Page 1

บันทึกเล่มเล็กๆ ของคนตัวเล็กที่เต็มไปด้วยใจ Untitled-1 1

6/1/2557 13:43:49


บันทึกเล่มเล็กๆ

เรื่องราวของคนเรา มีแตกต่างหลากหลายมุมมองในการดำ�เนิน ชีวิต ทุกชีวิตมีทั้งสุขและเศร้า และนั้นคือชีวิต ค่ะ ความน่าสนใจของเรื่องราวเกิดจากกิจกรรมมากมายบนโลกนี้ ชีวิตคน เราจะมีสีสันได้ก็เพราะสังคมรอบข้าง ที่ทั้งน่าค้นหา สนุกและมีชีวิต ชีวา โดยส่วนตัว ผู้เขียนเป็นคน สนุกสนานและร่างเริงมากๆ คนหนึ่ง ที่จะสามารถหาได้ในสังคมสมัยนี้ค่ะ อาจจะเนื่องจากเรื่องราวที่เกิดขึ้น ในชีวิต มุมมองกละการเดินทางกับการใช้ชีวิตโดยไร้กรอบทางความคิด

Untitled-1 2

เด็กหญิงเวย์ ผู้น่ารัก

6/1/2557 13:43:49


ก า ร เ ดิ น ท า ง อี ก ค รั้ ง ใ น วั น ที่ อ า ก า ศ แจ่ ม ใ ส  ฟ้ า เปิ ด เห็ น ก้ อ นเมฆสี ข าว ก้ อ นใหญ่ ลอยอยู่ บ นท้ อ งฟ้ า สี ค ราม การเดิ น ทางออกจากบ้ า นเพื่ อ กั บ มาทำ � หน้ า ที่ ในฐานะนั ก ศึ ก ษา เป็ น การเดิ น ทาง อีกครั้งในหลายๆ ครั้งในชีวิต มอง หนทางที่ถอดยาวไกลสุดสายตา หวน ย้ อ นนึ ก ถึ ง บ้ า นอั น เป็ น สถานที่ แ ห่ ง ความรั ก และความหวั ง  ครอบครั ว ที่มีเรา 4 คน ช่วงเวลาที่แสนพิเศษ เ มื่ อ เร า ไ ด้ อ ยู่ ร่ ว ม กั น  พ่ อ แ ม่ ลู ก ครอบครัวเล็กๆ ของเรา มีพ่อ แม่ น้องสาว และตัวฉันเอง บ้านเกิดอัน เป็นที่แห่งความรักคือจังหวัดเชียงราย  เป็ น จั ง หวั ด ที่ อ ยู่ แ ดนเหนื อ สุ ด ของ ประเทศไทย ภูมิประเทศเป็นภูเขารอบ ล้อมที่เต็มไปด้วยต้นไม้นานาชนิด การ เดิ น ทางที่ ว กวนและต้ อ งผ่ า นภู เ ขา มากมาย หลายต่ อ หลายลู ก ก็ เ หมื อ น กั บ การใช้ ชี วิ ต ของคนเรา ที่ ซั บ ซ้ อ น แม้ บ างที อ าจไม่ มี ค วามจำ � เป็ น  ความ สั ม พั น ธ์ ที่ ยุ่ ง เหยิ ง ของมนุ ษ ย์ ทำ � ให้ การดำ � เนิ น ชี วิ ต ยุ่ ง ยากขึ้ น ไปอี ก ขั้ น หนทางที่ ถ อดยาวไกลออก ไป ทำ � ให้ วั น เวลาที่ ผั น ผ่ า นยิ่ ง มี ค วาม

Untitled-1 3

หมาย เหมื อ นเป็ น แรงผลั ก ดั น ให้ เรา พยายามทำ � ตามความฝั น  บางการ เดิ น ทาง เราไม่ จำ � เป็ น ต้ อ งรี บ เร่ ง เพี ย ง เพื่ อ ให้ ถึ ง เส้ น ชั ย ดั่ ง ผู้ ช นะในเกมการ แข่ ง ขั น  หากแต่ ค วามเป็ น จริ ง การเดิ น ทางจะมี ความหมายอาจอยู่ ที่ ร ะหว่ า ง ทางเราได้เก็บเอาเรื่องราวของชีวิตมา เรียนรู้และพยายามด้วยแรงกำ�ลังของ เรา เมื่อถึงจุดหมายปลายทางของการ เดิ น ทางนั้ น  เราอาจพบสิ่ ง ที่ เราเรี ย น รู้ แ ละมี ค วามสุ ข มากกว่ า การเอาแต่ วิ่ ง อย่ า งรวดเร็ ว เพื่ อ ไปให้ ถึ ง เส้ น ชั ย

รถบรรทุกความรัก...

6/1/2557 13:43:50


เรื่ อ งเล่ า จากอาผู้ ห ญิ ง ตามชื่อที่ปู่ตั้งให้ตั้งแต่เกิดและ ยังใช้ชื่อนี้จนถึงปัจจุบัน คือ วัชรี ซึ่งมี ความหมายว่า พระอินทร์ ซึ่งบรรทม อยู่บนสรวงสวรรค์ บางครั้งเผลอคิดไป ว่า พระอินทร์ ท่านน่าจะเป็นผู้ชายนะ แต่ เราเกิ ด เป็ น ผู้ ห ญิ ง ทำ � ไมปู่ ถึ ง ตั้ ง ชื่ อ นี้ หลายครั้งที่สงสัยและเกิดคำ�ถาม จน วันหนึ่งเมื่อเราไปนั่งเล่นที่บ้านปู่ ก็ได้ตั้ง คำ�ถามนี้ จึงได้ฟังเรื่องเล่าจากอาผู้หญิง ว่า ตอนที่แม่ตั้งท้อง แม่ติดละคร ช่วง เวลานั้นมีนางเอกชื่อว่า ไข่มุข นิสัยของ เธอคนนั้นเป็นคนเรียบร้อย อ่อนหวาน เป็ น นางเอกหนั ง ไทยร้ อ ยเปอร์ เซ็ น ต์   ชื่ อ นี้ แ ม่ ตั้ ง ใจไว้ ว่ า อาจจะเอาเป็ น ชื่ อ เล่ น  เพื่ อ ที่ อ ยากจะให้ ลู ก สาวเป็ น คน เรียบร้อย อ่อนหวานแบบนั้น แต่แล้ว วันคลอด (ช่วงนั้นพ่อเดินทางไปทำ�งาน ที่ประเทศญี่ปุ่น) โดยไม่ได้นัดหมายหรือ คาดการณ์มาก่อน ชื่อจริงที่ยังไม่ได้คิด ปู่จึงจัดการตั้งให้ว่า วัชรี เหตุผลเพียง เพราะปู่อยากให้สูงส่ง อยากให้เป็นแบบ พระอิ น ทร์ ที่ อ ยู่ บ นท้ อ งฟ้ า มองปั ญ หา แล้วแก้ไขด้วยความสงบเยือกเย็น ส่วน ชื่ อ เล่ น  อาผู้ ห ญิ ง ที่ เ ป็ น คนตั้ ง ให้ แ ละก็

Untitled-1 4

เรียกติดปากกันมาแบบนี้ คือ เวย์ ชื่อ นี้ ไ ด้ ม าจากละคร และชื่ อ นี้ ก็ เ ป็ น ชื่ อ ของเพื่อนนางเอกเรื่องเดียวกันกับที่แม่ ดู เพียงแต่ผู้หญิงคนนี้เป็นคนกล้า ซ่าส์ มั่นใจในตนเองและดูแลตัวเองได้ จัดการ ปั ญ หาต่ า งๆ ให้ น างเอกเสมอมา อาผู้ หญิงเถียงกับแม่ยกใหญ่ ระหว่าง ผู้หญิง เรียบร้อยกับผู้หญิงมั่นใจ จนยกสุดท้าย  อาผู้หญิงบอกว่า จะเรียกหลานสาว คนนี้ว่าเวย์ ส่วนใครจะเรียกยังไง แยก ทางกันเรียกไป จวบจนบัดนี้ ฉันก็ยังไม่ แน่ใจว่าแม่ไปหลงรักชื่อเวย์ตอนไหนถึง ได้เรี ย กตามอาผู้ ห ญิ ง ว่ า จนถึ ง ทุ ก วั นนี้ ไ ม่ ว่ า จ ะ เ ป็ น ชื่ อ จ ริ ง ห รื อ ชื่ อ เล่ น นางสาววั ช รี  ภู รั ก ษา รึ จ ะ เป็ น เด็ ก หญิ ง เวย์  ก็ ยั ง เกิ ด วั น ศุ ก ร์   ที่ 13 เดือนมีนาคม 2535 เป็นวัน เกิ ด วั น เดี ย วที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ปลี่ ย นแปลงไป ตามกาลเวลาและจะมี วั น เกิ ด เพี ย ง วั น เดี ย วนี้ เ ท่ า นั้ น  นอกเสี ย จากอายุ เท่ า นั้ น ที่ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ปี ต ามวั น ที่ เ กิ ด

6/1/2557 13:43:50


ผู้หญิงแอลกอฮอล์ลิซึ่ม !

สนิ ท ที่ เ กิ ด จากการรั ก ษาระยะห่ า งไว้ พอสมควรตั้ ง แต่ ค รั้ ง แรก มั น จะทำ � ให้ เราสบายใจและเลือกสรร รูปแบบการ ชี วิ ต ของนางสาววั ช รี  คนนี้   เข้าถึงตัวของคนอื่นๆ ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น มี เ รื่ อ งราวให้ เ กิ ด เป็ น แรงบั น ดาลใจ ส่วนบุคลิกที่ด้านหนึ่งที่ทุกคนจะ มากมาย ในการดำ�เนินชีวิต เป็นผู้หญิง ค้นพบที่หลังว่าเราไม่ใช่แค่เด็กวิชาการ ที่ มี ส องบุ ค ลิ ก ที่ ค่ อ นข้ า งแตกต่ า งกั น คร่ำ�เคร่งคือ เป็นเพียงเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง อย่ า งสุ ด ขั้ ว  และจนถึ ง ทุ ก วั น นี้ ก็ ยั ง หา ที่ ส ามารถทำ � ทุ ก อย่ า งได้ ด้ ว ยความบ้ า คำ�ตอบที่มาสนับสนุนคำ�ถามเหล่านี้ไม่ และกล้ า เท่ า นั้ น  ความสนุ ก สนานและ ได้ว่า ทำ�ไมนิสัยที่แตกต่างกันมากมาย การเข้าสังคม เฮฮาและเจ้าแม่ขาประจำ� ขนาดนี้ ร วมอยู่ ใ นคนๆ เดี ย วได้ โ ดย งานปาร์ตี้หรือสังสรรค์เป็นสิ่งที่ผู้หญิง ไม่ ร ะเบิ ด พลั ง ออกมา ผู้ ค นส่ ว นใหญ่ คนนี้พลาดน้อยครั้งมากที่สุด หากมีใคร ที่ รู้ จั ก นางสาววั ช รี  ครั้ ง แรกจะมองว่ า เอ่ ย ปากชวน เราจะไม่ ต อบปฏิ เ สธใน เรียบร้อยและเรียนเก่ง (เรื่องนี้ไม่ได้หลง ทันทีนอกจากจะติดธุระที่สำ�คัญกับชีวิต ตั ว เองแต่ เ พื่ อ นๆ ทุ ก คนพู ด เป็ น เสี ย ง เมื่อนิสัยทั้งสองด้านมารวมกัน จึง เดี ย วกั น หมด) เป็ น คนหลั ก การและ กลายเป็นเรื่องที่ทุกคนส่วนใหญ่ที่รู้จัก เหตุผลเยอะ ตั้งใจ จริงจังกับงาน ดู จะงงงวยกับการใช้ชีวิตที่อิสระไร้กรอบ ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่และเงียบๆ ไม่ค่อย ทางความคิด เพราะพ่อแม่ไม่เคยขีดเส้น พูด ทั้งหมดนี้คือทุกคนมองว่าเป็นเช่น แบ่งระหว่างกลางหรือตีกรอบว่าลูกสาว นี้ มันเป็นฉากบังหน้าที่เราต้องยอมรับ ต้องทำ�อย่างนี้ เรียนแบบนี้และต้องทำ� ว่าจริงใจว่า เราสร้างขึ้นมาเพื่อคัดกรอง สิ่ ง นั้ น สิ่ ง นี้  เราเติ บ โตมาโดยการฝึ ก ใช้ เรื่ อ งราวที่ เข้ า มาในชี วิ ต ของเรา ด้ ว ย ชี วิ ต และการเรี ย นรู้ เ องโดยที่ มี ค รอบ บุคลิกที่ดูเข้าถึงยากกับคนที่ไม่เคยรู้จัก ครับ รอบข้ า งชี้ แ นะและสนั บสนุ นสิ่ ง ที่ เราจะค่อยๆ เรียนรู้พฤติกรรมของผู้คน เราเลื อ ก สิ่ ง ไหนดี ย อมสอนให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น รอบข้าง สังเกตอย่างละเอียด อาจจะ สิ่งไหนไม่ดี ต้องตักเตือนและตี ตำ�หนิ ใช้เวลาเพียงแค่สักระยะหนึ่ง ก่อนที่เรา ให้สำ�นึกและคิดเองให้ได้ว่าสิ่งที่ทำ�ลงไป จะได้ รู้ จั ก กั น มากกว่ า นี้  และพอความ สมควรมากน้อยแค่ไหน ฉันจึงรู้ว่าการ

Untitled-1 5

6/1/2557 13:43:50


ใช้ชีวิตเราไม่จำ�เป็นต้องเคร่งครัดในการ เลื อ กทางเดิ น ชั ด เจนเราสามารถผสม ผสานการใช้ชีวิตที่สนุกสนานท่องเที่ยว ไปพร้อมกับการเรียนที่ดีเยี่ยมได้อย่าง ไม่ ต้ อ งสละเรื่ อ งไหนทิ้ ง ไป “เพี ย งแต่ เราต้องรู้จัดเลือกเวลาให้เหมาะสมตาม สมควรแก่เวลา ว่ าเวลาไหนควรทำ � สิ่ ง ใด เมื่อเราต้องทำ�สิ่งใด จงตั้งใจทำ�สิ่ง นั้นในสุดพลังความสามารถเท่าที่สมอง สองมือ และส่วนประกอบของร่างกาย เราจะเอื้ อ อำ � นวยให้ ทำ � จงทำ � ทุ ก สิ่ ง ที่ เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของเรา ด้ ว ยความตั้ ง ใจมากที่ สุ ด ”นั้ น คื อ หลั ก การสำ�คัญในการใช้ชีวิตที่เราคิดขึ้นมา เอง เพียงแค่อย่าละความพยายาม อย่า เพี ย งแต่ บ อกว่ า ทำ � ไม่ ไ ด้  จงลองทำ � สิ่ ง นั้นๆ และจงลองทำ�ทุกอย่างด้วยตัวเรา เอง ลองพึ่งพาตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เล็กๆ น้อยๆ หรือเรื่องใหญ่โต จงลอง ทำ�ก่อนที่จะบอกว่าทำ�ไม่ได้ เพราะเรา ควรเชื่อมั่นในตนเองว่าเราจะต้องทำ�ได้ ในเมื่อคนอื่นก็ทำ�ได้เราก็ต้องทำ�ได้ อาจ จะเป็ น สิ่ ง ที่ เราไม่ ถ นั ด เมื่ อ ต้ อ งทำ � แต่ ฉันถึงสอนให้ระลึกเสมอว่า ไม่มีใครเก่ง อะไรมาตั้งแต่เกิด ทุกคนย่อมต้องฝึกฝน ฝึกมาก ทำ�มาก ทักษะก็มากตามลำ�ดับ

Untitled-1 6

“ทำ�วันนี้ให้ดีที่สุด สิ่งที่ผ่านเข้ามาให้ชีวิต คือบทเรียน คือประสบการณ์ คือการเดิน ทางของชีวิต ที่มีการผกผันตลอดกาล”

‘ ส ว ย โ ล ก เ บี้ ย ว ’

ทำ�ไมต้องสวย ? นี้เป็นคำ�ถามที่ คนไม่สวยทุกคนตั้งคำ�ถามขึ้นเพื่อปลอบ ประโลมและหลอกตัวเอง แต่ฉันเชื่อว่า ฉันสวย แม้ว่ามันจะเป็นโลกนโม ที่เรา คิดขึ้นมาเองว่าเราสวย ก็ยังมั่นใจอยู่ดี ว่า สวย มันจึงเกิดวลีนี้ “สวยโลกเบี้ยว” เป็นเพียงเรื่องเล่าโจ๊กๆ เพื่อสร้างสีสัน และความสนุกสนานให้กับชีวิตของเด็ก หญิงเวย์ เท่านั้น โลกนี้ไม่มีใครไม่สวยค่ะ  ทุกคนเอาเกณฑ์หรือข้อบังคับกฏหมาย หรือสิ่งใดมาวัดความสวยหรือความสุข สิ่ ง เหล่ า นี้ เ กิ ด จากข้ า งในภายใจจิ ต ใจ ของเรา ความพึงพอใจส่วนบุคคล วัด ระดับด้วยความยากลำ�บากยิ่ง ได้โปรด อย่าเปรียบเทียบใครสวยกว่าใคร แต่มี เรื่องหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า เด็กหญิเวย์ผู้

6/1/2557 13:43:51


นี้ สวยโลกเบี้ยวอย่างแท้จริง เพราะ เธอ สูงแค่ 153 ซม. น้ำ�หนัก 43 กม. แทบจะ เรียกว่าเตี้ย ติดที่ว่าผิวขาว เลยรอดตัว “อ้วนเตี้ยดำ�” เมื่อเทียบกับผู้หญิงคน อื่ น ๆ เธอจะเป็ น มวยรองที่ น่ า ติ ด ตาม เพราะต้องลุ้นระทึกเลยเกินว่าจะมีใคร สั ก คนที่ ม องเห็ น ความสวยหรื อ น่ า รั ก มาจากมุมไหน ขอยอมรับและออกตัว ก่อนว่า แท้จริงเราไม่ได้สวยอะไรเลยสัก นิดค่ะ เพียงแต่แค่เล่นสนุกสนานเวลา แซวหรือตอนโดนคนอื่นแซวว่าเราไม่ได้ สวย เราก็แค่ตอบกลับไปว่า ก็สวยโลก เบี้ ย วในนโมสำ � นึ ก โลกส่ ว นตั ว ของตั ว เราเองนี่ล่ะ เป็นโลกที่ไม่ต้องสวยงาม มองทุกอย่างดี แต่เรามองว่า เรามีความ สุขกับการพูดว่า โลกเราสวยแบบบิดๆ เบี้ยวๆ เป็นความสุขใจเล็กๆ ในชีวิต

โ ล ก แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้ โลกนี้ เรี ย นรู้ ไ ม่ จ บไม่ สิ้ น  เรี ย น อีกพันปีหมื่นปี ก็ไม่อาจเรียนรู้ธรรมชาติ ความเป็นไปและศาสตร์ทุกศาสตร์ของ โลกใบนี้ได้หมดสิ้นค่ะ... ณ เวลาที่กำ�ลัง นั่งเรียงร้อยตัวอักษรและสระในภาษา ไทย ให้ผสมกันออกเป็นบันทึกเล่มเล็กๆ เล่มนี้ ฉันได้คิดคำ�นวณดูแล้วว่าฉันได้ใช้ เวลามาแล้วมากมายในชีวิตตั้งแต่เกิด จนถึงตอนนี้อายุย่างเข้า 22 ปี ฉันก็ ยังต้องเรียนรู้และเรียนหนังสืออยู่และ คงต้ อ งเป็ น แบบนี้ ไ ปตลอดชี วิ ต แน่ ๆ โลกแห่งการเรียนไม่มีสิ้นสุด และจบสิ้น ตอนนี้ฉันยังอยู่ปี 3 ภาค วิ ช าหนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ละสิ่ ง พิ ม พ์  คณะ นิ เ ทศศาสตร์  มหาวิ ท ยาลั ย สยาม โดยเกรดเฉลี่ยสะสม 3.87 มันแอบ เ ป็ น ค ว า ม ภ า ค ภู มิ ใจ เ ล็ ก ๆ  ที่ เร า พยายามแล้ ว ก็ ทำ � ได้ ดี ใ นระดั บ หนึ่ ง

Good !!! Untitled-1 7

6/1/2557 13:43:51


สู่โลกแห่งความฝัน... ความฝันอันยิ่งใหญ่สูงสุดในใจ ไม่ ใช่ เ พี ย งเป้ า หมายที่ ต้ อ งการเท่ า นั้ น หากแต่ มั น เป็ น ความหวั ง ลึ ก ๆ ในใจ และจิตสำ�นึก เราอยากมีเงินไม่จำ�เป็น ต้ อ งมี ม ากมายเป็ น แสนๆ ล้ า น อยาก มีเพียงพอแค่ให้ครอบครัว พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ของเราไปเดินทางท่อง เที่ยวต่างประเทศปีละครั้งก็ยังดี ให้เป็น ของขวั ญ สำ � หรั บ การทำ � งานหนั ก เพื่ อ เลี้ ย งดู แ ละคอยให้ คำ � แนะนำ � ปรึ ก ษา ติ เ ตี ย น แค่ เ ป็ น ความฝั น เล็ ก ที่ ใ หญ่ คับใจ ว่าสักวันหนึ่งเราจะซื้อตั๋วเครื่อง บิ น ให้ พ่ อ กั บ แม่ ไ ปเที่ ย วให้ ร อบโลก ส่วนความฝันที่สองเป็นความฝัน ที่กำ�ลังพยายามอยู่ในขณะนี้ คือการเป็น นั ก ข่ า ว หรื อ คอลั ม ส์ นิ ส ต์ ข องหนั ง สื อ หรื อ นิ ต ยสารเล่ ม ใดเล่ ม หนึ่ ง  อยากมี หนังสือเป็นของตนเองสักเล่ม อยากให้ มีคนเข้ามาอ่านงานเขียนของเรา เพราะ งานเขียนมันต้องเกิดจากกระบวนการ ไตร่ตรองหลายขั้นกว่าจะเขียนออกมา ได้  เราอยากใช้ ป ระสบการณ์ ที่ ไ ด้ พ บ เจอแม้ เ พี ย งน้ อ ยนิ ด  แต่ ก็ อ าจจะเกิ ด ประโยชน์ กั บ คนอ่ า นได้  เพราะรั ก ใน

Untitled-1 8

การอ่ า นชอบเรี ย นรู้ แ ละท่ อ งโลกผ่ า น ตัวหนังสือ เวลาที่ได้อ่าน เหมือนกับเรา กำ � ลั ง เปิ ด ใจเข้ า สู่ อี ก โลกหนึ่ ง ที่ เราไม่ เคยได้ พ บเจอจริ ง ๆ แต่ เรากั บ ได้ เรี ย น รู้ มั น ผ่ า นตั ว อั ก ษรมากมายที่ ถู ก กลั่ น กรองและเรี ย งร้ อ ยออกมา มั นเหมื อ น กับการได้รับอิทธพลทางความคิดของ คนอื่นมาสั่งสมที่ตัวเราและนำ�ความคิด เห็นเหล่านั้นมาตกผนึกเป็นการเรียนรู้ และเข้าใจในรูปแบบของตัวเราเอง มัน จึ ง ทำ � ให้ เรารู้ ว่ า  “การอ่ า นช่ า งวิ เ ศษ” อีกความฝันเล็กๆ ที่ต้องใช้เงิน ลงทุ น มหาศาล คื อ  การเปิ ด ร้ า นเช่ า หนัง สื อ พร้ อ มๆ กั บการเปิ ด ร้ า นกาแฟ เบเกอรี่ขนมหวานต่างๆ มันคงเป็นความ สุ ข เล็ ก ๆ ของคนที่ อ ยากอ่ า นหนั ง สื อ ในร้ า นของกิ น เล่ น อร่ อ ยๆ ชื่ อ ร้ า นใน ฝันคือ “อักษรหวาน” แค่อยากให้ตัว หนังสืออร่อยเหมือนโลกจิตนาการของ มนุษย์ หนังสือเล่มเดียวกัน คนอ่านร้อย คน ย่อมจิตนาการในโลกความคิดแตก ต่างกันไป นี้คือเสน่ห์ของตัวอักษร ที่ฉัน หลงใหลมันตั้งแต่เด็กจวบจนตอนนี้ ก็ยัง หลงใหล คลั่งใคล้กับการจิตนาการผ่าน ตัวอักษรเป็นแสนเป็นล้านตัวอยู่เช่นเดิม

6/1/2557 13:43:51


...จวบจนปัจจุบัน

, Illustrator 70% - การพู ด  กล้ า พู ด  มั่ น ใจที่ จ ะพู ด และ แสดงความคิดเห็น

ถึ ง ต อ น นี้  ค ว า ม ฝั น ค ว า ม จริ ง และการเรี ย นรู้ บ นโลกใบน จะ เป็ น เพี ย งแค่ ช่ ว งเวลาหนึ่ ง ที่ ยั ง มี ระยะทางให้ ค้ น หาและเรี ย นรู้ อี ก ยาว ไกล สิ่ ง ที่ ฉั น คิ ด ว่ า สำ � คั ญ ที่ สุ ด  นั่ น คื อ  ความเชื่ อ มั่ น และจงทำ � ทำ � ก่ อ น ที่ จ ะไม่ ไ ด้ ทำ � ทำ � ในสิ่ ง ที่ อ ยากจะทำ �  และจงทำ � ในเวลาและจริ ย อั น เหมาะ สม มั น ถึ ง จะเรี ย กว่ า ความสุ ข  ในชี วิ ต ถึงเวลาที่เราต้องประเมินความ สามารถของตั ว เราเองในขณะนี้  ที่ นั่ง ฟัง เรียน เขียน อ่าน สอบ ท่อง และชี วิ ต ในวั ย เรี ย นทุ ก ช่ ว งเวลา ว่ า ตอนนี้ มีสิ่งไหนบ้างที่ควรต้องแก้ไข แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ พั ฒ น า ใ ห้ ดี ขึ้ น ไปอี ก ในทุ ก ๆ ระดั บ ของการเรี ย นรู้ ความสามารถพิเศษ คือ - เล่นเครื่องดนตรีไทย ซึ้งและสล้อ - เล่นกีฬาประเภท แบดมินตัน วอลเล่ย์ บอล แชร์บอล บาสเกตบอล - ความสามารถในการเรียนรู้ โปรแกรม ทางคอมพิวเตอร์ เช่น Adobe Photoshop 85%, InDesign 90% Untitled-1 9

6/1/2557 13:43:51


นางสาววัชรี ภูรักษา 5404600313

Untitled-1 10

6/1/2557 13:43:52

Resumeart  

Watcharee5404600313

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you