Page 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20ο

Στην Αμαλιάδα σήμερα στις 6 Οκτωβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17.00΄μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Δήμου Ήλιδας (Φιλικής Εταιρείας 6), προσήλθε σε Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας , ύστερα από την υπ’ αριθ. 168290/605/30-9-2011 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία εκδόθηκε νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2). Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51) μελών, τα παρακάτω μέλη : 1) Καρπέτας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος , Αντιπρόεδρος

,

3)

2) Μπουχάγιερ Αριστείδης,

Παπακωνσταντίνου

Κων/νος–

Γραμματέας,

4)Αγγελόπουλος Γεώργιος, 5)Αθανασόπουλος Γεώργιος, 6)Αυγέρης Σάββας, 7)Αχιλλεόπουλος Πέτρος 8)Βάλαρης Δημήτριος, 9)Γαρουφαλής Νικόλαος,

10)Γεωργιόπουλος

12)Ζαχαροπούλου-

Γεώργιος,

Στούμπου

11)Δεσύλλας

Αδαμαντία,

Δημήτριος,

13)Καραθανασόπουλος

Νικόλαος, 14) Καρανίκας Κωνσταντίνος, 15)Καραπάνος Γεώργιος, 16) Κοκκαλιάρη-Λάσκαρη Νικολέττα,

17)Κωνσταντοπούλου Αναστασία ,


18)Μαρίνος Ανδρέας, 19)Μαυρόγιαννης Διονύσιος, 20)Μητρόπουλος Ανδρέας

21)Μιχαλόπουλος

Νικόλαος,

22)Μπαλκάμος

Ευγένιος,

23)Μπουγάς Κωνσταντίνος, 24) Ντάτσικα Γεωργία, 25)Παπαναστασίου Γεώργιος,

26)Παππάς

Γεώργιος,

27)Πετρόπουλος

Αθανάσιος,

28)Πετρόπουλος Χρήστος, 29) Πλαστήρα-Σπανού Ειρήνη, 30)Πλατανιάς Παναγιώτης, 31)Πυλαρινός Νικόλαος, 32) Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης 33)Σκαρμούτσος Γεώργιος, 34)Σκαρτσιάρης Ανδρέας 35)Σολτάτος Γεώργιος,

36)

Σταυρόπουλος

Χρήστος,

37)Τσόγκας

Γεώργιος,

38)Υφαντής Νικόλαος, 39)Φεσσιάν Γεράσιμος, 40)Φωτόπουλος Τρύφων, 41)Χατζηλάμπρου Βασίλειος, 42)Χριστογιάννης Γεώργιος

και 43)

Χριστοδουλόπουλος Χρήστος. Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.κ., Δουγένης Δημήτριος, Κάτρης Γεώργιος Κελεπούρης Ανδρέας,

, Σταθακόπουλος Ευστάθιος, Σταρακά Χριστίνα

(δικαιολογημένα απούσα), Στούπας Παναγιώτης , Τσάνης Νικόλαος και Φαρμάκης Νεκτάριος. Στη συνεδρίαση παρευρέθησαν: Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολος Κατσιφάρας ,οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτ/νίας κ. Βασίλειος Αντωνόπουλος, Αχαΐας Αλεξόπουλος

και

κ.Γρηγόρης

Ηλείας κ. Χαράλαμπος Καφύρας , οι Βουλευτές Περ.

Ενότητας Ηλείας κ. Αντωνακόπουλος και κ.Δημητρουλόπουλος, Δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας,

υπηρεσιακοί παράγοντες, πολίτες και

δημοσιογράφοι. Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.


Αριθ.Αποφ. 264 /2011

Στη συνέχεια ο

Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 6ο

θέμα ημερήσιας

διάταξης με τίτλο : «Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για παραπομπή στο Περιφερειακό Συμβούλιο σύμφωνα με την παρ. 3 του αρθρ. 176 του Ν. 3852/2010 του διαγωνισμού του έργου «Βελτίωση οδού Κουβαρά –Φυτείες – Αστακός και Φυτείες – Κατούνα – Μύτικας Α΄Φάση» μετά την έκδοση της 613/2011 απόφασης της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας», δίνοντας

το λόγο στον Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής

Αλληλεγγύης και Οικονομικών

κ.Γεώργιο Γεωργιόπουλο που είναι εισηγητής

του θέματος και που αναφέρεται στην υπ. αριθμ. 168121/1086/29-9-2011 γραπτή εισήγησή του, που λέει τα εξής: «Με την από Οκτωβρίου 2010 διακήρυξη της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλ/νίας προκηρύχθηκε ανοικτός διαγωνισμός για το έργο «Βελτίωση οδού

Κουβαρά –Φυτείες – Αστακός και Φυτείες – Κατούνα –

Μύτικας Α΄Φάση» ο οποίος έλαβε χώρα στις 7/12/2010. Σύμφωνα με το από 20-12-2010 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού από εννέα (9) συνολικώς υποβληθείσες προσφορές, την πρώτη θέση κατά σειρά μειοδοσίας κατέλαβε η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΕΤΕΘ Α.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 44,35% και τη δεύτερη θέση η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με ποσοστό έκπτωσης 39,60%. Η Επιτροπή Διαγωνισμού έκρινε ότι συνέτρεχε λόγος αποκλεισμού της ΑΕΤΕΘ Α.Ε. δεδομένου ότι «στην υπεύθυνη δήλωση αποδοχής σύναψης υπεργολαβίας , η νόμιμος εκπρόσωπος (του υπεργολάβου) που συνέταξε και υπέγραψε τη δήλωση, δηλώνει ότι ενεργεί ως εκπρόσωπος άλλης εταιρείας, ξένης με την εταιρεία που δηλώνεται ως δυνάμει υπεργολάβος, από την ΑΕΤΕΘ Α.Ε.»


Κατά της άνω απόφασης της Επιτροπής Διαγωνισμού υπεβλήθη ένσταση από τη μειοδότρια εταιρεία η οποία εκδικάστηκε κατά τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 10/5/2011. Με την υπ’ αριθμ. 90/2011 που εκ παραδρομής αναφερόταν ως 92/2011 έως σήμερα, απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή δέχθηκε την ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και απέρριψε την ένσταση της μειοδότριας εταιρείας ΑΕΤΕΘ Α.Ε. Η ΑΕΤΕΘ Α.Ε. με την από 24-6-2011 αίτησή της ασφαλιστικών μέτρων που εκδικάστηκε από την Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας στις 9-8-2011, προσέβαλε την 90/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και ζήτησε να διαταχθούν ασφαλιστικά μέτρα επί της διαφοράς που ανέκυψε κατά τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του εν λόγω έργου. Με την 613/2011 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας, έγινε δεκτή η αίτηση της ΑΕΤΕΘ Α.Ε. και διετάχθει η αναστολή εκτελέσεως της 90/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής , η μη κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και η αναστολή σύναψης της οικείας σύμβασης, μέχρις ότου εκδοθεί οριστική απόφαση επί της αιτήσεως ακυρώσεως. Ταυτόχρονα η ως άνω απόφαση επισημαίνει ότι η αναθέτουσα αρχή (Οικονομική Επιτροπή) κατά την παρ. 8 του αρθρ. 5 του ν. 3886/2010, έχει την ευχέρεια εάν κρίνει τούτο ενδεδειγμένο, ακόμη και πριν ασκηθεί και εκδικασθεί η αίτηση ακυρώσεως, να επιληφθεί της υπόθεσης, λαμβάνοντας υπόψη τα πιθανολογηθέντα στις προηγούμενες σκέψεις, και εάν κρίνει ότι δεν συντρέχει περίπτωση αποκλεισμού της αιτούσης, να συνεχίσει τη διαδικασία του διαγωνισμού, χωρίς να κωλύεται στην περίπτωση αυτή να προβεί στην έκδοση πράξης κατακύρωσης και στην υπογραφή της σύμβασης με τον διαγωνιζόμενο που υπέβαλε εγκύρως τη χαμηλότερη προσφορά, συμπεριλαμβανομένης της αιτούσης. Η Οικονομική Επιτροπή με βάση τα παραπάνω διαμορφωθέντα δεδομένα με την αριθμ. 271/2011 ειδική απόφασή της λόγω της σπουδαιότητας του έργου, προϋπολογισμού16.366.115,70 €, του κινδύνου απένταξής του, καθότι πρόκειται για έργο ΕΣΠΑ και σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 176 του ν.


3852/2010 αποφάσισε, την παραπομπή του θέματος προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο, εισηγούμενη την συμμόρφωση με την παραπάνω απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας». Πριν τη λήψη της παρούσας απόφασης είχαν αποχωρήσει τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Χατζηλάμπρου Βασίλειος , Δεσύλλας Δημήτριος και Ντάτσικα Γεωργία. Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον πρόεδρο, και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω , κατόπιν διαλογικής συζήτησης ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία α) Ανακαλεί την υπ. αριθ. 90/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που εκ παραδρομής έως σήμερα αναφερόταν ως υπ. αριθ. 92/2011 και που αφορά «Εκδίκαση ενστάσεων κατά του κύρους δημοπρασίας του έργου: Βελτίωση οδού Κουβαρά- Φυτείες- Αστακός και Φυτείες-Κατούνα- Μύτικας, προϋπολογισμού 16.366.115,70 €, Π.Ε. Αιτ/νίας» και β) κατακυρώνει , συνεχίζοντας τη διαδικασία του διαγωνισμού, την εκτέλεση του έργου: «Βελτίωση οδού Κουβαρά – Φυτείες- Αστακός και Φυτείες – Κατούνα – Μύτικας, Α΄Φάση» στην αιτούσα «ΑΕΤΕΘ Α.Ε.» που υπέβαλλε, την πιο οικονομικά συμφέρουσα προσφορά, προς όφελος του έργου που ενδεχομένως να μην εκτελεστεί ή να απενταχθεί εάν αναμείνουμε απόφαση επί της αιτήσεως ακυρώσεως. Λευκό ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας» κ. Καραθανασόπουλος Νικόλαος , κ. Σολτάτος Γεώργιος και κ. Καραπάνος Γεώργιος. Το

παρόν

Πρακτικό

αφού

συντάχθηκε,

διαβάστηκε

και

βεβαιώθηκε,

υπογράφεται ως ακολούθως : Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


ΤΑ ΜΕΛΗ

dromos gia mytika  

perifereia gia dromoys

dromos gia mytika  

perifereia gia dromoys