Page 1

Ανοιχτό κάλεσμα της

προς τους αγωνιστές του κινήματος και τις δυνάμεις της Αριστεράς για τη διαμόρφωση αγωνιστικού μετώπου ρήξης και ανατροπής

Εργαζόμενοι/ες, συναγωνιστές/τριες!

Β

ρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυρο­ δρόμι. Οι δυνάμεις του συστήματος, οι τραπεζίτες, ο ΣΕΒ, η ΕΕ, το ΔΝΤ και το πο­ λιτικό τους προσωπικό, βουλιάζουν στην κρίση. Εντείνεται η ύφεση, αυξάνει η φτώχια και η ανερ­ γία, σφίγγει η θηλιά του χρέους. Για να ξεπερά­ σουν την κρίση ψήφισαν τα Μνημόνια και το Μεσοπρόθεσμο, κηρύσσοντας σταυροφορία υπέρ των δυνάμεων του κεφαλαίου ενάντια στους εργαζόμενους: βάρβαρη λιτότητα, ισοπέ­ δωση της ασφάλισης και της υγείας, μαζικές ιδιω­ τικοποιήσεις και ξεπούλημα κάθε δημόσιου αγαθού, φορομπηξία, ελαστική εργασία, εφε­ δρείες­απολύσεις, κατάργηση συλλογικών συμ­ βάσεων. Παρόλα αυτά η κρίση του καπιταλισμού δεν λέει να κοπάσει. Αντίθετα, τα δραματικά αδιέ­ ξοδα του συστήματος μεγαλώνουν. Γι’ αυτό στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ αποφάσισαν πρωτοφανή επιτήρηση όλων των οικονομιών, αυτόματες σα­ ρωτικές περικοπές σε μισθούς, συντάξεις και κοι­ νωνικές δαπάνες, και μεταφορά όλων των αποφάσεων στους κεντρικούς μηχανισμούς της ΕΕ. Όμως, το μόνο που θα πετύχουν θα είναι κοινωνική καταστροφή και σίγουρη χρεοκοπία.

Εάν δεν ανατρέψουμε αυτή την πολιτική, θα αναιρεθούν δικαιώματα και κατακτήσεις 150 χρό­ νων, θα επιβληθεί πραγματική δικτατορία των αγορών και των τραπεζών, των εργοδοτών και των πολυεθνικών.

Ο παλλαϊκός ξεσηκωμός και τα πραξικοπήματα του κεφαλαίου της ΕΕ και του ΔΝΤ

< <

Οι συγκλονιστικοί αγώνες των τελευταίων ετών, αυτή η συνεχιζόμενη πρωτότυπη λαϊκή εξέγερση συγκλόνισαν την κοινωνία, ταρακούνησαν το πο­ λιτικό σύστημα και γκρέμισαν τη λαομίσητη κυ­ βέρνηση Παπανδρέου. Όμως, οι επιτηρητές της Τρόικα, οι βαρόνοι των ΜΜΕ και οι μεγάλοι καπιταλιστικοί όμιλοι έβαλαν όλες τους τις δυνάμεις και επέβαλαν πρα­ ξικοπηματικά την κυβέρνηση του μαύρου μετώ­ που ΠΑΣΟΚ­ ΝΔ­ΛΑΟΣ. Η πραξικοπηματική αυτή κυβέρνηση επι­ βλήθηκε για να κλιμακώσει την επίθεση, να ψη­


φίσει την νέα δανειακή σύμβαση και να συμμορ­ φωθεί με τη «μεταρρύθμιση» της ΕΕ. Η κοινή δράση για να υπερασπίσουμε τα λαϊκά δικαιώ­ ματα, να αποτύχουν τα σχέδιά της και να ανα­ τραπεί γίνεται εξαιρετικά επείγουσα και αναγκαία.

< <

Όχι στη νέα Δανειακή Σύμβαση και τη δημοσιονομική δικτατορία!

Η υπογραφή της νέας «δανειακής Σύμβασης», του περιβόητου PSI, θα αποτελέσει μια κοινω­ νική καταστροφή. Δένει τον λαό στις αλυσίδες των τοκογλύφων για δεκαετίες. Με την Συμφω­ νία αυτή: • Εμπεδώνεται μια δεκαετής επίθεση πρωτοφα­ νούς βαρβαρότητας ενάντια στον εχθρό λαό, καταστρέφονται τα ασφαλιστικά ταμεία, ξεπου­ λιέται και υποθηκεύεται κάθε δημόσιο αγαθό. • Οι ιδιώτες ντόπιοι και ξένοι «δανειστές»­ τοκο­ γλύφοι βγαίνουν κερδισμένοι καθώς το περι­ βόητο «κούρεμα» των ομολόγων συνοδεύεται από άμεση παροχή ζεστού χρήματος 60 δις €, μεγάλες αυξήσεις των επιτοκίων και «ενυπό­ θηκες εγγυήσεις» σύμφωνα με το αγγλικό δί­ καιο(!!!) για το υπόλοιπο..

Όχι στην Ευρωχούντα των τραπεζιτών και των πολυεθνικών!

< <

Με την δημοσιονομική ένωση και την δικτατο­ ρική οικονομική διακυβέρνηση που προωθούν­ ται με την διακρατική συμφωνία των «17+9» κάτω από την ηγεμονία του Γερμανικού αλλά και του Γαλλικού ιμπεριαλισμού επιβάλλεται ένα τα­ ξικό καθεστώς ταπεινωτικής «ευρωκηδεμο­ νίας» και «ευρωεποπτείας». Ένα δημοσιονομικό Νταχάου καταλήστευσης των εργατικών δικαιω­ μάτων! Λιτότητα και «δημοσιονομική πειθαρχία» χει­ ρότερη από Μάαστριχτ, «αυτόματες κυρώσεις»! αν μια χώρα για οποιοδήποτε λόγο «παρεκκλίνει» από την αντιλαϊκή πολιτική, έλεγχος του προϋπο­ λογισμού από την γραφειοκρατία των Βρυξελ­ λών, κατάργηση του βέτο, κατοχύρωση των αποφάσεων με «πλειοψηφία, ώστε να παίρνονται μόνο από τους Γερμανούς, Γάλλους και τους άλ­ λους ιμπεριαλιστές! Οι τράπεζες, οι πολυεθνικές και η γραφει­ οκρατία της ΕΕ θα αποφασίζουν για τα πάντα κα­


ταργώντας κάθε έννοια δημοκρατίας και λαϊκής κυριαρχίας σε κάθε χώρα. Οι επιταγές τους συν­ ταγματοποιούνται, τα συμφέροντα του κεφα­ λαίου απόλυτος νόμος για την κοινωνία..

< <

ΜΕΤΩΠΟ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΤΩΡΑ!

Όπως εκείνοι συγκροτούν ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ «ΜΑΥΡΟ ΜΕΤΩΠΟ» της αντεργατικής επίθεσης, πρέπει κι εμείς να οικοδομήσουμε απέναντί τους το ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ.

Για αυτό πρέπει να παλέψουμε μαζί για:

• Ανατροπή της κυβέρνησης του μαύρου μετώπου ΠΑΣΟΚ­ΝΔ­ΛΑΟΣ! Όχι στη νέα δανειακή σύμβαση – όχι στην «Ευρωπαϊκή οικονομική διακυβέρνηση» ­ Να καταργη­ θεί το Μνημόνιο, το Μεσοπρόθεσμο και οι εφαρμοστικοί νόμοι. Να καταργηθεί το σύμφωνο για το ευρώ • Στάση πληρωμών και διαγραφή του λη­ στρικού χρέους. • Έξοδο από ευρώ ρήξη και αποδέσμευση από την ΕΕ. • Εθνικοποίηση των τραπεζών και των με­ γάλων επιχειρήσεων, χωρίς αποζημίωση, με εργατικό έλεγχο. • Αναδιανομή πλούτου υπέρ των εργαζο­ μένων. Αυξήσεις στους μισθούς και τις συν­ τάξεις. Να ακυρωθούν τα χαράτσια. Να φορολογηθούν δραστικά το κεφάλαιο και οι χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. • Απαγόρευση απολύσεων – κατοχύρωση των Συλλογικών Συμβάσεων – μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους.

ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΞΕΣΗΚΩΜΟ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΝΙΚΗ ΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΡΗΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ!

< <

Για να νικήσει ο παλλαϊκός ξεσηκωμός, χρειαζό­ μαστε μια άλλη οργάνωση των εργαζομένων και του λαού. Με συνδικάτα, ομοσπονδίες και ερ­ γατικά κέντρα που θα είναι στα χέρια των εργαζο­ μένων, με δημοκρατία των συνελεύσεων και μαχητικές απεργιακές επιτροπές. Που θα συντο­ νίζονται αγωνιστικά, μέσα, αλλά και πέρα από τις δομές του σημερινού γραφειοκρατικού συνδικα­ λιστικού κινήματος. Με λαϊκές συνελεύσεις και επιτροπές κατοί­ κων σε κάθε πόλη και γειτονιά για την αυτοοργά­ νωση, την αλληλεγγύη, την αυτοάμυνα του λαού. Με μαχητικά κινήματα ανυπακοής ενάντια στα χαράτσια και κάθε προσπάθεια εμπέδωσης αντι­ λαϊκών μέτρων. Χρειαζόμαστε μέτωπο κι ενότητα. Οι εργα­ ζόμενοι οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, οι νέοι, οι αγρότες, οι αυτοαπασχολούμενοι πρέπει να συν­ τονιστούμε «από τα κάτω», να φτιάξουμε μέσα από συλλόγους, συνελεύσεις, επιτροπές ένα πλατύ πανελλαδικό μέτωπο αγώνα, ρήξης και ανατροπής, το αντίπαλο δέος στη δικτατορία των τραπεζών και την Τρόικα.


< <

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Οι δυνάμεις της Αριστεράς οφείλουν να συμβά­ λουν αποφασιστικά στη διαμόρφωση του ανα­ γκαίου σήμερα αγωνιστικού μετώπου ρήξης και ανατροπής. Προσπερνώντας αυταπάτες κυβερ­ νητισμού και ευρωπαϊσμού και παραμερίζοντας επικίνδυνες και καταστροφικές λογικές διάσπα­ σης των αγώνων. Ταυτόχρονα πρέπει και τώρα να ανοίξει η συ­ ζήτηση για τα μεγάλα ζητήματα της εποχής μας για το σήμερα και το «αύριο» των αγώνων μας. Υπάρχει εναλλακτική λύση; Τι θα γίνει αν φύγουμε από την ΕΕ; Μπορεί και πώς να υπάρξει μια κοι­ νωνία χωρίς κέρδος, αγορά, εκμετάλλευση, κατα­ πίεση; Μπορούν οι εργαζόμενοι να κυβερνήσουν; Τι Αριστερά χρειάζεται;. Και σε αυτό το διάλογο και τη συντροφική αντιπαράθεση που δεν θα διακυβεύει την ενό­ τητα των αγώνων θέλουμε να καταθέσουμε ως ΑΝΤΑΡΣΥΑ την πρότασή μας. Την πρόταση για μια μαζική μετωπική αντικαπιταλιστική Αρι­ στερά. Για την οικοδόμηση εκείνης της Αριστεράς που θα απαντήσει στην ιστορική κρίση του συστή­ ματος, με την προοπτική της ρήξης με τον καπι­

ταλισμό και μιας σύγχρονης επαναστατικής δια­ δικασίας για την εξουσία των ίδιων των εργαζό­ μενων.

ΑΣ ΜΗΝ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΠΕΡΝΑ!

< <

Οι μέρες που περνάμε είναι κρίσιμες. Οι δυνά­ μεις του κεφαλαίου και της Τρόικα προσπαθούν να κάνουν τις ανατροπές μη αντιστρέψιμες. Όμως, η κρίση βαθαίνει ενώ διογκώνεται η οργή και η αγανάκτηση. Μπορούμε να αποφύ­ γουμε την καταστροφή και τη χρεοκοπία μιας ολόκληρης κοινωνίας. Ο αγώνας θα είναι δύ­ σκολος, αλλά το έπαθλο θα είναι πρωτόγνωροι δρόμοι χειραφέτησης, δικαιοσύνης και δημι­ ουργίας!

Η: Ν Ο Μ Α Ν Α ΚΑΜΙΑ ΗΤΑ,

ΝΟΤ ΟΡΓΑΝΩΣΗ, Ε ΑΤΡΟΠΗ! Ν Α Ν Η Τ ΙΑ Γ Η ΜΑΧ

νάρης 2012

ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Γε

kalesma antarsia  

kalesma antarsia

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you