Page 1

ΑΔΑ: 4ΑΘΔΩΚΖ-Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 6847/24-5-2011

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

7 / 2011

Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την δεκάτη (10η) του μήνα Μαϊου του έτους 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξηρομέρου, μετά την από 5401/6-5-2011 έγγραφη Πρόσκληση του ορισθέντος με την αριθμ. 1/2011 απόφαση του Δημάρχου μας, Προέδρου αυτής κ. Φωτίου Π. Λιβάνη, που επιδόθηκε σε καθένα από τα παρακάτω εκλεγέντα, με την 2/2011 απόφαση του Δ.Σ., Μέλη, σύμφωνα με το Νόμο. Και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών, ευρέθησαν παρόντα 6, ήτοι: Π α ρ ό ν τ ε ς 1. Φώτιος Π. Λιβάνης (Πρόεδρος Δ.Ε.-Αντιδήμ.) 2. Παναγιώτης Ε. Γαζέτας

Α π ό ν τ ε ς 1. Κων/νος Μπαμπούρης που δεν προσήλθε αν και νόμιμα κλήθηκε.

3. Σπυρίδων Θ. Λύτρας 4. Ανδρέας Α. Μαγγίνας 5. Ζώης Μητσάνης 6. Ερωτόκριτος Γαλούνης Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου μας Παντελής Δημητρίου, για την τήρηση των Πρακτικών. Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξηρομέρου κ. Φώτιος Π. Λιβάνης, κατά την 1/3-1-2011 απόφαση Δημάρχου μας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης


ΑΔΑ: 4ΑΘΔΩΚΖ-Υ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ Α Π Ο Φ Α Σ Η Σ 48/2011 ΘΕΜΑ 6ο: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ» Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερησίας διάταξης, εξέθεσε ότι: 1) Παρίσταται λοιπόν ανάγκη ανάθεσης και εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός δεξαμενών Δήμου», για την οποία έχει γραφεί εξ αρχής πίστωση 12.000 €, από Τακτικά, (Ανταπ. ΄Υδρευσης) στον προϋπ/σμό του Δήμου μας οικ. έτους 2011 και στον Κ.Α. εξόδων αυτού 25-6275.002, με την παρακάτω Τεχνική Περιγραφή, ήτοι: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα αναφέρεται στον καθαρισμό των εσωτερικών χώρων των δεξαμενών ύδρευσης των Κοινοτήτων του Δήμου μας. Ειδικότερα θα απαιτηθεί: α) η κάθοδος εργατών στους εσωτερικούς χώρους των δεξαμενών, με τα απαραίτητα εργαλεία καθαριότητας (σκούπες, φτυάρια κ.λ.π.), αφού προηγουμένως μεριμνήσουν για την παροχή ρεύματος με ηλεκτρογεννήτρια για τον φωτισμό των εν λόγω χώρων. β) η εξαγωγή της υφισταμένης λάσπης από τον πυθμένα, αλλά & άλλων υλικών. γ) το πλύσιμο με νερό, όσες φορές χρειαστεί, για τον πλήρη καθαρισμό αυτών από την λάσπη και τα λοιπά υλικά. δ) η συλλογή και απομάκρυνση της λάσπης κ.λ.π. υλικών ΣΥΝΟΛΟ 9.756,10 € + 2.243,90 (ΦΠΑ 23%)=ΓΕΝ. ΣΥΝ. 12.000 € ΜΕ ΦΠΑ 2) Ακολούθως (ο Πρόεδρος) αφού πρότεινε να ανατεθεί αυτό στην επιχείρηση «Ζαχαρία Αργύρη», με την ως άνω Τεχνική Περιγραφή και αντί του ποσού των 12.000 € με ΦΠΑ, κάλεσε τα Μέλη ν αποφασίσουν σχετικά 3) Η Επιτροπή μετά διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω καθώς και τις διατάξεις του 28/80 Π.Δ/τος και του άρθρου 17 παρ. 2 του Ν. 2539/97 Αποφασίζει

Ομόφωνα

Α. Καθορίζει ότι η εργασία που θα εκτελεστεί είναι «Καθαρισμός δεξαμενών Δήμου», για την οποία έχει γραφεί εξ αρχής πίστωση 12.000 €, από Τακτικά (Ανταπ. Υδρ.), στον προϋπ/σμό του Δήμου μας οικ. έτους 2011 και στον Κ.Α. εξόδων αυτού 25 -6275.002, με Τεχνική Περιγραφή αυτή, όπως αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας. Β. Αναθέτει την παραπάνω εργασία, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις και Τεχνική Περιγραφή, στην επιχείρηση «Ζαχαρία Αργύρη», που είναι γραμμένη στα Νομαρχιακά Μητρώα Αιτωλ/νίας με α.α. 502, αντί του ποσού των 12.000 € με ΦΠΑ. Γ. Ψηφίζει πίστωση 12.000 € (Ανταπ. Ύδρευσης), από Τακτικά, σε βάρος του Κ.Α. εξ. 25-6275.002 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 48/2011


ΑΔΑ: 4ΑΘΔΩΚΖ-Υ

……………………………………………………………………………………………… Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. Ο Γραμματέας Τα Μέλη ( α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν υ π ο γ ρ α φ έ ς ) Φώτιος Π. Λιβάνης Παντελής Δημητρίου 1. Παναγιώτης Γαζέτας 2. Σπυρίδων Λύτρας 3. Ανδρέας Μαγγίνας 4. Ζώης Μητσάνης 5. Ερωτόκριτος Γαλούνης ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αστακός 24 - 5 – 2011 Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

Ο Γραμματέας

Φώτιος Π. Λιβάνης (Αντιδήμαρχος)

Παντελής Δημητρίου

katharismos1  

dexamenes dimoy