Page 61

T

yönantaja saa irtisanoa työsopimuksen taloudellisella ja tuotannollisella perusteella vain silloin, kun tarjolla oleva työ on taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä vähentynyt olennaisesti ja pysyvästi. Mainittua perustetta ei ole ainakaan silloin, kun työnantaja on joko ennen irtisanomista tai sen jälkeen ottanut uuden työntekijän samankaltaisiin tehtäviin, vaikka toimintaedellytykset eivät ole muuttuneet, tai töiden uudelleenjärjestelystä ei ole aiheutunut työn tosiasiallista vähentymistä. Työsopimusta ei saa irtisanoa, jos työntekijä on sijoitettavissa tai koulutettavissa toisiin tehtäviin. Työntekijälle on tarjottava ensisijaisesti hänen työsopimuksensa mukaista työtä vastaavaa työtä ja toissijaisesti muuta hänen koulutustaan, ammattitaitoaan tai kokemustaan vastaavaa työtä. Tarvittaessa uusiin tehtäviin on tarjottava myös kohtuullista koulutusta. Työnantajan on myös selvitettävä, voiko työntekijälle tarjota tehtäviä muista määräysvallassa olevista yrityksistä.

TYÖLLISTYMISVAPAAN PITUUS Työllistymisvapaa määräytyy irtisanomisajan pituuden mukaan: 1. enintään yhteensä viisi työpäivää, jos irtisanomisaika on enintään yksi kuukausi 2. enintään yhteensä 10 työpäivää, jos irtisanomisaika yli kuukauden ja enintään neljä kuukautta 3. enintään yhteensä 20 työpäivää, jos irtisanomisaika on yli neljä kuukautta.

Työllistymistä edistävä valmennus tai koulutus

Takaisinottovelvollisuus koskee tilanteita, joissa työnantaja irtisanottuaan työntekijän taloudellisella ja tuotannollisella perusteella, tarvitseekin samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin työntekijää esimerkiksi toisen työntekijän yllättäen irtisanouduttua. Työsopimuslain mukainen takaisinottoaika on lyhentynyt 1.1.2017 alkaen yhdeksästä kuukaudesta neljään kuukauteen. Jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä sen päättymiseen mennessä vähintään 12 vuotta, takaisinottoaika on kuusi kuukautta. Takaisinottoaika lasketaan työsuhteen päättymispäivästä lukien. Uusi lyhyempi takaisinottovelvollisuus koskee työsuhteita, jotka päättyvät 1.1.2017 tai sen jälkeen. Työnantajan on tarjottava työtä taloudellisella ja tuotannollisella perusteella irtisanomalleen, työ- ja elinkeinotoimistosta työtä hakevalle työntekijälle, jos työnantaja tarvitsee takaisinottoaikana työntekijöitä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joita irtisanottu työntekijä on tehnyt. Työnantajan on tiedusteltava sen paikkakunnan työ- ja elinkeinotoimistosta, jonka alueella työtä on tarjolla, onko irtisanottuja työntekijöitä hakemassa työtä. Mikäli on, tulee edellä mainittua työtä tarjota hänelle. Vaihtoehtoisesti työnantaja voi tehdä työtarjouksen suoraan irtisanotulle työntekijälle. Työnhakijaksi voi halutessaan ilmoittautua esimerkiksi koko Suomen alueelle. Takaisinottovelvollisuuden laiminlyöneen työnantajan on korvattava työntekijälle aiheutunut vahinko.

Vuoden 2017 alusta lukien työnantaja, jonka palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää, on velvollinen tarjoamaan taloudellisella ja tuotannollisella perusteella irtisanomalleen työntekijälle tilaisuuden osallistua työnantajan kustantamaan työllistymistä edistävään valmennukseen tai koulutukseen. Tämä oikeus on työntekijällä, joka on ollut ennen työsuhteen päättymistä yhdenjaksoisesti vähintään viisi vuotta työnantajan palveluksessa. Laki koskee tilanteita, joissa irtisanomista koskevan yhteistoimintaneuvottelun neuvotteluesitys on annettu vuoden 2017 puolella. Ellei toisin sovita, valmennuksen tai koulutuksen arvon on vastattava vähintään työntekijän keskimääräistä kuukausipalkkaa tai samassa toimipaikassa työskentelevän henkilöstön keskimääräistä kuukausiansiota riippuen siitä, kumpi on suurempi. Valmennus tai koulutus on toteutettava ensisijaisesti kahden kuukauden kuluessa irtisanomisajan päättymisestä. Painavasta syystä valmennus tai koulutus saadaan toteuttaa myöhemminkin, tällöinkin toteutumisaika tai arvio siitä on kuitenkin oltava työntekijän tiedossa työsuhteen päättymishetkellä. Työnantaja ja työntekijä saavat myös sopia, että työnantaja täyttää edellä tarkoitetun velvollisuutensa maksamalla työntekijän itsensä hankkiman koulutuksen tai valmennuksen kokonaan tai osittain. Vastaavasti työnantaja ja henkilöstö saavat sopia valmennuksen tai koulutuksen sijasta muustakin järjestelystä, jolla edistetään irtisanottavan työllistymistä. Mikäli työnantaja ei noudata edellä todettua velvollisuuttaan, on hän velvollinen suorittamaan työntekijälle kertakaikkisena korvauksena koulutuksen tai valmennuksen arvoa vastaavan määrän.

Työntekijän oikeus työllistymisvapaaseen

Työterveyshuolto

Työnantajan irtisanottua työsopimuksen taloudellisella ja tuotannollisella perusteella, työntekijällä on oikeus saada vapaata täydellä palkalla osallistuakseen irtisanomisaikanaan työllistymissuunnitelman laatimiseen, työvoimakoulutukseen ja siihen liittyvään harjoitteluun tai työssäoppimiseen tai työpaikan hakuun ja työhaastatteluun tai uudelleensijoitusvalmennukseen, ellei muuta sovita. Työntekijän on ilmoitettava työnantajalle työllistymisvapaan tai sen osan käyttämistä etukäteen mahdollisimman hyvissä ajoin ja pyydettäessä esitettävä luotettava selvitys vapaan perusteesta. Työllistymisvapaan käyttämisestä ei saa kuitenkaan aiheutua työnantajalle merkittävää haittaa.

Työterveyshuoltolain muutoksen myötä työnantajalla on velvollisuus järjestää työterveyshuolto 1.1.2017 jälkeen irtisanotulle työntekijälle kuuden kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä lukien. Myös tämä velvollisuus koskee vain niitä työnantajia, joiden palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää ja näistä työntekijöitä, joiden työsuhde on kestänyt vähintään viisi vuotta. Työnantajan velvollisuus järjestää työterveyshuolto lakkaa, kun irtisanottu työntekijä siirtyy toistaiseksi voimassa olevaan tai vähintään kuusi kuukautta kestävään määräaikaiseen työ- tai virkasuhtee-

Takaisinottoaika lyheni

seen toisen työnantajan palvelukseen. Myynti&Markkinointi

61

Profile for Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA

Myynti & Markkinointi 3/2017  

Tässä lehdessä teemana social selling. Miten sitä pystyy hyödyntämään yritys ja yrityksen edustaja? Kansikuvassa Niklas Litmala, joka perust...

Myynti & Markkinointi 3/2017  

Tässä lehdessä teemana social selling. Miten sitä pystyy hyödyntämään yritys ja yrityksen edustaja? Kansikuvassa Niklas Litmala, joka perust...