Page 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Α.Π. 8037 / 01-06-2011

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της με αρίθμ. 12/2011 Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ξηρομέρου. Αριθμός Αποφάσεως : 69 / 2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απόφαση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για δημιουργία στρατοπέδου «Ψαρογιάννη» ως κέντρου πρώτης υποδοχής μεταναστών στην θέση «Άγριλος» της Τοπικής Κοινότητας Στάνου του Δήμου Αμφιλοχίας. Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου Ξηρομέρου, σήμερα την Εικοστή Εβδόμη (27η) του Μήνα Μαΐου του έτους 2011 ημέρα της Εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε σε Έκτακτη Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου, μετά την από 7121/25-05-2011 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα Μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο Είκοσι Επτά (27) μελών ευρέθησαν παρόντα Είκοσι Δύο (22), ήτοι : ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Μουρκούσης Χ. Βασίλειος (Πρόεδρος) 1. Ταμπάκης Α. Ηλίας 2. Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα 2. Γιώτης Αλέξανδρος 3. Λιβάνης Π. Φώτιος 3. Ζορμπάς Α. Ιωάννης 4. Μαγγίνας Α. Ανδρέας 4. Λύτρας Γ. Ιωάννης 5. Καραπάνου-Κολοβού Χ. Ευθυμία 5. Ψηλός Κ. Παντελής 6. Λυμπεράτος Γ. Σπυρίδων 7. Μητσάνης Χ. Ζώης 8. Μπίτας Β. Νικόλαος 9. Παπαναστάσης Στυλιανός 10.Λύτρας Θ. Σπυρίδων 11.Γαζέτας Ε. Παναγιώτης 12.Καϋμενάκης Α. Σπυρίδων 13.Κατσιπάνος Χ. Αναστάσιος 14.Κυριάκος Β. Κων/νος 15.Μπαμπούρης Θ. Κων/νος 16.Ντίνος Π. Απόστολος 17.Λαϊνάς Ι. Κων/νος 18.Γαλούνης Π. Ερωτόκριτος 19.Κατσαούνης Δ. Ελευθέριος 20.Ρετούλης Ι. Θωμάς 21.Τζαχρήστας Ι. Παναγιώτης 22.Βότσης Δ. Γεράσιμος (αρχηγός ελάσσονος μειοψηφίας)


Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Πυθαγόρας Σαμαράς καθώς και ο ορισθείς Υπάλληλος του Δήμου κος Γερόλυμος Σωτήριος για την τήρηση των Πρακτικών . Επίσης στην συνεδρίαση παρίσταται και ο Δήμαρχος Ακτίου – Βόνιτσας κ. Σολδάτος Νικόλαος στον οποίο απεστάλη πρόσκληση. Επίσης παρίστανται ο πρόεδρος της Τ.Κ. Παπαδάτου κ. Γαλαζούλας Απόστολος και της Τ.Κ. Μύτικα κ. Τζάλας Κωνσταντίνος. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το επείγον του θέματος που αφορά όλη την τοπική κοινωνία κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει για την συζήτηση του θέματος σύμφωνα και με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα την συζήτηση του θέματος και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης δίνοντας τον λόγο στην εισηγήτρια της πλειοψηφίας κ. Καραπάνου-Κολοβού Ευθυμία η οποία είπε τα εξής: Γνωρίζετε όλοι ότι το θέμα είναι τεράστιο και έχει χαρακτηριστεί από τον τύπο ως βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας μας. Ο Δήμος Ξηρομέρου επηρεάζεται και αυτός άμεσα και έμμεσα από το ζήτημα αυτό, διότι ένα μεγάλο μέρος της εναπομείνασας Λίμνης Αμβρακίας, ανήκει στο Δήμο μας και στο Δημοτική Ενότητα (ΔΕ) Φυτειών. Έχετε μπροστά σας την επιστολή μου καθώς και ένα μικρό μέρος από φωτοαντίγραφα από τηλεφημερίδες και Ιστοσελίδες τοπικής και Πανελλήνιας Εμβέλειας, που την κατέταξαν ως πρώτη σχεδόν είδηση το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε σε όλη την Ελλάδα και νοιώθω δικαιωμένη ως προς την αποδεδειγμένη με σοβαρότητα ανάπτυξη του ζητήματος. Όπως γνωρίζετε έχουν ήδη επισκεφτεί τον αρμόδιο υφυπουργό βουλευτές, δήμαρχοι, ο κ περιφερειάρχης κλπ. Έλαβαν όπως αναμένονταν αρνητική απάντηση, ή τουλάχιστον παροχετευτική απάντηση υπεκφυγής, μέχρι να καταλαγιάσουν οι πρώτες αντιδράσεις. Αυτό φαίνεται από τις ανακοινώσεις τύπου βουλευτών, Δημάρχων κλπ. Προτείνω, να υπάρξει κατάλληλος συντονισμός και κοινή δράση, μεταξύ των τριών Δημάρχων, των Αιτωλ/νων Βουλευτών και των λοιπών φορέων . Μετά το σχετικό κατ αρχήν ψήφισμα που θα εκδώσει σήμερα ο Δήμος μας, να ενεργήσουμε και για την μετέπειτα κατάθεση ολοκληρωμένου πλέον υπομνήματος, για τα στοιχεία δημογραφικού, πολιτιστικού, οικονομικού εθνικού και θρησκευτικού επηρεασμού της κοινωνίας της ευρύτερης Περιοχής Δυτικής Ελλάδος. Όταν είμαστε έτοιμοι, τότε και μόνον τότε, να προβούμε σε παράσταση και υποβολή του υπομνήματος στο Υπουργείο. Να καταθέσουμε τις θετικές για μας θέσεις, από περιβαλλοντικές οργανώσεις, για τις κοινωνικές και οικονομικές ιδιαιτερότητες της περιοχής και τις διεθνείς δεσμεύσεις και περιορισμούς του δικτύου προστασίας NATURA 2000, που περιγράφονται σε νόμους και διατάξεις προστασίας της Αμβρακίας. Πρέπει λοιπόν να καταγράψουμε τεκμηριωμένες θέσεις από ειδικούς και επικεφαλής αρμόδιων για το ζήτημα φορέων. Να ζητήσουμε επίσημη ενημέρωση και υπόμνημα από την Αστυνομική διεύθυνση Ακαρνανίας για τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν. Αντίστοιχα από την Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) γιατροί χωρίς σύνορα, η οποία έχει μεγάλη πείρα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για τέτοια ζητήματα και παρέχει ψυχοκοινωνική φροντίδα στους μετανάστες κλπ.


Στο υπόμνημα, πέραν των παραπάνω, να θέσουμε τις δικές μας εμπεριστατωμένες θέσεις, καθώς και άλλων Πολιτειακών παραγόντων, της Ιεράς Μητροπόλεως, καθηγητών Πανεπιστημίου, εκπροσώπων πολιτιστικών συλλόγων αγροτών, κτηνοτρόφων, εμπόρων, ελευθέρων επαγγελματιών, βιοτεχνών κλπ Τέλος προτείνω, οι τρείς Δήμοι Ξηρομέρου, Ακτίου- Βόνιτσας και Αμφιλοχίας να διοργανώσουν από κοινού μία ημερίδα, στην οποία να μιλήσουν πολιτικοί και πολιτειακοί παράγοντες. Είναι σίγουρο ότι ένα τέτοιο ολοκληρωμένο υπόμνημα θα είναι πυρωμένο βαρίδι, στα χέρια αυτών που θέλουν να καθορίσουν τη τύχη της ίδιας της ζωής των παιδιών μας, χωρίς να μας ρωτήσουν. Αυτοί που θα βάλουν την τελική υπογραφή, για τη καταδίκη της περιοχής μας, θα γνωρίζουν ότι θα είναι υπόλογοι στο λαό, για τη διαφαινόμενη καταστροφή που σίγουρα θα έρθει. Η προχθεσινή συνάντηση στο Υπουργείο, πιστεύω ότι μπορεί να κατακριθεί ως άκαιρη κίνηση πανικού. Ίσως κατηγορηθούμε στα μάτια του λαού για πρόσκαιρη και περισσότερο προσωπική προβολή, παρά ουσίας. Οι Έλληνες πολίτες, είμαι σίγουρη, θέλουν σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Κουράστηκαν και έχουν αγανακτήσει από τις ανακοινώσεις τύπου τις επερωτήσεις, τις αναρτήσεις σε ιστοσελίδες και εφημερίδες και τις διάφορες παραστάσεις . Πρέπει να κινηθούμε με σχέδιο και στρατηγικούς αντικειμενικούς σκοπούς, δηλαδή με βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους. Να κινηθούμε αποφασιστικά με ακλόνητα στοιχεία. Υπάρχουν περισσότερα προβλήματα να επιλύσει πρώτα το κράτος στα Νησιά στον Έβρο και Ηγουμενίτσα – Πάτρα που βρίσκονται τα Κέντρα Υποδοχής και μερικά υποτυπώδη Κέντρα Κράτησης. Εξάλλου όπως καταλαβαίνετε, ο χρόνος είναι με το μέρος μας. Το έργο στον Άγριλο, δεν θα γίνει κιόλας αύριο, διότι όπως είναι γνωστό: «λεφτά δεν υπάρχουν». α. Το έργο στον Άγριλο θα απαιτήσει σχεδιασμό, υλικοτεχνικές υποδομές και πολύ χρόνο, έτσι ώστε να μετατραπεί από Στρατόπεδο Πυρομαχικών σε στρατόπεδο... συγκέντρωσης ψυχών. β. Υπάρχουν 25-30 αποθήκες τύπου igloo ( τσιμεντένιες ημιυπόγειες, χωρίς παράθυρα), που λογικά θα μετατραπούν σε κοιτώνες αφού ανοιχθούν παράθυρα (εάν είναι δυνατόν!!!). Θα πρέπει να προστατευθεί κατάλληλα ο χώρος της εκκλησίας και το ιστορικό κειμήλιο της εικόνας της Παναγίας που βρίσκεται εκεί. γ. Θα απαιτηθούν τουαλέτες, ντούς, μεγάλα εστιατόρια, κατάλληλα μαγειρεία, αποθήκες, χώροι αθλήσεως και εκτόνωσης μεταναστών. Θα απαιτηθούν ξεχωριστοί χώροι για γυναίκες και παιδιά, για οικογένειες για ανύπαντρους, ιατρεία, γιατροί, ( ενώ δεν έχουν τα χωριά μας), ψυχολόγοι. δ. Θα απαιτηθούν νέες περιφράξεις, υπερυψωμένα φυλάκια, προβολείς πολλά εκατομμύρια ευρώ για όλες τις παραπάνω κατασκευές - παρεμβάσεις κλπ. ε. Θα απαιτηθούν και περιπολικά πλοιάρια λιμενικού τύπου, για έλεγχο παραλίμνιων ακτών, λίμνης και στρατοπέδου.


στ. Θα απαιτηθούν κάμερες ασφαλείας, ασύρματα δίκτυα επικοινωνίας, και ξεχωριστοί χώροι σίτισης και διαμονής για το προσωπικό φύλαξης κλπ. Συνοψίζοντας, θέλω να σας ευχαριστήσω και να ζητήσω ομόφωνη θέση για τη σύνταξη του ψηφίσματος. Πρέπει να αναλύσουμε σήμερα με σύνεση και αποφασιστικότητα όλες τις παραπάνω πτυχές του θέματος και είμαι σίγουρη ότι θα δρομολογηθούν οι κατάλληλες ενέργειες από το Δήμο μας, μέσα στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου κοινού σχεδίου δράσης όπως περιέγραψα. Μόνο έτσι θα αυξηθούν οι πιθανότητες θετικού αποτελέσματος στον δύσκολο αγώνα για την ανάκληση της απόφασης που καταστρέφει και διαλύει όλες τις δομές της κοινωνίας μας. Επιπόλαιες βεβιασμένες κινήσεις και κινήσεις εντυπωσιασμού θα κάνουν κακό, στον δίκαιο αγώνα που ξεκινήσαμε. Όμως αύριο Σάββατο 28 Μαϊου και ώρα 1000, που έχει προγραμματισθεί διαμαρτυρία έξω από το στρατόπεδο στον Άγριλο από επιτροπή αγώνα, όπως ανακοινώθηκε σε ιστοσελίδες, μετά από συγκέντρωση στο πρώην δημαρχείο δήμου Μεδεώνος. Πιστεύω ότι πρέπει να πάμε και εμείς, για να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας στα σχέδια αυτά. Ο Δήμος Ξηρομέρου καταλήγω, πρέπει να κινηθεί όπως πράττει μέχρι σήμερα με σοβαρότητα ψυχραιμία και σθεναρή αποφασιστικότητα για την επίτευξη και αυτού του αντικειμενικού στρατηγικού του σκοπού. Στην συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον πρόεδρο Τ.Κ. Παπαδάτου κ. Γαλαζούλα Απόστολο ο οποίος μίλησε εκ μέρους της μείζονος μειοψηφίας και είπε τα εξής : Συμφωνώ με την προλαλήσαντα και θέλω να σας επιστήσω την προσοχή επί της δημιουργίας του εν λόγω στρατοπέδου διότι η περιοχή που κατοικώ είναι μόλις σε απόσταση δύο χιλιομέτρων από το στρατόπεδο και μόλις εχθές ενημερώθηκα επισταμένως επί του θέματος σε σύσκεψη φορέων που έλαβε χώρα στην Κατούνα. Εκεί αποφασίσαμε με όμορα χωριά να προχωρήσουμε σε ειρηνικές κινητοποιήσεις διότι είμαστε κάτοικοι της περιοχής και ανησυχούμε για την ασφάλεια των παιδιών και των κατοίκων μας, για τις συνθήκες που θα υπάρχουν σε αυτό το μικρό στρατόπεδο το οποίο δεν διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές για την φιλοξενία ανθρώπων. Στην συνέχεια και παρακολουθώντας την εξέλιξη του θέματος θα προβούμε και σε άλλες κινητοποιήσεις σε συνεργασία με τους φορείς της περιοχής. Έπειτα ο λόγος δόθηκε στον κο Βότση Γεράσιμο αρχηγό της ελάσσονος μειοψηφίας ο οποίος είπε τα εξής: Το ζήτημα που προέκυψε το τελευταίο διάστημα με την δημιουργία κέντρου κράτησης μεταναστών, γκέτο δηλ. συγκέντρωσης των μεταναστών που θα στεγαστεί στο στρατόπεδο «Ψαρογιάννη» του Δήμου Αμφιλοχίας , κάνει ακόμα πιο εκρηκτική την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από την πολιτική που εφαρμόζεται εδώ και χρόνια απέναντι σε πρόσφυγες που βρίσκονται στην χώρα μας. Τα αίτια που δημιουργούν όμως αυτό το τεράστιο πρόβλημα να δούμε. Ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι και επεμβάσεις. Χώρες που βρίσκονται υπό κατοχή π.χ. Ιράκ, Αφγανιστάν. Χώρες που σπαράζονται από εμφύλιες διαμάχες και τυραννικά καθεστώτα. Που οδηγούν τους λαούς στην εξαθλίωση. Η γεωγραφική θέση της χώρας μας την καθιστά πύλη διόδου για κυνηγημένους και πρόσφυγες και με ευθύνη και τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης


αλλά και του ντόπιου κεφαλαίου έχουν μετατρέψει την Ελλάδα σε στρατόπεδο συγκέντρωσης μεταναστών. Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στην δημιουργία κέντρου συγκέντρωσης και γκετοποίησης μεταναστών σε χώρες που δεν πληρούν τις στοιχειώδεις προϋποθέσεις ανθρώπινης διαβίωσης. Το πρόβλημα για εμάς δεν είναι γεωγραφικό αλλά είναι βαθιά πολιτικό και εχουν τεράστιες ευθύνες όσοι μέχρι σήμερα σιωπούσαν και αβαντάριζαν αυτές τις πολιτικές. Αυτοί που μέχρι σήμερα, ίσως επειδή το πρόβλημα δεν τους ακούμπησε, έκαναν ότι δεν βλέπουν σήμερα όμως είναι εκτεθειμένοι στον λαό της περιοχής. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει να αποφασίσουμε ενάντια στην ίδρυση στρατοπέδου αλλά και να σταλεί ψήφισμα σε όλους τους αρμόδιους φορείς το οποίο θα επεξεργαστούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Καραπάνου-Κολοβού Ευθυμία και κ. Τζαχρήστας Παναγιώτης Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και μετά από διαλογική συζήτηση: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1.

Την εναντίωση του στην δημιουργία του στρατοπέδου «Ψαρογιάννη» ως

κέντρου πρώτης υποδοχής μεταναστών στην θέση «Άγριλος» της Τοπικής Κοινότητας Στάνου του Δήμου Αμφιλοχίας. 2. Την επεξεργασία ψηφίσματος από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ. Καραπάνου-Κολοβού Ευθυμία και κ. Τζαχρήστας Παναγιώτης. Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι ο κ. Ψηλός Παντελής ο οποίος απουσιάζει επικοινώνησε μαζί του και καταψηφίζει την δημιουργία του στρατοπέδου «Ψαρογιάννη» ως κέντρου πρώτης υποδοχής μεταναστών στην θέση «Άγριλος» της Τοπικής Κοινότητας Στάνου του Δήμου Αμφιλοχίας. Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα Αριθμό

69 / 2011.

Για το ανωτέρω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη Ακολουθούν Υπογραφές

ΑΚΡΙΒΕΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΜΟΥΡΚΟΥΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

agrilos  

stratopedo agrilos

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you