Page 1

analityczny (adjective) 1 dotyczący

analizy analytical: analityczny

umysł analytical

mind; 2 zdolny do wnikliwej analizy analytical: analityczne podejście do zagadnienia an analytic approach to the problem [język akademicki]

badać (verb) 1 zgłębiać ludzkich

sposobów

jakieś

zagadnienie research: Badają

odżywiania. They're

diet.; 2 (noun) poznawać

researching

coś

into

ways

za

możliwości ulepszenia of improving people's

pomocą

naukowej research: medyczne/historyczne/naukowe

analizy

badanie medical/historical/scientific

research [język akademicki]

beneficjent (noun) osoba czerpiąca korzyści z czegoś beneficiary: Beneficjenci są odpowiedzialni za dobór poszczególnych działań zgodnie z niniejszym artykułem. The beneficiaries shall be responsible for selecting individual operations in compliance with this article. Była jedyną spadkobierczynią z woli jej ojca. She was the sole beneficiary of her father's will.She was the sole beneficiary of her father's will. [język prawniczy]

dane (pl noun) 1 (pl noun) fakty,

liczby, na

których

można

się

oprzeć w

wywodach data: Te dane zostały zebrane na podstawie 69 państw. This data was collected from 69 countries.; 2 data: Komputery potrafią przechowywać mnóstwo danych. Computers can store a lot of data. [język biznesowy]

dystrybucja (noun) podział lub rozprowadzenie towarów albo innych dóbr między sklepy, zakłady przemysłowe itp distribution: Koszty dystrybucji są za wysokie. Distribution costs are too high. [język biznesowy]

funkcjonować (=synonym:

operate) (verb) spełniać

swoje

funkcje

zgodnie

z

przeznaczeniem function: Wiele dzieci nie potrafi efektywnie funkcjonować w dużych klasach. Many children can't function effectively in large classes. [raczej język formalny]

gospodarka 1 (noun) całość gospodarczych

związana

mechanizmów z

i

warunków

wytwarzaniem

i

działania podziałem

podmiotów dóbr

i

usług economy: gospodarka na świecie the world economy; 2 (noun) ogół zakładów wytwórczych danego kraju lub dana dziedzina wytwórczości economy: Irlandia była jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek we wchodniej Europie w latach 90. Ireland was one of the fastest-growing economies in Western Europe in the 1990s. [język biznesowy]

gwiazda (noun) 1 ciało niebieskie star: czytać w gwiazdach to read the stars; 2 popularna osoba celebrity: Blog o popularnych osobach. Blog about celebrities. pojęciowy (adjective) myślowe odzwierciedlenie istotnych cech przedmiotów lub zjawisk conceptual: pojęciowy model (=myślowe odzwierciedlenie istotnych cech) a conceptual model [język akademicki]

pokój (noun) 1 pomieszczenie room: Chciałabym wynająć pokój. I would like to rent a room.; 2 nie wojna peace: Nic nie mogło zakłócić pokoju jego ducha. Nothing could disturb his peace of mind.


stół (noun) rodzaj mebla table: stół kuchenny a kitchen table szacować (verb) określić

w

przybliżeniu

wartość,

wielkość

lub

ilość

czegoś assess: Trudno jest oszacować wpływ tych zmian. It's difficult to assess the effects of these changes. Zniszczenia budynku zostały oszacowane na 4000 funtów. Damage to the building was assessed at £40000. [język akademicki]

teoretycznie (adverb) 1 hipotetyczny theoretically: To jest teoretycznie możliwe, że on anuluje swoją decyzję, ale bardzo niemożliwe. It is theoretically possible for him to overrule their decision,

but

highly

unlikely.; 2 oparty

doświadczeniu theoretically: Teoretycznie,

na

teorii

naukowej,

a

nie

na

przedawkowanie może spowodować istotne zahamowanie aktywności zarówno MAO- A jak i MAO- B.Theoretically, overdose can cause significant inhibition of both MAO-A and MAO-B. [język akademicki]

Tlex - dictionary  

Do słowniczka wybrałam głównie słowa z zakresu j. biznesu, prawniczego i akademickiego.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you