Page 1

ΑΔΑ: 4ΑΓΘΩΚΖ-Ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ Από το πρακτικό της με αρίθμ. Ξηρομέρου. Αριθμός Αποφάσεως :

Αρ. Πρωτ.: 4416 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 8 / 2011 Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου

57 / 2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ψήφιση Προϋπολογισμού του Δήμου Ξηρομέρου οικ. έτους 2011

Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου Ξηρομέρου, σήμερα την Δεκάτη Εβδόμη ( 17η ) του Μήνα Απριλίου του έτους 2011 ημέρα της Εβδομάδας Κυριακή και ώρα 14:30 (μετά από προφορική συνεννόηση του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, του Δημάρχου, του αρχηγού της μείζονος μειοψηφίας και του αρχηγού της ελάσσονος μειοψηφίας) συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου, μετά την από 4117/11-04-2011 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα Μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 88 του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο Είκοσι Επτά (27) μελών ευρέθησαν παρόντα Είκοσι Πέντε (25), ήτοι : ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Μουρκούσης Χ. Βασίλειος (Πρόεδρος) 1. Καραπάνου-Κολοβού Χ. Ευθυμία 2. Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα (απούσα 3η φορά) 3. Λιβάνης Π. Φώτιος 2. Ρετούλης Ι. Θωμάς 4. Ζορμπάς Α. Ιωάννης (απών 3η φορά) 5. Μαγγίνας Α. Ανδρέας 6. Λυμπεράτος Γ. Σπυρίδων 7. Μητσάνης Χ. Ζώης 8. Μπίτας Β. Νικόλαος 9. Γιώτης Αλέξανδρος 10. Λύτρας Θ. Σπυρίδων 11. Ταμπάκης Α. Ηλίας 12. Καϋμενάκης Α. Σπυρίδων 13. Παπαναστάσης Στυλιανός 14. Γαζέτας Ε. Παναγιώτης 15. Κατσιπάνος Χ. Αναστάσιος 16. Λύτρας Γ. Ιωάννης (αρχηγός μείζονος μειοψηφίας) 17. Κυριάκος Β. Κων/νος 18. Μπαμπούρης Θ. Κων/νος 19. Ντίνος Π. Απόστολος 20. Λαϊνάς Ι. Κων/νος 21. Γαλούνης Π. Ερωτόκριτος 22. Κατσαούνης Δ. Ελευθέριος 23. Τζαχρήστας Ι. Παναγιώτης 24. Ψηλός Κ. Παντελής 25. Βότσης Δ. Γεράσιμος (αρχηγός ελάσσονος μειοψηφίας)


ΑΔΑ: 4ΑΓΘΩΚΖ-Ο

Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Πυθαγόρας Σαμαράς. Επίσης παρευρέθη και η ορισθείσα Υπάλληλος του Δήμου κα. Ραλάτου Ζαχαρούλα για την τήρηση των Πρακτικών . Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον αρχηγό της μείζονος μειοψηφίας κ. Λύτρα Ιωάννη, αναφέροντας ότι η εισήγηση της πλειοψηφίας είναι το κείμενο του Προϋπολογισμού. Στη συνέχεια ο κ. Λύτρας Ιωάννης είπε ότι έχει οριστεί ως εισηγητής της μείζονος μειοψηφίας ο κ. Μπαμπούρης Κων/νος, και αν και όλοι έχουμε υποχρεώσεις θα πρέπει να σεβαστούμε την διαδικασία και να σταθεί το Δημοτικό Συμβούλιο σε καλό επίπεδο. Ο Προϋπολογισμός, όπως και το Τεχνικό Πρόγραμμα, είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και θα πρέπει να συζητηθεί. Αν είναι να το περάσουμε έτσι εμείς θα απέχουμε. Δεν συμφωνούμε με την διαδικασία και με την έννοια αυτή θα αποσύρουμε τον εισηγητή μας και θα φύγουμε. Ο Δήμαρχος έλαβε το λόγο και είπε ότι εσείς μπορείτε να μιλήσετε όση ώρα θέλετε και να πείτε ότι θέλετε, εμείς όμως έχουμε το δικαίωμα να μην απαντήσουμε και να πάμε σε ψηφοφορία όταν ολοκληρώσετε. Στη συνέχεια ο κ. Λύτρας Ιωάννης πήρε το λόγο ανακάλεσε τον εισηγητή κι έδωσε εντολή να αποχωρήσει η παράταξη του από την Συνεδρίαση. Ο κ. Δήμαρχος είπε ότι θα μιλήσουμε κι εμείς, ανακαλώ και ζητώ να μην αποχωρήσει η αξιωματική αντιπολίτευση και να συνεχιστεί κανονικά η συνεδρίαση. Ο κ. Λύτρας Ιωάννης και η παράταξη του δεν ανταποκρίθηκαν στην πρόταση του Δημάρχου. Τότε ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μουρκούσης Βασίλειος, διέκοψε την συνεδρίαση περίπου στις 15:30, προκειμένου να γίνουν διαβουλεύσεις με την αξιωματική αντιπολίτευση ώστε να επανέλθουν στην αίθουσα συνεδριάσεων. Μετά από πολύωρες διαβουλεύσεις με τον Πρόεδρο Δ.Σ., τον Δήμαρχο, τον Αρχηγό της μείζονος αντιπολίτευσης και πολλούς Δημοτικούς Συμβούλους, οι οποίες απέβησαν άκαρπες, ο Πρόεδρος αποφάσισε την συνέχιση της συνεδρίασης σύμφωνα με το άρθρο 96 παρ. 6 του Ν. 3463/2006 στις 20:00. Οι εναπομείναντες Δημοτικοί Σύμβουλοι (15 της πλειοψηφίας & 1 της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Βότσης Γεράσιμος) προσήλθαν στην συνέχιση της Συνεδρίασης ώρα 20:00. Ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Λιβάνη Φώτιο, ο οποίος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξηρομέρου και βασιζόμενος στην αριθμ. 40/2011 απόφαση αυτής, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διατάξεως με τίτλο «Ψήφιση Προϋπολογισμού του Δήμου Ξηρομέρου οικ. έτους 2011», εξέθεσε ότι: 1) Με τις διατάξεις του άρθρου 267 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι: «Οι Δήμοι που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο καταρτίζουν τον προϋπολογισμό τους εντός του πρώτου τριμήνου του 2011. Στον Προϋπ/σμό του νέου Δήμου, εγγράφονται υποχρεωτικά όλες οι υποχρεώσεις και απαιτήσεις των συνενούμενων Δήμων. Μέχρι την κατάρτιση και ψήφιση του προϋπ/σμού και πάντως όχι πέραν της 31-3-2011, οι προϋπ/σμοί των Δήμων που συνενώνονται εκτελούνται ως δωδεκατημόρια του προϋπ/σμού του 2010.


ΑΔΑ: 4ΑΓΘΩΚΖ-Ο

Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, δεν επιτρέπεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη, πλην αυτών που αφορούν στις αποδοχές προσωπικού και στην καταβολή αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών. 2) Με την περ. δ του άρθρου 9 της 5694/3-2-2011 απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ για το έτος 2011, Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης αποτελεί ο οικονομικός προϋπ/σμός και το Τεχνικό Πρόγραμμα. Συνεπώς, για το έτος 2011, δεν απαιτείται η σύνταξη Ετήσιου Προγράμματος Δράσης. 3) Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 της 3966/24-1-2011 (ΦΕΚ 141/τ. Β΄/ 9-2-2011), εφόσον έχουν μεταβιβαστεί σε δημοτικές ή τοπικές κοινότητες συγκεκριμένες, αποφασιστικού χαρακτήρα, αρμοδιότητες, κατ εφαρμογή των άρθρων 83 παρ. 9 και 84 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, πριν από την έναρξη των παραπάνω διαδικασιών ακολουθούνται οι διαδικασίες του άρθρου 86 του Ν. 3852/2010. Στην περίπτωση του Δήμου μας δεν μεταβιβάστηκαν τέτοιες αρμοδιότητες και κατά συνέπεια δεν απαιτούνται οι σχετικές διαδικασίες του ως άνω άρθρου. 4) Με τις διατάξεις του άρθρου 63 περ. δ και ε του Ν. 3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή: α) συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των Υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπ/σμού προς την Οικονομική Επιτροπή, β) έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπ/σμού. Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου έλαβε την 2/2011 απόφαση για το προσχέδιο του προϋπ/σμού το οποίο και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή, και έθεσε υπόψη των μελών τον συνταχθέντα ως άνω προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2011, Και κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του όλα τα παραπάνω ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει - Ψηφίζει τον Προϋπολογισμό του Δήμου Ξηρομέρου για το έτος 2011 όπως εμφανίζεται στην 40/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας και ο οποίος ανακεφαλαιωτικά εμφανίζει : 1. ΕΣΟΔΑ α) ΤΑΚΤΙΚΑ : 5.413.950,23 β) ΕΚΤΑΚΤΑ : 6.659.090,05 γ) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ & ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. : 1.222.611,05 δ) ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ : 677.000,00 ε) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ : 460.586,44 -------------------------------------ΣΥΝΟΛΟ : 14.433.237,77


ΑΔΑ: 4ΑΓΘΩΚΖ-Ο

2.

ΕΞΟΔΑ

α) ΕΞΟΔΑ β) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

: 14.418.778,05 : 14.459,72 ------------------------------------ΣΥΝΟΛΟ : 14.433.237,77

Οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1. Λύτρας Γ. Ιωάννης (αρχηγός μείζονος μειοψηφίας) 2. Κυριάκος Β. Κων/νος 3. Μπαμπούρης Θ. Κων/νος 4. Ντίνος Π. Απόστολος 5. Λαϊνάς Ι. Κων/νος 6. Γαλούνης Π. Ερωτόκριτος 7. Κατσαούνης Δ. Ελευθέριος 8. Τζαχρήστας Ι. Παναγιώτης 9. Ψηλός Κ. Παντελής απείχαν για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω. Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Βότση Γεράσιμου, αναφέροντας τα ακόλουθα: Θα ξεκινήσουμε από την διαπίστωση ότι δεν υπήρξε δήμαρχος που να μην έκανε έργα μικρά ή μεγαλύτερα. Και όπως βλέπουμε και σ’ αυτό το Τεχνικό Πρόγραμμα προτείνονται μία σειρά από έργα που λύνουν ή αμβλύνουν τα λαϊκά προβλήματα. Μας διαχωρίζει από εσάς το ποιος θα πληρώσει την κατασκευή και τη λειτουργία τους. Ο Προϋπολογισμός του Δήμου έχει άμεση σχέση μα τον κρατικό προϋπολογισμό όχι μόνο ως προς τις πηγές χρηματοδότησης, αλλά και των κατευθύνσεων που δίνει η κυβερνητική πολιτική για την επίτευξη των στόχων του μνημονίου, χαρακτηριστικά στην υπουργική απόφαση «Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των Δήμων οικονομικού έτους 2011» αναφέρεται ότι επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2011 δεν θα προβλεφθούν (Άρθρο 4 & 10) παρόλο που στον κρατικό προϋπολογισμό προϋπολογίζονται 7εκ. € ποσό βέβαια τελείως ανεπαρκές όταν το 2009 διατέθηκαν για το ΥΠΕΣ 1.156εκ.€. Έχουμε 500εκ.€ μείωση για το 2011 , επίσης η παρακράτηση του 10% της κρατικής χρηματοδότησης που η ίδια η κυβέρνηση έχει αποφασίσει για τους Δήμους ως μαξιλάρι για την περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι στόχοι του προϋπολογισμού με βάση το μνημόνιο. Και προχθές την Παρασκευή στην αναγγελία του ο Πρωθυπουργός για τα ΝΕΑ ΜΑΥΡΑ ΜΕΤΡΑ είπε ότι θα υπάρξει εξοικονόμηση 600εκ.€ απίο την παραπέρα περικοπή στους Δήμους. Τελειώνοντας επειδή θεωρούμε ότι και αυτός ο προϋπολογισμός στη πορεία του θα φανεί πόσο αναξιόπιστος είναι και πόσες φορές πολλά θα αναθεωρηθούν κι ακόμη εμείς θεωρούμε ότι είναι και φορομπηχτικός γιατί αν δούμε από πού προέρχονται οι κεντρικοί αυτοτελείς πόροι (ΚΑΠ) 20,5 του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων το 12% του ΦΠΑ και το 50% του φόρου ακίνητης περιουσίας ΕΤΑΚ και σ’ αυτό τα πληρώνουμε όλοι μας και από πάνω πληρώνουμε και τα τέλη. Για όλα τα παραπάνω καταψηφίζω στο σύνολο του τόσο το Τεχνικό Πρόγραμμα όσο και τον Προϋπολογισμό. Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα

Αριθμό

57 / 2011.


ΑΔΑ: 4ΑΓΘΩΚΖ-Ο

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διατάξεως λύνεται η συνεδρίαση. Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. Ο Πρόεδρος Τ.Σ. Υπογραφή

Τα Μέλη Ακολουθούν Υπογραφές ΑΚΡΙΒΕΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΡΑΛΑΤΟΥ ΖΑΧΑΡΟΥΛA

Προυπολογισμός 2011  

Προυπολογισμός 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you