeiende anekdote of een leuk weetje over markante Vlamingen van vroeger en nu. Iconen worden afgewisseld met vergeten pioniers, chansonniers krijgen het gezelschap van bedrijfsleiders, beeldkunstenaars en sportlui. Roets levert met veel humor en een kritische

ingesteldheid een prachtige bijdrage tot de Vlaamse cultuurgeschiedenis. Met de Roets komt u meer te weten over onze Vlaamse identiteit en ontdekt u waar uw roots liggen. Kortom, een eindejaarsgeschenk met meerwaarde! Roets 2011 Historische weekkalender. 14,50 euro inclusief verzendingskosten. Meer info en/of bestellen: www.roetsinfo.eu of contact@roetsinfo.eu

5 x gratis Wij geven deze kalender weg aan vijf lezers die het antwoord kennen op de vraag “Met welke toonaangevende cultuurprijs werd de Roets vorig jaar bekroond?” Stuur uw antwoord voor 2 januari naar magazine@n-va.be of naar N-VM, Koningsstraat 47 bus 6, 1000 Brussel.

Winnen het boek ‘In de bres voor de Koerden’: M. Cuffez (Oostende), H. Jansen (Mol), M. Kleijsen-Verhoeye (Tielt), S. Renckens (Genk), J. Van den Abeele (Erembodegem).

19


OP DE BARRICADEN N-VA-Nieuwjaarsfeest: 22 januari 2011 in Antwerpen Na 2009 was ook 2010 een succesjaar voor de N-VA. Dankzij haar rechtlijnigheid en standvastigheid werd de N-VA de grootste partij van het land. Redenen genoeg om vooruit te blikken en het jaar 2011 traditiegetrouw in te zetten met een groot N-VA-Nieuwjaarsfeest op zaterdag 22 januari 2011. Vorig jaar opende DJ Philippe Muyters de dansvloer. Wie deze keer de eer te beurt valt, blijft nog even een verrassing, maar het belooft hoe dan ook een spetterend feest te worden! Hou dus vanaf 20 uur zeker uw agenda vrij voor • een toast op het nieuwe jaar • nieuwjaarswensen van voorzitter Bart De Wever • een verrassende gast-DJ • dansvloer, praatcafé, lounge, eetstandjes • gratis drankjes tot middernacht. De zaal is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Geef ons op voorhand wel even een seintje zodat wij u optimaal kunnen begeleiden tot in de zaal!

Alle leden zijn welkom op zaterdag 22 januari vanaf 20 uur in zaal Stuurboord/Hangar 26 in Antwerpen!

‘Ebbenhouten Spoor’ voor hinkstapspringster Svetlana Bolshakova N-VA-senator Louis Ide mocht dit jaar de Ebbenhouten Spoor overhandigen aan kampioene hinkstapspringen Svetlana Bolshakova. Met die jaarlijkse onderscheiding bekroont de N-VA een verdienstelijke nieuwe Vlaming die bewijst dat een succesvolle integratie geen fabeltje is.

Nieuwe medewerker onthaal Belt u naar het partijsecretariaat of komt u langs, dan is de kans heel groot dat Dieter Schuttyzer uw eerste aanspreekpunt is. Dieter staat sinds 15 november als administratief medewerker in voor het onthaal en de receptie op de Barricade.

Dieter Schuttyzer Medewerker onthaal

Svetlana Bolshakova is van Russische afkomst. Ze trouwde in 2006 met de Vlaamse hoogspringer Stijn Stroobants en verliet voor hem haar geboorteland. Binnen de kortste keren leerde Svetlana Nederlands. Haar verhaal, haar wilskracht en haar buitengewoon aanpassingsvermogen maken van haar de verdiende laureaat. In haar speech bedankte een emotionele Svetlana de Vlamingen voor de steun en hartelijkheid die ze hier mocht ervaren.

Svetlana Bolshakova: een nieuwe Vlaming die bewijst dat succesvolle integratie geen fabeltje is. 20

Svetlana Bolshakova treedt in de voetsporen van Gilbert Nyatanyi, bokser Sugar Jackson en chirurg Nasser Nadjmi, die eerder al de Ebbenhouten Spoor in ontvangst mochten nemen.


OP DE BARRICADEN Win slagkracht voor Vlaanderen

Van 15 000 naar 20 000 leden!

Win slagkracht voor Vlaanderen

De N-VA is mede door uw steun hét politieke succesverhaal van Vlaanderen. In 2009 en 2010 hielp u de N-VA enkele indrukwekkende slagen thuishalen. Om die parlementaire macht om te zetten in politieke verandering, houden we voet bij stuk met onze eis voor een grondige staatshervorming.

Bovendien garandeert uw nieuwe lidkaart 2011 u ook stemrecht bij de bestuursverkiezingen in februari en maart volgend jaar. U kiest dan uw nieuwe partijvoorzitter, uw afdelingsen arrondissementsbestuur. Aarzel niet. Steun de partij die doet wat ze zegt voor slechts 12,50* euro

De N-VA blijft volharden

deelstaten hun De N-VA vraagt dat de van te rekenen eigen potje koken in plaats krijgt. Wij vragen op wat men van anderen ppen beloond dat gewesten en gemeenscha efficiënt beleid. worden voor een goed en

verarm je niet. Van verantwoordelijkheid seren kan Integendeel. Door te responsabili kwaliteitsvoller elke regio in dit land een beleid voeren.

Rechtvaardige solidariteit

Welvaart en welzijn

dat ook onze Als we ervoor willen zorgen n nog welvaart kinderen en kleinkindere moeten we de en welzijn zullen kennen, bestaande structuren veranderen.

verworvenheden Wij willen geen sociale beschermen. afbreken maar ze juist over efficiëntie, De staatshervorming gaat

De N-VA is niet uit op verrotting.

versteviging van ons We zijn wél uit op een Wij dragen een sociaaleconomisch weefsel. tegenover onze sociale verantwoordelijkheid tegenover andere eigen gemeenschap en gemeenschappen.

heid, kostenbesparing, rechtvaardig … zowel in sociaaleconomisch heropleven van het land. het noorden als in het zuiden

ming krijgt de ene Dankzij een staatshervor een kleiner regio procentueel misschien zal ze toch meer te stukje van de taart maar taart groter eten hebben … omdat de is geworden.

Iedereen wint!

Verantwoordelijkheid voor eigen daden

ke

een onafhankelij Spreek- en stemrecht indrukt op het Vlaams partij die haar stempel regeringsbeleid

grootste partij van Vandaag is de N-VA de re macht moeten Vlaanderen. Die parlementai verandering. we nu omzetten in politieke vastberaden werken De N-VA blijft daarom ming en aan een grondige staatshervor sering van elke de financiële responsabili daarbij wint. deelstaat. Omdat iedereen

wint? Wilt u ook dat iedereen de N-VA! Word dan opnieuw lid van

en het beleid Directe impact op de partij

Welvaart en welzijn

(h)echte, rechtvaardig samenleving

Rechtvaardige solidariteit

 aan een Toegang tot een partij edieenbouwt democratische Actieve maatschappelijke verantwoordelijkheid

Ook in 2011 ons gratis maandelijkse ledenmagazine

Korting op de aankoop van bepaalde politieke boeken

r, Doe dit vóór 24 decembe en maak kans op een van de 25 boekenpakketten.

1000 Brussel

Verantwoordelijkheid voor eigen daden

Kras … en iedereen wint

Koningsstraat 47 bus 6 tebank! Doet u dit voor 24 december, dan maakt u kans op een van de 25 boekenpakketten.

n, van een Persoonlijke uitnodiginge een ledencongres nieuwjaarsfeest tot

Een inspirerend netwerk van politieke

V.U.: Piet De Zaeger p/a

Onze partij telt inmiddels meer dan 15 000 leden. Het is onze ambitie om door te groeien naar 20 000 leden … want hoe meer zielen, hoe meer slagkracht voor Vlaanderen! Begin december kregen alle N-VA-leden een brief met de vraag hun lidmaatschap te vernieuwen. Ondertussen zijn al vele N-VA’ers op deze vraag ingegaan. Heeft u nog niet hernieuwd? Bezorg dan snel uw overschrijving aan de

de Proficiat! Als het van u deze N-VA afhangt, wintsowies o. drie hoofdprijzen En bovendien … op een van de 25 boeken… maakt ualskansu uw lidmaatschap vernieuwt pakketten vóór 24 december.

vrienden *30 of jonger? Dan betaalt

u slechts 5 euro. Als bijlid

betaalt u slechts 2,5 euro.

– 1000 Brussel – Koningsstraat 47 bus 6 – www.n-va.be 217 35 10 – info@n-va.be T 02 219 49 30 – F 02

www.n-va.be

Brussel, december 2010 Beste partijgenoot, In 2009 en 2010 hielp u de N-VA enkele indrukwekkende slagen thuishalen . Resultaat? Vandaag is onze partij de grootste partij van Vlaanderen. Die parlementaire macht willen we nu omzetten in politieke verandering . Daarom houdt de N-VA al 5 maanden voet bij stuk met haar eis voor een grondige staatshervorming en de financiële responsabilisering van elke deelstaat. De volgende grote uitdaging is er opnieuw een waarbij ik uw hulp nodig heb. Er rest ons nog één jaar voor de gemeenteen provincieraadsverkiezingen van 2012. In dat jaar moeten we de Belgische staat fundamenteel veranderen én de N-VA stevig lokaal verankeren in steden en gemeenten. Onze partij telt inmiddels meer dan 15.000 leden. Een hechte groep enthousiast e Vlamingen die nog dagelijks groeit. Onze ambitie voor 2011? Doorgroeie n naar 20.000 ../.. leden. Want hoe meer zielen, hoe meer slagkracht voor Vlaanderen. Schrijf daarom vandaag nog uw lidgeld voor 2011 over. Het bijgevoegde overschrijvingsformulie r dat u daarvoor kunt gebruiken, is zeker geen blanco cheque. Uw lidkaart 2011 garandeert u meteen stemrecht bij de bestuursverkiezingen in februari en maart. U kiest dan uw nieuwe partijvoorz itter en beslist wie uw afdeling en arrondissem ent zal leiden. Wilt u zich engageren in uw lokale afdeling of de nationale partijraad? Dan bent u meteen ook verkiesbaar dankzij die lidkaart 2011. Twijfel dus niet en stort vandaag nog uw lidgeld. Zo geeft u ons ook in 2011 extra slagkracht om deze staat grondig te veranderen en de N-VA nog steviger te verankeren. Met ambitieuze groeten,

Bart De Wever Een vastberaden voorzitter

PS: Met uw lidkaart 2011 bent u meer dan welkom op ons spetterend N-VA-nieuwjaarsfeest op zaterdagav ond 22 januari 2011 in zaal Stuurboord , Antwerpen.

Met uw steun geeft u ons ook in 2011 extra slagkracht om deze staat grondig te veranderen en de N-VA nog steviger te verankeren! Meer informatie: Fons Duchateau t. 02 219 49 30 fons.duchateau@n-va.be

Uw mening telt!

Interne bestuursverkiezingen Lokale afdelingen In februari kiezen de lokale N-VAafdelingen een nieuw bestuur, een afdelingsvoorzitter en een afdelingsondervoorzitter. De huidige afdelingsvoorzitters en -secretarissen ontvangen vóór de kerstvakantie nog alle informatie om deze bestuursverkiezingen in goede banen te leiden.

voorzitter, ondervoorzitter en secretaris en voor de verkiezing van de leden van het arrondissementsbestuur en de partijraad. Enkele weken later wordt ook het nationale bestuur verkozen. U leest daarover meer in het volgende magazine. Wilt u zich engageren in uw lokale afdeling of arrondissement, of in de

Arrondissementen

partijraad? Als lid van de N-VA bent

De bestuursverkiezingen op arrondissementeel niveau worden gehouden in de eerste helft van maart. Alle stemgerechtigde leden zullen een uitnodiging krijgen om hun stem uit te brengen voor een arrondissementeel

u verkiesbaar!

Meer informatie: Hans Govaerts t. 02 219 49 30 hans.govaerts@n-va.be

Kerstvakantie Het partijsecretariaat is gesloten van 25 december tot en met 2 januari. Wij wensen u alvast prettige feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar!

21


O P STA P M E T

© N-VA

Viviane Steppe, verantwoordelijke personeelsbeleid Viviane Steppe is een van de nieuwe medewerkers op het partijsecretariaat. Zij trad in dienst op 12 oktober en is verantwoordelijk voor het personeelsbeleid binnen de N-VA. Wij volgen Viviane op een doordeweekse dinsdag. 6.15 uur: De wekker loopt af. Mijn echtgenoot zorgt voor het ontbijt, bereidt mijn lunchpakket en voert me naar het station. Inderdaad, dames: de nieuwe man woont bij mij! 7.32 uur: Ik neem de trein naar Brussel. Dat is elke dag een nieuw avontuur. Ik heb ondervonden dat de stiptheid van de treinen een serieus probleem is maar toch voel ik me energiek, goedgezind en volledig klaar voor een nieuwe dag op kantoor. 8.45 uur: Aankomst op kantoor. Ik neem een eerste koffietje en begroet mijn teamgenoten. Vandaag starten twee nieuwe medewerkers. Sabine Vermeulen en Maarten Vanderhenst zijn de nieuwe provinciale bewegingsverantwoordelijken voor respectievelijk Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Ik geef een korte rondleiding en stel hen voor aan hun nieuwe collega’s. 10.30 uur: Ik heb een afspraak met enkele collega’s ter voorbereiding van een ‘onthaaldag’ op het partijsecretariaat. We ontvangen op 17 december de meer dan 150 medewerkers van het secretariaat en de fracties. Zowel inhoudelijk als logistiek een hele klus, maar dankzij de sprankelende ideeën en gespijsd met de nodige humor wordt onze aanpak steeds duidelijker.

22

12.30 uur: De “Healthy Food Corner” wordt op proef geplaatst. Voor slechts 2 euro kunnen de werknemers hier een lekker en gezond voorverpakt slaatje, pasta of soep kopen. Ik hoop dat dit initiatief succesvol is! Morgen laat ik alvast mijn boterhammetjes thuis. 13.30 uur: Afspraak met Rob Van de Velde, fractiesecretaris in de Kamer. Het is nodig dat we een algemene aanpak organiseren rond het personeelsbeleid. In dat kader interview ik een aantal collega’s in de fracties, op het secretariaat en in de kabinetten. Op die manier kunnen we initiatieven plannen die we op korte en lange termijn zullen invoeren. Rob geeft me een enthousiaste inkijk in zijn dagelijkse taken en brengt nuttige tips aan. 16.15 uur: Zoveel nieuwe medewerkers, zoveel nieuwe gezichten ... Om de collega’s op het partijsecretariaat zichtbaarder te maken voor de fractiemedewerkers, hebben we een “Wie is wie” gemaakt. Ik voeg de laatste foto’s toe en klaar is kees. 18.32 uur: Vol verwachting stap ik naar het Centraal Station ... Is hij op tijd? Jawel, vandaag heb ik geluk ... en een uurtje voor mezelf. Ik lees mijn boek en overdenk wat ik nog allemaal moet doen. 19.35 uur: Aankomst in Kapellen, waar mijn man me opwacht. Een rustige avond ligt in het verschiet. Maar al is mijn bestaan hectisch geworden, ik zou het voor geen goud meer willen missen!


© N-VA

VA N L I E D E K ER K E

‘Vlaanderen moet nog 10 tot 15 jaar wachten’

In volle communautaire cijferdiscussie trok Vacature Magazine naar Wallonië en sprak er met mensen uit de sociaaleconomische wereld. Dat leverde uitspraken op die het Franstalige ‘non’ op een grote staatshervorming verklaren. De dooddoener is gekend: Vlaams-nationalisten zijn erop uit het armlastige Wallonië nog meer te verarmen. Terwijl, zo blijkt, de Franstalige politieke klasse alle touwtjes in handen heeft om de verarming te bestrijden.

aan begeleiding van werklozen en laaggeschoolden is in Wallonië een ramp. “Ze zitten al jarenlang zonder werk en hebben elke voeling met de sociale realiteit verloren.” De vakbondsman wijst met de vinger naar Forem, de Waalse dienst voor werk en opleiding. “Forem heeft die groep werklozen feitelijk opgegeven.” Dus belt Vacature bij Forem in hartje Charleroi aan maar is er niet meteen welkom. De woordvoerster laat weten geen zin te hebben in een zoveelste gesprek “dat rond de verarming van Wallonië draait.” Een begeleidster van werkzoekenden in het Maison de l’Empoi wil wel praten maar brengt weinig opbeurend nieuws: 40 % van de Waalse werklozen zit al minstens twee jaar zonder baan, een groep die ook mentaal heeft afgehaakt. Ze gelooft er niet in dat je zo’n mensen nog kunt motiveren om opnieuw aan de slag te gaan. Oorzaak: gebrek aan efficiëntie tussen de diensten, te grote politisering, tekort aan middelen.

Een ondernemer uit Namen ziet tal van zijn jonge werknemers dromen van een eigen bedrijf. Dat lukt ze niet want “organisaties of partijen die de voorbije Dan maar uitleg gevraagd aan een prof Bart De Wever kan zich jaren een echte machtsbasis uitbouwden, hebEconomie. “Het sociale zekerheidsstelsel ontpoppen tot een objectieve ben daar weinig of niets bij te winnen. Zij zoals we dat vandaag in België kennen, is bondgenoot van Wallonië. trachten vooral hun verworvenheden en huivoor Wallonië te hoog gegrepen. Zonder de dige positie te verdedigen.” De weinig roosVlaamse solidariteit kunnen we het systeem kleurige situatie waarin Wallonië verkeert, is “voor een flink deel in Wallonië niet handhaven.” Voor de prof is dat de voornaamste toe te schrijven aan jaren van wanbeleid.” reden waarom Wallonië zo sterk aan het Belgisch model vasthoudt. In plaats van in de oude industriebekkens aan reconversie “Niet de Waal die werkt zal iets voelen als de transfers vanuit te doen, heeft men tienduizenden mensen afhankelijk gemaakt Vlaanderen wegvallen, wel mensen die afhankelijk zijn van een van sociale uitkeringen. “De PS draagt op dat vlak een loodzware uitkering.” Toch vindt deze ondernemer “het elke dag iets minder verantwoordelijkheid.” aanvaardbaar dat wij nu al jarenlang aan de bedelstaf zitten en deels afhankelijk zijn van de Vlaamse goodwill. (…) Uit fierheid Een diensthoofd van de CM schetst ‘het gezicht van de armoede’ maar nog veel meer uit economische vooruitziendheid. Ik zou er in bepaalde regio’s van Wallonië: een opeenstapeling van finandus op aandringen dat Vlaanderen de kraan eindelijk toedraait, ciële, echtelijke en gezondheidsproblemen. Politici kozen daarbij zodat we ons lot in eigen handen kunnen nemen en een politieke voor de gemakkelijkste oplossing: bijstand in ruil voor een stem en economische strategie ontwikkelen die ons verder helpt dan de bij de eerstvolgende verkiezingen. Een patroon dat doorbroken huidige, op bijstand gesteunde koers. (…) Vakbondsleiders en parmoet worden. Maar de Vlaamse vraag naar een diepgaande hertijen moeten ophouden mensen bang te maken en hen in een posivorming van de financieringswet komt wel net iets te vroeg … Nog tie van afhankelijkheid te dwingen.” Het echte debat dat Wallonië 10 tot 15 jaar te vroeg! Dat vond ook Paul Magnette (PS) in het moet voeren gaat over de vrees die bij veel mensen van openbare debat na de Plan B-uitzending op VRT. Magnette is geen kleine joninstellingen leeft dat hun macht en invloed zal worden teruggen in Franstalig België en verwoordt wat de machtige PS wil: geschroefd. “In die zin kan iemand als Bart De Wever zich misgraaien in de federale staatskas. Hoelang kan dat nog? Geen 10 tot schien wel ontpoppen tot een objectieve bondgenoot”, aldus nog 15 jaar meer. de bedrijfsleider. De voorzitter van CSC, de christelijke vakbond, begrijpt de Vlaamse eis voor regionalisering van het arbeidsmarktbeleid. Een andere sociale context vraagt een ander beleid. Vooral het gebrek

Maurits van Liedekerke was hoofdredacteur van het VU-weekblad Wij. Als gastschrijver geeft hij om de maand zijn kijk op actualiteit en maatschappij.

23


België-Belgique P.B. - P.P. Gent X BC 4238

5 V R A GE N A A N Vlaams Parlementslid en Gemeenschapssenator

Helga Stevens

V.u. & afzendadres: Bart De Wever, VPRTI vzw, Koningsstraat 47 bus 6 - 1000 Brussel Maandelijks behalve in juli en augustus. Afgiftekantoor Gent X december 2010

Nieuw-Vlaams Magazine

Colofon Nieuw-Vlaams Magazine wordt uitgegeven door vzw Vlaams Pers-, Radio- en TV-instituut en is het partijblad van de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA). Het © Miel Pieters

1

Je hebt familie in Voeren en Limburgse roots. Ervaar je dat soms nog in je werk? Ja, zeker nu de discussie aan de gang is over de taakverdeling tussen de provincies en de andere beleidsniveaus (Vlaams of lokaal), merk ik dat het ‘Limburggevoel’ naar boven komt, hoewel ik toch al jaren weg ben uit Limburg. Door mijn familie in Voeren ben ik ook erg gevoelig voor taalkwesties. In Voeren kwamen we ooit vast te zitten in een betoging van Action Fouronnaise en toen we vroegen hoe we konden omrijden, kreeg mijn vader een glas bier over zich heen.

Erkenningsnummer P2A9064 Toelating gesloten verpakking 9099 Gent - X BC 4238

wordt verzonden onder een folie op basis van zetmeel die 100 % biologisch afbreekbaar is. Eindredactie: Nele Hiers, Xavier Lesenne.

2

Waar ben je, terugblikkend op je politieke loopbaan tot nu toe, het meest trots op? Een van mijn persoonlijke speerpunten was de officiële erkenning van de Vlaamse Gebarentaal door het Vlaams Parlement in april 2006. Door onze inspanningen staat de VRT op het vlak van teletekstondertiteling nu aan de top van de Europese omroepen. Minder blij ben ik met het feit dat ondanks alle inspanningen vele duizenden personen met een handicap nog steeds niet voluit kunnen kiezen voor het persoonlijk assistentiebudget (PAB). Bij gebrek aan beter moeten ze nog altijd terugvallen op de traditionele (semi-)residentiële zorg.

Medewerkers: Mariam Al Merrouni, Ellen Devriendt, Hans Govaerts, Tinne Stukkens, Wouter Patho, Roger Van Houtte, Maurits van Liedekerke, Erwin Verbeken. Coördinatie: Piet De Zaeger. Vormgeving en druk: JM-Grafische vormgeving, Spiegel 1, 9860 Oosterzele, T. 09 362 74 33.

3

4

5 24

In welke dossiers wil jij je de komende legislatuur vastbijten? Er is nog veel werk aan de winkel om het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap om te zetten in Vlaams en federaal beleid. Verder moeten we ook werken aan meer en betere kinderopvang in Vlaanderen, met de nodige aandacht voor mensen die op zelfstandige basis in de kinderopvang willen werken. In de Senaat zal ik me in de schoot van de commissie Justitie specifiek toeleggen op onder andere de hervorming van het erfrecht.

Foto voorkaft: © N-VA onderaan van links naar rechts © F. Abbeloos - © Dreamstime - © Miel Pieters Jaarabonnement: € 12,50 op rekeningnummer 435-0259701-15 van VPRTI vzw. Contact: T. 02 219 49 30

Welke historische figuur zou je eens willen ontmoeten en waarom? Martin Luther King met zijn ‘I have a dream’. Ik deel die droom van een maatschappij waar iedereen erbij hoort, ongeacht ras, afkomst, handicap en geslacht. Verder ook Helen Keller, die als doofblinde bewijst dat een handicap geen barrière hoeft te zijn mits men de kans krijgt zijn of haar talenten ten volle te ontwikkelen en te benutten. Welke vraag wil jij stellen aan senator Piet De Bruyn? Hoe ervaar je de overgang van Vlaams Parlementlid naar senator en wat zijn voor jou de verschillen tussen de Senaat en het Vlaams Parlement?

Fax 02 217 35 10 E-post: magazine@n-va.be

Dit nummer werd afgesloten op maandag 6 december 2010. Wenst u onze wekelijkse digitale nieuwsbrief te ontvangen? Schrijf u dan nu in via www.n-va.be/nieuws/inschrijven

Nieuw-Vlaams Magazine (december 2010)  

Ledenblad van de N-VA