Page 1

MYRESJÖHUS TOTALENTREPRENAD ALL INCLUSIVE PÅ RIKTIGT. VI TAR ANSVARET FÖR HELA BYGGET.


HUR MÅNGA KONTRAKT VILL DU SKRIVA? När du bygger hus kan du välja mellan flera olika entreprenadformer. De två vanligaste är totalentreprenad och delad entreprenad. Förenklat kan man säga att du väljer hur byggprocessen ska gå till och vem som ska bära ansvaret för att allt blir rätt gjort. På Myresjöhus slår vi gärna ett slag för vår totalentreprenad. Den innebär att du skriver ett enda kontrakt med oss, sedan driver vi hela bygget och bär även det juridiska ansvaret. Vi tar helt enkelt ansvar för alla våra utförda arbeten samtidigt som du sparar väldigt mycket tid. I den här broschyren berättar vi allt du behöver veta om vår totalentreprenad. I slutet av den hittar du också mer information om delad entreprenad. Den kan passa dig som har kunskap om byggprocessen och har tid att driva den på egen hand. Då upphandlar du själv entreprenörer och skriver enskilda kontrakt som reglerar allt från markarbeten till kakelsättning.

2


3


VÅR TOTALENTREPRENAD – HUSBYGGE MED ALL INCLUSIVE. Vad som ingår i begrepp som totalentreprenad, inflyttningsklart och nyckelfärdigt kan skilja sig rejält mellan olika hustillverkare. Titta extra noga på exempelvis försäkringsvillkor, ansvarsfördelning och vilka kostnader som ingår i kalkylen, så att du kan jämföra dina alternativ på rätt grunder. I den här broschyren ger vi dig en tydlig bild av allt du får när du väljer att bygga med Myresjöhus totalentreprenad. Vi vågar lova att det är marknadens tryggaste väg till ett nytt hem.

ETT KONTRAKT OCH FAST PRIS. Vår totalentreprenad är som ett husbygge med all inclusive och innebär att vi levererar ett hus som är inflyttningsklart på riktigt. Fördelarna är många. Först och främst behöver du bara skriva ett enda kontrakt. Det sparar mycket tid eftersom du inte behöver ta in offerter och ingå avtal med alla entreprenörer som krävs för att bygga ett hus – markarbete, el, kakelsättning och golvläggning är bara några exempel. Dessutom får du en personlig byggledare som driver allt från planering till samordning av fackmän och materialleveranser. I punkterna här intill ser du fler fördelar med vår totalentreprenad.

4


PERSONLIG BYGGLEDARE Personlig byggledare som driver allt från planering till samordning av entreprenörer och leveranser.

BETALNINGSPLAN

JURIDISKT ANSVAR

En lätt och tydlig betalningsplan med fem förbestämda delbetalningar.

Vi bär allt juridiskt ansvar för alla våra arbeten och hjälper dig med bygglov och bankkontakter.

FULLVÄRDESFÖRSÄKRING

INFLYTTNINGSDATUM

Fullvärdesförsäkring mot brand och inbrott under byggtiden. Dessutom kostnadsfri villa- och lösöresförsäkring i fyra månader efter att du flyttat in.

Ett fastställt inflyttningsdatum och ett hus som uppfyller alla byggkrav. Vi provtrycker och fuktmäter även huset.

MÅLNING & TAPETSERING All invändig målning och tapetsering ingår. Utvändigt är huset grundoljat och grundmålat.

5


ETT HUS UTAN ANMÄRKNINGAR. Alla hus som byggs med Myrejöshus totalentreprenad omfattas av vår Noll-fels-vision – en målsättning att våra hus ska vara helt felfria. I praktiken innebär det att ditt hus ska passera den mycket omfattande slutbesiktningen helt utan anmärkningar. Besiktningen utförs av en oberoende besiktningsman, tillsammans med dig och din byggledare. Ni går igenom huset från golv till tak. Finns det något att anmärka på tar vi vårt ansvar och åtgärdar det snarast. Tack vare det målvedvetna arbetet med vår Noll-fels-vision finns inte ett enda fel i närmare 80 procent av våra hus. Det är bra – men vi vill bli ännu bättre. Därför följer vi noggrant upp alla anmärkningar och undersöker hur vi kan undvika att de upprepas igen.

6


VÄGEN TILL DITT NYA HEM. ÖPPNA OCH LÄS MER.


SÅ HÄR GÅR DET TILL.

STEG

Vi har skapat hemlängtan i över 85 år. Om det finns något vi

KONTRAKT

lärt oss, så är det att ditt nya hus är en av livets största affärer med många viktiga beslut att fatta längs vägen. Därför använder du vill diskutera dina idéer. Inför ditt husköp är det exempelvis bra att tänka till lite extra kring det här: Har du redan tomt eller funderar du på ett konkret erbjudande? Hur ser den aktuella tomten ut? Det är avgörande

Kontrakt undertecknas och är nu bindande för båda parter. Som bekräftelse får du tillbaka ditt exemplar, med avtalsnummer. Du får faktura på del av vår projekteringskostnad och betalar enligt kontraktet.

för vilket hus du kan bygga. •

Kontrollera med kommunen vilka bestämmelser som gäller. Reglerna styr bl.a. taklutning, byggnadshöjd och

Avtalat pris är under förutsättning att husleverans påbörjats inom det antal månader som anges i avtalsvillkoren. I annat fall sker indexreglering

hur stor del av tomten som får bebyggas. •

Fundera över tomtens väderstreck och markförhållanden. Hur bör huset placeras i förhållande till utsikt,

NYBYGGNADSKARTA

solförhållanden, insyn mm? •

VECKA ......

Finansieringen av huset bör lösas så tidigt som möjligt. Du bör kontakta din bank redan före kontraktet tecknas för att vara säkra på att ni får låna pengar till husbygget. Ansökan görs genom ett personligt besök i banken. Vår säljare förmedlar gärna denna kontakt.

vi all vår erfarenhet för att hjälpa dig. Kontakta gärna oss om

1

Vårt försäljningskontor hjälper dig att beställa en nybyggnadskarta från kommun eller lantmäteri. Där finns alla tekniska data om tomten och VA-systemet. I vissa fall ersätts nybyggnadskartan av avstyckningskarta eller ett enklare kartmaterial. Kostnaden, som betalas av dig, kan därför variera.

Våra säljare besöker gärna tomten tillsammans med dig för att kunna ge dig bästa möjliga rådgivning.

Första Säljmöte

FRÅN KONTRAKT TILL INFLYTTNING – PRELIMINÄR TIDSPLAN. 1 Ritningar 1 månad

2

3 Bygglov

1–3 månader

4

5

6

7

Materialbeställning och produktion i fabrik 3–4 månader

8

9

10

11

12

Produktion på byggplats 5–6 månader

13

Mån.


2

RITNINGAR

3

VECKA ......

Huvudritningsbeställning för framtagande av bygglovsritningar. Beställning av bygglovs- och köksritning med tillhörande underlag, skickas av säljaren till vårt huvudkontor i Myresjö. Där upprättas ritningar för ansökan om bygglov. Dessa sänds sedan till försäljningskontoret som upprättar ansökan. Du får ett eget exemplar av ritningarna för att kunna kontrollera att allt stämmer.

FINANSIERING

4

VECKA ......

Till låneansökan bifogar du den produktions- och boendekostnadskalkyl som vår säljare upprättar. Där redovisas den totala produktionskostnaden inklusive era tillval. Banken gör nu en bedömning av dina ekonomiska förutsättningar – inkomstförhållanden, möjlighet till egen kontantinsats mm. Vid ett nybygge lånefinansieras huset genom byggnadskreditiv under byggtiden.

BYGGNADSKREDITIV Kreditivet beviljas av banken för att klara de löpande utbetalningarna under byggtiden. Delbetalningar görs successivt i takt med att husbygget fortskrider.

JÄMKNING AV PRELIMINÄRSKATT Räntorna är avdragsgilla i själv­ deklarationen. Därför tas aktuell skattelindring med i kostnads­ kalkylen för huset.

BYGGLOV

VECKA ......

Försäljningskontoret hjälper till med nödvändiga handlingar för bygglovs­ ansökan. Ansökan sänds till byggnadsnämnden som är den instans i kommunen som beviljar bygglov. För bygglov utgår en avgift som varierar mellan olika kommuner. Kommunen kan komma att kräva en geoteknisk undersökning av marken.

BYGGANMÄLAN I god tid före byggstart ska bygganmälan inlämnas till Byggnadsnämnden. Då ska ni ha utsett er kontrollansvarig.

NÄR BYGGLOVET BEVILJATS När beslut har fattats får du ett beslutsprotokoll och ett exemplar av ritningarna. Kopia av bygglovet överlämnas till vårt försäljningskontor. Byggnationen får inte påbörjas förrän skriftligt bygglov erhållits samt tekniskt samråd genomförts.

5

KÖK

VECKA ......

Vår köksleverantör tar kontakt med dig för genomgång samt framtag­ ande av köksritning. Köksritningen ska vara godkänd i samband med slutlig beställning.


6

SLUTLIG BESTÄLLNING

7

BYGGSTART VECKA ......

Vår säljare upprättar den slutliga beställningen tillsammans med dig. Den omfattar de handlingar som definitivt anger husets utformning och vad som ingår i Myresjöhus åtagande. Då måste val av t.ex. inner­dörrar, golv, hushållsmaskiner, färg på takpannor och badrums­ inredning mm vara gjorda. Efter detta kan inga ändringar i utförande eller omfattning göras. Den slutliga beställningen skickas till vårt huvudkontor i Myresjö. Materialbeställning påbörjas och installationsritningar för el- och VVS – samt grundritning upprättas. I samband med den slutliga beställningen skickas även ansökan till försäkringsbolaget GAR-BO, som lämnar den obligatoriska Färdigställandeförsäkringen för ditt hus.

BETALNINGSSÄKERHET Minst 7 veckor innan husleverans ska intyg om säkerhet (spärrförbindelse) för betalningen tillställas Myresjöhus. Du beställer handlingen från banken och skickar den till vår säljare. Beloppet ska motsvara avtalsbeloppet efter slutlig beställning plus uppskattade kostnader för eventuellt extra markarbete.

8

VECKA ......

När du fått bygglov, gjort din slutliga beställning och betalnings­säkerhet skickats till oss på Myre­sjöhus, kan vi påbörja arbetet på byggplatsen.

TEKNISKT SAMRÅD Inför byggstarten kallar byggnadsnämnden till tekniskt samråd. I detta möte ska byggherre tillsammans med kontrollansvarig vara med. Den kontrollansvarige övertar det ansvar som du som byggherre har enligt Plan- och Bygglagen att byggnadsarbetena utförs i enlighet med kraven i gällande lagar och bestämmelser. För att säkerställa att dessa krav uppfylls upprättar den kontroll­ ansvarige en så kallad kontrollplan. Kommunen lämnar ett startbesked i samband med tekniskt samråd eller kort därefter.

BYGGSTARTSMÖTE Nu sker också ett byggstartmöte där ni och byggledaren/säljaren går igenom praktiska detaljer och fastställer en tidplan för bygget och inflyttningsvecka. Vid detta möte får du också veta vilka entreprenörer Myresjöhus anlitat för att bygga ditt hus. Då får du även besked om slutdatum för val av tapeter och kakel/klinker.

HUSLEVERANS

9

VECKA ......

Arbetet med mark och grund kan starta efter utsättning av husets exakta läge på tomten. 4-8 veckor senare kommer första leveransen från vår husfabrik. Tiden kan variera beroende på olika grundläggningsförhållanden. Arbetet på byggplatsen fortskrider och material levereras i avsedd takt. Vid vissa tidpunkter pågår inget arbete då uttorkning av grundplatta och byggnadsstomme måste ske. Byggledaren kallar till byggplatsmöte under byggtiden. Besök på arbetsplatsen får av arbetsmiljöskäl endast ske efter samråd med byggledaren.

BETALNING Betalning till Myresjöhus sker enligt avtalad betalningsplan och mot fakturor. Dessa godkänns av dig som kund och skickas till er bank för betalning. Eventuella tillägg faktureras löpande utanför betalningsplanen, efter utfört arbete. Eventuell indexkostnad faktureras i efterhand när indextalen blivit kända.

BESIKTNINGAR

VECKA ......

När huset är färdigbyggt och tiden för inflyttningen är inne genomförs kontrollbesiktning och därefter slutbesiktning av huset. Du kallas till besiktningarna som görs av en av försäkringsbolaget GAR-Bo utsedd besiktningsman, som kontrollerar att arbetet är utfört så som avtalats och godkänner entreprenaden. Skriftligt protokoll upprättas. Kommunens inspektör skall också ha en slutbesiktning för att godkänna huset.

DRIFT- OCH SKÖTSEL­ ANVISNINGAR Vid slutbesiktningen överlämnas en pärm med generella produkt­ anvisningar, ritningar över el och VVS mm. Där samlar du också lämpligen den produktinformation som följer med vissa produkter som vitvaror, värmeprodukter mm.

EGET ARBETE Om du själv eller genom egen entreprenör ska utföra något arbete på huset utförs detta arbete efter det att Myresjöhus arbete är avslutat och slutbesiktning skett.


10

SLUTBEVIS

11

VECKA ......

Den kontrollansvarige samman­ ställer den dokumentation som krävs i kontrollplanen och skickar denna till Byggnadsnämnden tillsammans med begäran om slutbevis. Det är en bekräftelse på att huset byggts enligt uppställda krav.

INFLYTTNING

12

VECKA ......

Ordna flyttanmälan, skaffa postlåda och välj telefonoperatör i god tid före inflyttning och begär flyttning av telefon (fiber och ev. fast telefoni). Se över dina villa- och lösöreförsäkringar. Meddela banken att byggnadskreditivet ska ersättas med långfristiga lån.

LÅNGFRISTIGA LÅN När huset är klart omplaceras byggnadskreditivet till långfristiga lån i ett bottenlåneinstitut.

13

KUNDUNDERSÖKNING TVÅÅRSBESIKTNING Genom en enkät med några korta frågor som skickas till dig samlar vi in de åsikter och intryck som du har från husbyggnationen. Frågorna kan gälla produkten i sig, dvs. huset, men också entreprenörerna och våran egen personal etc. Då vår målsättning är att varje kund ska känna sig helt nöjd och då vi som leverantör hela tiden försöker förbättra oss ber vi dig att fylla i denna enkät så noggrant som möjligt. För att du ska känna dig fri att anonymt lämna de åsikter och kommentarer du vill använder vi ett oberoende marknadsinstitut för analys av kommentarer och betyg.

Senast två år från slutbesiktning kan en s.k. tvåårsbesiktning ske. Vid denna fastställs om några fel uppstått på entreprenaden under dessa två år. Denna besiktning är inte obligatorisk men måste, om den väljs, hållas före tvåårs­ periodens utgång. Du tar själv initiativ till att besiktningen beställs. Du svarar själv för ersättning till besiktningsmannen.


VÅRA BYGGLEDARE INGÅR. I Myresjöhus totalentreprenad ingår en personlig

När bygget kommit igång besöker Magnus det med

byggledare som driver hela bygget åt dig. ”Som

jämna intervaller och finns tillgänglig för kundernas

byggledare är jag ansvarig för att synka alla entre-

frågor. ”Vi brukar säga att det ska vara roligt att

prenörer. Snickare, elektriker, VVS och så vidare”,

bygga hus och inte bekymmersamt. Om kunden

berättar Magnus Karlsson – en av Myresjöhus många

undrar över något under byggtiden finns jag till-

byggledare. ”Jag ser också till att tidsplanen följs

gänglig. Myresjöhus har som policy att kunderna

och håller ett öga på att saker och ting blir gjorda

alltid ska känna sig trygga och det inkluderar inte

riktigt och i rätt ordning. Det brukar i och för sig inte

minst mitt arbete”, säger Magnus.

vara något problem – byggarna som vi på Myresjöhus

Från husleverans tar hela byggprocessen normalt

använder är vana att bygga våra hus och det betyder

ungefär 20–24 veckor och avslutas med kontroll-

mycket.”

besiktning och slutbesiktning. ”Vid kontrollbesiktningen går jag tillsammans med en oberoende

Din byggledare finns vid din sida och är din kontakt-

besiktningsman, kunden och byggaren igenom

person under hela byggtiden. ”Jag träffar kunden

hela huset och kontrollerar varenda vrå för att se

cirka fem veckor innan byggstart”, berättar Magnus.

till att allt blivit som planerat. Skulle vi hitta några

”Då går vi igenom ett flödesschema med hållpunkter

anmärkningar antecknas det och åtgärdas. Den

för bygget. Vi passar även på att titta igenom slutlig

absolut roligaste delen av mitt jobb är självklart när

beställning tillsammans så att allt stämmer. Att få

huset står klart och man ser glädjen hos den lyckliga

jobba nära kunden och ta del av deras drömmar

familjen. Det är stort.”

tycker jag är väldigt roligt – jag tror inte att det är många husföretag där byggledaren har en så nära kontakt med kunden. Vid byggstartsmötet bokar jag också in två avstämningsmöten på byggplatsen tillsammans med kunden.”

15


DELAD ENTREPRENAD – OM DU VILL TA ALLT ANSVAR SJÄLV. För dig som har mer kunskap och tid finns också alternativet att köpa delad entreprenad/materialleverans. Vid delad entreprenad är det du själv som tar ansvaret för byggnationen och projektledning av densamma. Du upphandlar de olika underentreprenörerna – bygg, VVS, målning och så vidare. och ser till att de utför sitt arbete i enlighet med din byggplan. Det blir också upp till dig att se till att myndighetskraven uppfylls. Att du själv bär ansvaret för bygget innebär också att den delade entreprenaden inte omfattas av vår fullvärdesförsäkring eller vår Noll-fels-vision. Förenklat kan man säga att vi har ansvaret fram tills vi levererat till dig materialet, därefter tar ditt ansvar vid. Det juridiska ansvaret bär du sedan genom hela byggnationen, oavsett om du bygger med flera olika entreprenörer eller låter en generalentreprenör köpa in alla underleverantörer.

ATT TÄNKA PÅ VID DELAD ENTREPRENAD/MATERIALLEVERANS. Kostnader som ofta ligger utanför kalkylen, exempelvis avfallshantering, provtryckning/fuktmätning, byggställning och byggbarack, lyftkran samt städning.

Hur ser dina försäkringsvillkor ut?

Du bär själv allt juridiskt ansvar, oavsett om du bygger med en eller flera underentreprenörer

Byggledninghjshdjs

Vad händer om någon av de entreprenörer du anlitat går i konkurs?

Ditt ansvar vid delad entreprenad.

VVS

Avtal och juridik

El

Container och byggställning

Bygghjshdjs Grund

Arbetsmiljöansvar

Funktionsansvar

Målning

17

Kakel och klinker


CHECKLISTA AVTAL

BYGGSKEDE

Entreprenadkontrakt undertecknat

Byggstartmöte

Bekräftat av Myresjöhus,

Utsättning klar (husets placering på tomten)

Husleverans planerad

Avtal:

Byggplatsmöte Delfaktura för projektering betald

FINANSIERING

Låneansökan överlämnad

Kopia på kreditivintyg till Myresjöhus

Spärrförbindelse till Myresjöhus

Slutbesiktning planerad till ........

BESIKTNINGAR Kontrollbesiktning Slutbesiktning Slutbevis från Byggnadsnämnden

Jämkningsansökan inlämnad

Omplacering av lån efter slutbesiktning

Ev. tvåårsbesiktning av entreprenaden senast 2 år

efter godkänd slutbesiktning. Beställs och betalas

av köparen

TOMT- OCH HUSRITNINGAR

Nybyggnadskarta beställd från kommunen

Hustyp och planlösning fastställd

Bygglovsritningar beställda

Ansökan om bygglov och bygganmälan

INFLYTTNING

Flyttningsanmälan inlämnad

Flyttning av telefon

El- och vattenmätaren avläst

undertecknad och skickad till Myresjöhus

Sopkärl beställt

Kontrollansvarig utsedd av dig

Teckna lösöreförsäkring (Fullvärdeförsäkring för

Husritning godkänd

huset betalt av Myresjöhus, gäller 1 år från

husleverans, allriskförsäkring för lösöre under

Köksritning godkänd

inflyttning samt villaförsäkring ingår i 4 månader

Slutlig beställning undertecknad

efter övertagande av huset).

Bygglov beviljat

Tekniskt samråd

18


KONTAKTLISTA KONTAKT

NAMN

E-POST

Säljare Byggledare Sekreterare Bank Kontrollansvarig

GLÖM INTE SVARA PÅ VÅR KUNDUNDER­ SÖKNING

19

TEL


HEMLÄNGTAN SEDAN 1927. Vi har byggt hus i över 85 år. Det är tillräckligt länge för att veta att ingen maskin kan ersätta en människa. Och att varje enskild del avgör hur bra helheten blir. Därför använder vi bara material av högsta kvalitet och låter riktiga människor övervaka hela processen – från början till slut. Eller från grund till tak. Välkommen till Myresjöhus.

WWW.MYRESJOHUS.SE

Kontrakt  

Entreprenadformer från husleverantören Myresjöhus.