Page 1

Press Release

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ บริษทั สยามสแควร อี-คอมเมิรซ จำกัด โทร 087-512-0682 E-mail: may@siamsquare.co.th

www.siamsquare.co.th รวมรำลึกผูรังสรรคงานแฟชั่นแหงตำนาน A Tribute to McQueen

SiamSquare.co.th ประสบการณช็อปปงออนไลนแหงใหม รวมรำลึก ตำนานเจิดจรัสแหงวงการแฟชั่น ผูร ังสรรคความ งดงามขึ้นบนโลก Alexander McQueen ผานคอลเลคชั่น A Tribute to McQueen ผลงานจากเหลาดีไซเนอรหนาใหม ที่ รวมกันออกแบบภายใตแรงบันดาลใจทีไ่ ดรับจาก McQueen ออกมาเปนคอลเลคชัน่ แหงฤดูกาลที่สะทอนตัวตน รสนิยม ความโกหรู มีเสนห ของเหลาแฟชั่นนิสตาใหดูโดดเดน ตามแบบฉบับสาว siamsquare.co.th ผลงาน: Babydoll for Summer No.2 ดีไซเนอร: Varisa เดรสตัวหลวมผาชีฟอง ลายจุดกำมะหยี่ สำหรับวันพักผอนสบายๆ ที่ไดรับแรงบันดาลใจ จากคอลเลคชั่น “It’s only a game”ของ McQueen เพิ่มความนาสนใจดวยลูกไมถักสีดำ และระบาย บริเวณชวงอกและชายกระโปรง สายเสื้อสามารถปรับขนาดความยาวได ตามใจ พรอมผาซับในซาตินสวมใสสบาย จะสวมใสเปนเดรสสั้น หรือ เสื้อตัวยาวก็ดู เก๋ไก๋ มีใหเลือก 2 คูสี สีนำ้ เงินจุดดำ และ สีดำจุดน้ำตาลออน ราคาจำหนาย 2200 บาท

บริษัท สยามสแควร์ อี-คอมเมิร์ซ จํากัด อาคาร The Bangkok Condo 33/96 ถนนทรัพย์ สี่พระยา บางรัก กทม 10500 โทร 087-512-0682


ผลงาน: Sailor MQ ดีไซเนอร: boboodbo เดรสผายืดเขารูปสวมใสสบายในสไตลผลงานของ Alexander McQueen ที่เนน ความแปลกใหมโดยการนำเสนสาย และ ลายทางมาสรางสรรคเปนชุด Sailor ใน สไตลสาวหวานไดอยางลงตัว กระโปรงซอนเปนชัน้ สลับสี เพื่อเพิ่มมิติและความนา สนใจ พรอมแฟชั่นหนุนไหลสุดอิน เนื้อผานุมเบานาสวมใส มีใหเลือก 3 คูสี สี ดำคูกับสีน้ำตาลออน สีเทาออนคูกับสีชมพูออน และสีน้ำตาลออนคูกับสีชมพูออน ราคาจำหนาย 1890 บาท ผลงาน: Rose Murder ดีไซเนอร: Molly จั้มสูทสายเดี่ยวคลาสสิค เพื่อรำลึกถึงการจากไปของ Alexander McQueen โดย การนำลูกเลนของผืนผา และเท็กซเจอรของดอกกุหลาบมานำเสนอไดอยางนา สนใจ ผลิตจากผาไหมซาตินเรียบหรู แฝงความออนหวาน เซ็กซี่นิดๆ ดวยลูกไมถัก สีดำและระบายบริเวณเนินอก ซับในดวยผาซาติน สวมใสสบาย สีเทาออน .. ราคา จำหนาย 2450 บาท

ผลงาน: Impression in Memory McQueen I ดีไซเนอร: Sawada จากความประทับใจในคอลเลคชั่น Spring-Summer 2008 ของ McQueen กอเกิดเปน เสื้อแขนกุดสุดเทห ที่มีสไตลการออกแบบเฉพาะตัว ไมเหมือนใคร ดวยเทคนิคการตัดตอที่สามารถสวมใสไดหลายรูปแบบ พรอมลูกเลนการตัดตอ ไลโทนสี และการเลนดีเทลชวงปกเสื้อ และ ชวงแขนเพิ่มความเกไก สดใสดวยสี เขียวเปปเปอรมนิ้ ท ราคาจำหนาย 1290 บาท

ผลงานอันเกิดจาก Summer 2008 ของ

ผลงาน: Impression in Memory McQueen II ดีไซเนอร: Sawada ความประทับใจในคอลเลคชัน่ SpringMcQueen กอเกิดเปนอีกหนึ่งผลงานที่นา

บริษัท สยามสแควร์ อี-คอมเมิร์ซ จํากัด อาคาร The Bangkok Condo 33/96 ถนนทรัพย์ สี่พระยา บางรัก กทม 10500 โทร 087-512-0682


สนใจ เสื้อยืดบางเบา สวมใสสบาย ที่โดดเดนดวยแฟชั่นเปยถักเรียงรอยไปมาบนตัวเสื้อ มี 2 สีใหเลือก สีเทาออน และ สี น้ำตาลออน 1290 บาท มาพรอม กระโปรงผายืดทรงบอลลูนสั้น ที่เลนดีเทลดวยเปยลอมรอบตัวกระโปรงเชาชุดกัน มี 2 สี สีน้ำเงิน และ สีดำ ราคาจำหนาย 1590 บาท

ผลงาน: Natural Motivation I ดีไซเนอร: Carouselgarden ผลงานทีห่ ยิบจับสไตลการออกแบบอันมีเอกลักษณของ McQueen ไมวา จะเปน โครงชุดในสไตล หญิงสาวยุคโบราณ และ ลายปริน้ ทธรรมชาติ มาผสมผสานกัน ออกมาเปน เสื้อตัวยาวทรง หลวมที่แอบซอนความโรแมนติกของหญิงสาวไวไดอยางนาสนใจ ดวยการใชเนื้อผาที่พริ้วไหว ตัดตอดวยผาชีฟองพิมพลายดอกไม และชวงแขนระบายสองชั้น เพิ่มความเปนสาวหวาน มี 2 คู สีใหเลือก สีแดงตัดเทา และ สีเขียวตัดเทา ราคาจำหนาย 1790 บาท ผลงาน: Natural Motivation II ดีไซเนอร: Carouselgarden (10) เอกลักษณงานออกแบบของ McQueen มาเบรนดเขากับ ซุกซนไดอยางลงตัว ออกมาเปน เดรสสั้นทรงชีฟองพริ้ว กระโปรงทรงพริ้วไหวที่ระบายเปนชัน้ ๆ บงบอกความ ฉบับเด็กสาวรุน ซับในผาไหม cotton พิมพลาย ราคา

ผลงานทีห่ ยิบจับ ความเปนหญิงสาวสดใส เขารูปสุดเก ที่โดดเดนดวย สดใส ซุกซน ตามแบบ จำหนาย 2300 บาท

ผลงาน: Nude Mode ดีไซเนอร: Molly ปารตี้เดรสสุดชิคที่ไดรับแรงบันดาลใจจากคอลเลคชั่น Resort 2009 ของ McQueen มา ในทรงตรง เรียบเก มีสไตล ใชลูกเลนการตัดตอผาเปนลายทางสลับสีบ่งบอกถึง ความทะมัดทะแมง ที่ไม่วาจะใสออกมาเดินเลนรับลมรอนในวันหยุดสุดสัปดาห หรือ ใสไปปารตี้สุดชิคยามค่ำคืนก็ไมขัดเขิน มี 2 คูสี สีน้ำเงินตัดทอง และ สีดำตัดทอง ราคาจำหนาย 2300 บาท

ผลงาน: Glory’Mcqueen บริษัท สยามสแควร์ อี-คอมเมิร์ซ จํากัด อาคาร The Bangkok Condo 33/96 ถนนทรัพย์ สี่พระยา บางรัก กทม 10500 โทร 087-512-0682


ดีไซเนอร: Doublepuay ผลงานทีไ่ ดรับแรงบันดาลใจจากคอลเลคชัน่ สุดทายของ Alexander McQueen “Ready to Wear Fall 2010” ออกมาเปน เสื้อแขนกุดผาไหมซาตินญี่ปนุ ที่มีโครงเสื้อและสีสันของตัวชุดในสไตลวิคตอเรียน เนื้อนุมบางเบา สวมใสสบาย มีครีม และ สีแดง ราคาจำหนาย 1290 บาท มาพรอม กระโปรงสั้นผาสักหลาดเนื้อบาง เขารูป เขาชุดกัน มีมวง และ สีชมพู ราคาจำหนาย 1590 บาท

ผลงาน: Day Dream I ดีไซเนอร: Tingerbell จั๊มสูทตัวหลวมเรียบเก สื่อถึงหญิงสาวนุมนวล ชวนฝน สงางามในสไตลผลงานของ McQueen โดด เดนดวยลายพิมพบริเวณชายกางเกง แฝงความเซ็กซีด่ ้วยหลังวีเวาลึก สวมใสสบายดวยเนื้อผา ซาตินบางเบาจากญี่ปุน มี 2 คูสี สีดำพิมพลายขาว และ สีเทาพิมพลายขาว ราคาจำหนาย 2450 บาท ผลงาน: La Dame BleueI ดีไซเนอร: Pintip เดรสจั้มเอว ที่ไดรับแรงบันดาลใจจากผลงาน La Dame Bleue ของ ดวยลูกเลนการตัดตอชิ้นสวนผาตางชนิดกัน (ผาชีฟองตัดตอผา เทคนิคการเย็บดวยมืออยางปราณีต พรอมเลนดีเทลตัวเสื้อดวยการ ระบายทางตรง สลับสี สีน้ำเงินกับสีเทา กระโปรง ราคาจำหนาย

McQueen โดดเดน ซาตินญี่ปนุ ) ใช ตัดผาเฉลียงเย็บเปน 2100 บาท

ผลงาน: La Dame Bleue II ดีไซเนอร: Pintip จั้มสูทเก๋ไก๋ตัวสั้น ที่ไดรับแรงบันดาลใจจากผลงาน La Dame Bleue ของ McQueen เชนกัน โดด

เดนดวยลูกเลนการตัดตอชิ้นสวนผา cotton และผาลูกไม ใชเทคนิคการเย็บดวยมืออยางปราณีต มา พรอมเสื้อคลุมตัวนอกที่ทำจากผาชีฟองสวมใสสบาย แตงดวยลูกไมถักสีครีม เขาชุดกัน ราคา จำหนาย 2100 บาท

บริษัท สยามสแควร์ อี-คอมเมิร์ซ จํากัด อาคาร The Bangkok Condo 33/96 ถนนทรัพย์ สี่พระยา บางรัก กทม 10500 โทร 087-512-0682


พบกับผลงานคุณภาพของเหลาดีไซเนอรนองใหมไดแลววันนี้ที่เว็บไซต www.siamsquare.co.th หรือ โชวรูม siamsquare.co.th สยามสแควรซอย 9 (เยี้ยงศูนยหนังสือจุฬา) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่บริษัท สยามสแควร อี-คอมเมิรซ จำกัด โทร 087-512-0682 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SiamSquare.co.th SiamSquare.co.th fashion online retail แห่งแรกของประเทศไทย ที่ทําหน้าที่เป็นสื่อกลางแฟชั่น เชื่อมต่อความต้องการ ระหว่างดีไซเนอร์หน้าใหม่ และ ผู้บริโภค ผ่านกลยุทธ์ที่เรียกว่า พลังมวลชนในการขับเคลื่อนธุรกิจ (Crowd sourcing) เพื่อขับ เคลื่อนพลังความฝันของเหล่าดีไซเนอร์หน้าใหม่สู่วงการแฟชั่นระดับสากล ทัง้ ยังตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายรุ่น ใหม่ที่หันมาบริโภคสินค้าและบริการออนไลน์ที่มากขึ้น โดย SiamSquare.co.th จะเปิดโอกาสให้น้องๆดีไซเนอร์หน้าใหม่ที่มีความฝัน และรักในงานออกแบบ ได้แสดงผลงานของ ตนเองผ่านเว็บไซต์ให้ทั่วโลกได้เห็น โดยส่งแบบสเก็ตช์เสื้อผ้าเข้ามาร่วมประกวดภายใต้คอนเซปต์ที่กําหนดขึ้นในแต่ละเดือน และเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการติชม แสดงความคิดเห็น และโหวตเลือกแบบสเก็ตช์ที่ถูกใจ เพื่อให้ดีไซเนอร์นําไป พัฒนาและปรับปรุงรูปแบบผลงานให้เข้ากับความต้องการของตลาดต่อไป ซึ่งทีมงานของทางเว็บไซต์จะเป็นผู้คัดเลือกผลงานมา ผลิตและจัดจําหน่ายภายใต้แบรนด์ของน้องๆดีไซเนอร์เองผ่านเวปไซต์ SiamSquare.co.th นี้ SiamSquare.co.th เปิดตัวไปเมื่อวันที่ 13 กพ ที่ผ่านมา โดยมีคอลเลคชั่น Love at first sight เป็นคอลเลคชั่นเปิดตัว “ แฟชั่นแบบตามใจ เป็นกระแสใหม่ของสาวๆยุคนี้ ทั้งตามใจคนใส่ ตามใจคนออกแบบ ตามใจคนขาย ตามใจกันไป ตามใจกัน มา คือ คํานิยามทีเ่ หมาะที่สุดสําหรับ SiamSquare.co.th”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บริษัท สยามสแควร์ อี-คอมเมิร์ซ จํากัด อาคาร The Bangkok Condo 33/96 ถนนทรัพย์ สี่พระยา บางรัก กทม 10500 โทร 087-512-0682

www.siamsquare.co.th  

A tribute to MQ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you