Page 1

ΑΔΑ: Β4ΓΙΩΚΖ-Θ3Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ∆ΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α.Π.

12691 / 10.08.2012

Από το πρακτικό της µε αριθ. 12 /2012 Τακτικής ∆ηµόσιας Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Ξηροµέρου. Αριθµός Αποφάσεως : 105 / 2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης επί της 23/2012 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Γνωµοδότηση περί του κυκλοφοριακού ζητήµατος στον πλακόστρωτο δρόµο, από εκκλησία Αγίου Νικολάου έως πρώην κοινοτικό κατάστηµα Τ.Κ. Μύτικα».

Στον Αστακό και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα της έδρας του ∆ήµου Ξηροµέρου, σήµερα την Εικοστή Εβδόµη (27η) του Μήνα Ιουλίου του έτους 2012 ηµέρα της Εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 20:00 µ.µ. συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια Συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ξηροµέρου, µετά την από αριθ. πρωτ. 12046 / 23.07.2012 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου κου Μουρκούση Βασίλειου που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα Μέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι σε σύνολο Είκοσι Επτά (27) µελών ευρέθησαν παρόντα Είκοσι Πέντε (25), ήτοι : ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μουρκούσης Χ. Βασίλειος (Πρόεδρος) 1. Καυµενάκης Σπυρίδων 2. Κουµανδράκη – Σαµαρά Κωστούλα 2. Λυµπεράτος Σπυρίδων 3. Λιβάνης Π. Φώτιος 4. Μαγγίνας Α. Ανδρέας 5. Ζορµπάς Ιωάννης 6. Γιώτης Αλέξανδρος 7. Μητσάνης Χ. Ζώης 8. Ταµπάκης Ηλίας 9. Μπίτας Νικόλαος 10. Παπαναστάσης Στυλιανός 11. Λύτρας Θ. Σπυρίδων 12. Γαζέτας Ε. Παναγιώτης 13. Καραπάνου-Κολοβού Χ. Ευθυµία 14. Κατσιπάνος Χ. Αναστάσιος 15. Λύτρας Γ. Ιωάννης (αρχηγός µείζονος µειοψηφίας) 16. Μπαµπούρης Θ. Κων/νος 17. Γαλούνης Π. Ερωτόκριτος 18. Ντίνος Π. Απόστολος 19. Λαϊνάς Κων/νος 20. Τζαχρήστας Παναγιώτης 21. Ψηλός Παντελής 22. Ρετούλης Θωµάς 23. Κατσαούνης ∆. Ελευθέριος 24. Κυριάκος Κων/νος


ΑΔΑ: Β4ΓΙΩΚΖ-Θ3Α 25. Βότσης ∆. Γεράσιµος (αρχηγός ελάσσονος µειοψηφίας)

Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόµιµα προσκλήθηκαν. Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθη ο ∆ήµαρχος κος Πυθαγόρας Σαµαράς καθώς και ο ορισθείς Υπάλληλος του ∆ήµου κος Γερόλυµος Σωτήριος για την τήρηση των Πρακτικών. Επίσης παρευρέθηκαν ο πρόεδρος της ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Καραϊσκάκη κος Σόµπολος Αποστόλης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αρχοντοχωρίου κος Λιοντάκης Γεώργιος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μύτικα κος Τζάλας Κωνσταντίνος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Προδρόµου κος Νικολές ∆ιονύσιος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Στρογγυλοβουνίου κος Ράπτης Κωνσταντίνος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Χρυσοβίτσας κος Ζορµπάς Σπυρίδων και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Φυτειών κος Φλωρόπουλος Ιωάννης. Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των Συµβούλων τέσσερα θέµατα που τέθηκαν προς συζήτηση εκτός ηµερησίας διάταξης , από τον ∆ήµαρχο κο Πυθαγόρα Σαµαρά και κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά µε το επείγον των θέµατων και την συζήτηση τους : 1ο Θέµα Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης (Εισηγητής κος Λιβάνης Φώτιος ) Λήψη απόφασης επί της 23/2012 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Γνωµοδότηση περί του κυκλοφοριακού ζητήµατος στον πλακόστρωτο δρόµο, από εκκλησία Αγίου Νικολάου έως πρώην κοινοτικό κατάστηµα Τ.Κ. Μύτικα». Το ∆.Σ. αποφασίζει οµόφωνα το επείγον και την συζήτηση του θέµατος. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έκανε αναφορά στην θετική εισήγηση της 8/08.06.2012 Απόφασης της Τ.Κ. Μύτικα ανέγνωσε την 23/27.07.2012 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου όπου εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την λήψη απόφασης µε την οποία να γνωµοδοτεί θετικά για το κυκλοφοριακό ζήτηµα στον πλακόστρωτο δρόµο, από εκκλησία Αγίου Νικολάου έως πρώην κοινοτικό κατάστηµα Τ.Κ. Μύτικα και συγκεκριµένα: α) Κάθε χρόνο από 01/06 έως 15/09 να απαγορευθεί η διέλευση Ι.Χ. αυτοκινήτων και δικύκλων, όλο το 24ώρο, β) Να επιτρέπεται η είσοδος µόνο σε οχήµατα τροφοδοσίας των εµπορικών καταστηµάτων και οχηµάτων του ∆ήµου από τις 6:00π.µ. έως τις 11:00π.µ. Από εκεί και πέρα ο δρόµος θα είναι κλειστός έτσι ώστε το κέντρο του Μύτικα να αποκτήσει άλλη όψη, οµορφότερη, πιο ανθρώπινη, πιο φυσιολογική, γ) Εφόσον υπάρξει έκτακτη ανάγκη τροφοδοσίας σε κάποιο εµπορικό κατάστηµα το µεσηµέρι, ο δρόµος να επιτρέπεται να ανοίγει από τις 14:00 µ.µ. έως τις 18:00 µ.µ., προκειµένου το συγκεκριµένο κατάστηµα να εξυπηρετηθεί, δ) Στους κατοίκους που διαµένουν στα σπίτια κατά µήκος του πλακόστρωτου να επιτρέπεται ολιγόλεπτη στάθµευση, εφόσον παραστεί αναγκαίο για εκείνους. Ο κος Λύτρας Ιωάννης, εισηγητής της µείζονος µειοψηφίας, λαµβάνοντας τον λόγο είπε τα εξής: H Τ.Κ. Μύτικα θα έπρεπε να αντιµετωπίσει το θέµα πριν την περίοδο των γιορτών του Πάσχα διότι πλέον είναι άκαιρο χρονικά. Σαφώς θα πρέπει να υπάρχει πεζοδρόµηση αλλά να είµαστε έτοιµοι πρώτα και την παρούσα στιγµή κανείς δεν µπορεί να τηρήσει το εν λόγω µέτρο ειδικά η ∆ηµοτική Αρχή. Αυτός που θα κληθεί να υλοποιήσει την απόφαση δεν θα το κάνει διότι δεν συµφωνεί. Προτείνω να πεζοδροµηθεί ο Μύτικας από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου έως το τέλος του δρόµου για όλες τις ώρες της ηµέρας.


ΑΔΑ: Β4ΓΙΩΚΖ-Θ3Α Ο κος Βότσης Γεράσιµος, εισηγητής της ελάσσονος µειοψηφίας, λαµβάνοντας τον λόγο, ανέφερε ότι θα στηρίξει την πρόταση της Τ.Κ. Μύτικα και ότι θα πρέπει να εξεταστεί διεξοδικά το θέµα για το επόµενο έτος. Ο κος Κατσιπάνος Αναστάσιος ,λαµβάνοντας τον λόγο, ανέφερε ότι η ∆ηµοτική Αρχή δεν εισάκουσε ποτέ µέχρι σήµερα τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και συµφώνησε µε την πρόταση της Τ.Κ. Μύτικα. Ο κος Λύτρας Σπύρος, λαµβάνοντας τον λόγο, δήλωσε υπέρµαχος του µέτρου και µάλιστα να κλείσει ο πλακόστρωτος δρόµος και να µην εισέρχεται κανείς για όλο το έτος. Τόνισε την αδυναµία εφαρµογής του µέτρου λόγω: Συνείδησης των πολιτών και έλλειψης λύσεων από την ∆ηµοτική Αρχή. Ανέφερε ότι υπήρξε καθυστέρηση εφαρµογής του µέτρου για το παρόν έτος διότι πρώτα ενδιέφερε να προετοιµαστούν λύσεις όπως παρκινγκ αλλά και συνεννόηση µε τους επαγγελµατίες του Μύτικα η οποίοι κατά πλειοψηφία συµφωνούν. Πρότεινε δε να εξουσιοδοτηθεί ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μύτικα να µπορεί να κλείνει ο πεζόδροµος και όλα τα Σαββατοκύριακα του χειµώνα διότι και αυτές τις ηµέρες παρατηρείται αυξηµένη κίνηση στον Μύτικα. Ο κος Κατσαούνης Ελευθέριος, λαµβάνοντας τον λόγο, εξέφρασε την αντίθεση του µε την εισαγωγή του θέµατος, ως εκτός ηµερήσιας διάταξης , προς συζήτηση και χωρίς να έχει γίνει κάποια σοβαρή προετοιµασία για την εφαρµογή του την στιγµή που χρονικά τελείωσε ο Ιούλιος. Ο κος Γαλούνης Ερωτόκριτος ,λαµβάνοντας τον λόγο, ενηµέρωσε το Συµβούλιο ότι στο παρελθόν έκλεινε ο κεντρικός δρόµος του Μύτικα κατά τις ώρες από τις 20.00µ.µ. έως τις 06.00π.µ., µε την σύµφωνη γνώµη των φορέων ενώ ταυτόχρονα υπήρχε και αστυνόµευση. Τόνισε πως ότι µέτρο και να ληφθεί εάν δεν υπάρχει έλεγχος από την έννοµη τάξη, δεν µπορεί να υλοποιηθεί. Πρότεινε δε να ρυθµιστεί συνολικά το πρόβληµα µε σύγχρονα µέσα αλλά και µέριµνα εκ µέρους των επαγγελµατιών. Ο Πρόεδρος κος Μουρκούσης Βασίλειος πρότεινε προς την ∆ηµοτική Αρχή, να µην διαγράφονται κλήσεις που θα λαµβάνουν οι ∆ηµότες οι οποίοι δεν θα τηρούν το ανωτέρω µέτρο. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, µελέτησε τις διατάξεις, τα σχετικά έγγραφα και µετά από διαλογική συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει την 23/27.07.2012 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Ξηροµέρου περί «Γνωµοδότηση περί του κυκλοφοριακού ζητήµατος στον πλακόστρωτο δρόµο, από εκκλησία Αγίου Νικολάου έως πρώην κοινοτικό κατάστηµα Τ.Κ. Μύτικα». Β. Αποφασίζει σχετικά µε το κυκλοφοριακό ζήτηµα στον πλακόστρωτο δρόµο, από εκκλησία Αγίου Νικολάου έως πρώην κοινοτικό κατάστηµα Τ.Κ. Μύτικα τα κάτωθι: α) Κάθε χρόνο από 01/06 έως 15/09 να απαγορευθεί η διέλευση Ι.Χ. αυτοκινήτων και δικύκλων, όλο το 24ώρο, β) Να επιτρέπεται η είσοδος µόνο σε οχήµατα τροφοδοσίας των εµπορικών καταστηµάτων και οχηµάτων του ∆ήµου από τις 6:00π.µ. έως τις 11:00π.µ. Από εκεί και πέρα ο δρόµος θα είναι


ΑΔΑ: Β4ΓΙΩΚΖ-Θ3Α κλειστός έτσι ώστε το κέντρο του Μύτικα να αποκτήσει άλλη όψη, οµορφότερη, πιο ανθρώπινη, πιο φυσιολογική, γ) Εφόσον υπάρξει έκτακτη ανάγκη τροφοδοσίας σε κάποιο εµπορικό κατάστηµα το µεσηµέρι, ο δρόµος να επιτρέπεται να ανοίγει από τις 14:00 µ.µ. έως τις 18:00 µ.µ., προκειµένου το συγκεκριµένο κατάστηµα να εξυπηρετηθεί, δ) Στους κατοίκους που διαµένουν στα σπίτια κατά µήκος του πλακόστρωτου να επιτρέπεται ολιγόλεπτη στάθµευση, εφόσον παραστεί αναγκαίο για εκείνους.

Απουσίαζε η Αντιδήµαρχος κα Κωστούλα Κουµανδράκη – Σαµαρά κατά την διενέργεια της ψηφοφορίας. Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Μύτικα ανωτέρω εισήγηση του θέµατος.

κος Τζάλας Κωνσταντίνος ψήφισε θετικά, ως προς την

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα Αριθµό 105 / 2012.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. Για το ανωτέρω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη Ακολουθούν Υπογραφές

ΑΚΡΙΒΕΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

pezodromos mytika  

pezodromos mytika