Page 1

ΑΔΑ: 4ΑΓΗΩΚΖ-Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Από το πρακτικό της με αρίθμ. Ξηρομέρου. Αριθμός Αποφάσεως :

Αρ. Πρωτ.: 4025 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 5 / 2011 Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου

46 / 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Καθορισμός Τέλους Αποχέτευσης Δήμου έτους 2011

Στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του πρώην Δημαρχείου Φυτειών στην Τ.Κ. Φυτειών του Δήμου Ξηρομέρου, σήμερα την Εικοστή τρίτη ( 23η ) του Μήνα Μαρτίου του έτους 2011 ημέρα της Εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 7:30 μ.μ. συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου, μετά την από 3109/17-03-2011 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα Μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο Είκοσι Επτά (27) μελών ευρέθησαν παρόντα Είκοσι Έξι (26), ήτοι : ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Μουρκούσης Χ. Βασίλειος (Πρόεδρος) 1. Ζορμπάς Α. Ιωάννης 2. Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα (απών 1η φορά) 3. Λιβάνης Π. Φώτιος 4. Μαγγίνας Α. Ανδρέας 5. Γιώτης Αλέξανδρος 6. Λυμπεράτος Γ. Σπυρίδων 7. Μητσάνης Χ. Ζώης 8. Μπίτας Β. Νικόλαος 9. Παπαναστάσης Στυλιανός 10. Λύτρας Θ. Σπυρίδων 11. Ταμπάκης Α. Ηλίας 12. Καϋμενάκης Α. Σπυρίδων 13. Γαζέτας Ε. Παναγιώτης 14. Καραπάνου-Κολοβού Χ. Ευθυμία 15. Κατσιπάνος Χ. Αναστάσιος 16. Λύτρας Γ. Ιωάννης (αρχηγός μείζονος μειοψηφίας) 17. Κυριάκος Β. Κων/νος 18. Μπαμπούρης Θ. Κων/νος 19. Ντίνος Π. Απόστολος 20. Λαϊνάς Ι. Κων/νος 21. Γαλούνης Π. Ερωτόκριτος 22. Κατσαούνης Δ. Ελευθέριος 23. Ρετούλης Ι. Θωμάς 24. Τζαχρήστας Ι. Παναγιώτης 25. Ψηλός Κ. Παντελής 26. Βότσης Δ. Γεράσιμος (αρχηγός ελάσσονος μειοψηφίας)


ΑΔΑ: 4ΑΓΗΩΚΖ-Δ

Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Πυθαγόρας Σαμαράς. Επίσης παρευρέθη και η ορισθείσα Υπάλληλος του Δήμου κα. Ραλάτου Ζαχαρούλα για την τήρηση των Πρακτικών . Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Λιβάνη Φώτιο, ο οποίος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξηρομέρου και βασιζόμενος στην αριθμ. 31/2011 απόφαση αυτής, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερησίας διατάξεως με τίτλο «Καθορισμός τέλους αποχέτευσης Δήμου έτους 2011», εξέθεσε ότι: Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1080/1908 σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες περσι-νές αποφάσεις των πρώην Δήμων μας, παρίσταται ανάγκη επιβολής Τέλους Χρήσεως Υπο-νόμων. Τα έξοδα εκ του τέλους αυτού κατά το έτος 2011, θα ανέλθουν κατά τους μετριότατους υπολογισμούς μας στο ύψος των 149.361 €, ως εξής: Α. Ε Ξ Ο Δ Α 1. Αποδοχές μόνιμου υπαλλήλου – οδηγού + έξοδα κίν. 20.000,00€ 2. Εργοδοτικές εισφορές (ΤΥΔΚΥ, ΤΕΑΔΥ, κ.λ.π.) 4.000,00€ 3. Ασφάλιστρα βυτιοφόρου 2.000,00€ 4. Τέλη κυκλοφορίας 1.500,00€ 5. Λοιπά Τέλη κυκλοφορίας 500,00€ 6. Συντήρηση και επισκευή βυτιοφόρου 10.000,00€ 7. Καύσιμα βυτιοφόρου 35.000,00€ 8. Καθαρισμός φρεατίων και σχαρών 15.000,00€ 9. Συντήρηση και επισκευή δικτύου ομβρίων 15.000,00€ 10. Επέκταση δικτύων ομβρίων 46.361,00€ ------------------------------------ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ = 149.361,00€ Β) ΕΣΟΔΑ: ΓΕΝΙΚΑ 1. Χρήση υπονόμων γίνεται στη Δημοτική Κοινότητα Αστακού και στην Τοπική Κοινότητα Παλαιομάνινας. 2. Η Δημοτική Ενότητα Αστακού εκμισθώνει σε ιδιώτη το δικαίωμα εκκενώσεως βόθρων αντί του ετήσιου ποσού των 2.061,00€ μέχρι 30-04-2013. 3. Η Δημοτική Ενότητα Αλυζίας διαθέτει Βυτιοφόρο για την εκκένωση βόθρων ιδιωτών αντί σχετικού δικαιώματος. ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΠΕΡΣΙΝΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΤΑΚΟΥ:


ΑΔΑ: 4ΑΓΗΩΚΖ-Δ

α) Την κατάρτιση βεβαιωτικών καταλόγων και είσπραξη εσόδων άπαξ στις αρχές του έτους. β) Την επιβολή Τέλους Αποχέτευσης από τα 20 € πέρσι στα 150,00€ ετησίως. 2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ: α) Την κατάρτιση βεβαιωτικών καταλόγων και είσπραξη εσόδων άπαξ στις αρχές του έτους. β) Την επιβολή Τέλους Αποχέτευσης στα 15,00€ ετησίως (όσο και πέρσι). 3. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΥΖΙΑΣ: α) Την είσπραξη των εσόδων από το δικαίωμα χρήσης του Βυτιοφόρου αυτ/του εκκενώσεως βόθρων με οίκοθεν βεβαιωτικά σημειώματα – αποδείξεις στο ταμείο του Δήμου, ως εξής: - Κάθε πρώτο βυτίο θα κοστίζει 55,00 €, αντί 50 πέρσι - Κάθε δεύτερο συνεχόμενο βυτίο θα κοστίζει 45,00 €, αντί 40 πέρσι - Κάθε τρίτο συνεχόμενο βυτίο θα κοστίζει 35,00 €, αντί 30 πέρσι - Κάθε τέταρτο και άνω συνεχόμενο βυτίο θα κοστίζει 30 € 4. ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ: α) Την επιβολή προστίμου 1.500,00€ για κάθε αυθαίρετη και παράνομη σύνδεση. β) Την επιβολή προστίμου 300,00 € για κάθε ένα που θα αντλεί και θα εξαγάγει λύματα σε αγωγούς ομβρίων ή σε παρακείμενους εξωτερικούς χώρους ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΆΝΩ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΕΣΟΔΑ: 1. ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΤΑΚΟΥ: 700 χρήστες Χ 150,00€

= 105.000,00€

2. ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ 320 χρήστες Χ 15,00€

= 4.800,00€

3. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΝ ΒΟΘΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΣΤΑΚΟΥ(μέχρι 30-04-2013- ετήσια): = 2.061,00€ 4. ΑΠΟ ΤΑ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΒΥΤΙΟΦΟΡΟΥ ΕΚΚΕΝΩΣΕΩΣ ΒΟΘΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΥΖΙΑΣ: = 30.000,00€ 5. ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ: = 7.500,00€ ------------------------------------------------ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ: 149.361 € ---------------------------------------------------------------------------------------------Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω


ΑΔΑ: 4ΑΓΗΩΚΖ-Δ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Την επιβολή Τέλους Χρήσεως Υπονόμων Δήμου μας για το έτος 2011, όπως ειδικότερα στο εισηγητικό μέρος της παρούσας αναλύεται και ειδικότερα ως κατωτέρω: 1. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΤΑΚΟΥ: α) Την κατάρτιση βεβαιωτικών καταλόγων και είσπραξη εσόδων άπαξ στις αρχές του έτους. β) Την επιβολή Τέλους Αποχέτευσης από τα 20 € πέρσι στα 150,00€ ετησίως. 2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑΣ: α) Την κατάρτιση βεβαιωτικών καταλόγων και είσπραξη εσόδων άπαξ στις αρχές του έτους. β) Την επιβολή Τέλους Αποχέτευσης στα 15,00€ ετησίως (όσο και πέρσι). 3. ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΥΖΙΑΣ: α) Την είσπραξη των εσόδων από το Τέλος χρήσης του Βυτιοφόρου εκκενώσεως βόθρων με οίκοθεν βεβαιωτικά σημειώματα – αποδείξεις στο ταμείο του Δήμου, ως εξής: - Για κάθε πρώτο βυτίο θα κοστίζει 55,00 €, αντί 50 πέρσι - Για κάθε δεύτερο συνεχόμενο βυτίο θα κοστίζει 45,00 €, αντί 40 πέρσι - Για κάθε τρίτο συνεχόμενο βυτίο θα κοστίζει 35,00 €, αντί 30 πέρσι - Για κάθε τέταρτο και άνω συνεχόμενο βυτίο θα κοστίζει 30 € 4. ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ: α) Την επιβολή προστίμου 1.500,00€ για κάθε αυθαίρετη και παράνομη σύνδεση. β) Την επιβολή προστίμου 300,00 € για κάθε ένα που θα αντλεί και θα εξαγάγει λύματα σε αγωγούς ομβρίων ή σε παρακείμενους εξωτερικούς χώρους Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Βότση Γεράσιμου αναφέροντας τα ακόλουθα: Για μας τη Λαϊκή Συσπείρωση, τα ανταποδοτικά τέλη είναι μία έμμεση αντιλαϊκή φορολογία που αντιστοιχεί στο 70% των εσόδων του Δήμου και με την μεταφορά αρμοδιοτήτων στο Δήμο σε πολλούς τομείς όπως π.χ. στην υγεία στην πρόνοια – παιδεία και αλλού, θα έχουμε παραπέρα ανταποδοτικά. Θα καταψηφίσω τα Δημοτικά τέλη για τους λόγους αυτούς καθώς και ότι δεν υπάρχει διεκδικητικό πλαίσιο για τους παρακρατηθέντες φόρους από την κεντρική εξουσία που ανέρχονται στο 10% για κάθε χρόνο. Θα τα καταψηφίσω και για συγκεκριμένους λόγους που έχουν να κάνουν και με τη λειτουργία του Δήμου που αν τους λάβετε σοβαρά υπόψιν μπορείτε και να τους μειώσετε: 1. Οργάνωση υπηρεσιών του Δήμου σ’ όλους τους τομείς και αξιοποίηση του μόνιμου προσωπικού


ΑΔΑ: 4ΑΓΗΩΚΖ-Δ

2. Είσπραξη οφειλών προηγούμενων χρόνων περίπου 1.000.000€ (ύδρευση-τέλη βοσκής) συν οφειλές Πλατυγιαλιού. 3. Παράνομες συνδέσεις στην ύδρευση και στους κεντρικούς αγωγούς αλλά και στα εσωτερικά δίκτυα και πρόστιμα σε όσους δεν συμμορφώνονται. 4. Τεχνική Υπηρεσία στην ύδρευση και πρόσληψη μόνιμου τεχνικού προσωπικού αν χρειάζεται, ώστε να παρεμβαίνει έγκαιρα και στις ζημιές στο δίκτυο. 5. Για το τέλος χρήσης υπονόμων και βυτίου: Ισχύει ότι και στην ύδρευση με τις παράνομες συνδέσεις στους υπονόμους. Και δεν είναι δυνατόν ένα ξενοδοχείο με 40 δωμάτια ή μια πολυκατοικία με πολλά διαμερίσματα να πληρώνουν μία σύνδεση όσο δηλαδή και μια μονοκατοικία. Για το βυτιοφόρο που περισσότερο απασχολεί την Τοπική Κοινότητα Μύτικα θεωρούμε ότι είναι πολύ ψηλό το κόστος και οδηγούμε τους κατοίκους ακόμη και στην παρανομία (ρήψη λυμάτων στη θάλασσα) Να αξιοποιήσουμε τις Μελέτες της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής για Βιολογικό Καθαρισμό στο Δήμο Αλυζίας που βρίσκονται στο τελικό στάδιο και είναι στο ΥΠΕΧΩΔΕ για έγκριση. Το συνολικό ποσό που έχει εγκριθεί είναι 4.200.000€. 6. Για την Καθαριότητα – Φωτισμό: α) Αξιοποίηση και εδώ του μόνιμου προσωπικού β) Καμπάνια για την μείωση παραγωγής σκουπιδιών στην πηγή τους γ) Κάδους ανακύκλωσης δ) Αυστηρές ποινές όπου παρατηρηθεί αυθαίρετη εναπόθεση σκουπιδιών ε) Αυστηρός έλεγχος στην προμήθεια καυσίμων σ’ όλα τα οχήματα του Δήμου στ) Αλλαγή λαμπτήρων εξοικονόμησης ρεύματος 7. Για την χρήση χωματερής: Θεωρώ ότι είναι παράνομη η άδεια στις ιχθυοκαλλιέργειες για χρήση χωματερής, καθώς και τα ποσά που δίνουν είναι πάρα πολύ λίγα, να αναλάβουν και το κόστος των ζημιών. 8. Για το Τέλος Βόσκης: Θα μπορούσε να μειωθεί το τέλος αν ο Δήμος είχε τη θέληση να εισπράξει τις οφειλές απ’ όλους τους κτηνοτρόφους. Υπάρχουν πολλά παράπονα από κτηνοτρόφους ότι αυτά τα χρήματα δεν χρησιμοποιούνται ανταποδοτικά (χαλασμένοι κτηνοτροφικοί δρόμοι) και 9. Για το Τέλος Νεκροταφείου και ΤΑΠ θεωρούμε ότι θα έπρεπε να διαγραφούν τελείως από τα Δημοτικά Τέλη. Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα

Αριθμό

46 / 2011.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως λύνεται η συνεδρίαση. Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. Ο Πρόεδρος Τ.Σ. Υπογραφή

Τα Μέλη Ακολουθούν Υπογραφές ΑΚΡΙΒΕΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΡΑΛΑΤΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛA

Τέλη αποχέτευσης 2011  
Τέλη αποχέτευσης 2011  

Τέλη αποχέτευσης 2011