Page 1

ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΚΖ-ΝΡ4

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α.Π. 11377 / 05-07-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αρίθμ. 14/2011 Τακτικής Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξηρομέρου. Αριθμός Αποφάσεως : 76/ 2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προσαρμογή Σχεδίου Ο.Ε.Υ. Δήμου Ξηρομέρου σύμφωνα με τις διευκρινιστικές οδηγίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου Ξηρομέρου, σήμερα την Εικοστή Τετάρτη ( 24η ) του Μήνα Ιουνίου του έτους 2011 ημέρα της Εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου, μετά την από 10014/20-06-2011 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα Μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο Είκοσι Επτά (27) μελών ευρέθησαν παρόντα Δέκα εννέα (24), ήτοι : ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Μουρκούσης Χ. Βασίλειος (Πρόεδρος) 1. Τζαχρήστας Ι. Παναγιώτης 2. Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα 2. Ψηλός Κ. Παντελής 3. Λιβάνης Π. Φώτιος 3. Ρετούλης Ι. Θωμάς 4. Μαγγίνας Α. Ανδρέας 5. Ζορμπάς Α. Ιωάννης 6. Μπίτας Β. Νικόλαος 7. Γιώτης Αλέξανδρος 8. Λυμπεράτος Γ. Σπυρίδων 9. Καραπάνου-Κολοβού Χ. Ευθυμία Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα 10. Μητσάνης Χ. Ζώης προσκλήθηκαν. 11. Ταμπάκης Α. Ηλίας 12. Παπαναστάσης Στυλιανός 13. Καϋμενάκης Α. Σπυρίδων 14. Λύτρας Θ. Σπυρίδων 15. Γαζέτας Ε. Παναγιώτης 16. Κατσιπάνος Χ. Αναστάσιος 17. Λύτρας Γ. Ιωάννης (αρχηγός μείζονος μειοψηφίας) 18. Κυριάκος Β. Κων/νος 19. Μπαμπούρης Θ. Κων/νος 20. Ντίνος Π. Απόστολος 21. Γαλούνης Π. Ερωτόκριτος 22. Λαϊνάς Ι. Κων/νος 23. Κατσαούνης Δ. Ελευθέριος 24. Βότσης Δ. Γεράσιμος (αρχηγός ελάσσονος μειοψηφίας)


ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΚΖ-ΝΡ4

Κατά την συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε η μείζονα αντιπολίτευση από την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα οι κ.κ. : Λύτρας Γ. Ιωάννης (αρχηγός μείζονος μειοψηφίας) , Κυριάκος Β. Κων/νος , Μπαμπούρης Θ. Κων/νος, Ντίνος Π. Απόστολος, Γαλούνης Π. Ερωτόκριτος, Λαϊνάς Ι. Κων/νος, Κατσαούνης Δ. Ελευθέριος. Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Πυθαγόρας Σαμαράς καθώς και ο ορισθείς Υπάλληλος του Δήμου κος Γερόλυμος Σωτήριος για την τήρηση των Πρακτικών. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στον κ. Αρβανίτη Δημήτριο, Ειδικό Σύμβουλο του Δημάρχου Ξηρομέρου, ο οποίος είπε τα εξής: Με την αριθμ. 5/16-06-2011 ομόφωνη απόφαση της η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Ξηρομέρου, εισηγείται προς το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξηρομέρου πρoς έγκριση , όπου: 1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, τα δημοτικά συμβούλια των νεοσύσύστατων Δήμων θα πρέπει έως 30-06-2011 να ψηφίσουν τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας τους (Ο.Ε.Υ.), καθορίζοντας με αυτό τον τρόπο την Οργανωτική Δομή τους, μεσα στα πλαίσια της εφαρμογής των αρμοδιοτήτων τους, όπως αυτές αποτυπώνονται στο άρθρο 75 του Ν. 3463/2006 και στα άρθρα 94 και 95 του Ν. 3852/2010, αλλά και το προσωπικό ανά ειδικότητα που είτε υπηρετεί είτε εν δυνάμει θα μπορούσε να προσληφθεί για την κάλυψη των αναγκών του. 2. Η ΚΕΔΚΕ, σε συνεργασία με τις ΤΕΔΚ κάθε νομού και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, συνέταξαν Σχέδια Ο.Ε.Υ. για τους νέους Δήμους, ακολουθώντας πληθυσμιακά, γεωγραφικά και οικονομικά κριτήρια. Στη συνέχεια τα σχέδια αυτά υπεβλήθησαν στους Δήμους προκειμένου να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις τους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 3852/2010 είμαστε υποχρεωμένοι να συμπεριλάβουμε στον ΟΕΥ υπηρεσιακές μονάδες με τα ακόλουθα αντικείμενα: α) Προγραμματισμού και Ανάπτυξης β) Οικονομικής Υπηρεσίας γ) Τεχνική Υπηρεσία δ) Τεχνολογίας, πληροφορικής και Επικοινωνιών ε) Διαφάνειας στ) Νομικής Υποστήριξης ζ) Διοίκησης – Διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού η) Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων θ) Περιβάλλοντος – Πολιτικής Προστασίας ι) Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και ια) Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Αλιείας, εφόσον ασκούνται αντίστοιχες αρμοδιότητες. 3. Παραπέρα σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 98 του ανωτέρω νόμου είμαστε υποχρεωμένοι να συστήσουμε ειδικό αυτοτελές γραφείο το οποίο υπάγεται απευθείας στο δήμαρχο, για την παροχή διοικητικής βοήθειας σε άτομα που έχουν αντικειμενική αδυναμία προσπέλασης στις υπηρεσίες τους ή στα αρμόδια ΚΕΠ.


ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΚΖ-ΝΡ4

4. Ως εκ τούτου, η Διάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου προτείνεται να είναι η εξής και προχώρησε στην ανάγνωση της 5/16-06-2011 ομόφωνης απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπή του Δήμου Ξηρομέρου. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αφού πρώτα κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να ανακαλέσει την 38/2011 προηγούμενη απόφαση του περί «Ψήφισης Σχεδίου Ο.Ε.Υ. Δήμου Ξηρομέρου» στην συνέχεια το κάλεσε να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Αρβανίτη Δημήτριου, Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου Ξηρομέρου , μελέτησε την 5/2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α. Ανακαλεί την 38/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξηρομέρου περί «Ψήφισης Σχεδίου Ο.Ε.Υ. Δήμου Ξηρομέρου». Β. Εγκρίνει την 5/16-06-2011 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής περί «Εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο Σχεδίου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξηρομέρου προς ψήφιση» και το ανωτέρω Σχέδιο Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ξηρομέρου που έχει ως εξής:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου και περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου : ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 1.Γενικός Διευθυντής Υπηρεσιών Δήμου 2. Γραφείο Δημάρχου. 3. Νομική Υπηρεσία 4. Αυτοτελές τμήμα Διαφάνειας 5. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας 6. Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες : α) Γραφείο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού β) Γραφείο Αστυνόμευσης ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής α) Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης


ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΚΖ-ΝΡ4

β) Γραφείο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ΕΝΟΤΗΤΑ Γ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 1. Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης α) Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής β) Γραφείο Αλιείας γ) Γραφείο Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων δ)Γραφείο Τουρισμού και Απασχόλησης ΕΝΟΤΗΤΑ Δ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 1. Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας α) Τμήμα Πολεοδομίας β) Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας γ) Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης δ) Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου ΕΝΟΤΗΤΑ Ε : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 1. Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού α) Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων β) Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας γ) Γραφείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1. Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών γ) Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας δ) Τμήμα Προυπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών ε) Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου στ) Τμήμα ΚΕΠ 2. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών α) Τμήμα Τεχνικών Εργων β) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εργων και Συγκοινωνιών γ) Τμήμα Υδρευσης και Αποχέτευσης ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές / τοπικές κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες Διευθύνσεις ή Τμή-ματα των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου.


ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΚΖ-ΝΡ4

ΕΝΟΤΗΤΑ Α : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΛΥΖΙΑΣ 1. Γραφείο ΚΕΠ. 2. Γραφείο Συντήρησης Υποδομών 3. Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 4. Γραφείο Ταμείου 5. Γραφείο Κοινωνικής Υποστήριξης ΕΝΟΤΗΤΑ Β : ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΤΕΙΩΝ 1. Γραφείο ΚΕΠ. 2. Γραφείο Συντήρησης Υποδομών 3. Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 4. Γραφείο Ταμείου 5. Γραφείο Κοινωνικής Υποστήριξης 5. Περαιτέρω στον Οργανισμό θα πρέπει να προβλεφθούν και οι θέσεις τόσο του υπηρετούντος προσωπικού όσο και του προσωπικού το οποίο θα μπορούσε να προσληφθεί ή να μεταταχθεί από άλλες υπηρεσίες. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να προβλεφθούν ειδικότητες που θα στελεχώσουν τις υπηρεσίες του Δήμου στις οποίες θα ανατεθεί η άσκηση των νέων αρμοδιοτήτων. Τέλος επισημαίνεται ότι η πρόβλεψη των νέων θέσεων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 όπου αναφέρεται ότι «η σύσταση θέσεων προσωπικού με τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των ΟΤΑ γίνεται μετά από εκτίμηση των υπηρεσιακών αναγκών και με την προϋπόθεση ότι για τη σύσταση κάθε νέας οργανικής θέσης θα πρέπει ο μέσος όρος των τακτικών εσόδων των δύο τελευταίων ετών να είναι διπλάσιος του ποσού στο οποίο ανέρχεται η ετήσια δαπάνη του βασικού μισθού του καταληκτικού κλιμακίου των προτεινόμενων νέων θέσεων πολλαπλασιαζόμενης της δαπάνης αυτής επί δύο» 6. Ύστερα από τα ανωτέρω, προτείνεται να προβλεφθούν θέσεις προσωπικού ως εξής: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ Ορίζονται οι ακόλουθες θέσεις ειδικού προσωπικού : (α) Τέσσερις (4) θέσεις Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών (σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν. 3854/2007, οι συγκεκριμένες θέσεις είναι ισάριθμες με τις θέσεις των Αντιδημάρχων) (β) Μία (1) θέση Δικηγόρου, (σύμφωνα με το άρθρο 165 του Ν. 3584/2007 μπορούν να συσταθούν στο δήμο μας έως δύο (2) θέσεις Δικηγόρων) ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Το υπηρετούν προσωπικό με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου περιλαμβάνεται στη διαπιστωτική πράξη δημάρχου με αριθμό 9/2011


ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΚΖ-ΝΡ4

Στην κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:

ΚΛΑΔΟΣ

ΠΕ 1 Διοικητικού

Αριθμός ΘέσεωνΑριθμός νέων για την κάλυψη τουπροτεινόμενων υπηρετούντος θέσεων προσωπικού 2 6

ΠΕ Κοινωνιολόγων ΠΕ 1 Οικονομικού - Λογιστικού

2 1

6

ΠΕ Νομικής ΠΕ 3 Πολιτικών Μηχανικών

1 2

1

ΠΕ 4Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

2

ΠΕ 5 Μηχανολόγων Μηχανικών

3

ΠΕ 5 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

4

ΠΕ 6 Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών

2

ΠΕ 7 Χημικών Μηχανικών

1

ΠΕ Μηχανικός Χωροταξίας

1

ΠΕ 9 Γεωπόνων

1

ΠΕ Επικοινωνίας και ΜΜΕ

1

ΠΕ 15 Ιατρών Εργασίας

2

ΠΕ Κτηνιάτρων

1

ΠΕ Πληροφορικής

3

ΠΕ Εκπαίδευσης ΠΕ Συγκοινωνιολόγων

3 1

Σύνολο

6

40


ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΚΖ-ΝΡ4

2. Στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις:

ΚΛΑΔΟΣ

Αριθμός ΘέσεωνΑριθμός νέων για την κάλυψη τουπροτεινόμενων υπηρετούντος θέσεων προσωπικού 2

ΤΕ 2 Κοινωνικών Λειτουργών ΤΕ 3 Μηχανικών Πολιτικών Έργων Υποδομής

2

ΤΕ Ιχθυολογίας

1

ΤΕ 6 Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας

2

ΤΕ Τεχνικών Οχημάτων

1

ΤΕ 13 Τεχνολόγων Γεωπονίας Γεωργικών μηχανών και αρδεύσεων Ζωικής Παραγωγής Φυτικής Παραγωγής

1 1 1 1

ΤΕ Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος ΤΕ 17 Διοικητικού - Λογιστικού ΣΥΝΟΛΟ

1

16

1

27

3. Στην κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις: ΚΛΑΔΟΣ

ΔΕ 1 Διοικητικού - Λογιστικού

Αριθμός Θέσεων γιαΑριθμός νέων την κάλυψη τουπροτεινόμενων υπηρετούντος θέσεων προσωπικού 8 17

ΔΕ 28 Χειριστών Μηχανημάτων Έργων

1

ΔΕ 29 Οδηγών Αυτοκινήτων

4

ΔΕ 30 Τεχνιτών οδηγών

1

2


ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΚΖ-ΝΡ4

ΔΕ 30 Τεχνιτών - Υδραυλικός

1

ΔΕ 15 Εισπρακτόρων

1

ΔΕ 35 Δενδροκηπουρών

1 ΣΥΝΟ

17

19

ΛΟ ΔΕ

4. Στην κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης υπάγονται οι εξής κλάδοι και προβλέπονται αντίστοιχα οι παρακάτω θέσεις: ΚΛΑΔΟΣ

Αριθμός Θέσεων γιαΑριθμός νέων την κάλυψη τουπροτεινόμενων υπηρετούντος θέσεων προσωπικού 3

ΥΕ Υδραυλικοί ΥΕ 16 Εργατών Καθαριότητας

8

ΥΕ Δενδροκόμοι

2 ΣΥΝΟ

8

5

ΛΟ ΥΕ ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 1. ΟΡΓΑΝΙΚΗ Προβλέπονται οι παρακάτω θέσεις που καλύπτονται από προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ). Οι θέσεις αυτές αφορούν προσωπικό που υπηρετεί ήδη και το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην Διαπιστωτική Πράξη Δημάρχου. Το προσωπικό αυτό έχει τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με το προσωπικό που είναι ενταγμένο σε οργανικές θέσεις.

Ειδικότητες

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ Ειδικότητες


ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΚΖ-ΝΡ4

ΔΕ Διοικητικών

1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΑΧ

1

2. ΠΡΟΣΩΠΟΠΑΓΕΙΣ Προβλέπονται οι παρακάτω θέσεις που καλύπτονται από προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) και οι οποίες είναι προσωποπαγείς. Οι θέσεις αυτές αφορούν και προσωπικό που υπηρετεί ήδη και το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην Διαπιστωτική Πράξη Δημάρχου. Οι θέσεις αυτές καταργούνται όταν κενωθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Ειδικότητες ΔΕ 1 Διοικητικοί ΥΕ16 Εργάτης Καθαριότητας ΥΕ Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 5 1 14

Σύνολο προσωποπαγών θέσεων ΙΔΑΧ

20

ΘΕΣΕΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Προβλέπονται σαράντα έξι (46) θέσεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διαφόρων ειδικοτήτων, για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών καθώς και για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κατωτέρω : •16 (Δέκα έξι) θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση εποχιακών, περιοδικών, πρόσκαιρων αναγκών, έργων αυτεπιστασίας (ν.2503/97 , άρθρο 18 παράγρ.12). •20 (Είκοσι) θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη ανταποδοτικών αναγκών (ν. 2218/94 άρθρο 57) . • 5 (Πέντε) θέσεις Πρακτικής εξάσκησης για αποφοίτους ΤΕ22-Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτ/σης • 5 (Πέντε) Θέσεις Πρακτικής Εξάσκησης για αποφοίτους Λογιστών ΤΕΙ & Σχολών Οικονομικής Κατεύθυνσης ΤΕΙ ή ΤΕΙ Πληροφορικής.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΚΖ-ΝΡ4

1. Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων, Τμημάτων και αυτοτελών Γραφείων της οργανωνωτικής δομής του Δήμου τοποθετούνται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, υπάλληλοι των ακόλουθων κλάδων : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (Οργανική μονάδα)

ΚΛΑΔΟΣ

1

Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας

ΠΕ1

2

Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας

ΠΕ1 , ΤΕ17 , ΤΕ22 , ΔΕ1

3

Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας

ΠΕ1 , ΤΕ17 , ΤΕ22 , ΔΕ1

4

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής

ΠΕ1 , ΤΕ17 , ΤΕ22 , ΔΕ1

5

Νομική Υπηρεσία

6

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής ΠΕ 1, ΤΕ 17, ΤΕ 22, ΔΕ1 Ανάπτυξης Δ/νση Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7 ή ΤΕ3, ΤΕ5

7

7

ΠΕ Νομικών

Τμήμα Πολεοδομίας

ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6, ή ΤΕ3, ΤΕ5

Τμήμα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας

ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΠΕ Γεωπόνων, ΠΕ7, ΠΕ5, ΤΕ5

Τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

ΔΕ1, ΤΕ3, ΤΕ5

Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου

ΔΕ1, ΤΕ3, ΤΕ5

Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΤΕ 2

Γραφείο Κοινωνικών Πολιτικών και Ισότητας των Φύλων

ΠΕ Κοινωνιολόγων, ΤΕ 2


ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΚΖ-ΝΡ4

Γραφείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Πολιτισμού

Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής Δημόσιας Υγείας 8

9

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

Δ/νση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

ΠΕ1, ΤΕ17,ΤΕ22 , ΔΕ1

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων Δήμου

ΠΕ1 ΤΕ17,ΤΕ22 , ΔΕ1

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείων και Αλλοδαπών

ΠΕ1, ΤΕ17,ΤΕ22 , ΔΕ1

Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου

ΠΕ1, ΤΕ17,ΤΕ22 , ΔΕ1

Τμήμα Προυπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών

ΠΕ1, ΤΕ17,ΤΕ22 , ΔΕ1

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας

ΠΕ1 ΤΕ17,ΤΕ22 , ΔΕ1

Τμήμα Κ.Ε.Π.

ΠΕ1 , ΠΕ (Δ.Υ.Π.) ΤΕ17,ΤΕ22 , ΤΕ (Δ.Υ.Π.) και ελλείψει αυτών ΔΕ1

10 Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Τεχνικών Εργων Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εργων και Συγκοινωνιών

11

ΠΕ 1, , ΤΕ 2

ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7 ή ΤΕ3, ΤΕ5 ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7 ή ΤΕ3, ΤΕ5 ΠΕ Συκοινωνιολόγων, ΠΕ3, ΠΕ4, ΠΕ5, ΠΕ6, ΠΕ7 ή ΤΕ3, ΤΕ5

Τμήμα Υδρευσης και Αποχέτευσης

ΤΕ 3,ΤΕ 5, ΔΕ1

Γενικός Διευθυντής Υπηρεσιών Δήμου

ΠΕ1, ΤΕ1, ΔΕ1


ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΚΖ-ΝΡ4

2. Η ιεραρχία του προσωπικού του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας (Ν.3731/08) έχει ως εξής : Ι. Ένας (1) Τμηματάρχης ΙΙ. Δύο (2) Επόπτες ΙΙI. Δώδεκα (12) Δημοτικοί Αστυνομικοί Τελικές διατάξεις 1. Κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Οργανισμού οι υπηρετούντες στο Δήμο υπάλληλοι κατατάσσονται στις αντίστοιχες θέσεις των σχετικών κλάδων. 2. Η κατανομή του προσωπικού στις επί μέρους οργανικές μονάδες γίνεται με απόφαση του Δημάρχου, λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες των μονάδων, τα προσόντα, την πείρα και τις ειδικές γνώσεις των υπαλλήλων. 3. Η ισχύς του παρόντος Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε παύει να ισχύει κάθε προηγούμενη σχετική απόφαση. ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ Στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους υπάρχουν εγκεκριμένες πιστώσεις στους αντίστοιχους Κ.Α. για την κάλυψη της μισθοδοσίας του υπηρετούντος προσωπικού. Η μελλοντική επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Δήμου συναρτάται με τον εκάστοτε ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων και δεν είναι δυνατό να υπολογιστεί. Γ. Η παρούσα απόφαση ύστερα από τον προσήκοντα έλεγχο να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Μειοψηφούντος του κ. Βότση Γεράσιμου (αρχηγός ελάσσονος μειοψηφίας) ο οποίος δήλωσε ότι καταψηφίζει διότι η σύνταξη του σχεδίου Ο.Ε.Υ. καθορίζει την οργανωτική δομή και λειτουργία του Δήμου και είναι σαφές ότι κινείται στην λογική του «Καλλικράτη» που εμείς διαφωνούμε. Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα

Αριθμό

76 / 2011.

Για το ανωτέρω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη Ακολουθούν Υπογραφές ΑΚΡΙΒΕΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ


ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΚΖ-ΝΡ4

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

organismos esoterikon ypiresion  

organismos