Page 1

ΑΔΑ: 45Β8ΩΚΖ-Τ77

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Α.Π.: 17732/2-11-2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αρίθμ. 22/2011 Τακτικής Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξηρομέρου. Αριθμός Αποφάσεως : 155 / 2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2011 Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου Ξηρομέρου, σήμερα την Τριακοστή ( 30η ) του Μήνα Οκτωβρίου του έτους 2011 ημέρα της Εβδομάδας Κυριακή και ώρα 11:00 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου, μετά την από 17510/26-10-2011 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα Μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο Είκοσι Επτά (27) μελών ευρέθησαν παρόντα Είκοσι δύο (22), ήτοι : ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μουρκούσης Χ. Βασίλειος (Πρόεδρος) 2. Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα 1. Ντίνος Π. Απόστολος 3. Λιβάνης Π. Φώτιος 2. Μπίτας Νικόλαος 4. Μαγγίνας Α. Ανδρέας 3. Καυμενάκης Σπυρίδων 5. Ζορμπάς Α. Ιωάννης 4. Κατσαούνης Δ. Ελευθέριος 6. Γιώτης Αλέξανδρος 5. Τζαχρήστας Παναγιώτης 7. Μητσάνης Χ. Ζώης 8. Λύτρας Θ. Σπυρίδων 9. Παπαναστάσης Στυλιανός 10. Γαζέτας Ε. Παναγιώτης 11. Ταμπάκης Ηλίας 12. Καραπάνου-Κολοβού Χ. Ευθυμία 13. Λυμπεράτος Σπυρίδων 14. Κατσιπάνος Χ. Αναστάσιος 15. Λύτρας Γ. Ιωάννης (αρχηγός μείζονος μειοψηφίας) 16. Μπαμπούρης Θ. Κων/νος 17. Κυριάκος Κων/νος 18. Γαλούνης Π. Ερωτόκριτος 19. Ρετούλης Θωμάς 20. Λαϊνάς Ι. Κων/νος 21. Ψηλός Παντελής 22. Βότσης Δ. Γεράσιμος (αρχηγός ελάσσονος μειοψηφίας) Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν


ΑΔΑ: 45Β8ΩΚΖ-Τ77

Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Πυθαγόρας Σαμαράς καθώς και ο ορισθείς Υπάλληλος του Δήμου κος Στρατομήτρος Ιωάννης για την τήρηση των Πρακτικών. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο και εκείνος με τη σειρά του στον Αντιδήμαρχο κο Λιβάνη Φώτιο ο οποίος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με θέμα «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2011», είπε τα εξής: λόγω εξαιρετικών και απρόβλεπτων γεγονότων και περιστατικών που μεσολάβησαν στο μεταξύ (από την κατάρτιση του Προϋπ/σμού), παρίσταται ανάγκη και προτείνουμε στο Δ.Σ. την παρακάτω αναμόρφωση του Προϋπ/σμού του Δήμου μας οικ. έτους 2011, ήτοι: Α. Να μεταφέρει στον Αποθεματικό Κ.Α. συνολικό ποσό 45.370 €, από Τακτικά, από το σκέλος των εξόδων αυτού και από τους κάτωθι Κ.Α., ήτοι: α. Ποσό 8.100 €, από τον Κ.Α. 15-7332.001, ως υπόλοιπο - αδιάθετο, στον οποίο είχε γραφεί εξ αρχής πίστωση 15.000 € για την «Επισκευή και συντήρηση Παιδικών Χαρών Δήμου», που τελικώς ανατέθηκε με την 79/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτρο-πής αντί του ποσού των 6.900 € β. Ποσό 6.270 €, από τον Κ.Α. 35-7326.001, ως υπόλοιπο – αδιάθετο, στον οποίο είχε γραφεί εξ αρχής πίστωση 18.900 € για την «Διαμόρφωση χώρων πρασίνου – Δενδροφυτεύσεις κοινοτήτων και πλατείας Αστακού», που τελικώς ανατέθηκε με την 78/ 2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αντί του ποσού των 12.630 € γ. Ποσό 5.000 €, από τον Κ.Α. 15-7135.001, στον οποίο είχε γραφεί εξ αρχής πίστωση 10.000 € για την «Προμήθεια Οργάνων Παιδικών Χαρών», θεωρώντας ότι το υπόλοιπο ποσό επαρκεί για την κάλυψη της ως άνω ανάγκης εφόσον συντρέξει περίπτωση. δ. Ποσό 15.000 €, από τον Κ.Α. 35-7332.003, στον οποίο υφίσταται ισόποση υπόλοιπη-αδιάθετη πίστωση για την «Κοπή χόρτων κοινοχρήστων χώρων, περιποίηση πρασίνου πλατειών, πάρκων και απομάκρυνση μπαζών κοινοχρήστων χώρων Δήμου» (45.000 € αρχική εγγραφή – 30.000 € με τις 110/2011 και 126/2011 απόφαση Δ.Σ.= 15.000 €), δεδομένου ότι το ως άνω έργο, όπως είχε αναφερθεί και στις ως άνω αποφάσεις του Δ.Σ., δεν πρόκειται να εκτελεστεί κατά το τρέχον έτος. ε. Ποσό 6.000 €, από τον Κ.Α. 30-7131.001, στον οποίο υφίσταται ισόποση πίστωση για την «Προμήθεια πινακίδων σήμανσης», δεδομένου ότι δεν θα πραγματοποιηθεί αυτή κατά το τρέχον έτος στ. Ποσό 5.000 €, από τον Κ.Α. 00-6443.001, στον οποίο έχει εγγραφεί εξ αρχής πίστωση 8.000 € για «Δαπάνες εορτασμού, δεξιώσεων, Εθνικών και Τοπικών Εορτών», θεωρώντας ότι το υπόλοιπο ποσό επαρκεί για την κάλυψη της ως άνω ανάγκης εφόσον συντρέξει περίπτωση Το ίδιο ως άνω ποσό (45.370 € από Τακτικά), να μεταφέρει από τον Αποθεματικό Κ.Α. στο σκέλος των εξόδων αυτού και στον Κ.Α. 00-6121, προς ενίσχυσή του, στον οποίο είχε γραφεί εξ αρχής πίστωση 110.000 € για «΄Εξοδα παράστασης (Αντιμισθία) Δημάρχου, Αντιδημάρχων, Προέδρου Δ.Σ.» και συνεπώς το συνολικό ποσό του Κ.Α. αυτού ανέρχεται σε 155.370 €


ΑΔΑ: 45Β8ΩΚΖ-Τ77

Β. Να μεταφέρει στον Αποθεματικό Κ.Α. ποσό 17.000 €, από Τακτικά, από το σκέλος των εξόδων αυτού και από τον Κ.Α. 30-7336.005, στον οποίο είχε γραφεί εξ αρχής πίστωση 30.000 €, για το έργο «Κατασκευή πλατείας οικισμού Πηγάδια Τ.Κ. Στρογγυλοβουνίου», θεωρώντας ότι α) πρόσφατα έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες αγοράς σχετικού οικοπέδου για τον συγκεκριμένο σκοπό και δεν μπορούμε να υπολογίσουμε επακριβώς πότε θα ολοκληρωθούν αυτές καθώς και οι αντίστοιχες εκτέλεσης του ως άνω έργου και β) σε κάθε περίπτωση η υπόλοιπη πίστωση θα επαρκέσει για να καλύψει τμήμα της δαπάνης εντός του τρέχοντος έτους. Το ίδιο ως άνω ποσό (17.000 €, από Τακτικά) να μεταφέρει από τον Αποθεματικό Κ.Α. στο σκέλος των εξόδων αυτού, ως εξής: 1. Ποσό 10.000 € στον Κ.Α. 30-7112.001, με τίτλο «Αγορά ακινήτου (οικοπέδου) για κατασκευή πλατείας στον οικισμό Πηγάδια Τ.Κ. Στρογγυλοβουνίου» 2. Ποσό 2.035 € στον Κ.Α. 35-7131.001, με τίτλο «Προμήθεια χειροκίνητων χορτοκοπτικών και αλυσσοπρίονων» 3. Ποσό 4.965 €, στον Κ.Α. 70-6671.001, με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών και λοιπών ανταλλακτικών πυροσβεστικών οχημάτων» Γ. Να μεταφέρει στον Αποθεματικό Κ.Α. συνολικό ποσό 42.000 € ,από Ανταποδοτικά Καθαριότητας και Φωτισμού, από το σκέλος των εξόδων αυτού και από τους κάτωθι Κ.Α., ήτοι: α. Ποσό 20.000 €, από τον Κ.Α. 20-6262.003, ως υπόλοιπο - αδιάθετο, στον οποίο είχε γραφεί εξ αρχής πίστωση 35.000 € για τον «Ελεγχο – συντήρηση – επισκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού και αντικατάσταση λαμπτήρων Δήμου», που τελικώς ανατέθηκε με την 133/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αντί του ποσού των 15.000 € β. Ποσό 22.000 €, από τον Κ.Α. 20-6211.001, στον οποίο είχε γραφεί πίστωση 160.695,23 € για την καταβολή του αντιτίμου κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για τον φωτισμό οδών – πλατειών - κοινοχρήστων χώρων, θεωρώντας ότι το υπόλοιπο επαρκεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης μέχρι τέλους του τρέχοντος έτους. Το ίδιο ως άνω ποσό (42.000 € από Ανταπ. Καθ. και Φωτισμού) να μεταφέρει από τον Αποθεματικό Κ.Α. στο σκέλος των εξόδων αυτού, ως εξής: 1. Ποσό 17.000 €, στον Κ.Α. 20-6011.001, προς ενίσχυσή του, στον οποίο είχε γραφεί εξ αρχής πίστωση 145.000 € για «Αποδοχές και έξοδα κίνησης κ.λ.π. Τακτικών Υπαλλήλων» της Υπηρεσίας αυτής και συνεπώς το συνολικό ποσό του Κ.Α. αυτού ανέρχεται σε 162.000 € 2. Ποσό 19.000 €, στον Κ.Α. 20-6041.001, προς ενίσχυσή του, στον οποίο είχε γραφεί εξ αρχής πίστωση 50.000 € για «Αποδοχές, έξοδα κίνησης κ.λ.π. έκτακτων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου» (8μηνης διάρκειας) της Υπηρεσίας αυτής και συνεπώς το συνολικό ποσό του Κ.Α. αυτού ανέρχεται σε 69.000 € 3. Ποσό 6.000 €, στον Κ.Α. 20-6052.002, προς ενίσχυσή του, στον οποίο είναι ήδη γραμμένη πίστωση 10.500 € (5.500 αρχική εγγραφή + 5.000 με την 126/2011 απόφαση Δ.Σ.) για «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ έκτακτων υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ.» και συνεπώς το συνολικό ποσό του Κ.Α. αυτού ανέρχεται σε 16.500 €


ΑΔΑ: 45Β8ΩΚΖ-Τ77

Δ. Να εντάξει όσα νέα έργα δημιουργήθηκαν στο οικείο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου μας έτους 2011. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Λιβάνη Φώτιο και μετά από διαλογική συζήτηση:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ I. Αναμορφώνει τον Προϋπολογισμό του Δήμου μας οικ. έτους 2011, ως κατωτέρω: Α. Μεταφέρει στον Αποθεματικό Κ.Α. συνολικό ποσό 45.370 €, από Τακτικά, από το σκέλος των εξόδων αυτού και από τους κάτωθι Κ.Α., ήτοι: α. Ποσό 8.100 €, από τον Κ.Α. 15-7332.001, ως υπόλοιπο - αδιάθετο, στον οποίο είχε γραφεί εξ αρχής πίστωση 15.000 € για την «Επισκευή και συντήρηση Παιδικών Χαρών Δήμου», που τελικώς ανατέθηκε με την 79/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτρο-πής αντί του ποσού των 6.900 € β. Ποσό 6.270 €, από τον Κ.Α. 35-7326.001, ως υπόλοιπο – αδιάθετο, στον οποίο είχε γραφεί εξ αρχής πίστωση 18.900 € για την «Διαμόρφωση χώρων πρασίνου – Δενδροφυτεύσεις κοινοτήτων και πλατείας Αστακού», που τελικώς ανατέθηκε με την 78/ 2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αντί του ποσού των 12.630 € γ. Ποσό 5.000 €, από τον Κ.Α. 15-7135.001, στον οποίο είχε γραφεί εξ αρχής πίστωση 10.000 € για την «Προμήθεια Οργάνων Παιδικών Χαρών», θεωρώντας ότι το υπόλοιπο ποσό επαρκεί για την κάλυψη της ως άνω ανάγκης εφόσον συντρέξει περίπτωση. δ. Ποσό 15.000 €, από τον Κ.Α. 35-7332.003, στον οποίο υφίσταται ισόποση υπόλοιπη-αδιάθετη πίστωση για την «Κοπή χόρτων κοινοχρήστων χώρων, περιποίηση πρασίνου πλατειών, πάρκων και απομάκρυνση μπαζών κοινοχρήστων χώρων Δήμου» (45.000 € αρχική εγγραφή – 30.000 € με τις 110/2011 και 126/2011 απόφαση Δ.Σ.= 15.000 €), δεδομένου ότι το ως άνω έργο, όπως είχε αναφερθεί και στις ως άνω αποφάσεις του Δ.Σ., δεν πρόκειται να εκτελεστεί κατά το τρέχον έτος. ε. Ποσό 6.000 €, από τον Κ.Α. 30-7131.001, στον οποίο υφίσταται ισόποση πίστωση για την «Προμήθεια πινακίδων σήμανσης», δεδομένου ότι δεν θα πραγματοποιηθεί αυτή κατά το τρέχον έτος στ. Ποσό 5.000 €, από τον Κ.Α. 00-6443.001, στον οποίο έχει εγγραφεί εξ αρχής πίστωση 8.000 € για «Δαπάνες εορτασμού, δεξιώσεων, Εθνικών και Τοπικών Εορτών», θεωρώντας ότι το υπόλοιπο ποσό επαρκεί για την κάλυψη της ως άνω ανάγκης εφόσον συντρέξει περίπτωση Το ίδιο ως άνω ποσό (45.370 € από Τακτικά), μεταφέρει από τον Αποθεματικό Κ.Α. στο σκέλος των εξόδων αυτού και στον Κ.Α. 00-6121, προς ενίσχυσή του, στον οποίο είχε γραφεί εξ αρχής πίστωση 110.000 € για «΄Εξοδα παράστασης (Αντιμισθία) Δημάρχου, Αντιδημάρχων, Προέδρου Δ.Σ.» και συνεπώς το συνολικό ποσό του Κ.Α. αυτού ανέρχεται σε 155.370 €


ΑΔΑ: 45Β8ΩΚΖ-Τ77

Β. Μεταφέρει στον Αποθεματικό Κ.Α. ποσό 17.000 €, από Τακτικά, από το σκέλος των εξόδων αυτού και από τον Κ.Α. 30-7336.005, στον οποίο είχε γραφεί εξ αρχής πίστωση 30.000 €, για το έργο «Κατασκευή πλατείας οικισμού Πηγάδια Τ.Κ. Στρογγυλοβουνίου», θεωρώντας ότι α) πρόσφατα έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες αγοράς σχετικού οικοπέδου για τον συγκεκριμένο σκοπό και δεν μπορούμε να υπολογίσουμε επακριβώς πότε θα ολοκληρωθούν αυτές καθώς και οι αντίστοιχες εκτέλεσης του ως άνω έργου και β) σε κάθε περίπτωση η υπόλοιπη πίστωση θα επαρκέσει για να καλύψει τμήμα της δαπάνης εντός του τρέχοντος έτους. Το ίδιο ως άνω ποσό (17.000 €, από Τακτικά) μεταφέρει από τον Αποθεματικό Κ.Α. στο σκέλος των εξόδων αυτού, ως εξής: 1. Ποσό 10.000 € στον Κ.Α. 30-7112.001, με τίτλο «Αγορά ακινήτου (οικοπέδου) για κατασκευή πλατείας στον οικισμό Πηγάδια Τ.Κ. Στρογγυλοβουνίου» 2. Ποσό 2.035 € στον Κ.Α. 35-7131.001, με τίτλο «Προμήθεια χειροκίνητων χορτοκοπτικών και αλυσσοπρίονων» 3. Ποσό 4.965 €, στον Κ.Α. 70-6671.001, με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών και λοιπών ανταλλακτικών πυροσβεστικών οχημάτων» Γ. Μεταφέρει στον Αποθεματικό Κ.Α. συνολικό ποσό 42.000 € ,από Ανταποδοτικά Καθαριότητας και Φωτισμού, από το σκέλος των εξόδων αυτού και από τους κάτωθι Κ.Α., ήτοι: α. Ποσό 20.000 €, από τον Κ.Α. 20-6262.003, ως υπόλοιπο - αδιάθετο, στον οποίο είχε γραφεί εξ αρχής πίστωση 35.000 € για τον «Ελεγχο – συντήρηση – επισκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού και αντικατάσταση λαμπτήρων Δήμου», που τελικώς ανατέθηκε με την 133/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αντί του ποσού των 15.000 € β. Ποσό 22.000 €, από τον Κ.Α. 20-6211.001, στον οποίο είχε γραφεί πίστωση 160.695,23 € για την καταβολή του αντιτίμου κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για τον φωτισμό οδών – πλατειών - κοινοχρήστων χώρων, θεωρώντας ότι το υπόλοιπο επαρκεί για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης μέχρι τέλους του τρέχοντος έτους. Το ίδιο ως άνω ποσό (42.000 € από Ανταπ. Καθ. και Φωτισμού) μεταφέρει από τον Αποθεματικό Κ.Α. στο σκέλος των εξόδων αυτού, ως εξής: 1. Ποσό 17.000 €, στον Κ.Α. 20-6011.001, προς ενίσχυσή του, στον οποίο είχε γραφεί εξ αρχής πίστωση 145.000 € για «Αποδοχές και έξοδα κίνησης κ.λ.π. Τακτικών Υπαλλήλων» της Υπηρεσίας αυτής και συνεπώς το συνολικό ποσό του Κ.Α. αυτού ανέρχεται σε 162.000 € 2. Ποσό 19.000 €, στον Κ.Α. 20-6041.001, προς ενίσχυσή του, στον οποίο είχε γραφεί εξ αρχής πίστωση 50.000 € για «Αποδοχές, έξοδα κίνησης κ.λ.π. έκτακτων υπαλλήλων ορισμένου χρόνου» (8μηνης διάρκειας) της Υπηρεσίας αυτής και συνεπώς το συνολικό ποσό του Κ.Α. αυτού ανέρχεται σε 69.000 € 3. Ποσό 6.000 €, στον Κ.Α. 20-6052.002, προς ενίσχυσή του, στον οποίο είναι ήδη γραμμένη πίστωση 10.500 € (5.500 αρχική εγγραφή + 5.000 με την 126/2011 απόφαση Δ.Σ.) για «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ έκτακτων υπαλλήλων Ι.Δ.Ο.Χ.» και συνεπώς το συνολικό ποσό του Κ.Α. αυτού ανέρχεται σε 16.500 €


ΑΔΑ: 45Β8ΩΚΖ-Τ77

Δ. Εντάσσει όσα νέα έργα δημιουργήθηκαν στο οικείο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου μας έτους 2011 Μειοψηφούντων: α) των μελών της μείζονος μειοψηφίας (7) και συγκεκριμένα των κ.κ. Λύτρα Ιωάννη, Γαλούνη Ερωτόκριτου, Λαϊνά Κω/νου, Μπαμπούρη Κων/νου, Κυριάκου Κων/νου, Ψηλού Παντελή, Ρετούλη Θωμά, με την αιτιολογία της μη έγκαιρης παραλαβής της αναμόρφωσης από τον Δήμο, και β) του μέλους της ελάσσονος μειοψηφίας (1) κ. Βότση Γεράσιμου, λέγοντος ότι είναι αντίθετος σε οποιαδήποτε αναμόρφωση, εκτός των περιπτώσεων που αφορούν στην αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα

Αριθμό

155 / 2011.

Για το ανωτέρω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη Ακολουθούν Υπογραφές ΑΚΡΙΒΕΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΤΡΑΤΟΜΗΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

anamorfosi proypologismoy toy 2011  

proypologismos 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you