Page 1

Kvalink versjon 1.2.1 Brukerveiledning

Vegdirektoratet Trafikksikkerhet, miljø og teknologi Geoteknikk og skred Februar 2013


Brukerveiledning - Kvalink ver. 1.2.1 - Februar 2013


Forord Denne brukerveiledningen beskriver dataverktøyet Kvalink i programmet Labsys/Kvalink versjon 1.2.1, og viser hvordan det skal brukes. Brukerveiledningen er bygd opp med systembeskrivelse, skjermbilder og forklaringer, som trinn for trinn viser hvordan man registrerer en kontrakt, bygger opp kontrollplaner med tilhørende kontrollplanprosesser og registrerer kontrollaktiviteter. Den viser også hvordan man importerer prosesser fra G-Prog Beskrivelse til Kvalink, og bygger kontrollplaner basert på disse prosessene. Det vises hvordan man kan tilknytte dokumenter og bilder til prøvetakingen av kontrollplanprosessene og

hvordan man henter ut forskjellige rapporttyper fra kontrollarbeidet som er utført og registrert i Kvalink. Det gis også ”tips og triks” i forbindelse med bruk av Kvalink. Denne brukerveiledningen baserer seg på en veiledning for bruk av Kvalink, som ble utarbeidet av Hilde Moberg i forbindelse med hennes prosjektoppgave på Byggherrestøttestudiet i 2012. I samarbeide med de 5 regionskontaktene for Kvalink, har Ciber AS produsert denne brukerveiledningen for Vegdirektoratet.

Februar 2013 Roald Aabø Geoteknikk og Skred Trafikksikkerhet, miljø og teknologi Vegdirektoratet

KVALINK - BRUKERVEILEDNING v. 1.2.1

3


4

KVALINK - BRUKERVEILEDNING v. 1.2.1


Innhold

Innhold Veilederen inneholder følgende emner

Side

1. KVALITETSYSTEM 2

1.1

Teknisk kvalitetskontroll

2

1.2

HB 151 Kap.2.3.6 og 4.1. 13 Kvalitetsplan

2

1.3

Byggherrens minimums stikkprøvekontroll

2

1.4

Målekortets utviklingindikatorer

2

1.5

Hva er Labsys og Kvalink?

2

2. SYMBOLER I KVALINK

4

3. FRA VEGVEVEN TIL DINE KONTRAKTER

5

4. LABSYS-/KVALINK ANSVARLIGE I REGIONENE

6

5. INNSTILLINGER I LABSYS/KVALINK

7

6. KONTRAKTSDATA I KVALINK

8

6.1

Legge inn kontraktsdata

8

6.2

Ta ut sjekkliste

9

6.3

Legge inn kontrakt på Min Side

10

6.4

Fjerning av kontrakt fra Min side

12

6.5

Kontrakt - rette opp kontraktsdata

12

7. KONTROLLPLANER 13

7.1

Lage kontrollplaner

13

7.2

Kontrollplaner - Huskeliste

13

7.3

Redigere kontrollplaner

14

7.4

Slette kontrollplaner

14

8. KONTROLLPLANPROSESS 15

8.1

Kontrollplanprosess innlagt manuelt

15

8.2

Kontrollplanprosess - import fra G-Prog Beskrivelse

17

8.3

Kontrollplanprosesser - importere

22

8.4

Kontrollplanprosess - redigere

27

8.5

Kontrollplanprosess - slette

27

8.6

Kontrollplanprosess klone

28

8.7

Kontrollplanprosess - filter

29

8.8

Kontrollplanprosess - dokumentasjon

30

8.9

Kontrollplanprosess for visuell kontroll

30

9. KONTROLLAKTIVITET 32

9.1

Domumentasjon av kontrollaktivitet

33

9.2

Slette kontrollaktivitet

35

10. FERDIGSTILLE KONTROLLPLANPROSESS OG KONTRAKT

36

36

10.1 Ferdigstille kontrollplanprosess

10.2 Ferdigstille kontrakt 37 11. RAPPORTTYPER 38

11.1 De enkelte rapporttypenes utvalgsbilder

39

11.2 Eksempler på ”Landsrapport” og Til Målekortrapport”

40

11.3 Statistikkk 41

KVALINK - BRUKERVEILEDNING v. 1.2.1

1


Kvalitetssystem

1. KVALITETSYSTEM 1.1 Teknisk kvalitetskontroll Byggherrens kontroll skal alltid omfatte: • • • • • •

Entreprenørens arbeidsprosedyrer Entreprenørens opplegg for avviksbehandling Entreprenørens kontrollplan Entreprenørens dokumentasjon av utført arbeid Entreprenørens dokumentasjon av oppnådd kvalitet Egne stikkprøver

Byggeleder/kontrollingeniør skal sette av tid og nødvendige ressurser til stikkprøvekontroll. Byggherrens kontrollplan og stikkprøvekontroll må fortløpende være relatert til entreprenørens kontrollplan og framdrift. Resultater fra entreprenørens driftskontroll kan registreres og følges opp i Labsys/Kvalink, eller i et webhotell. Det skal dokumenteres at stikkprøvekontrollen er utført ved kvitteringssignatur på kontrollplanen eller på annen måte. Måleresultater for prosesser i henhold til teknologirapport 2560 skal registreres i Kvalink med antall prøver utført totalt og antall prøver innenfor krav. Prøver utenfor krav skal følges opp med antall rettede feil, i henhold til entreprenørs dokumentasjon, evt. verifisert med ny stikkprøve. Det skal kommenteres dersom avvik ikke er rettet.

1.2 HB 151 Kap. 2.3.6 og 4.1.13 Kvalitetsplan

Kvalitetsplanen skal for alle faser av et prosjekt inneholde en kontrollplan som omfatter vesentlige arbeidsoperasjoner slik at bestilt kvalitet sikres. Det skal foretas kartlegging av kritiske prosesser for teknisk kvalitet og utarbeides kontrollplan for byggherren, samt sjekklister. I HB 151stilles det krav til byggherrens kontrollplan med mindre annet er beskrevet. Byggherrens kontrollplan skal minst angi følgende: • • • •

Hva som skal kontrolleres Kontrollfrekvens Hvem som har ansvaret for å utføre kontrollen Krav til dokumentasjon

Byggherren har ansvaret for at alle prosjekter følger de tekniske- og miljømessige kvalitetskrav som er beskrevet i konkurransegrunnlaget. Dette skal dokumenteres og rapporteres.

1.3 Minimumsgrunnlag for målekort

I teknologirapport 2560 fra Vegdirektoratet, ”Minimumsgrunnlag for målekort teknisk kvalitet - stikkprøvekontroll”, beskrives hvilke enkeltprosesser som det alltid skal rapporteres på og med hvilke frekvens man skal ta ut prøver. Minimumsprosessene danner grunnlaget for måling av Utviklingsindikatorene UU1.5 og UU1.6. i Vegdirektørens målekort.

2

Fig 1 - Teknologirapport 2560

1.4 Målekortets utviklingsindikatorer Utviklingsindikator UU1.5.

Rapportering av Utviklingsindikator UU1.5 skal angi forholdet mellom antall utførte stikkprøver og stikkprøver angitt i kontrollplanen - inneværende år, på avsluttede prosesser. UU1.5. inngår i Vegdirektørens målekort.

1.4.1 Utviklingsindikator UU1.6.

Rapportering av Utviklingsindikator UU1.6 skal angi forholdet mellom antall stikkprøver som opprinnelig er innenfor krav og totalt antall utførte stikkprøver - inneværende år. UU1.6. inngår i Vegdirektørens målekort.

1.5 Hva er Labsys og Kvalink?

Programmet Labsys/Kvalink består av 2 hovedmoduler; Labsys og Kvalink. I tillegg har programmet en del funksjonalitet som krever tilgang som administrator eller fagadministrator (spesifikt for Labsys).

1.5.1 Labsys

Labsys er utviklet for å forenkle arbeidet ved veglaboratoriene og kvalitetssikre prosessene og utregningene ved laboratorieanalyser. Bruk av Labsys omtales ikke ut over felles funksjoner med Kvalink i denne brukerveilederen.

KVALINK - BRUKERVEILEDNING v. 1.2.1


Kvalitetssystem 1.5.1.1 Oppdrag

I Labsys er arbeidet organisert i Oppdrag under egen fane i toppmenyen. Under oppdrag oppretter man prøver og for hver prøve registrerer man analyser. En prøve i Labsys tilhører et av de 4 fagområdene; asfalt, betong, geoteknikk eller stein. Fagområdet styrer hvilke prøvetyper som er tilgjengelig. For asfalt har man eksempelvis; masseprøve, borkjerneprøve, isotopprøve og bindemiddelprøve. Prøvetypen styrer igjen hvilke analyser man kan registrere.

1.5.2 Kvalink

Kvalink er utviklet som et arbeidsverktøy for planlegging, oppfølging og rapportering av teknisk kvalitetskontroll på prosjektene.

1.5.2.1 Kontrakter

Arbeidet i Kvalink starter med kontrakten. Under kontrakten kan man opprette kontrollplaner, håndtere kontrolldata og rapportere oppnådd teknisk kvalitet. Gjennom en rapportgenerator kan Kvalink synliggjøre Utviklingsindikatorene UU1.5 og UU1.6 i Vegdirektørens målekort fra den enkelte kontrakt via de enkelte ansvarsteder, regionene til en samlet oversikt for hele landet.

kontrollplanens størrelse. Kontrollplanen (planlagt antall stikkprøver) registreres på de enkelte kontrollplanprosessene. Under hver kontrollplanprosess i kontrollplanen registreres kontrollaktiviteten på denne prosessen med prøve- antall og om prøvene er innenfor kontraktens kvalitetskrav. I Kvalink kan man også registrere resultatene fra Entreprenørens driftskontroll på de samme prosessene, med entreprenørens dokumentasjon på levert kvalitet. Dette gir en nyttig sammenligning og oversikt. Under kontrollplanprosessene kan man også lagre annen dokumentasjon som bilder og notater. Dersom man registrerer en laboratorieprosess fra HB 014 så skal man forholdsvis enkelt kunne gjenfinne prøveresultatene i Labsys Registrering av prøveaktiviteten gjør at man kan hente ut rapporter som viser antall utførte prøver under hver kontrollplanprosess. Man kan også få ut forholdet mellom antall utførte og planlagte kontroller og hvor mange av de uttatte prøvene som er innenfor kontraktens krav. Rapportene i Kvalink danner grunnlaget for Utviklingsindikatorene UU1.5 og UU1.6. (Vegdirektørens målekort) basert på grunnlaget som er angitt i teknologirapport 2560.

1.5.2.2 Min side

På ”Min side” finner man kontrakter man har bokmerket (under ”Mine kontrakter).

1.5.2.3 Fellesregistre

Fellesregistrene inneholder en del nøkkelinformasjon som benyttes av både Labsys og Kvalink. ”Ansvarsområde”, ”Prosjekt”, ”Metode” og ”Element” kan ikke oppdateres manuelt i programmet. ”Ansvarsområde” og ”Prosjekt” oppdateres jevnlig, automatisk. De øvrige av fellesregistrene kan redigeres. Dette krever administratortilgang. Spørsmål om disse kan rettes til regionkontaktene.

1.5.2.4 System

Kontraktsdata registreres i Kvalink og lister i Kvalink viser registrerte kontrakter. Grunnlaget for bygging av de enkelte kontrollplanene er kontraktene og tilbudsgrunnlagene. Under de enkelte kontraktene bygges det opp, og registreres kontrollplaner. Man kan gjerne lage flere kontrollplaner under en og samme kontrakt. Under hver kontrakt registreres de enkelte kontrollplanene med tilhørende prosesser. Prosessene, som er grunnlaget for kontrollplanene, kan importeres fra G-Prog eller legges inn manuelt, litt avhengig av

Figurene er grafiske framstillinger av de enkelte nivåene i Kvalink.

KVALINK - BRUKERVEILEDNING v. 1.2.1

3


Symboler i Kvalink

2. SYMBOLER I KVALINK For utskrift av siden - Symbolet betyr utskriftsvennelig, og det vises opp på høyre side av skjermbildet Søkefunksjon i feltet - Symbolet viser at det er søkbart. Når man begynner å skrive inn det man skal søke på, vil det komme opp forslag. Man må da velge ett av forslagene. Informasjonsknapp - Symbolet betyr dette at det er en gitt en utdypende forklaring på hva dette er.

Feltet har Kalenderfunksjon - Man får opp en kalender dersom man klikker på ikonet til høyre i feltet. Hyperkoblink - Symbolet betyr at det er en lenke til et tilhørende dokument.

Felt som må fylles ut for å få lagret - Symbolet står foran noen felter. Pil etter felt - Symbolet fører til et annet nivå i applikasjonen

Klikkbar ”brødsmulesti” - Ved å følge ”Brødsmulestien” øverst til venstre i skjermbildene kan man gå til tidligere skjermbilder.

4

KVALINK v.1.2.1 - BRUKERVEILEDNING


Tips

3. FRA VEGVEVEN TIL ”DINE KONTRAKTER” Du kan lage en hurtigtilgang til Kvalink fra vegveven. Se også generell veiledning på vegveven om hvordan du legger til lenker: http://intranett. vegvesen.no/Etat/St%C3%B8ttefunksjoner/IT/Om+Vegveven/ Lenkesamling+og+toppmeny Da vil du finne igjen Labsys på nedtrekksmenyen under «Personlig». Snarveien vil sende deg til siden «Min side» og siden «Kontrakter» i Labsys/Kvalink. På «Min side» kan du legge til de kontrakter du jobber med i Kvalink som favoritter og dermed slippe å søke dem opp hver gang.

Gå til Labsys/Kvalink Kontrakter Kopier inn URL øverst til venstre på utklippstavlen (Ctrl + Alt C). Gå til til Personlig i toppmenyen på vegveven og trykk på arkfanen.På skjermbildet som kommer fram, trykk på arkfanen Lenkesamling. Klikk på Legg til lenke og lim inn URL fra utklippstavlen (Ctrl+Alt+V) i feltet Lenke og skriv inn i tittelfeltet. Huk av på ”Legg til” i toppmenyen og lagre lenke

KVALINK v 1.2.1 - BRUKERVEILEDNING

5


Labsys/Kvalink ansvarlige

4. LABSYS-/KVALINK KONTAKTER I REGIONENE Labsys/Kvalink ansvarlig i Vegdirektoratet Knut Inge Orset Telefon: 95151494

I hver region er det Labsys/Kvalink kontakter som ressurspersoner. De kan svare på spørsmål og rettleie andre som trenger Labsys og Kvalink i forbindelse med kontrollarbeide, oppfølging av teknisk kvalitetskontroll, prøvetaking og rapportering. Listene under viser de som for tiden har et slikt ansvar i de enkelte regionene.

Labsys - kontakter: Region øst Geir Andersen,

Region øst

Jonny Stenshagen Telefon: 61271109 / 99457797 Geir Andersen, Telefon: 24058447 / 48143292

Region sør

Region sør

Region vest

Region vest

Region midt

Region midt

Region nord Steinar Heimly

Region nord

6

Telefon: 24058447 / 48143292 Jonny Stenshagen Telefon: 61271109 / 99457797

Kvalink - kontakter:

Anniken Setalid Telefon: 35589654 / 97515443

Gro Elin Løknes Telefon: 51911318 / 90475754

Einar Aasprong Telefon: 741222 52 / 90405400

Telefon: 77617180 / 99387340

Hilde Moberg Telefon: 37019985 / 97182395

Bjørn Trygve Andersen Telefon: 55516821 / 95088630

Per Fladvad Telefon: 71274289 / 90835679

Per Otto Aursand Telefon: 75552842 / 99251307

KVALINK - BRUKERVEILEDNING v. 1.2.1


Innstillinger

5. INNSTILLINGER I LABSYS/KVALINK

Man bør stille inn Labsys/Kvalink for å forenkle bruken og tilgangen til de områder i Kvlink som man jobber med.

Eksterne brukere kan tildeles brukernavn og passord for å komme inn i Labsys, men har ikke tilgang til Kvalink. Interne brukere kan kontakte Labsys- eller Kvalink kontakt i regionen for å få tilgang til Labsys/Kvalink. Når du har tilgang- gå til vegveven,veg, styring av prosjekter, oppfølging av kontrakter, verifisering av teknisk kvalitet - Byggekontrakter, om Kvalink, Start Kvalink Du bør tilpasse Labsys/Kvalink til de fagområdene og de anlegg og prosjekter som du til enhver tid arbeider med. Denne siden viser hvordan du tilpasser Labsys/Kvalink til egne arbeidsområder. Under Innstillinger kan du også se hvilke rettigheter du har blitt tildett i Labsys/Kvalink. Dersom du ikke har fulle retigheter (lese/skrive/admin), så vil du ikke ha tilgang til enkelte funksjoner som er beskrevet i denne brukerveildeningen.

Innstillinger må være avkrysset for Alle for at kontrollaktivitet skal kunne registreres på alle fagområder. Trykk på innstillinger på startsiden av Kvalink/Labsys. Avkryss så for Alle og Lagre.

KVALINK v 1.2.1 - BRUKERVEILEDNING

7


Kontrakt

6. KONTRAKTSDATA I KVALINK

Det første man gjør for å bygge en kontrollplan er å legge inn kontraktens data.

6.1 Legge inn kontraktsdata

Labsys/Kvalink åpnes. Velg Kontrakter. For å legge i ny kontrakt velges Ny kontrakt. Labsys/Kvalink kan startes internt fra Vegveven ved å følge stien: vegveven,veg, styring av prosjekter, oppfølging av kontrakter, verifisering av teknisk kvalitet - Byggekontrakter, om Kvalink, Start Kvalink. (Eksterne brukere har ikke tilgang til Kvalink. De har kun tilgang til Labsys fra www.vegvesen.no).

Fyll inn kontraktens opplysninger i feltene bak ledetekstene Trykk Lagre når opplysningene er lagt inn.

Forklaring til registreringsfeltene under Kontrakt. Kontraktsnummer - Kontraktsnummer i Sveis Kontraktsnavn - Kontraktsnavn er navnet på kontrakten Disposisjonsnummer - Disposisjonsnummer er dokumentnummer i Sveis. Prosjekt - Kontraktens gjeldene prosjektetnummer og navn. Feltet har søkefunksjon Prosjektleder - Prosjektleder for kontraktens prosjekt. Hovedentreprenør - Navn på kontraktens hovedentreprenør. Feltet har søkerfunksjon Ansvarsområde - Kontraktens ansvarsområde. Feltet har søkerfunksjon

8

Region - Regionen som har ansvaret for prosjektet. eRoom prosjekt-URL - Nettadressen for e-roomet til kontraktens prosjektrom. Merknader - For spesielle merknader til Kontrakt/prosjekt. Startdato - Startdato er dato kontrakt/prosjekt starter. Feltet har kalenderoppslag Planlagt ferdigdato - Dato for planlagt ferdigdato for kontrakt/prosjekt. Feltet har kalenderoppslag Koordinatsystem - Koordinatene for ytterpunktene til prosjektet.

Automatfelter i kontraktsregistrering: Ferdigdato - Dato kommer opp når kontrakten er markert ferdig. (når prosjektet er ferdig må ferdigdato skrives inn og prosjektet markeres som ferdig) Låst - Viser om kontrakten er låst for innlegging og retting. Opprettet av - Viser navnet på den som har utført registreringen. Felter merket med et rødt ikon må fylles ut for at man skal kunne få lagret data. Forklaring på de forskjellige ikonene man påtreffer i denne veiledningen finner man på side 4. Dersom entreprenørens navn eller byggeleder ikke er registrert i Kvalink/Labsys, så kan man ta kontakt med regionens Kvalink kontakt slik at dette blir registrert. Når ny kontrakt skal opprettes kontaktes regionens Labsyseller Kvalink-kontakt for å få opprettet et oppdragsnummer.

KVALINK v.1.2.1 - BRUKERVEILEDNING


Kontrakt

6.2 Ta ut sjekkliste Under hovedmenyens Kontrakter finner man mulighet til å ta ut sjekklister.

Klikk på Sjekkliste under Kontrakter

Man kan her søke på tidligere innlagte sjekklister. Sjekklister vil fortløpende bli oppdatert og utvidet.

For administrator: Ved å klikke på Ny sjekkliste får man opp et nytt skjermbilde. Her kan man legge til ny sjekkliste ved å angi filnavn eller søke etter aktuell fil ved å klikke på firkantknappen bak filnavn-feltet og deretter klikke Lagre.

KVALINK v 1.2.1 - BRUKERVEILEDNING

9


Kontrakt

6.3 Legge inn kontrakt på Min side Min side er laget for at du raskt skal finne igjen de kontraktene og kontrollplanene du arbeider med. Dette letter arbeidet betydelig og gir raskt tilgang til aktuelle kontrakter og kontrollplaner. Du bør derfor absolutt sette opp Min side.

Start Kvalink/Labsys og klikk på Kontrakter. Ledeteksten for Aktiv, Kun aktive, kommer automatisk opp. Legg inn ønsket kriterie (for eksempel, Region sør). Trykk deretter på Søk. Da vil alle aktive kontrakter, som er registeret i Kvalink/Labsys i Region sør listes opp. Deretter klikker man på den kontrakten som skal legges til Min side. Hvis man ønsker å søke på innaktive kontrakter velges det. Skal man søke på både aktive og innaktive velger man tom kolonne under Aktiv.

For å legge kontrakten til Min side klikk på aktuell kontrakt.

10

KVALINK v.1.2.1 - BRUKERVEILEDNING


Kontrakt

Når man har trykket på kontrakt, vises aktuell kontraktsinformasjon. Klikk på Legg til min side (i høyre hjørne) Da legger kontrakten seg på Min side.

En snarvei til kontrakten legger seg på Min side, og under arkfanen Mine kontrakter. Snarveien fremkommer nå på Min side. Kontrakten flytter seg altså ikke fra hovedlisten.

KVALINK v 1.2.1 - BRUKERVEILEDNING

11


Kontrakt

6.4 Fjerning av kontrakt fra ”Min side” Snarveier til kontrakter som ligger på Min side kan fjernes når du ikke har bruk for dem lengre. Kontrakten strykes da ikke i Kvalink, kun snarveien på ”Min side” strykes. Du kan legge tilbake snarveien til kontrakten senere, om du ønsker det.

For å fjerne kontrakt på min side - Avkryss for kontakten som skal fjernes. Klikk så Fjern fra min side.

6.5 Rette opp kontraktsdata

Ønsker man å rette opp allerede registrerte kontraktsdata i Kvalink så gjør men dette i et eget skjermbilde. For å redigere kontrakt. Klikk Rediger i Kontrakt skjermbildet..

Gjør endringer og klikk Lagre. For og avbryte registrering, trykk Avbryt.

12

KVALINK v.1.2.1 - BRUKERVEILEDNING


Kontrollplaner

7. KONTROLLPLANER

Etter å ha registrert kontraktdata kan man begynne å bygge kontrollplaner. Man kan lage så mange kontrollplaner man har behov for under samme kontrakt.

7.1 Lage kontrollplaner

Kontrollplannummer tildeles ved lagring.

For å lage kontrollplaner, åpne Kontrakt. Deretter velges Ny kontrollplan.

Kontrollplannummer tildeles ved lagring. Legg inn kontrollplanens navn, byggeleder og prosjekt og eventuelle merknader. Trykk Lagre.

7.2 Kontrollplaner - Huskeliste Man kan knytte huskelister till de enkelte kontrollplanene. Man merker av ut for den kontrollplanen man ønsker å tilknytte en huskeliste og klikker på Huskeliste. Byggherre. Man åpner da en Excel-fil hvor valgte kontrollplanprosesser blir overført til regnearket. Man kan da legge inn en huskeliste i Excel for den valgte kontrollplanen..

KVALINK v 1.2.1 - BRUKERVEILEDNING

13


Kontrollplaner

7.3 Redigere kontrollplaner

For å redigere kontrollplanen - klikk på den kontrollplanen som skal redigeres.

Klikk Rediger.

Gjør de endringen man skal og klikk på Lagre. Klikk Avbryt om man likevel ikke ønsker å gjøre forandringer.

7.4 Slette kontrollplaner

For å slette kontrollplan må alle underliggende data slettes først

Merk kontrollplanen som skal slettes og trykk Slett kontrollplaner

14

KVALINK v.1.2.1 - BRUKERVEILEDNING


Kontrollplanprosess

8. KONTROLLPLANPROSESS

Prosjektets prosesser, som skal inngå i kontrollplanen, legges inn som Kontrollplanprosesser. Prosessene legges inn manuelt eller importeres via en fast Excel - mal.

8.1 Kontrollplanprosess innlagt manuelt Er det et lite prosjekt med få prosesser som skal kontrolleres, kan man legge inn hver prosess manuelt uten å importere fra Excel

Når du har laget grunnlagsdata til kontrollplanene så kan du begynne å bygge kontrollplanene ved å legge inn de enkelte prosessene som skal kontrolleres i kontrollplanen. De prosessene som du legger inn i kontrollplanen betegnes som kontrollplanprosesser.

For å legge inn en kontrollplanprosesser manuelt, start med å klikke på den kontrollplanen hvor man ønsker å legge inn kontrollplanprosessene.

Klikk på arkfanen Kontrollplanprosesser Klikk så på Ny kontrollplanprosess

KVALINK v 1.2.1 - BRUKERVEILEDNING

15


Kontrollplanprosess

Ledetekster som er merket med rødt stjerne må fylles ut.

Fyll inn informasjon i ledetekstene. Ruten Skal rapporteres er automatisk avkrysset. Hvis en ønsker prosesser med i kontrollplanen som ikke skal rapporteres fjernes avkryssingen. Metode fylles ut dersom man vet hvilken laboratoriemetode (HB014) som er brukt til å analysere prøvene. Med Kalkuler beregnes det hvor mange stikkprøver som skal tas i forhold til mengde og frekvens.

Skjermbildet viser hvordan man legger inn parametere for mengde eller mål. Mengde/måltall settes inn. Når mengdene er lagt inn klikker man på Beregn og så Overfør.

16

KVALINK v.1.2.1 - BRUKERVEILEDNING


Kontrollplanprosess

8.2 Kontrollplanprosess - import fra G-Prog Beskrivelse Ved å benytte G-Prog Beskrivelse fra konkurransegrunnlaget kan du importere alle aktuelle prosesser til kontrollplanene i Kvalink.

Hent inn prosesser fra G-Prog Beskrivelse til kontrollplan i Kvalink. Åpne G-Prog Beskrivelse. Klikk på Fil og Klikk så på Åpne.

Hent opp den mappen som konkurransegrunnlaget er lagret i. Dobbelt klikk på filnavnet, og den åpnes i G-Prog Beskrivelse.

KVALINK v 1.2.1 - BRUKERVEILEDNING

17


Kontrollplanprosess Kontrollplanprosess kap. 4

Velg Fil - Eksport - Regneark.

Se at det er krysset av for Alle. Klikk deretter Standard – felter og klikk så OK.

Velg mappe som tekstfil skal lagres i. Filtypen skal være Eksport fil (*.txt). Klikk så Lagre.

18

KVALINK v.1.2.1 - BRUKERVEILEDNING


Kontrollplanprosess

Åpne Excel.

Klikk Fil - Klikk så Åpne

Velg Alle filer. Hent opp mappe med lagret tekstfil. Merk fila.

KVALINK v 1.2.1 - BRUKERVEILEDNING

19


Kontrollplanprosess

Høyre klikk på fila. Dobbelt klikk så på Velg i menylista.

Trykk to ganger på Neste >.

20

KVALINK v.1.2.1 - BRUKERVEILEDNING


Kontrollplanprosess

Merk de fem kolonnene som Tekst.

Når de fem kolonnene er merket som tekst - klikk Fullfør

Lagre fil som xls-fil.

KVALINK v 1.2.1 - BRUKERVEILEDNING

21


Kontrollplanprosess

8.3 Kontrollplanprosesser - importere Hent opp kontrakt og klikk på aktuell kontrollplan. Er det flere kontrollplaner så må dette gjøres for hver kontrollplan på de gjeldende prosesser (lagre som xls - filer).

Kontrollplanenes prosesser, som skal inngå i kontrollplanen legges inn som Kontrollplanprosesser. Prosessene kan importeres fra en Excel-mal.

Med Klon-funksjonen i nye Kvalink er det mye lettere og raskere å legge inn manuelt enn før. Man vil da få opp en kopi av den prosessen man kloner som kan endres og lagres som en ny linje i kontrollplanen.

Klikk på arkfanen Importerte kontrollplanprosesser Klikk på Importer kontrollplanprosess.

Man må laste ned en mal slik at prosessene med Excel arket blir kopiert inn riktig inn i Kvalink. Klikk på Last ned mal fra G-Prog import mal (Excel ark). Velg så ønsket mal Klikk Importer. For å laste ned mal, trykk på pil-ikonet

Excel åpner et skjermbilde. Velg så Åpne

22

KVALINK v.1.2.1 - BRUKERVEILEDNING


Kontrollplanprosess

Åpnet malen og velg Aktiver redigering.

Oppdatert rapport 2560 finner du her: http://intranett.vegvesen. no/Etat/Veg/Byggherre/ Styring+av+prosjekter/Oppf%C3%B8lging+av+kontrakter/ Verifisering+av+teknisk+kvalitet+-Byggekontrakter

Merk tekst, rad 1

Hent opp Excel-fila fra G-prog og åpne Excel-malfila. Kopier inn kun de prosessene som tilhører den aktuelle kontrollplanen. Merk Alt - Format - Best tilpassing av kolonnebredde. Lagre med Navn og som xls-fil. Gjenta prosessen for andre aktuelle kontrollplaner. Velg Format og Beste tilpassing til kolonnebredde. Redigere regnearket og klikk så Lagre.

KVALINK v 1.2.1 - BRUKERVEILEDNING

23


Kontrollplanprosess

Redigering av regnearket. •

Overfør alle prosesser som er beskrevet i håndbok25, 1 til 7 og håndbok 26 – 8

Rapport 2560 minimumsgrunnlag for målekort teknisk kvalitet – stikkprøvekontroll, disse prosessene skal være med de er i konkurransegrunnlaget

Ikke bare bruk hovedprosesser, eks. 45

Ikke bruk autofilter for sortering i regnearket.

Kolonner kan stå tomme

Overfør nå xls.fil direkte

Vær nøye med tekst i 1 linje: Sted, prosess – Enhet – Mengde – Beskrivelse – Kontrollreferanse/krav – Frekvens – Antall (Bruk malen)

Merk: Legger Beskrivelsetekst seg under Elementkode, så må teksten flyttes over til Beskrivelse før man går videre. De prosessene som ikke skal være med kan slettes. (Eller de kan slettes i Kvalink når de er importert.) Klikk så Lagre.

For å hente opp fil - klikk på Velg en fil. Velg ønsket fil ved å klikke på firkant-ikonet (valgtasten).

24

KVALINK v.1.2.1 - BRUKERVEILEDNING


Kontrollplanprosess

Velg fil som skal lastes opp. Klikk så Åpne.

Dersom den importerte fila ikke er i riktig format vil man få en feilmelding på Excel arket med forklaringer på hva som er feil. Klikk på Pil-ikonet for å se feilmeldingene. Excel arket som åpnes med forklaringer på feil kan ikke redigeres. Man må åpne det opprinnelige Excel arket og rette der.

Når Importer kontrollplanprosesser er gjennomført og lagret kommer det opp en melding om dette.

KVALINK v 1.2.1 - BRUKERVEILEDNING

25


Kontrollplanprosess

OBS! Når kontrollplanprosesser ligger under arkfanen importerte kontrollplanprosesser er de fremdeles inaktive!

Trykk på ønsket prosess for å bearbeide og legge over i kontrollplan.

Importerte kontrollplanprosesser legger seg under ark-fanen Importere kontrollplan prosesseser. Huk av en og en av de prosessene du vil ha med i kontrollplanen og trykk Importer kontrollplanprosess. For å slette prosesser du ikke vil ha med i kontollplanen, huk av prosessene og trykk Slett importerte kontrollplanprosesser.

Fyll inn relevante opplysninger for kontrollplanprsessen og trykk Lagre Dette gjøres for hver prosess som skal være med i kontrollplanen

Det skal i kontrollplanen finnes en linje for hver type kontrollarbeide. Se eksempel over.

26

KVALINK v.1.2.1 - BRUKERVEILEDNING


Kontrollplanprosess

8.4 Kontrollplanprosess - redigere Prosjektets kontrollplanprosesser, som skal inngå i kontrollplanen, kan redigeres og rettes.

Prosjektets kontrollplanprosesser, som skal inngå i kontrollplanen, kan slettes desom de ikke er avsluttet.

For å redigere kontrollplanprosess - klikk på aktuelt kontrollplanprosess under arkfanen Kontrollplanprosesser. Klikk så på Rediger.

Gjør endringer og klikk deretter Lagre.

8.5 Kontrollplanprosess - slette

For å slette kontrollplanprosesser - merk prosessen som skal slettes. Klikk Slett kontrollplanprosesser

KVALINK v 1.2.1 - BRUKERVEILEDNING

27


Kontrollplanprosess

8.6 Kontrollplanprosess - klone En kontrollplanprosess kan klones. Klon betyr å lage en identisk kopi. Dette kan være svært nyttig når man har mange nesten like kontrollplan prosesser eller flere kontrolltyper under den samme kontrollplan- prosessen.

Klikk på Kontrollplanprosess. Klikk så Klon.

Legg inn det som skal retts i den klonede kontrollplanprosessen. Klikk så Lagre. Ny klonet kontrollplanprosess legger seg under arkfanen Kontrollplanprosesser.

28

KVALINK v.1.2.1 - BRUKERVEILEDNING


Kontrollplanprosess

8.7 Kontrollplanprosess - filter Filterutvalget under Kontrollplan gjør det lettere å finne igjen ønsket kontrollplanprosess.

Klikk på Kontrollplan. Klikk så Vis filter

Søk på Status, Prosess, Sted eller Standardprosesser. Når søkekriterier er blitt valg trykk på Søk. Man vil da få frem de prosesser som tilfredsstiller søkerkriteriet.

Klikk på Skjul filter når du skal ha frem bildet med alle kontrollplanprosesser igjen.

KVALINK v 1.2.1 - BRUKERVEILEDNING

29


Kontrollplanprosess

8.8 Kontrollplanprosess - dokumentasjon Legg til dokumentasjon i kontrollplanprosess ved å kopiere inn URL-adressen (internett-adressen).

Åpne web-siden og merk av adresse, høyre klikk og kopier. Sett musepekerne på Dokumentasjon og høyreklikk Lim inn. Klikk så på Lagre.

8.9 Kontrollplanprosess for visuell kontroll Lag en ny linje i kontrollplan for den prosessen det skal kontrolleres på (eller klon en eksisterende prosess), og sett kontrollarbeid til Visuell kontroll. I Kontrollreferanse/krav kan det skrives en kommentar på hva det er en kontrollerer (for eksempel «lagtykkelse»). La mengden stå og sett 1 i antall planlagte prøver (siden man ofte ikke vet hvor mange det skal være. Man kan selvsagt skrive et annet antall hvis ønskelig). Da vil visuell kontroll bli en del av kontrollplanen i Kvalink på samme måte som labprosessene og alle kontroller vil være linket til riktig prosess. Kun standardprosessene skal rapporteres med mindre ledelsen ønsker noe annet. Huk bort haken «skal rapporteres» ved standardprosesser som man ikke ønsker å rapportere på. Da vil ikke dette komme med i rapportene (se kommentar i margen).

Ruten «skal rapporteres» er automatisk avkrysset. Denne bør som standard stå avkrysset da det vil medføre at alle kontroller vil bli listet ut i byggherrerapporten som gir kontrollingeniøren god oversikt. Hvis du ønsker prosesser med i kontrollplanen som ikke skal rapporteres fjerne du avkryssingen. Hvis du har kontrollert en standardprosess som ikke skal rapporteres (for eksempel visuell kontroll), så må avkryssingen fjernes for å unngå at den visuelle kontrollen blir med i rapporteringsgrunnlaget til målekortet.

30

KVALINK v.1.2.1 - BRUKERVEILEDNING


Kontrollplanprosess Kontrollplanen vil da se slik ut. I tillegg til standard kontroller fra rapport 2560 kommer den visuelle kontrollen til syne i kontrollplanen, men den blir ikke rapportert.

KVALINK v 1.2.1 - BRUKERVEILEDNING

31


Kontrollaktivitet

9 KONTROLLAKTIVITET

Kontrollaktivitet er den kontrollen som utføres på kontrollplanprosessene. Det angis prøvetype, prøvemengde og antall og til/utenfor krav. Kontrollaktiviteten oppsummeres grafisk og danner grunnlaget for Vegdirektørens målekort.

For å registrere kontrollaktivitet - klikk på Kontrollplanprosessen hvor det skal registreres aktivitet. Klikk så på Ny kontrollaktivitet.

Register inn kontrollaktivitet. Det som er merket med rød stjerne må fylles inn for å lagre opplysningene. Fyll inn opplysninger og klikk så på Lagre.

For å redigere allerede registrert kontrollaktivitet klikk på Rediger.

32

KVALINK v.1.2.1 - BRUKERVEILEDNING


Kontrollaktivitet

Dersom du retter opp avvik skal tallet under Antall prøver til krav stå uforandret og under Antall rettede feil angis hvor mange av de registrerte feilene som er lukket. Det skal kommenteres dersom avvik ikke er rettet Under kontrollarbeide kan alle typer dokumenter legges ved som dokumentasjon. Det kan være bilder, scannede sjekklister osv. For laboratorieprøver vil Labsys/ Kvalink oppdragsnummer være linken til dokumentasjonen, og denne trengs ikke legges ved under kontrollarbeide.

Rediger endringene. Klikk så Lagre.

9.1 Dokumentasjon av kontrollaktivitet

For å legge til dokumentasjon til Kontrollaktivitet - klikk Ny dokumentasjon

Velg Type av dokumentasjon, Beskrivelse. Velg enten Fil eller URL (webadresse). Fil er intern og URL er ekstern dokumentasjon. Klikk så Lagre.

KVALINK v 1.2.1 - BRUKERVEILEDNING

33


Kontrollaktivitet

Dersom det er lagt inn dokumentasjon kan man se på denne dokumentasjonen ved å klikke på filnavn eller URL. i Dokumentasjonsskjermbildet.

Man får da opp spørsmål om man vil åpne filen, Lagre den på egen katalog eller avslutte prosessen. For bare å se på dokumentasjonen velger man Åpne. Består dokumentasjonen til eksempel av et bilde vil dette åpnes. Oversikt over all dokumentasjon kan sees på kontrakt under dokumentasjon-arkfanen.

34

KVALINK v.1.2.1 - BRUKERVEILEDNING


Kontrollaktivitet

Redigering av dokumentasjon, trykk på den dokumentasjonen som skal redigeres. Klikk så Rediger.

Gjør endring og klikk så på Lagre. For å avbryte, klikk Avbryt.

Merk dokumentasjon som skal slettes. Klikk så Slett dokumentasjon.

9.2 Slette kontrollaktivitet Underliggende dokumentasjon må slettes før kontrollaktivitet kan slettes

For sletting av kontrollaktivitet - merk den kontrollaktiveten som skal slettes. Klikk så Slett kontrollaktivteter.

KVALINK v 1.2.1 - BRUKERVEILEDNING

35


Ferdigstille kontrakt

10. FERDIGSTILLE KONTROLLPLANPROSESS OG KONTRAKT

Etter hvert som de enkelte prosessene i kontrollplanen blir ferdige så skal de merkes at de er ferdige og avsluttet for at rapporteringen skal fungere. Når alle prosesser er ferdigstilte låses kontrakten.

10.1 Ferdigstille kontrollplanprosess For å ferdigstille kontrollplanprosess. - hent opp kontrollplanen.

Klikk på aktuell Kontrollplanprosess i kontrollplanen.

Kryss av for Ferdig og trykk Lagre.

36

KVALINK v.1.2.1 - BRUKERVEILEDNING


Ferdigstille kontrakt

10.2 Ferdigstille kontrakt For å ferdigstille kontrakt - hent opp kontrakten. OBS! Kontrollplanprosesser skal ferdigstilles før kontrakten låses. Når kontrakten er låst får man ikke lenger ferdigstilt kontrollplanprosessene. Det er ingen ferdigstillelse eller låsing på Kontrollplannivå.

Klikk på Rediger

Skriv inn Ferdigdato. Kryss så av for Låst og trykk Lagre..

KVALINK v 1.2.1 - BRUKERVEILEDNING

37


Rapporter

11. Rapporttyper Kvalink inneholder flere forskjellige rapporttyper avhengig av rapportbehov. Teknisk, byggherre og entreprenør har en nedtrekksmeny hvor du kan velge ”Kun standardprosesser”. De siste fem rapportene henter uansett kun ut på standard- prosesser.

Man finner forskjellige rapporttyper under Kontrakter - Generelle rapporter. Valgfrie prosesser kan man velge mellom å rapportere alle prosesser eller bare standardprosessene. • Teknisk sluttrapport, er kun mulig å få ut når prosjektet er avsluttet. • Byggherrerapport • Entreprenørrapport Standardprosesser - Her rapporteres det bare på standardprosessene i henhold til teknologiRapport 2560 ”Minimumsgrunnlag for målekort teknisk kvalitet – stikkprøvekontroll” • Kontrakter • Prosjekter • Regionsrapport • Landsrapport • Til målekort Annet viser statistikk for bruk av Kvalink for Regionene og Vegdirektoratet. En får opp antall kontrakter, antall kontrollplaner og antall kontrollplaner med prosesser. •

38

Dette krever selvsagt at prosessregisteret (som nås via Fellesregisteret for brukere med riktige rettigheter) er riktig satt opp. Det er der du velger hvilke prosesesser som skal være standardprosesser.

Statistikk

KVALINK v.1.2.1 - BRUKERVEILEDNING


Rapporter

11.1 De enkelte rapporttypenes utvalgsbilder

Byggherrerapporter kan også hentes under fanen «Rapporter» når man er inne i en kontrollplan på en kontrakt. For prosjekt/seksjonsleder passer prosjekterapport best som som gir sammendrag av standardprosesser for valgt ansvarsnummer. For byggeleder passer Kontraktrapport best. Den gir sammendrag av standardprosesser for valgt prosjektnummer. For kontrollingeniør passer Byggherrerapport best. Den gir detaljer for alle prosesser på valgt kontrakt. En annen mulighet er å velge regionsrapport får en oversikt over alle prosjekter i regionen, og derfra klikke seg nedover i systemet for å se på detaljer.

KVALINK v 1.2.1 - BRUKERVEILEDNING

39


Rapporter

11.2 Eksempler på ”Lansdsrapport” og ”Til målekortrapport”

Landsrapporten viser antall planlagte og utførte prøver og forholdet mellom planlagt og utført i %. Rapporten viser også hvor mange av de uttatte prøvene som var innenfor krav og % forholdet mellom utført og til krav. Dessuten viser den hvor mange av prøvene som er rettet av de prøvene som hadde feil og dette forholdet i %.

Til målekort rapport er den rapporten som viser utviklingsindikatorene U.U.1.5 og U.U.1.6 for Vegdirektørens målekort. Ref. side 2.

40

KVALINK v.1.2.1 - BRUKERVEILEDNING


Rapporter

11.3 Statistikk Kvalink kan vise en statistikk som viser antall prøver og resultater fra kontrollvirksomheten på landsbasis.

Statistikk gir en oversikt over kontrollplaner registrert i Kvalink fordelt på Regionene og Vegdirektoratet. Statistikken viser: • •

Antall registrerte kontrakter, Antall registrerte kontrollplaner

Antall kontrollplaner med kontrolplanprosesser

KVALINK v 1.2.1 - BRUKERVEILEDNING

41


Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 Oslo 22 07 35 01 firmapost@vegvesen.no

Brukerveiledning Kvalink V 1.2.1 Trykk  

Trykkvalitet Brukerveiledning for kavlitetskontrollprogrammet Kvalink

Brukerveiledning Kvalink V 1.2.1 Trykk  

Trykkvalitet Brukerveiledning for kavlitetskontrollprogrammet Kvalink

Advertisement