Page 1

... ko si vzamete Ä?as zase ... when you take some time for yourself ... kada odvojite vrijeme za sebe ... wenn Sie sich Zeit fĂźr sich selbst nehmen


LEGENDA / Caption / Legenda / Legende


Narava nas obdaja z lepimi občutki, kot so svoboda, prijetnost in veselje, ki so nujni za zdravo in polno življenje vsakega človeka. Tega se zavedamo tudi v podjetju Žakelj, zato se trudimo te občutke združiti v naših sedežnih garniturah in jih prenesti v vaše domove. Osnova vsake sedežne garniture je les, ki ji da grobo obliko in trdnost. Zaradi prožnosti nam omogoča veliko svobode pri oblikovanju najrazličnejših oblik. Leseno konstrukcijo v nadaljevanju nadgradimo s polnili in vzmetenjem, ki ob pravi izbiri in kombinaciji sedežni garnituri poleg vzdržljivosti zagotovijo tudi pravo udobje. Delo nadaljujejo naše spretne šivilje, ki pravilno ukrojene kose tkanine ali

usnja z natančnimi in močnimi šivi združijo v prevleke in s tem pomembno prispevajo h končnemu izgledu sedežne garniture. Na koncu delo dokončajo naši tapetniki. S pomočjo svojega znanja, izkušenj, spretnosti in natančnosti prevleke združijo s konstrukcijo. Ob tem poudarijo detajle in tako ločijo popolnost od povprečja. Sedežna garnitura mora, preden se prepusti kupcu v uporabo, prestati natančno strokovno kontrolo. Pri tem smo poleg estetskih napak še posebej pozorni na napake, ki bi preprečile, da določen izdelek ne bi zadostil našim visoko postavljenim kriterijem udobja in vzdržljivosti. Pri celotnem procesu, od naročila do dobave, stremimo h glavnemu cilju našega podjetja: najbolj pomemben je zadovoljen uporabnik pohištva Žakelj.


EN

HR

DE

Nature surrounds us with beautiful feelings, such as freedom, pleasantness and joy, which are necessary for a healthy and full life for every human being. We are well aware of this in our company Žakelj, and for this reason we aim to combine these feelings into our sofas and transfer them to your homes.

Priroda nas okružuje lijepim osjećajima poput slobode, dobrog raspoloženja i veselja koji su nužni za zdrav i ispunjen život svake osobe. Toga smo svjesni i u tvrtki Žakelj pa se trudimo te osjećaje udružiti u svojim garniturama za sjedenje te ih prenijeti u vaše domove.

Die Natur umgibt uns mit schönen Gefühlen wie Freiheit, Gemütlichkeit und Freude, die für die Gesundheit und ein erfülltes Leben jedes Menschen notwendig sind. Dessen sind wir uns in der Firma Žakelj bewusst, daher bemühen wir uns, diese Gefühle in unseren Sitzgarnituren zu vereinen und sie in Ihr Zuhause zu bringen.

The basis of each sofa is wood that provides the rough shape, and its strength. Due to its flexibility, it allows us great freedom in creating diffeent shapes. The wooden structure is afterwards upgraded with fillers and springing, which with the right choice and combination, in addition to durability, also provides real comfort. Then, the work is done by our skilful seamstresses, who combine the tailored pieces of fabric or leather with precise and strong stitches into coerings, and thus they make a significant contribution to the final appearance of the sofa. In the end, the work is completed by our upholsterers. With the help of their knowledge, experience, skills and precision, they combine the covering with the structure. In doing so, they also emphasize the details and separate perfection from the average. The sofa must, before it is submitted to the buyer for use, undergo a precise and expert checking process. In addition to aesthetic defects, we pay special attention to mistakes which could prevent a particular product from satisfying our stringent criteria for comfort and durability. In the whole process, from the order to delivery, we aim to achieve the main goal of our company: “The most important thing in the company Žakelj is a satisfied customer.”

Osnova svake garniture za sjedenje je drvo koje joj daje grubi oblik i čvrstoću. Njegova elastičnost omogućuje mnogo slobode prilikom oblikovanja različitih oblika. Drvena se konstrukcija nadograđuje punjenjem i oprugama koji, uz dobar odabir i kombinaciju, osim izdržljivosti osiguravaju pravu udobnost garnitura za sjedenje. Rad nastavljaju naše spretne krojačice koje pravilno skrojene komade tkanine ili kože preciznim i snažnim šavovima spajaju u presvlake i time značajno doprinose konačnom izgledu garniture za sjedenje. Rad na kraju dovršavaju naši tapetari. Primjenom znanja, iskustva, spretnosti i preciznosti presvlake se spajaju s konstrukcijom. Pri tome se naglasak stavlja na detalje, čime se oni čine drugačijima od prosjeka. Prije nego što se preda kupcu, garnitura za sjedenje mora proći detaljnu stručnu kontrolu. Pri tome se uz estetiku posebna pažnja pridaje otklanjanju pogrešaka koje bi mogle prouzročiti da određeni proizvod ne zadovoljava naše visoko postavljene kriterije udobnosti i izdržljivosti. Tijekom cijeloga procesa, od naručivanja do dostave, težimo glavnom cilju tvrtke: najvažniji je zadovoljan korisnik namještaja Žakelj.

Die Grundlage jeder Sitzgarnitur ist Holz, das ihr die grobe Form und Festigkeit verleiht. Durch seine Flexibilität gibt es uns viel Freiheit bei der Gestaltung der unterschiedlichsten Formen. Die Holzkonstruktion bauen wir dann mit Füllungen und Federung aus, die bei richtiger Auswahl und Kombination der Sitzgarnitur neben Strapazierfähigkeit auch den richtigen Komfort verleihen. Die Arbeit wird von unseren geschickten Näherinnen fortgesetzt, die passend zugeschnittene Stoff- oder Lederstücke mit präzisen und kräftigen Stichen zu Überzügen zusammenfügen und damit einen bedeutenden Beitrag zum letztendlichen Aussehen der Sitzgarnitur leisten. Am Schluss vollenden unsere Polsterer das Werk. Mit Hilfe ihres Wissens, ihrer Erfahrung, ihrer Fertigkeit und Genauigkeit verbinden sie die Überzüge mit der Konstruktion. Dabei betonen sie Details und trennen so Vollkommenheit von Mittelmaß. Die Sitzgarnitur muss, bevor sie dem Kunden zur Nutzung überlassen wird, eine genaue fachliche Kontrolle überstehen. Dabei achten wir neben ästhetischen Besonderheiten besonders auf Merkmale, die das jeweilige Produkt unseren hoch angesetzten Kriterien von Komfort und Haltbarkeit entsprechen lassen. Beim gesamten Prozess, von der Bestellung bis zur Lieferung, ist das Hauptziel unseres Unternehmens: Am wichtigsten ist der zufriedene Nutzer der Möbel von Žakelj.


... when you take some time for yourself ... kada odvojite vrijeme za sebe ... wenn Sie sich Zeit f端r sich selbst nehmen


ROCCO

Sedežni elementi

Odprt zaključek

Kotni element

Naslon za roko

Seating elements Elementi za sjedenje Sitzelemente

Open end Otvoreni krajni element Offenen Ende

Corner unit Kutni element Eckelement

Armrest Naslon za roku Armlehne

Enosed / 1-seater Jednosjed / 1-sitzer L = 54 cm

11/0

0/4

L = 45 cm

0/5

0/45

L = 64 cm

0/55

L=?

0/6

Odprt naslon / Open backrest Otvoreni naslon / Offene Lehne D = 100 cm , L = 100 cm

L = 20 cm

0/7

L=?

5/5

L = 64 cm

12/0

Zaprt naslon / Closed backrest Zatvoreni naslon / Geschlossene Lehne

L = 78 cm

13/0

D = 100 cm , L = 100 cm

5/6

Dvosed / 2-seater Dvosjed / 2-sitzer L = 107 cm

21/0

L = 127 cm

22/0

L = 157 cm

23/0

Trosed / 3-seater Trosjed / 3-sitzer L = 160 cm

31/0

L = 190 cm

32/0

Tabure

Ležalniki

Zaključna plošča

Tabouret Tabure Taburett

Recliners Ležajevi Liegen

End panel Završna plošča Abschlussbrett

L=?

Relax navadni ali motorni manual or motorised običan ili motorizirani manuell oder motorisch

D = 78 cm , L = 78 cm

T78

D = 78 cm , L = 64 cm

T64

0/m6

D = 85 cm , L = 45 cm

T45P

D = 165 cm , L = 64 cm

L11/0

D = 85 cm , L = 65 cm

T65P

D = 190 cm , L = 78 cm

L12/0

D = 190 cm , L = 90cm

L13/0

D=?,L=?

Nastavljiv naslon za roko

Vzglavnik

Adjustable armrest Prilagodljiv naslon za roku Verstellbare Armlehne

Headrest Naslon za glavu Kopfstütze

0/6n

L = 26 cm

0/7n

0/m7

L=?

S polico / With a shelf s ugrađenom policom / Mit Regal

D=?,L=?

L = 5 cm

popolno udobje...ča

?

Željena dimenzija

Your dimension Željena dimenzija Gewunschte Abmessung


as vizij

ROCCO

mehko udobje...čas občutkov


PANAMA

Sedežni elementi

Odprt zaključek

Kotni element

Naslon za roko

Seating elements Elementi za sjedenje Sitzelemente

Open end Otvoreni krajni element Offenen Ende

Corner unit Kutni element Eckelement

Armrest

Enosed / 1-seater Jednosjed / 1-sitzer L = 54 cm

11/0

L = 64 cm

12/0

L = 78 cm

13/0

0/4

L = 45 cm

0/5

0/45

L = 64 cm

0/55

Naslon za roku Armlehne

D = 105 cm , L = 105 cm

0/6

5/5

L = 20 cm

0/7

L=?

L=?

Dvosed / 2-seater Dvosjed / 2-sitzer L = 107 cm

21/0

L = 127 cm

22/0

L = 157 cm

23/0

?

Trosed / 3-seater Trosjed / 3-sitzer L = 160 cm

31/0

L = 190 cm

32/0

Željena dimenzija

Your dimension Željena dimenzija Gewunschte Abmessung

L=?

Relax navadni ali motorni manual or motorised običan ili motorizirani manuell oder motorisch

Tabure

Nastavljiv naslon za roko

Ležalniki

Tabouret Tabure Taburett

Adjustable armrest Prilagodljiv naslon za roku Verstellbare Armlehne

Recliners Ležajevi Liegen

D = 78 cm , L = 78 cm

T78

D = 78 cm , L = 64 cm

T64

0/6n

L = 26 cm

0/7n

D=?,L=? D = 165 cm , L = 64 cm

L11/0

D = 190 cm , L = 78 cm

L12/0

D = 190 cm , L = 90cm

L13/0

D=?,L=?

Vzglavnik

Nagibni naslon

Headrest Naslon za glavu Kopfstütze

Tilting backrest Naslon z nagibom Bewegliche Lehne

urbano udobje...ča


as izzivov

PANAMA


Sedežni elementi

Odprt zaključek

Kotni element

Naslon za roko

Seating elements Elementi za sjedenje Sitzelemente

Open end Otvoreni krajni element Offenen Ende

Corner unit Kutni element Eckelement

Armrest Naslon za roku Armlehne

FEEL

Enosed / 1-seater Jednosjed / 1-sitzer L = 65 cm

11/0

L = 75 cm

12/0

L = 85 cm

13/0

0/4

L = 50 cm

0/5

0/45

L = 70 cm

0/55

D = 105 cm , L = 105 cm

5/5

0/6

L = 20 cm

0/7

L=?

L=?

Dvosed / 2-seater Dvosjed / 2-sitzer L = 130 cm

21/0

L = 150 cm

22/0

L = 170 cm

23/0

Trosed / 3-seater Trosjed / 3-sitzer L = 195 cm

31/0

L = 215 cm

32/0

Tabure

Pregiben naslon za roko

Nastavljiv naslon za roko

Tabouret Tabure Taburett

Adjustable armrest Prilagodljiv naslon za roku Verstellbare Armlehne

Adjustable armrest Prilagodljiv naslon za roku Verstellbare Armlehne

0/6p

0/6n

L=? D = 85 cm , L = 85 cm

T85

D = 65 cm , L = 65 cm

T65

L = 40 cm

0/7p

L = 26 cm

Nagibni naslon

Kotni ležalniki

Ležalniki

Tilting backrest Naslon z nagibom Bewegliche Lehne

Corner recliners Kutni ležajevi Eckliegen

Recliners Ležajevi Liegen

KL1/6

D = 170 cm , L = 105 cm

KL1/7

KL2/6

D = 180 cm , L = 105 cm

KL2/7

D=?,L=?

?

0/7n

L=?

D=?,L=?

Željena dimenzija

Your dimension Željena dimenzija Gewunschte Abmessung

D = 165 cm , L = 65 cm

L11/0

D = 165 cm , L = 75 cm

L12/0

D = 165 cm , L = 85 cm

L13/0

D = 185 cm , L = 75 cm

L22/0

D = 185 cm , L = 85 cm

L23/0

D = 205 cm , L = 75 cm

L32/0

D = 205 cm , L = 85 cm

L33/0

D=?,L=?


FEEL

mehko udobje...čas občutkov


PLATT

Sedežni elementi

Odprt zaključek

Kotni element

Naslon za roko

Seating elements Elementi za sjedenje Sitzelemente

Open end Otvoreni krajni element Offenen Ende

Corner unit Kutni element Eckelement

Armrest Naslon za roku Armlehne

Enosed / 1-seater Jednosjed / 1-sitzer L = 65 cm

1/0

L = 80 cm

15/0

0/4

L = 65 cm

0/5

0/45

L = 80 cm

0/55

D = 96 cm , L = 96 cm

5/5

0/6

D = 96 cm , L = 22 cm

0/7

0/6d

D = 160 cm , L = 22 cm

0/7d

D=? , L = ?

L=?

Dvosed / 2-seater Dvosjed / 2-sitzer L = 130 cm

2/0

L = 160 cm

25/0

Trosed / 3-seater Trosjed / 3-sitzer L = 195 cm

3/0

L = 240 cm

35/0

?

L=?

Tabure

Ležalniki

Vzglavnik

Tabouret Tabure Taburett

Recliners Ležajevi Liegen

Headrest Naslon za glavu Kopfstütze

D = 80 cm , L = 80 cm

T80

D = 65 cm , L = 65 cm

T65

D=?,L=?

D = 210 cm , L = 80 cm

L1d/0

D = 160 cm , L = 80 cm

L1/0

D=?,L=?

Željena dimenzija

Your dimension Željena dimenzija Gewunschte Abmessung


PLATT

brezmejno udobje...Ä?as kreativnosti


GALAXY

Sedežni elementi

Odprt zaključek

Kotni element

Naslon za roko

Seating elements Elementi za sjedenje Sitzelemente

Open end Otvoreni krajni element Offenen Ende

Corner unit Kutni element Eckelement

Armrest Naslon za roku Armlehne

Enosed / 1-seater Jednosjed / 1-sitzer L = 60 cm

11/0

L = 90 cm

15/0

0/4

L = 40 cm

0/5

0/45

L = 60 cm

0/55

D = 106 cm , L = 106 cm

0/6

5/5

L = 30 cm

0/7

L=?

L=?

Dvosed / 2-seater Dvosjed / 2-sitzer L = 140 cm

2/0

L = 160 cm

25/0

L = 180 cm

27/0

?

Trosed / 3-seater Trosjed / 3-sitzer L = 195 cm

31/0

L = 215 cm

32/0

L=?

Željena dimenzija

Your dimension Željena dimenzija Gewunschte Abmessung

Tabure

Kotni ležalniki

Stranica s polico

Tabouret Tabure Taburett

Corner recliners Kutni ležajevi Eckliegen

Side panel iwth a shelf Stranica s ugrađenom policom Seitenwand mit Regal

D = 80 cm , L = 60 cm

T80

D=?,L=?

0/6p

L = 30 cm L=?

L1/6

D = 213 cm , L = 110 cm

L1/7

D=?,L=?

Vzglavnik Headrest Naslon za glavu Kopfstütze

0/7p


GALAXY

lahkotno udobje...čas neskončnosti


TOPAZ

Sedežni elementi

Odprt zaključek

Kotni element

Naslon za roko

Seating elements Elementi za sjedenje Sitzelemente

Open end Otvoreni krajni element Offenen Ende

Corner unit Kutni element Eckelement

Armrest Naslon za roku Armlehne

0/4

Enosed / 1-seater Jednosjed / 1-sitzer L = 65 cm

L = 55 cm

D = 96 cm , L = 96 cm

0/5

0/6

5/5

1/0

L = 14 cm

0/7

L=?

L=?

Dvosed / 2-seater Dvosjed / 2-sitzer L = 130 cm

2/0

Trosed / 3-seater Trosjed / 3-sitzer L = 195 cm

3/0

L=?

?

Željena dimenzija

Your dimension Željena dimenzija Gewunschte Abmessung

Tabure

Kotni ležalniki

Polica

Tabouret Tabure Taburett

Corner recliners Kutni ležajevi Eckliegen

Shelf Polica Schelf

D = 65 cm , L = 65 cm

T65 L = 40 cm

D=?,L=? L1/6

D = 150 cm , L = 79 cm

L1/7

PP

L=?

D=?,L=?

Nagibni naslon Tilting backrest Naslon z nagibom Bewegliche Lehne

Vzglavnik Headrest Naslon za glavu Kopfstütze


TOPAZ

brezčasno udobje...čas navdiha


Sedežni elementi

Odprt zaključek

Ležalniki

Kotni ležalniki

Seating elements Elementi za sjedenje Sitzelemente

Open end Otvoreni krajni element Offenen Ende

Recliners Ležajevi Liegen

Corner recliners Kutni ležajevi Eckliegen

LIFE

Enosed / 1-seater Jednosjed / 1-sitzer L = 65 cm

11/0

L = 75 cm

12/0

L = 85 cm

13/0

L = 95 cm

14/0

01/4

L = 65 cm

01/5

02/4

L = 75 cm

02/5

03/4

L = 85 cm

03/5

04/4

L = 95 cm

04/5

L=?

D = 175 cm , L = 75 cm

L12/0

KL1/6

D = 175 cm , L = 110 cm

KL1/7

D = 175 cm , L = 85 cm

L13/0

KL3/6

D = 195 cm , L = 110 cm

KL3/7

D = 175 cm , L = 95cm

L14/0

KL4/6

D = 215 cm , L = 110 cm

KL4/7

D=?,L=?

D=?,L=?

Dvosed / 2-seater Dvosjed / 2-sitzer L = 130 cm

21/0

L = 150 cm

22/0

L = 170 cm

23/0

L = 190 cm

24/0

?

L=?

Željena dimenzija

Your dimension Željena dimenzija Gewunschte Abmessung

Naslon za roko

Kotni element

Premična klop

Tabure

Armrest Naslon za roku Armlehne

Corner unit Kutni element Eckelement

Movable bench Pokretna klupa Beweglichen Bank

Tabouret Tabure Taburett

D = 130 cm , L = 65 cm 0/6

L = 30 cm

0/7

0/m6

L = 20 cm

0/m7

D = 110 cm , L = 110 cm

5/5

D=?,L=?

K130

D = 85 cm , L = 65 cm

T85

D = 65 cm , L = 65 cm

T65

D=?,L=?

L=?

Vzglavnik

Polica

Miza

Headrest Naslon za glavu Kopfstütze

Shelf Polica Schelf

Table Stol Tisch

L = 40 cm L=?

0/P

L = 85 cm , D = 85 cm

M85

L = 106 cm , D = 65 cm

M106

D=?,L=?


LIFE

mehko udobje...Ä?as igrivosti


NEPAL

Sedežni elementi

Razširitev sedišča

Kotni ležalniki

Seating elements Elementi za sjedenje Sitzelemente

Seat extension Proširenje sjedala Sitzverlängerung

Corner recliners Kutni ležajevi Eckliegen

Enosed / 1-seater Jednosjed / 1-sitzer L = 60 cm

Dvosed / 2-seater Dvosjed / 2-sitzer

1/0

L = 120 cm

Dvosed / 2-seater Dvosjed / 2-sitzer L = 120 cm

2/0

L = 180 cm

Trosed / 3-seater Trosjed / 3-sitzer L = 180 cm

2L/0

Trosed / 3-seater Trosjed / 3-sitzer 3L/0

L=?

3/0

L2d/6

D = 245 cm , L = 121 cm

L2/6

D = 215 cm , L = 121 cm

L2/7

L1/6

D = 215 cm , L = 91 cm

L1/7

L2k/6

D = 185 cm , L = 121 cm

L2k/7

D=?,L=?

L=?

?

Željena dimenzija

Your dimension Željena dimenzija Gewunschte Abmessung

Naslon za roko

Kotni element

Odprt zaključek

Tabure

Armrest Naslon za roku Armlehne

Corner unit Kutni element Eckelement

Open end Otvoreni krajni element Offenen Ende

Tabouret Tabure Taburett

0/6

L = 30 cm L=?

0/7

L2d/7

D = 95 cm , L = 95 cm

5/5

0/4

L = 60 cm L=?

0/5

D = 120 cm , L = 60 cm

T120

D = 60 cm , L = 60 cm

T60

S polico / With a shelf s ugrađenom policom / Mit Regal D = 90 cm , L = 60 cm D=?,L=?

Vzglavnik Headrest Naslon za glavu Kopfstütze

T90P


NEPAL

prepričljivo udobje...čas samozavesti


KONGO

Sedežni elementi

Kotni ležalniki

Odprt zaključek

Seating elements Elementi za sjedenje Sitzelemente

Corner recliners Kutni ležajevi Eckliegen

Open end Otvoreni krajni element Offenen Ende

Enosed / 1-seater Jednosjed / 1-sitzer L = 69 cm

1/0

Dvosed / 2-seater Dvosjed / 2-sitzer L = 138 cm

2/0

L1k/6

D = 182 cm , L = 92 cm

L1k/7

L1/6

D = 212 cm , L = 92 cm

L1/7

L2/6

D = 242 cm , L = 92 cm

L2/7

Trosed / 3-seater Trosjed / 3-sitzer L = 207 cm

0/4

L = 46 cm

0/5

0/45

L = 69 cm

0/55

L=?

D=?,L=?

3/0

L=?

Naslon za roko

Kotni element

Tabure

Armrest Naslon za roku Armlehne

Corner unit Kutni element Eckelement

Tabouret Tabure Taburett

D = 69 cm , L = 60 cm 0/6

L = 23 cm

0/7

D = 92 cm , L = 92 cm

T69

S polico / With a shelf S ugrađenom policom / Mit Regal

5/5

L=?

D = 92 cm , L = 60 cm D=?,L=?

?

Željena dimenzija

Your dimension Željena dimenzija Gewunschte Abmessung

T92P


KONGO

drzno udobje...čas pustolovščin


Sedežni elementi

LIFE LUX

Seating elements Elementi za sjedenje Sitzelemente

Kotni ležalniki Corner recliners Kutni ležajevi Eckliegen

Ležalniki

Odprt zaključek

Recliners Ležajevi Liegen

Open end Otvoreni krajni element Offenen Ende

Enosed / 1-seater Jednosjed / 1-sitzer L = 65 cm

11/0 12/0

L = 75 cm

KL1/6 KL2/6

D = 135 cm , L = 103 cm D = 175 cm , L = 103 cm

KL1/7 KL2/7

01/4

L = 65 cm

01/5

02/4

L = 75 cm

02/5

D = 175 cm , L = 75 cm

L12/0

03/4

L = 85 cm

03/5

D = 175 cm , L = 85 cm

L13/0

04/4

L = 95 cm

04/5

L14/0

L = 85 cm

13/0

KL3/6

D = 195 cm , L = 103 cm

KL3/7

D = 175 cm , L = 95cm

L = 95 cm

14/0

KL5/6

D = 215 cm , L = 103 cm

KL5/7

D=?,L=?

L=?

D=?,L=?

Dvosed / 2-seater Dvosjed / 2-sitzer L = 130 cm

21/0

L = 150 cm

22/0

L = 170 cm

23/0

L = 190 cm

24/0

L=?

Naslon za roko

Tabure

Kotni element

Polica

Armrest Naslon za roku Armlehne

Tabouret Tabure Taburett

Corner unit Kutni element Eckelement

Shelf Polica Schelf

0/6

L = 23 cm L=?

0/7

D = 65 cm , L = 65 cm

T65

D = 85 cm , L = 65 cm

T85

D = 103 cm , L = 103 cm

5/5

0/P

L = 40 cm L=?

D=?,L=?

?

Premična klop

Vzglavnik

Movable bench Pokretna klupa Beweglichen Bank

Headrest Naslon za glavu Kopfstütze

Željena dimenzija

Your dimension Željena dimenzija Gewunschte Abmessung

D = 130 cm , L = 65 cm D=?,L=?

K130


prepričljivo udobje...čas navdiha

LIFE LUX


STREET

Sedežni elementi

Ležalniki

Kotni ležalniki

Seating elements Elementi za sjedenje Sitzelemente

Recliners Ležajevi Liegen

Corner recliners Kutni ležajevi Eckliegen

Enosed / 1-seater Jednosjed / 1-sitzer L = 60 cm

11/0

L = 80 cm

12/0

L = 100 cm

13/0

Dvosed / 2-seater Dvosjed / 2-sitzer

D = 140 cm , L = 60 cm

L12/0

KL1/6

D = 140 cm , L = 105 cm

D = 140 cm , L = 80 cm

L13/0

KL3/6

D = 160 cm , L = 105 cm

KL3/7

D = 140 cm , L = 100cm

L14/0

KL5/6

D = 180 cm , L = 105 cm

KL5/7

D = 160 cm , L = 60 cm

L22/0 L23/0

L = 120 cm

21/0

D = 160 cm , L = 80 cm

L = 140 cm

22/0

D = 160 cm , L = 100cm

L24/0

L = 160 cm

23/0

D = 180 cm , L = 60 cm

L32/0

L = 180 cm

24/0

D = 180 cm , L = 80 cm

L33/0

D = 180 cm , L = 100cm

L34/0

D = 200 cm , L = 60 cm

L42/0

D = 200 cm , L = 80 cm

L43/0

D = 200 cm , L = 100cm

L44/0

L=?

D=?,L=?

Kotni element

Naslon za roko

Corner unit Kutni element Eckelement

Armrest Naslon za roku Armlehne

D = 105 cm , L = 105 cm

5/5

0/m6

L = 20 cm

0/m7

0/6

L = 30 cm

0/7

L=?

?

Željena dimenzija

Your dimension Željena dimenzija Gewunschte Abmessung

D=?,L=?

KL1/7


drzno udobje...Ä?as svobode

STREET


CUBIAN

Sedežni elementi

Element pod kotom

Kotni element

Ležalniki

Seating elements Elementi za sjedenje Sitzelemente

Corner unit Kutni element Eckelement

Corner unit Kutni element Eckelement

Recliners Ležajevi Liegen

Brez Naslona / Open backrest Otvoreni naslon / Offene Lehne

Enosed / 1-seater Jednosjed / 1-sitzer

ß = 20° , L = 20 cm

S20/0

ß = 30° , L = 20 cm

S30/0

L = 65 cm

11/0

L = 75 cm

12/0

L = 85 cm

13/0

L = 95 cm

14/0

ß = 20° , L = 20 cm

N20/0

L = 105 cm

15/0

ß = 30° , L = 20 cm

N30/0

21/0

L = 150 cm

22/0

L = 170 cm

23/0

5/5

Z naslonom / Closed backrest Zatvoreni naslon / Geschlossene Lehne

D = 160 cm , L = 65 cm

L11/0

D = 160 cm , L = 75 cm

L12/0

D = 160 cm , L = 85 cm

L13/0

D=?,L=?

D=?,L=?

Dvosed / 2-seater Dvosjed / 2-sitzer L = 130 cm

D = 95 cm , L = 95 cm

?

L=?

Željena dimenzija

Your dimension Željena dimenzija Gewunschte Abmessung

Tabure

Naslon za roko

Polica-predal

Polica-predal

Tabouret Tabure Taburett

Armrest Naslon za roku Armlehne

Shelf-box Polica-box Schelf-box

Shelf-box Polica-box Schelf-box

D = 95 cm , L = 55 cm

T10/0

D = 95 cm , L = 30 cm

D = 95 cm , L = 65 cm

T11/0

D=?,L=?

D = 95 cm , L = 75 cm

T12/0

ST/30

D=?,L=?

Snemljive prevleke Removable covers Presvlake koje se mogu skinuti Abnehmbare Begüze

Enostavno sestavljanje Easy to assemble Jednostavno sestavljanje Einfach Montage

ß = 20° , L = 20 cm

P20/0

D = 95 cm , L = 35 cm

PP35/0

ß = 30° , L = 20 cm

P30/0

D = 95 cm , L = 45 cm

PP45/0

ß=?,L=?

D=?,L=?


... po svoje

CUBIAN


VENEZIA

prijetno udobje...čas druženja

Sedežni elementi

Seating elements

Elementi za sjedenje / Sitzelemente

Ležalniki

Naslon za roko

Recliners

Ležajevi / Liegen

Enosed / 1-seater Jednosjed / 1-sitzer L = 60 cm L = 70 cm

1/0 12/0

Dvosed / 2-seater Dvosjed / 2-sitzer L = 120 cm

2/0

L = 140 cm

22/0

Trosed / 3-seater Trosjed / 3-sitzer L = 180 cm

3/0

L = 210 cm

32/0

D = 155 cm , L = 60 cm D = 155 cm , L = 70 cm

Armrest

Naslon za roku / Armlehne

L1/0

0/6

L = 22 cm

0/7

0/m6

L = 17 cm

0/m7

Headrest

Naslon za glavu / Kopfstütze

Tabure

L = 60 cm

0/5

L=?

?

D=?,L=?

Vzglavnik

Open end

Otvoreni krajni element / Offenen Ende

0/4

L=?

L2/0

Odprt zaključek

Željena dimenzija

Your dimension Željena dimenzija Gewunschte Abmessung

Kotni element

Tabouret

Corner unit

Kutni element / Eckelement

Tabure / Taburett

L=?

D = 60 cm , L = 60 cm D=?,L=?

T60 D = 90 cm , L = 90 cm

5/5


PALERMO

elegantno udobje...čas idej

Sedežni elementi

Seating elements

Elementi za sjedenje / Sitzelemente

Ležalniki

Naslon za roko

Recliners

Ležajevi / Liegen

Enosed / 1-seater Jednosjed / 1-sitzer L = 60 cm L = 70 cm

0/6

1/0

D = 155 cm , L = 60 cm

L1/0

12/0

D = 155 cm , L = 70 cm

L2/0

Dvosed / 2-seater Dvosjed / 2-sitzer L = 120 cm

2/0

L = 140 cm

22/0

Armrest

Naslon za roku / Armlehne

L = 22 cm

0/4

0/7

3/0

L = 210 cm

32/0

L=?

Headrest

Naslon za glavu / Kopfstütze

? Tabure

D=?,L=?

0/5

Željena dimenzija

Your dimension Željena dimenzija Gewunschte Abmessung

Kotni element

Tabouret

Corner unit

Kutni element / Eckelement

Tabure / Taburett

D = 60 cm , L = 60 cm

L = 60 cm L=?

D=?,L=?

Vzglavnik

Open end

Otvoreni krajni element / Offenen Ende

L=?

Trosed / 3-seater Trosjed / 3-sitzer L = 180 cm

Odprt zaključek

T60

D = 90 cm , L = 90 cm

5/5


NUBO

... počakaj me s stilom

Sedežni elementi

Tabure

Kotni element

Naslon za roko

Miza

Seating elements Elementi za sjedenje Sitzelemente

Tabouret Tabure Taburett

Corner unit Kutni element Eckelement

Armrest Naslon za roku Armlehne

Table Stol Tisch

Enosed / 1-seater Jednosjed / 1-sitzer

D = 68 cm , L = 52 cm

T12/0

L = 52 cm

D = 68 cm , L = 68 cm

T11/0

L = 68 cm

11/0 12/0

D = 68 cm , L =68cm

5/5

L = 8 cm

ST/8

L=?

D=?,L=?

D = 68 cm , L = 68 cm

M68

D = 68 cm , L = 34 cm

M34

D=?,L=?

Dvosed / 2-seater Dvosjed / 2-sitzer L = 104 cm

21/0

L = 136 cm

22/0

Trosed / 3-seater Trosjed / 3-sitzer L = 188 cm

32/0

L=?

?

Željena dimenzija

Your dimension Željena dimenzija Gewunschte Abmessung


LIFE LE

Sedežni elementi

Elementi s predalom

Elementi z ležiščem

Kotni ležalniki

Seating elements Elementi za sjedenje Sitzelemente

Elements with drawer Elementi s ladicom Elemente mit Schublade

Elements with bed Elementi s ležajem Elemente mit Liegefläche

Corner recliners Kutni ležajevi Eckliegen

Enosed / 1-seater Jednosjed / 1-sitzer

Enosed / 1-seater Jednosjed / 1-sitzer

L = 65 cm

11/0

L = 85 cm

13P/0

L = 130 cm

21L/0

KL2/6

D = 175 cm , L = 100 cm

KL2/7

L = 75 cm

12/0

L = 95 cm

14P/0

L = 150 cm

22L/0

KL3/6

D = 195 cm , L = 100 cm

KL3/7

L = 85 cm

13/0

L = 105 cm

15P/0

L = 170 cm

23L/0

KL4/6

D = 215 cm , L = 100 cm

KL4/7

L = 95 cm

14/0

L = 190 cm

24L/0

L = 105 cm

15/0

Dvosed / 2-seater Dvosjed / 2-sitzer

L = 150 cm

22P/0

21/0

L = 170 cm

23P/0

L = 150 cm

22/0

L = 190 cm

24P/0

L = 170 cm

23/0

L=?

L = 190 cm

24/0

L = 130 cm

L=?

Naslon za roko

Armrest

Naslon za roku / Armlehne

0/6

L = 20 cm L=?

0/7

L=?

21P/0

L = 130 cm

Dvosed / 2-seater Dvosjed / 2-sitzer

Predal / Drawer / Ladica / Schublade

?

KL2P/6

D = 175 cm , L = 100 cm

KL2P/7

KL3P/6

D = 195 cm , L = 100 cm

KL3P/7

KL4P/6

D = 215 cm , L = 100 cm

KL4P/7

D=?,L=?

Željena dimenzija

Your dimension Željena dimenzija Gewunschte Abmessung

Odprt zaključek Open end

Ležalniki Recliners

Kotni element Corner unit

Otvoreni krajni element / Offenen Ende

Ležajevi / Liegen

Kutni element / Eckelement

01/4

L = 65 cm

01/5

02/4

L = 75 cm

02/5

L=?

D = 100 cm , L = 100 cm D = 175 cm , L = 75 cm

L12/0

D = 175 cm , L = 85 cm

L13/0

D = 175 cm , L = 95cm

L14/0

Predal / Drawer / Ladica / Schublade

Ležišče

Bed part of sofa

Ležaj / Bett

D = 175 cm , L = 75 cm

L12P/0

D = 175 cm , L = 85 cm

L13P/0

D = 175 cm , L = 95cm

L14P/0

D=?,L=?

5/5

Tabure Tabouret Tabure / Taburett

D = 85 cm , L = 65 cm

T85

D=?,L=?

Vzglavnik Headrest Naslon za glavu / Kopfstütze


LIFE LE

vsestransko udobje...Ä?as razvajanja


Sedežni elementi

Elementi z ležiščem

Kotni ležalniki

Ležalniki

Seating elements Elementi za sjedenje Sitzelemente

Elements with bed Elementi s ležajem Elemente mit Liegefläche

Corner recliners Kutni ležajevi Eckliegen

Recliners Ležajevi Liegen

LIMA

Enosed / 1-seater Jednosjed / 1-sitzer 11/0

L = 130 cm

21L/0

KL1/6

D = 125 cm , L = 93 cm

KL1/7

D = 165 cm , L = 65 cm

L12/0

L = 75 cm

12/0

L = 150 cm

22L/0

KL3/6

D = 165 cm , L = 93 cm

KL3/7

D = 165 cm , L = 75 cm

L13/0

L = 85 cm

13/0

L = 170 cm

23L/0

KL5/6

D = 200 cm , L = 93 cm

KL5/7

D = 165 cm , L = 85cm

L14/0

L = 190 cm

24L/0

D = 185 cm , L = 65 cm

L22/0

D = 185 cm , L = 75 cm

L23/0

D = 185 cm , L = 85cm

L24/0

L = 65 cm

Dvosed / 2-seater Dvosjed / 2-sitzer L = 130 cm

21/0

L = 150 cm

22/0

L = 170 cm

23/0

L = 190 cm

24/0

L=?

D=?,L=?

?

L=?

Naslon za roko

D=?,L=?

Armrest

Naslon za roku / Armlehne

Miza

Željena dimenzija

Your dimension Željena dimenzija Gewunschte Abmessung

Tabure Tabouret Tabure / Taburett

Odprt zaključek Open end

Table

Stol / Tisch

Otvoreni krajni element / Offenen Ende

D = 65 cm , L = 65 cm

T65

D = 75 cm , L = 65 cm

T75

D = 85 cm , L = 65 cm

T85

D=?,L=?

0/m6

L = 10 cm

0/m7

0/6

L = 17 cm

0/7

D = 85 cm , L = 85 cm D=?,L=?

L=?

M85

01/4

L = 45 cm

01/5

03/4

L = 65 cm

03/5

Kotni element

04/4

L = 75 cm

04/5

Kutni element / Eckelement

05/4

L = 85 cm

05/5

Corner unit

L=?

D = 93 cm , L = 93 cm

5/5

Ležišče Bed part of sofa Ležaj Bett

Vzglavnik Headrest Naslon za glavu / Kopfstütze


živahno udobje...čas kreativnosti

LIMA


MARK

uporabno udobje...čas mladosti

Elementi z ležiščem

Kotni ležalniki

Naslon za roko

Ležišče

Elements with bed Elementi s ležajem Elemente mit Liegefläche

Corner recliners Kutni ležajevi Eckliegen

Armrest Naslon za roku Armlehne

Bed part of sofa Ležaj Bett

0/6 L = 190 cm

24LP/0

L = 200 cm

25LP/0

L=?

L=?

L1P/6

D = 180 cm , L = 82 cm D=?,L=?

?

Željena dimenzija

Your dimension Željena dimenzija Gewunschte Abmessung

L = 8 cm

L1P/7

0/7


STELLA

uporabno udobje...čas počitka

Sedežni elementi

Elementi s predalom

Elementi z ležiščem

Kotni ležalniki

Naslon za roko

Seating elements Elementi za sjedenje Sitzelemente

Elements with drawer Elementi s ladicom Elemente mit Schublade

Elements with bed Elementi s ležajem Elemente mit Liegefläche

Corner recliners Kutni ležajevi Eckliegen

Armrest Naslon za roku Armlehne

L = 130 cm

21/0

L = 130 cm

L = 150 cm

22/0

L = 150 cm

22P/0

L = 190 cm

24/0

L = 190 cm

24P/0

L=?

L=?

0/6

21P/0

L = 17 cm

0/7

L=? L = 130 cm

21L/0

L = 150 cm

22L/0

L = 190 cm

24L/0

L1P/6

D = 180 cm , L = 82 cm

L1P/7

D=?,L=?

L=?

?

Željena dimenzija

Your dimension Željena dimenzija Gewunschte Abmessung

Ležišče

Bed part of sofa

Ležaj / Bett

Vzglavnik Headrest

Tabure

Naslon za glavu / Kopfstütze

Tabure / Taburett

Tabouret

D = 50 cm , L = 50 cm D=?,L=?

T50


NAPOLI

vsestransko udobje...čas sprostitve

Vzglavnik

Tabure

Headrest Naslon za glavu Kopfstütze

Tabouret Tabure Taburett

D = 60 cm , L = 60 cm

T60

D=?,L=?

Sedežni elementi

Elementi s predalom

Elementi z ležiščem

Kotni ležalniki

Naslon za roko

Seating elements Elementi za sjedenje Sitzelemente

Elements with drawer Elementi s ladicom Elemente mit Schublade

Elements with bed Elementi s ležajem Elemente mit Liegefläche

Corner recliners Kutni ležajevi Eckliegen

Armrest Naslon za roku Armlehne

Enosed / 1-seater Jednosjed / 1-sitzer L = 55 cm L = 110 cm

1/0 2/0

Dvosed / 2-seater Dvosjed / 2-sitzer L = 165 cm

3/0

L = 195 cm

4/0

L=?

?

0/6

Enosed / 1-seater Jednosjed / 1-sitzer L = 110 cm

2P/0

Dvosed / 2-seater Dvosjed / 2-sitzer L = 165 cm

3P/0

L = 195 cm

4P/0

L=?

Enosed / 1-seater Jednosjed / 1-sitzer 2L/0

L = 110 cm

Dvosed / 2-seater Dvosjed / 2-sitzer L = 165 cm

3L/0

L = 195 cm

4L/0

Ležišče Your dimension Željena dimenzija Gewunschte Abmessung

0/7

L=?

L=?

Željena dimenzija

L = 15 cm

Bed part of sofa

51P/4

D = 200 cm , L = 90 cm

51P/5

31P/4

D = 165 cm , L = 90 cm

31P/5

D=?,L=?

Odprt zaključek Open end

Kotni element Corner unit

Otvoreni krajni element / Offenen Ende

Kutni element / Eckelement

Ležaj / Bett

0/4

L = 55 cm

0/5

01/4

L = 65 cm

01/5

02/4

L = 75 cm

02/5

L=?

D = 90 cm , L = 90 cm

5/5


MIA

zanesljivo udobje...čas sprostitve

Sedežni elementi

Elementi s predalom

Elementi z ležiščem

Kotni ležalniki

Naslon za roko

Seating elements Elementi za sjedenje Sitzelemente

Elements with drawer Elementi s ladicom Elemente mit Schublade

Elements with bed Elementi s ležajem Elemente mit Liegefläche

Corner recliners Kutni ležajevi Eckliegen

Armrest Naslon za roku Armlehne

L = 130 cm

21/0

L = 130 cm

21P/0

L = 150 cm

22/0

L = 150 cm

22P/0

L = 190 cm

24/0

L = 190 cm

24P/0

L=?

L=?

0/6 L = 130 cm

21L/0

L = 150 cm

22L/0 24L/0

L = 190 cm

L = 20 cm

0/7

L=? L1P/6

D = 180 cm , L = 82 cm

L1P/7

D=?,L=?

L=?

?

Željena dimenzija

Your dimension Željena dimenzija Gewunschte Abmessung

Ležišče

Bed part of sofa

Ležaj / Bett

Vzglavnik Headrest

Tabure

Naslon za glavu / Kopfstütze

Tabure / Taburett

Tabouret

D = 50 cm , L = 50 cm D=?,L=?

T50


RICA

preprosto udobje...čas topline

Sedežni elementi

Elementi s predalom

Elementi z ležiščem

Kotni ležalniki

Naslon za roko

Seating elements Elementi za sjedenje Sitzelemente

Elements with drawer Elementi s ladicom Elemente mit Schublade

Elements with bed Elementi s ležajem Elemente mit Liegefläche

Corner recliners Kutni ležajevi Eckliegen

Armrest Naslon za roku Armlehne

L = 145 cm

2/0

L=?

L = 145 cm L=?

0/6

2P/0 L = 145 cm

L=?

2L/0

L1P/6

L=?

?

D = 175 cm , L = 68 cm

Ležišče

Ležajevi / Liegen

Ležaj / Bett

Željena dimenzija

Your dimension Željena dimenzija Gewunschte Abmessung

D=?,L=?

L1P/7

D=?,L=?

Ležalniki Recliners

D = 175 cm , L = 65 cm

L = 12 cm

L1P/0

Bed part of sofa

Vzglavnik Headrest Naslon za glavu Kopfstütze

0/7


LAOS

enostavno udobje...čas domačnosti

Ležišče

Bed part of sofa

Ležaj / Bett

Elementi z ležiščem

Tabure

Elements with bed Elementi s ležajem Elemente mit Liegefläche

?

Tabouret Tabure Taburett

Željena dimenzija

Your dimension Željena dimenzija Gewunschte Abmessung

D = 60 cm , L = 60 cm L = 105 cm / l = 80 cm

1L/8

L = 145 cm / l = 120 cm

2L/8

L = 175 cm / l = 150 cm

3L/8

L = 205 cm / l = 180 cm

4L/8

L=?

D=?,L=?

T60


BORA

enostavno udobje...čas pričakovanja

Sedežni elementi

Sedežni elementi - krajši naslon

Sedežni elementi - krajši naslon L in D

Kotni element

Seating elements Elementi za sjedenje Sitzelemente

Seating elements with shorter rest Elementi za sjedenje - kraći naslon Sitzelemente mit kürzere Lehne

Seating elements with shorter rest L and R Elementi za sjedenje - kraći naslon L in D Sitzelemente mit kürzere Lehne L und R

Corner unit

L = 80 cm

SE/80

L = 100 cm

SEK/100

L = 100 cm

SE/100

L = 120 cm

SEK/120

L = 120 cm

SE/120

L = 140 cm

SEK/140

L = 140 cm

SE/140

L = 160 cm

SEK/160

L = 160 cm

SE/160

L = 180 cm

SEK/180

L = 180 cm

SE/180

L = 200 cm

SEK/200

L = 200 cm

SE/200

L=?

SEL/100

L = 100 cm

?

Your dimension Željena dimenzija Gewunschte Abmessung

Eckelement

SED/100

KEL/100

L = 120 cm

KED/120

L = 140 cm

KED/140

SEL/120

L = 120 cm

SED/120

KEL/120

SEL/140

L = 140 cm

SED/140

KEL/140

L = 100 cm

KED/100

SEL/160

L = 160 cm

SED/160

KEL/160

L = 160 cm

KED/160

SEL/180

L = 180 cm

SED/180

KEL/180

L = 180 cm

KED/180

SEL/200

L = 200 cm

SED/200

KEL/200

L = 200 cm

KED/200

L=?

L=?

L=?

Željena dimenzija

Kutni element

Lesene noge

Tapecirane noge

Wooden legs Drvene noge Holzbeine

Upholstery legs Obućena noge Polsterung Beine


VIRTUAL

VAL

LU

lebdeče udobje...čas razvajanja

prilagodljivo udobje...čas užitka

elegantno udobje...čas počitka

Relax navadni ali motorni manual or motorised običan ili motorizirani manuell oder motorisch


MATERIALI ZA PREVLEKE / Covering materials / Pokrivajući materijali / Belagsmaterialien USNJE / Leather / Koža / Leder

MIKROTKANINA / Microfabric / Microvlakna / Mikrofaser

TKANINA / Fabric / Tkanina / Stoff

Usnje je naraven material, ki zagotavlja prijetno udobje, saj diha, absorbira telesno vlago in temperaturo sedežne garniture uravnava s telesno. Ob pravilnem vzdrževanju ohranja voljnost in mehkobo, sedežni garnituri pa zagotavlja dolgotrajno svež videz. Na voljo v številnih barvnih odtenkih.

Mikrotkanina je zaradi svoje površinske obdelave prijetna in mehka na otip. Z vidika čiščenja pa praktična, saj večino madežev enostavno očistimo z vodo ali blago milnico. Na voljo v številnih barvnih odtenkih.

Tkanina na otip deluje toplo in prijetno, zato bivalnemu prostoru doda pridih domačnosti. Na voljo je pester izbor barvnih odtenkov, vzorcev in motivov.

Available in many colour shades. Na raspolaganju je u različitim nijansama. In zahlreichen Farbtönen verfügbar.

Available in many colour shades. Na raspolaganju je u različitim nijansama. In zahlreichen Farbtönen verfügbar.

REŠITVE ZA PROSTORE NADSTANDARDNIH OBLIK Poseben izziv predstavlja izdelava sedežnih garnitur za prostore, ki so omejeni z zaobljenimi stenami, tlemi v več nivojih, stebri in nepravilnimi koti. Naš individualen pristop do strank nam omogoča, da lahko s skupnimi močmi najdemo prave rešitve tudi v teh primerih. Sedežno garnituro oblikovno in dimenzijsko prilagodimo zahtevam prostora in ga tako na najboljši možni način zapolnimo z udobjem. Tudi v teh primerih se najde rešitev, tako da se sedežna garnitura izdela po obliki prostora.

It also boasts a wide selection of colours, patterns and motifs. Prednost je tkanine velik izbor nijansi boja, uzoraka i motiva. Ein Vorteil ist auch die vielfältige Auswahl an Farbtönen, Mustern und Motiven.


IZDELAVA PO MERI IN NAROČILU

CUSTOM MADE

- opremljanje stanovanj; - opremljanje hotelov in javnih ustanov; - svetovanje, načrtovanje in inženiring; - izdelava po željah naročnikov; - sedežno garnituro lahko dimenzijsko in oblikovno prilagodimo tudi prostorom nadstandardnih oblik.

– furnishing apartments; – furnishing hotels and public institutions; – consulting, design and engineering; – custom-made; – sofas can be adjusted according to the dimensions and design to the room with non-standard shapes.

V katalogu so prikazani standardni elementi, ki pa jih večinoma lahko mersko prilagodimo željam naročnika in zahtevam prostora. Mogoče so tudi zahtevnejše dodelave in predelave.

IZRADA PO MJERI I NARUDŽBI

Iz posameznih elementov lahko poljubno sestavimo različne postavitve: - kotna izvedba oz. v obliki črke L; - v obliki črke U; - samostojen element (enosed, dvosed, trosed, ...); - sestav po željah naročnika in zahtevah prostora.

– – – –

opremanje stanova; opremanje hotela i javnih ustanova; savjetovanje, projektiranje i inženjering; izrada prema željama naručitelja;

ANFERTIGUNG NACH MASS UND AUF BESTELLUNG – Wohnungseinrichtung; – Einrichtung von Hotels und öffentlichen Institutionen; - Beratung, Planung und Umsetzung; – Anfertigung nach den Wünschen des Kunden;


PE GOROPEKE proizvodnja / production Goropeke 1 4226 Žiri Tel.: +386 (0)4 517 05 50

... ko si vzamete čas zase

PE LJUBLJANA - BTC Šmartinska 152 - HALA 10 1000 Ljubljana Tel.: +386 (0)1 547 75 20

... wenn Sie sich Zeit für sich selbst nehmen

PE LESCE Alpska 62 4248 Lesce Tel.: +386 (0)4 535 35 48 PE MARIBOR Tržaška cesta 65 2000 Maribor Tel.: +386 (0)8 205 88 50 www.zakelj.si info@zakelj.si

... when you take some time for yourself ... kada odvojite vrijeme za sebe

Katalog zakelj 2014  

Novosti in katalog oblazinjenih izdelkov Žakelj

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you