Page 1

Referat fra stiftelsesmøtet i "Thai - Norwegian Club", den 2. oktober 2007.

1. De fremmøtte ble ønsket velkommen av initiativ-taker Egil, som var veldig godt fornøyd med antall nordmenn som hadde funnet veien til det aller første møtet i den nye foreningen/klubben. Det ble valgt en person til og skrive referat, og Morten ble valgt. Det var 19 stk. som møtte fram, og fem andre hadde varslet at de var forhindret, men mente det var en god ide og starte en klubb for nordmenn i Nord-øst Thailand. 2. Det ble delt ut registreringsskjema, slik at det var mulig og få oversikt over de nordmenn vi har i vårt område. Vi regner med at flere etter hvert vil f å kjennskap til klubben, og at antallet fremmøtte vil kunne øke en god del. 3. Egil orienterte om NordmannsForbundet som hadde eksfraordinært medlernsmøte samme dag som vi var samlet, og at de ville ta opp spørsmålet om hva de ville med foreningen, og hva de ikke ville. Det ble også orientert om muligheten for å starte et UTENLANDSTING i regi av NordmannsForbundet, hvor forhold som berørte nordmenn i utlandet kunne bli tatt opp, og videreformidlet til rette offentlige instans, hvis det var aktuelt. 4. I vårt møte ble det kastet fram forslag om å åpne klubben for svensker og dansker. Det ble hevdet at det kunne skape problemer med hvem som egentlig styrte denne klubben. Videre at Thai - Norwegian Club var en forening for normenn med de problemer som de skulle ha eller få under sitt nærvær i Thailand. Det ble antydet at klubben burde være åpen for de som ønsket å delta på møtene, men at klubben skulle være norsk, og at møtene ville bli avviklet med norsk som språk, untatt hvis vi hadde foredragsholdere utenfra som ikke kunne norsk, eller hvis vi hadde med oss våre respektive ektefeller/partnere. Da ville språket være engelsk. Egil orienterte også om at han neste dag skulle møte en svensk forsikringsagent i Bangkok, for å høre om han hadde spesielle tilbud for normenn i Thailand. Han selv var gift med en thai-dame. Samtidig ville Egil informere Ambassaden om vårt stiftelsesmøte. S. VaIg av interimsstyre. Det ble vedtatt å velge en leder for foreningen/klubben først, og her ble Egil valgt, ettersom han hadde tatt initiativet til og starte foreningen. Videre besluttet vi å velge en representant fra hver av byene, Khon Kaen, Nong Khai og Udon Thani. Fra Khon Kaen ble valgt Svein, fra Udon Thani ble valgt Morten, og ettersom det ikke var noen tilstede fra Nong Khai, ble Pål valgt som midlertidig stedfortreder på vegne av Nong Khai-flokken. Det ble og vedtatt at det ved eventuell stemmelikhet så skulle styreleder ha dobbeltstemme . 6. Egil opplyste om at det nå var kommet endringer i visa-reglene for opphold i Thailand. Han beroliget oss noe med at det ikke ville ha betydning for de fleste av oss. Med utgangs- punkt i dette ble det besluttet og forsøke å ta opp visa-reglene i Thailand på november-møte. Vi skulle forsøke å få tak i noen fra Immigration til å fortelle om de nye reglene, og hva som gelder for de fleste av oss.


7. Til møtet i desember var vi enige om og arrangere en Julemiddag, da med kone eller ledsager. Etter forslag fra Egil ble det besluttet at Øyvind skulle være behjelpelig med og forhandle fram en fornuftig meny, og å finne et egnet sted å avvikle Julemiddagen. Det var ikke stemning for å ha en juleandakt på dette møtet. Forslaget til juleandakt kom fra Egil. Styret må finne et egnet opplegg til program. 8. Vi ble alle oppfordret til og informere om klubben vår til de vi måtte komme i kontakt med av normenn i vårt distrikt. Spesielt er dette aktuelt i Nong Khai. 9. Som avslutning på kveldens formelle del holdt Egil et foredrag om ”Self-Understanding” som var en del av et opplegg for par med forskjellige kulturer og religion. Vi fikk innbydelse til å melde oss til neste kurs.

Referat ved Morten med noe assistanse fra Egil. Underskrevet av Egil og Svein.

Referat  

Stiftelsesmøte 2 januar 2007