Page 1

ΑΔΑ: 456ΑΩΚΖ-Π5Λ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α.Π. 19289 / 7-12-2011

Από το πρακτικό της µε αρίθµ. 23 /2011 Τακτικής Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Ξηροµέρου. Αριθµός Αποφάσεως : 171 / 2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ’ αριθµ. 137/2011 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί Αποδοχής και Κατανοµής ποσού 32.677,82€ από ΥΠ.ΕΣ. (ΚΑΠ) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων Α/θµιας & ∆/θµιας Εκπ/σης ∆ήµου (Γ κατανοµή) και λήψη νέας. Στον Αστακό και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα της έδρας του ∆ήµου Ξηροµέρου, σήµερα την Εικοστή Ογδόη ( 28η ) του Μήνα Νοεµβρίου του έτους 2011 ηµέρα της Εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 20.00 µ.µ. συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ξηροµέρου, µετά την από 18757 /24-11-2011 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα Μέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο Είκοσι Επτά (27) µελών ευρέθησαν παρόντα Είκοσι Τέσσερις (24), ήτοι : ΠΑΡΟΝΤΕΣ -

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μουρκούσης Χ. Βασίλειος (Πρόεδρος) 1. Γαζέτας Ε. Παναγιώτης Κουµανδράκη – Σαµαρά Κωστούλα 2. Κατσιπάνος Χ. Αναστάσιος Λιβάνης Π. Φώτιος 3. Ρετούλης Θωµάς Μαγγίνας Α. Ανδρέας Ζορµπάς Α. Ιωάννης Γιώτης Αλέξανδρος Μητσάνης Χ. Ζώης Λύτρας Θ. Σπυρίδων Παπαναστάσης Στυλιανός Λυµπεράτος Σπυρίδων Ταµπάκης Ηλίας Καραπάνου-Κολοβού Χ. Ευθυµία Μπίτας Νικόλαος Καυµενάκης Σπυρίδων Λύτρας Γ. Ιωάννης Μπαµπούρης Θ. Κων/νος Ντίνος Π. Απόστολος Κυριάκος Κων/νος Γαλούνης Π. Ερωτόκριτος Λαϊνάς Ι. Κων/νος Κατσαούνης ∆. Ελευθέριος Ψηλός Παντελής Τζαχρήστας Παναγιώτης


ΑΔΑ: 456ΑΩΚΖ-Π5Λ

-

Βότσης ∆. Γεράσιµος (αρχηγός ελάσσονος µειοψηφίας) Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόµιµα προσκλήθηκαν.

Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε και ο ∆ήµαρχος κ. Πυθαγόρας Σαµαράς και ο ορισθείς Υπάλληλος του ∆ήµου κος Γερόλυµος Σωτήριος για την τήρηση των Πρακτικών. Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στην Αντιδήµαρχο κα Κωστούλα Κουµανδράκη-Σαµαρά , η οποία είπε τα εξής: 1. Με τo αριθµ. 39015/2-9-2011 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. ∆/νση Οικ/κων ΟΤΑ κατανεµήθηκε στον ∆ήµο µας το ποσό των για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης σύµφωνα µε την συνηµµένη 39014/01-09-2011 απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. 2. Με την αριθµ. 137/2011 απόφαση του ∆.Σ. έγινε αποδοχή, κατανοµή και εισαγωγή στον Προϋπολογισµό µας οικ. έτους 2011 του ως άνω ποσού , όπως ειδικότερα στην απόφαση αυτή διαλαµβάνονται. 3. Με την αριθµ. 87262/4282/4-11-2011 απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης ∆/σης ακυρώθηκε η 137/2011 απόφαση ∆.Σ. , για τους λόγους που σε αυτήν αναφέρονται και ειδικότερα για το γεγονός ότι δεν επιτεύχθηκε η προβλεπόµενη απόλυτη πλειοψηφία. 4. Με την αριθµ. 36/2011 απόφαση του ∆.Σ. η οποία δηµοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (1249/τ.Β/1406-2011) εκτός των άλλων συστήθηκαν: α) το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Σχολική Επιτροπή Σχολείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ξηροµέρου» ,και β) το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Σχολική Επιτροπή Σχολείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ξηροµέρου». Παρίσταται λοιπόν ανάγκη και προτείνουµε στο ∆.Σ. να προβεί στην λήψη απόφασης, µε την οποία: α) να ανακαλεί για τους λόγους που παραπάνω αναφέρονται, την 137/2011 σχετική απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου µας, β) να αποδέχεται εκ νέου το ποσό των 32.677,82 € (Γ Κατανοµή) , σύµφωνα µε την ως άνω απόφαση του ΥΠ.ΕΣ., για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου µας, και γ) να κατανείµει εκ νέου το ποσό των 32.628,89 €, (ύστερα από την νόµιµη προµήθεια ποσού 49,02 € - ποσοστό 0,15% - του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, που επίσης έχει προβλεφθεί στον Πρου/σµο του ∆ήµου κατά την κατάρτιση του ), ως παρακάτω: 1. 2.

Ποσό 25.000 €, στο Ν.Π.∆.∆. «Σχολική Επιτροπή Σχολείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ξηροµέρου» Ποσό 7.628,80 €, στο Ν.Π.∆.∆. «Σχολική Επιτροπή Σχολείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ξηροµέρου»

δ) Να ψηφίσει : 1. πίστωση 25.000 € σε βάρος του Κ.Α.Εξόδων 00-6711.001 2. πίστωση 7.628.80 € σε βάρος του Κ.Α.Εξόδων 00-6711.002.


ΑΔΑ: 456ΑΩΚΖ-Π5Λ

ε) η κατανοµή του ως άνω ποσού στα επιµέρους Σχολεία θα γίνει µε σχετικές αποφάσεις των αντίστοιχων Σχολικών Επιτροπών, ως το άρθρο 2 της 8440/24-02-2011 απόφασης ΥΠ.ΕΣ. Έπειτα ο κος Καυµενάκης Σπύρος ανέφερε ότι δεν µπορεί να κατανέµονται τα ποσά δυσανάλογα αν και υπάρχουν σοβαρά προβλήµατα και στην Α/θµια Εκπαίδευση. Κατέθεσε δε πρόταση ότι θα πρέπει τα Σχολεία του ∆ήµου µας να εκµεταλλευθούν Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και να επανασχεδιαστεί ο τρόπος λειτουργίας τους. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της Αντιδηµάρχου κας Κωστούλας Κουµανδράκη- Σαµαρά, την πρόταση του κου Καυµενάκη Σπύρου, µελέτησε τις διατάξεις και τα σχετικά έγγραφα και µετά από διαλογική συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

α) Ανακαλεί την 137/2011 σχετική απόφαση του ∆.Σ. του ∆ήµου µας, β) Αποδέχεται εκ νέου το ποσό των 32.677,82 € (Γ Κατανοµή) , σύµφωνα µε την ως άνω απόφαση του ΥΠ.ΕΣ., για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων α/θµιας και β/θµιας εκπαίδευσης του ∆ήµου µας, και γ) Κατανέµειι εκ νέου το ποσό των 32.628,89 €, (ύστερα από την νόµιµη προµήθεια ποσού 49,02 € - ποσοστό 0,15% - του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων, που επίσης έχει προβλεφθεί στον Πρου/σµο του ∆ήµου κατά την κατάρτιση του ), ως παρακάτω: 1. Ποσό 25.000 €, στο Ν.Π.∆.∆. «Σχολική Επιτροπή Σχολείων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ξηροµέρου» 2. Ποσό 7.628,80 €, στο Ν.Π.∆.∆. «Σχολική Επιτροπή Σχολείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ξηροµέρου» δ) Ψηφίζει : 1. πίστωση 25.000 € σε βάρος του Κ.Α.Εξόδων 00-6711.001 2. πίστωση 7.628.80 € σε βάρος του Κ.Α.Εξόδων 00-6711.002.

ε) η κατανοµή του ως άνω ποσού στα επιµέρους Σχολεία θα γίνει µε σχετικές αποφάσεις των αντίστοιχων Σχολικών Επιτροπών, ως το άρθρο 2 της 8440/24-02-2011 απόφασης ΥΠ.ΕΣ. . Μειοψηφούντων των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. Λύτρα Ιωάννη (αρχηγός µείζονος µειοψηφίας), Μπαµπούρη Κωνσταντίνου, Ντίνου Απόστολου, Γαλούνη Ερωτόκριτου, Λαινά Κων/νου, Κατσαούνη Ελευθέριου, Κυριάκου Κωνσταντίνου, Τζαχρήστα Παναγιώτη, Ψηλού Παντελή, οι οποίοι ανέφεραν πως για µία ακόµη φορά µας επιστραφεί απόφαση του ∆.Σ.. Η κατανοµή επειδή αφορά λειτουργικές ανάγκες θα πρέπει να είναι πιο δίκαιη και στην Β/θµια Εκπαίδευση υπάρχουν πιο αυξηµένες ανάγκες λόγω προετοιµασίας των µαθητών για τις Πανελλήνιες εξετάσεις. Εάν τα χρήµατα , πρόσθεσαν , κατανέµονται σωστά τότε αξιοποιούνται πολύ καλύτερα και εύκολα γίνεται η κατανοµή εάν λειτουργήσουν οι Επιτροπές.


ΑΔΑ: 456ΑΩΚΖ-Π5Λ

Βότση Γεράσιµου (αρχηγός ελάσσονος µειοψηφίας), ο οποίος ανέφερε ότι θεωρεί αυτά τα χρήµατα ψίχουλα µπροστά στις αυξηµένες ανάγκες των σχολείων. Επεσήµανε δε την αντίθεση του µε την ανάληψη αυτών των αρµοδιοτήτων από τον ∆ήµο και ότι θα πρέπει η εκπαίδευση αυτών των βαθµίδων να ανήκει αποκλειστικά στο Υπουργείο Παιδείας. Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα

Αριθµό

171 / 2011.

Για το ανωτέρω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη Ακολουθούν Υπογραφές

ΑΚΡΙΒΕΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

sxolikes epitropes  

sxolikes epitropes

sxolikes epitropes  

sxolikes epitropes