Page 1

" !  # " # 

   

 

    

 


/4"7*/1 0$21 84( 33/

' '2 $  840 $22'42# 1") 4(1# 1 $) $ ') 12 $) 0# &)8$") $) "1)#)"'2 $12 -///. $ ' 0$2 $ &24'') 0)1 0 40)" 8$'2 4 $22 +14) ) 4) 0$) 2 ) *2 4) "0 841(()/ $2 $"# 0( ) *2 41 ) 4)201"$'$# ") 70&) 4)20120$") $ "$0 4112'')) )20)"() $"# 0 *(,2)8 4) 8$ ) "*"702$# ")70&'$" 4'$22 -/// . 0# )42 $12 ( "(  $) $# )0 0$" 7$(2/ 14"0 $)) "$0 )27*02) 84 &24'') 0 ) 0 )0 $7) -///. 22# ,')4) 4) *")4) 17$021"2 1$) ("0 )) % 84 ) "'2) 4 $ )1,05" $)0 84)"# () '20 70)) 6+'&04) $)84 ")/ 8"'0) 01# 0"2) 4) 00$00$) *")# 04( 84 1") 1$) $ )8 7$"2$ 1,&2/ ) 0 *0# )$1$04) 1 6*0"))) 12)# 1 7$0 1 4" 7$20"$) 0*00# '$" 1$) )4 84 4)/ 4" 1# "' )"() 414 4) ((*# $'$) 0*!) 4( 4 0 11 $) ')&$02 6*) $)0 04)# 125&1# 4) ((*$'$)+01/ # ($2 7$0 ( &24'') 0 )" 44 4) 070 6*) $ )24( )21,0*")/ $ "()$)# 4) ) 1$) 5)12$ $0$ $)# 1) 4) 6$''2$ +00(+ '$"# &$2) 1 )1 "1)#)"'2 0 4" 7"1) $"0"$2 4) 0204) $) $ 4&4)2 0# '$"20) $)11*)0 %4) ) # ($'$) $ )21"$4) / 1 $# )$120$4( 50 )1)27$&'4) 4) 0&"0 7$0 1$" $) $1( "0 012('1 $) 1$)0 1(2) "()0$2 ,01)2$0)/ $) )8 $" 6*) 0*1"50) 4) $'() $22 )*0(2$*)) 50 &24'' *0") 4 ) 4) $' 1 411 -///. 0 1160# 4) 6*) ' 4) 02)# 7$0 1$" 4" $) $1( "0 7$0 '1 14"0( )2 0# 7$1)/ " 75)1" ) 4112'# '0) 6$' )4 $0$ 1114# "0 42 1,0" 4) 6*'' 4# 20 15"0/ '') 14"0) 75)# 1" $" $)2011)2 24))

"*(1 '

$)$120 50 )1)27$&'4) 4) 0&"0 1 )1 "1)#)"'2

$*.//5$ %9!% '%.7.(%2#!5%  $ "2!'% .- 6.% 5%. +7.%28'.2#!, #'% :3 1 0 4&: !2# !% % +/2#25%,  +, 

+'2'/, /2#25% .5" 5% .2.!

!22#52// .5" 5% .#/5/ $ 5% '- #!29/. 2. 0 :0))4 ##

$" ,%' ) /-" ,+' (/ !*   /-" ($# (##.(! (-# -" "# -# $## #( -# (*# "* (-# ,0 -))*!!(# -# #" (*# "#&($("" #'  

%)8%!/1%!/ /)#)5/'%& 5)&1'%# 84( !%)) / 40%0*) '1 %  6*( 3,. %0 32. /8 39, 84/ %11'410#) 4(00 %). 4) 39 4001''/ 6*/ ''( 40 / !%*) 01'') 4 , 999 4/1(1/) 40 4) !/)1%/) 01 4'%11 4) #/6*//!)) /6% /4) 4( % #() 4) *#)) )*6%/) /1)$ 4) )0#10!01'14)!. % ' !/%1 % &14'') /)0 / 4/)# !8%'1 4 %11 +04)!) 4) /%)!1 )!*1 4) #/! 840((). #0)$)#'10 !/+"1 4(00 6/%)1 #'%# *(-1)8 4) 7!7%0) ))*61%*)) 4)1/ %)( # 4) 0 0%1 )4)(#/ 33 #/). % %01 %) 4)1/ #'41) 4) 04#/) !'%#/(") )/&))1 %014)!00#4. (#1 /01''/ 41/!/ 44)1/)#() )'/ 4) )7/&/ %1) 4 / ' %) /%10 )!*1 84 %))*61%6) */ 1/%1%*)'')

1/%'%) 4) 8%1!(") #)%&). %)01'%014)! /14)! 4) )*/(1%*) 4)1/01518) 4#//) 4) 0*'# % 0 7/) 7*'') * 40)44 404 */ )%/4)!. % ' 7%/ 6*) %)( 4()!/%#) */1/!0-/*!/(( !'%11. %) /4)015&0$ 4) ((*%'%)+/0 /!)81 ) /%# 404 4) ((*%'%). -))*!!-#  6/!;9 *79 !. (!. )  !*/ !*&!/!6 !6!*( &!>* ) .!9 ;/ &*9 /9>069!/ A; ,) 9;!--!/ 6&!/ !6 /!6&*!>!/) ! 0 !6/ 1,0-0&*7( ;/ !) A(-6$ *! /;/.!(6 "3 () ;779!--;/&  267!/) 9*!69 */ !6 --! : ;% <!6 :BBB ; 69.!9!6/ ;779!-) -;/&7%-(! 7.9-*(! (!.!/ 6;/ ;. !6/!;!66! /!6&*!/ ;/ !/!6&*!!%%*A*!/9!7 ;!/ ;/ /*!6!/3 !!/ !/ A(-) 6!*(!/ 60 ;,9/!;(!*9!/ &!(9 !7 */ *!7!. (6 =06 --!. ) 6;. 7*( A; !/ ;7>*6,;/) &!/ !6 /79!(!/ !/ &!7!9A-*) (!/ !;6!&!-;/&!/ A; */%06) .*!6!/ ;/ A; !69!/3 7 &*-9 !7 70>0(- !*. !;; ) (*!6 A!*&9 *! !77! =*!-! A;,;/%97) %(*&! !; !,0/A!29! ) !6 =06 --!. ;( !* !6 /*!) 6;/& A; !6<,7*(9*&!/3 ;/ 8B ;779!--!6 79!--!/ .0 !6/! 1,0-0&*7(! ;/ !/!6&*!!%%*A*) !/9! @79!.! ;/ /-&!/ =063 0696&! ;/ 06!/ >!6 !/ %<6 !/ %(-*(!/ ;79;7( &!0) 9!/3 $## " !*( -# (((() -# !. (!. 40(/!/ *. -9!6

;/ 66*!6!%6!*!7 ;!/5 >* ) .!9 7*( *! -! ;/ 6!) &*!69 .*9 ;% *! !.0&62(*) 7(! /9>*,-;/& ;/ *! 6) %06 !6/*77! !*/!6 *..!6 -9!6 >!6 !/ !/ !7!--7(%9 !* &-!*(A!*9*&!. !796!!/ 70 -/&! >*! .1&-*( */ !/ !*&!) /!/ =*!6 / !/ 0 !6 !. ;7 A; >0(/!/3 !* ,// =0/ /%/& / .*9 -*, ;% *! A>!*9! !!/7(-%9! ;/ A;6 06706&! !* !6 -/;/& ;/ .7!9A;/& =*!- &!9/ >!6 !/3 /7!70/ !6! %<6 !/ !;; *!9!/ ;779!--!/ ! /9!6/!() .!/ =*!-&!79-9*&! !!/ ;/

17;/&!/ /3 (* # -) -# $#-# ..!6 >*! !6 79!--!/ ?2!69!/ %!79 77 *! !(6(!*9 *(6!/ 0(/6;. /*(9 ;76!*(!/ 7(<9A93 !* ,1//9!/ ;6( !*/%(! *(!6(!*97=06,!(6;/) &!/ =*!-! */6<(! =!6(*/ !69 >!6 !/3 . !79!/ ;/ ,079!/) &</79*&79!/ *79 !7 7(0/ !*. ;7; !/ */6;(77(;9A .*9 !*/A;2-/!/3 !6 ;( *! (6<79;/& !*/!6 A;79A-*) (!/ */6;(7*(!6;/& .;77 >! !6 9!;!6 /0( !70/ !67 ;%>!/ *& 7!*/3 ;% !6 -!)

 *!9!/ *6.!/ 97(-&! ;/ @79!.! A;6 06;2-) /;/& 0 !6 (6<79;/& >*! ;/,-6./-&!/ 090) ;/ * !0<!6>(;/& (-97@7) 9!.! %<6 !-!,96*7(! <61%%/!6 ;/ / !6!7 .!(63 *(!6! <) 6!/ ;/ !/79!6 !&*//!/ !6 0%9 !* !6 !66*!&!-;/& # ;( A; A!*&!/ ;779!--!/ ! /) 9!6/!(.!/ !%%!,9*=! 1&-*() ,!*9!/3 /6!&;/&!/ ;/ 26,9*) 7(! *227 !69;/& ;/ /%06) .9*0/ >!6 !/ 70>0(- / !/ !77!79/ !/ -7 ;( !* 06) 96&!/ *. .!77!!&-!*9!/ !/ (260&6.. &!&!!/3 (*# ' (.!#) ")) /-( ! *! 69!/ 7969!9 */ *(6! 6*99;%-&! ;/ A!*&9 ,6!9*=!

17;/&!/ %<6 *! !79-9;/& !6 &6</!/ 7!/ *. 6!*!/ *. ;7 ;/ */ !6 0(/;/&3 *! .(9 ;79 ;% 69!/ !6) 677! 0 !6 -,0/$ ;. 6<() -*/&7!&*// 6/&9 !7 ;/7 /( 6;'!/ *! 9;6 !6>(9 /!; ;/ .*9 ;( 7 !6-/) &!/ /( ,9*=*99 ;/ !;&!) 79-9;/&3 *! !77! *!9!9 =*!-! /6!&;/&!/ *227 =0. () .// ;/ =*!-!7 %<6 02% ;/ !!9 &-!*( A;. *9/!(.!/3

)))- # "! $##* "* )$#(# #$*# <6 !*/!/ !/972//9!/ !77!) !7;( */ .*-*! *!9!9 *! 

 !*/! ,079!/%6!*! */ !6!96!;;/& /3 !!/ !*) /!6 -*!!=0--!/ !96!;;/& ,1/) /!/ */ !6 79!-/ 7*( 7(.*/,!/ -77!/ 0 !6 !*/! 0679!--;/& !7 ;22!/9(!) 9!67 !6-!!/3 . 0//9& - 9 *! -! A;. .*-*!/9& !*/ ;/ (-9 %<6 .*-*!/ .*9 */ !6/ !70/ !6! /&!09! !6!*93 ;% *! +</&!6!/ !77!) !7;(!6 >69!/ / *!7!. & !*/! !*(! !667(;/&!/ ;/ *9.(/&!09!3 --! */ !6 *! .*9 !*/!. ;>!6,) A!;& A;6 !77! ,0..!/ ,1/) /!/ 7*( -7 4-!) !*7) 9!65 !*/! ,-!*/! !667(;/) &!/ (0-!/3 ;( / !/ 9/) !/ 7*/ *! ;779!--!6 ;% */) !6!7;( =06!6!*9!93 ; !. (!/ --! !77!!7;(!6 . 0//9& *! 1&-*(,!*9 *(6 &!79*,!9 !*/ A>!*9!7 - &!) >*//6*/&!/ !*/A;7!9A!/ /) 9!6 --!/ !7;(!6/ *! 7*( A; !*/!6 !*-/(.! !/97(!* !/ >!6 !/ */96*997,69!/ %<6 *! )(0> 4*--,0..!/ !* 6) .!/ !!-5 =!6-0793


" !  # " # 

 

     


2

Mitteldeutsche ZeitungWOHNWELTEN

 

RHZ, Donnerstag, 20. März 2014

  

           <7 ?< 8 0(/ / / 7& <*8( /* ) 7?/& 0 7 (7& / 7<*0/ /(?8 ) * 0(/?/&8?/< 7/ (. / */ 7 &*0/ .@( / 8*( 8 *< (7 / D *<& .' 0(/,0/D 3< ?.D?8 <D / B* * #0-) & / / *83* - D *& /4     5 . */8(#<-*( B0(/ /6 -?< < 8 0<<0 #@7 7 * (7& / 7<*0/ /(?8 7 * * (-- 8( 0(/?/&8& /088 /) 8(#< 57 *( *<6 *. A07- <D< / (7 *. (-- 8( / ?<( 7A* 7< - 7 -*8* 7< (<4 0 A07( 7 7*887 *# 7& / ?/ */ 37<?78<@<D3?/,< 7 /088 /8(#< 8</ / 8*/ 8(*, ??< / .*< */8) & 8.< %9 77* 7 #7 * / 0(/?/& / ?/ */ 7 0## / / & &/?/&88<<< /<8</) /4 (7 / */ ?8 8 /*07 /& 7 (< 0(/?/& / ( 7 7&< * < / * * / / 7 / ? -<D #@7 2> D* (?/&8) B *8 2$ .*-* /4 * 08< / #@7 / ? 7 /-& ( / 8*( /( /& / 8 /< 7/ (. /8 ?# <B (< *--*0/ / ?70 -?# /4 * (#7& /( 0(/) 7?. 7 ?( D? ?' 0 7 .*< 1## /<-*) ( / 7, (78.*<< -/ &?< 77 *(7 *8< ?/ /( -< 78& 7 (< / 0(/?/& / *8< /( */8(<D?/& 8 /< 7/ (. /8 ?/& 70( / ) ?/ B*7 ?( ?7( * .0&7#*8( /<B*,-?/& /0( 8<7, D?/ (. /4 88 /*07 / ?/ +?/& ) .*-* / D?8.. /- / #*/ / * 0() /?/&8& /088 /8(#<- 7 /80 78<7 ) /8B 7< B* * A* - / /< 7 88 /< / #@7 77<*& 0(/?/&8/& 0< 4   @7D-*( ( / * *<D 7 0(/?/&8) & /088 /8(#< ?/ * <*#<?/& /*0) 7 /(*-# *<D *(7 & . */8. 8 70+ ,< 5 <7 ?< 8 0(/ /6 */ 7 //) &) - /)()<7' 1## /<-*( A07& 8< --<4 D? B 7 / *8 / 8 (7 8 == 0(/?/& / 77* 7 #7 * ?/ < *-B *8 70--8<?(-& 7 (< ?.& ?<4 . ?& 7 7 *< / 7(-< 7 0(/-0, A 7&-8<

? /&/& 4 */ ?' /?#D?& B*7 */ 7 *<< 8 ?8 8

/& ?<4 ? . B 7 / * -,0/ ?. ,/33 7 * ?7<. < 7 7B *< 7< ?/ ,0.3- << A 7&-8<4 * 8*/ 77* 7 #7 * 7) 7 *(74 77* 7 #7 *( *< *8< ?( * / / ?& 8<-< < / 7/ & B(7- *8< <4 *(< /?7 * ?88<<<?/& 7 0(/?/) & / * < * *( 7( *< -/&#7*8<*& */ * 8 / B0(/ / D? ,1// / 80 * 4 8 <7 ??/&8/& 0< * < */ (0( 8 ' / D?8<D-*( 7 *( 7( *<4 0 B 7) 8 / / */ 7 & &/?/&88<<< ?( */ / 7 & -.'*& / /837 (37</ 7 *. ?8 ?/ */ 0<7?#8C8< . & /4 ? . B@7 / */ *( A0/ 07&/*8<07*8( / */& / #@7 * B0(/ 7 @ 7/0.. /4 * 0(/?/& / B 7 / /?7 .*< */ . <7 ??/&8A 7<7& 7 <*#<?/& /*07 /) (*-# A 7.* < <4 . /& 0< 8*/ */) *8 7 *)?.)0(/?/& / DB*8( / => ?/ 9E ?7<. < 7/4    ? 0(/#07. / B*-- + <D< 7 88?) 7 ??/< 7/ (. 7 7/, 0(8 7 -*) 8* 7 /4 5 0 7/ *A*/& 7<6 " 0 7/ 8

 / 0(/ / ?/ 7 *< / ( *'< * */) /0A<*A  * */ */ . (?/ 7< (7 -< / (?-& ? */ 7 (?-8<7' */ 88?)* *&, A 7B*7,-*(< B 7 / 80--4 5*7 B0-- / .*< * 8 7 07. / 0(/#07) . / * 8 7 << */ / / ? / ?DD- 8< */ (*/D?#@& /6 7,-7< 7/, 0(8 . 8 7?# /,0..< 88 (* 7 */ B*7,-*( . */8(#< -< 7 ?/ +?/& 7 /8( / /<8< (< * & . */8. B0(/ / - / ?/ 7 *< /4 // / / 2$ ( -- / .0 7/ / 0(/?/) & / ?/< 78(* -*( 7 71' B 7 / ?( 7 * @70 */( *< / /<8< ( /4 50(/ / */ */ 7 (?- 7 *< / */ */ 7 (?- 7(0- / */ */ 7 (?- 80B* * 1&-*() , *< ,<*A 7 8307<-*( 7 <<*) &?/& */ */ 7 (?-<?7/(-) - -- 8 * < < 8 + ,< */ */ .6 .(< 7/, 0(8 7 8 ? A0. / 78< *& 7< (<

"#*-! $#$)"# *# .) "") ") !-)  + # --) -/ %-$#(

!! 70D /< 7 ?8 8*<D 7 @ 7 $E () 7 B0-- / *(7 ..0*-* D?. -< 788*<D .( /4 0( -- */ D? B0(/ / *8< #@7 * B /*&8< / 78<7 /8B 7<4 B7 7B7< / <<*8<*, 7 88 >E=E ?/& #(7 * -#< 7 @ 7 :E) (7*& / */ */ . */3 780/ /) (?8(-< B0(/ / B*74 1&-*( 7B *8 B*7 * 8 ?88*(< + 0( ?7( */ / / ? / 7 / ,077*&* 7< 8< + 7 B *< @ 7 $E ,// 8*( -?< */ 7 <?* 8 ?/ 8#.*) -* /.*/*8< 7*?.8 A078< -- / 83< 7 */ */ & . */8(#<-*( 0(/#07. D? D* ( /4 5* -< 7 / 8*/ ,<*A ?/ ( / ?8< ?) 8 ?8D?370* 7 /4 0(/& . */8(#< / ?/ (7& / 7<*0/ /(?8 7 * < / *(/ / A* - 80D*- ?/ B*7<8(#<-*( 07< *- 6 8<<*&< 7*8 ?() *( -< A0/ 7 ?837,88 4 -- */ ?7( * & . */8. ?#<7&?/& A0/ 7A* - *8<?/& / 0 7 ?.'/(. / 837< 7 */D -/ A* 08< /4 8 D(-< *8< * ?8& B0& / *) 8(?/& A0/ . */8(#< ?/ /*A*?) -*<< ?. 8*( /(/&*&, *< *8 */8 (0( & ' -< 7 D? B(7 /4

A* - /< 7 88 /< / / ?&* 7*&4 . */8. .*< . 88? 7 7(*< ,<?7@70 &?-) 7(*< ,< / ( ./ /( *//0A<*A /

18?/& / & 8?(< ?8 7 A07(/ / / <7?,<?7 */*A*? -- D *<& .' ?/ .0 7/ 0(/?/& / D? .( /4 B0(*8 D?7 7<*&8< --?/& 8 07( /8 /0( */*& 0/< A 7& ( / B 7 / 80-- / 7 *<8 . (7 -8 9E 70D /< 7 0(/?/) & / A 7.* < < 8 */4


RHZ, Donnerstag, 20. März 2014

WOHNWELTEN

Mitteldeutsche Zeitung

3

     +! +0?!..+'!0?! 1)0A0' !; A-A0%? ;+0'? A) !+0! 0!A! +/!0<+10 !; +0;A)<+)!;)!+? /+? <+) * !A! 1//A0+-?+10<?!)01.1'+!0 C!;0 !;0 +! ;? D+! D+; A0<!; A)A<! <)B?G!07 !A! 1//A0+-?+10<?!)0+- )+.%? +0;!)!;0 < 0 D!;- GA .!'!07 0 F< /;?4)10!< 1 !; .!?* < !;.!+)?!;0 A0<!;!0 ..?' A0 .<<!0 <+) GA/ )A?G A0<!;!; A<!; A0 1)0A0'!0 '!'!0 +0* ;!)!; 0A?G!07 +! +!?!0 0!A! ! +!0/2'.+)-!+?!0 C10 .;/* A0 !%);!0/!. !0.'!0 A0 !;)2)!0 <1 +)!;)!+? A0 1/%1;? +/ 4;+C?!0 1)0!;!+)7 ! !; -00 +0 A<//!0;!+? /+? !+0!/ +)!;)!+?<* %)/00 <!+0! +0 +C+ A!..! +)!;)!+?<.2<A0' %B; <!+0 A< 1 !; <!+0! 1)0A0' '!<?.?!07 1 D+; !< /2'.+) <+) !+ D!<!0)!+? ,! !;G!+? GA C!;'!D+<* <!;0 << GA A<! ..!< +0 ; 0A0' +<?7

       +! +0;A)* A0 .;//!. !?!)0+- C10 )!A?! +<? A<'!-.B'!.?!; !00 ,!7 4!G+!..! 44< !;.A!0 !+0! !;0<?!A!;A0' A0 *B!;D)A0' +!<!; .;/0.'! A0 0 !;!; !<?0 ?!+.! !; A<?!)0+-7 A/ !+* <4+!. -00 '!4;B%? D!; !0 1 +! A<?B; C!;<).1<* <!0 !0<?!; GA 1 !; 1... !0 )!;A0?!;'!.<<!0 <+0 7 ! !;G!+? A0 C10 ,! !/ ;? A< -200!0 0 !;A0'!0 C1;'!01//!0 D!; !0 +! 0.'! -?+C+!;!0 +)? 0* A0 A<<).?!0 1... !0 <).+!(!07 +! C1..<?0 +'! ! +!0A0' A0 ;<?!..A0' ..!; !?;+!<GA<?0 ! !; .;/0.'!0G!0?;.! +<? A) A0?!;D!'< /2'.+) A<!<+?G!; -200!0 <+) ..! D+)?+'!0 ??A<+0%1;* /?+10!0 !; .;/0.'! 0G!+'!0 .<<!0 A0 !;-!0* 0!0 <1 0 D!.)!; ?!..! !+0 +0;A)* 1 !; ;0 * .;/ A<'!.2<? +<? 1 !; !+0 <<!;<) !0 A%?;+??7

     0? !-? +! .;/0.'! !+0!0 A0'!!?!0!0 !<A* )!; C!;<)+-? < F<?!/ GA<?G.+) GA/ .;/ GA !+0!; !A%?;'?!0 )+.%!.!+<?!0 !0 ?!..! 5G77 !+0!/ ) +!0<?6 A?1/?+<) !+0! ;0/!. A0' 4!; A% < 0 F7 !00 +0;!)!; +0 !0 !+'!0!0 C+!; 0 !0 GA'0'! <+0 D!+( !; A<!<+?G!; %;B)G!+* ?+' A< !; !;0! !<)!+ 7 +. !; C10 !;D)A0'<* -/!;< <+0 B!; < 0?!;0!? ;A%;7 <<!0 ! 44< ;+0'!0 +! + !1+. !; A) A% /;?4)10!< A0 .!?*<7 0- 0!A<?!; +)!;)!+?<?!)0+- -200!0 A<* A0 1)0A0'<!<+?G!; +); +'!0)!+/ A) <).B<<!..1< !* ?;!?!0 A0 C!;;+!'!.07 )+4-;?! 1 !; <1'; +0'!;* ;A- !;.!+)?!;0 A0<!;!0 ..?' A) 0 !; A<?B; A0 +!?!0 !;)2)?! +)!;)!+? GA'.!+)7 1 /B<<!0 !+ ).B<<!.C!;.A<? -!+0! ).2<<!; /!); A<'!?A<)? D!; !0 !00 ;?!0 -200!0 '!<4!;;? A0 +0 +C+ A!.* .! A';+%%<!;!)?+'A0'!0 0!A C!;'!!0 D!; !07 / +! A!;)%? GAC!;.<<+'! A0-?+10 +!<!; /1 !;0!0 !)01.1'+!0 GA '!D);.!+<?!0 !/4%+!).? !< <+) ..!;* +0'< %B; +! .0A0' 0<?..?+10 A0 -10?+0A+!;.+)! ;?A0' !+0!0 +)!;)!+?<%)!?;+! GA !A%?;'!07

    +! 0+?+?+C! %B; -?+C!0 +0;A)<)A?G 9+)? !+ /+;$: # !+0 A<//!0<).A<< C10 !;0 !0 !; +* )!;)!+?<D+;?<)%? A0 !; 1.+G!+ # +0%1;/+!;? /+? !+0!; E4!;?!0<A)! B!; 8A.+%+G+!;?! 0?!;0!)/!0 A0 !?;+!! !; +)!;)!+?<;0)!7        

   !    

 %* $ "$), ! , "# %&

   '  (

!A! !)01.1'+!0 -200!0 A0<!;!0 ..?' <+)!* ;!; '!<?.?!07 << +!< +//!; 01?D!0 +'!; D+; G!+'? +! -?A!..! 41.+G!+.+)! ;+/+0.<??+<?+- %B; < ); @H3@7 !/0) <?+!' +! ). !; 1)* 0A0'<!+0;B)! '!'!0B!; !/ 1;,); A/ "= ;1G!0? A% 3&&73== !.+-?!7 +??.!;D!+.! %+0 !0 <1'; C+!; C10 G!)0 +0;B)!0 ?'<B!; <???7 !+ G!+'? +! ;+)?+'! 1;<1;'! /+? +)!;)!+?<* ?!)0+- +;-A0' D+! +! ). !; !;%1.'.1<!0 +0;A)<C!;<A)! !D!+<? 044 &H ;1G!0? <)!+?!;?!0 0 /!)0+<)!0 A0 !.!-?;10+<)!0 +)!;A0'<<F<?!/!07 1 ?;'!0 !+<4+!.<D!+<! .;/0.'!0 0+)? 0A; GA; <);!-A0' C10 +0;!)!;0 !+ <10 !;0 !;/2'.+)!0 !< A) !+ A<.2<A0' !+0!< 9<?+..!0 .;/<: << !+ !?D !; .%?! ..!; <1 C!;)+0 !;?!0 +0;B)! !; ?!; +0 %.';0?+ !;D+<)? D+; 7

Wohnfreude erleben

LUTHERSTADT EISLEBEN

GroĂ&#x;zĂźgige 3-Raum-Wohnung in exklusiver Wohnlage (Markt 33)

Neues GlĂźck â&#x20AC;&#x201C; neue Wohnung Bezugsfertig inkl. Rollläden, Solaranlage, farbigem AuĂ&#x;enputz und vielen weiteren Extras (zzgl. Grdst. u. NK)

Bei uns finden Sie, was heute nicht mehr selbstverständlich ist: Direkt im Wohngebiet: â&#x20AC;˘ FreizeitmĂśglichkeiten fĂźr Jung und Alt â&#x20AC;˘ Schule â&#x20AC;˘ Kindertageseinrichtung â&#x20AC;˘ BĂźcherei â&#x20AC;˘ Medizinische Versorgung In Benndorf: â&#x20AC;˘ Bahnhof â&#x20AC;˘ Bushaltestelle â&#x20AC;˘ EinkaufsmĂśglichkeiten

Raumausstatter

Wir sind fĂźr Sie da! z 03 47 72 â&#x20AC;&#x201C; 8 62 30

Benndorfer Wohnungsbaugesellschaft mbH

06333 Hettstedt TiergartenstraĂ&#x;e 16

Steffen Bormann

0174/3130223 bormann-steffen@web.de

Individuell renoviertes Einzeldenkmal im Herzen der Lutherstadt, beste Innenstadtlage, optimale Verkehrsanbindung und EinkaufsmĂśglichkeiten, StellďŹ&#x201A;ächen im Innenhof des Objektes vorhanden. Die Wohnung ist Raufaser weiĂ&#x; tapeziert sowie mit FuĂ&#x;bodenheizung und Laminat ausgestattet.Im geräumigen Badezimmer sind sowohl eine Badewanne als auch eine Dusche eingebaut. Als besonderes Highlight steht im Wohnzimmer ein Kamin zur VerfĂźgung.

ChausseestraĂ&#x;e 1 â&#x20AC;˘ 06308 Benndorf

www.bwb-benndorf.de

â&#x20AC;˘ kreative Wandgestaltung â&#x20AC;˘ Malerarbeiten â&#x20AC;˘ Tapezierarbeiten â&#x20AC;˘ verlegen von FuĂ&#x;bĂśden

Etage: 2. OG | Zimmer: 3 | WohnďŹ&#x201A;äche: 139,00 m² | Gesamtmiete: 965,00 v | Kaution: keine | vermietbar ab: sofort + + + geänderte Ă&#x2013;ffnungszeiten + + +

Ab sofort haben wir fĂźr Sie im Kundenservice jeden Donnerstag bis 18.00 Uhr geĂśffnet.

Ă&#x2013;ffnungszeiten:

Mo. von 9.00 â&#x20AC;&#x201C; 12.00 Uhr sowie 13.00 â&#x20AC;&#x201C; 16.00 Uhr, Di. + Do. von 9.00 â&#x20AC;&#x201C; 12.00 Uhr sowie 13.00 Uhr â&#x20AC;&#x201C; 18.00 Uhr, Mi. 9.00 â&#x20AC;&#x201C; 12.00 Uhr, Fr. von 9.00 â&#x20AC;&#x201C; 12.00 Uhr, weitere Termine nach Vereinbarung

Fr. Carmen Ehrgott 0151/15051055 â&#x20AC;&#x201C; Hr. RenĂŠ Barthel 0151/15051068 E-Mail: vermietung@wobau-eisleben.de 06295 Luth. Eisleben â&#x20AC;˘ SchloĂ&#x;platz 2 â&#x20AC;˘ Tel. 03475 / 678-114 â&#x20AC;˘ www.wohnen-in-eisleben.de

Immer Ăśfter der GĂźnstigste â&#x20AC;&#x201C; ohne Rabattschlacht!

W.-Koenen-Str. 2 b Fon: 0 34 64 / 54 53 90

Sangerhausen

Professionelle Beratung vom Chef!


4

Mitteldeutsche Zeitung

RHZ, Donnerstag, 20. März 2014

WOHNWELTEN

          

'4 , 124 , -,, ,241%* , 2-** 5% 2 #16, , 5" *)-, 5, 112& 2 8' 1 2/1' $ ,0 "1,:.2'2% 1

,%5224'* - 1 * 5%4 , 1 '//9& %' ! # /"*,:4 8'1 82 # "**40 & , , 4,14&*5+ ,)24 , ).,, , ' 5,4 , 16%*6% 1 1 5% 52 ',& : *, # 24*4 4 , 5*4# "$ , 1*6% , 5, 2-1& # , +'4 #* '% "61 ', , ','7'5 ** , *)-,& 5, 1122 ,& --)0 '4 ' :5+ 4'* 5, 7-1# 41' , , 14 ,*6% 1, 52 + %& %, * 2', ' '# , , 2'#,' , 2%, ** 5, 5,)-+/*':' 14 5+# 2 4:40    49*'2% 2 ',4# & 2%'11 )5*4'# '*%),, , - 1 2-#1 41'4'-, ** 2%2%622 *, 7-+ *-%+1)4 8 1 , +'4 4' "+644 1% , 5, -1,7 '*& % , 246)4 5, 18 ) , , "1,:.2'2% , ,%5224'* :5+ ,0 ', 8 ,'# :52++ ,# 861" *4 5, +'4 + %1+ 2 ,7-**)-++ , 8'1 ' 2 -+/-2'4'-, :51 %1+-,'2% , ',% '4 5" ( 1 1122 0 '4 ', 8 ,'# ,42' 8 1 , 5% 5// ,-2 , 5, , 1 **4#*'% 15%2# # ,24, :5 249*'2% , "*,: ,# "$ ,0 1.%*'%&# +524 1& 4 , 1 ', 5,4 12%' *'% , 1 , 5+2%*',# , * %:9*', 1 ', ' + %1"1'# 4' "+644 1% , 5, 1'+ *, # /"*,:4 2',0 ' 2 )-14'-, 8'1)4 7 12/' *4 5, 7 1* '%4 ( + 5$ , 1 '% %4 *-8 1 -8 10

     15,24:*'% '#, , 2'% -,# "$ + 2& 4 , "61 "*,: , ' 2 2-, 12 4+5,#2& )4'7 2', 5, ', #* '%+$'# 12-1#5,# +'4 22 1 5, 5 124-"" 1+.#*'% ,0 *4 1& ,4'7 '24 1 *24')4-/" ', #54 %* ' 2 1 8'1 #,: ',"% ', , 14-/" 8' :5+ '2/' * ', -2 - 1 ', %622 * %',& ',# 24 **40 %, , 2%64: , , "*,:4-/" +522 2 "$ /1/1' 14 8 1 , ', + ', %'%4 ' 2 *24 ', 5" + - , 2 %*4 12 52# * #4 8'10 ' 2 %'%4 ",#4 6 12%622'# 2 22 1 ', 2 ', , 8'2% ,& 15+ , 5" 5, 7 1+ ' 4 ' "61 "*,: , 5,# 25, 45,22 0 2 8'%4 2 "& $ 2 2-**4 ' 1 4,-148%* 16)2'%4'#4 8 1 ,0 ' ', + 451: 51% ', 5, 4& 4 1 # %4 -"4+*2 ,'%4 ,51 1 -/" 2-, 1, 5% ' "*,: :5 15%0 % 1 +622 , )* ', "*,: ,4./" 5" ( , ** ', ', 1 8',24'** , ) /*4:' 14 - 1 51% :524:& *'% 4 ', 2%8 14 8 1 ,0             

& ( &*&4&2 (( " .1(1 1 !# ) * 4+* 2*1 * -3$(3$ -*,

     ', #54 5, #* '%+$'# # 8%2 , ) '24 ', %+5)246) ', ( + 14 , - 1 "61 ( 2 15,246)0 +'4 1 #16, 5+4 '* 1 5% 8'1)*'% 5 1%"4 2%., '24 5, ,% + %,'44 ,'%4 )%* * '4 %' 1 ', /1 '//2 "61 ' ) ,/"* # 6 1 2 #,: %1 ' 24 '4 "61 , %,'44 '24 8%1 , 1 "1-24"1 ' , # 44'& -,215% *2- '+ 16%(%1 )51: 7-1 ' ) , 5241 ' ,0 454: , -9#14, 1 ' "*,: , 2/4 1 2-**4 , 2' 2'% 7 1# 8'22 1, 22 2'% ) ', 154/*4: 7-, .# *, 1', "', ,0 4 ' ) ,-% ) ', *44 1 2', )* ', , ,% '4 , )5+ :5 1) ,, ,0 1 ,#6*4'# -1+2%,'44 1"-*#4 % 1 124 8 ,, ' ) 1'%4'# #16, '240 1 /42-++ 12%,'44 2 '4'#4 7-1 + ,%24 , ',4 1 ' 2%8& % , 1'  5, 8%1 , 1 )*4 , %1 2: '4 8'1 ,, ,-% ', 1(6,#5,#2&

3- * ' *.$*&11 &"* * .&$ ''2 1-& *  / % ' *.$* & - "21,

2%,'44 :5+ 1%*4 1 ) 7-1# ,-++ ,0 +'4 ' ) +.#& *'%24 2%-, , # 2%,'44 , 8'1 '24 2%1" 2 5, 521 '% , * '245,#2241) 2 1): 5# ,-48 ,'#0 ' % , 2'% ', , * 4:4 , %1 , ' * )41'2% 41' , , ) ,& 2%, ' 1 51%# 2 4:40 %1 %4 '* '24 ** 1',#2 -"4 ' 12-1#5,# +'4 41-+ 6 1 *,# *0 1 2%-, ',+* +'4 2- ', + 14 5" ', 1

'4 1 24, 5, ', ) 1 '4 4 %4 1 %4 ',2 # * 1,4 ', * 24.140 ,:8'2% , #'4 2 2%-, * '245,#2& 241) ) ,2%, ' 1 ' +'4 ))52 41' , 8 1& ,0 ' 2 2', 1 %4 * '2 5, :5 ,-% )1"4 2%-, , 8 '* 2' * '%4 2',0

&"* * .&$ 52) 2!* $%   


RHZ, Donnerstag, 20. März 2014

WOHNWELTEN

Mitteldeutsche Zeitung

5

   

      

' 3'32( &2( 3/(!30 %*((( 22/ #!/ !(03!2 (! (20!&3(#3( 02#&&(, 30''( '#2 / '#&# )/ 32( /3((,

  

#0 2#&2/3 #02 (8 (! ' 0!'% 5)( /( ''&/ /!#2%2 3( !5/02(#/ 4/ !( ( 3(, - /#0#! 3/(%2 )/ 7/#0!0 (!30 3! )!( (%'&02230 !*/( 0# 83'

3&23//,. # /30)//3( #02 '#2 3(' (! !32#( (0+/4!( 83 ')/(#0#/( 3( 83 0 /#!2# 2/#& 83 6!&(, ''&/ - (!/ 0 " 2/#& ' /##(& %)''2 02) 00/,. ) #(( 0#! 83' #0+#& !#&/)!/ )&86#!0/ )/ #!2&!' &0 ''02) 4/ )&8" 3( !'6( !3# 00/ &0 ')/(0 )&7027/)&,

   ( / (#/3( 02%2 5#& /#2, 30''( '#2 /3(( )/ /6(2( %(( '( # 02( 2#&(, )( #(/ '#(0!20#((8#/3( /2 /( 3" )/( 5)( &&/#(0 6#& $ /2# (( 4/0 0'2)$%2 !22, -)/( 3&#! '*&#! 0)&&2( #

3/ $6#&0 0!&)00( )!(3(( +&((, #( )!(#(24'/'#(0!2 !2 ( )/2#& #(/ %&" /( !20&,. # #((8#/3(( %*((( 0# #(8&( 0!&# ( 3( 5/'#( '*&#! )(&#%2 83' #" 0+#& #' #/5/%3, ' && 0+/2/ /&!( !2 $ "/2# (0+/3! 3 # )!(/#02/"*//3(     

)((6 $&/ ." . 2( 1 . '*! 2/ // ( # ( $( /1!.$ /&( $( &1 / (#2/ '$1 1&&(2 " %2!1 2( % .(/($ .1+ ,$. # ( $72(" 2( & %1.)& $12(" ( ( 2 $(/1&&$ . ( &// ( 2( / #" /#)// 72' )#( . $# 2/" 21- .7#&1 1 . '*!+ / 2/ 52. 4)( $(( ( 

 " ''1 !3. 2 .. *.12. ( 52. ( &1 4)( ( " .((1 $ " & 4 .5 ( 1+

Ich bin ein Fuchs und auch ganz schlau, meinen Hof macht

BahnhofstraĂ&#x;e 7b â&#x20AC;˘ 06308 Klostermansfeld

Tel. 03 47 72/2 65 29 www.pďŹ&#x201A;asterbau-herker.de

Zufriedene Kunden sind unsere Referenz!

â&#x20AC;˘ Regen- und Abwasserleitungen (HausanschlĂźsse) â&#x20AC;˘ Einfriedungen und Zaunanlagen u.v.m.

â&#x20AC;˘ PďŹ&#x201A;astern von Einfahrten, Hof-, Garten- und Terrassenanlagen

Garten- und Landschaftsbau

11 Jahre Meisterbetrieb

Suchen StraĂ&#x;enbauer und Tiefbauer!

Friedhelm Harnisch GmbH Schafhof 6 - 06449 Aschersleben OT Schackstedt Tel. (034692)21477 - Fax (034692)21489 E-Mail: info@zeising-motorgeraete.de Internet. www.zeising-motorgeraete.de

Voigt Landschaftsbau

â&#x20AC;˘ Zaunbau â&#x20AC;˘ DachbegrĂźnung, Teichbau

Hof & Garten â&#x2014;? Erd- und Pflasterarbeiten â&#x2014;? Zaunbau â&#x2014;? Teichbau

â&#x20AC;˘ Grabgestaltung

â&#x2014;? Gartengestaltung und

-sanierung â&#x2014;? Verlegen von Rollrasen/ Rasenansaat â&#x2014;? Garten-/GrĂźnflächenpflege â&#x2014;? Pflanzenhandel

â&#x20AC;˘ Terrassen, Einfahrten, Wege â&#x20AC;˘ GehĂślzschnitt, Wurzeln auffräsen

Ihr Partner fĂźr

â&#x2014;? Baumfällung/Baumpflege

â&#x20AC;˘ Pflastern, Pflanzen, Pflegen

Tag der offenen TĂźr am 5. 4. 2014 mit

rung/

Besichtigung/VorfĂźh Test

MiniMaler aufwand, MaxiMales MähergeBnis.

BahnhofstraĂ&#x;e 20 â&#x20AC;&#x201C; 21 06343 Mansfeld Tel.: (03 47 82) 90 99 88 Funk: (01 71) 4 65 54 39 E-Mail: voigt-landschaft@t-online.de

Garten- und Landschaftsgestaltung SiebigerĂśder Str. 1 * 06343 Mansfeld Tel. (034782) 2 11 85 â&#x20AC;˘ Funk 0170 / 5 44 88 74 â&#x20AC;˘ www.dammann-kulturtechnik.de

â&#x20AC;˘ DachbegrĂźnung â&#x20AC;˘ Pflasterarbeiten / Tiefbau â&#x20AC;˘ Baumfäll- und Pflegearbeiten â&#x20AC;˘ Gartenteiche und Zaunanlagen â&#x20AC;˘ Landschaftspflege und Spielplatzbau

DAMMANN-KULTURTECHNIK GmbH

HĂźttenhof 1 06526 Sangerhausen OT GroĂ&#x;leinungen Tel.: (03 46 56) 2 00 18 E-Mail: gala@galaha.de Fax: (03 46 56) 3 14 92 Internet: www.galaha.de


6

RHZ, Donnerstag, 20. März 2014

WOHNWELTEN

Mitteldeutsche Zeitung

  

  

>B KH"+ +..+20"0 !"EB>)" E>).B" "B="+* "0 "+0" "+KE0' /+B !"= =/" !"= 200" E0! >"0-"0 >2 +)=" "+K-2>B"0 E/ +> KE %L =2K"0B8 "0 =E0!>B"+0 $F= !+" ")02.2'+" )"0 2* .=5+20+"=" >)20 G2= D% )="0 '"."'B8 +" "'"+>B"=E0' $F= !+" E/H".B$="E0!.+)" 0"='+" B="+B >+" 0 +//"= 0"E" EB* KE0'>/3'.+)-"+B"0 !"= 2.=H=/" KE "0BH+-".08

'"0!"= 0"='+"5="+>" E0! BB=-B+G"= 3=* !"=E0' ">20!"=> 'F0>B+'8< '"= "0''+"=B >+) >)20 >"+B )="0 .> 2=>B0!>/+B'.+"! +/ E0!">G"=0! 2.=H+=B>)$B E0! +/ E0!">G"=0! =0"E"==" 0"='+"0 ;+= /F>>"0 !+" "'"+>B"=E0' $F= !+" E/H".B* $="E0!.+)" 2.=H=/" 0"E "0B$)"0 E0! !"0 2-E> H+"!"= E$ !+" )0"0 =+)B"08<

=E/ B"E=" E0! -.+/>)!.+)" 2)>B2$$" G"=="00"0 H"00 "> E) 0!"=> '")B: ;+" 0"='+" !"= 200" +>B E/>20>B $F= .." KE'0'.+) E0! E0"0!* .+)< "=-.=B "./EB '"= ">)$B>$F)="= !"> 2.=)"+K>J>B"/)"=>B".."= 2.G+> !+" !"" !"= 2.=)"+KE0'8 0 !"0 )BK+'"= )="0 EB"0 !+" +20+"=" E> =E0>)H"+' +)=" "=>B"0 2.=* 0.'"0 E0! "0BH+-".B"0 !=E> "+0 >200"0"* B=+""0"> "+K>J>B"/ !> >"+B!"/ -20B+0E+"=.+) .> ">B>+"'"= E>'"K"+)0"B H+=!8 "EB" $0'"0 E0!">H"+B =E0! 4? % +..+20"0 E!=B/"B"= 2.."-B2=$.)" !+" >2.=" =/" KE/ "+K"0 E0! E>)"0 "+08

> E0!">/B $F= +=B>)$B E0! E>$E)=* -20B=2.." 6HHH8$8!"7 >2H+" !+" $ 3=* !"=0- 6HHH8-$H8!"7 ).B"0 3=!"=/+BB". "="+B !+" 0"E"=!+0'> -2/+0+"=B H"=!"0 -300"08 +B "+0"= *3=!"=E0' G20 DLLL E=2 >B")B E$"=0 G20 2.=)"+KE0'"0 "+0 '=3("="= 25$ KE= "=$F'E0' .> +0 $=F)"="0

)="08 ;> .2)0B >+) 0) ="'+20."0 3=* !"=/+BB".0 G20 0!"=0 E0! 2//E0"0 $F= 2.=)"+KE0'"0 KE $='"0< "='0KB '"=8

       >)/>)+0" E0! ">)+==>5F."= -30* 0"0 >)20 .0'"= 0 "+0 2.=)"+K>J>B"/ 0'">).2>>"0 H"=!"0 ""0>2 !"= H+/* /+0'*22.8 +" I5"=B"0 +0 =E0>)H"+' "0BH+-".0 ,"!2) +//"= 0"E" !""0 $F= !+" 0BF=.+)" 0"='+"9E".."8 > -BE".." ='"0+> +0 225"=B+20 /+B !"/ E>).B>* '"=B")"=>B".."= +"." +>B "+0 >)"B=2-* 0"= !"= /+B 200"0H=/" >BBB B=2/ $E0-* B+20+"=B8

    

 > .0'" 52.+B+>)" E!"=0 "+ !"= 3=!"=E0' G20 2.=)"+KE0'"0 >2H+" !+" "BB" E/ !+" +0>5"+>"G"='FBE0' "+ 2.=>B=2/ )"0 ,"!2) G+"." "==E)"= G"=E0>+)"=B8 ;> +>B /")= .> >)!"< $+0!"B "./EB '"=8 ;2= D% )="0 >B0! !+" 2.=0EBKE0' 02) / 0$0' !"= "+K* 3.5="+> H= 0+"!=+' !"= /H".B>)EBK +0 .."= E0!"8 "EB" +>B !+" ")0+- E>'"="+$B E0! $F= E>">+BK"= +>B !+" "+B KE/ ")>". H"'"0 >B"+*

$ . 2 . )(( %(( #& ( $ #)#( $7%)/2( $( ( .$ 74 %)''(- $ #($%   +3,0 0  5. $/2 $(76$/#( 4/".$ 2-

              +'"0BF/"= -F0$B+'"= "EEB"0 /F>>"0 .EB -BE".* ."/ =0"E"=="*0"='+"0*=/"'">"BK 6=/"7 +)="0 =/""!=$ 0B"+.+' E> ="'"0"=B+G"0 0"=* '+"0 H+" +2'> 2!"= 2.=H=/" !"-"08 +0" 3'* .+)-"+B !+">" 0$2=!"=E0'"0 G2..>B0!+' KE "=$F.."0 +>B !+" 2/+0B+20 E> =!'> 2!"= +2'> E0! 2.=8 +0 0>).E>> 0 !> =!'>0"BK +>B +0 !"= "'". 5=2* ."/.2> E0! -2>B"0'F0>B+' /3'.+)8 /+B !"= 0* >).E>> 5F0-B.+) KE/ +0KE' +0 !> 0"E" "+/ "* B=+">"="+B +>B >+0! =")BK"+B+' "+0+'" 2=/.+BB"0 KE "=."!+'"08 +)B+'>B"= E0! "=>B"= 0>5=")5=B0"= $F= !"0 "BK0>).E>> +>B !"= 3=B.+)" "BK"B="+"=8 2=B "=).B"0 +0B"=">>+"=B" E)"=="0 .." 02BH"0!+* '"0 0B='>E0B"=.'"0 E0! E("=!"/ 0B"=>BFBKE0' "+ .."0 H"+B"="0 )=+BB"0 KE/ >0"BK0>).E>>8 )=+BB "+0> +>B !"= E0B=' "+/ KE>B0!+'"0 E* 2=!0E0'>/B !"> KE-F0$B+'"0 2)02=B">8 ."+)K"+B+' >2..B" /0 >+) E/ "+0" ))B"=.E0+> "+ !"0 $F= !+" ,"H"+.+'"0 "!+"0 H+" B=2/ 2!"= "."-2//E0+* -B+20 KE>B0!+'"0 "BK"B="+"=0 -F//"=0 !/+B "+/ =!E>)E +/ )/"0 !"= +"$E="+B"0 0+)B G"=>")"0B.+) "="+B> G2=)0!"0" "=>2='E0'>."+BE0*

 0K"+'"0*20!"=G"=3$$"0B.+)E0' !"= +BB".!"EB>)"0 "+BE0' "!-B+20 2=>B"0 =" 6G"=0BH87 ".8 LC&% @ %?% DC &1 0K"+'"0 +0"= $"+. 6G"=0BH87 ".8 LC&% @ %?% D4 LL

'"0 ">)!+'B H"=!"08 =..". +>B !"= >0>).E>> "+/ "BK"B="+"= 0KE/".!"0 !/+B !"= 0>).E>> G"=B='.+) '">+)"=B H"=!"0 -008 0>).+"("0! "E$B='B !"= "BK"B="+"= "+0" E* $+=/ /+B !"= ==+)BE0' E0! >5B"="0 0"B=+"0)* /" !"> E>0>).E>>">8 "0 ))0!H"=-"= $F= !+" 00"0+0>B..B+20 H).B !"= E0!" >".>B8 EB !"0 '">"BK.+)"0 "'".E0'"0 !F=$"0 0E= ">20!"=> 9E.+$+K+"=B" 0!H"=-"= 0 >0.'"0 ="+B"08 +"> !+"0B !"= +)"=)"+B !"> E0!"0 E0! '=0* B+"=B "+0" $)'"=")B" E>$F)=E0'8 +B !"/ +0E !"> )."=> E0! !"= 0"B=+"0)/" !"= >0.'" !E=) !"0 )+0>B..B"E= >+0! !+" E>0>).E>>* ="+B"0 '">).2>>"08 5B">B"0> ,"BKB >2..B" >+) !"= E>"+'"0BF/"= $F= "+0"0 >.+"$"=0B"0 "0B* >)+"!"0 )"0 0>20>B"0 F"=0+//B 0) >")> 2)"0 !"= KE>B0!+'" =E0!G"=>2='"= !+" ".+"$"* =E0' +/ )/"0 !"= =E0!* E0! =>BKG"=>2='E0'8       

     !    ! ! ! 

+B". 62B27 +0" )0 6">B.BE0'7 "=.' E0! =E- +BB".!"EB>)"> =E-* E0! "=.'>)E> / 28 ".+BK>)"= B=(" ?% L?44D .."

     

  38*!      +" 2G"..+"=E0' !"= 0"='+""+0>5=G"=* 2=!0E0' 607 +>B >"+B -B2"= DL4C "* >).2>>"0" )"8 48 + DL4& G"=.0'B !+">" !>> "+K-">* >". !+" G2= !"/ 48

0E= 41#% +0>B..+"=B HE=!"0 +> 0!" DL4& E>* '"BE>)B H"=!"0 /F>>"08 2) "> '+B "+0+'" E>* 0)/"0 E>'"02//"0 >+0! 0.'"0 !+" E>>).+"(.+) !"= =/H>>"="="+BE0' !+"0"08 F)"0)"=!" E0! "=B" !+" $F= !+" ")"+KE0' !"> E/"> >2='"0 +0 !"/ >+" E$'">B"..B >+0! /F>>"0 ""0* $..> 0+)B '"BE>)B H"=!"08 20 !"= "'".E0' "$="+B >+0! KE!"/ ">>". E0B"= & E0! F"= &LL "+>BE0'8 ="00* E0! +"!"=B"/5"=BE=-">>". )"0 "+0"0 ">>"="0 +=-E0'>'=! E0! H"=!"0 !">H"'"0 -K"5B+"=B8 E$ !"/ -BE".."0 B0! >+0! "= 0E= ="00H"=B-">>".8 2'"000B" 20>B0BB"/* 5"=BE=-">>". !+" .B"= .> CL )=" >+0! /F>>"0 '"BE>)B H"=!"08 +'"0BF/"= G20 +0* E0! H"+$/+.+"0)E>"=0 >+0! !00 G20 !"= E>BE>)5$.+)B "$="+B H"00 >+" "="+B> / 48 "=E= DLLD !> +'"0)"+/ 2!"= "+0" 2)0E0' +0 "+0"/ H"+$/+.+"0)E> >".>B '"0EBKB )"08 2//B "> KE "+0"/ +'"0* BF/"=H")>". "0!"B !+" "$="+E0' G20 !"= E>* BE>)5$.+)B8 "= 0"E" +'"0BF/"= /E>> !"0 .B"0 ">>". !00 /+B "+0"= =+>B G20 KH"+ )="0 !E=) "+0 0"E"> "+K>J>B"/ "=>"BK"08


RHZ, Donnerstag, 20. März 2014WOHNWELTEN

Mitteldeutsche Zeitung

7

     

    

' '" 2- "+.' " #" " (+ -"'#"& (#"'( + -" 0 +0+ "'+ (+ # "# "' +-'(+"& (' #" -" " 2"+ ( -' (" %+ -" '(+"(+ -(& ( 0' ' "'2 (++ (' +-'(+" !+ " +"(" $ +" /#" "(+"2- 2- #!" '"& ( '"( (+ # ' " ("' ( " +-' (+"#%+& ( "- ("'"(+"2- 2"+ ( - -' -'0$" +"( "(+" -(& + (" (" (" (% (0( '# #'!+ !$ )3 1 )3 ! -" !'& (" -'! '+2 -" '(+ (#0 '#(+(+"& ( '(+ -"(/''" (+ -!0 +(#""& -'-" ' #" '(+"(+ "" (  ++" "+ "-' .' """ (#"'" - '/#''" .' " -"' .' ''((" -" %(("& -'-" "-' '#-+#"(/''" ("  ++" " '' #!+' %'+( /$ "+(& !+ ((" ( -" /#" "+ !' ( , !! "'+"    

      

Klaus Sterl GmbH

GmbH&Co.KG

STOCK

FreistraĂ&#x;e 27 06295 Lutherstadt Eisleben Telefon (03475) 65 83 0 E-Mail info@sterl-gmbh.de

Der Senioren- und Behinderten-Bad-Bauer

Am LĂśchrigen Stein 1, 06347 Gerbstedt Telefon 034783/60530 Fax 03 4783/60532

Lagerhallen

â&#x20AC;˘ Heizung â&#x20AC;˘ Sanitär â&#x20AC;˘ Solaranlage â&#x20AC;˘ Hausverwaltung

Verleih & Verkauf

Fest-/ Partyzelte

Zuverlässiger Kundendienst, auch am Wochenende und an Feiertagen.

Verleih & Verkauf

Nach 18 Uhr auch erreichbar unter: Tel. 03 47 83 / 2 98 03.

Markisen Planen/ Lkw-Planen

Ab sofort 5 Jahre Systemgarantie ohne Mehrkosten auf Plus-Systeme von Junkers ! Sparen Sie mit zukunftsweisenden Gas- und Ă&#x2013;l-Brennwertheizungssystemen mit Solar von Ihrem Junkers Wärmepartner.

nach MaĂ&#x;

BUSCHE GmbH & Co. KG 06408 Ilberstedt Tel. 0 34 71/3 61 60

www.busche-zelte.de

Bauwerkstrockenlegung â&#x20AC;&#x201C; Mauersägeverfahren â&#x20AC;&#x201C; Schwammsanierung â&#x20AC;&#x201C; Injektageverfahren

â&#x20AC;&#x201C; Wasserschadenbeseitigung â&#x20AC;&#x201C; Schadensuntersuchung

Steinweg 22, 06538 Berga/Kyffh.

z 034651 / 5 30 14

Klaus Bachmann Fax: 034651 / 5 20 43 â&#x20AC;˘ Fu. 0171/4610811

Jetzt HeizĂśl bestellen! Ansprechpartner fĂźr Ihre Anzeigenschaltung in Sonderthemen: Premium-HeizĂśl

Claudia Wagner

â&#x20AC;˘ Sparsame, umweltfreundliche Verbrennung â&#x20AC;˘ ErhĂśhte, thermische Stabilität â&#x20AC;˘ Hält Leitung, Filter und DĂźsen sauberer â&#x20AC;˘ Verminderte RuĂ&#x;bildung â&#x20AC;˘ Neutralisiert unangenehmen HeizĂślgeruch

Telefon: 0 34 64 / 54 40 61 73 Telefax: 0 34 64 / 54 40 61 75 E-Mail: Claudia.Wagner@mz-web.de

Die Vorteile auf einen Blick:

Thomas Braun Telefon: 0 34 64 / 54 40 61 74 Telefax: 0 34 64 / 54 40 61 75 E-Mail: Thomas.Braun@mz-web.de

MineralĂślzentrum Mitteldeutschland ď&#x20AC;¨ 034771 â&#x20AC;&#x201C; 7379910

Kostenlose Sonnenenergie Ergänzen Sie Ihren Heizkessel Ă&#x2013;l oder Gas mit der passenden Solartechnik und sparen Sie doppelte Heizenergie. Das Prinzip ist einfach, rufen Sie an!

Tel. 039267/81739 Klaus Stein Heizungsbau GmbH BÜklinger Str. 37 ¡ 39444 Hecklingen/OT Cochstedt


8

RHZ, Donnerstag, 20. März 2014

WOHNWELTEN

Mitteldeutsche Zeitung   

      $ 4 +94*55 &** ,),"+ 8@.! 4 <)7<&7 "4-#7+ -)*55 57$+ & -% )% 9+ &+4&$79+"574+5 4 (,**++ &5,+ 570 5 ,$++ <&4 9+74 9+ +,$ &+&;&9))4 (,*&+&470 * ,)"++ 5&+ & <&$7&"57+ 4+5 9+ +7<&()9+"+ ;,* (% 79))+ -)+",7 ?95**+" 5570

1 +$* * 7&0 5*4 0/  &) , ( + 0 & + * * 5* ' 54 950 0 0&*#4 &* !0 5*(&$  2   +$*4)+1.$0 /

1 +81.0&*#% 44 0+ 04 1 541$ $(!9&)) 0  2 5* 7&0 &)) 0 (& 4 0/

& 4 &# & -)+ <&4 )&+ &57 4 9 * :(?9"0 & ;&)+ -)+ <&4 &# 94$ $))5 49 ")-570 &# $7 + 9+5$)"4+ ,47&) 4 57 "4+?+),5+

,*&+&44(&70 5 &57 &+ 4 (,**++ &5,+ 9$ <&$7&" ++ 5 ,$++ <&4 <&4 9+740 74( +&5 & ,)574*-)+ $4+(+ ")+ <4+ )5 (?+7 <9557 "57?70 +))&" 4+ 9+ &+ +,4* 4% )&$ &) )7 (,**+ ?94:(0 -) <4+ &+ )9 &,)77 4 9$ &+ 74,)7-++ +",% 7+0 )) 4+ <&4(+ & :4 & *&57+

+5$+ *9+74 9+ )"+7 *&77)7-+&" 4% + )$ 7 9+ ,/7&*&57&5$ 9+ 9+() 4+ 54&-5 9+ $4 (,+54;7&;0

   

& &+&;&9)) 95 :$49+"595<$) <&4 9$ &+ 4 (,**++ &5,+ 94$ + "74+ 794 ,*&+&470 & "4:+ &+5$ 7 &+7 9+"4,$+ 57770 + (,47&,++ 9+ 55,&45 4 9$ &* &+574* 5 -)+",75 ;,4?9"+ & 9 4 +% 7:4)&$ 9+ "59+ 74&)&+ % +794)55+ 97$+7&5$ $4)&$

74&)&+0 + ;4&+7 *&7 &$++ 5 59+ 5 <5 &+* "97 7970 5 ?&"7 5&$ 7< &* <$5++ +7&) ;,+ 55&;$,)?*-)+ +5, <& & + 7=7&)+ ?:"+ 4 ,)574*-)0 ,)) 9+ ,)) &)? 9*<,)) 9+ + 5&+ )&74 ++ ' 9+ &+ $+ 4 <&4 5 &,""47 9+ 57 +794)55+ 4 ;,4?9"70 * 77+% 9+

747?+4&$ 9+ +7:4)&$ 9$ & + ,)574*-)+ (,**+ & +5$+ <" ;,+ 4 &+57 5, "% ),7+ $47+ &"% 9+ &7?19)&770 19*)&$% (&7 <&4 $97 *&7 &+* <&$+ &"% 9+ &7?% " :$) ")&$"57?7 9+ 457 ++ )5 (,* ,47) */ 9++0 " 5&+ 55 &5 9$ 4 ?9+$% *++ ),)&5&49+" ?9 ;4+(+ &57 ++ 7>/&5$ 94,/&5$ <4 5 &"+ 9+ &7?+ 9 5$4 57*

+74"49+0 +"+$* &57 4 <&$ ,95 +7:4)&$ 9$ & * <&% 74 <$5++ +",7 ;,+ 55%55)+0 + )&7 ;&4 79++ * 55% 7&5$ 5&7?+ 9+ ?&$7 *&7 57+ +&$7 *$4 &+5 ,$+?&**4 9*0 95% 74 4+ & + 55%55)+ &57 &+ ,*&+7&,+ ;45$&+4 ,))0 ++ *+ 5$5 55%55) +-7&"7 (9 7 *+ 5$5 9+745$&)&$

,)) *+$*) &+5 457))45 *+$*) &+ 4 ")&$+ 4% *&)& 4 9$ &**4 - 74 "+? ;45$&+ +7<:4 0 9$ $&4 ?&"7 5&$ 4 4+ <" ;,* &+$&75),,(0 ,)574*-) &+5"5*7 <4% + ,4"+&5$4 9+ 49+40 4$9/7 "&7 5 &+ &+<+9+" ?9 *$4 ,*+7&( 9+ 4* &* ,$++0 * 77+4&$ <&4 5 +",7 4 ,)57477+ +,$ &+*) ?9+$*+0 &5 5&+ % *&57 5$,+ ))&+ 7$+&5$ &+"7 % 9$ <&$40 ,//)7 ,=5/4&+"%4&+7+ 4&++4+ ?9* + ,7)9 +7$)7 4)9 9+ +75/++9+" 9+ 4 49+ 5&$ &+ 975$)+ <&74 <$5+4 )&7$&70

   %  & 4 $ 4" +$ ,$+<++ <&4 &+ 4 (,**++ &5,+ <% +&"4 +$ 7949* " 4"7 5,+4+ *$4 +$ )(74&5$4 49+95% 57779+"0 5 ,*%+747&+*+7 *955 ,47 5&++ )7? &++ *+ <&)) (&++ )5)70 ,$+<+ <4+ +,$ &+*) ()&+4 5&+ +&$7 *$4 5, <9$7&" 4 *&7 ;&) $+&( 95"577770 + +% 5$):55+ :4 & ;&)+ 74,*;449$ <4+ 5& 9$ ?9+$*+ *&7 %% &$77$+&( 5& 5 &* &74&++4&$ ,4 "5*7 $&+74% )9$77 +",7+0 ,9) "<&+++ +,$*)5 + 979+"0 & 5&+ 9#4* 9$ 9+74&++4 (,*&+&44 <,94$ <&4 5$4 &+&% ;&9)) -59+"+ +757$+0 + (++ 5& $4 9$ )5 +%9??) ?&$++0 $ <& ;,4 &+7 4 )$&)5$&4* $&4 5&+ &*7 <5$) )=&) $<+(4* "+" 9+ " <4+0 9457 & )(74&5$+ )&+%//47+ ++ & 5$+))+ 97,5 % '7?7 $)7 *774 ( 9$ &+?9" &+ & -)<)70 ,$")+?)( $+ &$% 4+ +&7 :45$4&77+0 & ,*&+7&,+ *&7 ( 9+ $7* ,)? 5& 5 *55&; ,4 )5 94+&4 &57 & 57+*-)+ 5$4 )&70 & *$+ 95 '* -) &+ &+&;&9))5 &+?)57:(0

 0 11% 11 ( 7&0 5*4 0 &** 0 )&4 6 01$& * * 0 * 

+ 0 +0) * &*&6&5 (( '+)&*& 04/

    

&+4 4 (79))57+ 4+5 &* &+4&$7+ ()&% + (4740 +9+ )5 ,* & ,4 9$ &+ $ +94 )5 $4&7&5$0 & $+&( <&4 5$)&#)&$ 9$ &**4 ()&+4 9+ 5,*&7 9$ &$4  2-" 277&,+30

9+7 9+ <&$ ,)574*-) )&"+ &+ 4 (,*% *++ &5,+ ;,)) &* 4+0 9$ & 975$+ ;,4?9"+ &+?<&5$+ 5 <&$ &7?+ 9+ +$% *+ 5&$ +)&$ &7 ?9* :**)+0 &4 &+ 74,%  2

,)) &+ 4-7)&$+ -++0

29+7 &57 *&+ &)&+"5 43 9+ 9% 77 +)&$ 9 97 &* ,$++0 4 "49 ))7" )&7 &* &+74"49+ <++ 4&5$ 4+ 5 + ?9 95 49+)&$4 "57)%  2  7+0


RHZ, Donnerstag, 20. März 2014

            93*%36 4%!*3$

,( 9* 93*%36 (#* %* #+#<36%$ !* 96+)+%(* 4%* '**6. 3 %#6$ 4#(633#)* 94 (9)%*%9) )%6 93$ *%363 3 (#0 %4 %*6344*6 3$ %*9*! ;+* +(> 9* %!#6#$ ++' #6 3 96#*%'$3$ 46((3 %3 %34%-* %* +3) %*3 663'6%$ ;* %#64#(6343% +    %*4 * !39 *. 1% !>%(6 94!<#(6* 93+-%4#* 9449)$ 93*%3 )%6 %#33 )3'*6* 63% *4639'693 9* 3>%#*9*! %!** 4%# #3;+33!* :3 4+(# '(%*!(%3%! ***3#%6'693'+*>-6 % 9 96#*6%4# 63%(%* 46>*2 3'(36 36)96 * %63 3'*$ 9* 3+9'6'+)$ )9*%'6%+* 3 %3). 4 +(> 4 :3 % %#64#(6343% ;3<*$ 6* (*9449)$93*%34 <%3 4%6 #3#9*3$ 6* % 3 3(9*! ;+* ,(* ;3<*6.

WOHNWELTEN

Mitteldeutsche Zeitung

9

     

  * %*) 663'6%;* )$ %*6 %46 %* 3 +#*39)!$ 46(69*! 9# % ,!(%#'%6 >93 (=%(* (%39*! >9$ *#)* ! 3!6.

+9(3 3:*()*6 9* 443+&'6 ;+* 36 /9 4%* *%#6 *93 %* (%' *! 4% !(%3* ***39) 3!+$ *+)%4# +#* !3+"* 9 <* 9* +#* '+46*%*6*4%; )96* & *# '69(() 3 9* 6%))9*!. %6 443 9* 3:* <%3 3 +#*3%# >93 4 )%6 +-6%)(3 9 6/9(%66 9* *$ !*#)) 9)'(%). % *64-*** %3'9*! 3 !3:** 3**<* %46 *$ ((4 *%#6 >9 9*634#6>* <% 69%* >%!*.

)/&$%&- .& **)'"#- !&& *! $* %'!$ .%-!$)(

 

 

  

%6 93##6* *++3$&'6* 3%*!6 3 346($ (3 %* 6:' 693 9* 6)+4-#3 %* % %!** ;%3 *. % 4+3!6 &4 %*>(* &'6 :3 % %6(%4%39*! 3 9) ** % (*>+&'6 9* 44349(* 9*!%3* 9# (4 *6:3(%# (%)$ *(!. + *#)* 443 9* (*>* #46+ 9* 69-36%'( 9 % 9 6 <%3 9#66 9* 3 9346+ !#(6 3#,#6. *%!$<!6 3 ($ #* 4#(9'* >9) 46,3* 394# 9* 39$ >%3* 4-:33 * 394#-!( %) 9). % (*$ >+&'6 3 1!3* %6%+*2 )%6 #%(+*3+* 9

#((4#96>'3* 3* +3 *4;%3% 4+3!* :3 %* 9"3!<,#*(%#4 )%*6 %) +#*3%#. % 6*+&'6 3 1<63 %6%+*2 4%* (4 (4$ +3 6%*49( 3(%4%33 (4 '+)%*%334 +$ 9( 4#(*' 9( +3 #+# 443<*. 3 3$ 46((3 %66 4%* &'6 9# 94 43;3463'63 6%*'3)%' *. %6 %*3 ,# %4 >9 87? *6%)$ 63* 9* %*) <%#6 ;+* %3' ? %(+!3)) 4%* % 6*+&'6 (=%( %*46>3.      

Max Schumann-MĂśbel

Das MĂśbelhaus Ihres Vertrauens

UND KASTEN T T TEIL E B MIT M KOPF E R A B L L VERSTE KOMFORT PLUS FĂźr den unvergleichlichen Liegekomfort sorgt die Kombination aus einem speziell gefederten Boxspringuntergestell sowie einer extra darauf abgestimmten Matratze. Wählen Sie zwischen: â&#x20AC;˘ 5 verschiedenen Kopfteilen & â&#x20AC;˘ 5 verschiedenen Systemaufbauten & â&#x20AC;˘ 5 GrĂśĂ&#x;en (100; 140; 160; 180 o. 200 x 200 cm)

Holen Sie sich das Boxspring-LiegegefĂźhl auch fĂźr Ihr Zuhause!

5 , 3 5 1 . 1 ab

VORTEILE BOXSPRING ď&#x192;Š hervorragender Liegekomfort ď&#x192;Š druckentlastende Eigenschaften ď&#x192;Š kĂśrperunterstĂźtzende Liegezonen ď&#x192;Š optimale Hygieneeigenschaften ď&#x192;Š klimaregulierender Bezug ď&#x192;Š optimale Gewichtsverteilung ď&#x192;Š luftduchlässig, transpirationsmindernd

Stadt Seeland/OT Hoym, Gewerbegebiet direkt an der B6, Tel. 034741/71872/Hettstedt, EKZ â&#x20AC;&#x17E;Hettstedter Meileâ&#x20AC;&#x153;, Tel. 03476/852493 Ă&#x2013;ffnungszeiten: Mo. â&#x20AC;&#x201C; Fr. 9.00 â&#x20AC;&#x201C; 19.00 Uhr; Sa. 9.00 â&#x20AC;&#x201C; 16.00 Uhr; www.moebel-schumann.de; Inh. Waltraud Wenniges


10

RHZ, Donnerstag, 20. März 2014

WOHNWELTEN

Mitteldeutsche Zeitung

           2 <&))1 "9&**4 (2 *2% (:% 6* +$*16) &))1 )$1 * 646*"0 2$( 9&1 8+* &$) $64 9&4 )$1 19144 (2 1 64<* 8+* * 2$* +1 62$*0 (2 1* <&$*4 2&$ 64(&$ 22 2&$ 2 )$1 6* )$1 <6) &*"1&$44* +$*% 16) *49&'(40 !1"4 2&* 2$( &**+84&% 8 1+6'4&* & 6! (*" &$4 6$ +.4&2$ 71<6"*0 +1*2 2&"* 644 9&4 )$1 (2 & 6)) 1 &*1&$46*"2""*24*% 0 2 $&#4 6$ *$ &*&8&6((* ,26*"* <6 26$* 6) 6) <6 2416'461&1* 6* 2+ +** (2 22% 6* 1+'*1&$ <6 !&*&% 1*0 1 2$.(4< )622 &2.&(29&2 *&$4 * "9+$*4* 416'461* *4(*" 1 * !+("*0 &* .22* .&"((,26*" )&4 8+* 1 ' "$*"4* .&"(* 1(64 ):&)( (:&&(&440

   (2 6216' &*2 *6* 962242&*2 !71 2 &"* +$(% !&** *49&'(4 2&$ 2 6$ <6) 14 '4&81 26*$&428+12+1"0 &4 *&.& 8+* ++2 $(4 &2.&(29&2 &* )+1* 2&"*26* &*<6" &* 2 & &* 1 '(&*24* 62!7$16*" )&4 -5= : -5= *4&)41* 6) !71 &* 12+* &440 &* 6* 41"4 &* $+$) # <6 ',1.1(&$1 6* 2(&2$1 *42.*% *6*" & 6!&**1 !+("* 1)% 6* (41&< 1&*"* 2 8"44&8 1% 8*2;24) 9&1 &*2 (&$"9&$4 41&*&1* & !#9* 6* 6"* * 12$* !71 (64$+$16' 8+10 & "1&*"1* ).1461* 6* &2 <6 -==/ 6!4!6$4&"'&4 1),"(&$4 & ).!62$ 40 1+. 8+* 2&"*1 $&(&.. 41' *49+1!* 6! *61 &*) 614)41 .1 *+.!16' *42.**42 ).!81"*7% "* 6* &44 "(&$<&4&" * +)!+14 &*1 8+((914&"* 62$ !71 * 4"(&$* 16$0 "()#&" ).!1 41&*&1* 2 ))6*2;24) 6*412474<*

& 62'(1"*14&+* 6* 1% "* * 6424+!!9$2( *0 & 9*** 6* ++(2 &4* & 124((1 812$&* $&1(2;2% 4) )&4 &*1 "1+#* &(!(4 * 221)22"!!'4* * 8+* "<&(41 *42.**6*" 1 62'6% (461 &2 $&* <6) (** 6! 6*2$ 1"*<4 61$ 1% (&$4 6* 62&'0

       1+6'4 & )$11 6*'4&+% % 0#%% * #+- " .- /# $ % "* %(!$#" $+ &.* & ** "(&$<&4&" 1!7((* 2&* * +" & .+" & .& # '#$ -- &.-0 &)  '+).(:* *!+116*"* )+1% *1 *64<1 "9$2* &4 &* 6* )2(* 1+6'4 '** 1 *9*1 &2.&(29&2 ).!* 62$* 6* "(&$<&4&" 1* 6!4 6* (*" 6! 2&$ 9&1'* (22*0 !71 "&4 2 &* &$ &**+84&81 &2.&( & (+49** $% $+ "24(44 8+* ++2 81&*4 2 *42.**4 !7$( 1 $91(+2&"'&4 )&4 )6% 2&'(&2$) *622 6* 2*!41 &*&1'41 (6$46*"0

,"(&$ &24 6$ & +)&*4&+* 62 ** 6* 62$0 6! 6*2$ <&"4 2&$ &2 812.&"(4 6* &44 )&4 &** 9&41* .1'4&2$* 64<*0 *!((2 .1'4&2$ 9*** 6* ++(2 )&4 ".+(2414) 6$' (22* 2&$ &) *6)1$* &* "1+#<7"&" &"* 819*(*0 +"1 2 &44 $64<64% " )$1 (2 & 1&* 6*'4&+* &*1 +&(44 ) 62$%%&4< *2+2$ 24'4 *+$ )$1 $*+(+"&0 &* 62$24 62 (24$( )&4 1& 62$14* 1!7((4 & &4!6*'4&+*0 & (22* 2&$ 2214).1461 221)*" 6* 72*.+2&4&% +* &*&8&6(( &*24((*0 1&2$ "62$4 (224 )* 2&$ *2$(&#* )&4 91)1 6!4 41+'* !,$**0 & 1 &(<$( &**+84&81 1+6'4 2&* 1 )24<6*" &*% &8&6((1 7*2$ & 1 "24(46*" !24 '&* 1*<* "24<40 (&$<&4&" 71<6"* 2& (*"!1&24&" 61$ (*"(&" 6(&44 6* <&4(+22 2&"*0

Malerfachbetrieb

Beschichtungen GmbH â&#x20AC;˘ StaĂ&#x;furt

â&#x20AC;˘ Malerarbeiten â&#x20AC;˘ Bodenbeläge â&#x20AC;˘ Bodenbeschichtungen

â&#x20AC;˘ Betonsanierungen â&#x20AC;˘ Wärmedämmung â&#x20AC;˘ Fassadengestaltung

MaybachstraĂ&#x;e 11 â&#x20AC;˘ 39418 StaĂ&#x;furt Telefon 03925 2782-0 â&#x20AC;˘ Telefax 03925 2782-82 www.bannier.com

Guter Service E.-Weinert-Str.27, 2. OG, sofort bezugsfähig, Balkon,2 RWE, Wfl. 52,18 m², Bruttokaltmiete 325 â&#x201A;Ź 03947/958-0 office@wohnen-in-thale.de

Ihre Ansprechpartnerinnen fĂźr Ihren Werbeerfolg

In unseren Ein- bis VierRaum-Wohnungen bieten wir Ihnen modernen und attraktiven Wohnraum zu fairen Preisen. Unsere kompetenten Mitarbeiter beraten Sie gern. Ascherslebener Gebäude- u. Wohnungsgesellschaft mbH Magdeburger StraĂ&#x;e 28 06449 Aschersleben Telefon 03473 942300 Internet www.agw-asl.de Email: info@agw-asl.de

vermieten verwalten verkaufen

Angela Paternoga

Angela.Paternoga@mz-web.de Telefon: 0 39 46/52 46 61 24 Fax: 0 39 46/52 46 61 22

Sigrid Grunert

Sigrid.Grunert@mz-web.de Telefon: 0 34 73/7 99 02 76 Fax: 0 34 73/7 99 02 79

Steffen Kindeleit â&#x20AC;&#x201C; Meisterbetrieb der Innung â&#x20AC;&#x201C;

G m b H

malt renoviert saniert

â&#x20AC;˘ Tapezierarbeiten â&#x20AC;˘ Malerarbeiten â&#x20AC;˘ FuĂ&#x;bodenlegearbeiten â&#x20AC;˘ Fassadengestaltung Plan 13 ¡ 06343 Stadt Mansfeld â&#x20AC;˘ Telefon: (034782) 2 07 07 Fax: (034782) 9 02 35 â&#x20AC;˘ E-Mail: SKindeleit@t-online.de

Wir bringen Farbe ins Spiel!


RHZ, Donnerstag, 20. März 2014

WOHNWELTEN

Mitteldeutsche Zeitung

11

           

% '%%/ !02 0 !& !&/ 0'007'&4& '2 4&/2/$! ! !% !&2/ %400 5/ ! & !:2 7/& 4% )00$ 4%2%)/24/& :4 /:!$&, / 3; /':&2 / /%&/! !&0 0$2 %%2& 400 & 5/ 0 6/ $'/& '/ 7/& !% '%%/ 5/$500!/7!0 4 &'%%&, 0$ $!2 0 & %!2 / %%4& 6'& '& :4 !&&& && 0 $ $!2 0)/!7(/2 $! 4 % , ' %%4& !02 &!2 $! %%4&, ! !&/ %%4& 0)!$2 :402:$! 0 '$ 5$#$!% !& $500$/'$$, %%& $$!& /!2 $&02 &!2 %/ 40 #&& #&&2$! 0'/ !% %$7024% 5&02!&, -!& !&&'62!60 &25/$! 0 '$:0/%%0902% !22 && % '02& 0)/#2 6'/ $$% 4 '$5$!&02& 7! 42: 6'/ !%%$ $$%%4& 42/4 $!/4& 4& 0 4 6'$$#'%%& &25/$! /2 4& !0. 0' '/%& &/ 6'& &/ !42/% 40 %&!2:,

     ! '/:5 / '$:0/%%4& 5/ & 0'%%/$!& /%042: 0/!2 ! &24/ 70& '02' ,, 0' -! $$& %%02'& &%& 0! 4&2/ % 0)#2 0 0'%%/$!& /%042:0 !& )!2:&)'0!2!'& !&, /&27'/2$! !/5/ !02 !/ 82/% ' !2 ! $!:!2! 42& &!/! & /%$!2!#!2& 4& 0/ '& /2& 5/ ! 0):!!0 /%# ):!22,. !2 %'/&& %%0902%& 7/& !0)!$07!0 &/!7$$& / '&&&02/$& 4/ ! 02 '))$2 0' /' /%0)!/#):!22 &5/ /#(%%$!& %%02'& 00/ 0'/!/2 4& 6/:(/2 !& / 2 & !&&& $!22, 0 &2022 !& /0!4& / &/!7$$ * 0&6/0! 4&+ ! !& / 2 ! &&&/4% //!2 4& 0'%!2 5/ !& 7'$! $!% !0 4%#$!% 0'/2, !& 40 $!2 % &/&, 5/ "0 %%6'/& !2 0 4&2/0!$! &'//4&&, !2 & !&&'62!6& ($!#!2& 6'&

&25/$!& '$:0/%%0902%& #&& "' "/ / )4&#2&4 #2 7/& ' !% 44 '/ !& / &!/4&, $0 :402:$!/ #2 #(&&& !0)!$07!0 4/ ! &#.)($$,% !%+ )! ,+ ,$ ,%+($ !&2$$!&2 '%!&2!'& 6/0! !% &#-#"#!$ ., )%' &/ '$:0/%%)$22& 0)5//  

$$042:7/2 //!2 7/&, ! 0)!$2 ! 70$& '!2 / !&:$&& 2/!$!& !& 5/'/&2 '$$, / $$ 7!/ ! !0& 2/!$!& 00/ 4&2//'& $0 ! !&% '%'&& 44,       

Ihr Partner rund um Energie. Zentrale: 0 39 46 / 971-3 Tarifberatung: 0 39 46 / 971-512 Verbrauchsabrechnung: 0 39 46 / 971-416 Internet: www.stadtwerke-quedlinburg.de Stadtwerke Quedlinburg GmbH

RathenaustraĂ&#x;e 9 in 06484 Quedlinburg Fax: 0 39 46 / 971-402 PersĂśnliche Ansprechpartner Mail: infostadtwerke@sw-qlb.de Energielieferung auch fĂźr Kunden im MITNETZ Strom, MITNETZ Gas und Avacon-Netzgebiet Regional engagiert

TschĂźss Miete, willkommen Eigentum! Wir fĂśrdern Sie mit dem IB-Wohneigentumsprogramm.

Lassen Sie sich umfassend und kostenfrei beraten unter: 0800 56 007 57


12RHZ, Donnerstag, 20. März 2014

WOHNWELTEN

Mitteldeutsche Zeitung

     $  

    2 $":5 $5: 5* 5:)$ @$ 4 )'03 $5 =55 ?*) # 4&'$: $': $)(' ("4 >4 $ )4 :$5") ):@$&'=) ) $( (*4)) =5=0 ) 5$":5 5:)$ 5:$ )4 )4 $-4$5 @$4 *-:$($4: @* 5 )=4 ":0 * =" $( )5:4 '50 24># "4 &*)): () )5:45"$# ) $ ):'$" =" '$" )A @ '55) 5* ?$' ': '$!) 5$ =4"0 =: "$) ) ": () ($: (*4)( 4$" '5 5 >"' () @>4 5$" $) :*-- ((: =4"5$":$ =!)@) $) 5$) =5 $)=)3 5* 4 =-: 5":5>"44 5 =)# 5?4)5 '" '5 ./ *") 4+) 450 44$": @$4 $ &:$?$:: $((4"$) $5: 4$"# '5 5: 5"5 ' 554 '5 4>"4 >'$" $)"# ?4 '5=) ) =4" $ $) ($: ' 5 >''# :) "$)A@$5")4=( =) =4" "=">)) (:''$5" 5"$":=) ) 4 '5*4'") $ A= ) "$)A@$5")4=() "$) '$ )0

2=4" @$4 $ )))5"$ $)4 (*4)) 4 '5=) $( 4 '$" A=4 =(:(-4:=4 )$ 4$":$ &':3 4&'4: 4+) 450 ) "') =5 # 4>&: =:: $5 &:='' 4$"?4 '5=) ) @$5) $)) #4: $54 4: ($55: ) 4(?4'=5: ?*) 4=) B6 :: -4* =4:# (:4 =) '?$) .8(< / =0 4>"4 >'$" $)"?4 '5=) ) "$) # ) = )) $( $):4 $5'=() @="5) =) $ =" $( 4>"%"4 =) 45: $ ': =) "$)4: $)5 =5 '$!) 5!) )*" $)) #4: ?*) 4=) 7 8(< 0 2 =4 $) 4$5""':*'$ @4 ('5 )*" @)$ 4 $A$): @5)3 5* 4+) 450

    5: 4 )5:44"() )*" =: &*((: $) =5:=5" 4 4 '5=) $) :4":0 2 $ 4$" '5 *4 )''5 "*" &:$?5 @$" '5 ($: #4:) ?*) ,, $5 ,; 8(< ?4@): @4) &)) ") : )) ':A:)'$" ?*) @$ $& =) 5:$' 4 "() $5: 5"'$!'$" (=55 $ '55"$ % "$)$)-55)3 &4:$ : 4+) 450 4 ) 5$":5 5 (+ '$") $)5-4-*:)A$'5 >4 $)) =5:=5" 5$)4 )5:4?4 '# 5=) ) )")&: 5*'': ($: ''4$) 5 )=4 1='$$A$4: '5# =) )5# :4":4$ =:4 )0 2)) &)) () 5$" 5$"4 5$) 55 $ 4 '5=) -55: =) 55 5$ =" 4$":$ (*):$4: @$40 5 '$" $': ):>4'$" =" >4 ) $)# = $)5 &*(-':: )=) 4((()5:4503

  4 =5:=5" 4 )5:4?4 '5=) @$4 +44:0 4 =5# *4 *")=) 5$ ):>(4 &)) =):4 )4( = $ +44($::' 4 #)& A=# 4>& 4$)0

    5 4 )$5 $55 "*") :")*'* $5") =# @)5 >4A= : )) $ (*4)) 5:):$' &:=''4 4 '5=) ) 4=A$4) $ $4)A A@$# 5") 4 =(:(-4:=4 =) 4 (-4:=4 4 4=(5$:$ ) )5:45"$ = )=4 @)$ 40 Wir sind dabei â&#x20AC;Ś und Ihnen präsentieren Ihnen Motorgeräte fĂźr Gartengestaltung! Ihre Gartengestaltung! Wir präsentieren Motorgeräte fĂźr Ihre

N DEINE CK. R I D Tango TangoE5 E5 H O L AG Z U R Ă&#x153; Smart tool â&#x20AC;&#x201C; smart solution T SAMS GĂśnnen Sie sich mehr Freiheit DerDer automatische Rasenmäher automatische Rasenmäher Smart tool â&#x20AC;&#x201C; smart solution

GĂśnnen Sie sich mehr Freiheit â&#x20AC;˘ Vollautomatischer Mäher fĂźr einen stets â&#x20AC;˘ Vollautomatischer Mäher fĂźr einen stets perfekt gepflegten Rasen perfekt gepflegten Rasen Komfort: â&#x20AC;˘ Intelligenter â&#x20AC;˘ Intelligenter Komfort:schnelle schnelle und und einfache Programmierung einfache Programmierung â&#x20AC;˘ Kompetente und zuverlässige Beratung, Installation â&#x20AC;˘ Kompetente und zuverlässige Beratung, Installation undund Wartung aus Deere Wartung auseiner einerHand: Hand: John John Deere

Schon ab

06526 SANGERHAUSEN XX.XXX,- â&#x201A;Ź AN DER STOLLENMĂ&#x153;HLE 19 (HELMEPARK) TEL.: 03464 /54 41 80 FAX: 03464/54 41 81 WWW.AGRARMARKTDEPPE.DE

!!( ) " " % &#   

Ihre Glaser im Mansfelder Land â&#x20AC;˘ Neuverglasung â&#x20AC;˘ Reparaturverglasung â&#x20AC;˘ Ornament- und Bleiverglasung â&#x20AC;˘ Geschliffene Glasplatten â&#x20AC;˘ Fenster â&#x20AC;˘ TĂźren â&#x20AC;˘ Rollladen â&#x20AC;˘ Vordächer â&#x20AC;˘ Innenausbau â&#x20AC;˘ Rolltore â&#x20AC;˘ Markisen Huissenstr. 15, 06311 Helbra z 034772/27289, Fax 034772/20183 Funk 0171/6902089

                

Die Nr. 1 im Insektenschutz Seit 19 96

Trift 77 e 06493 Harzgerode OT KĂśnigerode

Tel. 039484 / 72 400 www.ďŹ&#x201A;iegengitter-kautz.de

Besuchen Sie uns auf der SaaleBau 2014 in der Halle 4 Stand 4 B6

Neu: Transpatec Feinmaschgewebe = Pollenschutz

MineralĂślhandel

Block Kathrin

FT-Fenstertechnik GmbH Querfurter StraĂ&#x;e 19 06295 Lutherstadt Eisleben Telefon / Fax 0 34 75 / 60 30 93

Kunststoff- und Aluminiumfenster Tßren und Rollläden in eigener Fertigung

Testen Sie uns!

Vergleichen Sie unsere gĂźnstigen Preise!

Wir beraten Sie gern.

online-info Die Sonderbeilage

Wohnwelten finden Sie auch im Internet: www.mz-web.de/eisleben www.mz-web.de/hettstedt www.mz-web.de/sangerhausen www.mz-web.de/aschersleben www.mz-web.de/quedlinburg

Wir machen uns stark fĂźr Sie. Frei fĂźr Sie und immer zur Stelle, HeizĂśl aus der richtigen Quelle.

HEIZĂ&#x2013;L

FriedensstraĂ&#x;e 14 06458 Hedersleben Tel. 03 94 81 / 8 15 06 Fax 03 94 81 / 8 11 99

preiswert schnell zuverlässig

DIESEL

WĂźnsche erfĂźllen und Werte erhalten Rufen Sie uns an:

03 46 51 / 92 213 www.heller.portas.de TĂźren HaustĂźren KĂźchen Treppen GleittĂźren Decken

Portas-Fachbetrieb Daniel Heller 06536 sĂźdharz ot roĂ&#x;la

Mo. â&#x20AC;&#x201C; Do. 6.00 â&#x20AC;&#x201C; 18.00 Uhr, Fr. 6.00 â&#x20AC;&#x201C; 12.15 Uhr, Sa. 9.00 â&#x20AC;&#x201C; 12.00 Uhr

â&#x20AC;˘ Ohne Dreck und Lärm â&#x20AC;˘ Festpreise â&#x20AC;˘ Qualität seit 40 Jahren


RHZ, Donnerstag, 20. März 2014

WOHNWELTEN

13

Mitteldeutsche Zeitung

Selbst Strom zu erzeugen lohnt sich immer noch!

ANZEIGE

Mehr als eine Million Photovoltaikanlagen erzeugen deutschlandweit Strom aus Sonnenlicht. Die Besitzer sind dadurch unabhängiger, können bares Geld sparen und leisten einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz. Einen Teil des Stroms auf dem eigenen Dach selbst zu produzieren, liegt also nah.

Mit der 25 Quadratmeter großen Anlage können ca. 3.200 kWh2) Strom selbst erzeugt werden. Wenn Familie Kluge davon ein Drittel selbst nutzt, müsste sie ca. 1.000 kWh weniger Strom von ihrem Stromlieferanten kaufen. Das spart rund 300 Euro1). Der übrige Solarstrom aus eigener Produktion wird in das öffentliche Stromnetz eingespeist. Dafür erhält Familie Kluge ca. 300 Euro. Unterm Strich können Anja und Martin Kluge inklusive der Einspeisevergütung

Er sparnis mit ei ner Photovoltaik-A nlage: St

romkosten ohne PV-A nlage 1) : mit PV-A nlage 3) : Bildnachweis: elxeneize/Shutterstock.com

Mit Sonnenenergie die Stromkosten reduzieren – davon hat auch Familie Kluge schon vor Jahren gehört. Die dreiköpfige Familie lebt in einem Einfamilienhaus und verbraucht im Jahr 3.500 Kilowattstunden (kWh) Strom. Dafür müssen sie 1.138 Euro1) zahlen. Um ihre jährlichen Ausgaben für Strom zu senken, denkt Familie Kluge über die Anschaffung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach ihres Hauses nach. Für sie käme eine ca. 25 Quadratmeter große Anlage in Frage, wofür sie 6.590 Euro investieren müsste. Gemeinsam setzen sich Martin und Anja Kluge an den Küchentisch, um auszurechnen, wie viel die Sonne und die eigene Photovoltaikanlage ihnen an Stromkosten sparen wird:

Einfamilienhaus mit einer Photovoltaikanlage

also 600 Euro gegenüber der Stromrechnung des Vorjahres sparen.

„Das lohnt sich ja richtig! Und den Gewinn für die Umwelt kann man gar nicht in Geld berechnen.“ Martin Kluge

Familie Kluge kann ihre Stromkosten noch mehr senken, indem sie die

Photovoltaikanlage um einen Solarspeicher erweitert. Dazu können staatliche Fördermöglichkeiten von bis zu 60 Prozent genutzt werden. Die Energieberater von enviaM wissen, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, um diese Förderung zu erhalten. Jetzt informieren unter 0800 3 684243, per E-Mail unter energieberatung@enviaM.de oder auf der Internetseite www.enviaM. de/energiesparen.

1.138,0 0 € 538,00 €

Ihre Er sparnis pro Jahr: 600,00 € Verbrauchspreis: 30,23 ct/kWh; Grundpreis 80,– €/Jahr 2) gilt bei einem mittleren Ertrag der PV-Anlage von 950 kWh/kWp im Jahr 3) Kosten für verbliebenen Netzstrombezug abzüglich Einspeisevergütung bei einem Jahresverbrauch von 3.500 kWh in Verbindung mit einem enviaM-Solarpaket PV „M“ – Stand 02/2014. Die Anschaffungskosten für das Solarpaket sind nicht berücksichtigt. 1)

Die Pluspunkte einer Photovoltaikanlage + unabhängig: Sie erzeugen Ihren eigenen Strom + sparen: Sie können Ihre jährlichen Stromkosten senken + umweltschonend: Sie leisten einen aktiven Beitrag zum Umweltschutz + langfristig: durch Erneuerbare Energien Gesetz festgelegte Einspeisevergütung + kein Vorleistungsrisiko: bei enviaM bezahlen Sie erst, wenn die Anlage in Betrieb geht + qualitativ: Ihre Anlage von enviaM ist zu 100 Prozent „Made in Germany“ + garantiert: 11 Jahre Produktgarantie und 25 Jahre Leistungsgarantie auf die Solarmodule vom Hersteller

NADINE UND MICHA GEHEN

„Strom selber machen und Geld sparen.“


14

RHZ, Donnerstag, 20. März 2014

WOHNWELTEN

Mitteldeutsche Zeitung

   

"$! $()%$(()$ ))%%(# & 

)!!+*!% %! ! $" #

           - 10 10 0 .- #'&#-0 2&. 4! .!& !&!% 1..& .'$$* . !$0 1 2- ! 1-& 3'& -0!1.-&* !. .!& $&.0 #!& +1 .- 3'& - 0&, %- .'&-& 4-& %!.0&. !&!3!1$$ & & '-.0$$1&& - 1--& )$&0*

&.& 4'$$& #!& ')!& .'&-& . -!!&$* ! )$& !-& !&& #$!1&..0!$ .!& !& .%#- '- ..& ' $!- !% &$$!%!.. &!3!1$!00 !.0 !& 0-& 1&.-- !0* 1% 2--.& .. 1 ! !&& 3!- & !& 6!-0! .!& 1& - -.(&$!#!0 . 1--& 1.-1# 3-$!& .'$$&* ! -.0$$- 3'& 1.-&

!& '$6-0!14!. & .'& $&.0 1 !. &04!#$1& -!-0 1& !0& "% 1--& !

($!#!0 .!& -1%1. &6 !&!3!1$$ 61 )$ &&* !. &1 .0$0-!. -!!0 - 1--& !&0 !- -&6& &1- &' !& - 1)5.!# 1& & (-0$!& 11&.)$&& - &!0 %- !& - 14!.* +4! -!00$ $$- 1)-'"#0 - 10 .& -0!1.-.0$$- .!& -! )$&0 1.- &!0 &-. $. ! !&% -!0#0&1., .0 1)0.0.2-- . 1&.3-&. 10 .- -0!1 !-# 4 $.* 0.$! . 0!& !%%- %- -0!1.-.0$$- .'- !& -!0#0& !% &0-&%& ! 1 1&4(&$! 1&&42&. !& ! $&1& . 13'-&.

Stahl- und Metallbau GmbH Berga Sangerhäuser StraĂ&#x;e 19a - 06536 Berga Telefon (03 46 51) 40 90 - Fax (03 46 51) 40 98

Stahlbau Bauschlosserei SchweiĂ&#x;betrieb Dreherei (DLZ â&#x20AC;˘ Revolver) CNC-Brennund Plasmaschneiden Stanzen und Pressen

Stahlhallen und Stahlkonstruktionen

CNC-Fräsen u. Drehen

Schärfen von Kreissägeblättern

(bis 100 t)

!&-!&& #(&&&* && 0 . .' &&&0 5 )&1. 1. (#'&'%!.- !0 & 4! 3'- .!& -0!1&* && .0&-!.!-0 10!$ $..& .! 3-$!.4!. #'.0&2&.0! !& -! )-'1 6!-&* - &6 '& )-.(&$! '0 10 10 &!%& %-* + '.0&41..0 1--& #(&&& !&& !00$4 4$& !&% .! & -1&05) ! &. -0!1.. $!0 3-!!-& 1& !&6$& 0!$. & !&& '-.0$$1&& &)..&, -#$-0 !-# 4 $.*                

ihr spezialist fĂźr umzĂźge! â&#x20AC;˘ UmzĂźge nah und fern

Edelstahlbearbeitung

â&#x20AC;˘ HaushaltsauflĂśsungen

Treppen â&#x20AC;˘ Zäune â&#x20AC;˘ Geländer â&#x20AC;˘ Gitter TĂźren â&#x20AC;˘ Tore SchlieĂ&#x;anlagen â&#x20AC;˘ SchlĂśsser â&#x20AC;˘ ZubehĂśr

Beratung kostenlos vor Ort

SchlĂźsseldienst (auch fĂźr PKW)

NEUANFERTIGUNG â&#x20AC;˘ REPARATUREN â&#x20AC;˘ LIEFERUNG â&#x20AC;˘ MONTAGE

â&#x20AC;˘ Kurzzeitlager â&#x20AC;˘ AuĂ&#x;enaufzug

06484 Quedlinburg â&#x20AC;˘ BĂźro Augustinern 87a t 03946 â&#x20AC;&#x201C; 41 21 â&#x20AC;˘ Mo. â&#x20AC;&#x201C; Fr.: 7 â&#x20AC;&#x201C; 18 Uhr Rienecker-umzuege@t-online.de

Rudolf-Breitscheid-StraĂ&#x;e 11 06526 Sangerhausen Tel.: 0 34 64 / 57 28 48 Lange StraĂ&#x;e 52 * 06466 Gatersleben * Tel. 039482/ 435 * Funk: 0171/43 83 970

www.raumausstatter-ritter.de

Bauträger- und Immobiliengesellschaft mbH Musestieg 28 06502 Thale Tel.: 03947/9520 â&#x20AC;˘ Fax: 03947/95233 www.thale-immobilien.de Unsere Leistungen: Herstellung von schlĂźsselfertigen Bauten fĂźr Privat und Gewerbetreibende Hausverwaltung und ein Hausmeisterservice

â&#x2013; Putz- und Estricharbeiten â&#x2013;  Maurer- und Betonarbeiten â&#x2013;  Abbrucharbeiten Neubau, Modernisierung und Sanierung

Henry Weber, Handwerksmeister, Drohndorf 06449 Aschersleben â&#x20AC;˘ Lutherstr. 35 Tel.: (0 34 73) 39 08 â&#x20AC;˘ Fax 69 91 47 â&#x20AC;˘ Funk 0171-4 54 33 47


RHZ, Donnerstag, 20. März 2014

WOHNWELTEN

Mitteldeutsche Zeitung

15

 

           ) )..H3,.B.% "C: ) )%.. D): . ;0,,? ,.%":);?)% B. ;0,) ;).6 %, 0 %+B"? 0: %( B? E): %, 0 ; ; B; )- :C.. 0: ) 0'.B.% ). : ?? E:. ;0,, ,, D.?B,)??. -C;;. ).+,+B,):? ;). B. ; -0.?,)' B;( +0--. :" .)'? HB .% -;;. E:.6

  

?),(."0:-?)0.. +?B,, 0.)?)0.. ;0( E) ).. D0,,;?.)%. :,)+ C: ) "( :0%:-- )?? ; ."0.?: : " 1::( .+ B.?: : ,"0..B--: III=#@//IIA 0: B.?: EEE6+"E6 ,,%-). ."0:-?)0.. HB: .;"1::B.% ;0E) .,B";?,,. : ).H,.. B.;,.: ;). C: ; -).;'"?;3:0*+? : " B. - ::B':H.?:, B.;D:. 66 B.?: EEE6B"0:::6 :',?,)'6 1:( :-)??, :B. B- ) 8%:C.9 --0),) ").. ;)' B.?: EEE6.:%)"0::B.%6)."0 . B;--.:)? -)? : %-)..C?H)%. ( :?B.%;%;,,;'"? 0A0.,). )?? ) G30( :).;.+ ). )' D0. .,).(.:%);3:( ?%:. '??3==EEE6'G30D:).;.+6= 30:?,7D)E!=3:)D?+B..=A$///6*;3

C: ) ;0,) ,.B.% );? ; .1?)% ) 3:;1.,)' )( ?B?)0. B-";;. B. B.D0:).%.0--. HB ( ,B'?.6 B;:)'. )%.+3)?, );? ). E;.?( ,)': B;?). B- ). ;)':; B.-.? "C: ) 3:)D? %.B?H? --0),) ;'"". HB +1...6 8AI ); @I :0H.? : ;-?+0;?. ,B?? ) B;?:%, "C: . )%.+3)?,.?),9 ;0 : B".%, --0),)( .")..H):B.%;F3:? : G30:).;.+6 . ). ;0,): )%.+3)?,.?), E):+? ;)' D0:?),'"? B" ) B"H)? : )..H):B.% B;6 B' E: ;)' -)? -B( 0: 0:.);):B.%;3,.. ;'"?)%? +0--? - ':,)'. ;;.;?B:H B. ).- ;0,). )..H3,. .)'? D0:)6 C: ,, B;( 0: 0'( .B.%;;)?H: B. ;0,' ) ; E:. E0,,. ,0'.? HB;?H,)' : ,)+ B" -1%,)' 1::3:0%:-- ) ) )..H):B.% B.?:;?C?H. +1...6

      

 "  B:' H).;%C.;?)% :,'. B.?:;?C?H? : ?? B:' ) " -)? - 0'.)%.?B-;3:0%:-. B 0: :E: D0. ;,;? %.B?H?. --0),). .)'? .B: B;: ;0.:. B' )%.?B-;E0'.B.( %.6 )? - .:%)"")H).?(B.(:0%:-- B.?:( ;?C?H? ) " . B 0: :E: D0. "("")H).H( 'B;:. <I ## $I HE6 D:%,)':. ;;)D'B;:. HB .0' %C.;?)%:. ).;;?H. ,; ; 0'.)%.( ?B-;3:0%:--6 ) :0%:-- +1... +0-).):?

Ina Schneider

Glasatelier

Blei-Ornamentik fĂźr TĂźrfĂźllungen & Fenster 06493 Schielo, SchulstraĂ&#x;e 46 fon: 039 484/82 22 fax: 039 484/40 77 8 mobil: 0171/7116783 www.glasatelier-schneider.de

Unsere Leistungen: â&#x20AC;˘ Baumpflege und Baumfällung mit Klettertechnik â&#x20AC;˘ Häckslerdienst bis 25 cm Durchmesser â&#x20AC;˘ Wurzelfräsdienst Torsten Rittershaus â&#x20AC;˘ Tel.: 0172-187 74 59 info@baumservice-rittershaus.de www.baumservice-rittershaus.de

maler- und tapezierarbeiten â&#x20AC;˘ bodenbelagsarbeiten korrosionsschutzarbeiten â&#x20AC;˘ betonbeschichtungen Witteanger 25 A â&#x20AC;˘ 06463 Falkenstein/Harz, Reinstedt Tel. 034741/788900 â&#x20AC;˘ www.maler-meisters.de torsten.meisters@googlemail.com

E:. 6'6 ) 0:,)%. : 1::D0:B;;?HB.%. %,)'H)?)% ). .;3:B' %.0--. E:.6    B-&.'-. ) D0:B;;'B. ). ,?:;%:'( ?; 0'.. HB- ), '. +1... C: ) " -)? H).;%C.;?)%. :)?. 2 :0H.? ""+?)D 3:0 ': %"1::? E:. 4?. :B: AI2@56 ). HB;?H,)( '; ,B; .. : :-)?: HB;?)--? +1... B'

)?: ); 1::-)??, "C: ).. -B .?:%.6  "    !    "  - '-. : "(:0%:-- 8.:%)"")H).? ( .):.9 )?? ) " HE) E.)%: +..? 1::( -1%,)'+)?. . : . .:%)D::B' ;).; )%.')-; ;.+. -1'? B. "',)' F3:?); "C: ;B'? +.. ;)' C: ; "(:0%:-- 8.:( %)"")H).? .):. B%,)?B.%9 )."0:-):.6 C: ) B%,)?B.% B:' ).. F3:?. +1... --0),).;)?H: '): ).. B;'B;; D0. ); HB #I :0H.? : 0;?. -F)-, $III B:0 :',?.6 : ) -;?,,B.% : )HB.%;.,% )- ).. '? "C: . ,0'.? : ,)+ B" ). .B; "(:0%:-8.:%)"")H).? .):. :%.HB.%;+:)?9 4 26 :H AI2@5 ; ) : B;:)'?B.% B" :.B:: .:%). ;?H?6

MEISTERBETRIEB

BAUFIRMA FRANK HERRMANN â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

INNEN- & AUSSENPUTZ MAUERWERKS- & BETONARBEITEN WĂ&#x201E;RMEDĂ&#x201E;MMVERBUNDSYSTEME ESTRICHVERLEGUNG PFLASTERARBEITEN

â&#x20AC;˘ INNENAUSBAU â&#x20AC;˘ TROCKENBAU OttostraĂ&#x;e 5 â&#x20AC;˘ 06313 Hergisdorf â&#x20AC;˘ Tel.: 034772/30 826 Mobil: 0171/5078972 â&#x20AC;˘ E-Mail: f.herrmann-bau@vodafone.de

Mit uns haben Sie die Modernisierung oder die energetische Sanierung Ihres Hauses schneller unter Dach und Fach. zt

Sprechen Sie uns an! Ansprechpartner: Frau Teschner Tel. 03475 673-130 www.vrbeisleben.de

Jet stig n zieren Ăź g inan f

Volks- und Raiffeisenbank Eisleben eG


16

RHZ, Donnerstag, 20. März 2014

WOHNWELTEN

Mitteldeutsche Zeitung

              9,$1" ())'$"0 5) 49,$1" 8$'$"0 1"(& '$") 1$" $( 51(()') ($14 7*) 1'14 )- ))'$" )104 8$0 ($4 8$'$"0 70# ($1"4 5) 5( &"04 1* 11 1 $) 1"'"# 40) $) 0 $ )) *")5) 5) 6" 54 ''4*"),19"*'* ) &+))) 0 0145)'$"08$1 ) 0 6")$)0$"45) 0&))) * 1$ $) )) $) 05 *0 $) ($1"4 1"'"4'$"1 0 # 8*")4- 0$4$*)'' 40*49,) 1,$') )('$" 5" "54 )*" $) 0*! *''-

'1 0 5) "'4) 1$ 60 &6"' 5) 5) (64'$"- $ 8$11) $)14$)&4$7 11 48 60 $) )41,))4 *(# (5)$&4$*) $) ) )"( ( 5) +00'$" $14-

60 05) "+0) 0$1" 0540 5) 0) )5# 1* $) $ 6" 8$ 4(*1,"0$1"1 $"4 5) 60# "5,4 )14) 5) 4)1$'$) $ $ $)) 5) 6"' )1,0")- . 460'$" ') $) '05) 5" ($4 (*0)0 6")4")$&2 1$ $14 0 ) )50 $) 14)# 4$' 0 6" 5) )$"4 0 $):$ / 0 ):4 64"0-

  

   

))0&6") 8$0&) 5 05(4 14 140$' 1"# '$" 5) 05:$04 $) 0$"44- ))0 14'') $) 0 6" $)) 5)&4$*)') 514) "0- 5 ")$& 1,$'4 $) 0*! *''- * 8$0 () $( 0$)) )# )0"51"'4 "5$ $) )504$ 1 )5&4$*)1&*"' $) 4*, ,6'(1"$) ) "9,0(*0)) )0 $# 1,0&6"'1"0)& '&40$1" 6") 04 60 14 '' '' $)) 5) 1 ''1 $) :506&"'4) +# ' $)4 0$04- 1 80 1 )) 0 5" 1"*)- .$1 5&4$*) 5 1 70($)4'$" 1)4'$" $14 7$') ))0) 0 )$"4 85114 1$ ") 1"'$"4 &$) $80& $( $ )) *&51 "'4) 8*")'$" (") &*04$*# )) "0 60 ("0 '1 60# '611$ / 8$! 0)& 64"0 1"416"00 0 0# $41 ($)1"4 $ (*# 0) 6"- 05) (,$)# ) $) 1*'" 5&4$*) *4

" ,/'"*! $%%#"! .! *!#"! )-0"), -% $", *!#"!,% "%)" % &#%(

KĂźchen-FrĂźhjahrs-Offensive Finanzierung 0% 12 Monate - gĂźltig bis 30.04.2014

Jetzt TraumkĂźche kaufen und sparen!

KĂźchen-&Badprofi

Hallesche Str.153a Tel.:03475/6318627 Lutherstadt Eisleben Fax:03475/6318629 06295 Ein Unternehmen der Team-project GmbH

www.albrecht-kuechen.de

 

Wer bauen will, braucht Kies. Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt. Wir machen den Weg frei.

Jetzt n e berat n. lass73e) 96 40-77 34 Tel.: (0

www.ostharzer-volksbank.de

Stadt Seeland â&#x20AC;˘ 06467 Hoym â&#x20AC;˘ Wasserstr. 08 â&#x20AC;&#x201C; 09 â&#x20AC;˘ Tel. 034741 474

KĂźchenluxus â&#x20AC;&#x201C;

den man sich leisten kann HB23AB520 EdelstahlEinbaubackofen

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

jetzt nur 5 598,â&#x20AC;&#x201C;

Beratung Planung mit 3-D-GraďŹ k Installationsplan AufmaĂ&#x; vor Ort Montage & Service Finanzierung durch Hausbank KĂźchenumbau & Transport Siemens live Kochschule, Termine im Internet

EH 645EB15E Edelstahl, 60 cm Induktions-Kochstelle, Glaskeramik

jetzt nur 5 498,â&#x20AC;&#x201C;

SpĂźle jetzt nur

98,â&#x20AC;&#x201C;

In schĂśnster Frische: Unsere zeitgemäĂ&#x;en KĂźchen machen so richtig Lust und Laune aufs gemeinsame Kochen und GenieĂ&#x;en. Durchdacht geplant und komfortabel ausgestattet, begeistern sie auf den ersten Blick.

Kurze Fahrt â&#x20AC;&#x201C; viel Geld gespart!

â&#x20AC;˘ Fensterbänke â&#x20AC;˘ Treppen â&#x20AC;˘ Waschtisch- und KĂźchenarbeitsplatten â&#x20AC;˘ Bodenplatten â&#x20AC;˘ Tische â&#x20AC;&#x201C; seit 1978 â&#x20AC;&#x201C;

Natur- und Kunststein

Reinhard Klossek

06333 Walbeck â&#x20AC;˘ Gewerbepark/ParkstraĂ&#x;e 6 Tel.: 0 34 76 / 85 11 13 â&#x20AC;˘ Fax: 85 11 41 E-Mail: natursteinklossek@t-online.de Internet: www.natursteinklossek.de

05) $(,0*7$1$0) 5" $ 0 $ )4'$") 6")0# $4 0) 5) ($4 8$'$"0

$"4$ &$4- $ 05") # "0 *4 &$) 1,:$$1") 6# ")4**'1 60 '' )50 0)&# '$") 8& 5) 70:$"4) "0 5 ) '&40$1") *1)+)0 $ '&40$1" $40*)),011 ) 140*(# 40$)) 0*)) 0$'' 5) $ 50*01 60 $ 0*0)1 ))0 "$) ) 1$) 1:$# )$04 7*) 0'$ ")$&- $ 541" 8$ $)40)4$*)' 6")0)" 1"4$ 4 6# 0$ )1 7*08$ ) ())'$" 1$ )0- 4 8$0 $ 6" "0 014 )) 8*")'$" 8)) 05) $"0) 14'40$1") $40 '$144 "))) 05) 5) ))0 '1 0 :51(():$") &)) 1 $) 0 518"' 0 6")# $)0$"45) 5) $( 5"+0 1"*) (' :5 $0$) &*(# ()- ''0$) 1 1") $ 1"'"40 1")'' $ *04$# ' 0 %8$'$ ) $"48$1 1 )0)- ) 0 ):4 1$" :5( *"' $0 1"(&10$"# 45) ) )) 1"'$!'$" 8*'') 1$" % $ $( 5"51 8*"'# 6"')- *'0): $14 ) 1 40)14 8$0 1 014 $( "# ( 11)- 0)& 64"0 1 4 :5 .$ )514) 45$) 0 541") 1''1"4 60 0# )"05) ' ) 11 05) ("0 14 5) ))0 ("0 '$1" 11)- $0 $4 1 $) 8$111 *)'$&4,*4)4$' 1# 1) 01,05) 8*"' 51 $4) 14((4 '1 ))0 8 ) $"# 00 140&0) &+0,0'$") # )1,05"5) )*" ("0 )0# $0$"1 0*4$) 05"4)/'$1" 1444 '4 8"') 7*0 '# '( $) '())0 $ ( 4# 1"' 7*) 05) )$"4 ,04$# :$,$0) &+)))- ) 0 ($'$ "$) ) 0$) 5" ))0 (' :5( ,'- (61 $14 60$# )1 60 $ 1"'"40 5 ( *0(01"-


RHZ, Donnerstag, 20. März 2014

WOHNWELTEN

Mitteldeutsche Zeitung

17

      

!( , ) -0(,) $!/!-"") (&&$)!$ !$, #%($ %$.($!)) -$ 0(,, -# -'

)' 1!&#!3( 413# 94' 3#&"#!&#!3 # ')" 0( (((0!#3%340 '!3 0,,( 94 4'" 1%4&,340(- 417!&3 30#&#( 139( # ( (! )( #(04%16)&& #( 9(0,,( 1#( # (4( 1,%3%4&0( 413#0 #( )(( )!(0#!(- 1!74(( 7(&3 )0 0&#(# # (4( )0'( #(04%( 4! 40! %03#6 )'#(3#)(( 41 601!#(( " 30#&#(- 0'1 )&9 30#3 4 %5!&( 3!& ,400

  *  *  * 

3)( 4 &#!31 )0 031 &1- . #3 #(0 )0#" #(&& 13&33( 0,, #' )!(0#! 703( #" (35'0 #!0 41 43&#! 4/ 133#3 (% 04 6)( 0 41,0%11- 1 )3 ' 1!(#03 1#( !3 &&0#(1 1#(( 0#1- .50 #(#6#4&& (" &3 0,,( '411 43&#! '!0 #(613#03 70( &1 50 #( 3(0"01#)(/ 13 04-

   4! 50 (!(0 &( 1#(1 #&3 4(%3#)(&#33

Parkett-Laminat-Dielung â&#x20AC;˘ Bodenbeläge â&#x20AC;˘ Trockenestrich

â&#x20AC;˘ Treppenrenovierung â&#x20AC;˘ Innenausbau

â&#x20AC;˘ Dekorative Zimmer- und HaustĂźrenrenovierung â&#x20AC;˘ Treppenrenovierung

Seniorenfreundliche 3 Raumwohnung mit Aufzug

Neustädter Str. 35 sofort bezugsfähig, SĂźdbalkon Wfl. 60,8 m², 505 â&#x201A;Ź Warmmiete

03947/958-0 office@wohnen-in-thale.de

06463 Stadt Falkenstein/Harz OT Meisdorf ¡ BahnhofstraĂ&#x;e 140 www.kunze-meisdorf.de www.coelan.de

Tel. (03 47 43) 9 25 66 Fax: (03 47 43) 9 25 67 Funk: 0171/642 81 84

Besichtigung mĂśglich â&#x20AC;˘ www.tuerenrenovierung-buchmann.de

UK Schwimmbadtechnik GbR GbR urr nu ätt n alliittä ua Q Qu n nn a a m n hm acch Fa mF om v vo

â&#x20AC;˘ Fliesen- u. Fassadenarbeiten â&#x20AC;˘ Estricharbeiten â&#x20AC;˘ Putzarbeiten â&#x20AC;˘ Trockenbau â&#x20AC;˘ Pflasterarbeiten â&#x20AC;˘ handwerkliche Arbeiten

Telefon: 03473 / 91 41 31 Handy: 0173 / 8768633

Ralf Dudziak Alte BahnhofstraĂ&#x;e 5a â&#x20AC;˘ 06449 Aschersleben / OT Mehringen

Doreen.Fischer@mz-web.de Telefon: 0 34 75/61 46 71 Fax: 0 34 75/61 46 79

(von preiswert bis exklusiv)

â&#x20AC;˘ Ă&#x153;berdachungen â&#x20AC;˘ Filteranlagen â&#x20AC;˘ Wasserpflegemittel und ZubehĂśr

Magdeburger StraĂ&#x;e 3 (an der B6), 06484 Quedlinburg Tel. 0 39 46 / 46 24 â&#x20AC;˘ Fax 0 39 46 / 79 37 70 Internet: www.uk-schwimmbadtechnik.de

Veit.Hohmann@mz-web.de Telefon: 0 34 75/61 46 70 Fax: 0 34 75/61 46 79

Doreen Fischer

â&#x20AC;˘ Schwimmbecken

Nutzen Sie unsere Aktionstage im März und April

Veit Hohmann

BAUSERVICE

â&#x20AC;˘ Einbau und Verkauf von TĂźren und Fenstern â&#x20AC;˘ Einbau von Laminatparkett

TĂźrenrenovierung Horst Buchmann 06467 Hoym â&#x20AC;˘ Badstubenstr. 12 â&#x20AC;˘ z 034741/71415 oder 0152/38 95 38 77

Ihr(e) Ansprechpartner(in) fĂźr Ihren Werbeerfolg â&#x20AC;˘ Beschichtung und Abdichtung von: â&#x20AC;˘ Terrassen, Balkon und FuĂ&#x;bĂśden â&#x20AC;˘ Gestaltung von dekorativen Wand- und Bodenelementen â&#x20AC;˘ Sandsteintapete

''0 ()! 130( '!0 &1 +::: (1!( $!0&#! ( ( )&( #(1 0,,(134091- ( 0,,( 1)&&3( 43 41&4!33 4( '#3 0#1#!0( (" &4( 4113333 1#(- ( 501 &30 #&3 1 #(3&&#" (3 #3&*14(( )0 #(( &30(3#6( 4( 94 ( )0( 4'( #(94,&((-

TĂźrenrenovierung â&#x20AC;&#x201C; kein Problem â&#x20AC;&#x201C;

Dirk Porth

Bahnhofstr. 17a â&#x20AC;˘ 06343 Mansfeld Tel.: 034782/21949 Fax: 034782/90425 www.porth-parkett.de

'411 1#(- # 8,03#( .4!00( 1)&&3( '#3 #!0' 0,,(40 %)(%03 !&&1!439703 60#(" 0( 4( ( #!0!#311,%3 05%1#!3#(-/

Ulrich Stolte Aufzugsbau GmbH A U F Z U G S B A U

Planung â&#x20AC;˘ Montage â&#x20AC;˘ Lieferung â&#x20AC;˘ Service

U

S

u.a. Treppenlifte, BehindertenaufzĂźge fĂźr den privaten Einsatz

06449 Aschersleben â&#x20AC;˘ SchlachthofstraĂ&#x;e 18 Tel. 03473/812982 â&#x20AC;˘ Fax 03473/812984 â&#x20AC;˘ E-Mail: info@stolteaufzugsbau.de


18

RHZ, Donnerstag, 20. März 2014

WOHNWELTEN

Mitteldeutsche Zeitung

                   

" # 0 1-01-$)+ 1#,!0 1$ $" $ 3,- $-0 ,0 02,$ # %,0 #$0) $  - $ %"" 1- %"7 1$-0-0% %, "1# $ 1#)  , - 3, ,$ 2,$ $ $, 1-,0 1$ !%-0$ ,1$ '888 1,% (7 "$,0 1$$ - $ $0 -(,$ 01,,)

  1 $ $ , 0 $  $1$ 1$ $ - 71 0$ *1-- 07, !&$$$ $-(, $" %!#, %, $,(, $06-0# $ , 2, $0, ,$ "--$+ ,!",0 5(,0 , # #,0) $ $,, -207$ 2,$ # 0 , 3,, "1$ -%$,- 10  $ , $- 0 # 0 $# $0,, !$ 1$ $# 3%$ $$$ 3,-,10$ 107-" # 0 ,% "76" $, !1$ 1-,2-00 - $)

 14,01$ - $$-, - !$$ %0 1$ , 4 ,!$ , $1 $, $1$ 1-02, -0 ,0 $ 0 $1, %$!%#%,0 1$ , 0 , "0 1 $, 71 -(,$)  1-02, -0  - 0$!,0 - 1--) %,$ %"" - $ $ 0 $1, # - $ 1 !01""# 0$) 1-02,$ , $1$ $,0 %$ $ $ 3,--,0 #$!%$-0,1! 0 %$ 1$ "0$ # 0 ,, ,###3,"-1$  $0,!"0 )

  - #$ - , 10$ -%" ,1$ -00 , $ -- ,-0"", #,, 01$-$$ 1$ $ $10 3%$ # $-0$- . $0 #0,$ 3%,-$) % 1--0000 ,, $  $$-, ## 4,0  3%, ,$ $ 0 #&" 4-$ 4,$) 2 , , ##,0 3%$ , 1-(,!-- * 3 "$ "010$ -0 $ ##1$ , -- #( "$-4,0) -%""0$ $02#,  "0 1-02,

Malermeister

Uwe Hoff AuĂ&#x;enbereiche Innenbereiche kreatives Gestalten Restaurieren Tapezieren

Otto-Buchwitz-StraĂ&#x;e 1 06449 Aschersleben

Telefon: 0 34 73 / 80 76 00 Telefax: 0 34 73 / 91 20 43 Mobil: 01 71 / 41 06 09 1

E-Mail: hoff-maler@t-online.de www.hoff-maler.de

!% -),.( !), ! !)!,%"(, ) -))' &(% &## ,(% * -, - /-( ($$$-% !'

WENN, DANN

RICHTIG Fenster ¡ Rollläden ¡ Garagentore TĂźren ¡ Markisen ¡ Reparaturservice Fliegengitter ¡ Montagematerial OberstraĂ&#x;e 37 06449 Aschersleben

Telefon: 03473 - 805016

www.dietrich-bauelemente.de

WIR LASSEN SIE NICHT IM REGEN STEHEN! Wir garantieren

sorgenfreies Wohnen fĂźr jede Altersgruppe.

Wippra Tel. (03 47 75) 2 06 84

â&#x20AC;˘ Sanitär â&#x20AC;˘ Heizung â&#x20AC;˘ Badausstellung â&#x20AC;˘ Solar â&#x20AC;˘ Holz- & Pelletskessel

Lindengarten 4, 06484 Quedlinburg Telefon 03946 - 7721-0 www.wg-qlb.de


RHZ, Donnerstag, 20. März 2014

WOHNWELTEN

Mitteldeutsche Zeitung

19

  

        

                        # %)''4 (#!4 (51 1#(2 &1&2 ;5' #(24; 2)(1( !5# 5! 2(241!&4 4;4 5( 5! &'#(#14 )1 '#4 ##4&15%( 712!( &21#(( (5( !4 /!( 4154510 2 (41(!" '(2 &25 !( 52 1(%514 ' #(- #1 81" ( '#44&2 #(2 212 #' &2 2&24 &## 24&4" 1 415%451( 2!( # '#4 ' 1#!4#( #!4 #( ;( 24;4 61 (; 2)(1 ),4#2! %4 #( ( #(( 7#1 (( 2)1(# #(24;'*&#!%#4( 2#( 1#4 !14 ) %*(" (( (( ;8##'(2#)(&( #&1( 5( 415%451( 5! 1##'(2#)(& )4#7 #( 2 &2 1!4 81(- # 8#1 # &2)1&! (#!4 71(" 14 82 61 #( 8145(21# (54;1%#4 2)14 5( #( &#!4 #(#5( 8!1&#244- / 4;4(&#! %(( $2 7)' 5(( 86(2!4 )4#7 '#44&2 (4" 2,1!(1 215( 5( #!44!(#% #( 1 &2" 2!# ;5' ( 18%4 81(- # &224 2#! '#4 #(( 1(15(( 2 218#(%&2 5( 1 #!4 1 24;4( 5(%4 #( (!;5 !)')(2 #& (48#%&( 2 (( '#4 1 (42,1!(( &5!45( 712!( #( 5(&5&#! #1%5( (4&440 1%&14 2!426!11 )#2 !(- #4 ' 21 &22( 2#! 2) ;5' #2,#& 52!8(

1,,(&(1 #2!,&44( 2#(1'*& )1 5! 1* 1 22(" 5( 1((8(2:24' #(#" 7#5&& 24&4(- /;5 %)''( 6!(16%8( #''1461( #(#7#5&& 24&44 5!4.5&&( 5( &&2 82 2)(24 ()! 52 &2 #24 '#4 52(!' 7)( #(2!#("#!1!#42&20 2) !(-

   #( (12 #& 71)&4 # /!( #!41#0 # #( 2)(12 #( 1 %&4( !12;#4 !5# 5414(" 2 1)&' &*24- ( ()! 81 2 5(%& #' 5' 8#& 1 #''& 8)&%(71!(( 81 5( #' (!2" 4( )'(4 &(4 #(( # )(( 2) 241% 22 '( ( #&2!#1' 2 61))',5412 )1 2 1(2" !12 #( ( #(( 7#1 (( (#!4 '!1 1%((( %((- # / #!416%0 %(( !#1 !&( # 24!4 52 #(1 2)&#1&22!# # 51! 21,5(%4 1" ;54 '&&( #' (((1#! 2 &22 58#24#2 415%451 1&%4#14 1#(2 1 ',42 )(" ((&#!4 #( ( !#(41 &#(( 5'- (12 &2 # !1%*''&#!( 12!445(22:24'( 8#1 # 1 1# &#% (! 15 ( (#!4 24*14 (( # 1751( 2#( 941' 6(( 5( 51! #!1 81!" 4 521#!45( %5' ;5 1%(((- 51! #!1 )1' 1&%4#1( # '&&( 2 %)',&44 ,%415' 2 #!42 24 ;5 +<< 1);(4 5( 714#&( 2 &#!' # #' 5'- 5 1' 15;#1 2 :24' # 41)'" 1!(5( 5( '#4 # &5(( 41#2%)24(     

' +' # '* # '$! ,& "* '&# " !'  (  (   '## * *%

t zt

Je dgas fĂźr Er en und heid entsc destens min

Eu 1.00sp0aren!

Bequemer gehts nicht. Nutzen Sie die zahlreichen Vorteile eines Erdgas-Anschlusses. Wussten Sie, dass die Kombination von Erdgas und Solar die Anforderung des aktuellen EEWärmeG* voll erfßllt? Mit Erdgas nutzen Sie einen modernen und zukunftsfähigen Energieträger. Seine Vielseitigkeit und Effizienz schonen Ihren Geldbeutel und unsere Umwelt. Sprechen Sie mit uns, wir beraten Sie gern.

Kostenlose Servicenummer: 0800 2 120 120 Internet: www.mitnetz-gas.de * Laut Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz mßssen Eigentßmer kßnftiger Neubauten seit 1. Januar 2009 ihren Wärmebedarf anteilig aus regenerativen Energien wie Solarwärme oder Biogas decken.

ro

ter azu un e Mehr dnetz-gas.d it w w w.m


20

Mitteldeutsche Zeitung

RHZ, Donnerstag, 20. März 2014

WOHNWELTEN

  

              

  $  

' )9: ** , #95 ,6 9:5 :, %%*9'#) '9 ='5) , 6'% :% :" ' - , *#65,% :62 =5 '69 5) 99 6 '9 % :, ( 5 ,%%*9'#69 - ,& *# ; 5%:/9 ,:, 5 ! :, 6 )-,,9 +, ?: #',, ' 6 6 %5 6 :" , #5-$ , 66 , -%& 9 , ! 6/' * , ' :96% , 569 ** 5 =:669 +'9 5 9-,:,# 5 56/5;,#*'%) '9 :, 6 ,/ 5" )9 ,2 5),9 '66 5% , 69 5 '% :, :65:)6& 695) 5 *' "59'# 95:)9:5 , ?' % , , 95%9 5 -/9'6% :, %/9'6% ', '%5 , ,,2 366 ' '% & ,%:6' * ' ', ** , -5+ , :, 5 , :% ', ' 6 + %5 , 5 '% 5 -*?& . , -+',' 5 , ='5 <-, )-,,9 +, :6# % ,2 ** 5',#6 '69 6 6%-, 569:,*'% =' " 99 ,5 '% ' 6 5 5) 99- , /56 ,9' 59 ='54 5)*59 5 -5& 6'9? , 6 5, 6 5 :96% , 5) 99',:69& 5' 0</1 '% * %+'2 ' 6', ' 5 59 5 6'%95 , 5"*% ,& %,*:,# ):+ 5 ,? , # & 6 9?92 6 ='5 # '?9 # +/"9 :, # 5:% 597 695:)& 9:5' 59 # ;569 9 :, # 6%5-//9 :, +'9 < 56%' & ,69 , 5.* , ";5 ',?'#59'# /9') , # 6-5#92 3 ' ' 6 5 # **9 , '% &-+',,? "5 :9 6 ', , 5'%9'# = ,, +, :, ?: ='**)-++ , *9 5,9'< , :6 6% *,:66 - 5 -:#*6' 5*') , ),,24 & 6 '96 5 * %"9 , 5:69')* , ,%:6' * , ? '#9 6'% :% =' 5 ', 5 , %', ?: ', + 5:%'# , * #,9 , 56% ',:,#6'* 6 - ,62 -*% * & + ,9 )-++ , =' 5:+ <-**69,'# -%, 69 :6 :, 6-5# , +'9 '%5 5 #* '%+$'# , 95:)9:5 ";5 ', :6# #*'% , /9')2

#!1 .1-2&12-% -1 *'3+ ) (%1 #*# - % -.1).!#%"& %1 .%) % /   ) --2# -) . #- '% 1,

,# 6#9 * ' , -*?. , '+ ',9# & :, 36 &

--)4 ' 6 , = 5 , +'9 :,9 56%' *'%69 , 5& "%5 , :9*'% ?:+ '* >95 + :9?:,#6& :, **9#66/:5 , < 5/669 ' , ',5:) ', 6 (%5& ? %,9 *,# , 5:%6 < 5+'99 *,2 ', , 559'# , :% <-, -69*#' < 56/5;% , ', ' 6 + %5 < 5& + %59 +'99 *& '6 #5-$"-5+9'# ,%:6' * , 5 , = '$& #5:& - 5 6%=5?"5 , 5"*% , 559 # ,:9?9 ?: 6 ', 6% ', , *6 =5 , 6' 6%-, ='# +'9 ;$ , # 95 9 , =-5 ,2

Gutes Zeichen fĂźr Wohnungssucher:

3-RaumWohnung

und Mietbestimmer werden!

          

Das gĂźnstigste Angebot fĂźr Selbermacher

Neues Sternbild in Aschersleben entdeckt. Jetzt kosmische Chance nutzen

,?*'% , : 6', 5) 99. , = *% ' =5+ :6695%*:,# ', 6 -*?- ,6 ' 9 , 6'% ' 5 #* '%? '9'# *6 :$ 569 =' 569,6"%'# :, ',& 5:):, +/"',*'% /56 ,9' 5 ,2 ', 9 '# 5:,# 5 5"*% ,%59 6-=' ', ','+' 5:,# 6 : **& :, %=',< 5%*9 ,6 ),, :% :5% 6 5,) , 5 .*? 5 +'9 5? , 55 '%9 = 5 ,2 * '%? '9'# ).,, , 6' 6- :% <-**69,'# :5%# "59 = 5 , =-:5% ', = '9 5 5 6/,, , 5 -/9'6% 5 "" )9 5?' *9 ='52 , 5 ** :" + -5+56% 6', :$ 5& + ,9:5# .*9 5"*% , ' + :,6% 5 55:% 5 ,% :, %, *9 , :, =-%,# 6:, , 5-:)9 , ,96/5 % ,2 ' , 5* # +:69 5, #'9 6 '+ )9: ** , ,# -9 6%., *9 5,9'< , ?:5 % 5 ,;%9 5, , , ',, 55 '%:,# <-, ' * , =' 6' 6 '9 %5 , <-5?:#9 ='52 ,9 56%' *'% -5+9 ).,, , ' /5** * 6%5# = **'# :, 5 %9=',)*'# +'9 ',, 5 )-+',' 59 :, 6- < 56%' ,69 :+& ='5):,# , 5?' *9 = 5 ,2 ,6- ? '%, 9 6'% ', & <'<* 6 )*66'6% , '6%#59& :, :59+:69 56 ', +- 5, , ,9 5/5 99'-, , 2  , ,# 6#9 , '$& :, 5:9., , ', < 56%' , , 69:":,# , 6/' * , :% 5 + 9., ',  :9 , -** 2 ;5 ' ( ,'# , ' ; 5=' # , % ** ',5'%9:,#6# # ,& 69, '%5 '# , , ,, , ;5"9 ' #5-$ ,5 '9 , ,# 6#9 , 5"59., , ";5 <' * 5 : 6-5# ,2

he 59 m WohnďŹ&#x201A;äc 2

Wohnen fĂźr 3,95 EUR/m2 optional dazu:

bis zu 3 Monate grundmietfrei

bis zu 480 EUR Baumarktgutschein

Treppensteigerbonus zusätzlich mÜglich Ihr Vorteil: 1.075 EUR schon im 1. Jahr sparen. Einrichtungsbeispiel mit Kinderzimmer

ab 233 EUR mtl. zzgl. NK

Wir bieten eine Auswahl von Wohnungen an, bei denen Sie selbst entscheiden kÜnnen, ob Sie lieber in eine fertige Wohnung ziehen oder als geschickter Handwerker kräftig sparen wollen. Stellen Sie sich als Mietbestimmer aus verschiedenen Ausstattungen und Vergßnstigungen Ihr individuelles Wohnpaket zusammen und sparen Sie so bei Ihrer monatlichen Miete. Weitere Infos im Internet unter www.wgasl.de/mietbestimmer

Wo h n e n i m Ko s m o n a u t e nv i e r t e l i n A s c h e r s l e b e n

Wohnungsgenossenschaft â&#x20AC;&#x17E;Einigkeitâ&#x20AC;&#x153; eG K.-Ziolkowski-Str.l 8 ¡ 06449 Aschersleben Tel 03473 9241-0 ¡ info@wgasl.de


RHZ, Donnerstag, 20. März 2014

WOHNWELTEN

21

Mitteldeutsche Zeitung              

6 , 235, 25,0"*,<, ' , ',<6# ',3 26$,&-%,<'++2 9#, <%*5 6% ' <62& %"5 +*'1 '5 '%2, #*,<,, '++2#27,, *552, 6, '%2, "2,"2-%, *75, 9'2)5 3' ,% 2 6,)*, %23<'5 9' ', *6%5,3 6,35& 92)1 %2 02**, *75, 2352%*, ( ,% 25 6, -25 3%-, 262 ', 2',+ '$ <25+ -3 -2 6,)*+ -5 6, 3', )*33'3% 6,#"7**5 %*& #"7**5 ,+-,,".2+'# -2 2-3,".2+'#1 +*', 3', ,'%5 3-,23 +0"',*'% 6, 92, ,62 3%2 3*5, 8-, 2,)%'5, 6, %*',#, "**,1 62% '%2, -353'5'3%, 23026,# %5 ' "*,< (-% ', 02 ,3027% , '%2, 5,-25 6, 3 -25'# ')2-)*'+ + *3%55, ',2 ) -2 ',2 639, #3%75<5 8-2 )*5, ',, 6, 2 02**, -,, "7%*5 3'% ' +*' 3-,23 9-%*1 -% 6"5"6%5'#)'5 6, 8'* '23%*# +%, '%2 ##, ,'%53 63 6, )-++, '%2+ 72",'3 ,% ',+ "6%5, -, 3-#2 ,5##,1 2 27%*',#3#',, '35 6% ' '* '5 6+ ,6 35*56,#3', '+ 25, 6+<635<,1 '5 +

6%36+ '30'*39'3 9'2 2 26+ 8-+ 25, '+ )*33'<'35'3%, 5'* '2)*'%)'51 *3 )-+0)5 ) -2 *3 "-2+3%., #2,<6,# "2,"2-%2 5 '+ 27%*',# #0"*,<5 9'2 2 '++2#27, **& 2-6,2 6,52 , 25,0"*,<, <6 ',+ 700'#, 25,3%+6)1 + ,* 9'2 2 6%36+ +'35 '+ -0" -2 962<*,)5 '+ 6, ,#-5, 93 ', <7#'# 22'56,# 2+.#*'%51 72 ' 0"*,<6,# #'*5 *3 6352#* 2- 52 <%, "*,<, /= + "72 ',, '%5, 6%31 % + ',35<, 3-**5 2 6%36+ <627)#3%,'55, 6, '3 <6+ ,9%& 3, "6%5 #%*5, 92,1

', 3-,2, 6"5 2%*5 2 -++2#25, +'5 + *'5, 8,*1 "72 92, 8,*35)*',# -2 729',525 -0"0"*,<, '+ 2< ', , 25, #0"*,<51 2 5,-25 '35 ' 8-, #2-$2 656,# ' "*,< 8-2<6#5 ',, 3%2 3-,,'#, +.#*'%35 37*'%, 2 #*'%<'5'# 9',#3%75<5, 5,-25 9' , ',2 621 '3 30,, ,'%5 ,62 %65<

ren

Liebenwahnscher Plan 23 06449 Aschersleben Telefon 0 34 73/43 97 0 34 73/91 20 72 Telefax 0 34 73/91 20 73 Funk 01 71/4 31 86 66

Besuchen Sie unsere groĂ&#x;e MusterkĂźchenausstellung

3 Raumwohnung sofort bezugsfähig H.-Heine-Str. 12 Wfl.58,9 m², 1. OG, 425 â&#x201A;Ź Warmmiete

03947/958-0 office@wohnen-in-thale.de

Katrin.Hartling@mz-web.de Telefon: 0 39 46/52 46 61 25 Fax: 0 39 46/52 46 61 22

70%

Hettstedt

Gewerbegebiet Walbeck â&#x20AC;˘ 06333 Hettstedt Tel. 03476/8 57 95 26 â&#x20AC;˘ www.kuechenhaus-hettstedt.de

w

ww.

Kissen 5 5 â&#x20AC;˘ Bett 10 5 â&#x20AC;˘ Steppbett 13 5 Verschiedene Sorten Inlett und Federn am Wagen Anmeldungen & Terminabsprache: h im

I

net: nter

s-sa

au enh bett auc

ch

e se.d

Bettenhaus Sachse l 0 36 32 / 5 93 20

info

@be

tten E-Mail: hau s-sa ch

se.d

Di. â&#x20AC;&#x201C; Fr. von 9:00 â&#x20AC;&#x201C; 13:00 Uhr & von 14:00 bis 17:00 Uhr

e

Ihr(e) Ansprechpartner(in) fĂźr Ihren Werbeerfolg

Katrin Hartling

MusterkĂźchen im Abverkauf bis zu reduziert

Wir kommen vor Ihre TĂźr und reinigen

BEI BEDARF EINFACH ANRUFEN

ElEktro-SErvicE

                   

BETTFEDERNREINIGUNG

Wolfgang Dittmann ah Seit Ăźber 65 J er Partner! Ihr komeptent

3-,& 2, #, 6% #& 30'%2& 5 2+ ,   ' "*,< 1

 ', -%5 -2 ', *'%5 ,#*# '#,, 3'% 3%2 #65 ,, 723%733'#3 332 ),, 33%,**2 *6",1 2 8,* 8252#5 33 ,+& *'% 3%*%51 635<*'% 26%5 2 ',, 62%*33'& #, )*)%*5'#, 3,'#, <91 )'3'#, 6, ,%2& 35-""2+, -,1 + 35, '#,5 3'% 26522 ' 9,'# %235-"" ,5%*5 6, 2'53 +'5 , 82+'3%5 '351 ' 2'%5'#2 "*# 35'%5 ' 2'<,& "*,< 6*' ,, ,'%5 ,62 +'5 3',+ 8'-*55, *75,+2 3-,2, 8-2 **+ +'5 '%2+ 6"51 ,) 3',2 3'*2#26 *6%5,, *552 '35 2 8,* #,<(%2'# ', %52 *')",#1

, 2 %356+30%3 <9'3%, 02'* 6, )5-2 3-**5, #2 3%,** 9%3, 25, +%2+*3 3%,'55, 92, 6+ -2+ 6, 7** <6 9%2, +:'+* (-% '+ -,532%;5%+631 ."52 2 3%,'55 ( %6"'#2 3-**5 2 6%36+ 6% +'5 332 6, %235-"", ', -2+ 8-, "*733'#+ 6%3& 6+7,#2 823-2#5 92,1 6 %'$ 5,-25 -%, -,,,3%65< 62% ',, 6+ -2 ', 639, 3', + '%, 3 6%36+3 ,'%5 <652#*'%1

BITTE AUSSCHNEIDEN

27%*',#3<'5 '35 25,<'5! 2 ',523%65< 9'2 & #26+5 25,"*%, 92, 8-, 6 6, "*,<& 235, "2'5 ' %.*< <627)#3%,'55, ,62

6*% 825'*5 6, ' 5 0"*,<"25'# %2#2'%551

'5 8-2#52',, "*,<, 63 + %%,* 9' 6%36+, 6, 8,* *33, 3'% 30'*, *'%5 )6,358-** 25, )2'2,1

Heiko Cierpinsky

Heiko.Cierpinsky@mz-web.de Telefon: 0 39 46/52 46 61 27 Fax: 0 39 46/52 46 61 22

2014

Thaler Fenstertechnik GmbH + Co. KG â&#x20AC;˘ Fenster und HaustĂźren aus Kunststoff, Aluminium, Holz und Holz/Aluminium â&#x20AC;˘ Rollladen 2014 â&#x20AC;˘ Garagentore â&#x20AC;˘ Wintergärten rvice e S e r â&#x20AC;˘ InnentĂźren 20 Jah e er Hex d n e â&#x20AC;˘ Insektenschutz h c im Zei â&#x20AC;˘ Reparaturarbeiten Zum Jubiläum laden wir Sie herzlich ein zu unserer Hausmesse am 11. & 12. 04. 2014 06502 Thale â&#x20AC;˘ RoĂ&#x;trappenstraĂ&#x;e 51 Tel. 03947/9 18 61 â&#x20AC;˘ Fax 94 11 96 www.HARZER-FENSTERWERK.de


22

Mitteldeutsche ZeitungRHZ, Donnerstag, 20. März 2014

WOHNWELTEN

          

*!7,#*(%#0 515 %* 04%!57%1 0 04%!#51#014((0 *(+ )+*4%04 &494 5 1+) 51++4 5* (%" 1% +04 95 110.

0(5 ) 110 %14 1#0 (%4. 05) ** *%#4 !(%# % 0% %4   $ 5 ) 110 !*%"*/

>.(>8 >800; !-; 0 !7 7@/ 0(/!/ >/

!!/ / >/&!A1(/-*(!/ 7;!/ ?; >$ @*!-! !/) 8(!/ !*/!/ &/D !80/ !) 7!/ !*D >84 . >800; D>.*/ !8; D!*;A!*8! !. --;& !/;$-*!(!/ >/ *! !*;! !8 88!78 *7!,; @07 !7 >8;?7 (!/ # 8 ,-*/&; /( !/;!>!7 >/ 7!*(!*;4 0.$07;!-88; 8*( *!8!7 7>. */ >,>/$; >$ 8! 0. *. ;>7($!/ 7>..*/ &!) /*!'!/4

8(-088!/!. 0(!) 7!*( DA!* (-$) >/ /;?7-*( !*/ !D*.) .!74 > !. &*; !8 /0( !*/! !7788! # .*; !*/!. $7!*!/ -*, >$ 8 8) 8!74 /,->8*@! */ !,>/& !8 >-; (!8 !/1;*&) ;! *! 0/;&! -! *&-*( 7>/ !*/! 0(!9 $?7 !/ //!/>8> A7!/ // /0( !*/.- D*7, @*!7 0) (!/ /1;*&4 1&-*( A>7) ! *!8 >7( @07&!$!7) ;*&;! -!.!/;!4 >( *! 88 !/&!8;-;>/& .*; %* !7,#*(%#0 *(%' %* ++4 5 ) 51++4.

7(!/(0-D@!78(->/& 8 !80/ !7! !* 8 (/ !-; 8*( >. >800;! *8; !7!*;8 @07 /&!7(; 80 88 @07 7; !*/ D?&*) */ !7;*&>A!*8!4 !7 !7;*&(>8(!78;!--!7 /-0 &!7 >$07;8(7*;; D> !0(;!/ A74 ( !7 A>7 !/ *! >800;! D> .0/;*!7;! / / *! @07&!$!7;*&;!/ >!-!.!/;! 0/;&! / / >$ !/ 0/;0/8 *! 8 !7;*&(>800; 83;!7 >$ 88!7 &!-88!/ >/ (!/ !7!*;8 *(7! !78;!/ !. 88!7 ;7&!/4 ( !7 0/;&! A>7 !/ *! *!;!7 !.3$/&!/ *! 8 !/;!>!7 5>800;6 >$ >800;! // D> 88!7 &!-88!/ >/ *!;!/ 8! 0. !7-!!/ A0--;!/4 +!;D; $?7 *! !A0(/!7 >$ <% > 7;.!;!7/ 0(/$-(! !*/!/ 0(/) >/ 88!7!*( .*; /&!)      

    

   

       ..!7 .!(7 *&!/(!*.!8*;D!7 8!;D!/ >$ .0 !7) /! !(/*, *! !/ --;& !7-!*(;!7;4 D> &!(17; >( *! 0;07*8*!7>/& >/ ;!>!7>/& @0/ 0--- !/ >/ 0//!/8(>;D370 >,;!/ -8 &!/!7;*0/8&!7!(;!

18>/& $?7 --! -;!78&7>33!/4 !// *! .?(8.! / 7!*; .*; >7; 0 !7 >7!- A*7 ?!7$-?88*&4 0 !7/!7 0(/) >/ !!/8,0.$07; (!*'; *! /-) &!/ >$ /03$ 7>, 1$$/!/ >/ 8(-*!'!/ D> ,1//!/4 0&7 !*/! >;0.;*8(! ;!>!7>/& *8; .1&-*(4 *!7) $?7 ,0..!/ !*;8(-;>(7!/ 0 !7 !/807!/ D>. */) 8;D .*; !/ 8 *! 0--- !/ @0/ --!*/ 8(-*!'!/

*! 7,*8! !* */ !*/$(7; 0 !7 8*( *! -0>8*!/ 80 !*/8;!--!/ 88 0//!/8;7(-!/ &!(-;!/ >/ 1!- >/ !33*(! @07 !. >8-!*(!/ &!8(?;D; A!7 !/4 *!-$( A*7 !7 /*(; />7 !7 0.$07;&!) A*// &!8(;D; 80/ !7/ >( 8 ->8 / *(!7(!*;4 !// !*/7>((!..!/ ! 0--- !/ *!;!/ >'!7 !. !*/!/ !$$!,;*@!/ (>;D @07 /&$*/&!7/4 *! (!;7*!! !8 0--- !/) >/ 0//!/8(>;D) (/ A!7,8 *!;!/ 8(0/ -/&! !*/! &/D! !*(! @0/ @*!-$-;*&!/ >/ D>,>/$;807*!/;*!7;!/ 18>/&!/ / >/ !7;!/ @07 7;4 0 +(6%1 8 )%4 1#40+'*0.

  

*! >;D>/& @0/ ;70. !* !*/!. 8(!;70,/!7 *8; ,08;83*!-*& >/ A!/*& >.A!-;$7!>/ -*(4 !* A!7 !/ @0/ +(7-*( 7>/ !*/! *--*0/ !7;! @!7,>$;4 5*7 (;;!/ !8(- *! !! >( (*!7 ;70. >7( 0-7A7.! D> !78!;D!/6 !7,-7; !-.>; &!7 (!$ !8 0-7(!*D8C8;!.(!78;!--!78 0-@*8 */ 7>/8(A!*&4 8 /;!7/!(.!/ *!-! A>7 ! 8(/!-- $?7 8 70+!,; &!A0//!/ >/ 8;7;!;! .*; !7 /;A*,) ->/&4 !*; =E2< *8; !7 /!>! 0-7)8(!;70,/!7 >$ !. 7,;4 8 !7; A*7 / !/ 7.A8) 8!7,7!*8->$ !7 0-7(!*D>/& /&!8(-088!/4 *! 0-7A7.! @!7A!/ !; 8 ,0)!7; >. *! >$; >$ *! 70,/>/&8;!.3!7;>7 D> 7*/&!/4 !-.>;

&!7 5!7 &!8(-088!/! 7!*8->$ $>/,;*0/*!7; . !8;!/ .*; !*/!. (*(;83!*(!7 A*! */ >/8!7!7 0-7(!*D>/& 0-@*8) B46

+) +04 %) %!*#%) 0 +***1#549-0+5'4 )%4 +4+0 5* 4505*! 5114444 )511 *%#4 )#0 '50(*.

 2

>$!7 837!/ *8 D> "E 70D!/; /!7&*! *. !7) &-!*( D> !*/!. -;!/ 0/ !/8;70,/!74 57*@;) (>8(-;! ,1//!/ .*; 0-7A7.! >/ !$$*D*!/;!7 !(/*, .'&!-*( D>7 /!7&*!A!/ ! !*;7&!/6 80 &!74


RHZ, Donnerstag, 20. März 2014

WOHNWELTEN

Mitteldeutsche Zeitung

23

‚Ein Bild von einem Raum.‘ DOMICIL LEIPZIG. KARL-TAUCHNITZ-STRASSE 21. 04107 LEIPZIG. 0341 26 17 69 92. FACEBOOK.COM/DOMICIL.LEIPZIG

EXCLUSIVE HAUSTÜREN POLAR

Blockhausbau GmbH

ns auf en Sie u 014 Besuch 2 U le BA der Saa 23. März .– vom 21 Stand C2! – 1 e ll a in H

Pistorius Türen + Fensterbau Siersleben GmbH Apfelborn 8 (OT Hübitz) • 06347 Gerbstedt Telefon: 03476-86 94 0 • Fax: 86 94 44 www.pistorius-siersleben.de Mo. – Fr.: 8.00 – 17.00 Uhr • Sa. 9.00 – 12.00 Uhr

EIGENE HERSTELLUNG

Vom Fundament bis zur Montage – alles aus einer Hand.

achen! Frühlingserw

www.polar-blockhausbau.de POLAR-Blockhausbau GmbH

Industriestr. 55, 06869 Coswig/Anhalt, Tel. 034903/64185

Kretschmann

TISCHLEREI und DACHBAU

Gerbstedter Str. 56 · 06333 Hettstedt Tel. 03476/201750 · Fax 03476/800846 1.299,– 7

• Maßgefertigte Holzhaustür •

Kretschmann@Tischlerei-Dachbau.de w w w. K r e t s c h m a n n - H e t t s t e d t . d e

... mein Zuhause!

Baustoff Brandes GmbH · Daimlerstr. 4 • 06449 Aschersleben • Tel.: 03473/9265-0

Neues Pflaster für Ihr Zuhause!

Brandes Pflaster

im Formatmix, 8 cm stark, in den Farben titan oder sahara-braun erhältlich. € 12,50/qm Passende bossierte Palisaden und Mauersysteme sind erhältlich.

Unsere aktuelle Beilage finden Sie jetzt auch unter www.baustoff-brandes.de oder www.kaufda.de


24

RHZ, Donnerstag, 20. März 2014

WOHNWELTEN

Mitteldeutsche Zeitung

www.panorama-moebel.de

Nutzen Sie unsere Servicevielfalt und 22 Jahre Berufserfahrung:

Küchenwelten

individuelle Beratung Verpackungsentsorgung Abholservice

Exaktes Ausmessen vor Ort Computerplanung

Kundendienst

Finanzierung

Pläne für Fliesen, Bodenbeläge und Installation Elektro- und Sanitäranschlüsse Lieferung und Montage durch hauseigenes Fachpersonal

Wohnkultur

Höchster Schlafkomfort

Vergleichen Sie – denn nur der Endpreis zählt! Vor der Blauen Hütte 20 • 06526 Sangerhausen • Telefon 03464 – 27390 • www.panorama-moebel.de • Mo. – Fr. 10 – 19 Uhr/Sa. 9 – 15 Uhr


     01 0 $ 9 $/4/1 )/ 51 31 3$ 1/ $ 0 0"$ $ 01310"$, 1 (2,::: 3/1#1/$ ""$3001""3$0" *93 94" /&94 / / "$ 3$ /!"$+ 11 0 00"$ $ / /' " 7 " $319/ 11/!1 5 "  

 

  

"$ 3$ 3$0/3#, /' 01"13$ 3$ $/01/3!13 /"" $ $3$ 0 #&/ $$ /$01"13$09$1/3#0 $$ $ & !9)1$9, 1 / "9" 3$1/0 " 01/ /$01"13$$ 1   $ 3 1$ 6 /1010'//$ 3$!1 &$ $ / 11 ""

 

 !* /! +/*! !

  **!

 

!1 !*1 ( +/ / ! ) 

 

     

  

  

 #*++ /* */*11 

  

 ++

!//

 

3$ $9 11"310"$, $ &/ 3" 110$0)/3 3$ )/&00 &$""/ /5 3$1/ 3$0// 8#)1 #/ ! -/ /3$" 00. 01 ##$ 0 $1/$ #$0 ",  3" 11 3$0// !3$$&/ $1 /1$ /$ 0 1 &$0"3 01 9/1 9 /1 $  %::(2::,

 

   + */ ,55  + */ */ 55 $ 2* /1 / 1+41 

 / *% *1## */ 55 - *+& $ "5 *+! %  * 1 /* "5 * /*// *  !* / $ 1* */ % 55   */ "055 $/ 1* ! /  / 0 *3 + ' * + ", *%

  

$4$-81$ -- -1 1" 6&$ (9 - ( , '$1+ # ,1 )3(+ ,8* -1 $&,$1 &$$1 )32+ ,8* #"$1+

$,1 

   

  41&$ % 0,1 ,&!4" $ 2 - "1-1"" 41&$ ( 0,1 5,,$,, 1,+ ,',-0,1 "" -1 $ 3/ - "1-1"" 41&$ (20,1  "" 4-11 7"- 71, 4 / $  14$ "" - . 2 - "1-1"" $,1 5, ---1, 

MZ Sonderveroeffentlichung Wohnwelten RHZ  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you