Page 1

Nieuw-Vlaams Magazine september 2009

Belgische begrotingsknoop knelt Regularisatie op maat van Franstaligen Europees weer bij EVA

Philippe Muyters Nieuw-Vlaams minister MAGAZINE VAN DE


GE K N I P T

10

Cijfer van de maand

De helft van 22 is 10. Wablief? Toch wel, want na een gedwongen regeringsherschikking bezit ook de federale regering Van Rompuy II een Vlaamse minderheid. Van de 22 ministers en staatssecretarissen zijn er slechts 10 Nederlandstaligen en bij hen is de premier nog meegerekend. De Vlamingen betalen wel 65 procent van de federale belastingen.

Nou moe

"De schuld zal weer dalen wanneer de financiële sector de overheidssteun van vorig jaar terugbetaalt”. Dat zei ‘mijnheer keen probleem’ Didier Reynders (MR) bij de voorstelling van het jaarverslag van de staatsschuld. Een gelijkaardige begrotingskolder kwam van de Waalse minister van Begroting Michel Daerden (PS). Die vond dat je niets moet doen aan de begrotingstekorten, want anders kun je niet meer investeren om de crisis te lijf te gaan. Het Waals tekort zal dus duren tot na 2015. De grote ‘cijferspecialist’ Daerden werd als beloning opgenomen in de federale regering.

Goed bezig

De spot op ...

De Vlaamse topambtenaar Tom Auwers was zeker goed bezig. Hij kwam als absolute primus uit alle selecties en zou de federale pensioendienst moeten leiden. Maar hij wordt niet benoemd. Probleem: hij is een Vlaming en de adjunct-administrateur-generaal is ook een Nederlandstalige. Er moet nu een nieuw examen komen voor alleen Franstaligen, hoewel er in de eerste selecties geen enkele Franstalige was geslaagd.

Geknipt ’t Is crisis voor iedereen … Behalve voor Albert II die 4,6 miljoen euro dotatiegeld aan een nieuw jacht kon besteden. (uit Het Laatste Nieuws)

“We kunnen evengoed de deuren van onze parlementen sluiten. En ze enkel weer opendoen als het de Franstalige politici belieft. Want uiteindelijk beslissen zij welk voorstel al dan niet mag passeren.” N-VA-Kamerlid Ben Weyts in De Standaard online over de opeenvolgende belangenconflicten van de Franstaligen.

2


U I T GE S PR O K E N

Ontsporing

Belgische cijfers hebben de eigenschap altijd

brengen. Maar de slechte mirakeloplossing, die her en

maar groter te worden. Neem nu het tekort op

der wordt gesuggereerd, is voor de Vlamingen onrust-

de federale begroting. Tijdens de zomermaan-

wekkend. “Er moet een afspraak komen met de gewes-

den werd een cijfer genoemd van 20 miljard. Op

ten en gemeenschappen hoeveel zij zullen kunnen bij-

1 september was dat al 25 miljard. De media spreken ge-

dragen”, zo wordt luidop gezegd. Wat men in Brussel en

woon over een “ontsporing”.

Wallonië zal kunnen bijdragen is bekend: niets. In die

De nieuwe begrotingsminister Guy Vanhengel zou op het

gewesten zullen begrotingen tot 2015 of zelfs nog later in

partijbureau van Open Vld een ‘hallucinant’ beeld heb-

het rood staan. Werp al uw Belgische kommer dus maar

ben geschetst van de Belgische staatsfinanciën.

op Vlaanderen.

Er zal dus wat moeten gebeuren, want als de regering-

Dat beproefd recept zal dan niet doorgaan. We denken

Van Rompuy er niet in slaagt orde op zaken te stellen,

er niet aan om dat gigantisch Belgisch gat dicht te rijden.

zal het begrotingstekort nog stijgen tot 2012. Daaren-

Ook in Vlaanderen zullen we eerst moeten saneren om

boven voelt de federale regering de hete adem van Eu-

de gevolgen van de crisis weg te werken en daarna kun-

ropa in de nek. De Europese Unie verwierp eerder al het

nen we investeren in de toekomst. Als we alles aan Bel-

Belgisch rekenwerk als niet realistisch. Tegen midden

gië moeten geven, kan dat niet. De N-VA zegt neen tegen

oktober zullen de begrotingen 2010 en 2011 klaar moeten

die verlammende Belgische oplossing.

zijn. Er zal dus moeten worden gesaneerd. Er is geen andere

Bart De Wever

weg als je een staatshuishouding weer op de sporen wil

Algemeen voorzitter N-VA

M E D E D E L I N GE N De N-VA zat deze zomer niet stil Integendeel, want dankzij de mooie verkiezingsresultaten van 7 juni moeten er voor heel wat vacante posities nieuwe medewerkers worden gezocht. De meeste persoonlijke medewerkers voor de Vlaamse parlementsleden en voor de nieuwe kabinetten van N-VA-ministers Muyters en Bourgeois zijn intussen aangesteld. Ook in de verschillende fracties en op het partijsecretariaat zijn de eerste nieuwe gezichten reeds te bespeuren en zijn we klaar om het nieuwe parlementaire jaar krachtdadig in te stappen! Door deze groei barst onze Barricade aan de Liefdadigheidsstraat echter bijna uit z’n voegen, zodat wij ook volop zoeken naar een nieuwe locatie om het partijsecretariaat onder te brengen. Meer over onze nieuwe collega’s en hun taken leest u in een van de volgende nummers!

3


BREEDBEELD

Vijf op vijf voor de N-VA:

alle speerpunten in Vlaams regeerakkoord De Nieuw-Vlaamse Alliantie doet mee aan het bestuur van Vlaanderen en kiest voor kwaliteit in de ministerambten. Deelname aan een regering is niet evident voor een Vlaams-nationalistische partij, die niet de macht om de macht nastreeft. Het was alleen maar mogelijk omdat alle essentiële punten van ons programma ook in het Vlaams regeerakkoord stonden. Zo oordeelden ook de leden van de N-VA op de vooravond van de Vlaamse feestdag van 11 juli. 462 N-VA-leden stemden op het ledencongres in Affligem voor het Vlaams regeerakkoord, bij één tegenstem en één onthouding.

Speerpunten Voor de onderhandelaars en ook voor de leden waren de prioriteiten, waarmee de N-VA met veel succes naar de kiezer ging, bepalend om een regeerakkoord goed te keuren. Voorzitter Bart De Wever kon voor het ledencongres het akkoord verdedigen omdat de vijf speerpunten van de campagne allemaal in het akkoord stonden. We kregen dus een vijf op vijf: 4

- een eigen Vlaams gezinsbeleid met onder meer een aanvullende kinderbijslag; - een Vlaamse hospitalisatieverzekering; - de oprichting van een Vlaams energiebedrijf; - de verdere implementering van het inburgeringsbeleid, waarvan de N-VA aan de basis lag; en - een investeringsplan om de Vlaamse economie in crisistijden weer op de sporen te krijgen. Onze prioriteiten staan alvast in het akkoord. De komende vijf jaar zullen ze ook moeten worden gerealiseerd. Dat vereist een volgehouden aandacht.


Besparen De Vlaamse regering zal de eerstvolgende jaren fors moeten besparen, maar meer dan de burgers is het vooral de overheid zelf die dat zal moeten doen. De Vlaamse overheid is daarmee de uitzondering in het land. Andere overheden slagen er niet in om de tering naar de nering te zetten. Als ook de federale regering zes procent zou besparen zouden de problemen snel zijn opgelost. De Waalse en Brusselse regering kondigden al aan niet voor 2015 de tekorten op de begroting te kunnen wegwerken. Als er niet meteen wordt gesaneerd tuimelen de overheidsfinanciën in snel tempo in een recorddeficit. Vooraleer we de taart op een rechtvaardige manier kunnen verdelen, moet ze gebakken worden. We moeten dus eerst de orde in de Vlaamse huishouding herstellen voordat we kunnen investeren. Een sociaal beleid op een economisch kerkhof is onmogelijk.

Assertief beleid De N-VA voelde er niets voor om weer eens oeverloze besprekingen te beginnen in een communautair praat-

café. Het Vlaams regeerakkoord stemt overeen met de visie van de N-VA om een assertief Vlaams beleid te voeren en de huidige Vlaamse bevoegdheden maximaal te benutten. De opmerking van sommigen dat er niet veel over een staatshervorming in het regeerakkoord staat is natuurlijk juist. Dat is ook logisch. Als Vlaanderen niet weer als vragende partij wil optreden om bij de Franstaligen een ‘non’ te krijgen, moeten we ook geen hele vragenlijst opstellen. Het realiseren van een grondige staatshervorming blijft de prioritaire doelstelling van de N-VA, maar we gaan dit niet meer doen als bedelaars in België. De strategie, die door sommigen een ‘verrottingsstrategie’ werd genoemd, bleek toch al enige weerklank te hebben. Plots beweerden leiders van de federale regering dat er bij de Franstaligen nu wel de behoefte bestaat om te komen tot een staatshervorming. Zelfs de koning zei in zijn 21-julitoespraak dat “België orde op zaken moet stellen in zijn institutionele structuren” en “dat er een overeenstemming moet komen over de staatshervorming”. We laten ons niet gek maken door ronkende verklarin5


BREEDBEELD gen, maar we stellen wel vast dat de andere kant nu al vragende partij is. In de pers werd zelfs het woord ‘smeekbede’ gebruikt.

Sterke ministers met sterke bevoegdheden

Belangrijk is dat Geert Bourgeois ook viceminister-president wordt. Als lid van het Vlaamse kernkabinet kan hij direct waken over de uitvoering van het regeerprogramma en toezien dat de punten van de N-VA aan bod komen.

De N-VA kon twee ministers in de Vlaamse regering benoemen. De partijraad stemde met een ruime meerderheid in met de voordracht van Geert Bourgeois en Philippe Muyters. Daarmee koos de partij voor ervaring en kwaliteit. De N-VA-ministers krijgen zeer belangrijke bevoegdheden: het in tijden van crisis zeer belangrijke pakket van financiën en begroting, werk en ruimtelijke ordening, maar ook de bevoegdheid over bestuurszaken en binnenlands bestuur – met daarbij de noodzakelijke hervorming van de Vlaamse instellingen - en de Vlaamse Rand (met de faciliteitengemeenten).

Met de keuze van Philippe Muyters, die in Vlaanderen bekend was als gedelegeerd bestuurder van VOKA, zorgde de N-VA voor een verrassing. De keuze van een extraparlementair als minister is niet vanzelfsprekend, maar er zijn vele voorgaanden. Ook de huidige minister-president Kris Peeters begon zijn politieke loopbaan als extraparlementair minister in de Vlaamse regering van Yves Leterme. De geschiedenis kent vele andere voorbeelden. Ook Mark Eyskens (in 1976) en Jean-Luc Dehaene (in 1981) begonnen hun ministeriële loopbaan

Weer vers bloed De N-VA doet liever niet mee aan een carrousel van opvolgers, maar soms kan het niet anders. Door de aanstelling van Geert Bourgeois als Vlaams minister werd Wilfried Vandaele als eerste opvolger Vlaams parlementslid. In de federale Kamer mocht Limburger Peter Luykx voor de tweede keer aantreden als opvolger op de CD&V/N-VA-lijst van Jo Vandeurzen. De N-VA mag zich verheugen op twee nieuwe parlementaire mandatarissen van grote kwaliteit. Vlaams parlement:

Wilfried Vandaele WEST-VLAANDEREN Wilfried Vandaele, geboren in Brugge op 5 juni 1959, is zeker geen groentje in de politiek en het maatschappelijk leven. Hij studeerde Germaanse filologie en pers- en communicatiewetenschappen aan de Universiteit Gent. Hij was van 1998 tot begin deze zomer algemeen secretaris van de Commissie voor het Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland. Daarvoor was hij algemeen secretaris van de Stichting Algemeen-Nederlands Congres (ANC) en woordvoerder van de Vlaamse Milieumaatschappij, Wilfried Vandaele was reeds in de Volksunie poli-

6

tiek actief sinds 1979. Hij werd gemeenteraadslid in de kustgemeente De Haan, waar hij sinds begin 2006 schepen voor ruimtelijke ordening, cultuur, jeugd en onderwijs is. Hij was ook provincieraadslid en fractievoorzitter sinds 1994. Wilfried engageert zich in verscheidene culturele verenigingen en milieuorganisaties. Kamer:

Peter Luykx LIMBURG Peter Luykx, geboren op 6 mei 1964, is weer lid van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Zijn terugkeer heeft te maken met de overstap van CD&V’er Jo Vandeurzen naar het Vlaamse niveau. Peter Luykx werd in december 2007 al Kamerlid toen Jo Vandeurzen minister van Justitie werd. Toen Vandeurzen ontslag nam verdween Peter Luykx, maar nu keert hij dus terug. Peter Luykx is sinds de oprichting van de N-VA actief in zijn gemeente Lommel. Hij was voorzitter van de plaatselijke afdeling en is sinds 2006 gemeenteraadslid en fractieleider. Hij is ook provinciaal penningmeester van de N-VA Limburg. Professioneel is Peter afgevaardigd bestuurder van een bouwonderneming.


als extraparlementair. De huidige federale premier Herman Van Rompuy werd in 1988 minister (hij was gecoöpteerd senator) en werd pas voor het eerst rechtstreeks verkozen in 1995. Voorzitter Bart De Wever argumenteerde de keuzes van

de partij als volgt: “In economisch zeer moeilijke tijden is het belangrijk dat we de toppers naar de regering brengen. Wij durven als N-VA deze keuze maken, niet alleen om eigen mensen te belonen, die de verkiezingen hadden gewonnen en gewettigde ambities hadden.

De eerste burger van Vlaanderen De ‘primus inter pares’ van de Vlaamse parlementsleden is voorzitter geworden van het Vlaams parlement. Jan Peumans, die de jongste jaren fractievoorzitter was van de N-VA, wordt daarmee de eerste burger van Vlaanderen. Dat een Vlaams-nationalist voorzitter wordt van het Vlaams parlement is zeker niet alledaags. Het was meer dan 30 jaar geleden dat een Vlaams-nationalist nog de hoge vergadering leidde. Maurits Coppieters (VU) was van 14 juni 1977 tot 24 april 1979 voorzitter van wat toen de Raad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap werd genoemd, toen nog geen rechtstreeks verkozen Vlaams parlement. Jan Peumans treedt in de voetsporen van Coppieters, die de eerste voorzitter was die stelling innam in politieke en communautaire aangelegenheden. Jan Peumans werd voor de verkiezingen van 7 juni door diverse media (De Standaard, de Morgen, VRT) uitgeroepen tot het beste Vlaams parlementslid. Hij werd het “symbool van de parlementaire controle” genoemd. Dan is het ook logisch dat zo iemand het parlement gaat leiden.

De N-VA wil niet alleen een sterke regering, maar ook een sterk parlement. Tijdens zijn eerste toespraak als voorzitter zei Jan Peumans onder meer: “Ik hoop uit de grond van mijn hart dat het Vlaams parlement gedurende de komende vijf jaar als een levendig en spitant parlement mag functioneren. Dit moet gebeuren op basis van een gezonde en gedreven oppositie, die doet wat ze moet doen”. Peumans zei nog tot de minister-president: “Ik heb in de pers gemeld dat ik van deze voorzittersfunctie geen bloempotfunctie wil maken. Ik heb trouwens andere benamingen, zoals voetveeg en marionet, gelezen. Ik ben daar toch even van geschrokken. Ik ben niet van plan dit te zijn. Gedurende vijf jaar, tijdens welke u eerst minister van Openbare Werken en nadien minister-president was, hebben we hier samen laten zien wat democratie betekent …” Met Peumans als eerste burger van Vlaanderen zal het Vlaams parlement ongetwijfeld meer zijn dan een ‘veredelde gemeenteraad’, zoals het in het verleden soms oneerbiedig werd genoemd.

7


BREEDBEELD Piet De Bruyn opnieuw woordvoerder Piet De Bruyn, die tot juli Vlaams volksvertegenwoordiger was, wordt weer woordvoerder. Hij gaat die taak uitoefenen op het kabinet van N-VA-minister Philippe Muyters. Piet De Bruyn (41) was al woordvoerder van 2004 tot 2007, maar dan van de N-VA. In december 2007 werd hij Vlaams volksvertegenwoordiger als opvolger van Trees Merckx, die benoemd werd tot rechter in het Grondwettelijk Hof.

We durven ook verbreden en mensen aantrekken die in deze tijden aan het roer moeten staan en gestalte kunnen geven aan de punten die de N-VA in het regeerakkoord heeft ingebracht”.

Geert Bourgeois Geert Bourgeois wordt viceminister-president van de Vlaamse regering en Vlaams minister bevoegd voor Bestuurszaken, Binnenlands bestuur, Inburgering, Toerisme en de Vlaamse Rand.

Philippe Muyters Philippe Muyters werd geboren op 6 december 1961. Hij werd aan UFSIA in Antwerpen licentiaat in de Toegepaste Economische Wetenschappen. Hij was in zijn beroepsloopbaan achtereenvolgens economisch adviseur bij de studiedienst van het Vlaams Economisch Verbond (1985-1989); directeur/bestuurder bij Dynamic (Groep Seghers) en directiemedewerker Seghers Engineering (1989-1992); administrateur-generaal van de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen (SERV) (1992-1997); directeur-generaal van het Vlaams Economisch Verbond (1997-2000) en gedelegeerd bestuurder bij Voka – Vlaams Economisch Verbond (2000-2009). Bevoegdheden - Financiën en begroting - Ruimtelijke ordening - Werkgelegenheid, met inbegrip van het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en hun personeel, en de door de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van ondernemingen - Professionele vorming - Sport Kabinet Adres: Phoenixgebouw, Koning Albert II-laan 19 bus 10 (11de verdieping), 1210 Brussel, tel. 02 552 67 00; fax 02 552 67 01 E-post: kabinet.muyters@vlaanderen.be Kabinetschef: Koen Algoed Woordvoerder: Piet De Bruyn 8

Geert Bourgeois, stichter en eerste voorzitter van de N-VA, werd geboren op 6 juli 1951. Hij is licentiaat in de rechten (UGent). Op professioneel vlak was hij advocaat (1975-2003) en bestuurder van WIER (West-Vlaamse Interkommunale voor Ekonomische Expansie en Rekonversie) (1983-1988). Hij was actief in de gemeentepolitiek in Izegem als gemeenteraadslid en schepen sinds 1977, federaal volksvertegenwoordiger (19952004), algemeen voorzitter VU (2000-2001), algemeen voorzitter N-VA (2001-2004). Geert was eveneens Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme (2004-2008) en daarna Vlaams volksvertegenwoordiger (2008-2009). Bevoegdheden - Bestuurszaken, met uitzondering van het stedenbeleid en binnenlands beleid - Inburgering - Toerisme - De Vlaamse Rand rond Brussel - Beheer en bescherming van het onroerend erfgoed Kabinet Adres: Arenbergstraat 7, 1000 Brussel, tel. 02 552 69 00, fax 02 552 69 01 E-post: kabinet.bourgeois@vlaanderen.be Kabinetschef: Mark Andries / Koen Kennis (algemeen beleid) Woordvoerder: Bert Maertens


V in g er a a n d e p o l s

De Belgische begrotingsknoop knelt Dit najaar moet er eindelijk zicht komen op de federale begroting 2010 en 2011, maar de verwachtingen zijn niet optimistisch. De voorspellingen over het overheidstekort stijgen tot 20 miljard euro. Het geforceerde akkoord over de regularisaties werd aangegrepen om te beweren dat de regering-Van Rompuy een grote doorstart zou maken en dat het met die begroting wel zou loslopen. Niet dus. Eerst drukte de premier voortdurend de hoop uit dat er wel overeenstemming zou bereikt worden over de begrotingsinspanningen die in 2010 en 2011 geleverd moeten worden. Niet dat België hier zijn eigen boontjes wil doppen. Er moet maar een akkoord komen over de verdeling van die inspanning over de federale overheid ('entiteit I') en de deelstaten en lokale besturen ('entiteit II'). Met andere woorden: laat de anderen betalen voor de federale chaos. De begroting werd dan maar over de vakantie getild. Maar al tijdens de vakantiemaanden liep het in de geesten grondig fout. De nieuwe minister van Begroting Guy Vanhengel (Open Vld) zei in een interview met La Libre Belgique dat ook saneringen in de sociale zekerheid noodzakelijk zouden zijn, maar dat was tegen het zere been van de Franstalige partijen en zeker de PS. Besparen heeft nog nooit op de PS-agenda gestaan en

zeker niet als bijna alle macht over de sociale zekerheid is toegekend aan PS-ministers: zowel werk, gezondheid als pensioenen. Het begrotingstekort voor dit jaar is ondertussen al opgelopen tot twintig miljard euro; bij ongewijzigd beleid zal de budgettaire situatie nog verder ontsporen. In februari van dit jaar was de prognose nog een tekort van 12 miljard. Het gaat dus ijzingwekkend snel. De Belgische regering voelt ook de hete adem van Europa in haar nek. België moet tegen 20 september een nieuwe meerjarenbegroting voorleggen aan de Europese Commissie, nadat Europa eerdere Belgische cijfers had neergesabeld. Het ziet er allemaal niet zo best uit. De regularisatie-euforie in de regering was compleet nep en de verstandhouding tussen de liberale en socialistische partners is ver te zoeken. Als men op federaal niveau niet de tering naar de nering gaat zetten, loopt het voor de burgers faliekant af met een schuldgraad die boven de 100 procent gaat uitkomen. Deze hypotheek op de toekomst zal niet gelicht worden door het eeuwig gebedel bij de deelstaten. Het Waalse en het Brusselse gewest zeggen nu al dat ze niet voor 2015 – 2018 zelfs – de eigen begrotingstekorten kunnen wegwerken. Van die kant moet je dus niets verwachten. Vlaanderen zal hard moeten saneren tot 2011, maar dan komt er mogelijk meer ruimte om zelf iets te doen. Eerst is wel een saneringsoperatie nodig. Vlaanderen wil eerst de taart bakken om ze dan te kunnen verdelen. België verdeelt er rustig op los, zelfs als er geen taart meer is. En de stukjes Vlaamse taart geven aan de Belgische verorberaars, daar passen we voor. 9


GE M A N D AT E ER D

Regularisatie op maat van Franstaligen Het was ‘van moeten’ om de federale regering te laten overleven. Er werd duchtig getoeterd over het grote akkoord over de regularisatie van illegalen en je mocht in een sfeertje van politieke correctheid niet te veel zeggen dat er grote vragen zijn over de toekomst. Net voor de Belgische feestdag van 21 juli werd een typisch Belgisch akkoord gesloten tussen de federale regeringspartijen. Er komt geen rondzendbrief over de regularisaties – die wellicht in de vele duizenden gaan lopen – maar er komen nieuwe ‘instructies’. In de praktijk maakt dat geen verschil. Er was een grondige regeringsingreep voor nodig. De bevoegdheid over migratie en asiel verhuisde van minister Annemie Turtelboom (Open Vld) naar de Franstalige staatssecretaris Melchior Wathelet (cdH). De PS heeft Marie Arena opgeofferd, maar de partij blijft met Philippe Courard nog steeds bevoegd over de opvang van asielzoekers. De Franstaligen krijgen op alle fronten hun zin. De criteria zijn zeer ruim. Bovendien behoudt de staatssecretaris de bevoegdheid om ook andere illegalen te regulariseren die niet aan de beschreven criteria voldoen. De nieuwe instructies komen dus niet in de plaats van de bestaande criteria, zoals het regeerakkoord zegt, maar er bovenop. N-VA-Kamerlid Sarah Smeyers legde in de commissie Binnenlandse Zaken de eerste minister op de rooster. “De regering weigert zelfs te zeggen hoeveel mensen voor deze maatregel in aanmerking komen. Ofwel weet men het echt niet, wat betekent dat een totaal onverantwoorde maatregel wordt doorgedrukt zonder de gevolgen ervan te kennen. Ofwel durven CD&V en Open Vld het aantal niet bekend te maken.” Deze nieuwe ‘eenmalige’ regularisatieronde dreigt weer eens een enorm aanzuigeffect te creëren. De ruime criteria geven immers het gevoel dat iedereen vroeg of laat 10

wel kan geregulariseerd worden. Bovendien wordt nog steeds geen werk gemaakt van een effectief terugkeerbeleid, waardoor illegalen hier gewoon gedoogd worden tot ze bij een volgende regularisatieronde toch papieren krijgen. De ‘eenmalige’ regularisatie van 1999 was ook al zo’n groot succes. Sarah Smeyers: “In ruil voor deze regularisatieronde hebben CD&V en Open Vld bovendien geen enkele toegeving verkregen van de Franstaligen voor een strengere aanpak van de gezinsherenigingen of het afschaffen van de snelBelgwet. De onderhandelingen daarover starten immers pas in september. De Franstalige partijen PS en cdH hebben dus tienduizenden regularisaties ‘gratis’ gekregen. De Vlaamse kiezer wordt hier gewoon uitgelachen.” Een massale regularisatie doorkruist ook het Vlaamse inburgeringsbeleid. Kennis van de taal is bijvoorbeeld geen absolute voorwaarde voor het verkrijgen van papieren. De N-VA is dan ook verbijsterd dat CD&V en Open Vld hieraan meewerken. Het kortetermijndenken maakt weer opgang. Het voortbestaan van de federale regering-Van Rompuy moest verzekerd worden, maar de gevolgen van de regularisatie zijn zorgen voor later. Of de geregulariseerden nu ook volwaardige kansen krijgen om te kunnen functioneren in onze samenleving, is geen punt. Dat zou investeren in de toekomst zijn en daar doet België niet aan mee. Alvast een immens verschil met het inburgeringsbeleid dat de N-VA in Vlaanderen verdedigt. Toppunt is dat dit akkoord dan nog wordt voorgesteld als het grote humanisme.


GE M A N D AT E ER D

Daerden in de B-ploeg De federale regering had om de begroting in het najaar aan te pakken een zogenaamde ‘herstart’ nodig, maar de vernieuwde ploeg Van Rompuy II lijkt op een echte B-ploeg met afgevoerde figuren, die niet goed genoeg werden bevonden als bankzitters. nodig? En dat voor een regering die niets doet! Een federale N-VA-Kamerfractievoorzitter Jan Jambon stelt vast dat de regering met een Vlaamse minderheid was nog nooit eerder beruchte figuur Michel Daerden (“papa” voor onze voorgekomen in de Belgische geschiedenis. In een land Franstalige broeders) niet goed genoeg meer was voor de waar de Vlamingen 65 % van de belastingen betalen, is dat Waalse regering, maar nu wel naar de federale regering totaal onaanvaardbaar.” mag, waar hij heel het federale land – dus ook de Vlamingen Na de herschikking bleef het oneven– mag vertegenwoordigen. "In de federale regering is men wicht van 12 Franstalige tegen 10 VlaamJan Jambon riep de federale regering op tevreden met ministers die op se excellenties gewoon voortbestaan. om van de herschikking van de regering een ander niveau faalden." Afslanking van de regering? Geen spragebruik te maken om het aantal miniske van. Afslanking van de kabinetten? Geen sprake van. ters en staatssecretarissen drastisch te beperken en het overAnnemie Turtelboom werd wel weggepromoveerd naar wicht van de Franstaligen in de regering ongedaan te Binnenlandse Zaken en Guido De Padt werd plots … regemaken. Maar dat gebeurde uiteraard niet. ringscommissaris. Blijkbaar was dat voldoende voor Open Het contrast met de Vlaamse regering is wel heel groot. Jan Vld om stilletjes te zwijgen over het wegschenken van heel Jambon: “De Waalse regering wilde niet opnieuw voort werhet asiel- en migratiebeleid – als dat al bestaat - aan cdH en PS. ken met PS-grootheid Michel Daerden. Ik kan dat perfect begrijpen, want je kunt toch niet anders dan ernstige vraagMachteloze vicepremier tekens plaatsen bij de verantwoordelijkheidszin en de leMet Guy Vanhengel heeft Open Vld nu een vicepremier zonvenswandel van deze man. Maar het straffe is dat wie niet der echte bevoegdheden … Bij de minste kik over mogelijgoed genoeg is voor de Waalse regering nu blijkbaar wel ke saneringen botste Vanhengel al meteen op een verontgoed genoeg is voor de federale regering. Michel Daerden waardigde reactie van de PS. Voor deze machtspartij is er moet nu onze pensioenen gaan veilig stellen? Ik houd mijn geen sprake van besparingen. hart al vast.” De grote winnaar van deze herschikking lijkt zonder twijfel In Vlaanderen kiezen sterke figuren als Philippe Muyters en het cdH van Joëlle Milquet: de kleinste partij van de coalitie in 2004 Kris Peeters voor het Vlaamse niveau, want daar behoudt Begroting en krijgt er nog eens Asiel en Migratie kan er tenminste nog echt krachtig bestuurd worden. In de bovenop. Met Milquet zelf als vicepremier en minister van federale regering moet men blijkbaar tevreden zijn met Werk beschikt cdH nu over drie zware portefeuilles en is het ministers die op een ander niveau gebuisd zijn, zoals Daerbijgevolg rijkelijk bedeeld. Het zwaartepunt van de federale den. regering komt onder Van Rompuy op die manier nog meer Jan Jambon: “Als de Vlaamse regering het met 9 ministers bij de Franstaligen terecht. kan doen, waarom heeft de federale regering er dan 22 11


OP DE BARRICADEN Provincie zoekt voorzitter De West-Vlaamse N-VA is op zoek naar een nieuwe provinciale voorzitter. De provinciale voorzitter is het gezicht en aanspreekpunt van de N-VA in zijn/haar provincie en zit het provinciaal overlegcomité voor, een overleg tussen de diverse arrondissementen, hun parlementsleden en provincieraadsleden en de provinciaal voorzitter van Jong N-VA. De provinciaal voorzitter vertaalt de bekommernissen van de arrondissementen naar het partijbestuur, waar hij/zij automatisch deel van uitmaakt. Elke West-Vlaamse N-VA’er die minstens één jaar lid is en minstens 16 jaar oud mag zich kandidaat stellen voor deze functie. Kandidaten dienen echter voorgedragen door minstens drie afdelingsbesturen verspreid over minstens twee verschillende WestVlaamse arrondissementen. Een voordrachtformulier hiervoor kan je verkrijgen bij Jan Haegeman (jan.haegeman@n-va.be) op het algemeen secretariaat. De kandidaturen dienen uiterlijk 30 oktober ingediend bij de algemeen secretaris Frieda Brepoels, p/a Liefdadigheidsstraat 39 te 1210 Brussel (kan ook met e-post aan partijbestuur@n-va.be of per fax: 02 217 35 10).

Koerdisch Instituut Brussel viert 30ste verjaardag ning van de culturele identiteit van de Koerden te bevorderen.

Dit eindjaar viert het Koerdisch Instituut in Brussel zijn 30-jarig bestaan. De vereniging werd opgericht met als doel de integratie, de sociale vooruitgang en de erken-

Lokale N-VA-afdelingen kunnen ter gelegenheid van deze verjaardag en in samenwerking met het Koerdisch Instituut een activiteit organiseren. Een infoavond over de Koerdische taalstrijd, de toetreding van Turkije tot de EU of over de migratieproblematiek - al dan niet gepaard met een etentje - of een kleine tentoonstelling van een tiental foto’s en teksten zijn mogelijke initiatieven. Voor meer ideeën en informatie kan je contact opnemen met Derwish Ferho van het Koerdisch Instituut op het nummer 0479 56 29 62 of per e-post via info@kurdishinstitute.be.

Viering 90 jaar VOS VOS bestaat 90 jaar en dat wordt op zaterdag 17 oktober 2009 stijlvol gevierd in De Schelp van het Vlaams Parlement. Na de verwelkoming door algemeen voorzitter Philippe Haeyaert staan onder andere een historisch overzicht, een blik op de toekomst en een diapresentatie op het programma. De feestelijke namiddag wordt afgesloten met een receptie. Deelnemen is gratis na voorinschrijving via e-post op info@vosnet.org of telefonisch op het nummer 03 213 35 85. Meer informatie over het programma vind je op www.vosnet.org. 12


In het vuur

Rampzomer voor Justitie

Er ruist weer wat door het struikgewas van de hoge magistratuur in Brussel. Na vragen over de rol van hoge magistraten in de Fortis-zaak, werd de zomer gekenmerkt door verhalen over corruptie en schriftvervalsing bij de rechtbank van koophandel in Brussel. Na aandringen van N-VA-Kamerlid Els De Rammelaenet in het leven geroepen om de objectiviteit bij benoere en anderen werd eind augustus dan toch de commismingen te waarborgenâ€?, aldus Els De Rammelaere. sie Justitie bijeengeroepen. Een doofpotoperatie zou de ramp nog groter hebben gemaakt. Ondertussen is ook Je kunt inderdaad de vraag stellen waarom we dergelijeen strafonderzoek gestart tegen mevrouw De Tandt, de ke Hoge Raden nog nodig hebben als dat allemaal mogegeschorste voorzitter van de lijk is. Telkens weer worden hervormingen in Justitie Brusselse rechtbank van aangekondigd als er weer eens een crisis is. koophandel. Telkens weer worden herEen duurzame hervorming dringt zich nu wel vormingen in Justitie aangeop. Els De Rammelaere zette kondigd als er weer eens een belangrijk aspect in de kijker. “Ik kan niet anders een crisis is. Een duurzame hervorming dringt zich nu dan herhalen dat er ernstige problemen zijn bij de wel op. benoemingsprocedures. Rechter De Tandt is als het ware bevorderd tot voorzitter van de rechtbank van koophanHet is al vaker gebleken dat de Belgische staat een van del tijdens een lopend tuchtonderzoek en ondanks een de kerntaken, het garanderen van de veiligheid van de negatief advies van het hof burgers, niet aan kan. Als van beroep. Hoe kan het dat nu ook het vertrouwen in Het is al vaker gebleken dat de Belgische staat een van de kerntaken, het garanderen van de de Hoge Raad voor Justitie de rechtstaat wankelt, is het veiligheid van de burgers, niet aan kan. dit negatieve advies neergste bereikt. De N-VA is al geert? jaren voorstander van een Hoe dikwijls gebeurt het dat de Hoge Raad voor Justitie splitsing van Justitie. Als BelgiĂŤ het niet kan, waar wacheen negatief advies van het hof van beroep gewoon ten we dan nog op? naast zich neerlegt? De Hoge Raad voor Justitie was toch


I N M I D D E L S I N E UR O PA

N-VA sluit weer aan bij EVA Het nieuwe Europees parlement is officieel geinstalleerd. De N-VA kon op 7 juni op eigen kracht de Europese zetel veilig stellen. Frieda Brepoels blijft de vertegenwoordigster van de N-VA in Europa. Toch verandert er heel wat. De N-VA is immers toegetreden tot EVA, de Europese Vrije Alliantie, die regionalistische en volksnationalistische partijen over heel Europa bundelt. Frieda Brepoels werd meteen ondervoorzitster van de EVA-groep, die gekozenen telt uit Schotland, Wales, Catalonië, Galicië, Corsica, Letland en dus ook Vlaanderen. De vertegenwoordigers van deze constitutionele regio’s streven net als de N-VA naar een volwaardig Europees lidmaatschap voor hun natie. De groep engageert zich voluit om het zelfbeschikkingsrecht van alle volkeren binnen en buiten de Unie te verdedigen. Ook het meertalige karakter van de EU en de positie van talen als het Nederlands, Catalaans (català), Welsh (Cymraeg), Baskisch (Euskara), Schots-Gaelic (Gàidhlig) en Galicisch (Galego) vindt de EVA-groep cruciaal. Frieda was dan ook ontzet dat de kersverse fractieleider van de Liberalen in het Europees Parlement, de ‘Vlaming’ Guy Verhofstadt, het zich permitteerde om zijn "maidenspeech" enkel in het Frans en het Engels te houden, terwijl haar Catalaanse en Welshe collega's al jaren vechten om zich in hun eigen taal te mogen uitdrukken. Ook op vlak van de commissiewerking zijn er tal van veranderingen: Frieda Brepoels wordt lid van de Commissie Buitenlandse Zaken en de Commissie Mensenrechten, waar zij voornamelijk zal focussen op het Midden-Oosten, de problematiek van het zelfbeschikkingsrecht van de volkeren (Koerden, Palestijnen, Tibetanen, ...), het

De voorzitter van de EVA-fractie Jill Evans (Plaid Cymru, Wales) samen op de foto met beide ondervoorzitters, Ian Hudgton (SNP, Schotland) en N-VA-parlementslid Frieda Brepoels.

14

respecteren van de mensenrechten (ook in de EU), de Westelijke Sahara, enz. Haar lidmaatschap van de EuroMed-delegatie en de delegatie voor betrekkingen met de Mashrek-landen (Egypte, Syrië, Jordanië en Libanon) vormt hierbij een uitstekende aanvulling. Frieda Brepoels zal tenslotte ook zetelen als plaatsvervanger in de Commissie Transport en Toerisme. Daar wil ze vooral werken aan dossiers die voor Vlaanderen en Limburg van groot belang zijn zoals de IJzeren Rijn, de hervormingen bij De Post, passagiersrechten, trans-Europese netwerken, ... Om al deze uitdagingen kordaat aan te pakken, wordt Frieda bijgestaan door drie medewerkers: nieuwkomer Wouter Patho maakt vanaf 1 september de overstap van het onderwijs naar de politiek. Hij zal zich vooral toeleggen op de versteviging van de banden tussen de EVA en de N-VA en zal de prioriteiten voor de EVA mee vorm geven. Daarnaast zal hij de grote uitdaging om Europa dichter bij de mensen te brengen helpen invullen (o.a. communicatie, bezoekersgroepen, informatie naar scholen, ...). Voormalig N-VA fractiemedewerker in de Kamer, Laurijn van Steenbergen, vervoegt het kantoor eveneens vanaf 1 september. Hij zal de Commissie Buitenlandse Zaken, Mensenrechten en de daarmee samenhangende parlementaire delegaties opvolgen. Katrien Uyttersprot blijft op post. Na twee jaar de Commissie Milieu en Volksgezondheid te hebben opgevolgd, wordt zij nu Frieda's aanspreekpunt voor de Commissie Transport en Toerisme. Contact Frieda.brepoels@europarl.europa.eu, Kantoor ASP 8H141, Wiertzstraat 60, 1047 Brussel. T. 02 284 58 62 www.friedabrepoels.eu


HET HALFROND Supercumul voor De Padt Guido De Padt (Open Vld) werd na het akkoord over de regularisaties uit de federale regering gezet, maar zijn verblijf werd geregulariseerd in de hoedanigheid van regeringscommissaris. Volgens N-VA-Kamerlid Ben Weyts is de combinatie van zijn mandaat met een schepenambt en een OCMWvoorzitterschap niet alleen ethisch maar ook wettelijk onmogelijk. De Padt zelf stelt correct dat een regeringslid geen lokale uitvoerende mandaten mag cumuleren. ”Maar ik maak geen deel uit van de regering”, zegt hij zelf. Vreemd, want de officiële website van de regering, denkt daar anders over. Daar staat onder de titel “Samenstelling en bevoegdheidsverdeling van de federale regeringsleden” na de ministers en staatssecretarissen, inderdaad ook de nieuwe regeringscommissaris Guido de Padt vermeld. Weyts wijst er ook op dat De Padt toegevoegd is aan de minister van Begroting, een regeringslid. De Padt had na zijn ontslag uit de regering normaal weer zijn mandaat van volksvertegenwoordiger moeten opnemen, maar hij deed dat niet. Waarom is hij niet weer Kamerlid? Drie wettelijke bepalingen spelen De Padt parten. Ten eerste mag een lid van de regering geen Kamerlid zijn. Evenmin mag een regeringslid een schepenmandaat of OCMW-voorzitterschap bekleden. Een derde wettelijke bepaling verhindert ook dat De Padt als een soort beambte wordt benoemd: “Kamerleden en Senatoren kunnen slechts ten minste een jaar na het verstrijken van hun mandaat tot een bezoldigd Staatsambt benoemd worden” (art. 5 van de Wet van 6 augustus 1931).

heeft de vorige Vlaamse minister van onderwijs Frank Vandenbroucke steeds voorspeld dat, als hij het aantal tolkuren niet zou verhogen, dit recht voor de rechtbank zou worden afgedwongen. Helga Stevens roept de Vlaamse regering op geen beroep aan te tekenen tegen het vonnis van de Gentse rechtbank: “Beroep aantekenen tegen het recht van dove leerlingen op meer tolkuren zou asociaal en onbegrijpelijk zijn, een echte kaakslag voor de betrokkenen en bij uitbreiding voor alle personen met een handicap”. Helga Stevens heeft zich in het Vlaams parlement steeds actief ingezet voor meer tolkuren, maar ook voor een beter statuut voor de tolken. “Nu moeten de tolken vaak rondhotsen tussen verschillende scholen om voldoende uren bijeen te sprokkelen”, zo zegt ze.

Stop blokkering democratie Het Grondwettelijk Hof heeft zich onbevoegd verklaard over de grondwettelijkheid van de belangenconflicten van het Waals parlement. N-VAparlementsleden Mark Demesmaeker, Kris Van Dijck en Ben Weyts waren naar het Hof gestapt omdat het Waals parlement flagrant misbruik maakt van de belangenconflictprocedure en zo bewust de democratie blokkeert. Ben Weyts blijft niet bij de pakken zitten en kondigt een wetswijziging aan om misbruiken te stoppen.

Dove leerlingen hebben recht op tolk

Franstalige partijen riepen al belangenconflicten in via het parlement van de Franse gemeenschap en het parlement van de Franstalige Brusselaars (COCOF). Er bestaan maar liefst 5 parlementen die worden gedomineerd door Franstalige partijen. Anderzijds kan de Vlaamse Gemeenschap, via dat ene Vlaamse parlement, slechts eenmaal een belangenconflict inroepen.

De rechtbank in Gent heeft geoordeeld dat dove leerlingen in ons onderwijs worden gediscrimineerd. Vlaams parlementslid Helga Stevens

Vlaams parlementslid Mark Demesmaeker: “De Franstaligen maken er een spelletje van. Het belangenconflict, een procedure die gericht is op overleg, wordt vandaag gewoon gebruikt als instrument tot blokkering van een democratisch genomen beslissing”. 15


J O N GE L E E U WE N Euskal Herria! Van 17 tot 26 juli sloeg Jong N-VA de vleugels uit richting Baskenland, een regio in Noord-Spanje die net als Vlaanderen streeft naar onafhankelijkheid. We zagen daar dat Baskenland in de Vlaamse media onterecht wordt afgeschilderd als een grauwe regio die gebukt gaat onder het terrorisme. Integendeel, de mensen leven er graag en de streek bleek ronduit fenomenaal. Zelfs vastgereden bussen, vastzittende liften, verstuikte en gebroken voeten en enkele gestolen valiezen konden niets veranderen aan het amusementskarakter van de reis. De reis zelf werd een ideale mix van politiek, cultuur, ontspanning en pure fun. Bilbao was de ideale uitvalsbasis om onze tenten op te slaan. Van daaruit ging het elke dag naar een andere stad. Zo bezochten we Gernika, Lekeitio, Donostia, VittoriaGasteiz. Stuk voor stuk mooie steden met elk hun eigen karakteristieken. De laatste dag in Baskenland werd voorbehouden voor een stevige wandeling door het natuurpark Urkiola, wat ons door fascinerende landschappen bracht. Jong N-VA wenst alle deelnemers, sprekers en de buschauffeurs van Willy Bellen Cars uit Dilbeek te bedanken voor het helpen slagen van de reis. We kijken uit naar volgend jaar en verwijzen voor een uitgebreid verslag van de trip naar de volgende Ronduit en naar het dagboek op de webstek! Sinds 24 augustus heeft Jong N-VA een nieuwe stafmede-

Nieuwe medewerker!

werker! We zijn verheugd te kunnen melden dat Erwin Verbeken als stafmedewerker van Jong N-VA komt werken. Als medeoprichter en ex-lid van het Dagelijks Bestuur van Jong N-VA, kent Erwin onze organisatie door en door. De schat aan ervaring en werklust die hij meebrengt ontvangen we dan ook graag met open armen. De werking kan er alleen wel bij varen. Welkom en veel succes, Erwin!

Jong N-VA kwam/komt naar je toe! Het ijzer moet je smeden als het heet is, zegt het spreekwoord. Exactly. In de nasleep van de mooie verkiezingsuitslag van N-VA leek het ook voor de jongeren ideaal om zich wat meer in het straatbeeld te tonen. Op dit moment deden we al de Paulusfeesten in Oostende en de openluchtfuif in Dendermonde

aan. Maar daar stopt het niet bij. Hou de kalender op de webstek in de gaten, want we doen zeker ook jouw provincie aan! Heb je zelf nog leuke activiteiten waar we present kunnen tekenen, laat het dan zeker weten op jong@n-va.be.

Jong N-VA Liefdadigheidsstraat 39 - 1210 Brussel jong@n-va.be - Tel. 02 219 49 30

www.jongnva.be

A GE N D A Jo n g N - VA 23/09/2009

Student Kick Off

Gent

24/09/2009

Student Welcome Aalst (SWA)

Aalst

17/10/2009

Nationale Trefdag Jong N-VA

Leuven

Bezoek Brussels Parlement en rondleiding door Brussel onder leiding van parlementslid Paul De Ridder

Brussel

Afsluitende vormingsraad IsraĂŤl-Palestina en eindejaarsreceptie

Brussel

21/11/2009 04/12/2009 16

14 uur 19 uur


O N V ER GE T E L I J K Verzet tegen de talentelling Vijftig jaar geleden werden de tienjaarlijkse taals gebruikte taal aan te geven. lentellingen naar de prullenmand verwezen, Vlaams protest, onder meer van het Vlaams Aktiekomidankzij aanhoudend verzet van de Vlamingen. tee voor Brussel en Taalgrens (VABT), opgericht in 1959, In de herfst van 1959 zwol het verzet aan. De laatste telen de weigering van meer dan 300 Vlaamse gemeenteling werd gehouden in 1947. De besturen om aan die telling mee resultaten ervan, die pas in 1954 te doen, bleven niet zonder gebekend werden gemaakt, en die volg. De geplande telling van 1957 met recht en reden zwaar werden werd uitgesteld tot 1 januari 1960, betwist, hadden tot gevolg dat maar het verzet van Vlaamse kant drie gemeenten, Evere, Ganshoren nam in het najaar van 1959 niet en Sint-Agatha-Berchem, een af. In november organiseerde het tweetalig statuut kregen en bij het VABT een ‘geen-talentelling-zonsnel verfransende arrondissement dag’. Het nog jonge Aktiekomitee Brussel werden gevoegd. Vier organiseerde 71 plaatselijke maniandere Vlaamse gemeenten, festaties, wat resulteerde in een Drogenbos, Kraainem, Linkebeek massa protesten die naar premier en Wemmel, kregen taalfaciliteiten Gaston Eyskens (CVP) werden gevoor de Franstalige minderheid. stuurd. Ook twee bekende VlaamUit ‘De Volksunie’ van 4 juli 1959 De organisatie van de talentelling se schrijvers, de katholiek Stijn was grotendeels in handen van de gemeentebesturen. Streuvels en de vrijzinnige Herman Teirlinck, deden In tweetalige gebieden zoals Brussel was er door de een oproep tegen de talentelling. wetgever niets bepaald rond het taalgebruik en de taalHet verzet loonde. Premier Eyskens deelde mee dat er kennis van de tellers. Zo werden eentalig Franstalige geen talentelling meer ging komen voor er een definitellers op pad gestuurd om Nederlandstaligen te ondertieve taalregeling was. De taalgrens werd in 1961 definivragen. Zeker in Brussel was er sprake van manipulatief vastgelegd en de vermaledijde talentellingen werties. Vlaamse mensen werden ertoe aangezet ook Frans den voorgoed afgeschaft.

M E ER WA A R D E Verrassend veelzijdig Frans- en West-Vlaanderen Het huidige Frans- en West-Vlaanderen hebben een gemeenschappelijk verleden. Ooit sprak men hier dezelfde taal en tot voor drie eeuwen liep de geschiedenis parallel. In deze grensstreek werden vele oorlogen uitgevochten, die telkens nieuwe grenzen maakten. De Westhoek ademt geschiedenis. De Westhoek XL is de eerste cultuurhistorische gids over de Westhoek aan beide zijden van ‘de schreve’. Dompel je onder in de cultuur en het erfgoed van deze uitgesproken plattelandsstreek. Ontdek pittoreske stadjes en stille dorpen, waar wandelen en fietsen nog echt belevenissen zijn. Bezoek de leukste musea en culinaire

adresjes van Ieper tot Veurne en van Bergues tot Airesur-la-Lys. De hele gids is bovendien doorspekt met opmerkelijke weetjes over oude tradities en markante figuren, schitterende foto’s en overzichtelijke kaartjes. De Westhoek XL, Jan Yperman, 302 blz., Uitg. Davidsfonds, 22,50 euro

3 x gratis Uitgeverij Davidsfonds schenkt drie exemplaren van de gids Westhoek XL weg. Wie wil winnen, stuurt het antwoord op de vraag ‘In welk departement ligt de stad Sint-Omaars?’ voor 23 september naar N-VM, Liefdadigheidsstraat 39, 1210 Brussel, magazine@n-va.be of fax 02 217 35 10.

17


O P STA P M E T . . .

Vlaams minister Philippe Muyters Daar waar de zomerperiode voor velen het moment is om de riem er even af te leggen, was dit voor Philippe Muyters allerminst het geval. Hij werd Vlaams minister en mocht er meteen invliegen.

Donderdag 27 augustus 5.30 uur De hometrainer wacht. Een halfuurtje fietsen om in conditie te blijven. Ik moet wel om mee te kunnen op het voetbalveld. In een ploeg met gasten die maar half zo oud zijn, is die dagelijkse inspanning geen overbodige luxe. Ik hoop dit ook de volgende jaren te kunnen volhouden. 6.00 uur Naar de badkamer en vervolgens tijd voor ontbijt. De radio staat aan om wat nieuwsberichten mee te pikken. SMS’je van woordvoerder over onzorgvuldig artikel in de krant. We overleggen kort telefonisch om af te spreken hoe we zullen reageren. 7.00 uur Benny staat klaar om me naar Brussel te brengen. In de wagen even tijd om alvast de Gazet van Antwerpen en De Tijd te bekijken. Verder beantwoord ik een paar mailtjes en neem ik de agenda voor de rest van de dag nog eens door.

18

11.45 uur Overleg met adjunct-kabinetschef en raadgever financiën. 12.30 uur Samen met Piet ontvang ik Ivan De Vadder om informeel kennis te maken. Zoals meestal lunchen we op het kabinet. Dit is niet alleen goedkoper dan op restaurant, het bespaart ook heel wat tijd. En je bent er meteen zeker van dat er niemand meeluistert. Gesprek valt goed mee. Hopelijk kunnen we de volgende jaren vlot samenwerken. 14.15 uur Ik neem nog even een paar dossiers door die op ondertekening wachten. 15.00 uur Vertrek naar Mechelen voor finale van Mechelse Hattrick Club, een voetbalcompetitie tussen gedetineerden in de Mechelse gevangenis. Maandag had ik ook al de kans om bij Club Brugge kennis te maken met sociale projecten in het kader van proeftuin ‘Open Stadion’. Tijdens een korte toespraak spreek ik mijn waardering uit voor deze initiatieven en wijs ik op de maatschappelijke rol die voetbalclubs (kunnen) spelen. Als nieuwigheid kondig ik aan te onderzoeken of we als overheid ook een kader kunnen scheppen om dergelijke initiatieven binnen andere sporttakken te introduceren.

8.00 uur Aankomst op het kabinet. Even langs de bureaus van de medewerkers die al op kantoor zijn. Met Nadia overloop ik nog eens de agenda en maak ik een paar afspraken. Piet wandelt binnen om kort verslag uit te brengen van de eerste acties om een foutief artikel in de krant over de nieuwe regels inzake ruimtelijke ordening te corrigeren. Medewerkers van de administratie hebben ons ondertussen alle informatie bezorgd zodat we met kennis van zaken kunnen bijsturen.

17.00 uur Op weg naar Berchem bekijk ik de toespraak die ik morgen moet geven bij de eedaflegging van de rechters van de nieuw opgerichte Raad voor Vergunningsbetwistingen.

8.45 uur Overleg met kabinetschef Koen Algoed over begrotingscontrole 2009. De eerste tabellen bevestigen wat we al vermoedden: we zijn er nog niet. Maar het valt wel beter mee dan we vreesden.

21.30 uur Benny brengt me weer veilig thuis. Ik bekijk nog een laatste keer mijn mailberichten en daarna gaat mijn gsm uit. Ook dat hoop ik de volgende jaren te kunnen blijven doen!

19.30 uur Toespraak voor de laureaten van de Syntra-opleidingen Vlaams-Brabant en Antwerpen. Ik leg sterk de klemtoon op de noodzaak om alle competenties te honoreren. Die uitdaging zal duidelijk in mijn beleid aanwezig zijn.


VA N H O U T T E

Over rekkelijken en onwrikbaren Gaan de “rekkelijke Vlamingen” in het najaar van 2009 de grote problemen van het land oplossen? De nieuwe politieke term is ontleend aan de Nederlandse protestantse geschiedenis van het begin van de 17de eeuw, toen de rekkelijken (of remonstranten) een bittere strijd voerden met de preciezen. In België gaat het natuurlijk niet over de predestinatieleer of andere grote religieuze leerstellingen, maar over Brussel-Halle-Vilvoorde. De ‘rekkelijken’ duiken op in een opmerkelijk commentaarartikel in Het Laatste Nieuws (23/7/2009). De krant rekent op de “rekkelijke Vlamingen” om eindelijk het onbelangrijke ‘probleem 166’, zoals Steve Stevaert dat ooit omschreef, uit de wereld te helpen. De rekkelijke Vlamingen gaan dan eventjes onderhandelen, ook al gaat dat over de grondwet en de arresten van het Grondwettelijk Hof. De bereidheid om nog eens een Belgisch compromis te sluiten is weer groot. Men zou een dergelijke oproep tot de ‘rekkelijken’ van het land grappig kunnen noemen, maar als het in Het Laatste Nieuws staat, is dat niet om te lachen. Dan weet je dat het ballonnetje van de Open Vld komt. Dat blijkt al uit de ‘rekkelijken’, die worden opgevoerd om de federale premier Herman Van Rompuy te helpen. Er staat letterlijk in HLN: “Zijn (van Van Rompuy) Vlaamse vicepremiers, Vanhengel en Vanackere, zijn Brusselse 'bruggenbouwers' - of rekkelijke Vlamingen, zo u wil en bij Open Vld is het de al even rekkelijke Guy Verhofstadt die bepaalt hoe hoog de prijs voor een splitsing mag liggen”. Zo weet je hoe laat het is bij de liberalen. En je weet ook dat er zeker een prijs zal betaald worden. Er kunnen natuurlijk stoorzenders zijn, de tegenpolen van de ‘rekkelijken’. “Uiteraard is het voor de premier geen troef dat het lot van de drie Franstalige burgemeesters nu in handen ligt van de onwrikbare N-VA'er Geert Bourgeois, de nieuwe Vlaamse minister van Binnenlands Beleid”.

Voilà, je hebt dus rekkelijken en onwrikbaren. Ook de vroegere minister Marino Keulen, nochtans een Open Vld’er, kan niet anders dan een onwrikbare zijn, want deze man weigerde al meer dan één keer de drie recidiverende wetsovertreders te belonen met een burgemeestersbenoeming. Onwrikbaren zijn stoorzenders, zoals ook de liberale burgemeester van Lennik, Willy De Waele. Deze man met een gebrek aan Belgische compromisgeest noemde onderhandelen over de toepassing van de grondwet en de uitvoering van het arrest van het Grondwettelijk Hof van 26 mei 2003 “hallucinant”. En waarom zien de Verhofstadts en co de toekomst voor de ‘rekkelijken’ zo zonnig tegemoet? Omdat er een hoopgevend precedent is. Immers, na anderhalf jaar chaos, werd in één dag, net voor het vreugdevolle feest der Belgen op 21 juli, een akkoord bereikt over de regularisaties van illegalen. De enthousiaste fans stelden een lichte vorm van euforie vast. Het kan dus. Er zijn Belgische compromissen mogelijk, zelfs als noord en zuid helemaal anders denken. HLN gaat verder: “Of het ook een goed compromis is, is ondergeschikt aan het feit dat het er is”. De inhoud is dus niet belangrijk, als er maar iets op de tafel ligt. Op die manier wordt het slechtste loodgieterswerk grote staatsmanskunst. Als het later allemaal fout loopt, is dat een zorg voor later. Hetzelfde geldt voor het regularisatieakkoord. Dit hoogstandje in humanisme zal zeer vlug ontaarden in een vloed van nieuwe problemen. Oude rijkswachtgebouwen zullen dan niet volstaan om nog grotere massa’s havelozen en slachtoffers van gewiekste mensenhandelaars te huisvesten. De humanisten ondernemen ondertussen bijzonder weinig om van die mensen ook volwaardige burgers te maken. Als ze maar geregulariseerd zijn en na toepassing van de snelbelgwet straks ook stemgerechtigd. Maar dat is voor later. “Je moet de problemen oplossen als ze zich stellen”, zei ooit een andere ‘rekkelijke’ staatsman. Van dat loodgieterswerk plukken we nog dagelijks de vruchten.

19


België-Belgique P.B. - P.P. Gent X BC 4238

L I D M A AT

Erkenningsnummer P2A9064 Toelating gesloten verpakking 9099 Gent - X BC 4238 V.u. & afzendadres: Bart De Wever, VPRTI vzw, Liefdadigheidsstraat 39, 1210 Brussel

Fons Hamblok

Maandelijks behalve in juli en augustus. Afgiftekantoor Gent X September 2009

Nieuw-Vlaams Magazine

Colofon Een sportman van formaat, afkomstig uit een Vlaams cultureel gezin, een marktkramer die erg goed van de tongriem is gesneden en een gedreven bestuurslid in Lommel. Fons Hamblok (49) is geen kleurloze figuur in de Limburgse N-VA.

kampioen werd op de Olympische afstand. Hij won toen ook goud in het ploegenklassement samen met andere grote namen in de Vlaamse sportwereld, Didier Volckaert en Luc Van Lierde. Fons werd ook Belgisch kampioen triatlon op de lange afstand (1988), Benelux-kampioen (1986), drie keer winnaar van de Open Kampioenschappen van Normandië en hij behaalde brons op het Europees kampioenschap aflossingstriatlon.

De vader van Fons, Rik Hamblok, was één van de gangmakers van de abstracte kunst in Limburg. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 werd Fons Hamblok lid van het dagelijkse bestuur van N-VA Lommel. Fons haalde een pak stemmen bij die gemeenteraadsverkiezingen en is eerste opvolger in de gemeenteraad. Hij was op 7 juni 2009 kandidaat op de Europese lijst van de N-VA. Fons Hamblok is vooral bekend als sportman en meer bepaald als triatleet. Tussen 1983 en 1993 behaalde hij vele overwinningen. Zijn mooiste prestatie was ongetwijfeld in 1990 toen hij in het Oostenrijkse Linz Europees triatlon-

Onlangs kreeg hij nog een plaats in de top-20 in het referendum van ‘Sportman van de eeuw’ van Het Belang van Limburg. De sport laat hem ook vandaag niet los: Fons is hoofdtrainer in de zwemclub Lommelse Water Bengels (LWB). Fons is niet alleen professioneel zwemcoach, hij duikt ook op als deeltijdse marktkramer op Limburgse en Antwerpse openbare markten op. Zo komt hij dagelijks in contact met de noden van de mensen. Hij noemt zichzelf wel eens “advocaat van de straat”. En “sociaal, rechttoerechtaan, en toch met zin voor relativering. Als voormalig professioneel triatleet weet ik wat het is om door te gaan tot aan de finish”.

Gezin: Fons Hamblok, geboren op 3 december 1959, is bijna 25 jaar getrouwd met Brigitte Ceulemans en vader van een dochter Britt. Lid van de N-VA na het einde van de Volksunie.

20

Motivering: Het verder bestaan van een democratische Vlaams-nationalistische partij is van essentieel belang. Het feit dat betere Vlaamse sportlui weg moesten blijven van internationale wedstrijden omdat er evenveel Walen moesten geselecteerd worden door de destijds unitaire triatlonfederatie, heeft mijn Vlaamse reflex nog versterkt.

Nieuw-Vlaams Magazine wordt uitgegeven door vzw Vlaams Pers-, Radio en TVinstituut en is het partijblad van de Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA). Het wordt verzonden onder een folie op basis van zetmeel die 100 % biologisch afbreekbaar is. Eindredacteur: Jan van der Vloet. Medewerkers: Piet De Bruyn, Fons Duchateau, Nele Hiers, Jong N-VA, Joachim Pohlmann en Roger Van Houtte. Coördinatie: Piet De Zaeger. Vormgeving en druk: JM-Grafische vormgeving, Spiegel 1, 9860 Oosterzele, T. 09 362 74 33. Foto's: VPRTI, Belga, Studio Dann, M. Pieters en Guido Vloeberghs. Jaarabonnement: € 12,50 op rekeningnummer 435-0259701-15 van VPRTI vzw. Contact: T. 02 219 49 30 Fax 02 217 35 10 E-post: magazine@n-va.be

Dit nummer werd afgesloten op vrijdag 4 september 2009.

Levensmotto: Het is veel erger nooit iets te ondernemen dan te mislukken. Politiek voorbeeld: Huub Broers Hobby’s: sport en cultuur

Nieuw-Vlaams Magazine (september 2009)  

Ledenblad van de N-VA

Advertisement